DIANA COOPER- a leta nadchazejlc! SVET MIfzJ DO NOVEHO ZLATEHO VEKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIANA COOPER- a leta nadchazejlc! SVET MIfzJ DO NOVEHO ZLATEHO VEKU"

Transkript

1

2 DIANA COOPER- a leta nadchazejlc! SVET MIfzJ DO NOVEHO ZLATEHO VEKU

3 I maid skupina rozhodnjch duchu zapdlend neoblomnou virou vesviposldnidokdzezminit bih historie. Mahatma Gandhi Diana Cooper, 2009 First published by Findhorn Press, Scotland Translation IvanaMukova, 2010 ISBN

4 Obsah Podekovani 9 Dvod 11 nn prvnf Rok Davna prorocrvf pro rok Peradvacetilete obdobi ocisry Rok Proc to bude rentokrat jinak Vesmime okarnziky Olympijske hry v roce Vesmirne porraly otevirajid se v roce KfiStaIove lebky v roce Dvanact caker vzestupu Lemurie a zerne Mu 60 Dli druhys Pfechodove obdobl Svetova ekonomika Energeticke zdroje a cestovani Ocista planety Zmeny klimatu Predpovedi pro AsH Pfedpovedi pro Afriku Predpovedi pro arkticke oblasti, Kanadu a USA Pfedpovedi pro Jizni Ameriku Pfedpovedi pro Mongolsko a Rusko 94

5 20. Predpovedi pro Australii a Tichomofi Pfedpovedi pro Evropu Pfedpovedi pro BHzky vychod Kornunity pare dimenze Prace s pifrodou HI 25. Vcely H7 26. Strorny Populace Ded Sfla lidf 133 Y..I-, Y,. 30. Zasveceru a ukrtzovani D11 tfeti: Rok 2032 a roky nasledujicf 31. Technologie do roku Vudcovsrvi Zivor v pare dimenzi Zlara mesta Kumeka, Pan svetla Archandel Metatron Nabozensrvi a duchovno Osvfceni Hojnost a rnanifestace Dulezitost eise! Prepojeni na znovuobnoveny pfenos energh z Atlanridy na vyssi urovni Nase role v romto planu 202 Podekovani Dekuji svemu nemeckernu nakladateli Eckhardu Grafovi, ktery me presvedcil, abyeh tuto knihu napsala, a Thierrymu Bogliolovi a Sabine Weeke z Finhorn Press za jejich vyrrvalou podporu. A take Kathy Crosswell, ktera mi neustale dodavala odvahu a pomahala mi doladit spojeni s andelskou fist Slova nemohou vyjadfit vdecnost memu pnrvodci Kumekovi a Metatronovi, kteifse mnou byli po eelou dobu. Zadavajf tezke ukoly, ale nikdy neodsuzuji! Dekuji rovnez kralovsrvf elernenralu, kteff v teto dobe take byli se mnou. Bibliografie

6 Uvod Doufim, Ze yam tato knizka poskytne vice informad nd jen piedpovedi zalozene na soucasnem povedomi 0 klimatickych, ekonomickych a politickych zrnenach, ktere se deji na celern svete. Poskytne yam informace 0 duchovnfch zmenach, ktere se budou odehravat: 0 tom, jak se zacnou otevirat portaly a jak sem zacnou vsrupovat nove hutne energie - klice k odemceni vlastniho osvicenf a vzesrupu. vehm, ie yam tato kniha doda odvahu a inspiraci k tomu, abyste prosli ocistou planety a transformad planetarnfho vedomi ke spoluvytvafeni Zlareho veku, ktery zacne v roce Tato kniha zacala vznikat docela jinak nd me ostatni kniby. Poprve po letech jsem si uzlvala nekolik rnesicu bez psanf, Opravdu jsem si myslela, Ze si na to dokazu zvyknout! A rnu] duchovni rust se v hodinach, ktere jsem rise travila na zahrade, ohromne urychloval, A pak jsem dostala od Eckharda Grafa, sveho nemeckeho nakladatele, zda bych nebyla tak laskava a nenapsala knihu 0 roce 2012 a 0 tom, co bude dal, Protoie jsem jii predtfm vydala nekolik "cedecek" na toto tema, Eckhard vedel, ie to je moje tcma, Podtila jsem takovy phval nadseni, ie jsem hned vedela, Ze to musim udelat, JeSte nd jsem docetla jeho , ui jsem si v hlave sestavovala, 0 cern by ra kniha mohla byt, A rake jsem nekolik kapitol napsala jeste pfedtim, nei jsem mu vubec odpovedela, Muj pnrvodce Kumeka a archandel Metatron, se krerymi pracu [i, Hkali, ie mi poskytnou vsechny inforrnace, ktere budou potfeba. Pozde]i mi jeste oznamili, abych hovorila take s elementaly na zahrade a pfijfrnala informace rovna od nich, Na konci sveho pozemku rnam nekolik elementalu z pate dimenze, kteh iiji ve stromech, a take stovky vii, takze jsem se snazila travit dny jak venku u zahonu, tak nekolika hodinami psani. 11

7 Pri dokoncovani teto knihy jsem obdrzela Metatronuv zlatooranzovfr piau, a taro velka pocta me celou rozechvela. Take mi dal symbol, pomoci nehoz se na nej mohu jasneji nalad'ovat. Obdrzenfm pl:iste jej mohu harmonicky predavat tern, kdo jsou pfipraveni. Vzhledem k tomu, ze Metatron dohlizf na velke zrneny ohledne vzestupu odehravajfciho se na Zemi, urychli se tim vas vzestup. Pokud jej behern crenf tero knihy pfijmete i vy, budete ho mod na oplatku predavar dalsim. Dalsi podrobnosti naleznete v kapirole 0 Metatronovi, Loni jsem napsala spolu s Kathy Crosswell knihy Osviceni pomoci svetelnjch buhii a Vzestnp pomoci svetelnjch kruhii a komunikovala jsem s jejim pnrvodcem Wywyvsilem. Je mocnosti (jednim z nejvyssfho fadu andelu), panern karmy, andelem zrozeni a dohlizi na mnohe vycvikoveskoly na vnitfnfch urovnich, takze je to velice mocna bytost. Kdyz jsem zacinala pracovat na teto nove knize, pfisel za mnou a fekl mi, re se s nim mam spojit v andelske fisi, v sedmern nebi, abych tuto energii vnesla do sve knihy a etenah by se mohli nevedorne nalad'ovat na sedmou dimenzi. Coz je uzasne! Rok 2012 a nasledujfci roky jsou nesrnfrne dulciite tema. Muzerne nasledovat kolekrivnf nevedomi do vod zaniku a beznadeje, nebo vyu Zitbajecnych pfflezitostt pro rust duse a rozvoj, ktery tu bude k dispozici. Zmeny, krere lcii pied nami, jsou temer neuveritelne rychle a neobycejne, Duchovni energie, krere k narn sesroupi behern roku 2012, jsou uchvatne a svet bude do roku 2032 nekde docela jinde - jakmile nam bude navracena moudrost Zlateho veku Atlanridy, Jednoho vecera, kdyz jsem si povidaia s karnaradkou, phsel archandel Gabriel a rvafll se velice vazne. Rekl nam, re musime prestar premyslet 0 minulosti a nedelat si starosti ohledne budoucnosti. Jako lide marne pfisrup k zvlastnfrn energiim, krere sem byly pfed tisici roky vyslany z dalekych planet, jci jsou urcene obzvl:iste pro turo dobu, Poselstvi, jichz jsou nositeli, jsou formulovana pro nas nyni, nebot uz tehdy bylo pfesne znamo, eim budeme prochazet. KaZdy den je "ted~. Roku 2012 bude vsak jine "ted~, s jinou energii. Archandel Gabriel fekl, ze my jsme na tero planete phiis svazani s tim, co delame, nci abychom rozeznali zpravy, ktere k narn byly vy- slany s Iaskou a zamerern ohledne dnesnf doby. A zopakoval, ze neni nikdy "jindy", jenom "ted'''. Pokracoval, re nasmerovani je jasne, KdyZ Hkame, re energie je vysoka nebo nfzka, Hkame to pouze proto, ze se nevylad'ujeme a nevnimarne poselstvi, ktere k nam bylo vyslano od Zdroje na pocatku srvorent Archandel Gabriel nas pozadal, abychom kazdy den v klidu chvili posedeli a orevreli svoje srdce - hvezdam, zvifatum, vsernu a vsern. Vitejte tedy a kazdym okamzikem noveho dne osiavujte energii a ona bude pracovat pro vas

