Normalizace dat pro neuronovou síť GAME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Normalizace dat pro neuronovou síť GAME"

Transkript

1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ČVUT FEL katedra počítačů Bakalářská práce Normalizace dat pro neuronovou síť GAME Dezider Meško Vedoucí práce: Ing. Mirek Čepek Studijní program: Elektrotechnika a informatika Obor: Výpočetní technika Červen 2008

2 iv

3 Poděkování V úvodu bych chtěl poděkovat všem, kteří mi při vzniku této práce pomáhali jak s technickou, tak s formální stránkou. v

4 vi

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze podklady uvedené v přiloženém seznamu. V Praze dne vii

6 viii

7 Abstrakt Tato práce pojednává o lineární a nelineární normalizaci vstupních dat před jejich použitím při výpočtech pomocí neuronových sítí. Tyto normalizace se implementují do systému FAKE GAME a poté je jejich implementace otestována. Následně je na několika souborech testovacích dat rámcově porovnán jejich vliv na úspěšnost modelů systému FAKE GAME. Abstract This thesis deals with the linear and nonlinear input data normalization before it is used for neural networks calculation. These normalizations are implemented into FAKE GAME system and the implementation is afterwards tested. Its influence on GAME models is generally compared through several testing data files. ix

8 x

9 Obsah Seznam obrázků xiii Seznam tabulek xiii 1 Úvod 1 2 Metody normalizace Lineární transformace min-max normalizace Nelineární transformace - soft-max normalizace Z-score normalizace Transformace střední hodnoty Vlastní metody normalizace JavaScript Jazyk MATLAB Implementace Podpůrná třída pro normalizaci Min-max normalizace Soft-max normalizace Z-score normalizace Transformace střední hodnoty Uživatelem definovaná normalizace JavaScript Jazyk MATLAB Implementační testy 23 5 Funkční testy Kosatce Nevyžádaná pošta Závěr 29 xi

10 7 Příloha obsah přiloženého CD 31 8 Literatura 33 xii

11 Seznam obrázků 2.1 Kvůli hodnotě 80 jsou téměř všechny ostatní hodnoty transformovány do 60% výstupního rozsahu Průběh funkce podle rovnice 2.4 s různými hodnotami parametru α Hodnoty transformované vztahem 2.5 s různými hodnotami parametru λ Hodnoty transformované vztahem 2.4 s různými hodnotami parametru α při λ = Velikost upravených hodnot po transformaci z-score normalizací Velikost hodnot po transformaci střední hodnoty Seznam tabulek 3.1 Parametry modulu pro min-max normalizaci Parametry modulu pro soft-max normalizaci Parametry modulu pro z-score normalizaci Parametry modulu pro normalizaci střední hodnoty Parametry modulu pro normalizaci skriptu v jazyce JavaScript Parametry modulu pro normalizaci skriptu v jazyce MATLAB Některé parametry systému FAKE GAME pro použití z příkazového řádku Výsledky klasifikace květin při použítí různých normalizačních metod Výsledky klasifikace zpráv při použítí různých normalizačních metod xiii

12 xiv

13 KAPITOLA 1. ÚVOD 1 1 Úvod Neuronové sítě dnes nacházejí stále širší možnosti uplatnění v různých průmyslových odvětvích. Jednou z možností z využití neuronových sítí je i dolování informací. Mezi systémy pro dolování informací patří i systém FAKE GAME. Tento systém sestává ze dvou částí. Část GAME (The Group of Adaptive Models Evolution) je neuronová síť založená na metodě GMDH (The Group Method of Data Handling), která si klade za cíl modelovat systémy z reálného světa na základě mnoha vstupních veličin, ale relativně málého množství záznamů těchto dat. Druhou částí je framework FAKE (The Fully Automated Knowledge Extraction), který zjednodušuje a automatizuje použití části GAME. [1] Cílem této práce je rozšířit možnosti frameworku FAKE o základní metody normalizace vstupních dat a ukázat některé možnosti použití systému FAKE GAME.

14 2 KAPITOLA 1. ÚVOD

15 KAPITOLA 2. METODY NORMALIZACE 3 2 Metody normalizace Mezi nejpoužívanější metody normalizace při úpravě vstupních dat pro neuronové sítě patří: min-max normalizace (lineární transformace) z-score normalizace (normalizace na základě odchylky od průměrné hodnoty) dekadická normalizace (posuv desetinné čárky hodnot tak, aby spadaly do daného intervalu) soft-max normalizace (nelineární transformace logistickou funkcí) V této práci se budu zabývat implementací některých z nich do systému FAKE GAME. Pro lepší představu o funkci jednotlivých transformací a jejich vzorců jsem vygeneroval náhodnou řadu čísel se dvěma extrémními hodnotami (peaks). Dále zobrazené grafy pak budou na ose x reprezentovat vstupní data a jejich hodnotu a na ose y data transformovaná. Z grafů je možné porovnat hodnoty a udělat si obrázek o tom, jak se ta či ona trasformace chová k danemu souboru hodnot. 2.1 Lineární transformace min-max normalizace Obecný tvar lineární transformace můžeme vyjádřit rovnicí: x i = ax i + b (2.1) kde a je koeficient zmenšení (zvětšení), x je transformovaná hodnota a b je velikost posuvu nové hodnoty. Častou úpravou je transformace dat do intervalu 0, 1, pro kterou můžeme použít rovnici [2]: x i = x min(x 1..x i ) max(x 1..x i ) min(x 1..x i ) (2.2)

16 4 KAPITOLA 2. METODY NORMALIZACE kde funkce min() a max() vracejí hodnotu nejmenšího a největšího prvku transformované množiny. Toto ovšem může být problém, protože při normalizaci musíme znát minimální a maximální hodnoty, které jsou známé pro množinu cvičných dat, ale ne pro množinu reálných vstupních dat. Důsledkem překročení rozsahu vstupních dat, je transformace hodnot mimo interval 0, 1. Řešení tohoto problému spočívá v optimálním odhadu minimální a maximální vstupní hodnoty, nebo v ořezání, či úplnému vynechání hodnot překračujících předpokládaný vstupní rozsah. Převod z intervalu 0, 1 do jakéhokoli jiného už jednoduše provedeme pomocí rozšíření předchozí rovnice: x i = x i min(x 1..x i ) max(x 1..x i ) min(x 1..x i ) (O max O min ) + O min (2.3) kde O max a O min jsou hranice výstupního intervalu. Nevýhodou lineární normalizace je skutečnost, že v případě, kdy množina obsahuje hodnoty výrazně větší či menší, než je velikost střední hodnoty vstupních dat, zůstáva většina rozsahu nevyužita. Jestliže jsou tyto hodnoty navíc výsledkem špiček či anomálií, zapříčiní podstatné zkreslení relevantních vstupních informací. Obrázek 2.1: Kvůli hodnotě 80 jsou téměř všechny ostatní hodnoty transformovány do 60% výstupního rozsahu

17 KAPITOLA 2. METODY NORMALIZACE 5 Jednou z možností, jak tento nepříjemný efekt potlačit, je použití nelineární transformace soft-max normalizace. 2.2 Nelineární transformace - soft-max normalizace Tato transformace se chová k maximálním a minimálním hodnotám jemně. Transformuje je do úzkého rozsahu pomocí logaritmické funkce, zatímco většinu hodnot ve středu rozsahu transformuje lineárně. Takto se chová například tato funkce: L(x i ) = e αx i (2.4) kde α určuje strmost křivky α=1 α=2 α= Obrázek 2.2: Průběh funkce podle rovnice 2.4 s různými hodnotami parametru α Tato funkce sice splňuje požadavky na tvar, ale nedovoluje transformovat hodnoty z požadovaného rozsahu a také nedovoluje určit, jaká šířka rozsahu se má ještě transformovat lineárně. Z grafu funkce 2.2 je navíc vidět, že změna parametru α nijak výrazně nedovoluje ovlivnit výsledek transformace, a proto jeho automatické nastavovaní nemá velký smysl.

