Slovo redaktorky na úvod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo redaktorky na úvod"

Transkript

1

2 Stránka 2 Slovo redaktorky na úvod Milé čtenářky a milí čtenáři, jako první bych se vám měla představit, jmenuji se Michaela Vyhlídalová a chodím do 9. ročníku Základní školy v Holici. Mám pro vás něco málo z historie našich novin: V sedmé třídě byl pokus o noviny úplně první, do kterých byla zapojena celá třída. Pro neúspěch jsme přestali po druhém vydání. Tentokrát se nás ujala paní učitelka Černá, která to pojala zábavnou formou - krouţkem. Doufám, jelikoţ ho uveřejňujeme poprvé na webových stránkách školy, ţe budeme mít větší úspěch. Na závěr malé shrnutí, jsme malá skupina lidí, co rádi píší články o sportu, vymýšlí básničky, sledují dění ve škole, zjišťují informace o učitelích a pracovnících školy a nebojí se ani podívat na dění ve světě. Přeji pěkné čtení Michaela Vyhlídalová (9.A)

3 Stránka 3 Obsah Slovo redaktorky na úvod... 2 Obsah... 3 Z dění školy... 4 Muzeum Jana Amose Komenského... 4 Návštěva muzea... 5 Beseda s kurátorem... 6 Neobyčejná... 7 Kdo nás učí Základy astronomie Hlas ţactva Svět stínů Láska Co se děje ve světě Sportovní rubrika Něco na zahnání nudy Pár slov na závěr... 32

4 Stránka 4 Pár slov k exkurzi. Je v pravěké jeskyni tma? Co připravovaly pravěké maminky k večeři svým pradětem? Na co všechno se hodila mamutí kost, a čím si zkrášlovali pravěcí lidé svůj obývák? Kolik manţelek měl Jan Amos Komenský? Jak vypadala škola za dob našich babiček a dědečků? Všechny tyto otázky by dokázaly zodpovědět naše děti, které navštívily 2. října Muzeum Jana Amose Komenského v Přerově. Šesťáci a sedmáci měli moţnost poznat ţivot v pravěku, zahrát si na archeology, seznámit se s ţivotem a dílem Jana Amose Komenského. Někteří si mohli na vlastní kůţi vyzkoušet, jak se učilo za Rakouska-Uherska nebo v padesátých letech minulého století. Spousta dětí byla nakonec ráda, ţe se mohla vrátit do té naší školy. Mgr. Jiří Surala Muzeum Jana Amose Komenského Z dění školy Ve středu 2. října jsme jeli se školou do Přerova. Do Muzea Jana Amose Komenského jsme se dopravili nejprve autobusem a potom vlakem. Jeli ţáci 6. a 7. třídy. Jakmile jsme dojeli do muzea, zavedl nás pan průvodce do tmavé místnosti. Kdyţ jsme se posadili, najednou vstala ze stolu ţena, které jsem si prvně ani nevšimnul, a dělala, ţe se zrovna probudila. Představila se nám jako manţelka Jana Amose Komenského Bohumila. Vyprávěla nám všechno o J. A. Komenském. Po ukončení jejího vyprávění jsme z místnosti odešli a na památku nám zůstaly dopisy, na kterých byla pečeť J. A. Komenského. Přesunuli jsme se na nádvoří přerovského muzea, kde jsme posvačili a chvíli si odpočinuli. Potom nás čekal zbytek prohlídky. Nejdříve jsme šli do sklepa, kde byly památky z pravěku: kly mamuta, sochy pravěkých lidí Pan průvodce, který se nás ujal, nám pověděl mnoho zajímavostí o pravěku. Kdyţ jsme si prohlédli celý sklep, za odměnu jsme mohli vystoupat na věţ muzea. Avšak tři kluci z naší třídy museli zůstat dole, protoţe dělali binec. Na věţi byly dalekohledy, které jsme si prohlédli, a současně se podívali do okolí. Potom nás pan průvodce zavedl do historických tříd, nejprve do třídy J. A. Komenského a poté do třídy T. G. Masaryka. Po prohlídce jsme si vyzvedli osobní věci a odešli na vlakové nádraţí. Tam jsme zjistili, ţe náš vlak má 40 minut zpoţdění, a tak jsme počkali na osobní vlak, který nás zavezl zpět do Olomouce. Po cestě ve vlaku byla celkem sranda. V Olomouci jsme počkali na autobus a jeli zpět do Holice. Naobědvali jsme se a ještě na nás čekala hodina výtvarné výchovy. Celý výlet se mi celkem líbil. David Ťuik (7. A)

5 Návštěva muzea Stránka 5 Dne 2. října 2013 jsme se v 8.00 hodin s paní učitelkou Hánkovou, Černou a panem učitelem Suralou vydali do Muzea Jana Amose Komenského v Přerově. Nejprve jsme jeli na hlavní nádraţí a odtud jsme jeli vlakem aţ do Přerova. Konečně jsme na místě! Hned jak jsme vystoupili z vlaku, museli jsme se seřadit do formace a šli jsme asi 15 minut k muzeu. Jakmile jsme došli, museli jsme čekat, neţ se muzeum otevře. Dočkali jsme se a šli dovnitř. Odloţili jsme si věci a výprava do pravěku začala. Paní nám nejprve dala do rukou provaz, ať se ho drţíme, ţe tam, kam půjdeme, bude tma. A taky byla! Šli jsme a zdálo se nám, ţe stojíme na jezírku. Rozsvítilo se a pod námi nebylo jezírko, ale vykopaná díra s kostmi a na tom sklo. Sedli jsme si okolo a paní nám k tomu začala vyprávět. Potom jsme šli do jiné místnosti a tam si zahráli na archeology. Moc se mi to líbilo. Po exkurzi do pravěku jsme se šli podívat na třídy za doby Jana Amose Komenského a taky z dalších dob. V tomto podání to bylo zábavné, ale nechtěla bych to zaţít doopravdy. Nejvíce se mi však líbily dvě místnosti. Ta první byla plná různého hmyzu. Od tarantule aţ po nádherné motýly. Ve druhé bylo plno nádherných kamenů. Našli jsme i maličké diamanty, ale byly přísně střeţeny. Pěkná byla i vyhlídka z věţe, na kterou jsme se mohli podívat. Nejlepší bylo dívat se dalekohledem někomu do oken. Po prohlídce věţe jsme sešli do přízemí muzea a vydali se zpět na nádraţí. Smutná zpráva byla, ţe vlak měl 40 minut zpoţdění. Ale kdyţ jsme konečně vyjeli z Přerova, tak za chvíli jsme byli v Olomouci. Autobus do Holice nám jel hned, jak jsme přijeli, takţe jsme na oběd přijeli včas. Tato prohlídka se mi moc líbila. Alena Bayerová (6.A)

