VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY ATELIÉR INTERIÉRU A VÝSTAVNICTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY ATELIÉR INTERIÉRU A VÝSTAVNICTVÍ"

Transkript

1

2 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY ATELIÉR INTERIÉRU A VÝSTAVNICTVÍ Ing. arch. Petr Blažek FUTUROLOGIE V TVORBĚ ARCHITEKTONICKÉHO PROSTORU FUTUROLOGY IN THE CREATION OF ARCHITECTURAL SPACE Zkrácená verze Ph.D. Thesis Obor: Architektura Školitel: Prof. Ing. arch. Šindlar Jiljí, CSc. Oponenti: Prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD. Prof. Ing. arch. Peter Havaš, PhD. doc. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. Datum obhajoby:

3 Klíčová slova: architektonický prostor, technologie, architektura budoucnosti, futurologie, planeta Země, kosmické materiály, Světové výstavy EXPO, Nová civilizace, biotika, Pavilon Nové civilizace Key Words: architectural space, technology, architecture of future, futurology, planet Earth, space materials, World Exhibitions EXPO, New civilisation, bionic, The Pavilon of New Civilisation Práce je k dispozici: na Fakultě architektury VUT v Brně, Poříčí 5, Brno Poděkování: Chtěl bych poděkovat svému školiteli prof. Ing. arch. Jiljímu Šindlarovi, CSc. za podnětné myšlenky a trpělivou pomoc při vedení mé doktorské práce. Dále bych chtěl poděkovat své rodině za podporu v průběhu práce. Děkuji Petr Blažek, 2007 ISBN ISSN

4 OBSAH 1 ÚVOD... str Předmět disertační práce Cíl disertační práce Formy a metody zkoumání ZÁKLADNÍ ANALÝZA PROBLEMATIKY U NÁS A VE SVĚTĚ... str Futurologie - úvod do problematiky Futurismus - inspirace a vlivy HISTORIE A SOUČASNOST FUTURISTICKÉ ARCHITEKTURY... str Futuristická architektura historie Futuristická architektura současnost PŘEDPOVĚDI BUDOUCNOSTI, BUDOUCNOST FUTURISTICKÉ ARCHITEKTURY......str Futuristická architektura v budoucnosti Budoucnost úvod Předpovědi budoucnosti První teorie evoluční Druhá teorie katastrofická Futurologická teorie, teorie třetí vlny Nová budoucnost - stavby v budoucnosti NOVÉ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE... str Použití kosmických materiálů Aplikace nových materiálů na pavilonech Světových výstav SVĚTOVÉ VÝSTAVY EXPO, PAVILONY SVĚTOVÝCH VÝSTAV... str Světové výstavy Pavilony světových výstav Poselství pavilonů Světových výstav

5 7 VÝZNAM FUTURISTICKÝCH TECHNOLOGIÍ PRO ARCHITEKTY A PRO TVORBU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PAVILON BUDOUCNOSTI... str Pavilon Nové civilizace Práce architekta a požadavky na navrhování ZÁVĚR... str POUŽITÁ LITERATURA, POZNÁMKY... str Seznam použité literatury Odborné seriály Časopisy Internetové adresy ŽIVOTOPIS... str SUMMARY... str. 26 4

6 1 ÚVOD Futurologie v tvorbě architektonického prostoru je tématem mé disertační práce v doktorském studijním programu. Téma navazuje na předchozí témata ateliérových prací a diplomové práce. V ateliérových pracích byl zpracováván scénický architektonický prostor s vazbou na konfrontaci reálného přírodního světa a světa techniky. Diplomová práce byla zpracována na téma Milénium. 1.1 PŘEDMĚT DISERTAČNÍ PRÁCE Předmětem disertační práce na téma futurologie v tvorbě architektonického prostoru je výzkum nových možností materiálů a technologií a jejich aplikace v architektonickém prostoru. Fenomén futurologie určuje pohled na celou problematiku tvorby architektonického prostoru v budoucnosti a pro budoucnost. Předmětem disertační práce je: analyzovat a zhodnotit vývoj, který byl v této oblasti v minulosti zahájen a dnes zažívá nový rozvoj s rozvojem technologií a materiálů; uvést vybrané příklady z historie a současnosti, které dokumentují dosavadní vývoj a naznačují téma práce; ukázat směr budoucího vývoje a zhodnotit přínosy a rizika, která z toho mohou vyplývat; prezentovat důsledky vývoje do budoucna s využitím moderních technologií v konstruování a komunikaci; ukázat příklady moderních materiálů a technologií vzniklých vývojem v jiných odvětvích a zhodnotit jejich význam pro architekturu; uvést dílčí aplikace těchto materiálů a technologií v architektuře. Při hledání v minulosti se objevují jedinečná umělecká, architektonická a technická díla, která zaujímají vlastní postavení mezi tvorbou obydlí, paláců a chrámů. Jejich skrytá vnitřní filozofie i způsob zpracování, tak klíčový pro celkový zjev, ukazuje jejich výlučnost. Ta často překračuje úroveň soudobých děl. Tyto kvality mě motivují k jejich podrobnému prozkoumání. 1.2 CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE Pro ověření správnosti těchto teorií je nezbytné analyzovat vývoj od historických příkladů až po konkrétní vize budoucnosti. 5

7 Tyto teorie je nutné prověřit na konkrétních příkladech a následně zhodnotit jejich přínos pro architekturu. Architektura výstavních pavilonů na světových výstavách EXPO představuje pro toto zkoumání ideální cíl. Témata Světových výstav EXPO jsou zaměřena na budoucnost a na hledání nových řešení ve tvorbě a ochraně životního prostředí. Dalším cílem zkoumání jsou vlastní koncepty pavilonů, které se tímto tématem zabývají. Výsledkem zkoumání bude zhodnocení, zda je možné tyto myšlenky transformovat do architektonických návrhů a využít v tvorbě. Hledám odpověď, zda tyto myšlenky mají zpětnou vazbu. Cílem disertační práce je: prezentovat na vybraných realizacích pavilonů Světových výstav EXPO reprezentujících špičkové futurologické koncepty v reálných podmínkách možnost vytváření reálných architektonických objektů budoucnosti a aplikací nových materiálů, technologií a zhodnotit jejich význam; zhodnotit význam futuristických konceptů, používání technologií a aplikování nových materiálů v architektuře pro práci architekta a pro tvorbu životního prostředí; zformovat futurologické vize v konceptu architektonického prostoru. 1.3 FORMY A METODY ZKOUMÁNÍ Práce je zpracovávána formou scénářů budoucnosti, ve kterých je simulováno hledání linií vývoje, možností, které by tyto linie přinášely a objevení možných rizik a způsob jejich eliminování. Ověřování scénářů probíhá na základě srovnávání s existující architekturou. Tyto scénáře jsou pak detailněji zpracovávány a na základě vyhodnocených poznatků je detailněji rozpracován scénář odpovídající předpokládanému směru vývoje. K dosažení cíle používám vědecké metody a to především: V první části při zkoumání a zpracovávání poznatků z literatury a jiných zdrojů používám analýzu na rozčlenění celku na jednotlivé komponenty, které dále zpracovávám. V dalších částech práce, kdy je nutné hledat souvislosti a zapracovávat poznatky, používám syntézu na zpracování objektů podrobených analýze. Pro porovnání jednotlivých předmětů a jejich vlastností, nebo vyčlenění jednotlivých znaků jevu nebo předmětu začleňuji do vědeckého procesu metody abstrakce a korelace. Při posuzování teoretických prací a různých názorů používám indukci a dedukci. Pro dobrou vypovídací schopnost a poměrně objektivní výsledky používám komparaci a to především na zpracování vizuálních příkladů z literatury a realizovaných objektů a na zpracování vlastních zdokumentovaných zážitků. 6

