NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. městský zpravodaj. Cena ď stomatologická Pohotovost. jeden svět

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. městský zpravodaj. Cena ď 26. 4. 2013. stomatologická Pohotovost. jeden svět 12.- 14. 4. 2013"

Transkript

1 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK městský zpravodaj Duben 2013 cena: 10 Kč jeden svět str. 12 stomatologická Pohotovost str. 35 Cena ď str. 11 starostův úvodník počet hracích automatů v novém boru nadále klesá termíny příštích zasedání zastupitelstva města středa středa zasedací místnost měú 3. patro budova a začátek v 16:30 hodin Zastupitelstvo města Nový Bor schválilo v listopadu 2011 Obecně závaznou vyhlášku č.6/2011 (dále jen OZV) o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města Nový Bor, platnou od 1. ledna V roce 2012 doběhla platnost všech povolení, vydaných MěÚ Nový Bor na provozování klasických výherních hracích přístrojů (VHP) před koncem roku Těch bylo v r celkem 57 kusů a byly provozovány v 18 povolených provozovnách. Dále byly na území města (a zůstávají nadále v provozu) interaktivní videoloterijní terminály (IVLT), na které bylo před účinností zákazové vyhlášky vydáno povolení (licence) Ministerstvem fi nancí ČR. V listopadu 2011 jich zde bylo provozováno 43 a to na adresách, kde byly povoleny VHP a na dalších dvou lokalitách (1x čerpací stanice PHM, 2x Sokolovna). Celkem tedy bylo v listopadu 2011 ve městě v provozu na 20 lokalitách 100 přístrojů. Po nabytí účinnosti OZV došlo k výrazné redukci ke dni bylo fyzickou inventurou kontrolou, provedenou Finančním odborem města Nový Bor v součinnosti s městskou policií - zjištěno, že zde již není provozován ani jediný VHP, dále že jsou zde v provozu IVLT, povolené MF ČR, v počtu 55 ks, na 10 povolených adresách. V lednu 2013 se k nám přes Ministerstvo fi nancí ČR dostaly tři žádosti o povolení dalších IVLT. V duchu platné vyhlášky jsme všechny tyto žádosti zamítli. Z výtěžku (poplatků) bylo použito na sociální účely Kč (granty na oblast sociální péče a zdravotnictví ve výši Kč, granty do oblasti protidrogové prevence ve výši Kč). K tomu město v roce 2012 v rámci novely rozpočtového určení daní obdrželo celkem z hazardu od Ministerstva fi nancí ČR ,84 Kč, a z těch bylo rozděleno do oblasti sportu, kultury, uměleckého školství, prevence kriminality, činnost muzea a volnočasové aktivity Kč, zbytek byl zapojen rovněž do provozního rozpočtu města, z něhož bylo v r přispíváno na provoz sportovních zařízení ( Kč), na činnost sportovních oddílů ( Kč), na sportovní granty ( Kč), na kulturní granty ( Kč), na činnost Domu dětí a mládeže Kč, na kulturní akce města ( Kč), na pokrytí provozní ztráty fi rmy Kultura Nový Bor s.r.o. ve 100% vlastnictví města ( Kč) a další položky v různých kapitolách roz- počtu města. Ilustrační foto Takto bylo rozděleno výše zmíněných Kč: Oblast sportu: Kč Kč Oblast kultury: Kč (areál letního kina) Oblast uměleckého školství: Kč (klavírní křídlo pro ZUŠ) Prevence kriminality : Kč (kamerový systém města) Kč (herní prvky - jedná se o vandaly zničené pérovací koně na dětském hřišti) Sklářské muzeum: Kč (120. výročí existence) Volnočasové aktivity: Kč z toho: Svaz postižených civilizačními chorobami , Junák Nový Bor , Roska Česká Lípa (pacienti s roztroušenou sklerózou v Novém Boru) , Český rybářský svaz Nový Bor na práci s mládeží, Církev československá Nový Bor , Český červený kříž Nový Bor 5.000, Klub českých turistů Nový Bor 5.000, Rodina v centru , Svaz důchodců , Drobné památky severních Čech Jak je vidět, cílem vedení města je výrazné omezení těchto jednorukých banditů a ze získaných fi nančních prostředků podpořit především sport, kulturu, volnočasové aktivity mládeže a neziskové organizace, které se starají o lidi s postižením a seniory. Mgr. Jaromír Dvořák starosta města Nový Bor

2 Zprávy z města město nový bor nabízí k prodeji nebytový prostor do OV v panelovém domě čp. 748 v ul. Rumburských hrdinů, v 1.PP Cena Kč Nebytový prostor je volný bez nájemníků podlahová plocha 14,9 m² vhodný jako sklep, dílna, sklad Bližší informace na tel nebo na (úřední deska) parcelu na stavbu rodinného domu pč. 1847/1 o výměře 981 m² v k.ú. Arnultovice u Nového Boru (lokalita Lesní čtvrť) Minimální cena: 350 Kč/m² Bližší informace na tel nebo na (úřední deska) nebytový prostor do OV v panelovém domě čp. 748 v ul. Rumburských hrdinů, v 1.PP Cena Kč Nebytový prostor je volný bez nájemníků, podlahová plocha 22,4 m². Vhodný jako sklep, dílna, sklad. Bližší informace na tel nebo na (úřední deska) parcelu pč. 1701/1 o výměře 529 m² byt v Novém Boru do OV Rumburských hrdinů 741, 10. patro Cena Kč Bližší informace na tel nebo na (úřední deska) v k.ú. Arnultovice u Nového Boru Cena: Kč Bližší informace na tel nebo na (úřední deska) NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Sídlo redakce: MěÚ Nový Bor, odbor školství, kultury a sportu, nám. Míru 1, Nový Bor Tel: , Redakce: Markéta Růžičková Městský zpravodaj Cena: 10 Kč Internetové stránky MěÚ Nový Bor: Redakční rada: Mgr. Miroslav Šeps - předseda, Mgr. Kateřina Mašková, Mgr. Magdaléna Svobodová, Mgr. Alexandra Šlegrová, Ing. Otakar Válek, Jana Veselá, Daniela Žďárková DTP: Markéta Růžičková Tisk: Reklama Klapka, s.r.o., Dubická 991, Česká Lípa, tel: Povoleno: evidenční číslo MK ČR E Náklad: ks Vytištěno: Vydáno: Redakční rada má právo zamítnout příspěvky, které budou v rozporu se statutem měsíčníku nebo budou dodány po uzávěrce. Vydavatel nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody. 2 Novoborský měsíčník / duben 2013

3 Zprávy z města město nový bor nabízí k prodeji stavební parcelu pč. 1842/3 o výměře 888 m² (oddělená dle GP z parcely pč. 1842/1) parcelu pč. 1921/1 o výměře 357 m² v k.ú. Arnultovice u Nového Boru Cena: Kč Bližší informace na tel nebo na (úřední deska) v lokalitě Lesní čtvrť v k.ú. Arnultovice u Nového Boru za cenu 350 Kč/m² Bližší informace na tel nebo na (úřední deska) starostovy dny otevřených dveří středa 3. dubna od 13:00 hodin pondělí 6. května od 13:00 do 16:00 hodin středa 12. června od 13:00 hodin střední Školy v libereckém kraji přijímací řízení pro Školní rok 2013/2014 Uchazeči o studium na středních školách v Libereckém kraji ve všech oborech s maturitní zkouškou a oborech nástavbového studia v denní formě absolvují v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 ověření znalostí, dovedností a schopností formou jednotných testů společnosti Scio ( Testovány budou znalosti z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů, přičemž uchazeči o vzdělávání v oborech nástavbového studia v denní formě budou testováni pouze z obecných studijních předpokladů. Testy budou centrálně administrovány a vyhodnoceny. Testování proběhne ve dvou řádných termínech a v jednom termínu náhradním: řádné termíny přijímacího řízení: 22. duben duben 2013 náhradní termín přijímacího řízení: 13. květen 2013 Uchazečům jsou na webových stránkách informačního a vzdělávacího portálu Libereckého kraje k dispozici vzorové testy. Své dotazy k testování můžete také směrovat na telefon a kontaktní osoba: Naděžda Vojnovičová Jiří Zelenda Testování bude probíhat pouze v prvním kole přijímacího řízení, a to ve dvou řádných termínech a jednom termínu náhradním. Výsledky testování budou v rámci prvního kola nepřenositelné a uchazeči budou konat maximálně tolik testů, kolik podali přihlášek. Výsledky testování z prvního kola budou přenositelné do všech dalších kol přijímacího řízení. Na najdou všichni zájemci průvodce přijímacím řízením pro školní rok 2013/2014. Informace převzaty z RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Novoborský měsíčník / duben