6 Stránka 6 Beseda s kurátorem Kdyţ jsme se dozvěděli, ţe nás následující den čeká jakási beseda, měla jsem na srdci jen jednu myšlenku: Sice pěkná nuda, ale za to ţádné učení. To jsem ovšem netušila, ţe celá ta zítřejší záleţitost bude mít hlubší myšlenku. Ve chvíli, kdy následující den zazvonil zvonek a odstartoval tak hodinu, koukal na nás jistý pán, jehoţ jméno jsem nepostřehla, tak mu říkejme třeba Pan X. Tak tedy Pan X začal povídat něco o tom, ţe ve chvíli, kdy nám bude připsán patnáctý rok na vroubek k našim jiţ proţitým létům, začínáme nabývat trestní odpovědnost. To byla první deprimující zpráva. To je takový ten pocit, kdyţ chcete někomu vrazit a nemůţete. Mně naštěstí 15 ještě nebylo, tak si můţu uţívat trestní bezúhonnosti. Poté pokračoval ve své přednášce, aţ do chvíle, kdy se rozběhly zuřivé diskuse na různá témata a my jsme se tak dozvěděli mnoho uţitečných věcí k ţivotu, jako například to, ţe kdyţ budeme v ohroţení ţivota, můţeme pro vlastní bezpečí něco ukrást, coţ byla idea, jeţ někteří mí spoluţáci chtěli uvést do praxe. Ano, jaký výtečný nápad, ţe vás kamarád bude honit po Kauflandu s noţem před sebou a vy si budete do kapsy házet tyčinky Snickers. Dále se mluvilo o dalších více či méně nepravděpodobných situacích a Pan X nám ochotně odpověděl na kaţdý hloupý a předem nepromyšlený dotaz, takţe to všechno naštěstí neprobíhalo v jednom monotónním monologu. Celkově si myslím, ţe tato beseda byla velice poučná a odnesla jsem si z ní mnohé nové znalosti a doufám, ţe se takové zajímavé akce budou pořádat více. Monika Melzerová (9.A)

7 Stránka 7 Neobyčejná Prolog Bylo osm hodin večer, kdyţ se Tereza chystala na večírek svých sedmnáctých narozenin. Nalíčila se, zapletla si rybí cop a oblékla si černé minišaty a boty na podpatku. Zamknula dům, nasedla do limuzíny a řidič nastartoval motor a odvezl ji na večírek. S přibývajícími hodinami se večírek rozproudil. Všichni tancovali, smáli se a popíjeli koktejly. Tereza si aţ teď všimla svých rodičů. U vchodových dveří se bavili s nějakými lidmi. A ani ve snu by ji nenapadlo, ţe jít za rodiči bude ta největší chyba, jakou kdy udělala. Ahoj, tohle jsou naši přátelé Alexej a Lenka. Přišli ti poblahopřát k narozeninám. A ještě je tu jedna maličkost, o které jsme ti neřekli, oznámil jí otec s pokřiveným úsměvem na rtech. Tereza pohlédla na Lenku, která vraţdila pohledem. Ten kluk Alexej ji velmi zaujal, byl jiný neţ ostatní a měl podobně tvrdé rysy jako její otec. Jeho obličej byl jako vytesaný od toho nejlepšího sochaře. Smaragdové oči hluboké jako studny se jí vpalovaly do očí. Z pozorování ji vytrhl jeho hlas, uklidňoval a zároveň musel kaţdou dívku rozpálit. Tereza měla jediné štěstí, ţe stála opřená o stůl. Nejspíš by jinak při jeho slovech, ať zněla jakkoliv, omdlela. Vrátila se ke svému vyrovnanému já a mohla mu rozumět, co právě říká: Terezo, asi bychom ti měli říct, o co se jedná, začal pomalu. Jsem učitel na jedné velmi vzácné škole pro dívky a chlapce tvého věku, dodal a usmál se. Tereza se překvapeně pohlédla na oba rodiče a poté zase zpět na Alexeje. Takţe mě vezmete do zvláštní školy, protoţe jsou se mnou problémy? zeptala se Tereza a v očích se jí třpytily slzy. Pleteš se, potřebujeme tě! Ani nemáš tušení, jak moc tě naši lidé potřebují, odpověděl Alexej vztekle a pohlédl na Lenku, která znervózněla, kdyţ dořekl větu. Aha a to znamená, ţe se s rodiči uţ nikdy neuvidím, na konci věty poklesla v hlase. Kdyţ se rozloučila s rodiči, vzal ji Alexej za paţi a odvedl ji k autu, kde na ně čekala Lenka s nastartovaným motorem. Nasedli do auta a vyrazili na letiště. Kdyţ dorazili na letiště, Alexej šel koupit letenky a Lenka odvedla Terezu do čekárny. Tam počkaly asi patnáct minut, neţ za nimi došel Alexej. Tereza šla vedle něj a za nimi Lenka. Můţu si sednout s tebou? Jsi jediný, komu tady věřím.

