Chemické teorie vzniku života na Zemi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chemické teorie vzniku života na Zemi"

Transkript

1 Chemické teorie vzniku života na Zemi úvod k moderované diskuzi Prof. RNDr. Miroslav Raab, CSc. Ústav makromolekulární chemie Akademie věd ČR Otázky o původu života na Zemi, chemické a biologické evoluci, biologické diverzitě i samotné definici života jsou prastaré, a současně stále velice aktuální. Zamýšlejí se nad nimi chemici, biologové, filozofové, teologové i spisovatelé vědecko-fantastických povídek. Jde o typický mezioborový okruh, který by mohl být atraktivní i pro středoškolské studenty. Následující text jej nechce ani nemůže obsáhnout v celé hloubce a šíři. Spíše naznačí základní východiska nejvýznamnějších teorií, definuje některé termíny a uvede nejdůležitější experimentální poznatky a fakta. Může tak posloužit jako východisko k zajímavé podvečerní diskuzi. Co je život Hned na počátku úvah o vzniku života na Zemi je třeba vyřešit problém samotné definice života. Není to tak snadné, jak by se snad mohlo na první pohled zdát. O definici života se stále diskutuje na různých úrovních v závislosti na vzdělání a zaměření diskutujících. Naskýtá se třeba otázka, zda nemůže existovat nějaká primitivní forma anorganického, tedy minerálního života. Některé atributy živých organizmů, jako je množení, replikace a přenos informace, lze opravdu vysledovat i při vzniku a růstu anorganických krystalů. Existuje ostatně teorie, že pravidelné řetězce biologických makromolekul vznikly

2 ponejprv na anorganických substrátech, jako jsou některé jílové minerály. V této souvislosti stojí za zmínku podivuhodný soulad mezi periodicitou struktury anorganické výztuže (hydroxyapatitu) a bílkovinného pojiva (kolagenu) v kostech současných obratlovců. Nicméně za nejdůležitější a typickou vlastnost živých organizmů se obecně pokládá schopnost rozmnožování. K tomu pak přistupují další projevy života, jako je látková výměna s prostředím, regulace vnitřních parametrů (například teploty), dráždivost na vnější podněty, schopnost pohybu a tak dál. Termodynamická definice života je založena na pojmu entropie S. Ta se klasicky definuje vztahem ds = dq/t, kde T je absolutní teplota a Q tepelná energie. Připomeňme si ještě, že entropie je mírou disipace (ztráty) využitelné tepelné energie Q v uzavřeném systému. Podle druhého termodynamického zákona všechny děje v uzavřené soustavě probíhají tak, že se vyšší formy energie mění v teplo a entropie roste. Ludwig Boltzmann vyjádřil entropii pomocí pravděpodobnosti P stavu svojí slavnou rovnicí S = k (ln P), kde konstanta k nese právem Boltzmannovo jméno. Chaotický neuspořádaný stav má vyšší pravděpodobnost než organizovaný nebo uspořádaný stav, a má tedy vyšší entropii. V živých organizmech probíhá samoorganizace hmoty, a jejich entropie proto klesá. To se ovšem děje za cenu toho, že entropie okolí naopak roste, když do něj přecházejí odpadní produkty životních procesů. Povšimněme si však, že z termodynamického hlediska je funkce soustavy, jejíž entropie spontánně klesá, a tedy i samotná existence života velice nepravděpodobná. Neobyčejná kapalina Jestliže na Zemi nyní existuje život, je zřejmé, že sem musel být buď odněkud přenesen (vlastně zavlečen ), nebo zde vznikl sám od sebe. (Zásah inteligentního tvůrce si zatím ponecháme v záloze.) Avšak jestliže život opravdu vznikl zde na Zemi, všechno nasvědčuje, že k tomu došlo ve vodě. Voda je velice zvláštní kapalina. Vodíkové můstky mezi jejími molekulami jí propůjčují řadu unikátních vlastností: vysoké povrchové napětí, relativně vysoký bod tuhnutí a také zvláštní krystalovou strukturu v pevném stavu. Kapalná voda poutaná hustou sítí vodíkových vazeb má při teplotě 0 C hustotu 1000 kg/m 3. Když při této

