NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. městský zpravodaj. Cena ď stomatologická Pohotovost. jeden svět

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. městský zpravodaj. Cena ď 26. 4. 2013. stomatologická Pohotovost. jeden svět 12.- 14. 4. 2013"

Transkript

1 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK městský zpravodaj Duben 2013 cena: 10 Kč jeden svět str. 12 stomatologická Pohotovost str. 35 Cena ď str. 11 starostův úvodník počet hracích automatů v novém boru nadále klesá termíny příštích zasedání zastupitelstva města středa středa zasedací místnost měú 3. patro budova a začátek v 16:30 hodin Zastupitelstvo města Nový Bor schválilo v listopadu 2011 Obecně závaznou vyhlášku č.6/2011 (dále jen OZV) o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města Nový Bor, platnou od 1. ledna V roce 2012 doběhla platnost všech povolení, vydaných MěÚ Nový Bor na provozování klasických výherních hracích přístrojů (VHP) před koncem roku Těch bylo v r celkem 57 kusů a byly provozovány v 18 povolených provozovnách. Dále byly na území města (a zůstávají nadále v provozu) interaktivní videoloterijní terminály (IVLT), na které bylo před účinností zákazové vyhlášky vydáno povolení (licence) Ministerstvem fi nancí ČR. V listopadu 2011 jich zde bylo provozováno 43 a to na adresách, kde byly povoleny VHP a na dalších dvou lokalitách (1x čerpací stanice PHM, 2x Sokolovna). Celkem tedy bylo v listopadu 2011 ve městě v provozu na 20 lokalitách 100 přístrojů. Po nabytí účinnosti OZV došlo k výrazné redukci ke dni bylo fyzickou inventurou kontrolou, provedenou Finančním odborem města Nový Bor v součinnosti s městskou policií - zjištěno, že zde již není provozován ani jediný VHP, dále že jsou zde v provozu IVLT, povolené MF ČR, v počtu 55 ks, na 10 povolených adresách. V lednu 2013 se k nám přes Ministerstvo fi nancí ČR dostaly tři žádosti o povolení dalších IVLT. V duchu platné vyhlášky jsme všechny tyto žádosti zamítli. Z výtěžku (poplatků) bylo použito na sociální účely Kč (granty na oblast sociální péče a zdravotnictví ve výši Kč, granty do oblasti protidrogové prevence ve výši Kč). K tomu město v roce 2012 v rámci novely rozpočtového určení daní obdrželo celkem z hazardu od Ministerstva fi nancí ČR ,84 Kč, a z těch bylo rozděleno do oblasti sportu, kultury, uměleckého školství, prevence kriminality, činnost muzea a volnočasové aktivity Kč, zbytek byl zapojen rovněž do provozního rozpočtu města, z něhož bylo v r přispíváno na provoz sportovních zařízení ( Kč), na činnost sportovních oddílů ( Kč), na sportovní granty ( Kč), na kulturní granty ( Kč), na činnost Domu dětí a mládeže Kč, na kulturní akce města ( Kč), na pokrytí provozní ztráty fi rmy Kultura Nový Bor s.r.o. ve 100% vlastnictví města ( Kč) a další položky v různých kapitolách roz- počtu města. Ilustrační foto Takto bylo rozděleno výše zmíněných Kč: Oblast sportu: Kč Kč Oblast kultury: Kč (areál letního kina) Oblast uměleckého školství: Kč (klavírní křídlo pro ZUŠ) Prevence kriminality : Kč (kamerový systém města) Kč (herní prvky - jedná se o vandaly zničené pérovací koně na dětském hřišti) Sklářské muzeum: Kč (120. výročí existence) Volnočasové aktivity: Kč z toho: Svaz postižených civilizačními chorobami , Junák Nový Bor , Roska Česká Lípa (pacienti s roztroušenou sklerózou v Novém Boru) , Český rybářský svaz Nový Bor na práci s mládeží, Církev československá Nový Bor , Český červený kříž Nový Bor 5.000, Klub českých turistů Nový Bor 5.000, Rodina v centru , Svaz důchodců , Drobné památky severních Čech Jak je vidět, cílem vedení města je výrazné omezení těchto jednorukých banditů a ze získaných fi nančních prostředků podpořit především sport, kulturu, volnočasové aktivity mládeže a neziskové organizace, které se starají o lidi s postižením a seniory. Mgr. Jaromír Dvořák starosta města Nový Bor

2 Zprávy z města město nový bor nabízí k prodeji nebytový prostor do OV v panelovém domě čp. 748 v ul. Rumburských hrdinů, v 1.PP Cena Kč Nebytový prostor je volný bez nájemníků podlahová plocha 14,9 m² vhodný jako sklep, dílna, sklad Bližší informace na tel nebo na (úřední deska) parcelu na stavbu rodinného domu pč. 1847/1 o výměře 981 m² v k.ú. Arnultovice u Nového Boru (lokalita Lesní čtvrť) Minimální cena: 350 Kč/m² Bližší informace na tel nebo na (úřední deska) nebytový prostor do OV v panelovém domě čp. 748 v ul. Rumburských hrdinů, v 1.PP Cena Kč Nebytový prostor je volný bez nájemníků, podlahová plocha 22,4 m². Vhodný jako sklep, dílna, sklad. Bližší informace na tel nebo na (úřední deska) parcelu pč. 1701/1 o výměře 529 m² byt v Novém Boru do OV Rumburských hrdinů 741, 10. patro Cena Kč Bližší informace na tel nebo na (úřední deska) v k.ú. Arnultovice u Nového Boru Cena: Kč Bližší informace na tel nebo na (úřední deska) NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Sídlo redakce: MěÚ Nový Bor, odbor školství, kultury a sportu, nám. Míru 1, Nový Bor Tel: , Redakce: Markéta Růžičková Městský zpravodaj Cena: 10 Kč Internetové stránky MěÚ Nový Bor: Redakční rada: Mgr. Miroslav Šeps - předseda, Mgr. Kateřina Mašková, Mgr. Magdaléna Svobodová, Mgr. Alexandra Šlegrová, Ing. Otakar Válek, Jana Veselá, Daniela Žďárková DTP: Markéta Růžičková Tisk: Reklama Klapka, s.r.o., Dubická 991, Česká Lípa, tel: Povoleno: evidenční číslo MK ČR E Náklad: ks Vytištěno: Vydáno: Redakční rada má právo zamítnout příspěvky, které budou v rozporu se statutem měsíčníku nebo budou dodány po uzávěrce. Vydavatel nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody. 2 Novoborský měsíčník / duben 2013