8 Jasně. Sedej, jestli se nebojíš, řekl, ukázal na sedadlo a zasmál se. Tereza se jen pousmála a posadila se vedle něj. Mlčení jim moc nešlo. Neustále se jí na něco ptal a ona jeho. A jak dlouho si říkal, že poletíme? Můžu si dát něco k jídlu? zeptala se Tereza s upřeným pohledem na Alexeje. Ještě asi 5 hodin. Jo, něco ti objednám. Počkej tu chvíli, řekl a zmizel mezi dveřmi k letuškám. Tereza se dívala jeho směrem, ale po chvíli zavřela oči a než Alex přišel, usnula. S tácem v ruce se posadil vedle ní a snědl jeho obsah. Potom za ním přišla Lenka a vynadala mu za to, že není s ní. Řekl jí: Leni, ona mě potřebuje. Nic jiného v tom nehledej. Jen aby, pohrozila mu a odešla. Tereza se probudila v neznámém prostředí, byl to pokoj bílé barvy s dřevěnými doplňky. Její obavy by se daly krájet nožem. Někdo zaklepal a do pokoje vešel Alexej. Na obličeji ji vykouzlil úsměv. Kolik je hodin? Kde to jsem? Proč jsem se probudila zrovna tady? zeptala se a máchla rukou po pokoji. Terezko, nemusíš mít strach, nic ti nehrozí. Tohle je tvůj pokoj na koleji. Právě je čas snídaně. Tak si něco rychle oblékni a pojď se mnou dolů, řekl, posadil se na pohovku u okna a díval se ven. Můžeme, oznámila Terka asi za dvacet minut. Alexej se otočil a jeho výraz ve tváři by přečetla každá žena. Líbila se mu. Měla na sobě sukni nad kolena a halenku s výstřihem podtrhující její ženskost. Co na mě tak civíš? dobírala si ho. Já jen no moc ti to sluší. Výraz ve tváři měl klidný, ale jeho hlas ho prozradil, že ji nebere jen jako další studentku. Díky za kompliment, ale měl bys vědět, že mám kluka. Aha a kde ho máš? V Rusku? zeptal se a přidal úšklebek. No on je v Evropě. Cestuje, vymyslela si rychle. Žádného kluka neměla. Copak musí vědět vše? zeptala se sama sebe v duchu. Aha. Tak jdeme na snídani, oznámil a otevřel dveře. Pokračování v dalším čísle časopisu. Michaela Vyhlídalová (9.A) Stránka 8

9 Stránka 9 (http://www.quochoahotel.com/photo-album.html)

10 Stránka 10 Kdo nás učí? V tomto měsíci jsem pro vás vyzpovídala pana učitele Bargla. Zeptala jsem se ho na skutečnosti ze života profesního i soukromého, které by vás mohly zajímat. Kolik let učíte na této škole? 12 let. Kdybyste mohl vrátit zpátky čas, zvolil byste si opět povolání učitele? Anebo byste se stal profesionálním sportovcem? Znovu panem učitelem, povolání sportovce by mě nebavilo. Co váš soukromý život? Můžu se zeptat i z této stránky? Ano. Máte děti? Ano, mám syna a dceru. Mluvíte jiným jazykem, kromě českého jazyka? Ano, mluvím rusky, německy a anglicky. Opravdu? Ano. Jaký je Váš nejoblíbenější sport? Karate. Co rád děláte ve volném čase? Strašně rád cvičím. Čtete rád? Vůbec nečtu. Ale i přesto, máte nějakého oblíbeného autora? Ano, Jaroslava Haška.

11 Stránka 11 Jaká je Vaše oblíbená hudební skupina? Offspring. Vaříte rád? A co přesně? Strašně rád. Všechno rád vařím, ale nejraději čínu. Lenka Kremplová (8.A)

12 Stránka 12 ZÁKLADY ASTRONOMIE Na to, že mne baví astronomie, jsem přišla až na druhém stupni v šesté třídě, když paní učitelka Lenka Hánková přišla s tím, že se na naší škole bude konat astronomická olympiáda. Zapojila jsem se tedy a zjistila, že astronomie je nádherná věda, která je sice obtížná, ale zábavná. Abych to řekla pěkně od začátku, tak bych měla říct, že Vesmír nemá ani konec ani začátek a tudíž nelze určit jeho délku, ale určitě můžeme říct, že je obrovský a nic se mu ve velikosti nemůže vyrovnat. Ve Vesmíru je mnoho věcí, ale nikdo je nedokáže spočítat. Jsou tam například: hvězdy, planety planetky, trpasličí planetky, galaxie, mlhoviny, souhvězdí, cs.wikipedia.org cs.wikipedia.org Souhvězdí máme různě pojmenovaná a dokážeme je i při dobré viditelnosti rozeznat. Souhvězdí také dělíme také podle toho, v kterém ročním období jej můžeme pozorovat. Například: (nejznámější) Malý a Velký vůz, Orion, souhvězdí Lva, Panny, Labuť, Andromeda,... a mnoho dalších souhvězdí. Google obrázky

13 Stránka 13 Google obrázky Teď něco o planetách sluneční soustavy. Merkur Merkur je nejblíže Slunci, a tudíž je na něm velice velká teplota, nemožná pro život. I to, že Merkur nemá žádné měsíce, je zásluhou Slunce, protože je svojí velkou gravitací pohltilo. Chudák Merkur. Na první pohled je velice podobný Měsíci, protože má stejně jako Měsíc pevný kamenný povrch, na kterém se nachází mnoho kráterů. Krátery na Merkuru jsou pojmenovány podle významných osobností. Z českých například: Smetana, Dvořák a Janáček. Merkur nemá téměř žádnou atmosféru, Slunce oběhne za 88 dní (necelé tři měsíce). Na Merkuru nedochází ke střídání ročních období. Google obrázky

