Chemické teorie vzniku života na Zemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chemické teorie vzniku života na Zemi"

Transkript

1 Chemické teorie vzniku života na Zemi úvod k moderované diskuzi Prof. RNDr. Miroslav Raab, CSc. Ústav makromolekulární chemie Akademie věd ČR Otázky o původu života na Zemi, chemické a biologické evoluci, biologické diverzitě i samotné definici života jsou prastaré, a současně stále velice aktuální. Zamýšlejí se nad nimi chemici, biologové, filozofové, teologové i spisovatelé vědecko-fantastických povídek. Jde o typický mezioborový okruh, který by mohl být atraktivní i pro středoškolské studenty. Následující text jej nechce ani nemůže obsáhnout v celé hloubce a šíři. Spíše naznačí základní východiska nejvýznamnějších teorií, definuje některé termíny a uvede nejdůležitější experimentální poznatky a fakta. Může tak posloužit jako východisko k zajímavé podvečerní diskuzi. Co je život Hned na počátku úvah o vzniku života na Zemi je třeba vyřešit problém samotné definice života. Není to tak snadné, jak by se snad mohlo na první pohled zdát. O definici života se stále diskutuje na různých úrovních v závislosti na vzdělání a zaměření diskutujících. Naskýtá se třeba otázka, zda nemůže existovat nějaká primitivní forma anorganického, tedy minerálního života. Některé atributy živých organizmů, jako je množení, replikace a přenos informace, lze opravdu vysledovat i při vzniku a růstu anorganických krystalů. Existuje ostatně teorie, že pravidelné řetězce biologických makromolekul vznikly

2 ponejprv na anorganických substrátech, jako jsou některé jílové minerály. V této souvislosti stojí za zmínku podivuhodný soulad mezi periodicitou struktury anorganické výztuže (hydroxyapatitu) a bílkovinného pojiva (kolagenu) v kostech současných obratlovců. Nicméně za nejdůležitější a typickou vlastnost živých organizmů se obecně pokládá schopnost rozmnožování. K tomu pak přistupují další projevy života, jako je látková výměna s prostředím, regulace vnitřních parametrů (například teploty), dráždivost na vnější podněty, schopnost pohybu a tak dál. Termodynamická definice života je založena na pojmu entropie S. Ta se klasicky definuje vztahem ds = dq/t, kde T je absolutní teplota a Q tepelná energie. Připomeňme si ještě, že entropie je mírou disipace (ztráty) využitelné tepelné energie Q v uzavřeném systému. Podle druhého termodynamického zákona všechny děje v uzavřené soustavě probíhají tak, že se vyšší formy energie mění v teplo a entropie roste. Ludwig Boltzmann vyjádřil entropii pomocí pravděpodobnosti P stavu svojí slavnou rovnicí S = k (ln P), kde konstanta k nese právem Boltzmannovo jméno. Chaotický neuspořádaný stav má vyšší pravděpodobnost než organizovaný nebo uspořádaný stav, a má tedy vyšší entropii. V živých organizmech probíhá samoorganizace hmoty, a jejich entropie proto klesá. To se ovšem děje za cenu toho, že entropie okolí naopak roste, když do něj přecházejí odpadní produkty životních procesů. Povšimněme si však, že z termodynamického hlediska je funkce soustavy, jejíž entropie spontánně klesá, a tedy i samotná existence života velice nepravděpodobná. Neobyčejná kapalina Jestliže na Zemi nyní existuje život, je zřejmé, že sem musel být buď odněkud přenesen (vlastně zavlečen ), nebo zde vznikl sám od sebe. (Zásah inteligentního tvůrce si zatím ponecháme v záloze.) Avšak jestliže život opravdu vznikl zde na Zemi, všechno nasvědčuje, že k tomu došlo ve vodě. Voda je velice zvláštní kapalina. Vodíkové můstky mezi jejími molekulami jí propůjčují řadu unikátních vlastností: vysoké povrchové napětí, relativně vysoký bod tuhnutí a také zvláštní krystalovou strukturu v pevném stavu. Kapalná voda poutaná hustou sítí vodíkových vazeb má při teplotě 0 C hustotu 1000 kg/m 3. Když při této

