AKČNÍ PLÁN STRATEGICKÉHO PLÁNU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKČNÍ PLÁN STRATEGICKÉHO PLÁNU"

Transkript

1 AKČNÍ PLÁN STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ A K Č NÍ PLÁN /23

2 2/23 A K Č NÍ PLÁN

3 1 A K Č NÍ PLÁN 1.1 Popis Akční plán rozvoje města Bechyně obsahuje přehled vybraných projektů nebo projektových námětů, které jsou pro jednotlivé oblasti života a vývoje města v nejbližším časovém období považovány za důležité. Projekty jsou v souladu se zpracovanou strategickou částí plánu zařazeny pod jednotlivá opatření, která svým obsahem naplňují. Akční plán rozvoje města bývá nejméně 1x ročně aktualizován, pokud není upraven již dříve v souvislosti s vypsanými programy a možnostmi financování. 1.2 Doporučení pro implementaci (strategie) Na základě předešlých zkušeností byla vytvořena implementační struktura skládající se ze dvou složek: - vedoucí složka (politická) představuje vůli uskutečnit změny, přijímá rozhodnutí a ukládá úkoly, - výkonná složka plní jednotlivé úkoly. Doporučeny jsou následující kroky pro implementaci Strategického plánu rozvoje města Bechyně (dále jen plán): - předložit plán Radě a Zastupitelstvu ke schválení, - pověřit řízením a kontrolou plnění plánu Komisi pro realizaci, která bude vykonávat následující činnosti: o konat pravidelné pracovní schůzky (min. 2x za rok), o dohlížet na plnění jednotlivých částí akčního plánu, o aktualizovat akční plán (1x ročně nebo dle potřeby), o na vyžádání zastupitelstva podávat zprávy o průběhu realizace plánu zastupitelstvu / zastupitelům, - informovat veřejnost o existenci plánu, důvodu zpracování a očekávaných výsledcích, - sledovat státní a regionální alokace finančních prostředků na úrovni EU, státu a kraje, vedle investičních i v neinvestičních programech, - v rámci rozpočtového výhledu města vypracovat návrh systémového zabezpečení zdrojů pro víceleté financování aktivit plánu, - podporovat zapojení nestátních neziskových organizací a veřejnosti do realizace strategického plánu. A K Č NÍ PLÁN /23

4 1.3 Doporučení pro aktualizaci Zpracovatel doporučuje následující kroky pro následnou pravidelnou aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Bechyně (dále jen plán): - 1x ročně vyhodnotit stav implementace plánu, - 1x ročně aktualizovat akční plán, - 1x za dva roky aktualizovat analytickou část plánu se zapracováním dopadů zrealizovaných projektových záměrů, - aktualizovat plán v souvislosti se změnami ve všech oblastech socioekonomického rozvoje. 4/23 A K Č NÍ PLÁN

5 2 S EZNAM PROJEKTŮ Číslo projektu Prioritní oblast 1: Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel Předkladatel, Název projektu realizátor Odhadovaná částka (Kč) Cíl 1.1 Zlepšení stavu dopravní a technické infrastruktury Opatření č Dopravní infrastruktura - chodníky Rekonstrukce chodníků ulice Michalská 1,20 mil Rekonstrukce chodníků ulice Libušina (okolo paneláků) 1,90 mil. Rekonstrukce chodníků sídl. Na Libuši (směr na f. Laufen, parčík na náměstíčku, ve spodní části u panelových domů) 1,70 mil. Opatření č Dopravní infrastruktura - parkoviště Rozšíření parkovacích ploch na sídl. Písecká 14,63 mil. Opatření č Dopravní infrastruktura komunikace a veřejná prostranství Rekonstrukce komunikací na sídl. Na Libuši, I. etapa (náměstíčko + spodní část) 23,50 mil. Opatření č Dopravní a technická infrastruktura komplexní řešení celých ulic Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka a okolí, II. etapa (ulice Široká, Klášterní, Waltrova, Kašpara Malého) 22,70 mil. Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka a okolí, III. etapa (ulice Dlouhá, Soukenická, Masokrámská) 25,30 mil. Opatření č Technická infrastruktura budovy - nebytové Rekonstrukce č.p. 134 (obřadní síň) plynová přípojka, topný, systém, rekonstrukce podlah, výměna oken, interiéry 3,38 mil. Obnova dvora č.p. 134 (dvorní objekty, tarasy, zeleň), ,00 mil. Oprava smuteční kaple na novém hřbitově výměna oken,, střešní krytiny, interiéry 1,00 mil. Obnova fasády č.p. 140 (muzeum), ,48 mil. Opatření č Vodohospodářská infrastruktura - kanalizace Retenční nádrž s řízeným odtokem nad Plechamrem, VSB 2,5 mil. Opatření č Vodohospodářská infrastruktura - vodovody Hvožďany prodloužení vodovodu, VSB 0,25 mil Bechyně Hvožďany, čerpací stanice a výtlačný řad, VSB 9 mil. Opatření č Veřejné osvětlení Obnova a výměna zastaralých typů svítidel s cílem snížení, energetické náročnosti 0,5 mil Výměna olejových kabelových tras 0,8 mil Výměna zkorodovaných ocelových stožárů VO 0,5 mil. Rozšíření lokalit pro slavnostní vánoční osvětlení, ,1 mil. Montáž nového veřejného osvětlení ulice Táborská (úsek, Větrov - most Zářečí) 1,00 mil. Opatření č Technická infrastruktura společnost Bytenes Bechyně s.r.o Obnova zastaralé techniky + doplnění o novou 10 mil Opravy budov a hal ve vlastnictví spol. 2 mil Zvýšení odborné a profesní kvalifikace zaměstnanců spol. 0,2 mil. Rozšiřovat okruh činností s cílem zajistit veškeré potřeby, města v komunální a bytové sféře. A K Č NÍ PLÁN /23