14 Stránka 14 Venuše Venuše je obklopena hustou atmosférou, která nám neumožňuje pozorovat její povrch. I když žádná sopka na Venuši není v současnosti činná, jsou v jejich okolích výrazná lávová pole. Venuše oběhne Slunce za 7,5 měsíce. Venuše se kolem své osy otáčí opačným směrem než Země a většina planet sluneční soustavy. Proto tam Slunce vychází na západě a zapadá na východě. Venuše bývá často označována jako sestra Země. Co se týče velikosti, jsou si opravdu velice podobné, ale sestry to tedy určitě nejsou. Google obrázky Země Země má poloměr 6378km a od Slunce je vzdálená 150 milionů km= 1 AU. Má jedinou přirozenou družici (Měsíc). Je jediná planeta v sluneční soustavě, na které kdy existoval život. Patří mezi terestrické planety = planety s pevným povrchem. Její rotace trvá 23 hodin a 56 minut a oběhnutí kolem Slunce jí trvá 365 a čtvrt dne. Je třetí planeta v pořadí od Slunce.

15 Stránka 15 Google obrázky Mars Mars má pevný povrch. Je nejčastějším cílem kosmických sond. V dávné minulosti se na Marsu nacházelo velké množství tekoucí vody. Je velice pravděpodobné, že na severní polokouli byl obrovský oceán. Mars se může chlubit zatím nejvyšší objevenou sopkou ve Vesmíru Olympus Mons. Mars oběhne Slunce přibližně za 1,9 roku. Na Marsu se střídají roční období a den tam trvám 24 hodin a 37 minut. Kolem Marsu obíhají dva měsíce. Větší Phobos a menší Deimos. Jde o kamenná tělesa nepravidelného tvaru. Google obrázky

16 Stránka 16 Jupiter Jupiter je největší planeta sluneční soustavy. Nemá pevný povrch a patří tady mezi plynné planety. Je tvořena převážně z helia a vodíku. Kolem Jupitera obíhá mnoho měsíců. V roce 2007 jich je objeveno 63. Největší čtyři měsíce: Io, Europa, Ganymed a Kallista, které objevil v roce 1670 Galileo Galilei. Proto se nazývají Galileovské měsíce. Jupiter rotuje rychleji než Země, přestože je podstatně větší. Jedna otočka kolem osy mu trvá 10- hodin. Kolem Slunce oběhne za 12 pozemských let. Google obrázky Saturn Saturn je druhou největší planetou sluneční soustavy. Je jen o málo větší, než Jupiter a stejně jako on je tvořen převážně z vodíku a helia. Saturn si při pozorování dalekohledem nemůžeme s nikým splést, protože Saturn má kolem sebe veliký prstenec, jaký nemá žádná jiná planeta. Saturn má mnoho měsíců například: Titan Rhea, Japetus, Dione, Tethys, Doposud je objeveno 23 Saturnových měsíců. Saturnův prstenec můžeme vidět i ze Země. Google obrázky

17 Uran a Neptun Stránka 17 Uran a Neptun jsou stejně jako Jupiter a Saturn plynné planety. Obě dvě planety mají namodralou barvu, kterou způsobilo nepatrné množství metanu v jejich atmosféře. O Uranu, Neptunu a jejich měsících toho víme málo, protože doposud je navštívila pouze jedna jediná sonda. V roce 2007 známe 27 Uranových měsíců a 13 měsíců u Neptunu. Uranu rotace trvá 18 hodin a Neptunu 16 hodin. Uran je první objevenou planetou a má minimálně 5 tenkých prstenců. Neptun je nejvzdálenější planeta od Slunce i od Země. Také má prstence. Uran Google obrázky Neptun Google obrázky

18 Stránka 18 Co to jsou Galaxie? Galaxie jsou určitá území, která obsahují například: hvězdy, planety, planetky komety, supernovy, I my žijeme v Galaxii. Jsou různé typy galaxií, například: spirální, eliptické, Google obrázky Google obrázky

19 Stránka 19 Google obrázky A to je vše. Doufám, že Vás článek bavil a že jste se dozvěděli něco nového o naší Galaxii. Anna Richterková (7. A)

20 Stránka 20 Hlas žactva Pruhované nestvůry Bůh ví, z jaké galaxie k nám přiletěly, z jaké planety. Je jich mnoho moţná i více neţ mnoho. Nejspíše nám chtějí udělat ze ţivota peklo. Jsou tu! VOSY V 8. A!!! Za okny této třídy se schovávají ničitelky. Uţ mají dvě hnízda. Kaţdou hodinu, kaţdou přestávku, kaţdou sekundu našeho ţivota nám chtějí znepříjemnit svým otravným bzučením. Svými pruhy. Vším, co jen mají. Jejich nálety jsou velmi nebezpečné a taky nepříjemné. Obyčejný člověk proti nim nemá šanci. Ovšem lidé na to nejsou sami. Přichází jim na pomoc banda z osmičky. Uţ mnoho vos bylo pobito vším, co jsme měli zrovna po ruce. Ať uţ sešitem, houbou na tabuli, svačinou, nebo vlastní rukou. Jedna z hubitelů neţádoucího hmyzu je Sára Koryčánková (1.). Vosy nesnáší jako všichni ostatní. Za ní se tvoří hromada pruhovaných nestvůr, které byly zabity její rukou. Vosy se k nám dostávají přes otevřená okna a potom šplhají po laně jako ninjové (2.). Nakonec se rozletí po třídě a to je pak ve vyučování alespoň veselo. Markéta Pátková (8.A)

21 Stránka 21 Svět stínů Ty nalevo všichni známe, jsou to lidé a upíři z Twilight ságy. Ve filmech a knížkách jsou to hlavní hrdinové, ale v mém příběhu je hlavní postava Kim Petterson. Teď už všechny známe, tak hurá do příběhu. To není možný, pomyslela si Kim. Právě jí napsala její mladší sestra Katherine, že přijede. Uvědomila si, že vrčí a že se na ni všichni kolem stolu dívají. Tak se rychle dala zase do kupy. A podívala se na ně s blesky v očích. Všechny tak donutila odvrátit pohled.,,co se stalo? Naštval tě někdo jinej než já?" vtipkoval Emett. A Kim si myslela, že mu tu jeho palici utrhne. Vtom ji vytrhlo vyzvánění jejího mobilu,,ssségra" polohlasitě se rozeznělo u stolu. A Kim uviděla pochopení v Awrixelových očích (Awrixel její kluk)už věděl, co ji naštvalo a tak raději zasáhl:,,nechte ji radši být, věřte mi!" Už to Katherine nevydržela a Kim zavolala.

