OBSAH. ^ VILÉM ZÁVADA Pfedmlma ' 5 MARIE PUJMANOVÁ Nové povésti ceské 7 První jarní den 8 Prazské jaro 8 Slovensku 11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. ^ VILÉM ZÁVADA Pfedmlma ' 5 MARIE PUJMANOVÁ Nové povésti ceské 7 První jarní den 8 Prazské jaro 8 Slovensku 11"

Transkript

1 OBSAH ^ VILÉM ZÁVADA Pfedmlma ' 5 MARIE PUJMANOVÁ Nové povésti ceské 7 První jarní den 8 Prazské jaro 8 Slovensku 11 PETR BEZRUÓ Vojenská koáulka 13 Fysnj^jestér ^ - 13 VÍTÉZSLAV NEZVAL U tfí lili! ^ 15 Balada z poliranicí 16 Krídla 19 Kam vkrocí 20 Kdyby vas nebyloj délníci 22 Stesk 24 FRANTISEK BRANISLAV Pisen o matee 26 Basen o poesii 27 Piji vino zlaté 28 Kdyz navzdy odchází 29 Mladfm 29 JAROSLAV SEIFERT Vlajka republiky 30 Hora ftfp 31 Vlastovky nad fekou 31 Smíchovské jaro 33 Vecer v Seminárské zahradé 34 ANTONÍN TRYB Jaro 35 Láska 35 Návraí ' 36 VOJTEGH MARTÍNEK Slezská krajina 37 Dar S8 JAROSLA^ BEDNÁR V lidujsi 40 Cínsk^? básník

2 JAN ALDA Padl>Tii V máji ^^^ Strom svobody ' 43 "* Vi í máky ^.«44 JAN CAREK O velik^ch malickostech 45 Sklenicka 45 Sirky * 46 Zárovka 46 MILOS JIRKO Cestou nad Moíolcm 47 Padesátník 47 FRANTISEK GOTTLIEB New York 49 Má matka 49 VLADIMÍR HOLÁN Matka 51 VILÉM ZÁVADA Rodná zemc 52 Vodní pfehrada 52 Rekreace 53 JIRÍ TAUFER Cesta do SSSR 54 FRANTISEK NECHVÁTAL Domov 57 Rodnf dúm 57 Vina 58 FRANTISEK HRUBÍN Únor ^ 60 Duben 60 Kvéten 61 Srpen 61 Zárí 62 U vody 62 Vlastovky 62 OLDRICH MIKULÁSEK «Veliky chór 64 Pát^ zivel 66 JAR MI LA URBÁNKOVÁ Chmel ^ 70 Brigádnice 70 Pfed úsvitem 71 Dívcimájová 71 MILOSLAV BURES Vsechno mi píipomíná pisen, 73 ir- 176

3 KAMIL BEDNÁfi. Chlapec 75 LUMÍR ClVRN-^ Vék áivé vody ' 76 I kdyz je nékdy v dusi neveselo 77 BOHDAN SUMAVANSKf 2lutáfeka 78 VÁGLAf LACINA *, Obezlicek ' Hovof i pan Jéminek 80 ^AREL BRADÁG Pan Dutohlava, filosoficky idealismus a roura 82 O vytrvalém usnesení 83 JAROSLAV yojtéch Satirikovi 84 O jazyce básnickém 85 Forma a obsah 85 Fantasie, více fantasíe! 85 O poslání poesie 86 JAN NOHA ftádn^^fád 87 O feánících 88 Srdce svéta 88 Májová pisen mládí ' 89 ILJA BART Na poéest svétového maje 91 Májová ' 92 MILÁN JA-RIS S_ta!ÍB je zivot lidí budoucích Üryvek z poemy o JuÜu Fucíkovi JOSEF KAINAR Krajinou Zdeñka Nejedlého 98 Tézkéjaro 99 JAN PILAfe Pisen o Praze 101 Ora va 02 Skfivani 103 HERMA SVOZILOVÁ-JOHNOVÁ Není dost kvétü 105 Slovensku 05 LADISLAV FIKAR Jak diouho biidel se bránit, 107 Prut svétla vypufií listim 107 Táhli by vysoko cápi 108 / 12 - Almsnaeh IJJ

4 MIGHAL PAVEL ALEÑA I VAN RUDOLF SEDLOÑ Jaro v továrné ' 109 Popelka brigádnice 109:^ Narostla fepa '^ 110 BOJAR Rozhovor 112 Na cestu do skoly ' 113 VRBOVÁ Üryvek 114 SKÁLA Ghvála snu 116 Zlaíy most. 117 KALÓÍK V májovém jitru 122 Podzim. v kraji 123 VLADIMÍR STUCHL S hlavou vztycenou 124 Zemé míru 124 VLASTIMIL SKOLAUDY Ve jménu zivota 126 LUDVÍK OTTO MARIE FRANTISKA MARIE JlS.1 KUNDERA Májovf dopis Janu Nerudovi 129 JEZEK Tisíc pfáni 133 Stalin mír 134 KRATOGHVILOVÁ Májová 136 U mofe 136 SEMERÁKOVÁ Jiráskovu kraji 139 Veselé femeslo' 139 DUSKOVÁ Boufe 141 Únor 14! HAVEL Za zivot bez stínu 143 Verse pro tebe 145 STANISLAV NEUMANN., Z písné o lásce a nenáyisti 146 PAVEL K O H O U T Dopis na vojnu Po nemoci,l, '.^, m,. í^

5 IVO FLEISGHMANN Dialog i 52 JAROMÍR HOfeEG, _ Rozhovor o stésti 154 JINDRICH HILGR ~. Voní polcj voní mez 156 Pastel 157 JiRI V. SVOBODA Modré s nebe 158 Socha 159 JIÉ.Í OSTAS Návrat 160 Sedmikrásy 160 KAREL SIKTANG Na nerozloucenou 162 Dopis Nadézdé 163 VLASTIMIL MARSÍCEK Vzpomínka na pfíjezdfeckfcíi détí 165 Smích sibaisk^ má ve svém oku 165 JiRÍ FRIED Zemfel nám Stalinj zemi-el aám Gottwaid 166 Diagnosa.167 MILÁN KUNDERA Maminky 168 Zeleñ mého domova 169 MIROSLAV FLORIAN Hraniéní hory 170 Ceská zima 170 MIROSLAV CERVENKA Bf ezen 172 Duben * 179

6 OBSAH V t té^siav Pfedmiuva 7 N e^v a I V i t é ^s i av (* 1900) Nerval Sloky Praze 11 Mofe I z Azur 13 Holubice 14 Sonet z vecerního pfistavu 14 Tesknice 15 Sonet z KrkonoS 17 V záfí 17 Synu otroka 18 Na pocest jara 19 Ma rie (* 1893) Pujmanúvá Jsou s námi v Ptaze ii Cínkilidé 2^ Miada Cim 26 Saüghaj s dvaadvacátého poschodí 27 Mésío splflénych pmní 28 Co jen se stalo za tu noc? 30 J ar O siav (* I 9 o I) Seifert Vecerni pisen 31 HrdliÉky 32 Ukolébavka 3 j, Pisen o pavuóiné' 36 Nádraáí.36

7 U okna 37 # Tatínkova dymka 38.;, Mamincino zrcátko 40 Nad lisíy Maxe Svabinského 41 VilémZ Frantisek (* I 9 o 5) Déti z&xnt 44 avada Na Sachté 44 Staré zvyky 46 DévCe v parku 46 Rúie 47 Fomnéñky 47 Ze zápisníku 48 Fohled na lidi 48 Stáfí zemé 51 (* 1900) Branislav Bylo to dávno 5 2 Nejdfíve mame rádi kvét 5 3 Vecer u studny 5 3 Tvou kfásu rád mam 54 Chvíle Stésti 5 5 Smutefc 5 5 Cesání ovoce 5 6 Milenci 5 7 VI a di mi r Holán (* 1905) Z básné Prosté 5 8 Bajaja 64 La dis iap (* 1908) Stehlik Na Bettramce 67 Vzpomínka na Josefa Horu 71

