Chemické teorie vzniku života na Zemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chemické teorie vzniku života na Zemi"

Transkript

1 Chemické teorie vzniku života na Zemi úvod k moderované diskuzi Prof. RNDr. Miroslav Raab, CSc. Ústav makromolekulární chemie Akademie věd ČR Otázky o původu života na Zemi, chemické a biologické evoluci, biologické diverzitě i samotné definici života jsou prastaré, a současně stále velice aktuální. Zamýšlejí se nad nimi chemici, biologové, filozofové, teologové i spisovatelé vědecko-fantastických povídek. Jde o typický mezioborový okruh, který by mohl být atraktivní i pro středoškolské studenty. Následující text jej nechce ani nemůže obsáhnout v celé hloubce a šíři. Spíše naznačí základní východiska nejvýznamnějších teorií, definuje některé termíny a uvede nejdůležitější experimentální poznatky a fakta. Může tak posloužit jako východisko k zajímavé podvečerní diskuzi. Co je život Hned na počátku úvah o vzniku života na Zemi je třeba vyřešit problém samotné definice života. Není to tak snadné, jak by se snad mohlo na první pohled zdát. O definici života se stále diskutuje na různých úrovních v závislosti na vzdělání a zaměření diskutujících. Naskýtá se třeba otázka, zda nemůže existovat nějaká primitivní forma anorganického, tedy minerálního života. Některé atributy živých organizmů, jako je množení, replikace a přenos informace, lze opravdu vysledovat i při vzniku a růstu anorganických krystalů. Existuje ostatně teorie, že pravidelné řetězce biologických makromolekul vznikly

2 ponejprv na anorganických substrátech, jako jsou některé jílové minerály. V této souvislosti stojí za zmínku podivuhodný soulad mezi periodicitou struktury anorganické výztuže (hydroxyapatitu) a bílkovinného pojiva (kolagenu) v kostech současných obratlovců. Nicméně za nejdůležitější a typickou vlastnost živých organizmů se obecně pokládá schopnost rozmnožování. K tomu pak přistupují další projevy života, jako je látková výměna s prostředím, regulace vnitřních parametrů (například teploty), dráždivost na vnější podněty, schopnost pohybu a tak dál. Termodynamická definice života je založena na pojmu entropie S. Ta se klasicky definuje vztahem ds = dq/t, kde T je absolutní teplota a Q tepelná energie. Připomeňme si ještě, že entropie je mírou disipace (ztráty) využitelné tepelné energie Q v uzavřeném systému. Podle druhého termodynamického zákona všechny děje v uzavřené soustavě probíhají tak, že se vyšší formy energie mění v teplo a entropie roste. Ludwig Boltzmann vyjádřil entropii pomocí pravděpodobnosti P stavu svojí slavnou rovnicí S = k (ln P), kde konstanta k nese právem Boltzmannovo jméno. Chaotický neuspořádaný stav má vyšší pravděpodobnost než organizovaný nebo uspořádaný stav, a má tedy vyšší entropii. V živých organizmech probíhá samoorganizace hmoty, a jejich entropie proto klesá. To se ovšem děje za cenu toho, že entropie okolí naopak roste, když do něj přecházejí odpadní produkty životních procesů. Povšimněme si však, že z termodynamického hlediska je funkce soustavy, jejíž entropie spontánně klesá, a tedy i samotná existence života velice nepravděpodobná. Neobyčejná kapalina Jestliže na Zemi nyní existuje život, je zřejmé, že sem musel být buď odněkud přenesen (vlastně zavlečen ), nebo zde vznikl sám od sebe. (Zásah inteligentního tvůrce si zatím ponecháme v záloze.) Avšak jestliže život opravdu vznikl zde na Zemi, všechno nasvědčuje, že k tomu došlo ve vodě. Voda je velice zvláštní kapalina. Vodíkové můstky mezi jejími molekulami jí propůjčují řadu unikátních vlastností: vysoké povrchové napětí, relativně vysoký bod tuhnutí a také zvláštní krystalovou strukturu v pevném stavu. Kapalná voda poutaná hustou sítí vodíkových vazeb má při teplotě 0 C hustotu 1000 kg/m 3. Když při této