22 Stránka 22 Po deseti letech budu mluvit se svojí sestrou! pomyslela si a zvedla to. Chvíli poslouchala a pak řekla:,,proč? Umíš se o sebe postarat, už ti je skoro 2000 let a zase nic. Po chvíli vzdychla a potichu odpověděla:,,tak jo, ahoj". Položila telefon a znovu vzdychla.,,já už musím, ahoj," zvedla se a bez vysvětlení odešla pryč. Když došla na dvůr, uviděla je oba dva, stáli tam tak sami. Až do mého života tihle dva vstoupí, už nikdy nic nebude jako dřív, pomyslela si a vyšla zpoza keře a kráčela k nim. První si jí všiml ten druhý, Michael původní upír. Kim ho poznala na první pohled, jako malí se vídali. Katherine vypadala jako tenkrát, když Kim probodla dýkou.,,tak co tady chcete?" zeptala se Kim příkře. Katherine vypadala provinile.,,kim, prosím, už mi to nevyčítej." řekla Katherine a přistoupila o krok blíž k ní.,,já nevím, pojď, mám volnou hodinu, promluvíme si o samotě" řekla Kim a popadla sestru za paži a nasadila nadpřirozenou rychlost a už byly v lese. Vylezly na strom a sedly si na větev. Po chvíli Kim vysvětlila, že sem chodí přemýšlet a pohrozila jí, že pokud někomu řekne, o jejím tajném místě, neručí za sebe. Najednou všechna zlost opadla a sestry si povídaly, hádaly se, smály se. A nakonec se usmířily. Pro Kim to byl velký pokrok, 10 let byla na sestru naštvaná a teď ji během jednoho dne odpustila. Jak se vracely ke škole, už na ně čekali. Awrixel jim asi vyprávěl, jak to mezi nimi je, protože to byly myšlenky, jako např. To je divný, že ji Kim neurvala hlavu. Nejvíc ji však rozesmály Emettovy myšlenky: To je ona, musím ji porazit v tom naštvávání Kim. Pokračování příště. Lucie Stloukalová (6.A) Katherine

23 Stránka 23 LÁSKA Láska je jako voda, všude je jí mnoho, ale v rukou ji neudržíš. Láska je lovec, žena je laní a laň se lovci neubrání. Láska je jako loď, buď bezpečně dopluje, nebo ztroskotá. (blog.idnes.cz ) Sára Koryčánková (8.A)

24 Stránka 24 Co se děje ve světě. Nicky Minaj Na té růţové doslova ulítává! Nicky si koupila nové Lamborghini a hned si ho nechala nastříkat na růţovo. Poté, co své staré lamborghini nabourala, koupila si lepší s pohonem 700 koní. Nicky za svou raperskou kariéru zjevně vydělává dost peněz, proto jedno lamborghini pro ni nic neznamená. Kate Middleton Novopečená maminka Kate Middleton má chvíli po porodu zase ploché bříško, které jí můţeme všichni závidět. Vévodkyně se ukázala na jedné sportovní události se svým manţelem a novopečeným tatínkem princem Williamem. Kate si tu zahrála voleyball a omylem při smečování ukázala své úţasné ploché bříško a dokonalou postavu.

25 Stránka 25

26 Stránka 26 Top 20 nenáviděných celebrit Jako první na žebříčku TOP 20 nenáviděných celebrit se umístila celebrita Gwyneth Paltrow. Druhé místo obsadila Kristen Stewart díky tomu, že naštvala fanoušky Stmívání, protože podvedla Roberta Pattinsona s ženatým režisérem Rupertem Sandersem. Jako třetí se umístila Jennifer Lopez, která neustále randí s mladým Casperem Smartem, kvůli kterému opustila svého manžela Marca Anthonyho a fanouškům se to nelíbí. Čtvrtou příčku obsadil John Mayer díky tomu, že už podruhé opustil zpěvačku Katy Perry. Do TOPu 20 nenáviděných celebrit se překvapivě dostal i miláček mladých teenagerů Justin Bieber. Fanoušky už nejspíš nebaví jeho opilecké excesy! Na dvacátém místě se umístil Chris Brown. Fanoušci mu totiž ještě neodpustili to, že před třemi lety zmlátil zpěvačku Rihannu úplně k nepoznání a to s ní v té době chodil. Jenže ani příliš milovanou celebritou není ani Angelina Jolie, která se umístila v žebříčku jako patnáctá. V získání sympatie jí nepomůže ani to, že se bude extrémně věnovat charitě.