8 % Antonin (* 1884) Kvéten 75 Podzim 7 3 Trjb V oj ti c h M ar ti ne k (* 1887) Mésto 75 Rodnf kout 75 Cestou zrána 76 Soumfak 77 Dary áivota 77 J aro slav Bednáf (* 1889) Rodnf dúm 79 Bllfoblak 83 M i IO i J i r ko (* 1900) Zastavení nad Prahoa 84 Jan Carek (* 1898) Okennf tabule 86 Kohoutek vodovodu 86 Kostka miedla 87 Jan A Ida (* 1901) Nad obrazem rúáí 88 Kvétnové Sefíky ''88 Déti 89 ' 4 *'

9 EPa Vrcb lickd (* 1888) Vltavina pisen 90- Frantisek Hrub ín (* I 9 I o) Motf li as /éást II. cyklu/ 9 2 F r an ti e k Gottlieb J ar mil a Frantisek (* 1903) V lásce 97 Syaovéslunce 98 Urbdnkopá (* I 9 I I), Balada z Povstáni 99 VlaStovky 100 Jitfní ptamen 100 Nechvátal (* I 90 5) Más bílé krásy pm klín 102 Podzimní pisen 103 Dcef i 104 Z de né k Kr i eb e I (* I 9 I 1) Z Lisíú z Pfahy'* 106 Dobf^ den, lidé 107 Jak no si sluace 108 Kam i i Bednáf (* I 9 I 2) Divokf holub 109 Z poetiky iio

10 Z rodokmenu iio Bedfich Smeíana 112 Herma (* 1914) V^chod slunce 114 So i 115 Svo^ilová-Johnová M i IO s I av (* 1909) Bures Na podzimnf cesté 117 Mala pisen 118 lija Bart (* I 9 I o) Synzemé 119 Konvalinka 120 Jan No ha (* 1908) Za Romea a Julii 122 Budeme spolu pisen áít 125 Byl únor v Cechách 125 Z epigramú a mudrogramü 127 V c I av (* 1906) Znáteho? 128 hacina Pan Jéminek hovofí s Bohem 130 «J ar O s I av Vojtech (* 1922) Epigfamy '152

11 Karel Bradác ' f I 9 I 8) Némeeko jarní pohádka 135 Pértfét jednoho vedoudho pracovníka aneb Vfvoj ío zafidí 137 * Oldfich JosefKainar. (* 191 7) Ceskysen 139 (* I 9 I o) MikuláUk Tráva 151 Divoké kaéeny 155 Haná za boufe 156 Jan Pilar (* 1917) Májov^ pozdrav 157 Domov I j 8 Aibánská matka 1^9 Vérnost 160 PavelBojar (* 1919) CtenáMv vzkaz 161 Neznámf kdosi hlasem jeéiv^m 162 Jifi Koláf (* I 9 I 4) Slanina a chléb 163 Nádfáakanál 165 Aleña V rh ova (* 19^9) Svítáníéko 167

12 J o s ef H i ría I (* 1920) Détská 170 Chvíle 171 M i c h a I S e d I o ñ (* I 9 I 9) Hfdinstvf 17Z &le2ni áfka 173 Zimní milostná 175 V a s ti m i I S ko I au dj (* 1920) Sowdrufetví 176 Kam odesiy jste? 176 Tesknice 177 Podzim 181 IV o Fleischmann (* 1921) Ze Sooetú 182 Po nemoci 18} IVan Skila (* 1922) Obrázek Julia Fu^íka 18 6 Dávnélásky 188 NávStévou u jezera V Razlivu 189 Oldfich (* I 9 2 2) Kryítofek Do v]fse, sfdce, lee 191 JenjeStédcch 192

13 La di s I ap F i kar (* 1920) Vysoéino 194 PcÉenl chleba na vsi 198 Ai se V nás celou noc bl^ská 199 Jaro se v bfeziné lou í 199 /. V. S P ob O da (* I 9 2 4) Cesta 20I Jabloñ 202 J ar O m i r H o f e c (* 192 I) Zimní polka 203 Kytice na stole 204 Frantiska S e m e r á kov á (* I 8 9 I) ; Marte Léta áár 206 Hofská voda 207 O tto Je^ek (* I 8 9 6) PSenice 208 Vnuéka aoj Kr a t o cbv i I ov á (* 1900) Véera veíer 211 Chtéla bych míí deset synkú Marti D üiková. (* 1903) Poadrav Lipnu z

14 * I ^ Jindfich (* I 9 2 I) Vzpomínka 214 Domove 214 Rozhovor 215 Hilcr Lu dv ík Kun de r a (* 1920) Básníku áervna Akát u nás na rohu 21 ^ Vladimir (* 1922) Májová noc 221 Vfes 221 Stuchl P av ei Koh o ut (* 1928) Aé dávno tak, tak dávno ui je tomu.,. 223 VerSe psané za pochodu 224 Korejská vtefina 226 Dnes ve er zpíval kos 228 V la s ti mi I Mar SÍ ce k (* 1923) Synovfch ocí sedmikráska 230 * Pisen o íúái 231 Sám sobé nékdy nerozumím 232 Jifi Havel ' (* I 9 2-4). Doma 233 Jabloááivota 233^

15 Stanislav N e u m ann (* 1927) Jméno komunista 235 Jan S t e rn (* 1924) Slunce, zemé a lovék 237 Dumka 238 Jifi Os tas (* 1924) Jaro Kytiee 239 Karel S i k t a n c (* I 9 2 8) VerSe pro dédu 240 Miro slav Cervenka (* 1932) Na motiv 2 Toscy 242 Hledání srdce 243 Milán Kundera (* 1929) Z básné,,posledni máj" 244 //// Fried (* 1923) / Letcova áena 250 Noéní 251

16 Jifi Sotóla (* 1^24) Domov 253 M ir O s I av F lo r i a (* I 9 5 O Prostf motiv 2 j 4 U Mikulova 257 Okno 258 Proud 258 ú.'.s.'r59,r>v" :' '' ' '«ti-'*/-

17 LUMÍR CIVRNV Predmluva 7 VÍTÉZSLAV NEZVAL (1900) Pozdrav 11 Romance o králi Jtónilnkovi 12 Romance o katovi Janu Mydláfi 14 Basen k 9. kvému Chrpy a mssu 17 Batávská ski 21 MARIE PUJM.\NOVÁ (1893) Loucím se s tebou 25 VILÉM ZÁVADA (1905) Beze jméiu 28 Hrabovské r}tuíky 29 V ranním ccaru 29 Pousf lisbr 30 Vecer v pccch 31 Hospoi: }l Povahi -'J Poinník z inr:--,ioru 33 Cerná ze=ó 33 JAROSLAV <EIF RT Praha s Pr-ji.i 34 Z..Písní o riü" 37

18 Sníli na sckcchách 38 Mala noítil píseft 39 Hladová zcd 40 Pra&ké jaro 41 FRANTISEK BRANISLAV (i9m) Májová sloky 43 O totó bdseft 44 Jami pfae& 44 2ít mozñí budeni 45 Láska 46 Matka a diti 46 FRANTISEK HRUBÍN (1910) Kvéten AfJ skíí2ivotnáí48 Zelení 49 Tv&rci 49 Z jimch Cech 50 V novoroíní noci 57 ANTONÍN TRtB (m4) Nadíje 58 Roasévaíi 58 Podtól 59 Jan Stursa. 59 VOJTÉCH MARTÍNEK (1887) Boiítva. 61 Mráz 61 Pfedjaíí 62 EVA VRCHLICKÁ (18S8) Hv zda nad Prahou 63 K nipívu Violiní 64