6 Opatření č Technická infrastruktura - ostatní Oprava mostu přes říčku Smutná v Zářečí Rozšíření hřbitova, 3. etapa, Cíl 1.2 Zvyšování atraktivity města Bechyně Opatření č Zlepšení architektonického vzhledu města, obnova a udržování veřejných prostranství, parků a zeleně Revitalizace zeleně na novém hřbitově, ,40 mil. Cíl 1.3 Zlepšení stavu nakládání s odpady na území města Opatření č Zlepšení stavu odpadového hospodářství Vybudování sběrného dvora, ,00 mil. Cíl 1.4 Bezpečnost obyvatel Opatření č : Zlepšení stavu v oblasti bezpečnosti obyvatel Personální rozšíření MP město, MP 250 tis Materiální vybavení MP město, MP 800 tis. 6/23 A K Č NÍ PLÁN

7 Číslo projektu Prioritní oblast 2: Podnikání, hospodářství, zaměstnání a trh práce Název projektu Předkladatel Odhadovaná částka (Kč) Cíl 2.1 Spolupráce města s malými a středními podnikateli, udržení zaměstnanosti Opatření č Rozvíjení spolupráce města s malými a středními podnikateli Zajištění pravidelné komunikace veřejné správy s rada města podnikateli Poradenství a péče o podnikatele, začínající podnikatele a město, hospodářská a zemědělce komory agrární komora Zlepšení dopravní obslužnosti při směnném provozu podniků (ze směrů: Písek, Milevsko, Soběslav) - zlepšení město, Jihočeský koordinátor dopravy podmínek pro získávání kvalifikovaných pracovníků (JIKORD), dopravci Opatření č Podpora a propagace volných ploch určených pro rozvoj podnikání Zlepšení prezentace malého a středního podnikání na území městský úřad, odbor města (internet, výstavy, veletrhy ad.) investiční 50 tis. Kč Opatření č Podpora zaměstnanosti na území města Zajištění pracovních míst ve zřizovaných organizacích město, Jihočeský kraj, zřizované organizace Spolupráce města s úřadem práce školení pro město, Úřad práce nezaměstnané, zaměstnavatele apod. kont. pracoviště Tábor Propagace volných pracovních míst město, Úřad práce kont. pracoviště Tábor Cíl 2.2 Zajistit trvale udržitelné hospodaření na zemědělské půdě, v lesích a rybnících Opatření č Rozvoj alternativních způsobů hospodaření a udržení podnikání v zemědělství, lesnictví a rybářství Podpora rozvoje agroturistiky a hippoturistiky město, soukromí investoři Podpora činnosti mysliveckých a rybářských sdružení městský úřad, odbor výstavby a ŽP 30 tis. Kč/rok A K Č NÍ PLÁN /23

8 Číslo projektu Prioritní oblast 3: Cestovní ruch, kultura, památky a sport Název projektu Cíl 3.1 Podpora rozvoje turistické infrastruktury Opatření č Budování a značení turistických tras Vybudování cyklotrasy Černickou oborou propojení Bechyňska s územím Borkovická blata Vyznačení vycházkových okruhů v okolí města zřízení nových okruhů pro lázeňské hosty, údržba stávajících Opatření č Podpora tradice vodáctví na řece Lužnici Podpora rozvoje kempů, chatových osad a chat v povodí řeky Lužnice Marketingová podpora vodáctví na řece Lužnici Předkladatel Panství Bechyně město Bechyně, KĆT m. Bechyně, soukromí majitelé město Bechyně Odhadovaná částka (Kč) 500 tis. Kč 200 tis. Kč 100 tis. Kč Opatření č Podpora turistického provozu na železniční trati Bechyně Tábor Propagace železničního mostu v Bechyni jako významné město technické památky Bechyně 20 tis. Kč Cíl 3.2 Vytvoření marketingové strategie a nabídky turistických produktů Opatření č Společná marketingová strategie a kvalitní propagace Zřízení městského turistického informačního centra m. Bechyně 3 mil. Kč Spolupráce města s podniky Lázně Bechyně a Panství Bechyně město na společné propagaci Bechyně Zpracování společné marketingové strategie a mediální město kampaně na podporu turistiky Bechyně 1 mil. Kč Vytvoření kvalitních společných propagačních materiálů na město různá témata Bechyně, TIC 500 tis. Kč Zajištění propagace města na výstavách, veletrzích a v město okolních informačních centrech Bechyně, TIC 500 tis. Kč Opatření č Nabídka turistických produktů Propojit turistickou nabídku města s okolními turistickými m. Bechyně, centry Tábor, Písek, Milevsko, Týn n.vlt. a Soběslav SMOJK Dokončit stálou expozici městského muzea město 1 mil. Kč Cíl 3.3 Využití památek pro rozvoj cestovního ruchu Opatření č Obnova historického centra města Vytvoření místního i dálkového naváděcího informačního systému města (městský informační systém, informační tabule město upozorňující na historické památky na příjezdových Bechyně komunikacích k městu) 200 tis. Kč Opatření č Spolupráce s majiteli památkových objektů Spolupráce města se soukromými majiteli lázní a zámku při město údržbě a obnově památek na území města (řád františkánů, Bechyně Panství Bechyně, Lázně Bechyně) Cíl 3.4 Vytvářet kvalitní kulturní nabídku pro občany i návštěvníky města, rozvíjet vnější vztahy Opatření č Podpora kulturních akcí a obnova kulturního domu Podpora pořádání divadelních přehlídek s celostátním dopadem město Bechyně 50 tis. Kč ročně Opatření č Podpora vnějších vztahů a mezinárodní spolupráce Větší zapojení města do spolupráce krajských a regionálních město center Bechyně Zahájení mezinárodní spolupráce se zahraničním partnerem město Bechyně 8/23 A K Č NÍ PLÁN