8 rok 2012

9 Davna prorocrvi pro rok 2012 Den 21. prosinec 2012 vyznacuje konec 26 OOO!etiho astronomickeho obdobia rovnei 260 OOO!etiho cyklu. Poprue v historii naiiplanetypodstupujeme dvojitj transformacniskok. Moinosti duchovniho rustujs(}u nesmirne, coi je duvodem, proc bylo timer sedmi miliarddm dun dovoleno se vtelit, aby tuto rnonumentdlni uddlostmohlyproift. A vfechny vesmiry bez vjjimky ndfpokrok sledujisezvedavostia uzasem. p Dne21. prosince2012 konei 260OOOletj cyklus p Toto datum pi'edstavuje konee atlantske ery, Experiment Atlantidy zacal pred Iery; Trvalo let ho naplanovar a pripravir a era Atlantidy trvala let. I kdyi se kontinent zhroutil pied Iery, jsme stale pod jeho vlivem, a to az do konce roku Cflern Arlantidy bylo vyzkouset, zda jsou lidske bytosti sehopny udrzer si fyzicke telo, vyuzivat svobodne vule a udrzet si pfitom spojeni se Zdrojem. V tornto obdobi byly i jine kontinenty osidleny lidskyrni bytostmi, ale ty nebyly soucasti tohoto konkrernfho projektu. Zaverecne a pate desetirtsicilere obdobf bylo Hzenym experimentem, behem nehoi vznikl Zlaty vek Atlantidy, jeni trval let. Toto obdobi je predmerem me knihy Objevovdni Atlantidy (Discover Atlantis). Posvatnym tikolem je pfinest po roee 2032 zpet energii Zlateho veku Atlantidy, a to jeste na vyssi urovni a tentokrat pro cely svet. 17

10 '"26ooou«obdobikoniici dne 21. prosince 2012 '" Den 21. prosinec 2012 take vyznacuje konec 26 OOOleteho cyklu astronomickeho obdobi a zacatek noveho, Toho dne nastane vzacne sjednoceni Zerne a Slunce, KdyZ se toto spojeni odehravalo v minulosti, nasledovaly po nem kvuli nfzke urovni vedomi lidstva kalamiry a karastrofjr. 'Ientokrar vsak marne sanci vytvofit jiny a bajeeny novy vek - ale vsichni rnusfrne udelat svitj dil prace, nebot vysledek jeste neni jisty, Lady Gaia, obrovska byrost starajfd se 0 Zemi, se rozhodla, ie Zerne i vse na nf se rnusf povznest. To znamena, ie vsichni a vsechno musi nastolir vyssi frekvenci (tj. frekvenci byti; pozn. redakce). Buderne-li pfipraveni, bude rok 2012 zacatkem nadherneho zpusobu Zivota pro nas vsechny, '" Dvacetiletjpfechodke Zlatemu veku '" Den 21. prosinec 2012 znaci zacatek dvacetileteho obdobi prechodu, koncfcfho v roce Potom zacne skutecnynovy Zlatfvek. o zimnirn slunovratu roku 2012 budou ve vzajemnem spojenf planery Neptun, Pluto a Uran. Neptun symbolizuje vyssi spiritualitu, Pluto transformaci a Uran zrnenu. [akmile se tyro energie vzajernne propoji, bude to mitvelky dopad na planetarnivedomi. To v sobe obsahuje potencial pro obrovsky frekvencnf posun - jak individualnl, tak i kolektivnf - ovsern za predpokladu, ie budeme s energiemi nakladat moudte. Plfuovana zmena je tak nesmfrna, ie moudh v davnoveku nedokazali predpovedet, CO se po tomto datu stane. '" PfedpovMi z dtivnjch dob '" MAYOvE nazyvali 21. prosinec 2012 "Dnem stvoreni" a prorokovali, ie enetgie, ktera sem toho dne pronikne, bude aktivovat sflu kundalini 18 (duchovnf iivornf sfla) jednotlivcu i planery, Prorocrvi Hkaji, ie tim dojde ke stimulaci geneticke pameti nasich minulych iivotit a toho, kym skutecne [sme, coi mnohym urychlf proces osvfceni a vzestupu. Take predvfdali, ie sila planetarnf kundallnf pomuze aktivovat a preladir vsechny pyrarnidy, ktere nas spojujf s nasim pravym mfstem ve vesmiru, cof zaprfcinf znovuzrozenf solarnfho vedomi v lidstvu. Pyrarnidy - mayske, egyptske i dalsi - jsou kosmickymi pocftaci. Jsou take generatory a transformatory univerzalnf energie. INKOvE tvrdili, ie pred rokem 2013 bude asteroid akrivovat ocistu Zeme. AZTEKOvE Hkaji, ie soucasne Slunce neboli "obdobf" sveta je pate a vyznacuje konec 26 OOOleteho obdobf. Mnoho mudrcu z narodu PUvODNICH AMERICANU se ztotozliuje s tim, ie v roce 2012 zacne patf svet, HOPIOvE prohlasuji, ie rok 2012 je koncem obdobf, kdy po peradvaceti letech ocisty nastane to, co sami vyjadrujf vyrazem "emergence" (znovunabytf vedomf: pozn. prekl.). CEROIdovE majf svitj vlastnf kalendaf, ktery koncf rokem Pfedpokladajl, ie predchozl svety skoncf kataklyzmary, a ie je moine, ie tento rak take skoncl. SENEKOvE pravf, ie pied rokem 2012 nastane petadvacetilete obdobf oeisry. MAOROvE majf tradici, ktera pravf, ie roku 2012 dojde ke zvedanf zavojit i1uzf a ke spojenifjrzicke a duchovnf roviny. AFRIcl1 SAMANI take hovoh 0 roce NapHklad Zuluove majf legendu, ie v roce 2012 nastane pohroma. 19

11 EGYFTSKE MYTY naznacuji, Ze konec roku 2012 zvestuje planetarni posun ve vedorni, VELKY KALENDAR PODLE PLEJID, coi je vesmirny kalendar zalozeny na pohybu Plejad, konci rovnez dnem 21. prosince V soucasne dobe jsou vyssi energie dopadajfci na Zemi z jinych galaxii ukorvovany Plejadami, V soucasnosti mnoho hvezdnych ded zustiva na nejaky cas na Plejadach, zastavce pred vrelenim, aby se pfipravily na pornalejsl frekvence na Zemi. Po roce 2012 vstoupi vsichni tito hvezdni lide phmo do Iyzickych inkarnaci bez presrupu, a budou proto nositeli vyssi vibrace. Budou si muset vybrat matku s vyssi frekvenci, ktera je pfijme. TIBETSKY A ZIDOVSKY KALENDAR ukazuji, Ze rok 2012 je koncem dlouheho eyklu. Wdy ucf, ie obrat vzhuru ke svetlu nastane v roce Mnoho HINDUISTU vert, ie Kalki, pokladany za avatara a posledni inkarnaci boha Visnu, bude pine realizovan do roku Pokud dokaze dovest k osvfceni lidl pfed zimnim slunovratem, muie iniciovat vlnu osvfceni. Pokud ne, prorneskali jsme my na Zemi tuto vzacnou phleiitost. BRAHMUvvYDECH pry trva let. Na konci jeho vydechu nastava kosmicky okamzik, behern nehoi se otevfraji nebeske porraly, V tornto tichern okarnziku se mohou dit zazraky, vcetne rransforrnacniho skoku lidsrva. CVICENI: Vizualizace na pfivolani rnoudrych stafdinu 1. Najdete si mfsro, kde budete mod spocinout v klidu a nikym neruseni, 2. Pokud muiete, zapaltesi svicku nebo si pustte klidnou relaxacnf hudbu. 3. Nekolikrar se zhluboka nadechnete, abyste se uvedli do pohodlneho a uvolneneho stavu. 4. Predsravte si, jak sedite pfi zapadu slunce pod srarym stromemo 5. Pfivolejte si moudre staiesiny ruznych kultur. PH jejich pfichodu jim vzdejte uctu, 6. MUiete se jich na neco zeptat nebo naslouchat jejich rozhovonim. 7. Procitte energii jejich moudrosti a hluboke propojenf s planetou. 8. Pamatujte si, Ze nelinearnf cas uplynul, jakmile si vsimnete, ie slunce zacfnadruheho dne vychazet. 9. Podekujte pfi odchodu stafesinum. 10. Oteviete oci s myslenkou, ie pro vas zacfna neco noveho. Petadvacetilete obdobi ocisty Terner vsichni rnoudff stafeslnove ve svych prorocrvich phpominajf skutecnost, Ze pied rokem 2012 nastane petadvacetilete obdobi ocisty, Quetzalcoatl ve svern prorocrvf uvadf 13 nebes a 9 peke!. Prohlasoval, ie po cyklu pekla, krere skoncilo 16. srpna 1987, nastane obdobi rnfru. Planerarnf uspofadani nazyvane "Harmonicka konvergence" (sbeh) se odehralo 17. srpna 1987, tedy 25 let pred rokem Tisice lidi pracujfcich pro svetlo se toho dne shromazdily na kopcich nebo posvatnych mistech a modlily se ci meditovaly za lasku a mfr na Zemi