27 Stránka 27 Zde je přehledný ţebříček: 20. Chris Brown 19. Jesse James 18. Taylor Swift 17. Shia LaBeouf 16. Lindsay Lohan 15. Angelina Jolie 14. Jay Leno 13. Ashton Kutcher 12. LeAnn Rimes 10 and 11. Kris Jenner and Kim Kardashian 9. Anne Hathaway 8. Justin Bieber 7. Madonna 6. Matt Lauer 5. Katherine Heigl 4. John Mayer 3. Jennifer Lopez 2. Kristen Stewart 1. Gwyneth Paltrow Monika Purová, Ivana Pokorná (6.A)

28 Stránka 28 Sportovní rubrika ELIÁŠ ZPĚT V AKCI Patrik Eliáš by se měl v noci ze čtvrtka na pátek opět vrátit do sestavy Devils. Kvůli zdravotním potíţím musel vynechat dva zápasy. Nejspíše se jednalo o otravu jídlem. Nebylo to nic pěkného. Zřejmě šlo o otravu z jídla. V neděli jsem zvracel pět hodin v kuse. Několik dní po tom jsem měl také horečky. Tělo mám dost bolavé. Samozřejmě jsem ztratil pár kilo, ale to se dalo očekávat. Poslední dny to pro mě nebylo opravdu nic moc. Nemohl jsem moc jíst. Spíše to šlo ze mě ven, neţ dovnitř, takţe jsem pochopitelně ztrácel sílu i váhu," popsal své trable Eliáš pro server nj.com. PŘEJEME PATRIKOVI HODNĚ ZDRAVÍ. NOVA SE PRÝ VZDÁVÁ PRÁV NA HOKEJOVÝ TURNAJ V SOČI! Necelé 4 měsíce před zimními Olympijskými hrami stále není jisté, která televizní stanice bude vysílat hokejový turnaj v Soči. Televize Nova se podle portálu Sport.cz vzdala vysílacích práv a chce je nabídnout České televizi. Vedení Novy podle důvěryhodného zdroje svolalo na čtvrtek interní poradu, na níţ by mělo redaktorům oznámit, ţe zastavuje práci na olympijském projektu, uvedl Sport.cz. Na oficiální úrovni Nova informaci nepotvrdila, ale ani nevyvrátila. Je to čirá spekulace, kterou nebudeme nijak komentovat," uvedl pro Právo a Sport.cz ředitel PR a komunikace Josef Koukolíček. Televize Nova má v tomto směru hodně odpůrců. Vzpomeňte si, kdyţ hokej komentoval Václav Tittelbach. (hokej.cz)

29 Stránka 29 JSTE S TOUTO ZPRÁVOU SPOKOJENI? ROMAN HAMRLÍK KONČÍ SVOU HOKEJOVOU KARIÉRU! Devětatřicetiletý český obránce se rozhodl ukončit svojí sportovní kariéru. Odchovanec zlínského hokeje byl jedničkou draftu NHL v roce 1992, kdy si jej vybrala Tampa Bay. V zámoří působil dále v Calgary, NY Islanders, Edmontonu, Montrealu a NY Rangers. Odehrál 1395 zápasů, během kterých dal 155 gólů a připsal si 483 asistencí. Je olympijským vítězem z Nagana Vše chce oznámit na tiskové konferenci v Montrealu, kde začal a kde chce i skončit. (ahaonline.com) PŘEJEME ROMANOVI DO DALŠÍ ČÁSTI ŢIVOTA HODNĚ ŠTĚSTÍ. Michal Nedorostek (9.A) (sports.nationalpost.com)

30 Stránka 30 Josef Váňa (www.google.com) Slavný ţokej Josef Váňa narozen 20. října 1952 končí s jezdeckou kariérou. Váňa za svou jezdeckou kariéru vyhrál VELKOU PARDUBICOU celkem 8krát. Poprvé zvítězil v roce 1987 s koněm Ţelezníkem, se kterým celkově vyhrál 4x, a to v letech 1988,1989,1991. Dalších šest let Josef Váňa nevyhrál, ale o rok později prolomil kletbu a vyhrál na svém koni Vronsky (v roce 1997). Dalších 12 let se mu opět nepodařilo vyhrát Velkou pardubickou. Aţ v roce 2009 vyhrál na svém koni Tiumeni, se kterým se mu podařilo vyhrát 3x po sobě - v roce 2010 a Po 2 letech se Josef Váňa rozhodl definitivně ukončit kariéru, ale to říkal i před rokem, a zase se tento rok ukázal na VELKÉ PARDUBICKÉ. Letos však bohuţel nedojel, spadl těsně před cílem, ale naštěstí se mu nic nestalo. Toto je Josef Váňa na svém Železníkovi. (www.google.com) Velká pardubická Velká pardubická je kaţdoroční dostih, kterého se účastní ţokejové z celého světa. První Velká pardubická se běţela 5. listopadu Na startu bylo 12 koní a tato tradice zůstala zachována dodnes. Sice v průběhu let bylo pár výjimek, kdy se závod třeba vůbec neběţel, nebo kdy do cíle nedoběhl ţádný kůň. Cena vstupenek se pohybuje od 150 Kč do 2800 Kč. Tento rok se závod běţel v neděli 13. října. Závodu se zúčastnil i slavný ţokej Josef Váňa, ale spadl těsně před cílem a závod bohuţel taktéţ nedokončil ani Váňův syn Josef. Marek Tisoň (9.A)

31 Stránka 31 Něco na zahnání nudy Nechci vás strašit, pane učiteli, říká student pedagogovi, (viz tajenka)

32 Stránka 32 Pár slov na závěr Na závěr bych ještě ráda poděkovala Lucce Linhartové (7.A) za úţasný úvodní obrázek, který vytvořila pro náš školní časopis (moc děkujeme:-)) Také jménem celé redakce doufám, ţe Vás náš časopis zaujal a ţe si nenecháte ujít jeho další vydání, které bude zveřejněno koncem listopadu tohoto roku. Michaela Vyhlídalová (9.A)

33 Stránka 33 Redakce: Michaela Vyhlídalová (9.A) Michal Nedorostek (9.A) Marek Tisoň (9.A) Lenka Kremplová (8.A) Markéta Pátková (8.A) Sára Koryčánková (8.A) Marie Škrachová (7.A) Lucie Linhartová (7.A) Monika Purová (7.A) Anna Richterková (7.A) Ivana Pokorná (7.A) Lucie Stloukalová (6.A)

Slovo redaktorky. Michaela Vyhlídalová (9. A)

Slovo redaktorky. Michaela Vyhlídalová (9. A) 2 Slovo redaktorky Milí čtenáři a milé čtenářky, jsme tu zase! Vychází naše druhé vydání školního časopisu. Současně Vám děkujeme za vaše milé kladné ohlasy, které jste nám ústně podávali po vydání našeho

