DIANA COOPER- a leta nadchazejlc! SVET MIfzJ DO NOVEHO ZLATEHO VEKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIANA COOPER- a leta nadchazejlc! SVET MIfzJ DO NOVEHO ZLATEHO VEKU"

Transkript

1

2 DIANA COOPER- a leta nadchazejlc! SVET MIfzJ DO NOVEHO ZLATEHO VEKU

3 I maid skupina rozhodnjch duchu zapdlend neoblomnou virou vesviposldnidokdzezminit bih historie. Mahatma Gandhi Diana Cooper, 2009 First published by Findhorn Press, Scotland Translation IvanaMukova, 2010 ISBN

4 Obsah Podekovani 9 Dvod 11 nn prvnf Rok Davna prorocrvf pro rok Peradvacetilete obdobi ocisry Rok Proc to bude rentokrat jinak Vesmime okarnziky Olympijske hry v roce Vesmirne porraly otevirajid se v roce KfiStaIove lebky v roce Dvanact caker vzestupu Lemurie a zerne Mu 60 Dli druhys Pfechodove obdobl Svetova ekonomika Energeticke zdroje a cestovani Ocista planety Zmeny klimatu Predpovedi pro AsH Pfedpovedi pro Afriku Predpovedi pro arkticke oblasti, Kanadu a USA Pfedpovedi pro Jizni Ameriku Pfedpovedi pro Mongolsko a Rusko 94

5 20. Predpovedi pro Australii a Tichomofi Pfedpovedi pro Evropu Pfedpovedi pro BHzky vychod Kornunity pare dimenze Prace s pifrodou HI 25. Vcely H7 26. Strorny Populace Ded Sfla lidf 133 Y..I-, Y,. 30. Zasveceru a ukrtzovani D11 tfeti: Rok 2032 a roky nasledujicf 31. Technologie do roku Vudcovsrvi Zivor v pare dimenzi Zlara mesta Kumeka, Pan svetla Archandel Metatron Nabozensrvi a duchovno Osvfceni Hojnost a rnanifestace Dulezitost eise! Prepojeni na znovuobnoveny pfenos energh z Atlanridy na vyssi urovni Nase role v romto planu 202 Podekovani Dekuji svemu nemeckernu nakladateli Eckhardu Grafovi, ktery me presvedcil, abyeh tuto knihu napsala, a Thierrymu Bogliolovi a Sabine Weeke z Finhorn Press za jejich vyrrvalou podporu. A take Kathy Crosswell, ktera mi neustale dodavala odvahu a pomahala mi doladit spojeni s andelskou fist Slova nemohou vyjadfit vdecnost memu pnrvodci Kumekovi a Metatronovi, kteifse mnou byli po eelou dobu. Zadavajf tezke ukoly, ale nikdy neodsuzuji! Dekuji rovnez kralovsrvf elernenralu, kteff v teto dobe take byli se mnou. Bibliografie

6 Uvod Doufim, Ze yam tato knizka poskytne vice informad nd jen piedpovedi zalozene na soucasnem povedomi 0 klimatickych, ekonomickych a politickych zrnenach, ktere se deji na celern svete. Poskytne yam informace 0 duchovnfch zmenach, ktere se budou odehravat: 0 tom, jak se zacnou otevirat portaly a jak sem zacnou vsrupovat nove hutne energie - klice k odemceni vlastniho osvicenf a vzesrupu. vehm, ie yam tato kniha doda odvahu a inspiraci k tomu, abyste prosli ocistou planety a transformad planetarnfho vedomi ke spoluvytvafeni Zlareho veku, ktery zacne v roce Tato kniha zacala vznikat docela jinak nd me ostatni kniby. Poprve po letech jsem si uzlvala nekolik rnesicu bez psanf, Opravdu jsem si myslela, Ze si na to dokazu zvyknout! A rnu] duchovni rust se v hodinach, ktere jsem rise travila na zahrade, ohromne urychloval, A pak jsem dostala od Eckharda Grafa, sveho nemeckeho nakladatele, zda bych nebyla tak laskava a nenapsala knihu 0 roce 2012 a 0 tom, co bude dal, Protoie jsem jii predtfm vydala nekolik "cedecek" na toto tema, Eckhard vedel, ie to je moje tcma, Podtila jsem takovy phval nadseni, ie jsem hned vedela, Ze to musim udelat, JeSte nd jsem docetla jeho , ui jsem si v hlave sestavovala, 0 cern by ra kniha mohla byt, A rake jsem nekolik kapitol napsala jeste pfedtim, nei jsem mu vubec odpovedela, Muj pnrvodce Kumeka a archandel Metatron, se krerymi pracu [i, Hkali, ie mi poskytnou vsechny inforrnace, ktere budou potfeba. Pozde]i mi jeste oznamili, abych hovorila take s elementaly na zahrade a pfijfrnala informace rovna od nich, Na konci sveho pozemku rnam nekolik elementalu z pate dimenze, kteh iiji ve stromech, a take stovky vii, takze jsem se snazila travit dny jak venku u zahonu, tak nekolika hodinami psani. 11