12 Pro me byla Harmoniekd konvergenee v roce 1987 magiekou dobou. Vjehod slunce byl nejuzasnejsi, jakj jsem kdy vidila, a to nejen kvidijehozdfiveoranzovekrase, ale spue kvtuijeho majestdtnosti a energii. Byli jsme tn, co jsme se sesli ke spoleene meditaci na orcbolu[ednobo kopce, a bylo ndmjasne, Ze se na planete neco zmenilo. Vysledkem vsech modliteb a oslav toho dne bylo, ze St. Germain zasel za Zdrojem, aby se piimluvil za Iidsrvo. ZpHstupnil, aby mohl fialovy plamen transformaee pouzfvat kamy, nejenom tech nekolik, kdo ho do te doby srneli pouzfvar. Tim zacala ocista planety. Tisice lidi pouzily energii fialoveho plamene, a nejenom ze se transmutovala jejich vnitfni temnota, ale posilaly tuto energii take druhym a planete, V teze dobe zacala vychazet spousta novych publikaci 0 transforrnaei, eoz lidem umoznovalo, aby sami sobe vice porozumeli a mohli se zacfr rnenit. Tyto publikace dodavaly rovnez lidem silu, aby rozpustili a vylecili sve stare vazby. o nekolik let pozdeji zacala siroka vefejnost hojne Cist knihy 0 andelech, krere mnohe z nich orevrely vyssimu duehovnimu vedomi a pomoei. Andele me pozadali, abyeh lidem ve svych knihach rekla, ze planete ani nikomu z nas pomoei nernohou, pokud je 0 to sami nepozadame, nebot se nemohou vmesovat do nasi svobodne vule. Ale kdyi andely 0 pomoe pozadate, budou yam pomiliat tak dlouho, dokud to bude pro vase dobro. A kdyi je pozadate 0 pomoe pro nekoho jineho, vase energie vytvoh s onou osobou spojeni, diky nemui mohou praeovat. Porom jiz zaiezi na dotyene osobe, zda ro pfijme. PoZtiddte-li andily 0 omtn konkretniho mum, zaliji ho svjm svetlem. tim castiji to demte, tim vice andilit vas obklopia bude vyckdvat, aby s vami mohlipraeovat. Jakmile zaealo toro petadvaeetilete obdobi oeisty, vyvolavalo stale vice duehovnich lidi pomoe arehandelii k ociste sveta. Jejich ande- 22 le se v odpoved' na tyro modlitby rozprchli do vsech koutu planety. Mnozi vyvolavali archandela Zadkiela, aby transrnutoval uvizlou energii, a on spolu se svyrni andely vyuzil ruto phldirost ke zmene stareho radu. Skupiny srejne orientovanych jedincu se zacaly schazet a posilat sverlo. Nase pozomost je pfitahovana mnoha zpiisoby k zemi, ktera potfebuje ocistu, Zde je phklad toho, eo se odehralo v me zahrade: Celou oblast, ve ktere ziji, napadli cbrousti. Zorala jsem velkj zdbon a zasadila tam zeleninu; coz me uvedlo do nddherneho spojeni sezemi a elementdly; a krometoho jsem takepocitouala hlubokeuspoleojeni. Nechala jsem tam rusttrduu, aby to cbrousty tolik nepfitahovalo, a procbdzela sepo ni co nejcastiji bosa. Uvedomila jsem si, ze chrousti upozornouali na skuteenost, ze tento kus zemepotfebuje bjt ociften, a tak jsem zavolala archandela Gabriela na pomoc. Kdyz jsem pak zahradu fttograftvala, vzdy tam byly vidltprstence jeho andelil, jak liji ocistne suetlo na zem. Vidlme jiz zacarek klimatickych zrnen, jak nas lady Gala varuje a nabada nas k probuzenl KaZda phrodni katastrofa ndrn pfipomfna, abyehom ocistili jak sebe samotne, tak i zerni, po niz kracime. Predkladam yam snadne cviceru, ktere muzete vyknnavat denne. Umozni yam zaneehavat na Zemi zlate stopy, at jiz vktoeite kamkoli. CVICENI: Zlate stopy 1. PHvolejte si arehandela Gabriela a poeine, jak varni proteka az do Zeme Ciste bile svedo. 2. Vyvolejte svedo Krista a proeitte, jak vami prohna zlato-bile svedo a pronika az do Zeme. 3. Pozadejte, aby taro energie s vami zl1:stala po cely den a vpije!a se hluboko do pudy, kamkoli piijdete. 23

13 4. PH svych kazdodennich ukolech, at jiz pracujete ve vezaku nebo na zemi, pronikne vase svetlo ai do pudy a bude pomahar pfi oeiste sveta. Rok2012 Co se stane v roce 2012? Za pfedpokladu, ze budeme pfipraveni, pry nastane postupne, i kdyz zrychlene probuzeni, nebot vibrace lidsrva se zvysuji. To z:ildi na naprosto kazdem cloveku, a proto je tak dulezite pro ry, co pracuji pro svetlo, aby se soustfedili na dobro a udrzovali vizi navratu Zlate Atlantidy. Mnoha proroctvi jsou znacne odvazna, ale je tfeba se nad to povznest a soustredir se na nastavajfcf uzasne rnoznosti, Rok2012pro meznamenaurychleni. Je to okamzik, jako kdyz vdm dite kope v tunea trypoznavdte, ze transformace skuteeneprobihd. Phd tim, nez se objevinovj Zivot, vlak mdtejeste casna phpravu. Co se bude dit, zavisf na tom, kolik lidf se na tuto vyznamnou chvili pfipravi zvysenim svych vibrad a jak energii rechto kosmickych okamziku pfijmou, Vzhledem ke stavu vedomi v roce 2009 bude pravdepodobnym rysledkem to, 0 cern pisu nire. ~ Ti ve tfeti dimenzi~ Obrovske masy lidi ve rreti dimenzi, kteh jsou materialisticti a vuci duchovnu uzavreni, vsechno zdriuji. Tyto duse, jd jeste nejsou phpra- 24 veny, si na konci sve soucasne inkarnace zvoli pokracovanf sve cesry na [ine planete ve tfeti dimenzi. Odejdou odsud s vdecnosti za mofnost, ie tu mohli byt. V soucasne dobe je vsak znacne mnozsrvf lidsrva podstarne ovlivneno atmosferou zmen, ktera pronika celyrn svetern, Takze podle urovne masoveho vedomf mnozf, co veh pouze v hmorny svet, procitnou a otevrou se mimosmyslovym prozitkum. Nekrert zacnou videt nebo slyset duchy, vhy, ci dokonce andely a nanebevzate mistry. Vzhledem k tomu, ie jejich cakry nebudou pfivykle vyssi energii, muie je to mast a Iekat, To se bude dfr pfedevsim u tech, krere jejich zivotni nazor nebo nabozenska vychova vedly k tornu, ie zadne jine dimenze neexistuji. Je mozne, ze kvuli tomu vzroste pocet nemod, kreryrn Hkame duscvni. Mnoho lidi muie ztratit kontakt s realitou a bude porrebovar pomoc. Jiz nekolikrar jsme videli, jak rychlejsl vibrace svetla, ktere k nam nynf dopada, nekreif nezvladli. Jednaji na zaklade nizsich fanrazii, krere jsou na internetu zvelicovany, Pokud chcete ternto lidem pomoci, bude velkym phnosem internetu iehnat a posflar tam svetlo. ~ NejvylSi mohnosti rolru 2012 ~ Nejvyssi moznosti je to, ie velke mnozsrvf bytostf Zijidch ve tfetf dimenzi orevre svou srdecnf cakru a bude svetlem povzneseno do dimenze crvrte. KdyZ se vase srdce otevfe, nebudete druhe zranovat, col. povede ke spontannimu mirovemu hnuti po cele planete, Pro tyro lidi bude probuzeni do duchovnich svern nadhernym rozsffenirn jejich vedomi. S orevrenym srdcem budou pfirozene milovat a ctit jine kultury a zvifata, takze po celem svete budou lepsi podminky pro deti, zvifata i uprchliky. Take zacnou cmpat svoje minnie zivory a rozpominat se na to, kjm ve skutecnosti jsou, a vazit si cesry sve duse. S poznanim sve velikosti a hodnory zacnou ctit sami sebe i ostatni - a lide se sebeuctou se k sobe i k druhym chovaji s respektem. Prodti se jednota se zvirary, rostlinstvem a ostatnimi lidskjmi bytostmi. Lide zacnou cltit vzajemne bratrstvi/sesterstvi a zacnou pracovat pro spolecne blaho. 25

