DIANA COOPER- a leta nadchazejlc! SVET MIfzJ DO NOVEHO ZLATEHO VEKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIANA COOPER- a leta nadchazejlc! SVET MIfzJ DO NOVEHO ZLATEHO VEKU"

Transkript

1

2 DIANA COOPER- a leta nadchazejlc! SVET MIfzJ DO NOVEHO ZLATEHO VEKU

3 I maid skupina rozhodnjch duchu zapdlend neoblomnou virou vesviposldnidokdzezminit bih historie. Mahatma Gandhi Diana Cooper, 2009 First published by Findhorn Press, Scotland Translation IvanaMukova, 2010 ISBN

4 Obsah Podekovani 9 Dvod 11 nn prvnf Rok Davna prorocrvf pro rok Peradvacetilete obdobi ocisry Rok Proc to bude rentokrat jinak Vesmime okarnziky Olympijske hry v roce Vesmirne porraly otevirajid se v roce KfiStaIove lebky v roce Dvanact caker vzestupu Lemurie a zerne Mu 60 Dli druhys Pfechodove obdobl Svetova ekonomika Energeticke zdroje a cestovani Ocista planety Zmeny klimatu Predpovedi pro AsH Pfedpovedi pro Afriku Predpovedi pro arkticke oblasti, Kanadu a USA Pfedpovedi pro Jizni Ameriku Pfedpovedi pro Mongolsko a Rusko 94

5 20. Predpovedi pro Australii a Tichomofi Pfedpovedi pro Evropu Pfedpovedi pro BHzky vychod Kornunity pare dimenze Prace s pifrodou HI 25. Vcely H7 26. Strorny Populace Ded Sfla lidf 133 Y..I-, Y,. 30. Zasveceru a ukrtzovani D11 tfeti: Rok 2032 a roky nasledujicf 31. Technologie do roku Vudcovsrvi Zivor v pare dimenzi Zlara mesta Kumeka, Pan svetla Archandel Metatron Nabozensrvi a duchovno Osvfceni Hojnost a rnanifestace Dulezitost eise! Prepojeni na znovuobnoveny pfenos energh z Atlanridy na vyssi urovni Nase role v romto planu 202 Podekovani Dekuji svemu nemeckernu nakladateli Eckhardu Grafovi, ktery me presvedcil, abyeh tuto knihu napsala, a Thierrymu Bogliolovi a Sabine Weeke z Finhorn Press za jejich vyrrvalou podporu. A take Kathy Crosswell, ktera mi neustale dodavala odvahu a pomahala mi doladit spojeni s andelskou fist Slova nemohou vyjadfit vdecnost memu pnrvodci Kumekovi a Metatronovi, kteifse mnou byli po eelou dobu. Zadavajf tezke ukoly, ale nikdy neodsuzuji! Dekuji rovnez kralovsrvf elernenralu, kteff v teto dobe take byli se mnou. Bibliografie

6 Uvod Doufim, Ze yam tato knizka poskytne vice informad nd jen piedpovedi zalozene na soucasnem povedomi 0 klimatickych, ekonomickych a politickych zrnenach, ktere se deji na celern svete. Poskytne yam informace 0 duchovnfch zmenach, ktere se budou odehravat: 0 tom, jak se zacnou otevirat portaly a jak sem zacnou vsrupovat nove hutne energie - klice k odemceni vlastniho osvicenf a vzesrupu. vehm, ie yam tato kniha doda odvahu a inspiraci k tomu, abyste prosli ocistou planety a transformad planetarnfho vedomi ke spoluvytvafeni Zlareho veku, ktery zacne v roce Tato kniha zacala vznikat docela jinak nd me ostatni kniby. Poprve po letech jsem si uzlvala nekolik rnesicu bez psanf, Opravdu jsem si myslela, Ze si na to dokazu zvyknout! A rnu] duchovni rust se v hodinach, ktere jsem rise travila na zahrade, ohromne urychloval, A pak jsem dostala od Eckharda Grafa, sveho nemeckeho nakladatele, zda bych nebyla tak laskava a nenapsala knihu 0 roce 2012 a 0 tom, co bude dal, Protoie jsem jii predtfm vydala nekolik "cedecek" na toto tema, Eckhard vedel, ie to je moje tcma, Podtila jsem takovy phval nadseni, ie jsem hned vedela, Ze to musim udelat, JeSte nd jsem docetla jeho , ui jsem si v hlave sestavovala, 0 cern by ra kniha mohla byt, A rake jsem nekolik kapitol napsala jeste pfedtim, nei jsem mu vubec odpovedela, Muj pnrvodce Kumeka a archandel Metatron, se krerymi pracu [i, Hkali, ie mi poskytnou vsechny inforrnace, ktere budou potfeba. Pozde]i mi jeste oznamili, abych hovorila take s elementaly na zahrade a pfijfrnala informace rovna od nich, Na konci sveho pozemku rnam nekolik elementalu z pate dimenze, kteh iiji ve stromech, a take stovky vii, takze jsem se snazila travit dny jak venku u zahonu, tak nekolika hodinami psani. 11

7 Pri dokoncovani teto knihy jsem obdrzela Metatronuv zlatooranzovfr piau, a taro velka pocta me celou rozechvela. Take mi dal symbol, pomoci nehoz se na nej mohu jasneji nalad'ovat. Obdrzenfm pl:iste jej mohu harmonicky predavat tern, kdo jsou pfipraveni. Vzhledem k tomu, ze Metatron dohlizf na velke zrneny ohledne vzestupu odehravajfciho se na Zemi, urychli se tim vas vzestup. Pokud jej behern crenf tero knihy pfijmete i vy, budete ho mod na oplatku predavar dalsim. Dalsi podrobnosti naleznete v kapirole 0 Metatronovi, Loni jsem napsala spolu s Kathy Crosswell knihy Osviceni pomoci svetelnjch buhii a Vzestnp pomoci svetelnjch kruhii a komunikovala jsem s jejim pnrvodcem Wywyvsilem. Je mocnosti (jednim z nejvyssfho fadu andelu), panern karmy, andelem zrozeni a dohlizi na mnohe vycvikoveskoly na vnitfnfch urovnich, takze je to velice mocna bytost. Kdyz jsem zacinala pracovat na teto nove knize, pfisel za mnou a fekl mi, re se s nim mam spojit v andelske fisi, v sedmern nebi, abych tuto energii vnesla do sve knihy a etenah by se mohli nevedorne nalad'ovat na sedmou dimenzi. Coz je uzasne! Rok 2012 a nasledujfci roky jsou nesrnfrne dulciite tema. Muzerne nasledovat kolekrivnf nevedomi do vod zaniku a beznadeje, nebo vyu Zitbajecnych pfflezitostt pro rust duse a rozvoj, ktery tu bude k dispozici. Zmeny, krere lcii pied nami, jsou temer neuveritelne rychle a neobycejne, Duchovni energie, krere k narn sesroupi behern roku 2012, jsou uchvatne a svet bude do roku 2032 nekde docela jinde - jakmile nam bude navracena moudrost Zlateho veku Atlanridy, Jednoho vecera, kdyz jsem si povidaia s karnaradkou, phsel archandel Gabriel a rvafll se velice vazne. Rekl nam, re musime prestar premyslet 0 minulosti a nedelat si starosti ohledne budoucnosti. Jako lide marne pfisrup k zvlastnfrn energiim, krere sem byly pfed tisici roky vyslany z dalekych planet, jci jsou urcene obzvl:iste pro turo dobu, Poselstvi, jichz jsou nositeli, jsou formulovana pro nas nyni, nebot uz tehdy bylo pfesne znamo, eim budeme prochazet. KaZdy den je "ted~. Roku 2012 bude vsak jine "ted~, s jinou energii. Archandel Gabriel fekl, ze my jsme na tero planete phiis svazani s tim, co delame, nci abychom rozeznali zpravy, ktere k narn byly vy- slany s Iaskou a zamerern ohledne dnesnf doby. A zopakoval, ze neni nikdy "jindy", jenom "ted'''. Pokracoval, re nasmerovani je jasne, KdyZ Hkame, re energie je vysoka nebo nfzka, Hkame to pouze proto, ze se nevylad'ujeme a nevnimarne poselstvi, ktere k nam bylo vyslano od Zdroje na pocatku srvorent Archandel Gabriel nas pozadal, abychom kazdy den v klidu chvili posedeli a orevreli svoje srdce - hvezdam, zvifatum, vsernu a vsern. Vitejte tedy a kazdym okamzikem noveho dne osiavujte energii a ona bude pracovat pro vas