3 Zprávy z města město nový bor nabízí k prodeji stavební parcelu pč. 1842/3 o výměře 888 m² (oddělená dle GP z parcely pč. 1842/1) parcelu pč. 1921/1 o výměře 357 m² v k.ú. Arnultovice u Nového Boru Cena: Kč Bližší informace na tel nebo na (úřední deska) v lokalitě Lesní čtvrť v k.ú. Arnultovice u Nového Boru za cenu 350 Kč/m² Bližší informace na tel nebo na (úřední deska) starostovy dny otevřených dveří středa 3. dubna od 13:00 hodin pondělí 6. května od 13:00 do 16:00 hodin středa 12. června od 13:00 hodin střední Školy v libereckém kraji přijímací řízení pro Školní rok 2013/2014 Uchazeči o studium na středních školách v Libereckém kraji ve všech oborech s maturitní zkouškou a oborech nástavbového studia v denní formě absolvují v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 ověření znalostí, dovedností a schopností formou jednotných testů společnosti Scio (www.scio.cz). Testovány budou znalosti z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů, přičemž uchazeči o vzdělávání v oborech nástavbového studia v denní formě budou testováni pouze z obecných studijních předpokladů. Testy budou centrálně administrovány a vyhodnoceny. Testování proběhne ve dvou řádných termínech a v jednom termínu náhradním: řádné termíny přijímacího řízení: 22. duben duben 2013 náhradní termín přijímacího řízení: 13. květen 2013 Uchazečům jsou na webových stránkách informačního a vzdělávacího portálu Libereckého kraje k dispozici vzorové testy. Své dotazy k testování můžete také směrovat na telefon a kontaktní osoba: Naděžda Vojnovičová Jiří Zelenda Testování bude probíhat pouze v prvním kole přijímacího řízení, a to ve dvou řádných termínech a jednom termínu náhradním. Výsledky testování budou v rámci prvního kola nepřenositelné a uchazeči budou konat maximálně tolik testů, kolik podali přihlášek. Výsledky testování z prvního kola budou přenositelné do všech dalších kol přijímacího řízení. Na najdou všichni zájemci průvodce přijímacím řízením pro školní rok 2013/2014. Informace převzaty z RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Novoborský měsíčník / duben

4 Zprávy z města informace k rekonstrukci středu města Vážení občané, v poslední době proběhly tiskem informace o zahájení příprav na rekonstrukci středu města, která bude zahrnovat prostor náměstí Míru, prostor před MěÚ, před kostelem a ZŠ náměstí Míru a prostor pracovně zvaný pod Pelikánem. První pracovní verze řešení prostoru před městským úřadem Abychom se vyvarovali různých fám a zaručených zpráv, dovolte mi objasnit celou problematiku. Jak již zmínil starosta města Mgr. Jaromír Dvořák ve svém úvodníku v únorovém čísle Novoborského měsíčníku, byla pro řešení prostoru středu města založena pracovní skupina, jejímiž členy jsou zástupci politických stran napříč politickým spektrem a jednotliví odborníci z různých oblastí pozemního stavitelství. Opakuji, že se nacházíme ve fázi zpracování realizační projektové dokumentace, která by měla být základním dokumentem pro výběr zhotovitele na realizaci stavebních prací. vlajka pro tibet Nový Bor se i letos připojil k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. Na stožáru před budovou radnice na náměstí Míru tak vlála tibetská standarta. Celosvětová kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v této asijské zemi. Právě v Tibetu totiž 10. března před čtyřiapadesáti lety došlo k povstání tamních obyvatel proti čínské okupaci, při němž zemřelo 80 tisíc Tibeťanů. Vyvěšením tibetské vlajky pak město Nový Bor, stejně jako další čtyři stovky měst, obcí, městských částí a krajů v Česku, vyjádřilo nesouhlasný postoj k potlačování svobody, národní a kulturní identity Tibetu. Jana Maněnová S ohledem na fi nanční možnosti města bylo rozhodnuto o první etapě stavebních prací, kterými bude rekonstrukce prostoru před Městským úřadem. Tento prostor byl zvolen první etapou pro svou návaznost na letos rekonstruovanou komunikaci Kalinova (zahájení plánováno od června), zejména nejen pro snadnější napojení inženýrských sítí, ale i pro stanovení vhodné budoucí objízdné trasy při dalších rekonstrukcích prostor středu města. Realizační projektová dokumentace vychází z dokumentace pro stavební povolení, jejichž autorem je společnost ŠÍPEK ASSOCIATES s.r.o. Architektonické řešení prostoru před MěÚ by mělo zůstat zachováno, kromě objektů kavárny, veřejného podzemního WC, opěrné zdi s fontánou a teras se schodišti. Uvedené objekty budou z realizační dokumentace vypuštěny a realizovat se nebudou. Naopak je snaha o rozšíření počtu parkovacích míst. Původně byla navržena v prostoru před Sklářským muzeem šikmá stání. Nově se bude jednat o kolmá stání, což zvýší počet parkovacích míst v tomto prostoru o 6 stání. Neméně důležitou součástí je doprojektování dokumentace podle současné legislativy, kdy vyhlášky a normy se mění téměř každý rok. Abychom rovněž předešli spekulacím o tom, že se mění projekt autora bez jeho vědomí, mohu Vás ubezpečit, že odbor rozvoje města informoval profesora Šípka nejen dopisem v listinné podobě, ale byla mu zaslána korespondence i v elektronické podobě na všechny známé ové adresy. Obsahem dopisu byla informace o oživení projektu, žádost o souhlas se změnami a zároveň pozvání na jednání pracovní skupiny. Pro názornost uvádím první pracovní verzi řešení prostoru před MěÚ, kde je již zřetelné vypuštění výše uvedených objektů z dokumentace. O defi nitivní podobě realizační dokumentace budeme občany informovat ať už prostřednictvím Novoborského měsíčníku nebo www stránek města. Ještě nás čeká však mnoho práce, než bude znám výsledek a bude možno provést první etapu Rekonstrukce středu města, tak abychom byli po právu pyšní a mohli se srovnávat s okolními městy. Ing. Miroslav Jeništa vedoucí Odboru rozvoje města trhy na náměstí Míru v Novém Boru 18. dubna května 2013 městský úřad nový bor spojovatelka: Novoborský měsíčník / duben 2013