8 2 ZÁKLADNÍ ANALÝZA PROBLEMATIKY U NÁS A VE SVĚTĚ 2.1 FUTUROLOGIE - ÚVOD DO PROBLEMATIKY V mé práci představuje futurologie způsob, jak vytvořit linii hledání a ověřit konkrétní poznatky na základě reálných objektů nesvázaných přísnými provozními a ekonomickými pravidly. Je to tvůrčí hledání, které rozvíjí téma obecného architektonického prostoru a způsobu jeho tvorby, a přesouvá ho formou vizí do budoucnosti. Smyslem tohoto hledání je změnit dnešní způsob myšlení, najít směr vývoje. Tato práce je zpracovávána proto, aby zjistila, zda do budoucna existuje možnost existence lidské civilizace, aby ukázala, že je možné vyvíjet a uplatňovat nové technologie a materiály, rozvíjet schopnosti člověka, že je to vše možné dělat bez nadměrného poškozování životního prostředí, který v konečném důsledku negativně ovlivňuje zdravý vývoj budoucích civilizací. Dnes je obraz budoucnosti roztříštěný a plný pesimismu, množí se katastrofické vize budoucnosti zobrazující zánik civilizace. Pokud je možné najít jinou optimističtější vizi vycházející z reálných studií, pak je nutné zkoumat takové cesty, které to umožní a posunou lidstvo dál ve vývoji. Cesta, která by měla naznačit budoucí vývoj by se měla zajímat nejen o budoucnost, ale také o minulost, o řešení následků chyb vytvořených civilizací. V globálním měřítku mají tyto následky velikou setrvačnost a je s nimi nutné počítat. Futurologie umožňuje zkoumat svět a společnost z širšího úhlu a z vyšší perspektivy. Je schopna pomocí konkrétních metod simulovat a sledovat vývoj společnosti dál do budoucna.[9] Smyslem a cílem futurologického zkoumání je zjistit, zda je možné využití technologií a nových materiálů k realizaci nových odvážných cílů na hranici lidského poznání; udržení trvalého rozvoje planety, využití jejího potenciálu, odhalení nových prostor pro lidskou existenci a zachování součastného stavu za použití nejmodernějších technologií (úprava přírody v gigantickém měřítku nové prostory zajištění součastných prostor proti důsledkům např. globálního oteplování; zajištění druhové rozmanitosti a předání planety dalším generacím; pokročení k další vlně vývoje vyspělé demokratické společnosti při součastné eliminaci napětí; vzdělání nových generací tak, aby poskytli možnost v tomto prostředí dál rozvíjet znalosti, porovnávat a propojovat globální zkušenosti; řešení nových otázek a dořešení stávajících otázek. Architektonický prostor je základním stavebním prvkem architektury. Je to místo, kde se na základě určitých vztahů dá porovnávat kvalita a jiné fenomény, které souvisí s architekturou. Vytváření prostoru je podmíněno použitím materiálů a postupů tak, aby bylo možno prostor omezit, naznačit, definovat nebo uzavřít. [3] 7

9 Použití a volba materiálů je nezbytná a konkrétní. Pro potvrzení hypotéz je nutné najít způsob, jak je možné je ověřit. Architektura pavilonů Světových výstav představuje ideální způsob, jak zkoumání ověřit. Téměř v každé době má vysokou úroveň a reálně reflektuje stav a úroveň civilizace prostřednictvím techniky a používaných technologií. Světové výstavy jsou místem, kde je mnohdy použita výjimečná myšlenka, originální konstrukce, nebo progresivní materiál často v takovém měřítku jako nikdy předtím a proto je ideální k ověření správnosti hledaných úvah. Světové výstavy reagují na kulturní, ekonomickou, politickou a další situaci států a umožňují tak vzájemné srovnání přístupů, které si výstava dala za cíl. Zároveň jsou však zhmotněním odvážných představ architektů o budoucnosti. Obsahují důležitá poselství pro budoucí způsob života zemí v nejrůznějších částech světa. Vzájemná setkání a konfrontace reflektují postupné kroky k uskutečňování dříve vytknutých cílů poskytují prostor pro vzájemnou komunikaci a motivují k větší snaze do budoucna. 2.2 FUTURISMUS - INSPIRACE A VLIVY Futurismus v architektuře dovoloval prezentovat odvážné vize budoucnosti. Nevyčerpatelným zdrojem inspirace je a stále bude (pokud bude existovat v podobě v jaké ji známe my) Příroda. Dalším nevyčerpatelným zdrojem je Umění ve všech svých formách a podobách. Mnohé velkolepé a na svou dobu odvážné futuristické projekty vznikaly z jiných pohnutek. Měly dokladovat lidskou dokonalost a stát se oslavou lidského ducha. Použitím pokrokových materiálů a technologií, nebo svým originálním konceptem se staly vynikajícím dílem dokumentujícím technologickou a společenskou vyspělost. První Světové výstavy. Všechny státy se snažily postavit nejlepší budovy a dokázat své prvenství v oblasti technických novinek. Výstavy se stávají měřítkem pokroku. [W2], [W4], [W10] Významné časové milníky. Přelom tisíciletí. Oslava času, oslava lidského ducha, oslava nové civilizace. [18] 3 HISTORIE A SOUČASNOST FUTURISTICKÉ ARCHITEKTURY 3.1 FUTURISTICKÁ ARCHITEKTURA - HISTORIE Jedním z prvních historických příkladů futuristických staveb, pokud přeskočíme pyramidy, je Křišťálový palác. Další podobnou stavbou je Eifelova věž v Paříži. Tyto stavby svou podstatou překračují běžnou soudobou architekturu. 8