9 Číslo projektu Prioritní oblast 4: Kvalita života sociální oblast, zdravotnictví, vzdělávání a školství Odhadovaná Název projektu Předkladatel částka (Kč) Cíl 4.1 Podpora vzdělávání Opatření č Zajištění kvalitního prostředí ve školách Výměna oken ZŠ Školní, ZŠ 7,10 mil Zateplení MŠ Jahůdka Bechyně, MŠ 1 mil. Kč Vybavení školního hřiště MŠ Jahůdka Bechyně, MŠ 8,3 mil. Kč Opatření č Zvyšování zájmu veřejnosti o učební obory a zajištění spolupráce mezi základními školami, středními školami, úřadem práce a budoucím zaměstnavatelem Exkurze a prezentace technických činností firem. školy, podnikatelé Zvyšování informovanosti dětí a jejich rodičů o možnostech školy, podnikatelé uplatnění technicky vzdělaných pracovníků Opatření č Zvyšování kvalifikace, celoživotní vzdělávání Cíl 4.2 Zlepšení podmínek pro bydlení Opatření č Rekonstrukce a revitalizace objektů pro bydlení Revitalizace panelových domů sídl. Obránců míru výměna, oken, zateplení střechy a fasády, nátěr fasády (č.p hotovo, č.p. 817 proběhne letos) 4 mil. Výměna oken bytových domů sídl. Na Libuši č.p ,, , mil. Nový fasádní nátěr bytových domů sídl. Na Libuši č.p. 615-, , mil. Izolace základů bytových domů sídl. Na Libuši č.p ,, mil. Cíl 4.3 Rozvoj zdravotnictví Opatření č Zlepšení dostupnosti zdravotnických služeb a zvýšení kvality prostředí poskytované zdravotní péče Zřízení zdravotního střediska soustředěné lékařské péče, Cíl 4.4 Rozvoj sociálních služeb Opatření č Zlepšení sociálních služeb na území města Udržení a rozšíření terénní pečovatelské služby, uživatelé služby, Rozšíření nabídky služeb a pracovní doby pečovatelek v domě s pečovatelskou službou v Bechyni Opatření č Vzdělávání dospělých a seniorů Vzdělávání dospělých Vzdělávání seniorů MPSV, uživatelé služby, MPSV Město Bechyně, Domov pro seniory, kulturní dům Město Bechyně, Domov pro seniory, jiné organizace Opatření č Doprovodné služby Základní sociální poradenství Město Bechyně, Domov pro seniory Odborné sociální poradenství Město Bechyně, centrum pro ZP, neziskové organizace 0,95 mil./rok A K Č NÍ PLÁN /23

10 3 K ATALOG PROJEKTŮ PRIORITNÍ OBLAST 1: INFRASTRUKTURA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST OBYVATEL Cíl 1.1 Zlepšení stavu dopravní a technické infrastruktury Opatření č Dopravní infrastruktura - chodníky Rekonstrukce chodníků ulice Michalská Nutná rekonstrukce nevyhovujícího stavu chodníků Rekonstrukce chodníků ulice Libušina (okolo paneláků) Nutná rekonstrukce nevyhovujícího stavu chodníků Město Rekonstrukce chodníků sídl. Na Libuši (směr na f. Laufen, parčík na náměstíčku, ve spodní části u panelových domů) Nutná rekonstrukce nevyhovujícího stavu chodníků Opatření č Dopravní infrastruktura - parkoviště Rozšíření parkovacích ploch na sídl. Písecká 1,26 mil. 1,90 mil. 1,70 mil. 14,63 mil. Současné parkovací plochy nestačí zvýšené poptávce po parkování. Provizorní parkování na obslužných komunikacích omezuje možnost průjezdu HZS, záchranky, vozidel svozu odpadů, zásobování apod. Opatření č Dopravní infrastruktura komunikace a veřejná prostranství Rekonstrukce komunikací na sídl. Na Libuši, I. etapa (náměstíčko + spodní část) Nutná komplexní rekonstrukce komunikací. Opatření č Dopravní a technická infrastruktura komplexní řešení celých ulic Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka a okolí, II. etapa (ulice Široká, Klášterní, Waltrova, Kašpara Malého) Nutná komplexní rekonstrukce komunikací a veřejných ploch ,5 mil. 22,7 mil Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka a okolí, III. etapa (ulice Dlouhá, Soukenická, Masokrámská) Nutná komplexní rekonstrukce komunikací a veřejných ploch ,3 mil. 10/23 A K Č NÍ PLÁN

11 PRIORITNÍ OBLAST 1: INFRASTRUKTURA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST OBYVATEL Opatření č Technická infrastruktura budovy - nebytové Rekonstrukce č.p. 134 (obřadní síň) Náprava nevyhovujícího stavu - plynová přípojka, topný systém, rekonstrukce podlah, výměna oken, interiéry , Obnova dvora č.p. 134 Náprava nevyhovujícího stavu - dvorní objekty, tarasy, zeleň. 2013, Oprava smuteční kaple na novém hřbitově Náprava nevyhovujícího stavu výměna oken, střešní krytiny, interiéry , Obnova fasády č.p. 140 (muzeum) Náprava nevyhovujícího stavu citlivá obnova fasády muzea. 2012, Opatření č Vodohospodářská infrastruktura - kanalizace 3,38 mil. 2 mil. 1 mil. 0,48 mil Retenční nádrž s řízeným odtokem nad Plechamrem 2,5 mil. Výstavba akumulační nádrže, která zachytí přívalové deště z ulic Fáberova, Michalská a sídl. Obránců míru. Při přívalových deštích dochází k erozi povrchu nad nemovitostmi čp. 441 a 442 a k poškození soukromého majetku. 2012, VSB Opatření č Vodohospodářská infrastruktura - vodovody Hvožďany prodloužení vodovodu 0,25 mil. Prodloužení vodovodu o délce 60m pro napojení stávajících nemovitostí., VSB Bechyně Hvožďany, čerpací stanice a výtlačný řad 9 mil. Vzhledem k nevyhovující kvalitě vody ve stávajících zdrojích, kdy jdou překračovány limity pro koncentraci dusičnanů, je nutné nahradit stávající zdroje a vodovod ve Hvožďanech napojit na rozvodnou síť ve městě Bechyně , VSB Opatření č Veřejné osvětlení Obnova a výměna zastaralých typů svítidel s cílem snížení energetické 0,5 mil. náročnosti Montáž nových svítidel typ OCP 70-PC/II na sadové stožáry. Montáž nových svítidel typ LV 2x36 W, včetně výložníků na sloupy 8 metrů Výměna olejových kabelových tras Výměna: kabelové trasy keramická škola hotel Jupiter,, 0,8 mil. A K Č NÍ PLÁN /23

