MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, ČERVEN 2014, ČÍSLO 2. Organizátoři Dne dětí v Mochově

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, ČERVEN 2014, ČÍSLO 2. Organizátoři Dne dětí v Mochově"

Transkript

1 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, ČERVEN 2014, ČÍSLO 2 Organizátoři Dne dětí v Mochově ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY...2 ZÁPIS ZE ZASTUPITESTVA...3 ZPRÁVY Z KNIHOVNY NAŠI JUBILANTI MATEŘSKÁ ŠKOLA SPOLKY A SDRUŽENÍ Z HISTORIE MOCHOVA SOKOL MOCHOV Za obsahovou stránku příspěvků a jejich správnost ručí autor. Za obsahovou a formální stránku inzerce ručí zadavatel inzerce.

2 REDAKČNÍ SLOUPEK Vážení spoluobčané, na začátek Vás chci krátce informovat alespoň o nejpodstatnějším dění v obci: 1) Kanalizace - práce na budování řadů a veřejných částí přípojek kanalizace pokračují s mírným předstihem stále kupředu. Přes prázdniny bude budován úsek části kanalizace v ulici Chudomelská, přečerpávací stanice u paneláků a koncem prázdnin část kanalizace vedoucí ulicí Čelákovická. - ulice Chudomelská bude průjezdná pouze pro autobusovou dopravu. Pro průjezd osobní dopravy do Vyšehořovic a zpět je určena trasa na Nehvizdy. - ulice Čelákovická bude směrem do obce průjezdná jednosměrně. Pro výjezd z obce bude určena ulice Pod Kostelem, která bude také jednosměrná. Toto opatření by mělo trvat cca 1 měsíc. Dále řešíme opravy povrchu komunikací po výstavbě kanalizační sítě tak, aby do konce letošního roku bylo vše dáno do původního stavu. Připojení Vašich částí přípojek (na Vašich pozemcích) bude možné až od nového roku Nicméně již nyní je možné na Obecním úřadě zaplatit povinný příspěvek na kanalizaci 6000,- kč a zároveň si vyzvednout projekt na Vaší domovní část kanalizační přípojky. Tento projekt je zpracován, vyřízeno povolení a následná kolaudace, jako služba obce pro občany. 2) Další stavby Aby toho stavění a komplikací v obci nebylo málo, tak jsme byli informováni KSÚS Středočeského kraje o začátku opravy komunikace č. 611 v úseku Nehvizdy Mochov a vybudování okružní křižovatky u Mochova, která by měla vypuknout v červnu dále počítáme s rekonstrukcí silnice III. třídy od fotbalového hřiště směrem na Přerov nad Labem, která by měla trvat max. 14 dní. Následně po této opravě bude vyloučen provoz nákladní dopravy nad 12 tun přes naši obec. 3) Základní škola Na schůzce se starostkou z Čelákovic jsme byli víceméně direktivně informováni o tom, že od školního roku 2015/2016 nebudou mochovské děti brány automaticky do základních škol v Čelákovicích. Naštěstí nám byla nabídnuta smlouva o zajištění školní docházky našich dětí do nově budované školy v Nehvizdech, za což patří velký dík starostovi obce Nehvizdy p. Nekolnému. 4) Mateřská škola Podařilo se nám ve spolupráci s rodiči a učitelským sborem dohodnout rozsah prázdninového provozu v MŠ. Jsem přesvědčen, že v rámci možností byly uspokojeny potřeby větší části rodičů. Na závěr přeji příjemné prázdniny a dovolené se spoustou sluníčka. František Bouček - starosta 2 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

3 Z OBECNÍHO ÚŘADU Zápis ze zastupitelstva obce Mochov č. 34/2014 ze dne Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov Čas konání: od 19:00 do 20:10 Přítomni: František Bouček, Jitka Frydrychová, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 6 Zastupitelstvo je usnášení schopné. Nepřítomni - omluveni: Jan Turek Předsedající: František Bouček starosta obce 1. Žádost o udělení souhlasu s přerušením provozu Mateřské školy Mochov, okres Praha - východ o letních prázdninách 2014 Podklady: Podklad 1 Žádost MŠ Mochov o souhlas s přerušením provozu o letních prázdninách 2014 Č. j. 35/2014 Termín podání návrhu bodu programu: Na zasedání zastupitelstva obce Mochov dne zadalo zastupitelstvo obce Mochov ředitelce mateřské školy úkol zjistit zájem rodičů o umístění dětí v 1. červencovém týdnu (27. týden) a poslední dva srpnové týdny (34. a 35. týden). Na základě tohoto zadání proběhlo v mateřské škole dotazníkové šetření. V souladu s 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, včetně poslední změny vyhláškou č. 214/2012 Sb., žádá ředitelka MŠ Mochov o předchozí písemný souhlas zřizovatele s přerušením provozu mateřské školy o letních prázdninách roku 2014 od pondělí do pátku bude provoz MŠ zachován v provozu 1 třída bude provoz MŠ zachován v provozu 1 třída budou v provozu obě třídy + přípravný týden MŠ Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov uděluje souhlas s přerušením provozu Mateřské školy Mochov, okres Praha - východ o letních prázdninách roku 2014: od pondělí do pátku v souladu s 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, včetně poslední změny vyhláškou č. 214/2012 Sb. Usnesení č. 4/34 (k bodu 3) bylo Zastupitelstvem schváleno. ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 3

