Zvyšte svou cenu! ANO/NE: Používáte kradený software? Internet dnes a zítra. Napster, Gnutella a další: CASE. Duron: dobrý výkon za hubièku.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvyšte svou cenu! ANO/NE: Používáte kradený software? Internet dnes a zítra. Napster, Gnutella a další: CASE. Duron: dobrý výkon za hubièku."

Transkript

1 Speciální pøíloha: Internet dnes a zítra záøí 2000, èíslo 9, roèník XI cena 89 Kè / 129 Sk Zvyšte svou cenu! Vzdìlávání s poèítaèi Napster, Gnutella a další: èerná mùra zábavního prùmyslu Dva nové poèítaèe do kapsy CASE Nebojte se CASE systémù ISSN Duron: dobrý výkon za hubièku Duron: Izrael, zemì zaslíbená hi tech ANO/NE: Používáte kradený software?

2 Internet není jen WWW Ještì pøed rokem bylo všechno krásné: nové startupy lehce stoupaly do nadoblaèných výšin, po vyslovení jména Amazon.com padali vìrozvìsti nové ekonomiky na modlicí kobereèky tváøí k Silicon Valley a mumlali dlouhé litanie obdivu, a bezbøehá prérie Internetu vybízela k bìhu s vìtrem v zádech až ke vzdálenému obzoru, tam, kde se potkává modrá tráva s modrou oblohou. Na zaèátku záøí 2000 zaèíná øadì bìžcù docházet dech: a mezi modrou trávou se už bìlají první kosti tìch, kdo nedošli. I ti nejvìtší a nejrychlejší zpomalili. Amazon už není, co býval: není to tak dávno, co se spekulovalo o jeho krachu, a jak bude vypadat za rok, nikdo neví. Dosavadní strategie, pøi níž firmy soutìžily o velikost ztráty a hledìly si vybudovat postavení na trhu bez ohledu na peníze investorù, které jimi protékaly jako rozvodnìná Amazonka, je dlouhodobì neudržitelná. Jenže soudit jen podle potíží Amazonu (jakkoli jeho velikost, obrat i ztráty pøesahují bìžná mìøítka) a nìkolika dalších firem by bylo ponìkud krátkozraké. V téže dobì, kdy se problémy první generace e byznysových firem ocitly i v titulcích tuzemských deníkù, ohlašovala IBM investice do software pro e byznys ve výši miliardy dolarù (to je pro srovnání o nìco více, než je plánovaný schodek letošního rozpoètu ÈR), v Redmodu právì finišovala pøíprava strategie uvedení.net a vlastnì totální redefinování toho, co Microsoft øíká a dìlá a Oracle pøivezl do Prahy idevelop: koèovný cirkus, pøedvádìjící kejkle internetovým vývojáøùm. Pøestože se jasnì ukazuje, že prodej letenek, knížek, muziky nebo kvìtin po drátech není pøíliš zajímavý, a to ani ve Spojených státech nebo v EU, ne každý, kdo prodává zboží po drátech, nutnì zkrachuje. Dokonce ani ne každý bude prodìlávat, ale je èím dál jasnìjší, že v téhle oblasti se bude jen pøíštipkaøit. Opravdové peníze se toèí v obchodu mezi podniky a není nejmenší dùvod, proè být to tak nemìlo být i v cyberprostoru. To platí jak pro vyspìlý svìt, tak pro postkomunistické státy tam možná ještì více. Duhová bublina informaèních technologií obalující z urèitého pohledu realitu je v tuzemsku (ale i na Slovensku, v Polsku èi Maïarsku) ve skuteènosti tuze tenká: poèítaè v domácnosti je záležitostí úzké vrstvy, pøipojení k Internetu nejenže není bìžné, ale stále jde o exkluzivní záležitost. To je zøejmé ze všech statistik pøístupu na servery, z anket a výzkumù. Zato v každém podniku se poèítaè najde. A poèet malých podnikù, pøipojených na Internet a nejen pøipojených, ale využívajících ho k zefektivnìní práce, ke Gatesovu kapitalismu bez tøení poroste ještì více, než dosud. Právì probíhající tendr na spojení v pásmu 26 GHz mùže zmìnit tváø tuzemského Internetu velice výrazným zpùsobem možná stejnì, jako nìkdejší pád monopolu na poskytování datových služeb. Výsledkem udìlení tøí licencí bude vysoce konkurenèní prostøedí a masovì dostupné vysokorychlostní pøipojení s vysokou mírou pøidaných služeb smìøujících právì na malé a støední podniky. Se službami pro e byznys. A s pøibývajícími možnostmi pøipojení k Síti se budou i ostatní poskytovatelé pøístupu pomalu nebo rychle mìnit v poskytovatele aplikací. Jenže vìtšina tìch aplikací stále ještì neexistuje. Nìkdo je nejdøíve musí napsat. Právì k vývojáøùm pro Sí míøí Progress, IBM, Microsoft, Oracle nebo Sun. Smìøují sem své produkty od tìch nejjednodušších udìlátek až po drahé, složité a výkonné kombinace nástrojù a technologií. Klíèová bitva zaèíná: a tìmi, kdo budou bojovat v barvách jednotlivých firem, budou programátoøi, kteøí si vyberou jejich nástroje a platformy. Výsledek tohoto souboje urèí pøíští podobu Internetu. 9/2000 SOFTWAROVÉ NOVINY 1

3 Pohledy do nebe Osm nových planet mimo naši Sluneèní soustavu napoèítali astronomové v této letní sezonì. Obíhají mateøskou hvìzdu v nepøedstavitelné vzdálenosti 141 svìtelných let. Hvìzdáøi je nespatøili, žádný teleskop není schopen takové bystrozrakosti. Jejich existenci vypoèítali podle zjištìných gravitaèních anomálií a jevù patrných pøi pozorování svìtla hvìzd. Je to už druhý planetární systém zjištìný mimo Sluneèní soustavu a ve všech pøípadech jsou zjištìné planety skuteènými obry ve velikosti odpovídající našemu Jupiteru. O nìjakých imozemš anech, ufonech, zelených mužících s tykadly nemùže být na povrchu takových planet øeèi. Èlovìk citlivý na zvìsti tohoto druhu prožívá vzrušení z dotyku tajemna. Zprávy, jako je tato, pøedznamenávají vývoj jedné vìtve astronomie jednadvacátého století: nemùžeme pochybovat o tom, že se extrasolární planetologie stane rozsáhlým a respektovaným vìdním oborem. Bude disponovat dokonalejším pozorovacím náøadím, než jaké mají k dispozici dnešní astronomové. Prvním takovým nástrojem možná bude Hubbleùv teleskop nové generace. O pøíští pøestavbì se zaèalo mluvit koncem èervence. Bìhem jediné výpravy raketoplánu a za cenu rovnající se polovièní cenì observatoøe bude možno nainstalovat osmimetrové zrcadlo. Jeho bystrozrakost se tím jistì zmnohonásobí. Optické nástroje jistì nebudou jedinými pozorovacími prostøedky. Vždy ani ony planety registrované na zaèátku srpna nebyly spatøeny byly vypoèítány, byly odvozeny na základnì znalostí vlastností hmoty ve vesmíru. Dá se èekat, že hlubší poznání hmoty umožní vyvinout nové, dnes netušené metody otevírající hvìzdné nebe hlubším a podrobnìjším pohledùm. Èímž se dostávám k jádru vìci, k diskutovanému tématu mimozemš anù. Jako autor sci fi jsem popsal tunu papíru o mimozemš anech, nicménì støízlivá èást mé mysli má o mimozemš anech velké pochybnosti. Mám teï pøíležitost se svìøit s jedním z dùvodù pochybností v tomto smìru. Hovoøíme-li o mimozemš anech, pak máme na mysli rozumné bytosti schopné rozvinout civilizaci technického typu, eventuálnì schopné pronikat do vesmíru, v krajním pøípadì podnikat mezihvìzdné lety. Nuže, takováto civilizace by jistì taky dospìla do stadia, kdy by zkoumala vesmír kolem sebe asi takovým zpùsobem, jako to dìlají týmy astronomù na Zemi. Nejdøíve by mimozemští astronomové odhalovali vlastní planetární systém, postupem èasu by se dostali ke zkoumání planetárních systémù jiných hvìzd. Jistì i oni by zkoumali otázky života a jeho vzniku a udìlali by si pøedstavu, na jakých planetách a v jakých hvìzdných systémech je šance ke vzniku jakéhokoli života, natožpak rozumného. Hvìzd schopných podpoøit vznik života není v Galaxii mnoho a jistì i planetární systémy a v jejich souvislosti planety urèené k tomu, aby se staly kolébkou života jsou vzácné. Musí odpovídat úzce vymezeným specifikùm. Dovedeme si pøedstavit, že vyspìlé astronomické metody a technologie budou schopny ve hvìzdných systémech vyhledávat planety splòující kritéria pro život. Pøirozenì, že na tyto planety opakuji, jsou vzácné by pak byla upøena mimoøádná pozornost galaktických výzkumníkù. Dokonce si troufnu tvrdit, že vìda, a už zemská nebo mimozemská, bude døíve vìdìt, která planeta u které hvìzdy je potenciální nositelkou života, než bude schopna navázat jakýkoli druh kontaktu, natožpak podniknout mezihvìzdnou výpravu. Vzhledem k tomu, že nepozorujeme žádné stopy kontaktu jakéhokoli druhu, soudím, že se o kontakt nikdo nepokouší, a z toho odvozuji, že nikdo není schopen se o to pokusit. Kdyby toho schopen byl, jistì by to udìlal. To je zdroj mé skepse. A pak zdroj nadìje. Je dost možné, že naše vìda je na primitivnìjším stadiu, než si dokážeme pøedstavit a zde se vracím k zaèátku této úvahy, kdy jsem se zmiòoval o dokonalejším náøadí astronomù blízké budoucnosti. Nelze vylouèit, že kontakt je nemožný na bázi takového stupnì technického vývoje, na jakém jsme dnes. Že je nemožný mezihvìzdný let v pravém slova smyslu (tedy doprava mechanickým postrkem, jak to charakterizoval malíø Kamil Lhoták) a že je nemožné rádiové spojení. Lze si ale pøedstavit, že bude objevena nìjaká nová fyzika odkrývající zcela nové vrstvy existence. A na základì nových znalostí bude kontakt možný. Na pøíkladu se pokusím doložit, co mám na mysli. Pøedstavme si, že nìkde v Tichém oceánu je obydlené území, které z tìch èi onìch dùvodù uniklo pozornosti okolního svìta, tedy nebylo objeveno. Odhlédnìme od toho, že žádné území takto charakterizované nemìlo takové štìstí. No a dejme tomu, že území je obydleno civilizovanou spoleèností, která autonomnì rozvíjí svoji techniku. Usuzuje, že na svìtì je úplnì sama, protože ji nikdo nenavštívil, ani jinak neoslovil. A potom, jednoho dne, dospìje k vynálezu rádia a rádiových vln, a pak tito doposud od svìta odtržení lidé zjistí, že éter je plný zvukù a hlasù a budou stát pøed osudovým rozhodnutím, zda se ozvat, anebo jen mlèky naslouchat. Doporuèoval bych to druhé, ale to je jiný pøíbìh, jak øíká Rudyard Kipling. Vra me se na Zem, na tu, jak ji známe. Vìdci objevili nových osm planet a chystají se zkoumat dalších dvanáct galaxií! Spoluzakladatel Microsoftu Paul Allen slíbil investovat jedenáct a pùl milionu dolarù do komplexu radioteleskopù, které ponesou jeho jméno. Komplex, který se už zaèal budovat poté, kdy darem jednoho milionu dolarù projekt odstartoval Nathan Myhrvold (nìkdejší hlavní námìstek pro technologii v Microsoftu), by mìl celkem stát až 26 milionù. Na projektu se úèastní univerzita v Berkeley ano, ta, která se zasloužila o to, že možná i na vašem poèítaèi bìží analytický program SETI at Home. Radioteleskopy komplexu ATA (Allen Telescope Array) budou stát u observatoøe Hat Creek, 460 km severnì od San Franciska. Antény zaberou celý hektar, takže projekt se jeden èas jmenoval 1hT (One Hectare Telescope). Podstata myšlenky je podobná, jako u SETI at Home. Zatímco obøí radioteleskop, jaký je napøíklad v Arecibu na Portoriku, je nesmírnì drahý, lze soustøedit signály zachycené velkým množstvím komerèních a bìžnì dostupných antén, využívaných pro satelitní vysílání televize (tedy takových, jaké vidíme za budovou zpravodajství ÈT na Kavèích Horách v Praze). Pùvodní projekt poèítal se 700 ètyømetrovými disky, koneèný poèet však není ještì známý. Je tøeba najít optimální poèet optimálnì velkých diskù k tomu slouží pokusný Rapid Prototype Array, zkoušený v Orindì u Berkeley. Frekvence radioteleskopù bude mezi a MHz, což je tøikrát širší pásmo, než jaké používá radioteleskop instalovaný a provozovaný už pìt let v New South Wales v Austrálii pro projekt Phoenix. Tvùrci projektu ATA pøedpokládají, že budou moci sledovat pøinejmenším 100 tisíc hvìzd, ale spíše jeden milion. Tím se kapacita dosavadního programu SETI zvýší o celé tøi øády! Otázka je, zda v další budoucnosti nebude možno propojit ATA, anebo nìjaký podobný podnik, s domácími poèítaèi, asi tak, jako to dìlá SETI at Home (pøipomenu, že úèastníci SaH mají na svém poèítaèi instalovaný analytický program, který zpracovává balíèky dat, distribuované po síti z Berkeley; po pøechroustání balíèkù pošlou výsledky do Berkeley a nafasují nový balíèek k chroustání). Lze si pøedstavit, že nadšenec jako jsem já bude mít na støeše anténu ovládanou po Internetu z jednoho místa. Takto by se dal vytvoøit array rozprostøený po vìtší èásti souše a zorné pole by se znaènì rozšíøilo. Zase jsem uletìl do fantazie (jakkoli si myslím, že je to realizovatelná fantazie ). Vra me se k projektùm. ATA má zaèít fungovat za pìt let. To bude na Marsu už rok popojíždìt robotická výprava sestávající ze dvou automatických autíèek. Mìla by být podstatnì výkonnìjší, než byl Sojourner nedávné a pøec blahé pamìti, takže by mìla být schopna za jeden marsovský den urazit sto pozemských metrù (to byla celá trasa výpravy Sojourneru za léto 1997). Pøistát by mìly toto vozíky 20. ledna 2004 a poèítá se s tøímìsíèním provozem. Hlavní cíl hledání stop vody a eventuálních stop po minulém a snad i souèasném marsovském životì. Ale, jak se zdá, i v prùzkumu Marsu se zaèíná blýskat na lepší èasy. Šušká se o tom, že by mohl vzniknout soukromý projekt s cílem vyslat pilotovanou raketu na Mars bez NASA èi jakéhokoli jiného byrokratického tìlesa, konzumujícího samo o sobì více veøejných penìz než ty nejvýkonnìjší motory kosmických lodí. Osobnì mì tyto šumoty velmi tìší, nebo dotvrzují správnost mé dávné teze, že kosmonautiku v tom pravém slova smyslu èeká velký rozvoj, teprve až do ní vstoupí turistika a sport. Ondøej Neff 2

4 úvodník 1 milénium 2 30 ano/ne 8 dopisy ètenáøù 10 byznys tento mìsíc 12 zprávy a komentáøe 14 sw hw sítì cover story 30 Uèit se, uèit se, uèit se Zdenìk Lejsek produkty 46 Šest CASE nástrojù Slávek Rydval CASE Studio Oracle Designer Power Designer Rational Rose Select Enterprise XTG Data Modeller SuSE Linux 6.4 Pavel Šuchmann TextSpy 1.0 Personal Edition Tomáš Mrkvièka Cassiopeia E-115 a Aero 1550 Bohumil Herwig AMD Duron Michael Málek Dell Latitude LS Václav Vìtvièka Seagate Barracuda ATA ST330630A Karel Svìrák Trek Technology ThumbDrive Bohumil Herwig Jaz USB Adapter Michael Málek Pioneer DVD-A115 Karel Svìrák Compaq Proliant DL360 Zdenìk Lejsek NDS edirectory pro Linux Tomáš Honzák Faxmodem Well FM-56PCI-HSF Jindøich Smrèina Accton Cheetah EN1407-SX Bohumil Herwig sí oobèan 82 Intranetový server a Linux Lenka M. A. Tøísková Napster a jeho klony Václav Vìtvièka Vyšší výkon ve Windows 9x Martin Žemlièka magazín 100 Rozhovor s Jiøím Devátem Petr Koubský Zemì zaslíbená hi-tech Josef Vališka Mýty a povìsti e-businessu Jan Valenta Pøímo od Dellu Re:view Vzestup a pád Iridia Pavel Koten Bezdrátový pøístup k Internetu pøehled Jiøí Peterka Obèanùv prùvodce Internetem Lenka Valtová Nemùžeš-li svítit, nezaclánìj! Ivan Straka Dopisy slavným i neznámým Petra Kiliánová /2000 SOFTWAROVÉ NOVINY 5

5 OBSAH CD Znáte Napster? A znáte jeho konkurenty? Pøinášíme 13 programù a utilit pro sdílení a výmìnu souborù mezi uživateli Internetu. l Netscape strikes back! Vyzkoušejte betaverzi nového a úplnì jiného Netscape 6. l Odigo messenger 2.5 exkluzivnì pro ètenáøe SWN v èeské verzi. Komunikujte s lidmi v rámci sítí Odigo, ICQ, AIM i Yahoo! l Už jste zkoušeli telefonovat pøes Internet? Víte, že jde volat i do normální sítì? A nìkdy i zadarmo? l Všechny významnìjší programy pro rychlou komunikaci po Internetu: instantní zprávy, chat, IRC, audio a video konference... l Nejnovìjší záplaty pro Windows 2000 (anglicky) a Office 2000 (èesky). Instalace a ovládání Program CD SWN se nijak neinstaluje. Po vložení do mechaniky by se mìl spustit buï automaticky nebo po kliknutí na soubor SWN_9_2000.exe. Program se normálnì ovládá myší, jediná funkèní klávesa je "Esc", která jeho bìh ukonèí. Cédéèko je (mírnì) ozvuèeno, takže si nezapomeòte pustit zvuk. Bližší informace najdete v souboru readme!.txt umístìném v koøenovém adresáøi CD. Logo Konfigurace Konfigurace: Pentium 90, Windows 9x nebo NT 4.0, grafika 800x600, 16,7 mil. barev, zvuková karta, myš, CD-ROM mechanika Malé logo cédéčka umístěné u některých článku označuje, že daný text má rozšíření na aktuálním CD. Zpravidla jde o zkušební verzi, ukázku, technické podrobnosti apod. Protože pojem rozšíření je značně široký, zvolili jsme pro zjednodušení orientace dvě barevné varianty: modrá na CD se nachází plná nebo zkušební verze programu zelená na CD naleznete dodatečné informace k tématu, nejčastěji produktové specifikace, dokumentaci, obrázky apod. Platí, že modré logo má přednost před zeleným, takže je-li na CD k jednomu produktu více věcí včetně demoverze, označujeme jej pouze modře. Podrobnosti hledejte na CD v sekci SWN et.... navrhujte, namítejte, mailujte: Téma Vzdìláváte se poèítaèovì? prezentace firem PVT a Dr. Lang dva programy od Seznamu jako bonus Komunikace v mžiku Pøipadá vám pomalý? Chcete s nìkým mluvit teï hned? Telefonovat? Videotelefonovat? AIM (AOL Instant Messenger) 4.1 l Aimster 0.39 AltaVista Messenger l buddyphone 2.06e CDC Beta l Cahoots 1.5 Express Communicator 1.0 l Firetalk l Gooey 2.2 beta Hotline 1.8 l icaster 2.88 ICQ 2000a Beta v.4.31 build #3143 l ICQ Plus 2.05 l ICUII IRC Toons Beta 1.4 l Internet Phone 5.01 (Build 200) ivisit 2.3b9 l Jabber 1.0 beta Kubik SMS DreamCom 1.25 l LeafChat 1.7 MSN messenger 3.0 l MaxxChat 1.0.0c MediaRing Talk 7.3 l mirc v5.71 l net2phone 10.3 Netmeeting 3.01 l Odigo messenger 2.5 PC-to-Phone 3.1 l PowWow l Rapman 2.6 RealPopup V2.0 l SST (Secure Shuttle Transport) ScreenFIRE 3.2 l Socket l Unimobile Beta utok 2.01 beta l Yahoo! Messenger beta (Build 814) Update! Už jste vidìli betaverzi Netscape 6? Máte zazáplatovaná Windows? Go!Zilla 3.9 l Netscape 6 Preview Release 2 Netscape Communicator 4.75 l Office SR1 (cz) RealJukebox 2 a RealPlayer 8.0 Basic Windows 2000 SP1 (en) l Windows Media Player 7 Esence Máte všechno potøebné? Adobe Acrobat Reader 4.05b l DirectX7a (cz) ZipCentral 2.06 Napster a spol. Sdílíte po Internetu soubory? Stahujete hudbu? Víte, co je Gnutella? Bodetella l FileSwap 1.05 l Gnewtella Beta Gnotella l Gnutella 0.56 imesh 1.02 beta (build 118) l N-Tella 1.2 beta Napigator 1.14 l Napster 2.0 beta 7 Scour Exchange 3.0 beta 5 l Spinfrenzy Xchange 1.65a Toadnode 0.92 build 121 l Wrapster 2.0 Extenze Zaujaly vás CASE systémy? Rational Rose Enterprise (demo) Select Enterprise (video) Sybase Case Studio (ukázky) Hry Hrajete ping-pong? A minigolf? Stavíte modely? Rádi se bojíte? Nenávidíte slepice? Airfix Dogfighter l Blair Witch Volume 1: Rustin Parr CannonSmash l Dink Smallwood V1.06 Incanta Golf l Moorhuhn

6 Poèítaèi se zabývám od roku Tehdy to byla dost divoèina, èlovìk si nacpal na disk všechno, co mu pøišlo pod ruku. Postupem èasu se dostávám do stavu, že na disku mám jen to, co opravdu používám. Jenže poøídit si domù SW, který potøebuji, znamená investici mnohem vìtší, než je samotné poèitadlo. Takže to dìlám tak, abych nevykrvácel. Antivir? Koupil jsem od Alwilu za 500 Kè na rok. Pakování pro komerèní úèely? Koupil jsem RAR. Kreslení? Koupil jsem Callisto v zlevnìné akci. Ofis? Poøídil jsem 602. Jen ten operaèní systém kdyby ti kaòouøi z MS za nìj nechtìli takovou hromadu, a navíc s milionem funkcí, které jsou mi na nic. Ale nechci Linux to je pro mì jiný svìt. Opravdu by nemohl stát operaèní systém maximálnì 1/10 ceny poèítaèe, co ty na to, pane miniaturní softvére? Jiří Vosmík Nevidím dôvod, preèo by sa malo za soft plati. Ja používam len free programy a snažím sa na oplátku písa svoje. Pokia¾ je niekto èistý user, má možnos si vybra, ko¾ko chce da za software. OS nemusí by len linux, máme i freebsd, os/2, beos, trash, solaris, next v rámci toho si musí rozmyslie, ko¾ko stoja rôzne aplikácie na ten ktorý OS. Soft na kancelárské PC s Windows 2000, Office 2000 a nieko¾kými utilitami stojí cca Distribúcia SuSE 6.4 s väèšinou GNU programami stojí asi 1.700, oficiálny RedHat (keï už musí by krabica) asi Kè. Nevidím dôvod, preèo plati viac Moja odpoveï je teda áno, všetok soft mam doma legálne, licencie poznám a dokonca im aj rozumiem. Dúfam, že každý microsoftak to môže o sebe poveda tiež. legba Zajímalo by mì, kdo se první pøizná :)) Já mám doma 3 instalace Linuxu + Windows 95, na které jsem si kdysi koupil licenci. Jinak software jedinì freeware (mám samé programy pro Internet a ty jsou ve vìtšinì pøípadù free). BTW Nechápu lidi, co si kupujou Office, když maj notepad! anonym Smlouva obsahující neplatná ustanovení mùže být za jistých okolností celá neplatná. Tøímìsíèní záruka na software k porušování licenèního ujednání pøímo vybízí zákon naøizuje minimálnì pùlroèní záruku. Kromì toho, kvùli tomu, že desetkrát za rok jedu na chalupu s poèítaèem, nebudu kupovat programy dvakrát, ani je nebudu v pátek na jednom poèítaèi pracnì odinstalovávat a na druhý stejnì pracnì instalovat, a v nedìli veèer zase naopak. A se software nesnaží být nìèím výjimeèným. Duševního vlastnictví spadajícího pod autorská práva máme mnohem, mnohem více, a žádná jiná komodita nemá takové výsady. Vše ostatní mùžete pøirozeným zpùsobem používat pro svoji potøebu: knížky, cédéèka, obrazy, kazety aj. Tak proè ksakru software ne? Liší se stejnì jenom tím, že nestojí zpravidla za nic. Gentleman Používáte software licenèních Licenční ujednání vždy dodržuji, a nejen proto, že to Zcela jiná je situace u kusového softwaru prodávaného v krabicích. Tady bývají licenční podmínky velmi vyplývá z mojí profese. V první řadě používám téměř výhradně programové vybavení, které naše společnost sama vyvíjí a prochodě. Právě on nám několika málo větami jistě rád jednoduché a měl by jim rozumět každý prodejce v obdává. Na často používané programy od jiných firem, sdělí, jak můžeme produkt používat, na kolik počítačů jako je například WinZip nebo antivirový program Inoculan, má naše společnost zakoupenu hromadnou de nebo jestli a za jakých podmínek můžeme zakoupe- ho smíme instalovat, jestli si můžeme zakoupit upgra- multilicenci pro všechny zaměstnance. né programy dále prodávat. Dalším zdrojem může být Důsledkem používání softwaru v rozporu s licenčním ujednáním bývá často porušování autorského záleni v oblasti licencí. Ani v tomto případě tedy výmluvy naše infolinka, jejíž pracovníci jsou velmi pečlivě škokona. Od naší společnosti a jejích zaměstnanců by na složitost licencování produktů neobstojí. nebylo seriózní, kdyby používali nelegální kopie software jiných autorů, když sami bojujeme proti softwaro- jak krádeže softwaru v konečném důsledku poškozují Osobně věřím, že postupně většina lidí pochopí, vé kriminalitě. nás všechny. Stát přichází o daně, které by mohl investovat do sociálních programů, obchodníci zase o pení- A si kdokoliv vymýšlí jakékoliv důvody k ospravedlnění toho, že používá nelegální kopie programů, krádež přesto zůstává krádeží. Je zajímavé, že povědomí Nejvíce poškozeni jsou pak programátoři a výrobci ze, které by mohli investovat do zkvalitnění služeb. mnoha lidí je v tomto směru stále lehce deformované. softwaru, kteří tak přicházejí o peníze a možnosti investic například do vývoje dalšího softwaru. Jsou zná- Myslím, že důvodem, proč spíše odsoudíme krádež kola než nelegální užívání softwaru, vězí v jednoduchosti my i případy, kdy softwarová kriminalita způsobila činu. Proto často vidím i normální poctivé lidi, jak se zánik velmi nadějného výrobce. radují z peněz, které ušetřili krádeží softwaru. Skončím malým cvičením, které by mohlo být možná vůbec nejsilnější argumentací: Představte si, že má- K ospravedlnění krádeží slýchám jako jeden z důvodů, že programové vybavení je příliš drahé. Takový te úžasně nadaného potomka, který svůj talent vloží do argument samozřejmě krádež softwaru neobhájí. vytvoření užitečné aplikace. Rozhodnete se postavit na V běžném životě je přirozené, že když nemám peníze ní budoucnost, investujete do produkce a vytvoření malé obchodní sítě. Investujete do marketingu, aby se na Porsche a chci jezdit autem, musím se spokojit s menším komfortem a koupit si třeba Trabanta. Nikdy o aplikaci dozvěděli potenciální uživatelé. Během velmi krátké doby zjistíte, že investice se nevrací, přesto- ale nemohu ukrást Porsche a zdůvodňovat to tím, že ho kradu proto, že je příliš drahý a nemohu ho zaplatit. že většina lidí software vesele užívá ku svému V softwarovém průmyslu je stejná konkurence jako prospěchu. v jiných odvětvích, a proto si každý může vybrat z široké nabídky například textových editorů nebo účetních Petra Hrušková Zdá se vám to fér? programů. Ten, kdo chce, nebo potřebuje pracovat s počítačem a nemá dostatek financí, ten by si přirozeně měl vybrat neznačkový, případně starší počítač, a vybavit ho softwarem, který odpovídá jeho peněžence. Ovšem za cenu nižšího nebo žádného komfortu. Často slýchám argument, že licenční podmínky naší společnosti jsou velmi složité. Týká se to především velkých multilicencí a sí ových licencí, kde uživatel (obvykle větší organizace) získává různé slevy a výhody. V každé firmě, která je vlastníkem takové speciální licence, by měl být odborník nebo externí konzultant, který na dodržování licenčních podmínek dohlíží. Za Petra Hrušková (*1973) je anti piracy managerem mne v práci hlídají dodržování licenčních podmínek spoleènosti Microsoft, kam nastoupila pøed dvìma lety. programů, které pro svoji práci potřebuji, naši administrátoři. Takovým odborným konzultantem však může støednictvím se snaží dostat pirátství v naší zemi na úro- Její pracovní náplní je pøedevším marketing, jehož pro- být i obchodní zástupce softwarové firmy. Naši obchodní zástupci jsou v licenční politice velmi podrobně ško- manžela, dvouletou koèku Garfielda a víkendy mimo veò vyspìlých státù. Vystudovala žurnalistiku. Má ráda leni a svým zákazníkům vycházejí maximálně vstříc. Prahu. 8