12 PRIORITNÍ OBLAST 1: INFRASTRUKTURA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST OBYVATEL objekt DPS křižovatka Písecká Čechova, Keramická škola Křižíkův park (odbočka do lázní), sídliště Na Libuši Výměna zkorodovaných ocelových stožárů VO Výměna: prostory u Kulturního střediska, ulice směr nový hřbitov, trasa Křižíkův park Nový most, Michalská ulice, jednotlivé stožáry v ostatních lokalitách Rozšíření lokalit pro slavnostní vánoční osvětlení Rozšíření o trasu Křižíkův park Nový most, ulice Písecká, výpadovka směr Senožaty. 0,5 mil. 0,1 mil., Montáž nového veřejného osvětlení ulice Táborská (úsek Větrov - most Zářečí) Montáž nového veřejného osvětlení v uvedené lokalitě. 1 mil., Opatření č Technická infrastruktura společnost Bytenes Bechyně s.r.o Obnova zastaralé techniky + doplnění o novou Nutnost obnovy: zametací chodníkový stroj, lehké užitkové nákladní vozidlo do 3,5 t, sekací technika na údržbu zeleně, kontejnerová Avie 5 t, fekální stroj Opravy budov a hal ve vlastnictví spol. Montáž nové elektroinstalace v halách, rekonstrukce ÚT garáže, šatny. Výměna oken administrativní budova, výstavba nového plechového přístřešku Zvýšení odborné a profesní kvalifikace zaměstnanců spol. Školení, semináře a kurzy Rozšiřovat okruh činností s cílem zajistit veškeré potřeby města v komunální a bytové sféře 10 mil. 2 mil. 0,2 mil. Cílem je doplnit potřebný počet pracovníků pro komplexní zajištění úkolů při údržbě veřejných prostor zahradnické služby, opravy komunikací a chodníků., Opatření č Technická infrastruktura - ostatní Oprava mostu přes říčku Smutná v Zářečí Nutná oprava mostu. 12/23 A K Č NÍ PLÁN

13 PRIORITNÍ OBLAST 1: INFRASTRUKTURA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST OBYVATEL Rozšíření hřbitova, 3. etapa Pokračující práce na rozšíření hřbitova. Cíl 1.2 Zvyšování atraktivity města Bechyně, Opatření č Zlepšení architektonického vzhledu města, obnova a udržování veřejných prostranství parků a zeleně Revitalizace zeleně na novém hřbitově Komplexní obnova zeleně. Cíl 1.3 Zlepšení stavu nakládání s odpady na území města Opatření č Zlepšení stavu odpadového hospodářství Vybudování sběrného dvora, 9 mil. Výstavba nového sběrného dvora je naplánována v těsné blízkosti areálu společnosti Bytenes. Sběrný dvůr je projektován dle platných předpisů. Vybavení sběrného dvora obsahuje velkoobjemové kontejnery, které budou umístěny pod přístřeškem, krytá hala pro garážování techniky, případně pro umístění lisu na plasty, papír a kartony, dále mobilní sklad nebezpečných odpadů a obytná buňka pro správce sběrného dvora. Plocha sběrného dvora bude zpevněna živičným povrchem Cíl 1.4 Bezpečnost obyvatel Opatření č Zlepšení stavu v oblasti bezpečnosti obyvatel Personální rozšíření MP, Rozšíření stavu o 1 strážníka, vize je max. počet 5 strážníků Město Bechyně, MP Materiální vybavení MP 250 tis.kč 800 tis.kč Rozšíření materiální vybavení městské policie o kamerový systém, vozidlo vhodné pro složku IZS a drobné dovybavení Město Bechyně, MP A K Č NÍ PLÁN /23