3 teplotě zmrzne na led, mnoho vodíkových můstků se přeruší, ale ty, které zůstanou, vytvoří z molekul vody pravidelnou strukturu. Proto má led nižší hustotu než kapalná voda, jen 920 kg/m 3. Rozdíl v hustotě vody a ledu je příčinou toho, že řeky a vodní nádrže promrzají odshora, zatímco při dnu zůstává kapalná voda o teplotě 4 C. Pod ledem pak může pokračovat život i v zimě. Zvláštní vlastnosti vody jsou tedy podmínkou života na naší planetě Zemi. Poloha a tvar dráhy, po níž Země obíhá kolem Slunce, je právě taková, že umožňuje, aby voda přecházela z jednoho skupenství do druhého a putovala z místa na místo. Odhaduje se, že jedna typická molekula vody stráví v průměru jedno století na pevnině, let v hlubinách oceánů a pouhých 11 dní v atmosféře. Z modelových výpočtů pak vyplývá, že kdyby dráha Země byla jen o trochu blíž ke Slunci, všechna voda by se vypařila; kdyby se od Slunce jen o trošku vzdálila, veškerá voda by za nějaký čas zmrzla. To ukazuje i srovnání Země se sousedními planetami Marsem a Venuší. Jejich povrch je značně nehostinný. I dráhy těchto planet však leží v takzvané ekosféře, tedy v oblasti naší sluneční soustavy, kde lze předpokládat existenci života. Když živé organizmy vzniklé ve vodě později vystoupily na pevninu, nezbytné množství vody si vzaly na cestu. Voda je v každé buňce a například lidské tělo jí obsahuje asi 70 procent. Tři a půl miliardy let od vzniku života na Zemi stále platí, že bez vody není život. Život v ledu? Hledání vody ve formě ledu je důležitým úkolem meziplanetárních sond, protože i v tuhém stavu může voda připustit existenci primitivních forem života. Led byl prokázán v jádrech komet a je možné, že právě kometám vděčí Země za své současné zásoby vody v oceánech, na pevninách i v atmosféře. Je docela pravděpodobné, že gravitační pole Země si během dlouhých geologických epoch čas od času přitáhlo malou nebo i větší kometu, která se ocitla v jeho blízkosti. Roztavený led z mnoha komet by pak postupně vytvořil současné pozemské vodní zásoby. Meziplanetární sondy nalezly vodu na nečekaných místech sluneční soustavy. Tak se prokázalo, že povrch Jupiterova měsíce Europa je celý pokryt vrstvou ledu o mocnosti mnoha kilometrů. Pod ledovým příkrovem může být oceán kapalné vody a snad i primitivní život. Ještě zajímavější jsou nedávné poznatky o Saturnovu měsíci Enceladu. Sonda Cassini přinesla snímky gejzírů vody tryskajících z jeho povrchu. Výskyt vody ve sluneční soustavě v tak velké vzdálenosti od naší matičky Země je opravdu překvapivý a vzrušující. Podle některých

4 badatelů totiž v ledu může život nejen přetrvávat, ale dokonce i vznikat. Zejména mořský led pokládají někteří vědci za možnou kolébku života na Zemi. Mořský led má totiž velmi zvláštní strukturu. Z hlediska nauky o materiálech se jedná o takzvané eutektikum, tedy o soustavu dvou složek (vody a mořské soli), které jsou rozpustné v kapalině, ale zcela nerozpustné v tuhém stavu. Z teorie vyplývá, že v takovém případě přítomnost soli sníží bod tuhnutí roztoku, i když bod tuhnutí soli je ovšem mnohem vyšší než teplota tuhnutí samotné čisté vody. Když mořská voda zmrzne, vytvoří se specifická struktura s vysráženými krystalky soli uprostřed jakéhosi mikroskopického bludiště drobných kanálků v ledu. Materiálový technolog by takový systém charakterizoval jako kompozit. Eskymáci dobře znají (a využívají) rozdíl mezi mořským a jezerním ledem. Jezerní led neobsahuje žádné bariéry proti šíření trhliny, a je proto velmi křehký. Teprve při dostatečné tloušťce ledu se Eskymák odváží přejít zamrzlé jezero. Zato led na zamrzlé mořské zátoce, i když je docela tenký, unese celé psí spřežení i s nákladem. Mořský led vyztužený solnými krystalky je totiž pružný a houževnatý; pod zátěží se jen prohne a hydrostatickým vztlakem může unést značné zatížení. Německý vědec a polární badatel Hauke Trinks vyslovil domněnku, že právě v mikroskopickém labyrintu mořského ledu nastaly příhodné podmínky pro syntézu první šroubovice molekuly ribonukleové kyseliny (RNA). Ta se pak mohla stát základem pozemského života. Zdá se, že za nízkých teplot je dokonce její syntéza pravděpodobnější než v teplém vodném roztoku prapolévky, jak předpokládají některé teorie. Předpoklad života v mořském ledu má ještě další zajímavé důsledky. Choulostivé molekuly RNA chráněné ledovým krunýřem, případně i jiné biologické makromolekuly, totiž mohou cestovat meziplanetárním prostorem a rozšiřovat život po celé planetární soustavě. Rozměrné úlomky pozemských hornin včetně ledu mohly být například vymrštěny daleko do mimozemského prostoru při srážce Země s asteroidem, která se dává do souvislosti s náhlým vyhynutím dinosaurů před 65 miliony let. Právě tehdy mohl být pozemským životem infikován Saturnův měsíc Titan nebo Jupiterův měsíc Europa. Na počátku byla polévka? Stopy nejstarších zkamenělých mikroorganizmů byly nalezeny v Austrálii. Jejich stáří se odhaduje na 3,50 miliard let. V tak dávných dobách tvořily mikrobiální život na Zemi vláknité fotoautotrofní bakterie, tedy takové, které si vytvářely své biologické molekuly z atmosférického oxidu uhličitého s využitím sluneční energie. Už tehdy byl mikrobiální život