4 Zprávy z města informace k rekonstrukci středu města Vážení občané, v poslední době proběhly tiskem informace o zahájení příprav na rekonstrukci středu města, která bude zahrnovat prostor náměstí Míru, prostor před MěÚ, před kostelem a ZŠ náměstí Míru a prostor pracovně zvaný pod Pelikánem. První pracovní verze řešení prostoru před městským úřadem Abychom se vyvarovali různých fám a zaručených zpráv, dovolte mi objasnit celou problematiku. Jak již zmínil starosta města Mgr. Jaromír Dvořák ve svém úvodníku v únorovém čísle Novoborského měsíčníku, byla pro řešení prostoru středu města založena pracovní skupina, jejímiž členy jsou zástupci politických stran napříč politickým spektrem a jednotliví odborníci z různých oblastí pozemního stavitelství. Opakuji, že se nacházíme ve fázi zpracování realizační projektové dokumentace, která by měla být základním dokumentem pro výběr zhotovitele na realizaci stavebních prací. vlajka pro tibet Nový Bor se i letos připojil k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. Na stožáru před budovou radnice na náměstí Míru tak vlála tibetská standarta. Celosvětová kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v této asijské zemi. Právě v Tibetu totiž 10. března před čtyřiapadesáti lety došlo k povstání tamních obyvatel proti čínské okupaci, při němž zemřelo 80 tisíc Tibeťanů. Vyvěšením tibetské vlajky pak město Nový Bor, stejně jako další čtyři stovky měst, obcí, městských částí a krajů v Česku, vyjádřilo nesouhlasný postoj k potlačování svobody, národní a kulturní identity Tibetu. Jana Maněnová S ohledem na fi nanční možnosti města bylo rozhodnuto o první etapě stavebních prací, kterými bude rekonstrukce prostoru před Městským úřadem. Tento prostor byl zvolen první etapou pro svou návaznost na letos rekonstruovanou komunikaci Kalinova (zahájení plánováno od června), zejména nejen pro snadnější napojení inženýrských sítí, ale i pro stanovení vhodné budoucí objízdné trasy při dalších rekonstrukcích prostor středu města. Realizační projektová dokumentace vychází z dokumentace pro stavební povolení, jejichž autorem je společnost ŠÍPEK ASSOCIATES s.r.o. Architektonické řešení prostoru před MěÚ by mělo zůstat zachováno, kromě objektů kavárny, veřejného podzemního WC, opěrné zdi s fontánou a teras se schodišti. Uvedené objekty budou z realizační dokumentace vypuštěny a realizovat se nebudou. Naopak je snaha o rozšíření počtu parkovacích míst. Původně byla navržena v prostoru před Sklářským muzeem šikmá stání. Nově se bude jednat o kolmá stání, což zvýší počet parkovacích míst v tomto prostoru o 6 stání. Neméně důležitou součástí je doprojektování dokumentace podle současné legislativy, kdy vyhlášky a normy se mění téměř každý rok. Abychom rovněž předešli spekulacím o tom, že se mění projekt autora bez jeho vědomí, mohu Vás ubezpečit, že odbor rozvoje města informoval profesora Šípka nejen dopisem v listinné podobě, ale byla mu zaslána korespondence i v elektronické podobě na všechny známé ové adresy. Obsahem dopisu byla informace o oživení projektu, žádost o souhlas se změnami a zároveň pozvání na jednání pracovní skupiny. Pro názornost uvádím první pracovní verzi řešení prostoru před MěÚ, kde je již zřetelné vypuštění výše uvedených objektů z dokumentace. O defi nitivní podobě realizační dokumentace budeme občany informovat ať už prostřednictvím Novoborského měsíčníku nebo www stránek města. Ještě nás čeká však mnoho práce, než bude znám výsledek a bude možno provést první etapu Rekonstrukce středu města, tak abychom byli po právu pyšní a mohli se srovnávat s okolními městy. Ing. Miroslav Jeništa vedoucí Odboru rozvoje města trhy na náměstí Míru v Novém Boru 18. dubna května 2013 městský úřad nový bor spojovatelka: Novoborský měsíčník / duben 2013

5 Zprávy z města nový bor navázal spolupráci s ruským nikolskem Dohodu o vzájemné spolupráci a přátelství mezi sklářskými městy Nový Bor a Nikolsk podepsali v pondělí 25. února jejich zástupci, starosta Nového Boru Jaromír Dvořák a za ruského partnera Michail Kuzněcov, vedoucí správního okresu Nikolsk. Dvacetičlennou ruskou delegaci, která dorazila týdne na novoborskou radnici, tvořili zástupci města Nikolsk, správní oblasti Penza a tamní sklářští podnikatelé a umělci. Navázání vzájemné spolupráce mezi oběma městy iniciovala ruská strana, a to na základě informací o úspěchu posledního novoborského Mezinárodního sklářského sympozia. Nikolsk totiž stejně jako Nový Bor patří k významným sklářským centrům, sdělil starosta města Jaromír Dvořák. Právě možnosti podpory sklářství ze strany místních samospráv pak bylo jedním ze stěžejních témat vzájemné debaty. Foto: Jana Maněnová Přijeli jsme k vám načerpat nové zkušenosti. Velmi nás zaujal způsob propagace a prezentace Nového Boru jako města skla. Zamýšlíme po vzoru Nového Boru pořádat také u nás sklářské sympozium, ale v menším rozsahu. Chceme k nám rovněž pozvat české sklářské umělce. Organizační podrobnosti v dohledné době projednáme a poté prostřednictvím pracovníků nikolského muzea skla a křišťálu budeme o podmínkách účasti blíže informovat i české výtvarníky, pronesl Michail Kuzněcov, vedoucí správního okresu Nikolsk. Ten také dodal, že obě města si jsou v mnohém podobná. Dvacetitisícový Nikolsk leží v obdobně krásné zelené krajině, kterou si oblíbil například ruský básník Lermontov. Stejně jako v Novém Boru, i u nás má sklářství dlouholetou tradici. Podniky v Nikolsku pak také před pěti lety postihla krize a došlo k výraznému útlumu jejich výroby, přiblížil paralelu mezi oběma městy Michail Kuzněcov. Členové ruské delegace se během hodinové schůzky na novoborské radnici zajímali zejména o přístup samosprávy ve vztahu k podnikatelským subjektům. Starosta Jaromír Dvořák se zástupci města Nikolsk zástupci nového boru a německého hadamaru jednali o vzájemné spolupráci Zaměstnanost obyvatel Nového Boru vnímáme jako prioritu, proto se snažíme být podnikatelům a fi rmám, jež zde vytvářejí pracovní místa, nápomocní v řadě oblastí souvisejících s jejich činností, ať už se jedná o administrativní záležitosti nebo podporu prezentace jednotlivých fi rem, řekl Jaromír Dvořák. Podle něho je navázání partnerství mezi městy Nový Bor a Nikolsk pozitivním počinem. Jsem přesvědčen, že vzájemná spolupráce přinese v blízké budoucnosti řadu výhod na obou stranách a povede k navázání nových obchodních kontaktů a výměně informací mezi zdejšími a ruskými podnikateli, uzavřel Jaromír Dvořák. Po návštěvě radnice si ruští návštěvníci ještě prohlédli novoborské sklářské muzeum, zdejší střední školu a zavítali i do několika sklářských fi rem. Jana Maněnová V polovině prvního březnového týdne zavítala do Nového Boru návštěva z německého Hadamaru. Čtyřčlennou delegaci Foto: Jana Maněnová složenou ze zástupců vedení města a tamní sklářské školy přivítali na radnici starosta Nového Boru Jaromír Dvořák společně s místostarostkou Stanislavou Silnou. Cílem společného jednání pak bylo navázání užší spolupráce mezi oběma městy i sklářskými školními a muzejními institucemi. Nový Bor a Hadamar jsou města známá zejména svým vysoce kvalitním sklářským školstvím. Proto jsem velmi rád, že naše pozvání ke společnému setkání přijali nejen představitelé hadamarské samosprávy, ale také zástupci tamní odborné sklářské školy, sdělil starosta Nového Boru Jaromír Dvořák a zároveň dodal, že společné jednání má vést k navázání užší a pravidelné spolupráce, a to zejména v oblasti sklářství, kultury a turizmu. Návštěva z Hadamaru na novoborské radnici Na jeho slova poté navázal Michael Ruoff, starosta Hadamaru. Ten poukázal na skutečnost, že po druhé světové válce v jeho městě našel nový domov velký počet německých vysídlenců, kteří pocházeli právě z Nového Boru. V Hadamaru máme dvě ulice, jejichž názvy připomínají společnou historii, a to ulici Novoborskou a Egermannovu. Bohužel, na rozdíl od Nového Boru u nás postupně sklářská výroba, která se zde Pokračování na str. 6 Novoborský měsíčník / duben

6 Zprávy z města zástupci nového boru a německého hadamaru jednali o vzájemné spolupráci Dokončení ze str. 5 rozvíjela po válce díky vysídlencům z Československa, postupně během desetiletí upadala. V současnosti tak zde funguje pouze odborná sklářská škola. Ta si ale stále udržuje velmi vysokou úroveň a oblibu u studentů z celého Německa i ze zahraničí, přiblížil Michael Ruoff. a sklářského umění. Jeho součástí bude řada akcí odborného, společenského a kulturního rázu. V rámci tohoto festivalového týdne proběhne rovněž umělecká soutěž nebo prezentace českého skla a tradice, popsal Michael Ruoff s tím, že na tento festivalový týden budou pozváni i zástupci města Nový Bor a novoborské sklářské školy. Podle hadamarského starosty pak cílem návštěvy bylo především získání nových zkušeností v souvislosti s podporou sklářské tradice a upevnění vzájemných vazeb mezi oběma městy. V září letošního roku plánujeme v Hadamaru uspořádat ve spolupráci s místní sklářskou školou festivalový týden skla V rámci své návštěvy pak delegace z Hadamaru zavítala také do lindavské sklárny Ajeto, prohlédla si huť, dílny a ateliéry novoborské sklářské školy, prostory městského divadla a nevynechala ani expozici Sklářského muzea Nový Bor. Jana Maněnová sociální problematika v novém boru Sociální služby, jejich nabídka a způsoby poskytováni i sociální rizika. To byla jedna ze stěžejních témat jednání, která během měsíce února vedli představitelé města Nový Bor. V polovině února se v zasedací místnosti novoborské radnice sešli zástupci dvacítky institucí, organizací a sdružení, které v Novém Boru a jeho okolí poskytují místním obyvatelům sociální služby. Ti přijali pozvání místostarostky města Stanislavy Silné, která schůzku iniciovala. Foto: Jana Maněnová Zástupci institucí, organizací a sdružení poskytující sociální služby Cílem společného setkání poskytovatelů služeb bylo hlavně jejich vzájemné poznání a navázání užší spolupráce mezi jednotlivými subjekty, sdělila Stanislava Silná, jež zároveň dodala, že během jednání dostali jeho účastníci možnost přednést prezentace své činnosti. Toho využil například Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Novém Boru zastoupený jeho vedoucí Jiřinou Kubáňovou. Společné setkání poskytovatelů různých sociálních služeb je velmi dobrý způsob, jak společně koordinovat a zefektivňovat poskytované služby s ohledem na různé cílové skupiny klientů, poznamenala Jiřina Kubáňová. největším rizikem je sociální vyloučení a zadluženost Na téma sociálních služeb a rizik v sociální oblasti navázalo také únorové setkání vedení města Nový Bor s Petrem Tulpou, členem rady Libereckého kraje pro resort sociálních věcí. Ten v doprovodu Kateřiny Tomínové, pověřené vedením Odboru sociálních věcí Libereckého kraje, jednal na novoborské radnici se zástupci města o nejzávažnějších sociálních problémech, možnostech a způsobech jejich řešení. Podle místostarostky Stanislavy Silné pak největší rizika v sociální oblasti spočívají v sociálním vyloučení občanů, kteří se v důsledku zadluženosti, dlouhodobé nezaměstnanosti a ztráty bydlení propadají na sociální dno. Stanislava Silná současně radního Petra Tulpu seznámila s výčtem opatření, která město v součinnosti s neziskovými organizacemi na území Nového Boru realizuje. Řada těchto opatření je však ohrožena nedostatkem fi nančních prostředků na činnost sociálních služeb. Jedná se například o službu terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi i činnost Centra odborné psychologické pomoci, přiblížila Stanislava Silná. Financování sociálních služeb bylo poté tématem i další diskuze. Petr Tulpa následně vyzdvihl iniciativu novoborské samosprávy při řešení sociálních otázek a zároveň přislíbil v této souvislosti pomoc a spolupráci. Radní Petr Tulpa rovněž vyjádřil ocenění za výjimečný a hluboce lidský přístup měst Nového Boru a Cvikova, a to ve vztahu k procesu transformace pobytových zařízení Libereckého kraje a úspěšně pokračující transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mařenicích. Na závěr návštěvy radní Tulpa i se svým doprovodem navštívil ubytovnu v Severní ulici, kde se seznámil s činností Farní charity Česká Lípa a doprovodnými aktivitami ubytovny s klubovnou Koblížek (Rodina v centru o.s.) a projektem Šance pro Šluknovsko, který na ubytovně působí formou protidluhové poradny. Je velmi pozitivní, že na poskytované doprovodné aktivity a programy nežádá Farní charita fi nanční podporu od obce, krajského úřadu či ministerstva, zhodnotil Petr Tulpa. Zástupci Libereckého kraje a města Nový Bor zavítali také do zdejšího Senior centra, jehož zřizovatelem je společnost Ambeat Health Care a.s. Bylo nám zde sděleno, že majitel společnosti rozhodl s ohledem na malý zájem klientů dočasně pozastavit poskytování této služby do zajištění poptávky odpovídající kapacitě budovy v Novém Boru. Nenaplnily se totiž původní předpoklady, že zařízení bude naplněno v maximální kapacitě 68 klientů. A to i přesto, že v pobytových zařízeních se stejnou cílovou skupinou existuje vysoký převis poptávky nad nabídkou, uzavřela místostarostka Stanislava Silná. Jana Maněnová 6 Novoborský měsíčník / duben 2013