8 rok 2012

9 Davna prorocrvi pro rok 2012 Den 21. prosinec 2012 vyznacuje konec 26 OOO!etiho astronomickeho obdobia rovnei 260 OOO!etiho cyklu. Poprue v historii naiiplanetypodstupujeme dvojitj transformacniskok. Moinosti duchovniho rustujs(}u nesmirne, coi je duvodem, proc bylo timer sedmi miliarddm dun dovoleno se vtelit, aby tuto rnonumentdlni uddlostmohlyproift. A vfechny vesmiry bez vjjimky ndfpokrok sledujisezvedavostia uzasem. p Dne21. prosince2012 konei 260OOOletj cyklus p Toto datum pi'edstavuje konee atlantske ery, Experiment Atlantidy zacal pred Iery; Trvalo let ho naplanovar a pripravir a era Atlantidy trvala let. I kdyi se kontinent zhroutil pied Iery, jsme stale pod jeho vlivem, a to az do konce roku Cflern Arlantidy bylo vyzkouset, zda jsou lidske bytosti sehopny udrzer si fyzicke telo, vyuzivat svobodne vule a udrzet si pfitom spojeni se Zdrojem. V tornto obdobi byly i jine kontinenty osidleny lidskyrni bytostmi, ale ty nebyly soucasti tohoto konkrernfho projektu. Zaverecne a pate desetirtsicilere obdobf bylo Hzenym experimentem, behem nehoi vznikl Zlaty vek Atlantidy, jeni trval let. Toto obdobi je predmerem me knihy Objevovdni Atlantidy (Discover Atlantis). Posvatnym tikolem je pfinest po roee 2032 zpet energii Zlateho veku Atlantidy, a to jeste na vyssi urovni a tentokrat pro cely svet. 17

10 '"26ooou«obdobikoniici dne 21. prosince 2012 '" Den 21. prosinec 2012 take vyznacuje konec 26 OOOleteho cyklu astronomickeho obdobi a zacatek noveho, Toho dne nastane vzacne sjednoceni Zerne a Slunce, KdyZ se toto spojeni odehravalo v minulosti, nasledovaly po nem kvuli nfzke urovni vedomi lidstva kalamiry a karastrofjr. 'Ientokrar vsak marne sanci vytvofit jiny a bajeeny novy vek - ale vsichni rnusfrne udelat svitj dil prace, nebot vysledek jeste neni jisty, Lady Gaia, obrovska byrost starajfd se 0 Zemi, se rozhodla, ie Zerne i vse na nf se rnusf povznest. To znamena, ie vsichni a vsechno musi nastolir vyssi frekvenci (tj. frekvenci byti; pozn. redakce). Buderne-li pfipraveni, bude rok 2012 zacatkem nadherneho zpusobu Zivota pro nas vsechny, '" Dvacetiletjpfechodke Zlatemu veku '" Den 21. prosinec 2012 znaci zacatek dvacetileteho obdobi prechodu, koncfcfho v roce Potom zacne skutecnynovy Zlatfvek. o zimnirn slunovratu roku 2012 budou ve vzajemnem spojenf planery Neptun, Pluto a Uran. Neptun symbolizuje vyssi spiritualitu, Pluto transformaci a Uran zrnenu. [akmile se tyro energie vzajernne propoji, bude to mitvelky dopad na planetarnivedomi. To v sobe obsahuje potencial pro obrovsky frekvencnf posun - jak individualnl, tak i kolektivnf - ovsern za predpokladu, ie budeme s energiemi nakladat moudte. Plfuovana zmena je tak nesmfrna, ie moudh v davnoveku nedokazali predpovedet, CO se po tomto datu stane. '" PfedpovMi z dtivnjch dob '" MAYOvE nazyvali 21. prosinec 2012 "Dnem stvoreni" a prorokovali, ie enetgie, ktera sem toho dne pronikne, bude aktivovat sflu kundalini 18 (duchovnf iivornf sfla) jednotlivcu i planery, Prorocrvi Hkaji, ie tim dojde ke stimulaci geneticke pameti nasich minulych iivotit a toho, kym skutecne [sme, coi mnohym urychlf proces osvfceni a vzestupu. Take predvfdali, ie sila planetarnf kundallnf pomuze aktivovat a preladir vsechny pyrarnidy, ktere nas spojujf s nasim pravym mfstem ve vesmiru, cof zaprfcinf znovuzrozenf solarnfho vedomi v lidstvu. Pyrarnidy - mayske, egyptske i dalsi - jsou kosmickymi pocftaci. Jsou take generatory a transformatory univerzalnf energie. INKOvE tvrdili, ie pred rokem 2013 bude asteroid akrivovat ocistu Zeme. AZTEKOvE Hkaji, ie soucasne Slunce neboli "obdobf" sveta je pate a vyznacuje konec 26 OOOleteho obdobf. Mnoho mudrcu z narodu PUvODNICH AMERICANU se ztotozliuje s tim, ie v roce 2012 zacne patf svet, HOPIOvE prohlasuji, ie rok 2012 je koncem obdobf, kdy po peradvaceti letech ocisty nastane to, co sami vyjadrujf vyrazem "emergence" (znovunabytf vedomf: pozn. prekl.). CEROIdovE majf svitj vlastnf kalendaf, ktery koncf rokem Pfedpokladajl, ie predchozl svety skoncf kataklyzmary, a ie je moine, ie tento rak take skoncl. SENEKOvE pravf, ie pied rokem 2012 nastane petadvacetilete obdobf oeisry. MAOROvE majf tradici, ktera pravf, ie roku 2012 dojde ke zvedanf zavojit i1uzf a ke spojenifjrzicke a duchovnf roviny. AFRIcl1 SAMANI take hovoh 0 roce NapHklad Zuluove majf legendu, ie v roce 2012 nastane pohroma. 19

11 EGYFTSKE MYTY naznacuji, Ze konec roku 2012 zvestuje planetarni posun ve vedorni, VELKY KALENDAR PODLE PLEJID, coi je vesmirny kalendar zalozeny na pohybu Plejad, konci rovnez dnem 21. prosince V soucasne dobe jsou vyssi energie dopadajfci na Zemi z jinych galaxii ukorvovany Plejadami, V soucasnosti mnoho hvezdnych ded zustiva na nejaky cas na Plejadach, zastavce pred vrelenim, aby se pfipravily na pornalejsl frekvence na Zemi. Po roce 2012 vstoupi vsichni tito hvezdni lide phmo do Iyzickych inkarnaci bez presrupu, a budou proto nositeli vyssi vibrace. Budou si muset vybrat matku s vyssi frekvenci, ktera je pfijme. TIBETSKY A ZIDOVSKY KALENDAR ukazuji, Ze rok 2012 je koncem dlouheho eyklu. Wdy ucf, ie obrat vzhuru ke svetlu nastane v roce Mnoho HINDUISTU vert, ie Kalki, pokladany za avatara a posledni inkarnaci boha Visnu, bude pine realizovan do roku Pokud dokaze dovest k osvfceni lidl pfed zimnim slunovratem, muie iniciovat vlnu osvfceni. Pokud ne, prorneskali jsme my na Zemi tuto vzacnou phleiitost. BRAHMUvvYDECH pry trva let. Na konci jeho vydechu nastava kosmicky okamzik, behern nehoi se otevfraji nebeske porraly, V tornto tichern okarnziku se mohou dit zazraky, vcetne rransforrnacniho skoku lidsrva. CVICENI: Vizualizace na pfivolani rnoudrych stafdinu 1. Najdete si mfsro, kde budete mod spocinout v klidu a nikym neruseni, 2. Pokud muiete, zapaltesi svicku nebo si pustte klidnou relaxacnf hudbu. 3. Nekolikrar se zhluboka nadechnete, abyste se uvedli do pohodlneho a uvolneneho stavu. 4. Predsravte si, jak sedite pfi zapadu slunce pod srarym stromemo 5. Pfivolejte si moudre staiesiny ruznych kultur. PH jejich pfichodu jim vzdejte uctu, 6. MUiete se jich na neco zeptat nebo naslouchat jejich rozhovonim. 7. Procitte energii jejich moudrosti a hluboke propojenf s planetou. 8. Pamatujte si, Ze nelinearnf cas uplynul, jakmile si vsimnete, ie slunce zacfnadruheho dne vychazet. 9. Podekujte pfi odchodu stafesinum. 10. Oteviete oci s myslenkou, ie pro vas zacfna neco noveho. Petadvacetilete obdobi ocisty Terner vsichni rnoudff stafeslnove ve svych prorocrvich phpominajf skutecnost, Ze pied rokem 2012 nastane petadvacetilete obdobi ocisty, Quetzalcoatl ve svern prorocrvf uvadf 13 nebes a 9 peke!. Prohlasoval, ie po cyklu pekla, krere skoncilo 16. srpna 1987, nastane obdobi rnfru. Planerarnf uspofadani nazyvane "Harmonicka konvergence" (sbeh) se odehralo 17. srpna 1987, tedy 25 let pred rokem Tisice lidi pracujfcich pro svetlo se toho dne shromazdily na kopcich nebo posvatnych mistech a modlily se ci meditovaly za lasku a mfr na Zemi