7 Pri dokoncovani teto knihy jsem obdrzela Metatronuv zlatooranzovfr piau, a taro velka pocta me celou rozechvela. Take mi dal symbol, pomoci nehoz se na nej mohu jasneji nalad'ovat. Obdrzenfm pl:iste jej mohu harmonicky predavat tern, kdo jsou pfipraveni. Vzhledem k tomu, ze Metatron dohlizf na velke zrneny ohledne vzestupu odehravajfciho se na Zemi, urychli se tim vas vzestup. Pokud jej behern crenf tero knihy pfijmete i vy, budete ho mod na oplatku predavar dalsim. Dalsi podrobnosti naleznete v kapirole 0 Metatronovi, Loni jsem napsala spolu s Kathy Crosswell knihy Osviceni pomoci svetelnjch buhii a Vzestnp pomoci svetelnjch kruhii a komunikovala jsem s jejim pnrvodcem Wywyvsilem. Je mocnosti (jednim z nejvyssfho fadu andelu), panern karmy, andelem zrozeni a dohlizi na mnohe vycvikoveskoly na vnitfnfch urovnich, takze je to velice mocna bytost. Kdyz jsem zacinala pracovat na teto nove knize, pfisel za mnou a fekl mi, re se s nim mam spojit v andelske fisi, v sedmern nebi, abych tuto energii vnesla do sve knihy a etenah by se mohli nevedorne nalad'ovat na sedmou dimenzi. Coz je uzasne! Rok 2012 a nasledujfci roky jsou nesrnfrne dulciite tema. Muzerne nasledovat kolekrivnf nevedomi do vod zaniku a beznadeje, nebo vyu Zitbajecnych pfflezitostt pro rust duse a rozvoj, ktery tu bude k dispozici. Zmeny, krere lcii pied nami, jsou temer neuveritelne rychle a neobycejne, Duchovni energie, krere k narn sesroupi behern roku 2012, jsou uchvatne a svet bude do roku 2032 nekde docela jinde - jakmile nam bude navracena moudrost Zlateho veku Atlanridy, Jednoho vecera, kdyz jsem si povidaia s karnaradkou, phsel archandel Gabriel a rvafll se velice vazne. Rekl nam, re musime prestar premyslet 0 minulosti a nedelat si starosti ohledne budoucnosti. Jako lide marne pfisrup k zvlastnfrn energiim, krere sem byly pfed tisici roky vyslany z dalekych planet, jci jsou urcene obzvl:iste pro turo dobu, Poselstvi, jichz jsou nositeli, jsou formulovana pro nas nyni, nebot uz tehdy bylo pfesne znamo, eim budeme prochazet. KaZdy den je "ted~. Roku 2012 bude vsak jine "ted~, s jinou energii. Archandel Gabriel fekl, ze my jsme na tero planete phiis svazani s tim, co delame, nci abychom rozeznali zpravy, ktere k narn byly vy- slany s Iaskou a zamerern ohledne dnesnf doby. A zopakoval, ze neni nikdy "jindy", jenom "ted'''. Pokracoval, re nasmerovani je jasne, KdyZ Hkame, re energie je vysoka nebo nfzka, Hkame to pouze proto, ze se nevylad'ujeme a nevnimarne poselstvi, ktere k nam bylo vyslano od Zdroje na pocatku srvorent Archandel Gabriel nas pozadal, abychom kazdy den v klidu chvili posedeli a orevreli svoje srdce - hvezdam, zvifatum, vsernu a vsern. Vitejte tedy a kazdym okamzikem noveho dne osiavujte energii a ona bude pracovat pro vas

8 rok 2012

9 Davna prorocrvi pro rok 2012 Den 21. prosinec 2012 vyznacuje konec 26 OOO!etiho astronomickeho obdobia rovnei 260 OOO!etiho cyklu. Poprue v historii naiiplanetypodstupujeme dvojitj transformacniskok. Moinosti duchovniho rustujs(}u nesmirne, coi je duvodem, proc bylo timer sedmi miliarddm dun dovoleno se vtelit, aby tuto rnonumentdlni uddlostmohlyproift. A vfechny vesmiry bez vjjimky ndfpokrok sledujisezvedavostia uzasem. p Dne21. prosince2012 konei 260OOOletj cyklus p Toto datum pi'edstavuje konee atlantske ery, Experiment Atlantidy zacal pred Iery; Trvalo let ho naplanovar a pripravir a era Atlantidy trvala let. I kdyi se kontinent zhroutil pied Iery, jsme stale pod jeho vlivem, a to az do konce roku Cflern Arlantidy bylo vyzkouset, zda jsou lidske bytosti sehopny udrzer si fyzicke telo, vyuzivat svobodne vule a udrzet si pfitom spojeni se Zdrojem. V tornto obdobi byly i jine kontinenty osidleny lidskyrni bytostmi, ale ty nebyly soucasti tohoto konkrernfho projektu. Zaverecne a pate desetirtsicilere obdobf bylo Hzenym experimentem, behem nehoi vznikl Zlaty vek Atlantidy, jeni trval let. Toto obdobi je predmerem me knihy Objevovdni Atlantidy (Discover Atlantis). Posvatnym tikolem je pfinest po roee 2032 zpet energii Zlateho veku Atlantidy, a to jeste na vyssi urovni a tentokrat pro cely svet. 17

10 '"26ooou«obdobikoniici dne 21. prosince 2012 '" Den 21. prosinec 2012 take vyznacuje konec 26 OOOleteho cyklu astronomickeho obdobi a zacatek noveho, Toho dne nastane vzacne sjednoceni Zerne a Slunce, KdyZ se toto spojeni odehravalo v minulosti, nasledovaly po nem kvuli nfzke urovni vedomi lidstva kalamiry a karastrofjr. 'Ientokrar vsak marne sanci vytvofit jiny a bajeeny novy vek - ale vsichni rnusfrne udelat svitj dil prace, nebot vysledek jeste neni jisty, Lady Gaia, obrovska byrost starajfd se 0 Zemi, se rozhodla, ie Zerne i vse na nf se rnusf povznest. To znamena, ie vsichni a vsechno musi nastolir vyssi frekvenci (tj. frekvenci byti; pozn. redakce). Buderne-li pfipraveni, bude rok 2012 zacatkem nadherneho zpusobu Zivota pro nas vsechny, '" Dvacetiletjpfechodke Zlatemu veku '" Den 21. prosinec 2012 znaci zacatek dvacetileteho obdobi prechodu, koncfcfho v roce Potom zacne skutecnynovy Zlatfvek. o zimnirn slunovratu roku 2012 budou ve vzajemnem spojenf planery Neptun, Pluto a Uran. Neptun symbolizuje vyssi spiritualitu, Pluto transformaci a Uran zrnenu. [akmile se tyro energie vzajernne propoji, bude to mitvelky dopad na planetarnivedomi. To v sobe obsahuje potencial pro obrovsky frekvencnf posun - jak individualnl, tak i kolektivnf - ovsern za predpokladu, ie budeme s energiemi nakladat moudte. Plfuovana zmena je tak nesmfrna, ie moudh v davnoveku nedokazali predpovedet, CO se po tomto datu stane. '" PfedpovMi z dtivnjch dob '" MAYOvE nazyvali 21. prosinec 2012 "Dnem stvoreni" a prorokovali, ie enetgie, ktera sem toho dne pronikne, bude aktivovat sflu kundalini 18 (duchovnf iivornf sfla) jednotlivcu i planery, Prorocrvi Hkaji, ie tim dojde ke stimulaci geneticke pameti nasich minulych iivotit a toho, kym skutecne [sme, coi mnohym urychlf proces osvfceni a vzestupu. Take predvfdali, ie sila planetarnf kundallnf pomuze aktivovat a preladir vsechny pyrarnidy, ktere nas spojujf s nasim pravym mfstem ve vesmiru, cof zaprfcinf znovuzrozenf solarnfho vedomi v lidstvu. Pyrarnidy - mayske, egyptske i dalsi - jsou kosmickymi pocftaci. Jsou take generatory a transformatory univerzalnf energie. INKOvE tvrdili, ie pred rokem 2013 bude asteroid akrivovat ocistu Zeme. AZTEKOvE Hkaji, ie soucasne Slunce neboli "obdobf" sveta je pate a vyznacuje konec 26 OOOleteho obdobf. Mnoho mudrcu z narodu PUvODNICH AMERICANU se ztotozliuje s tim, ie v roce 2012 zacne patf svet, HOPIOvE prohlasuji, ie rok 2012 je koncem obdobf, kdy po peradvaceti letech ocisty nastane to, co sami vyjadrujf vyrazem "emergence" (znovunabytf vedomf: pozn. prekl.). CEROIdovE majf svitj vlastnf kalendaf, ktery koncf rokem Pfedpokladajl, ie predchozl svety skoncf kataklyzmary, a ie je moine, ie tento rak take skoncl. SENEKOvE pravf, ie pied rokem 2012 nastane petadvacetilete obdobf oeisry. MAOROvE majf tradici, ktera pravf, ie roku 2012 dojde ke zvedanf zavojit i1uzf a ke spojenifjrzicke a duchovnf roviny. AFRIcl1 SAMANI take hovoh 0 roce NapHklad Zuluove majf legendu, ie v roce 2012 nastane pohroma. 19