5 Zprávy z města nový bor navázal spolupráci s ruským nikolskem Dohodu o vzájemné spolupráci a přátelství mezi sklářskými městy Nový Bor a Nikolsk podepsali v pondělí 25. února jejich zástupci, starosta Nového Boru Jaromír Dvořák a za ruského partnera Michail Kuzněcov, vedoucí správního okresu Nikolsk. Dvacetičlennou ruskou delegaci, která dorazila týdne na novoborskou radnici, tvořili zástupci města Nikolsk, správní oblasti Penza a tamní sklářští podnikatelé a umělci. Navázání vzájemné spolupráce mezi oběma městy iniciovala ruská strana, a to na základě informací o úspěchu posledního novoborského Mezinárodního sklářského sympozia. Nikolsk totiž stejně jako Nový Bor patří k významným sklářským centrům, sdělil starosta města Jaromír Dvořák. Právě možnosti podpory sklářství ze strany místních samospráv pak bylo jedním ze stěžejních témat vzájemné debaty. Foto: Jana Maněnová Přijeli jsme k vám načerpat nové zkušenosti. Velmi nás zaujal způsob propagace a prezentace Nového Boru jako města skla. Zamýšlíme po vzoru Nového Boru pořádat také u nás sklářské sympozium, ale v menším rozsahu. Chceme k nám rovněž pozvat české sklářské umělce. Organizační podrobnosti v dohledné době projednáme a poté prostřednictvím pracovníků nikolského muzea skla a křišťálu budeme o podmínkách účasti blíže informovat i české výtvarníky, pronesl Michail Kuzněcov, vedoucí správního okresu Nikolsk. Ten také dodal, že obě města si jsou v mnohém podobná. Dvacetitisícový Nikolsk leží v obdobně krásné zelené krajině, kterou si oblíbil například ruský básník Lermontov. Stejně jako v Novém Boru, i u nás má sklářství dlouholetou tradici. Podniky v Nikolsku pak také před pěti lety postihla krize a došlo k výraznému útlumu jejich výroby, přiblížil paralelu mezi oběma městy Michail Kuzněcov. Členové ruské delegace se během hodinové schůzky na novoborské radnici zajímali zejména o přístup samosprávy ve vztahu k podnikatelským subjektům. Starosta Jaromír Dvořák se zástupci města Nikolsk zástupci nového boru a německého hadamaru jednali o vzájemné spolupráci Zaměstnanost obyvatel Nového Boru vnímáme jako prioritu, proto se snažíme být podnikatelům a fi rmám, jež zde vytvářejí pracovní místa, nápomocní v řadě oblastí souvisejících s jejich činností, ať už se jedná o administrativní záležitosti nebo podporu prezentace jednotlivých fi rem, řekl Jaromír Dvořák. Podle něho je navázání partnerství mezi městy Nový Bor a Nikolsk pozitivním počinem. Jsem přesvědčen, že vzájemná spolupráce přinese v blízké budoucnosti řadu výhod na obou stranách a povede k navázání nových obchodních kontaktů a výměně informací mezi zdejšími a ruskými podnikateli, uzavřel Jaromír Dvořák. Po návštěvě radnice si ruští návštěvníci ještě prohlédli novoborské sklářské muzeum, zdejší střední školu a zavítali i do několika sklářských fi rem. Jana Maněnová V polovině prvního březnového týdne zavítala do Nového Boru návštěva z německého Hadamaru. Čtyřčlennou delegaci Foto: Jana Maněnová složenou ze zástupců vedení města a tamní sklářské školy přivítali na radnici starosta Nového Boru Jaromír Dvořák společně s místostarostkou Stanislavou Silnou. Cílem společného jednání pak bylo navázání užší spolupráce mezi oběma městy i sklářskými školními a muzejními institucemi. Nový Bor a Hadamar jsou města známá zejména svým vysoce kvalitním sklářským školstvím. Proto jsem velmi rád, že naše pozvání ke společnému setkání přijali nejen představitelé hadamarské samosprávy, ale také zástupci tamní odborné sklářské školy, sdělil starosta Nového Boru Jaromír Dvořák a zároveň dodal, že společné jednání má vést k navázání užší a pravidelné spolupráce, a to zejména v oblasti sklářství, kultury a turizmu. Návštěva z Hadamaru na novoborské radnici Na jeho slova poté navázal Michael Ruoff, starosta Hadamaru. Ten poukázal na skutečnost, že po druhé světové válce v jeho městě našel nový domov velký počet německých vysídlenců, kteří pocházeli právě z Nového Boru. V Hadamaru máme dvě ulice, jejichž názvy připomínají společnou historii, a to ulici Novoborskou a Egermannovu. Bohužel, na rozdíl od Nového Boru u nás postupně sklářská výroba, která se zde Pokračování na str. 6 Novoborský měsíčník / duben