12 Pro me byla Harmoniekd konvergenee v roce 1987 magiekou dobou. Vjehod slunce byl nejuzasnejsi, jakj jsem kdy vidila, a to nejen kvidijehozdfiveoranzovekrase, ale spue kvtuijeho majestdtnosti a energii. Byli jsme tn, co jsme se sesli ke spoleene meditaci na orcbolu[ednobo kopce, a bylo ndmjasne, Ze se na planete neco zmenilo. Vysledkem vsech modliteb a oslav toho dne bylo, ze St. Germain zasel za Zdrojem, aby se piimluvil za Iidsrvo. ZpHstupnil, aby mohl fialovy plamen transformaee pouzfvat kamy, nejenom tech nekolik, kdo ho do te doby srneli pouzfvar. Tim zacala ocista planety. Tisice lidi pouzily energii fialoveho plamene, a nejenom ze se transmutovala jejich vnitfni temnota, ale posilaly tuto energii take druhym a planete, V teze dobe zacala vychazet spousta novych publikaci 0 transforrnaei, eoz lidem umoznovalo, aby sami sobe vice porozumeli a mohli se zacfr rnenit. Tyto publikace dodavaly rovnez lidem silu, aby rozpustili a vylecili sve stare vazby. o nekolik let pozdeji zacala siroka vefejnost hojne Cist knihy 0 andelech, krere mnohe z nich orevrely vyssimu duehovnimu vedomi a pomoei. Andele me pozadali, abyeh lidem ve svych knihach rekla, ze planete ani nikomu z nas pomoei nernohou, pokud je 0 to sami nepozadame, nebot se nemohou vmesovat do nasi svobodne vule. Ale kdyi andely 0 pomoe pozadate, budou yam pomiliat tak dlouho, dokud to bude pro vase dobro. A kdyi je pozadate 0 pomoe pro nekoho jineho, vase energie vytvoh s onou osobou spojeni, diky nemui mohou praeovat. Porom jiz zaiezi na dotyene osobe, zda ro pfijme. PoZtiddte-li andily 0 omtn konkretniho mum, zaliji ho svjm svetlem. tim castiji to demte, tim vice andilit vas obklopia bude vyckdvat, aby s vami mohlipraeovat. Jakmile zaealo toro petadvaeetilete obdobi oeisty, vyvolavalo stale vice duehovnich lidi pomoe arehandelii k ociste sveta. Jejich ande- 22 le se v odpoved' na tyro modlitby rozprchli do vsech koutu planety. Mnozi vyvolavali archandela Zadkiela, aby transrnutoval uvizlou energii, a on spolu se svyrni andely vyuzil ruto phldirost ke zmene stareho radu. Skupiny srejne orientovanych jedincu se zacaly schazet a posilat sverlo. Nase pozomost je pfitahovana mnoha zpiisoby k zemi, ktera potfebuje ocistu, Zde je phklad toho, eo se odehralo v me zahrade: Celou oblast, ve ktere ziji, napadli cbrousti. Zorala jsem velkj zdbon a zasadila tam zeleninu; coz me uvedlo do nddherneho spojeni sezemi a elementdly; a krometoho jsem takepocitouala hlubokeuspoleojeni. Nechala jsem tam rusttrduu, aby to cbrousty tolik nepfitahovalo, a procbdzela sepo ni co nejcastiji bosa. Uvedomila jsem si, ze chrousti upozornouali na skuteenost, ze tento kus zemepotfebuje bjt ociften, a tak jsem zavolala archandela Gabriela na pomoc. Kdyz jsem pak zahradu fttograftvala, vzdy tam byly vidltprstence jeho andelil, jak liji ocistne suetlo na zem. Vidlme jiz zacarek klimatickych zrnen, jak nas lady Gala varuje a nabada nas k probuzenl KaZda phrodni katastrofa ndrn pfipomfna, abyehom ocistili jak sebe samotne, tak i zerni, po niz kracime. Predkladam yam snadne cviceru, ktere muzete vyknnavat denne. Umozni yam zaneehavat na Zemi zlate stopy, at jiz vktoeite kamkoli. CVICENI: Zlate stopy 1. PHvolejte si arehandela Gabriela a poeine, jak varni proteka az do Zeme Ciste bile svedo. 2. Vyvolejte svedo Krista a proeitte, jak vami prohna zlato-bile svedo a pronika az do Zeme. 3. Pozadejte, aby taro energie s vami zl1:stala po cely den a vpije!a se hluboko do pudy, kamkoli piijdete. 23

13 4. PH svych kazdodennich ukolech, at jiz pracujete ve vezaku nebo na zemi, pronikne vase svetlo ai do pudy a bude pomahar pfi oeiste sveta. Rok2012 Co se stane v roce 2012? Za pfedpokladu, ze budeme pfipraveni, pry nastane postupne, i kdyz zrychlene probuzeni, nebot vibrace lidsrva se zvysuji. To z:ildi na naprosto kazdem cloveku, a proto je tak dulezite pro ry, co pracuji pro svetlo, aby se soustfedili na dobro a udrzovali vizi navratu Zlate Atlantidy. Mnoha proroctvi jsou znacne odvazna, ale je tfeba se nad to povznest a soustredir se na nastavajfcf uzasne rnoznosti, Rok2012pro meznamenaurychleni. Je to okamzik, jako kdyz vdm dite kope v tunea trypoznavdte, ze transformace skuteeneprobihd. Phd tim, nez se objevinovj Zivot, vlak mdtejeste casna phpravu. Co se bude dit, zavisf na tom, kolik lidf se na tuto vyznamnou chvili pfipravi zvysenim svych vibrad a jak energii rechto kosmickych okamziku pfijmou, Vzhledem ke stavu vedomi v roce 2009 bude pravdepodobnym rysledkem to, 0 cern pisu nire. ~ Ti ve tfeti dimenzi~ Obrovske masy lidi ve rreti dimenzi, kteh jsou materialisticti a vuci duchovnu uzavreni, vsechno zdriuji. Tyto duse, jd jeste nejsou phpra- 24 veny, si na konci sve soucasne inkarnace zvoli pokracovanf sve cesry na [ine planete ve tfeti dimenzi. Odejdou odsud s vdecnosti za mofnost, ie tu mohli byt. V soucasne dobe je vsak znacne mnozsrvf lidsrva podstarne ovlivneno atmosferou zmen, ktera pronika celyrn svetern, Takze podle urovne masoveho vedomf mnozf, co veh pouze v hmorny svet, procitnou a otevrou se mimosmyslovym prozitkum. Nekrert zacnou videt nebo slyset duchy, vhy, ci dokonce andely a nanebevzate mistry. Vzhledem k tomu, ie jejich cakry nebudou pfivykle vyssi energii, muie je to mast a Iekat, To se bude dfr pfedevsim u tech, krere jejich zivotni nazor nebo nabozenska vychova vedly k tornu, ie zadne jine dimenze neexistuji. Je mozne, ze kvuli tomu vzroste pocet nemod, kreryrn Hkame duscvni. Mnoho lidi muie ztratit kontakt s realitou a bude porrebovar pomoc. Jiz nekolikrar jsme videli, jak rychlejsl vibrace svetla, ktere k nam nynf dopada, nekreif nezvladli. Jednaji na zaklade nizsich fanrazii, krere jsou na internetu zvelicovany, Pokud chcete ternto lidem pomoci, bude velkym phnosem internetu iehnat a posflar tam svetlo. ~ NejvylSi mohnosti rolru 2012 ~ Nejvyssi moznosti je to, ie velke mnozsrvf bytostf Zijidch ve tfetf dimenzi orevre svou srdecnf cakru a bude svetlem povzneseno do dimenze crvrte. KdyZ se vase srdce otevfe, nebudete druhe zranovat, col. povede ke spontannimu mirovemu hnuti po cele planete, Pro tyro lidi bude probuzeni do duchovnich svern nadhernym rozsffenirn jejich vedomi. S orevrenym srdcem budou pfirozene milovat a ctit jine kultury a zvifata, takze po celem svete budou lepsi podminky pro deti, zvifata i uprchliky. Take zacnou cmpat svoje minnie zivory a rozpominat se na to, kjm ve skutecnosti jsou, a vazit si cesry sve duse. S poznanim sve velikosti a hodnory zacnou ctit sami sebe i ostatni - a lide se sebeuctou se k sobe i k druhym chovaji s respektem. Prodti se jednota se zvirary, rostlinstvem a ostatnimi lidskjmi bytostmi. Lide zacnou cltit vzajemne bratrstvi/sesterstvi a zacnou pracovat pro spolecne blaho. 25