11 EGYFTSKE MYTY naznacuji, Ze konec roku 2012 zvestuje planetarni posun ve vedorni, VELKY KALENDAR PODLE PLEJID, coi je vesmirny kalendar zalozeny na pohybu Plejad, konci rovnez dnem 21. prosince V soucasne dobe jsou vyssi energie dopadajfci na Zemi z jinych galaxii ukorvovany Plejadami, V soucasnosti mnoho hvezdnych ded zustiva na nejaky cas na Plejadach, zastavce pred vrelenim, aby se pfipravily na pornalejsl frekvence na Zemi. Po roce 2012 vstoupi vsichni tito hvezdni lide phmo do Iyzickych inkarnaci bez presrupu, a budou proto nositeli vyssi vibrace. Budou si muset vybrat matku s vyssi frekvenci, ktera je pfijme. TIBETSKY A ZIDOVSKY KALENDAR ukazuji, Ze rok 2012 je koncem dlouheho eyklu. Wdy ucf, ie obrat vzhuru ke svetlu nastane v roce Mnoho HINDUISTU vert, ie Kalki, pokladany za avatara a posledni inkarnaci boha Visnu, bude pine realizovan do roku Pokud dokaze dovest k osvfceni lidl pfed zimnim slunovratem, muie iniciovat vlnu osvfceni. Pokud ne, prorneskali jsme my na Zemi tuto vzacnou phleiitost. BRAHMUvvYDECH pry trva let. Na konci jeho vydechu nastava kosmicky okamzik, behern nehoi se otevfraji nebeske porraly, V tornto tichern okarnziku se mohou dit zazraky, vcetne rransforrnacniho skoku lidsrva. CVICENI: Vizualizace na pfivolani rnoudrych stafdinu 1. Najdete si mfsro, kde budete mod spocinout v klidu a nikym neruseni, 2. Pokud muiete, zapaltesi svicku nebo si pustte klidnou relaxacnf hudbu. 3. Nekolikrar se zhluboka nadechnete, abyste se uvedli do pohodlneho a uvolneneho stavu. 4. Predsravte si, jak sedite pfi zapadu slunce pod srarym stromemo 5. Pfivolejte si moudre staiesiny ruznych kultur. PH jejich pfichodu jim vzdejte uctu, 6. MUiete se jich na neco zeptat nebo naslouchat jejich rozhovonim. 7. Procitte energii jejich moudrosti a hluboke propojenf s planetou. 8. Pamatujte si, Ze nelinearnf cas uplynul, jakmile si vsimnete, ie slunce zacfnadruheho dne vychazet. 9. Podekujte pfi odchodu stafesinum. 10. Oteviete oci s myslenkou, ie pro vas zacfna neco noveho. Petadvacetilete obdobi ocisty Terner vsichni rnoudff stafeslnove ve svych prorocrvich phpominajf skutecnost, Ze pied rokem 2012 nastane petadvacetilete obdobi ocisty, Quetzalcoatl ve svern prorocrvf uvadf 13 nebes a 9 peke!. Prohlasoval, ie po cyklu pekla, krere skoncilo 16. srpna 1987, nastane obdobi rnfru. Planerarnf uspofadani nazyvane "Harmonicka konvergence" (sbeh) se odehralo 17. srpna 1987, tedy 25 let pred rokem Tisice lidi pracujfcich pro svetlo se toho dne shromazdily na kopcich nebo posvatnych mistech a modlily se ci meditovaly za lasku a mfr na Zemi

12 Pro me byla Harmoniekd konvergenee v roce 1987 magiekou dobou. Vjehod slunce byl nejuzasnejsi, jakj jsem kdy vidila, a to nejen kvidijehozdfiveoranzovekrase, ale spue kvtuijeho majestdtnosti a energii. Byli jsme tn, co jsme se sesli ke spoleene meditaci na orcbolu[ednobo kopce, a bylo ndmjasne, Ze se na planete neco zmenilo. Vysledkem vsech modliteb a oslav toho dne bylo, ze St. Germain zasel za Zdrojem, aby se piimluvil za Iidsrvo. ZpHstupnil, aby mohl fialovy plamen transformaee pouzfvat kamy, nejenom tech nekolik, kdo ho do te doby srneli pouzfvar. Tim zacala ocista planety. Tisice lidi pouzily energii fialoveho plamene, a nejenom ze se transmutovala jejich vnitfni temnota, ale posilaly tuto energii take druhym a planete, V teze dobe zacala vychazet spousta novych publikaci 0 transforrnaei, eoz lidem umoznovalo, aby sami sobe vice porozumeli a mohli se zacfr rnenit. Tyto publikace dodavaly rovnez lidem silu, aby rozpustili a vylecili sve stare vazby. o nekolik let pozdeji zacala siroka vefejnost hojne Cist knihy 0 andelech, krere mnohe z nich orevrely vyssimu duehovnimu vedomi a pomoei. Andele me pozadali, abyeh lidem ve svych knihach rekla, ze planete ani nikomu z nas pomoei nernohou, pokud je 0 to sami nepozadame, nebot se nemohou vmesovat do nasi svobodne vule. Ale kdyi andely 0 pomoe pozadate, budou yam pomiliat tak dlouho, dokud to bude pro vase dobro. A kdyi je pozadate 0 pomoe pro nekoho jineho, vase energie vytvoh s onou osobou spojeni, diky nemui mohou praeovat. Porom jiz zaiezi na dotyene osobe, zda ro pfijme. PoZtiddte-li andily 0 omtn konkretniho mum, zaliji ho svjm svetlem. tim castiji to demte, tim vice andilit vas obklopia bude vyckdvat, aby s vami mohlipraeovat. Jakmile zaealo toro petadvaeetilete obdobi oeisty, vyvolavalo stale vice duehovnich lidi pomoe arehandelii k ociste sveta. Jejich ande- 22 le se v odpoved' na tyro modlitby rozprchli do vsech koutu planety. Mnozi vyvolavali archandela Zadkiela, aby transrnutoval uvizlou energii, a on spolu se svyrni andely vyuzil ruto phldirost ke zmene stareho radu. Skupiny srejne orientovanych jedincu se zacaly schazet a posilat sverlo. Nase pozomost je pfitahovana mnoha zpiisoby k zemi, ktera potfebuje ocistu, Zde je phklad toho, eo se odehralo v me zahrade: Celou oblast, ve ktere ziji, napadli cbrousti. Zorala jsem velkj zdbon a zasadila tam zeleninu; coz me uvedlo do nddherneho spojeni sezemi a elementdly; a krometoho jsem takepocitouala hlubokeuspoleojeni. Nechala jsem tam rusttrduu, aby to cbrousty tolik nepfitahovalo, a procbdzela sepo ni co nejcastiji bosa. Uvedomila jsem si, ze chrousti upozornouali na skuteenost, ze tento kus zemepotfebuje bjt ociften, a tak jsem zavolala archandela Gabriela na pomoc. Kdyz jsem pak zahradu fttograftvala, vzdy tam byly vidltprstence jeho andelil, jak liji ocistne suetlo na zem. Vidlme jiz zacarek klimatickych zrnen, jak nas lady Gala varuje a nabada nas k probuzenl KaZda phrodni katastrofa ndrn pfipomfna, abyehom ocistili jak sebe samotne, tak i zerni, po niz kracime. Predkladam yam snadne cviceru, ktere muzete vyknnavat denne. Umozni yam zaneehavat na Zemi zlate stopy, at jiz vktoeite kamkoli. CVICENI: Zlate stopy 1. PHvolejte si arehandela Gabriela a poeine, jak varni proteka az do Zeme Ciste bile svedo. 2. Vyvolejte svedo Krista a proeitte, jak vami prohna zlato-bile svedo a pronika az do Zeme. 3. Pozadejte, aby taro energie s vami zl1:stala po cely den a vpije!a se hluboko do pudy, kamkoli piijdete. 23

