REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ"

Transkript

1 REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ KATALOG PŘÍKLADŮ ZA ROK 2002 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE LISTOPAD 2003

2

3 HANA ŠIMKOVÁ A KOLEKTIV REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ KATALOG PŘÍKLADŮ ZA ROK 2002 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE 2003

4

5 Poděkování Autorský kolektiv děkuje za spolupráci a za laskavé poskytnutí podkladů a fotodokumentace městům: Havířov, Jilemnice, Kadaň, Olomouc, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Sázava, Strakonice, Svitavy a Vsetín. Autoři katalogu Garant MMR: Ing. Eva Dubnová Garant ÚÚR: Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. Katalog zpracovaly: Ing. arch. Hana Halasová Ing. Marie Polešáková, Ph.D. Ing. arch. Eva Rozehnalová Spolupráce: PhDr. Leo Cechel Ing. Vladimír Hyvnar Ing. Petr Martykán Ing. Alena Navrátilová Ing. Ludmila Rohrerová PhDr. Marta Severová Ing. arch. Marie Tomíšková Mgr. Robert Veselý MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE

6

7 Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou již podruhé pokračování publikace, která představuje výsledky aktivní činnosti Ministerstva pro místní rozvoj a jeho dobré spolupráce s místní samosprávou. Vydání tohoto katalogu bylo inspirováno velmi pozitivním ohlasem na první díl. Předmětem a účelem Programu regenerace panelových sídlišť je vytvoření podmínek pro přeměnu exteriérů panelových sídlišť ve víceúčelové celky a všestranné zlepšení obytného prostředí těchto specifických urbanistických jednotek. Program je daný nařízením vlády č. 494/2000 Sb. Cílem katalogu je poskytnout obcím, projektantům a realizátorům regenerace výběr nejzdařilejších akcí, reprezentujících různé způsoby řešení regenerace sídlišť. Ukázky jsou určeny pro srovnání i inspiraci a také by měly sloužit jako určitá motivace pro další města a obce, na jejichž území se panelová sídliště s alespoň 150 bytovými jednotkami nacházejí. Publikace shrnuje výsledky realizace druhého roku programu, upozorňuje na možná úskalí při přípravě projektů; reprezentuje názory a zkušenosti s regenerací v obcích. Realizace Programu regenerace panelových sídlišť byla zahájena v roce 2001, kdy ve 14 vybraných podporovaných akcích bylo proinvestováno 231 mil. Kč, dotace byly poskytnuty ve výši 150 mil. Kč. Program pokračoval v roce 2002, kdy bylo ve formě státní dotace 18 městům a obcím přiděleno 80 mil. Kč, proinvestováno bylo 135 mil. Kč. Při schvalování státního rozpočtu na rok 2003 nezískalo Ministerstvo pro místní rozvoj pro Program potřebné finanční zdroje vzhledem k pochopitelnému přesunu finančních prostředků na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce Pro rok 2004 se mi však podařilo finance na Program regenerace panelových sídlišť do státního rozpočtu prosadit. Regenerace sídlišť, o jejichž pozitivním vlivu na obytné prostředí nelze pochybovat, tak mohou pokračovat. JUDr. Pavel Němec ministr pro místní rozvoj

8

9 OBSAH: Program regenerace panelových sídlišť...11 Poskytování dotací na regeneraci panelových sídlišť ze státního rozpočtu...13 Proč regenerovat celá území sídlišť...13 Panelová sídliště, regenerace panelových sídlišť...13 Projekt regenerace sídliště...14 Zájem obcí o regeneraci sídlišť...15 Zkušenosti a poznatky z přípravy projektů...16 Nedostatky při podávání žádostí...17 Postup při realizaci regenerace...17 Vlastní aktivita obcí...17 Závěry...17 Mapa Mapa Mapa Program regenerace panelových sídlišť 2001 tabulka...22 Program regenerace panelových sídlišť 2002 tabulka...23 Etapy regenerace panelových sídlišť tabulka...24 Příklady regenerace panelových sídlišť Havířov...27 Jilemnice...33 Kadaň...41 Olomouc...51 Ostrava...57 Otrokovice...67 Pardubice...77 Sázava...83 Strakonice...89 Svitavy...97 Vsetín Názory a zkušenosti z regenerace prezentovaných sídlišť Summary Příloha Příloha dokumentace regenerace panelových sídlišť