18 6 KAPITOLA 2. METODY NORMALIZACE Obrázek 2.3: Hodnoty transformované vztahem 2.5 s různými hodnotami parametru λ Jako řešní se nabízí transformovat nejdříve vstupní proměnnou lineárně k hodnotě blízké střední hodnotě m x následovně: x i = x i E(x) λ( σx 2π ) (2.5) kde E(x) je střední hodnota veličiny x, σ x je směrodatná odchylka veličiny x (výpočet hodnoty σ x je uveden v kapitole 2.4) a λ je velikost lineární odezvy měřená v násobcích σ x (σ x pokrývá 68%, 2σ x pokrývá 95,5% a 3σ x pokrývá 99,7% rozsahu). Tyto hodnoty následně můžeme transformovat pomocí vztahu 2.4 do požadovaného rozsahu. Všimněme si na obrázku 2.4, že při parametrech α = 2 a 3 jsou už hodnoty okolo 40 transformovány stejně jako extrémní hodnota 80 a blíží se 1, Z-score normalizace Často používanou metodou pro standardizaci dat ve statistice je použití z-score normalizace. Z-score vyjadřuje vzdálenost daného bodu (hodnoty) od střední hodnoty množiny. Tato vzdálenost je v případě z-score normalizace vyjádřena násobkem velkosti výběrové směrodatné odchylky.

19 KAPITOLA 2. METODY NORMALIZACE 7 Obrázek 2.4: Hodnoty transformované vztahem 2.4 s různými hodnotami parametru α při λ = 3 Střední hodnotu pro danou řadu dat získame vydělením součtu výsledků pozorování počtem těchto pozorování (rovnice 2.6). Střední hodnota udává centrální umístění a směrodatná odchylka udává rozptyl dané množiny dat. [3] x = 1 n x i (2.6) n i=1 Jako příklad lze uvést pohled na průměrnou teplotu ve dvou místech s různým klimatem. Zatímco obě místa mohou mít totožnou průměrnou teplotu, směrodatná odchylka místa ve vnitrozemí bude větší než místa na pobřeží. Toto poskytuje informaci o tom, že předpověď teploty pro místo ve vnitrozemí bude méně spolehlivá pravě kvůli větším odchylkám od průměru. [3] Zde je ještě dobré se pozastavit nad výpočtem hodnoty směrodatné odchylky σ x. Pro empiricky zjištěnou řadu čísel se používá výběrová směrodatná odchylka, kterou lze vypočítat podle vzorce: σ x = 1 N 1 N (x i x) 2 (2.7) i=1

20 8 KAPITOLA 2. METODY NORMALIZACE kde x je aritmetický průměr ze zadaných hodnot. Tento vzorec však vyžaduje předběžný výpočet x, což znamená jednu iteraci přes všechny vstupní hodnoty. Pomocí transformace tohoto vzorce na vzorec 2.8 však můžeme výpočet optimalizovat a všechny operace provést v jedině iteraci. Toto bude mít za následek téměř dvojnásobné zrychlení výpočtu. Podle [4] je však nevýhodou tohoto způsobu optimalizace riziko vlivu zaokrouhlovacích chyb na přesnost výsledku. σ x = 1 ( N ) x 2 i Nx N 1 2 i=1 (2.8) Obrázek 2.5: Velikost upravených hodnot po transformaci z-score normalizací Vstupní data normalizujeme tak, že od každé hodnoty odečteme střední hodnotu vstupních dat a poté výsledek vydělíme velikostí směrodatné odchylky. z = x x σ (2.9)

21 KAPITOLA 2. METODY NORMALIZACE Transformace střední hodnoty Cílem této metody je docílit, nulové střední hodnoty vstupních dat. Toto může být užitečné v případě, že máme více zdrojů porovnatelných dat se vzájemným offsetem. Jako dobrý příklad je možné uvést zpracování dat z několika teplotních senzorů. Tyto senzory nemusí být správně zkalibrované, ale správně vyjadřují hodnotu rozdílu měřených teplot. Normalizace probíhá zpracováním hodnot podle vzorce 2.10 x = x x (2.10) množiny. kde x je střední hodnota dané množiny hodnot, x je aktuální hodnota z dané Obrázek 2.6: Velikost hodnot po transformaci střední hodnoty 2.5 Vlastní metody normalizace Existuje velké množství metod pro normalizaci, ale v projektu FAKE GAME není možné všechny dopředu zahrnout. Uživatel systému navíc může chtít upravit vstupní

22 10 KAPITOLA 2. METODY NORMALIZACE hodnoty nějakým nestandartním způsobem. Pro tento účel je vhodné, aby si celý algoritmus normalizace mohl navrhnout a implementovat sám i za cenu snížené rychlosti výpočtu a větší pracnosti. Při volbě druhu skriptovacího jazyka jsem se rozhodl pro JavaScript a jazyk systému Matlab JavaScript JavaScript je skriptovací jazyk nejčastěji používaný při tvorbě webových stránek. Je dynamický, slabě typovaný a objektově orientovaný. Jeho syntax se podobá syntaxi jazyka C a jazyka JAVA, které mnoho uživatelů ovládá, proto tvořit skripty v tomto jazyce pro ně nebude příliž složité. Od verze 1.6 jazyka JAVA je podpora tohoto skriptovacího jazyka nativní, což znamená, že pro psaní skriptů a jejich spuštění není třeba do systému instalovat žádné dodatečné knihovny či aplikace. Kód pro připočtení hodnoty 100 k vektoru testvector1 v jazyce JavaScript: for(i=0; i<testvector1.length; i++) { testvector1[i]= (+testvector1[i])+100; } Jazyk MATLAB Tento jazyk je rozšířený hlavně v akademické a výzkumné sféře. Jeho syntax je navíc přizpůsobena práci s maticemi a vektory. To velice ulehčuje zpracování vstupních dat, která jsou reprezentovány pravě jako vektory. Zatímco v jazyce JavaScript je třeba pomocí cyklu procházet všechny hodnoty a upravovat je jednotlivě, v jazyce MATLAB stačí provést operaci nad vektorem. Kód pro připočtení hodnoty 100 k vektoru testvector1 v jazyce MATLAB: testvector1=testvector1+100;