10 Příklady architektů a staveb: Křišťálový palác (Crystal palace), J. Paxton; Eifelova věž, G. Eifel, Zahradní skleník, Lednice, [W2], [W4], [W10], [16], [21] Na počátku 20. století se poprvé mluví o futurismu. Architekti-futuristé hledali způsob, jak se osvobodit od starých forem, od tradičního navrhování, které vedlo k opakování původních starých forem. Snažili se intuitivně i vědecky vytvářet formy nové, takové, aby obstály v jejich představách o moderním životě. Vytvářeli návrhy v nejrůznějším měřítku: od interiéru obytné buňky, přes domy až po města budoucnosti (Le Corbusier, Ville radieuse -Zářící město). [W1], [W4] Jako reakce na převažující soudobý architektonický internacionální styl, jehož výrazové prostředky očištěné do hladkých základních ploch byly příliš strohé a bez života, zacházely koncepty často až do utopických poloh a končily proto převážně ve stádiu konceptů. Materiály a jejich tvarování byly inspirovány organickými tvary. Jejich zpracování však bylo technologicky náročné a bránilo tak přímému využití. Příklady futuristických projektů a realizací: Kráčející město, Archigram; Zářící město, Le Corbusier; Pavilon Československa v Paříži, Krejcar; A. Sant Elia, Ruský pavilon na Světové výstavě EXPO, Paříž, K. Melnikov, Richard Buckminster Fuller Teprve výraznější technologický pokrok poskytl po více než půlstoletí od prvních futuristických myšlenek prostor pro jejich výraznější uplatnění. [1], [2], [17] 3.2 FUTURISTICKÁ ARCHITEKTURA SOUČASNOST Futuristická architektura konečně srovnává krok s hlavním architektonickým proudem a díky zcela novým výrazovým možnostem se stává velmi atraktivní a žádanou. Dokonalé materiály a jejich stále intenzivnější využití v architektuře zahájí nový směr nazývaný high-tech. Představitelé tohoto směru vytváří architektonické objekty, ve kterých je pomocí konstrukcí a nových technologií optimalizováno vnitřní prostředí. Konstrukce, které tomu napomáhají se stávají atraktivním prvkem, jakýmsi vizuálním poznávacím znamením tohoto směru. Tyto technologie a postupy se uplatňují převážně ve stavbě veřejných budov. Dobrá architektura se stává reklamou a obchodní značkou (R. Rogers, S. N. Foster, R. Piano). [W8] V oblasti Světových výstav jsou to objekty, které překvapují neobvyklou emotivní konstrukcí a začíná zde převládat ekologický motiv. Předchozí hra forem již není jen samoúčelná, ale je dána vnitřní náplní a prezentuje vnitřní obsah. Ekologické téma se u řady pavilonů stává hlavním motivem, jak prezentovat technologickou vyspělost (Pavilon Velké Británie, Sevilla, N. Grimshaw).[W13], [5] 9

11 4 PŘEDPOVĚDI BUDOUCNOSTI, BUDOUCNOST FUTURISTICKÉ ARCHITEKTURY FUTURISTICKÁ ARCHITEKTURA V BUDOUCNOSTI Pro odpověď na otázku, jak bude vypadat architektura budoucnosti, je nutné nejprve zjistit, kam bude budoucnost směřovat a jaká rizika tato cesta skýtá. Teprve potom lze volit přijatelná řešení a hledat cesty. 4.2 BUDOUCNOST - ÚVOD Pohled do budoucnosti byl v minulosti opřen o výklad znamení a porovnávání minulého se součastným. Moderní civilizace strojů, která své postavení začala upevňovat silou vědy a strojů, začala budoucnost mechanicky přepočítávat a za přispění moderních počítačů měla nejednou pocit, že vše se dá definovat vědeckými disciplínami, spočítat a odhadnout. Vznikl všeobecný uklidňující pocit, že vše je ověřeno, spočítáno a dopředu bez chybičky naplánováno. Jakékoliv selhání bylo označeno jako selhání techniky a ta byla nahrazena modernější, výkonnější bez dalšího přemýšlení, jestli vstupní algoritmus je správný, platný a jediný možný. Přitom věda je jen množinou omylů, které jsou stále překonávány. Dalším důsledkem stále přesnějšího byl větší rozptyl správných výsledků a větší podíl neúspěchů. Přesnější vstup neznamenal lepší pochopení sledovaného problému, ale daleko častěji spíše omezenější úhel pohledu na věc. V globálním měřítku je výsledkem panika z budoucnosti, která přerůstá v katastrofické vize zániku civilizace a planety Země.[13] 4.3 PŘEDPOVĚDI BUDOUCNOSTI Současné vize budoucnosti se dnes dělí na dva zdánlivě kontrastní obrazy budoucnosti: [9] První teorie předpokládá, že svět, jaký známe, bude trvat navždy. Představa zásadně odlišného způsobu života nebo dokonce nějaké zcela nové civilizace je nepravděpodobná. Věci se sice mění, ale neotřesou důvěrně známou ekonomickou a politickou strukturou. Budoucnost je očekávána s důvěrou jako pokračování přítomnosti První teorie - evoluční První teorie je nezatížená minulostí. I v současnosti mnoho negativních vlivů z minulosti zůstává bez řešení a lidstvo spoléhá na samoregenerační funkci přírody.

12 Pokud se vyčerpá jeden zdroj energie vymyslí se způsob, jak využít jiný. Odpadní produkty se hromadí v neuzavřeném cyklu. Tento způsob hrubě devastuje životní prostředí a rozsah jeho následků je tím hrozivější, čím rychleji a bezohledněji narůstá v celosvětovém měřítku. [10] Druhá teorie je otřesena nedávnými událostmi a z představy budoucnosti se stává tísnivá vize. Mnoho lidí je ovlivněno skladbou špatných zpráv, katastrofických filmů a hrůzostrašných scénářů, v nichž se dospívá k závěru, že tato společnost nemá budoucnost vůbec žádnou. Země se řítí ke konečnému katastrofickému třesku: Druhá teorie - katastrofická Druhá teorie tyto vlivy nepomíjí, ale ani nehledá řešení k nápravě. Vize hrozeb je příliš ovlivňující a katastrofická, než aby vytvořila prostor k hledání řešení, které by problémy řešilo přímo na místě samém. Budoucnost je zcela bez šancí a jakékoliv řešení je příliš pomalé. Jedinou alternativou je využití jiných zdrojů, osídlení jiných prostředí, nebo expanze na jiné planety. Pokud by se tato teorie potvrdila, stal by se z vývoje nových technologií a materiálů určených na výstavbu alternativních lidských příbytků určených do jiných extrémních prostředí závod s časem! Expanze do jiného prostředí nebo na jiné planety by mohla znamenat zápas o přežití a to za předem neodhadnutelných podmínek. Šance, které nám planeta Země stále nabízí a které svým chováním můžeme využít, by nám díky naší vlastní neschopnosti nebo nevědomosti mohly uniknout. [10], [15] Futurologická teorie, teorie třetí vlny Podle teorie třetí vlny je možné předpokládat, že i když budoucnost, která je před námi bude plná zvratů a násilí, nezničíme sami sebe úplně. Je pravděpodobné, že v průběhu doby lze vyvinout metody, jak vyřešit řadu ekologických problémů, na které dnes neznáme řešení. Je možné doufat, že změny nejsou chaotické ani náhodné, ale že mají pevnou strukturu. Je možné předpokládat, že tyto změny budou v budoucnu pozitivně transformovat náš způsob života, práce a myšlení. Tedy to co se právě děje, je globální revoluce nebo-li - kvantový skok a my jsme poslední generací staré civilizace a zároveň první generací civilizace nové. [9] Technologie má všeobecně roli akcelerátoru, který rozběhne vývoj a umožní prudce zvýšit výkon. Má však i svá rizika, která lze eliminovat především uvážlivým a správným použitím technologie (použitím technologie jako nástroje). [13] Futurologie poskytuje náhled do budoucna a předpokládaný vývoj vytváří na základě teorií pospojovaných z různých oblastí (např.: sociologie, vývoje technologií, poznatky z evoluce a zkoumání vesmíru, atd.). [14] 11