5 diverzifikován, jak ukazují nalezené fosilní mikroorganizmy různých tvarů. Ještě starší, zhruba 3,85 miliard let, jsou sedimentované horniny na jihozápadě Grónska. V nich už žádné stopy po mikrobiálním životě nalezeny nebyly. Grónské sedimenty však jednoznačně svědčí o přítomnosti kapalné vody na zemském povrchu a oxidu uhličitého v atmosféře. V těchto horninách byly už také prokázány některé složitější organické molekuly. Vzájemný podíl izotopů uhlíku 12 a 13 se zdá nasvědčovat na jeho biologický původ. Možná, že právě tyto prastaré grónské sedimenty pamatují předpokládanou abiotickou syntézu biologických molekul v takzvané prapolévce. Podle některých teorií totiž došlo ke vzniku prvních biologických molekul v mělkých teplých lagunách prahorního moře. Předpokládá se, že v teplé vodě tam byly rozpuštěny některé důležité organické molekuly jmenovitě aminokyseliny a cukry. Tak vznikla takzvaná primordiální polévka neboli česky prapolévka (primordial soup). Za určitých podmínek se pak jednoduché složky prapolévky začaly řetězit do složitějších biologických makromolekul. Tak by snad mohla spontánně vzniknout třeba kyselina ribonukleová (RNA) nebo některé proteiny. Ty určité podmínky by mohlo například obstarat katalytické působení povrchu některých jílů nebo výrazný energetický zásah zvenčí. Zásadní otázkou ovšem je, jak a kdy organické makromolekuly ožily a začaly si vytvářet své vlastní kopie. První řetězce RNA mohly mít duální úlohu, totiž zajišťovat přenos informace při sebereplikaci a rozmnožování prvních primitivních organizmů a současně katalyzovat biologické pochody v buňce. Také je třeba vysvětlit, jak se nezbytné aminokyseliny a další organické látky do prapolévky vůbec dostaly. Zajímavou možnost naznačil experimentálně Američan Stanley Miller, jak za chvíli uvedeme podrobněji. Experimenty, které vešly do dějin Ještě začátkem devatenáctého století se chemici domnívali, že mezi anorganickou a organickou chemií existuje nepřekonatelná hranice. Dnes lze uvést velké množství chemických reakcí a řadu experimentů, které dokládají, že to není pravda. Dva z nich vešly do dějin. Na prvním místě je třeba připomenout takzvanou Wöhlerovu syntézu. Friedrich Wöhler, německý lékař a chemik, významně přispěl k pochopení izomerie chemických látek. V roce 1828, během pobytu na polytechnice v Berlíně, se mu podařilo zahříváním anorganické látky kyanatanu amonného připravit močovinu, tedy organickou látku, kterou savci vylučují v moči.