23 KAPITOLA 3. IMPLEMENTACE 11 3 Implementace Protože systém FAKE GAME je psaný v jazyce Java a je uvolněn pod licencí GPL [5], byla volba jazyka pro implementaci jednoznačná. Konkrétní použitá verze je Java 1.6. [6] Projekt využívá pro správu verzí systém Subversion. [7] Díky modularitě FAKE GAME je rozšíření systému velice snadné. Metody pro normalizaci si našly své místo v balíčku game.preprocessing.methods.normalization.*. Každý typ normalizace má svou vlastní třídu, jejíž jméno je ve tvaru TypNormalizaceNormalizer a svoji vlastní třídu pro konfiguraci, jejíž jméno má tvar TypNormalizaceNormalizerConfig. Například pro soft-max normalizaci je to SoftmaxNormalizer a SoftmaxNormalizerConfig. Třída TypNormalizaceNormalizer od třídy game.preprocessing.methods.basepreprocessor dědí a předefinuje metody. Jde například o run() (pro spuštění samotné normalizace) load- ConfigurationFromFile(String filename) (pro načtení konfigurace při dávkovém zpracování vstupních dat) a některé další. Třída TypNormalizaceNormalizerConfig rozšiřuje třídu game.preprocessing.methods.base- PreprocessorConfig předefinováním funkce setinitialvalues(). Tato metoda obsahuje volání funkcí addconfigkey() a add2ionames(), které slouží pro přidání, či inicializaci vstupních parametrů a výběr vstupních a výstupních hodnot. Konfigurace jednotlivých vstupních parametrů se provádí v konfiguračním dialogu každé jednotlivé normalizace (neplatí pro automatizované výpočty bez GUI, kdy se načte z uloženého souboru). Protože se bude zpracovávat více vstupních datových vektorů, je možné u všech číselných parametrů nastavit hodnotu pro každý vektor samostatně ve tvaru: vektor1=hodnota;vektor2=hodnota;vekstorx=hodnota Uživatelské rozhraní je možné rozšířit o nové funkce tak, že přidáme do souboru./cfg/units.cfg řádek ve tvaru: #Normalization.LinearNormalizer, kde znak mřížky určuje dialog, kam se má daná možnost přidat (v našem případě je to preprocessing dialog). Normalization je název větve stromu, od kterého tečkou oddělíme jméno třídy, která se má pro daný úkon spustit.

24 12 KAPITOLA 3. IMPLEMENTACE 3.1 Podpůrná třída pro normalizaci Protože většina normalizačních tříd používá stejné funkce, umístnil jsem je do jedné třídy NormalizationToolbox. Tato třída obsahuje dvě statické funkce. 1. separatecfgvalues(hashmap String, Double values, String configstring) tato funkce slouží pro separaci konfiguračních řetězců. Rozkládá řetězce ve tvaru vektor1=hodnota; vektor2=hodnota; vekstorx=hodnota na páry klíč-hodnota. Toto umožňuje individuální konfiguraci pro každý datový vektor. 01: static public void separatecfgvalues( HashMap<String, Double> values, String configstring) { 02: String[] pairs = configstring.split(";"); 03: for (String pair : pairs) { 04: String[] keyvalue = pair.trim().split("="); 05: if (keyvalue.length!= 2) 06: continue; 07: 08: keyvalue[0] = keyvalue[0].trim(); 09: keyvalue[1] = keyvalue[1].trim(); 10: 11: if (keyvalue[0].isempty() keyvalue[1].isempty()) 12: continue; 13: 14: Double value=0d; 15: try { 16: value = Double.parseDouble(keyvalue[1]); 17: } catch (NumberFormatException e) { 18: continue; 19: } 20: values.put(keyvalue[0], value); 21: } 22: } 2. getsigma(fastvector data, Double avg) tato funkce se používá na výpočet směrodatné odchylky. Jako parametry má proměnnou data typu FastVector a proměnnou avg typu Double. V proměnné data jsou uložena data, pro která se má σ vypočítat. V proměnné avg funkce očekává střední hodnotu předávaných dat, kterou použije pro výpočet podle vzorce 2.7. V případě, že hodnota avg je null, funkce zvolí pro výpočet vzorec 2.8

25 KAPITOLA 3. IMPLEMENTACE 13 01: static public double getsigma(fastvector data, Double avg) { 02: int count = data.size(); 03: double temp = 0; 04: // if avg == null, we will use one pass sigma calculation 05: if (avg == null) { 06: avg = 0D; 07: for (int j = 0; j < count; j++) { 08: double value = ((Double) data.elementat(j)).doublevalue(); 09: temp += (value * value); 10: avg += value; 11: } 12: avg /= count; 13: avg *= avg; 14: avg = avg * count; 15: temp = (temp - avg) / (count - 1); 16: return Math.sqrt(temp); 17: } 18: for (int j = 0; j < count; j++) { 19: double value = ((Double) data.elementat(j)).doublevalue() - avg; 20: temp += value * value; 21: } 22: return Math.sqrt(temp / (count - 1)); 23: } 3.2 Min-max normalizace Jak bylo zmíněno v kapitole 2.1, při min-max normalizaci potřebujeme znát maximální a minimální hodnotu transformované množiny. Tu můžeme získat tak, že v prvním průchodu zjistíme extrémní hodnoty, v druhém průchodu provedeme samotnou transformaci. Další možnost je nechat na uživateli, aby zvolil hranice a všechny hodnoty, které jsou mimo tento rozsah budou ořezány na spodní resp. horní hranici. Mnou použitá implementace umožňuje aplikovat obě výše zmíněné metody. Pokud uživatel nenastaví konfigurační proměnné Input Low a Input High, nebo je nastaví obě na stejnou hodnotu, modul zjistí minum a maximum vstupních hodnot a tyto použije pro samotnou normalizaci. V opačném připadě použije hodnoty zadané uživatelem. Podobně funguje i nastavení výstupního rozsahu modulu. Jestliže jej uživatel nezadá, nebo zadá identické hodnoty Output Low a Output High, modul použije jako vý-

26 14 KAPITOLA 3. IMPLEMENTACE Jméno parametru Význam Datový typ Předvolená hodnota Input Low Dolní hranice vstupu Double automaticky Input High Horní hranice vstupu Double automaticky Output Low Dolní hranice výstupu Double 0 Output High Horní hranice výstupu Double 1 Tabulka 3.1: Parametry modulu pro min-max normalizaci stupní rozsah interval 0, 1. Rychlost výpočtu je závislá jenom na počtu vstupních hodnot a na tom, jestli uživatel sám zvolí Input Low a Input High. V případě, že tak neučiní, je třeba tyto hodnoty zjistit a projít všechny vstupní hodnoty. Pak může proběhnout samotný výpočet podle vzorce 2.3. Časová složitost výpočtu je tak lineární. Podle toho, zda uživatel zadal vstupní hranice, funkce Run() zjistí maximální a minimální hodnotu vstupních dat (řádky 6-26). Poté v případě potřeby jednotlivé hodnoty ořeže tak, aby nebyly větší než zadané vstupní hranice (řádky 31-35) a nakonec je transformuje podle vzorce 2.3 (řádek 36) a přepočítá do daného výstupního rozsahu (řádek 38). 01: FastVector f = store.getdeepcopy(idx); 02: Double inputmin = 0D, inputmax = 0D, avg = 0D; 03: Integer count; 04: count = store.getattributelength(idx); 05: 06: if (autorange) { 07: for (int j = 0; j < count; j++) { 08: double value = ((Double) f.elementat(j)).doublevalue(); 09: if (j == 0) { // initialize min and max value 10: inputmin = value; 11: inputmax = value; 12: } 13: avg += value; 14: if (value < inputmin) { 15: inputmin = value; 16: continue; 17: } 18: if (value > inputmax) { 19: inputmax = value; 20: continue; 21: }

