Slovo redaktorky na úvod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo redaktorky na úvod"

Transkript

1

2 Stránka 2 Slovo redaktorky na úvod Milé čtenářky a milí čtenáři, jako první bych se vám měla představit, jmenuji se Michaela Vyhlídalová a chodím do 9. ročníku Základní školy v Holici. Mám pro vás něco málo z historie našich novin: V sedmé třídě byl pokus o noviny úplně první, do kterých byla zapojena celá třída. Pro neúspěch jsme přestali po druhém vydání. Tentokrát se nás ujala paní učitelka Černá, která to pojala zábavnou formou - krouţkem. Doufám, jelikoţ ho uveřejňujeme poprvé na webových stránkách školy, ţe budeme mít větší úspěch. Na závěr malé shrnutí, jsme malá skupina lidí, co rádi píší články o sportu, vymýšlí básničky, sledují dění ve škole, zjišťují informace o učitelích a pracovnících školy a nebojí se ani podívat na dění ve světě. Přeji pěkné čtení Michaela Vyhlídalová (9.A)

3 Stránka 3 Obsah Slovo redaktorky na úvod... 2 Obsah... 3 Z dění školy... 4 Muzeum Jana Amose Komenského... 4 Návštěva muzea... 5 Beseda s kurátorem... 6 Neobyčejná... 7 Kdo nás učí Základy astronomie Hlas ţactva Svět stínů Láska Co se děje ve světě Sportovní rubrika Něco na zahnání nudy Pár slov na závěr... 32

4 Stránka 4 Pár slov k exkurzi. Je v pravěké jeskyni tma? Co připravovaly pravěké maminky k večeři svým pradětem? Na co všechno se hodila mamutí kost, a čím si zkrášlovali pravěcí lidé svůj obývák? Kolik manţelek měl Jan Amos Komenský? Jak vypadala škola za dob našich babiček a dědečků? Všechny tyto otázky by dokázaly zodpovědět naše děti, které navštívily 2. října Muzeum Jana Amose Komenského v Přerově. Šesťáci a sedmáci měli moţnost poznat ţivot v pravěku, zahrát si na archeology, seznámit se s ţivotem a dílem Jana Amose Komenského. Někteří si mohli na vlastní kůţi vyzkoušet, jak se učilo za Rakouska-Uherska nebo v padesátých letech minulého století. Spousta dětí byla nakonec ráda, ţe se mohla vrátit do té naší školy. Mgr. Jiří Surala Muzeum Jana Amose Komenského Z dění školy Ve středu 2. října jsme jeli se školou do Přerova. Do Muzea Jana Amose Komenského jsme se dopravili nejprve autobusem a potom vlakem. Jeli ţáci 6. a 7. třídy. Jakmile jsme dojeli do muzea, zavedl nás pan průvodce do tmavé místnosti. Kdyţ jsme se posadili, najednou vstala ze stolu ţena, které jsem si prvně ani nevšimnul, a dělala, ţe se zrovna probudila. Představila se nám jako manţelka Jana Amose Komenského Bohumila. Vyprávěla nám všechno o J. A. Komenském. Po ukončení jejího vyprávění jsme z místnosti odešli a na památku nám zůstaly dopisy, na kterých byla pečeť J. A. Komenského. Přesunuli jsme se na nádvoří přerovského muzea, kde jsme posvačili a chvíli si odpočinuli. Potom nás čekal zbytek prohlídky. Nejdříve jsme šli do sklepa, kde byly památky z pravěku: kly mamuta, sochy pravěkých lidí Pan průvodce, který se nás ujal, nám pověděl mnoho zajímavostí o pravěku. Kdyţ jsme si prohlédli celý sklep, za odměnu jsme mohli vystoupat na věţ muzea. Avšak tři kluci z naší třídy museli zůstat dole, protoţe dělali binec. Na věţi byly dalekohledy, které jsme si prohlédli, a současně se podívali do okolí. Potom nás pan průvodce zavedl do historických tříd, nejprve do třídy J. A. Komenského a poté do třídy T. G. Masaryka. Po prohlídce jsme si vyzvedli osobní věci a odešli na vlakové nádraţí. Tam jsme zjistili, ţe náš vlak má 40 minut zpoţdění, a tak jsme počkali na osobní vlak, který nás zavezl zpět do Olomouce. Po cestě ve vlaku byla celkem sranda. V Olomouci jsme počkali na autobus a jeli zpět do Holice. Naobědvali jsme se a ještě na nás čekala hodina výtvarné výchovy. Celý výlet se mi celkem líbil. David Ťuik (7. A)

5 Návštěva muzea Stránka 5 Dne 2. října 2013 jsme se v 8.00 hodin s paní učitelkou Hánkovou, Černou a panem učitelem Suralou vydali do Muzea Jana Amose Komenského v Přerově. Nejprve jsme jeli na hlavní nádraţí a odtud jsme jeli vlakem aţ do Přerova. Konečně jsme na místě! Hned jak jsme vystoupili z vlaku, museli jsme se seřadit do formace a šli jsme asi 15 minut k muzeu. Jakmile jsme došli, museli jsme čekat, neţ se muzeum otevře. Dočkali jsme se a šli dovnitř. Odloţili jsme si věci a výprava do pravěku začala. Paní nám nejprve dala do rukou provaz, ať se ho drţíme, ţe tam, kam půjdeme, bude tma. A taky byla! Šli jsme a zdálo se nám, ţe stojíme na jezírku. Rozsvítilo se a pod námi nebylo jezírko, ale vykopaná díra s kostmi a na tom sklo. Sedli jsme si okolo a paní nám k tomu začala vyprávět. Potom jsme šli do jiné místnosti a tam si zahráli na archeology. Moc se mi to líbilo. Po exkurzi do pravěku jsme se šli podívat na třídy za doby Jana Amose Komenského a taky z dalších dob. V tomto podání to bylo zábavné, ale nechtěla bych to zaţít doopravdy. Nejvíce se mi však líbily dvě místnosti. Ta první byla plná různého hmyzu. Od tarantule aţ po nádherné motýly. Ve druhé bylo plno nádherných kamenů. Našli jsme i maličké diamanty, ale byly přísně střeţeny. Pěkná byla i vyhlídka z věţe, na kterou jsme se mohli podívat. Nejlepší bylo dívat se dalekohledem někomu do oken. Po prohlídce věţe jsme sešli do přízemí muzea a vydali se zpět na nádraţí. Smutná zpráva byla, ţe vlak měl 40 minut zpoţdění. Ale kdyţ jsme konečně vyjeli z Přerova, tak za chvíli jsme byli v Olomouci. Autobus do Holice nám jel hned, jak jsme přijeli, takţe jsme na oběd přijeli včas. Tato prohlídka se mi moc líbila. Alena Bayerová (6.A)