14 Velke mnozstvilidiseposune na sve ceste k osvicenia uzestupu.,.. Ti ve ctvrte dimenei,.. Velka nadeje spocfva v tom, ze mnozf z tech, kteff v soucasne dobe ziji ve ctvrte dimenzi, se presunou do pate, kde zacnou pracovat pro svetory mir, spravedlnost a veskere druhy humanicirnich projektu. S vedomfrn, ze je cas na zmirneni svetove chudoby, zpusobi velkou zrnenu na planete. Do roku 2012 potrebujeme mit v pate dimenzi celou radu lidi.,.. Ti v patedimenzi,.. Yeclina tech, kteh byli v pate dimenzi jiz pied rokem 2012, se povznese. [Inymi slovy, ponesou ve svych aurach PHtomnost "JA JSEM". Zustanou na teto vyssi frekvenci ve fyzickych telech, aby mohli drzet svetlo pro vsechny. Nekteff se rozhodnou odejit a pornahar z druhe strany, Ale ze by se [en rozpiynuli ve svetle? To si nernyslim.,.. Soucasna pfedpovm!na role 2012,.. Muj pruvodce Kumeka Hka, ie energie temnoty a sverla jsou vyvazene a ze se musime vslchni soustredir na to pozitivni, abychom ho energetizovali a prevazili se na stranu svetla. Muslme vyuzivat vsech pffhodnych konstelaci a energii, krere nam sem jsou v teto dobe posilany, abychom si tak zajistili zvjseni nasi frekvence. Potom se odktyji uchvatne moznosti Uiasnych ved, krere se stanou, vcetne masoveho vzestupu, zazracnych vyieceni a velkeho stesti pro vsechny.,.. vu» Obamy na vzestup,.. V Hjnu 2008 muj pruvodce Kumeka pravil, ze na zaklade tehdejsiho stavu vedomf bude 11 % svetove populace osviceno a miize v kosmickern okamziku roku 2012 vzestoupit, phcemz veclina si zvolf zustat ve fyzickem tele a nestvyssisverelnou vibraci. Po vlne nadseni po volbach ve Spojenych statech v Iistopadu 2008 tento pocet vzrosrl na 14 %. PH Obamove inauguraci byly nadeje a ocekavanf tak silne, ze piedpoved' dosihla 18 %. Predpoklada se, ze pocet lidi, krefi vzestoupi, se po roce 2012 znacne urychli. Techto 18 % muzemejeste zrysit tim, ZepomUieme vice lidem oteoiratjejich dvanact caker a phndset skrze sene na Zemi svetlo Zdroje. Tento pocet muieme take narysit tak, ze budeme do nasich spolecenstvia sveta phndset nadeji a inspiraci.,.. VylSismyslLuny v roce2012,.. V kosmickem okarnziku bude Zemezaplavena vysokofrekvencni Bozskou zenskou energif pfichazejlcf sktze Lunu. Ti, kdo v teto dobe dokazou otevfit pravou mozkovou hernisferu a tuto energii pfijmout, pfinesou nazpet energii Zlateho veku Adantidy. Protoze Luna vibruje na frekvenci Cfsia 9, coz je ukonceni, velmi napomiize planete ke vzestupu. Ti, kdo maji parapsychologicke schopnosti, ale nedosahli urcireho duchovnlho rozvoje, mohou mit potize, nebot se budou stale vice otevirat, ale nebudou vedet, co si maji s tou energif POCIr. Uplnek nasrane 28.listopadu a 28. prosince 2012, uprosrred kosmickeho okarnziku 21. prosince To zpusobf obrovske piflivove viny, krere parme zaliji nize polozene oblasti

15 CVICENI: Energie svitu Luny V obdobi upliikii, a to i kdyi nebude za mraky videt, se jdete projit do jeho svetla, Privykejte jeho energii, abyste zvladli pfijmout vice Bozske zenske energie a byli pfipraveni na rok To vyzaduje m:tu ke vsem formam zivota a planetdrnim zdrojum. 2. V listopadu 2003 se odehr:ila Harmonick:i konkordance (shoda), krera kazdemu z nas poskytla vice ienske Bozske energie, aby se v nas probudil soucit a otevfela se srdce. 3. Poprve od padu Atlantidy se na Zemi vrarilo dvanact paprskii a my se mi'tzeme koupat ve vyssfm svetle. Proc to bude tentokrat jinak Mnoho piedpovedf z davne minulosti se soustfedilo predevsim na katastrofy a kalamiry. Je tomu tak proto, ze v podobnych okamficich v historii planery bylo vedomi lidsrva natolik nizke, ze propukaly v:ilky a jine hruzne nasledky, Tentokrat lady Gaia, veliky andel pecujfci 0 Zemi, vyhlasila, ze planeta a vsechno na ni musi zvysit svoji vibraci a vzesroupit. Proto nam sem v techto z:iverecnych casech duchovni hierarchie vyslala tolik pomocniku, aby lidi probudili a napomohli mnohym v uspesnem pfesunu do novych a rychlejsich frekvend: 1. Dne 8. cervna 2004 nastala prvni cast dvojiho tranzituvenuse, Druhy nastane 6. eervna Tato nadherna a zvlastn! konjunkce zacina vyvazovat muzskou a zenskou energii v jednotlivdch i v kolektivnim vedomi. Zahrnuje v sobe take moznost urycweni individu:ilniho i kolektivniho vzestupu a vsem poskytuje obrovske phlditosti k rustu, V kazdern pifpade je to dar od Boha a v erape mezi remito dverna daty je diildite, abychom vsichni napomohli sjednotit svet, a mohli tak transformovat sebe i planetu prostfednictvim spititu:ilniho vedomf. 4. V roce 2008 k nam byl vyslan srfibmy paprsek od samotneho Srvofitele. Ten rna v sobe i nejvyssf aspekt Bozskeho zenstvf a prolina vserni ostatnimi paprsky, dmz je harmonizuje. 5. Diky Harrnonicke konvergenci v roce 1987 byl fialovy plamen transmutace zpffstupnen kazdemu. Od te chvile zlaty a stffbrny paprsek zacaly splyvat s fialovym plarnenem, cimz vytvofily zlatofialovy a scrfbrnofialovy paprsek, jenz ph transrnutaci a zvysovani frekvence udrzuje lidi v pate dimenzi. 6. K naplneni se svetlem miiieme vyvolavat i paprsky drahych kamenu, obsahujid cirou archandelskou energii. 7. Mnoho bytosti v Arlanride, vcetne aspektu dvanacti paprsku, kristovske energie, Buddhovy energie a Ducha miru a Rovnovahy, pfispelo k rozsffeni zdroju svetla, k nimz lide nyni maji volny phsrup. Tato energie, znama jako Mahatma, byla pfi paduatlantidy zneuzita, a proto odsud stazena. Nyni se k nam vsak vrad. Je to nejvyssf energie, k niz marne v soueasne dobe pifstup, a vyrazne urychluje nas vzestup. je to mocne zlato-bile svetlo, krere led na vsech urovnfch a mme nam pomoci ve vsech vztazich a siruadch. Nikdy nam nemiiie ublizit, ncbof je pfijfmame prostfednictvim nasi monady (v anticke mosofii termin pro Boha, prvni bytost, nebo 28 29