13 4. PH svych kazdodennich ukolech, at jiz pracujete ve vezaku nebo na zemi, pronikne vase svetlo ai do pudy a bude pomahar pfi oeiste sveta. Rok2012 Co se stane v roce 2012? Za pfedpokladu, ze budeme pfipraveni, pry nastane postupne, i kdyz zrychlene probuzeni, nebot vibrace lidsrva se zvysuji. To z:ildi na naprosto kazdem cloveku, a proto je tak dulezite pro ry, co pracuji pro svetlo, aby se soustfedili na dobro a udrzovali vizi navratu Zlate Atlantidy. Mnoha proroctvi jsou znacne odvazna, ale je tfeba se nad to povznest a soustredir se na nastavajfcf uzasne rnoznosti, Rok2012pro meznamenaurychleni. Je to okamzik, jako kdyz vdm dite kope v tunea trypoznavdte, ze transformace skuteeneprobihd. Phd tim, nez se objevinovj Zivot, vlak mdtejeste casna phpravu. Co se bude dit, zavisf na tom, kolik lidf se na tuto vyznamnou chvili pfipravi zvysenim svych vibrad a jak energii rechto kosmickych okamziku pfijmou, Vzhledem ke stavu vedomi v roce 2009 bude pravdepodobnym rysledkem to, 0 cern pisu nire. ~ Ti ve tfeti dimenzi~ Obrovske masy lidi ve rreti dimenzi, kteh jsou materialisticti a vuci duchovnu uzavreni, vsechno zdriuji. Tyto duse, jd jeste nejsou phpra- 24 veny, si na konci sve soucasne inkarnace zvoli pokracovanf sve cesry na [ine planete ve tfeti dimenzi. Odejdou odsud s vdecnosti za mofnost, ie tu mohli byt. V soucasne dobe je vsak znacne mnozsrvf lidsrva podstarne ovlivneno atmosferou zmen, ktera pronika celyrn svetern, Takze podle urovne masoveho vedomf mnozf, co veh pouze v hmorny svet, procitnou a otevrou se mimosmyslovym prozitkum. Nekrert zacnou videt nebo slyset duchy, vhy, ci dokonce andely a nanebevzate mistry. Vzhledem k tomu, ie jejich cakry nebudou pfivykle vyssi energii, muie je to mast a Iekat, To se bude dfr pfedevsim u tech, krere jejich zivotni nazor nebo nabozenska vychova vedly k tornu, ie zadne jine dimenze neexistuji. Je mozne, ze kvuli tomu vzroste pocet nemod, kreryrn Hkame duscvni. Mnoho lidi muie ztratit kontakt s realitou a bude porrebovar pomoc. Jiz nekolikrar jsme videli, jak rychlejsl vibrace svetla, ktere k nam nynf dopada, nekreif nezvladli. Jednaji na zaklade nizsich fanrazii, krere jsou na internetu zvelicovany, Pokud chcete ternto lidem pomoci, bude velkym phnosem internetu iehnat a posflar tam svetlo. ~ NejvylSi mohnosti rolru 2012 ~ Nejvyssi moznosti je to, ie velke mnozsrvf bytostf Zijidch ve tfetf dimenzi orevre svou srdecnf cakru a bude svetlem povzneseno do dimenze crvrte. KdyZ se vase srdce otevfe, nebudete druhe zranovat, col. povede ke spontannimu mirovemu hnuti po cele planete, Pro tyro lidi bude probuzeni do duchovnich svern nadhernym rozsffenirn jejich vedomi. S orevrenym srdcem budou pfirozene milovat a ctit jine kultury a zvifata, takze po celem svete budou lepsi podminky pro deti, zvifata i uprchliky. Take zacnou cmpat svoje minnie zivory a rozpominat se na to, kjm ve skutecnosti jsou, a vazit si cesry sve duse. S poznanim sve velikosti a hodnory zacnou ctit sami sebe i ostatni - a lide se sebeuctou se k sobe i k druhym chovaji s respektem. Prodti se jednota se zvirary, rostlinstvem a ostatnimi lidskjmi bytostmi. Lide zacnou cltit vzajemne bratrstvi/sesterstvi a zacnou pracovat pro spolecne blaho. 25