3 teplotě zmrzne na led, mnoho vodíkových můstků se přeruší, ale ty, které zůstanou, vytvoří z molekul vody pravidelnou strukturu. Proto má led nižší hustotu než kapalná voda, jen 920 kg/m 3. Rozdíl v hustotě vody a ledu je příčinou toho, že řeky a vodní nádrže promrzají odshora, zatímco při dnu zůstává kapalná voda o teplotě 4 C. Pod ledem pak může pokračovat život i v zimě. Zvláštní vlastnosti vody jsou tedy podmínkou života na naší planetě Zemi. Poloha a tvar dráhy, po níž Země obíhá kolem Slunce, je právě taková, že umožňuje, aby voda přecházela z jednoho skupenství do druhého a putovala z místa na místo. Odhaduje se, že jedna typická molekula vody stráví v průměru jedno století na pevnině, let v hlubinách oceánů a pouhých 11 dní v atmosféře. Z modelových výpočtů pak vyplývá, že kdyby dráha Země byla jen o trochu blíž ke Slunci, všechna voda by se vypařila; kdyby se od Slunce jen o trošku vzdálila, veškerá voda by za nějaký čas zmrzla. To ukazuje i srovnání Země se sousedními planetami Marsem a Venuší. Jejich povrch je značně nehostinný. I dráhy těchto planet však leží v takzvané ekosféře, tedy v oblasti naší sluneční soustavy, kde lze předpokládat existenci života. Když živé organizmy vzniklé ve vodě později vystoupily na pevninu, nezbytné množství vody si vzaly na cestu. Voda je v každé buňce a například lidské tělo jí obsahuje asi 70 procent. Tři a půl miliardy let od vzniku života na Zemi stále platí, že bez vody není život. Život v ledu? Hledání vody ve formě ledu je důležitým úkolem meziplanetárních sond, protože i v tuhém stavu může voda připustit existenci primitivních forem života. Led byl prokázán v jádrech komet a je možné, že právě kometám vděčí Země za své současné zásoby vody v oceánech, na pevninách i v atmosféře. Je docela pravděpodobné, že gravitační pole Země si během dlouhých geologických epoch čas od času přitáhlo malou nebo i větší kometu, která se ocitla v jeho blízkosti. Roztavený led z mnoha komet by pak postupně vytvořil současné pozemské vodní zásoby. Meziplanetární sondy nalezly vodu na nečekaných místech sluneční soustavy. Tak se prokázalo, že povrch Jupiterova měsíce Europa je celý pokryt vrstvou ledu o mocnosti mnoha kilometrů. Pod ledovým příkrovem může být oceán kapalné vody a snad i primitivní život. Ještě zajímavější jsou nedávné poznatky o Saturnovu měsíci Enceladu. Sonda Cassini přinesla snímky gejzírů vody tryskajících z jeho povrchu. Výskyt vody ve sluneční soustavě v tak velké vzdálenosti od naší matičky Země je opravdu překvapivý a vzrušující. Podle některých

4 badatelů totiž v ledu může život nejen přetrvávat, ale dokonce i vznikat. Zejména mořský led pokládají někteří vědci za možnou kolébku života na Zemi. Mořský led má totiž velmi zvláštní strukturu. Z hlediska nauky o materiálech se jedná o takzvané eutektikum, tedy o soustavu dvou složek (vody a mořské soli), které jsou rozpustné v kapalině, ale zcela nerozpustné v tuhém stavu. Z teorie vyplývá, že v takovém případě přítomnost soli sníží bod tuhnutí roztoku, i když bod tuhnutí soli je ovšem mnohem vyšší než teplota tuhnutí samotné čisté vody. Když mořská voda zmrzne, vytvoří se specifická struktura s vysráženými krystalky soli uprostřed jakéhosi mikroskopického bludiště drobných kanálků v ledu. Materiálový technolog by takový systém charakterizoval jako kompozit. Eskymáci dobře znají (a využívají) rozdíl mezi mořským a jezerním ledem. Jezerní led neobsahuje žádné bariéry proti šíření trhliny, a je proto velmi křehký. Teprve při dostatečné tloušťce ledu se Eskymák odváží přejít zamrzlé jezero. Zato led na zamrzlé mořské zátoce, i když je docela tenký, unese celé psí spřežení i s nákladem. Mořský led vyztužený solnými krystalky je totiž pružný a houževnatý; pod zátěží se jen prohne a hydrostatickým vztlakem může unést značné zatížení. Německý vědec a polární badatel Hauke Trinks vyslovil domněnku, že právě v mikroskopickém labyrintu mořského ledu nastaly příhodné podmínky pro syntézu první šroubovice molekuly ribonukleové kyseliny (RNA). Ta se pak mohla stát základem pozemského života. Zdá se, že za nízkých teplot je dokonce její syntéza pravděpodobnější než v teplém vodném roztoku prapolévky, jak předpokládají některé teorie. Předpoklad života v mořském ledu má ještě další zajímavé důsledky. Choulostivé molekuly RNA chráněné ledovým krunýřem, případně i jiné biologické makromolekuly, totiž mohou cestovat meziplanetárním prostorem a rozšiřovat život po celé planetární soustavě. Rozměrné úlomky pozemských hornin včetně ledu mohly být například vymrštěny daleko do mimozemského prostoru při srážce Země s asteroidem, která se dává do souvislosti s náhlým vyhynutím dinosaurů před 65 miliony let. Právě tehdy mohl být pozemským životem infikován Saturnův měsíc Titan nebo Jupiterův měsíc Europa. Na počátku byla polévka? Stopy nejstarších zkamenělých mikroorganizmů byly nalezeny v Austrálii. Jejich stáří se odhaduje na 3,50 miliard let. V tak dávných dobách tvořily mikrobiální život na Zemi vláknité fotoautotrofní bakterie, tedy takové, které si vytvářely své biologické molekuly z atmosférického oxidu uhličitého s využitím sluneční energie. Už tehdy byl mikrobiální život