13 4.4 NOVÁ BUDOUCNOST, STAVBY V BUDOUCNOSTI Nové návrhy budou inspirovány novými poznatky, které otevírají hranice nepoznaného nanotechnologie, elektronový mikroskop, miniroboti ve zdravotnictví, objevy ve vesmíru sondy na Marsu. [W3] Z toho všeho je řada materiálů a mezioborových vazeb, které lze využít už dnes. Díky neustálému zdokonalování a objevování nových zákonitostí a struktur pomocí nejmodernějších technických zařízení (např. elektronový mikroskop), díky stále těsnější vazbě mezi jednotlivými obory je možné využívat daleko širší poznatky a ty pak použít pro nové konkrétní cíle a postupy při navrhování. Takto budou vytvářeny návrhy, které už dnes využívají špičkové stavby. Dvojité a trojité fasády, inteligentní klimatizace s rekuperací tepla, ekologické provětrávání budov na principu komínového efektu vnitřních prostor budov, inteligentní fasády, nové kompozitní materiály fasád, zasklení a konstrukcí, stínící technika reagující na polohu slunce a na intenzitu slunečního záření, atd. Laserové modelování, virtuální realita, 3D scannery, thermovize, prostorová letecká fotografie, satelitní snímky. [7], [20] Architektura zkoumá možnosti osídlení extrémních prostředí. [15] Přenosné kupole Buckminstera Fullera byly v návrzích koncipovány tak, aby otevřely nové možnosti efektivního osídlování extrémních prostředí na Zemi. Příkladem jsou reálné mobilní kupolové stavby, které byly pomocí helikoptér transportovány na zemské póly, kde vytvořily základ pro vědecké stanice [W9], [W10]. Tyto kupole se nyní využívají mimo jiné pro experimentální stavby, kde je simulována odolnost vůči prostředí jiných planet. [W10], [W12] Stavby budoucnosti se nebudou odehrávat jen na povrchu naší planety, ale díky vývoji v jiných oborech, převážně v kosmickém průmyslu i mimo něj. Při dobývání vesmíru bude pro další rozvoj je nezbytné hledání nových typů architektury. Řada postupů přímo ovlivní budoucí architekturu na planetě Zemi. Výstavba kosmické stanice ISS je dnes jedním z hmatatelných příkladů, jak bude práce architektů vypadat za několik let.[w1], [W3] Testování se bude provádět i fyzicky v nejrůznějších přírodních i umělých prostředích na planetě Zemi, bude prováděno ve stavu beztíže v kosmickém prostoru, bude prováděno na finálních nebo přestupních planetách. Vývoj nových materiálů budou determinovat přímo místní podmínky jiných planet. [15] Hledání nových světů je nezadržitelné.[15] Vyžádá si vývoj nových materiálů, technologií a v neposlední řadě i robotů (nových robotů s umělou inteligencí, sebekontrolou a schopností samoopravení).[8] Stavby vesmírných stanic a základen na jiných planetách. Výzkum a použití se zpětně odrazí v běžné architektuře. Tento koloběh je nekonečný. Je živený lidskou touhou po poznání a objevování nového a poznání nepoznaného. 12

14 Příklady staveb: Vesmírná stanice ISS; Green building, Jan Kaplický; Selfridges building, Birmingham, Jan Kaplický. [W3], [W14] 5 NOVÉ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE 5.1 POUŽITÍ KOSMICKÝCH MATERIÁLŮ Řada věcí by bez nových materiálů nemohla vůbec vzniknout. I v běžném životě se setkáváme s použití kosmických materiálů a technologií (teflon, mikrovlné záření, satelitní komunikace, GPS, předpověď počasí z družice, systémy včasného varování před klimatickými vlivy, atd.), které možná ani nevnímáme. Je to způsob, jak jsou zhodnoceny náklady na tento výzkum. [W6] Vývoj nových materiálů je v mnoha oborech hnán touhou po dalších zlepšování. Do vývoje lze zapojit i týmy z jiných států a dokonce i z příbuzných oborů. Řada materiálů se testuje v náročných podmínkách. Vývoj nových materiálů se dostává často na samou hranici jejich možností. Dalšího zlepšování je dosaženo nahrazením jiným materiálem. [W5], [W7] Prolínají se koncepce z mnoha různých oborů. Myšlenky a poznatky z výzkumů je možné aplikovat v dalších oborech. Díky celosvětové počítačové síti internetu lze předávání informací o vývoji a výzkumu značně zrychlit a zefektivnit. Měli bychom se zabývat ekologickými materiály; ekologickými již ve stadiu výroby, se schopností snadné a efektivní recyklace. 5.2 APLIKACE NOVÝCH MATERIÁLŮ NA PAVILONECH SVĚTOVÝCH VÝSTAV Pavilony Světových výstav ilustrují rozdílný přístup při tvorbě konceptu výstavního prostoru a zároveň dokladují pokrok a inovativní přístup při aplikování materiálů ve světovém měřítku. [W15] Srovnání nadčasového řešení při aplikaci materiálů na Kerjcarově pavilonu Československa [2], výtvarného a symbolického high-tech konceptu Grimshawa [W9] a inovativního přístupu Shegiro Bana [W1] ukazuje rozsah, který je možný při aplikaci nových materiálů obsáhnout. Široký rozsah nabízí mnoho možností. V návrhu je nutné vystihnout charakter a nároky objektu a ty promítnout do vhodné volby materiálů a použité technologie. Technologie se tak může stát nástrojem, který nás přenese do 21. století. 13

15 6 SVĚTOVÉ VÝSTAVY EXPO, PAVILONY SVĚTOVÝCH VÝSTAV 6.1 SVĚTOVÉ VÝSTAVY Pavilony Světových výstav poskytují široký obraz architektury, kultury a ekonomiky. Srovnání minulosti, přítomnosti a náhled do budoucnosti výstav EXPO dává možnost udělat si představu, jaký je součastný stav v této oblasti. Světové výstavy se stávají místem, kde je použita výjimečná myšlenka, originální konstrukce, nebo progresivní materiál často v takovém měřítku, jako nikdy předtím. Reagují na kulturní, ekonomickou, politickou a další situaci států a umožňují vzájemné srovnání přístupů, které si výstava dala za cíl. V dnešní době je hlavní zájem zaměřen na prezentování ekologických přístupů. To se děje převážně na takzvané zelené louce, kde vzniká obrovský areál schopný přijmout několik desítek milionů lidí. Na první pohled je patrná nutnost oddělit takto velký kolos od samotného pořádajícího města, které následně řeší údržbu a fungování zbylého areálu. [5] 6.2 PAVILONY SVĚTOVÝCH VÝSTAV Pavilony Světových výstav EXPO jsou místem dalších inspirací a témat a způsobem jak zkoumat konkrétní aplikace moderních materiálů a technologií reakce na vývoj společnosti ale musí být konkrétnější a tu lze aplikovat jen na prostor pro život v podmínkách běžné společnosti výstavy EXPO jsou z tohoto ohledu víceméně umělým místem. Témata a myšlenky uplatňované na Světových výstavách EXPO, řeší problémy přítomnosti a blízké budoucnosti. Na základě konkrétních problémů se snaží upravit součastný stav a nasměrovat jeho vývoj do budoucna tak aby se součastné chyby eliminovali a nebo aby jejich dopad se zmírnil (např. problém globálního oteplování). Nové pavilony na Světových výstavách EXPO budou pavilony nových technologií a nové formy komunikace. [7], [W15] V následujícím přehledu je zobrazen přístup, jakým byly pavilony koncipovány v závislosti na době, ve které vznikly. 6.3 POSELSTVÍ PAVILONŮ SVĚTOVÝCH VÝSTAV Pavilony Světových výstav ukazují nejen koncepty návrhů pavilonů budoucnosti, ale i konkrétní použití materiálů a technologií. 14