10

11 PROGRAM REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ 11 -

12

13 POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA REGENERACI PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PROČ REGENEROVAT CELÁ ÚZEMÍ SÍDLIŠŤ Rok 2002 byl již druhým rokem, ve kterém měly obce možnost ucházet se o dotaci v rámci Programu regenerace sídlišť. Tento dotační titul, vyhlášený nařízením vlády č.494 / 2000 Sb. o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť, je zaměřen na podporu komplexního přístupu k územní regeneraci sídlišť. Zatím co na opravy, zateplování a další úpravy panelových bytových domů existuje již delší dobu několik dotačních titulů, na úpravy celého prostředí a okolí panelových domů se dlouho zapomínalo. Je však nutné konstatovat, že domy a jejich okolí tvoří nedílný celek a že sebelépe opravený a zkrášlený dům pozbývá na hodnotě, je-li obklopen zanedbanými plochami trávníků, zdevastovaných dětských hřišť a automobily, parkujícími na chodnících a všech volných plochách. Tato realita se projevuje na sídlištích nejen u nás, ale i v zahraničí. V zemích západní Evropy proces zkvalitňování celého prostředí sídlišť probíhá již delší dobu. Jeho základním trendem je kromě zlepšování kvality prostředí a jeho estetických úprav i vytváření nových podmínek pro různé aktivity volného času obyvatel, ale i případné vytváření nových pracovních míst. Regenerace panelových sídlišť u nás s podporou Programu regenerace sídlišť směřuje k obdobným cílům. PANELOVÉ SÍDLIŠTĚ je územně ucelená skupina bytových domů, postavených panelovou technologií, obsahující minimálně 150 bytových jednotek. REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ je dlouhodobý proces zaměřený na sociální, ekonomické, urbanistické, architektonické a technické zhodnocení sídlišť. Výsledkem regenerace je přeměna sídlišť ve víceúčelové územní celky, srovnatelné s klasickou městskou zástavbou. Nejčastěji se vyskytujícími problémy sídlišť jsou monofunkčnost technické závady nevyhovující řešení dopravy v klidu nekoncepční úpravy a nedostatek údržby volných ploch nevybavený parter vzhled domů pokud je sídliště situováno v těsné blízkosti původní zástavby, není dořešena návaznost architektury a urbanismu sídliště na strukturu obce nedostatek zařízení občanského vybavení, který se v současné době v mnoha případech prohlubuje v souvislosti se změnami vlastnických vztahů. Závažnost jednotlivých problémů souvisí: s obdobím výstavby sídliště s velikostí sídliště 13 -

14 s velikostí města, ke kterému sídliště náleží s lokalizací sídliště v rámci města Problémy jsou důsledkem realizace kvantity panelových domů, která byla vyvážena zpravidla nižší technickou, architektonickou a urbanistickou kvalitou. Problémy se stále prohlubovaly průběžným nedostatkem údržby. Mají-li se území sídlišť zhodnotit tak, aby se stala plnohodnotnými částmi obcí, je nezbytné přistupovat k řešení jeho problémů komplexně. Vzhledem k rozsahu sídlišť, množství nahromaděných problémů a ekonomické náročnosti jejich řešení je regenerace dlouhodobým procesem. Pouze globální přístup zajistí řešení problémů v logickém časovém sledu a zabezpečí efektivní vynakládání finančních prostředků. Pro realizaci tohoto procesu je nezbytným předpokladem spojení státních, obecních a soukromých investic. Nařízením vlády č. 494/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000 byly stanoveny podmínky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť. Nařízení vlády jednoznačně vymezuje úpravy, na které lze čerpat dotaci z programu regenerace, a stanoví podmínky a postup pro získání dotace. Přílohou vládního nařízení je postup při zpracování projektu regenerace a obsahové náležitosti projektu. DOTACI PODLE NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 494 / 2000 SB. LZE ZÍSKAT NA zkvalitnění technické a dopravní infrastruktury včetně parkovacích stání, opatření proti povodním a na přestavbu sídlištních kotelen, úpravy, vedoucí ke zlepšení vzhledu sídliště a zvýšení kvality denního života na sídlišti, mimo jiné na zřizování dětských hřišť s vybavením, úpravy zeleně a budování veřejných rekreačních ploch, zpracování regulačního plánu pro celé území sídliště nebo pro jeho část. Regulačním plánem lze do značné podrobnosti závazně stanovit regulaci navrhovaných úprav na sídlišti. Dotace z tohoto programu nejsou určeny na opravu, modernizaci nebo zateplení bytových domů, ani na výstavbu a rekonstrukce objektů občanského vybavení. DOTACI Z PROGRAMU REGENERACE SÍDLIŠŤ MŮŽE OBDRŽET OBEC, KTERÁ má schválený územní plán obce, má zastupitelstvem obce schválený projekt regenerace panelového sídliště, má pravomocné územní rozhodnutí, popřípadě stavební povolení na úpravu, která je předmětem žádosti o dotaci, podílí se alespoň ze 30 % na financování vybrané úpravy, na kterou je požadována dotace, podá si na formuláři Ministerstva pro místní rozvoj žádost příslušnému kraji. PROJEKT REGENERACE SÍDLIŠTĚ Racionální a bezkolizní postup regenerace je nutné zajistit zpracováním projektu regenerace pro celé území sídliště. Řešení projektu musí korespondovat se schválenou územně plánovací dokumentací obce a s programem rozvoje obce a musí vycházet z oprávněných nároků obyvatel sídliště. Pořizovatelem projektu regenerace je obec. Organizační zajištění přípravy, zpracování a realizace projektu zajišťuje komise zastupitelstva. Členy komise by měli kromě členů zastupitelstva být zástupci obecního úřadu, zástupci obyvatel sídliště, bytových družstev, orgánů státní správy a experti. 14 -