7 Zprávy z města roční souznění Farní Charity s ubytovnou v severní Ubytovna Nový Bor na adrese Severní 775 je od 1. května 2012 provozována Farní charitou Česká Lípa. V současné době je ubytovna plně obsazena cca 128 nájemníky (včetně dětí) na 62 pokojích. Mezi ubytovanými nalezneme osamělé matky s dětmi, nezaměstnané na sociálních dávkách, starobní důchodce s nízkým důchodem, mladé rodiny s dětmi bez příjmů či občany propuštěné z nápravných zařízení a v neposlední řadě i klientky Farní charity Česká Lípa, matky s dětmi v tísni, kterým končí jednoleté ubytování v azylovém Domě Jonáš. O ne vždy zcela bezproblémový chod ubytovny se stará její obslužný personál. Krom vedoucího ubytovny jsou to vrátní na nepřetržité službě, uklízečka, údržbář a velmi důležitý sociální pracovník občanský poradce o. s. D sídlící přímo na ubytovně. Jeho služeb využívají ubytování ku pomoci například v otázkách nároků na sociální dávky, žalob k soudu o výživné, ale i při vypracování životopisů a žádostí o práci, při poradenství v oblasti šikany od druhých osob, při pomoci s doučováním dětí (dobrovolnický program), při poradenství v oblasti rodinného práva, či při hledání vhodného zaměstnání a bydlení. Ubytovna za rok provozu samozřejmě ukázala svá úskalí, s nimiž se musel či stále musí současný provozovatel dennodenně potýkat. V prvé řadě jsou to problémy technického rázu. Za rok provozu byla Farní charita nucena provést na zhruba polovině pokojích větší a velké opravy, na téměř všech pokojích došlo k drobným údržbám, na některých pokojích musel být proveden postřik proti štěnicím, jejichž zdroj byl následně objeven v nevyklizených skladech po bývalém provozovateli. Neustálým problémem jsou téměř 30 let stará okna, původní stoupačky, sanitární zařízení (WC, baterie) a dveře. Problémy, které obyvatelé Nového Boru vnímají intenzivněji, jsou spjaté s lidským faktorem. Problémy s chováním ubytovaných, alkoholismus, drogy, vzájemná nesnášenlivost či vandalismus na ubytovně i v okolí zaměstnává Charitu co den. Ne na všechno je však Farní charita sama. Nedostatečný dozor nad dětmi ze opakovaný sběr víček od Pet lahví Žádáme širokou veřejnost, osvědčené sběrače a nadšence pro ochranu životního prostředí opět o sběr víček od PET lahví. Tentokrát budou sesbíraná víčka sloužit hned ke dvěma účelům prvotně jsou určena pro Den Země dne ve Smetanových sadech (skládání barevné duhy) a následně je využijeme k recyklaci pro výrobu vzorové plastové lavičky. Víčka roztříděná dle barev, ale samozřejmě i netříděná, budeme shromažďovat na OŽP MěÚ Nový Bor, budova A, 2. patro, dveře č (nebo dle domluvy - tel ). Sběr začíná okamžikem zveřejnění a končí prázdninami ( ). Všem předem děkujeme! Ing. Jitka Kopčáková vedoucí Odboru životního prostředí Klub Koblížek - prostory k volnočasovým aktivitám strany ubytovaných rodičů eliminuje Farní charita Česká Lípa ve spolupráci s novoborským o. s. Rodina v centru, které nabízí dětem třikrát do týdne v prostoru ubytovny volnočasový klub Koblížek, a to jak pro předškolní, tak i školní děti. Provozovatel ubytovny však neposkytuje ubytovaným jen střechu nad hlavou. V rámci spolupráce se sociálním podnikem, měli někteří aktivnější jedinci možnost přivýdělku na údržbě zasněžených městských ploch Nového Boru, či při manuálních pracích v přilehlých výrobnách. Farní charita Česká Lípa stále věří v schopnost porozumění ze strany novoborských občanů při provozu ubytovny, neboť lidé, kteří nemají střechu nad hlavou, mohou být pro společnost daleko větším problémem, než lidé se zázemím. Zároveň Farní charita Česká Lípa srdečně děkuje Městu Nový Bor, Rodině v centru, Občanské Poradně Liberec o. s. D, pomáhajícím dobrovolníků a všem příznivcům a přátelům Farní charity Česká Lípa za pomoc a vstřícnost při provozu ubytovny. Jiří Gotlieber V lavicích novoborských základních škol se má oproti loňsku, podle výsledků letošních zápisů do prvních tříd, od září vzdělávat o 24 dětí více. Výrazný nárůst budoucích žáčků pak zaznamenaly základní školy na náměstí Míru a v Arnultovicích. Název školy počet zapsaných prvňáčků vzrostl počet zapsaných žáků 2012/2013 počet zapsaných žáků 2013/2014 odklady žáků 2012/2013 odklady žáků 2013/2014 ZŠ U Lesa ZŠ náměstí ZŠ praktická ZŠ Gen. Svob CELKEM Zpracovala: Yweta Plechatá RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Novoborský měsíčník / duben

8 Zprávy z města zelené známky Zelené známky slouží především ke kontrole svozové fi rmy, která odváží odpad. Při kontrole nádob v měsíci prosinci 2012 jsme s fi rmou COMPAG zkontrolovali ks nádob. Z tohoto množství jsme zjistili, že není zelená známka u 400 nádob. Následně jsme vyzvali občany ke kontrole této zelené známky v Novoborském měsíčníku a na webových stránkách města. Chceme, aby každý občan měl vztah k odpadům Ilustrační foto a nádobě na odpady, a to především, že si zkontroluje zelenou známku a celou nádobu, aby byla funkční a sloužila tomu správnému účelu. Pokud Vám někdo známku sloupne, dostavte se na Městský úřad, nám. Míru čp. 1, II. patro, dveře č. 9, kde obdržíte novou. Zpracoval: Mgr. Petr Škop Ing. Lenka Kazberuková vedoucí Odboru správy majetku sběrové soboty v roce 2013 sběrové soboty v novém boru - sběr železného šrotu Výše uvedený odpad je třeba uložit ve stanovený den k popelnicím, svoz uskuteční v průběhu celého dne fi rma COMPAG CZ s.r.o. velkoobjemové kontejnery v bukovanech, horním a dolním pihelu, janově u Co a u autobusové zastávky, u rybníčku, u restaurace, ve spodní části janova u hradu a v Chomoutech Vedle přistavených kontejnerů je možné v těchto dnech přistavit i lednice, TV - kompletní, svázaný papír a železný šrot. Zpracoval: Mgr. Petr Škop , , , , Ing. Lenka Kazberuková vedoucí odboru správy majetku svozy odpadů s čárovými kódy v roce 2013 svozy pytlů papíru a plastů z domácnosti, které jsou opatřeny čárovými kódy, budou probíhat zpravidla první pondělí v měsíci, tedy v termínech: 8. 4., 6. 5., 3. 6., 1. 7., 5. 8., 2. 9., , , Protože se objevily nejasnosti a dotazy, znovu důrazně žádáme občany, aby kontrolovali průběžně svá odevzdaná množství na webových stránkách města: městský úřad - odbory - odbor správy majetku komunální odpady evidence sběru tříděného odpadu s čárovým kódem nebo přímo na úřadě a aby své kódy před svozem důsledně přelepovali průhlednou izolepou (lépe drží)!! Upozorňujeme občany, že účetní období pro separaci s čárovými kódy končí vždy k Od začalo nové účetní období. Zpracoval: Mgr. Petr Škop má to smysl, třiďte odpad! Ing. Lenka Kazberuková vedoucí Odboru správy majetku v novoborských ulicích se znovu objevují černé skládky Od začátku roku bylo na území města zlikvidováno hned několik nepovolených skládek odpadu různého druhu. Během prvních týdnů tohoto roku odstranili pracovníci veřejně prospěšných prací v Novém Boru tři skládky, které vznikly v blízkosti kontejnerových nádob na odpad v ulicích města. Náklady na jejich likvidaci se vyšplhaly na 15 tisíc korun. Kromě toho nadále odstraňujeme opětovně a průběžně další menší skládky, jež se objevují na území Nového Boru, upřesnil Petr Škop, vedoucí oddělení technických služeb a komunálního odpadu Městského úřadu v Novém Boru. Ten dále doplnil, že v této souvislosti jsou problematické například lokalita sídliště Rumburských hrdinů, Alšova ulice nebo Tržní náměstí. Skládka v blízkosti kontejneru Jana Maněnová 8 Novoborský měsíčník / duben 2013