16 Motivem použití nových technologií je manifestace důležitých cílů a vytvoření předobrazu podobných staveb pro budoucnost v reálném světě, pro prezentování a samotné zrealizování ekologického konceptu pavilonu, který ukazuje stupeň technologického pokroku a morální vyspělosti. Aplikace na pavilonech Světových výstav je důležitá, protože zde je větší možnost nasazení technologií pro prezentaci vyspělosti techniky ve službách jednotlivých států, dovoluje naplno využít potenciál ekologických myšlenek a přístupů. Dále rozšiřuje povědomí o tom, že tyto koncepty fungují a že mají smysl. V globálním měřítku působí jako dobrá reklama (významné státy si na tomto poli snadno mohou předávat zkušenosti a zaměřovat svou pozornost i na země třetího světa, které své problémy nemohou dlouhodobě řešit a mohly by být časovanou ekologickou hrozbou). [4], [W1], [W4] Architektura pavilonů je zaměřena na témata výstav EXPO, které se převážně zaměřují na globální problémy a možnosti jejich řešení. Pavilony Světových výstav EXPO míří do budoucnosti a snaží se do konceptu zaintegrovat řešení pro budoucnost. [21] 7 VÝZNAM FUTURISTICKÝCH TECHNOLOGIÍ PRO ARCHITEKTY A PRO TVORBU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PAVILON BUDOUCNOSTI 7.1 PAVILON NOVÉ CIVILIZACE Nový pavilon pro budoucí výstavy EXPO by měl být nejen prezentací nových forem komunikace, použití nových materiálů a technologií, ukázkou možností člověka, ale měl by být založený na jiném specifickém způsobu poznávání - více instinktivním (vhodné pro děti poznání všemi smysly např. formou měnící se hudby) ne tolik ovlivněn rozumem, který často klame, měl by mít možnost využít i jiné receptory pro zprostředkování nových poznatků. [14] Koncepční rozvržení pavilonu by mohlo symbolicky znázorňovat tři roviny tři úrovně poznatků. Průnik do vyšších rovin by byl možný při splnění určitých parametrů. Pavilon by byl napojen na nejmodernější způsoby komunikace. Pro tyto modely lze využít virtuální expozice, které zobrazují nové světy (kosmický prostor, nitro buňky, dna oceánů, planety(např. Měsíc)) a jsou schopny vytvářet interaktivní prostředí pro pokládání nových otázek a řešení nových problémů. Virtuální expozice budou prostředím pro další generace a díky novému přístupu ke vzdělání, dostupnosti informací, jejich kvalitativně jinému vyhodnocování. Virtuální prostory a expozice vzniknou jako potřeba pro pochopení velmi složitých jevů a následně se stanou běžnou součástí a způsobem vyhodnocování informací (proces bude stejně snadný jako ovládání běžného počítače). Zkušenost - limitovaná zkušenost - záleží na tom, jak je informace vyhodnocena. 15

17 Pavilon Nové civilizace bude koncipován podobně tak, aby zobrazoval skutečný stav planety Země. Bude promítat veškeré kladné i záporné vlivy člověka na planetu. [S1] V Pavilonu může být např. reálná atmosféra včetně zplodin a smogu (může se stát že se v určitou chvíli stane pavilon nedostupným (a tudíž neovladatelným) škodliviny přesáhnou určitou mez a lidstvo dostane velmi konkrétní zpětnou vazbu (v mnoha smyslových formách), kterou bude v reálném čase ( na vlastní oči) vnímat jako svědectví lidské činnosti ovlivňující lidskou existenci. Pavilon by měl být v ideálních podmínkách koncipován jako hemisféra, v určitém měřítku simulovat reálné podmínky pro život na Zemi a svou koncepcí motivovat k upravení vnějších podmínek umožňující přežití a další rozvoj. Vnější podmínky pak můžeme postupně začít ovlivňovat sami svou každodenní činností. Způsob, jakým nám bude zpětnou vazbou naše snaha prezentována, by měl dále motivovat. Pavilon tak bude opravdu živým organizmem, který za pomoci hlavní přednosti Internetu - celosvětového spojení - umožní sledování probíhajících změn a umožní nejen monitorování stavu planety, ale i aktivní zasahování do budoucího vývoje naší planety Země. 7.2 PRÁCE ARCHITEKTA A POŽADAVKY NA NAVRHOVÁNÍ Promyslet a vylepšit proces navrhování je důležité. Už v návrhu určujeme to, jak bude architektonický objekt svým životem ovlivňovat své okolí a to jak v poloze lokání tak globální a i to, jak ho bude ovlivňovat po celou dobu své existence. Návrh architekta by měl zohledňovat tyto skutečnosti: architekt bude stále navrhovat pro lidi (člověk se pravděpodobně změní do budoucnosti jen málo); vnímat změny a skutečné potřeby lidí a eliminovat tendence z dlouhodobého hlediska nevhodné; tvořit stavby, které jsou aktuální a potřebné (nouzové stavby povodně, hurikány, zemětřesení, živelné pohromy, epidemie, katastrofy způsobené změnami klimatu (např. jako je právě aktuálně sníh); přihlédnout ke změnám prostředí, ve kterém budeme v budoucnosti žít a snažit se ho upravit tak, aby bylo lepší; využívat už ve fázi návrhů vlastnosti materiálů a volit je s ohledem na účel, životnost a dopady stavby; vytvářet nové koncepty zaměřené na redukování hmotnosti, objemu a druhu materiálu; vytvářet koncepty, které obsahují fenomén futura; navrhovat s větší globální odpovědností; přihlédnutí k faktorům budoucnosti; volba materiálů ve smyslu ekologie; promyšleně se starat o rozvoj měst, eliminovat nevhodné patologické vlivy; rekonstruovat na základě skutečných potřeb. 16