3 teplotě zmrzne na led, mnoho vodíkových můstků se přeruší, ale ty, které zůstanou, vytvoří z molekul vody pravidelnou strukturu. Proto má led nižší hustotu než kapalná voda, jen 920 kg/m 3. Rozdíl v hustotě vody a ledu je příčinou toho, že řeky a vodní nádrže promrzají odshora, zatímco při dnu zůstává kapalná voda o teplotě 4 C. Pod ledem pak může pokračovat život i v zimě. Zvláštní vlastnosti vody jsou tedy podmínkou života na naší planetě Zemi. Poloha a tvar dráhy, po níž Země obíhá kolem Slunce, je právě taková, že umožňuje, aby voda přecházela z jednoho skupenství do druhého a putovala z místa na místo. Odhaduje se, že jedna typická molekula vody stráví v průměru jedno století na pevnině, let v hlubinách oceánů a pouhých 11 dní v atmosféře. Z modelových výpočtů pak vyplývá, že kdyby dráha Země byla jen o trochu blíž ke Slunci, všechna voda by se vypařila; kdyby se od Slunce jen o trošku vzdálila, veškerá voda by za nějaký čas zmrzla. To ukazuje i srovnání Země se sousedními planetami Marsem a Venuší. Jejich povrch je značně nehostinný. I dráhy těchto planet však leží v takzvané ekosféře, tedy v oblasti naší sluneční soustavy, kde lze předpokládat existenci života. Když živé organizmy vzniklé ve vodě později vystoupily na pevninu, nezbytné množství vody si vzaly na cestu. Voda je v každé buňce a například lidské tělo jí obsahuje asi 70 procent. Tři a půl miliardy let od vzniku života na Zemi stále platí, že bez vody není život. Život v ledu? Hledání vody ve formě ledu je důležitým úkolem meziplanetárních sond, protože i v tuhém stavu může voda připustit existenci primitivních forem života. Led byl prokázán v jádrech komet a je možné, že právě kometám vděčí Země za své současné zásoby vody v oceánech, na pevninách i v atmosféře. Je docela pravděpodobné, že gravitační pole Země si během dlouhých geologických epoch čas od času přitáhlo malou nebo i větší kometu, která se ocitla v jeho blízkosti. Roztavený led z mnoha komet by pak postupně vytvořil současné pozemské vodní zásoby. Meziplanetární sondy nalezly vodu na nečekaných místech sluneční soustavy. Tak se prokázalo, že povrch Jupiterova měsíce Europa je celý pokryt vrstvou ledu o mocnosti mnoha kilometrů. Pod ledovým příkrovem může být oceán kapalné vody a snad i primitivní život. Ještě zajímavější jsou nedávné poznatky o Saturnovu měsíci Enceladu. Sonda Cassini přinesla snímky gejzírů vody tryskajících z jeho povrchu. Výskyt vody ve sluneční soustavě v tak velké vzdálenosti od naší matičky Země je opravdu překvapivý a vzrušující. Podle některých

4 badatelů totiž v ledu může život nejen přetrvávat, ale dokonce i vznikat. Zejména mořský led pokládají někteří vědci za možnou kolébku života na Zemi. Mořský led má totiž velmi zvláštní strukturu. Z hlediska nauky o materiálech se jedná o takzvané eutektikum, tedy o soustavu dvou složek (vody a mořské soli), které jsou rozpustné v kapalině, ale zcela nerozpustné v tuhém stavu. Z teorie vyplývá, že v takovém případě přítomnost soli sníží bod tuhnutí roztoku, i když bod tuhnutí soli je ovšem mnohem vyšší než teplota tuhnutí samotné čisté vody. Když mořská voda zmrzne, vytvoří se specifická struktura s vysráženými krystalky soli uprostřed jakéhosi mikroskopického bludiště drobných kanálků v ledu. Materiálový technolog by takový systém charakterizoval jako kompozit. Eskymáci dobře znají (a využívají) rozdíl mezi mořským a jezerním ledem. Jezerní led neobsahuje žádné bariéry proti šíření trhliny, a je proto velmi křehký. Teprve při dostatečné tloušťce ledu se Eskymák odváží přejít zamrzlé jezero. Zato led na zamrzlé mořské zátoce, i když je docela tenký, unese celé psí spřežení i s nákladem. Mořský led vyztužený solnými krystalky je totiž pružný a houževnatý; pod zátěží se jen prohne a hydrostatickým vztlakem může unést značné zatížení. Německý vědec a polární badatel Hauke Trinks vyslovil domněnku, že právě v mikroskopickém labyrintu mořského ledu nastaly příhodné podmínky pro syntézu první šroubovice molekuly ribonukleové kyseliny (RNA). Ta se pak mohla stát základem pozemského života. Zdá se, že za nízkých teplot je dokonce její syntéza pravděpodobnější než v teplém vodném roztoku prapolévky, jak předpokládají některé teorie. Předpoklad života v mořském ledu má ještě další zajímavé důsledky. Choulostivé molekuly RNA chráněné ledovým krunýřem, případně i jiné biologické makromolekuly, totiž mohou cestovat meziplanetárním prostorem a rozšiřovat život po celé planetární soustavě. Rozměrné úlomky pozemských hornin včetně ledu mohly být například vymrštěny daleko do mimozemského prostoru při srážce Země s asteroidem, která se dává do souvislosti s náhlým vyhynutím dinosaurů před 65 miliony let. Právě tehdy mohl být pozemským životem infikován Saturnův měsíc Titan nebo Jupiterův měsíc Europa. Na počátku byla polévka? Stopy nejstarších zkamenělých mikroorganizmů byly nalezeny v Austrálii. Jejich stáří se odhaduje na 3,50 miliard let. V tak dávných dobách tvořily mikrobiální život na Zemi vláknité fotoautotrofní bakterie, tedy takové, které si vytvářely své biologické molekuly z atmosférického oxidu uhličitého s využitím sluneční energie. Už tehdy byl mikrobiální život