4 2. Příspěvek na prázdninový provoz při umístění dítěte v jiné Mateřské škole v době přerušení provozu Mateřské školy Mochov, okres Praha - východ Na zasedání zastupitelstva obce dne se bude jednat o udělení souhlasu s přerušením provozu Mateřské školy Mochov, okres Praha východ o letních prázdninách 2014 od pondělí do pátku Navrhuji schválení finančního příspěvku na prázdninový provoz při umístění dítěte v jiné Mateřské škole v týdnech, kdy bude přerušen provoz Mateřské školy Mochov, okres Praha východ. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje finanční příspěvek na prázdninový provoz při umístění dítěte v jiné Mateřské škole v maximální výši 75 % z prokázaných nákladů, maximálně však ve výši 4 000,- Kč. Umístění si zajistí rodiče sami. Příspěvek bude hrazen pouze za týdny, kdy bude přerušen provoz Mateřské školy Mochov, okres Praha východ. Usnesení č. 5/34 (k bodu 4) bylo Zastupitelstvem schváleno. 3. Směrnice č. 1/2014 o schvalování účetních závěrek obce a jejích příspěvkových organizací Na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek předkládám ke schválení směrnici pro schvalování účetních závěrek obce a jejích příspěvkových organizací. Nedílnou součástí směrnice je harmonogram schvalování účetní závěrky. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Směrnici č. 1/2014 včetně harmonogramu o schvalování účetních závěrek obce a jejích příspěvkových organizací. Usnesení č. 6/34 (k bodu 5) bylo Zastupitelstvem schváleno. 4. Čerpání rozpočtu k Seznámení s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC ke dni Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s plněním rozpočtu ke dni a bere ho na vědomí. 5. Záměr obce prodej nemovitého majetku část pozemku o výměře 22 m² oddělená z pozemku parc.č v k. ú. Mochov Na části nemovitého majetku obce (část pozemku parc. č v ulici Na Hrázce) se nachází majetek soukromé osoby (vjezdová vrata + plot). Tato osoba také požádala o prodej části 4 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

5 pozemku o výměře 22 m² dle geometrického plánu číslo /2013. Z tohoto důvodu navrhuji vyhlášení záměru obce na prodej nemovitého majetku. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov souhlasí s vyhlášením záměru obce v souladu s ustanovením 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů prodat nemovitý majetek obce část pozemku o výměře 22 m² oddělená z pozemku parc. č podle geometrického plánu číslo /2013 v k. ú. Mochov za minimální cenu 180,- Kč/m². Usnesení č. 7/34 (k bodu 7) bylo Zastupitelstvem schváleno. 6. Diskuze František Bouček v bytové jednotce číslo 289/25, kterou obec pronajímá nacházející se v budově č. p. 289 v ulici Pod Kostelem je ve zcela nevyhovujícím, havarijním stavu kuchyňská linka. Byl vybrán dodavatel a celková částka za kuchyňskou linku včetně montáže a DPH bude ,- Kč. V současné době je za užívání bytu nájemcem hrazeno nájemné ve výši 8 101,- Kč měsíčně. František Bouček obec navštívil pan Kusovský, který mě informoval o probíhajících pozemkových úpravách v katastru obce Přerov nad Labem. O pozemkové úpravy požádali zejména velcí zemědělsky hospodařící vlastníci pozemků na katastru obce. František Bouček byla v sídle OSSZ Praha východ provedena plánovaná kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti s kontrolovaným obdobím od do Kontrole byla přítomna účetní obce, která odpovídá za administrativní práce spojené s prováděním nemocenského a důchodového pojištění. Při plnění povinností výše uvedených nebyly zjištěny žádné závady. František Bouček byla Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje se sídlem v Praze provedena prohlídka pracovišť Obecního úřadu včetně kanceláří a areálu separačního dvora. Kontroly se zúčastnil starosta obce a účetní obce. Při kontrole nebyly zjištěny zjevné nedostatky. František Bouček při schůzce s ředitelem KSÚS SK Bc. Zdeňkem Dvořákem v Říčanech, která se konala toto pondělí , jsme byli informováni o tom, že stavba rekonstrukce silnice č. II/611 a s tím spojená stavba okružní křižovatky by měla být zahájena za cca 3 měsíce. Na schůzce byla dále projednávána situace ohledně vyloučení těžké nákladní dopravy nad 12 tun z centra obce. Byla domluvena oprava komunikace č. III/24510 za finanční účasti obce Mochov ve výši ,- Kč. Tato oprava včetně naší finanční účasti je podmínkou schválení dokumentace pro vyloučení výše uvedené těžké dopravy z centra obce. František Bouček v pondělí jsem se zúčastnil schůzky na MěÚ v Čelákovicích. Na této schůzce starostka města Čelákovice PhDr. Zdeňka Tichá informovala starosty okolních obcí o problému s kapacitou škol a školských zařízení ve městě. Bylo nám nabídnuto řešení od starosty Nehvizd, kde budou otevírat druhý stupeň ZŠ. Host jaké další sportoviště budou na sokolském hřišti? ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 5