6 Stránka 6 Beseda s kurátorem Kdyţ jsme se dozvěděli, ţe nás následující den čeká jakási beseda, měla jsem na srdci jen jednu myšlenku: Sice pěkná nuda, ale za to ţádné učení. To jsem ovšem netušila, ţe celá ta zítřejší záleţitost bude mít hlubší myšlenku. Ve chvíli, kdy následující den zazvonil zvonek a odstartoval tak hodinu, koukal na nás jistý pán, jehoţ jméno jsem nepostřehla, tak mu říkejme třeba Pan X. Tak tedy Pan X začal povídat něco o tom, ţe ve chvíli, kdy nám bude připsán patnáctý rok na vroubek k našim jiţ proţitým létům, začínáme nabývat trestní odpovědnost. To byla první deprimující zpráva. To je takový ten pocit, kdyţ chcete někomu vrazit a nemůţete. Mně naštěstí 15 ještě nebylo, tak si můţu uţívat trestní bezúhonnosti. Poté pokračoval ve své přednášce, aţ do chvíle, kdy se rozběhly zuřivé diskuse na různá témata a my jsme se tak dozvěděli mnoho uţitečných věcí k ţivotu, jako například to, ţe kdyţ budeme v ohroţení ţivota, můţeme pro vlastní bezpečí něco ukrást, coţ byla idea, jeţ někteří mí spoluţáci chtěli uvést do praxe. Ano, jaký výtečný nápad, ţe vás kamarád bude honit po Kauflandu s noţem před sebou a vy si budete do kapsy házet tyčinky Snickers. Dále se mluvilo o dalších více či méně nepravděpodobných situacích a Pan X nám ochotně odpověděl na kaţdý hloupý a předem nepromyšlený dotaz, takţe to všechno naštěstí neprobíhalo v jednom monotónním monologu. Celkově si myslím, ţe tato beseda byla velice poučná a odnesla jsem si z ní mnohé nové znalosti a doufám, ţe se takové zajímavé akce budou pořádat více. Monika Melzerová (9.A)

7 Stránka 7 Neobyčejná Prolog Bylo osm hodin večer, kdyţ se Tereza chystala na večírek svých sedmnáctých narozenin. Nalíčila se, zapletla si rybí cop a oblékla si černé minišaty a boty na podpatku. Zamknula dům, nasedla do limuzíny a řidič nastartoval motor a odvezl ji na večírek. S přibývajícími hodinami se večírek rozproudil. Všichni tancovali, smáli se a popíjeli koktejly. Tereza si aţ teď všimla svých rodičů. U vchodových dveří se bavili s nějakými lidmi. A ani ve snu by ji nenapadlo, ţe jít za rodiči bude ta největší chyba, jakou kdy udělala. Ahoj, tohle jsou naši přátelé Alexej a Lenka. Přišli ti poblahopřát k narozeninám. A ještě je tu jedna maličkost, o které jsme ti neřekli, oznámil jí otec s pokřiveným úsměvem na rtech. Tereza pohlédla na Lenku, která vraţdila pohledem. Ten kluk Alexej ji velmi zaujal, byl jiný neţ ostatní a měl podobně tvrdé rysy jako její otec. Jeho obličej byl jako vytesaný od toho nejlepšího sochaře. Smaragdové oči hluboké jako studny se jí vpalovaly do očí. Z pozorování ji vytrhl jeho hlas, uklidňoval a zároveň musel kaţdou dívku rozpálit. Tereza měla jediné štěstí, ţe stála opřená o stůl. Nejspíš by jinak při jeho slovech, ať zněla jakkoliv, omdlela. Vrátila se ke svému vyrovnanému já a mohla mu rozumět, co právě říká: Terezo, asi bychom ti měli říct, o co se jedná, začal pomalu. Jsem učitel na jedné velmi vzácné škole pro dívky a chlapce tvého věku, dodal a usmál se. Tereza se překvapeně pohlédla na oba rodiče a poté zase zpět na Alexeje. Takţe mě vezmete do zvláštní školy, protoţe jsou se mnou problémy? zeptala se Tereza a v očích se jí třpytily slzy. Pleteš se, potřebujeme tě! Ani nemáš tušení, jak moc tě naši lidé potřebují, odpověděl Alexej vztekle a pohlédl na Lenku, která znervózněla, kdyţ dořekl větu. Aha a to znamená, ţe se s rodiči uţ nikdy neuvidím, na konci věty poklesla v hlase. Kdyţ se rozloučila s rodiči, vzal ji Alexej za paţi a odvedl ji k autu, kde na ně čekala Lenka s nastartovaným motorem. Nasedli do auta a vyrazili na letiště. Kdyţ dorazili na letiště, Alexej šel koupit letenky a Lenka odvedla Terezu do čekárny. Tam počkaly asi patnáct minut, neţ za nimi došel Alexej. Tereza šla vedle něj a za nimi Lenka. Můţu si sednout s tebou? Jsi jediný, komu tady věřím.

8 Jasně. Sedej, jestli se nebojíš, řekl, ukázal na sedadlo a zasmál se. Tereza se jen pousmála a posadila se vedle něj. Mlčení jim moc nešlo. Neustále se jí na něco ptal a ona jeho. A jak dlouho si říkal, že poletíme? Můžu si dát něco k jídlu? zeptala se Tereza s upřeným pohledem na Alexeje. Ještě asi 5 hodin. Jo, něco ti objednám. Počkej tu chvíli, řekl a zmizel mezi dveřmi k letuškám. Tereza se dívala jeho směrem, ale po chvíli zavřela oči a než Alex přišel, usnula. S tácem v ruce se posadil vedle ní a snědl jeho obsah. Potom za ním přišla Lenka a vynadala mu za to, že není s ní. Řekl jí: Leni, ona mě potřebuje. Nic jiného v tom nehledej. Jen aby, pohrozila mu a odešla. Tereza se probudila v neznámém prostředí, byl to pokoj bílé barvy s dřevěnými doplňky. Její obavy by se daly krájet nožem. Někdo zaklepal a do pokoje vešel Alexej. Na obličeji ji vykouzlil úsměv. Kolik je hodin? Kde to jsem? Proč jsem se probudila zrovna tady? zeptala se a máchla rukou po pokoji. Terezko, nemusíš mít strach, nic ti nehrozí. Tohle je tvůj pokoj na koleji. Právě je čas snídaně. Tak si něco rychle oblékni a pojď se mnou dolů, řekl, posadil se na pohovku u okna a díval se ven. Můžeme, oznámila Terka asi za dvacet minut. Alexej se otočil a jeho výraz ve tváři by přečetla každá žena. Líbila se mu. Měla na sobě sukni nad kolena a halenku s výstřihem podtrhující její ženskost. Co na mě tak civíš? dobírala si ho. Já jen no moc ti to sluší. Výraz ve tváři měl klidný, ale jeho hlas ho prozradil, že ji nebere jen jako další studentku. Díky za kompliment, ale měl bys vědět, že mám kluka. Aha a kde ho máš? V Rusku? zeptal se a přidal úšklebek. No on je v Evropě. Cestuje, vymyslela si rychle. Žádného kluka neměla. Copak musí vědět vše? zeptala se sama sebe v duchu. Aha. Tak jdeme na snídani, oznámil a otevřel dveře. Pokračování v dalším čísle časopisu. Michaela Vyhlídalová (9.A) Stránka 8