15 Obsahový standard projektu regenerace sídliště: Projekt regenerace musí obsahovat analýzu a návrh. Analýza shrnuje vyhodnocení podkladových materiálů (územně plánovací dokumentace, dosud zpracovaná projektová dokumentace, vyhodnocení ankety ve které obyvatelé sídliště vyjadřují své názory, přání a požadavky na způsob a postup řešení problémů, průzkumy a rozbory). Nezbytnou součástí analýzy je rozbor ekonomických podmínek úprav včetně uvedení využitelných dotací ze státních programů podpory, možností soukromých investic a dalších zdrojů. Návrh obsahuje textovou, výkresovou, ekonomickou a dokladovou část. 1. V textové části jsou vymezeny cíle regenerace, jejich pořadí podle naléhavosti a časový horizont dosažení cílů. Vyplynou-li z navrhovaného řešení požadavky na změny nebo doplňky územně plánovací dokumentace, je nutné do textové části tyto požadavky zahrnout. V řešení by měly být zohledněny podmínky pro sociální a kulturní rozvoj, pro podporu sousedských vztahů a pro aktivity volného času. Speciální pozornost je zapotřebí věnovat možnostem trávení volného času dětí a mládeže a vytváření podmínek pro vznik pracovních příležitostí. 2. Výkresová část obsahuje údaje převzaté z územně plánovací dokumentace (funkční využití, prostorové uspořádání řešeného území a jeho okolí a graficky vyjádřitelné regulativy) a návrh jednotlivých úprav. Pokud některé úpravy budou vyžadovat změnu územně plánovací dokumentace, je nutné tuto skutečnost vyznačit. Grafické řešení by mělo být doplněno perspektivními pohledy na předpokládaný výsledek navrhovaných změn. 3. Ekonomická část obsahuje celkový přehled navrhovaných úprav, včetně úprav bytových domů, pokud jsou nutné. I když tyto úpravy nejsou předmětem dotací na podporu regenerace panelových sídlišť, musí být do celkového přehledu prací zahrnuty. Náklady na celkovou regeneraci je nutné rozdělit na náklady na jednotlivé úpravy a vyčíslit zisky, plynoucí z těchto úprav, pokud vzniknou. Časový postup realizace (harmonogram) jednotlivých akcí, včetně oprav panelových domů, je nutné zpracovat podle naléhavosti a současně dle ekonomické realizovatelnosti úprav. V návaznosti na harmonogram musí být navržen způsob financování úprav v jednotlivých letech s uvedením zdrojů financování (obec, státní dotace, soukromé investice atd.). 4. V dokladové části jsou přiloženy doklady o schválení územního plánu obce, o schválení zpracovaného projektu regenerace zastupitelstvem obce, doklady prokazující vlastnictví staveb a pozemků, vyplněné příslušné formuláře MF, pravomocná územní rozhodnutí a stavební povolení pro úpravy navržené v projektu regenerace, doklady obce o potřebných vlastních finančních prostředcích a o tom, že obec nemá závazky ke státnímu rozpočtu a státním fondům. ZÁJEM OBCÍ O REGENERACI SÍDLIŠŤ Rok 2001 byl z hlediska celého procesu poskytování dotací v rámci Programu regenerace atypický, jednalo se o náběhový rok, kdy na přípravu projektů bylo méně času. Přesto se účastnilo a žádost podalo 33 obcí. Z tohoto počtu po vyhodnocení úplnosti a kvality projektů a posouzení dalších podmínek v obci i na sídlišti dle předem stanovených kriterií bylo vybráno 13 obcí, které obdržely dotaci. V roce 2002 velmi vzrostl zájem o tento dotační titul. Obce, jejichž projekty neuspěly při hodnocení v roce 2001, upravovaly své projekty se snahou uplatnit je v roce Rovněž obce, které již obdržely dotaci v předchozím roce, se hlásily o podporu na pokračování záměrů v realizaci další etapy. Byla rovněž řada obcí, přihlášených zcela nově, které se 15 -