18 8 ZÁVĚR Disertační práce přináší základní přehled o oblasti futurologie ve vazbě na tvorbu architektonického prostoru. Ukazuje řadu příkladů aplikování moderních materiálů a technologií na konkrétních architektonických objektech. Naznačuje, kde je v architektuře obsažen fenomén futura, a ukazuje jeho různé podoby a kvality. V závěru disertační práce bych chtěl: Zhodnotit vývoj v oblasti futurologie spojený s rozvojem technologií a materiálů a ukázat směr budoucího vývoje. Vyhodnotit přínosy a rizika, které z toho mohou vyplývat: Do třetího tisíciletí musíme vstupovat s větší globální zodpovědností. Je třeba více řídit vliv budov na životní prostředí. Dnes je možné více spravovat životní prostředí, můžeme určit materiály tak, aby nedocházelo k větší devastaci krajiny. Úroveň recyklace roste (digitální ukládání dat, recyklovaný papír a jiné materiály). [20] Vztah obyvatel měst k přírodě bude jednou z hlavních otázek příštího tisíciletí. Jeho změna může zajistit možnost těšit se z krás přírody, aniž bychom ji součastně ničili. V oblasti urbanismu nebude třeba propojovat místa jako dřív, satelitní komunikace změní způsob práce (lidé budou stále více pracovat z domu) i roli měst. Město nebude místo, kam se jezdí jen za prací, ale bude se tady žít a pracovat současně. [18] Teorie Třetí vlny přináší vizi budoucího vývoje civilizace, jejímž hnacím motorem je technologický pokrok. Vizi vývoje závislého na další generaci, na její sociální změně, na novém přístupu k vzdělání, na změně života člověka pod vlivem nejnovějších trendů nových technologií. Jako východisko ke stabilnějšímu světu v novém informačním věku je pod hrozbou historických zlomů v lidských dějinách nutná změna celé společnosti v demokratickou mezinárodní společnost - společnost třetí vlny civilizaci nového Milénia. [10] Zhodnotit význam moderních materiálů a technologií: Vývoj nových materiálů bude postupovat dál spolu s požadavky a novými úkoly. Stále častěji budou probíhat simulace a testy vlastností a odolnosti. Sestavování materiálů se bude přibližovat montáži, tak jak ji dnes známe např. z výroby letadel nebo lodí. [7] Výsledky výzkumů nám možná umožní ovládnout i některá území na planetě Zemi, která nám do té chvíle zůstala odepřena. Použití šetrných materiálů zaručí dlouhodobý vývoj a trvale udržitelný rozvoj planety. 17

19 Zdůraznit význam Světových výstav: Světové výstavy nám v budoucnu poskytnou široké diskusní fórum, studnici poznání a možnost srovnání. Budou vytvářet prostor k zamyšlení nad problémy příštích generací a ukazovat světu nové možnosti, jak může lidská civilizace za pomoci techniky obnovit rovnováhu ve vztahu k přírodě. Dokonalá komunikace nabídne sdílení poznatků a zkušeností. [W15] Architektura bude demonstrovat schopnost, kterou člověk za tisíciletý vývoj stále zdokonaloval odolávání proti nepřízni klimatu a odhodlání k dobytí nových cílů. (Doufejme, že naše děti nebudou stavět futuristické objekty jen na oslavu schopnosti přežití). Nechme se inspirovat pavilony Světových výstav EXPO mířících do budoucnosti jako dokonalé kosmické koráby. Zhodnotit význam použití technologií pro práci architekta a pro tvorbu životního prostředí: Architekti budou v budoucím světě hrát významnou roli. Dnešní architekt nebude navrhovat futuristické koncepty jen proto, aby ukázal, jak by mohly vypadat stavby v budoucnosti a z čeho by měly být postaveny. Potřeba těchto návrhů spočívá v jejich nezbytnosti. Nové návrhy budou používat inteligentní materiály, které šetří energie, jsou ekologické a recyklovatelné.[7] Budou navrhovat stavby, které jsou ohleduplné vůči životnímu prostředí a tím budou zmírňovat negativní dopady civilizace na stav planety tak, aby byl zachován její trvalý rozvoj. Takový způsob navrhování bude věcí etiky a vědomím globální odpovědnosti. V tom spočívá hlavní rozdíl mezi utopickým futurismem minulých let a novým high-tech futurismem pro novou civilizaci! Do budoucnosti je nutné, aby architekti: věděli, že nové stavby mají větší význam než jen tvorba přístřeší a svým významem svou úlohu dále podporují; vnímali sociální faktor architektury; vnímali stavby v urbanistických a globálních i politických a společenských souvislostech; při tvorbě se opírali i o širší obory a vstřebávali nové poznatky; vytvářeli stavby jako vize, které určují směr, dávají naději a stávají se inspiracemi pro novou generaci; [3] již ve fázi návrhu měli respekt k podmínkám životního prostředí a měli snahu je nezhoršovat, ale naopak zlepšovat; pracovali s větší globální zodpovědností pro trvale udržitelný rozvoj a pro zachování podmínek pro novou generaci; vytvářeli budovy, které jsou připraveny na budoucí změny tak, aby se předešlo nákladným úpravám; 18

20 vytvářeli typy prostorů tak, aby plnily v nové společnosti svou funkci. Pokud dnes vypadají multimediální a virtuální prostory jako dětská hra, bude to pro nás předobraz prostorů, které budou poskytovat zcela nový způsob vzdělávání. [14] Zformovat futurologické vize v konceptu architektonického prostoru: Lidstvo bude podnikat nové expanze do neznámých světů (s cílem prozkoumání dalších možností míst pro existenci člověka).[18], [20], [W5] Pro tyto výpravy je nutné eliminovat zranitelnost člověka. Architektura bude postavena před úkol vytvořit nové prostory, dobýt nové světy, ovládnout extrémní prostředí v dnešní době pro život nevhodné nebo nepřipravené. Zároveň je nezbytné zachovat naši planetu jako domovskou základnu pro všechny naše nové výpravy. Křehká existence celého lidstva stále závisí na této jedinečné a výjimečné planetě ve vesmírném prostoru. Vytvoření Pavilonu Nové civilizace není jen pouhá aplikace nových technologií, nebo uplatnění zajímavého konceptu ekologického chování. Přeneseno do reálného života by takovéto pavilony mohly fungovat ve všech hlavních městech světových metropolí a plnit své nejdůležitější poslání: zobrazovat a měnit stav naší výjimečné planety. Každodenním kontaktem s lidmi a dětmi by se účinek interaktivně zesiloval a stal by se tak symbolem myšlenky, která všem říká: Každý má schopnost a možnost ovlivnit svým chováním budoucnost svého vesmírného domova - planety Země! Změny, které přicházejí, už brzy začneme pociťovat a je na každém z nás, jak se k budoucnosti postavíme. [S1], [S2] Architektura budoucnosti by měla být snadno uchopitelná, dokonale funkční a taková, aby morálně a fyzicky nezastarávala. Vzhledem k životnosti architektury to bude zřejmě víc architektura pro naše děti. Měli bychom se již dnes snažit je touto architekturou zaujmout a předat jim poselství její důležitosti. V globálním měřítku bude úloha architektury ještě daleko důležitější. Bude manifestovat myšlenky pro budoucnost myšlenky, které budou vzorem, na jehož základě bude ve velkém měřítku formováno životní prostředí, které bude bezprostředně ovlivňovat životy a možná i základní schopnost přežít. Pokud budeme vážně přemýšlet o globálním vlivu na životní prostředí, můžeme lépe uspořádat naše životy tak, abychom planetu, na které žijeme, zachovali. Možná že v budoucnu budeme jako architekti rozeznávat více úrovní: architekturu, urbanismus, kosmickou architekturu, možná i planetární architekturu stále ale zůstane měřítkem člověk, jeho dokonalost i jeho limity! Společné pro každou úroveň bude odpovědnost, kterou vytváříme každým krokem jímž kráčíme do budoucnosti. Tuto odpovědnost z nás nesejmou žádné zákony, předpisy ani mezinárodní smlouvy. Tuto odpovědnost máme sami k sobě a ke svým dětem. Text tezí neprošel jazykovou úpravou. 19

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut.