5 diverzifikován, jak ukazují nalezené fosilní mikroorganizmy různých tvarů. Ještě starší, zhruba 3,85 miliard let, jsou sedimentované horniny na jihozápadě Grónska. V nich už žádné stopy po mikrobiálním životě nalezeny nebyly. Grónské sedimenty však jednoznačně svědčí o přítomnosti kapalné vody na zemském povrchu a oxidu uhličitého v atmosféře. V těchto horninách byly už také prokázány některé složitější organické molekuly. Vzájemný podíl izotopů uhlíku 12 a 13 se zdá nasvědčovat na jeho biologický původ. Možná, že právě tyto prastaré grónské sedimenty pamatují předpokládanou abiotickou syntézu biologických molekul v takzvané prapolévce. Podle některých teorií totiž došlo ke vzniku prvních biologických molekul v mělkých teplých lagunách prahorního moře. Předpokládá se, že v teplé vodě tam byly rozpuštěny některé důležité organické molekuly jmenovitě aminokyseliny a cukry. Tak vznikla takzvaná primordiální polévka neboli česky prapolévka (primordial soup). Za určitých podmínek se pak jednoduché složky prapolévky začaly řetězit do složitějších biologických makromolekul. Tak by snad mohla spontánně vzniknout třeba kyselina ribonukleová (RNA) nebo některé proteiny. Ty určité podmínky by mohlo například obstarat katalytické působení povrchu některých jílů nebo výrazný energetický zásah zvenčí. Zásadní otázkou ovšem je, jak a kdy organické makromolekuly ožily a začaly si vytvářet své vlastní kopie. První řetězce RNA mohly mít duální úlohu, totiž zajišťovat přenos informace při sebereplikaci a rozmnožování prvních primitivních organizmů a současně katalyzovat biologické pochody v buňce. Také je třeba vysvětlit, jak se nezbytné aminokyseliny a další organické látky do prapolévky vůbec dostaly. Zajímavou možnost naznačil experimentálně Američan Stanley Miller, jak za chvíli uvedeme podrobněji. Experimenty, které vešly do dějin Ještě začátkem devatenáctého století se chemici domnívali, že mezi anorganickou a organickou chemií existuje nepřekonatelná hranice. Dnes lze uvést velké množství chemických reakcí a řadu experimentů, které dokládají, že to není pravda. Dva z nich vešly do dějin. Na prvním místě je třeba připomenout takzvanou Wöhlerovu syntézu. Friedrich Wöhler, německý lékař a chemik, významně přispěl k pochopení izomerie chemických látek. V roce 1828, během pobytu na polytechnice v Berlíně, se mu podařilo zahříváním anorganické látky kyanatanu amonného připravit močovinu, tedy organickou látku, kterou savci vylučují v moči.

6 NH 4 OCN (NH 2 ) 2 CO Wöhlerova syntéza učinila konec vitalistickým představám o tom, že pro vznik organických látek je třeba jakási životní síla (vis vitalis), a proto je lze získat pouze z živé přírody. Přesně 125 let po Wöhlerovi se podařilo experimentálně ukázat, že vznik organických látek z anorganických surovin mohl probíhat zcela spontánně za podmínek, které na planetě Zemi panovaly před miliardami let. V padesátých letech dvacátého století pracoval mladý doktorand Stanley L. Miller na své dizertační práci v laboratoři Chicagské univerzity. Jeho školitel, Profesor Harold C. Urey, měl tehdy určitou teorii o tom, jak vypadala zemská atmosféra v prebiotických dobách, kdy Země byla ještě pustá a prázdná. Miller se rozhodl, že zkusí prebiotické podmínky napodobit uzavřenou laboratorní aparaturou. Baňku v její spodní části naplnil vodou, kterou postupně zahříval a probublával vodní parou. Ta představovala oceán. Baňka v horní části aparatury obsahovala atmosféru sestávající z metanu (CH 4 ), čpavku (NH 3 ), vodíku (H 2 ) a cirkulující vodní páry. Poté Miller vystavil horní baňku intenzivnímu a dlouhodobému elektrickému výboji. Ten měl napodobit blesky, které bičovaly hladinu pradávného oceánu. Reakční produkty plynů v horní baňce Miller kondenzoval v chladiči a posléze nechal rozpustit v modelovém oceánu. Experiment opravdu poskytl mnoho různých aminokyselin a podrobnější rozbor umožnil detailně popsat postupné chemické reakce jejich vzniku. Millerův experiment tak podpořil třicet let starou hypotézu Alexandra Oparina. Podle ní se z prebiotické atmosféry obsahující metan mohly vytvořit organické molekuly a z nich pak první primitivní organizmy. Šestnáct let po zveřejnění výsledků Millerova experimentu byly u australského města Murchinson, asi 100 kilometrů severně od Melbourne, nalezeny úlomky jednoho meteoritu. Tento takzvaný murchinsonský meteorit byl v laboratořích NASA podroben stejně zevrubné analýze jako vzorky měsíčních hornin, které jen dva měsíce předtím dopravila na Zem sonda Apollo 11 z Měsíce. Výsledkem byl první přesvědčivý důkaz aminokyselin mimozemského původu. Navíc se ukázalo, že meteorit obsahoval mnoho takových aminokyselin, které ve svém experimentu získal S. L. Miller, a prakticky ve stejném poměru. Takový souhlas velmi podpořil Millerův model prebiotické chemie na Zemi. Na základě pozdějších poznatků, zejména z oboru stereochemie, se však proti němu opět vynořily závažné námitky. Shodou okolností zhruba ve stejné době, kdy Stanley L. Miller zveřejnil výsledky svého experimentu, Francis Crick a James Watson oznámili přátelům: Právě jsme nalezli tajemství života. Dá se říct, že příliš nepřeháněli. Nejenom podrobně popsali molekulární strukturu deoxyribonukleové kyseliny DNA, ale také potvrdili dřívější domněnku, že tato struktura,