6 Zprávy z města zástupci nového boru a německého hadamaru jednali o vzájemné spolupráci Dokončení ze str. 5 rozvíjela po válce díky vysídlencům z Československa, postupně během desetiletí upadala. V současnosti tak zde funguje pouze odborná sklářská škola. Ta si ale stále udržuje velmi vysokou úroveň a oblibu u studentů z celého Německa i ze zahraničí, přiblížil Michael Ruoff. a sklářského umění. Jeho součástí bude řada akcí odborného, společenského a kulturního rázu. V rámci tohoto festivalového týdne proběhne rovněž umělecká soutěž nebo prezentace českého skla a tradice, popsal Michael Ruoff s tím, že na tento festivalový týden budou pozváni i zástupci města Nový Bor a novoborské sklářské školy. Podle hadamarského starosty pak cílem návštěvy bylo především získání nových zkušeností v souvislosti s podporou sklářské tradice a upevnění vzájemných vazeb mezi oběma městy. V září letošního roku plánujeme v Hadamaru uspořádat ve spolupráci s místní sklářskou školou festivalový týden skla V rámci své návštěvy pak delegace z Hadamaru zavítala také do lindavské sklárny Ajeto, prohlédla si huť, dílny a ateliéry novoborské sklářské školy, prostory městského divadla a nevynechala ani expozici Sklářského muzea Nový Bor. Jana Maněnová sociální problematika v novém boru Sociální služby, jejich nabídka a způsoby poskytováni i sociální rizika. To byla jedna ze stěžejních témat jednání, která během měsíce února vedli představitelé města Nový Bor. V polovině února se v zasedací místnosti novoborské radnice sešli zástupci dvacítky institucí, organizací a sdružení, které v Novém Boru a jeho okolí poskytují místním obyvatelům sociální služby. Ti přijali pozvání místostarostky města Stanislavy Silné, která schůzku iniciovala. Foto: Jana Maněnová Zástupci institucí, organizací a sdružení poskytující sociální služby Cílem společného setkání poskytovatelů služeb bylo hlavně jejich vzájemné poznání a navázání užší spolupráce mezi jednotlivými subjekty, sdělila Stanislava Silná, jež zároveň dodala, že během jednání dostali jeho účastníci možnost přednést prezentace své činnosti. Toho využil například Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Novém Boru zastoupený jeho vedoucí Jiřinou Kubáňovou. Společné setkání poskytovatelů různých sociálních služeb je velmi dobrý způsob, jak společně koordinovat a zefektivňovat poskytované služby s ohledem na různé cílové skupiny klientů, poznamenala Jiřina Kubáňová. největším rizikem je sociální vyloučení a zadluženost Na téma sociálních služeb a rizik v sociální oblasti navázalo také únorové setkání vedení města Nový Bor s Petrem Tulpou, členem rady Libereckého kraje pro resort sociálních věcí. Ten v doprovodu Kateřiny Tomínové, pověřené vedením Odboru sociálních věcí Libereckého kraje, jednal na novoborské radnici se zástupci města o nejzávažnějších sociálních problémech, možnostech a způsobech jejich řešení. Podle místostarostky Stanislavy Silné pak největší rizika v sociální oblasti spočívají v sociálním vyloučení občanů, kteří se v důsledku zadluženosti, dlouhodobé nezaměstnanosti a ztráty bydlení propadají na sociální dno. Stanislava Silná současně radního Petra Tulpu seznámila s výčtem opatření, která město v součinnosti s neziskovými organizacemi na území Nového Boru realizuje. Řada těchto opatření je však ohrožena nedostatkem fi nančních prostředků na činnost sociálních služeb. Jedná se například o službu terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi i činnost Centra odborné psychologické pomoci, přiblížila Stanislava Silná. Financování sociálních služeb bylo poté tématem i další diskuze. Petr Tulpa následně vyzdvihl iniciativu novoborské samosprávy při řešení sociálních otázek a zároveň přislíbil v této souvislosti pomoc a spolupráci. Radní Petr Tulpa rovněž vyjádřil ocenění za výjimečný a hluboce lidský přístup měst Nového Boru a Cvikova, a to ve vztahu k procesu transformace pobytových zařízení Libereckého kraje a úspěšně pokračující transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mařenicích. Na závěr návštěvy radní Tulpa i se svým doprovodem navštívil ubytovnu v Severní ulici, kde se seznámil s činností Farní charity Česká Lípa a doprovodnými aktivitami ubytovny s klubovnou Koblížek (Rodina v centru o.s.) a projektem Šance pro Šluknovsko, který na ubytovně působí formou protidluhové poradny. Je velmi pozitivní, že na poskytované doprovodné aktivity a programy nežádá Farní charita fi nanční podporu od obce, krajského úřadu či ministerstva, zhodnotil Petr Tulpa. Zástupci Libereckého kraje a města Nový Bor zavítali také do zdejšího Senior centra, jehož zřizovatelem je společnost Ambeat Health Care a.s. Bylo nám zde sděleno, že majitel společnosti rozhodl s ohledem na malý zájem klientů dočasně pozastavit poskytování této služby do zajištění poptávky odpovídající kapacitě budovy v Novém Boru. Nenaplnily se totiž původní předpoklady, že zařízení bude naplněno v maximální kapacitě 68 klientů. A to i přesto, že v pobytových zařízeních se stejnou cílovou skupinou existuje vysoký převis poptávky nad nabídkou, uzavřela místostarostka Stanislava Silná. Jana Maněnová 6 Novoborský měsíčník / duben 2013