14 PRIORITNÍ OBLAST 2 PODNIKÁNÍ, HOSPODÁŘSTVÍ, ZAMĚSTNÁNÍ A TRH PRÁCE Cíl č. 2.1 Spolupráce města s malými a středními podnikateli, udržení zaměstnanosti Opatření č Rozvíjení spolupráce města s malými a středními podnikateli Zajištění pravidelné komunikace veřejné správy s podnikateli Ve městě by měl být nastolen režim pravidelné komunikace veřejné správy (Rady města) s místními podnikateli. K setkávání by mělo docházet min. 4x ročně, měly by na něm být konzultovány otázky rozvoje města, spolupráce s výrobními podniky, rozvoje zaměstnanosti a vzdělávání, pokrytí poptávky po odborných pracovních silách apod. Partnery městu při těchto jednáních by měli být soukromí majitelé či jednatelé důležitých podniků na území města LAUFEN JIKA CZ, Lázně Bechyně, Panství Bechyně, MIKRO-EPSILON CZ, Lázně Felicitas ad. Rada města Poradenství a péče o podnikatele, začínající podnikatele a zemědělce komory Ve městě Tábor fungují okresní pobočky Jihočeské hospodářské komory a Regionální agrární komory Jihočeského kraje, které mají zajišťovat informační služby pro podnikatele a odborné poradenství o jednotlivých možnostech podpory. Mělo by se tak dít formou seminářů, konzultačních hodin a vydávání propagačních materiálů, na tyto činnosti mohou komory získat podporu z grantových programů EU, státu či kraje. Město by mělo nastolit intenzivnější spolupráci a komunikaci s oběma institucemi při podpoře místních podnikatelů. Město, hospodářská a agrární komora Zlepšení dopravní obslužnosti při směnném provozu podniků zlepšení podmínek pro získávání kvalifikovaných zaměstnanců Jihočeský kraj prostřednictvím svého koordinátora veřejné dopravy JIKORD podporuje dopravní obslužnost na území kraje. Vzhledem k odloučené poloze města je třeba vést řadu jednání se zástupci JIKORD, jejichž úkolem je zajištění dostatečné dopravní obslužnosti mezi Bechyní a městy Tábor, České Budějovice, Písek, Milevsko, Soběslav zejména s ohledem na směnný provoz místních podniků a zlepšení podmínek pro získávání kvalifikovaných pracovníků. trvale Opatření č Podpora a propagace volných ploch určených pro rozvoj podnikání Zlepšení prezentace malého a středního podnikání na území města (internet, výstavy, veletrhy ad.) Město, Jihočeský koordinátor dopravy (JIKORD), dopravci 50 tis. Kč ročně Důležitou formou podpory města malému a střednímu podnikání je zajištění a podpora účasti podnikatelů z města na výstavách a veletrzích na úrovni kraje, ČR, ale i v mezinárodním měřítku, např. v partnerských městech a sdruženích. Podpora by měla mít formu nabídky poskytnutí slevy na výstavní plochy, společné propagace, odkazů na internetu apod. Opatření č Podpora zaměstnanosti na území města Zajištění pracovních míst ve zřizovaných organizacích Městský úřad, odbor investiční Město je zřizovatelem řady organizací (BYTENES Bechyně spol. s r.o., Městský úřad Bechyně, Základní škola Školní, Základní škola Libušina, Mateřská škola Jahůdka, Kulturní středisko města Bechyně), další organizace na území města zřizuje Jihočeský kraj (Střední umělecko-průmyslová škola, ZUŠ Václava Pichla, Domov pro seniory). Tyto organizace zaujímají značný podíl na zaměstnanosti a trhu práce (přibližně 15%). Záměrem je udržení, případně mírné zvýšení počtu pracovních míst v těchto organizacích jako základního předpokladu udržení zaměstnanosti na území města. Město, Jihočeský kraj, zřizované organizace Spolupráce města s úřadem práce školení pro nezaměstnané, zaměstnavatele apod. V Bechyni má svoji pobočku Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Tábor, SSP Bechyně, který provádí tyto činnosti: výplata přídavku na dítě, příspěvku na bydlení, rodičovského příspěvku, sociálního příplatku, vykonává státní správu v oblasti 14/23 A K Č NÍ PLÁN

15 PRIORITNÍ OBLAST 2 PODNIKÁNÍ, HOSPODÁŘSTVÍ, ZAMĚSTNÁNÍ A TRH PRÁCE státní sociální podpory apod. Ve spolupráci s ÚP Tábor je možné provádět školení pro nezaměstnané, zaměstnavatele město Bechyně by mělo více spolupracovat a komunikovat s tímto úřadem v zájmu udržení zaměstnanosti na území města. Město, Úřad práce kontaktní pracoviště Tábor Propagace volných pracovních míst Úřad práce eviduje volná pracovní místa, která jsou nabízena nezaměstnaným a dalším zájemcům o práci. Město by mělo tato volná pracovní místa zveřejňovat na svých www stránkách, v městském zpravodaji a na dalších místech, která jsou sledována občany města. Město, Úřad práce kontaktní pracoviště Tábor Cíl č. 2.2 Zajistit trvale udržitelné hospodaření na zemědělské půdě, v lesích a rybnících Opatření č Rozvoj alternativních způsobů hospodaření a udržení podnikání v zemědělství, lesnictví a rybářství Podpora rozvoje agroturistiky a hippoturistiky V návaznosti na cíle rozvoje cestovního ruchu je vhodná podpora rozvoje agroturistiky a hippoturistiky jako diverzifikace činností zemědělců. Tyto aktivity by město mělo podporovat formou společné propagace, zařazení do katalogu ubytovacích kapacit, prezentace na výstavách a veletrzích cestovního ruchu apod. Město, soukromí investoři Podpora činnosti mysliveckých a rybářských sdružení 30 tis. Kč ročně V souladu s požadavky ochrany přírody je nutná podpora těchto sdružení, které hrají důležitou roli při údržbě a zachování krajinného rázu, lesů, rybníků a vodních ploch včetně zachování místní fauny a flóry. Tento úkol je důležitý pro prezentaci zdravého životního stylu města. Městský úřad, odbor výstavby a ŽP A K Č NÍ PLÁN /23