7 pouze podle podmínek? Když jsem dostal nabídku napsat pojednání na téma, toho, co vím, jde o oboustranně výhodnou domluvu mezi železáři a firmami, které herní software píší: k joy- proč používám software v rozporu s licenčním ujednáním (tedy proč jsem tak ošklivý a kradu a porušuji autorská práva), byl jsem chvíli na rozpacích: nejsem není od začátku sám), a třeba se najde někdo, kdo si sticku se tak dá přidat CD s hrami (takže veselý klacík klasický počítačový pirát, který se štítí dotknout originálního CD a s programem, nebo s muzikou. Vypále- omlouvám se, ale za žádnou z nich platit nehodlám. výsledně koupí plnou verzi, Pokud tomu tak není, ných zlatých disků mám doma jen pár. Hudební jsou Bootmanager je pozůstatek časů, kdy jsem si plánoval, jak pěkně si rozdělím disk mezi dva oddělené jen taková, která se mi už nepodařilo sehnat, a vypálená CD s programy, které jsem nekoupil, mám tři. Jenže systémy. Dopadlo to jinak, do pracovních Windows co si SWN objednaly, mají mít. bootuji tak třikrát do roka. V případě úplné nouze bych Programy, se kterými pracuji, mám rozdělené do se snad bez něj dokázal i obejít, jen by případná změna dvou oblastí: ty, pomocí kterých jsem si vydělal nějaké aktivní partition byla o poznání složitější. Takže pro peníze (respektive ty, pomocí kterých jsem si myslel, že jistotu zůstává. si nějaké peníze vydělám), nebo které řeší nějaký můj To Office, to je jiná káva. Mám jej doma především problém, a pak ty, které používám z jiných důvodů. proto, že nemám notebook a přeci se občas neubráním nutnosti přenést něco domů a pokračovat v tom, Ty první mám koupené: koupil jsem si před drahnou dobou Turbo Pascal, legálně používám WinBasi, co jsem začal v práci, anebo co jsem sice v práci nezačal, ale co stejně musí být druhý den ráno hotové. Po- s Ježíškem jsem domluvil (a zafinancoval), že dětem přinese Dračí historii (pro nepamětníky: byla to česká třebuji kompatibilitu i na úrovni maker a tady mi adventura), nedávno jsme domů pořídili i program pro žádný Office od Software602 nebo od Sunu nepomůže. dyslektické děti. Všechny tyhle programy používám, Jenže kdybych v práci měl notebook, předpokládám, alespoň doufám, v souladu s licencí. Nejsem si tím příliš jist, protože licenční ujednání nečtu a kdyby se menších obav a svůj režim používání chápu jako že bych jej po přenesení domů mohl používat bez nej- v nich psalo, že před každým použitím programu musím obětovat černého kozla (nebo něco méně obskurníprostý purista, měl bych Office nainstalovaný pro psa- funkční ekvivalent notebooku. Chtěl-li bych být naho: třeba zaslat korektně vyplněnou registrační kartu), ní pracovních záležitostí; a pro ty ostatní nějaký jeho používal bych je nelegálně, ale doufám, že fakt, že jsem volně dostupný ekvivalent, ale tak daleko nejdu. za tyhle programy zaplatil a nikam jinam je nekopíruji, Nu a zbývá to nejdůležitější: operační systém. duchu zákona postačuje. A také legálně používám několik freewarových utilit. práci, neobstojím. Jenže platba za software obsahuje Tady s argumentem, že je používám pouze pro Jiná otázka je, co s tím ostatním. A zda mne netíží dvě složky. Jednak odměnu za dobře vykonanou práci, svědomí. jednak příspěvek na budoucí rozvoj, na odstranění Svědomí mne rozhodně netíží. Ony ostatní programy mám rozdělené do dvou skupin: operační systém ti operačních systémů si nemohu vybírat. V oblasti chyb, které se v systému vyskytly. A právě v oblas- a zbytek to je v mém případě několik obstarožních desktopů není komu fandit, platba za Windows je povinná daň každého majitele intelského PC, daň, která her pro mne, několik méně obstarožních her pro děti, postahovaných z CD nejrůznější provenience, bootmanager (mám doma dvě instalace Windows: teoreticky říci: líbí se mi tenhle systém, chci, aby jeho tvůrci v jeho naprosto postrádá jakékoli preferenční prvky. Nemohu jednu na práci a tu druhou na experimenty dětí) a konečně Office (97) a Project (98): oboje od Microsoftu. by nebyla oboustranně dobrovolná. A smlouvy uzavře- vývoji pokračovali. Smlouva mezi mnou a Microsoftem Podívejme se nejprve na ten zbytek. né pod nátlakem jsou neplatné od samého počátku. Obstarožní hry: tady mám asi největší pochybnosti, Karel Vonášek zda dělám dobře. Je pravda, že jsem registraci ani nezkoušel. Možná někdy, až budu mít dost času a budu shánět historku pro dlouhé zimní večery, zkusím se domoci zaplacení licence na Perského Prince, Lumíky Karel Vonášek (*1966), temné alter ego jinak celkem nebo Perestrojku. Ale také je pravda, že je hraji jen normálního obèana. V mládí hrál šachy, nejradìji s èernými figurkami a byl èlenem PO SSM. Miluje Darth Va- opravu výjimečně. Novější hry jsou alespoň doufám trial verze. dera a èerný humor. Jí výhradnì u McDonalda a v KFC, Většinou domů přibyly na CD k nějakému kusu herního hardware, nebo v počítačových časopisech; podle už musí, pak preferuje vše zapíjí kolou a fernetem. Nejradìji nepracuje, ale když noc. Jedna z blbostí ve smlouvì (Windows 2000 pro CZ OEM) pøed dodáním poèítaèe je výrobce povinen nalepit certifikát pravosti na poèítaè. Ale, ale, proèpak to? Já jako zákazník nechci mít poèítaè polepený nìjakými fujtajbly. Mám na Windows 2000 fakturu, mám tu jejich knížeèku i s tím štítkem a nejsem povinen mít bednu od PC barevnou jako alegorický vùz. Postaèující Certifikát pravosti je zaplacená faktura. A takových vìcí je daleko víc. Petr J. Tak na tohle anone jsem velice zvìdavý. Když ano, jsem blbec, a když ne, jsem zlodìj. Takže zvolím standardní èeskou tøetí cestu a budu jej používat trochu ano a trochu ne. Èímž vznikne jen trochu blbec a (a souèasnì) jen trochu zlodìj. anonym Co se týèe licencovaného softwaru, rozhodl jsem se být lepším èlovìkem a dá se øíci, že nelegální soft prakticky vùbec nepoužívám. Fakticky je to dáno tím, že doma poèítaè nemám a v práci to nejde. Jan Jetel Statistika: Nemám koupený ani jeden program, a pøesto mám všechno na svém poèítaèi legálnì. Používám Linux a veškeré softwarové vybavení, které potøebuji, je Open Source nebo alespoò volnì šiøitelné. Není v tom žádný fundamentalismus, otevøený software skuteènì pokrývá všechny mé potøeby, i když uznávám, že rozhodnì nejsem typický uživatel. Vlastnì teï mì napadá, že jeden program koupený mám. FlashPro pro mého Pilota :) Michal Krause Na anketní otázku odpovědělo celkem 87 respondentů. Z nich pouze podle licenčních podmínek používá software 36 (tedy 41 %), podle jiných podmínek pak zbylých 51 (kolem 59 %). Na stránkách Ano Ne se budou setkávat a utkávat dvì osobnosti nad jednoduchou otázkou, týkající se poèítaèového svìta. Autoøi své odpovìdi pøedem neznají; nejde tedy o diskusi, ale o nekompromisní a tvrdou obhajobu vlastního stanoviska. Pokud se chcete do diskuse pøidat, budeme my i diskutující rádi: na webové stránce SWNet je vystaveno znìní otázky pro další mìsíc a èeká na Váš názor. Ano? Ne? 9/2000 SOFTWAROVÉ NOVINY 9

8 d o p i s y Softwarové noviny; Na Vyhlídce 68/105; Praha 9 fax: (02) , (02) anebo pøímo na adresy autorù uvedené u jednotlivých èlánkù Dopisy mohou být pøed otištìním jazykovì upraveny a kráceny. Skalpel, prosím! SWN 8/2000, str. 1 Vážený pane šéfredaktore, k Vašemu vtipnému úvodníku ze SWN 08/00 bych pøipojil naši zkušenost s technické podpory software: jakmile je zákazníkovi položena otázka Jaký používáte operaèní systém, což je zcela pøirozená otázka èíslo 2, hned po verzi aplikace, a ten odpoví Jaký operaèní systém? Nejsme nemocnice! jde o ryzího uživatele. Pro vìtší slávu poèítaèù Macintosh dodávám, že tìchto uživatelù pochází nepomìrnì více z platformy MacOS. S pozdravem Pavel Tesaø Smajlíky forever SWN 8/2000, str. 116 Vážený pane Rydvale! Na úvod bych se chtìl omluvit za pøípadnou nekompatibilitu diakritiky. Obvykle nikomu e maily s diakritikou bez pøedchozí domluvy neposílám, ale má lenost mì v tomto pøípadì pøemohla Vaše pøíspìvky na téma smajlíkù uveøejnìné v Softwarových novinách mì souèasnì potìšily i rozesmutnily. Potìšil mì Váš enormní zájem o kulturu komunikace. Co mì však rozesmutnilo, je Vaše jednostranné zaujetí a malý smysl pro objektivitu. Patøím mezi lidi, kterým na èistotì jazyka, zvláštì pak toho našeho èeského, a kultuøe komunikace obecnì velmi záleží, i když jsem v této oblasti teprve ubohým zelenáèem. Proto je mi smutno z extrémnì nízké prùmìrné gramotnosti. Na druhou stranu se utìšuji, že gramotnost nás Èechù je stále minimálnì o jednu úroveò vyšší než tøeba americká gramotnost. Bez ohledu na své pocity bychom však mìli své názory vytváøet objektivnìji, s uvážením všech faktù. Zvláštì my, kteøí nejsme se souèasným stavem spokojeni a chceme ho zmìnit k lepšímu, bychom mìli jít ostatním pøíkladem. Není snad Váš pøíliš vyhranìný názor rovnìž ukázkou lenosti, která Vám brání v objektivitì? Nic nezmìníte na faktu, že pouze ti nejvzdìlanìjší a nejzkušenìjší autoøi jsou schopni ve svých textech srozumitelnì vyjádøit své pocity a nálady, aniž by se délka textu zdvojnásobila. Nic nezmìníte ani na skuteènosti, že v dnešní uspìchané dobì èím dál více lidí jednoduše nemá èas se nad svými dopisy pøíliš dlouho zamýšlet a ani jejich ètenáøi nemají èas pøemýšlet, jak to ten autor vlastnì myslel. Pøi interaktivní komunikaci, jako je chat, hraje èas ještì vìtší roli, tam vìtšinou není èas ani na opravu pøeklepù. Ano, èlovìk, který je schopen psát jako Karel Havlíèek Borovský èi Karel Èapek, si rozhodnì zaslouží náš obdiv a mìli bychom se snažit alespoò trochu se jeho kvalitám pøiblížit. Proè by si ale ti ostatní nemohli vypomoci tøeba smajlíky? Komunikace textová není v principu nijak výraznì odlišná od jakékoli jiné formy komunikace. Považujete snad za špatné, když se na Vás nìkdo nechápavì usmìje prostì proto, že není schopen slovy vyjádøit, jak rád by Vám pomohl, pøestože Vám nerozumí? Nezabráníte tomu, aby nìkteøí lidé používali smajlíky z lenosti, stejnì jako nìkteré lidi nedonutíte, aby do prvního patra chodili po schodech. Nemìl byste však pøíliš nekompromisnì odsuzovat nìco, co mùže lidem málo gramotným pomoci zlepšit komunikaci s ostatními. Bylo by to stejné, jako kdybyste invalidùm zakázal používat motorové invalidní vozíky. Touha zlepšit svìt, èi dokonce zachránit lidstvo pøed zkázou, je nespornì chvályhodná. Ale nikdy se nám nìco takového nemùže podaøit, pokud nezaèneme sami u sebe. Komunikace není jen o formì, je pøedevším o obsahu. S pozdravem Honza Koudelka 10

9 Svìt se mìní Problém s Napsterem je v tom, že jej témìø všichni berou za špatný konec. RIAA, tedy sdružení tìch, pro které Ladislav Zajíèek na webu razí název kameníci, jej pokládá za zlo, jež je tøeba zastavit a potrestat. Fandové Internetu, open source a jiné svobodomyslné a liberální osoby naopak vyjadøují Napsteru a jeho mírnì øeèeno nekonvenènímu pøístupu k copyrightu podporu a podepisují petice. Èeský tisk o celém pøípadu referuje v kulturní rubrice, nadto zpravidla zcela zmatenì. Zkrátka a dobøe, všichni vidí v èinnosti Napsteru právní, morální, pøípadnì dokonce kulturní problém. Jenže na Napster je tøeba dívat se úplnì jinak posuzovat jej pøedevším jako dùsledek jistého stupnì rozvoje digitálních technologií. Právní konstrukce celou vìc jen zamlžují a emocionální výlevy tím více. Fakta jsou dostateènì známa, takže jen struèný souhrn. Federální soud v San Francisku rozhodl dne , že èinnost internetové firmy Napster systematicky porušuje copyright a že musí být s okamžitou platností zastavena. Napster získal v následném odvolacím øízení šestitýdenní odklad úèinnosti tohoto rozhodnutí. Rozhodnutí soudu padlo uprostøed projednávání žaloby asociace zábavního prùmyslu RIAA (Recording Industry Association of America). Napster je cca rok starý kalifornský startup, který produkuje a na Internetu provozuje software umožòující sdílení hudebních nahrávek. Uživatel Napsteru pomocí specializovaného programu zveøejní seznam nahrávek, jež dává k dispozici na svém poèítaèi pøipojeném k Internetu (nemusí jít o webový server!); ostatní uživatelé si je pak mohou kdykoli stáhnout a používat. Od bìžných systémù (jako je napø. MP3.com) se Napster liší tím, že nemá žádný centrální server, na nìmž by byly soubory uloženy; data se sdílejí èistì peer to peer. Podobným zpùsobem fungují i jiné internetové služby, napø. Sour Exchange nebo Gnutella; systém se nemusí omezovat jen na hudební nahrávky, lze jej využít stejnì dobøe napø. pro software. Zábavní prùmysl sdružený v RIAA vidí v èinnosti Napsteru nejen porušení práv, ale celkové ohrožení svého obchodního modelu. Proto žaloba, proto soud. Takové hodnocení situace je mnohem realistiètìjší než cokoli jiného, co kdo k vìci zatím øekl. Odboèka, ale dùležitá: hoši a dìvèata od show byznysu to, obecnì vzato, mají tìžké, nesmíte se divit, že jim povolují nervy! Jejich obor podnikání byl dlouho zlatým dolem: v bohatých èástech svìta je konzervovaná zábava tím jediným, kde se dá poptávka zvedat témìø donekoneèna, v chudých zase slouží jako levná a vysoce návyková droga. Každopádnì kšeft jedna báseò. Jenže pak se obor chytil do pasti, když se snažil vyhovìt poptávce po stále vyšší kvalitì a zaèal pracovat s digitálním záznamem. CD mìlo být nekopírovatelné, ale pøišly laciné vypalovaèky. DVD a jeho neúèinné zábrany proti kopírování to je také dostateènì známý pøíbìh. Show byznys prostì otevøel digitální Pandoøinu skøíòku. Zavøít ji už nikdy nedokáže, získat kontrolu nad obìhem digitálních dat také ne. Napster je jen jedna pøechodná fáze na této cestì. Kdyby RIAA chtìla doopravdy zakázat nástroje usnadòující porušit copyright, musela by žalovat na prvním místì výrobce vypalovaèek. To je samozøejmì nereálné. Zastavit malou zaèínající firmu by se mohlo podaøit. Soudní proces je však i v zájmu Napsteru: díky nìmu má zadarmo propagaèní kampaò v hodnotì stovek milionù dolarù. Nedìlejme si žádné iluze o té šikovné firmì. Srdce show byznysu v ní tluèe stejnì hlasitì jako v Hollywoodu, jen to dìlá úèinnìji. Teorie prodeje na webu mluví o nutnosti vytváøení komunit. Napster o nièem takovém nemluví, zato to dìlá tak obratnì, jak se o tom teoretikùm nikdy ani nezdálo. Nepodepsali jste také náhodou tu petici? Podstatné je toto: Pandoøinu skøíòku už nikdo nezavøe. Tou silou, která mìní vše, není samozøejmì, chraò bùh, žádný Napster, ale digitální svìt jako celek. Copyright a digitální technologie budou muset najít nový model soužití, nebo rovnováha sil se zmìnila. Nejde vùbec jen o hudbu, jde o literaturu, filmy, obrázky, tedy o veškerá myslitelná data samozøejmì také (a možná, že v první øadì) o software. Koneckoncù autorské právo je dobovým vynálezem. Villon, Dante i Shakespeare jím chránìni nebyli, ale mìli jiný obchodní model, tvùrci budoucnosti budou mít podle všeho také jiný. To se neboøí svìt. To se jen mìní a pøechodná období vždy vypadají dramaticky. Udìlejte si názor sami Petice za Napster: Velmi zevrubná analýza problematiky: Anarchitektura Internetu, 12

10 komentáø BSA protestuje proti 22 % DPH u softwaru V èervenci vydalo BSA tiskovou zprávu, ve které vyjadøuje svoje stanovisko k zámìru vlády zavést prakticky jednotnou sazbu DPH ve výši 22 %, která by se týkala mj. i softwaru. V ní se mj. praví, že BSA, která reprezentuje nìkteré z velkých svìtových výrobcù softwaru, protestuje proti jakémukoli zvýšení DPH uplatnìnému na prodej komerèního softwaru. Ve vyjádøení dále BSA sugestivnì líèí hrùzy, které nastanou tím, že se zvýší softwarové pirátství, nebo software se stane pro uživatele neúnosnì drahým a stále více jednotlivcù i organizací se uchýlí k získávání nelegálního softwaru z èerného trhu. Vskutku znamenitá argumentace. Jenže software už èasto neúnosnì drahý je. Pøedpoklad o zvýšení zájmu o nelegální software je podle mì falešný a úèelový. Z této konstrukce se v duchu rèení kdo lže, ten krade a mùže i zabít dopracovalo stanovisko BSA až k závìrùm o ztížené možnosti vstupu do Unie, zpomalení rozvoje informaèních technologií, poklesu státního rozpoètu, zvýšení nezamìstnanosti, snížení zahranièních investic a nevím èeho ještì. BSA dokonce pøehodnotila údaje o procentu softwarového pirátství. V roce 1999 èinilo podle ní 43 % sice s poznámkou, že jde o údaj týkající se novì zakoupených poèítaèù, ale i tak je to zmìna v postoji. BSA donedávna udávalo èíslo kolem 70 %. Mùj názor zùstává nezmìnìn: nevidím jediný dùvod, aby daò na software byla jiná. Mùžeme polemizovat o tom, jestli je 22 % obecnì hodnì a patrnì se shodneme, že by DPH jako takové mohlo být menší. Ale vyjímat èi nadøazovat software s argumenty o jeho výjimeènosti mi pøipadá úèelové, stejnì jako zašti ování se zájmy uživatelù. Jde totiž pøedevším o zájmy výrobcù softwaru. ( ios) Bude pøehled o veøejných zakázkách? Úøad pro státní informaèní systém (ÚSIS) ve spolupráci s Èeskou poštou dokonèuje práce na zprovoznìní internetového informaèního systému o veøejných zakázkách a dražbách. Ovìøovací provoz zahrnující veøejné zakázky zaène , dne se pøidají veøejné dražby a od prvního øíjna t. r. vše pobìží naplno tak, jak ukládá zákon. Èeská pošta byla vybrána proto, že má odpovídající infrastrukturu roènì zpracovává a archivuje 150 milionù dokumentù, má vybavená pracovištì, vyškolené pracovníky aj. To je dùležité zejména v zaèátku, kdy se asi pùl roku bude vycházet z dodaných tištìných podkladù, které se budou skenovat, vybírat klíèová slova pro snazší hledání aj. Pøíslušné internetové zabezpeèení zahrnuje i ochranu proti prùnikùm, používání elektronického podpisu aj. Informaèní systém pobìží na softwaru Sybase, stejnì jako další agendy ÈP, a na multiprocesorových intelských serverech NCR. Veøejné zakázky i dražby se souèasnì, jak vyžaduje zákon, objeví v Obchodním vìstníku a na webu adresa.cz (logiètìjší adresa je už zabraná, nìkdo zøejmì spekuloval a byl rychlejší). Umis ovatelé budou podle zákona za uveøejnìní platit, pøístup k informacím bude zdarma. Mohou dodat buï jen minimální požadované informace, nebo mohou nabídnout nìjaké další informace èi služby. Ani ÈP ani ÚSIS žádné takové nadstandardní informace dodávat nebudou, nemají to ostatnì ani v popisu práce. ( ios) Vysílaèka pro turisty Spoleènost Motorola pøedstavila nové vysílaèky Motorola Talkabout øady T6300, které posunují technologie vysílaèek na vyšší úroveò. Vysílaèka T6300 je pøístroj s robustním designem a veselými barvami nabízející celou øadu užiteèných i zábavných funkcí, které se dosud nesešly v žádném jiném malém zaøízení. Pomocí vysílaèek T6300, které se zaènou prodávat na konci roku 2000, mùžete bìhem svých výletù zùstat velmi jednoduše v kontaktu se svou rodinu èi pøáteli. Všechny modely této øady mají dosah až tøi kilometry (v závislosti na terénu a povìtrnostních podmínkách) a lze je ovládat bez použití rukou. Pøístroj je vybaven hodinami, budíkem a stopkami, aby uživatelùm umožnil dodržet pøedem stanovený plán. Díky 14 kanálùm a 38 kódùm nabízí øada T6300 celkem 532 možností pro vyhledání kvalitního signálu. Pro zabezpeèení vyššího soukromí má pøístroj funkci Eavesdrop Eliminator, která snižuje možnost odposlouchávání soukromého rozhovoru. Funkce QuieT6000 minimalizuje pomocí šumového filtru rušení, a tak zamezuje, aby uživatelé slyšeli pøenos jiných vysílaèek. V hluèném prostøedí lze použít vibraèní upozornìní na pøíchozí volání VibraCall Alert. V nabídce je také model T6310, který má navíc zabudované rádio FM s osmi pøedvolbami a stereo sluchátky, a Talkabout T6320, který má navíc balík funkcí pro použití v terénu obsahuje zabudovaný výškomìr, barometr a digitální kompas, a je tak ideální napø. pro turistiku. Aby byly vysílaèky nabité a ihned k dispozici, budou modely T6310 a T6320 vybaveny nabíjecími akumulátory NiMH. Ve standardním pøíslušenství tìchto pøístrojù uživatel nalezne nabíjecí stanici CommPort, první zaøízení svého druhu podobné nabíjeèce bezdrátových telefonù. Dodává se ve stolním provedení nebo v provedení k zavìšení na stìnu. Všechny modely série T6300 používají alkalické baterie typu AA. ( mim) Prezident podepsal zákon o elektronickém podpisu Prezident republiky Václav Havel podepsal zákon o elektronickém podpisu. Tím byl proces pøijetí této právní normy definitivnì uzavøen. ÈR se podle jednoho z autorù zákona, doc. Vladimíra Smejkala, stala pravdìpodobnì první evropskou zemí, která vydala zákon o elektronickém podpisu ve znìní plnì odpovídajícím nové smìrnici EU o elektronickém podpisu z prosince Nìkteré státy EU mají zákon ve znìní, které smìrnici nevyhovuje, nìkteré jej zatím nemají vùbec. Zákon by mìl nabýt úèinnosti Sdružení SPIS uspoøádalo v Ledeburských zahradách pod Pražským hradem za úèasti prominentù z oblasti politiky i IT oslavu tohoto zatím nejdùležitìjšího výsledku své èinnosti, tzv. SPIS esignature Construction Happening Pøestože je zákon o elektronickém podpisu z rùzných stran kritizován jako nedokonalý, má bezpochyby potenciál dále posílit rozvoj informaèní spoleènosti v ÈR. Je též silnou motivací pro další rozvoj elektronického byznysu u nás. ( akb, psáno pro Inside) n Evropská unie zkoumá, zda Microsoft nezneužívá svou pozici na trhu. Je to reakce na stížnost Sun Microsystems. MS má dva mìsíce na odpovìï. Pokud by byl uznán vinným, mùže EU požadovat až 10 % z objemu jeho roèních prodejù. Také Indie zkoumá chování poboèky Microsoftu, která je podezøelá z bránìní konkurenci. n Americké námoøní letectvo (U.S. Naval Aviation System) zakoupilo pro své letadlové lodì software èeského pùvodu WinRoute Pro. Tento produkt spoleènosti Tiny Software prokázal ve výbìrovém øízení, že splòuje nároky, které stanovilo námoøní letectvo na bezpeèné propojení poèítaèových sítí amerických letadlových lodí a Internetu. 14

11 komentáø Knižní e xperiment Po letošním jarním experimentu s povídkou Riding The Bullet, která byla k dispozici pouze v elektronické podobì a zdarma, se Stephen King rozhodl vyzkoušet poctivost svých internetových fanouškù. Na své stránce plánuje postupnì zveøejnit novou povídku s názvem The Plant. The Plant bude ke stažení po kapitolách, každá za jeden dolar. Zajímavé však je to, že nové Kingovo dílo je v nijak nechránìném formátu PDF. To, jestli ètenáø zaplatí, záleží jenom na jeho rozhodnutí. Stephen King prozatím zveøejnil první kapitolu a podle èísel, která uvádí na svých stránkách zatím zaplatilo pøes 70 % fanouškù. Údajnì jsou zatím dokonèeny tøi kapitoly jestli bude v psaní pokraèovat, záleží jen na tom, zda se najde dost poctivcù, kteøí mu zaplatí. Tato zpráva je jen jednou z mnoha, které se v posledních týdnech vynoøily kolem tématu elektronických knih. Èím to? Microsoft uvedl PC verzi svého Readeru, urèeného pro ètení a také a to je dùležité nákup elektronických knih. Zároveò s tím ve spolupráci s Asociací amerických nakladatelù (AAP) ohlásil iniciativu proti e knižnímu pirátství jedné z nejvìtších obav, která až dosud bránila rozšíøení komerèních elektronických knih vždy Kingovo Riding The Bullet podlehlo hackerùm bìhem nìkolika dní. Nyní se tedy koneènì zdá, že éra elektronické knihy zaèíná. Microsoft napøíklad spolupracuje s nakladatelstvím Barnes&Noble, které okamžitì po uvedení MS Readeru zaèalo na svých stránkách prodávat první knihy v tomto formátu. Time Warner zase plánuje zaèátkem pøíštího roku spustit on line nakladatelství ipublish.com a již nyní zveøejnil první z pravidelných mìsíèních seznamù knih, které nabízí ve formátech pro Rocket ebook, Glassbook a Microsoft Reader. Oddìlení e books má dnes již skoro každé internetové knihkupectví, i když sortiment zatím není pøíliš široký. Dobrou zprávou pro ètenáøe mùže být prohlášení jednoho z šéfù Barnesandnoble.com: V pøíštích mìsících zjistíme, kolik jsou spotøebitelé ochotni za elektronické knihy platit. Dnes jsou (papírové) knihy výraznì pøedražené. Elektronické knihy tedy nemusí znamenat konec tìch klasických, papírových, naopak mùžou pøinést jejich zlevnìní. ( lev) Caldera pøevzala dvì divize firmy SCO Spoleènost Caldera Systems koupila od SCO divize Server Software a Professional Services prakticky vzato veškerý unixový byznys SCO. SCO se nadále zamìøí jen na middleware (Tarantella apod.). Slouèením koupených divizí se stávajícími aktivitami Caldery vzniká nová firma Caldera, Inc., v jejímž èele bude stát dosavadní CEO spoleènosti Caldera Systems pan Ransom Love. Caldera tak nyní bude nabízet ètyøi operaèní systémy: Unix-Ware a OpenServer (komerèní Unixy získané od SCO), Monterey 64 (spoleèný projekt IBM a SCO, Unix pro 64bitové procesory Intelu) a koneènì Linux. Bude mít pøitom stejný problém, jaký donutil SCO zmìnit strategii: jak vysvìtlit zákazníkùm, že komerèní Unix je lepší než Linux zdarma. Obvyklým argumentem bývá vìtší vyzrálost a zaruèená spolehlivost pro kritické serverové aplikace, to však platí daleko více pro proprietární verze Unixu ušité na míru konkrétnímu hardwaru, jako je napø. Solaris nebo AIX. Hardwarovì nezávislý UnixWare bude podobné zdùvodnìní hledat daleko hùøe, což mùže platit i pro výsledek ambiciózního projektu Monterey. Fúze Caldery s èástí SCO nijak nesnížila nejistotu v této oblasti. ( akb, psáno pro Inside) Microsoft: SQL Server 2000 hotov V srpnu byl pøedán do výroby první serverový.net produkt firmy Microsoft. Oficiální uvedení plánuje spoleènost na 26. záøí na.net Enterprise show, kde by se kromì SQL Serveru mìly pøedvádìt taktéž Exchange 2000, Commerce Server 2000, Application Center Server a BizTalk Server. Pøed vlastní výrobou produktu bylo provedeno velké množství testù a podobnì jako v pøípadì Windows 2000 i nyní mìli vývojáøi a betatesteøi k dispozici betaverze, aby si sami mohli vyzkoušet nové vlastnosti, a hlavnì tím pomoci odhalit chyby. Dokonce bylo oznámeno více než tøi mìsíce ostrého provozu v nìkterých spoleènostech. SQL Server 2000 je rozložen do ètyø verzí: Personal, Desktop, Developer a Enterprise verze a k tomu se ještì pøipravuje na podzim verze pro Windows CE. (Slávek Rydval) Yazam koupil spoleènost First Tuesday First Tuesday je poøadatel pravidelných setkání podnikatelù a investorù v oblasti hi tech a zejména Internetu, Yazam je americko izraelská investièní spoleènost, cena nebyla zveøejnìna. First Tuesday byla založena v øíjnu V souèasné dobì má poboèky a provozuje aktivity v 85 mìstech svìta vèetnì Prahy, kde ji zastupuje firma Credo. Kromì setkání podnikatelù a investorù každé první úterý v mìsíci, jež daly firmì First Tuesday jméno, poøádá pravidelnì již také tzv. Wireless Wednesday a kromì toho i rùzné semináøe a konference. Yazam je spoleènost specializovaná na investice v raném stádiu (seed stage), což je typické právì pro firmy využívající First Tuesday. Nabízí atraktivní model uzavøení kontraktu do 45 dní od prvního kontaktu. Mezi jeho investory jsou i J. P. Morgan a Charles Schwab. Otevøenou otázkou zùstává, zda bude nadále First Tuesday moci aspoò èásteènì sloužit jako neutrální prostor, anebo zda se kontakty ze strany investorù postupnì omezí na Yazam. ( akb, psáno pro Inside) Chystá se schéma daòových úlev na nákup PC Vláda doporuèila zmìny v poslaneckém návrhu novelizace nìkolika zákonù, jehož smyslem jsou daòové úlevy pøi nákupu osobního poèítaèe. Lze pøedpokládat, že po úpravách se k nìmu postaví vláda vstøícnì a že návrh má pak velikou nadìji i v parlamentu. Již letošní vánoèní trh PC by tak mohl být posílen daòovými úlevami. Na vzniku tohoto návrhu má dùležitý podíl lobbying nìkolika poèítaèových firem v èele s Microsoftem. Návrh byl pøedložen jako spoleèná iniciativa osmi poslancù, jimiž jsou V. Mlynáø (US), V. Tlustý (ODS), B. Sobotka (ÈSSD), C. Svoboda (KDU ÈSL), M. Lobkowitz (US), P. Pešek (US), M. Ekert (ÈSSD) a M. Vlèek (ÈSSD). Jde v nìm o novelizaci dvou zákonù: o daních z pøíjmù a o dani z pøidané hodnoty. Jde o to, aby si daòový poplatník mohl od základu danì z pøíjmù odeèíst èástku vynaloženou na poøízení domácího poèítaèe vèetnì periferií a softwaru; podmínkou však je, že nesmí jít o poèítaè poøízený k podnikání nebo k jiné samostatné výdìleèné èinnosti. Návrh tak chce podpoøit poøizování poèítaèù do domácností. Má platit po pøechodnou dobu ètyø let. Kromì pøímého nákupu poèítá návrh i se schématem, v nìmž zamìstnavatel nakoupí poèítaèe, jež pak prodá svým zamìstnancùm bez marže (tj. za svou nákupní cenu) formou splátek, pøièemž z hlediska zákona bude možno považovat výdaj s tím vzniklý za daòový výdaj související s dosažením, zajištìním a udržením pøíjmù a za zdaòovaný pøíjem až skuteènì inkasované splátky od zamìstnancù. ( akb, psáno pro Inside) 16