9 Zprávy z města Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Nový Bor Upozorňujeme občany, že k datu končí splatnost 1. pololetí 2013, uvedeného místního poplatku. Pokud jste platbu zapomněli uhradit v tomto termínu, učiňte tak neprodleně, vyhnete se tím penalizaci poplatku po splatnosti. Pro informaci uvádíme způsoby úhrady a sazbu poplatku: Sazby poplatku pro kalendářní rok 2013 sazba pro osobu s trvalým pobytem/kalendářní rok: 500 Kč/ osoba/kalendářní rok sazba pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, kde není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba: 500 Kč/kalendářní rok sazba pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci /kalendářní rok: 100 Kč/ kalendářní rok (úleva sazby) úleva pro poplatníky, kteří se zapojili do systému třídění papíru a plastů poplatník je povinen při hrazení poplatku v pokladně znát výši své úlevy (tuto částku si kontroluje sám, popřípadě informaci o výši své slevy může získat na MěÚ budova A p. Mgr. Petr Škop, tel , p. Božena Zitová ) Splatné termíny k kalendářního roku (50% částkou sazby) k kalendářního roku (50 % částkou sazby) nebo k celoroční sazbou Způsoby úhrady bankovním převodem (pro platby komunálního odpadu převodem číslo účtu: ( / příslušný variabilní symbol pro platbu) platební kartou (pokladna MěÚ N. Bor - budova B přízemí) složenkou na vyžádání ( složenky nebudou hromadně zasílány) hotovostně v pokladně MěÚ Nový Bor (přízemí budovy B Egermannova, č.p prostřednictvím služby SIPO (pokud máte zájem hradit místní poplatek za komunální odpad prostřednictvím služby SIPO, dostavte se na MěÚ Nový Bor náměstí Míru, budova A 2. patro, č. dv. 8 místní poplatky - zde sdělíte své spojovací číslo SIPO a svým písemným souhlasem umožníte provedení úhrady) Stejně tak k datu končí splatnost místního poplatku ze psů. informace dále dostupné z webových stránek: POZOR NOVÁ OHLAŠOVACÍ POVINNOST Vyzýváme fyzické osoby, které mají na katastrálním území města Nový Bor (Nový Bor, Arnultovice, Janov, Bukovany, Pihel) ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, kde není přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba, aby tuto skutečnost ohlásili správci místního poplatku. Dle novely zákona o místních poplatcích č. 174/2012 a účinné Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 od mají tyto fyzické osoby povinnost přihlásit se k této poplatkové povinnosti a platit poplatek ve výši za jednu fyzickou osobu. Zpracovala: Bc. Božena Zitová Ing. Jiří Anděl vedoucí Finančního odboru Granty a dotace v oblasti kultury, sportu a vzdělávání v roce 2013 Odbor školství, kultury a sportu jako správce grantových prostředků přijal a zpracoval v roce 2013 celkem 52 žádostí podaných v rámci vypsaných výzev v oblasti kultury, sportu, vzdělávání a volnočasových aktivit dětí a mládeže. Dvě žádosti byly vyřazeny z důvodu nesplnění podmínek uvedených v platných zásadách a výzvách. O tomto postupu byli žadatelé zpracovatelem žádostí vyrozuměni. V porovnání s minulými roky je počet žádostí opět nižší v důsledku zavedení nových zásad omezujících počty žádostí podaných jedním žadatelem. Schválená změna v zásadách tedy skutečně přinesla očekávaný efekt snížení administrativy, aniž by současně omezila počty žadatelů. Správce programů přijal celkem 31 žádostí o granty, 14 žádostí o dotace na celoroční sportovní činnost a 5 žádostí o dotaci na provoz sportovních zařízení. V Programu č. 1 Podpora kulturní činnosti je rozpočtováno Kč na jednorázové akce i celoroční činnost. OŠKS obdržel celkem 17 žádostí o grant ve výši Kč. V programu č. 2 Podpora volnočasových aktivit a vzdělávání dětí a mládeže je rozpočtováno Kč. Správce grantové kapitoly přijal celkem 8 žádostí v celkové výši Kč. Na podporu sportu je v rozpočtu města pro rok 2013 v Programu č. 3 Podpora sportovní činnosti rozpočtováno Kč na jednorázové sportovní akce, Kč na podporu celoroční činnosti sportovních oddílů a Kč na provoz sportovních zařízení. Oproti roku 2012 byl rozpočet na dotace navýšen o částku Kč. Grantových žádostí bylo podáno celkem 6 v celkové výši Kč, o podporu celoroční činnosti v celkové výši Kč požádalo 14 subjektů, žádostí o dotaci na provoz sportovních zařízení přijal správce programu 5 v celkové výši Kč. Začátkem března se sešly výbory zastupitelstva města, aby žádosti posoudily a doporučily rozdělení rozpočtovaných finančních prostředků radě a zastupitelstvu města. Přehled podpořených projektů po schválení v orgánech města přineseme v dalších číslech měsíčníku. Zpracovala: Petruše Matoušková RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu vakcinace psů Na základě 4 veterinárního zákona č. 166/99 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se uskuteční ve středu dne od 11,00 do 12,00 hod. a od 16,30 do 17,00 hod. povinné očkování psů a koček proti vzteklině. Vakcinace bude probíhat před vchodem Městského úřadu v Novém Boru. Očkovací průkaz vezměte s sebou. Novoborský měsíčník / duben

10 Zprávy z města regenerace městské památkové zóny nový bor v roce 2013 Město Nový Bor má vyhlášenou Městskou památkovou zónu, na jejíž obnově se prostřednictvím Programu na obnovu nemovitých kulturních památek podílí Ministerstvo kultury ČR podílem ze státního rozpočtu v max. výši 50 % skutečně vynaložených nákladů. Město Nový Bor je v tomto programu žadatelem za objekty vlastní i za objekty jiných vlastníků v památkové zóně a v roce 2013 podalo celkem šest žádostí s náklady vyčíslenými ve výši Kč. Dvě žádosti zpracovalo město jako vlastník objektů, čtyři žádosti podalo za ostatní vlastníky. Požadovaný příspěvek ze státního rozpočtu dosáhl výše Kč. Finanční kvóta, která byla v programu městu Nový Bor přidělena, však činí pouze Kč. Dne 14. března 2013 se sešla Komise regenerace městské památkové zóny a navrhla rozdělení příspěvku následovně: Nový Bor, měšťanský dům č. p. 45, rejstř. č. ÚSKP 23363/ Žadatelé: Město Nový Bor Finanční příspěvek ze státního rozpočtu: Kč (obnova krovu) Nový Bor, měšťanský dům č. p. 43, rejstř. č. ÚSKP 46212/ Žadatelé: Město Nový Bor Finanční příspěvek ze státního rozpočtu: Kč (obnova oken) Nový Bor, měšťanský dům č. p. 129, rejstř. č. ÚSKP 21950/ Žadatelé: manželé Vachtovi Finanční příspěvek ze státního rozpočtu: Kč (obnova fasády) Nový Bor, městský dům č. p. 186, rejstř. č. ÚSKP 29186/ Žadatelé: Oldřich Lindr Finanční příspěvek ze státního rozpočtu: 0 Kč (obnova oken) Nový Bor, měšťanský dům č. p. 211, rejstř. č. ÚSKP 45267/ Žadatelé: manželé Nykodýmovi Finanční příspěvek ze státního rozpočtu: Kč (obnova oken) Nový Bor, kostel Nanebevzetí Panny Marie, nám. Míru, rejstř. č. ÚSKP 40789/ Žadatelé: Římskokatolická farnost děkanství Nový Bor Finanční příspěvek ze státního rozpočtu: 0 Kč (obnova vstupních kostelních dveří) Komise regenerace, v níž jsou vedle zástupců města také zástupci Krajského úřadu LK a NPÚ Liberec, projednala všechny žádosti a zvážila různá kritéria rozhodování o výši příspěvku. S ohledem na skutečnost, že z požadovaných více než 2 milionů korun město obdrželo pouze Kč, se stal zcela zásadním kritériem předpoklad uskutečnitelnosti plánovaného záměru. Snížení výše příspěvku ze státního rozpočtu zákonitě přináší vyšší nároky na fi nanční zainteresovanost žadatele. Někteří žadatelé tak využívají možnosti pouze částečné realizace plánovaného projektu a realizují pouze práce do výše povinné fi nanční spoluúčasti k poskytnutému příspěvku ze státního rozpočtu. Některé záměry je však nutno realizovat v plánovaném rozsahu. Z tohoto důvodu nebyla podpořena žádost Římskokatolické farnosti děkanství Nový Bor na opravu dveří kostela Nanebevzetí Panny Marie, kterou nelze realizovat pouze zčásti, a obnova by nebyla možná bez významného zvýšení fi nanční zainteresovanosti žadatele. Město se tak vystavuje reálné možnosti, že akce obnovy nebude realizovaná. Přidělený příspěvek by pak bylo nutno dle zásad programu vrátit, což by město jako žadatele o dotaci poškodilo v příštím roce. U vlastníků, kteří žádosti podávají opakovaně, vycházela komise ze zkušeností z předchozích let. Žádost vlastníka domu č. p. 186 tak nebyla podpořena z důvodu minimální fi nanční zainteresovanosti vlastníka objektu, po problémech při realizaci obnovy dle závazných stanovisek památkové péče na objektu č. p. 129 v roce 2012 komise rozhodla pro rok 2013 o poskytnutí příspěvku v omezené výši. Zcela nového žadatele, vlastníka č. p. 211, se komise rozhodla motivovat ze státního rozpočtu částkou ve výši Kč. V rozpočtu města na rok 2013 je na kapitole Program regenerace částka Kč. Tyto fi nanční prostředky jsou podílem města jako vlastníka a je zde zahrnut i povinný podíl města na obnově objektů jiných vlastníků. Ten činí min. 10% skutečně vynaložených nákladů. V roce 2013 dosáhne za předpokladu realizace všech projektů v rozsahu dle podaných žádostí výše Kč. Město jako vlastník bude za příspěvku státního rozpočtu a v rozsahu schváleném rozpočtem města v roce 2013 realizovat obnovu oken na měšťanském domě č. p. 43 a obnovu krovu na měšťanském domě č. p. 45. Zpracovala Magdaléna Riedelová RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu smutný osud evangelického kostela krista spasitele v novém boru Odbor školství, kultury a sportu plánuje ve spolupráci s Turistickým informačním centrem Nový Bor vydat při příležitosti Dnů evropského dědictví v září letošního roku drobnější publikaci s názvem Evangelický kostel Krista Spasitele v Novém Boru a jeho smutný osud. V letošním roce uplyne právě 30 let od demolice této kdysi významné dominanty města. Texty zpracoval Mgr. Michal Rádl na základě studia archivních materiálů a doplnil je fotodokumentací exteriéru kostela. Je naším zájmem uchovat historii místních evangelíků pro budoucí generace a rádi bychom získali i fotografi e z interiéru této stavby, která byla dlouhá léta ozdobou jižní části města. Ilustrační foto Obracíme se proto na novoborské pamětníky, amatérské i profesionální historiky a také sběratele s žádostí o poskytnutí fotografií z interiéru kostela. Pokud vlastníte fotografi e z církevních obřadů, které v kostele probíhaly, a jste ochotni tyto fotografi e poskytnout, případně vlastníte historické pohlednice či jiné dokumenty, obraťte se prosím na odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu v Novém Boru, budova A, 3. patro. (kontakty M. Riedelová , M. Růžičková , A. Forgáčová ) Za případnou pomoc všem děkujeme. RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu 10 Novoborský měsíčník / duben 2013