6 František Bouček je připraven návrh ve spolupráci s TJ Sokol o vybudování bikrosového hřiště, tenisové stěny, stůl na stolní tenis aj. Host kdy bude provedena oprava povrhu silnic? František Bouček s opravou se počítá po ukončení kanalizace tj. nejdříve koncem roku Host kdy a jak budou řešeny přechody v obci? František Bouček schůzka s dopravním specialistou bude v příštím týdnu. Bližší informace budeme vědět na příštím ZO. V. Stará uzávěrka Zpravodaje bude V. Stará zásluhou technických pracovníků obce je na hřbitově provedena úprava zeleně, pomníku a dokoupeny konve. Termín příštího ZO: od 19:00 hod. Zápis vyhotoven dne: Zapsal: Jitka Frydrychová. Ověřovatelé zápisu: Jan Rangl, Jaroslav Kohout. Starosta obce: František Bouček Zápis ze zastupitelstva obce Mochov č. 35/2014 ze dne Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov Čas konání: od 19:00 do 20:30 Přítomni: František Bouček, Jitka Frydrychová, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 6 Zastupitelstvo je usnášení schopné. Nepřítomni - omluveni: Jan Turek Předsedající: František Bouček starosta obce 1. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. 4/2014 poskytovatel Město Čelákovice, zájemce Obec Mochov Podklady: Podklad 1 Smlouva zprostředkovatelská o poskytování pečovatelské služby č. 1, ze dne Podklad 2 Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. 4/2014 pro občany obce Mochov V roce 2007 uzavřela obec Mochov zprostředkovatelskou smlouvu o poskytování pečovatelské služby pro občany obce Mochov. V letech 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013 bylo postupně podepsáno 6 dodatků s navýšením sazby za poskytování pečovatelské služby 6 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

7 pro konkrétní roky. Zastupitelstvo města Čelákovice schválilo dne nové Smlouvy o poskytování pečovatelské služby s okolními obcemi a městysi a pověřilo místostarostu k uzavření Smluv o poskytování PS. Dnem nabytí účinnosti této nové smlouvy se ruší účinnost Smlouvy zprostředkovatelské o poskytování pečovatelské služby, která byla uzavřena smluvními stranami dne Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Smlouvu o poskytování pečovatelské služby č. 4/2014 pro občany obce Mochov, schvaluje stanovenou sazbu za poskytování pečovatelské služby na rok 2014 v nákladu na 1 klienta PS/prac. den ve výši 43,25 Kč, celkovou sazbu za 1 km = 6,30 Kč a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. Usnesení č. 3/35 (k bodu 3) bylo Zastupitelstvem schváleno. 2. Nová smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů + Dodatek č. 1 ke smlouvě se společností EKO-KOM a.s. Podklady: Podklad 1 Průvodní dopis od společnosti EKO-KOM, a.s Podklad 2 Návrh Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s. ze dne Podklad 3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů Společnost EKO-KOM, a.s. se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4 předkládá návrh nové Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Nová smlouva vychází ze stávající smlouvy a zachovává nebo jen upřesňuje většinu práv a povinností pro obě smluvní strany. Základní změny: smlouva je upravena dle nového občanského zákoníku, je zohledněno prodloužení autorizace společnosti a změny autorizace, jsou podrobně popsány a upřesněny některé procesy související s provozem systému EKO-KOM, mění se struktura odměn, odměna a její části se skládají vždy ze základní odměny a bonusových složek (celkový rozsah a finanční objem odměn zůstává zachován). Se smlouvou je předkládán i Dodatek č. 1, který umožňuje pověřit svozovou firmu výkaznictvím. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů včetně Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s. a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. Usnesení č. 4/35 (k bodu 4) bylo Zastupitelstvem schváleno. 3. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období Předkladatel: František Bouček starosta obce Dle 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů stanoví zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí počet zastupitelů obce na každé volební období. ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 7