12 Nebude-li pršet, nekliknem komentáø Prùzkum spoleènosti Deloitte & Touche dokumentuje, že tržby èeských èistých elektronických obchodù pokraèují ve svém velmi dynamickém rùstu. Pøekvapením prùzkumu je neoèekávanì velká závislost elektronického obchodování na vnìjších vlivech reálného svìta, zejména na vlivu poèasí. Celkové tržby èeských internetových obchodù vzrostly ve druhém ètvrtletí 2000 na Kè, a dosáhly tak meziroèního nárùstu 497 %. Tržby celého prvního pololetí 2000 èiní v souhrnu Kè, což znamená v porovnání s loòskými výsledky stejné skupiny respondentù meziroèní nárùst 528 %. Je dobøe známo, že dlouhodobé klimatické podmínky mají výrazný vliv na penetraci Internetu v jednotlivých zemích. V Evropì je tradiènì nejvyšší penetrace Internetu ve skandinávských zemích, nejnižší penetraci pozorujeme v zemích jižní Evropy. Významný vliv na používání Internetu a jeho komerèních služeb mají i krátkodobé klimatické výkyvy. Neèekanì teplý duben tohoto roku zpùsobil pokles dubnových tržeb èeských èistì elektronických obchodù pod úroveò tržeb dosažených v listopadu loòského roku. Tento výkyv byl jen krátkodobý již v kvìtnu se obrat úèastníkù prùzkumu dostává tìsnì pod rekordní prosincová èísla. Podobný výkyv zaznamenal i provoz významných èeských internetových serverù. Podle výsledkù Audit TN Sofres poklesla návštìvnost 90 auditovaných serverù v dubnu o 5 %, zatímco v typickém mìsíci by zaznamenala zhruba desetiprocentní nárùst. Dubnový pokles se netýkal všech úèastníkù prùzkumu vyhnul se obchodùm prodávajícím významnou èást sortimentu do zahranièí. Ve vzorku respondentù se jedná o dva obchody. Pøedevším jde o MusicaBona.com, specializující se na vývoz èeské hudby. Stránky tohoto obchodu jsou již dnes v pìti jazycích a pøipravují se další jazykové verze. Tržby obchodu byly v druhém ètvrtletí tvoøeny prodejem do zahranièí z plných 95 %. Druhým obchodem s výrazným podílem zahranièní klientely je Bohemia Flowers. Tento obchod sice doruèuje kvìtiny pouze v Èeské republice, díky Internetu je však jeho služba snadno dostupná z celého svìta. V tomto ètvrtletí zde èinil podíl zahranièních objednávek 45 %. I nadále roste v èeských internetových obchodech podíl prodeje služeb. Obrat v letenkách se zvýšil z 23 % v prvním ètvrtletí na plných 32,5 % obratu všech zúèastnìných elektronických obchodù v právì skonèeném druhém ètvrtletí. V absolutních hodnotách roste také prodej spotøební elektroniky, která se posunula na tøetí místo prodávaného sortimentu, a pøedstihla tak poprvé v historii prùzkumu prodej knih. Z dalších rùstových segmentù jmenujme spotøební materiál a službu doruèování kvìtin. Oproti tomu nejvíce ztrácí segment knih, který se ze svého pùvodnì dvacetiprocentního podílu v roce 1999 snížil na pouhých deset procent. Prùzkum se zamìøil na obrat tzv. èistých elektronických obchodù. Pod kategorií èistých elektronických obchodù rozumíme takové podniky, které prodávají výhradnì prostøednictvím své internetové prezentace, pøípadnì podniky, kde tvoøí internetový prodej hlavní prodejní kanál. V obou pøípadech se musí jednat o projekty, které nenavazují na pøedchozí prodejní aktivity ani na existující obchodní vztahy, a které tedy vytváøejí nový trh. Rovnìž nebyl do prùzkumu zahrnut obrat prodeje dosahovaný v Èeské republice globálními elektronickými obchody. Absolutní hodnota objemu B2C obchodování v ÈR uvádìná v prùzkumu spoleènosti Deloitte&Touche je sice více než sporná, cennìjší je však údaj o rapidním rùstu. I kdyby jej zahrnutí firem provozujících smíšený model snížilo na polovinu, stále ještì je zøejmé, že e byznys v ÈR roste explozivnì. ( akb, lev) Vypalujte s HP rychle a snadno Hewlett Packard pøedstavil novou øadu rychlých a cenovì dostupných mechanik s možností pøepisu (CD RW), urèenou jak pro domácí, tak profesionální uživatele osobních poèítaèù. Zástupci nové øady, která bude na trhu od 1. záøí, budou vysokorychlostní mechaniky s kompletní technologii MP3. Podle pøedpokladù IDC (International Data Corporation) má evropský trh s CD RW mechanikami bìhem následujících šesti mìsícù vzrùst o více než 60 %. Tento nárùst vyvolává cenová dostupnost mechanik CD RW a vzrùstající požadavky po ukládání velkých objemù informací z Internetu, hudebních souborù, digitálních grafických souborù a fotografií. A právì vypalovaèky od HP poskytují vše potøebné pro tvorbu vlastních CD, vèetnì množství srozumitelného softwaru a soupravy pro výrobu profesionálnì vypadajících štítkù a obalù, èi programem Broderbund Multimedia Organiser, který je vhodným øešením pro ukládání digitálních obrazù a tvorbu fotoalb na CD. Všechny CD RW mechaniky spoleènosti HP jsou nyní vybaveny programem MusicMatch Jukebox. Tento software zákazníkùm umožòuje uspoøádat hudební nahrávky MP3 a vypálit je na CD R disk ve formátu, ve kterém si je mohou pøehrávat v bìžném CD pøehrávaèi. Software rovnìž zajiš uje pøipojení k živému rádiovému vysílání na Internetu. Nové interní mechaniky 9510i (IDE) a 9600si (SCSI) i úhledné externí mechaniky 8230e (USB) a 9600se (SCSI) od spoleènosti HP jsou dodávány s pùsobivým softwarovým balíkem ACID od firmy Sonic Foundry. Tento software poskytuje možnost skládat vlastní hudbu pomocí více než 600 samplù z rùzných hudebních stylù. Nová øada mechanik (9510i, 9600si a 9600se) dosahuje v souèasnosti maximálního výkonu rychlost zápisu 12x, rychlost pøepisu 8x a rychlost ètení 32x. Tato nová generace vysokorychlostních mechanik zapíše 650 MB dat nebo 74 minut hudby za 7 minut a stejný objem pøepíše za ménì než 10 minut. Spoleènost HP vyvinula rovnìž funkci rychlého formátování, která uživateli umožòuje zformátovat disky CD RW za nìkolik minut. Kvùli dalšímu usnadnìní tvorby vlastních CD jsou nyní všechny vypalovaèky od spoleènosti HP vybaveny novým softwarem pro tvorbu CD HP MyCD od firmy Veritas, který umožòuje zapisovat na CD pouhým cvaknutím tlaèítka myši. Funkci Drag&drop zpøístupòuje program Adaptec Direct CD. Jednoduchý zálohovací software od spoleènosti HP pomáhá chránit data a obrazové a zvukové soubory stažené z Internetu nebo z periferních zaøízení jako ze skeneru, digitální kamery èi fotoaparátu. Nová øada vypalovaèek od spoleènosti HP má být uvedena na trh 1. záøí. ( mim) n Spoleènost Microsoft podala svoje jurisdikèní prohlášení u Nejvyššího soudu USA. V materiálu žádá Microsoft Nejvyšší soud, aby odmítl pøímé odvolání vlády a vrátil pøípad odvolacímu soudu. n Spoleènost Symantec uzavøela dohodu, podle které koupí svého konkurenta Axent Technologies za 975 milionù dolarù v akciích. Symantec, který vede na trhu antivirového softwaru pro domácnosti, tak získá výraznou posilu v oblasti bezpeènostního softwaru pro firemní sítì, což je v souèasnosti jeden z výraznì rostoucích trhù. 18

13 Novinky z Kyocery Spoleènost Janus, výhradní dovozce tiskáren Kyocera pro ÈR, uvedla na èeský trh dva nové, rychlostí 12 stran A4 za minutu tisknoucí modely. Microsoft vrací úder Microsoft zahájil právní øízení proti více než provozovatelùm webových stránek a aukèních stránek, na kterých byly nabízeny padìlané a jiné protiprávní kopie softwaru. Nové modely FS 1200/N12 a FS 1200/ Twin, vhodné pro malé a støednì velké kanceláøe a podniky, mají vestavìné sí ové pøipojení, které umožòuje uživatelùm ovládání širokého rozsahu tiskových øešení: FS 1200/ Twin má dvì paralelní rozhraní, což umožòuje pøímý pøístup i druhému uživateli. FS 1200/ N12 má instalováno 12 MB RAM pamìti a multiprotokolové rozhraní FastEthernet, které dovoluje velkokapacitní pøíjem a zpracování dat ve FastEthernetových sí ových prostøedích. Protiprávní obsah byl umístìn na serverech nacházejících se ve 27 zemích a na šesti kontinentech. Jde o první vlnu jeho nové globální kampanì proti podvodùm na zákaznících Internetu a týkajícím se softwarových produktù. Pro podporu této celosvìtové kampanì využívá Microsoft novou technologii, do které patøí i monitorovací nástroj Internetu, jenž je schopen vyhledávat podezøelé stránky na Internetu 24 hodin dennì, 7 dnù v týdnu, a identifikovat protiprávní online nabídky a osoby za nimi stojící. Díky automatizaci nìkterých èasovì nejnároènìjších èástí práce pøi vyhledávání protiprávních nabídek bude Microsoft moci identifikovat a zamìøit se na tisíce stránek s protiprávním obsahem v jediném dnu a pøi odstraòování stránek s nelegálními produkty z Internetu spolupracovat s poskytovateli Internetu a aukèními stránkami. S celosvìtovou pomocí úøedních pracovníkù pro uplatòování práva a èasto ve spolupráci s Business Software Alliance (BSA) vedla již tato kampaò k 64 zásahùm kriminální policie a k 17 obèanskoprávním procesùm v 15 zemích po celém svìtì, vèetnì Peru, Jižní Afriky, Spojených státù, Velké Británie a Hong Kongu. V Evropì, na Støedním Východì a v Africe (dále EMEA) byl v tomto kalendáøním roce oznámen provoz 713 aukèních stránek, které obsahovaly protiprávní materiál. Od té doby, kdy spoleènost Microsoft pøijala program, jehož cílem je vyhledávání aukèních stránek nabízejících protiprávní obsah, jich již bylo z Internetu odstranìno více než Dále bylo vydáno oznámení ze strany poskytovatelù Internetu o zastavení provozu webových stránek a serverù, na kterých bylo nabízeno nelegální stažení Windows Podle Microsoftu v 91 % z tìchto oznámení bylo výsledkem úspìšné odstranìní protiprávního materiálu. ( lev) Oba nové modely jsou založeny na provìøené tiskárnì FS 1200 (12 A4/min), s výkonným 71MHz procesorem a trvanlivým válcem. FS 1200 nabízí 6 standardních emulací vèetnì PostScript2 a možnost pøipojení dalších dvou podavaèù papíru po 500 listech a duplexní jednotky umožòující významnì šetøit peníze. Tiskárna sama má, souèasnì s novými modely, standardnì dvouletou záruèní lhùtu poskytovanou výrobcem. ( mim) Fotoaparát pro Bonda Spoleènost Sony oznámila vývoj prototypu miniaturního fotoaparátu, který váží 26 gramù a to vèetnì baterií. Jedná se tak o nejmenší (21,5 x 62,6 x 13 mm) digitální fotoaparát s vestavìným barevným LCD displejem (0,55 ) na svìtì. Jako záznamové médium slouží pamì ová karta Memory Stick Duo s kapacitou 64 MB, která je schopná uložit až VGA obrázkù o rozmìru 640 x 480 ve formátu JPEG. Baterie o rozmìru 21 x 38 x 6mm váží 7g. (Petr Václavek) PC velikosti krabièky od sirek Asi nejmenší PC na svìtì se jmenuje Matchbox PC (MPC), jeho velikost je 70 x 50 x 24 mm a váží pouhých 93 g. Obsahuje procesor 486 SX 66 MHz (AMD Elan SC410), 16 MB pamìti SDRAM, 512 KB VRAM s èipem Cirrus CL GD6235 (umožòující rozlišení 800 x 600 v 256 barvách a 1024 x 768 v 16 barvách), Ethernet 10BaseT (kroucená dvojlinka), dva sériové porty RS 232, paralelní port, vyjímatelný disk 340 MB IBM Microdrive. Nechybí ani konektory na pøipojení standardní disketové mechaniky a PS/2 klávesnice. Napájen je z baterií Sony NP 550/NP 750/NP 950, resp. autobaterií 12 V nebo 24 V. Dodáván je s pøedinstalovaným operaèním systémem Linux, ale mùžete na nìm rozbìhnout i Windows, DOS, OS/2, Solaris a další. Cena této krabièky je dolarù a objednat si ji mùžete na webových stránkách firmy TIQIT Computers. (Petr Václavek) UMTS bude v ÈR v provozu patrnì od roku 2002 Další klíèová mobilní technologie, UMTS (Universal Mobile Telecommunication Systém, tzv. mobilní telefonie tøetí generace), by mìla být v ÈR v provozu patrnì od roku Hrubý jízdní øád, jak jej zveøejnilo minulý týden Ministerstvo dopravy a spojù, je následující: v záøí by vláda mìla rozhodnout o poètu operátorù, cenì za licenci a zpùsobu výbìrového øízení. To by pak mìlo probìhnout v pøíštím roce oficiálnì není jasné, kdy pøesnì, nicménì se oèekává, že v jeho první polovinì. Ministerstvo dopravy a spojù pøedbìžnì poèítá s udìlením tøí licencí; pokud tomu tak skuteènì bude, pak je témìø urèitì (na základì platných závazkù vlády) získají stávající operátoøi GSM. Další zájemci by dostali šanci jen v pøípadì, že by nìkterý z trojice EuroTel, RadioMobil a Èeský Mobil o licenci UMTS nestál. ( akb, psáno pro Inside) 20

14 Zatím šest zájemcù o státní podíl v Èeských radiokomunikacích O privatizaci státního podílu (51 %) v Èeských radiokomunikacích (ÈRa) zatím projevilo zájem šest firem. KPNQwest otevøela v Mnichovì mega CyberCentrum Jde o první z 18 plánovaných mega CyberCenter, rozkládá se na ploše 10 tisíc m 2 a je nejvìtším centrem tohoto typu na území Nìmecka. FNM vyzval k podávání nabídek v polovinì èervence, termín uzavøení tendru zatím nebyl pøesnì stanoven, nicménì se pøedpokládá, že vítìz bude znám do konce záøí. Podle neoficiálních informací jsou dosavadními zájemci o ÈRa Deutsche Telekom, Tele Danmark, Vivendi, Telecom Italia a dále americké fondy Emerging Markets Partnership a Hicks, Muse, Tate & Furst. ÈRa patøí k nejvýnosnìjším podnikùm v rámci celé èeské ekonomiky. Za rok 1999 ohlásily zisk pøed zdanìním ve výši 627,2 mil. Kè pøi obratu mld. Kè. ÈRa jsou provozovatelem dùležité telekomunikaèní infrastruktury, prakticky monopolním poskytovatelem rozhlasového a televizního vysílání (98 % veškerého šíøeného signálu). Vedle toho velkými investicemi (jen za rok 1999 asi 1,3 mld. Kè) vybudovaly celostátní bezdrátovou sí, která od pøíštího roku bude velkým trumfem pro kteréhokoli operátora, jenž bude chtít konkurovat Èeskému Telecomu. ÈRa mají tøi dùležité dceøiné spoleènosti: RadioMobil, Contactel a Radiokontakt Operator. 51 % v ÈRa patøí státu, pøes 20 % spoleènosti Tele Danmark. ( akb, psáno pro Inside) Flash 5 bude v záøí Americká softwarová firma Macromedia na konferenci FlashForward ohlásila novou verzi svého programu Flash. Mezi hlavní novinky patøí zejména nový uživatelský interface, který byl upraven v souladu se zavedenými standardy firmy Macromedia. Podobnì jako v programech Macromedia Fireworks a FreeHand i Flash 5 využívá standardní plovoucí palety nástrojù, kontextová menu a uživatelsky definovatelné klávesové zkratky. Pøibyl také kompletní skriptovací jazyk ActionScript, vycházející ze syntaxe Java- Scriptu. Editor ActionScriptu obsahuje debugger pro ladìní složitìjších skriptù a dovoluje editaci kódu v externích aplikacích. Flash 5 je navíc úzce propojen s Macromedia Generatorem, který slouží k online i offline dynamickému generování flashových animací. Mezi novì podporované editaèní nástroje patøí zejména pero pro kreslení Beziérových køivek. Uživatelé pracující v tradièních vektorových editorech jako Adobe Illustrator, Macromedia FreeHand nebo CorelDraw tak budou schopni vytváøet pøesné kresby pøímo v autorském prostøedí. Flash 5 také kromì celé øady jiných formátù podporuje pøímý import vektorové grafiky z FreeHandu a textových HTML dokumentù. Vylepšena byla také podpora týmové práce. Knihovna Smart Clips dovoluje sdílení symbolù i jiných interaktivních elementù mezi èleny vývojáøského týmu. Movie Explorer zobrazuje hierarchickou strukturu celé aplikace s oznaèením vazeb mezi jednotlivými elementy. Publikaèní možnosti programu dovolují export výsledných aplikací do øady formátù vèetnì nového Flash Playeru 5. Macromedia Flash 5 bude v prodeji od záøí 2000 pro platformy Windows a Macintosh. Flash 5 se bude dodávat jako samostatný produkt nebo v rámci specializovaných balíkù Flash 5 FreeHand 9 Studio a Flash 5 Generator 2 Developer Edition. Pro uživatele starších verzí bude k dispozici pøíslušný upgrade, do konce roku 2000 navíc budou mít možnost upgrade na Flash 5 Generator 2 Developer Edition za speciální cenu. ( lev) n CNET kupuje Ziff Davis za 1,6 mld. USD. Konkrétnì jde o Computer Shopper, Smart Planet a ZDNet. Operace probìhne formou výmìny akcií 0,59 akcie CNETu bude vymìnìno za jednu akcii ZDNetu a 0,34 za jednu akcii Ziff Davis. Mnichov je významným uzlem vysokokapacitní optické sítì EuroRingù, které dnes dosahují délky již 20 tisíc km. Centrum vzniklo v rámci desetiletého partnerství s firmou IBM, která bude mít k dispozici 25 % kapacity CyberCentra. Bude poskytovat hostovací a housingové služby a také služby ASP (Application Service Provider), zpoèátku ve formì softwaru pro spolupráci Livelink firmy OpenText. Nepøetržitou bezpeènostní službu a monitoring prùmyslovou televizí doplòují èteèky osobních karet a biometrická skenovací technologie Palm Print. To vše kontroluje pøístup do prostor, v nichž jsou uložena data. Prostøedí uvnitø CyberCentra je øízeno systémem HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) a detekèními systémy monitorujícími pøítomnost vlhkosti a kouøe. Nebezpeèí požáru nebo zkratu je eliminováno argonovým hasicím zaøízením, pro zvládnutí pøípadného výpadku energie je pøipraven plnì redundantní systém UPS a výkonný dieselový generátor. Datový tok v CyberCentru i na páteøní síti je nepøetržitì monitorován hostovacím a sí ovým operaèním centrem, které využívá celou øadu pøedních softwarových produktù pro øízení hostovacích služeb, pøepínání a sledování problémù, stejnì jako pro integritu dat a šifrovací procesy. Globální konektivita je poskytována prostøednictvím dedikovaných škálovatelných ethernetových pøípojek k virtuálnì nelimitované kapacitì sítì EuroRingù spoleènosti KPNQwest, která má více než 500 uzlù ve 13 zemích Evropy, páteøní sítí o délce 20 tisíc km spojuje 50 mìst a má peeringové dohody (na první sí ové vrstvì) s 243 sítìmi v Evropì a Severní Americe. Sí spoleènosti KPNQwest je také bezproblémovì propojena s více než 40 tisíc km dlouhou IP sítí firmy Qwest ve Spojených státech a její rozsáhlou sítí CyberCenter a dalších hostovacích zaøízení. Prvních šest CyberCenter, každé s pracovní plochou m 2, je v Mnichovì, Frankfurtu, Paøíži, Londýnì, Stockholmu a Milánì. Centra mají být postupnì dokonèena do konce roku Typickými zákazníky pro spektrum služeb spoleènosti KPNQwest nabízených v rámci sítì CyberCenter jsou poskytovatelé služeb Internetu (ISP), poskytovatelé aplikaèních služeb (ASP), spoleènosti typu dot.com, malé a støední podniky a všechny ostatní firmy a organizace, které pracují s webovými operacemi a využívají možností elektronického obchodu. ( lev) Dvì tøetiny Amerièanù se cítí být ohroženy kybernetickou kriminalitou Nedávno zveøejnìný nejnovìjší celostátní prùzkum veøejného mínìní prokázal, že 67 % Amerièanù se cítí být ohrožena kybernetickou kriminalitou, nebo že se jich tento druh kriminality pøímo dotýká. Prùzkum provedla organizace Information Technology Association of America a spoleènost EDS. 62 % Amerièanù navíc vìøí, že se neèiní dost pro to, aby byli zákazníci na Internetu proti tzv. kybernetické kriminalitì chránìni, 61 % tvrdí, že pravdìpodobnì nebudou obchodovat pøes Internet z dùvodu kybernetické kriminality. Zrovna tak 33 % sdìluje, že tento druh kriminality nemá žádný dopad na jejich aktivity v oblasti e commerce. Celostátní prùzkum veøejného mínìní provedený mezi Amerièany rovnìž odhalil, že 65 % z nich je pøesvìdèeno o tom, že pachatelé kriminality on line mají vyšší šanci na únik pøed spravedlností než bìžní pachatelé. Pouze 17 % Amerièanù vìøí, že pachatelé kriminality on line mohou být dopadeni snáze. ( mim) 22

15 Interbase 6.0 je na svìtì Je to událost, na kterou èekalo velké množství jak uživatelù tak vývojáøù. Posledních pár týdnù uvolnìní kódu vázlo jen na právnících. Interbase byla spoleèností Borland uvolnìna pod variantou Mozilla Public License (MPL) V1.1, což ve svém dùsledku znamená, že kromì zdrojových kódù je možno používat tento server i pro komerèní úèely zdarma. Server je dostupný jak pro Windows, tak pro Linux a Solaris. Kromì jiného podporuje nové datové typy (long integer, date, time, datetime), rozhraní pro definici nových národních znakových sad, je výkonnìjší a má vyšší úroveò zabezpeèení. Novou verzi si mùžete stáhnout z adresy Pro pøedchozí verze se z hlediska licencování èi podpory nic nemìní. (Slávek Rydval) Computer Associates reorganizuje Dlouholetý CEO spoleènosti Computer Associates, její zakladatel Charles Wang, odstoupil dne Zùstává pøedsedou správní rady a bude se vìnovat otázkám dlouhodobìjší strategie. Funkci CEO pøevzal po Wangovi dosavadní COO Sanjay Kumar. Souèasnì CA ohlásila, že nìkteré své aktivity vyèlení do samostatnì fungujících dceøiných firem. První z nich již byla ohlášena, bude se jmenovat ican ASP a bude zamìøena na produkty a služby pro provozovatele služeb ASP. V èele firmy ican ASP bude stát paní Nancy Li, dosavadní CTO spoleènosti Computer Associates. Wang odstupuje v údobí nepøíznivém pro CA: po ohlášení výsledkù Q1 3. èervence letošního roku klesly akcie o cca 50 %. ( akb, psáno pro Inside) Globalstaru se nadále pøíliš nedaøí Ani výsledky hospodaøení za druhé ètvrtletí nepøinášejí pøíliš optimismu pro satelitní telekomunikaèní spoleènost Globalstar. Stejnì jako v prvním ètvrtletí zaznamenaly služby Globalstaru ztrátu, a to navzdory zvýšení množství vyúètovatelných minut na dvojnásobek. Oznámená ztráta èinila pøes $, což je 0,98 $ na akcii. Akcie Loral Space & Communications, Ltd, což je konsorcium Globalstar provozující, se pøedtím nacházely na hodnotì pøes 9 $, ale okamžitì poté poklesly a v souèasné dobì jsou lehce pod 7 $. V lednu pøitom byla jejich cena 47 $. Pøíjmy spoleènosti pøitom vzrostly témìø 4x, ze dolarù v prvním ètvrtletí na dolarù ve druhém. Zvýšilo se též množství úètovaných minut na 1,137 milionù, což je více než dvojnásobek minut za první ètvrtletí. Podle analytikù se též zvýšil poèet uživatelù. Zatímco odhady za první kvartál hovoøí o , nyní by jich mìlo být Nárùst vypadá slibnì, ale ve srovnání s významným nárùstem poètu zemí, ve kterých je možno služby Globalstaru používat, je velmi pomalý. Navíc se udává, že Globalstar potøebuje pøedplatitelù, aby se vyhnul osudu Iridia. První reakcí spoleènosti na zprávu o výsledcích hospodaøení bylo snížení cen nìkterých telefonù. (Pavel Koten) Apache a Linux nejpoužívanìjší platformou pro web v ÈR Kromì Linuxu a technologií Microsoftu nemá na èeském webu žádný výrobce významnìjší podíl na trhu. První kolo prùzkumu ServerCheck, který bude pravidelnì poøádat agentura M.I.A. (vlastnìná Èeským Telecomem viz. Inside Weekly 10/2000), ukázalo, že 53 % (z celkového poètu zkoumaných, viz dále) èeských webových serverù používá jako operaèní systém Linux. Na druhém místì jsou operaèní systémy Microsoftu s podílem 36 %, podíl jiných platforem (NetWare, FreeBSD apod.) je zanedbatelný. Pokud jde o webové servery, vede Apache s podílem 61 %, na druhém místì je Microsoft Internet Information Server s 35 %, podíl jiných serverù je opìt zanedbatelný. V èervencovém kole prùzkumu bylo ovìøováno celkem serverù. Podrobné výsledky: ( akb, psáno pro Inside) SAP je letos až druhý Žebøíèek dodavatelù aplikací výrobním spoleènostem má nového vítìze. Poprvé první pøíèku obsadila spoleènost Oracle, a posunula tím SAP na druhé místo. SAP byl na prvním místì posledních pìt let, letos mu však obrat 2,59 miliard USD nestaèil na Oracle, jehož obrat èinil 2,7 miliard USD. Žebøíèek Manufacturing Systems Top 100 je vyhlašován jednou za rok a je založen jednak na pøíjmu spojeném s odbytem pro výrobní spoleènosti a jednak na výzkumu spoleènosti Plant Wide Research Corporation, která je vedoucí firmou v prùmyslovém odvìtví zabývající se analýzou. (Slávek Rydval) n Progress Software uzavøel dohodu s tvùrci databáze MySQL, podle které bude Progress distribuovat MySQL formou všeobecné veøejné licence GPL (General Public License). Prostøednictvím NuSphere bude Progress Software investovat do dalšího vývoje MySQL až 2,5 mil. USD. 24

16 AutoCAD 2000i AutoCAD 2000i je nová platforma pro Internetem podporované navrhování. AutoCAD 2000i, internetová edice vlajkové lodi spoleènosti, je technologickou základnou návrháøských øešení pro stavebnictví, komunikace, technické služby, územní rozvoj a výrobní odvìtví. Nové vlastnosti AutoCADu 2000i zlepšují komunikaci a spolupráci mezi èleny projektových týmù, klienty, dodavateli a výrobci. Programy na bázi AutoCADu 2000i umožòují snadno publikovat data návrhù na webu, poøádat online schùzky, pøistupovat k informacím celosvìtové komunity návrháøù a pøetahovat obsah z webových stránek výrobcù rovnou do výkresù. Kromì kompatibility s Microsoft Windows 2000 zahrnuje také øadu nových vlastností pro Internet, jež zajiš ují lepší komunikaci a spolupráci mezi návrháøi. Funkce Publish to Web umožòuje uživatelùm AutoCADu publikovat výkresy na webu. AutoCAD Today poskytuje pøístup k informacím na návrháøském portálu Autodesk Point A skrz HTML okno uvnitø AutoCADu. Meet Now s využitím technologie Microsoft NetMeeting dovoluje poøádat online schùzky na Internetu a intranetu, provádìt elektronické prezentace a v reálném èase spolupracovat na návrzích. Funkce pro publikování na webu i droptm poskytuje uživatelùm možnost jednoduše pøetáhnout objekty AutoCADu z webových stránek poskytovatele obsahu do jakéhokoli výkresu AutoCADu 2000i. AutoCAD 2000i je nyní k dispozici v mezinárodní angliètinì. Doporuèená prodejní cena je Euro. Upgrade pro uživatele AutoCADu 2000 stojí 350 Euro (èasovì omezená cena 175 Euro platí první 3 mìsíce po uvedení lokalizované verze), pro uživatele AutoCADu Release 14 stojí 650 Euro a z Release 13 je upgrade za 850 Euro. Ceny platí pro Èeskou republiku a Slovenskou republiku. Lokalizovaná èeská verze bude k dispozici bìhem 90 dnù. ( lev) Balíèky pro ISDN Èeský Telecom uvedl program balíèkù rozšiøující nabídku zøízení ISDN linky s dodávkou pøístrojù. Nová nabídka zahrnuje terminál adaptér pro pøipojení poèítaèe a klasických telefonù k ISDN, nový ISDN telefon a ISDN videotelefon. Nové balíèky navazují na snížení cen euroisdn, které ÈT zavedl od 1. èervence. Všechny balíèky obsahují zøízení nové ISDN linky (nelze využít slevy pøemìny z analogové linky). Balíèek s terminálovým adaptérem DIVA T/A s názvem line zahrnuje ještì pøístup k síti Internet On line Standard. V je komunikaèní software RVS.COM a komfortní telefon EuroMaster Data se sériovým rozhraním, jehož prostøednictvím lze pøipojit poèítaè. Oba balíèky mají shodnou cenu Kè a mìsíèní paušál 690 Kè. Tøetí balíèek euroisdn video nezahrnuje pøístup k Internetu, pøijde na Kè a mìsíèní paušál 690 Kè. Za tuto cenu dostane uživatel kromì pøípojky videotelefon T View z produkce Siemensu. V pøíštím roce bychom se také mìli doèkat služeb v D kanálu AO/DI, pro které se už dnes modernizuje software na ústøednách. Jaké služby bude ÈT nabízet, zatím ještì není jasné, není známo ani pøesnìjší datum uvedení. Po snížení cen za zøízení pøípojky a paušálních poplatkù se ÈT snaží získat body na trhu menších zákazníkù a zaèíná pomalu míøit do domácností. I když nová cena za zøízení euroisdn2 (6.950 Kè) se už rozumnì blíží cenì dvou analogových linek, mìsíèní paušál 690 Kè je pro bìžnou domácnost stále prohibitivní. ( zlej) Optický systém Volition Ètrnáct pøedních IT dodavatelù, kteøí reprezentují ètvrtinu svìtového trhu, pøevzalo systém Volition za svùj standard pro optické technologie. Volition, technologie spojování vláken pomocí optického kabelu, se úspìšnì uplatòuje na trhu IT technologií, kde vytlaèuje tradiènì strukturovanou kabeláž založenou na mìdìné kroucené dvoulince. Øada výrobcù aktivních prvkù se rozhodla podpoøit tento systém a vyrábìt prvky s konektorem VF 45. Ètrnáct pøedních tchajwanských výrobcù sí ových produktù se v tìchto dnech definitivnì slouèilo do veøejného konsorcia. Toto konsorcium reprezentuje pøibližnì 25 % celosvìtové produkce v oblasti Workstation. Cílem konsorcia je dovést prùmysl k pøevaze výrobkù na bázi optického vlákna a rozšíøit používání optických vláken z kanceláøí až do domácností. Základem systému je optické pøenosové vlákno se zdokonalenou izolací. Optické vlákno je tenèí než lidský vlas, avšak v tahu pevnìjší než ocel. Jedno vlákno mùže pøenést devadesátiminutový televizní program za ménì než jednu sekundu a dvì optická vlákna zprostøedkují 24 tisíc telefonních hovorù souèasnì. 3M nabízí jednovidové i vícevidové kabely, které obsahují až 48 tìchto optických vláken. Malý prùmìr optického kabelu (3 milimetry) dovoluje vedení kabelu bez nárokù na stavební úpravy, jako je tomu u nìkolikacentimetrových mìdìných kabelù. Hlavním prvkem systému Volition je optický konektor VF 45, který má stejné rozmìry jako konektor RJ 45 pro metalickou kabeláž. Cena optického konektoru je srovnatelná s jeho metalickým protìjškem a je až sedmkrát nižší než u dosud používaných optických konektorù. Konektor byl vyvinut tak, že nepotøebuje drahé keramické ferule (zakonèení vlákna), je duplexní (obsahuje dvì vlákna v každé zásuvce a zástrèce). Konektor VF 45 je veøejnì licencován. V souèasné dobì jej produkuje na 50 výrobcù po celém svìtì. ( lev) Do kuchynì radìji než do kanceláøe Evropané dávají pøednost technickému pokroku spíše v kuchyni než v kanceláøi. Odhalil to prùzkum spoleènosti MORI provedený na zakázku spoleènosti Motorola, jež je pøedním dodavatelem zabudovaných mikroøadièù, ve Velké Británii, Nìmecku a Itálii). 63 % evropských spotøebitelù prohlašuje, že jsou zavaleni nebo zmateni pokroky v oblasti informaèních technologií. Avšak titíž spotøebitelé si udržují víru a zápal pro technický pokrok, pokud se projevuje v srdci jejich domova, v kuchyni. Prùzkum poukázal zejména na to, že spotøebitelé, kteøí se prùzkumu úèastnili, si spíše vybírali kuchyòské spotøebièe než vybavení usnadòující jejich profesionální èinnost v kanceláøi. Za druhé zøetelnì upøednostòovali spotøebièe navržené s ohledem na životní prostøedí. Z výrobkù, jež si spotøebitelé zvolili, tvoøily první tøi inteligentní trouba, která je schopna automaticky mìnit postup vaøení v závislosti na svém obsahu; praèka s jediným tlaèítkem, která sama pozná, jak jemné a špinavé je vaše prádlo, a koneènì kuchyòský detektor kouøe, který v pøípadì požáru zavolá na váš mobilní telefon nebo jiné vhodné telefonní èíslo. Na spodních stupíncích žebøíèku se umístily osobní poèítaèe, jež umožòují pøístup do kanceláøe z domova; pracovní telefonní systém, který vás zastihne kdekoli, a nakonec vylepšená pamì faxového pøístroje. ( mim) n Spoleènost GTS (pùvodnì GTS Czech Net, GTS INEC a DATTEL), telekomunikaèní operátor poskytující hlasové, datové a internetové služby v Èeské republice, oznámila, že bylo dokonèeno vzájemné vypoøádání mezi firmou GTS a firmou NUON. Od je spoleènost DATTEL, a. s., z 99,1 % vlastnìna GTS a akcie spoleènosti Dattelkabel patøí spoleènosti NUON. n EuroTel Praha nabízí ve spolupráci se spoleèností CCS Èeská spoleènost pro platební karty, a. s. další možnost využít pøímé platby pøes Internet za pøedplacené služby. Zákazníci vlastnící CCS kartu Kontakt mají od 1. srpna možnost nakupovat kupony a nabíjet své kupony Go pøes Internet. 26