27 KAPITOLA 3. IMPLEMENTACE 15 22: } 23: avg /= count; 24: imin = inputmin; 25: imax = inputmax; 26: } 27: 28: for (int j = 0; j < count; j++) { 29: double value = ((Double) f.elementat(j)).doublevalue(); 30: double nvalue = 0; 31: if (value > imax) { 32: value = imax; 33: } else if (value < imin) { 34: value = imin; 35: } 36: nvalue = (value - imin) / (imax - imin); 37: 38: nvalue = nvalue * (omax - omin) + omin; 39: 40: f.setelementat(new Double(nvalue), j); 41: } 42: store.setdeepcopy(idx, f); 3.3 Soft-max normalizace Logistická funkce použitá pro soft-max normalizaci má jen omezený rozsah, a tedy i použití. Nastavení parametru α taktéž nepřináší rozšíření kontroly nad samotnou transformací. Jak bylo zmíněno a ukázáno v kapitole 2.2, je zajímavější kontrolovat transformaci prvotní úpravou hodnot, kde určíme šířku lineární odezvy funkce parametrem λ a až poté použít logistickou funkci. Implementace dovoluje nastavit všechny zmíněné parametry podle požadavků uživatele. Pokud uživatel nezadá parametr σ, funkce ho vypočítá automaticky. Rychlost výpočtu v tomto případě není závislá od nastavení parametrů uživatelem. I když jsme v kapitole 2.4 uvedli možnost, jak zrychlit výpočet parametru σ, střední hodnotu potřebujeme znát i pro výpočet podle rovnice 2.4, modul tedy vždy provede dva průchody vstupními hodnotami. V prvním průchodu vypočítá střední hodnotu, která se použije pro výpočet logistické funkce a výpočet parametru σ. Druhý průchod už přímo transformuje jednotlivé hodnoty podle vzorce 2.5 a 2.4. Časová složitost transformace je tak opět lineární.

28 16 KAPITOLA 3. IMPLEMENTACE Jméno parametru Význam Datový typ Předvolená hodnota Alpha Parametr logistické funkce Double 2 Lambda Násobek směrodatné odchylky Double 2 (95,5%) Sigma Směrodatná odchylka Double automaticky Output Low Dolní hranice výstupu Double 0 Output High Horní hranice výstupu Double 1 Tabulka 3.2: Parametry modulu pro soft-max normalizaci Samotná funkce Run() nejdříve vypočítá průměr ze vstupních hodnot (řádky 6-10), v případě že uživatel nezadal parametr Sigma vypočítá ho (řádky 11 a 12) a poté na každou hodnotu ze vstupních dat použije vzorce 2.5 a 2.4 (řádky 18 a 19). Finálně výslednou hodnotu přepočítá do zvoleného výstupního rozsahu (řádek 21). Zde stojí za zmínku, že pro výpočet podle vzorce 2.4 je použita funkce Math.expm1() (řádek 19), která podle [6] dává pro hodnoty blízké nule výrazně přesnější výsledky. 01: FastVector f = store.getdeepcopy(idx); 02: Double avg = 0D; 03: Integer count; 04: count = store.getattributelength(idx); 05: 06: for (int j = 0; j < count; j++) { 07: double value = ((Double) f.elementat(j)).doublevalue(); 08: avg += value; 09: } 10: avg /= count; 11: if (sigma == 0) 12: sigma = NormalizationToolbox.getSigma(f, avg); 13: 14: for (int j = 0; j < count; j++) { 15: double value = ((Double) f.elementat(j)).doublevalue(); 16: double nvalue = 0; 17: 18: nvalue = (value - avg) / (lambda * (sigma / (2 * Math.PI))); 19: nvalue = 1 / (1 + Math.expm1(-alpha * nvalue) + 1); 20: 21: nvalue = nvalue * (omax - omin) + omin; 22: 23: f.setelementat(new Double(nvalue), j); 24: } 25: store.setdeepcopy(idx, f);

29 KAPITOLA 3. IMPLEMENTACE 17 Jméno parametru Význam Datový typ Předvolená hodnota Average Střední hodnota Double 0 Sigma Směrodatná odchylka Double 1 Mode Konfigurační režim String AUTO(0) Config file path Cesta ke konfiguračnímu String.\ZscoreNormalizer.cfg souboru Tabulka 3.3: Parametry modulu pro z-score normalizaci 3.4 Z-score normalizace Z-score normalizace má pro každý z vektorů dat jako nastavitelné parametry velikost střední hodnoty a směrodatné odchylky. Tato třída má tři pracovní režimy: 1. Režim AUTO. V tomto režimu se vypočítá směrodatná odchylka i střední hodnota každého z vektorů automaticky. Tento režim se zapíná nastavením konfigurační proměnné Mode na hodnotu AUTO nebo 0. Tento režim je předvolený. 2. Režim SEMI. V tomto režimu se v případě, že není nalezen konfigurační soubor na cestě zadané parametrem Config file path, vypočítají střední hodnota a směrodatná odchylka automaticky. Poté se vytvoří soubor, do kterého se spočítané hodnoty uloží. Při dalším spuštění se již použije vytvořený soubor. Tento postup je možné použít pro zjednodušení konfigurace (uživatel nemusí vyplňovat všechny hodnoty stačí když upraví vytvořený soubor) nebo pro automatické nastavení, či jeho zachování pro opakované spuštění pro jinou množinu dat. Tento režim se zapíná nastavením konfigurační proměnné Mode na hodnotu SEMI nebo Režim MANUAL. V tomto režimu velikost střední hodnoty i směrodatné odchylky zadá sám uživatel. Tento režim se zapíná nastavením konfigurační proměnné Mode na hodnotu MANUAL nebo 2. 01: FastVector f = store.getdeepcopy(idx); 02: Double avg = 0D, sigma = 0D;

30 18 KAPITOLA 3. IMPLEMENTACE 03: Integer count; 04: count = store.getattributelength(idx); 05: 06: switch (mode) { 07: default: 08: case AUTO: 09: // average input values 10: for (int j = 0; j < count; j++) { 11: double value = ((Double) f.elementat(j)).doublevalue(); 12: avg += value; 13: } 14: avg /= count; 15: sigma = NormalizationToolbox.getSigma(f, avg); 16: break; 17: case SEMI: 18: if (compute) { 19: for (int j = 0; j < count; j++) { 20: double value = ((Double) f.elementat(j)).doublevalue(); 21: avg += value; 22: } 23: avg /= count; 24: sigma = NormalizationToolbox.getSigma(f, avg); 25: avgstring += ";" + datasetname + "=" + avg; 26: sigmastring += ";" + datasetname + "=" + sigma; 27: } else { 28: avg = cavg; 29: sigma = csigma; 30: } 31: break; 32: case MANUAL: 33: // use user defined value 34: avg = cavg; 35: sigma = csigma; 36: break; 37: } 38: // process every value in dataset 39: for (int j = 0; j < count; j++) { 40: double value = ((Double) f.elementat(j)).doublevalue(); 41: double nvalue = (value - avg) / sigma; 42: f.setelementat(new Double(nvalue), j); 43: } 44: 45: store.setdeepcopy(idx, f); Funkce Run() operuje v závislosti na nastaveném režimu. V režimu AUTO (řádky 8-16) vypočítá velikost střední hodnoty a směrodatné odchylky. V režimu SEMI (řádky