Více

Příběhy Třetí sféry: Temní mágové. Jakub Jiří Rýdlo

Příběhy Třetí sféry: Temní mágové. Jakub Jiří Rýdlo Příběhy Třetí sféry: Temní mágové Jakub Jiří Rýdlo úvod Toto je teprve moje druhá knížka, tak možná bude obsahovat ještě relativně dost chyb a překlepů. Co je ale hlavní, pokusím se o skutečně kvalitní

Více

Školní ples. Lyžařské kurzy. Zápis prvňáčků. Valentýnská diskotéka. Perličky z naší školičky. Adopce na dálku

Školní ples. Lyžařské kurzy. Zápis prvňáčků. Valentýnská diskotéka. Perličky z naší školičky. Adopce na dálku Školní ples Lyžařské kurzy Zápis prvňáčků Valentýnská diskotéka Perličky z naší školičky Adopce na dálku NEPŘEHLÉDNĚTE! Rozhovor s hercem Martinem Havelkou! www.zsms.streliceubrna.cz skolnirevue@centrum.cz

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ZŠ TGM Dolní Bousov Číslo 1 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 obrázek Matěj Říha Blíží se 24. prosince a všichni se začínají těšit na Vánoce. Před pár týdny jsem se koukala na jedno video. Video

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ŠKOLÁK Číslo 1 Ročník šestý 2013 Červen. Měsíc červen voní deštěm. Další déšť? Nebylo ho letos už dost? Co takhle sluníčko? Chtěla bych toho tolik? Řekla bych, že ne. Přece všichni chtějí sluníčko. Těšíte

Více

2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary

2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary 2013/2014 ALMANACH ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ (6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B) Zpracovala Mgr. Jana Táborková ZŠ jazyků Karlovy Vary MINIPROJEKT 6. TŘÍD BÁSEŇ (6.A, 6.B) 2 MINIPROJEKT NA ZÁŘÍ/ŘÍJEN BÁSEŇ (6.A, 6.B)

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ŠKOLÁK ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov číslo 1 ročník pátý Prvního září! Den, kdy se otvírají ty velikánské dveře všech škol a žáci s velikým nadšením a s radostí vcházejí ve svých přezůvkách do tříd

Více

Menšiny mezi námi 2009

Menšiny mezi námi 2009 Menšiny mezi námi 2009 Obsah Editorial předsedkyně ROMEA, o. s. 2 Předmluva koordinátora projektu 3 Výtvarná část kategorie do 10 let Zuzana Gorolová, Jan Kica, Kateřina Bačová, Eva Horváthová, Mario

Více

V tomto čísle nepřehlédněte: Jaká byla B7? 13 Co se děje ve škole 20 Co jsme vymysleli 22

V tomto čísle nepřehlédněte: Jaká byla B7? 13 Co se děje ve škole 20 Co jsme vymysleli 22 Prázdniny skončily 1 Návrat do školy 8 Už to začalo 10 V tomto čísle nepřehlédněte: Jaká byla B7? 13 Co se děje ve škole 20 Co jsme vymysleli 22 Vážení čtenáři, i když se to nezdá, jsou velké prázdniny

Více

Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč. Nejzajímavější články. Jiří Černý v Divadélku pod schody

Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč. Nejzajímavější články. Jiří Černý v Divadélku pod schody Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč GAG-BEN Základní škola Třebíč, Benešova ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Kultura Buchty a loutky zavítaly opět k nám Loutkové divadlo Buchty a loutky je

Více

Zprávy z ředitelny. Školní krounský občasník 2 květen/2012

Zprávy z ředitelny. Školní krounský občasník 2 květen/2012 Školní krounský občasník 2 květen/2012 Zprávy z ředitelny Školní rok se pomalu, ale jistě blíží ke svému konci. Využijte, děti, zbývající čas k dohnání učiva a vylepšení prospěchu, protože i ve škole platí,

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem ŠKOLÁK ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Číslo 3 Ročník sedmý 2014 Školní rok 2013/14 Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem Lidé spolu komunikují už odpradávna. Jako jediní ze zvířat jsme si ale vytvořili

Více

Legrace ve škole. Příběh mluvící aktovky. Předvánoční noc ve škole

Legrace ve škole. Příběh mluvící aktovky. Předvánoční noc ve škole Legrace ve škole O tom, jestli je ve škole legrace, nemusíte přemýšlet moc dlouho. Stačí se podívat kolem sebe a tím myslím doprava nebo před sebe a pro některé i k učitelskému stolu. Každou chvíli se

Více

Paní zima si zařádila

Paní zima si zařádila Paní zima si zařádila I letos přišel Mikuláš Úspěch Školní revue Výprava do pravěku Rozhovor s paní učitelkou Benešovou Jací bychom byli učitelé? Holky versus kluci Vtipy www.zsms.streliceubrna.cz skolnirevue@centrum.cz

Více

KNIHA - ZÁBAVA NEBO OTRAVA..?

KNIHA - ZÁBAVA NEBO OTRAVA..? KNIHA - ZÁBAVA NEBO OTRAVA..? Co pro mne znamená slovo kniha? Kniha je K jako kouzlo, N jako nápad, I jako inspirace, H jako humor a A jako autor. Knížka je pro mě branou k mé fantazii. Ničím mě nesvazuje,

Více

ročník 7/ číslo 2 (14) Základní škola Mokrá červen 2014 strana 1

ročník 7/ číslo 2 (14) Základní škola Mokrá červen 2014 strana 1 ročník 7/ číslo 2 (14) Základní škola Mokrá červen 2014 strana 1 Tadydydydadydá Čtrnácté číslo je tady. Pěkně vypečené, v červnu upečené. Poděkování všem kuchařům si střihneme tentokrát pěkně na začátek.