17 Klíèové slovo: e Zona Novým projektem pøi letošním desátém roèníku veletrhu INVEX 2000 je projekt e Zona. Software AG míøí k Jadranu rozhovor Pomocí pøednášek a firemních prezentací budou zástupci renomovaných spoleèností dávat návod, jak pøetvoøit stávající obchodování v e business a uvést jej do reality. Bližší a komplexní informace lze nalézt na adrese invex/ a zona.cz. O zmínìný projekt e Zona je z øad úèastníkù velký zájem již nyní je témìø zaplnìno m 2. Základními skupinami, které budou mít možnost se v rámci projektu e Zona prezentovat, jsou výrobci a dodavatelé SW a HW, systémoví integrátoøi, poskytovatelé pøipojení a služeb Internetu, banky a zástupci finanèní sféry, distributoøi, kurýrní a spedièní firmy. Do nového projektu e Zona se pøihlásilo k dnešnímu dni 35 firem, mimo jiné: Èeská pošta, Èeská spoøitelna, DHL, Expandia banka, Hewlett Packard, IBM, Intel, IPB, Messenger, PVT, SAP, SGI a Sun Microsystems Czech. Mezi pøednášejícími lze jmenovat poslance Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR M. Lobkowice a nìkteré další zástupce vládních èinitelù, se kterými se ještì vedou jednání. ( bver) Czech On Line ve vlastnictví Telekom Austria Fond rizikového kapitálu DBG Osteuropa Holding dokonèil prodej spoleènosti Czech On Line rakouskému telekomunikaènímu operátorovi Telekom Austria. Cena tuzemského internetového providera se vyšplhala na 220 milionù USD, což je v pøepoètu témìø 8,5 miliardy korun. Spoleènost Czech On Line, provozující své služby pod jménem Video On Line, zahájila svoji èinnost v roce V srpnu 1998 byla spoleènost zakoupena fondem rizikového kapitálu DBG Osteuropa Holding. O rok pozdìji zavedl Czech On Line jako první tuzemský internetový provider pøipojení k Internetu zdarma. Jednalo se o první zavedení takového modelu v zemi, kde ještì neprobìhla liberalizace telekomunikací. V souèasné dobì je spoleènost Czech On Line nejvìtším tuzemským internetovým providerem s podílem odhadovaným na jednu tøetinu domácího trhu. ( bver) Laserový smeták ochrání kosmickou stanici NASA hodlá pøi jednom z letù raketoplánu v roce 2003 otestovat laserový smeták, který by mìl poté posloužit k zametení dráhy Mezinárodní kosmické stanice (ISS). Zaøízení vznikající v rámci projektu Orion by mìlo být schopno odstranit z dráhy kosmické stanice drobná tìlesa. Kosmická stanice je schopna zvládnout kolizi s tìlísky menšími než 1 cm. Na druhé stranì je pozemská technika schopna sledovat dráhy tìles vìtších než 10 cm, tudíž mùže být posádka stanice vèas varována pøed pøípadnou kolizí a nebezpeèí se vyhnout napøíklad malou zmìnou dráhy. Ovšem objekty mezi tìmito dvìma hranicemi mohou být problémem, protože se jedná už o dostateènì velká tìlesa schopná i prorazit pláš stanice. Pøitom množství kosmického smetí neustále roste a pomalu se stává problémem pro všechny kosmické výpravy. Pøedpokládá se, že by tato vyèiš ovací operace stála 200 miliónù dolarù a trvala by zhruba 2 roky. Laserový paprsek by sloužil k zasažení úlomku a jeho zpomalení, což by vedlo k odchýlení dráhy jeho letu z dosahu stanice. Je tu ale ještì jeden netechnický, "pozemský" problém - mezinárodní dohoda o nepoužívání laserových zbraní v kosmickém prostoru. (Pavel Koten) Pražská poboèka Software AG od èervna tohoto roku øídí obchody nejen v Èeské a Slovenské republice, ale i ve Slovinsku a Chorvatsku. O tom, jak se taková vìc sebìhne, jsme si povídali s øeditelkou Software AG Èeská republika, paní Blankou Janíèkovou. SWN: Ve Slovinsku a Chorvatsku má Software AG poboèky, øízené z Prahy, nebo to je jinak? B. J.: Ne, obchody v tomto teritoriu øídíme pøímo z Prahy. Jde o malé státy Slovinsko má dva milióny obyvatel, Chorvatsko ètyøi a pùl s malým IT trhem. SWN: A proè jsou øízené z Prahy? B. J.: Nabízíme produkty, které ocení jen málo firem: podnik kolem tisíce zamìstnancù už je dolní hranicí, kterou dokážeme oslovit. Takové podniky už nepotøebují technologie na úrovni, kterou nabízíme. Poøád je ještì výhodnìjší zaplatit relativnì lacinou lidskou práci. V bývalém Èeskoslovensku máme zhruba sto potenciálních zákazníkù: Vládní instituce, banky, rozvodné podniky. Takže jsme hledali zpùsob, jak trh zvìtšit. Pùvodnì jsem usilovala o pøidìlení Maïarska, ale nakonec jsme získali Chorvatsko a Slovinsko s pøíslibem, že pokud se nám bude daøit, je možné uvažovat i o Maïarsku. Geograficky je k obìma zemím sice nejblíže Rakousko a Itálie, ale Italové nemají v Chorvatsku ani Slovinsku dobrou povìst; Rakušané ostatnì také ne. SWN: Jak se liší IT trh v tìch zemích navzájem? B. J.: Moc ne. Slovinsko je o nìco vyspìlejší, je vidìt, že jde o dlouhodobou baštu IBM, navíc v Chorvatsku se válèilo mnohem déle. Chorvatsko je fakticky jen Záhøeb, jinak nic. SWN: A odlišnost od IT trhu v tuzemsku? B. J.: Obrovská. Vìtšina øešení je založena na kombinaci Novell/DOS, úroveò odpovídá zhruba tak roku 93, 94 tady. Sem tam se objevují ojedinìlá øešení na Unixu. Naštìstí tam stále bìží mainframy, které dokážeme s DOSem propojit, o což je zájem. Pozmìnili jsme proto trochu i obchodní model: v tuzemsku témìø nepropojujeme jednotlivá øešení na bázi DOSu, na jihu nám nic jiného nezbývá. Pøi implementaci a údržbì našich øešení potøebujeme partnery. Tady je druhý rozdíl: v každém státu vznikl jeden obrovský softwarehouse kolem ètyø stovek lidí, a to v zemích výraznì menších než je ÈR, ve kterém pracuje vìtšina špièkových programátorù. Takže si partnery dost dobøe vybírat nemùžeme. A tøetí odlišnost je v informovanosti IT manažerù v øadì podnikù. Výjimkou je tøeba slovinský Telecom, ale jinak jsou naši manažeøi mnohem informovanìjší o novinkách. Z toho plyne i jiný pøístup k zákazníkùm: argumenty, které používáme v tuzemsku, pøedpokládají nìjakou dosaženou úroveò IT takže jsme je museli pozmìnit. SWN: Dìkuji za rozhovor. ( imi) n Adobe Systems podala žalobu proti spoleènosti Macromedia. Žaloba se týká patentu Adobe na palety se záložkami, což je metoda, jak zobrazovat a pracovat s více sadami informací ve stejné oblasti poèítaèové obrazovky. n Student obvinìný z vytvoøení viru I LOVE YOU byl zproštìn všech obvinìní. n CEO a zakladatel Corelu Michael Cowpland odstoupil ze své funkce. n Spoleènost Lufthansa a internetová firma T-Online International pøipravují novou platformu pro rezervaci letenek na Internetu. Na stránkách bude rovnìž letový øád, pøehled aktuálních èasù startù a pøistání letadel na více než 200 letištích aj. 28

18 Zdenìk Lejsek, Kdo ze starších by si tenhle citát z V. I. Lenina, který visel na kdejaké nástìnce, nepamatoval. Ne, že by mu tehdy pøikládal nìkdo pøíliš velkou váhu. Ale dnes, paradoxnì v dobì, kdy se k nám vrátil kapitalismus, nabyla tato slova na významu. A zbavena ideologické slupky pøipomínají, že vìdomosti jsou klíèem k pochopení a ovládnutí svìta. UÈIT SE, 30

19 UÈIT SE, Pøed revolucí koloval tenhle vtip: Ptali se V. I. Lenina: Co je lepší, mít manželku nebo milenku? A on na to: Já mám obojí. Manželce øeknu, že jsem u milenky, milence, že jsem u manželky, a mùžu v klidu na pùdì uèit se, uèit se, uèit se. UÈIT SE. 31

20 Psát o nutnosti vzdìlávání by proto v dnešní dobì bylo zvláš v oboru informaèních technologií jen mlácením prázdné slámy. Pøesto se dlouhou dobu od roku 1989 zdálo, že naše vládní garnitura hodlá nechat i tuto oblast volné ruce trhu. Výsledkem je jen zoufalý nedostatek míst pro studenty na vysokých školách, které se by s modernizovanou technikou jen tìžce probíjejí k vyšší kvalitì. Školy prostì nemají na to, aby dokázaly udržet vysoce kvalifikované odborníky, kteøí jsou v praxi mnohem lépe zaplaceni, nebo aby jim byly schopny alespoò nabídnout prostøedí (a prostøedky) k zajímavé práci. Podle analýz samotného ministerstva školství chybí pøedevším støední generace, takže se dá oèekávat, že bez razantních krokù se bude situace dále zhoršovat. Abychom se proto nestali bìhem nìkolika let z hlediska IT (a pozdìji vùbec) rozvojovou zemí ve støední Evropì, je tøeba, aby se lidé v praxi uèili, protože vzdìlávání v IT zdaleka nekonèí získáním vysokoškolského titulu nebo dokonce maturity. Celá øada firem si to uvìdomuje a podle modelù úspìšných na západ od našich hranic postavila svoje podnikání právì na poskytování vzdìlání ve více èi ménì specializovaných oborech. Podnikatelská sféra se ovšem potýká s celou øadou problémù, takže na investování do vzdìlávání zamìstnancù pøíliš mnoho penìz nezbývá. Leckde je stále považováno za vyhozené peníze a za nìco, co by se jaksi mìli zamìstnanci nauèit nejlépe sami ve svém volném èase. Realita je ovšem taková, že takových, kteøí investují volný èas do vzdìlání, je málo, takže se vìtšina uèí jaksi v rámci vykonávání pracovních úkolù nebo žije z podstaty. Výsledkem pak jsou nesprávné návyky a nevyužívání možností, které prostøedky poskytují, a následnì frustrace a neefektivní práce jednotlivce nebo i celé firmy. O tom, že toto øešení je výslednì velmi neefektivní, není proto pochyb. Denní rutina nikomu systémový nadhled nedá. Firmy, které do Èeské republiky od roku 1989 pøišly, jsou ovšem zvyklé na úplnì jiné prostøedí, kde se na soustavné vzdìlávání klade dùraz. Mùže jít o vnitrofiremní vzdìlávací kursy nebo specializovaná školení zajiš ovaná prodejci systémù pro uživatele. Zkrátka a dobøe, všeumìl samouk, který mìl úspìch na zaèátku devadesátých let kvùli neexistenci vyškolených profesionálù, u nich už dnes nemá pøíliš dobré šance. Oèekává se totiž, že bude svoje znalosti moci prokázat nìjakým vysvìdèením certifikátem, který vydala nìjaká všeobecnì uznávaná autorita, jejíž postupy na provìøování znalostí jsou dobøe v praxi známy a potvrzeny kvalitou nositelù certifikátu. Vlastnictví takového certifikátu zase na druhou stranu jeho majiteli dovoluje získat lépe placené (a leckdy i zajímavìjší) zamìstnání a snazší uplatnìní na trhu práce. Personalista si totiž mùže být jist, že uchazeè o zamìstnání má doopravdy znalosti, které uvádí v životopise, a jistì mu dá pøednost pøed stejným uchazeèem, jenž je takto prokázat nemùže. Koneckoncù pøi vstupním pohovoru prostì provìøit znalosti do hloubky nelze. Zamìstnanec selfmademan je tedy odkázán jen na svou profesionální povìst a pøímé nabídky, což nemusí být nutnì na závadu, ale pøece jen to omezuje jeho tržní možnosti. Tento trend k prùhlednosti, který lze pozorovat ve svìtì zejména v souvislosti s bojem proti korupci, má už i své konkrétní vyjádøení v praxi. Orgány státní správy v rùzných zemích zaèínají mít stanovenu povinnost pøijímat na urèitá místa jen pracovníky, kteøí mohou svou kvalifikaci prokázat certifikátem. Pøíkladem je Evropská Unie, která poèítá se zavedením certifikátu ECDL (viz dále) právì pro zamìstnance ve státní správì. Metody Jak se tedy nìco nauèit? Možností je celá øada. Samostudium podle bìžnì dostupných materiálù je nejménì nákladné, ovšem vyžaduje znaènou sebekázeò a okruh osob, s nimiž je možné konzultovat problémy a nejasnosti. Ty lze pøi troše štìstí nalézt i mimo zamìstnání v diskusních skupinách na Internetu (zadarmo) nebo na linkách technické pomoci (vìtšinou za poplatek). Samozøejmou podmínkou, kterou nemusí být jednoduché splnit, je dostupnost technického vybavení, jež je k výuce potøeba. Tìžko si lze asi pøedstavit, že si malá firma postaví klastr z nìkolika serverù v rámci výuky administrátora sítì. Použitelnost této metody zùstává proto omezena pøedevším na teoretickou pøípravu nebo výuku na systémech bìžnì dostupných v rámci organizace, které nejsou pro její provoz kritické. Výhodou samostudia je možnost postupovat libovolnou rychlostí; to se ovšem mùže rychle pøevrátit v nevýhodu. Moderní obdobou klasického studia z knížky je tzv. CBT (Computer Based Training), využívající, jak je již z názvu patrné, pro výuku poèítaèe. Obvykle má studující CD ROM s patøièným kursem. S nástupem multimédií se pak rozšíøilo i používání audiovizuálních možností poèítaèe, takže dnes je bìžné, že studující získává znalosti pomocí kombinace èlánkù, prezentací, praktických ukázek apod. Èasto bývá souèástí CD ROM i test pro ovìøení získaných vìdomostí. Kursy vedené lektorem mají oproti samostudiu nìkolik výhod potøebná kázeò je mnohem menší, pro konzultace problémù je k dispozici lektor, a také technické vybavení je takøka vždy dostupné pro celý rozsah vyuèované látky. Další zásadní výhodou je používání v naprosté vìtšinì kvalitnì pøipravených výukových materiálù, podle nichž je frekventant kursu proveden celou problematikou. Kursy ovšem neposkytují pøíliš mnoho možností, jak pøizpùsobit rychlost a obsah výuky vstupním znalostem a schopnostem jednotlivých úèastníkù. Dobrá školicí firma ovšem dokáže pro vìtšího zákazníka pøipravit kurs na míru, pøizpùsobený obsahem potøebám organizace i znalostem zamìstnancù. Nevýhodou kursu poøádaného v pøípadì menších organizací takøka vždy mimo jejich prostory je nedostupnost zamìstnance bìhem kursu a v pøípadì vìtší vzdálenosti místa výuky i náklady na ubytování. Kursy jsou obvykle organizovány dopoledne, v dobì klasické pracovní doby, nicménì pro obecnìjší témata nìkteré spoleènosti nabízejí i delší varianty kursù ve veèerních hodinách. Systém objednávek na principu kdo døív pøijde se uplatòuje pøedevším u bìžných kursù, které jsou vypisovány dopøedu bez ohledu na zájem zákazníkù. Pro specializovanìjší tématiku pak kursy vznikají teprve na základì zájmu, kdy organizátor nejprve zveøejní pouze téma kursu a èeká, až shromáždí dostatek pøihlášek, a teprve potom urèí termín. 32

21 Úplnou svobodu v termínech i místech pak vìtšinou mají dostateènì velcí zákazníci, kteøí dokážou naplnit v jednom termínu celý kurs. Pro takové zákazníky jsou firmy, zabývající se vzdìláváním odborníkù skuteènì profesionálnì, schopné pøipravit kurs na míru. Jak po stránce obsahu, tak i nejvhodnìjší formy podle znalostí konkrétního frekventanta. Pokusem o odstranìní nevýhod obou klasických systémù výuky jsou rùzné systémy virtuálních univerzit nebo distanèního vzdìlávání nebo elektronického vzdìlávání. Technologické zázemí pro všechny reinkarnace pøedstavuje Internet nebo intranet. V nìm je umístìn server, jehož prostøednictvím probíhá výuka. K nìmu je pøipojen na dálku jak lektor, tak frekventanti kursu, popøípadì administrátor kursu èi jeho autoøi. Výhodou zøejmou na první pohled jsou úspory na cestovném a také na èase. Zamìstnanec zùstává buï pøímo na svém pracovišti, nebo se od nìj pøíliš nevzdálí, takže je bez potíží k dispozici pro øešení nezbytných problémù. Kromì pøipojení k Internetu je ještì potøeba, aby poèítaè byl vybaven zvukovou kartou, mikrofonem a reproduktory, aby mohl frekventant komunikovat s lektorem. Pro výuku je také tøeba dostateènì klidná místnost, kde frekventant nebude rušen hlukem z okolních pracoviš a naopak nebude rušit ostatní. Nároky na výkonnost a kvalitu pøipojení k Internetu se liší podle typu kursu napø. pro bezproblémový pøenos hlasu i obsahu kursu mùže postaèit i linka 28,8 kb/s. Jistì bude však lepší, když pùjde o pevnou linku s vyšší rychlostí od poskytovatele, který netrpí èastými totálními výpadky, jež by kurs mohly zcela znehodnotit. V nìkterých pøípadech, kdy se jedná spíše o samostudium, nemusí být stanoveny pevné èasy a frekventanti se mohou pøipojovat v èase, který jim vyhovuje. Pokud však jde o on line výuku, i zde je stanoven èas, kdy se musí pøipojit k uèebnímu serveru. Všechny tyto metody výuky na dálku mají ovšem ještì jeden háèek pøedpokládají totiž alespoò základní znalosti ovládání poèítaèe. Také se tato metoda pøíliš nehodí pro nìkteré kursy administrátorù, kde neustálé rekonfigurace systému vedou na rebootování poèítaèe, ale pro úèely výuky bìžného uživatelského softwaru bezpochyby vyhoví. Rozhodnì lze tuto metodu považovat za vysoce perspektivní, hlavnì vzhledem k její úspornosti. Hybridní systémy spojují dohromady interaktivitu kursu vedeného lektorem s dálkovým vzdìláváním nebo samostudiem pomocí CBT. Jejich aplikace je velmi úsporná a má øadu výhod. Samostudiem naèerpá frekventant potøebné teoretické znalosti, které pak mùže prohloubit na pomìrnì krátkém cvièení s lektorem. Fáze výuky s lektorem je tak zkrácena na nezbytné minimum a nevyèerpává zbyteènì jak lidské, tak finanèní zdroje a další prostøedky. Pøitom zùstává možnost, jak proškolit frekventanty na jinak nedostupných zaøízeních nebo komplexních sestavách. Zároveò u úplných zaèáteèníkù mùže výuka s lektorem pøeklenout poèáteèní potíže a umožnit pøechod k úspornìjšímu vzdìlávání na dálku. Nìco navíc Bìžná nabídka vzdìlávacích programù v IT u nás pøedstavuje pøedevším kursy vedené lektory, ménì bìžná už studium pomocí dalších technologií. Sem patøí pøed pár lety ve vyspì- 33

22 Cisco Akademie v ÈR Program Cisco Networking Academy (CNA) vznikl ve Spojených státech jako prostøedek pro výchovu odborníkù schopných spravovat a udržovat sítì už v roce 1993, pùvodnì jako program pro vzdìlávání zamìstnancù spoleènosti. Pozdìji byl program pøeorientován a rozšíøen tak, aby mohl být nabízen po celém svìtì. Technologicky stojí na využití Internetu kombinovaném s praktickým školením s lektory. Trvá ètyøi semestry rozdìlené pøibližnì do dvou let, podle rychlosti postupu frekventanta. Cisco tento program implementovalo v 33 zemích, v nichž vytvoøilo dvoustupòovou strukturu regionálních a lokálních akademií. Po svìtì už jich je skoro s asi studenty. Regionální akademie slouží k výchovì lektorù pro lokální akademie, které se zabývají výukou frekventantù. Každá regionální akademie pøitom spravuje asi deset Zkoušky na CNA v Košicích: Nejdøíve sí propojit a hlavnì správnì nakonfigurovat, aby všechno fungovalo, jak má. Pøíklad výkladu na dálku v Cisco Akademii. Úvodní stránka prvního semestru virtuální akademie. lokálních akademií. Akademie jsou nezávislé organizace, které se zabývají vzdìláváním (vìtšinou støední nebo vysoké školy) a získávají potøebnou techniku v rámci zvýhodnìného programu od Cisca a sami si hradí svùj provoz. V ÈR jsou již otevøeny dvì regionální akademie, první pøi spoleènosti CESNET ve spolupráci s katedrou telekomunikací ÈVUT, druhá pøi Technické universitì v Ostravì, první lokální byla otevøena na gymnáziu v Pardubicích a do poloviny pøíštího roku by mìlo být sedm regionálních akademií umístìných nejspíše v bývalých krajských mìstech a 70 lokálních akademií v okresních mìstech. Studium zahrnuje úplné vzdìlání z oboru datových komunikací zakonèené certifikací. Po absolventech CNA je znaèná poptávka, protože jejich znalosti využije takøka každá firma pøipojená k Internetu a nejen ona, ale také firmy zabývající se projektováním, instalacemi a správou sítí. Podle Cisca jeho znalosti na závìr studia odpovídají znalostem odborníkù, kteøí získávají certifikát CCNA (Cisco Certified Networking Associate) základní certifikát ve vzdìlávacím programu Cisca. První semestr je vìnován teorii, od druhého roste podíl praxe od 30 % až do posledního na cca 50 %. Druhý semestr se vìnuje smìrování, tøetí pøepínání a v posledním jsou hlavním tématem heterogenní systémy. Cisco se snaží, aby CNA byla akreditována jako rekvalifikaèní program, aby mohli být pøedevším støedoškoláci v problémových oblastech pøeškoleni na perspektivní obor, kde je nedostatek pracovníkù. Pro tento úèel se už pøipravuje jednoduchý specializovaný slovník a také spolupráce s jazykovými školami, nebo pøedpokladem pro absolvování je alespoò èásteèná znalost manuálové angliètiny. Velkým úspìchem je, že se podaøilo najít systém financování prostøednictvím Nadace Pangea, která bude spravovat financování akademií pøedevším sponzorské dary, které by mìly zabezpeèit nejvìtší èást potøebných penìz. Na Slovensku už CNA bìží témìø rok na Regionální akademii pøi FEI TU Košice a pro letošní školní rok se tam pøipravuje otevøení bakaláøského studia založeného na CNA a zaèlenìní do dalších dvou pøedmìtù. 34

23 lých zemích velmi propagovaná metoda CBT (Computer Based Training) založená na využití multimediálních schopností poèítaèe, kde nosièem informací jsou CD ROM nebo dnešní favorit WBT (Web Based Training). Obì metody se u nás používají zatím ménì, než by bylo žádoucí, nicménì zejména WBT je v souèasnosti velmi vhodná pro použití v rozsáhlých (a rozprostøených) organizacích. Vzdìlávání však není jen samotná výuka. Dùležitá je i pøíprava celého projektu firemního vzdìlání a získání zpìtné vazby kontrola efektivnosti vložených investic. Dobøe pøipravený projekt tedy nejprve zaène definicí cílù a zjištìním souèasného stavu, a teprve potom navržením postupu a po ukonèení fáze uèení kontrolou nabytých znalostí. Pro tento proces musí firma, která ho pøipravuje, nejprve stanovit, jaká úroveò znalostí je potøeba pro urèité pozice, a potom podrobit zamìstnance testu znalostí. V další fázi dojde k jejich rozèlenìní podle úrovnì znalostí a zamìstnanci projdou školením. Nìkteøí formou samostudia, jiní na kursu s lektorem atd., podle toho, co je pro danou skupinu nejvhodnìjší. Pokud je tato fáze založena na webových technologiích, existují obvykle prostøedky, pomocí nichž mùže zodpovìdná osoba (zøejmì nìkdo z personálního útvaru) snadno kontrolovat i postup jednotlivých frekventantù, protože kursy obvykle obsahují øadu kontrolních bodù, kde se ovìøuje znalost probrané látky. Na závìr projektu se provede nové testování znalostí, aby se ovìøilo, zda bylo dosaženo stanovených cílù a zamìstnanci mají znalosti potøebné pro vykonávání své práce. Tento komplikovaný projekt nejen poskytuje možnosti, jak mìøit efektivitu vzdìlávání, ale mùže pøispìt i k lepšímu fungování firmy díky provedené analýze potøebných znalostí na jednotlivých pozicích. Kursy Nabídka kursù pro vzdìlávání v IT je neuvìøitelnì široká. Od úplných základù, v nichž se zaèíná od zapnutí poèítaèe a vysvìtlení, jak hýbat s myší, až po specializované kursy pro návrháøe IT systémù, nebo úzce specializované kursy organizované pøímo výrobci softwaru. Pomiòme kursy organizované po firemní linii pro obchodníky, techniky nebo specialisty, jichž se ani odborná veøejnost nemùže úèastnit, a pokusme se o pøehled nabídky kursù (jistì neúplný) urèených pro koncové zákazníky. Prakticky všechny kursy, které se nám podaøilo najít, jsou na platformì PC, nepoèítáme-li vìtší systémy (VMS). Minorita uživatelù Macintoshe se projevuje i zde, takže pøes kampaò propagující domácí model imac nebyl ve standardní nabídce firem živících se školením ani jeden kurs na této platformì. Naopak je vidìt nástup Linuxu, pro který se objevují i zaèáteènické nebo pøechodové kursy. Proto operaèní systém, nad kterým probíhá valná vìtšina uživatelských školení, pøedstavují nejèastìji Windows 9x nebo Windows NT (novìji Windows 2000). Na konci každého kursu pak získá jeho absolvent osvìdèení. V nìkterých kursech ovšem až po absolvování závìreèných testù, jež slouží jako kontrola nabytých znalostí pro organizaci, která ho na kurs vyslala. 35

24 Kursy pro úplné zaèáteèníky Kursy pro úplné zaèáteèníky jsou k nalezení nejen v nabídce firem, které se zabývají výhradnì školením poèítaèových technologií, ale prakticky všude. U specializovaných firem lze vcelku oprávnìnì pøedpokládat, že lektoøi budou mít certifikát a nejspíše i pedagogický kurs, takže kurs bude veden profesionálnìji. PC kursy Kursy základního ovládání poèítaèe zahrnují obvykle nástin funkcí jednotlivých èástí poèítaèe, a dále pak vìtšinou uèí, jak ovládat grafické prostøedí a práci se souborovým systémem. Frekventanti se v nìm nauèí bìžnì používanou terminologii, pracovat s myší a klávesnicí, vèetnì klávesových zkratek, a pøizpùsobovat vlastnosti grafického prostøedí, práci s výmìnnými médii, tisknout dokumenty atd. Jeho nedílnou souèástí by mìlo být i získání pøehledu o tom, k èemu by Firma Oblast školení Certifikát Akreditace Místo Poznámka APP Education SAP, Oracle, Linux Prometrics Oracle University, Brno, Ostrava, Praha Technologické Microsoft, SQL SAP Logo Partner, MŠMT a manažerské kurzy APS Brno Microsoft MOC, Novell, Brno X-Windows Unix, Linux Computer Help Microsoft MOC, ECDL Prometrics, ECDL MS CTEC Partner, Hradec Králové, Praha ECDL, MŠMT Datasys Microsoft MOC, Catia, Prometrics MS CTEC Member, Brno, Praha, Zlín UMS Corel, Oracle, Linux, AIX, MŠMT RS/6000, Správa sítí (IBM, HP a Tivoli) Datron Microsoft MOC, MS CTEC Member Èeská Lípa Mobilní uèebny Novell, Autodesk Digi Trade Microsoft MOC MS CTEC Member, Lotus AEC Praha EIITE Microsoft MOC, Prometrics MS CTEC Partner, NAEC, MŠMT, Ostrava, Praha Management A+, Network+, Novell, Linux Suse ATC, Compaq ATC, a marketing Linux, Compaq GTS Learning Partner Emwac Group Microsoft MOC MS CTEC Member, èlen Hradec Králové Za peníze MS vyškolí celosvìtové sítì založené 200 zamìstnancù MS a Digitalem na školení vysokých škol MS produktù. GComp Microsoft MOC MS CTEC Member Praha Výukový server Eliška jen èásteènì Gopas Microsoft MOC, Oracle, SCO, Prometrics, VUE MS CTEC Partner, ECDL, Brno, Praha ISO 9001, MŠMT, Linux, Informix, Novell, SCO AEC, Oracle University, možnost opakovat Software602, Adobe, Corel Software602 Školicí Støe- kurs zdarma, možnost Lotus, A+, ECDL disko, IBM ATTP, vyškolit nového IT Prosoft CIW APT specialistu (=náhradu) zdarma Hewlett Packard Microsoft MOC, Prometrics MS CTEC Member Brno, Praha Manažerské kurzy HP produkty, SAP Chip Akademie ECDL ECDL ECDL Praha Nicom Microsoft MOC Prometrics MS CTEC Partner, Brno, Olomouc, Autodesk, Software602, Autodesk ATC, GTS školicí Ostrava, Praha GTS Inec støedisko, MŠMT, Software 602 Školicí støedisko, OKsystem Microsoft MOC Prometrics MS CTEC Member, Novell Praha ISO 9001 Novell, Oracle, NAEC, Oracle Education SQL Partner, Centura (Gupta) AEC Prometheus Education Microsoft MOC MS CTEC Member, MŠMT Plzeò, Praha PVT Microsoft MOC, Compaq, Prometrics MS CTEC Member, MŠMT, Brno, Èeské Budìjovice, ISO 9001 Computer Associates, Compaq ATC, Computer Hradec Králové, Liberec, Oracle, Corel, Open VMS, Associates, Oracle Education Olomouc,Ostrava, Plzeò, Tru64 UNIX Partner Praha, Ústí nad Orlicí S-Comp Centre Microsoft MOC Prometrics, ECDL MS CTEC Partner, Autodesk Praha ATC, MŠMT, ECDL, Corel Autorizované školicí støedisko, Lotus Desktop Training center Unicorn Education Rational Software, Oracle, IBM, Rational Praha Øada produktù IBM, Oracle, Linux Software pro analýzu a øízení projektù a vývoj SW Vybraná školicí støediska. 36

25 mohli poèítaè využívat, vèetnì rychlého seznámení ukázky práce s Internetem a základní sadou aplikací textovým a tabulkovým procesorem, databází a jednoduchým kreslicím programem. Takový kurs bývá vìtšinou jedno- až tøídenní a pøijde na až Kè na den. Kursy aplikaèního softwaru Naprostá vìtšina kursù aplikaèního softwaru se vcelku pochopitelnì týká aplikací z MS-Office a vždy pøedpokládá znalosti ovládání poèítaèe. V nejvìtší pøevaze je Word a Excel, kterým úspìšnì sekunduje PowerPoint. Outlook a Access jsou nabízeny ponìkud ménì. Word, Excel a Access jsou obvykle rozdìleny do dvou kursù na základní, kde se frekventant nauèí pracovat s funkcemi potøebnými pro bìžnou práci, a pokraèovací, kde se douèí speciality. Speciálnì pro Access pak bývá nabízen ještì tøetí kurs zamìøený na programování aplikací. Výuka Outlooku bývá èasto zahrnuta do kursù vìnujících se práci s Internetem. Typická délka jednoho kursu je dva nebo ètyøi dny, minimální cena za den je kolem Kè, typicky kolem Kè. Maximum u bìžných programátorských kursù je až ke Kè. K pomìrnì èasto nabízeným kursùm na aplikaèní software patøí ještì MS Project, MS SQL Server a nìkteré DTP programy jako tøeba Adobe Photoshop nebo Corel Draw. Ostatní relativnì bìžné aplikace pak školí jen nìkolik firem, které se na danou problematiku více specializují a nabízejí kromì školení ještì další služby (typická situace v DTP). Øadu kursù na specializované aplikace pak poøádají buï støediska, která obvykle provozuje nìkterý z distributorù nebo dealerù produktu (CAD produkty, Oracle, SAP), nebo pøímo výrobce. Ceny jsou v tìchto pøípadech vyšší, Kè/den, ovšem lektoøi bývají èasto nejlepší odborníci, kteøí jsou v ÈR k dispozici. Na serveru najdete internetové kursy programù ze starší verze kanceláøského balíku Office 97 úplnì zdarma (každý mìsíc jinou aplikaci). Pøedpokladem je ovšem laciný pøístup k Internetu a jednoduchá registrace v databázi serveru Eliška. Kursy Internetu Podle zamìøení je lze velmi zhruba rozdìlit na spíše uživatelské a spíše programátorské. První skupina má za cíl nauèit frekventanty efektivnì využívat tento prostøedek k získávání a výmìnì informací. Nejen, že se tedy vyuèuje samotná práce s programy, jako je Internet Explorer, a hodnì èasu se stráví s vyhledávacími stroji a informaèními servery, ale také s poštovními klienty. Pokraèovací kursy pak jdou za rámec samostatného poštovního klienta a zabývají se pøedevším spoluprací ve firmì. Obvyklá délka základního kursu je jeden, nejvýše dva dny, u pokraèovacích do tøí dnù. Ceny se neliší od cen kursù na bìžné aplikace. Programátorsky orientované kursy pro Internet se obvykle vìnují tvorbì statických stránek (FrontPage) a samotnému standardu HTML, takže po jejich absolvování lze zvládnout jednoduchou prezentaci na webu nebo na intranetu. Délka 37