16 PRIORITNÍ OBLAST 3 CESTOVNÍ RUCH, KULTURA, PAMÁTKY A SPORT Cíl č. 3.1 Podpora rozvoje turistické infrastruktury Opatření č Budování a značení turistických tras Vybudování cyklotrasy Černickou oborou propojení Bechyňska s územím Borkovická blata 0,5 mil. V současné době vede přes Černickou oboru řada lesních cest, které většinou nejsou přístupné turistické veřejnosti. Jedná se o účelové komunikace pro údržbu a obnovu lesa. Majitel cest Panství Bechyně má záměr vyznačit přes oboru cyklotrasu (jednu nebo několik), která by turisticky propojovala region Bechyňska s územím kolem měst Soběslavi a Veselí nad Lužnicí, zvaným Borkovická blata, které je význačné významnou lidovou architekturou ve stylu selského baroka. Cílem je přivedení vyššího počtu turistů do Bechyně a předávání návštěvníků mezi turistickými regiony. Panství Bechyně Vyznačení vycházkových okruhů v okolí města zřízení nových okruhů pro lázeňské hosty, údržba stávajících 200 tis. Kč Kolem města Bechyně je vyznačeno několik vycházkových okruhů zejména kolem Lázní Bechyně směrem k Bechyňskému mostu. Tyto okruhy by měly být doplněny dalšími vycházkovými okruhy a naučnými stezkami, které by sloužily zejména školám jako učební materiál a lázeňským hostům při využití jejich volného času. Opatření č Podpora tradice vodáctví na řece Lužnici město, Klub českých turistů Podpora rozvoje kempů, chatových osad a chat v povodí řeky Lužnice Řeka Lužnice je významnou vodáckou lokalitou. Její návštěvnost před 20 lety byla mimořádná, v posledních letech výrazně poklesla, neboť zájem vodáků se přesunul na řeku Vltavu od Vyššího Brodu po Boršov nad Vltavou. V posledních letech však zájem vodáků opět roste, neboť Lužnice je klidná řeka ideální pro rodiny s dětmi, nikdy nebyla říční dálnicí jako je dnes Vltava. Tomuto rozvoji vodáctví je třeba přizpůsobit kempy na řece Lužnici, řada z nich je poplatná malému zájmu návštěvníků i majitelů, některé z nich jsou v havarijním stavu zejména po povodních v letech 1997 a Město by mělo podporovat obnovu kempů v blízkém okolí, vytvářet podmínky pro jejich rozvoj, ve spolupráci s Povodím Vltavy a.s. budovat přístaviště a přizpůsobit jezy ke splouvání loděmi (řada jezů v současném stavu se nedá ani přenést, natož splouvat)., soukromí majitelé Marketingová podpora vodáctví na řece Lužnici 0,1 mil. Řeka Lužnice je významným turistickým fenoménem, který je v současné době velmi málo využíván. V souvislosti s předpokladem rozvoje vodáctví na řece Lužnici by město mělo investovat do masivní marketingové kampaně, která by přivedla na Lužnici vodáky ve vyšším počtu obvyklém před cca 20 lety. Dále by měla být navázána spolupráce s Povodím Vltavy a.s. a soukromými majiteli pozemků kolem Lužnice, která by zajistila její dobrou přístupnost ze břehu zejména v okolí jezů, aby řeka nastavila svým návštěvníkům přívětivou tvář a ne aby je častými omezeními spíše odháněla. Opatření č Podpora turistického provozu na železniční trati Bechyně Tábor Propagace železničního mostu v Bechyni jako významné technické památky 20 tis. Kč Železniční most v Bechyni zvaný DUHA je významnou technickou památkou, který zajistil propojení elektrické trati přes údolí řeky Lužnice až do města (nádraží se nachází v blízkosti lázní a kulturního domu). Most je v současné době jediným přístupovým místem železniční i silniční dopravy do města z východního směru od Tábora a Soběslavi. Most je důležitou turistickou adrenalinovou atrakcí, nárazově jsou zde pořádány skoky padákem a bungee jumping, lety rogallem apod. 16/23 N ÁVRHOVÁ Č ÁST

17 PRIORITNÍ OBLAST 3 CESTOVNÍ RUCH, KULTURA, PAMÁTKY A SPORT Cíl 3.2 Vytvoření marketingové strategie a nabídky turistických produktů Opatření č Společná marketingová strategie a kvalitní propagace Zřízení městského turistického informačního centra V návaznosti na zlepšení propagace regionu by mělo město nabídnout zřízení městského turistického centra v jednom z objektů města. Centrum by prezentovalo společnou nabídku regionu, jeho přírodu, historii, turistické produkty vycházející z marketingové strategie, realizovalo by mediální kampaň na podporu turistiky ve městě a okolním regionu Spolupráce města s podniky Lázně Bechyně a Panství Bechyně na společné propagaci Současný stav propagace je individuální, každý podnik zajišťuje svoji propagaci ve vlastní režii. Město by se mělo stát prostředníkem spolupráce, mělo by navázat korektní vztahy se všemi velkými podniky (lázně, keramika, Panství Bechyně) ve snaze o společnou propagaci, zvýšení návštěvnosti a prodloužení doby pobytu návštěvníků. Podnět k zahájení této spolupráce by mělo dát Zpracování společné marketingové strategie a mediální kampaně na podporu turistiky 1 mil. Kč Záměrem je zpracovat marketingovou strategii města zaměřenou na nabídku turistických produktů, společný marketingový region Dolní Lužnice a možnosti podnikání včetně využití rozvojových ploch. Strategie by určila cíle, úkoly, podrobný postup a zodpovědnost organizací při založení a prezentaci regionu, vazby na Jihočeský kraj, provázání nabídky s okolními regiony (Táborsko, Milevsko, Týn nad Vltavou ad.), vývoj nových produktů (cykloturistika, pěší a naučné stezky, vodáctví, historická železnice aj.), zapojení významných podniků do realizace strategie (Lázně Bechyně, JIKA Laufen a střední keramická škola, Panství Bechyně ad.). Její součástí by byla náplň a úkoly návštěvnického centra, návrhy mediální kampaně na podporu turistiky ve městě apod Vytvoření kvalitních společných propagačních materiálů na různá témata 0,5 mil. Městu chybí kvalitní propagační materiály, které by vznikly ve spolupráci s významnými podniky cest.ruchu. Tyto materiály by se staly základem prezentace města a regionu na výstavách a veletrzích cest.ruchu, byly by poskytnuty okolním informačním centrům k propagaci nabídky města Bechyně. Témata propagace: památky, lázně, keramika, vodáctví, železniční dráha, golf, cyklotrasy, turistické trasy, sport apod., městské informační centrum Zajištění propagace města na výstavách, veletrzích a v okolních informačních centrech 0,5 mil. Společná propagace města by měla být zajištěna ve spolupráci s okolními turistickými centry, Jihočeským krajem, na společných expozicích na výstavách, turistických veletrzích v ČR i zahraničí. Zde je nutná propagace v rámci větší turistické destinace, kterou dokážou zahraniční návštěvníci dobře identifikovat (Jihočeský kraj, Jižní Čechy, Střední Povltaví apod.). Propagační materiály budou poskytnuty okolním informačním centrům, tím bude zvýšena možnost návštěvy Bechyně a okolí turisty z okolních regionů., městské informační centrum N ÁVRHOVÁ Č ÁST 17/23