19 JAROSLAV BEDNAR. (1889) Kiajino mi lodni 66 Honká zima 67 Pfehrada 68 FRANTISKA SEMERAKOVA (1891) Düb 70 A kons do klusu pkdali 72 Mi zemi rodnl 73 OTTOJEáEK (1896) Lipa a íehk 74 Dny lásky 75 JAN CAREK (18^) Co zvcádta dovedou 77 MILOS JIRKO (1900) Svatební 79 Sbobcm a dík FrantiSku Zikmundovi 80 MARIE KRATOCHVÍLOVÁ (1900) Po ticbém Donu vlny jdou 83 Padá mlba 84 JAN ALDA (1901) Alespoií chvüi 86 Májová jttro 86 KAREL KAPOUN (1902) Dva mladí lidé 87 FRANTISEK GOTTLIEB (1903) Atom 88

20 MARIE DUSKOVA (1903) Vyzniní 90 EMIL P. BURIAN (1904) Dostavcnfíko 91 V nedíu 92 FRANTISEK NECHVÁTAL (ms) Stráíe 93 Za Franím KrÜem 94 S dobrymi lidmi 95 Hrozcn 97 Scarávei 98 VÁCLAV LACINA (1906) Muí bez hány 100 Muí pevné linie 100 Muí, ktery vi, co se patíí 100 JAN NOHA (1908) Otee 102 Mamínko moje 104 Z epigramb 106 LADISLAV STEHLiK (1908) Paíezy 108 Cejky 112 MILOSLAV BURES (Í909) Z cyklu OcTÍriní studánck" 114 ILJA BART (1910) Ten tichy di'im 117

21 Stesk 118 Na horích 119 OLDRICH MIKULASEK (1910) Piscis, lidskího srdce 121 Zimní romance 123 JARMILA URBANKOVA (1911) Ó lásko 129 Balada z Buchenwaldu 130 Pamitník sov tskych Iiidin& 133 Cvi ení Sen s kuselem 134 Sionn'^ sonet 136 ZDENSK KRJÜEBEL (1911) Z Lista z Prahy 137 KAMIL BEDNÁR (1912) Lékafce 142 Suchf les 143 Goetic 144 DONÁT SAJNER (1914) Zpív na jaro 145 HERMA SVOZILOVA-JOHNOVÁ (1914) Akvatel 148 LUMÍR ClVRNÍ' (191S) Otee 150 losef KAINAR (1917) Po vojns 157

22 JAN PILAR (1917) PifediaM 159 Cerven^ kanifiit 160 Na ná^tíví ve vsi 162 KAREL BRADAC (1918) Kdyí pravice vi 164 Adresoviao 164 PHpitek naíí poesii 165 O miiii na v^ost ideovém 165 ALEÑA VRBOVA (1919) F(se& 166 MICHAL SEDLOÑ (1919) A V nasch SépiPích cely ívít 167 Neptám se 168 Fiaha nofící se do temnot^ 168 PAVEL BOJAR (1919) Z epickí bisní Ves Jarovi" 170 LADISLAV FIKAR (1920) Skizza k portrétu V. Z^vady 172 Na dzl hof ky veri 172 A w své hloubky ziífi pak 173 LUDVÍK KUNDERA (1920) PIi V Buchenwaldu 174 Treptowsky park 175 Totilní nasazenl Kytice pro Nikolu Vapcarova 177 VLASTIMIL SKOLAUDY (19:^) U tnoíe 179

23 IVO FLEISCHMANN (1921) PaffílSl Cesta do Itaiie 163 Vlakeml84 - JINDRICH HILCR (1921) PHjJ Podveíer 189 JAROMÍR HOÍlEC (1921). Tak dalcko 190 Praha na kond l^na 191 IVAN SKÁLA fí«22; Baíkürky 192 Mé SpanSIsko 193 Doma 195 VLADIMÍR STUCHL (1922) 2ena Hdíd lokomotivu 198 Tvñrcc 199 JAROSLAV VOJTÉCH (1922) Vesnicki literatura 201 Svobodná Evropa 201 Prohlüíenf koloniilních mocnosti 201 JliU FRIED (1923) Cip 202 2a soudruliem Vylinskym 203 VLASTIMIL MARSÍCEK (1923) Pravdiv sloky 206 Proí? 207 Lfpy 208

24 OLDRICH KRYSTOFEK (1923) Deset let 211 JeStí tu ncnl 212 JlfiJ HAVEL (1924) V horich 214 Dopis sjezdu mládele 217 Léto218 JiRJ OSTAS (1924) Kdyí bylo nejhñíe 219 Ji jdíts mnoho napsi d biiní 220 Priní 221 JllU V. SVOBODA (1924) Vía 221 Zimní veícr 222 JI&.Í SOTÓLA (1924) Návrat 224 Na nábíeíl 225 Kamenné pole 226 JAN STERN (1924) Roibovor s noínl mñrou 228 Matka 229 Jlkf R. PICK (Í92S) Káraen 232 Havran 232 Tygt píednosta 233 PAVEL KOHOUT (1928) Fotografié v 1' Humaaité 234 SvSdo 236

25 KAR L SlKTANC (1928) Písniíka o Dimaji 238 Byl Servcnec 239 MILÁN KUNDERA (1929) Romance dstská o mjsts Faraxánu 241 Víraost 244 IVO STUKA (1930) Veíer s hudbou 245 Topol 247 MIROSLAV FLORIAN (1931) Housle 248 Díti na Strahoví 249 RudoarmSjd 249 Vqjensk^ híbitov z prvnl svítoví války 250 MIROSLAV CERVENKA (W2) Návrat z Korejc 252 PoUcdttice z Trosek 252

26 FRANTISEK HRUBÍN Básník a 7xm& 7 ANTONÍN TRtB (.884) Taknijak... 9 Stnch 9 Kdyby viak jednou VOJTÉCH MARTÍNEK (1887) ftljnové slunce 12 Dubnoyi? les 13 Soudce 14 EVA VRCHLICKA (1888) Dáfko ----ly Na Tisftvce itf Nesmnelni kiása 17 JAROSLAV BEDNAft <i88si) Máchova jezero 15» Brdské rano ao

27 FRANTISKA SEMERÁKOVÁ (1891) Sestfy 2» MARIE PUJMANOVÁ PHjdt, spánku 14 Penicilin ' a? OTTO JE2EK (i8 )«) V plnosii iivota )3 JAN CAREK (1*98) Pavl oko 35 Hvfedííka ücms 36 VÍTÉZSLAV NEZVAL (1900) Vlgíka J7 U Bastilly - 37 Na Saint-Germaln-des-Prís 38 V rychlovlaku 39 CtyifverSl 40 PHmofskí pastonile 40 Tfináct^ sonet Robertu Nervalovi 41 FRANTISEK BRANISLAV (1900) Svatební 41 Mésfd svítlooky VzpomlnáS - 44 Brambory 44

28 MILOS JIRKO (1900) V dilní Karla Svolinského 46 MARIE KRATOCHVÍLOVÁ (1900) 2ivot Je velk^ dar JJ JAROSLAV SEIFERT (1901) Pfsefi o kvítech Í4 Cblapec a hvízdy U Noc Í<S Prvnl podzim 57 Kdyi zralknou ptáci ->----- js Snlh 60 Vánoinl noc 6t JAN ALDA (1901) Nad lem 6j Vyznání 63 V kastanové aleji ~ 65 JAN SNOBR (1901) Miiosmi 66 KAREL KAPOUN (1901) Básejí o práíku 63 Báseft o kapce MARIE DUSKOVÁ Cesta 7*