26 Distanèní vzdìlávání u nás Distanèní vzdìlávání v ÈR navazuje pøedevším na vysokých školách na pøedchozí systém dálkového studia. Moderní technologie zejména Internet se pokouší do výuky nasadit øada škol. Bohužel i pøes snahy o koordinaci na meziškolské úrovni prostøednictvím Národního centra pro distanèního vzdìlávání jde povìtšinou o aktivitu jednotlivých pracoviš na školách, a nikoli o spoleèný pøístup. Proto je vždy koncept distanèního vzdìlávání pøipravován z pohledu té které školy, a nikoli jako zastøešující projekt virtuální univerzity, která se zabývá výhradnì distanèním vzdìláváním, jako napø. Open University ve Velké Británii nebo Fernuniversität v Nìmecku. Ze zaèátku se experimentovalo s jednoduchými systémy založenými na HTML a skriptech, ale to se velmi rychle ukázalo jako zcela nepoužitelné. Nyní se experimentuje s øadou specializovaných prostøedkù, ale zdá se, že u nás získává na popularitì pøedevším Learning Space (Lotus/IBM) díky flexibilitì a možnostem, které má pøi pøípravì a hlavnì pøi správì a øízení kursu, kdy nenechá správce rozsáhlejšího balíku kursù s prázdnýma rukama. Oproti jednodušším nástrojùm zvládne naplánovat nejen testy a schùzky, ale tøeba i vytvoøit videokonferenèní spojení pro patøiènì vybavené úèastníky, pøièemž zvládne i asynchronní komunikaci. Z výzkumných prací, které školy uskuteènily, vystupuje jeden spoleèný rys distanèní vzdìlávání je diametrálnì odlišná metoda než klasická výuka z oèí do oèí. Distanèní výuka klade výraznì vyšší nároky na pøípravu materiálù pro studenty, Bìhem kursu se obvykle rozvine diskuse nad jeho tématy, nìkdy i mimo nì. Každý student má možnost podívat se do plánu kursu a hned vidí, co se bude uèit a do kdy mají být hotovy jednotlivé úkoly. Pøi pøípravì kursu má jeho autor možnost zvolit pro otázky v testech z celé øady typù odpovìdí: Ano/Ne, výbìr nìkolika možností z více možností, jedné možnosti z nìkolika, porovnání odpovìdi s databází atd. kteøí by je mìli dostávat v kompletní podobì, protože ve velké vìtšinì mají mnohem ménì èasu na vyhledávání dalších informaèních zdrojù apod. Je tøeba poèítat s pomalejším postupem studujících a umožnit jim velkou flexibilitu v termínech. Dále se ukázalo, že režie distanèního kursu je výraznì vyšší než u pøímé výuky. Dùvod je jednoduchý výuka je individualizovaná, takže lektor stráví vìtší množství èasu odpovídáním na otázky a také bývá vyšší obsah testù, které je tøeba vyhodnotit. I když v nìkterých pøípadech lze nasadit automatické vyhodnocování, stále zbývá dost ruèní práce. Nároènìjší pøíprava kursu zvyšuje jeho cenu, takže se vyplatí až pøi vìtším poètu studentù, kteøí jím projdou. Nejvìtší potíž však pøedstavuje samotný bìh kursu, který kvùli nižší intenzitì trvá déle, a jeho lektor tudíž musí být pro kurs k dispozici mnohem delší dobu než u klasického kursu ukazuje se, že doba je delší až 7 až 10x. S delší dobou trvání kursu roste administrativa ještì o zmìny, ke kterým dochází napø. zmìny e mailové adresy, odklady testù kvùli onemocnìní atd. Snadno se pak stává, že lektor vede souèasnì nìkolik kursù (rùzných nebo i stejných v jiné fázi) a zaèíná ztrácet pøehled, nebo mùže být nárazovì pøetìžován, aniž by se pøetížení dalo pøíliš pøedvídat. S tím je spojen i problém, že oproti snadnému hodnocení práce studenta prostøednictvím testù témìø vùbec neexistují prostøedky pro hodnocení lektora a ostatních pracovníkù, kteøí se podíleli na pøípravì nebo bìhu kursu. Zdá se proto, že zaøazení distanèního vzdìlávání za pomoci internetových technologií do bìžného plánu našich škol èeká ještì dosti dlouhá cesta, než se podaøí nalézt vyhovující varianty. Všechny ukázky na této stranì jsou z kursù pøipravených na Lotus Learning Space na Katedøe didaktiky fyziky UK v Praze. 38

27 trvání zde nepøevýší dva dny, ceny jsou stejné, nebo jen mírnì vyšší než u kursù orientovaných na kanceláøské aplikace. Kursy programování Jsou nabízeny pomìrnì zøídka ve valné vìtšinì jako rozšiøující kurs ke kanceláøské aplikaci typicky jde o programování ve Visual Basicu pro Word, Excel atd. Samostatnou kapitolou jsou pak kursy pro Visual FoxPro nebo jiný databázový stroj èi SQL jazyk. Programování v èisté podobì se nabízí vìtšinou jako Visual Basic, ale najdou se i kursy zamìøené èistì na C nebo C++ a objektové programování. Úplnì však chybí kursy zamìøené na výuku Javy. Vìtšina kursù se ovšem orientuje smìrem k Internetu a databázím. Ceny se pohybují zhruba od Kè/den a výraznì výše, minimální délka kursu bývá kolem dvou dnù, ale za ty se jistì z nikoho programátor nestane. Prakticky vždy se pøedpokládají pøedbìžné znalosti a vlastní praxe. Ani u velkých softwarových domù jsme nenašli kursy vìnované programování v Cobolu (pøestože trh stále jeví o tyto programátory zájem), stejnì dopadl i kdysi tak oblíbený (a nenávidìný) FORTRAN, ale pøekvapivì jsme narazili na kurs Pascalu. Programování v assembleru (libovolném) se také musí nauèit zøejmì každý sám. Kursy pro administrátory Systém kursù pro administrátory operaèních systémù patøí k nejlépe propracovaným. Prakticky každý výrobce má svùj program pro certifikaci znalostí a dobøe propracovaný systém vzdìlávání. Microsoft nazývá svùj program MOC (Microsoft Official Curriculum) a zahrnuje do nìj vše, co se týká produktù z rodiny BackOffice, a navíc i Windows 98. Kursy jsou od jednodušších jednodenních až po nároènìjší pìtidenní v typických cenách kolem až Kè za den. U jednodenních školení cena roste až pøes Kè kvùli pomìrnì drahým materiálùm. Obdobný program, nyní postupnì krystalizující do ètyø smìrù, má i Novell: operaèní systém NetWare, GroupWise, adresáøové služby NDS a zatím nevyhranìný zbytek zahrnující internetové technologie. Základní úroveò znalostí poskytují kursy Netware Administration (Groupwise Administration) a Networking Technologies. Vìtšina kursù v programu je tøí až pìtidenních, s cenami kolem až Kè za den. Pozadu nezùstává ani SCO, které má vzdìlávací program také rozdìlený podle produktù na vìtev OpenServer a UnixWare. Kursy jsou dvou až pìtidenní s cenami kolem Kè za den. Cisco jako jeden z hlavních hráèù souèasné sí ové infrastruktury zatím svùj systém vzdìlávání drží ve svých rukou (pøesnìji u svých distributorù), i když v letošním roce u nás zaèal otevírat vzdìlávací støediska Cisco Akademie, jež jsou na firmì relativnì nezávislá. Ty ovšem neparticipují pøímo v systému vzdìlávání odborníkù certifikovaných pro produkty Cisco, ale poskytují obecnìjší vzdìlání v sí ových technologiích viz èlánek Cisco Akademie v ÈR. Ceny kursù na Cisco produkty jsou výraznì vyšší a bìžnì se pohybují kolem 10 až 13 tisíc Kè za den. Rozsáhlý program pro vzdìlávání má ovšem i Oracle, SAP a samozøejmì IBM. Certifikace I když každý absolvent kursu získá osvìdèení o jeho absolvování, není to vysvìdèení o kvalitì znalostí, ale spíše jen doklad o tom, že se školení zúèastnil. Pro prokázání kvality znalostí je potøeba získat certifikát. Výrobci softwaru mají obvykle certifikáty rozdìleny podle oblastí a úrovnì znalostí, takže existují ucelené nìkolikastupòové programy. Systém certifikace je vìtšinou shodný testovací støedisko se stará o provedení patøièných zkoušek, na základì jejichž výsledkù vydá výrobce úspìšnému absolventovi certifikát. Pro získání nejnižšího stupnì certifikace obvykle staèí jedna zkouška, vyšší stupnì pak vyžadují složit úspìšnì nìkolik zkoušek, obvykle ze vzájemnì se doplòujících oblastí. Èást zkoušek bývá povinná, èást si mùže uchazeè zvolit podle svého zamìøení. Všechny zkoušky jsou placené (vèetnì neúspìšných pokusù) a provádí se prostøednictvím testu na poèítaèi. V pøípadì administrátorských zkoušek jsou až na výjimky v angliètinì. Uchazeè tedy musí vládnout slušnì i tímto jazykem, protože doba trvání zkoušky je limitována. Testy používané pro ovìøování znalostí zahrnují jak obecné teoretické otázky, tak i simulace èinností a také øešení problémù. V nìkterých testech je i èást, v níž uchazeè musí pøedvést požadovanou èinnost v praxi. Testovací program buï náhodnì vybere pevnì stanovené množství jednodušších otázek z každé provìøované oblasti, nebo klade otázky interaktivnì podle odpovìdí. U interaktivních testù jsou otázky obvykle komplikovanìjší, ale pro úspìšný výsledek jich staèí zodpovìdìt ménì. V tomto pøípadì je test ukonèen po pøekroèení minimálního stanoveného poètu otázek a dosažení vyhovující úrovnì nebo pøi pøekroèení maximálního poètu otázek. Certifikáty mají vìtšinou platnost omezenou životností toho kterého produktu na trhu, a každá zkouška má proto také obvykle omezenou dobu platnosti. Majitel certifikátu pak musí do stanoveného data obnovit svoje znalosti novou zkouškou, která zohledòuje technologický pokrok. K pøípravì na zkoušky pro získání certifikátu poprvé bývá vìtšinou zapotøebí absolvovat celou øadu kursù, nebo samostudium vìtšinou nepokryje všechny otázky, s nimiž se uchazeè u zkoušky mùže setkat. A v nìkterých pøípadech jsou otázky pøímo vztaženy k materiálùm používaným na kursu. Pro obnovu certifikátu se však v nìkterých pøípadech lze bez kursu obejít, nebo pøi vìtších zmìnách absolvovat jen nìkolik rozdílových kursù. Výhodou, kterou získávají majitelé certifikátù, je pøístup k novým verzím produktù a k databázím technických znalostí. K tìm není èasto možné se dostat jinak, a to ani formou pøedplatného. A+ Certifikát A+ pochází od spoleènosti CompTIA a je urèen pro techniky zhruba s pùlroèními zkušenostmi. Je to zøejmì certifikát zamìøený na nespecifický hardware dostupný v ÈR. Pro svoje týmy technické podpory mají výrobci samozøejmì svo- 39

28 Virtuální uèebna Díky laskavosti firmy Gopas jsme mìli možnost zúèastnit se výuky prostøednictvím internetových technologií. Cílem cca hodinové výuky bylo seznámit se s výukovým prostøedím a nauèit se ho ovládat tak, aby pøi dalším kursu už bylo možné se soustøedit na obsah a forma nebyla pøekážkou. Prostøedí nám vytvoøil server spoleènosti Executrain, na nìmž byla pøedem vytvoøena virtuální tøída, do níž se ve stanovený èas dostavili jednotliví studenti. Použitý software dovoloval komunikaci mezi úèastníky chatem a hlasem. Hlasová komunikace používala model jeden na všechny, takže bylo tøeba se pøedem hlásit do diskuse, kterou øídil lektor. Pøed zaèátkem výuky ovšem bylo ještì tøeba ze služební èásti serveru stáhnout klientskou èást aplikace a tu nainstalovat. Instalace kromì klasické èásti zahrnovala ještì seøízení úrovnì hlasitosti pro mikrofon a reproduktory/sluchátka, aby se sladily úrovnì požadované ovladaèi a všichni úèastníci se dobøe mezi sebou slyšeli. Toto pøednastavení se pak bìhem kursu ukázalo jako nejslabší èást použitého softwaru, protože v nìkterých pøípadech byla hlasitost prostì pøíliš nízká. Dostupné prostøedky zahrnovaly hlasování, možnost sdílení aplikací s øízeným pøedáváním ovládání. Kromì zabudovaného kreslicího programu bylo možné sdílet i okno z libovolné aplikace spuštìné u kteréhokoli studenta. Lektor mìl navíc možnost sledovat, co vidí jednotliví studenti. Všichni úèastníci bohužel používali výhradnì pevné linky Tak co se budeme dneska uèit? o minimální rychlosti 128 kb/s pro pøipojení k Internetu, takže nebylo možné posuzovat kvalitu pøi pomalejším pøipojení, ale podle testù je prý použitelná i rychlost 28,8 kb/s. Zvuková kvalita byla dobrá a kromì hlasitosti a jedné o nìco horší zvukové karty nebyl vùbec žádný problém se srozumitelností. Jen bylo nutné si zvyknout na Studenti se pomalu scházejí na hodinu. Nejenže je možné sdílet i nenainstalované aplikace, ale mùžete i se dozvìdìt, jak odpovìdìli na otázky vaši kolegové. zhruba vteøinové zpoždìní od kliknutí myší k spøedání slova jinému úèastníkovi ke skuteènému zahájení pøenosu hlasu, které zpùsobovalo ztrátu èásti prvního slova. Pøestože jsme zkoušeli použití prostøednictvím Internetu, dá se øíci, že nasazení na lokální síti ve vìtší organizaci nenarazí na technické potíže. Organizaèní problém mùže pøedstavovat zajištìní klidného prostøedí pro studenty. Rozhodnì nás tento experiment pøesvìdèil, že vzdìlávání na dálku prostøednictvím poèítaèe je už nyní dobøe použitelné v praxi. 40

29 je systémy certifikovaného školení, ale ty nejsou veøejnì pøístupné. Obsah pøípravných kursù je zamìøen podle platforem pro Mac a pro PC/Windows. U nás je nabízena z pochopitelných dùvodù jen verze pro PC. Jejich absolvování dá nezbytné znalosti každému, kdo se chce na poèítaèích zabývat hardwarem. Využijí ho asi pøedevším zájemci, kteøí pøicházejí z jiných oborù, nebo studenti prùmyslových nebo vysokých škol zamìøených na technickou stránku poèítaèù se s patøiènými informacemi (možná ještì širšími) setkávají v øadì pøedmìtù. Velmi vhodný je tento certifikát jako zaèátek pro pracovníky technické podpory, kterým dá nezbytný základ znalostí pro další vzdìlávání. Podle spoleènosti CompTIA bylo v bøeznu jeho nositelem asi lidí na svìtì. Cisco Cisco má certifikaèní program pomìrnì pøímoèarý. Pro získání nejuznávanìjšího certifikátu CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert) není tøeba získat nižší certifikáty, ale pøedpokládá se, že kandidát je postupnì získá, aby si potvrdil úroveò svých znalostí. Zaèíná se proto obvykle s CCNA (Cisco Certified Network Associate), pro který je tøeba složit jednu zkoušku, nebo CCDA (Cisco Certified Design Associate), který též vyžaduje jednu zkoušku. Další úroveò CCNP a CCDP (Cisco Certified Network Professional, resp. Design Professional) už vyžaduje absolvovat ètyøi kursy, které jsou pak vyhodnocovány ètyømi nebo dvìma testy (jeden je souhrnný). Pro CCIE je pak test jen jeden, ale kursy jsou rozloženy na teorii a praxi a samotný test také zahrnuje praxi ve zkušební laboratoøi. ECDL Certifikát ECDL (European Computer Driving Licence) je pomìrnì mladý a u nás je dostupný teprve od loòského roku. Jeho správcem je ECDL Foundation (ECDL F), která sídlí v Irsku. ECDL F se snaží mimo Evropskou unii prosadit jeho svìtovou verzi ICDL International Computer Driving Licence. ECDL má mezinárodní platnost a i když svoje uznání u nás teprve hledá, v rámci Evropské Unie má ty nejlepší pøedpoklady stát se certifikátem, který zaruèuje znalost základních kanceláøských programù na úrovni uživatele. V nìkterých státech se zøejmì již brzo stane standardem, který bude vyžadován ve státní správì. V Maïarsku tomu tak již je od letošního roku. V ÈR se zatím hovoøí o pilotním projektu v rámci Èeské správy sociálního zabezpeèení a poèítá se s ním pro všechny uèitele. ECDL byl také akreditován Ministerstvem práce a sociálních vìcí jako rekvalifikaèní kurs, ovšem zdaleka ne všechny úøady práce ho mají zaøazen do rekvalifikaèních programù. Organizace udìlování certifikátu je obdobná jako u ostatních. Držitelem oprávnìní pro jeho šíøení v Èeské republice je Èeská spoleènost pro kybernetiku a informatiku, která po splnìní urèitých kritérií udìluje školicím støediskùm pravomoc provádìt testy ECDL. V souèasnosti má toto oprávnìní osm støedisek (viz tabulka Vybraná školicí støediska). Uchazeè o certifikát nejprve získá ECDL Index za poplatek cca Kè, kterým si pøedplatí zkoušky v konkrétním støedisku. Do tohoto indexu se mu pak zapisují úspìšnì absolvované zkoušky a na jejich základì je vystaven i certifikát. Opakování zkoušky pak neúspìšného kandidáta pøijde nejménì na 300 Kè. Získání certifikátu vyžaduje složení sedmi zkoušek. Jedné z teorie, v níž musí uchazeè prokázat znalost terminologie a obecné znalosti oboru, a dalších šesti praktických. První z nich se týká práce s operaèním systémem, zejména souborového subsystému, tisku atd., další se pak týkají jednotlivých základních aplikací textového editoru, tabulkového procesoru, databáze, prezentaèního nástroje. Poslední zkouška pak provìøuje schopnosti práce s elektronickou poštou a Internetem. Vìdomosti potøebné ke zkoušce jsou na úrovni dobøe obeznámeného uživatele a po vìtší èi menší revizi znalostí je schopen vìtšinu zkoušek složit témìø každý, kdo s tìmito programy bìžnì pracuje, zvláš proto, že pøi zkouškách je možné používat pomocníky a nápovìdu. Existuje ještì verze ECDL Start, kterou mùže získat každý, jakmile složí libovolné ètyøi zkoušky z výše zmínìných. Pro zkoušky se v ÈR nejvíce používá MS Office a Windows 9x, popøípadì 602 Pro PC Suite z produkce Software602. Ostatní systémy pøijdou dosti zkrátka, ale pro vìtšinu firem je tento certifikát užiteèný. Testovací databáze pro Unix se teprve pøipravuje. Prakticky se tedy zkoušky týkají Wordu, Excelu, Accessu, PowerPointu, Outlooku a práce s Internet Explorerem. Alternativnì se testuje na 602Text, 602Tab, Netscape Commanderu, WinCMD a dalších programech. Zkoušky v tomto pøípadì probíhají v èeštinì, takže získat tento certifikát by nemìl být problém pro nikoho; alternativnì je možné skládat zkoušky též v angliètinì. Kursy pro získání certifikátu ve vìtšinì pøípadù nejsou nijak specifické a pro nováèky by mìl postaèit základní kurs ke každému programu v rozsahu 4 dnù. Získání certifikátu tedy ani v tomto pøípadì není nijak laciné. Existuje ovšem i kurs specializovaný pro ECDL, urèený pro pokroèilé uživatele, který slouží k zopakování a shrnutí ménì používaných funkcí, jež jsou pøedmìtem zkoušek. Microsoft Certifikaèní program Microsoftu s názvem Microsoft Certified Professional nabízí øadu titulù. Základní certifikát je MCP (Microsoft Certified Professional), který lze získat po složení jediné zkoušky. Vyšší stupeò MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer) vyžaduje už absolvovat zkoušek celkem sedm (pro Windows 2000). Ètyøi z nich jsou pevnì stanovené, u dalších tøí si lze vybírat ze ètyø témat. První ètyøi se týkají administrace Windows a aktivního adresáøe, další tøi správného návrhu systémù s Windows 2000 a pøechodu z NT 4.0 a administrace klastru. Další certifikáty, jež jsou v souèasnosti udìlovány, jsou MCP+I a MCSE+I, které rozšiøují znalosti Windows NT ještì o internetové technologie. Ty však s pøechodem k Windows 2000 pøestanou být udìlovány na konci tohoto roku, protože témata jsou zahrnuta již do testù pøíslušných k Windows Další certifikát MCDBA (Microsoft Certified Database Administrator) vyžaduje složení ètyø pevnì stanovených zkoušek a jedné volitelné ze sady dalších pìti. Tématem je samozøejmì MS SQL Server a jeho nasazení spoleènì se souborovým serverem a IIS nebo programování aplikací nad ním. Ponìkud mimo 41

30 administrátorské certifikáty stojí MCSD (Microsoft Certified Solution Developer), certifikát pro vývojáøe se tøemi zkouškami. Vývojáøi si mohou kromì jedné povinnì stanovené zkoušky vybrat dvì ze šesti dalších zamìøených na C++, FoxPro nebo Visual Basic, a k tomu ještì jednu z dalších cca 14 souvisejících vìtšinou pøímo s aplikacemi z dílny Microsoftu. Nad tìmito certifikáty pak stojí ještì MCT (Microsoft Certified Trainer), na který se vyžaduje složení MCSE, MCDBA nebo MCSD a lektorské zkoušky. Microsoft je v tomto trochu benevolentní a kromì certifikátu CTT (Certified Technical Trainee) udìlovaného Chauncey Group uznává i lektorské zkoušky jiných softwarových firem (Novell, Lotus, SCO, Cisco ). Za každou zkoušku z programu MCP zaplatí uchazeè kolem Kè, pro složení jedné zkoušky je ovšem tøeba absorbovat školení obvykle v rozsahu nìkolika kursù MOC a mít za sebou zejména pro vyšší certifikace alespoò roèní praxi. I tak je úspìšnost u zkoušek kolem 75 %, údajnì hlavnì proto, že otázky mají širší zábìr než kursy. Network+ Dalším certifikátem CompTIA je Network+, který osvìdèuje základní znalosti sí ových technologií. Zahrnuje vše, co se týká fyzické vrstvy, protokolù, OSI modelu, znalosti z opakovaèù, rozboèovaèù, pøepínaèù i smìrovaèù, TCP/IP, DHCP a klientskou stranu bìžných operaèních systémù. Nechybí ani znalosti vzdáleného pøipojení, bezpeènosti sítí jak proti výpadku, tak proti zneužití. Souèástí školení pro jeho získání jsou postupy pro vyhledávání závad. Požadavky pro testy na tento certifikát sestavovaly firmy jako 3Com, Compaq, IBM, Lotus, Microsoft, Novell atd., a také ho nìkteré z nich uznávají ve svých vzdìlávacích programech místo základní sí ové zkoušky. Novell Nejnižší certifikát, který Novell vydává, je CNA (Certified Netware Administrator). Pro jeho získání staèí složit jednu zkoušku, na niž se uchazeè pøipraví navštìvováním týdenního kursu administrace produktu. Novell totiž nabízí certifikaci pro Netware 5, IntranetWare a GroupWise. Další stupeò CNE (Certified Netware Engineer) je už výraznì nároènìjší, protože vyžaduje absolvovat zkoušek šest. Pìt je povinných, jednu si lze vybrat z osmi volitelných. Tento certifikát pøes nepochybný ústup Novellu z pozic na trhu operaèních systémù patøí stále mezi velmi cenìné. Jednak je dobøe znám díky dlouhé dobì jeho existence, a také díky pomìrnì širokému zábìru potøebných znalostí, které pøekraèují rámec produktù Novellu. Jeho kvalita je uznávána i v certifikaèních programech ostatních firem, takže napø. pro získání certifikátu MCSE není tøeba absolvovat zkoušku ze sítí. Stejnì tak uznává Novell certifikáty MCSE, Network+, takže jejich majitelé mají cestu k CNE jednodušší o jednu zkoušku. Vyšší variantou CNE je Master CNE, který rozšiøuje zábìr certifikátu CNE vyhrazeného jedné rodinì produktù podle volby uchazeèe na znalosti pro integraci s unixy, Windows NT, AS/400, messaging atd. Novell nyní zavedl další certifikát Certified Directory Engineer, který lze získat po absolvování CNE (Master CNE) a dalších dvou zkoušek zamìøených na adresáøové služby. Další certifikaèní program Certified Internet Professional je zamìøen na odborníky schopné vybudovat intranet a webové stránky na novellských technologiích a nabízí pìt certifikátù poèínaje web designérem pøes vývojáøe až po architekty. Výhodou Novellu je velmi úzká vazba mezi uèebními materiály kursù a zkušebními okruhy. Dá se øíct, že po absolvování doporuèené sady kursù a praxe je uchazeè dobøe pøipraven na zkoušku, a Novell má proto u zkoušek pomìrnì vysokou úspìšnost pøes 90 %. Pro lektory používá Novell certifikát CNI, Certified Network Instructor, který vydává na základì certifikátu CTT, a od lektorù vyžaduje, aby mìli kvalifikaci CNE. Podle zamìøení pak mají lektoøi oprávnìní vést vybrané kursy. SCO Certifikaèní program SCO má nejnižší stupeò CUSA (Certified Unix System Administrator), jenž vyžaduje jednu zkoušku z platformy UnixWare nebo OpenServer. Vyšší stupeò pøedstavuje certifikát ACE (Advanced System Engineer), na nìjž už je tøeba složit tøi zkoušky bez možnosti výbìru. Na SCO technologiích je také možné získat certifikát Master CNE (Novell), pokud nositel certifikátu CNE složí na platformì UnixWare nebo OpenServer jednu zkoušku specializovanou pro tento úèel. Školicí støediska a certifikace Ve vzdìlávacím procesu jsou na první pohled zapojeny tøi subjekty uchazeè, školitel a výrobce vydávající certifikát. Vìtšina softwarových spoleèností však pøenechává agendu kolem testování na externích spoleènostech, které se starají o distribuci testù a udržování databází kandidátù a majitelù certifikátù. Øada výrobcù softwaru spolupracuje se spoleènostmi Prometrics a VUE (Virtual University Enterprises), takže se i u nás vìtšinou setkáte s autorizací pro testování právì od tìchto firem. A teprve na základì jejich informací distribuuje výrobce samotné certifikáty a sám se stará jen o vytváøení a udržování sítì školicích støedisek. Praxe pak je taková, že existuje sí školicích støedisek, která mají oprávnìní ke školení od výrobce a zároveò k provádìní testù od mateøské testovací spoleènosti. Kromì této sítì, která se podílí na vydávání certifikátù existuje samozøejmì celá øada firem, které se zabývají pouze vzdìláváním. Dá se øíct, že zatím nebylo vydávání certifikátù obvyklé u bìžných kanceláøských aplikací, ale pouze u komplexnìjších produktù. Ne všechny spoleènosti jsou proto zapojeny do vzdìlávacích a certifikaèních programù výrobcù softwaru. Podle toho se dá usuzovat také na to, jak moc to spoleènost myslí doopravdy vážnì, protože zapojení do takového programu samozøejmì vyžaduje splnit mj. kritéria na vybavení školicích prostor, vzdìlání lektorù atd. Napø. Microsoft má proto vybudovánu strukturu autorizovaných center, CTEC (Certified Technical Education Centre), která je souèástí obecnìjší obchodní struktury MCSP (Microsoft Certified Solution Provider). Spoleènosti se statutem CTEC pak provozují kursy 42

31 Vývoj trhu vzdìlávání v USA z hlediska obsahu podle metodiky Microsoftu. Obdoba CTEC existuje i ostatních firem napø. Novell nazývá støediska NAEC (Novell Authorized Education Centre), Autodesk pro zmìnu ATC (Autodesk Training Centre) a podobnì je to i u dalších firem. Trendy IDC pøedpokládá silný rùst trhu se vzdìláváním, protože se ukazuje, že znalosti a dovednosti jsou nezbytným pøedpokladem pro úspìch v podmínkách globální ekonomiky. Spoleènosti proto zvyšují svùj zájem na vzdìlávání pracovníkù a i pøes souèasnou snahu o úspornost trh poroste, podle pøedpovìdí tempem kolem % roènì. Hlavní smìrování investic se pøedpokládá do vzdìlávání IT specialistù, ménì pak do uživatelù, kde má rùst jen mírnìji. Dùvodem proto je samozøejmì pøíchod nových, nároènìjších technologií, které musí vývoj a správa absorbovat, kdežto ve sféøe uživatelù už je ve velké vìtšinì vyhovující úrovnì dosaženo. Náš trh pøi velikosti cca milionù Kè dosud spíše stagnoval, ale dá se pøedpokládat, že dojde k jeho rùstu, pokud se podaøí uskuteènit zamýšlená opatøení. Vláda se totiž hodlá pøiblížit stavu v Evropské unii, kde se na vzdìlávání ve státní správì vydává pøes tøi procenta nákladù na mzdy, zatímco u nás to bylo ménì než jedno procento. Pro letošek mìlo být vyèlenìno cca Kè na jednoho pracovníka a do pìti let se pøedpokládá srovnání kroku s EU. Podíváme-li se na cenu za vyškolení jednoho pracovníka na kanceláøský software, nevypadá tato èástka nijak oslnivì, ale pokud se peníze skuteènì efektivnì využijí na zvýšení vzdìlanosti státních úøedníkù, je to alespoò krùèek správným smìrem. Naprosto zøejmým trendem, který už se reálnì prosazuje v praxi i u nás (viz èlánky Virtuální uèebna, a Distanèní vzdìlávání u nás), je pøechod od klasického lektorského kursu k hybridním modelùm a komplexnosti pojímání vzdìlávání zamìstnancù a snaha po mìøení dosažených výsledkù. Dá se oèekávat, že nejrychleji se vzdìlávání prostøednictvím internetových technologií bude šíøit ve velkých firmách a zejména pak tam, kde existuje øada poboèek propojených privátní sítí. Prostup do veøejnosti brzdí, tak jako vždy, nedostaèující a drahá komunikaèní infrastruktura. Pøipojení k Internetu komutovanou linkou bìžné u malých firem nemá potøebnou spolehlivost ani kapacitu, nemluvì o cenì za nìkolikahodinové spojení. I když už lze zaznamenat pokusy i u nás (www.eliska.cz), zatím jde opravdu jen o chvályhodnou snahu a pøedevším vyzkoušení nových technologií. Ty ostatnì na takovýto postup vzdìlávání nejsou ještì úplnì rozvinuty a potýkají se i v nejvyspìlejších verzích s øadou dìtských nemocí, takže od uživatelù místy ještì vyžadují vìtší toleranci. Trendem, který bude dál posilovat využívání internetových technologií je stále rostoucí rozpor mezi èasem, který je potøeba strávit vzdìláváním, a množstvím èasu, který je pro nìj skuteènì k dispozici. S pøechodem na nepøetržitý nebo pseudo nepøetržitý provoz na øadì míst je dlouhodobá nepøítomnost nenahraditelných specialistù kvùli školení stále vìtším problémem, který je jen tìžko øešitelný. Na závìr Celoživotní vzdìlávání je, jak se zdá, naprostá nezbytnost zvláš v tak dynamickém oboru, jako je IT. S pøíchodem nových technologií roste neuvìøitelnì rychle potøeba rozšiøovat a modernizovat znalosti a souèasnì se zlepšují možnosti, jak je získávat. Zároveò je vidìt snaha po porovnatelnosti znalostí a zaruèení jejich úrovnì, která vede k certifikaci. Snad se nám v tomto materiálu podaøilo alespoò trochu ozøejmit, kam se vzdìlávací metody ubírají a jaký je momentální stav trhu se vzdìláním. n 44