7 která se může rozdvojit a kopírovat sama sebe, je nositelkou dědičné informace života. Dnes v době genetického inženýrství se zdá být struktura dvojité šroubovice samozřejmá, ale při svém vzniku tato teorie vyvolala četné polemiky. V neposlední řadě pak zkomplikovala všechny budoucí teorie vzniku života. Ty už totiž nemohou pominout skutečnost, že je život spojen také se vznikem a přenosem informace. Problém asymetrie Fungování všech živých organizmů na Zemi, živočichů, rostlin i hub, je založeno na buňce. V buňkách jsou tři základní skupiny organických molekul: nosné molekuly, které vytvářejí membrány, informační nukleové kyseliny tvořené řetězci nukleotidů a konečně katalytické proteiny, které jsou makromolekulárními řetězci mnoha aminokyselin. Téměř všechny aminokyseliny (s jedinou výjimkou glycinu) a vůbec všechny nukleotidy mají v molekule alespoň jeden nesymetrický atom uhlíku. Každá aminokyselina a každý nukleotid tedy mohou existovat ve dvou zrcadlově souměrných formách, enantiomerech (z řeckého enantios protikladný). V přírodě se však vyskytuje vždy jen jeden z nich, jinými slovy biologické molekuly mají vždycky stejnou chiralitu, jsou homochirální (z řeckého kheir ruka). Chiralita aminokyselin je typu L a chiralita nukleotidů je typu D. Aminokyseliny L a nukleotidy D propojené do molekulárních řetězců společně vytvoří šroubovice, které jsou také asymetrické, stáčejí se vždy doprava. Všechny současné poznatky nasvědčují tomu, že život, který by byl založen na opačných enantiomerech, nemůže existovat. Pozemský život tedy narušuje princip parity, pravděpodobnost jeho zrcadlového obrazu je nulová. Je velmi pravděpodobné, že homochiralita organických molekul existuje už od samého počátku vzniku života na Zemi. Je celkem přirozený předpoklad, že pokud se jednou živé organizmy začaly tvořit z určitého typu enantiomerů, další vývoj v tom musel pokračovat, podobně jako když se staví točité schodiště. Ostatně také v murchinsonském meteoritu převládaly aminokyseliny L. To může naznačovat, že taková chiralita panuje v celém vesmíru. Naproti tomu aminokyseliny vytvořené Millerovým experimentem byly typu L i D a tvořily racemickou směs. To ovšem věrohodnost tohoto experimentu snižuje. Původ homochirality životních molekul zůstává stále hádankou a zaměstnává řadu badatelů. Ti pro něj sice navrhli několik možných teorií, ale žádná z nich nebyla obecně přijata. Tak se uvažuje možný vliv kruhově polarizovaného světla hvězd, synchrotronové záření při výbuchu supernovy nebo specifický vliv struktury vody.

8 Panspermie V tomto stručném přehledu některých teorií vzniku života nemůžeme pominout teorii panspermie. Ta existuje v několika verzích, všechny ale předpokládají, že život přišel na Zemi odněkud z vesmíru. Na Zemi dopadají každoročně tisíce tun meteorického materiálu, převážná většina ve formě mikrometeoritů. Uvnitř hmoty meteoritů bylo nalezeno mnoho různých organických molekul včetně aminokyselin. Zajímavé je, že některé meteority zřejmě pocházejí z Marsu. To bylo prokázáno tím, že obsahují bublinky plynu stejného složení, jako má marťanská atmosféra. V marťanském meteoritu označeném ALH84001 byly nalezeny různé organické látky včetně polycyklických uhlovodíků, a dokonce i stopy mikroskopických struktur, které by mohly odpovídat mikroorganizmům. Je opravdu možné, že spóry, viry, houby, plísně a možná i celé živé bakterie mohly uprostřed meteoritu přežít nejen dlouhé putování meziplanetárním prostorem, ale i průlet zemskou atmosférou. Ale také naopak: po nárazu asteroidu se mohla část zemské hmoty vymrštit do mimozemského prostoru spolu s mikroskopickými zárodky života. Ty by pak mohly být zaneseny na jiná tělesa sluneční soustavy. Teorie panspermie ovšem otázku původu života na Zemi definitivně neřeší. Pouze ji přesouvá na jiné planety nebo do jiné sluneční soustavy. Fotosyntéza Fotosyntéza je nejdůležitější biochemický proces probíhající na Zemi. Nebylo tomu tak ale vždy. Nicméně organizmy schopné fotosyntézy se objevily už v raném období mikrobiálního života na Zemi; nejprve to byly zelené bakterie. Ty v podstatě objevily fotosyntézu pro všechny následující zelené rostliny, které ji (asi jen s malými změnami) využívají dodnes. Při fotosyntéze používají rostliny sluneční energii k syntéze cukru, který se pak dále přeměňuje na adenosintrifosfát ATP. Ten slouží jako zdroj energie ( palivo ) všech živých organizmů. Proces fotosyntézy je velice složitý, a i když je intenzivně studován, dodnes nebyl zcela pochopen. Celkově lze fotosyntézu popsat jednoduchou rovnicí, která se uvádí v základních učebnicích: 6H 2 O + 6CO 2 C 6 H 12 O 6 + 6O 2 Slovy řečeno, rostlina pomocí slunečního světla a zeleného chlorofylu přemění šest molekul vody a šest molekul oxidu uhličitého na jednu molekulu jednoduchého cukru