29 FRANTISEK GOTTLIEB Stile 74 V Ceském riiji 74 Snüka j6 FRANTISEK NECHVÁTAL (1905) Ohlédnutl ' 77 Letni holub 79 BudpKmni, lásko má go VÁCLAV LACINA (i9ofi) V rojipadch -^ 81 Kádr S3 Pfipad 84 Setkánf 84 JAN NOHA (1908) Zijí a 7-piváin 87 Sijiliy, Jara, snéhy 90 Vípominka na mallf» FrantiSka Zikmunda - 9} Epigramy 94 LADISLAV STEHLiK (1908) Vzpomínka na Blatnou 97 Mohyla nad fekou 100 Sumavská noc toi Na Vysoíiní 104 MARIE BIEBLOVÁ (1909) Poadiav pousté lofi

30 MILOSLAV BURES Draíf hora io8 ZIKMUND SKYBA (1909) Skokl úkol 111 FRANTISEK HRUBÍN (1910) Promana ' 113 Drama S. Mallarméa (25 OiDfllCH MIKULÁSEK (1910) Onel ~ tas T«ne&íi<«137 ILJA BART (1910) Svíf Sí mi Kdo vonl k rúíl vproatfed boje I JO iji ZDENÉK KRIEBEL (19..) Oici k sedmdesitinám 133 S propustkou únavy 134 Boule na Dyji ij5 Novy rok na honsch 13a Tráva a duby 137 BSseft na kordy 141 JARMILA URBÁNKOVÁ <>?") Sonei dubnovy - " 145 Zimní sotiíl 14^ Jablíiñka Mfi Gfuilnsk;^ &ij^ «47

31 KAMIL BEDNAft <19I2) Kvíten 148 Pfánl ve star^m slohu istná boufe ijo HERMA SVOZILOVÁ-JOHNOVÁ («914) Hudba _- -. ijj Jiftí KOLÁll ('<>'4) F.H. 156 Na prahu lostiin if7 Z poetiky 1J9 LUMÍR ClVRNV <'9M) Podzinuil elegle pro chorího druha líi PHbih z babiho léta i«j Mala romance z procházky Prahou 167 JOSEF KAINAR ('9»7) List 170 Nico 170 Kiálovsk;^ veíer JAN PILAÍl Tiché poselsiví : 174 Hory a noc 17<S Mnoho se tu zacelilo 178 KAREL BRADÁC (1918) Zena v^znamnébo mu2e 180 Oda na mlíenlivího Cecha 182 Letnl idyika západon^mecká 183

32 PAVEL BOJAR <'9'9> JtjSté nííím stflnb 186 Ne, sen to není igg ALEÑA VRBOVÁ (1919) Mys DIvek 189 MICHAL SEDLOÑ ('9'?) Kroky a ktúiky ijr Ach, Jak# je to zviástnl klid 191 JlillNA HAUKOVÁ <<9i9) Pílbéh 194 Kohoutí sen.» - IJ4 LUDVÍK KUNDERA (1910) Nebe nad námi 196 Pohfeb Josefa Václava Slidka 197 liigenie ve Vj^aru 197 Egmont V DráManech 198 VLASTIMIL (1910) FÍALA Procházky se synem aoo JOSEF HIRSAL (19Z0) Z ditstvi 204

33 VLASTIMIL SKOLAUDY (191D) Jihoíeská noc 109 VÍTÉZSLAV KOCOUREK (1920) Nevinn^ 212 Mej» ai2 Provinilec 312 O t. zv. neamrtebosri dlla básnického ai 3 LADISLAV DVOftÁK (1910) Otd 214 Aneika N. iij IVO FLEISCHMANN (1921) Vzpomínka na moíe 317 Lito ai9 Po letnlm Ujáku aao Letnl táno o tfedi fórvách xai JINDftiCH HILCR (1911) BásnS rokii igjfi 123 Kfldla 224 Otázky 22Í JAROMÍR HOftEC" O921) Básñikílv me 227 OLDftiCH (1921) VYHLÍDAL fteka pod okny 229 Chcd, abych láskou iníl 230

34 IVAN SKÁLA (1922),legie ají Jihoíeská krajina Jana GlUckseliga 233 OLDftiCH KRYSTOFEK (1921) Voják 235 Jiftí FRIED C>S)í3) Krajina s vlakem 338 SenOseK na lesnl louce 340 VLASTIMIL MARSÍCEK (1923) Verfe 243 Jarní motivy 244 Jablko 245 Jiftí HAVEL (19*4) Lampa 347 Svítlo zrozeni 247 Jiftí OSTAS (1924) Sonet otci 250 Jiftí V. SVOBODA (1924) Zamilovany 252

35 Jiftí SOTÓLA (19*4) Parte 255 Z pohraniíl ij Milostn^ rozhovor 258 Píítel z minula 260 EDUARD (1924) PETISKA Cekajici mu2 262 Ticho 263 Mofe 264 Jiftí R. PICK (1925) Parodie 26J Jiftí MASEK (1925) Z cyklu Za Jifím Ortenem 267 MILOS MACOUREK (1926) Naslouchal jsem plsni íeny Clovék by nevéfil svi^m ocím 270 PAVEL KOHOUT (1928) Mala balada o dvou nevérni^ch 272 Louka 274 HlídaS jen lehounce zdfímnul 274 KAREL SlKTANC (1928) Bylo u2 k ránu Hereíka 277

36 MILÁN KUNDERA (1929) Odcházím! Na nádrail 283 Vezmi mne s sebou 284 Rüíe 285 Zpovéd osamélého muíe 287 IVO STUKA (1930) O ilovéka víc 290 MIROSLAV FLORIAN (I 93 O Báseñ nejvsednéjsi 294 VerSe o nemocné starence 295 Láska 297 Kdybych mél tolik íivotü 298 MIROSLAV CERVENKA (1932) Báseñ z jara ftíjnová noc 3 ' Jiftí VESELSKY ( 933) Synové Evy 303

37 h'-^ ÚVOD ANTONÍN TRfB - /5«4 Modlitba 9 Zivot ' 10 VOJTÉCH MARTÍNEK Chválazeini 11 Dédictví, 11 EVA VRCHLICKA Sonety! 13 JAROSLAV BEDNAR Rodaf stúl 15 Do noci 17 FRANTISKA SEMERAKOVA-1891 Moje Stésti 18 MARIE PUJMANOVA Pañí Curieová (úryvek) 20 OTTO JEÍEK Usmévavost 24 Polední ticho 25 JAN SMREK Ako zjav 26 Meskajúcajar 27 Nenveritelné 29 Akdovolíte 30 F/r ZSL4F ivjbzfiíl Po letech 31 Leckde pfed slavností 32

38 Pfíchodjara, ", 33'' Jarní ' 34 ; EMIL B. LUKAÓ / f; Stíp hanby (fragment) y^36 ', OdpovedJkritikovi " 39' Pri pamiatke PuSkinovej 39'. Hlboká cesta 40 FRANTISEK BRANISLAV Hlinén;^ dábánek 42 Rostoucí mssíc 42 Vkrajiné -43 Kdybych 43 MARIE KRATOCHVÍLOVÁ Vcera 44 Ceské lipy 44 JARO SLA V SEIFERT TaneCní hodiny^ 46 JAN ALDA U hrobu Jindíicha Hof ejsího. 53 Pisen 53 JAN SNOBR Pfédjafí, 54 Ohlédnutí 54 KAREL KAPOUN Kulióka 56 JAN PONICAN Madarskému ludu 61 Prehlad 62 Jesenná prechádzka 63 FRANTISEK GOTTLIEB Strom 65 Pramen 65 Dík 66 Slepé déti ^6

39 -- / VLADIMÍR HOLÁN Sonmia et noctium phantasmata Noc V Cemohouzích. Zalóba mrtvého Na konci svéta Keats Setkání Jednoho rana Zamokra " Borovice ', Troufalost FRANTISEK NECHVATAL Zelená huba léta M. R. MARTAKOVA Dve básne z cyklu Rozhovory s nocou Cirier VACLAV LACINA Mezi námi cyklus - ANDREJ PLAVKA Po rokoch (úryvok) Sucha dolina LADISLA V STEHLiK Milenci Na hrob Viktora Dyka MAS A H ÁLAMO VA September cyklus MILOSLAV BU RES Romance z pampelisek FRANTISEK HRUBÍN Hrady a zámky JAN KOSTRA Rozsvecovac Ked dozrie rec Záznam o jabloni y