14 Velke mnozstvilidiseposune na sve ceste k osvicenia uzestupu.,.. Ti ve ctvrte dimenei,.. Velka nadeje spocfva v tom, ze mnozf z tech, kteff v soucasne dobe ziji ve ctvrte dimenzi, se presunou do pate, kde zacnou pracovat pro svetory mir, spravedlnost a veskere druhy humanicirnich projektu. S vedomfrn, ze je cas na zmirneni svetove chudoby, zpusobi velkou zrnenu na planete. Do roku 2012 potrebujeme mit v pate dimenzi celou radu lidi.,.. Ti v patedimenzi,.. Yeclina tech, kteh byli v pate dimenzi jiz pied rokem 2012, se povznese. [Inymi slovy, ponesou ve svych aurach PHtomnost "JA JSEM". Zustanou na teto vyssi frekvenci ve fyzickych telech, aby mohli drzet svetlo pro vsechny. Nekteff se rozhodnou odejit a pornahar z druhe strany, Ale ze by se [en rozpiynuli ve svetle? To si nernyslim.,.. Soucasna pfedpovm!na role 2012,.. Muj pruvodce Kumeka Hka, ie energie temnoty a sverla jsou vyvazene a ze se musime vslchni soustredir na to pozitivni, abychom ho energetizovali a prevazili se na stranu svetla. Muslme vyuzivat vsech pffhodnych konstelaci a energii, krere nam sem jsou v teto dobe posilany, abychom si tak zajistili zvjseni nasi frekvence. Potom se odktyji uchvatne moznosti Uiasnych ved, krere se stanou, vcetne masoveho vzestupu, zazracnych vyieceni a velkeho stesti pro vsechny.,.. vu» Obamy na vzestup,.. V Hjnu 2008 muj pruvodce Kumeka pravil, ze na zaklade tehdejsiho stavu vedomf bude 11 % svetove populace osviceno a miize v kosmickern okamziku roku 2012 vzestoupit, phcemz veclina si zvolf zustat ve fyzickem tele a nestvyssisverelnou vibraci. Po vlne nadseni po volbach ve Spojenych statech v Iistopadu 2008 tento pocet vzrosrl na 14 %. PH Obamove inauguraci byly nadeje a ocekavanf tak silne, ze piedpoved' dosihla 18 %. Predpoklada se, ze pocet lidi, krefi vzestoupi, se po roce 2012 znacne urychli. Techto 18 % muzemejeste zrysit tim, ZepomUieme vice lidem oteoiratjejich dvanact caker a phndset skrze sene na Zemi svetlo Zdroje. Tento pocet muieme take narysit tak, ze budeme do nasich spolecenstvia sveta phndset nadeji a inspiraci.,.. VylSismyslLuny v roce2012,.. V kosmickem okarnziku bude Zemezaplavena vysokofrekvencni Bozskou zenskou energif pfichazejlcf sktze Lunu. Ti, kdo v teto dobe dokazou otevfit pravou mozkovou hernisferu a tuto energii pfijmout, pfinesou nazpet energii Zlateho veku Adantidy. Protoze Luna vibruje na frekvenci Cfsia 9, coz je ukonceni, velmi napomiize planete ke vzestupu. Ti, kdo maji parapsychologicke schopnosti, ale nedosahli urcireho duchovnlho rozvoje, mohou mit potize, nebot se budou stale vice otevirat, ale nebudou vedet, co si maji s tou energif POCIr. Uplnek nasrane 28.listopadu a 28. prosince 2012, uprosrred kosmickeho okarnziku 21. prosince To zpusobf obrovske piflivove viny, krere parme zaliji nize polozene oblasti

15 CVICENI: Energie svitu Luny V obdobi upliikii, a to i kdyi nebude za mraky videt, se jdete projit do jeho svetla, Privykejte jeho energii, abyste zvladli pfijmout vice Bozske zenske energie a byli pfipraveni na rok To vyzaduje m:tu ke vsem formam zivota a planetdrnim zdrojum. 2. V listopadu 2003 se odehr:ila Harmonick:i konkordance (shoda), krera kazdemu z nas poskytla vice ienske Bozske energie, aby se v nas probudil soucit a otevfela se srdce. 3. Poprve od padu Atlantidy se na Zemi vrarilo dvanact paprskii a my se mi'tzeme koupat ve vyssfm svetle. Proc to bude tentokrat jinak Mnoho piedpovedf z davne minulosti se soustfedilo predevsim na katastrofy a kalamiry. Je tomu tak proto, ze v podobnych okamficich v historii planery bylo vedomi lidsrva natolik nizke, ze propukaly v:ilky a jine hruzne nasledky, Tentokrat lady Gaia, veliky andel pecujfci 0 Zemi, vyhlasila, ze planeta a vsechno na ni musi zvysit svoji vibraci a vzesroupit. Proto nam sem v techto z:iverecnych casech duchovni hierarchie vyslala tolik pomocniku, aby lidi probudili a napomohli mnohym v uspesnem pfesunu do novych a rychlejsich frekvend: 1. Dne 8. cervna 2004 nastala prvni cast dvojiho tranzituvenuse, Druhy nastane 6. eervna Tato nadherna a zvlastn! konjunkce zacina vyvazovat muzskou a zenskou energii v jednotlivdch i v kolektivnim vedomi. Zahrnuje v sobe take moznost urycweni individu:ilniho i kolektivniho vzestupu a vsem poskytuje obrovske phlditosti k rustu, V kazdern pifpade je to dar od Boha a v erape mezi remito dverna daty je diildite, abychom vsichni napomohli sjednotit svet, a mohli tak transformovat sebe i planetu prostfednictvim spititu:ilniho vedomf. 4. V roce 2008 k nam byl vyslan srfibmy paprsek od samotneho Srvofitele. Ten rna v sobe i nejvyssf aspekt Bozskeho zenstvf a prolina vserni ostatnimi paprsky, dmz je harmonizuje. 5. Diky Harrnonicke konvergenci v roce 1987 byl fialovy plamen transmutace zpffstupnen kazdemu. Od te chvile zlaty a stffbrny paprsek zacaly splyvat s fialovym plarnenem, cimz vytvofily zlatofialovy a scrfbrnofialovy paprsek, jenz ph transrnutaci a zvysovani frekvence udrzuje lidi v pate dimenzi. 6. K naplneni se svetlem miiieme vyvolavat i paprsky drahych kamenu, obsahujid cirou archandelskou energii. 7. Mnoho bytosti v Arlanride, vcetne aspektu dvanacti paprsku, kristovske energie, Buddhovy energie a Ducha miru a Rovnovahy, pfispelo k rozsffeni zdroju svetla, k nimz lide nyni maji volny phsrup. Tato energie, znama jako Mahatma, byla pfi paduatlantidy zneuzita, a proto odsud stazena. Nyni se k nam vsak vrad. Je to nejvyssf energie, k niz marne v soueasne dobe pifstup, a vyrazne urychluje nas vzestup. je to mocne zlato-bile svetlo, krere led na vsech urovnfch a mme nam pomoci ve vsech vztazich a siruadch. Nikdy nam nemiiie ublizit, ncbof je pfijfmame prostfednictvim nasi monady (v anticke mosofii termin pro Boha, prvni bytost, nebo 28 29