5 diverzifikován, jak ukazují nalezené fosilní mikroorganizmy různých tvarů. Ještě starší, zhruba 3,85 miliard let, jsou sedimentované horniny na jihozápadě Grónska. V nich už žádné stopy po mikrobiálním životě nalezeny nebyly. Grónské sedimenty však jednoznačně svědčí o přítomnosti kapalné vody na zemském povrchu a oxidu uhličitého v atmosféře. V těchto horninách byly už také prokázány některé složitější organické molekuly. Vzájemný podíl izotopů uhlíku 12 a 13 se zdá nasvědčovat na jeho biologický původ. Možná, že právě tyto prastaré grónské sedimenty pamatují předpokládanou abiotickou syntézu biologických molekul v takzvané prapolévce. Podle některých teorií totiž došlo ke vzniku prvních biologických molekul v mělkých teplých lagunách prahorního moře. Předpokládá se, že v teplé vodě tam byly rozpuštěny některé důležité organické molekuly jmenovitě aminokyseliny a cukry. Tak vznikla takzvaná primordiální polévka neboli česky prapolévka (primordial soup). Za určitých podmínek se pak jednoduché složky prapolévky začaly řetězit do složitějších biologických makromolekul. Tak by snad mohla spontánně vzniknout třeba kyselina ribonukleová (RNA) nebo některé proteiny. Ty určité podmínky by mohlo například obstarat katalytické působení povrchu některých jílů nebo výrazný energetický zásah zvenčí. Zásadní otázkou ovšem je, jak a kdy organické makromolekuly ožily a začaly si vytvářet své vlastní kopie. První řetězce RNA mohly mít duální úlohu, totiž zajišťovat přenos informace při sebereplikaci a rozmnožování prvních primitivních organizmů a současně katalyzovat biologické pochody v buňce. Také je třeba vysvětlit, jak se nezbytné aminokyseliny a další organické látky do prapolévky vůbec dostaly. Zajímavou možnost naznačil experimentálně Američan Stanley Miller, jak za chvíli uvedeme podrobněji. Experimenty, které vešly do dějin Ještě začátkem devatenáctého století se chemici domnívali, že mezi anorganickou a organickou chemií existuje nepřekonatelná hranice. Dnes lze uvést velké množství chemických reakcí a řadu experimentů, které dokládají, že to není pravda. Dva z nich vešly do dějin. Na prvním místě je třeba připomenout takzvanou Wöhlerovu syntézu. Friedrich Wöhler, německý lékař a chemik, významně přispěl k pochopení izomerie chemických látek. V roce 1828, během pobytu na polytechnice v Berlíně, se mu podařilo zahříváním anorganické látky kyanatanu amonného připravit močovinu, tedy organickou látku, kterou savci vylučují v moči.