40 ^t í I QLDÉICH MIKULASÉK '^% Krajem t^hne prasivec Zpév první J"' ZDENÉK KRIEBEL - 19ir Z Listü z Prahy" ' I kdyby... JiRÍ TAUFER muáij ktery zazehuje zhaslá svétla KAMIL BEDNAÉ Poselství ^ STEFANIA PARTOSOVA Nebyí abyí. ' Sovietskej matke JiRí KOLAÑ , Lidice LUMÍR ClVRNf Elegje listopadová JOSEF KAINAR-1917 Chytr^ básník Mlady^ sofér JAN PILAÉ Chvála nástrojü Z modf i a zelené STEFAN ZARY Aclovek... Vietor od Gobi Pekinské svitania LUDVÍK KUNDERA Zlomky z «Historie Velikého K^zala" VLASTIMIL FÍALA Süuety cyklus JINDÉICH HILCR Píseft bílé noci A básník vi... 'xu-t 112-íii éf^ "''11^ 'C -, '^'i 128' '

41 JOSEF JELEN ^ i "$!:%^:';Ww^'^Át^ Z cyklu'íyiseñ i hraha".r '"-^'.\ >,-,^ > v^í; H^152 - OLDRICH VYHLÍDAL 7 i Íl. ^ / F.X. S. - ' y45v' Zimni pohlednice z Bratislavy 156 CTIBOR STÍTNICK f Májová y PesniSka 0 rampási a pn^ch áltych listoch Balada 0 partízánke Nasti IVAN SKALA Jasany Bílá luna JAN SKACEL Kolik pf íle2itostí má rü2e Bolest JlRÍ FRIED Rozhovor s pfedjamim sluncem Z rodného mésta VLASTIMIL MARSÍCEK Poetisa Hledání Jiñí HAVEL Náv téva u pfátel Pfed pohfbem jirí SOTÓLA Muzi V restauraci a smrt Vzkaz pfíteu EDUARD PETISKA Jitfní obraz Zlomek z dovolené Návrat k matee MILÁN LAJCIAK Kvety Relativita "" T_, ' '

42 1^-^'-' Hrdza ~' ^ ' " "\?;- :-185VW *,fí Balada z roku ", '' XA'Í - Na mieste PuSkinovho súbojá \ - *' Vi' VOJTECH MIHALIK ' í^^^', '. Slovensko (úryvok) ^;.^.,-. Rano na Dunaji {J; MILÁN RÚFUS , j. -, Cajka na vlnách ' 190, í '^. Chvffa s radosíou ' '. '' VeCer "-'' Je ticho u2 192' KAREL SlKTANC ['.K VerSosvété ' 193 Pisen o lidském srdci 194 ^ MILÁN KUNDERA Zpév o velikém bé2ci " 1% iyo STUKA Básné od stmíváni do úsvitu 200, MIROSLAV FLORIAN-1931 Ranni poboznost 204 Báseñ o tanci 204 Chvíle 206 VILÉM REICHMANN, JAN NOHA: Epigramy 209

43 OBSAH Úvod 7 ANTONÍN TRÍB 1884 Strújci 9 Rano V lednu 10 Véená íena 12 VOJTÉCH MARTÍNEK 1887 Solvelg 13 Rozjímáni noiní 14 JAROSLAV BEDNAft 1889 Vitézny oblouk 17 Pozdní léto 18 Údolím Berounky - 20 FRANTISKA SEMERÁKOVÁ 1891 Kvéty i tmí 23 JAN SMREK 1898 Kvitnú ploty 24 RuSen 26 Volaio opústa ma 27 JAN CAREK 1898 Zvonek a mochna 29 Kdyby tu nic nebylo 30 MILOS JIRKO 1900 Studny domova Ceskf malíf 32

44 VÍTÉZSLAV NEZVAL TU Ctmáctf sonet Robertu Nezvalovi 35 VSoii na pláa 5. Vm Vidím mésta 37 FRANTISEK BRANISLAV 1900 V bf eznu 40 K Mésíci a do vesiniru 40 MARIE KRATOCHVÍLOVÁ 1900 Ruce 43 Nékdy za nocí JAROSLAV SEIFERT 1901 Pisen o détství 45 Poledne 45 Hsniíka na konec 47 JAN ALDA 1901 Tatínkúv svátek 49 JAN SNOBR-1901 Ticho 50 KAREL KAPOUN 1902 NejmenSÍ mofe 51 OLGA SCHEINPFLUGOVÁ 1902 Babiíka 53 MatefídouSka 54 JAN PONICAN 1902 Oda na Prahu 55 OLDRICH'NOUZA 1903 Tváf

45 FRANTISEK GOTTLIEB 1903 Rytmy 60 Oda na lesy 61 Pozemsky 61 EMILIE KASLOVÁ 1903 PAd 63 MARIE DUSKOVÁ 1903 Má zemé 64 JOSEF RYBÁK 1904 Setkání 66 VILÉM ZÁVADA 1905 Rybáfi na podzim A pfece Zné VLADIMÍR HOLÁN 1905 Vzpomínka na mésíánou noc u Liboce 31, prosinec Hluboko V lesích Stavby pro véénost Podzim na horách Milenci Vysoky zar Zmije SoSka Lidsky hlas FRANTISEK NECHVÁTAL 1905 Spolu Z cyklu Libání chleba VÁCLAV LACINA 1906 Zvérokruh 89 ANDREJ PLÁVKA 1907 Pozdrav XI. sjazdu KSC

46 LADISLAV STEHLiK 1908 Stalingrad 93 Na Donu 95 JAN NOHA 1908 Z cyklu VerSe z Rusi 97 MILOSLAV BURES 1909 Z poemy MikeS z hor 100 KLEMENT BOCHOftAK 1910 Mofe 104 JAN KOSTRA 1910 Na Balte Ked hmla sa tisne DtuKca ILJA BART 1910 Dumka 113 OLDftiCH MIKULÁSEK 1910 Taneiní fantasie Mala spása JARMILA URBÁNKOVÁ 1911 Posledni dopis Po Matéjské pouti ZDENÉK KRIEBEL 1911 Symfonie o Dyji Mala píseft pro malífe pokojú JiRí TAUFER 1911 Pracovní den 131 KAMIL BEDNAft 1912 Láska

47 STEFÁNIA PARTOSOVÁ 1913 Sonet sklársky 141 JAROSLAV NEÓAS 1913 Mala milnická romance 142 PAVOL HOROV 1914 Tichá noc nad morom 144 HERMA SVOZILOVÁ-JOHNOVÁ 1914 Jami part 146 JÚLIUS LENKO 1914 S dcérkou na vflete 149 PAVOL BUNÓÁK 1915 Zivlf 151 LUMÍR ClVRNt 1915 Daleká ozvéna "" 153 Poledne 154 Co mohu íící 154 BOHUMIL MACH 1916 Dvacátf sonet Jarmile Glazarové 156 JOSEF KAINAR 1917 Laciné véci Stará Haná J PILAR 1917 Tam, kde se Blaník promodrává Jabl&Aka Bulharsky motiv ÍFAN ZÁRY 1918 Chvála víednych vecí Ratolest