6 NH 4 OCN (NH 2 ) 2 CO Wöhlerova syntéza učinila konec vitalistickým představám o tom, že pro vznik organických látek je třeba jakási životní síla (vis vitalis), a proto je lze získat pouze z živé přírody. Přesně 125 let po Wöhlerovi se podařilo experimentálně ukázat, že vznik organických látek z anorganických surovin mohl probíhat zcela spontánně za podmínek, které na planetě Zemi panovaly před miliardami let. V padesátých letech dvacátého století pracoval mladý doktorand Stanley L. Miller na své dizertační práci v laboratoři Chicagské univerzity. Jeho školitel, Profesor Harold C. Urey, měl tehdy určitou teorii o tom, jak vypadala zemská atmosféra v prebiotických dobách, kdy Země byla ještě pustá a prázdná. Miller se rozhodl, že zkusí prebiotické podmínky napodobit uzavřenou laboratorní aparaturou. Baňku v její spodní části naplnil vodou, kterou postupně zahříval a probublával vodní parou. Ta představovala oceán. Baňka v horní části aparatury obsahovala atmosféru sestávající z metanu (CH 4 ), čpavku (NH 3 ), vodíku (H 2 ) a cirkulující vodní páry. Poté Miller vystavil horní baňku intenzivnímu a dlouhodobému elektrickému výboji. Ten měl napodobit blesky, které bičovaly hladinu pradávného oceánu. Reakční produkty plynů v horní baňce Miller kondenzoval v chladiči a posléze nechal rozpustit v modelovém oceánu. Experiment opravdu poskytl mnoho různých aminokyselin a podrobnější rozbor umožnil detailně popsat postupné chemické reakce jejich vzniku. Millerův experiment tak podpořil třicet let starou hypotézu Alexandra Oparina. Podle ní se z prebiotické atmosféry obsahující metan mohly vytvořit organické molekuly a z nich pak první primitivní organizmy. Šestnáct let po zveřejnění výsledků Millerova experimentu byly u australského města Murchinson, asi 100 kilometrů severně od Melbourne, nalezeny úlomky jednoho meteoritu. Tento takzvaný murchinsonský meteorit byl v laboratořích NASA podroben stejně zevrubné analýze jako vzorky měsíčních hornin, které jen dva měsíce předtím dopravila na Zem sonda Apollo 11 z Měsíce. Výsledkem byl první přesvědčivý důkaz aminokyselin mimozemského původu. Navíc se ukázalo, že meteorit obsahoval mnoho takových aminokyselin, které ve svém experimentu získal S. L. Miller, a prakticky ve stejném poměru. Takový souhlas velmi podpořil Millerův model prebiotické chemie na Zemi. Na základě pozdějších poznatků, zejména z oboru stereochemie, se však proti němu opět vynořily závažné námitky. Shodou okolností zhruba ve stejné době, kdy Stanley L. Miller zveřejnil výsledky svého experimentu, Francis Crick a James Watson oznámili přátelům: Právě jsme nalezli tajemství života. Dá se říct, že příliš nepřeháněli. Nejenom podrobně popsali molekulární strukturu deoxyribonukleové kyseliny DNA, ale také potvrdili dřívější domněnku, že tato struktura,

7 která se může rozdvojit a kopírovat sama sebe, je nositelkou dědičné informace života. Dnes v době genetického inženýrství se zdá být struktura dvojité šroubovice samozřejmá, ale při svém vzniku tato teorie vyvolala četné polemiky. V neposlední řadě pak zkomplikovala všechny budoucí teorie vzniku života. Ty už totiž nemohou pominout skutečnost, že je život spojen také se vznikem a přenosem informace. Problém asymetrie Fungování všech živých organizmů na Zemi, živočichů, rostlin i hub, je založeno na buňce. V buňkách jsou tři základní skupiny organických molekul: nosné molekuly, které vytvářejí membrány, informační nukleové kyseliny tvořené řetězci nukleotidů a konečně katalytické proteiny, které jsou makromolekulárními řetězci mnoha aminokyselin. Téměř všechny aminokyseliny (s jedinou výjimkou glycinu) a vůbec všechny nukleotidy mají v molekule alespoň jeden nesymetrický atom uhlíku. Každá aminokyselina a každý nukleotid tedy mohou existovat ve dvou zrcadlově souměrných formách, enantiomerech (z řeckého enantios protikladný). V přírodě se však vyskytuje vždy jen jeden z nich, jinými slovy biologické molekuly mají vždycky stejnou chiralitu, jsou homochirální (z řeckého kheir ruka). Chiralita aminokyselin je typu L a chiralita nukleotidů je typu D. Aminokyseliny L a nukleotidy D propojené do molekulárních řetězců společně vytvoří šroubovice, které jsou také asymetrické, stáčejí se vždy doprava. Všechny současné poznatky nasvědčují tomu, že život, který by byl založen na opačných enantiomerech, nemůže existovat. Pozemský život tedy narušuje princip parity, pravděpodobnost jeho zrcadlového obrazu je nulová. Je velmi pravděpodobné, že homochiralita organických molekul existuje už od samého počátku vzniku života na Zemi. Je celkem přirozený předpoklad, že pokud se jednou živé organizmy začaly tvořit z určitého typu enantiomerů, další vývoj v tom musel pokračovat, podobně jako když se staví točité schodiště. Ostatně také v murchinsonském meteoritu převládaly aminokyseliny L. To může naznačovat, že taková chiralita panuje v celém vesmíru. Naproti tomu aminokyseliny vytvořené Millerovým experimentem byly typu L i D a tvořily racemickou směs. To ovšem věrohodnost tohoto experimentu snižuje. Původ homochirality životních molekul zůstává stále hádankou a zaměstnává řadu badatelů. Ti pro něj sice navrhli několik možných teorií, ale žádná z nich nebyla obecně přijata. Tak se uvažuje možný vliv kruhově polarizovaného světla hvězd, synchrotronové záření při výbuchu supernovy nebo specifický vliv struktury vody.