6 NH 4 OCN (NH 2 ) 2 CO Wöhlerova syntéza učinila konec vitalistickým představám o tom, že pro vznik organických látek je třeba jakási životní síla (vis vitalis), a proto je lze získat pouze z živé přírody. Přesně 125 let po Wöhlerovi se podařilo experimentálně ukázat, že vznik organických látek z anorganických surovin mohl probíhat zcela spontánně za podmínek, které na planetě Zemi panovaly před miliardami let. V padesátých letech dvacátého století pracoval mladý doktorand Stanley L. Miller na své dizertační práci v laboratoři Chicagské univerzity. Jeho školitel, Profesor Harold C. Urey, měl tehdy určitou teorii o tom, jak vypadala zemská atmosféra v prebiotických dobách, kdy Země byla ještě pustá a prázdná. Miller se rozhodl, že zkusí prebiotické podmínky napodobit uzavřenou laboratorní aparaturou. Baňku v její spodní části naplnil vodou, kterou postupně zahříval a probublával vodní parou. Ta představovala oceán. Baňka v horní části aparatury obsahovala atmosféru sestávající z metanu (CH 4 ), čpavku (NH 3 ), vodíku (H 2 ) a cirkulující vodní páry. Poté Miller vystavil horní baňku intenzivnímu a dlouhodobému elektrickému výboji. Ten měl napodobit blesky, které bičovaly hladinu pradávného oceánu. Reakční produkty plynů v horní baňce Miller kondenzoval v chladiči a posléze nechal rozpustit v modelovém oceánu. Experiment opravdu poskytl mnoho různých aminokyselin a podrobnější rozbor umožnil detailně popsat postupné chemické reakce jejich vzniku. Millerův experiment tak podpořil třicet let starou hypotézu Alexandra Oparina. Podle ní se z prebiotické atmosféry obsahující metan mohly vytvořit organické molekuly a z nich pak první primitivní organizmy. Šestnáct let po zveřejnění výsledků Millerova experimentu byly u australského města Murchinson, asi 100 kilometrů severně od Melbourne, nalezeny úlomky jednoho meteoritu. Tento takzvaný murchinsonský meteorit byl v laboratořích NASA podroben stejně zevrubné analýze jako vzorky měsíčních hornin, které jen dva měsíce předtím dopravila na Zem sonda Apollo 11 z Měsíce. Výsledkem byl první přesvědčivý důkaz aminokyselin mimozemského původu. Navíc se ukázalo, že meteorit obsahoval mnoho takových aminokyselin, které ve svém experimentu získal S. L. Miller, a prakticky ve stejném poměru. Takový souhlas velmi podpořil Millerův model prebiotické chemie na Zemi. Na základě pozdějších poznatků, zejména z oboru stereochemie, se však proti němu opět vynořily závažné námitky. Shodou okolností zhruba ve stejné době, kdy Stanley L. Miller zveřejnil výsledky svého experimentu, Francis Crick a James Watson oznámili přátelům: Právě jsme nalezli tajemství života. Dá se říct, že příliš nepřeháněli. Nejenom podrobně popsali molekulární strukturu deoxyribonukleové kyseliny DNA, ale také potvrdili dřívější domněnku, že tato struktura,

7 která se může rozdvojit a kopírovat sama sebe, je nositelkou dědičné informace života. Dnes v době genetického inženýrství se zdá být struktura dvojité šroubovice samozřejmá, ale při svém vzniku tato teorie vyvolala četné polemiky. V neposlední řadě pak zkomplikovala všechny budoucí teorie vzniku života. Ty už totiž nemohou pominout skutečnost, že je život spojen také se vznikem a přenosem informace. Problém asymetrie Fungování všech živých organizmů na Zemi, živočichů, rostlin i hub, je založeno na buňce. V buňkách jsou tři základní skupiny organických molekul: nosné molekuly, které vytvářejí membrány, informační nukleové kyseliny tvořené řetězci nukleotidů a konečně katalytické proteiny, které jsou makromolekulárními řetězci mnoha aminokyselin. Téměř všechny aminokyseliny (s jedinou výjimkou glycinu) a vůbec všechny nukleotidy mají v molekule alespoň jeden nesymetrický atom uhlíku. Každá aminokyselina a každý nukleotid tedy mohou existovat ve dvou zrcadlově souměrných formách, enantiomerech (z řeckého enantios protikladný). V přírodě se však vyskytuje vždy jen jeden z nich, jinými slovy biologické molekuly mají vždycky stejnou chiralitu, jsou homochirální (z řeckého kheir ruka). Chiralita aminokyselin je typu L a chiralita nukleotidů je typu D. Aminokyseliny L a nukleotidy D propojené do molekulárních řetězců společně vytvoří šroubovice, které jsou také asymetrické, stáčejí se vždy doprava. Všechny současné poznatky nasvědčují tomu, že život, který by byl založen na opačných enantiomerech, nemůže existovat. Pozemský život tedy narušuje princip parity, pravděpodobnost jeho zrcadlového obrazu je nulová. Je velmi pravděpodobné, že homochiralita organických molekul existuje už od samého počátku vzniku života na Zemi. Je celkem přirozený předpoklad, že pokud se jednou živé organizmy začaly tvořit z určitého typu enantiomerů, další vývoj v tom musel pokračovat, podobně jako když se staví točité schodiště. Ostatně také v murchinsonském meteoritu převládaly aminokyseliny L. To může naznačovat, že taková chiralita panuje v celém vesmíru. Naproti tomu aminokyseliny vytvořené Millerovým experimentem byly typu L i D a tvořily racemickou směs. To ovšem věrohodnost tohoto experimentu snižuje. Původ homochirality životních molekul zůstává stále hádankou a zaměstnává řadu badatelů. Ti pro něj sice navrhli několik možných teorií, ale žádná z nich nebyla obecně přijata. Tak se uvažuje možný vliv kruhově polarizovaného světla hvězd, synchrotronové záření při výbuchu supernovy nebo specifický vliv struktury vody.