48 KAREL BRADÁC 1918 Shakespeare by se divil 171 VLADIMÍR REISEL 1919 Spi, dcérka moja 173 PAVEL BOJAR 1919 Kameiütá cesta 175 Mladíímu pfíteli 176 MICHAL SEDLOÑ 1919 Clovék ptá se 178 ALEÑA VRBOVÁ 1919 Báseft z hvézdnatého roku 180 JiftiNA HAUKOVÁ 1920 Z Beskyd 183 LUDVÍK KUNDERA 1920 Pokus o promluvu mezi sochami JindfichaWielguse 185 VLASTIMIL SKOLAUDY 1920 Z Písní lásky 191 VLASTI MIL FÍALA 1920 Pavlovské kopce 193 OrUckéhory 195 IVO FLEISCHMANN 1921 Argonaut 196 JINDftiCH HILÓR 1921 Jarní 200 JAROMÍR HOftEC 1921 I>va modré balónky

49 OLDftiCH VYHLÍDAL 1921 Trh V Bukureíti 203 Smolnf '204 CTIBOR STÍTNICKf 1922 Z cyklu Leningradská symfónia 205 IVAN SKÁLA 1922 Óemf bratfe 207 JURAJ PADO 1922 Matklne o i 211 JAN SKÁCEL 1922 Podzim V KunStáté 212 OLDftiCH KRYSTOFEK 1922 V krajiní mládí ^ JiRÍ FRIED 1923 Portrét velkého básníka 216.Jarní 217 Májová 218 Z mlhy 219 KRISTA BENDOVÁ 1923 Priatelovi VLASTIMIL MARSIÓEK 1923 Nocní rozhovor 224 MIROSLAV HOLUB 1923 Zahradník 227 Jiftí HAVEL 1924 Podej tni ruku 228 Jiftl OSTAS 1924 Tfí básné o Cemém morí

50 Jiftí V. SVOBODA 1924 Pilot 233 jirí SOTÓLA 1924 Mysiim na tebe. 236 JAN STERN 1924 Rozlouíení s A. Z. 247 EDUARD PETISKA 1924 Moíe 249 JiRí R. PICK 1925 Pocit 250 Problém 250 MysÜtel * 251 Dásledny skeptik 251 HHáka 251 KAREL TACHOVSKY 1926 Bménsky podzim 253 MILÁN LAjClAK 1926 Vemost 254 VOJTECH MIHÁLIK 1926 Genezis 257 Barbar 259 PAVEL KOHOUT 1928 Jak té neznají, Rudé námésti 261 MILÁN RÚFUS 1928 Je ticho uz 264 KAREL SlKTANC 1928 Zizeíi 265 MILOS MACOUREK 1928 Bazar

51 ILONA BORSKÁ 1928 Intermezzo 269 MILÁN KUNDERA 1929 Mam'^ návrat 270 Noíní milování 274 MILÁN FERKO 1929 Sebakritíka 276 IVO STUKA 1930 Pilotská 277 MIROSLAV FLORIAN 1931 Podzim 279 Improvisace 279 MIROSLAV CERVENKA 1932 Václavské námésti 281 JiRÍ VESELSKt 1933 Olomoucky orloj 284 JANA STROBLOVÁ 1936 Mam rada topoly 285 "n'-'i.^^^v-f?

52 OBSAH Milán Kundera: Phdmluva 7 Vítézslav Nezval 11 Antonin Tr^b: Otázka 12 Jaroslav Bednáf: Malostranská noc 13 FrantiSka Semeráková: D&véra 15 ]in Smrek: M'ajmensi mój syn 17 Miloéjirko: MdMní rano 19 FrantiSek Branislav: V dubnu 21 Jan Alda: Litanie kpodzimu igjs 22 Jaroslav Seifert: Pod srdcem matky pfikríeni 24 Karel Kapoun: Báseü o lásce 26 FrantiSek Gottlieb: i/rací m/yn 31 Vladimir Holán: Mozart umirá 32 Frantisek Nechvátal: PoííieA; na Mjmíí'ínoM.. 37 Václav Lacina; ^povéd dítéte svého véku 42 Andrej Plávka: Tatransky motiv 45 Jan Noha: VaHm si kávu 48 Ladislav Stehlik: í7fontó«^ 54 MaSa Halamová: Bolo to dávno? 55 Óndra Lysohorsky: Moja odpowédi 58 Miloslav BureS: Z<'^ prh listijefábü 69 FrantiSek Hrubín:..^a Prahou 70 Oldfich Mikulásek: Bé íc{ luna 73 Jan Kostra: Vir 76 lija Bart: Vzduch 79 Jarmila Urbánková: ^fm í dvojjediná 84 Zdenék Kriebel: Bylajedna vesta Jifi Taufer: Z cyklu versú k protiváleínym plakátüm némeckjck umélcü 90

53 Kamil Bednáf: Na Ladovy obrázky 94 Stefánia PártoSová: Tvrdo spiaca madona 98 Pavol Horov: Cierna hodinka 100 Július Lenko: Z^mny obraz loi Jifi Koláf: Marie Nousková 102 Pavol Bun5ák: Krajina detstva 108 Lumír Úivmy: Dvojitá báseñ na ticho 111 Josef Kainar: Budete zlá 117 Jan T'ÚSÍT: Slyíeljsem hymnu hrát rig Stefan Záry:.^ímwy den 121 Vladimir Reisel: Teplo 124 Aleña Vrbová: Procitnuti 125 Ladislav Fikar: Snopjisker 127 Vlastimil Fiala: Vltava 130 Jifina Hauková: Trojzp^v 133 Ludvik Kundera: Mravenci 137 Vlastimil Skolaudy: Rybniky ji^nlch Cech 141 Jaromír Hofec: Ivo Fleischmann: Hra na andély a dábly 145 Jindfich Hilcr: Neni té ké 148 Oldfich Vyhlídal: Stará bota 149 Ctibor Stítnicky: Svetlá komunizmu 151 Ivan Skála: Dvorek 153 Vojtéch Jestfáb: Úplné cizl Americanka 157 Jan Skácel: Vitr jménem Jaromir 159 Oldfich KryStofek: Jako v dobéjamiho táni 162 Jifi Fried: Dubnová 166 Vlastimil Marsícek: Kñdlovka 168 Miroslav Holub: Kaprál, ktery probodl Archimeda 170 Jifi V. Svoboda: Touha 171 Jifi Havel: Mate se koho ptát 173 Jifi Ostas: Kdyby uz napadl snih 176 Jifi Sotóla: Venuse z Mélu 178 Ivan Divis: Ovsemie, neni obycejnych vki 185 Jan Stern: Pfáni 187

54 Jifi R. Pick: Epigramy 189 Milán Lajéiak: Tisina loi Vojtech Mihálik: Piesen o kragujevskych rebeloch 192 Pavel Kohout: ^ivotopis 198 Ota.ka.rKoTk^: Velické cifry 200 Karel Siktanc: Vira 203 Milán Kundera: Ukolébavka, kterou zpivá tena svému muii 206 Milán Rúfus: V októbri slneinom 210 Miroslav Florian: Z deniku kapitána Nema 211 Milán Ferko: Povzdych budúcich 213 Ivo Stuka: Náfek Leonarda da Vinciho nad kováfem, ktery se zabil vjeho létacim stroji 215 Martin KoííSek: Pta í tfeíeñ 217 MiloS Macourek: Nilsky krokodyl 219 liona Borská: V poradne a studovni marxismu-leninismu V Celetné 221 Miroslav Cervenka: Slovansky ostrov 223..Viliam Turíány: V najia^ich hodinách 226 Vlasta Dvofáéková: Ctenáfka na pfedmésti 227 Ivan Mojík: Vzduch 228 Milán Uhde: KüA v drogerii 230 Jan Turan: Oda na sobotné návraty 232 Jifi Veselsky: Manes nad svym orlojem 234 Jan OndruS: Studna 236 Jana Stroblová: Ulice 238 Jifi Gold: ZP^V O ^^dci básníka 241 Jaroslav Dewetter: Vzducholod 243