9 Stránka 9 (http://www.quochoahotel.com/photo-album.html)

10 Stránka 10 Kdo nás učí? V tomto měsíci jsem pro vás vyzpovídala pana učitele Bargla. Zeptala jsem se ho na skutečnosti ze života profesního i soukromého, které by vás mohly zajímat. Kolik let učíte na této škole? 12 let. Kdybyste mohl vrátit zpátky čas, zvolil byste si opět povolání učitele? Anebo byste se stal profesionálním sportovcem? Znovu panem učitelem, povolání sportovce by mě nebavilo. Co váš soukromý život? Můžu se zeptat i z této stránky? Ano. Máte děti? Ano, mám syna a dceru. Mluvíte jiným jazykem, kromě českého jazyka? Ano, mluvím rusky, německy a anglicky. Opravdu? Ano. Jaký je Váš nejoblíbenější sport? Karate. Co rád děláte ve volném čase? Strašně rád cvičím. Čtete rád? Vůbec nečtu. Ale i přesto, máte nějakého oblíbeného autora? Ano, Jaroslava Haška.

11 Stránka 11 Jaká je Vaše oblíbená hudební skupina? Offspring. Vaříte rád? A co přesně? Strašně rád. Všechno rád vařím, ale nejraději čínu. Lenka Kremplová (8.A)

12 Stránka 12 ZÁKLADY ASTRONOMIE Na to, že mne baví astronomie, jsem přišla až na druhém stupni v šesté třídě, když paní učitelka Lenka Hánková přišla s tím, že se na naší škole bude konat astronomická olympiáda. Zapojila jsem se tedy a zjistila, že astronomie je nádherná věda, která je sice obtížná, ale zábavná. Abych to řekla pěkně od začátku, tak bych měla říct, že Vesmír nemá ani konec ani začátek a tudíž nelze určit jeho délku, ale určitě můžeme říct, že je obrovský a nic se mu ve velikosti nemůže vyrovnat. Ve Vesmíru je mnoho věcí, ale nikdo je nedokáže spočítat. Jsou tam například: hvězdy, planety planetky, trpasličí planetky, galaxie, mlhoviny, souhvězdí, cs.wikipedia.org cs.wikipedia.org Souhvězdí máme různě pojmenovaná a dokážeme je i při dobré viditelnosti rozeznat. Souhvězdí také dělíme také podle toho, v kterém ročním období jej můžeme pozorovat. Například: (nejznámější) Malý a Velký vůz, Orion, souhvězdí Lva, Panny, Labuť, Andromeda,... a mnoho dalších souhvězdí. Google obrázky

13 Stránka 13 Google obrázky Teď něco o planetách sluneční soustavy. Merkur Merkur je nejblíže Slunci, a tudíž je na něm velice velká teplota, nemožná pro život. I to, že Merkur nemá žádné měsíce, je zásluhou Slunce, protože je svojí velkou gravitací pohltilo. Chudák Merkur. Na první pohled je velice podobný Měsíci, protože má stejně jako Měsíc pevný kamenný povrch, na kterém se nachází mnoho kráterů. Krátery na Merkuru jsou pojmenovány podle významných osobností. Z českých například: Smetana, Dvořák a Janáček. Merkur nemá téměř žádnou atmosféru, Slunce oběhne za 88 dní (necelé tři měsíce). Na Merkuru nedochází ke střídání ročních období. Google obrázky

14 Stránka 14 Venuše Venuše je obklopena hustou atmosférou, která nám neumožňuje pozorovat její povrch. I když žádná sopka na Venuši není v současnosti činná, jsou v jejich okolích výrazná lávová pole. Venuše oběhne Slunce za 7,5 měsíce. Venuše se kolem své osy otáčí opačným směrem než Země a většina planet sluneční soustavy. Proto tam Slunce vychází na západě a zapadá na východě. Venuše bývá často označována jako sestra Země. Co se týče velikosti, jsou si opravdu velice podobné, ale sestry to tedy určitě nejsou. Google obrázky Země Země má poloměr 6378km a od Slunce je vzdálená 150 milionů km= 1 AU. Má jedinou přirozenou družici (Měsíc). Je jediná planeta v sluneční soustavě, na které kdy existoval život. Patří mezi terestrické planety = planety s pevným povrchem. Její rotace trvá 23 hodin a 56 minut a oběhnutí kolem Slunce jí trvá 365 a čtvrt dne. Je třetí planeta v pořadí od Slunce.

15 Stránka 15 Google obrázky Mars Mars má pevný povrch. Je nejčastějším cílem kosmických sond. V dávné minulosti se na Marsu nacházelo velké množství tekoucí vody. Je velice pravděpodobné, že na severní polokouli byl obrovský oceán. Mars se může chlubit zatím nejvyšší objevenou sopkou ve Vesmíru Olympus Mons. Mars oběhne Slunce přibližně za 1,9 roku. Na Marsu se střídají roční období a den tam trvám 24 hodin a 37 minut. Kolem Marsu obíhají dva měsíce. Větší Phobos a menší Deimos. Jde o kamenná tělesa nepravidelného tvaru. Google obrázky