11 Zprávy z města udílení ceny Ď v libereckém kraji Vážení spoluobčané, přijměte prosím naše pozvání na společenský večer, který se při příležitosti udílení Ceny Ď v Libereckém kraji uskuteční v pátek 26. dubna v 18 hodin v městském divadle. Staňte se účastníky vyhlášení krajské ceny a přijďte společně s námi udělit také městskou cenu Ď. O oceněných právě v těchto dnech rozhoduje krajské kolegium, jehož členem je starosta města Nový Bor jako zástupce generálního partnera Ceny Ď v Libereckém kraji. V tento slavnostní večer si připomeneme poděkováním osobnostem z oblasti výchovy a vzdělávání i blížící se 250. výročí novoborského školství. O doprovodný kulturní program se postarají děti z mateřské školy, Skleněnky a oblíbený Ajeto Dixieland, který nás s velkým ohlasem provázel i loňským ročníkem Ceny Ď. Všechny nominace na Cenu Ď najdete na RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Romové oslaví svůj svátek M e z i n á r o d n í den Romů, který je zejména oslavou romské kultury, se slaví od roku 1990 vždy 8. dubna a je připomínkou vzniku Mezinárodní romské unie (International Romani Union, 8. dubna 1971 v Londýně). V letošním roce se k oslavám romské kultury také připojíme a v rámci MFF JEDEN SVĚT, jehož hlavním cílem je svět spojovat, nabídneme v pondělí 8. dubna školám program, v němž dostanou příležitost profesionální i amatérští romští umělci. Hudbou a tancem představíme romskou kulturu nejen žákům ZŠ, ale stejný program je připraven také pro veřejnost v podvečerních hodinách v městském divadle. Svou hudbou nás přijede potěšit Mário Bihári, který dětem přiblíží historii a tradici romské kultury, z amatérských souborů se představí místní Gipsy New Bor a českolipská romská taneční skupina Catrin Semerádové. Kapela Bachtale Apsa (Šťastné slzy), s níž vystoupí Mário Bihári, patří v současné době ke špičkám romské hudby v ČR. Zveme vás v pondělí 8. dubna do městského divadla v Novém Boru v hodin v hodin školní program program pro veřejnost RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultrury a sportu Novoborský měsíčník / duben

12 Zprávy z města mff dokumentárních Filmů jeden svět 2013 Zveme do novoborského kina všechny příznivce dokumentárního fi lmu na šestý ročník regionálního fi lmového festivalu JEDEN SVĚT. městské Kino nový bor Organizátoři festivalu vás zvou na výběr z této fi lmové nabídky: pátek ve 20:00 na divokém severu Film Na divokém severu režiséra Davida Vondráčka mapuje události v severních Čechách během horkého jara a léta Sociální sonda o problematickém soužití tamních většinových obyvatel s romskou menšinou popisuje historické události související s vyhnáním německého obyvatelstva ze Sudet po druhé světové válce a následným osídlováním pohraničí. Tyto děje přímo či nepřímo předcházely neutěšenému stavu věcí, který na severu Čech panuje v současnosti. Kraj patřil na počátku dvacátého století k průmyslově nejvyspělejším koutům Evropy, o sto let později je bolavým místem na mapě České republiky zejména kvůli nedostatku pracovních příležitostí, rostoucí a většinou neřešené kriminalitě a projevům rasové nesnášenlivosti. Mnoho z těch, kteří zde žijí, by rádo odešlo, nicméně jsou chyceni v pasti novodobého sociálního inženýrství a ekonomické závislosti na majetku. Slavnostní zahájení festivalu proběhne za účasti představitelů města Nový Bor, které festivalu poskytuje nejen fi nanční, ale převzetím záštity starostou města i morální podporu. Festival zahájíme českými fi lmy ze sociálně vyloučených oblastí ČR Na divokém severu a Pod lampou je tma z hlavní festivalové kategorie Bojíte se snášet? Tuto provokativní otázku festival klade k otevření debaty o sílící netoleranci, rasismu a diskriminaci, o zrodu xenofobních nálad a jejich eskalaci ve společnosti. Kromě vybraných dokumentů se diváci mohou těšit na doprovodný program i občerstvení. Před slavnostním zahájením zazní koncert na schodech, bude možno si zakoupit výrobky z chráněné namibijské dílny či prohlédnout výstavu. Hlavním hostem festivalu bude skupina Jablkoň, která jistě přiláká do kina mnoho svých příznivců. program večera koncert na schodech slavnostní zahájení festivalu koncert skupiny Jablkoň zahájení projekcí pod lampou je tma Josefov je město, jakých v České republice najdeme hodně. Tak jako jinde, i tady panuje napjatá atmosféra mezi místními Romy a majoritou. K řešení nepříjemné situace se snaží přispět mladý Rom Zdeněk, který se rozhodne zřídit pro děti z místní chudinské čtvrti taneční kroužek. Jeho snahou je přivést mládež, která se jinak bezcílně toulá ulicemi, k něčemu smysluplnému. Zájem o kroužek je veliký, i rodiče ho podporují, a tak už zbývá jen jediné: nalézt vhodný prostor. A právě tady narazí, když rada města jeho žádost jednomyslně zamítne. Starosta chce totiž ve městě zavést pořádek a nabízí jednoduché schéma: až se srovnají oni ( nepřizpůsobiví ), teprve potom s nimi budeme jednat my. Do města proto nasazuje občanské hlídky v rámci represe, která však jen zvětšuje už tak hluboké propasti mezi lidmi. Film Kristýny Bartošové ukazuje, kam až může vést přehnané lpění na řádu. Ke snížení kriminality v Josefově tyto snahy nijak nepomohly. sobota v 17:30 na sever od slunce Inge a Jørn nejsou běžní surfaři. Spojení s vodou a přírodou se rozhodli prožít si až na dřeň. Na devět měsíců se usadili na opuštěné pláži ostrova u břehů Norska daleko za polárním kruhem, kde našli nejen perfektní vlny, ale také spousty naplavených odpadků. Na pláži chtějí zůstat, dokud neposbírají alespoň tunu toho, co sem dennodenně přináší moře ze vzdálených míst. Svůj životní styl odpovědných surfařů dotahují k dokonalosti i tím, že se živí levným prošlým jídlem a jejich dodávka jezdí na přepálený olej. Fantastické záběry přírody, dobrodružného surfování za polární noci i běžného pobývání na pláži spojuje čirá radost ze života mimo civilizaci. Hrdinové fi lmu si však zároveň musí zajistit základní podmínky k přežití. po propuštění Sedmnáctiletý Jano prodával na ulici drogy, dvaadvacetiletý Imo je násilník a o tři roky starší Marcel před několika lety spolu s dalšími dvěma neonacisty zabil šestnáctiletého chlapce. Mladý německý režisér Daniel Abma je s kamerou sleduje tři roky od chvíle, kdy byli propuštěni z vězení ve Wriezenu. Všichni tři si slibovali, že se za zdi s ostnatým drátem jako trestanci už nikdy nevrátí, najdou si práci, bydlení, přítelkyni a začnou znovu. Návrat do společnosti není vůbec jednoduchý, každý ze tří mladíků ale Pokračování na str Novoborský měsíčník / duben 2013