14 Velke mnozstvilidiseposune na sve ceste k osvicenia uzestupu.,.. Ti ve ctvrte dimenei,.. Velka nadeje spocfva v tom, ze mnozf z tech, kteff v soucasne dobe ziji ve ctvrte dimenzi, se presunou do pate, kde zacnou pracovat pro svetory mir, spravedlnost a veskere druhy humanicirnich projektu. S vedomfrn, ze je cas na zmirneni svetove chudoby, zpusobi velkou zrnenu na planete. Do roku 2012 potrebujeme mit v pate dimenzi celou radu lidi.,.. Ti v patedimenzi,.. Yeclina tech, kteh byli v pate dimenzi jiz pied rokem 2012, se povznese. [Inymi slovy, ponesou ve svych aurach PHtomnost "JA JSEM". Zustanou na teto vyssi frekvenci ve fyzickych telech, aby mohli drzet svetlo pro vsechny. Nekteff se rozhodnou odejit a pornahar z druhe strany, Ale ze by se [en rozpiynuli ve svetle? To si nernyslim.,.. Soucasna pfedpovm!na role 2012,.. Muj pruvodce Kumeka Hka, ie energie temnoty a sverla jsou vyvazene a ze se musime vslchni soustredir na to pozitivni, abychom ho energetizovali a prevazili se na stranu svetla. Muslme vyuzivat vsech pffhodnych konstelaci a energii, krere nam sem jsou v teto dobe posilany, abychom si tak zajistili zvjseni nasi frekvence. Potom se odktyji uchvatne moznosti Uiasnych ved, krere se stanou, vcetne masoveho vzestupu, zazracnych vyieceni a velkeho stesti pro vsechny.,.. vu» Obamy na vzestup,.. V Hjnu 2008 muj pruvodce Kumeka pravil, ze na zaklade tehdejsiho stavu vedomf bude 11 % svetove populace osviceno a miize v kosmickern okamziku roku 2012 vzestoupit, phcemz veclina si zvolf zustat ve fyzickem tele a nestvyssisverelnou vibraci. Po vlne nadseni po volbach ve Spojenych statech v Iistopadu 2008 tento pocet vzrosrl na 14 %. PH Obamove inauguraci byly nadeje a ocekavanf tak silne, ze piedpoved' dosihla 18 %. Predpoklada se, ze pocet lidi, krefi vzestoupi, se po roce 2012 znacne urychli. Techto 18 % muzemejeste zrysit tim, ZepomUieme vice lidem oteoiratjejich dvanact caker a phndset skrze sene na Zemi svetlo Zdroje. Tento pocet muieme take narysit tak, ze budeme do nasich spolecenstvia sveta phndset nadeji a inspiraci.,.. VylSismyslLuny v roce2012,.. V kosmickem okarnziku bude Zemezaplavena vysokofrekvencni Bozskou zenskou energif pfichazejlcf sktze Lunu. Ti, kdo v teto dobe dokazou otevfit pravou mozkovou hernisferu a tuto energii pfijmout, pfinesou nazpet energii Zlateho veku Adantidy. Protoze Luna vibruje na frekvenci Cfsia 9, coz je ukonceni, velmi napomiize planete ke vzestupu. Ti, kdo maji parapsychologicke schopnosti, ale nedosahli urcireho duchovnlho rozvoje, mohou mit potize, nebot se budou stale vice otevirat, ale nebudou vedet, co si maji s tou energif POCIr. Uplnek nasrane 28.listopadu a 28. prosince 2012, uprosrred kosmickeho okarnziku 21. prosince To zpusobf obrovske piflivove viny, krere parme zaliji nize polozene oblasti

15 CVICENI: Energie svitu Luny V obdobi upliikii, a to i kdyi nebude za mraky videt, se jdete projit do jeho svetla, Privykejte jeho energii, abyste zvladli pfijmout vice Bozske zenske energie a byli pfipraveni na rok To vyzaduje m:tu ke vsem formam zivota a planetdrnim zdrojum. 2. V listopadu 2003 se odehr:ila Harmonick:i konkordance (shoda), krera kazdemu z nas poskytla vice ienske Bozske energie, aby se v nas probudil soucit a otevfela se srdce. 3. Poprve od padu Atlantidy se na Zemi vrarilo dvanact paprskii a my se mi'tzeme koupat ve vyssfm svetle. Proc to bude tentokrat jinak Mnoho piedpovedf z davne minulosti se soustfedilo predevsim na katastrofy a kalamiry. Je tomu tak proto, ze v podobnych okamficich v historii planery bylo vedomi lidsrva natolik nizke, ze propukaly v:ilky a jine hruzne nasledky, Tentokrat lady Gaia, veliky andel pecujfci 0 Zemi, vyhlasila, ze planeta a vsechno na ni musi zvysit svoji vibraci a vzesroupit. Proto nam sem v techto z:iverecnych casech duchovni hierarchie vyslala tolik pomocniku, aby lidi probudili a napomohli mnohym v uspesnem pfesunu do novych a rychlejsich frekvend: 1. Dne 8. cervna 2004 nastala prvni cast dvojiho tranzituvenuse, Druhy nastane 6. eervna Tato nadherna a zvlastn! konjunkce zacina vyvazovat muzskou a zenskou energii v jednotlivdch i v kolektivnim vedomi. Zahrnuje v sobe take moznost urycweni individu:ilniho i kolektivniho vzestupu a vsem poskytuje obrovske phlditosti k rustu, V kazdern pifpade je to dar od Boha a v erape mezi remito dverna daty je diildite, abychom vsichni napomohli sjednotit svet, a mohli tak transformovat sebe i planetu prostfednictvim spititu:ilniho vedomf. 4. V roce 2008 k nam byl vyslan srfibmy paprsek od samotneho Srvofitele. Ten rna v sobe i nejvyssf aspekt Bozskeho zenstvf a prolina vserni ostatnimi paprsky, dmz je harmonizuje. 5. Diky Harrnonicke konvergenci v roce 1987 byl fialovy plamen transmutace zpffstupnen kazdemu. Od te chvile zlaty a stffbrny paprsek zacaly splyvat s fialovym plarnenem, cimz vytvofily zlatofialovy a scrfbrnofialovy paprsek, jenz ph transrnutaci a zvysovani frekvence udrzuje lidi v pate dimenzi. 6. K naplneni se svetlem miiieme vyvolavat i paprsky drahych kamenu, obsahujid cirou archandelskou energii. 7. Mnoho bytosti v Arlanride, vcetne aspektu dvanacti paprsku, kristovske energie, Buddhovy energie a Ducha miru a Rovnovahy, pfispelo k rozsffeni zdroju svetla, k nimz lide nyni maji volny phsrup. Tato energie, znama jako Mahatma, byla pfi paduatlantidy zneuzita, a proto odsud stazena. Nyni se k nam vsak vrad. Je to nejvyssf energie, k niz marne v soueasne dobe pifstup, a vyrazne urychluje nas vzestup. je to mocne zlato-bile svetlo, krere led na vsech urovnfch a mme nam pomoci ve vsech vztazich a siruadch. Nikdy nam nemiiie ublizit, ncbof je pfijfmame prostfednictvim nasi monady (v anticke mosofii termin pro Boha, prvni bytost, nebo 28 29