16 veskere bytl, v metafyzice bod ve smyslu neprostoroveho siloveho ohniska; pozn. prekladatelky), nebo nasi PHtomnosti JAJSEM. 8. Arlantstf andele nam pomahaji navratit moudrost Zlateho veku Atlantidy. 9. Na Zemi prichizi vysoki frekvence vesmirnych andelu. Jak se nase frekvence zvysuje, muzeme se s nimi spojovat na vyssi urovni, pfijmout vice jejich svetla a zfskavat vesrnirne informace. 10. Andele se nam zjevujl v podobe kruhu ve Hlmech a na digitalnich fotograflich, aby nam poskytli viditelny dukaz 0 sve phtomnosti a zprostfedkovali nam phmo sva poselstvi a poskytli inspiraci. 11. Rodi se stale vice osvicenych deti z Orionu a moudrych starjch dusi z mnoha koutu vesrniru. 12. Jednoroici, nejcisdi z nejcistsich, se vraceji a vyhledavaji ty; kdo maji vizi pomahat ostatnim. Pak se s nimi propojuji a pomahaji ruzbam jejich dus], aby uzraly, 13. Jednoroici pomahaj! lidem rozpustit zavoje iluzi, ktere zahaluji jejich treti oko, aby mohli dosahnout plneho osviceni. Detaily najdete v kapitole c. 37. CVICENI: Neco zrnenit 3D jednoduse prohlaste, Ze domete neco zmenit, Rozmyslejte o svern zivote a a tom, jak ho prozivate, pficemz hledejte to, co muzete zmenit k lepsimu. Pak se podle toho i chovejte. MUZetese naphklad usmat na prodavace, zehnat vode, stravit denne per minut ocenovanim uiasneho sveta, v nemz zijeme. VaSeaura se zmeni a vase vyssi energie se dotkne druhych. CVICENI: Vizualizace, price 5 paprsky drahych kamenu Rubiny jsou zrnarerializovana forma rubinoveho paprsku, obsahujici energii archandela Uriela a jeho BoZiho doplnku, Amory. Poskytuje hlubokou moudrost a poznanl, vyrovnanost a energii potfebnou k podniknuti akce. Smaragdy jsou fyzickou formou archandela Rafaela a Mariina paprsku. Poskytuje rovnovahu, viru, lecenf, moudrost a vyss1 spirirualitu. Safiry v sobe maji svetlo archandela Michaela jeho Bozfho doplnku Faith. Tento paprsek dava sflu, zprostredkovava davne vedomosti a vyssi zpusoby komunikace. Diarnanty jsou materializad diamantoveho paprsku archandela Gabriela a jeho BoZiho doplnku Hope. Je to paprsek cistory, jasu a Bozfho zameru, krery vede lidi do vyssich dimenzi. 1. Najdete si misto, kde budete mod spocinout v klidu a nikym neruseni. 2. Rozhodnete se, krery paprsek chcete invokovat. 3. Prohlaste nebo si pomyslete, ze nyni chcete invokovat rubfnory/smaragdovy/safirory/diamantovy paprsek. 4. Vdechujte barvu zvoleneho drahokarnu do kazde bunky sveho tela. 5. Pozadejte phslusne andely, aby yam dali sve pozehnani. 6. V klidu nekolik minut posedte, aby vami mohlo hluboce proniknout pozehnani tohoto paprsku. 7. Podekujte archandelum. 8. Oteviere oci, 31

17 ~ Co defatprikosmickem okamziku ~ Vesmirne okamziky Ve svete prozijeme dva vesmirne okamziky, pfi nichz ztichne cely vesmfr. V techto chvilich se otevrou nebeske portaly a zaplavi nas svetlem nepredstavitelne vysoke frekvenee, takze marne Masne phlezitosti bez hranic. Oba se odehraji dopoledne [edenacr minut po [edenacte hodine je mistrovske cislo, krere vyznacuje zacatek nove faze na mnohem vyssl urovni bylo zavedeno jako energie v kolektivnim vedoml pfed davnymi veky, jeste pred Atlantidou a Lernurii, a vzdy uvadi do pohybu neco noveho, untoprvnivesmirny okamzik nastane v 11 bodi» 11 minutdne 11. listopadu Rude to doba oslavy. V teto dobe marne oslavovat svu] uspech k romuto datu a predstavovat si, jak to bude nadherne v roce Drubj tento vesmirny okamzik nastane v 11 hodin 11 minutdne 21. prosince hodin 11 minut 21. prosince 2012 bude okamzikem, kdy planetu zaplavi velke svetlo a kdy se budou dit zazraky, problhat intenzivni osvfceni a vzestup. Posun bude energeticky, rakze pokud ocekavate kataklyzma, patrne se yam ulevi, kdyz nenastane, a pokud se teslte na okamzite osviceni, budete ziejme zklamani. Nasledujlci moznosti vyplfvajld z tohoto okamziku budou nezrnerne a cirlivi lide je pocfti, Lord Melchizedek, krery je patronem Skoly Diany Cooper, nam preda! poselstvi, ze cely ~vet nyni potfebuje zaglt vytvaiet energii pro tento vesmirny okamzik. Reid, ze nejucinnejsim zpusobem, jak se lide mohou pripravit, je modlitba, po nlz nasledu]e 11rninutove "OM" aminura ticha. Modlitbu vize, kterou nam poskytl, najdete na mane 34. ~ Zdkon modlitby ~ Biih vam nasloucha celou dobu a je si vedom vseho, 0 co svymi myslenkami, slovy a modlitbami zhate. V tomto smyslu jsou negativnl myslenky a obavy modlitbami tferf dimenze. Narfkan], fiiukanf, smlouvani nebo rnanipulativnf zadosti jsou Bohem a jeho andely bozsky prehlizeny. Ovsem prohlaseni, krera jsou jasne vyslovena, jsou nesrnfrne pozitivnimi rnodlitbami. Davejte si velky pozor na to, oc Zidate! Zadosti adresovane Bohu nebo k andelum jsou zhavou linkou do nebes. Ve svych meditadch naslouehejte vesmiru. 1. Modlete se od srdce. ~ Jak se ucinne mod/it ~ 2. Ujistete se, Ze vase umysly jsou Ciste. 3. Nikdy Bohu nebo andelum nefikejte, co nechcete, nebo jak trpite!!! Pokud tak ucinfre, zadate tim vice toho, co nechcete. 4. jasne Bohu pfedlozte svou vizi: "Chci dosahnout tohoto. Jiz jsem udelal/a toto. Od Tebe potfebuji toto." 32 33

POSELSTVf PRO KMEN MNOHA BAREV

POSELSTVf PRO KMEN MNOHA BAREV POSELSTVf PRO KMEN MNOHA BAREV POSELSTVi PRO KMEN MNOHA BAREV Mala Babicka (Kiesha Crowther) Editorka Jennifer Ferraro Pohoda v Brne, s.r.o. Brno,2012 Svym andelum na Zemi, kteh me inspirovali k tomu,