8 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů stanovuje počet členů zastupitelstva obce Mochov na volební období v počtu 11 členů. Usnesení č. 5/35 (k bodu 5) bylo Zastupitelstvem schváleno. 4. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Mochov, okres Praha východ ze dne Podklady: Podklad 1 Zřizovací listina MŠ Mochov, okres Praha východ ze dne Podklad 2 Návrh změny dodatku č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Mochov, okres Praha východ ze dne Předkladatel: František Bouček starosta obce Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor školství, mládeže a sportu dochází s účinností od ke změně zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení. S účinností od dochází ke snížení kapacity Mateřské školy Mochov, okres Praha východ na 50 dětí. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s dodatkem č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Mochov, okres Praha východ ze dne a dle 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů dodatek č. 2 schvaluje. Usnesení č. 6/35 (k bodu 6) bylo Zastupitelstvem schváleno. 5. Smlouva o spolupráci při zabezpečení plnění povinné školní docházky s městysem Nehvizdy Podklady: Podklad 1 Smlouva o spolupráci při zabezpečení plnění povinné školní docházky s městysem Nehvizdy Předkladatel: František Bouček-starosta obce Na zasedání ZO dne jsem informoval zastupitelstvo obce o problému s kapacitou škol a školských zařízení ve městě Čelákovice. Starostou městyse Nehvizdy bylo obci Mochov nabídnuto řešení k zabezpečení plnění povinné školní docházky. Děti s trvalým pobytem v obci Mochov budou přijímány k plnění povinné školní docházky do stanovené kapacity ZŠ Nehvizdy poté, co budou přijaty všechny děti přihlášené k trvalému pobytu v městysi Nehvizdy. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Smlouvu o spolupráci při zabezpečení plnění povinné školní docházky s městysem Nehvizdy a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. Usnesení č. 7/35 (k bodu 7) bylo Zastupitelstvem schváleno. 8 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

9 6. Zpráva finančního výboru Předkladatel: Jitka Frydrychová předseda finančního výboru Dne provedl finanční výbor kontrolu hospodaření obecního úřadu a jeho příspěvkových organizací (MŠ a ZŠ). FV byly předloženy účetní výkazy, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, včetně příslušných příloh. Nebyly shledány nesrovnalosti a FV souhlasí s výsledky účetní závěrky za rok 2013, tak jak byly předloženy. Rozhodnutí FV bylo podloženo zprávou auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření z Dále byl zjišťován stav vybraných poplatků ze psů a svozu odpadu na r Kromě jednoho dlužníka za svoz odpadů jsou všechny poplatky řádně uhrazeny. I po několika urgencích nebyl občan ochoten poplatek zaplatit, a tak celou záležitost předáváme na přestupkovou komisi do Čelákovic. Čerpání dotace na kanalizaci v roce Na tento rok máme čerpat dotaci ve výši ,- Kč. Z toho jsme zatím vyčerpali ,- Kč. Vše bylo doloženo položkovou dotací dodavatele. Ke dni byla provedena kontrola pokladní hotovosti, která souhlasila. Tato kontrola je prováděna 1x měsíčně na OÚ a 1x čtvrtletně v MŠ a ZŠ. Hotovost vždy ve všech pokladnách souhlasí. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov bere na vědomí zprávu finančního výboru. 7. Přístřešek na dětském hřišti Podklady: Podklad 1 Cenová nabídka p. Hejny Předkladatel: Jitka Frydrychová - zastupitel V letních měsících nebylo dětské hřiště v ulici Na Hrázce využíváno pro velký žár a očekávání, že vysazený vzrostlý strom alespoň částečně zastíní část hřiště, selhal. Navrhuji výstavbu vzdušného přístřešku v částce cca 40tis., který bude umístěn v prostorách dětského hřiště. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov souhlasí s výstavbou přístřešku na pronajaté ploše dětského hřiště v ulici Na Hrázce. Usnesení č. 8/35 (k bodu 9) bylo Zastupitelstvem schváleno. 8. Poskytnutí mimořádné dotace T. J. Sokol Mochov Podklady: Podklad 1 - Prezentace předsedy T.J. Sokol Mochov - p. Karla Mrni Podklad 2 Žádost o dotaci Podklad 3 Položkový rozpočet Podklad 4 Cenová nabídka PlotNaKlíč.cz Předkladatel: Jitka Frydrychová - zastupitel ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 9