9 glukózy. Přitom se jako odpadní produkt uvolní šest molekul kyslíku. To je ale podstatné, protože teprve když se v zemské atmosféře objevil kyslík, mohli se na Zemi vyskytnout i vyšší živočichové a posléze i my lidé. Kyslík nutně potřebujeme k dýchání. (Také ovšem musíme něco jíst, ale i o to se nám rostliny starají, protože tvoří základ potravního řetězce.) Když se v rané historii života na planetě Zemi vyskytly první mikroorganizmy schopné fotosyntézy, nastala doslova revoluce ve vývoji. Kyslík, který je produktem fotosyntézy, je velice reaktivní plyn. Jakmile se objevil v atmosféře, na mnoho tehdejších organizmů působil jako prudký jed. Mnoho primitivních forem života tehdy vyhynulo, ale vzápětí se objevily organizmy úplně nové a daleko nadějnější. Ještě jedna věc je zajímavá: rostliny jsou zelené. To znamená, že odrážejí zelenou část slunečního spektra. Kupodivu právě v této oblasti spektra k nám Slunce vysílá nejvíc energie. Rostliny sklízejí energii hlavně v oranžové a žluté části spektra, v menší míře také v modré a fialové oblasti. To nasvědčuje tomu, že se nejstarší fotosyntetizující organizmy vyvíjely v několikametrové hloubce oceánu, kam proniká právě jen dlouhovlnná část spektra. Zelené rostliny tak poskytují další nepřímé svědectví o tom, že život vznikal ve vodě. Počátkem roku 2006 byly zveřejněny nové a naprosto nečekané informace o látkové výměně rostlin. Ukázalo se, že zelené rostliny produkují nejenom kyslík, případně oxid uhličitý, ale také nezanedbatelné množství metanu. Ten je ostatně významným skleníkovým plynem. Záhadou je nejen to, kde se metan v rostlinách bere, ale i skutečnost, že si tak významného jevu nikdo z odborníků na fotosyntézu nevšiml dřív. V každém případě tyto nové poznatky ukazují, že i v oblasti fotosyntézy zbývá ještě mnoho nezodpovězených otázek a záhad. Poděkování Kompilace a prezentace tohoto textu byla umožněna díky projektu Otevřená věda a podpoře Akademie věd České republiky v rámci projektu AVOZ LITERATURA [1] Brack, A.: La chimie aux origines de la vie. In Bulletin de la Classe des Sciences, 6 e série, IX, 37, Další populární texty z tisku a z internetu.

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

OPAKOVÁNÍ VĚDNÍ OBORY, NEŽIVÁ PŘÍRODA

OPAKOVÁNÍ VĚDNÍ OBORY, NEŽIVÁ PŘÍRODA 1. POPIŠ OBRÁZEK ZNÁZORŇUJÍCÍ PRŮBĚH FOTOSYNTÉZY. OPAKOVÁNÍ VĚDNÍ OBORY, NEŽIVÁ PŘÍRODA 1 2. POPIŠ SLOŽENÍ SOUČASNÉ ATMOSFÉRY (uveď, který z plynů v současné atmosféře je znázorněn modrou, žlutou a černou

Více

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Planety Terestrické planety Velké planety Planety sluneční soustavy a jejich rozdělení do skupin Podle fyzikálních vlastností se planety sluneční soustavy

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

VY_32_INOVACE_001. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_001. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_001 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Život ve vesmíru Vyučovací předmět: Základy

Více

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY 1. Kdy vznikla Sluneční soustava? 2. Z čeho vznikla a jakým způsobem? 3. Která kosmická tělesa tvoří Sluneční soustavu? 4. Co to je galaxie? 5. Co to je vesmír? 6. Jaký je rozdíl

Více

VY_32_INOVACE_ / Projevy a podmínky života Život na Zemi Projevy života

VY_32_INOVACE_ / Projevy a podmínky života Život na Zemi Projevy života 1/5 3.2.02.2 Život na Zemi Projevy života cíl - vyjmenovat projevy života - odvodit podmínky života - vnímat rozmanitost přírody - chápat vztahy mezi organismy život soubor složitých přírodních dějů, které

Více

Ledové měsíce velkých planet a možnost života na nich

Ledové měsíce velkých planet a možnost života na nich Ledové měsíce velkých planet a možnost života na nich Ondřej Čadek Katedra geofyziky MFF UK Obrázek: NASA Život na Zemi autotrofie na bázi fotosyntézy heterotrofie rostliny, řasy, mnoho druhů bakterií

Více

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ Vše souvisí se vším Živou hmotu tvoří 3 hlavní organické složky: Bílkoviny, cukry, tuky Syntézu zajišťuje cca 20 biogenních prvků Nejdůležitější C, O, N, H, P tzv.

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

Číslo a název projektu Číslo a název šablony

Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_1.05

Více

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_003 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Základní znaky života Vyučovací předmět:

Více

Modul 02 Přírodovědné předměty

Modul 02 Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty hmota i energie nevznikají,

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A Buňka Kristýna Obhlídalová 7.A Buňka Buňky jsou nejmenší a nejjednodušší útvary schopné samostatného života. Buňka je základní stavební a funkční jednotkou živých organismů. Zatímco některé organismy jsou

Více

OPAKOVÁNÍ- STAVBA A VÝVOJ ZEMĚ, GEOLOGICKÉ VĚDNÍ OBORY. PRAVDA NEBO LEŽ? Co už vím o vzniku Země a geologických oborech.