16 Stránka 16 Jupiter Jupiter je největší planeta sluneční soustavy. Nemá pevný povrch a patří tady mezi plynné planety. Je tvořena převážně z helia a vodíku. Kolem Jupitera obíhá mnoho měsíců. V roce 2007 jich je objeveno 63. Největší čtyři měsíce: Io, Europa, Ganymed a Kallista, které objevil v roce 1670 Galileo Galilei. Proto se nazývají Galileovské měsíce. Jupiter rotuje rychleji než Země, přestože je podstatně větší. Jedna otočka kolem osy mu trvá 10- hodin. Kolem Slunce oběhne za 12 pozemských let. Google obrázky Saturn Saturn je druhou největší planetou sluneční soustavy. Je jen o málo větší, než Jupiter a stejně jako on je tvořen převážně z vodíku a helia. Saturn si při pozorování dalekohledem nemůžeme s nikým splést, protože Saturn má kolem sebe veliký prstenec, jaký nemá žádná jiná planeta. Saturn má mnoho měsíců například: Titan Rhea, Japetus, Dione, Tethys, Doposud je objeveno 23 Saturnových měsíců. Saturnův prstenec můžeme vidět i ze Země. Google obrázky

17 Uran a Neptun Stránka 17 Uran a Neptun jsou stejně jako Jupiter a Saturn plynné planety. Obě dvě planety mají namodralou barvu, kterou způsobilo nepatrné množství metanu v jejich atmosféře. O Uranu, Neptunu a jejich měsících toho víme málo, protože doposud je navštívila pouze jedna jediná sonda. V roce 2007 známe 27 Uranových měsíců a 13 měsíců u Neptunu. Uranu rotace trvá 18 hodin a Neptunu 16 hodin. Uran je první objevenou planetou a má minimálně 5 tenkých prstenců. Neptun je nejvzdálenější planeta od Slunce i od Země. Také má prstence. Uran Google obrázky Neptun Google obrázky

18 Stránka 18 Co to jsou Galaxie? Galaxie jsou určitá území, která obsahují například: hvězdy, planety, planetky komety, supernovy, I my žijeme v Galaxii. Jsou různé typy galaxií, například: spirální, eliptické, Google obrázky Google obrázky

19 Stránka 19 Google obrázky A to je vše. Doufám, že Vás článek bavil a že jste se dozvěděli něco nového o naší Galaxii. Anna Richterková (7. A)

20 Stránka 20 Hlas žactva Pruhované nestvůry Bůh ví, z jaké galaxie k nám přiletěly, z jaké planety. Je jich mnoho moţná i více neţ mnoho. Nejspíše nám chtějí udělat ze ţivota peklo. Jsou tu! VOSY V 8. A!!! Za okny této třídy se schovávají ničitelky. Uţ mají dvě hnízda. Kaţdou hodinu, kaţdou přestávku, kaţdou sekundu našeho ţivota nám chtějí znepříjemnit svým otravným bzučením. Svými pruhy. Vším, co jen mají. Jejich nálety jsou velmi nebezpečné a taky nepříjemné. Obyčejný člověk proti nim nemá šanci. Ovšem lidé na to nejsou sami. Přichází jim na pomoc banda z osmičky. Uţ mnoho vos bylo pobito vším, co jsme měli zrovna po ruce. Ať uţ sešitem, houbou na tabuli, svačinou, nebo vlastní rukou. Jedna z hubitelů neţádoucího hmyzu je Sára Koryčánková (1.). Vosy nesnáší jako všichni ostatní. Za ní se tvoří hromada pruhovaných nestvůr, které byly zabity její rukou. Vosy se k nám dostávají přes otevřená okna a potom šplhají po laně jako ninjové (2.). Nakonec se rozletí po třídě a to je pak ve vyučování alespoň veselo. Markéta Pátková (8.A)

21 Stránka 21 Svět stínů Ty nalevo všichni známe, jsou to lidé a upíři z Twilight ságy. Ve filmech a knížkách jsou to hlavní hrdinové, ale v mém příběhu je hlavní postava Kim Petterson. Teď už všechny známe, tak hurá do příběhu. To není možný, pomyslela si Kim. Právě jí napsala její mladší sestra Katherine, že přijede. Uvědomila si, že vrčí a že se na ni všichni kolem stolu dívají. Tak se rychle dala zase do kupy. A podívala se na ně s blesky v očích. Všechny tak donutila odvrátit pohled.,,co se stalo? Naštval tě někdo jinej než já?" vtipkoval Emett. A Kim si myslela, že mu tu jeho palici utrhne. Vtom ji vytrhlo vyzvánění jejího mobilu,,ssségra" polohlasitě se rozeznělo u stolu. A Kim uviděla pochopení v Awrixelových očích (Awrixel její kluk)už věděl, co ji naštvalo a tak raději zasáhl:,,nechte ji radši být, věřte mi!" Už to Katherine nevydržela a Kim zavolala.

22 Stránka 22 Po deseti letech budu mluvit se svojí sestrou! pomyslela si a zvedla to. Chvíli poslouchala a pak řekla:,,proč? Umíš se o sebe postarat, už ti je skoro 2000 let a zase nic. Po chvíli vzdychla a potichu odpověděla:,,tak jo, ahoj". Položila telefon a znovu vzdychla.,,já už musím, ahoj," zvedla se a bez vysvětlení odešla pryč. Když došla na dvůr, uviděla je oba dva, stáli tam tak sami. Až do mého života tihle dva vstoupí, už nikdy nic nebude jako dřív, pomyslela si a vyšla zpoza keře a kráčela k nim. První si jí všiml ten druhý, Michael původní upír. Kim ho poznala na první pohled, jako malí se vídali. Katherine vypadala jako tenkrát, když Kim probodla dýkou.,,tak co tady chcete?" zeptala se Kim příkře. Katherine vypadala provinile.,,kim, prosím, už mi to nevyčítej." řekla Katherine a přistoupila o krok blíž k ní.,,já nevím, pojď, mám volnou hodinu, promluvíme si o samotě" řekla Kim a popadla sestru za paži a nasadila nadpřirozenou rychlost a už byly v lese. Vylezly na strom a sedly si na větev. Po chvíli Kim vysvětlila, že sem chodí přemýšlet a pohrozila jí, že pokud někomu řekne, o jejím tajném místě, neručí za sebe. Najednou všechna zlost opadla a sestry si povídaly, hádaly se, smály se. A nakonec se usmířily. Pro Kim to byl velký pokrok, 10 let byla na sestru naštvaná a teď ji během jednoho dne odpustila. Jak se vracely ke škole, už na ně čekali. Awrixel jim asi vyprávěl, jak to mezi nimi je, protože to byly myšlenky, jako např. To je divný, že ji Kim neurvala hlavu. Nejvíc ji však rozesmály Emettovy myšlenky: To je ona, musím ji porazit v tom naštvávání Kim. Pokračování příště. Lucie Stloukalová (6.A) Katherine