10 Na zasedání zastupitelstva obce dne bylo ZO seznámeno s návrhem T. J. Sokol Mochov na rozšíření využití sokolského hřiště a s potřebou nového oplocení za dětským hřištěm. Byl předložen plánek stavby včetně dvou finančních rozpočtů, v rozmezí tis. Kč. Vzhledem k potřebě zahájení stavby v letošním roce, žádá T. J. Sokol Mochov o schválení mimořádné dotace na tento projekt. Vše bude dle požadavků OÚ dokladováno fakturací za vykonanou práci. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov souhlasí s poskytnutím mimořádné dotace pro T. J. Sokol Mochov ve výši ,- Kč na oplocení jižní strany sokolského hřiště (za dětským hřištěm), odrazovou stěnu, stůl na stolní tenis, bikrosovou dráhu, tak jak je uvedeno v původní žádosti. Usnesení č. 9/35 (k bodu 10) bylo Zastupitelstvem schváleno. 9. Diskuze Vlastimila Stará informovala o činnosti pro seniory. Budou pořádány pravidelné pololetní schůzky seniorů k oslavě životních výročí. První setkání bude v 17:00 hodin v prostorách autoškoly. Jaroslav Kohout je zkolaudovaná stavba naproti Sokolovně? František Bouček ano. Vše bylo postaveno dle stavebního plánu. František Bouček informace ohledně kanalizace. Vše probíhá dle stavebního plánu. V nejbližší době bude prováděna kanalizace na hlavní silnici (Čelákovická) a bude nutné upravit dopravní situaci v obci jednosměrný provoz. U paneláku bude zahájena výstavba přečerpávací stanice. František Bouček stav přípravy rekonstrukce silnice č. II/611 Nehvizdy Mochov včetně rekonstrukce mostu ev.č a výstavba okružní křižovatky se sil. II/245. V současné době je údajně podepsána SOD se zhotovitelem, dosud není vysoutěžen TDI. Předpoklad zahájení realizace stavby červen Host nebylo by lepší řešení v době výstavby kanalizace semafor na Poděbradské ulici než jednosměrný provoz obcí okolními ulicemi? František Bouček tak to bylo dohodnuto mezi stavební firmou, Policií ČR a ROPID. Jedná se o cca 1 měsíc. Bude zajištěn bezprašný provoz po dobu výluky. Host bude posekané křoví u cesty do Sedlčánek? František Bouček oslovil jsem KSÚS, ale nemáme stále žádnou odpověď. Host řeší se osvětlení v obci? František Bouček budeme řešit po dostavbě kanalizace. Host od kdy bude ve školce osobní asistent? František Bouček je domluven od září Zápis vyhotoven Zapsala: Jitka Frydrychová, Ověřovatelé zápisu: Jan Rangl Jaroslav Kohout Starosta obce: František Bouček 10 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

11 Zápis ze zastupitelstva obce Mochov č. 36/2014 ze dne Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov Čas konání: od 19:00 do: 19:30 Přítomni: František Bouček, Jitka Frydrychová, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo je usnášení schopné. 1. Čerpání rozpočtu k Seznámení s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC ke dni Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s plněním rozpočtu ke dni a bere ho na vědomí. 2. Schválení účetních závěrek obce Mochov a jejích příspěvkových organizací Zastupitelstvu obce Mochov jako schvalujícímu orgánu byly předloženy podklady pro schválení účetní závěrky obce Mochov a jejích příspěvkových organizací Mateřské školy Mochov a Základní školy Mochov za rok Účetní závěrky byly schvalujícímu orgánu předloženy přehledným způsobem, který umožnil zejména efektivní posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát ve vztahu k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finančních situací účetních jednotek. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov na základě předložených podkladů schvaluje účetní závěrky obce Mochov a jejích příspěvkových organizací Mateřské školy Mochov a Základní školy Mochov za rok Usnesení č. 3/36 (k bodu 4) bylo Zastupitelstvem schváleno. 3. Závěrečný účet obce Mochov za rok 2013 Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí a jimi zřízených nebo založených právnických osob. ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 11