7 Zprávy z města roční souznění Farní Charity s ubytovnou v severní Ubytovna Nový Bor na adrese Severní 775 je od 1. května 2012 provozována Farní charitou Česká Lípa. V současné době je ubytovna plně obsazena cca 128 nájemníky (včetně dětí) na 62 pokojích. Mezi ubytovanými nalezneme osamělé matky s dětmi, nezaměstnané na sociálních dávkách, starobní důchodce s nízkým důchodem, mladé rodiny s dětmi bez příjmů či občany propuštěné z nápravných zařízení a v neposlední řadě i klientky Farní charity Česká Lípa, matky s dětmi v tísni, kterým končí jednoleté ubytování v azylovém Domě Jonáš. O ne vždy zcela bezproblémový chod ubytovny se stará její obslužný personál. Krom vedoucího ubytovny jsou to vrátní na nepřetržité službě, uklízečka, údržbář a velmi důležitý sociální pracovník občanský poradce o. s. D sídlící přímo na ubytovně. Jeho služeb využívají ubytování ku pomoci například v otázkách nároků na sociální dávky, žalob k soudu o výživné, ale i při vypracování životopisů a žádostí o práci, při poradenství v oblasti šikany od druhých osob, při pomoci s doučováním dětí (dobrovolnický program), při poradenství v oblasti rodinného práva, či při hledání vhodného zaměstnání a bydlení. Ubytovna za rok provozu samozřejmě ukázala svá úskalí, s nimiž se musel či stále musí současný provozovatel dennodenně potýkat. V prvé řadě jsou to problémy technického rázu. Za rok provozu byla Farní charita nucena provést na zhruba polovině pokojích větší a velké opravy, na téměř všech pokojích došlo k drobným údržbám, na některých pokojích musel být proveden postřik proti štěnicím, jejichž zdroj byl následně objeven v nevyklizených skladech po bývalém provozovateli. Neustálým problémem jsou téměř 30 let stará okna, původní stoupačky, sanitární zařízení (WC, baterie) a dveře. Problémy, které obyvatelé Nového Boru vnímají intenzivněji, jsou spjaté s lidským faktorem. Problémy s chováním ubytovaných, alkoholismus, drogy, vzájemná nesnášenlivost či vandalismus na ubytovně i v okolí zaměstnává Charitu co den. Ne na všechno je však Farní charita sama. Nedostatečný dozor nad dětmi ze opakovaný sběr víček od Pet lahví Žádáme širokou veřejnost, osvědčené sběrače a nadšence pro ochranu životního prostředí opět o sběr víček od PET lahví. Tentokrát budou sesbíraná víčka sloužit hned ke dvěma účelům prvotně jsou určena pro Den Země dne ve Smetanových sadech (skládání barevné duhy) a následně je využijeme k recyklaci pro výrobu vzorové plastové lavičky. Víčka roztříděná dle barev, ale samozřejmě i netříděná, budeme shromažďovat na OŽP MěÚ Nový Bor, budova A, 2. patro, dveře č (nebo dle domluvy - tel ). Sběr začíná okamžikem zveřejnění a končí prázdninami ( ). Všem předem děkujeme! Ing. Jitka Kopčáková vedoucí Odboru životního prostředí Klub Koblížek - prostory k volnočasovým aktivitám strany ubytovaných rodičů eliminuje Farní charita Česká Lípa ve spolupráci s novoborským o. s. Rodina v centru, které nabízí dětem třikrát do týdne v prostoru ubytovny volnočasový klub Koblížek, a to jak pro předškolní, tak i školní děti. Provozovatel ubytovny však neposkytuje ubytovaným jen střechu nad hlavou. V rámci spolupráce se sociálním podnikem, měli někteří aktivnější jedinci možnost přivýdělku na údržbě zasněžených městských ploch Nového Boru, či při manuálních pracích v přilehlých výrobnách. Farní charita Česká Lípa stále věří v schopnost porozumění ze strany novoborských občanů při provozu ubytovny, neboť lidé, kteří nemají střechu nad hlavou, mohou být pro společnost daleko větším problémem, než lidé se zázemím. Zároveň Farní charita Česká Lípa srdečně děkuje Městu Nový Bor, Rodině v centru, Občanské Poradně Liberec o. s. D, pomáhajícím dobrovolníků a všem příznivcům a přátelům Farní charity Česká Lípa za pomoc a vstřícnost při provozu ubytovny. Jiří Gotlieber V lavicích novoborských základních škol se má oproti loňsku, podle výsledků letošních zápisů do prvních tříd, od září vzdělávat o 24 dětí více. Výrazný nárůst budoucích žáčků pak zaznamenaly základní školy na náměstí Míru a v Arnultovicích. Název školy počet zapsaných prvňáčků vzrostl počet zapsaných žáků 2012/2013 počet zapsaných žáků 2013/2014 odklady žáků 2012/2013 odklady žáků 2013/2014 ZŠ U Lesa ZŠ náměstí ZŠ praktická ZŠ Gen. Svob CELKEM Zpracovala: Yweta Plechatá RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Novoborský měsíčník / duben

8 Zprávy z města zelené známky Zelené známky slouží především ke kontrole svozové fi rmy, která odváží odpad. Při kontrole nádob v měsíci prosinci 2012 jsme s fi rmou COMPAG zkontrolovali ks nádob. Z tohoto množství jsme zjistili, že není zelená známka u 400 nádob. Následně jsme vyzvali občany ke kontrole této zelené známky v Novoborském měsíčníku a na webových stránkách města. Chceme, aby každý občan měl vztah k odpadům Ilustrační foto a nádobě na odpady, a to především, že si zkontroluje zelenou známku a celou nádobu, aby byla funkční a sloužila tomu správnému účelu. Pokud Vám někdo známku sloupne, dostavte se na Městský úřad, nám. Míru čp. 1, II. patro, dveře č. 9, kde obdržíte novou. Zpracoval: Mgr. Petr Škop Ing. Lenka Kazberuková vedoucí Odboru správy majetku sběrové soboty v roce 2013 sběrové soboty v novém boru - sběr železného šrotu Výše uvedený odpad je třeba uložit ve stanovený den k popelnicím, svoz uskuteční v průběhu celého dne fi rma COMPAG CZ s.r.o. velkoobjemové kontejnery v bukovanech, horním a dolním pihelu, janově u Co a u autobusové zastávky, u rybníčku, u restaurace, ve spodní části janova u hradu a v Chomoutech Vedle přistavených kontejnerů je možné v těchto dnech přistavit i lednice, TV - kompletní, svázaný papír a železný šrot. Zpracoval: Mgr. Petr Škop , , , , Ing. Lenka Kazberuková vedoucí odboru správy majetku svozy odpadů s čárovými kódy v roce 2013 svozy pytlů papíru a plastů z domácnosti, které jsou opatřeny čárovými kódy, budou probíhat zpravidla první pondělí v měsíci, tedy v termínech: 8. 4., 6. 5., 3. 6., 1. 7., 5. 8., 2. 9., , , Protože se objevily nejasnosti a dotazy, znovu důrazně žádáme občany, aby kontrolovali průběžně svá odevzdaná množství na webových stránkách města: městský úřad - odbory - odbor správy majetku komunální odpady evidence sběru tříděného odpadu s čárovým kódem nebo přímo na úřadě a aby své kódy před svozem důsledně přelepovali průhlednou izolepou (lépe drží)!! Upozorňujeme občany, že účetní období pro separaci s čárovými kódy končí vždy k Od začalo nové účetní období. Zpracoval: Mgr. Petr Škop má to smysl, třiďte odpad! Ing. Lenka Kazberuková vedoucí Odboru správy majetku v novoborských ulicích se znovu objevují černé skládky Od začátku roku bylo na území města zlikvidováno hned několik nepovolených skládek odpadu různého druhu. Během prvních týdnů tohoto roku odstranili pracovníci veřejně prospěšných prací v Novém Boru tři skládky, které vznikly v blízkosti kontejnerových nádob na odpad v ulicích města. Náklady na jejich likvidaci se vyšplhaly na 15 tisíc korun. Kromě toho nadále odstraňujeme opětovně a průběžně další menší skládky, jež se objevují na území Nového Boru, upřesnil Petr Škop, vedoucí oddělení technických služeb a komunálního odpadu Městského úřadu v Novém Boru. Ten dále doplnil, že v této souvislosti jsou problematické například lokalita sídliště Rumburských hrdinů, Alšova ulice nebo Tržní náměstí. Skládka v blízkosti kontejneru Jana Maněnová 8 Novoborský měsíčník / duben 2013