32 Šest CASE nástrojù Kreslítka pod krycím jménem CASE. Základní otázka, která může někoho napadnout, je: Co to vlastně CASE nástroj je? CASE je zkratkou Computer Aided Software Engineering, ale jistě bude rozumnější říct, že se jedná o nástroj, který umožní automatizovat specifikaci požadavků, návrhy, analýzu, kódování (ve smyslu tvorby zdrojových kódů) a/nebo údržbu a testování systému. Ne každý nástroj umožňuje vše, co bylo uvedeno, ale zvládá pouze určitou podmnožinu procesů. Pokud se chcete dozvědět o obecné problematice CASE nástrojů více, podívejte se do lednového čísla Softwarových novin z roku Připravit recenzi několika CASE nástrojů se může zdát jako vcelku jednoduchá záležitost. Praxe je však o něčem úplně jiném. První kreslítko, které jsem dostal, byl Power Designer od Sybase dodaný jako součást Enterprise Application Studio, bohužel ne v aktuální verzi. Krabice tedy putovala zpět do redakce a požádali jsme firmu, zda by mohla dodat poslední verzi. Odpově zněla, že v krabici je aktuální Power Designer, jen se hlásí jako starší verze. Dostal jsem zpět původní krabici a nainstaloval zpátky to, co v ní bylo. Jak je to doopravdy s verzí, se dozvíte dále. Další adept na řadě byl Select Enterprise od LBMS. Opět to nebyla aktuální verze, ale co se dá dělat. Při pokusu o instalaci na počítač se systémem Windows 2000 Professional mi instalační program ohlásil, že tuto verzi nepodporuje. Nevadí, přesto jsem to zkusil. Instalace proběhla, ale produkt byl bohužel nespustitelný. Tím nechci říct, že je to jeho chyba. Nikde není řečeno, že kreslítko na uvedeném systému poběží. Te ovšem nastal problém, co s tím. Disk, který používám, má souborový systém NTFS, a na něj Windows 9x či NT 4 prostě nenainstaluji tak, abych nepřišel o stávající systém. Vzal jsem tedy starý disk a na něj zkusil nainstalovat zastaralé Windows 95. Ty se bohužel neměly k mé měsíc staré sí ové kartě. Na řadu přišly Windows 98, ale ty zase odmítaly grafickou kartu (tentokráte starou půl roku). Nechal jsem to proto chvíli uležet, trochu jsem změnil hardware a přikročil k dalšímu pokusu o instalaci. Vložil jsem starý disk do počítače a nic. Po několika pokusech jsem disk zkusil i v jiném počítači, ale elektronika disku odešla do věčných loviš. Půjčil jsem si tedy další disk, nainstaloval Windows 98, na ně Select a již vše bylo v pohodě. Mezi pokusy se Selectem dorazila registrační čísla posledních verzí kreslítek Case Studio a XTG. Obě byla při instalaci v naprosté pohodě. Kromě jiného to přičítám tomu, že mají oproti ostatním mnohem méně možností a není potřeba je složitě instalovat. Dalším byl Oracle Designer. Opět ne v poslední verzi. Instalace proběhla naprosto v pořádku, ale při spuštění mu něco chybělo databáze pro ukládání dat. Tu je možné vytvořit jen v oraclovské databázi; a tak mi Oracle zapůjčil i Oracle 8i Personal Edition. Než databázový stroj dorazil, přeinstaloval jsem systém. Instalace softwaru pak probíhala v pořadí Personal Oracle a potom Designer. Ovšem chyba lávky. Zpátky na stromy a znovu, tentokráte v opačném pořadí. To se zdařilo a zbývalo vytvořit repository. Jenže zde nastaly další problémy, vše se poměrně zdlouhavě řešilo pomocí podpory, ale nakonec se i tohle povedlo. Jako poslední jsem dostal Rational Rose. Instalace byla příliš nudná proběhla v pořádku, a stejně tak program se choval k operačnímu systému slušně a nedělal zbytečné problémy. Po přečtení recenzí na všech šest nástrojů můžete nabýt dojmu, že se jedná o souboj Davida s Goliášem, pokud byli vedle sebe postaveni takový prcci jako Case Studio či XTG Data Modeller a velikáni typu Rational Rose či Oracle Designer. Ve skutečnosti nejde o žádné srovnávací testy, ale o představení nástrojů, které lze na našem trhu sehnat (nejedná se samozřejmě o všechny). Stejně tak je ovšem pravda, že o malých nástrojích bylo napsáno mnohem více než o těch velkých. Bylo zmíněno více chyb či drobností, ale pokud jsme jednotlivým produktům chtěli nechat zhruba stejný prostor, jinak to nešlo. Proto jsem se u těch malých soustředil na popis všech důležitých vlastností a jejich řádné prozkoumání. Naopak u velkých jsem kladl důraz na to, co můžete od nástroje čekat a co vám umožní či nikoliv. Pokud chcete vědět více, jsou na doprovodném CD umístěny jak odkazy na jednotlivé firmy, tak na produkty. A ještě dvě poznámky. Použití slova kreslítko neznamená, že bych daný nástroj nějak podceňoval nebo se mu vysmíval. Jedná se o poněkud familiérní název nebo, chcete li, velmi volný překlad slova designer. A poslední důvod: prostě se mi to slovo líbí. Druhá připomínka se týká uvedených příkladů. Byly voleny tak, aby ukázaly možnosti nástroje, a je možné, že jejich modelování nebo analýza nebyla provedena správně. Pokud bych chtěl toho dosáhnout, pak by jenom modelování jednoho příkladu mohlo trvat déle než napsání celého článku. Omluvte proto, prosím, případné nedostatky. CASE Studio 2.1 Malý, ale šikovný S CASE Studiem jsem se částečně seznámil ještě před vlastním recenzováním, ale teprve nyní jsem si jej mohl vyzkoušet na reálném projektu. Prodejním kanálem je Internet, odkud je možné stáhnout demoverzi (omezenou počtem entit, které lze vytvořit) a po zaplacení získáte licenční číslo, které opravňuje k plnohodnotnému používání. Instalace ve stylu InstallShield je Pøíjemnì vypadající prostøedí. Vzadu model, nalevo nahoøe galerie a nakonec editace atributu. 46

33 slovníček). CASE Studio je ochotno mluvit se čtyřmi databázemi: Interbase (ODBC i nativní spojení), MS SQL (ODBC i nativní spojení), Oracle (nativní spojení) a souborová databáze Paradox. Revers probíhá velmi jednoduše: vyberete si databázi, zadáte její umístění (záleží na druhu databázového stroje), případné uživatelské jméno a heslo a seznam objektů (triggery, indexy, pohledy, práva a další), které chcete získat. Pak je vše na programu, aby požadované Verzování je souèástí produktu. CASE Studio èeská mutace anglická mutace nìmecká mutace Data Flow Diagram pøi vìtším toku vìtší nepøehlednost. velmi jednoduchá, není potřeba žádných dalších úkonů kolem. Prostředí je velmi podobné Delphi (také v nich bylo kreslítko naprogramováno). K dispozici máte plochu, kde skládáte model, po levé straně okna je ve stromové struktuře seznam objektů, které model obsahuje. Samozřejmostí je tlačítková lišta (viz obrázek). Vlastní datový model se skládá z entit, identifikačních, neidentifikačních a informativních relací. Dále je možné použít časového razítka a poznámky. V podstatě to je vše, co je zapotřebí k datovému modelování. Na začátku práce s novým modelem si musíte vybrat cílovou databázi z devíti možných (např. Oracle, Informix, InterBase, MS SQL), a pak již nic nebrání tomu, abyste mohli začít modelovat. Na model jako takový se lze dívat několika způsoby jako na fyzický či logický model, lze zobrazit pouze primární, cizí klíče a/nebo atributy. První myšlenka při definování entit byla, že chci autoinkrementální primární klíč. Pokud někdo znáte server InterBase nebo Oracle, tak jistě víte, že zde žádný takovýto datový typ neexistuje. Nejčastěji se to řeší pomocí triggerů ve spolupráci se sekvencemi (Oracle) nebo generátory (InterBase). V CASE Studiu není problém si trigger k entitě dopsat, a pak jej použít. Ale představte si, že váš model má přes třicet tabulek. Dopisovat ke každé entitě takovýto trigger je práce pro cvičenou opici, ale ne pro analytika (či vývojáře), který má model na starosti. Zde jsem se zasekl a přemýšlel pomocí nápovědy, jak na to. První věc, kterou lze použít, je udělat si obecnou entitu, kam vložíte všechny atributy a triggery, které budou pro všechny tabulky stejné, a uložíte si ji do tzv. galerie, což je sklad obecných objektů a lze je použít v libovolném modelu. Možná někoho zarazilo, jak to, vždy trigger se váže ke konkrétní tabulce, a tedy se někde musí do generovaného triggeru vložit její jméno. K tomu je zavedeno parametrizování, kde se pomocí speciálních proměnných řekne, kam se má vložit nejen název tabulky, ale třeba i název sloupce. Problém ovšem nastane, máte-li vše takto hotové a přijde zákazník, že chce do každé tabulky přidat sloupeček. Zde už opravdu musíte nasadit nějakou opici (v tom lepším případě). Když jsem uváděl tento problém autorovi, ukázal mi způsob, jak dosáhnout požadovaného efektu s autoinkrementálními klíči. Jde o to, že modelování lze velmi dobře parametrizovat všemi směry. Slouží k tomu šablony, kam lze pomocí makrojazyka přesně napsat průběh generování, a tedy v našem případě i vlastní vytváření triggerů pro generování primárního klíče. Postup byl sice poněkud komplikovanější a není ani popsán v nápovědě, ale v příští verzi má být tento přístup změněn k lepšímu, včetně dopsání odpovídající nápovědy (alespoň dle vyjádření autora). Dobře, máme tedy namodelováno, ale jak dostat model do databáze? K tomu slouží generování SQL skriptu, který pak stačí spustit na cílové databázi. Opět máte na výběr, co vše chcete generovat, dokonce lze použít příkazy, které nejprve objekty zruší (DROP TABLE, DROP INDEX ). Velmi důležitou pomůckou je reverse engineering, tzn. proces zpětného modelování (viz údaje poskytnul. Pokud připojení proběhlo v pořádku, nabídne se seznam objektů, které lze vložit do modelu. Po tomto výběru dojde k vytvoření nového modelu, který lze upravovat dle vašich potřeb. Velmi pěknou vlastností by bylo zjiš ování rozdílu vůči modelu a aktuálnímu stavu v databázi a následné generování rozdílových skriptů. Bohužel touto vlastností CASE Studio neoplývá. Nezáviděníhodná je situace, kdy za vámi přijde šéf s tím, že někde na plovárně v Podolí slyšel o InterBase jako o skvělé databázi, že je zadarmo, že ode dneška nadobro končí s drahým Oraclem a vy musíte vše na ni převést. Pokud mu to nerozmluvíte (tedy samozřejmě pouze to převedení, ostatní je pravda), máte dvě možnosti. Podat výpově, nebo veškerou svoji práci předělat. V tomto případě přichází CASE Studio na pomoc. Převod jako takový je relativně složitá věc každý databázový stroj zná například jiné datové typy, což se musí řešit přemapováním na podobný typ, má jinou syntaxi triggerů a další. Produkt si snadno poradí s tabulkami a typy, problémy nastávají právě v případě vlastnoručně napsaných triggerů či procedur. Zde musíte skoro vše přepsat sami. Důležitá je také kontrola datových typů atributů. Poměrně nezvyklou věcí v CASE systému této kategorie je diagram toků dat (Data Flow Diagram, DFD). Program oplývá základními prostředky pro používání DFD, jako jsou procesy, terminátory, datová úložiště a samozřejmě datové toky. Datovému úložišti lze přiřadit entitu v modelu. Na obrázku je ukázka typického vyřizování žádosti na běžném úřadě. Občan si podá žádost, ta se válí maximální možnou dobu na úřadě, a pak je zamítnuta, protože neposkytl dostatečně vysoký poplatek. Zde mi trošku vadila nepřehlednost popisek u datových toků v případě jejich většího počtu. 47

34 Součástí každého projektu musí být dokumentace, aby se další osoby v daném kontextu vyznaly. CASE Studio dokáže z modelu vytvořit velice přehledný HTML dokument, který obsahuje informace o modelu, tabulkách, sloupcích, datovém slovníku, triggerech, procedurách a pohledech, jež máte vymodelované. K jeho zhlédnutí potřebuje prohlížeč, ale ten je dnes součástí snad každého počítače. Správa verzí se postupně stává součástí života každého většího projektu. Jedná se o velmi mocný nástroj, který dokáže ušetřit spoustu času. Zde je podpora správy verzí zabudována přímo do aplikace, není proto potřeba mít koupený další produkt, který verzování umožňuje. Kromě základního Check in a Check out lze prohlížet verze modelu bu to časově podle toho, jak postupně vznikaly, nebo v plné hierarchii verzí. Pro porovnání verzí slouží speciální dialog, kde lze jednotlivé změny sledovat. Pokud to někdo považuje za zbytečné, když na verzování existují různé nástroje, pak se mýlí. Tyto nástroje nedokáží poznat binární podobu uloženého modelu a verzovaly by jej pouze jako binární soubor. Kdežto zde máte vše přehledně po ruce. Nevýhodou je tvorba dalších a dalších souborů na disku, které ač jsou malé mohou zabírat relativně dost místa. Během recenze jsem si psal seznam chyb nebo špatných vlastností, které jsem na produktu našel. Nemá cenu se tu o nich zmiňovat, protože téměř vše z toho bylo během mých připomínek opraveno. Autor mi většinou odpověděl ještě týž den (i o víkendech), takže práce nestála a mohl jsem bez většího přerušení dále pracovat. Je mi jasné, že oprava v podstatě on line u velkého softwaru je nemožná, ale na druhou stranu u malých firem to samozřejmé není. Uživatelské prostředí je příjemné, a pokud člověk tápe a neví kudy kam, je tu poměrně rozsáhlá nápověda nebo kvalitní a rychlá podpora. S CASE Studiem se mi pracovalo velmi dobře. K tomuto produktu existuje elektronická konference, kde na problémy autor odpovídá. Výhoda je jasná. Nejen vzhledem ke kladům, které jsem uvedl, ale i ostatním kvalitám jsem se rozhodl udělit produktu cenu Produkt měsíce. Pro jasně hovoří i cena: poměr výkon/cena je velmi vysoký (pokud bych vám chtěl čtení trošku znechutit, mohl bych napsat, že limita poměru cena výkon se blíží k nule). Oracle Designer velmi nároèný a jednoduchý Zprovoznit tento nástroj (součást Oracle Internet Developer Suite) byl snad nejnáročnější úkol z celého testování všech kreslítek dohromady. To, že se informace ukládají do databáze Oracle, je v celku logické, ale na druhou stranu je to dosti omezující. A hlavně dosti složité na přípravu. Jak jsem napsal na začátku, musel jsem mít na počítači kromě vlastního nástroje nainstalovanou databázi Oracle, a to ve správném pořadí společně s Designerem. Dá se říct, že instalace je jednoduchá, ale velmi zdlouhavá. Pokud si totiž během instalace databázového stroje necháte databázi vytvořit (nemáte-li žádnou, je to jediná možnost), pak si naprosto v klidu můžete odejít na hodinu ven a nestane se, že by počítač zahálel. A pokud máte procesor a disk pomalý, tak ani hodina nebude stačit. Máte-li obojí nainstalované, ještě nelze Designer spustit musíte mu vytvořit repository, kam bude ukládat svá data. Zvyklý na uživatelsky příjemné a hlavně intuitivní prostředí, nechal jsem manuál v krabici a spustil bez váhání tvorbu tabulek, procedur a dalších nutností pro běh kreslítka. Bohužel, postup je to zcela špatný. Po několika reinstalacích databáze jsem konečně vzal na pomoc manuál. S ním je uživatel ve dvaadvaceti krocích veden k úspěšné instalaci repository. Bohužel, ani manuál není dokonalý a jen díky podpoře jsem se dozvěděl některé věci, které v něm rozhodně napsané nejsou. Po náročném porodu repository jsem konečně mohl spustit Oracle Designer a podívat se, jak vlastně vypadá. Nejprve se musíte přihlásit k databázi pod tím uživatelem, pro kterého jste repository konfigurovali. Pak si vyberete aplikační systém, což je něco jako projekt, a konečně se zobrazí Front Panel (viz obrázek), který slouží jako centrála, odkud se můžete dostat k jednotlivým částem vašeho projektu. Je rozdělen do čtyř skupin, kde jsou umístěny ikony základních nástrojů. Pravděpodobně nejdůležitější skupinou bude Modelling System Requirement, která obsahuje čtyři nástroje procesní modelování, datové modelování (tj. ER diagramy), dataflow diagramy a konečně funkční diagramy. Ukažme si to na příkladu (předem upozorňuji, že jde o vykonstruovaný příklad a v praxi by se řešil jinak). Použijeme třeba fiktivní redakci Softwarových novin a život jedné recenze. Organizačními jednotkami zvolíme inzertní oddělení, recenzenta, šéfredaktora, firmu dodávající software a vydání čísla. Jak tedy může vypadat cesta od počátečního impulsu k tomu, co si můžete přečíst? Na začátku naší cesty stojí firma, která nabídne šéfredaktorovi software k recenzi. Ten si nechá tři pracovní dny na rozhodnutí a jednu hodinu na to, aby rozeslal případné e maily. Pokud produkt k recenzi přijme, putuje krabice se softwarem k recenzentovi, který má určitý čas na to, aby našel v produktu co nejvíce chyb. Napsaná recenze putuje k šéfredaktorovi, který naopak hledá chyby v ní. Mezi tím inzertní oddělení přijímá inzeráty. Obojí nakonec skončí v jednom čísle, které má namířeno nejprve do tiskárny, a pak ke čtenáři. Samozřejmě lze jednotlivé kroky dělit do podkroků. Na řadu přichází datové modelování, které je (zjednodušeně řečeno) samostatnou činností práce. Na výběr máme samozřejmě entity a relace. Při zadávání relace je potřeba ihned zadat Názor SWN J Data Flow diagramy, cena, parametrizování, nápovìda, podpora. L Problikávající prostøedí, dialogy neznající klávesu Esc. Závìr: Malý kouzelník, který dokáže s ER diagramy opravdu hodnì, podpora v cenì produktu. Cena: Kè (bez DPH Kè) Kontakt: Radim Kunz software, tel Front Panel Odtud se vše odvíjí. Co ikonka, to aplikace. Kdo se vyzná? 48

35 její jméno, což může uživateli vadit, pokud je zvyklý nejprve několik entit naklikat, a teprve pak se jim postupně věnovat. Kromě běžných relací jsou k dispozici rekurzivní vztahy (entita se odkazuje sama na sebe), které slouží například k ukládání stromových struktur. Podobně lze definovat exkluzivní vztah, kdy je relace platná právě pro jednu cílovou entitu. Je-li cílem snažení datový sklad a následné dolování dat, pak je zde možnost definovat, která tabulka je faktová a které jsou dimenzionální. Pokud kromě analytických vlastností oplýváte i estetickým cítěním, můžete si jednotlivé entity vybarvit, změnit font, zvolit šířku čáry a další. Možná se to zdá jako mrhání prostředky, ale ve skutečnosti to může velmi usnadnit vizuální orientaci v modelu (viz letošní květnové číslo SWN a téma ANO/NE). Těchto možností lze samozřejmě využít i v ostatních modulech Oracle Modelleru. Jsou-li zadány procesy a potřebné entity, přicházejí na řadu je-li to potřeba datové toky. Zde se totiž spojují výsledky z předchozích dvou kroků. Při zadávání nového diagramu toku dat máme na výběr procesní kroky, které jsme do systému zadali a ke kterým je potřeba diagramy vybudovat. Vezmeme-li pro změnu příklad použitý u CASE Studia a odtamtud proces Vyřizování žádosti, můžeme jej dále zjemnit na další podprocesy. V Designeru je zjemňování velmi příjemné v podstatě můžeme jít do libovolné hloubky podle potřeby. Posledním prvkem v řadě jsou funkční diagramy, které se používají k dekompozici obchodních funkcí (procesů), definování jejich elementárních částí a k zobrazení využití dat. Funkce se zobrazují ve stromové struktuře a na výběr je bu to zobrazení podobně jako v Průzkumníku (vertikální rozložení), což je však v podání Oracle Modeleru poněkud nepřehledné, nebo v horizontálním rozložení, se kterým se pracuje mnohem příjemněji. Na jednom z obrázku na přiloženém CD je vidět chybu, kterou jsem během modelování udělal zpracování žádosti jsem vložil do příkladu redakce. Tímto krokem je modelování skončeno a na řadu přichází druhá část naší cesty, kterou je předběžné generování spočívající v přípravě jednotlivých objektů, jako jsou tabulky, triggery, sekvence a další, k závěrečnému generování. Jedná se o časově nenáročný úkol: jde jen o vygenerování celé vaší práce nebo jen vybrané části zbytek provede počítač. To, co nás čeká nyní, jsou poslední úpravy všech objektů databáze pomocí Design Editoru. K tomu může posloužit průvodce, přehlednost zvýší mapa, která zobrazuje ve stromové struktuře jednotlivé typy objektů, jež lze editovat. Díky zmíněnému průvodci je možno definovat pohledy, indexy, různá integritní omezení a další. Musím říct, že se mi s ním velmi příjemně pracuje. Například vytvoření pohledu spočívá v absolvování průvodce a klávesnici je nutné použít pouze v případě, kdy chceme dopsat podmínky do klauzule WHERE. Kromě mapy je ještě k dispozici okno Navigator obsahující strom objektů, takže přístup k jednotlivým prvkům je rychlý. Posledním krokem je vlastní generování kódu. Na výběr jsou tři způsoby: vytvoření DDL (Data Definition Language) souborů, vytvoření přímo na databázi nativně (Oracle), nebo pomocí ODBC zdroje na dalších databázích. K dispozici jsou například MS Access, MS SQL, DB2 či Sybase. Ke všem těmto databázím se vygeneruje odpovídající kód, nebo se vytvoří datové struktury. Te již zbývá nalákat zákazníky. Uživatelské prostředí má dvě tváře. Jednu kterou může vidět nezávislý pozorovatel stojící opodál, a druhou, kterou vidí uživatel. Z prvního pohledu se jedná o velmi příjemný a jednoduchý design (instalační program jak Oracle 8i, tak Designera je hodně povedený). Vše je pěkně uspořádané a když něco hledáme, nalezneme to tam, kde by to mělo být. Pokud ovšem začneme s programem pracovat, dostáváme se k druhému pohledu, který může začít i vadit. Grafik, který tvořil ikony, má jedinečný styl, ale bohužel se mi dosud nepodařilo jednotlivé aplikace od sebe pomocí těchto ikon rozpoznat. Když jsem měl otevřeno více oken, Procesní model recenze (pracovní den má osm hodin). Data Flow zpracování žádosti na úøadech. býval jsem na pokraji šílenství při přepínání mezi jednotlivými moduly a hledání toho správného. V některých dialozích nefunguje klávesa Escape, takže musíte využít alternativní způsob. Problém měl Designer také s českými fonty. Při zadávání znaků s diakritikou je třeba nastavit správně font. Je mi divné, proč si neumí produkt zjistit informace z lokálního nastavení vždy od toho jej máme. V procesním modelování mě neskutečně omezovala skutečnost, že procesy nemohly být umístěny kdekoliv, ale pouze na vymezených bodech, a proto se i 17palcový monitor stal nedostačujícím. Při nejasnostech poslouží dobře udělaná nápověda, která kromě jiného může poměrně snadno naučit s jednotlivými nástroji pracovat. Na začátku jsem psal o přípravě repository (česky pravděpodobně skladiště, ale raději zůstaneme u původního termínu). Co to vlastně je? Do repository si Oracle Designer ukládá všechny informace týkající se objektů, které během své práce vytvoří. V našem případě se jedná 49

36 o relativně složitou databázi, jež ve svých útrobách skrývá nejenom úložiště dat, ale i velkou část funkčnosti nástroje. Společně s manuály se dodává na deseti stránkách formátu B3 vytištěné E R schéma této repository, takže v případě problému se lze za pomoci jednoduchých SQL dotazů dostat do jejích vnitřností. Oracle Designer stránka produktu podpora v ÈR podpora anglicky Po zkušenostech s tímto nástrojem mohu říct, že se mi líbí. Prostředí je intuitivní, dobře se s ním pracuje a dělá to, co se od něj očekává. Vadou jsou pouze některé chybičky (například zmíněná klávesa Escape). Když jsem přemýšlel, zda udělit cenu Produkt měsíce, byl jsem nakloněn ke kladné odpovědi. Bohužel velmi těžkým závažím na misce vah se stala instalace repository, takže nakonec zůstává jen u velmi kladného hodnocení produktu. Názor SWN J Možností zvýraznìní objektù, nápovìda, podpora. L Instalace repository, ikonky. Závìr: Produkt s velkými možnostmi a kvalitami, standardní podpora jako pro ostatní produkty firmy Oracle (bližší specifikaci zákaznické podpory naleznete na pøiloženém CD). Cena: USD na vývojáøe Kontakt: Oracle Corp., tel. (02) chování. Nu což, spustil jsem setup.exe a mohl instalovat. Power Designer se všude hlásil jako mnou uvedená verze, tedy nejen ve všech dialozích instalačního programu, ale totiž číslo je uvedené v dialogu o programu. Produkt se nainstaloval bez problémů, mohl jsem tedy začít pracovat. Na svém počítači provádím veškerou instalaci produktů pod administrátorským účtem, a pak pracuji pod jiným, který patří do skupiny Power Users. Tohle se ovšem Power Designeru nezamlouvá a nezná se moc k registrům a nastavením pod jiným účtem, než byl nainstalován. Nezbývá tedy nic jiného, než jej spouštět pod původním uživatelem (ještě že to Windows 2000 umí docela rozumně). Po spuštění je potřeba vybrat cílovou databázi. Na výběr jich máte opravdu velké množství, jmenujme alespoň Oracle, DB2, Informix, Sybase SQL, MS SQL a další, včetně dnes již zastaralých souborových databází, jako je dbase či Paradox. Jakmile si vyberete, můžete začít modelovat. Modelování probíhá podle zažitého stereotypu, což je dobře. Po umístění entit na pracovní plochu je potřeba zadat atributy. Ty lze zadat z dialogu Table Properties. Výhodou u atributu je, že můžete zadat pouze jeho jméno bez uvedení typu, který lze dodat později. Při generování skriptu však nedojde k žádnému varování a dosadí se automaticky hodnota CHAR(10), takže je potřeba dát si zde pozor. Po zadání atributů téměř vždy přicházejí na řadu triggery. Power Designer jde dále než některé jiné CASE systémy a má pro vás sadu šesti triggerů předpřipravenou. Stačí si jen vlasy umýt a jít. Tedy vybrat a dopsat pár drobností. Podobně jako například u CASE Studia, i zde lze triggery parametrizovat, čímž dosáhnete větší obecnosti návrhu databáze. Jejich základní tvar lze změnit ve slovníku a od té doby každý nový trigger bude mít nově uvedenou podobu. Po dokončení modelu přichází na řadu generování SQL skriptu. Na výběr máte velkou spoustu možností přes generování tabulek, indexů, pohledů k vytvoření databáze, tablespace (např. u Oracle) a dalších. Výsledkem kromě vlastního skriptu, který si lze ihned prohlédnout, je i seznam varovných hlášení a chyb, jsou-li nějaké. Prohlížení skriptu probíhá standardně v Notepadu, ale proč? Prohlížeč textového souboru dělají studenti na středních školách. Mnohem lepší by bylo zobrazit skript v interním prohlížeči se zvýrazněnou syntaxí, a pokud holt jej chce uživatel změnit, spustí si jej v Notepadu, ve kterém stejně narazí v některých systémech, protože mají omezení na délku souboru. Generování skriptu, respektive umis- ování různých vámi dodaných příkazů či komentářů, lze celkem rozumně ovlivnit. Vlastní text lze vložit nejen na začátek a konec skriptu, ale i před a za tabulku a dokonce i jednotlivé atributy tabulek. Chcete li, můžete si nechat vygenerovat skript pouze k jediné tabulce nebo skupině vybraných tabulek. To má výhodu například v případě rozšiřování již stávajícího modelu, kdy přidáte nové tabulky a chcete tedy skript pouze pro ně. Dokumentaci lze vygenerovat ve formátu RTF nebo HTML, s přehledností to není nejlepší a úprava také neoplývá kvalitou. Vývojáři v Sybase by se mohli učit od XTG Data Mo- Power Designer divná to verze Power Designer byl dodán jako součást Sybase Enterpise Application Studio. Ačkoliv jsme požádali o poslední verzi, tedy verzi sedmou, dostali jsme verzi označenou jako Na dotaz, proč se tak stalo, nám firma řekla, že se opravdu jedná o sedmou verzi, pouze se jako starší hlásí. Nechci zde říkat již jednou vyřčená slova ale své pochybnosti si ponechávám a zcela otevřeně říkám, že tomu nevěřím. V době, kdy se připravovala sedmá verze tohoto produktu, byla mi poskytnuta druhá beta verze, se kterou jsem chvilku pracoval. Věci, které v betě byly, zcela chybí v této údajné sedmé verzi (například UML či XML) a pochybuji, že by byly všechny odstraněny. Ale co se dá dělat, poj me se podívat na dodanou verzi. Po vložení instalačního CD do mechaniky jsem čekal na spuštění instalačního programu. K mému překvapení se místo něj spustil Průzkumník, abych se mohl podívat, co že to vlastně na tom CD je. Poněkud nestandardní Prostøedí nevyniká, ale co potøebujete, to najdete. 50

37 ní definice, použijte sedmou verzi a XML, máte do budoucna vystaráno. Jak je zvykem, porozhlédneme se trošku po uživatelském prostředí. Problikávání je asi samozřejmé pro každý takovýto produkt (zajímalo by mě, na jakých strojích se vlastně tyto produkty vyvíjejí nebo to nikomu nevadí, že to pouští do prodeje?). Na černých obdélnících se neměnil kurzor myši (opět něco moc složitého?), jak to známe z jiných produktů. Jinak je prostředí i přes svou zastaralost docela příjemné a sladěné. Pokud člověk něco hledá například v menu, nalezne to tam, kde by to čekal (tedy ne jako ve Wordu). Celkem pěkně je vyvedený zooming, neboli zvětšování či zmenšování objektů v modelu. Kromě základního zmenšení/zvětšení na dané procento lze jednoduše zobrazit entity tak, aby se přesně vešly na obrazovku. Podobně při posouvání lze zařídit, abychom se velmi rychle dostali na pozici, kde se entity nacházejí. Pozor však při provádění změn, krok Undo funguje pouze do jedné úrovně. Psí kusy lze provádět s rozmístěním objektů. Lze je různě zarovnávat, označené objekty skládat do skupin, a pak s nimi pracovat jako s jediným objektem a další. Funguje to podobně jako například v Power Pointu, kde si můžete obrázky rozložit a po úpravách zase dát dohromady. Pokud nevíte, jak jinak byste své schéma vylepšili, je možné nakreslit si pár objektů, které s databázemi potažmo datovým modelem nemají pranic společného. K dispozici máte hranatý a kulatý obdélník, elipsu, lomenou čáru a polygon (konvexní i nekonvexní mnohoúhelník). Nedisponujete-li dostatkem prostředků na koupi dalšího nástroje, můžete tím nakreslit klidně data flow diagram, ale žádná lahoda to není. Nejprve si musíte vizuální podobu nakreslit, a pokud se jednalo o více objektů, pak je ještě musíte dát do jedné skupiny. Ale je to taková berlička. Na druhou stranu poznámky k objektům tím získáte snadno. Power Designer umí generovat nejenom skripty pro zvolenou databázi, ale dokáže si poradit i s webem nebo s Power Builderem. V případě webu máte na výběr dvě možnosti: Power Dynamo a Active Server Pages. V obou případech dojde k vygenerování HTML a ASP kódu, který pomocí přístupu k databázi zobrazuje data v ní uložená. Generování pro Power Builder je shodné s webem, pouze výsledek je v jiném formátu. Pøed generováním SQL skriptu delleru nebo CASE Studia. Pokud chcete, program zobrazí náhled této dokumentace (vida, přece jenom nějaký vlastní prohlížeč). Jen nevím, proč se generuje dokumentace i pro ty části, se kterými nikdo nikdy nic neprovedl a zejí prázdnotou. V případě tisku tím získáte pouze několik nepotřebných papírů. Reverse engineering je možné provádět dvěma způsoby. První a jednodušší je napojení na databázi pomocí ODBC zdroje, druhý je čtení SQL skriptu. Předhodil jsem mu dva skripty stejné jako v případě XTG Data Modelleru (viz dále). Program ani na jednom nespadl, ale stalo se něco, co se mi ani trochu nelíbilo. XTG Data Modeller byl schopný rozpoznat alespoň některé vazby mezi tabulkami v případě prvního skriptu, Power Designer ani jednu! Tohle považuji za hrubou chybu u produktu této kategorie. Je pravdou, že ne každý hned reverse potřebuje, ale pokud k tomu dojde, měl by dostat kvalitu odpovídající ceně. Pokud jste v bohatém seznamu databází nenašli právě tu vaši, můžete si napsat vlastní soubor, který lze následně načíst do prostředí. Je možné vytvořit definici pro libovolnou relační databázi. Soubor je relativně malý (největší má 54 KB), takže jeho tvorba by nemusela zabrat příliš času. Zde uvedu další důkaz toho, že dodaný produkt není v sedmé verzi. V té je totiž tento definiční soubor napsán pomocí XML, kdežto zde je to textový soubor vlastního formátu. Pokud tedy uvažujete o napsání vlast- Power Designer èeská stránka produktu technická podpora anglická stránka produktu Jsem na rozpacích, jaký provést verdikt. Myslím si, že kdyby byly dotaženy některé věci do rozumné podoby, jednalo by se o velmi kvalitní produkt. Bohužel kvůli připomínkám, které jsem uvedl, bych jej zařadil do skupiny průměrné. Výtečné jsou možnosti parametrizace, a tím získání CASE systému pro libovolnou relační databázi, a stejně tak možnost ovlivnit generování skriptů. Reverse engineering je na velmi špatné úrovni. Škoda, že nebyla k dispozici sedmá verze, která kromě novinek mohla přinést mnohá vylepšení. Snad příště. Názor SWN J Prostøedí, podpora velkého množství databází, sladìné prostøedí. L Reverse, nutnost spouštìt pod úètem, pod kterým byl produkt nainstalován. Závìr: Produkt nijak nevyvyšující se z øady. Dobøe modeluje, špatnì reversuje. Podporu tvoøí tøi placené plány technické podpory, které zahrnují vedle možnosti telefonického øešení pøípadných problémù telefonicky také pøístup pøes web a poskytování aktualizovaných verzí jednotlivých produktù (bližší specifikaci zákaznické podpory naleznete na pøiloženém CD). Cena: verze Enterprise Kè (bez DPH Kè), verze Professional Kè (bez DPH Kè), verze Desktop Kè (bez DPH Kè). Kontakt: Sybase ÈR, s. r. o., tel. (02)