12 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad. Usnesení č. 4/36 (k bodu 5) bylo Zastupitelstvem schváleno. 4. Kupní smlouva o převodu vlastnictví nemovitosti pozemku parc. 5/1514 Kupní smlouva o převodu vlastnictví nemovitosti na pozemek parc. č v k. ú. Mochov (ulice Na Zátiší) byla projednána a schválena na zasedání zastupitelstva obce již dne Ze strany vlastníka nemovitosti došlo však k žádosti o drobnou úpravu smlouvy spočívající v doplnění věty Při nezaplacení kupní ceny do týdne po provedeném vkladu do katastru nemovitostí, zaplatí strana kupující prodávajícímu náklady spojené s odstoupením od smlouvy. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s Kupní smlouvou o převodu vlastnictví nemovitosti pozemku parc. č v k. ú. Mochov a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy za kupní cenu ve výši ,- Kč. Usnesení č. 5/36 (k bodu 6) bylo Zastupitelstvem schváleno. 6. Vyhodnocení záměru obce prodej nemovitého majetku část pozemku o výměře 22 m² oddělená z pozemku parc. č v k. ú. Mochov Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne schválilo vyhlášení záměru obce prodat nemovitý majetek obce část pozemku o výměře 22 m² oddělenou z pozemku parc. č podle geometrického plánu číslo /2013 v k. ú. Mochov za minimální cenu 180,- Kč/m². V souladu s oznámením záměru bude výběrové řízení zahájeno otevřením obálek dne Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce na základě podané nabídky schvaluje prodej nemovitého majetku obce části pozemku o výměře 22 m² oddělené z pozemku parc. č podle geometrického plánu číslo /2013 v k. ú. Mochov za cenu 180,- Kč/m² a pověřuje starostu podpisem smlouvy s MUDr. O. F. Usnesení č. 6/36 (k bodu 7) bylo Zastupitelstvem schváleno. 7. Záměr obce prodej nemovitého majetku pozemky parc. č. 1526/2 a parc. č. 1527/4 v k. ú. Mochov Obec Mochov obdržela žádost od společnosti JOKEY PRAHA CZ s.r.o., se sídlem Nový Dvůr 93, Mochov o prodej nemovitostí: pozemků parc. č. 1526/2 o výměře m² a parc.č. 1527/4 o výměře m². Navrhuji vyhlášení záměru obce na prodej nemovitého majetku v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. 12 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

13 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov souhlasí s vyhlášením záměru obce v souladu s ustanovením 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů prodat nemovitý majetek obce pozemek parc. č. 1526/2 o výměře m² a pozemek parc. č. 1527/4 o výměře m² za minimální cenu 200,- Kč/m². Usnesení č. 7/36 (k bodu 8) bylo Zastupitelstvem schváleno. 8. Diskuze František Bouček Termín příštího ZO od 19:00 hod. Host jak to bude s kanalizací v úseku v ulici Dr. Nejedlého? František Bouček ulice není majetkem obce. Probíhá jednání s majiteli dotčených pozemků. Bohužel zatím jsme se nedokázali spojit se všemi majiteli. Proto není možné v současné době uvažovat o vybudování kanalizace. ZO problém dlouhodobě sleduje a snaží se řešit. Zápis vyhotoven dne: Zapsal: Jitka Frydrychová. Ověřovatelé zápisu: Jan Turek, Jaroslav Kohout Starosta obce: František Bouček Vážení občané, dovolujeme si Vás upozornit, že již od spravuje daňové záležitosti fyzických osob s bydlištěm a právnických osob se sídlem v níže uvedených obcích Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště Praha-východ, Thámova 27, Praha 8, nikoliv Územní pracoviště v Brandýse nad Labem Staré Boleslavi. Doporučujeme proto, aby se fyzické a právnické osoby, jejichž adresa bydliště či sídla je v níže uvedených obcích, obracely v zájmu urychlení vyřízení daňových záležitostí přímo na pracovníky Územního pracoviště Praha-východ a veškerou korespondenci zasílali na výše uvedenou adresu Územního pracoviště Praha-východ. Úřední hodiny Územního pracoviště Praha-východ, telefon: Podatelna: Pokladna: Pondělí 8:00 17:00 hod. 8:00 11:30 12:30 15:30 hod. Úterý 8:00 15:30 hod. -- Středa 8:00 17:00 hod. 8:00 11:30 12:30 15:30 hod. Čtvrtek 8:00 15:30 hod. -- Pátek 8:00 14:00 hod. seznam obcí na další straně ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 13

14 Seznam obcí: Bašť Květnice Zlatá Bořanovice Svémyslice Lázně Toušeň Čelákovice Šestajovice Líbeznice Dobročovice Škvorec Máslovice Horoušany Úvaly Mochov Husinec Veliká Ves Nehvizdy Jirny Větrušice Odolena Voda Klecany Vodochody Panenské Břežany Klíčany Vyšehořovice Předboj Květnice Zdiby Sedlec Svémyslice Zeleneč Sibřina Zprávy z knihovny Motto: Domov je tam, kde mám knihovnu Jsme na počátku nejkrásnějšího období v roce, měsíců dovolených a odpočinku. Proto přijměte nabídku několika zajímavých knížek po inspiraci co číst, nebo kam vyjet s dětmi o prázdninách. Vše vám přiblíží naše nabídka. Špalíček výletů pro každý den, Výlety s dětmi v severních Čechách, Výlety s dětmi hrady a zámky, Tajemná historie hradů a zámků, Český ráj průvodce. Kateřina Tučková Žitkovské bohyně, nesmírně zajímavý, ale i napínavý román popisuje osudy žen žijících vysoko v kopcích Bílých Karpat, kterým se díky jejich léčitelským schopnostem říkalo bohyně. Část sousedů je obdivovala, část je nenáviděla a udávala, byly i zavírány do psychiatrických léčeben. Autorka byla za tento román v r oceněna Cenou Josefa Škvoreckého. Corina Bomann - Motýlí ostrov, něžná romantická kniha odhalující rodinnou minulost. Rosie Thomas Kašmírový šál, úžasný příběh o hledání, putování, o lidech, o Indii, o lásce. A. Gesthuysenová Jsme přece sestry. Tři sestry, tři životy,tři lásky a portrét celého století je strhující hniha o úchvatných pratetách. Kniha byla v r oceněna jako nejlepší zahraniční kniha 21. století. Dále nabízíme novou knihu Barbary Woodové Had a hůl, od Táni K. Vasilkové Lék na smutek, od Haliny Pawlowské Pravda o mém muži, vtipnou knihu od Zuzany Zajícové Drsný život zralé ženy a od Jo Nesba, tentokrát pro děti, Doktor Proktor. Knihovna je pro Vás otevřena každou středu od 15 19,30 hod. Hezké prázdninové prožitky s knihou! Květa Vokounová, knihovnice 14 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