8 Panspermie V tomto stručném přehledu některých teorií vzniku života nemůžeme pominout teorii panspermie. Ta existuje v několika verzích, všechny ale předpokládají, že život přišel na Zemi odněkud z vesmíru. Na Zemi dopadají každoročně tisíce tun meteorického materiálu, převážná většina ve formě mikrometeoritů. Uvnitř hmoty meteoritů bylo nalezeno mnoho různých organických molekul včetně aminokyselin. Zajímavé je, že některé meteority zřejmě pocházejí z Marsu. To bylo prokázáno tím, že obsahují bublinky plynu stejného složení, jako má marťanská atmosféra. V marťanském meteoritu označeném ALH84001 byly nalezeny různé organické látky včetně polycyklických uhlovodíků, a dokonce i stopy mikroskopických struktur, které by mohly odpovídat mikroorganizmům. Je opravdu možné, že spóry, viry, houby, plísně a možná i celé živé bakterie mohly uprostřed meteoritu přežít nejen dlouhé putování meziplanetárním prostorem, ale i průlet zemskou atmosférou. Ale také naopak: po nárazu asteroidu se mohla část zemské hmoty vymrštit do mimozemského prostoru spolu s mikroskopickými zárodky života. Ty by pak mohly být zaneseny na jiná tělesa sluneční soustavy. Teorie panspermie ovšem otázku původu života na Zemi definitivně neřeší. Pouze ji přesouvá na jiné planety nebo do jiné sluneční soustavy. Fotosyntéza Fotosyntéza je nejdůležitější biochemický proces probíhající na Zemi. Nebylo tomu tak ale vždy. Nicméně organizmy schopné fotosyntézy se objevily už v raném období mikrobiálního života na Zemi; nejprve to byly zelené bakterie. Ty v podstatě objevily fotosyntézu pro všechny následující zelené rostliny, které ji (asi jen s malými změnami) využívají dodnes. Při fotosyntéze používají rostliny sluneční energii k syntéze cukru, který se pak dále přeměňuje na adenosintrifosfát ATP. Ten slouží jako zdroj energie ( palivo ) všech živých organizmů. Proces fotosyntézy je velice složitý, a i když je intenzivně studován, dodnes nebyl zcela pochopen. Celkově lze fotosyntézu popsat jednoduchou rovnicí, která se uvádí v základních učebnicích: 6H 2 O + 6CO 2 C 6 H 12 O 6 + 6O 2 Slovy řečeno, rostlina pomocí slunečního světla a zeleného chlorofylu přemění šest molekul vody a šest molekul oxidu uhličitého na jednu molekulu jednoduchého cukru

9 glukózy. Přitom se jako odpadní produkt uvolní šest molekul kyslíku. To je ale podstatné, protože teprve když se v zemské atmosféře objevil kyslík, mohli se na Zemi vyskytnout i vyšší živočichové a posléze i my lidé. Kyslík nutně potřebujeme k dýchání. (Také ovšem musíme něco jíst, ale i o to se nám rostliny starají, protože tvoří základ potravního řetězce.) Když se v rané historii života na planetě Zemi vyskytly první mikroorganizmy schopné fotosyntézy, nastala doslova revoluce ve vývoji. Kyslík, který je produktem fotosyntézy, je velice reaktivní plyn. Jakmile se objevil v atmosféře, na mnoho tehdejších organizmů působil jako prudký jed. Mnoho primitivních forem života tehdy vyhynulo, ale vzápětí se objevily organizmy úplně nové a daleko nadějnější. Ještě jedna věc je zajímavá: rostliny jsou zelené. To znamená, že odrážejí zelenou část slunečního spektra. Kupodivu právě v této oblasti spektra k nám Slunce vysílá nejvíc energie. Rostliny sklízejí energii hlavně v oranžové a žluté části spektra, v menší míře také v modré a fialové oblasti. To nasvědčuje tomu, že se nejstarší fotosyntetizující organizmy vyvíjely v několikametrové hloubce oceánu, kam proniká právě jen dlouhovlnná část spektra. Zelené rostliny tak poskytují další nepřímé svědectví o tom, že život vznikal ve vodě. Počátkem roku 2006 byly zveřejněny nové a naprosto nečekané informace o látkové výměně rostlin. Ukázalo se, že zelené rostliny produkují nejenom kyslík, případně oxid uhličitý, ale také nezanedbatelné množství metanu. Ten je ostatně významným skleníkovým plynem. Záhadou je nejen to, kde se metan v rostlinách bere, ale i skutečnost, že si tak významného jevu nikdo z odborníků na fotosyntézu nevšiml dřív. V každém případě tyto nové poznatky ukazují, že i v oblasti fotosyntézy zbývá ještě mnoho nezodpovězených otázek a záhad. Poděkování Kompilace a prezentace tohoto textu byla umožněna díky projektu Otevřená věda a podpoře Akademie věd České republiky v rámci projektu AVOZ LITERATURA [1] Brack, A.: La chimie aux origines de la vie. In Bulletin de la Classe des Sciences, 6 e série, IX, 37, Další populární texty z tisku a z internetu.