16 veskere bytl, v metafyzice bod ve smyslu neprostoroveho siloveho ohniska; pozn. prekladatelky), nebo nasi PHtomnosti JAJSEM. 8. Arlantstf andele nam pomahaji navratit moudrost Zlateho veku Atlantidy. 9. Na Zemi prichizi vysoki frekvence vesmirnych andelu. Jak se nase frekvence zvysuje, muzeme se s nimi spojovat na vyssi urovni, pfijmout vice jejich svetla a zfskavat vesrnirne informace. 10. Andele se nam zjevujl v podobe kruhu ve Hlmech a na digitalnich fotograflich, aby nam poskytli viditelny dukaz 0 sve phtomnosti a zprostfedkovali nam phmo sva poselstvi a poskytli inspiraci. 11. Rodi se stale vice osvicenych deti z Orionu a moudrych starjch dusi z mnoha koutu vesrniru. 12. Jednoroici, nejcisdi z nejcistsich, se vraceji a vyhledavaji ty; kdo maji vizi pomahat ostatnim. Pak se s nimi propojuji a pomahaji ruzbam jejich dus], aby uzraly, 13. Jednoroici pomahaj! lidem rozpustit zavoje iluzi, ktere zahaluji jejich treti oko, aby mohli dosahnout plneho osviceni. Detaily najdete v kapitole c. 37. CVICENI: Neco zrnenit 3D jednoduse prohlaste, Ze domete neco zmenit, Rozmyslejte o svern zivote a a tom, jak ho prozivate, pficemz hledejte to, co muzete zmenit k lepsimu. Pak se podle toho i chovejte. MUZetese naphklad usmat na prodavace, zehnat vode, stravit denne per minut ocenovanim uiasneho sveta, v nemz zijeme. VaSeaura se zmeni a vase vyssi energie se dotkne druhych. CVICENI: Vizualizace, price 5 paprsky drahych kamenu Rubiny jsou zrnarerializovana forma rubinoveho paprsku, obsahujici energii archandela Uriela a jeho BoZiho doplnku, Amory. Poskytuje hlubokou moudrost a poznanl, vyrovnanost a energii potfebnou k podniknuti akce. Smaragdy jsou fyzickou formou archandela Rafaela a Mariina paprsku. Poskytuje rovnovahu, viru, lecenf, moudrost a vyss1 spirirualitu. Safiry v sobe maji svetlo archandela Michaela jeho Bozfho doplnku Faith. Tento paprsek dava sflu, zprostredkovava davne vedomosti a vyssi zpusoby komunikace. Diarnanty jsou materializad diamantoveho paprsku archandela Gabriela a jeho BoZiho doplnku Hope. Je to paprsek cistory, jasu a Bozfho zameru, krery vede lidi do vyssich dimenzi. 1. Najdete si misto, kde budete mod spocinout v klidu a nikym neruseni. 2. Rozhodnete se, krery paprsek chcete invokovat. 3. Prohlaste nebo si pomyslete, ze nyni chcete invokovat rubfnory/smaragdovy/safirory/diamantovy paprsek. 4. Vdechujte barvu zvoleneho drahokarnu do kazde bunky sveho tela. 5. Pozadejte phslusne andely, aby yam dali sve pozehnani. 6. V klidu nekolik minut posedte, aby vami mohlo hluboce proniknout pozehnani tohoto paprsku. 7. Podekujte archandelum. 8. Oteviere oci, 31

17 ~ Co defatprikosmickem okamziku ~ Vesmirne okamziky Ve svete prozijeme dva vesmirne okamziky, pfi nichz ztichne cely vesmfr. V techto chvilich se otevrou nebeske portaly a zaplavi nas svetlem nepredstavitelne vysoke frekvenee, takze marne Masne phlezitosti bez hranic. Oba se odehraji dopoledne [edenacr minut po [edenacte hodine je mistrovske cislo, krere vyznacuje zacatek nove faze na mnohem vyssl urovni bylo zavedeno jako energie v kolektivnim vedoml pfed davnymi veky, jeste pred Atlantidou a Lernurii, a vzdy uvadi do pohybu neco noveho, untoprvnivesmirny okamzik nastane v 11 bodi» 11 minutdne 11. listopadu Rude to doba oslavy. V teto dobe marne oslavovat svu] uspech k romuto datu a predstavovat si, jak to bude nadherne v roce Drubj tento vesmirny okamzik nastane v 11 hodin 11 minutdne 21. prosince hodin 11 minut 21. prosince 2012 bude okamzikem, kdy planetu zaplavi velke svetlo a kdy se budou dit zazraky, problhat intenzivni osvfceni a vzestup. Posun bude energeticky, rakze pokud ocekavate kataklyzma, patrne se yam ulevi, kdyz nenastane, a pokud se teslte na okamzite osviceni, budete ziejme zklamani. Nasledujlci moznosti vyplfvajld z tohoto okamziku budou nezrnerne a cirlivi lide je pocfti, Lord Melchizedek, krery je patronem Skoly Diany Cooper, nam preda! poselstvi, ze cely ~vet nyni potfebuje zaglt vytvaiet energii pro tento vesmirny okamzik. Reid, ze nejucinnejsim zpusobem, jak se lide mohou pripravit, je modlitba, po nlz nasledu]e 11rninutove "OM" aminura ticha. Modlitbu vize, kterou nam poskytl, najdete na mane 34. ~ Zdkon modlitby ~ Biih vam nasloucha celou dobu a je si vedom vseho, 0 co svymi myslenkami, slovy a modlitbami zhate. V tomto smyslu jsou negativnl myslenky a obavy modlitbami tferf dimenze. Narfkan], fiiukanf, smlouvani nebo rnanipulativnf zadosti jsou Bohem a jeho andely bozsky prehlizeny. Ovsem prohlaseni, krera jsou jasne vyslovena, jsou nesrnfrne pozitivnimi rnodlitbami. Davejte si velky pozor na to, oc Zidate! Zadosti adresovane Bohu nebo k andelum jsou zhavou linkou do nebes. Ve svych meditadch naslouehejte vesmiru. 1. Modlete se od srdce. ~ Jak se ucinne mod/it ~ 2. Ujistete se, Ze vase umysly jsou Ciste. 3. Nikdy Bohu nebo andelum nefikejte, co nechcete, nebo jak trpite!!! Pokud tak ucinfre, zadate tim vice toho, co nechcete. 4. jasne Bohu pfedlozte svou vizi: "Chci dosahnout tohoto. Jiz jsem udelal/a toto. Od Tebe potfebuji toto." 32 33

18 5. Zadejte, aby se stale to nejvyssl dobro. Pokud to bude skutecne pro nejvyssi dobro vsech, pak se cely vesmir postara o to, aby se to naplnilo. Proto si nepredstavujte, jak by to melo vypadat, natoz co se rna vlastne stat. Buh pro vas muze mit v zasobe nejakou lepsi alternativu. VaSe modlitby budoujeste ucinnijsi, kdyz poztiddte druhe, aby se modlili s vami a pomohli vam udrzovat vasi viz;. '"' Modlitby vdecnosti '"' Tyro modlirby jsou modlitbami pate dimenze, v nichz vyjadfujete svoje diky s pfesvedcenfrn, ze to, oc Hdate, je jiz naplneno. Pak se s elanern pfipravujete na to, jak toho dosahnete, pficemz hluboko ve svern nitru vfte, Ze to jiz mate. Vira a vdecnost jsou rnocnymi energiemi, krere vyvolava]i bezprostfedni reakci nebes. V pate dimenzi zijete v jasnem proudu Boziho vedorni, takze Hdate vyhradne 0 to, co je pro nejvyssi dobro. Kolektivni rnodlitba vyjadfovana mnoha lidmi, jako je napriklad Modlitba vize 0 roce 2012 a letech dalsich, vyrvaif obrovske svetlo a vysila Ciry zamer primo k Bohu. Pokud to alespoii trochu jde, zapalte pied modlitbou svici. V tomto svete ulddne spraoedlnost; rotmost a cestnost. PHrodaje ctena, vodyproudiliste a jame, vzduchje sveiia priizralnf. Rostlindm a stromum se dosttiva vjziua a vsem zviratilm acsa i laskavtipece. Vlddne tu stestia smicb. Lidske bytosti krticeji ruku v ruce s andely. Dekuji za ltisku, pocbopeni; moudrost; odvahu a pokoru, diky niz phspivtim k Sireni soetl«. Neehivzestoupieerysvet. Tak se stan. CVICENI: Napiste si vlastnf modlitbu Mozna si budete chtfr napsat vlastni modlitbu pro svoji osobnf vizi, Vymyslete siji srrucnou a upffrnnou, pfi psani do toho vlozte cele srdce. Pak ji odhkejte tfikrat, bud'sami, nebo ve skupine. Ukoncete ji podekovanfrn a porvrzenfrn: tak se stan. 34 '"' Modlitba uize '"' Mtim oizi, v niz vsiehni lideziji tr miru, nasycen! a se stiecbou nadblauou; kdeje kamedid miloudno a vyehovavano k rozvijenisvjch schopnosti, kde srdceje du!ezitijsi nez rozum a kde moudhjsou uetivani vic nez majetni. Olympijske hry v roce 2012 V roce 2012 se budou konar olympijske hry v Londyne, protoze toto rnesro je cakrou hvezdy duchovnf Zeme, Dulezitost tohoto fakru bychom nerneli podcenovar, Intergalakticka rada vzdy vedela, ze se museji konat prave tam, protoze nove svetlo musi byt ukorveno hluboko v zerni. Svet by userfil 35