13 Zprávy z města mff dokumentárních Filmů jeden svět 2013 Dokončení ze str. 12 dostane od někoho blízkého šanci na nový začátek. Pro někoho je to společný život s milovanou dívkou a později i dítětem, pro jiného otcovský přítel, který pomůže s bydlením, prací i záchvaty vzteku. Dokážou se chopit příležitosti? Tři příběhy, které se ve fi lmu prolínají, mají mnoho společného, každý z nich se však vyvíjí jiným směrem. Ukazují, jak obtížná je resocializace mladých delikventů a jak důležitou roli při ní hrají jejich blízcí. sobota ve 20:00 velvyslanec Dánský novinář a fi lmař Mads Brügger odkrývá ve stylu špionážních fi lmů pozadí nelegálního obchodu s diamanty a diplomatickými pasy v Africe. Pod fi ktivní identitou zámožného obchodníka oslovuje skupiny, které jsou ochotny za úplatu zajistit diplomatické krytí některého z nestabilních afrických států. S jejich přispěním se dostává jako liberijský diplomat do Středoafrické republiky, jedné z nejchudších zemí světa, avšak bohaté na diamanty. Pod zástěrkou snahy o vybudování továrny na zápalky zjišťuje, jakým způsobem by mohl drahocenný nerost získat, vyvézt ze země a zpeněžit. Kolotoč schůzek s vládními představiteli, kolegy diplomaty a jednání s obchodníky zaznamenávaný skrytou kamerou ústí v dohodu s majitelem diamantových dolů. Další fi lm Madsa Brüggera, výjimečný dokumentární metodou, při níž se autor sám dosazuje do role jednoho z aktérů. Zároveň však narůstá jeho paranoia a obavy, protože se stal součástí hry, ve které je lidský život jen snadno odečitatelnou položkou. neděle v 17:30 od Fica do Fica Dokument Zuzany Piussi zachycuje období od konce Ficovy vlády v roce 2010 po jeho absolutní vítězství ve volbách v roce Mezitím režisérka sledovala volební mítinky stran celé slovenské politické scény a především vývoj kauzy Gorila. Politický skandál začal únikem tajného dokumentu Slovenské informační služby v prosinci Dokument popisuje podrobnosti údajných korupčních rozhovorů mezi skupinou Penta a politickými špičkami v letech 2005 a Zveřejnění dokumentu vyvolalo obrovskou negativní reakci veřejnosti a tisícové demonstrace. Film odhaluje vliv médií v souvislosti se zveřejněním spisu a následně malou snahu novinářů informovat o vyšetřování a občanských protestech. Zároveň dokumentuje rodící se občanskou iniciativu a úskalí, která provázejí její existenci, včetně neschopnosti zaujmout jasné stanovisko a vyslovit konkrétní požadavky vůči vládě. Přináší svědectví o tom, jak v době, kdy ve světě vrcholilo arabské jaro nebo hnutí Occupy, je pro slovenskou společnost těžké být tvůrcem a hybatelem změny, kterou sama žádá. neděle ve 20:00 svoboda pro smetanu Film Víta Klusáka a Filipa Remundy zaznamenává mediálně známou kauzu olomouckého řidiče autobusu Romana Smetany, který byl za kreslení tykadel na volební plakáty odsouzen k nepodmíněnému trestu, do jehož výkonu zprvu nenastoupil. Recesistický čin civilního aktivisty frustrovaného tuzemskou politickou situací shledávají různí aktéři dokumentu povětšinou jako legitimní vyjádření názoru a svéráznou formu protestu. Řada z nich vidí Smetanův případ spíš jako absurdní frašku, která v očích veřejnosti znemožňuje zejména současnou domácí vládu a justici. Legitimitu jeho protestu v dokumentu nezpochybní dokonce ani nikdo z politiků, kteří se zaštiťují obvyklými frázemi. Autoři fi lmu příběh tykadlového řidiče nejen zaznamenávají, ale také do něj angažovaně vstupují. Jejich pozorování ukazuje, že fungování českého právního systému a mechanismů spravedlnosti nejsou bezchybné. Film vznikl v rámci cyklu Český žurnál, časosběrné série pěti hodinových autorských dokumentů, portrétujících zásadní události a jejich aktéry v roce 2012 v České republice. Na festival vás zvou jeho pořadatelé OŠKS MěÚ Nový Bor a Kultura Nový Bor s.r.o. 8. ročník Festivalu pěveckých sborů Crystal Chor Ilustrační foto V rámci oslav 20. výročí činnosti pěveckého sboru Camella se uskuteční v Novém Boru již poosmé setkání pěveckých sborů - Crystal chor. Pozvání zpěváků z místní ZUŠ přijaly soubory z francouzského Castelnaudary, slovinské Ajdovščiny, německého Halle a dětský sbor z Plzně. Narozdíl od prvních ročníků festivalu, kdy se jednalo o soutěž, půjde tentokrát o nesoutěžní přehlídku sborů, se kterými novoborští dlouhodobě spolupracují. V sobotu 6. dubna se již od 15 hodin uskuteční v novoborském městském divadle slavnostní koncert, na kterém společně s hosty vystoupí i jednotlivá oddělení hostitelského sboru. Od 19 hodin pak budou oslavy jubilea novoborského souboru pokračovat v prostorách KD Bohemia, kde se bude konat 4. společenský ples Camelly. O hudební doprovod se kromě různých skupin členů jednotlivých sborů postarají i hosté z Itálie a Belgie, představí se i novoborský taneční klub Boráček a chystá se i několik překvapení. V neděli se uskuteční ještě jeden společný koncert, a to v bazilice v Jablonném. Kromě zpívání účastníci festivalu navštíví i řadu památek, sklárnu Slavia, v plánu je i improvizované zpívání na neobvyklých místech. Celá tato akce se může uskutečnit především díky pochopení a pomoci rodin místních zpěváků, u kterých bude všech více jak 200 účastníků po celý víkend ubytováno. Zpracoval: Jiří Štrobl RNDr. Alena Forgáčová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Novoborský měsíčník / duben

14 Zprávy z města výpis usnesení z 28. zasedání zastupitelstva města Usnesení č. 951/13/zm28 Informace vedení města o proběhlých jednáních. ZM po projednání bere na vědomí informace vedení města o proběhlých jednáních. usnesení č. 953/13/zm 28 Podání žádosti o dotaci na akci Bezbariérové WC v Městské knihovně. ZM pro projednání schvaluje podání žádosti o dotaci do Programu 134D215 - Mobilita pro všechny zajištění spolufinancování akce ve výši minimálně 30% z celkových uznatelných výdajů. Usnesení č. 954/13/ZM28 Smlouva o dílo Odkanalizování obcí Sloup v Čechách, Radvanec, Nový Bor - Janov. ZM po projednání nesouhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na stavbu Odkanalizování obcí Sloup v Čechách, Radvanec, Nový Bor - Janov, uzavřenou mezi Svazkem obcí kanalizace Sloup a zhotovitelem díla EU- ROVIA CS, a.s. IČ , se sídlem Národní 10, Praha 1 doporučuje Svazku obcí kanalizace Sloup zrušit zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a pověřuje Ing. Stanislavu Silnou, místostarostku města Nový Bor zastupováním města Nový Bor na Valné hromadě Svazku kanalizace Sloup. Usnesení č. 955/13/zm28 Nové stavební práce MŠ Svojsíkova. ZM po projednání schvaluje zadání zakázky malého rozsahu na nové stavební práce Rekonstrukce sociálních zařízení a elektroinstalace MŠ Svojsíkova. Pověřuje Odbor rozvoje města realizací zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce a ukládá vedoucímu Finančního odboru zajistit předfinancování projektu Rekonstrukce sociálních zařízení a elektroinstalace MŠ Svojsíkova. Usnesení č. 957/13/zm28 První předběžná informace o plnění rozpočtu za rok ZM po projednání bere na vědomí první předběžnou informaci o plnění rozpočtu města za rok Usnesení č. 965/13/zm28 Dohoda o přátelství mezi městy Nový Bor (ČR) a Nikolsk (RF). ZM po projednání schvaluje Dohodu o přátelství mezi městy Nový Bor (ČR) a Nikolsk (RF) a pověřuje starostu města podpisem dohody. Usnesení č. 966/13/zm28 Záměr prodeje nebytového prostoru č. 748/91 v domě čp. 748 v ul. Rumburských hrdinů (22,4 m 2, 1. PP). ZM po projednání schvaluje nový záměr prodat nebytový prostor (jiný nebytový prostor) č. 748/91 v domě čp. 748, čp. 749, čp. 750 na parcelách pč. 5357, pč. 535/8, pč. 535/9 (podlahová plocha 22,4 m 2, 1. PP) v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, ke kterému náleží spoluvlastnický podíl ke společným částem budovy a výše uvedeným parcelám, který činí 224/47060, za minimální kupní cenu Kč + náklady s převodem spojené, formou obálkové metody, dle přiložené průvodky záměru prodeje nemovitosti a pověřuje odbor správy majetku v případě, že město neobdrží žádnou nabídku, opakovat zveřejnění minimálně dvakrát. Usnesení č. 967/13/Zm28 Záměr prodeje nebytového prostoru č. 748/92 v domě čp. 748 v ul. Rumburských hrdinů (14,9 m 2, 1. PP). ZM po projednání schvaluje nový záměr prodat nebytový prostor (dílna, provozovna) č. 748/92 v domě čp. 748, čp. 749, čp. 750 na parcelách pč. 535/7, pč. 535/8, pč, 535/9 (podlahová plocha 14,9 m 2, 1. PP) v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, ke kterému náleží spoluvlastnický podíl ke společným částem budovy a výše uvedeným parcelám, který činí 149/47060, za minimální kupní cenu Kč + náklady s převodem spojené, formou obálkové metody, dle přiložené průvodky záměru prodeje nemovitosti a pověřuje odbor správy majetku v případě, že město neobdrží žádnou nabídku, opakovat zveřejnění minimálně dvakrát. Usnesení č. 968/13/Zm28 Záměr prodeje parcely pč. 12/2 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru (lokalita B. Egermanna). ZM po projednání neschvaluje záměr prodat parcelu pč. 12/2 o výměře 291 m 2 ostatní plochy, jiné plochy v k.ú. Arnultovice u Nového Boru. Usnesení č. 969/13/Zm28 Záměr prodeje parcely pč v k.ú. Pihel (Horní Pihel). ZM po projednání neschvaluje záměr prodat část parcely pč o výměře cca 50 m 2 z celkových 232 m 2 ostatní plochy, ostatní komunikace v k.ú. Pihel. Usnesení č. 970/13/Zm28 Záměr směny části parcely pč. 2159/1 za část parcely pč. 2158/106 v k.ú. Nový Bor (lokalita Jabloňová ulice). ZM po projednání schvaluje záměr směny části parcely pč. 2159/1 o výměře cca 19 m 2 z celkových 29 m 2 orné půdy (ve vlastnictví města Nový Bor) za minimální kupní cenu 200 Kč/m 2 za část parcely pč. 2158/106 o výměře cca 10 m 2 z celkových 158 m 2 trvalého travního porostu v SJM vše v k.ú. Nový Bor za minimální kupní cenu 200 Kč/m 2. Rozdíl ve výměře bude uhrazen za minimální kupní cenu 200 Kč/m 2. Pořízení geometrického plánu a správní poplatek za návrh na vklad práva vlastnického uhradí každý 1/2. Daň z převodu nemovitostí uhradí obě strany společně a nerozdílně (každý 1/2). Usnesení č. 971/13zm28 Prodej parcely pč. 528/8 v k.ú. Janov u Nového Boru (lokalita za novým dětským hřištěm v Janově). ZM po projednání schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej parcely pč. 582/8 o výměře 159 m 2 oddělené dle GP č /2012 z parcely pč. 528/1 o výměře 1652 m 2 trvalý travní porost v k.ú. Janov u Nového Boru, do výlučného vlastnictví za účelem rozšíření zahrady, za kupní cenu 120 Kč /m 2 + náklady s převodem spojené tj. celkem Kč, dle přiložené kupní smlouvy a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy v předloženém znění. Usnesení č. 972/13/zm28 Prodej parcely pč. 533/1 v k.ú. Janov u Nového Boru (lokalita za dětským hřištěm v Janově). ZM po projednání schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej parcely pč. 533/1 o výměře 1747 m 2 ostatní plochy, neplodné půdy v k.ú. Janov u Nového Boru, za kupní cenu 50 Kč/m 2 + náklady s převodem spojené (pořízení znaleckého posudku Kč 1.500) tj. celkem za kupní cenu Kč, za účelem dle zařízení v územním plánu obce veřejná zeleň, do výlučného vlastnictví dle přiložené kupní smlouvy a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy v předloženém znění. Usnesení č. 973/13/zm28 Prodej parcel pč. 582/1 a pč. 583/3 v k.ú. Bukovany u Nového Boru (lokalita Chomouty). ZM po projednání schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej parcely pč. 583/3 o výměře 102 m 2 trvalý travní porost v k.ú. Bukovany u Nového Boru, za kupní cenu 100 Kč/m 2 + náklady s převodem spojené tj. celkem Kč, do SJM ve znění přiložené kupní smlouvy a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy v předloženém znění. Usnesení č. 974/13/zm28 Prodej parcely pč. 2148/101 v k.ú. Nový Bor (lokalita ulice Ke Koupališti). ZM po projednání schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej parcely pč. 2148/101 o výměře 138 m 2 trvalý travní porost v k.ú. Nový Bor, za kupní cenu 200 Kč/m 2 + náklady 14 Novoborský měsíčník / duben 2013