23 Stránka 23 LÁSKA Láska je jako voda, všude je jí mnoho, ale v rukou ji neudržíš. Láska je lovec, žena je laní a laň se lovci neubrání. Láska je jako loď, buď bezpečně dopluje, nebo ztroskotá. (blog.idnes.cz ) Sára Koryčánková (8.A)

24 Stránka 24 Co se děje ve světě. Nicky Minaj Na té růţové doslova ulítává! Nicky si koupila nové Lamborghini a hned si ho nechala nastříkat na růţovo. Poté, co své staré lamborghini nabourala, koupila si lepší s pohonem 700 koní. Nicky za svou raperskou kariéru zjevně vydělává dost peněz, proto jedno lamborghini pro ni nic neznamená. Kate Middleton Novopečená maminka Kate Middleton má chvíli po porodu zase ploché bříško, které jí můţeme všichni závidět. Vévodkyně se ukázala na jedné sportovní události se svým manţelem a novopečeným tatínkem princem Williamem. Kate si tu zahrála voleyball a omylem při smečování ukázala své úţasné ploché bříško a dokonalou postavu.

25 Stránka 25

26 Stránka 26 Top 20 nenáviděných celebrit Jako první na žebříčku TOP 20 nenáviděných celebrit se umístila celebrita Gwyneth Paltrow. Druhé místo obsadila Kristen Stewart díky tomu, že naštvala fanoušky Stmívání, protože podvedla Roberta Pattinsona s ženatým režisérem Rupertem Sandersem. Jako třetí se umístila Jennifer Lopez, která neustále randí s mladým Casperem Smartem, kvůli kterému opustila svého manžela Marca Anthonyho a fanouškům se to nelíbí. Čtvrtou příčku obsadil John Mayer díky tomu, že už podruhé opustil zpěvačku Katy Perry. Do TOPu 20 nenáviděných celebrit se překvapivě dostal i miláček mladých teenagerů Justin Bieber. Fanoušky už nejspíš nebaví jeho opilecké excesy! Na dvacátém místě se umístil Chris Brown. Fanoušci mu totiž ještě neodpustili to, že před třemi lety zmlátil zpěvačku Rihannu úplně k nepoznání a to s ní v té době chodil. Jenže ani příliš milovanou celebritou není ani Angelina Jolie, která se umístila v žebříčku jako patnáctá. V získání sympatie jí nepomůže ani to, že se bude extrémně věnovat charitě.

27 Stránka 27 Zde je přehledný ţebříček: 20. Chris Brown 19. Jesse James 18. Taylor Swift 17. Shia LaBeouf 16. Lindsay Lohan 15. Angelina Jolie 14. Jay Leno 13. Ashton Kutcher 12. LeAnn Rimes 10 and 11. Kris Jenner and Kim Kardashian 9. Anne Hathaway 8. Justin Bieber 7. Madonna 6. Matt Lauer 5. Katherine Heigl 4. John Mayer 3. Jennifer Lopez 2. Kristen Stewart 1. Gwyneth Paltrow Monika Purová, Ivana Pokorná (6.A)

28 Stránka 28 Sportovní rubrika ELIÁŠ ZPĚT V AKCI Patrik Eliáš by se měl v noci ze čtvrtka na pátek opět vrátit do sestavy Devils. Kvůli zdravotním potíţím musel vynechat dva zápasy. Nejspíše se jednalo o otravu jídlem. Nebylo to nic pěkného. Zřejmě šlo o otravu z jídla. V neděli jsem zvracel pět hodin v kuse. Několik dní po tom jsem měl také horečky. Tělo mám dost bolavé. Samozřejmě jsem ztratil pár kilo, ale to se dalo očekávat. Poslední dny to pro mě nebylo opravdu nic moc. Nemohl jsem moc jíst. Spíše to šlo ze mě ven, neţ dovnitř, takţe jsem pochopitelně ztrácel sílu i váhu," popsal své trable Eliáš pro server nj.com. PŘEJEME PATRIKOVI HODNĚ ZDRAVÍ. NOVA SE PRÝ VZDÁVÁ PRÁV NA HOKEJOVÝ TURNAJ V SOČI! Necelé 4 měsíce před zimními Olympijskými hrami stále není jisté, která televizní stanice bude vysílat hokejový turnaj v Soči. Televize Nova se podle portálu Sport.cz vzdala vysílacích práv a chce je nabídnout České televizi. Vedení Novy podle důvěryhodného zdroje svolalo na čtvrtek interní poradu, na níţ by mělo redaktorům oznámit, ţe zastavuje práci na olympijském projektu, uvedl Sport.cz. Na oficiální úrovni Nova informaci nepotvrdila, ale ani nevyvrátila. Je to čirá spekulace, kterou nebudeme nijak komentovat," uvedl pro Právo a Sport.cz ředitel PR a komunikace Josef Koukolíček. Televize Nova má v tomto směru hodně odpůrců. Vzpomeňte si, kdyţ hokej komentoval Václav Tittelbach. (hokej.cz)

29 Stránka 29 JSTE S TOUTO ZPRÁVOU SPOKOJENI? ROMAN HAMRLÍK KONČÍ SVOU HOKEJOVOU KARIÉRU! Devětatřicetiletý český obránce se rozhodl ukončit svojí sportovní kariéru. Odchovanec zlínského hokeje byl jedničkou draftu NHL v roce 1992, kdy si jej vybrala Tampa Bay. V zámoří působil dále v Calgary, NY Islanders, Edmontonu, Montrealu a NY Rangers. Odehrál 1395 zápasů, během kterých dal 155 gólů a připsal si 483 asistencí. Je olympijským vítězem z Nagana Vše chce oznámit na tiskové konferenci v Montrealu, kde začal a kde chce i skončit. (ahaonline.com) PŘEJEME ROMANOVI DO DALŠÍ ČÁSTI ŢIVOTA HODNĚ ŠTĚSTÍ. Michal Nedorostek (9.A) (sports.nationalpost.com)