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut. Aplikovaná ekologie Úvod širší vztahy inženýrství životního prostředí, Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. B602 dostal@fsv.cvut.cz Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební ČVUT v Praze Harmonogram

Více

ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE BUDOVY A JEJICH INTERAKCE

ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE BUDOVY A JEJICH INTERAKCE Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou Progres techniky v architektúre 2013 Fakulta architektúry STU Bratislava, Tatranská Kotlina - Slovensko ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE BUDOVY A JEJICH

Více

3D model města pro internetové aplikace. Jakub Dolejší. Ing. Tomáš Dolanský, Ph.D.

3D model města pro internetové aplikace. Jakub Dolejší. Ing. Tomáš Dolanský, Ph.D. 3D model města pro internetové aplikace Jakub Dolejší Ing. Tomáš Dolanský, Ph.D. Školní rok: 2009-2010 Abstrakt Aktuálně je pro řadu měst vytvářen prostorový model budov. Aby nezůstalo pouze u mrtvého

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY Prof. Ing. Dr. Otto Pastor, CSc. Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Dopravní fakulta ČVUT v Praze pastor@df.cvut.cz Vysoká škola logistiky Přerov Vladimir.strakos@vslg.cz Internet of services Internet

Více

Světová výstava Expo Mezinárodní úřad pro výstavnictví Bureau of International Expositions BIE) Světová výstava Mezinárodní specializovaná výstava

Světová výstava Expo Mezinárodní úřad pro výstavnictví Bureau of International Expositions BIE) Světová výstava Mezinárodní specializovaná výstava Astana Expo 2017 Co je EXPO Světová výstava neboli Expo je velká mezinárodní výstava průmyslu a kultury jednotlivých zemí, pořádaná každých několik let od poloviny 19. století. Souběžně se používá i označení

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

TEORIE ROKU 2012. Miroslav Jílek

TEORIE ROKU 2012. Miroslav Jílek TEORIE ROKU 2012 Miroslav Jílek 3 TEORIE ROKU 2012 Miroslav Jílek 1. vydání, 2011 Fotomaterial.cz 110 00 Praha 1, Jungmannova 28/747 Tel: +420 720 536 530 E-mail: info@fotomaterial.cz www.fotomaterial.cz

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

Specializace Kognitivní informatika

Specializace Kognitivní informatika Specializace Kognitivní informatika Otevřené dveře specializace Kognitivní informatika, 10.5.2007 V rámci projektu, financovaného Evropským sociálním fondem pod č. 3206 Multi- a transdisciplinární obor

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Hradec Králové, 20. 12. 2016 č.j.: DFF/673/2016 Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2017/2018 Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Skleníky a jejich základní typy

Skleníky a jejich základní typy Skleníky a jejich základní typy Ing. arch. Darina Šuglová Školitel: prof. Ing. arch. Helena Zemánková, Csc. Ústav navrhování VI., FA VUT Brno Recenzent: Ing. arch. Eva Staňková Skleníkové stavby jsou specifickými

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám UNESCO Ing. Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického portálu

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Scénář text Scénář záběry Místo, kontakt, poznámka. Animace 1: pavouk, mravenec a včela.

Scénář text Scénář záběry Místo, kontakt, poznámka. Animace 1: pavouk, mravenec a včela. Scénář text Scénář záběry Místo, kontakt, poznámka Na otázku, proč bychom měli studovat fyziku, již odpověděl Bacon, který byl velmi zajímavou postavou 17. století. Byl první, který se pokusil o logickou

Více

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Katedra informatiky Pedagogické fakulty Metody automatického texturování 3D modelu měst s využitím internetových fotoalb 3D town model for internet application

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

BIM & Projekt. di5 architekti inženýři s.r.o., Tomáš Minka www.di5.cz; minka@di5.cz

BIM & Projekt. di5 architekti inženýři s.r.o., Tomáš Minka www.di5.cz; minka@di5.cz BIM & Projekt di5 architekti inženýři s.r.o., Tomáš Minka www.di5.cz; minka@di5.cz Obsah představení di5 architekti inženýři BIM axiomy, proč BIM výhody BIM BIM projekt, už to jde, případová studie BIM

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Výhody a nevýhody zavedení eura TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Červen 2012 JMÉNO A PŘÍJMENÍ / STUDIJNÍ SKUPINA

Více

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 Termín realizace: 6.8.2012-30.6.2015 Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím přenosu know-how

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti

Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti Kdo to je: Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti je vysoce kvalifikovaný pracovník, který řídí činnosti v komplexním systému řízení jakosti

Více

Přechod stavebního projektu do užívací fáze

Přechod stavebního projektu do užívací fáze Přechod stavebního projektu do užívací fáze Doktorand: Ing. arch. Zdeněk Rudovský Vedoucí disertační práce Prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Doktorský studijní program: P 3501 V003 Architektura a urbanismus

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

České vysoké učení technické v Praze SGS ČVUT 2015 Číslo grantu: SGS15/097/OHK1/1T/15 Číslo FIS: E000. Závěrečná zpráva

České vysoké učení technické v Praze SGS ČVUT 2015 Číslo grantu: SGS15/097/OHK1/1T/15 Číslo FIS: E000. Závěrečná zpráva Závěrečná zpráva Název projektu: Řešitel: Nové metody práce s databázovými daty dokumentujícími díla moderní architektury z hlediska dějin a vývoje architektury. Srba Jaromír Ing. arch. Informace o řešení

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

Průmysl 4.0 revoluceprobíhá

Průmysl 4.0 revoluceprobíhá Průmysl 4.0 revoluceprobíhá IX. Hospodářská diskuze k tématu roku ČNOPK Mandarin Oriental hotel 16. listopadu 2015 Průmyslová revoluce Fenoménem dneška je propojování internetu, věcí, služeb a lidí a obrovský

Více

RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to BOV?

RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to BOV? RNDr. Milan Šmídl, Ph.D Co je to BOV? BOV = Badatelsky Orientovaná Výuka Inquiry Based Science Education (IBSE) Inguiry = bádání, zkoumání, hledání pravdy cílevědomý proces formulování problémů, kritického

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Letní semestr 2007 / 2008. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM 4.

Letní semestr 2007 / 2008. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Letní semestr 2007 / 2008 kód

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Hodnocení pro akreditaci oboru Facility management

Hodnocení pro akreditaci oboru Facility management Příloha č. 1 Dotazníky k hodnocení přínosu a využití vzděl{v{ní v FM praxí Hodnocení pro akreditaci oboru Facility management Firma: Bosch Diesel s.r.o., Jihlava, Radim Pešl FCM2-Jh 1) Uplatnitelnost absolventů

Více

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe Oborový portál BOZPinfo.cz - http://www.bozpinfo.cz Tisknete stránku: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/zavedeni-sypokub.html Články jsou aktuální k datumu jejich vydání. Stránka byla vytvořena/aktualizována:

Více

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Dopravní VaV centrum CDV PLUS BVV Veletrhy Brno

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Dopravní VaV centrum CDV PLUS BVV Veletrhy Brno Dopravní VaV centrum CDV PLUS Ing. Josef Mikulík, CSc. Úloha a poslání hloubkové analýzy dopravních nehod (HADN) 1. Charakteristika hloubkové analýzy dopravních nehod 2. Historický vývoj a HADN v CDV 3.