18 PRIORITNÍ OBLAST 3 CESTOVNÍ RUCH, KULTURA, PAMÁTKY A SPORT Opatření č Nabídka turistických produktů Propojit turistickou nabídku města s okolními turistickými centry Tábor, Písek, Milevsko, Týn n.vlt. a Soběslav Záměrem je propojení historické a kulturní nabídky města Bechyně s turistickou a sportovní nabídkou okolních mikroregionů v rámci ustavení společného marketingového turistického regionu (např. Jižní Čechy sever). Výsledkem by měla být společná internetová prezentace, propagační materiály a další marketingové aktivity a okolní města (turistická centra) např. v rámci SMOJK Dokončit stálou expozici městského muzea 1 mil. Kč Průběžně se buduje stálá expozice městského muzea, kterou je třeba dokončit a představit veřejnosti. Muzeum by doplnilo nabídku místního cest.ruchu o historii města apod , městské muzeum Cíl č. 3.3 Využití památek pro rozvoj cestovního ruchu Opatření č Obnova historického centra města Vytvoření místního i dálkového naváděcího informačního systému města (městský informační systém, informační tabule upozorňující na historické památky na příjezdových komunikacích k městu) 0,2 mil. Současný návštěvník města není v terénu příliš informován o tom, kde se nachází různé pamětihodnosti na území města. Městský naváděcí informační systém je třeba obnovit, dále je třeba na přístupových komunikacích k městu instalovat informační systém (hnědé tabule) upozorňující na významné historické památky na území města (zámek Bechyně, klášter Bechyně, Městská památková zóna Bechyně). Opatření č Spolupráce s majiteli památkových objektů Spolupráce města se soukromými majiteli lázní a zámku při údržbě a obnově památek na území města (Panství Bechyně, Lázně Bechyně, řád františkánů) Významnými majiteli historických objektů na území města jsou soukromí majitelé Lázní Bechyně, Zámku Bechyně a kláštera Bechyně. V zájmu zajištění přístupu návštěvníků a udržení těchto památek v dobrém technickém stavu by město mělo zahájit spolupráci s těmito majiteli, např. na zavedení jednotné návštěvnické karty, tvorbě společných produktů apod. Cíl č. 3.4 Vytvářet kvalitní kulturní nabídku pro občany i návštěvníky města, rozvíjet vnější vztahy Opatření č Podpora kulturních akcí a obnova kulturního domu Podpora pořádání divadelních přehlídek s celostátním dopadem 50 tis. Kč ročně Ve městě jsou pořádány 4 divadelní přehlídky s celostátním či krajským dopadem (Bechyňské perlení, Jaro v Bechyni, Divadlo v trávě, Nahlížení). Podpora města by měla směřovat k udržení těchto festivalů ve městě a k jejich lepší propagaci Opatření č Podpora vnějších vztahů a mezinárodní spolupráce Větší zapojení města do spolupráce krajských a regionálních center Město Bechyně je členem Svazu měst a obcí Jihočeského kraje (SMOJK), do dalších krajských a regionálních struktur se 18/23 N ÁVRHOVÁ Č ÁST

19 PRIORITNÍ OBLAST 3 CESTOVNÍ RUCH, KULTURA, PAMÁTKY A SPORT příliš nezapojuje. Záměrem je větší zapojení města do zájmových a účelových sdružení a spolků na úrovni kraje či státu, větší otevření města vnějšímu okolí a nadregionálním vlivům Zahájení mezinárodní spolupráce se zahraničním partnerem Město dosud nezahájilo spolupráci se zahraničním partnerem v rámci Evropy, případně v rámci přeshraniční spolupráce (Rakousko, Německo). Záměrem je navázání partnerské spolupráce se zahraničním městem (5-10 tis. obyvatel), která by umožnila městu čerpat podporu z programu Evropská územní spolupráce, Fond malých projektů apod. N ÁVRHOVÁ Č ÁST 19/23

20 PRIORITNÍ OBLAST 4 KVALITA ŽIVOTA SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A SPORT Cíl č. 4.1 Podpora vzdělávání Opatření č Zajištění kvalitního prostředí ve školách Výměna oken ZŠ Školní Výměna oken v rámci zateplení a odhlučnění interiérů budovy Zateplení MŠ Jahůdka Bechyně Zateplení budovy po výměně oken Vybavení školního hřiště MŠ Jahůdka Bechyně, ZŠ, MŠ 7,1 mil. 1 mil. 8,3 mil. Kč, MŠ Opatření č Zvyšování zájmu veřejnosti o učební obory a zajištění spolupráce mezi základními školami, středními školami, úřadem práce a budoucím zaměstnavatelem Exkurze a prezentace technických činností firem Umožnit podnikatelům prezentaci technických činností na ZŠ a organizovat pro poslední ročníky ZŠ a rodiče exkurze ve firmách s technickým zaměřením Zvyšování informovanosti dětí a jejich rodičů o možnostech uplatnění technicky vzdělaných pracovníků Projekt má za cíl zvýšit počet technicky vzdělaných absolventů, po kterých je poptávka na trhu práce. Rodičům a dětem budou poskytovány informace o možnostech uplatnění absolventů technických oborů formou pořádání dnů otevřených dveří v podnicích a středních odborných školách, na vydávání informačních brožur a pomoci při plánování profesního zaměření pro žáky základních, popř. středních škol. Město, podnikatelé Opatření č Zvyšování kvalifikace, celoživotní vzdělávání Cíl č. 4.2 Zlepšení podmínek pro bydlení Opatření č Rekonstrukce a revitalizace objektů pro bydlení Revitalizace panelových domů sídl. Obránců míru výměna oken, zateplení střechy a fasády, nátěr fasády (č.p hotovo, č.p. 817 proběhne letos) 4 mil. Montáž nových plastových oken, vyzdění meziokenních vložek MIF, montáž nových balkonů, doplnění izolace do lodžií, oprava hromosvodové ochrany, výměna vchodových dveří, včetně instalace poštovních schránek a obnovy dlažby ve vestibulu, provedení nového fasádního nátěru , Výměna oken bytových domů sídl. Na Libuši č.p , , Montáž nových plastových oken, včetně vchodových dveří., 9 mil. 20/23 N ÁVRHOVÁ Č ÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ NÁVRHOVÁ Č ÁST 1/57 OBSAH 1 ZDROJE FINANCOVÁNÍ, PROGRAMY...3 1.1 Vlastní zdroje financování... 3 1.2 Cizí zdroje financování... 3 2 SEZNAM PROJEKTŮ...27