16 veskere bytl, v metafyzice bod ve smyslu neprostoroveho siloveho ohniska; pozn. prekladatelky), nebo nasi PHtomnosti JAJSEM. 8. Arlantstf andele nam pomahaji navratit moudrost Zlateho veku Atlantidy. 9. Na Zemi prichizi vysoki frekvence vesmirnych andelu. Jak se nase frekvence zvysuje, muzeme se s nimi spojovat na vyssi urovni, pfijmout vice jejich svetla a zfskavat vesrnirne informace. 10. Andele se nam zjevujl v podobe kruhu ve Hlmech a na digitalnich fotograflich, aby nam poskytli viditelny dukaz 0 sve phtomnosti a zprostfedkovali nam phmo sva poselstvi a poskytli inspiraci. 11. Rodi se stale vice osvicenych deti z Orionu a moudrych starjch dusi z mnoha koutu vesrniru. 12. Jednoroici, nejcisdi z nejcistsich, se vraceji a vyhledavaji ty; kdo maji vizi pomahat ostatnim. Pak se s nimi propojuji a pomahaji ruzbam jejich dus], aby uzraly, 13. Jednoroici pomahaj! lidem rozpustit zavoje iluzi, ktere zahaluji jejich treti oko, aby mohli dosahnout plneho osviceni. Detaily najdete v kapitole c. 37. CVICENI: Neco zrnenit 3D jednoduse prohlaste, Ze domete neco zmenit, Rozmyslejte o svern zivote a a tom, jak ho prozivate, pficemz hledejte to, co muzete zmenit k lepsimu. Pak se podle toho i chovejte. MUZetese naphklad usmat na prodavace, zehnat vode, stravit denne per minut ocenovanim uiasneho sveta, v nemz zijeme. VaSeaura se zmeni a vase vyssi energie se dotkne druhych. CVICENI: Vizualizace, price 5 paprsky drahych kamenu Rubiny jsou zrnarerializovana forma rubinoveho paprsku, obsahujici energii archandela Uriela a jeho BoZiho doplnku, Amory. Poskytuje hlubokou moudrost a poznanl, vyrovnanost a energii potfebnou k podniknuti akce. Smaragdy jsou fyzickou formou archandela Rafaela a Mariina paprsku. Poskytuje rovnovahu, viru, lecenf, moudrost a vyss1 spirirualitu. Safiry v sobe maji svetlo archandela Michaela jeho Bozfho doplnku Faith. Tento paprsek dava sflu, zprostredkovava davne vedomosti a vyssi zpusoby komunikace. Diarnanty jsou materializad diamantoveho paprsku archandela Gabriela a jeho BoZiho doplnku Hope. Je to paprsek cistory, jasu a Bozfho zameru, krery vede lidi do vyssich dimenzi. 1. Najdete si misto, kde budete mod spocinout v klidu a nikym neruseni. 2. Rozhodnete se, krery paprsek chcete invokovat. 3. Prohlaste nebo si pomyslete, ze nyni chcete invokovat rubfnory/smaragdovy/safirory/diamantovy paprsek. 4. Vdechujte barvu zvoleneho drahokarnu do kazde bunky sveho tela. 5. Pozadejte phslusne andely, aby yam dali sve pozehnani. 6. V klidu nekolik minut posedte, aby vami mohlo hluboce proniknout pozehnani tohoto paprsku. 7. Podekujte archandelum. 8. Oteviere oci, 31

17 ~ Co defatprikosmickem okamziku ~ Vesmirne okamziky Ve svete prozijeme dva vesmirne okamziky, pfi nichz ztichne cely vesmfr. V techto chvilich se otevrou nebeske portaly a zaplavi nas svetlem nepredstavitelne vysoke frekvenee, takze marne Masne phlezitosti bez hranic. Oba se odehraji dopoledne [edenacr minut po [edenacte hodine je mistrovske cislo, krere vyznacuje zacatek nove faze na mnohem vyssl urovni bylo zavedeno jako energie v kolektivnim vedoml pfed davnymi veky, jeste pred Atlantidou a Lernurii, a vzdy uvadi do pohybu neco noveho, untoprvnivesmirny okamzik nastane v 11 bodi» 11 minutdne 11. listopadu Rude to doba oslavy. V teto dobe marne oslavovat svu] uspech k romuto datu a predstavovat si, jak to bude nadherne v roce Drubj tento vesmirny okamzik nastane v 11 hodin 11 minutdne 21. prosince hodin 11 minut 21. prosince 2012 bude okamzikem, kdy planetu zaplavi velke svetlo a kdy se budou dit zazraky, problhat intenzivni osvfceni a vzestup. Posun bude energeticky, rakze pokud ocekavate kataklyzma, patrne se yam ulevi, kdyz nenastane, a pokud se teslte na okamzite osviceni, budete ziejme zklamani. Nasledujlci moznosti vyplfvajld z tohoto okamziku budou nezrnerne a cirlivi lide je pocfti, Lord Melchizedek, krery je patronem Skoly Diany Cooper, nam preda! poselstvi, ze cely ~vet nyni potfebuje zaglt vytvaiet energii pro tento vesmirny okamzik. Reid, ze nejucinnejsim zpusobem, jak se lide mohou pripravit, je modlitba, po nlz nasledu]e 11rninutove "OM" aminura ticha. Modlitbu vize, kterou nam poskytl, najdete na mane 34. ~ Zdkon modlitby ~ Biih vam nasloucha celou dobu a je si vedom vseho, 0 co svymi myslenkami, slovy a modlitbami zhate. V tomto smyslu jsou negativnl myslenky a obavy modlitbami tferf dimenze. Narfkan], fiiukanf, smlouvani nebo rnanipulativnf zadosti jsou Bohem a jeho andely bozsky prehlizeny. Ovsem prohlaseni, krera jsou jasne vyslovena, jsou nesrnfrne pozitivnimi rnodlitbami. Davejte si velky pozor na to, oc Zidate! Zadosti adresovane Bohu nebo k andelum jsou zhavou linkou do nebes. Ve svych meditadch naslouehejte vesmiru. 1. Modlete se od srdce. ~ Jak se ucinne mod/it ~ 2. Ujistete se, Ze vase umysly jsou Ciste. 3. Nikdy Bohu nebo andelum nefikejte, co nechcete, nebo jak trpite!!! Pokud tak ucinfre, zadate tim vice toho, co nechcete. 4. jasne Bohu pfedlozte svou vizi: "Chci dosahnout tohoto. Jiz jsem udelal/a toto. Od Tebe potfebuji toto." 32 33

18 5. Zadejte, aby se stale to nejvyssl dobro. Pokud to bude skutecne pro nejvyssi dobro vsech, pak se cely vesmir postara o to, aby se to naplnilo. Proto si nepredstavujte, jak by to melo vypadat, natoz co se rna vlastne stat. Buh pro vas muze mit v zasobe nejakou lepsi alternativu. VaSe modlitby budoujeste ucinnijsi, kdyz poztiddte druhe, aby se modlili s vami a pomohli vam udrzovat vasi viz;. '"' Modlitby vdecnosti '"' Tyro modlirby jsou modlitbami pate dimenze, v nichz vyjadfujete svoje diky s pfesvedcenfrn, ze to, oc Hdate, je jiz naplneno. Pak se s elanern pfipravujete na to, jak toho dosahnete, pficemz hluboko ve svern nitru vfte, Ze to jiz mate. Vira a vdecnost jsou rnocnymi energiemi, krere vyvolava]i bezprostfedni reakci nebes. V pate dimenzi zijete v jasnem proudu Boziho vedorni, takze Hdate vyhradne 0 to, co je pro nejvyssi dobro. Kolektivni rnodlitba vyjadfovana mnoha lidmi, jako je napriklad Modlitba vize 0 roce 2012 a letech dalsich, vyrvaif obrovske svetlo a vysila Ciry zamer primo k Bohu. Pokud to alespoii trochu jde, zapalte pied modlitbou svici. V tomto svete ulddne spraoedlnost; rotmost a cestnost. PHrodaje ctena, vodyproudiliste a jame, vzduchje sveiia priizralnf. Rostlindm a stromum se dosttiva vjziua a vsem zviratilm acsa i laskavtipece. Vlddne tu stestia smicb. Lidske bytosti krticeji ruku v ruce s andely. Dekuji za ltisku, pocbopeni; moudrost; odvahu a pokoru, diky niz phspivtim k Sireni soetl«. Neehivzestoupieerysvet. Tak se stan. CVICENI: Napiste si vlastnf modlitbu Mozna si budete chtfr napsat vlastni modlitbu pro svoji osobnf vizi, Vymyslete siji srrucnou a upffrnnou, pfi psani do toho vlozte cele srdce. Pak ji odhkejte tfikrat, bud'sami, nebo ve skupine. Ukoncete ji podekovanfrn a porvrzenfrn: tak se stan. 34 '"' Modlitba uize '"' Mtim oizi, v niz vsiehni lideziji tr miru, nasycen! a se stiecbou nadblauou; kdeje kamedid miloudno a vyehovavano k rozvijenisvjch schopnosti, kde srdceje du!ezitijsi nez rozum a kde moudhjsou uetivani vic nez majetni. Olympijske hry v roce 2012 V roce 2012 se budou konar olympijske hry v Londyne, protoze toto rnesro je cakrou hvezdy duchovnf Zeme, Dulezitost tohoto fakru bychom nerneli podcenovar, Intergalakticka rada vzdy vedela, ze se museji konat prave tam, protoze nove svetlo musi byt ukorveno hluboko v zerni. Svet by userfil 35