16 dověděly o úspěšném postupu a získání dotací od sousedních obcí, z propagačních letáků a informací na Internetu i z vydaného katalogu příkladů (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ústav územního rozvoje leden 2003). Celkem bylo k hodnocení v roce 2002 přihlášeno 70 projektů (z nichž bylo pro formální nedostatky a závady vyřazeno z hodnocení 5 projektů). Dotace byla poskytnuta 16 obcím. ZKUŠENOSTI A POZNATKY Z PŘÍPRAVY PROJEKTŮ Ústav územního rozvoje, který se dlouhodobě zabývá územními problémy sídlišť a podílel se na přípravě Programu regenerace, byl pověřen Ministerstvem pro místní rozvoj poskytovat bezplatné konzultace obcím a zpracovatelům projektů regenerace sídlišť. Připravované projekty regenerace musí svou formou a obsahem vycházet z nařízení vlády č. 494 / 2000 Sb. a nedostatky, které se často objevují, vznikly právě opomenutím některých náležitostí závazně stanovených pro obsah i formu projektu. - Některé projekty se soustředily pouze na řešení jednoho vybraného problému (např. zřízení parku, řešení odstavných stání motorových vozidel atd.), což je v zásadním rozporu se základním ustanovením nařízení vlády, v němž je výslovně uvedeno, že projekt regenerace se má zabývat komplexně všemi problémy na území sídliště. - Veškeré úpravy, které jsou dle projektu předmětem žádosti o dotaci, musí být navrhovány pouze na pozemcích státu nebo obce, v žádném případě na pozemcích v soukromém vlastnictví. (Tato podmínka velmi komplikuje jak etapizaci celého záměru, tak celý postup řešení zejména ve velkých městech, kde jsou běžné nevyjasněné a nedořešené vlastnické vztahy k pozemkům). - Často byla nedostatečně zdůrazněna vazba mezi projektem, etapizací postupu a výsledky ankety mezi obyvateli. Anketa a její výsledky jsou podkladem pro zpracování projektu regenerace a spolupráce s občany a jejich informovanost o celém záměru i postupu jsou předpokladem úspěšné realizace. - V některých projektech nebyly doloženy motivační skici, které jsou jedním z nejúčinnějších způsobů, jak informovat širokou veřejnost o záměrech a cílech regenerace sídliště. Vzhledem k tomu, že zajištění zájmu a kladného vztahu obyvatel k regeneraci je prvořadou podmínkou úspěšného řešení projektu i realizace zamýšlených úprav, jsou takové nedostatky v projektu zvlášť závažné. - Nejvíce nedostatků se projevilo v ekonomické části projektů. Obvyklou chybou bylo nedostatečné provázání etap s náklady, v některých případech nebyl uveden odborný odhad nákladů na jednotlivé úpravy. Velmi často nebyly jednotlivé etapy postupu vyznačeny ve výkrese. - Na úpravy, které jsou předmětem dotace v roce, ve kterém je podávána žádost, musí být vydáno stavební povolení, případně územní rozhodnutí. Příslušné doklady jsou přílohou žádosti. Zpracovatelé projektů při plánování termínů dokončení celé práce s časovým úsekem nezbytným pro zpracování podkladů (projektů) pro stavební povolení a územní rozhodnutí v některých případech nepočítali. - Názvy všech kapitol textové části (analýzy i návrhu) a jejich řazení jsou uvedeny v nařízení vlády. Pokud zpracovatel projektu tuto formu převezme, je to k prospěchu projektu a nehrozí, že některé části povinného obsahu budou opomenuty, nebo nebudou při hodnocení projektů v elaborátu nalezeny. Tento postup rovněž umožňuje závěrečné porovnání všech předložených projektů. (Nutno konstatovat, že při konzultacích byla tato závada projektů nejčastěji diskutována). 16 -

17 NEDOSTATKY PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ - Některé městské části přehlédly při podávání žádostí o dotaci skutečnost, že zapojení do Programu regenerace je možné pouze prostřednictvím zastupitelstva příslušného města. - V několika případech žádaly obce o dotaci na celou regeneraci sídliště, nikoliv pouze na etapu v příslušném roce. - V některých případech chyběly doklady o vyřízeném stavebním povolení nebo územním rozhodnutí na akce v příslušném roce. (Jedním ze způsobů, jak řešit nedostatek času na tuto přípravu, je zařadit pro první etapu ty akce, které je možno realizovat na ohlášení). POSTUP PŘI REALIZACI REGENERACE Obdrží-li obec dotaci z programu regenerace, musí realizovat veškeré úpravy zahrnuté do etapy, na kterou je dotace určena, v plném rozsahu. To, zda je dotace využita v plánovaném rozsahu a k účelu, pro který byla projektem určena, prověřuje komise Ministerstva pro místní rozvoj přímo kontrolou na místě, a to porovnáním projektu a skutečnosti. Součástí této kontroly je dále zjištění, zda již provedené úpravy (např. výsadba zeleně, lavičky, mobiliář dětských hřišť apod.) nejsou již narušeny nebo znehodnoceny. Dojde-li na některém sídlišti již k projevům devastace těchto nových zařízení a ploch, vyplývá z toho, že se obyvatelé sídliště pravděpodobně s těmito úpravami neztotožnili a že tedy nemá smysl v takto navržené regeneraci pokračovat. VLASTNÍ AKTIVITA OBCE Zastupitelstvo obce se schválením projektu regenerace zavazuje, že obec až do ukončení realizace záměrů projektu každoročně vyčlení ve svém rozpočtu částku, odpovídající 30% výše odhadovaných nákladů na příslušnou etapu. Pokud obec neobdrží v některém roce dotaci z Programu regenerace, předpokládá se, že bude realizovat alespoň část akcí, navrhovaných v projektu do vyčerpání částky, vyčleněné v rozpočtu obce. Aktivní přístup obce k provádění úprav je jednou z podmínek pro zapojení do Programu regenerace sídlišť. ZÁVĚRY Některé předložené projekty regenerace byly zpracovány v nadprůměrné kvalitě. Autoři v nich kladli v průběhu celého řešení velký důraz na spolupráci s obyvateli. Záměry i jednotlivé kroky regenerace byly presentovány na společných schůzkách, byly k dispozici propagační letáčky s názornými ilustracemi záměrů a výsledky setkání s občany byly východiskem řešení. V jednom z nejlepších projektů byly výsledky této spolupráce shrnuty v závěrečné (nepovinné) kapitole textové části pod názvem Poznatky a zkušenosti. Průzkum názorů obyvatel přinesl některé překvapující názory: Požadavky obyvatel se v mnoha případech zásadně rozcházejí s představami zpracovatelů projektu. Současný způsob života se (zejména ve velkých městech) velmi liší od způsobu života před lety. Změny životního stylu znamenají rovněž jiné nároky obyvatel na vybavení sídlišť a vlastnosti okolního prostředí bytových domů. Základním požadavkem je eliminace hluku, vytvoření klidného a bezpečného prostředí. Z tohoto důvodu není zájem o zřizování obchůdků v přízemních prostorách bytových domů (zásobování obtěžuje), umístění laviček v blízkosti bytových domů není žádoucí, protože ve večerních hodinách umožňují koncentraci hlučné dospívající mládeže. Spory jsou i o umísťování hřišť pro nejmenší děti : maminky by je chtěly pod okny a co nejblíže, starší generaci obtěžují hlučné hry dětí. 17 -