Více

SDĚLENÍ Z DUTÉ ZEMĚ. Poselství z Nitra naší milované planety Země

SDĚLENÍ Z DUTÉ ZEMĚ. Poselství z Nitra naší milované planety Země SDĚLENÍ Z DUTÉ ZEMĚ Poselství z Nitra naší milované planety Země Telepatické rozhovory od bytostí z VNITŘNÍ ZEMĚ naší planety a jejich vnitrozemských měst pod horou Shasta, všem lidem v této době v přechodu

Více

v hudbe mame sedm zakladnich t6nu, V malffstvi Ize kazdy barevny odstfn dosahnout ze sedmi zakladnfch barev,

v hudbe mame sedm zakladnich t6nu, V malffstvi Ize kazdy barevny odstfn dosahnout ze sedmi zakladnfch barev, Rozhovory se iivotem 9 Tajemstvi elsel Bol'i zakony udrzuji vseehen zivo! v pfesnern poradku. Zajisruji harmonieky prubeh vesmfrneho deni, evolucni rust a ryvoj zivolli ve smyslu duehovnim i biologickem.

Více

Shamballa 1024 manuál 1-4

Shamballa 1024 manuál 1-4 Shamballa 1024 manuál 1-4 Shamballa 1024 manuál - stupeň 1 - obsahuje prvních 256 symbolů - odstranění nejhrubších energetických bloků v energetickém těle - Archanděl Michael pomáhá odstranit karmická

Více

Otokar Brezina: "Hlldba pramentl"

Otokar Brezina: Hlldba pramentl "V mistech, kde blldllje du ~e, je prostor naplnen tisfci rukama, vyzdvizenyma ze vsech staletf, ktere se potkavaji v tisknutfch bratrskeho znameni a podavaji sve dilo jedna druhe." Otokar Brezina: "Hlldba

Více

Trinity One Love. ~I am Alfa & Omega~ Path to Oneness (Story of One)

Trinity One Love. ~I am Alfa & Omega~ Path to Oneness (Story of One) Trinity One Love ~I am Alfa & Omega~ Path to Oneness (Story of One) Na počátku bylo světlo, to světlo byla čistá bezpodmínečná láska, svrchovaná jednota všeho co je. Pak se světlo rozdelilo na dvě prazákladní

Více

Jyoti. Příběh transformativní energie, která přebývá v těle. Anděl zavolal mé jméno

Jyoti. Příběh transformativní energie, která přebývá v těle. Anděl zavolal mé jméno Jyoti Příběh transformativní energie, která přebývá v těle Anděl zavolal mé jméno Předmluva Claudio Naranjo Přeložili Michal Strenk a Michael Vančura KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Jyoti Anděl

Více

Kryon prostřednictvím Barbary Bessen

Kryon prostřednictvím Barbary Bessen Poselství od Kryona www.kryon-deutschland.com www.kryon.com www.sternenweisheit.de pro www.reiki-centrumpraha.cz překládá Lucka K. Kryon prostřednictvím Barbary Bessen Není to tak, jak to vypadá! Červenec/srpen

Více

I AM University/JÁ JSEM Univerzita Dr. Joshua David Stone I AM UNIVERSITY UNIVERZITA JÁ JSEM. Dr. Joshua David Stone. www.iamuniversity.

I AM University/JÁ JSEM Univerzita Dr. Joshua David Stone I AM UNIVERSITY UNIVERZITA JÁ JSEM. Dr. Joshua David Stone. www.iamuniversity. I AM UNIVERSITY UNIVERZITA JÁ JSEM www.iamuniversity.org 1/183 O B S A H Číslo kapitoly Název kapitoly Strana Titulný list 1 0. OBSAH 2 1. I AM Univerzita v kostce 4 2. Uvedení do I AM Univerzity Archandělem

Více

Barbara Marciniak ZEMĚ Učení Plejáďanů

Barbara Marciniak ZEMĚ Učení Plejáďanů Barbara Marciniak ZEMĚ Učení Plejáďanů Vnitřní poselství vesmírných entit Via Lucis Pragae 1996 SLOVO PRĚKLADATELKY Jestliže přijetí první části poselství Plejáďanů s názvem NOSITELÉ SVÍTÁNÍ vyžadovalo

Více

UČENÍ MISTRŮ MOUDROSTI

UČENÍ MISTRŮ MOUDROSTI UČENÍ MISTRŮ MOUDROSTI Obsah: KAPITOLA KAPITOLA 2 2 KAPITOLA 3 4 KAPITOLA 4 5 KAPITOLA 5 KAPITOLA 6 9 KAPITOLA Most ke svobodě prastará učení v novém rouše V průběhu celých dějin naší planety chodili po

Více

Velký Vůz ze souhvězdí Velké Medvědice, reprezentující sedm kvalit Boží Vůle:

Velký Vůz ze souhvězdí Velké Medvědice, reprezentující sedm kvalit Boží Vůle: Kurz Boží Vůle Velký Vůz ze souhvězdí Velké Medvědice, reprezentující sedm kvalit Boží Vůle: Obsah: I. Všeobecné informace o sedmi kvalitách Boží Vůle 3 1. Vůle k Iniciaci - Probuzení Nového Vědomí 7 2.

Více

BUDIŽ SVĚTLO. Z knihy "Haja Luz", vydané v Brazílii jako portugalský překlad německého originálu, přeložila Ladislava Kujalová

BUDIŽ SVĚTLO. Z knihy Haja Luz, vydané v Brazílii jako portugalský překlad německého originálu, přeložila Ladislava Kujalová BUDIŽ SVĚTLO Z knihy "Haja Luz", vydané v Brazílii jako portugalský překlad německého originálu, přeložila Ladislava Kujalová Krédo Žáků vysokých duchovních zákonů Věřím života. ve všeobjímající Přítomnost

Více

Jak vzestoupit. (od Akemi Gaines)

Jak vzestoupit. (od Akemi Gaines) Jak vzestoupit (od Akemi Gaines) Zajímavé je, že se doposud nikdo nezeptal přímo: Tak jak vzestoupíme ke Světlu? Specializuji se na čtení v Akašické kronice, mohu tedy pozorovat, jak duše vzestupuje. Nemohu

Více

Nejvyšší Mistryně Ching Hai

Nejvyšší Mistryně Ching Hai Nejvyšší Mistryně Ching Hai PŘIŠLA JSEM, ABYCH VÁS VZALA DOMŮ Sbírka citátů a duchovního učení Nejvyšší Mistryně Ching Hai Nejvyšší Mistryně Ching Hai Přišla jsem, abych vás vzala Domů 1 Předmluva Tato