30 Stránka 30 Josef Váňa (www.google.com) Slavný ţokej Josef Váňa narozen 20. října 1952 končí s jezdeckou kariérou. Váňa za svou jezdeckou kariéru vyhrál VELKOU PARDUBICOU celkem 8krát. Poprvé zvítězil v roce 1987 s koněm Ţelezníkem, se kterým celkově vyhrál 4x, a to v letech 1988,1989,1991. Dalších šest let Josef Váňa nevyhrál, ale o rok později prolomil kletbu a vyhrál na svém koni Vronsky (v roce 1997). Dalších 12 let se mu opět nepodařilo vyhrát Velkou pardubickou. Aţ v roce 2009 vyhrál na svém koni Tiumeni, se kterým se mu podařilo vyhrát 3x po sobě - v roce 2010 a Po 2 letech se Josef Váňa rozhodl definitivně ukončit kariéru, ale to říkal i před rokem, a zase se tento rok ukázal na VELKÉ PARDUBICKÉ. Letos však bohuţel nedojel, spadl těsně před cílem, ale naštěstí se mu nic nestalo. Toto je Josef Váňa na svém Železníkovi. (www.google.com) Velká pardubická Velká pardubická je kaţdoroční dostih, kterého se účastní ţokejové z celého světa. První Velká pardubická se běţela 5. listopadu Na startu bylo 12 koní a tato tradice zůstala zachována dodnes. Sice v průběhu let bylo pár výjimek, kdy se závod třeba vůbec neběţel, nebo kdy do cíle nedoběhl ţádný kůň. Cena vstupenek se pohybuje od 150 Kč do 2800 Kč. Tento rok se závod běţel v neděli 13. října. Závodu se zúčastnil i slavný ţokej Josef Váňa, ale spadl těsně před cílem a závod bohuţel taktéţ nedokončil ani Váňův syn Josef. Marek Tisoň (9.A)

31 Stránka 31 Něco na zahnání nudy Nechci vás strašit, pane učiteli, říká student pedagogovi, (viz tajenka)

32 Stránka 32 Pár slov na závěr Na závěr bych ještě ráda poděkovala Lucce Linhartové (7.A) za úţasný úvodní obrázek, který vytvořila pro náš školní časopis (moc děkujeme:-)) Také jménem celé redakce doufám, ţe Vás náš časopis zaujal a ţe si nenecháte ujít jeho další vydání, které bude zveřejněno koncem listopadu tohoto roku. Michaela Vyhlídalová (9.A)

33 Stránka 33 Redakce: Michaela Vyhlídalová (9.A) Michal Nedorostek (9.A) Marek Tisoň (9.A) Lenka Kremplová (8.A) Markéta Pátková (8.A) Sára Koryčánková (8.A) Marie Škrachová (7.A) Lucie Linhartová (7.A) Monika Purová (7.A) Anna Richterková (7.A) Ivana Pokorná (7.A) Lucie Stloukalová (6.A)

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY. Jméno a příjmení: Martin Kovařík. David Šubrt. Třída: 5.

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY. Jméno a příjmení: Martin Kovařík. David Šubrt. Třída: 5. Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Jméno a příjmení: Martin Kovařík David Šubrt Třída: 5.O Datum: 3. 10. 2015 i Planety sluneční soustavy 1. Planety obecně

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_ZE69KA_15_02_04

Více

Přes Překážky ke hvězdám

Přes Překážky ke hvězdám Přes Překážky ke hvězdám Milí čtenáři, malí i vy velcí, máte v rukou první číslo nového časopisu. Sluší se, aby se Vám dostalo vysvětlení, proč vznikl. S novým školním rokem jsme se v naší jičíněveské

Více

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Sluneční soustava je planetárn rní systém m hvězdy známé pod názvem n Slunce, ve kterém m se nachází naše e domovská planeta Země. Tvoří ji: Slunce 8 planet, 5 trpasličích planet,

Více

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Galaxie Mléčná dráha je galaxie, v níž se nachází

Více

2. Poloměr Země je 6 378 km. Následující úkoly spočtěte při představě, že kolem rovníku nejsou hory ani moře. a) Jak dlouhý je rovníkový obvod Země?

2. Poloměr Země je 6 378 km. Následující úkoly spočtěte při představě, že kolem rovníku nejsou hory ani moře. a) Jak dlouhý je rovníkový obvod Země? Astronomie Autor: Miroslav Randa. Doplň pojmy ze seznamu na správná místa textu. seznam pojmů: Jupiter, komety, Merkur, měsíce, Neptun, planetky, planety, Pluto, Saturn, Slunce, Uran, Venuše, Země Uprostřed

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Název pracovního týmu Členové pracovního týmu Zadání úkolu Jsme na začátku projektu

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

1. Zakroužkujte správnou odpověď U každé otázky zakroužkujte právě jednu správnou odpověď.

1. Zakroužkujte správnou odpověď U každé otázky zakroužkujte právě jednu správnou odpověď. 1. Zakroužkujte správnou odpověď U každé otázky zakroužkujte právě jednu správnou odpověď. 1. Kdo je autorem výroku: Je to malý krok pro člověka, ale veliký skok pro lidstvo!? a) Isaac Newton b) Galileo

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 18. 2. 2013 Pořadové číslo 13 1 Jupiter, Saturn Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Planety Terestrické planety Velké planety Planety sluneční soustavy a jejich rozdělení do skupin Podle fyzikálních vlastností se planety sluneční soustavy

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej..." Já:,,A jak ale mohl vzít roha?"

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej... Já:,,A jak ale mohl vzít roha? 2. Kapitola - Útěk,,Pink..probuď se!!" Já:,,Ehh...coo?? Nazdar Kurte.." Kurt:,,Pink, máme problém..pamatuješ na toho včerejšího návštěvníka?" Já:,,Na toho se nedá zapomenout...*zíív*" Kurt:,,Výborně..je

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 Obsah: Slovo ředitele školy,projektový den, divadelní představení, Podzimní radovánky, výlet do Prahy, vyhodnocení

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 13.1.2012 Třída: 3 Datum:28.12. 2011 1 Sluneční soustava Vzdělávací

Více

Úkol č. 1. Sluneční soustava

Úkol č. 1. Sluneční soustava Úkol č. 1. Sluneční soustava Sluneční soustava je planetární systém hvězdy známé pod názvem Slunce, ve kterém se nachází naše domovská planeta Země. Systém tvoří především 8 planet, 5 trpasličích planet,

Více

Vesmír (interaktivní tabule)

Vesmír (interaktivní tabule) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Vesmír (interaktivní tabule) Označení: EU-Inovace-Prv-3-07 Předmět: Prvouka Cílová skupina: 3. třída Autor: Zuzana Brůnová

Více

Potrestat nebo nepotrestat

Potrestat nebo nepotrestat 3 Potrestat nebo nepotrestat Náš třetí seminář ještě nezačal. Lidé byli pořád seskupeni do malých hloučků a hluboce zabraní do konverzace. Zaslechla jsem útržky vět. Za to, co řekla, má měsíc domácího

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest?