Více

Situační analýza Muzea hraček Lednice

Situační analýza Muzea hraček Lednice JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Katedra Dramatických umění Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Národní učební osnovy pro Anglii INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE STUPEŇ I věcí 1) Cíle: a) shromažďovat informace z různých zdrojů (např. lidé, knihy, databáze, CD-ROM, video, televize b) zaznamenat

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u I n f o r m a c e o s t u d i u TECHNIKA Kreativita + Pestrost + Perspektiva Pro koho je studium techniky? ČVUT v Praze mezi 500 nejlepšími univerzitami na světě Britské The Times zveřejnily na webu svůj

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba?

Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba? Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba? Martin Bunček Místopředseda TA ČR Technologická agentura ČR 24. 3. 2015 ČR je jedna z nejindustrializovanějších zemí Podíl zpracovatelského průmyslu na

Více

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4.

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2008 / 2009 kód

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie

Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie Universum Na počátku všeho byl zřejmě jen záblesk prvotního světla vědomí. Jiskřička energie, která měla svou vlastní inteligenci, svou vlastní počáteční tvořivou

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Dne 15. května 2015 se v Žilině setkal realizační tým projektu SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE (SpVRI)

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Výrobní podnik při současných tržních podmínkách SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 Osnova tématu: 1. Globální pohled na svět, společnost a ekonomiku

Více

stories březen stories architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects Interiéry kanceláří Luxury Brand Management,

stories březen stories architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects Interiéry kanceláří Luxury Brand Management, Interiéry kanceláří Luxury Brand Management, detail grafiky / Michal Kunc březen 2015 07 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 Interiéry kanceláří Luxury Brand Management, detail

Více

MAPOVÉ PODKLADY A VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY A GISU PRO TVORBU TRAS LINEK MAP BASIS AND USING OF COMPUTERS AND GIS FOR TRANSPORT LINE DESIGN

MAPOVÉ PODKLADY A VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY A GISU PRO TVORBU TRAS LINEK MAP BASIS AND USING OF COMPUTERS AND GIS FOR TRANSPORT LINE DESIGN MAPOVÉ PODKLADY A VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY A GISU PRO TVORBU TRAS LINEK MAP BASIS AND USING OF COMPUTERS AND GIS FOR TRANSPORT LINE DESIGN Jaroslav Kleprlík 1, David Šourek 2 Anotace: Tento článek se

Více

THE e-skills MANIFESTO. Czech - Shrnutí

THE e-skills MANIFESTO. Czech - Shrnutí THE e-skills MANIFESTO Czech - Shrnutí Please find the full e-skills Manifesto in English here: http://bit.ly/manifesto2016 SHRNUTÍ Od začátku kampaně eskills for Jobs v roce 2010 byl dokument Manifest

Více

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení Petr David Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vozových parků. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

Změna klimatu a české zemědělství

Změna klimatu a české zemědělství Změna klimatu a české zemědělství - Petr Hlavinka, Miroslav Trnka, Zdeněk Žalud, Daniela Semerádová, Jan Balek, Lenka Bartošová a další... - Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Mendelova univerzita v

Více

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů 1 Katalog lidové architektury O 208 000 50 000 9-0-0 20 000 Barrister and Principal, o.p.s., Brno 157 595 2 ERA 21 Ročník 2014 P 5 530 000 60 000 9-0-0 60 000 ERA Média s.r.o., Brno 5 470 000 časopis 3

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví Informační studia a knihovnictví Jiří Zajdl Informační technologie a senioři, rozdílné možnosti v přístupu

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Modernizace vzdělávání na základní škole (Projektový záměr) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost

Více

Vynález, který změnil svět

Vynález, který změnil svět Společnost Carrier, vybudovaná na vynálezu Willise Carriera, který v roce 1902 postavil moderní klimatizaci, je přední světový dodavatel topenářských, klimatizačních a chladících řešení. Společnost Carrier

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VĚCI, CO JSEM NEUDĚLALA THINGS WHICH I DIDN'T MAKE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VĚCI, CO JSEM NEUDĚLALA THINGS WHICH I DIDN'T MAKE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR ENVIRONMENT FACULTY OF FINE ARTS STUDIO OF ENVIRONMENT VĚCI, CO JSEM NEUDĚLALA THINGS WHICH I DIDN'T MAKE BAKALÁŘSKÁ

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

ing. arch. Karel Havliš Industriální dědictví jako urbánní potenciál (příklad města Zlín)

ing. arch. Karel Havliš Industriální dědictví jako urbánní potenciál (příklad města Zlín) ing. arch. Karel Havliš (* 1944, Přibyslavice, okres Třebíč) od září 2000 působí jako vedoucí ateliéru urbanismu na FA VUT Brno, je členem oborové rady doktorského studia urbanismu, a koordinátor programů

Více

stories stories květen Intimní prostor: Koupelna architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects

stories stories květen Intimní prostor: Koupelna architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects Intimní prostor: Koupelna květen 2015 09 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED 3 EDITORIAL 4 ZAMYŠLENÍ A PŘÍSTUP K NAVRHOVÁNÍ KOUPELEN 5 PROSTOR A JEHO PROMĚNA 6 JAK VYPADALA

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

VÝCHODISKA BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU ČR

VÝCHODISKA BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU ČR VÝCHODISKA BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU ČR Jarmil Valášek, Petr Linhart MV-GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč Abstrakt: Security situation has been changing in the world and in the territory

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady?

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? STRUČNÉ INFORMACE O ŘEŠENÍ CA Business Service Insight for Service Level Management Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? agility made possible

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 5 SYSTÉM ANALÝZ A PROGNÓZ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Projekt ITP. Ing. Jiří Braňka, NVF

KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 5 SYSTÉM ANALÝZ A PROGNÓZ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Projekt ITP. Ing. Jiří Braňka, NVF KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 5 SYSTÉM ANALÝZ A PROGNÓZ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Projekt ITP Ing. Jiří Braňka, NVF 25.1. 2008 Současnost trhu práce: co nás trápí? Lze těmto problémům předcházet? PODSTATA

Více

Přemýšlení o městě Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc., architekt města Litoměřice

Přemýšlení o městě Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc., architekt města Litoměřice Přemýšlení o městě Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc., architekt města Litoměřice Charakter sídla je dán vztahem zástavby a okolní krajiny, jeho prostorovým členěním, hierarchií, kompozicí a kvalitou veřejných

Více

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 O ČEM BUDU HOVOŘIT O PROMĚNĚ SPOLEČNOSTI A BUDOUCNOSTI O ČEM MÁ BÝT ŠKOLA A VÝSLEDCÍCH KAMPANĚ O TRENDECH A BUDOUCNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ KDE JSME A KAM MÍŘÍME?

Více

VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM

VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM Rudolf Kampf, Eva Zákorová 1 Anotace: Článek se zabývá vlivem vybraných činností na dopravní systém a vlivem dopravního

Více

Světová ekonomika. Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh

Světová ekonomika. Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh Světová ekonomika Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Katalog vzdělávání 2016 Obsah

Katalog vzdělávání 2016 Obsah Katalog vzdělávání 2016 Obsah Osobnostní rozvoj... 2 1. Prezentační dovednosti... 2 2. Komunikační dovednosti... 2 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 2 4. Myšlenkové mapy... 3 IT kurzy... 4 1. Adobe

Více