8 Panspermie V tomto stručném přehledu některých teorií vzniku života nemůžeme pominout teorii panspermie. Ta existuje v několika verzích, všechny ale předpokládají, že život přišel na Zemi odněkud z vesmíru. Na Zemi dopadají každoročně tisíce tun meteorického materiálu, převážná většina ve formě mikrometeoritů. Uvnitř hmoty meteoritů bylo nalezeno mnoho různých organických molekul včetně aminokyselin. Zajímavé je, že některé meteority zřejmě pocházejí z Marsu. To bylo prokázáno tím, že obsahují bublinky plynu stejného složení, jako má marťanská atmosféra. V marťanském meteoritu označeném ALH84001 byly nalezeny různé organické látky včetně polycyklických uhlovodíků, a dokonce i stopy mikroskopických struktur, které by mohly odpovídat mikroorganizmům. Je opravdu možné, že spóry, viry, houby, plísně a možná i celé živé bakterie mohly uprostřed meteoritu přežít nejen dlouhé putování meziplanetárním prostorem, ale i průlet zemskou atmosférou. Ale také naopak: po nárazu asteroidu se mohla část zemské hmoty vymrštit do mimozemského prostoru spolu s mikroskopickými zárodky života. Ty by pak mohly být zaneseny na jiná tělesa sluneční soustavy. Teorie panspermie ovšem otázku původu života na Zemi definitivně neřeší. Pouze ji přesouvá na jiné planety nebo do jiné sluneční soustavy. Fotosyntéza Fotosyntéza je nejdůležitější biochemický proces probíhající na Zemi. Nebylo tomu tak ale vždy. Nicméně organizmy schopné fotosyntézy se objevily už v raném období mikrobiálního života na Zemi; nejprve to byly zelené bakterie. Ty v podstatě objevily fotosyntézu pro všechny následující zelené rostliny, které ji (asi jen s malými změnami) využívají dodnes. Při fotosyntéze používají rostliny sluneční energii k syntéze cukru, který se pak dále přeměňuje na adenosintrifosfát ATP. Ten slouží jako zdroj energie ( palivo ) všech živých organizmů. Proces fotosyntézy je velice složitý, a i když je intenzivně studován, dodnes nebyl zcela pochopen. Celkově lze fotosyntézu popsat jednoduchou rovnicí, která se uvádí v základních učebnicích: 6H 2 O + 6CO 2 C 6 H 12 O 6 + 6O 2 Slovy řečeno, rostlina pomocí slunečního světla a zeleného chlorofylu přemění šest molekul vody a šest molekul oxidu uhličitého na jednu molekulu jednoduchého cukru

9 glukózy. Přitom se jako odpadní produkt uvolní šest molekul kyslíku. To je ale podstatné, protože teprve když se v zemské atmosféře objevil kyslík, mohli se na Zemi vyskytnout i vyšší živočichové a posléze i my lidé. Kyslík nutně potřebujeme k dýchání. (Také ovšem musíme něco jíst, ale i o to se nám rostliny starají, protože tvoří základ potravního řetězce.) Když se v rané historii života na planetě Zemi vyskytly první mikroorganizmy schopné fotosyntézy, nastala doslova revoluce ve vývoji. Kyslík, který je produktem fotosyntézy, je velice reaktivní plyn. Jakmile se objevil v atmosféře, na mnoho tehdejších organizmů působil jako prudký jed. Mnoho primitivních forem života tehdy vyhynulo, ale vzápětí se objevily organizmy úplně nové a daleko nadějnější. Ještě jedna věc je zajímavá: rostliny jsou zelené. To znamená, že odrážejí zelenou část slunečního spektra. Kupodivu právě v této oblasti spektra k nám Slunce vysílá nejvíc energie. Rostliny sklízejí energii hlavně v oranžové a žluté části spektra, v menší míře také v modré a fialové oblasti. To nasvědčuje tomu, že se nejstarší fotosyntetizující organizmy vyvíjely v několikametrové hloubce oceánu, kam proniká právě jen dlouhovlnná část spektra. Zelené rostliny tak poskytují další nepřímé svědectví o tom, že život vznikal ve vodě. Počátkem roku 2006 byly zveřejněny nové a naprosto nečekané informace o látkové výměně rostlin. Ukázalo se, že zelené rostliny produkují nejenom kyslík, případně oxid uhličitý, ale také nezanedbatelné množství metanu. Ten je ostatně významným skleníkovým plynem. Záhadou je nejen to, kde se metan v rostlinách bere, ale i skutečnost, že si tak významného jevu nikdo z odborníků na fotosyntézu nevšiml dřív. V každém případě tyto nové poznatky ukazují, že i v oblasti fotosyntézy zbývá ještě mnoho nezodpovězených otázek a záhad. Poděkování Kompilace a prezentace tohoto textu byla umožněna díky projektu Otevřená věda a podpoře Akademie věd České republiky v rámci projektu AVOZ LITERATURA [1] Brack, A.: La chimie aux origines de la vie. In Bulletin de la Classe des Sciences, 6 e série, IX, 37, Další populární texty z tisku a z internetu.