OPAKOVÁNÍ- STAVBA A VÝVOJ ZEMĚ, GEOLOGICKÉ VĚDNÍ OBORY. PRAVDA NEBO LEŽ? Co už vím o vzniku Země a geologických oborech. OPAKOVÁNÍ- STAVBA A VÝVOJ ZEMĚ, GEOLOGICKÉ VĚDNÍ OBORY PRAVDA NEBO LEŽ? Co už vím o vzniku Země a geologických oborech. Urči, zda jsou následující tvrzení pravdivá či nepravdivá. Pravdivá tvrzení označ

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_BUŇKA 1_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

VZNIK ZEMĚ. Obr. č. 1

VZNIK ZEMĚ. Obr. č. 1 VZNIK ZEMĚ Země je 3. planeta (v pořadí od Slunce) sluneční soustavy, která vznikala velice složitým procesem a její utváření je úzce spjato s postupným a dlouho trvajícím vznikem celého vesmíru. Planeta

Více

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např.

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např. 1 Kyslík a vodík Kyslík Vlastnosti Bezbarvý reaktivní plyn, bez zápachu, nejčastěji tvoří molekuly O2. Kapalný kyslík je modrý. S jinými prvky tvoří sloučeniny oxidy (např. CO, CO2, SO2...) Výskyt Nejrozšířenější

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH33

DUM VY_52_INOVACE_12CH33 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH33 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Deriváty karboxylových kyselin, aminokyseliny, estery

Deriváty karboxylových kyselin, aminokyseliny, estery Deriváty karboxylových kyselin, aminokyseliny, estery Zpracovala: Ing. Štěpánka Janstová 29.1.2012 Určeno pro 9. ročník ZŠ V/II,EU-OPVK,42/CH9/Ja Přehled a využití derivátů organických kyselin, jejich

Více

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Globální oběh látek v přírodě se žádná látka nevyskytuje stále na jednom místě díky různým činitelům (voda, vítr..) se látky dostávají do pohybu oběhu - cyklu N

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály  III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Charakteristika, vznik a podmínky existence života (3)

Charakteristika, vznik a podmínky existence života (3) Charakteristika, vznik a podmínky existence života (3) podmínky existence života. (1/2) podmínky existence života. 1 Přehled názorů a hypotéz Kreační hypotéza creo = tvořím => život byl stvořen Bohem,

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY. Jméno a příjmení: Martin Kovařík. David Šubrt. Třída: 5.

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY. Jméno a příjmení: Martin Kovařík. David Šubrt. Třída: 5. Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Jméno a příjmení: Martin Kovařík David Šubrt Třída: 5.O Datum: 3. 10. 2015 i Planety sluneční soustavy 1. Planety obecně

Více

Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace

Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace FOTO - protože k fotosyntéze je třeba fotonů Jedná se tedy o zachycování sluneční energie a přeměnu jednoduchých anorganických látek (CO 2 a H 2 O) na složitější

Více

PRAHORY A STAROHORY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

PRAHORY A STAROHORY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRAHORY A STAROHORY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_272 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 PŘEDGEOLOGICKÉ

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 18. 2. 2013 Pořadové číslo 13 1 Jupiter, Saturn Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty 1 2 chemického složení

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

VY_52_INOVACE_137.notebook. April 12, V rozlehlých prostorách vesmíru je naše planeta jen maličkou tečkou.

VY_52_INOVACE_137.notebook. April 12, V rozlehlých prostorách vesmíru je naše planeta jen maličkou tečkou. Předmět: Přírodověda Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační

Více

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Výsledky vzdělávání Učivo Ţák Základy biologie charakterizuje názory na vznik a vývoj vznik a vývoj ţivota na Zemi ţivota na Zemi, porovná délku vývoje

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Martina Bábíčková, Ph.D

Martina Bábíčková, Ph.D Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 1.10.2013 Ročník 6. Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Přírodopis Tematický okruh Život na Zemi Téma klíčová slova Fotosyntéza Pracovní list Anotace

Více

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ SPOLEČNÉ ZNAKY ŽIVÉHO - schopnost získávat energii z živin pro své životní potřeby - síla aktivně odpovídat na změny prostředí - možnost růstu, diferenciace a reprodukce

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 25.11.2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika ČÍSLO PROJEKTU:

Více

Sluneční soustava je součástí galaxie známé také pod názvem Mléčná dráha. Planety ve sluneční soustavě obíhají po eliptických drahách kolem Slunce.

Sluneční soustava je součástí galaxie známé také pod názvem Mléčná dráha. Planety ve sluneční soustavě obíhají po eliptických drahách kolem Slunce. Sluneční soustava je součástí galaxie známé také pod názvem Mléčná dráha. Planety ve sluneční soustavě obíhají po eliptických drahách kolem Slunce. Zhruba 99,866 % celkové hmotnosti sluneční soustavy tvoří

Více

CHEMIE - Úvod do organické chemie

CHEMIE - Úvod do organické chemie Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace SŠHS Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/34.0911

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 6.1Slunce, planety a jejich pohyb, komety Vesmír - Slunce - planety a jejich pohyb, - komety, hvězdy a galaxie 2 Vesmír či kosmos (z

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 25. 2. 2013 Pořadové číslo 14 1 Uran, Neptun Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

Sluneční soustava OTEVŘÍT. Konec

Sluneční soustava OTEVŘÍT. Konec Sluneční soustava OTEVŘÍT Konec Sluneční soustava Slunce Merkur Venuše Země Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto Zpět Slunce Slunce vzniklo asi před 4,6 miliardami let a bude svítit ještě přibližně 7

Více

Enzymy charakteristika a katalytický účinek

Enzymy charakteristika a katalytický účinek Enzymy charakteristika a katalytický účinek Tematická oblast Datum vytvoření Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Chemie přírodních látek enzymy 28.7.2012 3. ročník čtyřletého G Charakteristika