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník šestý 2013 Před devíti lety jsme sem nastoupili jako malé děti, které se uměly sotva podepsat. Dostali jsme na krk šňůrku s beruškou, a i po ní jsme byli pojmenovaní. Přišli jsme

Více

BUDOUCÍ ŠKOLÁČCI ČÍSLO 09/1-2 LEDEN ÚNOR ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ FRIČŮ ONDŘEJOV

BUDOUCÍ ŠKOLÁČCI ČÍSLO 09/1-2 LEDEN ÚNOR ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ FRIČŮ ONDŘEJOV 09/1-2 LEDEN ÚNOR ČÍSLO 4 ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ FRIČŮ ONDŘEJOV Vzpomínky na zápis do školy Rozhovor s paní Miluší Solarovou Návštěva ve čtvrté třídě a jejich slohové práce Den zimních her Názory

Více

Sborník nejlepších literárních prací

Sborník nejlepších literárních prací Tajuplná Litovel Sborník nejlepších literárních prací O CENU JOSEFA JUNGMANNA 1. ročník 2012 Eva Nováková, 9.A Tajuplná Litovel svou minulost skrývá, odvál ji čas, v jejím nitru však stále přebývá.. Ivana

Více

Texty s láskou autorské texty. Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence.

Texty s láskou autorské texty. Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence. Texty s láskou Texty s láskou autorské texty Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence. Redakce: Jan Bušta, Alena Mikulíková Sazba a design: Jan Bušta Korektury: Alena

Více

BEZEVSEH VYDÁVÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MEDIÁLNÍ GRAFIKY A POLYGRAFIE RUMBURK. najdete nás: www.bezevseho.eu pište nám: bezevseho@sosmgp.

BEZEVSEH VYDÁVÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MEDIÁLNÍ GRAFIKY A POLYGRAFIE RUMBURK. najdete nás: www.bezevseho.eu pište nám: bezevseho@sosmgp. občasný občasník 42 duben 2014 OCENĚNÍ: Nejlepší časopis středních škol v České republice /2007 + 2012/ Časopis středních škol v ČR s nejlepším obsahem /2008/ Časopis středních škol v ČR s nejlepší grafikou

Více

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, a Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, a Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně Píšu, píšeš, píšeme sborníček vítězných prací literární soutěže pro děti, kterou v rámci projektu Klubu dětských knihoven SKIP ČR pořádají veřejné knihovny Zlínského kraje: Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana

Více

Evropský den jazyků. Návštěva z Francie a Itálie. Cesta do pravěku. Rozhovor s paní učitelkou Zatloukalovou. Holky versus kluci.

Evropský den jazyků. Návštěva z Francie a Itálie. Cesta do pravěku. Rozhovor s paní učitelkou Zatloukalovou. Holky versus kluci. Evropský den jazyků Návštěva z Francie a Itálie Cesta do pravěku Rozhovor s paní učitelkou Zatloukalovou Holky versus kluci Mikulášský kvíz Představujeme stálé redaktory www.zsms.streliceubrna.cz skolnirevue@centrum.cz

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah Obsah... 2 Slovo ke čtenářům... 2 Profesoři, jak je neznáte... 3 Úžasné je zažít pocit, kdy během vyučování ve třídě splynu s ostatními a hodina se odvíjí bez viditelných autorit všeho druhu....

Více

Jaro, Léto, Podzim, Zima ;-)

Jaro, Léto, Podzim, Zima ;-) 09/3-4 BŘEZEN DUBEN ČÍSLO 5 ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ FRIČŦ ONDŘEJOV Příběh, který mŧžete ovlivnit Rozhovor jako překvapení pro Věru Hudcovou Návštěva v páté třídě Jak jsem se stal deváťákem Welness

Více

Sabina Stloukalová, 7. B

Sabina Stloukalová, 7. B Sabina Stloukalová, 7. B Úvodník Ahoj všichni, cítíte tu vánoční atmosféru? Já teda pořádně, hodně to na mě padlo. Nazdobené a nasvícené ulice, vánoční slevy, natěšené děti, prostě všechno, co k adventnímu

Více

ISBN 978-80-7453-146-0

ISBN 978-80-7453-146-0 Text Andrea Staščáková, 2011 Obálka Andrea Staščáková, 2011 Nakladatelství Nová Forma, 2011 tř. 28. Října 24, 370 01 České Budějovice Tiskárna Nová Forma, s.r.o. 1. vydání ISBN 978-80-7453-146-0 LÁSKA

Více

Text a ilustrace - Kateřina Trněná. Text a ilustrace jsou chráněny autorským zákonem.

Text a ilustrace - Kateřina Trněná. Text a ilustrace jsou chráněny autorským zákonem. Svítání nad Tamwôlem Text a ilustrace - Kateřina Trněná. Text a ilustrace jsou chráněny autorským zákonem. Při přepisování jsem zjistila, že tato směs volných asociací a symbolů není kniha, ale sen. Věřte

Více

ŠKOLÁK. O prázdninách se (ne)učte! Číslo 4 ročník třetí. užijte si LÉTA! Uvnitř tohoto vydání: ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov GAZA -1-

ŠKOLÁK. O prázdninách se (ne)učte! Číslo 4 ročník třetí. užijte si LÉTA! Uvnitř tohoto vydání: ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov GAZA -1- ŠKOLÁK Číslo 4 ročník třetí ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Uvnitř tohoto vydání: Str. Jak cestují osmáci.. 2-3 Devítka se loučí 4-8 Prázdniny utečou jak voda 9 Smutnění 10 Rozhovor s panem učitelem

Více

2. číslo prosinec 2011

2. číslo prosinec 2011 2. číslo prosinec 2011 ZŠ Pulická DOBRUŠKA Milí čtenáři! ÚVOD Zdravíčko přátelé! Určitě jste si všimli, že v 1. čísle našeho časopisu byl jiný nadpis, než je teď. A proč? Protože tento nadpis je víc IN!

Více