31 KAPITOLA 3. IMPLEMENTACE ) dle toho zda existuje nebo neexistuje konfigurační soubor hodnoty spočíta respektive načte. V režimu MANUAL (řádky 17-36) použije hodnoty zadané uživatelem. Poté podle vzorce 2.9 upraví jednotlivé hodnoty (řádky 39-43). Pro výpočet střední hodnoty a směrodatné odchylky je třeba projít všechny hodnoty časová složitost algoritmu je linární. 3.5 Transformace střední hodnoty Třída pro transformaci střední hodnoty se téměř úplně shoduje s třídou pro z- score normalizaci. Rovněž má tři funkční režimy. Chybí v ní však výpočet a konfigurační parametr pro hodnotu směrodatné odchylky σ. Výpočet proběhne podle vzorce Jméno parametru Význam Datový typ Předvolená hodnota Average Střední hodnota Double 0 Mode Konfigurační režim String AUTO(0) Config file path Cesta ke konfiguračnímu String.\MeanNormalizer.cfg souboru Tabulka 3.4: Parametry modulu pro normalizaci střední hodnoty 3.6 Uživatelem definovaná normalizace JavaScript Skriptování jazykem JavaScript je implementováno třídou CustomJsNormalization. Tato třída ma jediný parametr Script path, který udává cestu ke skriptu, jenž se má vykonat. Skript obdrží najednou všechny vektory dat jako jednotlivá pole. Tato pole jsou datového typu String a jejich jméno se shoduje se jmény vektoru v systému FAKE GAME. Zde je důležité upozornit na to, že pole je předáváno jako pole řetězců. Operace sčítání tedy automaticky přetypuje případné číslo opět na řetězec. To pak může mít za následek nepředvídatelné chování skriptu a programu. 01: ScriptEngineManager manager = new ScriptEngineManager(); 02: ScriptEngine engine = manager.getenginebyname("javascript"); 03:

32 20 KAPITOLA 3. IMPLEMENTACE Jméno parametru Význam Datový typ Předvolená hodnota Script path Cesta k skriptu String c:\script.js Tabulka 3.5: Parametry modulu pro normalizaci skriptu v jazyce JavaScript 04: // load every dataset as array into the javascript engine 05: for (int i = 0; i < s.length; i++) { 06: String datasetname = s[i]; 07: int idx = store.getattributeindex(datasetname); 08: FastVector f = store.getdeepcopy(idx); 09: engine.put(datasetname, f.toarray()); 10: } 11: 12: // execute script 13: try { 14: File tmp = new File(sPath); 15: System.out.println(tmp.getAbsolutePath()); 16: engine.eval(new FileReader(sPath)); 17: } catch (FileNotFoundException e) { 18: } catch (ScriptException e) { 19: } 20: 21: // get variables back and store them 22: for(string name : s){ 23: int idx = store.getattributeindex(name); 24: Object[] newvalues = (Object[]) engine.get(name); 25: FastVector f = new FastVector(); 26: for (int j=0; j<newvalues.length; j++){ 27: f.addelement(newvalues[j]); 28: } 29: store.setdeepcopy(idx, f); 30: } Funkce Run() nejdříve vytvoří JavaScript engine (řádky 1-2), poté do něj přídá všechny vektory dat (řádky 5-9) a vykoná skript na cestě zadané uživatelem v parametru Script path (řádky 13-19). Nakonec vybere všechny hodnoty a uloží je zpět do systému FAKE GAME (řádky 22-30) Jazyk MATLAB Implementace jazyka MATLAB je složitější než implementace jazyka JavaScript. Pro vykonání samotného skriptu byl použit systém Octave, který je volně šířitelný pod

33 KAPITOLA 3. IMPLEMENTACE 21 Jméno parametru Význam Datový typ Předvolená hodnota Script path Cesta k skriptu String c:\script.m Octave path Cesta k systému Octave String c:\program files\octave \bin\octave.exe Tabulka 3.6: Parametry modulu pro normalizaci skriptu v jazyce MATLAB licencí GPL. [8] Jazyk tohoto systému je kompatibilní s jazykem MATLAB. Pro provázání systémů FAKE GAME a Octave bylo navíc potřeba využít knihovny jopas. [9] Stabilní verze knihovny jopas už je několik let stará a bylo ji potřeba upravit tak, aby fungovala s jazykem Java ve verzi 1.6. Při této úpravě jsem také odstranil starší knihovny, které jsou už použity v systému FAKE GAME a zmenšil tak velikost knihovny jopas na 30kB (původně 4,1MB). Taktéž jsem přidal další konstruktor pro objekt Matrix, díky kterému se zjednodušší jeho používání. Stejně jako v předchozím případě jsou všechny datové vektory předány najednou pod jménem vystupujícím v systému FAKE GAME. Samotnou implementaci je možno najít ve třídě CustomOctaveNormalizer. Kromě parametru Script path, který by měl odkazovat na soubor se skriptem, má tato třída ještě parametr Octave path, kde je třeba nastavit cestu k systému Octave. Poměrně závažným nedostatkem je, že systém Octave startuje až několik sekund a tak výrazně prodlužuje celý proces normalizace. 01: // jopas initialization 02: String[] path = { opath }; 03: Jopas jopas = new Jopas(path); 04: 05: // load every dataset into the jopas variable 06: for (int i = 0; i < s.length; i++) { 07: String datasetname = s[i]; 08: int idx = store.getattributeindex(datasetname); 09: FastVector f = store.getdeepcopy(idx); 10: 11: Double[] doublearray = new Double[f.size()]; 12: Object[] objarray = f.toarray(); 13: 14: for(int j=0; j<doublearray.length; j++){ 15: doublearray[j]=(double) objarray[j]; 16: }

Testování. Zadání příkladu. Vytvoření kostry třídy. Obsah:

Testování. Zadání příkladu. Vytvoření kostry třídy. Obsah: Obsah: Testování... 1 Zadání příkladu... 1 Vytvoření kostry třídy... 1 Napsání testů... 2 Testy správnosti... 3 Testy výjimek... 3 Testy vztahů/závislostí... 4 Zdrojový text testu... 4 Spuštění testů...

Více

Číselné charakteristiky a jejich výpočet

Číselné charakteristiky a jejich výpočet Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz charakteristiky polohy charakteristiky variability charakteristiky koncetrace charakteristiky polohy charakteristiky

Více

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1 Logistická regrese Menu: QCExpert Regrese Logistická Modul Logistická regrese umožňuje analýzu dat, kdy odezva je binární, nebo frekvenční veličina vyjádřená hodnotami 0 nebo 1, případně poměry v intervalu

Více

Programování jako nástroj porozumění matematice (seriál pro web modernivyuka.cz)

Programování jako nástroj porozumění matematice (seriál pro web modernivyuka.cz) Programování jako nástroj porozumění matematice (seriál pro web modernivyuka.cz) Autor: Radek Vystavěl Díl 12: Algebra Lineární transformace MATEMATIKA Lineární transformace, neboli přeet hodnoty x podle

Více

Metodické pokyny pro práci s modulem Řešitel v tabulkovém procesoru Excel

Metodické pokyny pro práci s modulem Řešitel v tabulkovém procesoru Excel Metodické pokyny pro práci s modulem Řešitel v tabulkovém procesoru Excel Modul Řešitel (v anglické verzi Solver) je určen pro řešení lineárních i nelineárních úloh matematického programování. Pro ilustraci

Více

K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR

K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR Vlastimil Kratochvíl * Příspěvek obsahuje popis vlastností některých postupů, využitelných pro transformaci souřadnic mezi geodetickými systémy

Více

Z. Kotala, P. Toman: Java ( Obsah )

Z. Kotala, P. Toman: Java ( Obsah ) Z. Kotala, P. Toman: Java ( Obsah ) 13. Výjimky Výjimka (exception) je definována jako událost, která nastane během provádění programu a která naruší normální běh instrukcí. Výjimka je vyvolána například

Více

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod.