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Planety Terestrické planety Velké planety Planety sluneční soustavy a jejich rozdělení do skupin Podle fyzikálních vlastností se planety sluneční soustavy

Více

OPAKOVÁNÍ VĚDNÍ OBORY, NEŽIVÁ PŘÍRODA

OPAKOVÁNÍ VĚDNÍ OBORY, NEŽIVÁ PŘÍRODA 1. POPIŠ OBRÁZEK ZNÁZORŇUJÍCÍ PRŮBĚH FOTOSYNTÉZY. OPAKOVÁNÍ VĚDNÍ OBORY, NEŽIVÁ PŘÍRODA 1 2. POPIŠ SLOŽENÍ SOUČASNÉ ATMOSFÉRY (uveď, který z plynů v současné atmosféře je znázorněn modrou, žlutou a černou

Více

VY_32_INOVACE_001. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_001. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_001 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Život ve vesmíru Vyučovací předmět: Základy

Více

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY 1. Kdy vznikla Sluneční soustava? 2. Z čeho vznikla a jakým způsobem? 3. Která kosmická tělesa tvoří Sluneční soustavu? 4. Co to je galaxie? 5. Co to je vesmír? 6. Jaký je rozdíl

Více

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_003 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Základní znaky života Vyučovací předmět:

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A Buňka Kristýna Obhlídalová 7.A Buňka Buňky jsou nejmenší a nejjednodušší útvary schopné samostatného života. Buňka je základní stavební a funkční jednotkou živých organismů. Zatímco některé organismy jsou

Více

Číslo a název projektu Číslo a název šablony

Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_1.05

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH33

DUM VY_52_INOVACE_12CH33 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH33 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_BUŇKA 1_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

VZNIK ZEMĚ. Obr. č. 1

VZNIK ZEMĚ. Obr. č. 1 VZNIK ZEMĚ Země je 3. planeta (v pořadí od Slunce) sluneční soustavy, která vznikala velice složitým procesem a její utváření je úzce spjato s postupným a dlouho trvajícím vznikem celého vesmíru. Planeta

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

Modul 02 Přírodovědné předměty

Modul 02 Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty hmota i energie nevznikají,

Více

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Globální oběh látek v přírodě se žádná látka nevyskytuje stále na jednom místě díky různým činitelům (voda, vítr..) se látky dostávají do pohybu oběhu - cyklu N

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY. Jméno a příjmení: Martin Kovařík. David Šubrt. Třída: 5.

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY. Jméno a příjmení: Martin Kovařík. David Šubrt. Třída: 5. Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Jméno a příjmení: Martin Kovařík David Šubrt Třída: 5.O Datum: 3. 10. 2015 i Planety sluneční soustavy 1. Planety obecně

Více

PRAHORY A STAROHORY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

PRAHORY A STAROHORY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRAHORY A STAROHORY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_272 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 PŘEDGEOLOGICKÉ

Více

Deriváty karboxylových kyselin, aminokyseliny, estery

Deriváty karboxylových kyselin, aminokyseliny, estery Deriváty karboxylových kyselin, aminokyseliny, estery Zpracovala: Ing. Štěpánka Janstová 29.1.2012 Určeno pro 9. ročník ZŠ V/II,EU-OPVK,42/CH9/Ja Přehled a využití derivátů organických kyselin, jejich

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 18. 2. 2013 Pořadové číslo 13 1 Jupiter, Saturn Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 25. 2. 2013 Pořadové číslo 14 1 Uran, Neptun Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Výsledky vzdělávání Učivo Ţák Základy biologie charakterizuje názory na vznik a vývoj vznik a vývoj ţivota na Zemi ţivota na Zemi, porovná délku vývoje

Více

VY_32_INOVACE_02.01 1/8 3.2.02.1 Vznik Země a života Planeta Země a vznik života na Zemi Planeta Země

VY_32_INOVACE_02.01 1/8 3.2.02.1 Vznik Země a života Planeta Země a vznik života na Zemi Planeta Země 1/8 3.2.02.1 Planeta Země a vznik života na Zemi Planeta Země cíl - vysvětlit vznik Země - popsat stavbu zemského tělesa, gravitační sílu, pohyb Země - pochopit vznik a vývoj života - objasnit podstatu