Více

VY_32_INOVACE_02.01 1/8 3.2.02.1 Vznik Země a života Planeta Země a vznik života na Zemi Planeta Země

VY_32_INOVACE_02.01 1/8 3.2.02.1 Vznik Země a života Planeta Země a vznik života na Zemi Planeta Země 1/8 3.2.02.1 Planeta Země a vznik života na Zemi Planeta Země cíl - vysvětlit vznik Země - popsat stavbu zemského tělesa, gravitační sílu, pohyb Země - pochopit vznik a vývoj života - objasnit podstatu

Více

Obecná charakteristika živých soustav

Obecná charakteristika živých soustav Obecná charakteristika živých soustav Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kategorie živých soustav Existují

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Hana Křivánková Téma:

Více

Vznik a vývoj života. Mgr. Petra Prknová

Vznik a vývoj života. Mgr. Petra Prknová Vznik a vývoj života Mgr. Petra Prknová Vznik Země a života teorie: 1. stvoření kreační hypotézy vznik Země a života působením nadpřirozených sil 2. vědecké teorie vznik Země a života na základě postupných

Více

Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů na život jedince, m

Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů na život jedince, m Přednáška č. 4 Pěstitelství, základy ekologie, pedologie a fenologie Země Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů

Více

ZEMĚ JAKO SOUČÁST VESMÍRU

ZEMĚ JAKO SOUČÁST VESMÍRU ZEMĚ JAKO SOUČÁST VESMÍRU PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_278 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 PŘÍRODNÍ

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Venuše druhá planeta sluneční soustavy

Venuše druhá planeta sluneční soustavy Venuše druhá planeta sluneční soustavy Planeta Venuše je druhá v pořadí vzdáleností od Slunce (střední vzdálenost 108 milionů kilometrů neboli 0,72 AU) a zároveň je naším nejbližším planetárním sousedem.

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 11. Atmosféra Země - vlastnosti Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Tomáš Krásenský

Více

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-6 ALKANY Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 ŠABLONA III / 2

Více

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé přírodniny Hmotné předměty výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé vzduch voda minerály horniny půda Živé rostliny živočichové ( člověk ) houby bakterie VZDUCH Vzduch

Více

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

Test vlastnosti látek a periodická tabulka DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-08 Téma: Test vlastnosti látek a periodická tabulka Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Test vlastnosti

Více

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami Jak se nazývá soustava, ve které se nachází planeta Země? Sluneční soustava Která kosmická tělesa tvoří sluneční soustavu? Slunce, planety, družice,

Více

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Obsah tématu: 1) Vzdušný obal země 2) Složení vzduchu 3) Tlak vzduchu 4) Vítr 5) Voda 1) VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ Vzdušný obal Země.. je směs

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 21. 1. 2013 Pořadové číslo 11 1 Merkur, Venuše Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování Spalování je fyzikálně chemický pochod, při kterém probíhá organizovaná příprava hořlavé směsi paliva s okysličovadlem a jejich slučování (hoření) za intenzivního uvolňování tepla, což způsobuje prudké

Více

Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu

Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu Hmota Hmota má dualistický, korpuskulárně (částicově) vlnový charakter. Převládající charakter: korpuskulární (částicový) - látku vlnový - pole. Látka se skládá z

Více

Energetický metabolizmus buňky

Energetický metabolizmus buňky Energetický metabolizmus buňky Buňky vyžadují neustálý přísun energie pro tvorbu a udržování biologického pořádku (život). Tato energie pochází z energie chemických vazeb v molekulách potravy (energie

Více

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Sluneční soustava je planetárn rní systém m hvězdy známé pod názvem n Slunce, ve kterém m se nachází naše e domovská planeta Země. Tvoří ji: Slunce 8 planet, 5 trpasličích planet,

Více

VĚDNÍ OBORY ZABÝVAJÍCÍ SE PŘÍRODOU ŽIVOU A NEŽIVOU

VĚDNÍ OBORY ZABÝVAJÍCÍ SE PŘÍRODOU ŽIVOU A NEŽIVOU VĚDNÍ OBORY ZABÝVAJÍCÍ SE PŘÍRODOU ŽIVOU A NEŽIVOU PŘÍRODOPIS toto označení zahrnuje soubor věd zkoumajících přírodu živou i přírodu neživou. Pokud bychom měli rozdělit vědní obory zkoumající živou přírodu

Více

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce SLUNCE Slunce je sice obyčejná hvězda, podobná těm, které vidíme na noční obloze, ale pro nás je velmi důležitá. Bez ní by naše Země byla tmavá a studená a žádný život by

Více

Název: Hmoto, jsi živá? I

Název: Hmoto, jsi živá? I Název: Hmoto, jsi živá? I Výukové materiály Téma: Obecné vlastnosti živé hmoty Úroveň: střední škola Tematický celek: Obecné zákonitosti přírodovědných disciplín a principy poznání ve vědě Předmět (obor):

Více

OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE:

OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE: OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE: A 1. Čím se zabývá MINERALOGIE? 2. Co zkoumá PALEONTOLOGIE? 3. Co provádí geolog při terénním průzkumu? 4. Kdy vznikla Země? 5. Jaká byla prvotní atmosféra na Zemi? 1 6. Uveď

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301, Číslo a název

Více

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Galaxie Mléčná dráha je galaxie, v níž se nachází

Více

Seminář z chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu

Seminář z chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář z chemie Časová dotace: 2 hodiny ve 3. ročníku, 4 hodiny ve 4. Ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář je zaměřený na přípravu ke školní maturitě z chemie a k přijímacím zkouškám na