9 Zprávy z města Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Nový Bor Upozorňujeme občany, že k datu končí splatnost 1. pololetí 2013, uvedeného místního poplatku. Pokud jste platbu zapomněli uhradit v tomto termínu, učiňte tak neprodleně, vyhnete se tím penalizaci poplatku po splatnosti. Pro informaci uvádíme způsoby úhrady a sazbu poplatku: Sazby poplatku pro kalendářní rok 2013 sazba pro osobu s trvalým pobytem/kalendářní rok: 500 Kč/ osoba/kalendářní rok sazba pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, kde není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba: 500 Kč/kalendářní rok sazba pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci /kalendářní rok: 100 Kč/ kalendářní rok (úleva sazby) úleva pro poplatníky, kteří se zapojili do systému třídění papíru a plastů poplatník je povinen při hrazení poplatku v pokladně znát výši své úlevy (tuto částku si kontroluje sám, popřípadě informaci o výši své slevy může získat na MěÚ budova A p. Mgr. Petr Škop, tel , p. Božena Zitová ) Splatné termíny k kalendářního roku (50% částkou sazby) k kalendářního roku (50 % částkou sazby) nebo k celoroční sazbou Způsoby úhrady bankovním převodem (pro platby komunálního odpadu převodem číslo účtu: ( / příslušný variabilní symbol pro platbu) platební kartou (pokladna MěÚ N. Bor - budova B přízemí) složenkou na vyžádání ( složenky nebudou hromadně zasílány) hotovostně v pokladně MěÚ Nový Bor (přízemí budovy B Egermannova, č.p prostřednictvím služby SIPO (pokud máte zájem hradit místní poplatek za komunální odpad prostřednictvím služby SIPO, dostavte se na MěÚ Nový Bor náměstí Míru, budova A 2. patro, č. dv. 8 místní poplatky - zde sdělíte své spojovací číslo SIPO a svým písemným souhlasem umožníte provedení úhrady) Stejně tak k datu končí splatnost místního poplatku ze psů. informace dále dostupné z webových stránek: POZOR NOVÁ OHLAŠOVACÍ POVINNOST Vyzýváme fyzické osoby, které mají na katastrálním území města Nový Bor (Nový Bor, Arnultovice, Janov, Bukovany, Pihel) ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, kde není přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba, aby tuto skutečnost ohlásili správci místního poplatku. Dle novely zákona o místních poplatcích č. 174/2012 a účinné Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 od mají tyto fyzické osoby povinnost přihlásit se k této poplatkové povinnosti a platit poplatek ve výši za jednu fyzickou osobu. Zpracovala: Bc. Božena Zitová Ing. Jiří Anděl vedoucí Finančního odboru Granty a dotace v oblasti kultury, sportu a vzdělávání v roce 2013 Odbor školství, kultury a sportu jako správce grantových prostředků přijal a zpracoval v roce 2013 celkem 52 žádostí podaných v rámci vypsaných výzev v oblasti kultury, sportu, vzdělávání a volnočasových aktivit dětí a mládeže. Dvě žádosti byly vyřazeny z důvodu nesplnění podmínek uvedených v platných zásadách a výzvách. O tomto postupu byli žadatelé zpracovatelem žádostí vyrozuměni. V porovnání s minulými roky je počet žádostí opět nižší v důsledku zavedení nových zásad omezujících počty žádostí podaných jedním žadatelem. Schválená změna v zásadách tedy skutečně přinesla očekávaný efekt snížení administrativy, aniž by současně omezila počty žadatelů. Správce programů přijal celkem 31 žádostí o granty, 14 žádostí o dotace na celoroční sportovní činnost a 5 žádostí o dotaci na provoz sportovních zařízení. V Programu č. 1 Podpora kulturní činnosti je rozpočtováno Kč na jednorázové akce i celoroční činnost. OŠKS obdržel celkem 17 žádostí o grant ve výši Kč. V programu č. 2 Podpora volnočasových aktivit a vzdělávání dětí a mládeže je rozpočtováno Kč. Správce grantové kapitoly přijal celkem 8 žádostí v celkové výši Kč. Na podporu sportu je v rozpočtu města pro rok 2013 v Programu č. 3 Podpora sportovní činnosti rozpočtováno Kč na jednorázové sportovní akce, Kč na podporu celoroční činnosti sportovních oddílů a Kč na provoz sportovních zařízení. Oproti roku 2012 byl rozpočet na dotace navýšen o částku Kč. Grantových žádostí bylo podáno celkem 6 v celkové výši Kč, o podporu celoroční činnosti v celkové výši Kč požádalo 14 subjektů, žádostí o dotaci na provoz sportovních zařízení přijal správce programu 5 v celkové výši Kč. Začátkem března se sešly výbory zastupitelstva města, aby žádosti posoudily a doporučily rozdělení rozpočtovaných finančních prostředků radě a zastupitelstvu města. Přehled podpořených projektů po schválení v orgánech města přineseme v dalších číslech měsíčníku. Zpracovala: Petruše Matoušková RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu vakcinace psů Na základě 4 veterinárního zákona č. 166/99 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se uskuteční ve středu dne od 11,00 do 12,00 hod. a od 16,30 do 17,00 hod. povinné očkování psů a koček proti vzteklině. Vakcinace bude probíhat před vchodem Městského úřadu v Novém Boru. Očkovací průkaz vezměte s sebou. Novoborský měsíčník / duben