18 Ze všech dosavadních poznatků a zkušeností vyplývá, že k projektům regenerace je nutno přistupovat s pokorou k území a jeho vazbám na celou obec, s porozuměním pro požadavky a přání občanů, a s vědomím nutnosti hledání kompromisů v řešení problémů, přijatelných pro všechny obyvatele. Stát a obec mohou pomoci při zajišťování zlepšení prostředí sídliště, obyvatelé však nemohou být pouze pasivními pozorovateli, ale musí spolurozhodovat o tom, v jakém prostředí budou žít oni a jejich děti a rovněž musí převzít za toto prostředí a jeho kvalitu spoluzodpovědnost. 18 -

19 Mapa 1 Přehled počtu bytových jednotek a etap výstavby panelových sídlišť v ČR 19 -

20 Mapa 2 Program regenerace panelových sídlišť ČR 2001 a

21 Mapa 3 Postup měst při regeneraci panelových sídlišť ČR v letech

22 PROGRAM REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ 2001 schválený pořadník žadatelů o dotaci /v milionech Kč/ Poř. č. Kraj Okres Obec Název akce Dotace MMR 1. Jihočeský Tábor Tábor Regenerace panelového sídliště Nad Lužnicí I. etapa 2. Moravskoslezský Karviná Havířov Realizace projektu regenerace panel. sídliště Šumbark II v rámci řešení Regulačního plánu regenerace panelového sídliště Šumbark II 3. Pardubický Pardubice Pardubice Regenerace panel. sídliště Pardubice Pravý břeh Labe /Centrum Polabiny I, Parkoviště Bělehradská, Hřiště Grusova, Družstevní/ 4. Pardubický Svitavy Litomyšl Regenerace panelového sídliště Komenského náměstí v Litomyšli I. etapa 5. Pardubický Ústí nad Orlicí Česká Třebová Regenerace panel. sídliště Lhotka v České Třebové I. etapa 6. Středočeský Benešov Sázava Regenerace panel. sídliště 9. května v Sázavě 7. Středočeský Rakovník Rakovník Regenerace panel. sídliště Pražská v Rakovníku 8. Ústecký Chomutov Klášterec nad Ohří 9. Ústecký Chomutov Klášterec nad Ohří Regenerace panel. sídliště v ulici Žitná vybudování nových parkovacích stání Regenerace stávajících komunikací v ulicích 17. listopadu, J.A. Komenského, Dukelská, Pionýrů a Lesní 10. Ústecký Louny Louny Regenerace panel. sídliště Louny západ 11. Zlínský Zlín Slavičín Regenerace panel. sídliště Slavičín Malé Pole I. etapa 12. Zlínský Uherské Hradiště Uherské Hradiště Regenerace panel. sídliště Jarošov Louky v Uherském Hradišti 13. Zlínský Vsetín Vsetín Regenerace panel. sídliště Vsetín Jasenka /I. etapa/ 14. Zlínský Zlín Zlín Regenerace panel. sídliště Jižní Svahy ve Zlíně /Centrální park Jižní Svahy 1. a 2. stavba/ 20,987 29,796 14,070 12,859 0,752 18,443 4,940 2,778 6,460 9,486 4,062 9,330 5,029 11,