19 spoustu energie a sporu, kdyby vlady a organizace dovolily vy ber zalezitosti, jako jsou naphklad olympijske hry, nechat na phrozenem vyladenf moudrostil " Hvezdna cakra planety Zeme " Nahvezdne cakryvsech lidt i planety dohlizi archandel Sandalfon, krery soucasne hlida energii kundalinf sveta, Sandalfon i Londyn vibrujf na energii cisia 1, ktere energetizuje nove zacatky, Jsou pod vlivem Stria, kteryje rovnez podvladou[ednicky, Vice 0 Cisiechnajdetev kapitole40. V ramci hvezdne Cakry osetfu]e archandel Sandalfon take seminka naseho potcncialu. Tato cakra se v nas probouzi, kdyz jsme pine propojeni se Zemi uzemnenfm a uctfvame travu, strorny; kvctiny, kameny a ktystaly. Pak se vynorujf nase bofske schopnosti. Podlvejte se prosim na tabulku na strane 197, kde jsou uvedena vsechna Cisla, Cakry, mista na planete, galakticlci spojeni a archandele. Navic jsou v tabulce na mane 200 zahrnuty vsechny cakry, archandele, poznamky k vyladeni caker a jejich barvy v pate dimenzi. KdyZ jsou vsechny ostatni cakry phpraveny, pak hvezdna cakra aktivizuje hvezdnou branu, col' je cakra vzestupu. ktera se otvira soucasne. To plati jak pro jedince, rak i pro planetu. V roce 2012 se planeta Zeme posune na vyssi uroven a urycwi rak svuj vzestup. Z:imerem je, ze vsichni jako jeden svet behem olympijsky ch her pozvedneme svoji frekvenei. Pak nastane diky obrovskemu vzrusenf a nadeji takova aktivizace duchovni kundalini planety spoiu s hvezdnou cakrou, dokud nebude schopna dos:ihnout kosmickeho okamziku. V proroctvich se predpoklada, ze 21. prosince 2012 hvezdna Cakra a hvezdna brina pine proeitnou. Pak se hvezdna brana pine rozvine jako kalich, aby phjala enetgii Zdroje! Cela planeta bude mit phstup ke Zdroji a bude se moei koupat v jeho svetle. Bude to ohromna phlezitost pro duchovni rust a transformaei celeho sveta. Puvodnim z:imerem olympijskych her, jehoz zarodek vznikl ve Zlate ere Atlantidy, byla koncentrace na oslavovani, soudrlnost a dokonalost. Hry konane v roce 2012 pfinesou svetlo celernu svetu nejen LandYnu. ' Zehnejte prosim olympijskym hram roku 2012 a modlete se za to, aby se v re dobe nashrornazdil dostatek energie, ktery umoznf vzestup kundalinf tak, jak je prorokovano. Pokud pojmete tuto udalosr jako posla svetla a budere ji udrzovar ve zlatern plameni, pfipojite tim svoji energii k nejvyssim moznostern. I kdyz rozsvitfrc jenom jednu svici vedoud k uspechu techto olympijskych her, i tim muzete vyznamne pfispet, Pokud tento text budete cfst az po konani her, i pore muzete zapalit svici, nebot Metarron prenese vas zamer pres lineirnf Cas, aby dokonale zapadl do Boziho planu ohledne celku. Za dvacer let, v roce 2032, bude planetarnf energie tak vysoka, ze vol?y P,ro nejvyssi dobro, jako je naphklad rnisto konani dulezitych udalosn, vyvstanou autornaticky, proroze lide budou spojeni v jeden celek. " Ducbotmihvezdna brdna cakry Zeme " Tato hvezdna brana je v Arkride a vyclciva na sve probuzeni v roce Je tam, kde ziji Inuire (Eskymaci, pozn. prekl.), a ti po tisfce let udrzovali moudrost, krerou si pfinesli ze Zlareho veku Atlantidy. Tenro kmen pfivedl z Atlantidy do teto casti Zeme veleknez Sett. Nesli si samanske dedicrvf a byli uzce spjati se zivlem vody. Zvolili si k prestehovani prive Arktidn, protoze bude phblizne let pred rokem 2012 kryta ledem, tille tato oblast bnde pro ne ocistena, az nzraje Cas. V dobe Zlateho veku Atlantidy zili Inuite v symbi6ze se zvii'aty a mnozi z nich si tento vztah k nim zachovali. DokiZou s nimi komunikovat a sdilet s nami jejich posvatne poznani, jakmile na to bude ph ~raveno dost lid/. Protoze zvii'ata proch:izeji procesem vzestupu stejne Jako my, budeme si brzy schopni pom:ihat mnohem vic. Lide prestanoli vetit, Ze jsou ostatniffi bytostem nadrazeni. 37

20 Do roku 2032 budou srdce timer vsech oteuiena a vyko Hsiovtini zvifat bude minulosti. Budoucigenerace budou zdjseny tim, cojsme jim provtijeli, ale zvifata ndm odpustia vsichni na planete budeme opet Zit v barmonii. Elementalove jsou vyladeni na Londyn a Arktidu a phpravuji obe oblasti na silne pfichazejlci energie v roce 2012 a v letech nadchizejidch. " Umisteni duchovnich caker planety " Planeta rna fyzicke, mentalni, emocionaini a duchovni cakry, proto dochazi k tolika nedorozumenim, kdyi se 0 nich lide bavi. Nik uvadim dvanact duchovnich center, Kazde z nich je spojeno s nejakym archandelem. 'Iato mista vsak nekoresponduji s umistenim archandelskych sfdel. CVICENI: Vizualizace pozehnani olympijskym hrarn 1. Najdete si misto, kde hudete moci spocinout v klidu a nikym neruseni. 2. Zaviere si oci a uvolnere se. 3. Predsravte si svym vnitfnim zrakem olympijsky ohen, 4. Vyslete k nernu vibraci oslavy, lasky, harmonie, spjatosti, dokonalosti a radosti. 5. Pozorujte, jak se plarnen rozsifuje, dokud se jeho svetlo nedotkne nebes. 6. ~o~ehnejte.vsem olyrnpijskyrn hram, ktere se kdy odehraly, 1 tern, ktere se v budoucnosti odehraji. 7. Oteviete oci. CVICENI: Diskuse 0 olympijskych hrach 1. ZEMSK1\ HVEZDA 2. KORENOvA 3. SAKRALNI 4. PUPECNI 5. SOLAR PLEXUS 6.SRDECNI KOSMICKE SRDCE 7. HRDELNI 8.TRETIOKO 9. KORUNNI 1O.KAUZALNI 11. HVEZDA DUSE 12. HVEZDNA BRANA Londyn PouSt Gobi v Cine Honolulu FidZi Cela Jizni Afrika Glastonbury v Anglii Guatemala Luxor v Egypte Mghanistan Machu Picchu v Peru Tibet Agra v Indii Arktida Nakreslete s detmi nebo s dospelyrni olyrnpijskych ohen a debatujte 0 puvodnfrn smyslu olympijskych her - cili 0 spojeni lidi k oslavam a koncemraci na harmonii, radost a dokonalost. Vase energii se pfipoji k energii her a napornuze zvednutf planerarnf kundalini. Vesmirne portaly otevirajfci se V roce 2012 Po celern svete jsou rozmisteny obrovske vesmirne portaly, z nichz vetsi~a se plne ote~re v roce Nektere z nich jenom podhmuji a jsou pnpraveny procltnout mozna jiz pfednm. DaISise probudf 0 neco poz-..._.. "'-...J 39

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz.

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz. Systém SOKAISI Manuál (dle Armand-Manuel Ratundu) Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Systém SOKAISI První stelární transformační zasvěcovací systém na Zemi Po obdržení KOSO RAYS mne má zvědavost

Více

Obsah. Úvod 291. Tři čočky 305 Druhé odmocniny a trojúhelníky 3-4-5 306 Leonardovo a CBS oko 307 Vitruviovo 10 ku 12 308 Vyřešení za 10 000 let 309

Obsah. Úvod 291. Tři čočky 305 Druhé odmocniny a trojúhelníky 3-4-5 306 Leonardovo a CBS oko 307 Vitruviovo 10 ku 12 308 Vyřešení za 10 000 let 309 Obsah Úvod 291 DEVĚT Duch a posvátná geometrie 293 Třetí informační systém v Ovoci života 293 Kruhy a čtverce lidského vědomí 293 Hledání téměř dokonalých poměrů fí 295 První a třetí úroveň vědomí 296

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

OM Healing zpravodaj

OM Healing zpravodaj OM Healing zpravodaj Březen 2015 Drazí přátelé, V OM Healingovém zpravodaji na březen 2015 si můžete přečíst: 1. Věděli jste o OM Healingu a věku Kali Yuga? 2. Úplňkový OM Healing v březnu 2015. 3. Mezinárodní

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

(Děkuji Vám, Mistryně.)