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. KraJsKÉ slavnosti sklářské slavnosti 14. - 15. 6. 2013. rekonstrukce KOMUnIKaCE KaLInOVa.

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. KraJsKÉ slavnosti sklářské slavnosti 14. - 15. 6. 2013. rekonstrukce KOMUnIKaCE KaLInOVa. NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2013 cena: 10 Kč rekonstrukce KOMUnIKaCE KaLInOVa str. 4 FOTOGaLErIE str. 25-29 KraJsKÉ slavnosti sklářské slavnosti 14. - 15. 6. 2013 str. 8-9 starostův ÚvodNík

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. FoToGaLeRIe. Cena Ď. upozornění. 5. května 2015. starostův ÚvodníK - Kam s ním?

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. FoToGaLeRIe. Cena Ď. upozornění. 5. května 2015. starostův ÚvodníK - Kam s ním? NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Květen 2015 cena: 10 Kč upozornění na splatnost poplatků ze psů a komunál. odpadu str. 2 FoToGaLeRIe den s policií a hasiči ocenění učitelů den země... str. 25-28

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. muzeum. dny evropského dědictví. FotoGalerie. život je poznání, loučení a vzpomínání (jan Neruda)

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. muzeum. dny evropského dědictví. FotoGalerie. život je poznání, loučení a vzpomínání (jan Neruda) NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2013 cena: 10 Kč dny evropského dědictví str. 4 muzeum nová stálá expozice Vernisáž 13. 9. 2013 v 17 hod FotoGalerie mariánská pouť str. 20 a 21 život je poznání,

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Poplatky za komunální odpad. str. 2

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Poplatky za komunální odpad. str. 2 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Leden 2011 Granty a dotace 2011 informace na str. 2 Poplatky za komunální odpad str. 2 cena: 9 Kč Rozpočet města na rok 2011 najdete na str. 10 novoroční slovo starosty

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. plán zimní údržby města 2013/14. zahájení adventu. fotogalerie

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. plán zimní údržby města 2013/14. zahájení adventu. fotogalerie NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Listopad 2013 cena: 10 Kč zahájení adventu 29. listopadu od 16:30 hod. na nám. Míru str. 38 fotogalerie str. 24-25 plán zimní údržby města 2013/14 str. 3 starostův

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. fotogalerie. NEJLEPŠÍ SPORTOVEC českolipska. novoborský sprint o pohár města

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. fotogalerie. NEJLEPŠÍ SPORTOVEC českolipska. novoborský sprint o pohár města NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Leden 2015 cena: 10 Kč novoborský sprint o pohár města str. 5 fotogalerie Zahájení adventu 2014 adventní koncert camella str. 20-21 NEJLEPŠÍ SPORTOVEC českolipska

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. městský zpravodaj. zápis do kroužků při ddm smetanka 2011/2012. dny evropského dědictví (ehd)

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. městský zpravodaj. zápis do kroužků při ddm smetanka 2011/2012. dny evropského dědictví (ehd) NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK městský zpravodaj Září 2011 cena: 9 Kč vyjádření policie čr k bezpečnostní situaci v novém boru str. 4 dny evropského dědictví (ehd) str. 5 zápis do kroužků při ddm smetanka 2011/2012

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. starostův úvodník - v získávání dotací jsme letos úspěšní. termín ZAsedÁnÍ zastupitelstva města

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. starostův úvodník - v získávání dotací jsme letos úspěšní. termín ZAsedÁnÍ zastupitelstva města NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červenec - srpen 2012 cena: 10 Kč MeZinÁrodnÍ sklářské sympozium igs str. 22-27 fotogalerie str. 15 a 16 KArtA sociálních systémů skarta str. 7 starostův úvodník -

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2014 cena: 10 Kč granty a dotace pro rok 2014 str. 3 Lyžařský sprint 15. února 2014 str. 8 stomatologické pohotovostní služby str. 23 investiční plán a návrh

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Novoborský sprint o pohár města. masopust Historická lyže. Fotogalerie

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Novoborský sprint o pohár města. masopust Historická lyže. Fotogalerie NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2015 cena: 10 Kč masopust Historická lyže str. 37, 38 Fotogalerie str. 20 a 25 Novoborský sprint o pohár města str. 3 a 35 starostův úvodník - přijede karel gott

Více

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2008 cena: 8,50 Kč Dotace na ekologické vytápění více informací str. 9 Divadlo za sklem program str. 24 ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 18.6.2008 od 17 hod. Sklářské

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. městský zpravodaj. vzpomínka na válečné veterány. kino na cestě. zahájení adventu

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. městský zpravodaj. vzpomínka na válečné veterány. kino na cestě. zahájení adventu NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK městský zpravodaj Listopad 2014 cena: 10 Kč zahájení adventu nám. míru 28. 11. 2014 od 16:30 hod. str. 35 vzpomínka na válečné veterány lesní hřbitov 10. 11. 2014 od 10:00 hod. str.