23 PROGRAM REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ 2002 schválený pořadník žadatelů o dotaci /v milionech Kč/ Poř. č. Kraj Okres Obec Název akce Dotace MMR 1. Jihočeský Tábor Tábor Regenerace panelového sídliště 4,117 Nad Lužnicí, Tábor /2. etapa/ 2. Jihočeský Strakonice Strakonice Regenerace panelového sídliště 1,563 Stavbařů, Strakonice 3. Liberecký Semily Jilemnice Regenerace panelového sídliště 2,540 Spořilov, Jilemnice 4. Moravskoslezský Karviná Havířov Realizace projektu regenerace panel. sídliště Šumbark II I. etapa v rámci řešení Regulačního plánu regenerace, Havířov /2. etapa/ 7, Moravskoslezský Ostrava - město Ostrava Mariánské Hory a Hulváky Třinec Regenerace panelového sídliště Fifejdy I, Ostrava 6. Moravskoslezský Frýdek - Místek Regenerace panelového sídliště Terasa, Třinec 7. Olomoucký Jeseník Jeseník Regenerace panelového sídliště Tyršova, Jeseník 8. Olomoucký Olomouc Olomouc Regenerace panelového sídliště Úzké Díly Mačkalov, Olomouc 9. Pardubický Pardubice Pardubice Regenerace panelového sídliště Pardubice - Pravý břeh Labe /2. etapa/ 10. Pardubický Svitavy Litomyšl Regenerace panelového sídliště Komenského náměstí, Litomyšl /2. etapa/ 11. Pardubický Svitavy Polička Regenerace panelového sídliště Hegerova, Polička 12. Pardubický Svitavy Svitavy Regenerace panelového sídliště Svitavy Lány 13. Středočeský Benešov Sázava Regenerace panelového sídliště 9. května, Sázava /2. etapa/ 14. Ústecký Chomutov Kadaň Regenerace panelového sídliště D a B, Kadaň 15. Zlínský Uherské Bojkovice Regenerace panelového sídliště Hradiště Čtvrť 1. máje, Bojkovice 16. Zlínský Zlín Otrokovice Regenerace panelového sídliště Střed I, Otrokovice 17. Zlínský Zlín Slavičín Regenerace panel. sídliště Malé Pole, Slavičín 18. Zlínský Vsetín Vsetín Regenerace panel. sídliště Jasenka, Vsetín /2. etapa/ 8,222 0,744 2,631 1,798 11,795 5,097 1,472 5,500 3,605 4,572 2,945 6,993 3,273 5,

24 ETAPY REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ 2001 A 2002 Ozn. Obec Sídliště Dotace MMR 2001 Dotace MMR Bojkovice Čtvrť 1. máje 2, Česká Třebová Lhotka 0, Havířov Šumbark II 29,796 7, Jeseník Tyršova 2, Jilemnice Spořilov 2, Kadaň Sídliště B a D 4, Klášterec nad Ohří Sídliště v ulici Žitná 2, Klášterec nad Ohří Ulice 17. listopadu, J.A. Komenského, Dukelská, Pionýrů a 6,460 Lesní 9. Litomyšl Komenského náměstí 12,859 5, Louny Regenerace panel. sídliště Louny 9,486 západ 11. Olomouc Úzké Díly Mačkalov 1, Ostrava Mariánské Fifejdy I 8,222 Hory a Hulváky 13. Otrokovice Střed I 6, Pardubice Pardubice - Pravý 14,070 11,795 břeh Labe 15. Polička Hegerova 1,472 Rakovník Pražská 4, Sázava 9. května 18,443 3, Slavičín Malé Pole 4,062 3, Strakonice Stavbařů 1, Svitavy Svitavy Lány 5, Tábor Nad Lužnicí 20,987 4, Třinec Terasa 0, Uherské Hradiště Jarošov Louky 9, Vsetín Jasenka 5,029 5, Zlín Jižní Svahy 11,008 Etapa Etapa Vysvětlivka: Označení etap regenerace panelových sídlišť v ČR se státní dotací za roky 2001 a

25 PŘÍKLADY REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ

26

27 Havířov sídliště Šumbark II Obec: Kraj: Název akce: Realizace v r. 2002: Statutární město Havířov Svornosti 2, Havířov Moravskoslezský Regenerace panelového sídliště Šumbark II sídliště Šumbark II 2. etapa

28 Havířov sídliště Šumbark II ZÁKLADNÍ ÚDAJE AKCE Pasport obce: Název obce: Havířov Počet obyvatel v obci / bytů v obci: / Počet panel. sídlišť v obci / panel. bytů v obci: 7 / Název sídliště: Šumbark II Počet obyvatel v sídlišti / bytů v sídlišti: / Stáří sídliště: 80. léta Poloha sídliště v obci: vzdáleno od centra Plocha sídliště: 43,2 ha Finanční náklady - rok 2002: Investiční dotace ze státního rozpočtu: ,- Kč Podíl obce k dotaci: ,- Kč Celkové náklady akce: ,- Kč Popis akce: Město Havířov bylo založeno počátkem 50. let minulého století tzv. na zelené louce za účelem zajištění bydlení pro pracovní síly ostravsko-karvinského regionu. Sídliště Šumbark II představuje lokalitu, ve které se negativa panelových sídlišť projevují nejvýrazněji, jedná se o poslední dokončené sídliště Havířova. Projekt regenerace panelového sídliště Šumbark II byl zpracován souběžně s regulačním plánem, takže bylo možno zahrnout navrhovaný postup a způsob regenerace sídliště do závazné části regulačního plánu a zaručit tak komplexnost regenerace. Časová a finanční rozvaha regenerace je provedena tak, aby navrhované úpravy veřejných ploch, výstavba a úprava dopravní a technické infrastruktury, byly provedeny nejpozději do roku Kromě těchto úprav jsou navrženy úpravy, modernizace a rekonstrukce panelových domů a ostatní úpravy a opatření (podzemní garáže, objekty a zařízení volného času apod.). Druhá etapa regenerace navazuje stavebně přímo na I. etapu zrealizovanou v roce 2001, zvýší celkový komfort bydlení a zlepší provoz a životní prostředí sídliště. Úpravy realizované v rámci II. etapy v roce 2002: VZ 32 - park Orlí a U1 - obytná ulice Konzumní + Orlí: Plocha stavby se rozkládá podél ulic Orlí a Konzumní, v jejím centru se nachází park Orlí. Navazuje na plochy obytných bloků 28 a 29, upravené v roce Stavba obsahuje rekonstrukci pěších a vozidlových komunikací formou obytných ulic, výstavbu parku Orlí, rekonstrukci veřejného osvětlení a mobiliáře. Součástí stavby jsou i nutné přeložky a úpravy inženýrských sítí a vedení a celková rekonstrukce zeleně. Prostor stavby je navržen jako obytná zóna. Předpokládá se smíšený motorový, pěší a cyklistický provoz na komunikacích. Komunikace jsou navrženy v jedné výškové úrovni s omezením rychlosti. Vymezení dopravního prostoru pro vozidla bude provedeno především opticky odlišným povrchem a fyzickými zábranami