55 LUMÍR ClVRN'í' Predmluva 7 VÍTÉZSLAV NEZVAL (1900) Pozdrav 11 Romance o králi Jeíniínkovi 12 Romance o katovi Janu Mydláfi 14 Báseñ k 9. kvemu Chrpy a mssa 17 Batávská ski 21 MAIUE PUJMANOVÁ (1893) Loucím se s tei^ou 25 VILÉM ZÁVADA (1905) Beze jmcri 28 Hrabovské rjtqíky 29 V ranním cconi 29 Pousí lísb- 30 Vecer v pccch 31 Hospooi 31 PovaLi oj Pomník z inr;--;ioru 33 Cemá ZE=.í 33 JAIÍ.OSLAV ÍSIFERT Praha s Psriaa 34 Z Písm' D rhi" 37

56 Snfli na stxechách 38 Mala noíní píseft 39 Hladová zed 40 Prazské jaro 41 FRANTISEK BRANISLAV (1900) Májové sloky 43 O tobé báseií 44 Jaruí pisen 44 iít mozná budem 45 Láska 46 Matka a déti 46 FRANTISEK HRUBÍN (1910) Kvéten A< jiskfí avot nal 48 Zelené 49 Tvúrci 49 Z jizních Cech 50 V novoroéní noci 57 ANTONÍN TRtB (1884) Nadéje 58 Rozsévaci 58 Podbél 59 Jan tursa 59 VOJTÉCH MARTÍNEK (1887) Bozstva 61 Mráz 61 Pfédjafí 62 EVA VRCíiLICKÁ (1888) Hvézda nad Prahou 63 K nápévu Violiné 64

57 JAROSLAV BEDNÁR (1889) Krajino má lodni 66 Horskázima 67 Pfehrada 68 FRANTISKA SEMERÁKOVÁ (1891) Dub 70 A koné do klusu pfídali 72 Má zemé rodná 73 OTTO JE2EK (1896) Lipa a íéhk 74 Dny lásky 75 JAN CAREK (1898) Co zvírátka dovedou 77 MILOS JIRKO (1900) Svatební 79 Sbohem a dík Frantisku Zikmundovi MARIE KRATOCHVÍLOVÁ (1900) Po tichém Donu vky jdou 83 Padá mlha 84 JAN ALDA (1901) Alespon chvíli 86 Májové jitro 86 KAREL KAPOUN (1902) Dva mladí lidé 87 FRANTISEK GOTTLIEB (1903) Atom 88

Knihovna 2015. C4 Halas František Já se tam vrátím

Knihovna 2015. C4 Halas František Já se tam vrátím C4 Halas František Já se tam vrátím Defoe Daniel Robinson Crusoe A103 Šrámek Fráňa Stříbrný vítr A116a Kukučín, Martin Pražské motivy A127a,b Kratochvíl, J. Vesnice A128 Mináč Vladimír Smrt chodí po horách

Více

eská beletrie podle autora St ední pr myslová škola stavební eské Bud jovice, Resslova 2 Seznam beletrie

eská beletrie podle autora St ední pr myslová škola stavební eské Bud jovice, Resslova 2 Seznam beletrie J29 Adlová, V ra Jarní symfonie J30 Adlová, V ra že z Flander J31 Adlová, V ra íkáte, abych v il J38 Ajvaz, Michal Zlatý v k J34 Arbes, Jakub Akrobati. Zázra ná Madona J36 Arbes, Jakub Okolí Prahy J33

Více

Bibliografie Jiřího Opelíka 1954 2000

Bibliografie Jiřího Opelíka 1954 2000 Bibliografie Jiřího Opelíka 1954 2000 Sestavil Luboš Merhaut Tento soupis představuje upravené a doplněné vydání bibliografie, jež byla otištěna v knize Jiřího Opelíka Milované řemeslo (Praha, Torst 2000,

Více

Nejvýznamnější samizdatové sborníky undergroundové literatury (1975-1989)

Nejvýznamnější samizdatové sborníky undergroundové literatury (1975-1989) Nejvýznamnější samizdatové sborníky undergroundové literatury (1975-1989) Egonu Bondymu k 45. narozeninám invalidní sourozenci, Praha 1975 (ed. MAGOR [Ivan M. Jirous]) Ing. Petru Lamplovi k 45. narozeninám,

Více

Přírůstkový seznam. Obecní knihovna Pomezí 03.04.2012

Přírůstkový seznam. Obecní knihovna Pomezí 03.04.2012 P.číslo Autor Název Přírůstkový seznam Obecní knihovna Pomezí 03.04.2012 Nakladatel, rok ISBN 11 Bass, Eduard Lidé z maringotek, 1958 K 13 Bernášková, Alena Cesta otevřená, 1951 K 21 Čapek, Karel Sloupkový

Více

KNIHOVNA PRAŽAČKA. Invent. číslo

KNIHOVNA PRAŽAČKA. Invent. číslo KNIHOVNA PRAŽAČKA Spis Název Invent. číslo ABE Kóbó Písečná žena 4442 ACHMATOVOVÁ Anna MILOSTNÝ DENÍK 2354 AICHINGEROVÁ Ilse KDE BYDLÍM 2462 AISCHYLOS ŘECKÁ DRAMATA 2986 AISCHYLOS, SOFOKLES, EURIPIDES

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309. Čtenář Hedvičáková Stanislava Datum 24.06.2008. Signatura Název Autor

Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309. Čtenář Hedvičáková Stanislava Datum 24.06.2008. Signatura Název Autor 1-1 Knihy džunglí Kipling Rudyard 10-82 Příběhy, pověsti a pohádky paní Hudby Hostomská Anna 100 Ani o dolar víc, ani o dolar míň Archer Jeffrei 1004 Divadlo aneb snář Kohout Eduard 1006 U nás Jirásek

Více

Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2009/2010. Český jazyk

Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2009/2010. Český jazyk Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2009/2010 Český jazyk Předmětová komise českého jazyka a literatury pro přípravu zkušebního katalogu: Marie Sohr, prof., NIU Jednota, Daruvar vedoucí Kvjeta

Více

Název díla A. G. Golovko Válka v severních mořích. Spisovatel. Adamson G. Můj život s Joy. Adlová Věra Říkate, abych věřil?

Název díla A. G. Golovko Válka v severních mořích. Spisovatel. Adamson G. Můj život s Joy. Adlová Věra Říkate, abych věřil? Spisovatel Název díla A. G. Golovko Válka v severních mořích Adams Richard Daleká cesta Adams Richard Příběhy z Kamenitého Adamson G. Můj život s Joy Adcock Thomas Moře zelených Adlová Věra Růže z Flander

Více

Žákovská knihovna Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových Ostrava Seznam knih podle autora

Žákovská knihovna Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových Ostrava Seznam knih podle autora Žákovská knihovna Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových Ostrava Seznam knih podle autora A.P.Čechov Academia Čtyři osudy - povídky Pravidla českého pravopisu Adlová Věra Trpká vůně podzimu Adlovi

Více

Nejstarší legendy přemyslovských Čech První pokračovatelé Kosmovi Zbraslavká kronika Blaník Hvězdy na nebi, lidé na zemi Hrst rýže Mariánské motivy v

Nejstarší legendy přemyslovských Čech První pokračovatelé Kosmovi Zbraslavká kronika Blaník Hvězdy na nebi, lidé na zemi Hrst rýže Mariánské motivy v Autor_ Nazev_ Nejstarší legendy přemyslovských Čech První pokračovatelé Kosmovi Zbraslavká kronika Blaník Hvězdy na nebi, lidé na zemi Hrst rýže Mariánské motivy v českém umění slovesném a výtvarném Rámájanam

Více

OBSAH LITERATURY PRO 8. A 9. ROČNÍK

OBSAH LITERATURY PRO 8. A 9. ROČNÍK OBSAH LITERATURY PRO 8. A 9. ROČNÍK učebnice strana CD AUDIO VIDEO TEXT UČEBNICE 11 Nejstarší literární památky 12 Epos o Gilgamešovi Epos o Gilgamešovi ČJ 525 Úvod 1/20 13 Chvalozpěv na Nil 14 Staroegyptská