38 Rational Rose od požadavkù ke komplexnímu øešení Pro opravdu velké projekty, kde nestačí pouze modelovat entity a vztahy mezi nimi, přichází na scénu zbraň větší ráže. Produkty společnosti Rational jsou jednou z největších armád v tomto oboru. Pokrývají celý životní cyklus projektu od analýzy přes objektový a datový návrh až k vlastnímu vývoji a testování, a to vše platí jak pro jednotlivce, tak pro velké týmy. Automaticky vytváří kód v C++, Visual Basicu, Javě, ale i v dalších jazycích, jejichž podporu lze získat dokoupením dalším modulů. K recenzi jsem měl k dispozici Rational Rose 2000e Enterprise Edition, což je zbraň na objektově orientované analýzy a modelování. Tato verze navíc podporuje modelování pomocí jazyka UML, který bourá komunikační bariéry mezi analytiky a vývojáři, již dosud jen těžko nacházeli společnou řeč. Nyní mohou analytici a návrháři zcela bez problémů modelovat obchodní procesy a programátoři aplikační logiku, aniž by docházelo k nějakým konfliktům či nedorozumění mezi oběma skupinami. Možnosti Rùže: vlevo vaše diagramy, vpravo modely. Jako příklad si můžeme vzít vysokou školu a způsob vypisování jednotlivých přednášek. Základem jsou přednášející, kteří přednášky vypisují, a studenti, kteří se snaží alespoň jednou za semestr na přednášku zajít, aby viděli, u koho že tu zkoušku dělají. A pak je tu ještě kreditní systém, který mj. definuje podmínky průběhu studia. Začneme u případu užití (use case), kde si definujeme studenta, přednášejícího a kreditní systém jakožto aktory a například zápis zkoušky do kreditního systému coby případ užití. Zde jde Rational Rose dál a dává k dispozici návrh implementace a kromě základního modelování aktorů, případů užití a závislostí, také možnost nakreslit jejich možnou implementaci za pomoci sekvenčních diagramů (též označovaných jako scénáře). Scénáře zobrazují postup a pořadí jednotlivých akcí, jak následují postupně za sebou. K dispozici máte objekty a zprávy, které mezi těmito objekty putují. Pokud vytváříte distribuovaný systém, pak svislými obdélníky lze vyjádřit jeho jednotlivé části. Podobně jako scénáře lze použít diagramy spolupráce, které zobrazují pořadí zpráv představující operace či transakce. Stále zůstáváme u případu užití. K modelování obchodních procesů lze použít diagram aktivit označovaný též jako přechodový diagram. Jedná se o poměrně přesný popis, jak proces probíhá, a používá se bu to při generování kódu, nebo při ručním kódování. Od případů užití se přesuneme k logickému pohledu na tvorbu našeho projektu. Zde jsem místo ručního vytváření tříd sáhl k poněkud jiné formě, a to reverse engineeringu z jazyka C++. Reverse probíhá v aplikaci Rational Rose C++ Analyzer dodávané společně s kreslítkem. Jedná se o nástroj, který se snaží zanalyzovat vaše zdrojové kódy projektu a následně je převést do Rational Rose, kde můžete s definovanými objekty provádět další úkony. První, co mě na aplikaci zarazilo, byl vzhled. Jako by okna pocházela ze záhrobí, kde by měla trávit čas s Windows 3.1. Velice kuriózní je možnost roztáhnout si jednořádkové vstupní pole přes půlku obrazovky. Zde se evidentně při vývoji na něco zapomnělo. Ale zpět k reversu. Po zadání všech souborů, ze kterých byste rádi viděli třídy a závislosti mezi nimi, je potřeba nastavit větší množství parametrů, aby průběh operace byl co možná nejlepší. Ještě před vlastním načtením je dobré nechat si soubory zanalyzovat, čímž získáte Ach jo, už aby byly ètyøi přehled o případných chybách a nedostatcích, ke kterým může dojít. Protože C++ jsem výrazně používal naposledy ve zlaté éře MS DOSu, vzal jsem jeden svůj projekt o přibližně dvaceti tisících řádcích napsaný pro překladač Borland C a zkusil, co s ním C++ Analyzer provede. Tento kód byl přeložitelný bez jakýchkoliv výhrad překladače a používal pouze standardní knihovny jazyka C, vše ostatní bylo ve zdrojové podobě. Po analýze, která proběhla příjemně rychle (cca 2 sekundy), mi program hodil na hlavu 67 chyb, které našel. Když jsem procházel jednotlivé chyby, vesměs šlo o to, že nemohl najít nějakou standardní knihovnu uvedenou direktivou include. Ve zbývajících případech šlo o drobnosti, kdy se používalo specialitek DOSu. Závažnější ovšem byla dvě hlášení o nečlenské metodě objektu. Myslím si, že na použitý příklad šlo o velmi dobrý výkon a těch pár drobností, které opravdu stojí za to, lze ručně do modelu dopsat. Po analýze a reversu zdrojových textů stačí již jen zvolit v menu export do Rational Rose, a následně soubor, do kterého se má výsledek uložit. Po otevření výstupu v kreslítku máte vše k dispozici. Na přiloženém CD máte ukázku toho, jak výsledek vypadá. Samozřejmě je pak potřeba třídy přemístit ručně, nebo to nechat na Rose. V diagramu tříd lze vidět závislosti objektů na ostatních jako je dědičnost, agregace a další vlastnosti objektového modelování. U reverse engineeringu ještě zůstaneme. K dispozici je spousta dalších možností přímo v prostředí kreslítka. Mezi základní možnosti patří načtení informací z databáze a z DDL skriptu. Rational Rose umožňuje obojí, zvládá ale pouze tři databáze (v různých verzích). 52

39 DB2, MS SQL Server a Oracle. Poslední jmenovaný se přímo nabízel k tomu, abych jej otestoval. Podobně jako v XTD Data Modeleru či Power Designeru, i tady jsem mu podstrčil stejné skripty a nechal ho potit se. Bohužel se to nepovedlo tak, jak bych to považoval alespoň za dostačující. Tabulky načetl v pohodě, ale vazby či většina indexů zůstala ležet ladem. Na řadu přišel reverse z databáze, která byla vytvořena větším z uvedených skriptů. Nemyslím si, že načítání informací z databáze je složité, veskrze jde o příkazy Select z těch správných tabulek. Program i po více než hodině (!) četl něco z databáze a nebyla s ním žádná řeč, protože všechnu činnost dělal v hlavním vlákně. To je docela špatná vizitka v době, kdy i malé prográmky dokáží využít vláken a během časově náročné metody komunikují s uživatelem. Kreslítko jsem sestřelil, spustil znovu a tentokráte zkusil reverse na repository, vytvořené pro potřeby Oracle Designeru. Nyní program po přibližně 30 minutách kapituloval s chybovou hláškou a opět se odporoučel. Je to velká škoda. Rational Rose dokáže kromě zmíněného ještě reversovat CORBu, Javu či DTD (Document Type Definition). Poslední uvedený jsem zkusil na několika menších souborech a ani v jednom nezaváhal a vše bylo v pořádku. Na závěr se sluší vygenerovat dokumentaci. Ta se generuje do dokumentu MS Word a lze zvolit několik možností, jak se má generovat. Typ výstupu může být z hlediska logického či komponentového pohledu, u tříd si lze zvolit, jaká syntaxe se má použít: zda UML, Visual Basic nebo C++. Po chvilce generování se výsledek ukáže ve spuštěném Wordu. Když jsem dokumentaci viděl, nějak jsem zaváhal, zda je to opravdu ono. Kromě první stránky, kde jsou nadpisy, a druhé s obsahem se jedná o holý text (nepočítám-li hlavičky a patičky) bez sebemenšího náznaku použití zvýraznění by třeba jen tučným písmem či kurzivou. Klobouk dolů před dokumentací z XTG Modellera, která se mi líbila snad nejvíce. Na konec se ještě podíváme na uživatelské prostředí, jež se mnou mělo občas problémy. Jednotlivé objekty na obrazovce při přesouvání blikaly, což vzhledem k výkonu stroje nevypadá dobře. Také okna by mohla být k sobě přítulnější a podporovat alespoň minimální dokování, jako to umí například Select. Při najetí myši na klasické černě čtverečky kolem vybraného objektu se neměnil kurzor myši, což může ze začátku mást. Při nevhodném použití písma (stačí jen zvětšit) u poznámky mi poslední řádek vyjel mimo vymezené místo. Sice se jedná o drobnosti, které nemají vliv na fungování programu, ale může to nabourat důvěru uživatele k tak silnému a drahému prostředku pro tvorbu aplikací. Během doby, kdy jsem měl produkt na recenzi, byl ze strany firmy Unicorn evidentní zájem na tom, aby vše fungovalo tak, jak má, a na mé dotazy bylo vždy fundovaně odpovězeno. V podstatě se jedná o jedinou firmu, která se několikrát sama od sebe zeptala na stav a zda nejsou nějaké problémy či připomínky. Pokud je Rational Rose rational stránka produktu CZ index.jtmpl stránky produktu EN new2000e.jtmpl novinky poslední verze takto postaráno i o zákazníky, pak jsou ve velmi dobrých rukou. Dost dlouho jsem přemýšlel o tom, že tomuto produktu, i přes vysokou cenu a drobné věci v uživatelském prostředí, udělím cenu měsíce. Dokonce jsem byl ochoten po dlouhém rozvažování překousnout problémy při reversu, ale dokumentace mě velmi zklamala. Produkt je po stránce modelování vysoce kvalitní a nabízí široké spektrum možností vývoje 53

40 aplikace, pouze potřebuje doladit reverse a pár drobností. Názor SWN J UML, Reverse z C++, DTD, zájem ze strany dodavatele. L Reverse z databáze a DDL, dokumentace. Závìr: Velmi dobrý produkt pro modelování a analýzu za pomoci UML se zájmem o zákazníka. Zákaznická podpora pro první rok je nedílnou souèástí ceny produktu. Prodloužení zákaznické podpory je dobrovolné. Bližší specifikaci zákaznické podpory naleznete na pøiloženém CD. Cena: verze Enterprise Kè (bez DPH Kè), Professional Kè (bez DPH Kè), Modeler Kè (bez DPH Kè), prodloužení podpory Kè (verze Enterprise). Kontakt: Unicorn Distribution, s. r. o., tel. (02) Select Enterprise nezvyklé prostøedí Nainstalovat tento nástroj byla naprostá pohoda tedy pokud jste hned začali instalovat na ten správný operační systém. Po problémech napsaných v úvodu (a za které samozřejmě mohla obsluha počítače, nikoliv program sám) jsem konečně zvolil ten správný počítač, pevný disk a operační systém a mohl si v klidu začít hrát. Select má za úkol pomoci při vývoji škálovatelných aplikací klient/server. Umožňuje modelování obchodních procesů, use case a modelování objektů. Jak to dělá? Projděme si jednotlivé kroky. Po spuštění máte k dispozici pracovní plochu rozdělenou do pěti částí. Nahoře menu a rychlá tlačítka, vlevo strom vašich diagramů, dole okno s výstupy a druhé s vlastnostmi objektu. Zbývající část je věnována vlastnímu kreslení. Tato okna podporují dokování, takže je jen na uživateli, jak si je uspořádá. Okno se stromovou strukturou kromě seznamu možných diagramů obsahuje záložku se slovníkem použitých objektů seřazených do kategorií, vztahy mezi nimi a nápovědu (vše ve stromové struktuře). Přístup k uvedeným věcem je tedy vcelku pohodlný a vždy při ruce. Základem modelování je strom s diagramy, odkud ve většině případů začínáme. Tento strom je rozdělený do skupin, ve kterých máte pohromadě vždy související diagramy. Poslední větev stromu obsahuje souhrnně všechny diagramy, které jsou vytvořeny. Ukažme si práci s nástrojem na příkladu fiktivní banky. V případě use case jsem zavedl klienta a management jakožto aktory, a pak několik případů užití. Aby se model dal použít i na české banky, jako je IPB či Komerční banka, musel jsem kromě jiného zavést navíc ještě případ užití pod názvem Tunelování. Mezi případy užití lze navíc určit tzv. rozšiřující vztah (Extended Relationship) a užitý vztah (Uses Pøípady užití i pro èeské pomìry. Relationship). Poznámky a jejich případná vazba na další objekt jsou samozřejmostí u každého diagramu. Od případů užití je velmi blízko k sekvenčním diagramům. Původně jsem chtěl namodelovat sekvenční diagram tunelování banky, ale bohužel mnou nabízená odměna za vysvětlení postupu se ani náhodou neblížila osmimilionovému odstupnému, takže jsem musel použít pouze to, co znám. Je to škoda, snad někdy příště. Vybral jsem tedy vklad peněz na účet, kdy musí slečna či paní u přepážky nejprve zjistit, zda uvedený účet opravdu existuje a zda na něj lze vložit peníze (může být například blokovaný, nebo je v jiné měně, než v jaké chcete peníze vložit). Pokud je vše v pořádku, převezme hotovost, zapíše vklad do transakčního systému a nakonec vytiskne potvrzení o vkladu (diagram viz obrázek). Modelování tohoto postupu spočívá ve vytvoření jednotlivých sekvencí (řádky) a objektů (sloupce), kterých se popis týká. Následně se doplní operace a události (znázorňované šipkami) v sekvencích. Kromě sekvencí lze použít i další způsoby: selekce (výběry, podmínky), iterace (cykly) a výstupy z těchto selekcí a iterací. Například selekcí jsou v uvedeném příkladu podmínky a příkaz raise je vymodelován pomocí výstupů. Relační diagramy jsou pro kreslítka této kategorie docela problém. Produkty se totiž orientují na bussiness processing, use case a další, ale tuto činnost většinou moc v oblibě nemají. Proto jsou v této oblasti výrazně lepší malé nástroje (Case Studio, XTG Data Modeler), které se na tuto činnost (většinou jako na jedinou) orientují a zvládají ji mnohem lépe. Stejně je to i se Selectem. K dispozici máte entity a relace (1:1 a N:1), již jednou zmíněnou poznámku a trošku zvláštně působí sloupec. Klasické poklepání na entitě nezpůsobí zobrazení dialogu, kam lze zadávat sloupce a definovat jejich typy či integritní omezení, ale tento dialog s vlastnostmi je stále zobrazen v pravé dolní části (nepřesunuli-li jste si jej). Tam pak lze definovat jednotlivé atributy. Je to zvláštní chování, ke kterému je potřeba v případě použití přivyknout. Odběhněme od modelování a podívejme se na kámen úrazu pravděpodobně každého kreslítka, a to reverse engineering. Select vám umožní podívat se na dva nástroje: ERWin, který jsem neměl možnost vyzkoušet, a C++. Vzal jsem tedy, podobně jako v případě Rational Rose (RR), zdrojové texty z éry MS DOSu a spustil načítání. Nejprve je potřeba zadat soubory, ze kterých chcete získat zpět informace o objektech. Pak je nutno provést požadovanou operaci a nakonec, protože se jedná o externí aplikaci, synchronizovat výstup s vlastním kreslítkem. Stejně jako u RR byly drobné problémy s hlavičkovými soubory, ale jinak vše 54

41 proběhlo bez evidentních problémů. Při návrhu objektového modelu je možno použít všech obvyklých prostředků: dědičnost, agregace, asociace, závislosti a další. Generování dokumentace je záležitostí každého kreslítka a Select nezůstává pozadu. K tomu, abyste mohli dokumentace získat, je zapotřebí mít nainstalovaný MS Word, na který se produkt napojí. Již při instalaci zadáváte, zda máte nainstalovanou verzi z roku 95 nebo 97. S Wordem 2000 jsem neměl možnost generování zkoušet, ale vzhledem k jeho podobě s verzí 97 by neměly nastat potíže (navíc je možné, že v aktuální verzi Selectu je podpora Wordu 2000 zahrnuta). Na výběr máte několik předpřipravených šablon. Pokud chcete použít českou, můžete si ji stáhnout z webu firmy LMBS, která produkt dodala (viz odkazy na doprovodném CD). Kromě šablony je ještě potřeba zadat počáteční stav a sekce, které se mají vygenerovat. Pak již zbývá stisknout tlačítko Create a vyčkat, než dojde k dokončení operace. Při prvním pokusu mi generátor vytuhnul, ale při druhém pokusu již vše proběhlo tak, jak má. Přičítám to unavenosti Windows 98, přece jenom běžely skoro dvanáct hodin. Dokument, který se vygeneroval, vypadal velice pěkně zpracovaný vzhledem k možnostem, jež poskytuje Word. Reverse ze zdrojových textù C++. Kromě generování dokumentace umožňuje produkt generovat SQL skripty k databázím, jejich počet je však skoupý: Oracle 8, SQL Server 7, Interbase 4 a do norem SQL 89 a SQL 92. Myslím, že jsou zde velké možnosti k rozšiřování. Ještě zbývá zadat relace, které chcete mít ve výsledném skriptu, a vše je připraveno. Výsledkem je samozřejmě SQL skript. V případě databázového serveru Interbase produkt umožňuje vytvořit tabulky přímo na serveru. Snad drobné připomínky bych měl k uživatelskému prostředí, které bylo odbyté (i zde na mě totiž dýchl duch 16bitových Windows). Kromě zmíněných modelovacích vlastností poskytuje Select i modelování obchodních procesů za pomoci procesních hierarchických a threadových modelů. K případům užití lze kromě sekvenčních diagramů i použít diagramy spolupráce. Pokud nenajdete mezi diagramy 55

42 Slovník pojmù Data Flow Diagram sí tvoøená procesem, datovým úložištìm, externím procesem a toky dat. Jednotlivé aktivity mohou být rozloženy do podøízené sítì. E R model relaèní model obsahující entity (objekty reálného svìta) a relace (vztahy mezi entitami). Metadata data o datech, napø. na SQL serveru jsou v metadatech uloženy systémové informace (o tabulkách, právech ) Procesní modelování umožòuje vytváøení obchodních èi procesních modelù, které probíhají ve vaší spoleènosti, nebo byste byli rádi, aby tomu tak bylo. Zaznamenávají se v nìm informace o firemní struktuøe èi jednotlivých etapách prùbìhu procesu. Reverse engineering proces, bìhem kterého dojde k napojení na zdroj (typicky SQL skript nebo databázový stroj), získají se informace o objektech (tabulky, indexy, vazby ) z metadat a tyto informace se dále využijí v aplikaci. Trigger speciální èást kódu typicky zapsaná v dialektu SQL, která se spustí pøed nebo po vložení, zmìnì èi smazání každého záznamu v tabulce. Scénáøe popis èinností a jejich stavy. Stored procedure (Uložená procedura) funkce nebo procedura, která je uložená na serveru a i zde je provádìn výpoèet, tedy není zatìžován ani klient, ani sí. UML (Unified Modeling Language) množina nástrojù a prostøedkù, jež bývá podpoøena metodikou. Jedná se o standard. Use Case (pøípady použití) jedná se o ucelené èinnosti, ze kterých by se mìlo vycházet pøi specifikaci požadavkù (napø. pøíjem zboží na sklad, provedení úèetní operace na urèitých úètech apod.). Metodika UC je orientována na to, jak se bude èinnost systému jevit jeho obsluze. pro uložení modelu všechny kroky jsou ukládány automaticky. Pokud chcete psát česky, rozlučte se s čitelností. Jak sami můžete viděl na obrázcích, něco tomu chybí. Co se mi na produktu obzvláště líbilo, byla nápověda, jejíž provedení působí velmi profesionálně jak do grafické podoby, tak do kvality textů. Kromě základních informací je zde k nalezení notace a způsob zobrazení všech diagramů a každý element je náležitě vysvětlen. Taktéž jsou uvedeny časté chyby, kterých se analytici a modeláři dopouštějí, a způsob, jak se jich vyvarovat. Produkt má velice málo věcí, které by se mu daly objektivně vytknout. V případě problémů s instalací mi lidé z podpory volali přímo na telefon, ačkoliv šlo o věc, která by se teoreticky řešit ani nemusela. Veskrze šlo o fundované odpovědi, zvláště, když jsem nebyl u inkriminovaného počítače, a nemohl jsem tudíž poskytnout přesné informace. Jen je škoda, že se nejedná o poslední verzi. Prostředí je kvalitně zpracováno, stejně tak nápověda, a program dělá přesně to, co je od něj žádáno. Myslím, že udělení ceny Produkt měsíce je na místě. Názor SWN J Prostøedí, reverse z C++, podpora. L Reverse DDL. Závìr: Kvalitní a pøíjemný nástroj, ale musíte si zvyknout na ovládání. Podpora je telefonická nebo e mailem. Cena: Kè (bez DPH Kè) Kontakt: LBMS, s. r. o., tel. (02) XTG Data Modeller ještì malé dítì Firma XTG se zabývá hlavně zakázkovou tvorbou databázových systémů, a to i pro Internet. Zřejmě kvůli tomu vznikl CASE systém Data Modeller, který umožňuje datové modelování a reverse engineering databází, aby se zaměstnancům lépe pracovalo na zakázkách. Ale program má na víc, a tak se prodává jako běžný software. Select SE èeská stránka produktu products/enterprise.asp pùvodní stránka produktu + možnost stažení preview verze bližší informace o produktu Podobně jako Case Studio se i XTG prodává přes Internet, kde si lze stáhnout demonstrační verzi a v případě zájmu zaplatit plnou licenci a začít produkt používat komerčně. Jedná se o český produkt a svou cenou velmi konkuruje zmíněnému Case Studiu. Chcete-li se dozvědět, zda se jedná o kvalitního soupeře, čtěte dál. Když jsem program poprvé spustil s ukázkovým příkladem, řekl jsem si: to vypadá hodně dobře. Entity jsou velmi pěkně nakreslené s prostorovým dojmem a volba barev je také příjemná. Začal jsem si tedy hrát, abych zjistil, co vše tohle kreslítko umí. Již při prvním tažením entitou jsem si nemohl nevšimnout jedné velice špatné vlastnosti: během přesouvání se překreslují všechny linky představující relace, a to i v případě, že se jich entita ani nedotkne. Založil jsem si nový model a chtěl vložit novou entitu. Ale jak? Program neobsahuje žádné svůj oblíbený, je k dispozici obecný graf, který můžete využít tak, jak potřebujete. Při práci s uživatelským prostředím jsem neměl problémy. Vše je celkem příjemně navrženo, grafika je povedená a nijak přeplácaná. Při pohybu prvků uvnitř nedochází k jejich poblikávání (!), jak je zvykem v ostatních nástrojích, pouze při přepnutí z jednoho diagramu do druhého okna probliknou, když se mění paleta s nástroji. Trošku to kazí dojem, ale pořád je to lepší než blikání. Jediné, na co jsem si nezvykl, jsou záložky s vlastnostmi jednotlivých objektů. Jednak jsou pro mě nezvykle umístěny (což se samozřejmě dá změnit), a jednak provedení působí na mě trošku divně zvláště například v případě relačního modelování. Tohle je však ryze subjektivní pocit deformovaného člověka, který tráví hodiny denně u Delphi, a proto to nelze brát jako výtku. Zvláštností je absence příkazu I velmi jednoduchý model lze nakreslit dostateènì složitì 56

43 plovoucí okno s tlačítky nebo alespoň nástrojovou lištu. V menu jsem také nic podobného nenašel. Úspěch slavilo až kontextové menu, kde je položka Nová entita. Vložil jsem tedy novou entitu, vyvolal dialog pro zadávání atributů a příjemný pocit z dobře volených barev promptně zmizel v obláčku logiky (formulace půjčena ze Stopařova průvodce po galaxii od D. Adamse). Barva dialogů nastavená na (alespoň pro mne) odpudivou zelenou je mi zcela nepochopitelná. Grafické uživatelské prostředí má přispívat ke standardnímu vzhledu všech aplikací, aby uživatel nebyl zmaten jako včela v aplikacích na stařičkém MS DOSu. Tuto zeleň podtrhuje standardní barva ve volbě fontu či tiskárny, kde se používají systémové dialogy, a autoři zřejmě nepřišli na způsob, jak tuto barvu změnit. Naštěstí lze nastavit barvy na základní, ale to má za následek bílou pracovní plochu, a tedy docela nepříjemné oslňování uživatele. Editace entity a seznam atributù v zeleném. Popis entity je omezen, takže delší text, než je uveden, nenapíšete. Navíc chybí tlaèítko Zrušit (uzavírací køížek nepomùže). Tak si to zrekapitulujeme Je dobojováno a aè ceny jsou rozdány, není vítìzù ani poražených. Dùvod byl na zaèátku uveden. Mám-li se na celou vìc podívat více obecnì, pak zádrhelem vìtšiny nástrojù jsou nedostatky v uživatelském prostøedí. Aèkoliv 32bitové Windows jsou na trhu pìt let, stále se vyskytují situace, kdy to není znát. Dùležitìjším nedostatkem je reverse engineering ze souborù. Jedná se o velice nároèný postup, který ne vždy dopadne podle pøedstav autorù èi uživatele. Z tohoto dùvodu jej lze brát více jako pomùcku než jako nástroj. Po provedení reversu je vždy potøeba provést ruèní korekce. Mùžeme to trošku pøirovnat k OCR programùm, kterým se také nedá 100% vìøit a je potøeba dokument pøeèíst ještì jednou obsluhou. Na doprovodné CD jsem umístil další obrázky, které se do papírové podoby nevešly, abyste si mohli udìlat lepší pøedstavu o každém z nástrojù. Dále jsou tam pøípadné dokumentace, které z kreslítek vypadly, a také SQL skripty. Bìhem psaní recenzí jsem shromažïoval odkazy na stránky, které jednak poskytly firmy kreslítka dodávající a jednak vlastní, které by mohly zaujmout. Jako poslední doplnìk této recenze tam naleznete nìkteré další vìci, které se do papíru prostì nevešly. Pokud vám tento èlánek pøinesl alespoò trošku svìtla do problematiky, jsem tomu jedinì rád. Slávek Rydval Vkládání atributů probíhá celkem klidně. Zadáváte logický a fyzický název, datový typ a případně si můžete připsat ke každému atributu poznámku. Velmi příjemné je tlačítko Ok & Nový, které potvrdí nový atribut a ihned přejde k zadávání dalšího. Trošku zmaten jsem byl v případě, kdy jsem mačkal tlačítko Ok a nic se nedělo. Pak mi došlo, že jsem nezadal typ atributu. Ale nevím, proč mě na moji hloupost neupozornil program sám. Velkým nedostatkem je absence tlačítka Zrušit (nebo chcete-li horší variantu Storno) v dialogu Detail entity. Pokud si totiž editujete atributy entity a nějaký smažete, již není cesta zpět, ledaže máte udělanou zálohu modelu. Stejně tak přidání atributu či jeho změna je automaticky potvrzena. Integritní omezení, jako je primární klíč, cizí klíč, či požadavek na neprázdnost položky, se zadává pouze zde, nikoliv však u editace jednotlivých atributů. Opět není jednoduché cesty zpět. Od entit můžeme přistoupit k relacím. Ta se zvolí podobně jako entita přes kontextovou nabídku plochy, a pak je potřeba kliknout na dvě relace, mezi kterými má dojít k relaci. V případě potřeby vytvoření cizího klíče je tento vytvořen na správné straně relace. Pokud chcete nastavit vlastnosti relace, nelze to kliknutím kdekoliv na lince zastupující relaci, ale na čtvereček, který je vždy vykreslen uprostřed relace. V tomto čtverečku navíc dochází ke zlomu linky, takže při delší práci, kdy přesouváte různě entity, může dojít k jisté nepřehlednosti (viz obrázek). Proč to nelze příjemnějším způsobem, mi je záhadou, jedná se v podstatě o trochu analytické geometrie vyučované na střední škole. Zůstanu-li ještě u uživatelského prostředí, pak mi zcela jednoznačně chyběly klávesové zkratky. Nápověda je v HTML (nikoliv komprimovaném), což by tolik nevadilo, ale to, že jsem byl nucen zadat cestu k prohlížeči (!), to už bylo trošku moc. Stejně tak program nedisponuje vlastním prohlížečem a jste nuceni použít jiný (přednastavený je Notepad), samozřejmě s tím, že si k němu nastavíte cestu. V nápovědě je navíc promíchán český text s anglickým, takže to působí poněkud neučesaně. Některé popisky na tlačítkách v dialozích jsou více pro fanoušky pořadu typu Riskuj než pro uživatele. Jen namátkou: Co to je Vlož A z R? Na entity a relace lze nahlížet vícero způsoby. Základem je logický či fyzický pohled, což v případě Data Modelleru znamená (ne)zobrazování typu atributů. Dále lze přepínat mezi různými úrovněmi pohledu (Entita, Atributy, Popis). Pokud máte namodelováno, můžete vygenerovat SQL skript, který pak lze spustit na příslušném databázovém stroji. Program, aniž by Prùbìh recenzí Nyní se pojïme podívat, jak recenze probíhala. Výchozím bodem je poèítaè, na kterém kromì kreslítek musí bìžet alespoò dvì databáze kvùli testování reverse engineeringu a samozøejmì rozumný operaèní systém. Základem pro recenzi se stal poèítaè Athlon 600 s deskou Asus K7M, 256 MB pamìti SDRAM. Disk velikosti 20 GB s 2 MB cache se otáèel rychlostí otáèek za minutu a pøístup byl umožnìn pomocí U ATA 66. Protože modelování je v podstatì práce na velké ploše, doplòkem sestavy byl 17palcový monitor ADI 56GT s rozlišením x a frekvencí 85 Hz. (Pokud jste majiteli ménì výkonného stroje, nepropadejte panice. Uvedený výkon byl nejdùležitìjší pro chod databází, nikoliv kreslítek. Tìm postaèí výraznì menší výkon stroje.) Použitým operaèním systémem byly (kromì testování Select Enterpise) Windows 2000 Professional v anglickém provedení, v nich bìžely dva databázové stroje: Interbase 5.6 a Oracle 8i Personal Edition verze Souborové databáze, které jsou dnes zastaralé a již se ani nedoporuèují používat, zastupoval Paradox, ke kterému zajiš ovalo pøístup rozhraní BDE. Slávek Rydval 58