29 Regenerace panelového sídliště v Havířově Šumbarku, II. etapa Park Orlí VZ 32. U1 Ulice Konzumní Orlí Situace stavby

30 Regenerace panelového sídliště v Havířově Šumbarku, II. etapa Park Orlí VZ 32. U1 Ulice Konzumní Orlí Legenda k situaci stavby Regenerace panelového sídliště v Havířově Šumbarku, II. etapa Perspektivní skica

31 Regenerace panelového sídliště v Havířově Šumbarku, II. etapa Fragment spárořezu dlažeb

32 Stav komunikací před regenerací Stav komunikací po provedených úpravách Havířov sídliště Šumbark II Rekonstrukce pěších a vozidlových komunikací formou obytných ulic

33 Jilemnice sídliště Spořilov Obec: Kraj: Název akce: Město Jilemnice Masarykovo náměstí 82, Jilemnice Liberecký Regenerace panelového sídliště Spořilov Realizace v r. 2002: 1. část navrhovaných úprav

34 Jilemnice sídliště Spořilov ZÁKLADNÍ ÚDAJE AKCE Pasport obce: Název obce: Jilemnice Počet obyvatel v obci / bytů v obci: / Počet panel. sídlišť v obci / panel. bytů v obci: 1 / 712 Název sídliště: Spořilov Počet obyvatel v sídlišti / bytů v sídlišti: / 712 Stáří sídliště: 60. až 80. léta Poloha sídliště v obci: v těsné blízkosti centra Plocha sídliště: 8,2 ha Finanční náklady rok 2002: Investiční dotace ze státního rozpočtu: ,- Kč Podíl obce k dotaci: ,- Kč Celkové náklady akce: ,- Kč Popis akce: Sídliště Spořilov je jedinou bytovou zástavbou tohoto typu v Jilemnici, vznikalo postupně v průběhu let a má ryze monofunkční charakter. Je samostatnou lokalitou mezi historickým centrem města a zástavbou rodinných domů. Výstavba vícepodlažních budov trvale narušila malebný kolorit tohoto podkrkonošského městečka. Z hlediska uskutečnění přeměny sídliště v organický celek byly definovány dvě základní oblasti s předpokládanou realizací navržených úprav v letech : 1. Zkvalitnění technické a dopravní infrastruktury (parkovací stání, přestavba sídlištní kotelny, rekonstrukce topných kanálů). 2. Úpravy vedoucí ke zlepšení vzhledu sídliště a zvýšení kvality denního života na sídlišti (zřizování dětských hřišť s vybavením, úpravy zeleně a budování veřejných rekreačních ploch, barevné řešení venkovních omítek obytných domů, podpora služeb drobného charakteru). Úpravy realizované v roce 2002: V tomto roce byly preferovány akce v infrastrukturní oblasti (podzemní sítě), aby v následujícím období bylo možné přistupovat k výraznějším a viditelnějším úpravám a dále byly preferovány akce již dlouhodobě připravované, projekčně přïpravené a projednané: Vybudování odstavných a parkovacích stání u objektu DPS. Vybudování odstavných a parkovacích stání před čp. 635, 636 a 637. Sanace komunikace pro pěší v prostoru nejstarší zástavby. Sanace stávajícího dětského hřiště u čp Sanace ploch veřejné zeleně. Výměna vodovodních přípojek v nejstarší části sídliště (příprava pro sanaci komunikace pro pěší

REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ

REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ MARIE POLEŠÁKOVÁ A KOLEKTIV REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ KATALOG PŘÍKLADŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE 2003 Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou nová publikace, jejímž

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice II PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II prosinec 2010 PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II str. 1 I. ÚVOD Program rozvoje MO Pardubice II je v pořadí již čtvrtou

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

Integrovaný plán rozvoje města Příbram pro zónu Březohorského sídliště

Integrovaný plán rozvoje města Příbram pro zónu Březohorského sídliště Obsah SEZNAM ZKRATEK... 2 1 SOULAD IPRM S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY... 3 2 ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE MĚSTA A SWOT ANALÝZA, VIZE, CÍLE 4 2.1 ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A

Více

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv Ludmila Kaš parová a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ Č R Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE BRNO Ludmila Kašparová a kolektiv BRNO 2002 EDIČ NÍ Ř ADA VESNICE AUTORSKÝ KOLEKTIV Autorský

Více

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Zpracovatel: Obec Pacetluky Červen 2013 Zlínský kraj OBSAH ÚVOD... 2 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 A.1 Charakteristika obce... 3 1. Území... 3 2. Obyvatelstvo...