19 spoustu energie a sporu, kdyby vlady a organizace dovolily vy ber zalezitosti, jako jsou naphklad olympijske hry, nechat na phrozenem vyladenf moudrostil " Hvezdna cakra planety Zeme " Nahvezdne cakryvsech lidt i planety dohlizi archandel Sandalfon, krery soucasne hlida energii kundalinf sveta, Sandalfon i Londyn vibrujf na energii cisia 1, ktere energetizuje nove zacatky, Jsou pod vlivem Stria, kteryje rovnez podvladou[ednicky, Vice 0 Cisiechnajdetev kapitole40. V ramci hvezdne Cakry osetfu]e archandel Sandalfon take seminka naseho potcncialu. Tato cakra se v nas probouzi, kdyz jsme pine propojeni se Zemi uzemnenfm a uctfvame travu, strorny; kvctiny, kameny a ktystaly. Pak se vynorujf nase bofske schopnosti. Podlvejte se prosim na tabulku na strane 197, kde jsou uvedena vsechna Cisla, Cakry, mista na planete, galakticlci spojeni a archandele. Navic jsou v tabulce na mane 200 zahrnuty vsechny cakry, archandele, poznamky k vyladeni caker a jejich barvy v pate dimenzi. KdyZ jsou vsechny ostatni cakry phpraveny, pak hvezdna cakra aktivizuje hvezdnou branu, col' je cakra vzestupu. ktera se otvira soucasne. To plati jak pro jedince, rak i pro planetu. V roce 2012 se planeta Zeme posune na vyssi uroven a urycwi rak svuj vzestup. Z:imerem je, ze vsichni jako jeden svet behem olympijsky ch her pozvedneme svoji frekvenei. Pak nastane diky obrovskemu vzrusenf a nadeji takova aktivizace duchovni kundalini planety spoiu s hvezdnou cakrou, dokud nebude schopna dos:ihnout kosmickeho okamziku. V proroctvich se predpoklada, ze 21. prosince 2012 hvezdna Cakra a hvezdna brina pine proeitnou. Pak se hvezdna brana pine rozvine jako kalich, aby phjala enetgii Zdroje! Cela planeta bude mit phstup ke Zdroji a bude se moei koupat v jeho svetle. Bude to ohromna phlezitost pro duchovni rust a transformaei celeho sveta. Puvodnim z:imerem olympijskych her, jehoz zarodek vznikl ve Zlate ere Atlantidy, byla koncentrace na oslavovani, soudrlnost a dokonalost. Hry konane v roce 2012 pfinesou svetlo celernu svetu nejen LandYnu. ' Zehnejte prosim olympijskym hram roku 2012 a modlete se za to, aby se v re dobe nashrornazdil dostatek energie, ktery umoznf vzestup kundalinf tak, jak je prorokovano. Pokud pojmete tuto udalosr jako posla svetla a budere ji udrzovar ve zlatern plameni, pfipojite tim svoji energii k nejvyssim moznostern. I kdyz rozsvitfrc jenom jednu svici vedoud k uspechu techto olympijskych her, i tim muzete vyznamne pfispet, Pokud tento text budete cfst az po konani her, i pore muzete zapalit svici, nebot Metarron prenese vas zamer pres lineirnf Cas, aby dokonale zapadl do Boziho planu ohledne celku. Za dvacer let, v roce 2032, bude planetarnf energie tak vysoka, ze vol?y P,ro nejvyssi dobro, jako je naphklad rnisto konani dulezitych udalosn, vyvstanou autornaticky, proroze lide budou spojeni v jeden celek. " Ducbotmihvezdna brdna cakry Zeme " Tato hvezdna brana je v Arkride a vyclciva na sve probuzeni v roce Je tam, kde ziji Inuire (Eskymaci, pozn. prekl.), a ti po tisfce let udrzovali moudrost, krerou si pfinesli ze Zlareho veku Atlantidy. Tenro kmen pfivedl z Atlantidy do teto casti Zeme veleknez Sett. Nesli si samanske dedicrvf a byli uzce spjati se zivlem vody. Zvolili si k prestehovani prive Arktidn, protoze bude phblizne let pred rokem 2012 kryta ledem, tille tato oblast bnde pro ne ocistena, az nzraje Cas. V dobe Zlateho veku Atlantidy zili Inuite v symbi6ze se zvii'aty a mnozi z nich si tento vztah k nim zachovali. DokiZou s nimi komunikovat a sdilet s nami jejich posvatne poznani, jakmile na to bude ph ~raveno dost lid/. Protoze zvii'ata proch:izeji procesem vzestupu stejne Jako my, budeme si brzy schopni pom:ihat mnohem vic. Lide prestanoli vetit, Ze jsou ostatniffi bytostem nadrazeni. 37

20 Do roku 2032 budou srdce timer vsech oteuiena a vyko Hsiovtini zvifat bude minulosti. Budoucigenerace budou zdjseny tim, cojsme jim provtijeli, ale zvifata ndm odpustia vsichni na planete budeme opet Zit v barmonii. Elementalove jsou vyladeni na Londyn a Arktidu a phpravuji obe oblasti na silne pfichazejlci energie v roce 2012 a v letech nadchizejidch. " Umisteni duchovnich caker planety " Planeta rna fyzicke, mentalni, emocionaini a duchovni cakry, proto dochazi k tolika nedorozumenim, kdyi se 0 nich lide bavi. Nik uvadim dvanact duchovnich center, Kazde z nich je spojeno s nejakym archandelem. 'Iato mista vsak nekoresponduji s umistenim archandelskych sfdel. CVICENI: Vizualizace pozehnani olympijskym hrarn 1. Najdete si misto, kde hudete moci spocinout v klidu a nikym neruseni. 2. Zaviere si oci a uvolnere se. 3. Predsravte si svym vnitfnim zrakem olympijsky ohen, 4. Vyslete k nernu vibraci oslavy, lasky, harmonie, spjatosti, dokonalosti a radosti. 5. Pozorujte, jak se plarnen rozsifuje, dokud se jeho svetlo nedotkne nebes. 6. ~o~ehnejte.vsem olyrnpijskyrn hram, ktere se kdy odehraly, 1 tern, ktere se v budoucnosti odehraji. 7. Oteviete oci. CVICENI: Diskuse 0 olympijskych hrach 1. ZEMSK1\ HVEZDA 2. KORENOvA 3. SAKRALNI 4. PUPECNI 5. SOLAR PLEXUS 6.SRDECNI KOSMICKE SRDCE 7. HRDELNI 8.TRETIOKO 9. KORUNNI 1O.KAUZALNI 11. HVEZDA DUSE 12. HVEZDNA BRANA Londyn PouSt Gobi v Cine Honolulu FidZi Cela Jizni Afrika Glastonbury v Anglii Guatemala Luxor v Egypte Mghanistan Machu Picchu v Peru Tibet Agra v Indii Arktida Nakreslete s detmi nebo s dospelyrni olyrnpijskych ohen a debatujte 0 puvodnfrn smyslu olympijskych her - cili 0 spojeni lidi k oslavam a koncemraci na harmonii, radost a dokonalost. Vase energii se pfipoji k energii her a napornuze zvednutf planerarnf kundalini. Vesmirne portaly otevirajfci se V roce 2012 Po celern svete jsou rozmisteny obrovske vesmirne portaly, z nichz vetsi~a se plne ote~re v roce Nektere z nich jenom podhmuji a jsou pnpraveny procltnout mozna jiz pfednm. DaISise probudf 0 neco poz-..._.. "'-...J 39