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami Jak se nazývá soustava, ve které se nachází planeta Země? Sluneční soustava Která kosmická tělesa tvoří sluneční soustavu? Slunce, planety, družice,

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 25.11.2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika ČÍSLO PROJEKTU:

Více

Energetický metabolizmus buňky

Energetický metabolizmus buňky Energetický metabolizmus buňky Buňky vyžadují neustálý přísun energie pro tvorbu a udržování biologického pořádku (život). Tato energie pochází z energie chemických vazeb v molekulách potravy (energie

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Název: Hmoto, jsi živá? I

Název: Hmoto, jsi živá? I Název: Hmoto, jsi živá? I Výukové materiály Téma: Obecné vlastnosti živé hmoty Úroveň: střední škola Tematický celek: Obecné zákonitosti přírodovědných disciplín a principy poznání ve vědě Předmět (obor):

Více

Vznik a vývoj života. Mgr. Petra Prknová

Vznik a vývoj života. Mgr. Petra Prknová Vznik a vývoj života Mgr. Petra Prknová Vznik Země a života teorie: 1. stvoření kreační hypotézy vznik Země a života působením nadpřirozených sil 2. vědecké teorie vznik Země a života na základě postupných

Více

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Obsah tématu: 1) Vzdušný obal země 2) Složení vzduchu 3) Tlak vzduchu 4) Vítr 5) Voda 1) VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ Vzdušný obal Země.. je směs

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 21. 1. 2013 Pořadové číslo 11 1 Merkur, Venuše Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Galaxie Mléčná dráha je galaxie, v níž se nachází

Více

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé přírodniny Hmotné předměty výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé vzduch voda minerály horniny půda Živé rostliny živočichové ( člověk ) houby bakterie VZDUCH Vzduch

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy ekologie Ostatní abiotické

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301, Číslo a název

Více

VĚDNÍ OBORY ZABÝVAJÍCÍ SE PŘÍRODOU ŽIVOU A NEŽIVOU

VĚDNÍ OBORY ZABÝVAJÍCÍ SE PŘÍRODOU ŽIVOU A NEŽIVOU VĚDNÍ OBORY ZABÝVAJÍCÍ SE PŘÍRODOU ŽIVOU A NEŽIVOU PŘÍRODOPIS toto označení zahrnuje soubor věd zkoumajících přírodu živou i přírodu neživou. Pokud bychom měli rozdělit vědní obory zkoumající živou přírodu

Více

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce SLUNCE Slunce je sice obyčejná hvězda, podobná těm, které vidíme na noční obloze, ale pro nás je velmi důležitá. Bez ní by naše Země byla tmavá a studená a žádný život by

Více

Venuše druhá planeta sluneční soustavy

Venuše druhá planeta sluneční soustavy Venuše druhá planeta sluneční soustavy Planeta Venuše je druhá v pořadí vzdáleností od Slunce (střední vzdálenost 108 milionů kilometrů neboli 0,72 AU) a zároveň je naším nejbližším planetárním sousedem.

Více

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-6 ALKANY Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 ŠABLONA III / 2

Více

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Sluneční soustava je planetárn rní systém m hvězdy známé pod názvem n Slunce, ve kterém m se nachází naše e domovská planeta Země. Tvoří ji: Slunce 8 planet, 5 trpasličích planet,

Více

Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím

Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím Variace 1 Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz.

Více

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení Zemská atmosféra je vrstva plynů obklopující planetu Zemi, udržovaná na místě zemskou gravitací. Obsahuje přibližně 78 % dusíku a 21 % kyslíku, se stopovým množstvím

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/17 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13 OBSAH 1 ÚVOD................................................. 7 1.1 Výrobek a materiál........................................ 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu..................... 8 2

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 13.1.2012 Třída: 3 Datum:28.12. 2011 1 Sluneční soustava Vzdělávací

Více

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE Plazmový vesmír Uvádí se, že 99 % veškeré hmoty ve vesmíru je v plazmovém skupenství (hvězdy, mlhoviny, ) I na Zemi se vyskytuje plazma, např. v podobě blesků, polárních září Ve sluneční

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 20. 3. 2013 Pořadové číslo 15 1 Energie v přírodě Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 254 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 3.4.2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický list

Více

očekávaný výstup ročník 7. č. 11 název

očekávaný výstup ročník 7. č. 11 název č. 11 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Vesmír a Země, planeta Země V pracovních listech si žáci opakují své znalosti o vesmíru

Více

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením.