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7 Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 229, Náměstí Čs. legií Michael.Bazant@upce.cz Obsah přednášky 7 Parametry metod, předávání

Více

Úvod Třídy Rozhraní Pole Konec. Programování v C# Hodnotové datové typy, řídící struktury. Petr Vaněček 1 / 39

Úvod Třídy Rozhraní Pole Konec. Programování v C# Hodnotové datové typy, řídící struktury. Petr Vaněček 1 / 39 Programování v C# Hodnotové datové typy, řídící struktury Petr Vaněček 1 / 39 Obsah přednášky Referenční datové typy datové položky metody přístupové metody accessory, indexery Rozhraní Pole 2 / 39 Třídy

Více

1. Programování proti rozhraní

1. Programování proti rozhraní 1. Programování proti rozhraní Cíl látky Cílem tohoto bloku je seznámení se s jednou z nejdůležitější programátorskou technikou v objektově orientovaném programování. Tou technikou je využívaní rozhraní

Více

4.4.2012. Obsah přednášky. Příkaz for neúplný. Příkaz for příklady. Cyklus for each (enhanced for loop) Příkaz for příklady

4.4.2012. Obsah přednášky. Příkaz for neúplný. Příkaz for příklady. Cyklus for each (enhanced for loop) Příkaz for příklady Základy programování (IZAPR, IZKPR) Přednáška 5 Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 03 022, Náměstí Čs. legií Michael.Bazant@upce.cz Obsah přednášky Příkazy cyklu -

Více

Výčtový typ strana 67

Výčtový typ strana 67 Výčtový typ strana 67 8. Výčtový typ V této kapitole si ukážeme, jak implementovat v Javě statické seznamy konstant (hodnot). Příkladem mohou být dny v týdnu, měsíce v roce, planety obíhající kolem slunce

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

StatSoft Jak vyzrát na datum

StatSoft Jak vyzrát na datum StatSoft Jak vyzrát na datum Tento článek se věnuje podrobně možnostem práce s proměnnými, které jsou ve formě datumu. A že jich není málo. Pokud potřebujete pracovat s datumem, pak se Vám bude tento článek

Více

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu 1 Podklady předmětu pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana Obsah 2 Obsah předmětu, Požadavky kreditového systému, Datové typy jednoduché, složené, Programové struktury, Předávání dat. Obsah předmětu

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie Úvod do předmětu obecné informace Základní pojmy ze statistiky / ekonometrie Úvod do programu EViews, Gretl Některé užitečné funkce v MS Excel Cvičení 1 Zuzana Dlouhá Úvod do

Více

POROVNÁNÍ NĚKTERÝCH SW PRO ZOBRAZENÍ GRAFU FUNKCE DVOU PROMĚNNÝCH

POROVNÁNÍ NĚKTERÝCH SW PRO ZOBRAZENÍ GRAFU FUNKCE DVOU PROMĚNNÝCH POROVNÁNÍ NĚKTERÝCH SW PRO ZOBRAZENÍ GRAFU FUNKCE DVOU PROMĚNNÝCH Martin Fajkus Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav matematiky, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká

Více

Neuronové časové řady (ANN-TS)

Neuronové časové řady (ANN-TS) Neuronové časové řady (ANN-TS) Menu: QCExpert Prediktivní metody Neuronové časové řady Tento modul (Artificial Neural Network Time Series ANN-TS) využívá modelovacího potenciálu neuronové sítě k predikci

Více

Implementační manuál aplikace Essox Lite pro programátora/webmastera e-shopu

Implementační manuál aplikace Essox Lite pro programátora/webmastera e-shopu Implementační manuál aplikace Essox Lite pro programátora/webmastera e-shopu Obchodní a technická podpora ESSOX: Marek Ťoupalík, tel: 724366204, e-mail: marek.toupalik@essox.cz Obsah Úvod... 2 Implementace...

Více

9. Ladění a testování programů. booleovský výraz

9. Ladění a testování programů. booleovský výraz 9. Ladění a testování programů Ladění programů s debuggerem jdb Nástroje ověřování podmínek za běhu - klíčové slovo assert Nástroje testování jednotek (tříd, balíků) - junit Pokročilé systémy dynamického

Více

17. Projekt Trojúhelníky

17. Projekt Trojúhelníky Projekt Trojúhelníky strana 165 17. Projekt Trojúhelníky 17.1. Základní popis, zadání úkolu Pracujeme na projektu Trojúhelníky, který je ke stažení na java.vse.cz. Aplikace je napsána s textovým uživatelským

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

Textové, datumové a časové funkce

Textové, datumové a časové funkce Textové, datumové a časové funkce EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.15 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír

Více

SOLVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Kamil Šamaj, František Vižďa Univerzita obrany, Brno, 2008 Výzkumný záměr MO0 FVT0000404

SOLVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Kamil Šamaj, František Vižďa Univerzita obrany, Brno, 2008 Výzkumný záměr MO0 FVT0000404 SOLVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Kamil Šamaj, František Vižďa Univerzita obrany, Brno, 2008 Výzkumný záměr MO0 FVT0000404 1. Solver Program Solver slouží pro vyhodnocení experimentálně naměřených dat. Základem

Více

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v DSL manuál Ing. Jan Hranáč 27. října 2010 V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v současné době krátký) seznam vestavěných funkcí systému. 1 Vytvoření nového dobrodružství Nejprve

Více

1. Téma 03 - Rozhodování

1. Téma 03 - Rozhodování 1. Téma 03 - Rozhodování Cíl látky Seznámit se a prakticky si vyzkoušet zápis rozhodování v jazyce Java 1.1. Úvod Jednou z nejčastěji používanou konstrukcí při programování je rozhodování. Právě této problematice

Více

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech 7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost formátovanému výstupu,

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

Skriptovací jazyky. Obsah

Skriptovací jazyky. Obsah Skriptovací jazyky doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah Co je to skriptovací jazyk? Výhody a nevýhody

Více

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << "Hello world!" << endl; cin.get(); return 0; }

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << Hello world! << endl; cin.get(); return 0; } Jazyk C++ Jazyk C++ je nástupcem jazyka C. C++ obsahuje skoro celý jazyk C, ale navíc přidává vysokoúrovňové vlastnosti vyšších jazyků. Z toho plyne, že (skoro) každý platný program v C je také platným

Více

Projekt Obrázek strana 135

Projekt Obrázek strana 135 Projekt Obrázek strana 135 14. Projekt Obrázek 14.1. Základní popis, zadání úkolu Pracujeme na projektu Obrázek, který je ke stažení na http://java.vse.cz/. Po otevření v BlueJ vytvoříme instanci třídy

Více

Při studiu tohoto bloku se předpokládá, že student je zvládá základy programování v jazyce Java s využitím vývojového prostředí NetBeans.

Při studiu tohoto bloku se předpokládá, že student je zvládá základy programování v jazyce Java s využitím vývojového prostředí NetBeans. 1 Grafické rozhraní Studijní cíl Tento blok je věnován vytváření programů s využitím grafického rozhraní (GUI). Vysvětlen bude základní filozofie pro vytváření aplikací s GUI ve srovnání s konzolovými

Více

Čísla a číselné soustavy.

Čísla a číselné soustavy. Čísla a číselné soustavy. Polyadické soustavy. Převody mezi soustavami. Reprezentace čísel. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta UK.

Více

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Statické proměnné a metody, šablony v C++

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Statické proměnné a metody, šablony v C++ Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Statické proměnné a metody, šablony v C++ Globální konstantní proměnné Konstantní proměnné specifikujeme s klíčovým slovem const, tyto konstantní proměné

Více

Algoritmy a datové struktury

Algoritmy a datové struktury Algoritmy a datové struktury 1 / 34 Obsah přednášky Základní řídící struktury posloupnost příkazů podmínka cyklus s podmínkou na začátku cyklus s podmínkou na konci cyklus s pevným počtem opakování Jednoduchá

Více

PHP. nejen pro začátečníky. $c; echo { Martin Pokorný. Vzdìlávání, které baví www.c-media.cz. Nakladatelství a vydavatelství.