Merkaba společník při vzestupu

Merkaba společník při vzestupu Merkaba společník při vzestupu Mer je světlo. Ka je duch. Ba je tělo. Merkaba nebeský společník či vozítko je krystalická světelná struktura, s jejíž pomocí můžete cestovat do jiných úrovní a dimenzí a

Více

Astrologie sedmi paprsků

Astrologie sedmi paprsků Astrologie sedmi paprsků Sedm paprsků je základem energií evoluce v naší kosmické, sluneční a planetární soustavě. Paprsky mají svůj původ v sedmi hvězdách souhvězdí Velké medvědice (jehož částí je Velký

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Požehnání ženského lůna s Mirandou Gray 7. února 2012

Požehnání ženského lůna s Mirandou Gray 7. února 2012 Velmi mě těší, že jste se rozhodly zúčastnit Požehnání ženského lůna. Záměrem tohoto požehnání je nejen přinést léčivou energii a propojení pro vaši dělohu a ženskost, ale také ukotvit Božský ženský aspekt

Více

KUBISTOll TUKU 01. finalistka DNU KOMBINACI. Zuzana. Krasne bricho a FITNESS MODELS. J.z CERVENAA MO PRO ZDRAVI DOB S~ LOVACE.

KUBISTOll TUKU 01. finalistka DNU KOMBINACI. Zuzana. Krasne bricho a FITNESS MODELS. J.z CERVENAA MO PRO ZDRAVI DOB S~ LOVACE. ~~DRZfM:E VASE CHUTE NA UZDE 1/1L~ 69Kc'4,10 predplatne 57 Kc '3,29 Zuzana " KUBISTOll finalistka FITNESS MODELS Krasne bricho a ~ --1 ~I J.z o DNU KOMBINACI 'V', CERVENAA MO PRO ZDRAVI DOB Konzumace barevnych

Více

SVAZEK 1: TRANSFORMAČNÍ MODLITBY SLUNCE KTERÉ ZÁŘÍ V NÁS

SVAZEK 1: TRANSFORMAČNÍ MODLITBY SLUNCE KTERÉ ZÁŘÍ V NÁS SVAZEK 1: TRANSFORMAČNÍ MODLITBY SLUNCE KTERÉ ZÁŘÍ V NÁS ÚVOD Moji milovaní přátelé, dnes se vám dostala do ruky, ale nejen do ruky, ale i k srdci a k duši moje knížečka, kterou jsem pro vás připravil

Více

Dech proud životní energie

Dech proud životní energie Koloběhy přírody Dech proud životní energie Každý správně provedený nádech dělá ze včerejška sen o štěstí a ze zítřka dokonalou extázi. Mary Burmeister Životní energie je tělem přijímána různými způsoby:

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Davidova (Betlémská) hvězda

Davidova (Betlémská) hvězda Davidova (Betlémská) hvězda P.A.Semi, 2014-02-12 Seskupení planet do Davidovy hvězdy se čas od času stává... Uvádíme zde nejvýraznější výskyty v antickém období, s centrem na Zemi nebo na Slunci, řazené

Více

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T V E R L A G Třináctý atribut času: T r a n s f o r m a c e Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS Výstupní test ze zeměpisu Anotace: Výstupní test je vhodný pro závěrečné zhodnocení celoroční práce v zeměpise. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci píší formou

Více

*100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml

*100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml Kód Název Cena včetně DPH *100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml 1647917 1. čakra intimní atmosféra 180,00 1647919 2. čakra harmonizující 180,00 1647933 3. čakra antiseptická 180,00 1647941 4. čakra

Více

Obsah. Podekovani... 11. Uvod... 13 Hledani "toho praveho"... 15 Proc zapadni svet ztratil pfirozeny postoj vuci sexu. 17 Statistika...

Obsah. Podekovani... 11. Uvod... 13 Hledani toho praveho... 15 Proc zapadni svet ztratil pfirozeny postoj vuci sexu. 17 Statistika... Obsah Podekovani.................................... 11 Uvod... 13 Hledani "toho praveho"......................... 15 Proc zapadni svet ztratil pfirozeny postoj vuci sexu. 17 Statistika......................................

Více

23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě

23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě Vášeň pro Život Intensive one life / many lifes, one love / many loves... 23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě s Deva Ambu Vášeň pro život Intensive Program Seminář Vášeň pro život je cesta, která vás

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou 1. Meditácia láskyplného dychu Stiahnite si audio meditáciu tu: KLIK 2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou Popros anjelov, aby vytvorili okolo teba svetelný kužeľ alebo

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

(??) Jak se tak dívám na tabulku č.18 a 19, myslím si, že bychom mohli pomalu přejít k symbolu 4, že?

(??) Jak se tak dívám na tabulku č.18 a 19, myslím si, že bychom mohli pomalu přejít k symbolu 4, že? Příkladů se symboly popisujících vyváženost energie v BYTÍ bychom mohli uvést celou řadu přes astrologický zvěrokruh, aztécký kalendář, Davidovu hvězdu, půdorysy egyptských a mayských pyramid či dalších

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

AU PAIR POBYTY V USA OD STUDENT AGENCY

AU PAIR POBYTY V USA OD STUDENT AGENCY ON-LINE PŘEDNÁŠKA AU PAIR POBYTY V USA OD STUDENT AGENCY 31. 7. 2014 Zkušenosti našich klientů Hezke patecni odpoledne, posilam srdecne pozdravy z Minnepolis do mesta piva! Jsou to temer tri mesice, co

Více

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Tak nám opět začal nový školní rok i v družině. Ale než se dostaneme k naší nové celoroční hře, chceme se s Vámi podělit o zážitky z minulé hry o

Více

@ 2009 Armand Manuel Ratundu; 2010 Eva Melzerová Stránka 1

@ 2009 Armand Manuel Ratundu; 2010 Eva Melzerová Stránka 1 Záření Alcyonu Manuál @ 2009 Armand Manuel Ratundu; 2010 Eva Melzerová Stránka 1 Alcione Radiance (Záření Alcyonu) je majetek Armanda Manuela Ratundu 2009 2012. Všechna práva vyhrazena. Alcione Radiance

Více

Udělejte si čas pro duši

Udělejte si čas pro duši Udělejte si čas pro duši Základní součástí duchovní cesty je žít duchovním životem, rozvíjet jej uvnitř (pomocí meditací, vroucích modliteb a oddanosti) i ve vašem vztahu k okolnímu světu (což často zahrnuje

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

JÓGA A MEDITACE ZDEŇKEM ORDELTEM. MÍSTO KONÁNÍ: Nádherné a energeticky silné místo hotel Buchlov v těsném sousedství hradu Buchlov

JÓGA A MEDITACE ZDEŇKEM ORDELTEM. MÍSTO KONÁNÍ: Nádherné a energeticky silné místo hotel Buchlov v těsném sousedství hradu Buchlov JÓGA A MEDITACE VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ SE ZNÁMÝM ČESKÝM CESTOVATELEM, BADATELEM, ODBORNÍKEM NA MAYSKOU KULTURU, ŠAMANAEM, JOGÍNEM, ŠARMANTNÍM MUŽEM A PŘEDEVŠÍM SKVĚLÝM ČLOVĚKEM ZDEŇKEM ORDELTEM MÍSTO KONÁNÍ:

Více

jakým si myslí, že je správné.

jakým si myslí, že je správné. Když se změní vědomí lidí Ano, ano. Dobrá. a lidé budou mít odvahu vidět co je správné dělat, pak se i špatná vláda změní v dobrou, ano, špatní vůdci se změní v dobré nebo budou nahrazeni, automaticky.