(Děkuji Vám, Mistryně.) Zdravím, Mistryně. (Děkuji Vám, Mistryně.) a pokračovat v evoluci. Zdravím. Moje otázka: Je nějaký duchovní prospěch z hraní na nějaký nástroj, jako je kytara nebo klavír, když se ty zvuky snaží napodobit

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha

Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha Vznešené emanace Božstva stále vlévají potence světla a lásky do mysli a srdce lidské rasy. Velká Bytí na vnitřní straně

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Foto: Jirka Svoboda Fotograf (www.facebook.com/jirkasvobodafotograf)

Foto: Jirka Svoboda Fotograf (www.facebook.com/jirkasvobodafotograf) ANDĚLSKÁ NADĚJE Vše pro Vaši duši! NEWSLETTER 05/2014 Foto: Jirka Svoboda Fotograf (www.facebook.com/jirkasvobodafotograf) Milí andělští přátelé, zdravím Vás a vítám u listopadového newsletteru. Andělé

Více

Všechny meditace se vás snaží lehce opít udělat z vás pijáky božství.

Všechny meditace se vás snaží lehce opít udělat z vás pijáky božství. Všechny meditace se vás snaží lehce opít udělat z vás pijáky božství. První věc, kterou je dobré ráno udělat, je smát se, protože to udá směr celému vašemu dni. Pokud budete vstávat se smíchem na rtech,

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Nezapomeňte! Každá nemoc a problém je nevyjádřená síla, která se zhmotnila, abychom jí prošli. Je to síla, která se obrátila dovnitř místo ven. Anita Moorjani Podzim 2015 Stránka 1 I. Úvod Milí

Více

Bulletin Trojúhelníků Září 2014 Č. 189. Finální text. Strana 1:

Bulletin Trojúhelníků Září 2014 Č. 189. Finální text. Strana 1: Bulletin Trojúhelníků Září 2014 Č. 189 Finální text Strana 1: Síla dobré vůle Pokud je vůbec zvažovaná inteligentními mysliteli a komentátory lidských záležitostí, o dobré vůli je zřídka uvažováno jako

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Merkaba společník při vzestupu

Merkaba společník při vzestupu Merkaba společník při vzestupu Mer je světlo. Ka je duch. Ba je tělo. Merkaba nebeský společník či vozítko je krystalická světelná struktura, s jejíž pomocí můžete cestovat do jiných úrovní a dimenzí a

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

Rituály a magie řídily každý krok, každou myšlenku i čin v životě našich předků. S nimi byl spjatý čas uctívání, tedy čas oslav související s ročními

Rituály a magie řídily každý krok, každou myšlenku i čin v životě našich předků. S nimi byl spjatý čas uctívání, tedy čas oslav související s ročními Rituály a magie řídily každý krok, každou myšlenku i čin v životě našich předků. S nimi byl spjatý čas uctívání, tedy čas oslav související s ročními cykly setby a sklizně a po nich nazvaný. Nyní, po mnoha

Více

Cesta za šamany do Litvy, aneb po stopách kořenů slovanské spirituality

Cesta za šamany do Litvy, aneb po stopách kořenů slovanské spirituality Cesta za šamany do Litvy, aneb po stopách kořenů slovanské spirituality LITVA 20. - 28.6.2014 Vážení přátelé, dovolte, abych vás pozval na jedinečnou dobrodružnou cestu za objevováním kořenů starobylé

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Tři příčky žebříku. Intuice

Tři příčky žebříku. Intuice Tři příčky žebříku Intuice Intuice je nejvyšší příčkou žebříku, žebříku vědomí. Lze jej rozdělit na tři části: první a nejnižší je instinkt; druhou, tedy prostřední, je intelekt; a třetí, tou nejvyšší,

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

AUTOHYPNÓZA A REGRESNÍ TERAPIE

AUTOHYPNÓZA A REGRESNÍ TERAPIE AUTOHYPNÓZA A REGRESNÍ TERAPIE Budeme-li vycházet ze skutečnosti, že váš nejlepší osobní hypnotizér sídlí ve vašem nitru, lze předpokládat, že se na tohoto vnitřního odborníka zaměří i nejúčinnější regresní

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Nižší arkany - Meče ESO MEČŮ (ACE OF SWORDS) Klíčová slova: Intelektuální jasnost, originální myšlení, jasná myšlení, božská inspirace.

Nižší arkany - Meče ESO MEČŮ (ACE OF SWORDS) Klíčová slova: Intelektuální jasnost, originální myšlení, jasná myšlení, božská inspirace. Nižší arkany - Meče ESO MEČŮ (ACE OF SWORDS) Klíčová slova: Intelektuální jasnost, originální myšlení, jasná myšlení, božská inspirace. Na čepeli zeleného meče je vyryto řecké slovo, jehož význam je jasnost.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

JEMNOHMOTNÁ ENERGIE. Životní energie

JEMNOHMOTNÁ ENERGIE. Životní energie SYSTÉM ČAKER Systém čaker je model, který zachycuje plynutí jemnohmotných energií, jež procházejí veškerým životem, včetně energetického systému člověka. Je to takový žebřík, po němž stoupáme od fyzické

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T V E R L A G Třináctý atribut času: T r a n s f o r m a c e Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem

Více

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011 Poselství pro srpen 2011 Přijala Barbara Bessen, http://www.kryon-deutschland.com/ Překlad Marketa Selinijana, www.zemeandelu.cz Vítejte v jednotě! Buďte pozdraveni milí přátelé, zde je KRYON z magnetické

Více

Každý si zaslouží, žít život naplněný, radostný a v zdravém těle s bystrou myslí. I Vy si to zasloužíte!

Každý si zaslouží, žít život naplněný, radostný a v zdravém těle s bystrou myslí. I Vy si to zasloužíte! Ctěná paní, ctěný pane, pokud máte zdravotní i jiný problém a hledáte řešení k uzdravení/vyřešení Vašeho problému našli jste neobyčejné přesto to nejpřirozenější řešení. Ať je Vaše situace jakkoliv vážná,

Více

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius Jana Kutnohorská Moudrost je přiznáním toho, že vím, co, vím, a že nevím, co nevím. Konfucia lze považovat za největšího muže čínských dějin. Jeho učení si

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo. TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu. a hledají vlastní cestu.

Most do páté dimenze. Tattatuo. TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu. a hledají vlastní cestu. Motto: TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu a hledají vlastní cestu. TA1/1.část str. 35 Září 2013 Stránka 1 I. Úvod Milí přátelé, prázdniny nám utekly jako voda, pro

Více

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108)

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) TEST: Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) Následující test zjišťuje, zda přednostně využíváte pravou či levou mozkovou

Více

Proč hledat svou druhou polovičku?

Proč hledat svou druhou polovičku? Proč hledat svou druhou polovičku? Vyšší úrovní lidské lásky je spojení jedné duše ve dvou tělech. Šrí Aurobindo Vždy existovala potřeba najít svou spřízněnou duši*, svou druhou polovičku, tedy toho jediného

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Titul: TV_1032_Phan Tan Loc - hospodář waterián_ii Táto relácia. v mnoha různých

Titul: TV_1032_Phan Tan Loc - hospodář waterián_ii Táto relácia. v mnoha různých Táto relácia v mnoha různých Pokud mi to vrátili, pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa prosím

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

*100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml

*100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml Kód Název Cena včetně DPH *100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml 1647917 1. čakra intimní atmosféra 180,00 1647919 2. čakra harmonizující 180,00 1647933 3. čakra antiseptická 180,00 1647941 4. čakra

Více

Cesta do středu Renesance Ţivota

Cesta do středu Renesance Ţivota Cesta do středu Renesance Ţivota Proč Renesance Ţivota? Slovo renesance symbolizuje - rozcestník, návrat k přírodě a k sobě, a logo? Symbolem renesance života je STROM a to nejen proto, že se jmenujeme

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

Gabriela Čanigová. Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ. Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Gabriela Čanigová. Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ. Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Gabriela Čanigová DUCHOVNÍ ANTIDEPRESIVUM aneb Jak nezobat pilule a být v pohodě Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ 3 Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Gabriela Čanigová, 2011

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Vstupní brána - Portál

Vstupní brána - Portál Vstupní brána - Portál Vstupní brány znázorňují hranici, oddělují prostory: prostor vnějšího světa od prostoru domácí intimity; prostor hluku od prostoru ticha; prostor každodenního života od hlubokých

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Uvolnění energie, která je blokovaná dávnými utkvělými představami