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest? Rozhovor s... Zajímá nás i to, co se děje na prvním stupni. Proto jsme vyzpovídali paní učitelku Janásovou a paní učitelku Drštičkovou. Chtěli jsme hlavně vědět, jak se daří jim a jejich prvňáčkům. PANÍ

Více

Objevte planety naší sluneční soustavy Za 90 minut přes vesmír Na výlet mezi Ehrenfriedersdorf a Drebach

Objevte planety naší sluneční soustavy Za 90 minut přes vesmír Na výlet mezi Ehrenfriedersdorf a Drebach Objevte planety naší sluneční soustavy Za 90 minut přes vesmír Na výlet mezi Ehrenfriedersdorf a Drebach Sluneční soustava Sonnensystem Sluneční soustava (podle Pravidel českého pravopisu psáno s malým

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky Vytvořili: Žáci přírodovědného klubu - Alžběta Mašijová, Veronika Svozilová a Simona Plesková, Anna Kobylková, Soňa Flachsová, Kateřina Beránková, Denisa Valouchová, Martina Bučková, Ondřej Chmelíček ZŠ

Více

Následovala malá chvíle ticha. Pak ze mě vypadlo: Sáro? Kdy má vlastně Libor přijít? Za 10 minut, řekla Sára. Čekání na Libora jsme si krátily tím, že jsme probíraly takové typické holčičí věci. Najednou

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková

Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková Projekt EduČas příprava na hodinu Datum: 15. 5. 2012 Předmět: ČaS Učivo: Vesmír Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková Cíle hodiny: Pro žáky: Žák si připomene dosavadní znalosti o vesmíru (úvodní hodina)

Více

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami Jak se nazývá soustava, ve které se nachází planeta Země? Sluneční soustava Která kosmická tělesa tvoří sluneční soustavu? Slunce, planety, družice,

Více

Kamenné a plynné planety, malá tělesa

Kamenné a plynné planety, malá tělesa Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Planeta Země 7.Vesmír a Slunce Planeta Země Vesmír a Slunce Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 25. 2. 2013 Pořadové číslo 14 1 Uran, Neptun Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava. Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a zabývají se tématem Vesmír.

Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava. Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a zabývají se tématem Vesmír. VY_52_INOVACE_Pr_36 Téma hodiny: Vesmír Předmět: Přírodověda Ročník: 5. třída Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava Autor: Bohunka Vrchotická, ZŠ a MŠ Husinec Řež; Řež 17, Husinec

Více

očekávaný výstup ročník 7. č. 11 název

očekávaný výstup ročník 7. č. 11 název č. 11 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Vesmír a Země, planeta Země V pracovních listech si žáci opakují své znalosti o vesmíru

Více

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 1 Tereza Čierníková GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 2 PROLOG Henry Vans znovu objíždí svět! Cestopisec Henry Vans, který po svých deseti letech cestování nasbíral tisíce a tisíce informací o zemích z celého

Více

MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE

MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE 1 2 www.65pole.cz SMRT KRÁLE ŠUMAVY EDICE TAH SVAZEK 1 MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

Adaptační pobyt 6.B 26/2015. Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015

Adaptační pobyt 6.B 26/2015. Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015 26/2015 Adaptační pobyt 6.B Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015 Když jsme přijeli bylo deseti hodin. 6.A řída před námi ještě hodnotila Adaptační pobyt, tak jsme zůstali venku na hřišti a dělali různé

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

Pravidla přátelství. Na motivy úspěšného seriálu od Disney Channel

Pravidla přátelství. Na motivy úspěšného seriálu od Disney Channel Pravidla přátelství Na motivy úspěšného seriálu od Disney Channel Original title: Código amistad Copyright 2015 Disney Enterprises, Inc. Vydalo nakladatelství EGMONT ČR, s.r.o., Žirovnická 3124, 106 00

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Reklama, sleva Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_14 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Ivo Šenk Datum

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn Vesmír Vesmír r je označen ení pro veškerý prostor a hmotu a energii v něm. n V užším m smyslu se vesmír r také někdy užíváu jako označen ení pro kosmický prostor,, tedy část vesmíru mimo Zemi. Různými

Více

1. kapitola. Najednou se odněkud přiřítil chlapec, o něco málo starší, než já. Co tu děláš? zeptal se překvapeně.

1. kapitola. Najednou se odněkud přiřítil chlapec, o něco málo starší, než já. Co tu děláš? zeptal se překvapeně. 1. kapitola Muselo se něco stát! Tohle přece není normální! víří mi hlavou. Okolo mě jezdily tanky a motorky. Co se to děje? Náhle mi hlavou bleskla strašlivá myšlenka: ocitla jsem se v minulosti. Ano,

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Ke konci roku jsme vyrazili na dva projektové dny. Ten první se vztahoval k výuce dějepisu. Učili jsme se totiž o pravěku, tak jsme vyrazili do Prahy do Národního muzea, kde probíhala výstava právě k pravěku.

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova, nadpis Tvoření osnovy a nadpisů Ročník 4. Anotace Tento pracovní list

Více

Zuzana Pospíšilová ilustrovala Jana Valentovičová. Výlet do Pekla. čte pro. prv. ňáč. čte pro. prv. ňáč

Zuzana Pospíšilová ilustrovala Jana Valentovičová. Výlet do Pekla. čte pro. prv. ňáč. čte pro. prv. ňáč Zuzana Pospíšilová ilustrovala Jana Valentovičová Výlet do Pekla prv čte pro ky ní ňáč prv čte pro ky ní ňáč Zuzana Pospíšilová ilustrovala Jana Valentovičová Výlet do Pekla Upozornění pro čtenáře a uživatele

Více

Vesmír (interaktivní tabule)

Vesmír (interaktivní tabule) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Vesmír (interaktivní tabule) Označení: EU-Inovace-Prv-3-07 Předmět: Prvouka Cílová skupina: 3. třída Autor: Zuzana Brůnová

Více

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w.

Více

Ano, které otevírá dveře

Ano, které otevírá dveře ČTVRTÝ PRINCIP Ano, které otevírá dveře Kdykoli objevím lidskou činnost, která funguje v praxi, okamžitě běžím k počítači, abych zjistil, jestli bude fungovat i teoreticky. typický ekonom Já jsem si řekla

Více

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří Projektové noviny II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč Den otevřených dveří 30.11.2005 Základní škola Masarykova 412, Kolín 3 ÚVOD 30.listopadu 2005 se konal Den otevřených dveří. Mohli se přijít podívat

Více

Emilovy skopičiny. 1. kapitola Emilovy narozeniny. 2. kapitola Emilova 250. skopičina. 3. kapitola Jak Emil dostal od Alfreda dřevěného vojáčka

Emilovy skopičiny. 1. kapitola Emilovy narozeniny. 2. kapitola Emilova 250. skopičina. 3. kapitola Jak Emil dostal od Alfreda dřevěného vojáčka Emilovy skopičiny 1. kapitola Emilovy narozeniny Byl jednou jeden kluk, jmenoval se Emil a jeho rodina byla táta, máma, jeho malá sestra Ida a čeledín Alfred. Emilovi bylo 5 let, zítra měl mít narozeniny.