Více

Úbytkový seznam - Knihy

Úbytkový seznam - Knihy tisku: 17.12.2009 75872 16.12.2009 80372 VF M Jílek, František Muž z Vinci 75873 16.12.2009 93399 VF M/III Verne, Jules Pět neděl v baloně 75874 16.12.2009 104582 VF M/II Skořepa, Dráče Bůby ZA 58.00 75875

Více

PČ Značka Spisovatel Název Nakladatelství

PČ Značka Spisovatel Název Nakladatelství PČ Značka Spisovatel Název Nakladatelství Rok vydání 1 1 Neff, Vladimír Královny nemají nohy ČS 1973 3 3 Plutarchos Rady manželské Odeon 1973 7 7 Oldenburgová, Z. Radost chudých Práce 1975 8 8 Někrasov,

Více

Seznam knih knihovny Podveky

Seznam knih knihovny Podveky Seznam knih knihovny Podveky Adámek Adamson Adamsová Adcock Adla Adla Adla Adlovi Akuraters Alcottová Aldridge Aldridge Alfredo Almazov Ánand Andersen Anděra Andrejev Andreota Andrezejevski Andronikov

Více

Fond Místní knihovny Urbanice k 31. 12. 2009. Přírůstkové číslo

Fond Místní knihovny Urbanice k 31. 12. 2009. Přírůstkové číslo Přírůstkové číslo Signatura Autor Název titulu Město Nakladatel 1 Olbracht,Ivan Nikola Šuhaj loupežn Praha Svoboda 2 Stroupežnický, Z Prahy a venkova Praha B. Kočí 3 M/1 Křivohlavý,Vla Bořek, pes a modrý

Více

Úbytkový seznam - Knihy

Úbytkový seznam - Knihy tisku: 01.06.2012 83042 03.01.2012 112059 61+001.9 Scott, Arthur C. Zázračná vyléčení ZT 89.00 83043 03.02.2012 114893 M/III Blyton, Enid, Správná pětka. Pětka se má báječně ZT 69.00 83044 07.03.2012 120626

Více

WOLKER. l(~llll. 1~(i. JeJ VÝBOR STANISLAVA K. NEUMANNA VACLAV PETR PRAHA ]949. Il' I',

WOLKER. l(~llll. 1~(i. JeJ VÝBOR STANISLAVA K. NEUMANNA VACLAV PETR PRAHA ]949. Il' I', WOLKER JeJ 1~(i l(~llll Il' I', VÝBOR STANISLAVA K. NEUMANNA VACLAV PETR PRAHA ]949 SOUDRUZIASOUDRUZK~.i pro Vás jsem usporádal tento výbor z poesie i prózy mladého básníka, jejž choroba opravdu zákerná

Více

2. Římská literatura

2. Římská literatura 2. Řecká literatura Aischylos Oresteia Peršané Anakreón 5 knih anakreonské poezie Pijácké písně Aristofanés Lýsistraté Ptáci Žáby Aristoteles Poetika Rétorika Epikuros O přírodě Euripides Médea Orestés

Více

NA PREDNí STRAZI PARK

NA PREDNí STRAZI PARK NA PREDNí STRAZI Z tvorby Jirího W olkera byla už porízena celá rada výboru. Nechtel jsem pridávat k nim další. Oprel jsem se proto o osvedcený výber Stanislava Kostky Neumanna W olker pracujícím, vydaný

Více

P.Č. AUTOR NÁZEV KNIHY 1. Chytrému napověz 2. Novely o velké vlastenecké válce 3. Malá knížka o obrazech z dějin 4. Malá knížka o Robinsonce 5.

P.Č. AUTOR NÁZEV KNIHY 1. Chytrému napověz 2. Novely o velké vlastenecké válce 3. Malá knížka o obrazech z dějin 4. Malá knížka o Robinsonce 5. 1. Chytrému napověz 2. Novely o velké vlastenecké válce 3. Malá knížka o obrazech z dějin 4. Malá knížka o Robinsonce 5. Malá knížka o Robinsonce 6. Cesta Cyrila Boudy za knihou 7. Malá knížka o Babičce

Více

Autor Název Signatura Zdroj

Autor Název Signatura Zdroj Holeček Josef Naši I U-2 historická próza Tammsaare Anton, Dva rody z Vargamae U-1941 próza Hansen Plautus,Titus Maccius Plautus Amfitryon a jiné povídky U-1975 antická literatura-divadelní h Stříbrné

Více

JOSEF VÁCLAV SLÁDEK V ZIMNÍM SLUNCI 1

JOSEF VÁCLAV SLÁDEK V ZIMNÍM SLUNCI 1 JOSEF VÁCLAV SLÁDEK V ZIMNÍM SLUNCI 1 OBSAH I. Skalní bříza První políbení Čarovný hrad V den odplaty Lidé se budí Hodiny Hudba srdce Život Naposled Slunce na západu Záhady Vzdech Mrtví Deo lucis Slza

Více

1. NEJSTARŠÍ LITERATURA, STAROVĚK

1. NEJSTARŠÍ LITERATURA, STAROVĚK 1. NEJSTARŠÍ LITERATURA, STAROVĚK Epos o Gilgamešovi - nejstarší kniha klínové písmo 3000 př. n. l. epos - vyprávění o významných činech člověka, veršované, rozsáhlé Mezopotámie - Akkadové, Asyřané, Sumerové

Více

BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS OF KAREL V. RAIS Ľ ŒUVRE POÉTIQUE DE KAREL V. RAIS

BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS OF KAREL V. RAIS Ľ ŒUVRE POÉTIQUE DE KAREL V. RAIS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Českého jazyka a literatury Studijní program: 2. stupeň Kombinace: Český jazyk francouzský jazyk BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS

Více

Balady. 9.Rukávy 10.Indiana 11.Cestou z hospody

Balady. 9.Rukávy 10.Indiana 11.Cestou z hospody Balady 1.Domů 2.Zelený ráj 3.Mlha nad Kanálem 4.Královna z Dundrum Bay 5.Trh ve Scarborough 6.Sally Gray 7.Cizinec 8.Raglan Road 9.Rukávy 10.Indiana 11.Cestou z hospody 12.Jennifer Lady Domů (orig. je

Více

SEZNAM KNIH Poř.č. Příjmení autora Jméno autora Název díla

SEZNAM KNIH Poř.č. Příjmení autora Jméno autora Název díla 1... Zálesácký rok 2. Tatry 3...... První kroky v kuchyni 4...... Receptář na každý den 5.. Italské renesanční novely 6...... Rady ptáka loskutáka Květiny 7...... Myšák Eda 8...... Oddyseova dobrodružství

Více

Vnorovy - jejich slavní rodáci

Vnorovy - jejich slavní rodáci Vnorovy - jejich slavní rodáci Slovo úvodem První dva uvedení vnorovští rodáci František Zýbal a Štěpán Polášek patří svým dílem spíše k regionálnímu písemnictví, zatímco básnická tvorba Jana Skácela je

Více

Rudolf Purgat. Jen pár chvil... RTC RTC & THS Inc.

Rudolf Purgat. Jen pár chvil... RTC RTC & THS Inc. Rudolf Purgat Jen pár chvil... RTC RTC & THS Inc. Rudolf Purgat 2001-2002 Design Miroslav Purgat 2002 Illustrations Miroslav Purgat 2002 Poděkování: Bratrovi Miroslavu za všeobecní pomoc a ochotu. Mé speciální

Více

četba pro dospělé autor - dílo Nakladatelství

četba pro dospělé autor - dílo Nakladatelství četba pro dospělé autor - dílo Nakladatelství A Abašidze Grigol - Královna milostnice Adabašjan A., Michalkov N. - Transsbiřský expres Adamovič A., Granin D. - Kniha o blokádě Adla Zdeněk - V mrazech jabloně

Více