15 Zprávy z města výpis usnesení z 28. zasedání zastupitelstva města Pokračování na str. 15 Dokončení ze str. 14 s převodem spojené tj. celkem Kč, do výlučného vlastnictví dle přiložené kupní smlouvy a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy v předloženém znění. Usnesení č. 975/13/zm28 Prodej parcely pč. 2158/65 v k.ú. Nový Bor (lokalita Jabloňová). ZM po projednání schvaluje prodej parcely pč. 2158/65 (dle GP č /2012) o výměře 166 m 2 trvalý travní porost v k.ú. Nový Bor, za kupní cenu Kč tj. 200 Kč/m 2 + náklady s převodem spojené, do SJM dle přiložené kupní smlouvy a schvaluje prodej parcely pč. 2158/130 (dle GP č /2012) o výměře 16 m 2 trvalý travní porost v k.ú. Nový Bor, za kupní cenu Kč tj. 200 Kč/m 2 + náklady s převodem spojené, do SJM dle přiložené kupní smlouvy a pověřuje starostu města podpisem kupních smluv v předloženém znění. Usnesení č. 976/13/zm28 Žádost o odklad prodeje parcely pč v k.ú. Arnultovice u Nového Boru (lokalita Podskalská). ZM po projednání schvaluje odklad prodeje parcely pč v k.ú. Arnultovice u Nového Boru do výlučného vlastnictví za účelem stavby rodinného domu, za nejvyšší nabídnutou kupní cenu 300 Kč/m 2 + náklady s převodem spojené, který byl schválen v zastupitelstvu města dne usnesením č. 1677/10/ZM46. Prodej bude realizován po doručení územního rozhodnutí nebo územního souhlasu na stavbu RD na dotčené parcele, které na vlastní náklady zajistí nejpozději do a po následném projednání kupní smlouvy v zastupitelstvu města. Dle žádosti se jedná o poslední prodloužení termínu. Usnesení č. 980/13/zm28 Odvolání a volba nového člena Výboru pro sport. ZM po projednání odvolává člena Výboru pro sport Ing. Pavla Bendu a volí člena Výboru pro sport Ing. Ivana Zelenku. Mgr. Jaromír Dvořák starosta města Plné znění usnesení je k dispozici na úřední desce MěÚ nebo na internetových stránkách Organizační složky města novinky v knihovně (oddělení pro dospělé čtenáře) Historické romány Benzoni Juliette / Rej dýk. 2., Ravaillacovo ostří Detektivní romány Češka Stanislav / Mnohomluvná smrt Uher František / Uprostřed sněžení Adamson Lydia / Kočka ve skleněném domě Vondruška Vlastimil / Krev na kapradí: příběhy Oldřicha z Chlumu a středověké soudničky Romány pro ženy Černá Jaroslava / Sedmého sedmý Fantasy Britain Kristen / Zelený jezdec. 1. Malley G. R. / Deklarace smrti NAUČNÁ LITERATURA Napier Gordon / Vzestup a pád templářských rytířů Cílek Roman / Noc dlouhých nožů: osudový zlom v hitlerovské éře Kolář Filip / Ochrana přírody z pohledu biologa Morse Robert / Zázračná detoxikace: syrová strava a byliny pro dokonalou buněčnou regeneraci Brabec Jiří / Jak vyjít se životem: kniha nejen pro ženy Řídká Eva / Příprava na státní maturitu Matematika Štochl Miroslav / Příprava na státní maturitu Literatura Bauer Jan / Dramatické střídání na Hradě: pravda a omyly Cílek Václav / Prohlédni si tu zemi Kennedy David Daniel / Feng-šuej pro každého Šnajdr Miroslav / Bez zpátečního lístku 1940: kapitoly z letecké války novinky v knihovně (oddělení pro dětské čtenáře) Komiksy Němeček Jaroslav / Hvězdné příběhy Čtyřlístku Pohádky, bajky Kobulejová Hana / Bajky z lesa i louky Siegner Ingo / Dráček Kokosáček a velký čaroděj Romány pro dívky Brezina Thomas / Velká záchranná akce Haas Medike / Prima kluk Geisler Dagmar / Prima kámošky Výpůjční doba Městské knihovny Nový Bor Oddělení pro dospělé : Pondělí 14:00-18:00 hodin Úterý zavřeno Středa 08:00-12:00 14:00-18:00 hodin Čtvrtek 14:00-18:00 hodin Pátek 13:30-17:30 hodin Oddělení pro děti: Pondělí 14:00-18:00 hodin Úterý zavřeno Středa zavřeno Čtvrtek zavřeno Pátek 13:30-17:00 hodin Novoborský měsíčník / duben

16 Organizační složky města tvořivé dílničky v knihovně KROUCENÉ PLETENÍ JSME ZVLÁDLI NA JEDNIČKU Na začátku března jsme úspěšně ukončili metodu krouceného pletení z papíru a to krásným jarním věncem. Všichni odešli s komplet hotovým věnečkem, který teď bude zdobit dveře našich domečků a bytů. Nedá mi to a musím se pochlubit alespoň jednou fotkou, našich krásných výtvorů. Pokračujeme dále, tentokráte začneme plést klasické košíky, které jsou trošku složitější, ale už máme nějakou hodinu pletení za sebou, takže to určitě všichni zvládneme! Budeme potřebovat minimálně 100 ruliček, papírovou krabičku, kterou budeme OBPLÉTAT a DVA rovné kartony ve velikosti dna té papírové krabičky a ještě každý cca 15 kolíčků na prádlo. Těšíme se na Vás opět v úterý od 10 hod a od 16 hod nahoře v dětském oddělení. Více informací o potřebném materiálu na dílničku na telefonu kancelář MěK. Naše krásné výtvory - velikonoční věnečky Radka Zemancová MěK Nový Bor noc s andersenem Městská knihovna Nový Bor se letos zúčastní 13. ročníku oblíbené akce pro děti NOC S ANDERSENEM. Pohádkové čtení vypukne v pátek od 19 hod. kontakty: oddělení pro dospělé: oddělení pro děti: Novoborský měsíčník / duben 2013

17 Organizační složky města turistické informační Centrum novoborské infocentrum se připravuje na turistickou sezónu Foto: archiv TIC Hlavní turistická sezóna začíná sice až za několik týdnů, Turistické informační centrum Nový Bor (TIC) se ale již nyní připravuje na návštěvy výletníků z Česka i zahraničí. Novoborské infocentrum se v únoru zúčastnilo veletrhu Holiday World 2013 v Praze, kde pod hlavičkou Českolipska prezentovalo turistické zajímavosti Nového Boru a okolí. Sortiment suvenýrů a drobných dárkových předmětů pak nově obohatila i dřevěná magnetka s vyobrazením dominanty centra města, kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Zahájili jsme tak přípravy na nadcházející turistickou sezónu. Zhodnocení té minulé zájemci naleznou v naší výroční zprávě za rok 2012, sdělila Petra Svobodová Nemleinová, vedoucí TIC. Ta také doplnila, že výroční zpráva je k nahlédnutí v prostorách infocentra nebo v elektronické podobě na: cz/cz/zivot-ve-meste/turisticky-ruch/turisticky-ruch/vyrocnizprava-tic-2012/ Jana Maněnová Pracovnice TIC na veletrhu Holiday World 2013 v Praze nejvydařenější snímek zachycuje město z ptačí PersPektIvy Počátkem března proběhlo vyhodnocení 3. ročníku fotografi cké soutěže, kterou pořádalo novoborské Turistické informační centrum (TIC), na téma nejkrásnějšího pohledu na architekturu města. Klání, jehož vítěze určilo hlasování veřejnosti, pak ovládl René Latko se svým snímkem centra Nového Boru z ptačí perspektivy. Foto: René Latko Vítězný snímek 3. ročníku fotografi cké soutěže Soutěžní snímky bylo možné nám zasílat do konce loňského roku a do letošního února byly přihlášené fotografi e vystavené v prostorách turistického infocentra. Návštěvníci výstavy poté vyjadřovali své názory prostřednictvím hlasovacích lístků, sdělila Petra Svobodová Nemleinová, vedoucí TIC. Ta zároveň dodala, že vítězná fotografi e bude použita na kapesní kalendářík pro rok 2014 a její motiv se stane i základem chystané nové pohlednice Nového Boru. Jana Maněnová tel.: Novoborský měsíčník / duben

18 Organizační složky města sklářské muzeum česko-polský projekt byl slavnostně zakončen na obou stranách hranice Tiskovou konferencí, prohlídkou novoborského sklářského muzea a studijní cestou do Polska byl ve středu 20. března slavnostně zakončen rozsáhlý projekt Oživení česko-polské sklářské tradice pro rozvoj cestovního ruchu. Ten z 85 procent fi nančně pokryla dotace z evropského programu Cíl 3 Česká republika Polsko. Jeho vedoucím partnerem pak bylo město Nový Bor a na polské straně pak Krkonošské muzeum v Jelení Hoře. Na tiskové konferenci, jež se uskutečnila v prostorách novoborské radnice, byli přítomni hosté z řad sklářských odborníků, institucí, veřejnosti i zástupci médií. Ti se měli možnost seznámit s obsahem, průběhem a realizací jednotlivých částí projektu během prezentace, kterou přednesli představitelé města Nový Bor, novoborského sklářského muzea a Krkonošského muzea v Jelení Hoře. Na české straně byla nejnáročnější, a to z hlediska fi nančního, technického i administrativního, výstavba nové budovy Sklářského muzea Nový Bor. O objekt, který by rozšířil výstavní prostory a depozitář pro uchovávání sbírek a archiválií, jsme usilovali velmi dlouhou dobu. Tento projekt tak pro nás byl nesmírně přínosný v mnoha ohledech. Započali jsme jeho prostřednictvím také intenzivní a dlouhodobou spolupráci s Krkonošským muzeem v Jelení Hoře, v níž máme v plánu i nadále pokračovat, sdělila Petra Ajšmanová, ředitelka Sklářského muzea v Novém Boru. Na slova Petry Ajšmanové navázal starosta města Jaromír Dvořák, který vyjádřil vedení obou muzeí poděkování za zdárné dokončení celého projektu. Poté se několik desítek pozvaných hostů přesunulo na prohlídku nové budovy zdejšího sklářského muzea. Účastníci konference se pak společně vydali na studijní cestu do sklárny Julia v polských Piechowicích. Celý projekt byl následně slavnostně zakončen komentovanou prohlídkou Krkonošského muzea v Jelení Hoře. Bližší informace o projektu Oživení česko-polské sklářské tradice pro rozvoj cestovního ruchu jsou dostupné na webových stránkách Sklářského muzea Nový Bor ( glassmuseum.eu/index.html). Jana Maněnová 18 Novoborský měsíčník / duben 2013