15 ŽIVOTNÍ JUBILEA Kdo se v životě přestane učit je starý, ať je mu 20 nebo 80 let. Kdo se stále učí, zůstane mladým. Tou největší věcí v životě je, udržet si mladou mysl. Henry Ford ( ) ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ Jarmila Burešová 86 let Miroslav Mraček 90 let Josef Šafr 82 let Ludmila Marková 82 let Josef Zadák 83 let Emilie Tůmová 84 let Ljubica Huťková 94 let Ladislav Marek 88 let ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Věra Fundová 88 let Viktor Ložek 70 let Ladislav Boháč 70 let Marie Junková 94 let Helena Krejčová 86 let Do dalších let přejeme dobrou náladu, úsměv ve tváři, ale hlavně pevné zdraví, přátelé! ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 15

16 ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY Naši předškoláci SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁČKY V letošním roce odchází z naší mateřské školy do první třídy nejvíce předškoláčků za posledních 20 let. Je to celkem 21 dětí. Slavnostní rozloučení proběhlo za účasti rodičů i spolužáků v tělocvičně základní školy. Přestože nám počasí příliš nepřálo a trápilo nás úmorné vedro, děti vše zvládly na jedničku. Rozloučily se básněmi a písněmi za hudebního doprovodu paní Burianové a pana Koska. Domů si odnášely nejen knihu s věnováním, ale i pamětní list a čtyřlístky pro štěstí od mladších kamarádů. Zdobily je stuhy a čepičky jako opravdové studenty. Děkujeme všem, kteří pomohli slavnost uskutečnit. Našim malým školáčkům přejeme hodně úspěchů a příjemných zážitků ve škole. Aby se jim dařilo a byli úspěšní nejen před školní tabulí, ale ve všem, co je v životě čeká. Eva Krmenčíková Den Země 22. dubna jsme společně s dětmi oslavili Den Země. Pro děti bylo připraveno několik soutěží. Cílem soutěží bylo společně se naučit třídit odpadky dle druhu na papír, plasty, sklo, Tetra Pak a také určit co patří do popelnice a kompostu. První soutěž, za kterou děti dostaly razítko na svou sluníčkovou medaili, spočívala ve sběru odpadků záměrně rozesetých na zadní školní zahradě a jejich třídění. Odpadky děti třídily do barevně označených pytlů; tzn. žlutý pytel plasty, oranžový pytel tetrapaky, modrý pytel papír, zelený pytel sklo, šedivý pytel popelnice (směsný odpad). Druhá soutěž se týkala také odpadového materiálu. Děti měly plnit různobarevné kyblíčky víčky. Děti byly rozděleny na skupinu chlapců a děvčat z každé třídy. Úkolem dětí bylo sbírat víčka do různobarevných kyblíčků a vítězem bylo to družstvo, které mělo jako první kyblíček naplněno do roviny. Vítězem této soutěže byly děvčata z velkého oddělení. 16 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

17 Úkolem třetí soutěže bylo pro děti zvládnout přeskočení překážky z polystyrenu. Děti byly rozděleny na děvčata a chlapce. Skákaly ve dvojicích. I za tuto soutěž bylo odměněno každé dítě razítkem. Čtvrtá soutěž spočívala v postavení obrázků z víček (motiv ryby) v rámci plnění školního vzdělávacího programu. I tuto soutěž všechny děti zvládly s radostí a nadšením. Odměnou bylo opět razítko na sluníčko. Práce dětí jsme nechali vystavené do pozdního odpoledne, aby je mohly zhlédnout i rodiče. Pátou a zároveň poslední soutěží se stala opičí dráha (hod papírovou koulí do basketbalového koše, přechod kladiny, přehození překážky plastovými víčky, přenos víčka na lžičce, průlez pneumatikami, oběhnutí pneumatik a skok po látkách představujících kameny). Vyvrcholením soutěžního dne bylo odnesení odpadového materiálu v pytlích do sběrného dvora v Mochově. Odpadky jsme odevzdali do příslušných kontejnerů. Sběrným dvorem nás provedl jeho pracovník, pan Zejda, který nám vysvětlil a ukázal vše důležité, co bychom si měli pamatovat o nakládání s odpady. Děti byly odměněny ve sběrném dvoře lízátkem a bonbony a v MŠ byly odměněny ještě omalovánkou a obrázkem vodníčka. Miroslava Kverková ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 17