VY_32_INOVACE_001. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_001. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_001 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Život ve vesmíru Vyučovací předmět: Základy

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Planety Terestrické planety Velké planety Planety sluneční soustavy a jejich rozdělení do skupin Podle fyzikálních vlastností se planety sluneční soustavy

Více

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY 1. Kdy vznikla Sluneční soustava? 2. Z čeho vznikla a jakým způsobem? 3. Která kosmická tělesa tvoří Sluneční soustavu? 4. Co to je galaxie? 5. Co to je vesmír? 6. Jaký je rozdíl

Více

PRAHORY A STAROHORY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

PRAHORY A STAROHORY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRAHORY A STAROHORY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_272 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 PŘEDGEOLOGICKÉ

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

VY_32_INOVACE_02.01 1/8 3.2.02.1 Vznik Země a života Planeta Země a vznik života na Zemi Planeta Země

VY_32_INOVACE_02.01 1/8 3.2.02.1 Vznik Země a života Planeta Země a vznik života na Zemi Planeta Země 1/8 3.2.02.1 Planeta Země a vznik života na Zemi Planeta Země cíl - vysvětlit vznik Země - popsat stavbu zemského tělesa, gravitační sílu, pohyb Země - pochopit vznik a vývoj života - objasnit podstatu

Více

Vznik a vývoj života. Mgr. Petra Prknová

Vznik a vývoj života. Mgr. Petra Prknová Vznik a vývoj života Mgr. Petra Prknová Vznik Země a života teorie: 1. stvoření kreační hypotézy vznik Země a života působením nadpřirozených sil 2. vědecké teorie vznik Země a života na základě postupných

Více

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_003 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Základní znaky života Vyučovací předmět:

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Venuše druhá planeta sluneční soustavy

Venuše druhá planeta sluneční soustavy Venuše druhá planeta sluneční soustavy Planeta Venuše je druhá v pořadí vzdáleností od Slunce (střední vzdálenost 108 milionů kilometrů neboli 0,72 AU) a zároveň je naším nejbližším planetárním sousedem.

Více

VZNIK ZEMĚ. Obr. č. 1

VZNIK ZEMĚ. Obr. č. 1 VZNIK ZEMĚ Země je 3. planeta (v pořadí od Slunce) sluneční soustavy, která vznikala velice složitým procesem a její utváření je úzce spjato s postupným a dlouho trvajícím vznikem celého vesmíru. Planeta

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 25.11.2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika ČÍSLO PROJEKTU:

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Výsledky vzdělávání Učivo Ţák Základy biologie charakterizuje názory na vznik a vývoj vznik a vývoj ţivota na Zemi ţivota na Zemi, porovná délku vývoje

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Reakce aminokyselin a bílkovin autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání

VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání Sacharidy VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Sacharidy název z řeckého

Více

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami Jak se nazývá soustava, ve které se nachází planeta Země? Sluneční soustava Která kosmická tělesa tvoří sluneční soustavu? Slunce, planety, družice,

Více

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-7 Funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu:

Více

Téma roku - PEDOLOGIE

Téma roku - PEDOLOGIE Téma roku - PEDOLOGIE Březen Kolik vody dokáže zadržet půda? Zadrží více vody půda písčitá nebo jílovitá? Jak lépe předpovědět povodně nebo velká sucha? Proveďte měření půdní vlhkosti v blízkosti vaší

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

Kde se vzala v Asii ropa?