Více

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda problémová zóna u nemocnice

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda problémová zóna u nemocnice OBSAH ÚVOD... 2 1 SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY... 3 1.1 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁCHODA... 3 1.2 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHODA ROZVOJ LÁZEŇSKÉHO MĚSTA... 3 1.3 STRATEGICKÝ

Více

Autorský tým. Kontakt na zpracovatele: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 telefon: +420 221 584 301 telefon: +420 221 584 302 fax: +420 221 584 319

Autorský tým. Kontakt na zpracovatele: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 telefon: +420 221 584 301 telefon: +420 221 584 302 fax: +420 221 584 319 Autorský tým PhDr. Mgr. Ivo Říha (Nexia AP) Mgr. Miroslav Špaňhel (Nexia AP) Mgr. Vladimír Vojtěch (Nexia AP) PhDr. Martin Dohnal, PhD. (DHV CR) Bc. Petra Chvatíková (DHV CR) Ing. Jiří Vavřínek (DHV CR)

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LIBEREC REGENERACE SÍDLIŠTĚ ROCHLICE

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LIBEREC REGENERACE SÍDLIŠTĚ ROCHLICE INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LIBEREC REGENERACE SÍDLIŠTĚ ROCHLICE Objednatel: Zhotovitel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., Liberec Hlavní řešitel zakázky: RNDr.

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

117D512 Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015

117D512 Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015 Cílem podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť je poskytování dotací obcím na regeneraci panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Podprogram zahrnuje věcné podmínky dané nařízením

Více

Strategický plán rozvoje. Městská část Praha Běchovice. pro období 2009 2019

Strategický plán rozvoje. Městská část Praha Běchovice. pro období 2009 2019 Strategický plán rozvoje Městské části Praha - Běchovice pro období 2009 2019 Konečná verze schválená v prosinci 2009 Zadavatel: Městská část Praha Běchovice Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel

Více

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE MOTIVACE 1 ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC OSTATNÍ 2014 OBJEDNATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁMĚSTÍ

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2009 2015. Městská část Praha - Zličín

Strategický plán rozvoje. pro období 2009 2015. Městská část Praha - Zličín Strategický plán rozvoje městské části Praha - Zličín pro období 2009 2015 Zadavatel: Městská část Praha - Zličín Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská část Praha Zličín Adresa:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 182/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 45 ze dne 17.03.2015 Akční plán na rok 2015 předkládaný v rámci Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 Zastupitelstvo

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21.10.2004 Vyhodnocení a aktualizace k 31.12.2008 schváleno Zastupitelstvem Statutárního

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020 STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020 IMPLEMENTAČNÍ DOKUMENT PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Vedoucí projektu: Ing. Ivana Foldynová 2014 Tato studie byla vytvořena v rámci

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21.10.2004 Magistrát města Děčín, odbor rozvoje Vyhodnocení a aktualizace k 31.12.2006 schváleno

Více

Rešerše obdobných realizovaných projektů

Rešerše obdobných realizovaných projektů EU Community Initiative INTERREG III B CADSES, Neighbourhood Programme. Rozvojová strategie bývalého vojenského areálu Velká Hleďsebe Projekt MISTER, INTERREG IIIB, program CADSES Zadavatel: Obec Velká

Více

Obsah. Díl B Údaje o splnění zadání. Územní plán hlavního města Prahy koncept 3

Obsah. Díl B Údaje o splnění zadání. Územní plán hlavního města Prahy koncept 3 Díl B Údaje o splnění zadání Obsah Obsah...3 1. Požadavky vyplývající ze strategických dokumentů Prahy a UAP...5 1.1 Požadavky vyplývající z aktualizovaného Strategického plánu hl. m. Prahy...5 1.2 Požadavky

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

Revitalizace židovských památek v České republice

Revitalizace židovských památek v České republice Revitalizace židovských památek v České republice Metodika - kronika projektu Registrační číslo projektu: Příjemce: CZ.1.06/5.1.00/01.06096 Federace židovských obcí v České republice červenec 2014 Obsah

Více

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část :

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část : II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERMANICE Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část II. A.Textová část : Obsah: A) Úvod... 3 B) Údaje o splnění zadání... 3 C) Zhodnocení souladu s cíli a úkoly územního

Více

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.) ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA N Á V R H S T R A T E G I E. Zhotovitel: Odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 22 TURNOV

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA N Á V R H S T R A T E G I E. Zhotovitel: Odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 22 TURNOV STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA N Á V R H S T R A T E G I E Zhotovitel: Odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 22 TURNOV DUBEN 2013 OBSAH Název kapitoly Strana 1. ÚVOD 1 2. PŘEHLED STRATEGICKÝCH

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více