PHP. nejen pro začátečníky. $c; echo { Martin Pokorný. Vzdìlávání, které baví www.c-media.cz. Nakladatelství a vydavatelství. }else{ { if($b >$ c){ echo $max=$b; // vypí }else{ echo $max=$c; // vypí?> cas se }e B : se{ echo B ; default: ($b>$c){ echo C ; } $max=$b; }else{ $max=$c; PHP nejen pro začátečníky k;?> $c; echo { Martin

Více

Výhody a nevýhody jednotlivých reprezentací jsou shrnuty na konci kapitoly.

Výhody a nevýhody jednotlivých reprezentací jsou shrnuty na konci kapitoly. Kapitola Reprezentace grafu V kapitole?? jsme se dozvěděli, co to jsou grafy a k čemu jsou dobré. rzo budeme chtít napsat nějaký program, který s grafy pracuje. le jak si takový graf uložit do počítače?

Více

NADSTAVBOVÝ MODUL MOHSA V1

NADSTAVBOVÝ MODUL MOHSA V1 NADSTAVBOVÝ MODUL MOHSA V1 Nadstavbový modul pro hierarchické shlukování se jmenuje Mod_Sh_Hier (MOHSA V1) je součástí souboru Shluk_Hier.xls. Tento soubor je přístupný na http://jonasova.upce.cz, a je

Více

Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole)

Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole) Téma 2.4 Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole) Pomocí dotazu lze také vytvářet nová pole, která mají vazbu na již existující pole v databázi. Vznikne tedy nový sloupec, který se počítá podle vzorce.

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

Testování operačního systému Windows Phone 8

Testování operačního systému Windows Phone 8 Testování operačního systému Windows Phone 8 Semestrální práce A2 v rámci předmětu A4B39TUR Muška Adam ČVUT FEL STM 0 Obsah 1. Popis přístroje... 2 2. Popis cílové skupiny... 2 3. Přehled případů užití...

Více

Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté

Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté polynomy pro případ dvou uzlových bodů ξ 1 = 1 a ξ 2 = 4. Experimentální body jsou x = [0.2 0.4 0.6 1.5 2.0 3.0

Více

Kdy se narodil... Vypracovali: Mrkývka Vojtěch, Mrázek Ondřej, Novotná Marie. Předmět: PLIN08 Projekty II. Semestr: Jaro 2015

Kdy se narodil... Vypracovali: Mrkývka Vojtěch, Mrázek Ondřej, Novotná Marie. Předmět: PLIN08 Projekty II. Semestr: Jaro 2015 Kdy se narodil... Vypracovali: Mrkývka Vojtěch, Mrázek Ondřej, Novotná Marie Předmět: PLIN08 Projekty II Semestr: Jaro 2015 Vedoucí projektu: Mgr. Marek Grác, Ph.D. Úkolem tohoto projektu bylo vytvořit

Více

Semestrální práce KIV/PC

Semestrální práce KIV/PC Semestrální práce KIV/PC Václav Löffelmann 2014-12-31 1 Zadání Naprogramujte v ANSI C přenositelnou konzolovou aplikaci, která jako vstup obdrží soubor obsahující obrázek ručně psané číslice a soubor s

Více

Pracovní listy - programování (algoritmy v jazyce Visual Basic) Algoritmus

Pracovní listy - programování (algoritmy v jazyce Visual Basic) Algoritmus Pracovní listy - programování (algoritmy v jazyce Visual Basic) Předmět: Seminář z informatiky a výpočetní techniky Třída: 3. a 4. ročník vyššího stupně gymnázia Algoritmus Zadání v jazyce českém: 1. Je

Více

Kolekce, cyklus foreach

Kolekce, cyklus foreach Kolekce, cyklus foreach Jen informativně Kolekce = seskupení prvků (objektů) Jednu již známe pole (Array) Kolekce v C# = třída, která implementuje IEnumerable (ICollection) Cyklus foreach ArrayList pro

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda 1. Lze vždy z tzv. instanční třídy vytvořit objekt? 2. Co je nejčastější příčinou vzniku chyb? A. Specifikace B. Testování C. Návrh D. Analýza E. Kódování 3. Je defenzivní programování technikou skrývání

Více

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Ročníkový projekt Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Cíle předmětů Vytvoření fungující aplikace, která splňuje definované požadavky Vyzkoušet si celý životní cyklus projektu - specifikace zadání, formování

Více

Abstraktní datové typy: zásobník

Abstraktní datové typy: zásobník Abstraktní datové typy: zásobník doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Abstraktní datové typy omezené rozhraní

Více

ROZDÍLY V NÁVRZÍCH RELAČNÍCH A OBJEKTOVÝCH DATABÁZÍ A JEJICH DŮSLEDKY PRO TRANSFORMACI MODELŮ

ROZDÍLY V NÁVRZÍCH RELAČNÍCH A OBJEKTOVÝCH DATABÁZÍ A JEJICH DŮSLEDKY PRO TRANSFORMACI MODELŮ ROZDÍLY V NÁVRZÍCH RELAČNÍCH A OBJEKTOVÝCH DATABÁZÍ A JEJICH DŮSLEDKY PRO TRANSFORMACI MODELŮ RELATIONAL AND OBJECT DATABASES DESIGN DIFFERENCES AND IT S IMPLICATIONS TO MODEL TRANSFORMATION Vít Holub

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Příklad : String txt1 = new String( Ahoj vsichni! ); //vytvoří instanci třídy String a přiřadí ji vnitřní hodnotu Ahoj vsichni!

Příklad : String txt1 = new String( Ahoj vsichni! ); //vytvoří instanci třídy String a přiřadí ji vnitřní hodnotu Ahoj vsichni! Java práce s řetězci Trochu povídání.. Řetězce jsou v Javě reprezentovány instancemi tříd StringBuffer a String. Tyto třídy jsou součástí balíčku java.lang, tudíž je možno s nimi pracovat ihned bez nutného

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Dokumentace k programu MMDoc Vypracoval: Petr Dvořák Datum: 15.prosince 2005 1. Úvod 1.1. Účel tohoto dokumentu

Více

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Implementace LMS MOODLE na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Instalace PHP... 3 1.1.1 Nastavení práv k adresáři PHP... 3 1.1.2 Úprava souboru php.ini... 4 1.1.3 Proměnné prostředí...

Více

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz Page 1 of 6 Knihovna PHP Využití OOP v praxi Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

1. Téma 12 - Textové soubory a výjimky

1. Téma 12 - Textové soubory a výjimky 1. Téma 12 - Textové soubory a výjimky Cíl látky Procvičit práci se soubory s využitím výjimek. 1.1. Úvod Program, aby byl programem, my mít nějaké výstupy a vstupy. Velmi častým případem je to, že se

Více

Přílohy. Příloha 1. Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel

Přílohy. Příloha 1. Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel Přílohy Příloha 1 Řešení úlohy lineárního programování v MS Excel V této příloze si ukážeme, jak lze řešit úlohy lineárního programování pomocí tabulkového procesoru MS Excel 2007. Výpočet budeme demonstrovat

Více

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš KVANTOVÁNÍ ZVUKOVÝCH SIGNÁLŮ NÍZKÉ ÚROVNĚ Abstrakt Quantization of acoustic low level signals David Bursík, Miroslav Lukeš Při testování kvality A/D převodníků se používají nejrůznější testovací signály.