Kde se vzala v Asii ropa? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 24 Kde se vzala v Asii ropa? Pro

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Galaxie Mléčná dráha je galaxie, v níž se nachází

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301, Číslo a název

Více

Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava. Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a zabývají se tématem Vesmír.

Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava. Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a zabývají se tématem Vesmír. VY_52_INOVACE_Pr_36 Téma hodiny: Vesmír Předmět: Přírodověda Ročník: 5. třída Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava Autor: Bohunka Vrchotická, ZŠ a MŠ Husinec Řež; Řež 17, Husinec

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky Vytvořili: Žáci přírodovědného klubu - Alžběta Mašijová, Veronika Svozilová a Simona Plesková, Anna Kobylková, Soňa Flachsová, Kateřina Beránková, Denisa Valouchová, Martina Bučková, Ondřej Chmelíček ZŠ

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 20. 3. 2013 Pořadové číslo 15 1 Energie v přírodě Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 13.1.2012 Třída: 3 Datum:28.12. 2011 1 Sluneční soustava Vzdělávací

Více

Tělesa sluneční soustavy

Tělesa sluneční soustavy Tělesa sluneční soustavy Měsíc dráha vzdálenost 356 407 tis. km (průměr 384400km); určena pomocí laseru/radaru e=0,0549, elipsa mění tvar gravitačním působením Slunce i=5,145 deg. měsíce siderický 27,321661

Více

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce SLUNCE Slunce je sice obyčejná hvězda, podobná těm, které vidíme na noční obloze, ale pro nás je velmi důležitá. Bez ní by naše Země byla tmavá a studená a žádný život by

Více

Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo

Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo Milí žáci, připravili jsme pro vás korespondenční seminář, ve kterém můžete změřit své síly v oboru chemie se svými vrstevníky z jiných škol. Zadání bude vyhlašováno

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Truhlář 33-56-H/01 Truhlář 1. ročník = 66

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Sluneční soustava je planetárn rní systém m hvězdy známé pod názvem n Slunce, ve kterém m se nachází naše e domovská planeta Země. Tvoří ji: Slunce 8 planet, 5 trpasličích planet,

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 21. 1. 2013 Pořadové číslo 11 1 Merkur, Venuše Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie je koncipován jako předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Sluneční soustava. http://cs.wikipedia.org/wiki/sluneční_soustava

Sluneční soustava. http://cs.wikipedia.org/wiki/sluneční_soustava Sluneční soustava http://cs.wikipedia.org/wiki/sluneční_soustava Slunce vzdálenost: 150mil.km (1AJ) průměr: 1400tis.km ((109x Země) stáří: 4.5mld let činnost:spalování vodíku teplota 6000st.C hmotnost

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY Hvězdy Vývoj hvězd Konec hvězd- 1. možnost Konec hvězd- 2. možnost Konec hvězd- 3. možnost Supernova závěr Hvězdy Vznik hvězd Vše začalo už strašně dávno, kdy byl vesmír

Více

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8.

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Biochemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí Kvarta 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Voda jako životní prostředí fyzikální a chemické vlastnosti obecně

Voda jako životní prostředí fyzikální a chemické vlastnosti obecně Hydrobiologie pro terrestrické biology Téma 4: Voda jako životní prostředí fyzikální a chemické vlastnosti obecně voda jako životní prostředí : Fyzikální a chemické vlastnosti vody určují životní podmínky

Více

Bílkoviny, tuky prezentace

Bílkoviny, tuky prezentace Bílkoviny, tuky prezentace VY_52_Inovace_243 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Bílkoviny

Více

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně MIKROORGANISMY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED EDÍ Ústav inženýrstv enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně Důvody využívání mikroorganismů v procesech ochrany životního prostřed edí jsou prakticky všudypřítomné

Více

očekávaný výstup ročník 7. č. 11 název

očekávaný výstup ročník 7. č. 11 název č. 11 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Vesmír a Země, planeta Země V pracovních listech si žáci opakují své znalosti o vesmíru

Více

Učení pro život. Mgr. Jana Míková. Prezentace sloužící jako výklad učiva o vzniku a vývoji života. Vytvořeno v prosinci 2013.