Uvolnění energie, která je blokovaná dávnými utkvělými představami Uvolnění energie, která je blokovaná dávnými utkvělými představami Co to je utkvělá víra v náboženský systém? Je to obraz promítnutý do vědomí. Síť utkaná v naší duši. Je to postoj k životu, kterému jsme

Více

2. kapitola. Šamanský pohled na svět

2. kapitola. Šamanský pohled na svět 2. kapitola Šamanský pohled na svět Mýty a legendy existujících šamanských kmenů nám mohou poskytnout vodítka k odpovědi na otázku, jak a kdy šamanismus vznikl, ale vždy musíme mít na paměti, že každý

Více

Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011. Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34

Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011. Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34 Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011 Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34 1Já, Nebúkadnesar, jsem spokojeně pobýval ve svém domě, pln svěžesti ve svém paláci. 2Viděl jsem sen a ten mě vystrašil. Představy

Více

Kapitola 3: Energetika lidského těla

Kapitola 3: Energetika lidského těla Kapitola 3: Energetika lidského těla Léčení bez léků Aby bylo možné naučit se ovládat svou vlastní energii, na které závisí zdraví, je třeba nejdřív získat povědomí o tom, jaká je energetická struktura

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Bulletin Trojúhelníků Červen 2013 Č. 184

Bulletin Trojúhelníků Červen 2013 Č. 184 Bulletin Trojúhelníků Červen 2013 Č. 184 Strana 1: Rok vynoření: Chopme se příležitosti A Year of Emergence: Let s Seize the Opportunity V minulém roce, roce 2012, nebudeme přehánět, když řekneme, že se

Více

Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text. Strana 1: Éter

Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text. Strana 1: Éter Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text Strana 1: Éter Éter je popisovaný jako to, co dělá všechny vztahy možnými (Telepathy and the Etheric Vehicle, (Telepatie a éterické vozítko), str. 114

Více

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Povaha šťáv a organických složek těla Druhy šťáv Pět druhů větru Pět druhů žluči Pět druhů hlenu Šest hlavních charakteristických

Více

děkuji Vám, že jste mi

děkuji Vám, že jste mi Mistryně, děkuji Vám, děkuji Vám, že jste mi Rádo se stalo. že jste mi sem pomohla přivést devět starších lidí v jejich 60 nebo 70 letech, aby Vás tentokrát viděli. Přeji Vám stále dobré zdraví a krásu.

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

OBSAH HODINY : I. mandala úvodní informace

OBSAH HODINY : I. mandala úvodní informace ČÍSLO HODINY : 59. TÉMA : Mandaly - význam OČEKÁVANÉ VÝSTUPY : Žáci se seznámí s mandalami. Relaxují při jejich vybarvování, poznají význam barvy a čísla mandaly. Obě dvě vyučovací hodiny s tématem mandal

Více

I. DUCHOVNÍ SVÌT. MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ

I. DUCHOVNÍ SVÌT. MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ I. DUCHOVNÍ SVÌT V okamžiku smrti vystoupí duše ze svého těla. Je-li duše starší a má zkušenosti z mnoha předchozích životů, ihned pozná, že je volná, a vydá se domů. Tyto

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Komarek, právě jste si zakoupili Tarot Rozhodnutí, který vám může usnadnit rozhodování v situacích, v nichž se cítíte bezradní. Stojíte na životní křižovatce, nabízí se vám několik různých

Více

KUBISTOll TUKU 01. finalistka DNU KOMBINACI. Zuzana. Krasne bricho a FITNESS MODELS. J.z CERVENAA MO PRO ZDRAVI DOB S~ LOVACE.

KUBISTOll TUKU 01. finalistka DNU KOMBINACI. Zuzana. Krasne bricho a FITNESS MODELS. J.z CERVENAA MO PRO ZDRAVI DOB S~ LOVACE. ~~DRZfM:E VASE CHUTE NA UZDE 1/1L~ 69Kc'4,10 predplatne 57 Kc '3,29 Zuzana " KUBISTOll finalistka FITNESS MODELS Krasne bricho a ~ --1 ~I J.z o DNU KOMBINACI 'V', CERVENAA MO PRO ZDRAVI DOB Konzumace barevnych

Více

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka ( 8 ) předmluva Je mi líto, že se neumím vyjádřit veršem

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

v Supreme Master TV? Sedněte si, kde je chladněji.

v Supreme Master TV? Sedněte si, kde je chladněji. Musíme víc v Supreme Master TV? Neseďte v posteli, tam meditovat, víte? Více se nalaďme na naše božské Já a pak budeme mít víc Milující Kvality. Jelikož naše Božské Já je láska, víte? () A samozřejmě,

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Astrologie sedmi paprsků

Astrologie sedmi paprsků Astrologie sedmi paprsků Sedm paprsků je základem energií evoluce v naší kosmické, sluneční a planetární soustavě. Paprsky mají svůj původ v sedmi hvězdách souhvězdí Velké medvědice (jehož částí je Velký

Více

hrával, se začíná otevírat. Dítě dosahuje nových hranic, které pak později opět překročí. Podobně jako se zárodek vyvíjí v dítě, vyvíjí se dítě na

hrával, se začíná otevírat. Dítě dosahuje nových hranic, které pak později opět překročí. Podobně jako se zárodek vyvíjí v dítě, vyvíjí se dítě na SYMBOLIKA ZUBÙ Jak jsem se již zmínila, při svém dalším zkoumání jsem začala u předních řezáků. Pozorovala jsem totiž u svých pacientů a naučila jsem se od nich, že horní řezáky souvisejí s matkou a otcem.

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009 1. Po sklence (od milancholik) 2. Jak se dýchá ticho (od Lizzzie) 3. Noční víla (od nevěrná) 4. Po hádce (od ivkaja) 5. Vstoupil jsi (od Verena) 6.

Více

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Tak nám opět začal nový školní rok i v družině. Ale než se dostaneme k naší nové celoroční hře, chceme se s Vámi podělit o zážitky z minulé hry o

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Konference 2011 Hlas jako terapeutický nástroj

Konference 2011 Hlas jako terapeutický nástroj Otevři se, zvuč a naslouchej! MgA. Olga Štěpánová Hlas je signál hovořící o stavu duše. Vyzývá ke komunikaci s okolním světem, ale také dává informaci o energiích v duchovním i fyzickém těle. Pomocí nejrůznějších

Více

Jóga v prostoru víry (úvod)

Jóga v prostoru víry (úvod) www.jogadnes.cz Jóga v prostoru víry (úvod) Olga Remešová připravila nový seriál, kde prostřednictvím laických informací zasazených do odbornějšího rámce, získáte povědomí o tom, co spojuje jógu s křesťanstvím,

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

VYSOKOVIBRAČNÍ OLEJE S VÝTAŽKY Z ČERSTVÝCH ROSTLIN KARAIMI

VYSOKOVIBRAČNÍ OLEJE S VÝTAŽKY Z ČERSTVÝCH ROSTLIN KARAIMI VYSOKOVIBRAČNÍ OLEJE S VÝTAŽKY Z ČERSTVÝCH ROSTLIN KARAIMI Představuji Vám transformační kompozice živých olejů, které ručně a s nadšením vyrábím v Haluzicích. Používám oleje v Bio kvalitě a Fair trade

Více

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní.

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní. Jsem dokonalý takový, jaký jsem. Odkládáme-li lásku k sobě samým na dobu, kdy budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme dokonalí právě tady a právě nyní. Nejsem ani příliš mnoho, ani příliš málo. Nikomu

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

Požehnání ženského lůna s Mirandou Gray 7. února 2012

Požehnání ženského lůna s Mirandou Gray 7. února 2012 Velmi mě těší, že jste se rozhodly zúčastnit Požehnání ženského lůna. Záměrem tohoto požehnání je nejen přinést léčivou energii a propojení pro vaši dělohu a ženskost, ale také ukotvit Božský ženský aspekt

Více

Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení...

Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení... Obsah Předmluva...13 Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení... 17 Prostřednictvím svobodné vůle jsme sami zodpovědní za své způsoby chování. My sami rozhodujeme: pro život nebo proti životu...17

Více

SVAZEK 1: TRANSFORMAČNÍ MODLITBY SLUNCE KTERÉ ZÁŘÍ V NÁS

SVAZEK 1: TRANSFORMAČNÍ MODLITBY SLUNCE KTERÉ ZÁŘÍ V NÁS SVAZEK 1: TRANSFORMAČNÍ MODLITBY SLUNCE KTERÉ ZÁŘÍ V NÁS ÚVOD Moji milovaní přátelé, dnes se vám dostala do ruky, ale nejen do ruky, ale i k srdci a k duši moje knížečka, kterou jsem pro vás připravil

Více