Více

2.7.6 Rovnice vyšších řádů

2.7.6 Rovnice vyšších řádů 6 Rovnice vyšších řádů Předpoklady: 50, 05 Pedagogická poznámka: Pokud mám jenom trochu čas probírám látku této hodiny ve dvou vyučovacích hodinách V první probíráme separaci kořenů, v druhé pak snížení

Více

Gymnázium, Praha 6, Arabská 16. předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Lodě Dokumentace ročníkového projektu Martin Karlík, 1E 17.5.

Gymnázium, Praha 6, Arabská 16. předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Lodě Dokumentace ročníkového projektu Martin Karlík, 1E 17.5. Gymnázium, Praha 6, Arabská 16 předmět Programování, vyučující Tomáš Obdržálek Lodě Dokumentace ročníkového projektu Martin Karlík, 1E 17.5.2014 Anotace In this school year we had to chose some year project.

Více

Hodnocení soutěžních úloh

Hodnocení soutěžních úloh Hodnocení soutěžních úloh Superciferný součet Koeficient 1 Kategorie mládež Soutěž v programování 24. ročník Krajské kolo 2009/2010 15. až 17. dubna 2010 Vaší úlohou je vytvořit program, který spočítá

Více

VYUŽITÍ GRAFICKÉHO UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ MATLABU VE VÝZKUMU A VÝUCE MĚŘENÍ

VYUŽITÍ GRAFICKÉHO UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ MATLABU VE VÝZKUMU A VÝUCE MĚŘENÍ VYUŽITÍ GRAFICKÉHO UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ MATLABU VE VÝZKUMU A VÝUCE MĚŘENÍ Jan Blaška 1, Michal Krumpholc 2, Miloš Sedláček 2 1 Elektrosystem, spol. s.r.o., Brno 2 České vysoké učení technické v Praze

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu XYZ třída počet žáků percentil skupinový percentil (G4) čistá úspěšnost skóre směrodatná odchylka skóre x geometrie funkce algebra třída počet žáků percentil skupinový percentil (G4) čistá úspěšnost skóre

Více

Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi. Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář

Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi. Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář Výchozí stav Sebehodnocení práce s MS Excel studujícími oboru

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tvorba

Více

Úvod Příklad Výpočty a grafické znázornění. Filip Habr. České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Úvod Příklad Výpočty a grafické znázornění. Filip Habr. České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Neuronové sítě-delta učení Filip Habr České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 30. března 2009 Obsah prezentace Obsah prezentace Delta učení 1 Teorie k delta učení 2

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.06 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 06 Základ psaní skriptů v jazyce PHP DUM provede žáka jednoduchým skriptem, který sečte a znásobí dvě čísla Ing. Vladimír

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 WSH Windows Script Hosting OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 Co je skript? Skriptování nástroj pro správu systému a automatizaci úloh Umožňuje psát skripty jednoduché interpretované programové

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

Popis funkcí a parametrů programu. Reliance External communicator. Verze 1.5.0

Popis funkcí a parametrů programu. Reliance External communicator. Verze 1.5.0 Popis funkcí a parametrů programu Reliance External communicator Verze 1.5.0 Copyright 2003-2007 GEOVAP, spol. s r.o.,čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice tel: +420 466 024 617, fax:+420 466 210 314,

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

VYUŽITÍ MATLAB WEB SERVERU PRO INTERNETOVOU VÝUKU ANALÝZY DAT A ŘÍZENÍ JAKOSTI

VYUŽITÍ MATLAB WEB SERVERU PRO INTERNETOVOU VÝUKU ANALÝZY DAT A ŘÍZENÍ JAKOSTI VYUŽITÍ MATLAB WEB SERVERU PRO INTERNETOVOU VÝUKU ANALÝZY DAT A ŘÍZENÍ JAKOSTI Aleš Linka 1, Petr Volf 2 1 Katedra textilních materiálů, FT TUL, 2 Katedra aplikované matematiky, FP TUL ABSTRAKT. Internetové

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

Komprimace/Dekomprimace

Komprimace/Dekomprimace Základy programování Zápočtový projekt Komprimace/Dekomprimace souborů 1 Úvod Tento dokument slouží jako uživatelská příručka a technická dokumentace k programu realizujícímu komprimaci a zpětnou dekomprimaci

Více

Algoritmy I, složitost

Algoritmy I, složitost A0B36PRI - PROGRAMOVÁNÍ Algoritmy I, složitost České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická v 1.01 Rychlost... Jeden algoritmus (program, postup, metoda ) je rychlejší než druhý. Co ta věta znamená??

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB

24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB 24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB Síťová analýza 50.let V souvislosti s potřebou urychlit vývoj a výrobu raket POLARIS v USA při závodech ve zbrojení za studené války se SSSR V roce 1958 se díky aplikaci

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Písemná práce k modulu Statistika

Písemná práce k modulu Statistika The Nottingham Trent University B.I.B.S., a. s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Statistika Číslo zadání: 144 Autor: Zdeněk Fekar Ročník: II., 2005/2006 1 Prohlašuji, že jsem

Více

Java aplety. Předávání parametrů z HTML

Java aplety. Předávání parametrů z HTML Java aplety Aplety jsou speciální formou Java aplikací - mohou být spouštěny z prostředí WWW prohlížeče. Aby je prohlížeč spustil, musíme vložit do HTML stránky potřebné příkazy:

Více

Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům

Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům Bakalářská práce 2014 Autor: Adam Schreier Garant práce: Jan Růžička Obsah prezentace 1.Seznámení s řešeným problémem

Více

PHP. Čtvrtek 8. září. Čtvrtek 15. září. Anonymní test znalostí

PHP. Čtvrtek 8. září. Čtvrtek 15. září. Anonymní test znalostí Čtvrtek 8. září Anonymní test znalostí Čtvrtek 15. září PHP je programovací jazyk, který pracuje na straně serveru. S PHP můžete ukládat a měnit data webových stránek. PHP původně znamená Personal Home

Více

Agilní metodiky vývoje softwaru

Agilní metodiky vývoje softwaru vývoje softwaru : důraz na průběžnou komunikaci mezi vývojovým týmem a zákazníkem důraz na tvorbu kvalitního kódu a funkcí, které mají přímou obchodní hodnotu pro zákazníka týmovou spolupráci a samoorganizaci

Více

Bridge. Známý jako. Účel. Použitelnost. Handle/Body

Bridge. Známý jako. Účel. Použitelnost. Handle/Body Bridge Bridge Známý jako Handle/Body Účel odděluje abstrakci (rozhraní a jeho sémantiku) od její konkrétní implementace předchází zbytečnému nárůstu počtu tříd při přidávání implementací používá se v době

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

7. Dynamické datové struktury

7. Dynamické datové struktury 7. Dynamické datové struktury Java poskytuje několik možností pro uložení většího množství dat (tj. objektů či primitivních datových typů) v paměti. S nejjednodušší z nich, s polem, jsme se již seznámili.

Více

Agenda. Smysl teoretických cvičení Klasifikace Obecná pravidla Bugzilla Klasické problémy Poznámky k jednotlivým pojmům Antipatterns Testování testů

Agenda. Smysl teoretických cvičení Klasifikace Obecná pravidla Bugzilla Klasické problémy Poznámky k jednotlivým pojmům Antipatterns Testování testů Testování a QA Agenda Smysl teoretických cvičení Klasifikace Obecná pravidla Bugzilla Klasické problémy Poznámky k jednotlivým pojmům Antipatterns Testování testů Klasifikace Kategorie black box grey box

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11.

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11. UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Aplikace STAT1 Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž 3. 11. 2012 Popis a návod k použití aplikace

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více