Učení pro život. Mgr. Jana Míková. Prezentace sloužící jako výklad učiva o vzniku a vývoji života. Vytvořeno v prosinci 2013. Název projektu: Učení pro život Reg.číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Číslo šablony: III / 2 Název sady B: Autor: Název DUM: Číslo DUM: Anotace: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby:

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 Tento článek se zabývá možnostmi, jak pro školní experimenty s plyny získat něco jiného než vzduch. V dalším budu předpokládat, že nemáte kamarády ve výzkumném

Více

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_ZE69KA_15_02_04

Více

Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy

Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy Příspěvková organizace hl. m. Prahy ŘEDITELSTVÍ: KRÁLOVSKÁ OBORA 233, 170 21 PRAHA 7 STŘEDISKA: ŠTEFÁNIKOVA HVĚZDÁRNA, PLANETÁRIUM PRAHA, HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE Saturn Saturn

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ORGANIKÁ EMIE = chemie sloučenin látek obsahujících vazby Organické látky = všechny uhlíkaté sloučeniny kromě..., metal... and metal... Zdroje organických sloučenin = živé organismy nebo jejich fosílie:

Více

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.10.1036 Klíčová aktivita: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Digitální učební materiály Autor:

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

Vznik vesmíru (SINGULARITA) CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Zpracovala: RNDr. Libuše Bartková

Vznik vesmíru (SINGULARITA) CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Zpracovala: RNDr. Libuše Bartková Vznik vesmíru (SINGULARITA) CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Zpracovala: RNDr. Libuše Bartková Teorie Kosmologie - věda zabývající se vznikem a vývojem vesmírem. Vznik vesmírů je vysvětlován v bájích každé starobylé

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto SUBSTITUČNÍ DERIVÁTY KARBOXYLOVÝCH O KYSELIN R C O X karboxylových kyselin - substituce na vedlejším uhlovodíkovém řetězci aminokyseliny - hydroxykyseliny

Více

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Základní principy MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Co je to tepelná izolace? Jednoduše řečeno

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata, Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Žák: - charakterizuje postavení Země ve Sluneční soustavě a význam vytvoření základních podmínek pro život (teplo, světlo) Země ve vesmíru F Sluneční soustava - popíše

Více

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS Výstupní test ze zeměpisu Anotace: Výstupní test je vhodný pro závěrečné zhodnocení celoroční práce v zeměpise. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci píší formou

Více

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře Pavla Trčková, kabinet Biologie, GPdC Tábor Co je fluorescence Fluorescence je jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Přírodověda 2 (pro 9-12 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat (horní

Více

Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc, 6.4.2012

Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc, 6.4.2012 Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc, 6.4.2012 Osnova přednášek: 1.) Tělesa Sluneční soustavy. Slunce, planety, trpasličí planety, malá tělesa Sluneční soustavy, pohled ze Země. Struktura Sluneční

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA

Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA Rostliny přeměňují světelnou energii v energii chemickou v reakci, která se nazývá fotosyntéza. Jedná se vůbec o nejdůležitější chemický proces na naší zeměkouli. Začátek

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ a MŠ Slapy, Slapy 34, 391 76 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Powerpointová prezentace ppt. Jméno autora: Mgr. Soňa Růžičková Datum vytvoření: 9. červenec 2013

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_413 Jméno autora: Mgr. Alena Krejčíková Třída/ročník:

Více

Uhlík a síra CH_102_Uhlík a síra Autor: PhDr. Jana Langerová

Uhlík a síra CH_102_Uhlík a síra Autor: PhDr. Jana Langerová Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Využití synchrotronového záření pro diagnostiku a vývoj nových léčiv

Využití synchrotronového záření pro diagnostiku a vývoj nových léčiv Využití synchrotronového záření pro diagnostiku a vývoj nových léčiv J.Hašek, ÚMCH AV ČR Zisky farmaceutických společností a společností využívajících biotechnologie činící mnoha miliard dolarů ročně jsou

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Objevte planety naší sluneční soustavy Za 90 minut přes vesmír Na výlet mezi Ehrenfriedersdorf a Drebach

Objevte planety naší sluneční soustavy Za 90 minut přes vesmír Na výlet mezi Ehrenfriedersdorf a Drebach Objevte planety naší sluneční soustavy Za 90 minut přes vesmír Na výlet mezi Ehrenfriedersdorf a Drebach Sluneční soustava Sonnensystem Sluneční soustava (podle Pravidel českého pravopisu psáno s malým

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Kamenné a plynné planety, malá tělesa

Kamenné a plynné planety, malá tělesa Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Řešení: Bezenská desítka ZŠ Bezno. Sovy ZŠ Sedlec-Prčice

Řešení: Bezenská desítka ZŠ Bezno. Sovy ZŠ Sedlec-Prčice 3.KOLO 1.úkol výzkumný čtverec a) úkol pro všechny Pomalounku, ale jistě se blíží vánoční období, které v sobě stále ještě nese určité kouzlo, k němuž přispívá i snaha lidí obdarovávat své blízké s cílem,

Více