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 13.1.2012 Třída: 3 Datum:28.12. 2011 1 Sluneční soustava Vzdělávací

Více

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Povaha šťáv a organických složek těla Druhy šťáv Pět druhů větru Pět druhů žluči Pět druhů hlenu Šest hlavních charakteristických

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková

Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková Projekt EduČas příprava na hodinu Datum: 15. 5. 2012 Předmět: ČaS Učivo: Vesmír Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková Cíle hodiny: Pro žáky: Žák si připomene dosavadní znalosti o vesmíru (úvodní hodina)

Více

Jóga KARIBIK MEXIKO TULUM 20.2. - 6.3.2014

Jóga KARIBIK MEXIKO TULUM 20.2. - 6.3.2014 Jóga KARIBIK MEXIKO TULUM 20.2. - 6.3.2014 OBSAH Náplň programu... 3 Popis praxí... 4 Organizační detaily... 5 Ceny... 6 Strana 2 Jóga v Karibiku Náplň programu: Zveme Vás na jogový, meditační a relaxační

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Souhrnné opakování podstatných jmen Anotace Pracovní listy k procvičování podstatných jmen prostřednictvím

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

-Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní Amerika -Dnes je na zemi 200 zemí rozdělených do

-Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní Amerika -Dnes je na zemi 200 zemí rozdělených do -Dříve tvořila jeden velký světadíl zvaný Pangea, který se v průběhu let rozdělil na mnoho Země menších -Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní

Více

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává Vibrační frekvence citového a emočního

Více

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_ZE69KA_15_02_04

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

ANDĚLSKÁ NADĚJE Vše pro Vaši duši! NEWSLETTER 02/2015

ANDĚLSKÁ NADĚJE Vše pro Vaši duši! NEWSLETTER 02/2015 ANDĚLSKÁ NADĚJE Vše pro Vaši duši! NEWSLETTER 02/2015 Hezký nový měsíc, andělští přátelé, únor je ve znamení očisty, andělé se chtějí zaměřit na očistu ledvin. Emočně jsou ledviny propojeny s tématem vztahů.

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

Genki Kai. Dechové cvičení

Genki Kai. Dechové cvičení Genki Kai Dechové cvičení DAI EN KOKYU HO (překlad: dýchání ve velkém kruhu) Obecně, pro všechny formy dechového cvičení, nádech by měl být kratší než výdech. 0. SU NO KOKYU (=0) (překlad: "SU" nádech)

Více

POSELSTVf PRO KMEN MNOHA BAREV

POSELSTVf PRO KMEN MNOHA BAREV POSELSTVf PRO KMEN MNOHA BAREV POSELSTVi PRO KMEN MNOHA BAREV Mala Babicka (Kiesha Crowther) Editorka Jennifer Ferraro Pohoda v Brne, s.r.o. Brno,2012 Svym andelum na Zemi, kteh me inspirovali k tomu,

Více

Končí mayský kalendář opravdu 21.12.2012?

Končí mayský kalendář opravdu 21.12.2012? Končí mayský kalendář opravdu 21.12.2012? JAN VONDRÁK, Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Mayská civilizace na území dnešního Mexika, měla vyspělou matematiku, zemědělství, budovala obřadní náboženská střediska

Více

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY Pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis - Vesmír Září 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k probírání nového učiva formou - prezentace - práce s textem - doplnění úkolů. Rozvíjí

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn Vesmír Vesmír r je označen ení pro veškerý prostor a hmotu a energii v něm. n V užším m smyslu se vesmír r také někdy užíváu jako označen ení pro kosmický prostor,, tedy část vesmíru mimo Zemi. Různými

Více

KIMJONG IL S UCTOU UCINMEVELKEHOVODCE. OUDRUHA KIM IL SUNGA vktnym PREZIDENTEM NASI REPUBLIKY

KIMJONG IL S UCTOU UCINMEVELKEHOVODCE. OUDRUHA KIM IL SUNGA vktnym PREZIDENTEM NASI REPUBLIKY KIMJONG IL S UCTOU UCINMEVELKEHOVODCE OUDRUHA KIM IL SUNGA vktnym PREZIDENTEM NASI REPUBLIKY CmKJ-\ REPUBLI KA PRAHA 2008 U pi'ilezitosti 60. vyroci vzniku Korejske lidove demokraticke republiky vydava

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ

VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ Severní obloha Jižní obloha Souhvězdí kolem severního pólu Jarní souhvězdí Letní souhvězdí Podzimní souhvězdí Zimní souhvězdí zápis Souhvězdí Severní hvězdná obloha

Více

Tajemství hvězdných hor

Tajemství hvězdných hor Tajemství hvězdných hor Po celou dobu, co se zabývám hledáním geometrických souvislostí, jsem si všiml další zajímavé věci. Kolem významných hor a kopců se objevují podivné šesticípé hvězdy vytvořené z

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Louise L. Hayová a kol. Bud'te v klidu. a použijte afirmaci. Kniha s okamžitým účinkem. Grada Publishing, a.s.

Louise L. Hayová a kol. Bud'te v klidu. a použijte afirmaci. Kniha s okamžitým účinkem. Grada Publishing, a.s. radio.com www.hayhouse Grada Publishing, a. s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz, www.grada.cz Louise L. Hayová a kol. BUD TE V KLIDU A

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.13 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Název pracovního týmu Členové pracovního týmu Zadání úkolu Jsme na začátku projektu

Více

Anahata: Jóga srdce. Láska začíná láskou k sobě. Michaela Klímová

Anahata: Jóga srdce. Láska začíná láskou k sobě. Michaela Klímová Anahata: Jóga srdce Láska začíná láskou k sobě Michaela Klímová Sazba: Martin Klíma Obálka: Michaela Klímová, Martin Klíma Vydalo nakladatelství: Michaela Klímová v roce 2014 Fotografie: Simona Knotková,

Více

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Biosféra tropické deštné lesy Učební pomůcky:

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Biosféra tropické deštné lesy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_03_Z6E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Miluji Vás, Mistryně.

Miluji Vás, Mistryně. Odkud jste? Miluji Vás, Mistryně. Miluji Vás, Mistryně! Montreal. Montreal. Kanada? Kanada. Jižní Afrika. Och, můj Bože! Japonsko. (Japonsko!) USA. Au Lac (Vietnam). Různí lidé. Jak se máte lidi? Dobře,

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! Zvířata žijí na souši, ve vzduchu i ve vodě. Chodí, plazí se, běhají, skáčou, létají a plavou, ať je den, nebo noc. SAVCI Na planetě žije více

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

John Kerr: Nebezpečná metoda

John Kerr: Nebezpečná metoda 1 2 John Kerr: Nebezpečná metoda John Kerr Nebezpečná metoda Příběh Junga, Freuda a Sabiny Spielreinové PROSTOR 3 4 John Kerr: Zdeněk Nebezpečná Štěpánekmetoda JOHN KERR NEBEZPEČNÁ METODA PŘÍBĚH JUNGA,

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

Orientace. Světové strany. Orientace pomocí buzoly

Orientace. Světové strany. Orientace pomocí buzoly Orientace Orientováni potřebujeme být obvykle v neznámém prostředí. Zvládnutí základní orientace je předpokladem k použití turistických map a plánů měst. Schopnost určit světové strany nám usnadní přesuny

Více

Patronus 2/06. Trojlístek od Veni z Havraspáru

Patronus 2/06. Trojlístek od Veni z Havraspáru Patronus 2/06 Trojlístek od Veni z Havraspáru Elrond už má všechny tři děti! Mistr Elrond z Roklinky.CZ je konečně po třetí otcem. Oficiální přijetí Charlieho Weasleyho do Roklinky jako Elladana bylo provedeno

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Zatmění Slunce v roce 2012. Jan Sládeček. Abstrakt:

Zatmění Slunce v roce 2012. Jan Sládeček. Abstrakt: Zatmění Slunce v roce 2012 Jan Sládeček Abstrakt: V roce 2012 došlo k prstencovému i úplnému zatmění Slunce a také k přechodu planety Venuše přes sluneční disk. Tento úkaz lze rovněž považovat za miniaturní

Více

Pracovní listy Architektura I.

Pracovní listy Architektura I. Pracovní listy Architektura I. Mgr. Jiří Kutina Obsah Obrázek č.1.: Úvodní obrázek...4 Obrázek č.2.: Pěstní klín, Věstonická Venuše...5 Obrázek č.3.: Skalní rytina koně a ženy...5 Obrázek č.4.: Tholos,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Část 2. Učíme se milovat

Část 2. Učíme se milovat Anatolij Někrasov Část 2 Učíme se milovat Mnohým se spojení slov učíme se milovat může připadat neobvyklé. Většina je zvyklá na to, že láska buď je, nebo není. Výchova lásky je možná! Stařec z pohádky

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie B Krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Datum:... Práce bez atlasu autorské řešení Pomůcky: psací potřeby Čas: 45 minut Letem světem 1) Z

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více