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením. Pracovní list č. 2 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část. 1 Obsah tématu: Obsah tématu: 1) Vlivy působící na rostlinu 2) Povětrnostní činitelé a pojmy související s povětrnostními činiteli 3) Světlo

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

1. Látkové soustavy, složení soustav

1. Látkové soustavy, složení soustav , složení soustav 1 , složení soustav 1. Základní pojmy 1.1 Hmota 1.2 Látky 1.3 Pole 1.4 Soustava 1.5 Fáze a fázové přeměny 1.6 Stavové veličiny 1.7 Složka 2. Hmotnost a látkové množství 3. Složení látkových

Více

ÚVOD DO STUDIA BUŇKY příručka pro učitele

ÚVOD DO STUDIA BUŇKY příručka pro učitele Obecné informace ÚVOD DO STUDIA BUŇKY příručka pro učitele Téma úvod do studia buňky je rozvržen na jednu vyučovací hodinu. V tomto tématu jsou probrány a zopakovány základní charakteristiky živých soustav

Více

NUKLEOVÉ KYSELINY. Složení nukleových kyselin. Typy nukleových kyselin:

NUKLEOVÉ KYSELINY. Složení nukleových kyselin. Typy nukleových kyselin: NUKLEOVÉ KYSELINY Deoxyribonukleová kyselina (DNA, odvozeno z anglického názvu deoxyribonucleic acid) Ribonukleová kyselina (RNA, odvozeno z anglického názvu ribonucleic acid) Definice a zařazení: Nukleové

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: xidy dusíku Autor: Mgr. Štěpán Mička Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, fyzika, Ročník: 3. Tématický celek: Systematická anorganická

Více

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY Hvězdy Vývoj hvězd Konec hvězd- 1. možnost Konec hvězd- 2. možnost Konec hvězd- 3. možnost Supernova závěr Hvězdy Vznik hvězd Vše začalo už strašně dávno, kdy byl vesmír

Více

SSOS_ZE_1.10 Příroda projevy živé hmoty

SSOS_ZE_1.10 Příroda projevy živé hmoty Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_1.10

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

žák zvládne základní informace o glukóze, sacharóze a škrobu, pochopí základní schéma fotosyntézy Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání

žák zvládne základní informace o glukóze, sacharóze a škrobu, pochopí základní schéma fotosyntézy Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Chemické složení buňky

Chemické složení buňky Chemické složení buňky Chemie života: založena především na sloučeninách uhlíku téměř výlučně chemické reakce probíhají v roztoku nesmírně složitá ovládána a řízena obrovskými polymerními molekulami -chemickými

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

Základy biochemie KBC/BCH

Základy biochemie KBC/BCH ÚVOD Základy biochemie KBC/BCH Přednáška 4 h, Út, Pá od 8:00 do 9:30 Počet kreditů - 4 Materiály budou na webu KBC Další výukové materiály http://ibiochemie.upol.cz Zkouška písemná předtermíny v týdnu

Více

ZEMNÍ PLYN. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý

ZEMNÍ PLYN. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ZEMNÍ PLYN Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata, Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Žák: - charakterizuje postavení Země ve Sluneční soustavě a význam vytvoření základních podmínek pro život (teplo, světlo) Země ve vesmíru F Sluneční soustava - popíše

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz VŠB-TU OSTRAVA Energetika Bc. Lukáš Titz Energetika Je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie Energii získáváme z : Primárních energetických zdrojů Obnovitelných

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_05_BUŇKA 2_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY o makromolekulární látky, z velkého počtu AMK zbytků o základ všech organismů o rostliny je vytvářejí z anorganických sloučenin (dusičnanů) o živočichové je musejí přijímat v potravě, v trávicím

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 6. 7. třídy ZŠ základní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_ZE69KA_15_02_04

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku)

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) B I O L O G I E 1. Definice a obory biologie. Obecné vlastnosti organismů. Základní klasifikace organismů.

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA

Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA Rostliny přeměňují světelnou energii v energii chemickou v reakci, která se nazývá fotosyntéza. Jedná se vůbec o nejdůležitější chemický proces na naší zeměkouli. Začátek

Více

Organická chemie 1. ročník studijního oboru - gastronomie.

Organická chemie 1. ročník studijního oboru - gastronomie. Organická chemie 1. ročník studijního oboru - gastronomie. T-4 Metody oddělování složek směsí. Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639

Více

Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov

Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov Mini projekt k tématu Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj Říjen listopad 2014 Foto č. 1: Zkusili jsme vyfotografovat Měsíc digitálním fotoaparátem

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie je koncipován jako předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro

Více

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Kde se vzala v Asii ropa?

Kde se vzala v Asii ropa? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 24 Kde se vzala v Asii ropa? Pro

Více