Více

Chemické složení vesmíru

Chemické složení vesmíru Společně pro výzkum, rozvoj a inovace - CZ/FMP.17A/0436 Chemické složení vesmíru Jak sledujeme chemické složení ve vesmíru? Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Mendelova univerzita v Brně,

Více

Jednotlivé tektonické desky, které tvoří litosférický obal Země

Jednotlivé tektonické desky, které tvoří litosférický obal Země VY_12_INOVACE_122 Krajinná sféra Země { opakování Pro žáky 7. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země Červen 2012 Mgr. Regina Kokešová Určeno k opakování a doplnění učiva 6. ročníku Rozvíjí

Více

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení Zemská atmosféra je vrstva plynů obklopující planetu Zemi, udržovaná na místě zemskou gravitací. Obsahuje přibližně 78 % dusíku a 21 % kyslíku, se stopovým množstvím

Více

Úvod do biochemie. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D.

Úvod do biochemie. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. Úvod do biochemie Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co je to biochemie? Biochemie je chemií živých soustav.

Více

Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím

Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím Variace 1 Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz.

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 20 VY 32 INOVACE

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 20 VY 32 INOVACE Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 20 VY 32 INOVACE 0115 0220 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy ekologie Ostatní abiotické

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 16. Skleníkový jev a globální oteplování Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/17 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Odborná biologie, část biologie organismus

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ORGANISMY

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ORGANISMY PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ORGANISMY 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - organismy V této kapitole se dozvíte: Co je to organismus. Z čeho se organismus skládá. Jak se dělí

Více

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE Plazmový vesmír Uvádí se, že 99 % veškeré hmoty ve vesmíru je v plazmovém skupenství (hvězdy, mlhoviny, ) I na Zemi se vyskytuje plazma, např. v podobě blesků, polárních září Ve sluneční

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 18/08

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 18/08 Číslo materiálu: Název materiálu: PÍSEMNÉ OPKOVCÍ TESTY 1.pololetí Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracovala: Marcela Kováříková 1. Co je symbioza. Jaký je rozdíl mezi symbiozou a parazitismem.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Pojmy vnější a vnitřní planety

Pojmy vnější a vnitřní planety KAMENNÉ PLANETY Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Ing. Mgr. Hana Šťastná Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Interní číslo: VY_32_INOVACE_FY.HS.9.18

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ [1] Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma Základy obecné ekologie

Více

MERKUR. 4. lekce Bára Gregorová a Ondrej Kamenský

MERKUR. 4. lekce Bára Gregorová a Ondrej Kamenský MERKUR 4. lekce Bára Gregorová a Ondrej Kamenský SLUNEČNÍ SOUSTAVA PŘEDSTAVENÍ Slunci nejbližší planeta Nejmenší planeta Sluneční soustavy Společně s Venuší jediné planety bez měsíce/měsíců Má nejmenší

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 20. 3. 2013 Pořadové číslo 15 1 Energie v přírodě Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE Sluneční soustava Vzdálenosti ve vesmíru Imaginární let fotonovou raketou Planety, planetky Planeta (oběžnice) ve sluneční soustavě je takové těleso,

Více

VESMÍR. Prvouka 3. ročník

VESMÍR. Prvouka 3. ročník VESMÍR Prvouka 3. ročník Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace Vzdělávací materiál,,projektu pro školu výuky v ZŠ Tečovice Název vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_12 Anotace

Více

FYZIOLOGIE ROSTLIN VÝŽIVA ROSTLIN 1) AUTOTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN 2) HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN

FYZIOLOGIE ROSTLIN VÝŽIVA ROSTLIN 1) AUTOTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN 2) HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN FYZIOLOGIE ROSTLIN Fyziologie rostlin, Biologie, 2.ročník 25 Podobor botaniky, který studuje životní funkce a individuální vývoj rostlin. Využívá poznatků z dalších odvětví biologie jako je morfologie,

Více

Otázka: Voda a její roztoky. Předmět: Chemie. Přidal(a): Urbánek Matěj VODA. - nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku

Otázka: Voda a její roztoky. Předmět: Chemie. Přidal(a): Urbánek Matěj VODA. - nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku Otázka: Voda a její roztoky Předmět: Chemie Přidal(a): Urbánek Matěj VODA - nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku - výjimečnost vody je dána vlastnostmi jejích molekul - ve 3 skupenstvích:

Více

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY Hvězdy Vývoj hvězd Konec hvězd- 1. možnost Konec hvězd- 2. možnost Konec hvězd- 3. možnost Supernova závěr Hvězdy Vznik hvězd Vše začalo už strašně dávno, kdy byl vesmír

Více

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením.

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením. Pracovní list č. 2 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část. 1 Obsah tématu: Obsah tématu: 1) Vlivy působící na rostlinu 2) Povětrnostní činitelé a pojmy související s povětrnostními činiteli 3) Světlo

Více

Půdní voda. *vyplňuje póry v půdách. *nevytváří souvislou hladinu. *je důležitá pro růst rostlin.

Půdní voda. *vyplňuje póry v půdách. *nevytváří souvislou hladinu. *je důležitá pro růst rostlin. PODPOVRCHOVÁ VODA Půdní voda *vyplňuje póry v půdách. *nevytváří souvislou hladinu. *je důležitá pro růst rostlin. Podzemní voda hromadí se na horninách, které jsou málo propustné pro vodu vytváří souvislou

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více