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Dny evropského dědictví - více str. 11. Pivobraní plné rockových legend

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Dny evropského dědictví - více str. 11. Pivobraní plné rockových legend NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2008 cena: 9,-- Kč Dny evropského dědictví - více str. 11 Vědomostní soutěž k výročí založení Československé republiky na str. 15 KOMUNÁLNÍ ODPAD splatnost končí

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2009 cena: 9 Kč Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí více str. 9 MC KOBLÍŽEK Rodičovské ladění, projekt podpořený EU více str. 18 Na novoborském Pivobraní

Více

Zápisy do 1. tříd více str. 13, 14

Zápisy do 1. tříd více str. 13, 14 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Leden 2009 cena: 9,-- Kč Nový způsob výplaty sociálních dávek více str. 5 Zápisy do 1. tříd více str. 13, 14 Zastupitelstvo města je plánováno 14. ledna v budově A

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK DEN ZEMĚ 22. 4. str. 8. 40 let městského zpravodaje. vzít sám na starost. Je pravda, že jinou odpověď

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK DEN ZEMĚ 22. 4. str. 8. 40 let městského zpravodaje. vzít sám na starost. Je pravda, že jinou odpověď NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Duben 2010 Tři hřiště pro novoborské děti str. 5 Josef Špachman, zakladatel zpravodaje Někdy začátkem tohoto roku jsem se v redakci zmínil o tom, že letos v dubnu

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK HASIČSKÝ SILVESTR. Městský zpravodaj. Lužické ozvěny ekofilmu Městské kino Nový Bor str. 14

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK HASIČSKÝ SILVESTR. Městský zpravodaj. Lužické ozvěny ekofilmu Městské kino Nový Bor str. 14 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2008 cena: 9,-- Kč ADVENTNÍ KONCERTY V NOVÉM BORU str. 2, 15 Když přichází Vánoc čas otevřete svá srdce široce ať štestí pozná každý z Vás přeji Vám krásné

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Fotogalerie z akcí. Hurá prázdniny 26. 6. 2015. starostův úvodník. str. 45. str. 25-28. str.

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Fotogalerie z akcí. Hurá prázdniny 26. 6. 2015. starostův úvodník. str. 45. str. 25-28. str. NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2015 cena: 10 Kč Informace o IGS 2015 str. 25-28 Fotogalerie z akcí str. 23, 24, 29, 30 Hurá prázdniny 26. 6. 2015 str. 45 starostův úvodník Je už poměrně všeobecně

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Promění se bývalý internát v další novoborskou školku?

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Promění se bývalý internát v další novoborskou školku? NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Květen 2010 cena: 9 Kč Dospělí dětem 28. - 30. května více str. 24 MUZEJNÍ NOC 29. května více str. 10 Trochu historie nikoho nezabije PhDr. Vladislav Jindra, 20.

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA 15. - 16. říjen 2010. Městský zpravodaj MIMOŘÁDNÁ VOLEBNÍ PŘÍLOHA

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA 15. - 16. říjen 2010. Městský zpravodaj MIMOŘÁDNÁ VOLEBNÍ PŘÍLOHA NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Říjen 2010 MIMOŘÁDNÁ VOLEBNÍ PŘÍLOHA strana č. 33-43 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA 15. - 16. říjen 2010 více informací str. 7, 8 cena: 9 Kč Program regenerace městských

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Čarodějnice. Městský zpravodaj ŘEMESLO A UMĚNÍ VE SKLE NOVÝ BOR 2009. sv. Florián a sv. Agáta (Háta)

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Čarodějnice. Městský zpravodaj ŘEMESLO A UMĚNÍ VE SKLE NOVÝ BOR 2009. sv. Florián a sv. Agáta (Háta) NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Duben 2009 cena: 9,-- Kč ŘEMESLO A UMĚNÍ VE SKLE NOVÝ BOR 2009 str. 8 VÝSTAVA VE SKLÁŘSKÉM MUZEU LUDMILA LAGESSON - ANDRASKO str. 8 Čarodějnice Po roce se novoborské

Více

Bezúročné půjčky více str. 2

Bezúročné půjčky více str. 2 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2009 cena: 9,-- Kč Informace pro žadatele o podporu v nezaměstnanosti str. 6 Masopust v duchu karnevalu Bezúročné půjčky více str. 2 Již poněkolikáté se koná

Více

PAVEL SATRAPA BROUŠENÉ SKLENĚNÉ PLASTIKY 5. 10. 2008 11. 1. 2009 VÝSTAVA VE SKLÁŘSKÉM MUZEU. Využijme práva volit

PAVEL SATRAPA BROUŠENÉ SKLENĚNÉ PLASTIKY 5. 10. 2008 11. 1. 2009 VÝSTAVA VE SKLÁŘSKÉM MUZEU. Využijme práva volit NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Říjen 2008 cena: 9,-- Kč VOLBY do zastupitelstva kraje str. 6, 7 PAVEL SATRAPA BROUŠENÉ SKLENĚNÉ PLASTIKY 5. 10. 2008 11. 1. 2009 VÝSTAVA VE SKLÁŘSKÉM MUZEU Využijme

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK ZAHÁJENÍ ADVENTU. Městský zpravodaj SOUTĚŽ PRO DĚTI EKOLAMP. Sklářská ulice jako poslední

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK ZAHÁJENÍ ADVENTU. Městský zpravodaj SOUTĚŽ PRO DĚTI EKOLAMP. Sklářská ulice jako poslední NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Listopad 2009 Výstava Vlastimil Pospíchal Sklářské muzeum Nový Bor výstava potrvá do konce roku 2009 Fotografická výstava Klíč 759 Městské kino Nový Bor ZAHÁJENÍ ADVENTU

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. KVĚTEN 2008 - číslo 5/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. KVĚTEN 2008 - číslo 5/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 20. 3. účast na společenské akci spol. Chládek&Tintěra v Pardubicích 21. 3. jednání s p. Čepelkou (místopředseda euroregionu Glacensis); jednání s Ing.

Více

Odpady ve sběrném dvoře nadále zdarma!

Odpady ve sběrném dvoře nadále zdarma! IX. ROČNÍK www.chrudim-city.cz ÚNOR 2006 Odpady ve sběrném dvoře nadále zdarma! Za běžný odpad ve sběrném dvoře neplatíte aneb odpovědi na nejčastější dotazy. V lednovém Zpravodaji vyšlo upozornění o zpoplatnění

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více