19 Společenská kronika jubilanti - duben V měsíci dubnu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané: vojtěch žůrek, marie dlouhá, milada bartoňová, alice hrbková, jana hlaváčková, jaroslava pavlíková, erika Švajcrová, a jiří Gracias Všem oslavencům přejeme pevné zdraví do dalších let života. Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme. Seneca státoobčanský slib Dne složily pí. Ludwika Maria Turková a Teresa Kubásková, občanky Polska, státoobčanský slib do rukou tajemnice Městského úřadu Nový Bor Ing. Barbary Vítkové za účasti úřednice matriky Ing. Veroniky Holubové. Tímto slavnostním aktem, který se uskutečnil v obřadní síni Městského úřadu Nový Bor, se staly pí. Ludwika Maria Turková a Teresa Kubásková právoplatnými občankami České republiky. Blahopřejeme. Ing. Miluše Rychtářová vedoucí Správního odboru Foto: Markéta Růžičková vzpomínáme Dne uplyne pět let, co nás navždy opustil pan Josef Kameník. Stále s láskou vzpomínáme. Rodina Paní Teresa Kubásková a Ludwika Maria Turková při podpisu státoobčanského slibu Ze školních lavic žáci zš náměstí zářili na polevsku Dne proběhlo v lyžařském ski-areálu okresní kolo ve sjezdovém lyžování a snowboardingu. Žáci a žákyně naší školy ukázali, že jim jdou nejen míčové sporty, ale dokáží rychle a elegantně sjet i kopec na lyžích či snowboardu. Naši školu reprezentovalo 35 žáků s těmito úspěchy: obří slalom: V kategorii dívek třída zvítězila Anna Jakoubková a druhá byla Barbora Slezáková. Ve stejné kategorii chlapců zvítězil Michal Hanzelín a na 3. místě skončil Jakub Scholz. V kategorii tříd skončila na třetím místě Eva Řípová. V nejstarší kategorii třída zvítězila Anna Geislerová a třetí skončila Lucie Nováková. Mezi chlapci získal stříbrnou medaili Filip Dostál a na pomyslný bronz dosáhl Tomáš Zita. snowboard: V kategorii tříd zvítězila Klára Hanzelínová a mezi chlapci dominoval Filip Aust. Ještě jednu medaili pro nás vybojoval Jiří Hemerle, který skončil na druhém místě v kategorii tříd. Všem žákům děkujeme za příkladné chování v lyžařském areálu, skvělou reprezentaci školy a doufáme, že si lyžařský den pěkně užili. Jakub Ujka zš nám. míru přehlídka dětských recitátorů Dne proběhlo školní kolo recitační soutěže. Do okresního kola, které se uskutečnilo dne pod hlavičkou DDM SME- TANKA v Novém Boru, postupili v kategorii žáků 6. a 7. tříd Klára Cvrkalová a Anna Fialová, v kategorii 8. a 9. tříd nás reprezentovaly Ivana Růžičková a Michaela Hejná. Zástupce připravily k soutěži paní učitelky Mgr. Michaela Burianová a Mgr. Zuzana Tomsová. Mgr. Kateřina Mašková Novoborský měsíčník / duben

20 Ze školních lavic zš nám. míru lyžák 2013 Foto: archiv školy V termínu naše škola uspořádala lyžařský výcvikový kurz pro 7. ročníky. Po dobrých zkušenostech proběhl opět ve Vítkovicích v Krkonoších. Kurzu se zúčastnilo 33 žáků (20 chlapců a 13 dívek). Žáci se mohli věnovat sjezdovému lyžování nebo snowboardingu. Počasí se celkem vydařilo, a tak se žáci mohli na sjezdovkách dokonale vyřádit. Jen třetí den jsme tradičně udělali odpočinkový. Lyžovalo se jen dopoledne a odpoledne měli žáci volnější program (někteří běžky, jiní výlet do Jilemnice). Žáci si užili spoustu legrace nejen na sjezdovkách, ale i na ubytovně, kde si každý večer sami vytvářeli program. Pozitivní zprávou je také, že se celý kurz obešel bez jediného zranění. Chtěli bychom děti pochválit za slušné chování. Na závěr bychom chtěli poděkovat za péči a výbornou stravu v místní školce, za skvělé zázemí v ubytovně místní základní školy a rodičům za drobné dary. Učitelé TV Lyžařský výcvik 7. tříd ve Vítkovicích v Krkonoších zeměpisná olympiáda Ve čtvrtek proběhlo na Gymnáziu v České Lípě okresní kolo zeměpisné olympiády. Díky výsledkům z minulého ročníku jsme měli zajištěna dvě místa ve všech kategoriích. A po zhlédnutí výsledků lze říci, že se nám podařilo naše pozice ve špičce na okrese potvrdit. V kategorii A (6. ročník) si naši žáci vybojovali umístění těsně za první pětkou, když na 6. místě skončil Marek Opelka a sedmá byla Denisa Hlávková (oba 6.A). V kategorii B (7. ročník) skončil na 8. místě Vít Mareš a 12. byl Tomáš Filipi (oba 7.B). Největšího úspěchu jsme dosáhli v prestižní kategorii C (8. 9. třída), kde jsme opanovali špičku výsledkové listiny. Jakub Opelka skončil na 4. místě a vítězem této kategorie se stal Michal Drahozal (oba z 9.B). Michal získal právo reprezentovat náš okres i v krajském kole, které se koná v Liberci prvního dubna. Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy a Michalovi přejeme úspěch i v krajském kole. Mgr. Jakub Ujka v sálové kopané skončila zš náměstí čtvrtá Ve čtvrtek se v Zákupech uskutečnilo okresní fi nále v sálové kopané. Do něj se probojovali i naši nejstarší chlapci. Díky týmovému a bojovnému přístupu se jim podařilo dosáhnout pěkného výsledku, když celkově z 15 družstev skončili na 4. místě. Nejprve jsme porazili Svárov 3:1, poté jsme prohráli 0:3 s Tyršovkou a těsně 1:2 se Slovankou. Závěr turnaje se nám ale vydařil, když jsme porazili 2:1 Jestřebí a především jako jediní Jižní 2:1 (v tomto utkání jsme výborně předvedli bojovnost a týmového ducha). Konečné pořadí prvních čtyř týmů tak bylo velmi vyrovnané (1. Slovanka 11 b., 2. Jižní 10 b., 3. Tyršovka 9 b., 4. Náměstí 9 b.). Pokud bychom utkání se Slovankou zremizovali, tak jsme dokonce celé klání vyhráli. I přesto za přístup chceme chlapcům poděkovat. Výborně nás reprezentovali. Na tomto výsledku se podíleli tito chlapci: Robin Engelhart, Jan Janda a Ondřej Machara (všichni 9. A), Tomáš Zita (9. B), Daniel Galek, Matěj Novák a František Pečený (všichni 8. B), Radek Petřík (8. C) a Jan Michálek (7. A). Mgr. Jakub Ujka zš u lesa jdeme ve stopách dnes již bývalých žáků V předchozích dvou letech jsme sklidili velké úspěchy v zeměpisné olympiádě. Naši žáci, dnes již českolipští gymnazisté Martin Chýle a Petr Fišer, se probojovali do republikového fi nále, Martin dokonce do celosvětové soutěže. Letos proběhlo teprve kolo okresní, ale právě zde cesta začíná. V kategorii 6. tříd zvítězil Víťa Kříž, čímž si vybojoval postup do krajského kola a třetí místo obsadila Jana Rodrová. Oba jsou žáky třídy 6. C. V kategorii 7. tříd jsme také zvítězili. První příčku obsadil Honza Matějka ze 7. C a jeho spolužák Pavel Šorf skončil na velmi pěkném 6. místě. I Honza za své vítězství postupuje do kola krajského. Zmínění bývalí žáci Martin s Petrem zeměpis neopustili a soutěžili již v kategorii středních škol. Laťku udrželi, neboť obsadili 1. a 2. místo a taktéž postupují do vyššího kola soutěže. Všem postupujícím přejeme úspěch v další soutěži a všem jmenovaným i nejmenovaným děkujeme za reprezentaci školy. Poděkování patří i vyučujícím, kteří se žáky pracují i nad rámec běžného. Mgr. Ivana Kolčová 20 Novoborský měsíčník / duben 2013

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2010 a 4/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012,

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 2. února 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomno členů zastupitelstva:

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Městys Dolní Čermná Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo městyse Dolní

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí:

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí: MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Sezimovo

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘINEC 2014 Obecně závazná vyhláška č. OZV/07/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třince

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Proseč

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Bernartice nad Odrou Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 5 /2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice

Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV NÁVRH Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O B E C H O V Ě Z Í ****************************** Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OBEC LABUTY Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Labuty s e na

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Záhoří Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Záhoří se na

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček účast od 18.10 hodin Dále přítomno: 4 občané, dle prezenční

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Město Náchod Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Zastupitelstvo města Náchoda schválilo svým usnesením č. V a. ze dne 10.12.2012 na základě 10b a 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě:

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti.. členů

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC NÁSEDLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Násedlovice

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC NOVÁ VES U MLADÉ VOŽICE Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves u Mladé Vožice č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládaní

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

U s n e s e n í ze 42. schůze rady města Hustopeče dne 06.12.2011

U s n e s e n í ze 42. schůze rady města Hustopeče dne 06.12.2011 U s n e s e n í ze 42. schůze rady města Hustopeče dne 06.12.2011 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Záměr města na pronájem pozemku p. č. KN 5429/66, vedený jako trvalý

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 9. 2013 Bod pořadu jednání: Prodej nebytové jednotky Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 25. 2. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, OBEC Daňkovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Daňkovice

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODMOKLY Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, Zastupitelstvo obce Podmokly

Více

Obec Lhota, okr. Praha - východ

Obec Lhota, okr. Praha - východ Obec Lhota, okr. Praha - východ Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyžívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.12.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Josef Hraško ml.

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Josef Hraško ml. Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 04. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 30.12.2010 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Městys Nedvědice Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Nedvědice se na svém zasedání dne 2.12.2013, usnesením č.15 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.565/1990

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Nítkovice se usneslo dne 12.7.2005 vydat podle ustanovení 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více