Více

Mám ji pozvat? Ta Katčina oslava byla jednou z nejhezčích, na kterých jsem kdy byl. Zábava tam jela plným proudem. Dokonce jsem už pocítil, že mě lidi konečně přijali a už jsem nebyl ten novej. Po tanci

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Kamenné a plynné planety, malá tělesa

Kamenné a plynné planety, malá tělesa Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz. Milí rodiče a milé děti,

Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz. Milí rodiče a milé děti, Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz Milí rodiče a milé děti, už skutečně ubývá dne a brzy se šeří, proto se nám blíží čas Martinských slavností. Sejdeme se na Švagrově v sobotu 9. 11. 2013

Více

TILIA. Školní časopis

TILIA. Školní časopis Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov Školní časopis TILIA Redakční rada: Mgr. Tomáš Zajíček Mgr. Petr Galečka Mgr. Dobroslava Jagošová Mgr. Eva Ondrušová Mgr. Zdeňka Veverková Náklad:

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

Co je u nás ve škole nového. Rozhovor s prvňáčky. Září-říjen 2014. Nový školní rok 2014/2015. Lucka Kolafová

Co je u nás ve škole nového. Rozhovor s prvňáčky. Září-říjen 2014. Nový školní rok 2014/2015. Lucka Kolafová Září-říjen 2014 Ahoj všichni,tady je vrabčák Lojza.Je A taky další nový rok,kterým vás budu provádět. Nový školní rok 2014/2015 Školu už všichni dobře známe a známe se i mezi sebou navzájem. Zase nám začnou

Více

ČTVRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č. 10 ÚNOR DUBEN 2015

ČTVRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č. 10 ÚNOR DUBEN 2015 ČTVRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č. 10 ÚNOR DUBEN 2015 Obsah: Co by bylo, kdybych mohl(a) jíst, co bych chtěl(a). 2-11 Co by bylo, kdybych se ocitl(a) v minulosti 12-22 Co by bylo, kdybych se

Více

Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK. 8. ročník 2014/2015. 1. stupeň

Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK. 8. ročník 2014/2015. 1. stupeň Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK 8. ročník 2014/2015 1. stupeň TÉMA: VesmírTříd 1. A - návštěva planetária v Praze Jednou z komet ve velkém

Více

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině.

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině. Vzdělávací oblast : Předmět : Téma : Člověk a jeho svět Přírodověda Vesmír Ročník: 5. Popis: Očekávaný výstup: Druh učebního materiálu: Autor: Poznámky: Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru.

Více

Astronomie a astrofyzika

Astronomie a astrofyzika Variace 1 Astronomie a astrofyzika Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www. jarjurek.cz. 1. Astronomie Sluneční soustava

Více

Identifikace práce. POZOR, nutné vyplnit čitelně! vyplňuje hodnotící komise A I: A II: B I: B II: C: D I: D II: Σ:

Identifikace práce. POZOR, nutné vyplnit čitelně! vyplňuje hodnotící komise A I: A II: B I: B II: C: D I: D II: Σ: vyplňuje žák Identifikace práce POZOR, nutné vyplnit čitelně! Žák jméno příjmení věk Bydliště ulice, č.p. město PSČ jiný kontakt (např. e-mail) vyplňuje škola Učitel jméno příjmení podpis Škola ulice,

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

Od chvíle, kdy se na ně podívala naposledy, neuplynuly ještě ani dvě minuty. Měla pocit, jako by se ocitla v nějaké časové pasti.

Od chvíle, kdy se na ně podívala naposledy, neuplynuly ještě ani dvě minuty. Měla pocit, jako by se ocitla v nějaké časové pasti. Kapitola 1 Už to máš? zeptala se Olivia Abbottová mámy. Olivii se konečně podařilo přimět tátu, aby si dal pauzu od svého pravidelného úterního maratonu tai-či tím, že mu zatřepala pompony přímo před obličejem,

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Telefonní budka. Varovný telefonát

Telefonní budka. Varovný telefonát MEZI NEBEM A ZEMÍ Mezi nebem a zemí Telefonní budka Tohle se prý stalo nedávno, někde na Kladně. Jednu mladou dívku právě proti její vůli opustil přítel a k tomu se přidaly jak problémy ve škole, tak

Více

Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko

Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko e- kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena.

Více

MATĚJ A STEGOSAURUS. prro prv. v ňáč ky. Z. Pospíšilová / I. Autratová

MATĚJ A STEGOSAURUS. prro prv. v ňáč ky. Z. Pospíšilová / I. Autratová Také miluješ dinosaury jako Matěj z téhle knížky? Pak je tento neuvěřitelný příběh právě pro tebe! S Matějem a jeho dinosauřím kamarádem tě čtení bude bavit jako procházka po dinoparku. Některé knihy mají

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 25.11.2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika ČÍSLO PROJEKTU:

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád 1. KAPITOLA Pýcha předchází pád Babi, co je to? Babička vzhlédla od práce. Pro všechno na světě, holčičko, kde jsi to našla? Na půdě, odpověděla jsem. Co je to, babičko? Babička se pousmála a odpověděla:

Více

ÚVODNÍK. Filip Melichar, 9.A

ÚVODNÍK. Filip Melichar, 9.A ÚVODNÍK Milí čtenáři, do rukou se vám dostává letošní poslední vydání časopisu Ať se ví. V tomto květnovém vydání se dozvíte o úspěších našich žáků v recitačních, výtvarných i sportovních soutěžích například

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Kahoun, J.: Školník Kulda je jednička, ilustrátor: Vladimír Jiránek, Albatros 1990. (jezdí s kolotoči, labutěmi a střelnicí)

Kahoun, J.: Školník Kulda je jednička, ilustrátor: Vladimír Jiránek, Albatros 1990. (jezdí s kolotoči, labutěmi a střelnicí) 3. Komnata ŠKOLNÍK KULDA JE JEDNIČKA Kahoun, J.: Školník Kulda je jednička, ilustrátor: Vladimír Jiránek, Albatros 1990. Otázky pro ty, co přečetli knihu: 1) Jaké mají zaměstnání rodiče Kludského? (jezdí

Více