44 Case Studio Oracle Designer Power Designer Rational Rose Select Enterprise XTG Data Modeller Dodání Internet krabice, CD krabice, CD krabice, CD krabice, CD Internet Platformy 95, 98, NT, , 98, NT 95, 98, NT 4 NT 4 SP 4, 95 SP 2, 95, 98. NT4 SP3 95, 98, NT, 2000 (bìží i na 2000) (bìží i na 2000) 98 SP 1 Minimální jako OS procesor 90 MHz, 486SX, procesor 200 MHz, 64 MB RAM, jako OS požadavky 32 MB RAM, 16 MB RAM, 64 MB RAM, 209 MB disk na HW 1 GB HDD 40 MB Disk 96 MB Disk Manuály ne Instalaèní pøíruèka 6 pøíruèek 11 pøíruèek Instalaèní pøíruèka ne a tutorial Požadavky jednotlivých systémù. byl o to nějakým způsobem požádán, generoval k tabulkám indexy, což v některých případech je nežádoucí (některé hloupější databázové stroje pokud narazí na index, tak jej bezmyšlenkovitě použijí i v případě, kdy je to dražší než index nepoužít). Pro generování lze zadat, co se má dát na začátek a na konec skriptu. Bohužel již nelze zadat podobné informace pro každou tabulku, stejně tak parametrizování, které naleznete například v CASE Studiu, zde není možné, takže chcete-li generovat například sekvence (Oracle), musíte vše napsat poctivě ručně. V případě, že chcete generovat ne všechny tabulky, ale třeba jen polovinu, program si to nepamatuje a musíte pokaždé provést selekci požadovaných tabulek. Samozřejmostí by mělo být generování dokumentace alespoň v základním tvaru. XTG Data Modeller umožňuje jednak export do textového souboru (import už nějak chybí), což se za dokumentaci sice považovat nedá, ale co umí velice dobře a kvalitně, je generování dokumentace v HTML formátu. Výsledek je nadmíru přehledný a subjektivně musím říct, že se mi líbil nejvíce ze všech recenzovaných kreslítek. Jsou-li vaší doménou datové sklady a data mining (česky krásně nazývané dolování dat), pak Data Modeller je vybaven podporou modelování multidimenzionálních schémat typu hvězdice, tedy schémat s tabulkou faktů (fact table) a jednotlivými dimenzemi. Dominantou tohoto produktu by mohl být reverse engineering. Kromě načítání z ODBC zdroje, což je dnes poměrně běžný a relativně jednoduchý způsob, dokáže Data Modeller provést analýzu SQL scriptu. Jedná se o algoritmicky náročný postup (sic jde pouze o deterministický automat). První pokus byl proveden s jednoduchým skriptem, který sám Modeller vygeneroval z modelu na již jednou zmíněném obrázku. Bohužel se mu nepovedlo správně identifikovat atributy tabulky LEK, a tudíž ani vazbu na tabulku UZIVA. Po změně typu atributu POPIS již vše proběhlo pořádku. Podstrčil jsem mu tedy náročnější ručně napsaný (a fungující) skript s necelými šedesáti tabulkami. S tím již nastaly problémy a některé příkazy odmítl Data Modeller správně přečíst. Na skriptu o velikosti více než půl megabajtu si vylámal zuby úplně a bez rozloučení se odporoučel (vyzkoušeno na třech různých počítačích a operačních systémech). Co mě zarazilo, bylo oznámení, že načtení dopadlo v pořádku, ale po zobrazení seznamu chyb jich tam bylo požehnaně. To je velmi zavádějící a nelze se tím řídit. Nenašel jsem jediný důvod, proč nezobrazit po načtení alespoň informační dialog s chybovou hláškou: Počet chyb: 35. Škoda. XTG Data Modeller stránka produktu demo verze produktu Podporu produktu jsem nezkoušel, protože program je natolik jednoduchý na ovládání, že ji ani potřebovat nebudete. Vše potřebné naleznete v (kontextovém) menu, a pokud si přece jenom nebudete vědět rady, máte k dispozici nápovědu. A pokud ani ta nepomůže, podpora je zdarma přes e mail. Program bych přirovnal k malému dítěti, které již umí trošku žvatlat a snaží se lézt, ale pořádný krok kupředu ho teprve čeká. Na začátku jsem uvedl, že svou cenou může XTG konkurovat CASE Studiu. Bohužel je to to jediné, čím lze konkurovat. Ve všem ostatním kromě HTML dokumentace produkt silně zaostává za výrazně větším a vyspělejším bratříčkem. Mám-li být upřímný, tento produkt bych pro svou práci používal velice nerad. Uživatelské prostředí je řekněme spartánské a počet funkcí, kterými program oplývá, je opravdu velmi malý i pro sebemenší firmičku, která v datových modelech má více než pět entit. Pokud má Data Modeller uspět, musí prožít velmi výrazný a pokud možno rychlý přerod do mladého jinocha. Slávek Rydval, Seznam v pravé i v levé èásti dialogu se musí pøed každým generováním znovu naklikat pomocí nic neøíkajících tlaèítek. Názor SWN J HTML Dokumentace, cena, podpora. L Reverse, blikání, klávesové zkratky. Závìr: Ještì se musí vyvíjet, dobrý spíše pro výuku. Podpora zdarma e mailem Cena: Kè (bez DPH Kè) Kontakt: XTG Systems, s. r. o

45 SuSE Linux 6.4 Linux s nìmeckou dùkladností. Recenzi jedné z předchozích verzí této distribuce jste si mohli přečíst v SWN 11/1999. Spíše než na podrobný popis toho, co SuSE přináší, se tedy zaměřím na to, co je ve verzi 6.4 nové oproti verzi 6.2. Předně se opět o něco zvýšil počet RPM balíčků: oproti ve verzi 6.2 přichází SuSE s více než samostatnými kusy softwaru. SuSE tedy aspiruje na pozici nejkompletnější linuxové distribuce. Rovněž čísla verzí jednotlivých balíčků se zvětšila (KDE 1.1.2). Dále je tu novější linuxové jádro (2.2.14) s podporou USB, operační paměti do 3,5 GB, nový způsob instalace pomocí grafického instalačního programu YaST2 a zcela nová rozverně ilustrovaná poměrně tenká instalační příručka, jež doplňuje kvalitní, více než pětisetstránkový manuál. Protože instalace a způsob konfigurování softwaru je to, co jednotlivé distribuce od sebe nejvíce odlišuje (konec konců a už začnete s RedHatem nebo Debianem, výsledkem je vždycky Linux), zaměříme se zejména na YaST. Odkud bude Linux startovat? Zvolte instalaèní program Bootovat budete většinou z CD, ale můžete i z diskety když toho váš postarší BIOS není schopen, nebo pokud na nějaké bootování vaše CD mechanika nemá náladu. Bootovací disketu naleznete spolu s disketou modulů (ovladačů hardwaru) v krabici SuSE. Nemusíte ji tedy pracně vyrábět, jako je tomu u jiných distribucí. Hned poté, co vyberete typ monitoru (barva/čb) a klávesnice a zvolíte jako instalační médium CD ROM, můžete začít s instalací. (Pozn.: YaST dovoluje upgradovat nové verze balíčků přes Internet.) YaST2 (Yet another Setup Tool) je plnokrevná X Window aplikace. To znamená, že instalační proces musí umět detekovat správně grafickou kartu a myš. Takže po několika úvodních obrazovkách probíhá instalace už pod dohledem tučňáka, jenž se posouvá po políčkách 1 až 8 jako figurka člověče nezlob se. Jednotlivá políčka instalační kroky zhruba odpovídají tomu, na co jsou zvyklí ti, kdo znají YaST1. Pro instalaci můžete zvolit jeden ze sedmnácti evropských jazyků, nechybí dokonce ani rumunština. Doprovázeni jste podrobnou nápovědou ve vybraném jazyce, která se zobrazuje v levém sloupci obrazovky a je užitečná zvláště ve chvílích, kdy si nejste jisti tím, co děláte a nechce se vám přitom listovat manuálem. Málem bych zapomněl na ještě jednu důležitou věc. Zatímco začátečník uvítá komfortní instalaci pomocí YaST2, pro konzolového puritána nebo lenocha, jenž se neobtěžuje připojit k počítači ani myš, je stále k dispozici YaST1, v němž je možno provést celou instalaci v textovém režimu. (Aby nedošlo k mýlce instalační proces není totéž co výsledek, i když instalujete webový server a vůbec na něm nepotřebujete provozovat okenní aplikace X, můžete použít grafický YaST2.) Tupoun: 45 min., Expert: 45 hod. Díky YaSTu se ten, kdo nemá s Linuxem žádné zkušenosti, může bez problémů dostat k cíli fungujícímu Linuxu zatímco technickému hračičkovi YaST dovolí, aby si tuto cestu libovolně zkomplikoval. Konkrétně se to projevuje ve třech hlavních oblastech: rozdělení diskových oddílů, výběr softwaru a instalace/konfigurace zavaděče operačního systému LILO. Rozdělení diskových oddílů je důležitá a nebezpečná akce, zvláště, když chcete provozovat na jenom počítači více operačních systémů (známá situace: Když já bych si ten Linux zkusil, ale nemám místo. Přiho disk a je to. ). YaST nejprve nechá vybrat disk, na který se bude instalovat, a expertům nabídne celou mapu všech oddílů formou přehledné tabulky s popisem existujících souborových systémů, jejich velikostí a fyzických umístění na disku. Za zmínku stojí i to, že SuSE 6.4 oplývá i zcela novým souborovým systémem ReiserFS. Ten by měl být výkonnější ve srovnání se standardním ext2, dovoluje tzv. journaling souborových transakcí nutný pro bezpečnou a rychlou obnovu souborového systému po havárii a zvětšování velikosti oddílu za běhu. Nicméně je třeba mít na paměti, že ReiserFS je stále ještě mladý projekt a sami jeho autoři upozorňují, že by neměl být použit pro ukládání citlivých dat. Správně připravené disky je třeba něčím zaplnit, a tak nastává nejzajímavější část instalace volba softwarových balíčků. Výběr je kvůli obrovskému počtu balíčků organizován hierarchicky. Na nejvyšší úrovni vybíráte mezi minimální konfigurací (od 140 MB, bez aplikací pro X Window), standardním nastavením vhodným pro většinu desktopů a megalomanskou možností Téměř vše (6 GB softwaru). Většina z vás se asi s takto hrubým rozhodnutím nespokojí a sestoupí o úroveň níže k výběru kategorií balíčků (multimédia, hry, grafika, programování, sí a server, KDE, GNO- ME, zdrojové kódy aplikací). Komu ani toto rozlišení nestačí, může volit mezi jednotlivými sériemi balíčků (bezpečnost, KDE, alfa aplikace, Emacs, X aplikace), nebo sáhnout k výběru samostatných balíčků (StarOffice, GIMP, Apache). Oceňuji, že komerční software (série pay) je pro začátečníky vyveden na samostatný knoflík do vyšší úrovně, takže vždy máte přehled o tom, zda instalujete něco, za co byste měli platit, či nikoliv. YaST sám řeší konflikty a závislosti mezi balíčky, práce s výběrem softwaru ze sklizně Open Source je tak o mnoho radostnější než třeba s debianovským programem dselect. Snad jen jedna dobrá rada: nezapomeňte v sérii doc změnit či zkontrolovat jazyk dokumentačních balíčků k dispozici je sice kompletní dokumentace v angličtině, němčině a francouzštině, v mé verzi však byla standardně vybrána jen němčina, což nemusí vyhovovat každému. 60

46 Linux je na hraní. Po výběru softwaru následuje konfigurace LILO (Linux Loader). Můžete ho nainstalovat do MBR, na zvláštní oddíl/boot, na libovolný jiný oddíl nebo na disketu. Zde doporučuji neriskovat a souhlasit s tím, co vám navrhne YaST. Vůbec nic nezkazíte zvláště v případě, že Linux není jediným operačním systémem na vašem počítači když zvolíte instalaci LILO na disketu. LILO lze, jako ostatně většinu věcí v Linuxu, doinstalovat na správné místo později. V případě, že máte problémy s bootováním právě instalovaného Linuxu, ještě není nic ztraceno a neznamená to, že musíte všechny instalační kroky opakovat. Stačí, když opět nastartujete systém z diskety, vyberete v menu správnou položku, zvolíte diskový oddíl kořenového adresáře a YaST pokračuje ve své práci, jako by se nic nestalo. Na samotném rozbalování balíčků není nic zvláštního, ale přesto: máte před sebou 3 přehledné metry jeden pro právě kopírovaný balíček, druhý pro kompletní instalaci, třetí pro obsazené místo na disku, vše v procentech a počtech balíčků. Žádné papírky poletující mezi složkami. Tento krok by se dal, dle mého názoru, ještě o něco vylepšit. Po formátování oddílů a rozbalení všech balíčků, které se nacházejí na prvním CD, následuje faktická instalace LILO a po ní restart. Má-li LILO s vaším diskem problémy, musíte rozbalování opakovat. Jistě, že před restartem počítače je třeba nainstalovat všechny základní systémové soubory, těch je však určitě méně než toho, co se vejde na kompletní CD. Dobrá, máme rozbaleno, co dál? Tučňák se dostává téměř k cíli a postává na políčku 7. Zde vybíráte typ monitoru a nastavujete rozsah frekvencí. Kromě klasického testu ( vidíte? když nevidíte, počkejte, ono to zmizí samo ) můžete interaktivně měnit velikost a polohu desktopu na obrazovce. Poslední krok instalace obstará SuSEconfig, skript, jenž překládá, konfiguruje a přizpůsobuje jednotlivé balíčky. Zkušený linuxář může přepnout do textové konzole (Ctrl Alt F4) a sledovat, jak konfigurace probíhá, případně se vrátit zpět do X (Alt F7), méně zkušený sedí a čeká, až se objeví obrazovka Konfigurace systémových komponent. V ní máte možnost konfigurovat připojená zařízení tiskárnu, zvukovou kartu, modem či ISDN kartu a nebo sí ovou kartu. I tyto konfigurace můžete bez problémů přeskočit. A je tu grafická logovací obrazovka KDE. V ní máte možnost vybrat ikonku uživatele, pod nímž se chcete přihlásit (nevím, nepřijde mi to jako příliš dobrý nápad kdokoliv může zjistit, jaké účty se na dané stanici nacházejí) a máte navíc možnost zvolit window manager (vwm, enlighntement, afterstep). V rohu je otevřena i konzole, do níž systém X Window píše chybové hlášky, ke kterým během přihlašování může dojít (to naopak za dobrý nápad pokládám). Konfiguraci SuSE dokončíte nalepením jedné ze samolepek na skříň počítače. Jsou tři, jedna určená pro server, jedna pro desktop a jedna pro vývojářskou pracovní stanici. 140 MB až 6 GB Jakmile je připraven LILO, přichází čas diskžokejův. Teprve nyní začíná vlastní instalace, na což jste náležitě upozorněni. To, co jste udělali do této doby, můžete kdykoliv vrátit, te však jde do tuhého. Svá dosavadní rozhodnutí můžete v tento okamžik uložit na disketu a později se k nim vrátit, což je pozornost, jež potěší. Délka vlastní instalace je plně závislá na tom, co jste ve výběru softwaru nastavili a není nezbytně nutné, aby se v mechanice ocitlo všech šest CD s programy. (Po hodině kopírování, jež je zpestřena občas jen výměnou CD média, je vám stejně jasné, že to byly samé zbytečnosti, které jste klidně mohli doinstalovat později). Programujeme pro KDE. 61

47 Je libo hudbu? Co sis navaøil Jak jsem již naznačil, SuSE obsahuje velké množství programů, jejich dobrý přehled nabízí naše minulá recenze. Pokud budete chtít většinu aplikací alespoň vyzkoušet, zabere vám to týden. Pokud se budete chtít s těmi nejpovedenějšími seznámit podrobněji, máte si s čím hrát pár měsíců. Každý uživatel si přijde na své pro tvorbu dokumentů je tu celá řada textových editorů, tabulkových kalkulátorů a kreslicích programů (balík StarOffice 5.1a, balík ApplixWare 4.42, editor WordPerfect 8, grafické nástroje GIMP a Moonlight 3D Atelier, publikační software TeX/LaTeX). Programátoři mohou vyvíjet prakticky v libovolném jazyce: C/C++, Java, Perl, Fortran, Python, PHP, Pascal, dokonce i Basic. K dispozici jsou i vývojářské nástroje KDevelop (GUI prostředí pro tvorbu KDE aplikací) nebo Netbeans 2.1 (vývojářské prostředí pro jazyk Java). Pro studenty, vědce a výzkumníky jsou k dispozici matematické nástroje (např. Octave, což je klon známého MATLABu) a simulační programy (SPICE). Dále jsou tu nejrůznější emulátory (VMware). Ti, kdo budují web, naleznou v distribuci webový server Apache včetně nového modulu PHP4. A také databáze kromě tradičních Open Source (MySQL, PostgreSQL) je v SuSE i Sybase ASE a MYDB. Prohlížet webové stránky můžete pomocí Netscape, nechybí ani Mozzila M13. Samozřejmostí jsou i technologie pro budování internetové infrastruktury, tj. většina serverů a/nebo klientů, a už jde o protokoly FTP, DHCP, LDAP, SMB, SMTP, POP, IRC, ICQ. Je zkrátka z čeho vybírat. Programátory bude ještě zajímat, že Su- SE 6.4 používá pro C i C++ společný GNU překladač gcc , základem je grafická knihovna glibc (aplikace s libc 5 však poběží také), a že internetové programy podporují nový protokol IPv6. SuSE Linux 6.4 je nepochybně high end mezi linuxovými distribucemi, což se pozná i na jeho ceně. Ta ovšem zahrnuje 60denní podporu mailem, faxem nebo telefonicky. Po krabici s logem po ouchlého chameleona Geeko (tak se erbovní zvíře SuSE jmenuje) tedy sáhne ten, kdo chce Linux poznat pořádně do šířky, a přitom s ním v době instalace má jen malé nebo střední zkušenosti. SuSE je dobrý pro servery i desktopy a zahrnuje i základ pro solidní pracovní stanice. Že budete s kolegy v práci nekompatibilní? StarOffice už umí číst formáty MS Office a Linuxu se na lokální síti Windows také dobře daří náš redakční vývojářský webový server je přístupný díky Sambě celkem pohodlně i ze stanic s Windows NT/9x. Inteligentní a intuitivní instalace navíc pomáhá bořit i další linuxový mýtus o uživatelské nepřívětivosti a vysoké počáteční bariéře, která brání běžným uživatelům se v Linuxu řádně zabydlet. Ačkoliv korektně nakonfigurovat celé prostředí X Window stále vyžaduje určité znalosti, SuSE zvládne bezpečně nainstalovat kdokoliv, kdo má jen trochu lepší pojem o tom, co je to disk, grafická karta a modem. Have a lot of fun, jak říká Geeko. Pavel Šuchmann, Názor SWN J Obrovské množství programù, instalace pro zaèáteèníky i pokroèilé, souborový systém ReiserFS, podpora USB a IPv6. L Instalace LILO a první bootování probíhá až po kompletním nahrání balíèkù prvního CD. Závìr: SuSE = poctivé linuxové balení pro každého. Cena: Kè (bez DPH 1.704,70 Kè) Kontakt: Nìco do kanceláøe. Drobné postøehy Pokud budete mít problémy s konfigurací èeských fontù a klávesníce v X Window, navštivte a stáhnìte si pøíslušný skript. V dobì psaní recenze byla již na pultech knihkupectví i testovací verze SuSE na jednom CD za 150 Kè (bez StarOffice, databází a zdrojových kódu aplikací, ale zato s nejpoužívanejšími aplikacemi pro KDE a Gnome; s Netscape, serverovými balíèky a osmdesátistránkovým manuálem). Nová verze 7.0 by mìla být k dispozici zaèátkem zárí. -bver 62

48 TextSpy 1.0 Personal Edition Chytré vyhledávání v dokumentech PDF. Portable Document Format (PDF) od Adobe je v současnosti jedním z nejpopulárnějších a nejúspěšnějších nemicrosoftských dokumentových formátů. Není divu. Oproti konkurenčním formátům nabízí řadu výhod: je multiplatformní, kompatibilní v různých verzích a kromě textu může obsahovat i obrázky nebo jiná média, včetně odkazů do Internetu nebo formulářů to vše s dokonalou kontrolou nad rozvržením a výsledným vzhledem při tisku. Mimo to je PDF také formát bezpečný; obsah lze ochránit proti úpravám, zaheslovat nebo digitálně podepsat. Díky těmto vlastnostem se stalo PDF základním stavebním kamenem ideje jednotného elektronického dokumentového formátu pro tisk i Internet, kterou firma Adobe nazývá e paper. Tato myšlenka má však z pohledu uživatele několik vad na kráse. Ukládat do formátu PDF přímo umí jen velmi málo programů (jmenujme např. Adobe Illustrator, který od verze 8 pokládá PDF za jeden ze svých nativních formátů, nebo Adobe InDesign). Jste-li zvyklí vytvářet dokumenty v jiných aplikacích, můžete je převést a následně upravit s pomocí Adobe Acrobatu. Cena tohoto programu je však stále příliš vysoká i pro malou kancelář, o domácích uživatelích nemluvě. Naštěstí PDF je otevřený formát, takže existuje mnoho dalších editorů a konvertorů, z nichž některé jsou dokonce volně ke stažení jako freeware nebo shareware. Připravte se na to, že v takovém případě půjde většinou o jednoúčelové nástroje, které od vás budou vyžadovat víc, než jen ukázat a kliknout, ale pokud se chcete vést na vlaku s e papers za co nejnižší jízdné, určitě se vyplatí. Jiným nezanedbatelným problémem je také vyhledávání v PDF dokumentech. Freewarový Pøi zadávání dotazu do modulu TextSpy Query mùžeme použít syntaxi dobøe známou z internetových vyhledávacích služeb jako je Altavista nebo Yahoo. Výsledky hledání. Malý koláèový graf pøed jménem souboru urèuje jeho nasycení hledaným výrazem. Øadit lze podle relevance i podle souborù. Na nástrojové lištì pøibudou ètyøi ikony pro rychlý pøístup k základním funkcím TextSpy. Všimnìte si, že hledané slovo telefon je na stránce barevnì vyznaèeno. prohlížeč Acrobat Reader sice umí najít konkrétní slovo v právě otevřeném souboru, ale s tím se spokojí jen opravdu nenáročný uživatel. Představte si, že skutečně převedete do PDF většinu svých pracovních dokumentů, nebo že máte že v PDF celý ročník vašeho oblíbeného časopisu. Budete otvírat jeden soubor po druhém a hledat jedno konkrétní slovo? Nepřipadá vám to trochu absurdní? V lokálních dokumentech vyhledávat tak neefektivním způsobem, když k prohledávání webu můžete používat logické operátory a zástupné znaky? Taková situace určitě je absurdní, ale nikoli nevyhnutelná. Mohli byste použít inteligentní vyhledávač v Adobe Acrobatu (pokud jej vlastníte), ten si ovšem zase neumí poradit s českými (resp. neanglickými ) znaky. Řešení pro chytré a české vyhledávání se proto jmenuje TextSpy a na trh ho vypustil tuzemský distributor produktů firmy Adobe, Amos Software. TextSpy se skládá ze dvou modulů TS Query a TS Indexer. Oba se instalují jako plug iny do Acrobatu, v některých verzích TextSpy lze modul Query nainstalovat i do freewarového Acrobat Readeru (o verzích viz níže). 64

49 ID licence) a na indexy z verze CD ROM Edition. Freewarový TS Query zase nepřečte žádné jiné indexy než ty vytvořené TS CD ROM Edition. Přehledně je to uvedeno v tabulce. Cena za Workgroup edition se odvíjí od počtu licencí, cena za CD ROM zase od počtu výlisků (řádově desítky korun za kus). Popisovat takový program, jako je TextSpy, není pro recenzenta snadné. Má všehovšudy Schválnì si zkuste najít nìjaké èeské slovo ve standardním vyhledávaèi Acrobatu. Nemáte šanci. Pokud chcete prohledávat nějakou skupinu PDF dokumentů, musíte si napřed pomocí Indexeru vygenerovat index. Indexace je tak snadná, že by ji zvládlo i osmileté dítě; jednoduše zvolíte pro index jméno a určíte, které soubory má obsahovat. Samotná operace pak probíhá od několika vteřin po několik minut, podle množství textu v dokumentech. Indexů můžete vytvořit libovolné množství. Je účelné, vyrobíte-li si zvláštní indexy pro každou logickou skupinu dokumentů (například jeden pro archiv oblíbeného časopisu, jeden pro obchodní prezentace atd.). Programu je docela jedno, kde se soubory fyzicky nacházejí, jenom byste je po vytvoření neměli přesunovat; je však možné libovolně přesouvat a kopírovat celé složky i s indexy. Indexer Personal Workgroup CD-ROM Personal ète ète ète Workgroup neète stejné ID ète ète Free neète neète ète Licenèní politika. Vytváøení indexu z celého loòského roèníku Softwarových novin trvalo necelou minutu a pùl. Je-li index jednou vygenerován, můžete jej použít k vyhledávání. Do dialogového okna TS Query jednoduše zadáte dotaz a téměř okamžitě získáte seznam PDF dokumentů, které hledaný výraz obsahují včetně strany (stran), na níž byl nalezen. Když pak dokument otevřete, budou všechna hledaná slova barevně zvýrazněna. V dotazech můžete používat operátory dobře známé z vyhledávacích stránek na Internetu (plusy či minusy pro vynucení/zakázání slova, hvězdičky, otazníky a uvozovky pro označení frází a sousloví), přímo s booleovskými operátory TextSpy pracovat neumí. Protože TextSpy je unicodový vyhledávač, měli byste s ním bez problémů vyhledávat v dokumentech napsaných nejen v západoevropských jazycích a v češtině, ale i v bulharštině, estonštině, chorvatštině, litevštině, lotyštině, ma- arštině, polštině, slovenštině, slovinštině, rumunštině, ruštině, řečtině, turečtině, ukrajinštině a srbštině (abychom nikoho nevynechali). Přestože tato recenze je zaměřena na Personal Edition programu TextSpy, nebude jistě na škodu, zmíníme-li se i o dalších verzích a o licenční politice kolem indexů TextSpy, která není tak úplně jednoduchá. TS Indexer i TS Query existují v zásadě ve třech provedeních, která jsou navzájem ne zcela kompatibilní: Personal Edition, Workgroup Edition a CD ROM Edition. Součástí posledně uvedené verze je volně šiřitelný TS Query free. Pokud vlastníte Personal Edition, můžete používat indexy vytvořené ve všech ostatních verzích programu a vlastní indexy jste oprávněni šířit (tuto verzi je však možné použít jen s plnou verzí Adobe Acrobatu). S verzí Workgroup jste omezeni na práci s indexy vytvořenými v rámci pracovní skupiny (se stejným Linky Domovská stránka produktu (cz) Domovská stránka výrobce s informacemi o souvisejících produktech (cz) Planet PDF : stránka vìnovaná informacím a nástrojùm souvisejícími s PDF (en) PDFzone: stránka vìnovaná informacím a nástrojùm souvisejícími s PDF (en) Pure PDF: stránka vìnovaná informacím a nástrojùm souvisejícími s PDF (en) šest dialogových oken (včetně instalačního) a dělá přesně to, co by dělat měl. Nikdy se nestalo, že by něco nenašel, nebo že by si neporadil s nějakými znaky z východoevropských abeced. Jediný jeho nedostatek lze spatřovat v tom, že se instaluje pouze jako plug in do Adobe Acrobatu 4.0, tedy že nefunguje samostatně. Kdyby se totiž dal Indexer spustit jako samostatná aplikace, mohli by TextSpy používat i ti, kdo Acrobat nevlastní a ani nechtějí vlastnit, protože pédéefka vytvářejí s pomocí jiných programů. Pět tisíc za komfortní český prohledávač určitě není moc, když si k němu ovšem nejste nuceni přikoupit ještě další software za x tisíc, který ve skutečnosti nepotřebujete. Na druhou stranu, pokud ke zpracování dokumentů již ve své firmě Adobe Acrobat používáte, je TextSpy upgrade, o němž se určitě vyplatí pouvažovat. Tomáš Mrkvièka, Názor SWN J Perfektnì fungující vyhledávání, bezproblémový provoz, podpora øady jazykù, Windows a MAC verze. L Nefunguje bez Adobe Acrobatu 4.0, trochu komplikovaná licenèní politika. Závìr: Plug in do Adobe Acrobatu, který koneènì pøináší komfortní fulltextové vyhledávání v èesky psaných PDF dokumentech. Cena: Kè (bez DPH 4990 Kè) Kontakt: Amos Software, spol. s r. o., tel. (02)

Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional

Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional ètvrtletník pro firemní zákazníky spoleènosti T-Mobile èíslo 3 øíjen 2007 obsah 3 Obsah Služby/T-Mobile 4 Partnerská

Více

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách Impuls4 07 Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách zdarma pro zákazníky T-Mobile inzerce úvodník 1 Milé ètenáøky, milí ètenáøi,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000 BERICHTE INFORMACE NEWS NOVINKY FACTS ZPRÁVY RUND Z UM NAVISION BØEZEN 2000 world Pøípadové studie ELIT, STIHL, ENERGOVOD Na návštìvì u spoleènosti WEBCOM a.s. S pøáteli se øeší vìci lépe a hodnotnìji

Více

Pracovní jednání zástupcù odborových

Pracovní jednání zástupcù odborových 1 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROÈNÍK 13 CENA 5 Kè 7. 2. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Kolektivní vyjednávání str. 3 až 5 l Pracovní jednání zástupcù OS

Více

ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact

ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact id ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact kvìten/èerven 2013 upravená verze - únor 2014 vedoucí ústavu: BA Ondøej Drudik grafický návrh, návrh rozložení: Marek Šimr editor:

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

ZRCADLO19 ZRCADLO SLEVY

ZRCADLO19 ZRCADLO SLEVY ZRCADLO ZRCADLO19 Nez visl region lnì Ëtrn ctidenìk RoËnÌk II. ï ËÌslo VOLNÁ REKLAMNÍ PLOCHA Staňte se naším partnerem a bude Vaše až 7x ZADARMO Toto číslo vyšlo 24. října 2003 Distribuční sí ZRCADLA:

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI Vážení zákazníci a partneøi, milí pøátelé, náš obor (IT) je velmi nároèný a dynamický, protože se poøád

Více

Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své. o externí, zejména zahranièní evaluaci. Pohled zvenèí by byl

Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své. o externí, zejména zahranièní evaluaci. Pohled zvenèí by byl Vážení pøátelé, milí studenti! Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své brány, aby zahájila nový akademický rok. U této pøíležitosti moji pøedchùdci informovali akademickou obec o splnìní

Více

Petr Seidl 2. ArcFM 8 Water 5 Ing. Vladimír Hudec

Petr Seidl 2. ArcFM 8 Water 5 Ing. Vladimír Hudec o b s a h R E V U E 1 ú v o d Petr Seidl 2 t é m a ArcGIS - nová rodina produktù firmy ESRI 3 Dr. David J. Maguire - øeditel oddìlení produktù, ESRI ArcFM 8 Water 5 Ing. Vladimír Hudec Budoucnost GIS ve

Více

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 13. ledna 2014 CENA: 6 KÈ 3 4 6 10 Tipy Naše anketa Co vše oèekáváme od roku 2014 Seriál Jaké zmìny pøinese nový obèanský zákoník Oddlužení Pomáhají èlenùm

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2 6 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUžEB ROÈNÍK 12 CENA 5 Kè 1. 12. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Podniková kolektivní smlouva Èeské pošty, s.p. na léta 2006-2010

Více

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo schválení zdánlivì nudných položek - zmìny územního plán

Více

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad.

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad. TIRÁŽ OBSAH TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravcù Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix E-mail: martin.felix@cesmad.com Èlenové Jaroslava Èerná, Michaela

Více

Kdo je kdo - díl tøetí

Kdo je kdo - díl tøetí Králický zpravodaj 02/2005-1 Únor 2005/èíslo 2 Roèník III. (Králicko XV.) Cena 7 Kè Zdravotní záchranná služba v Èervené Vodì funguje Èinnost rychlé zdravotní služby se sídlem v Èervené Vodì byla po podání

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ..0/../0.008 Tak už jsme dospìlí aneb Jak se postavit na vlastní nohy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3

ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3 ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3 Petr Žabièka Moravská zemská knihovna, Brno Projekt Webarchiv (webarchiv.nkp.cz) se letos dostává do tøetího roku své existence. Na konci loòského roku byla odevzdána závìreèná

Více

AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA!

AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA! PROSINEC 2013 www.top09.cz Pražský kurýr AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA! UVNITŘ: ROZHOVOR S TOMÁŠEM BÖHMEM O NÁRODNÍ KNIHOVNĚ SOUTĚŽ O CENY OBSAH MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 A MĚSTSKÁ POLICIE OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA

Více

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici 13 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 17. srpna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Pracovní právo Co znamená povinnost mlèenlivosti 10 15 Pøíloha Chystáme do školy prvòáèka z jižní Moravy Poslední tipy na

Více

nezapøe. Po slavnostním pøestøižení starosta spoleènì s Ing. Kavalcem, byli pøítomní

nezapøe. Po slavnostním pøestøižení starosta spoleènì s Ing. Kavalcem, byli pøítomní ZRCADLO ZRCADLO9 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž?

Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž? Králický zpravodaj 04/2004-1 Duben 2004/èíslo Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž? Protože se jako obèan Králík setkávám s rùznými názory na existenci Králické

Více

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad.

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad. TIRÁŽ OBSAH Bulletin Sdružení automobilových dopravcù Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix E-mail: martin.felix@cesmad.com Èlenové Jaroslava Èerná, Michaela Havelková,

Více