Více

Ritodgata - promluvy v srpnu 2008

Ritodgata - promluvy v srpnu 2008 Ritodgata - promluvy v srpnu 2008 pátek večer - 12.8. 2008 Nejdříve pozdravme ty síly, které nás svedly zde dohromady. Tutéž sílu vidíme i v našich srdcích a před ní se rovněž skláníme. Jsme tady dnes

Více

Emanuelova kniha. Poselství z duchovních světů. Úvod napsal Ram Dass Sestavily Pat Rodegastová a Judith Stantonová

Emanuelova kniha. Poselství z duchovních světů. Úvod napsal Ram Dass Sestavily Pat Rodegastová a Judith Stantonová Emanuelova kniha Poselství z duchovních světů Vìnováno obrazu, který nese každá duše ve svém lidském vìdomí a památce Svìtla, za kterým kráèí, Bytosti, kterou se touží stát a Pravdy, kterou mezitím již

Více

1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ

1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ 1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ 2 K dostání u: Eva Melzerová Praha Tel. 257219564 Fax 257223330 Mobil 602328252 e-mail: eva.melzerova@seznam.cz www.reiki-melzerova.cz 3 Věnování Tato knižní řada je věnována v nejhlubší

Více

Mandala cesta k sobě, Zuzana Řezáčová Lukášková

Mandala cesta k sobě, Zuzana Řezáčová Lukášková 1 www.centrum-mandala.cz/info Obsah Mandala cesta k sobě, Zuzana Řezáčová Lukášková Úvodem... 4 Jak jsem se k mandalám dostala... 4 Co mi mandala přináší... 6 Co je mandala... 7 Slovo Mandala... 7 C. G.

Více

kompletní průvodce ke starobylému léčebnému umění

kompletní průvodce ke starobylému léčebnému umění Diane Steinová kompletní průvodce ke starobylému léčebnému umění přeložil Miroslav Kokinda Copyright 1995 by Diane Stein, originál title: Essential Reiki First published by The Crossing Press, Santa Cruz,

Více

PREDMLUVA UVOD. Pan Henry Ford v interview, publikovanem v NEW YORK WORLD 17. unora 1921, se o pripadu profesora vyjadril strucne a vystizne:

PREDMLUVA UVOD. Pan Henry Ford v interview, publikovanem v NEW YORK WORLD 17. unora 1921, se o pripadu profesora vyjadril strucne a vystizne: 1 di 31 04/08/2012 13:09 PREDMLUVA Autor tohoto prekladu slavnych Protokolu byl sam obeti Revoluce. Zil mnoho let v Rusku a vzal si za manzelku Rusku. Vedle svych dalsich aktivit byl po mnoho let ruskym

Více

TAJEMSTVÍ LÁSKY. Tajemství lásky

TAJEMSTVÍ LÁSKY. Tajemství lásky TAJEMSTVÍ LÁSKY Tajemství lásky (VERZE 6) Obsah SLOVO AUTORA ÚVOD CO JE TO LÁSKA SMYSL PROŽÍVÁNÍ LÁSKY VE SVĚTĚ BOŽÍ LÁSKY LÁSKA A OSUD FYZICKÁ LÁSKA A JEJÍ ÚČINKY NA ORGANIZMUS ROZDÍLY MEZI MUŽSKÝM A

Více

Okem Boha Hóra. Přepis a úprava: (2012) panda38.sweb.cz www: www.breatharian.eu

Okem Boha Hóra. Přepis a úprava: (2012) panda38.sweb.cz www: www.breatharian.eu Okem Boha Hóra Televizní dokumentární seriál "Okem Boha Hóra" (originální název "El ojo de Horus"), od společnosti Infinito, pojednává o dávných civilizacích Egypta, které svou hlubokou moudrostí v mnoha

Více

Bo Lozoff VŠICHNI MÁME SVÁ POUTA

Bo Lozoff VŠICHNI MÁME SVÁ POUTA Bo Lozoff VŠICHNI MÁME SVÁ POUTA průvodce k osvobození DÍL DRUHÝ: OSVOBOZOVÁNÍ Bo Lozoff 1985 16. vydání 2006, Human Kindness Foundation 325.000 výtisků Motto: Život není tím, čím se zdá být díky Bože!

Více

PRAVÉ RODINY BRÁNA DO NEBES. Federace rodin za mír ve světě a sjednocení

PRAVÉ RODINY BRÁNA DO NEBES. Federace rodin za mír ve světě a sjednocení PRAVÉ RODINY BRÁNA DO NEBES Federace rodin za mír ve světě a sjednocení Pravé rodiny Brána do nebes Reverend Son Mjong Mun Federace rodin za mír ve světě a sjednocení Přeloženo z anglického originálu:

Více

Městský jógin. Trvalé uvědomění Boha. www.atmakriya.org 1

Městský jógin. Trvalé uvědomění Boha. www.atmakriya.org 1 Městský jógin Trvalé uvědomění Boha www.atmakriya.org 1 OBSAH Předmluva od Vamadévy... 3 Je tato elektronická kniha pro vás ta správná?... 3 Jak elektronická kniha vznikla... 3 Co se dělo potom?... 4 Úvod

Více

MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU

MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU KNIHA O DUCHOVNÍM OSVÍCENÍ ECKHART TOLLE Jste tady, abyste pomohli naplnit božský smysl vesmíru. Tak důležití jste! Eckhart Tolle První pochvalné ohlasy Kdybych si mohla vybrat

Více

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987)

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987) Jako vše ryzí, i moudrost, je-li (asi v 90%) obsažena v textu, pochází od Stvořitele, a jako světlo Slunce je šířeno z bezpodmínečné lásky pro všechny, i moudrost obsažená zde patří každému, kdo ji je

Více

KONEC SVETA SE SHODUJE S DATEM KDY NA TRH WINDOWS 8 2012 THE GRATEFUL DEAD REUNION TOUR

KONEC SVETA SE SHODUJE S DATEM KDY NA TRH WINDOWS 8 2012 THE GRATEFUL DEAD REUNION TOUR v v v PRICHAZI KONEC SVETA SE SHODUJE S DATEM KDY NA TRH WINDOWS 8 2012 THE GRATEFUL DEAD REUNION TOUR Pole Shift & Pole Reversal in 2012 likely Bo leta 2012 konec sveta? Bude katastrofický konec

Více

NEJZAVAZNEJSI OTAZKY JOHN BLANCHARD

NEJZAVAZNEJSI OTAZKY JOHN BLANCHARD r* NEJZAVAZNEJSP OTAZKY ( J O H N B L A N C H A R D 4 II NEJZAVAZNEJSI OTAZKY JOHN BLANCHARD Z anglickeho originalu: "ULTIMATE QUESTIONS" by John Blanchard 1987 Evangelical Press I. vydani 1987: Evangelical

Více