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Strategický plán rozvoje města Kravaře 2009 2015

Strategický plán rozvoje města Kravaře 2009 2015 Strategický plán rozvoje města Kravaře 2009 2015 Objednatel: Město Kravaře, Náměstí 43, 747 21 Kravaře Tel.: + 420 553 777 911 Fax: + 420 553 777 922 posta@kravare.cz www.kravare.cz Zpracovatel: DC VISION,

Více

Autorský tým. Kontakt na zpracovatele: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 telefon: +420 221 584 301 telefon: +420 221 584 302 fax: +420 221 584 319

Autorský tým. Kontakt na zpracovatele: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 telefon: +420 221 584 301 telefon: +420 221 584 302 fax: +420 221 584 319 Autorský tým PhDr. Mgr. Ivo Říha (Nexia AP) Mgr. Miroslav Špaňhel (Nexia AP) Mgr. Vladimír Vojtěch (Nexia AP) PhDr. Martin Dohnal, PhD. (DHV CR) Bc. Petra Chvatíková (DHV CR) Ing. Jiří Vavřínek (DHV CR)

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

HRÁDEK ROZVOJOVÝ PLÁN MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU V LETECH 2005 2015

HRÁDEK ROZVOJOVÝ PLÁN MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU V LETECH 2005 2015 HRÁDEK 2015 ROZVOJOVÝ PLÁN MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU V LETECH 2005 2015 HRÁDEK 2015 HRÁDEK NAD NISOU PLNOHODNOTNÉ MENŠÍ MĚSTO, KDE JSOU USPOKOJIVĚ Z ABEZPEČENY Z ÁKLADNÍ POTŘEBY VŠECH OBČ ANŮ (ŠKOLST VÍ,

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE NA OBDOBÍ 2008-2010

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE NA OBDOBÍ 2008-2010 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE NA OBDOBÍ 2008-2010 ZPRACOVATEL DOKUMENTU: Rozvojová agentura VIA, o.p.s. Komenského 169 757 01 Valašské tel: 571 615 200 web: www.agenturavia.eu Hlavní řešitel zakázky: Ing. Pavel Jančálek

Více

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Mobil: +420 602 578 508 E-mail: pavlik@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Strategický plán LEADER Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Předkladatel: MAS Sedlčansko o.p.s. 1 OBSAH 1. Žadatel/předkladatel SPL..... 3 2. Základní údaje o území MAS.. 3 3. Zpracování SPL MAS. 4 3.1. Způsob

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA na období 2014-2020 Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, e-mail: radnice@rousinov.cz Aktualizace: červen 2014 Program rozvoje územního obvodu

Více

I.A Slovo starosty 3 I.B Východiska a metoda zpracování 4 I.C Postup zpracování 6 I.D Základní pojmy 7

I.A Slovo starosty 3 I.B Východiska a metoda zpracování 4 I.C Postup zpracování 6 I.D Základní pojmy 7 Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 září 2007 Obsah I. Úvod 2 I.A Slovo starosty 3 I.B Východiska a metoda zpracování 4 I.C Postup zpracování 6 I.D Základní pojmy 7 II. Analytická

Více

MAS Střední Polabí 2014 2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Návrhová část. (Pracovní verze k 28. 8. 2014)

MAS Střední Polabí 2014 2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Návrhová část. (Pracovní verze k 28. 8. 2014) MAS Střední Polabí 2014 2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Návrhová část (Pracovní verze k 28. 8. 2014) Zpracovatelé: MAS Střední Polabí, o.s. CI2, o.p.s., Ke Školce 1319/5f, 252

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011)

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010 ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) Obsah 1. Lidé a společnost... 7 1.1 Sociodemografické

Více

Zadavatel: Město Hlinsko se sídlem Poděbradovo nám. 1 H L I N S K O Kontaktní osoba zadavatele. Ing. Robert Vokáč starosta města telefon: 469 315 312 fax: 469 319 255 e.mail: vokac@hlinsko.cz Dodavatel:

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU PRACOVNÍ VERZE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU PRACOVNÍ VERZE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU PRACOVNÍ VERZE KVĚTEN 2007 1 OBSAH : 1. DEFINICE STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ 2. ZHODNOCENÍ VÝCHOZÍCH DOKUMENTŮ 3. CÍLE A PRIORITY 4. IPRM 5. IMPLEMENTACE PŘÍLOHA : PROFIL

Více

MAS KRKONOŠE Zpracovatel: Datum zpracování:

MAS KRKONOŠE Zpracovatel: Datum zpracování: STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS KRKONOŠE B. STRATEGICKÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, s.r.o., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: červen srpen 2014 1 OBSAH Obsah...

Více