18 Bajajoviny v Takoníně Na konci dubna jsme přijali pozvání do Pěnkavova dvora v Takoníně, na didaktickou pohádku Bajajoviny. V Takoníně bydlí opravdový princ a slavný rytíř Bajaja, kterému slouží a pomáhá věrný přítel šašek, který nás provázel celou známou pohádkou. Ta však byla obohacena o detaily: děti viděly opravdovou krásnou princeznu, která vyšívala obrázek, princ Bajaja se oblékl do skutečného brnění, princeznu přijel osvobodit na skutečném koni. A i když Bajaja bojoval proti velikému drakovi, dětem vůbec nevadilo, že drak je celý ze dřeva. Bajaja princeznu osvobodil a my na závěr pohádky viděli královskou svatbu i s velkou hostinou. Po pohádce čekalo děti další překvapení v jednotlivých částech dvora a zahrady si prohlédly dobové oblečení, potěžkaly si meče a kopí, ale i jednotlivé části brnění, prohlédly si podkovy koně, zkusily mlít mouku, prát prádlo v neckách na valše, Princ se svým pážetem si s dětmi povídali o ovečkách, kozách, prasátkách a koních, které děti viděly v ohradách. A byli oba moc překvapeni, co vše děti znají o životě těchto zvířat. Šašek nás pak provedl královským palácem ložnicí, lázní, komnatou, kde měl svůj stůl královský písař, viděli jsme zámeckou kuchyni, ale i komnatu s kolovratem, šašek předvedl práci přadleny, stůl s královskou hrou, výzdobu z erbů. Děti si odnesly krásný zážitek z pohádky, nové poznatky ze života v dřívějších dobách a zopakovaly si znalosti o některých domácích zvířatech. A nejen to toto zajímavé dopoledne bude každému z dětí připomínat šaškova rolnička, kterou si odtud na památku odvezly. Miroslava Kverková 18 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

19 Hudební pořad u nás ve školce Za dětmi do mateřské školy se 25. března přijel podívat člen sdružení,,potichounku s hudební pořadem seznámení s hrou na netradiční a neznámé (exotické) hudební nástroje. Každé z dětí si vybralo hudební nástroj, který jej nějak zaujal. Postupně zkoušely, jaký zvuk nástroj vydává. Pak pan muzikant dětem o každém hudebním nástroji vyprávěl: odkud pochází, jak se na něj správně hraje. A pak už děti utvořily s panem muzikantem kapelu. Každé dítě rozeznělo svůj hudební nástroj a připojilo se velmi ochotně a rádo ke hře a společnému zpěvu písní. Děti měly z celého představení velkou radost. Celý program byl pro děti velmi zajímavý a plný nových zkušeností a krásných prožitků. Děkujeme Sdružení rodičů a přátel dětí Mateřské školy Mochov za objednání tohoto zajímavého a poučného pořadu a za jeho finanční zajištění. Kateřina Havrdová ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 19

20 Milovické Mirakulum Na konci května nás paní ředitelka z MŠ Přístavní v Čelákovicích pozvala na společný výlet do Mirakula v Milovicích. Pozvání jsme s radostí přijali děti i učitelky. Byli jsme všichni zvědaví na bludiště, jestli se nám podaří najít cestu zpět. Těšili jsme se na novou naučnou lesní stezku, která je speciálně určena pro základní a mateřské školy. Postupovali jsme tu pomalu od stanoviště ke stanovišti a snažili se maximálně využít informace, které nám zde byly nabídnuty na informativních panelech i prohlédnout si praktické ukázky lesnických prací a zopakovat si zároveň znalosti, které děti o jednotlivých tématech získaly v průběhu školního roku. A co potěšilo také? Stádo mini oslíků, ovce a asi úplně nejvíce holandské minikozy, za kterými si děti mohly vlézt do ohrady, pohladit si je, ale i krmit. A co se z celého dopoledne líbilo dětem nejvíc? Odpověď byla jediná. Všechno. Miroslava Kverková 20 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

Z á p i s č. 34/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 17.4.2014

Z á p i s č. 34/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 17.4.2014 Z á p i s č. 34/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 17.4.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:10 František Bouček,

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Z á p i s č. 17/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12. 4. 2012

Z á p i s č. 17/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12. 4. 2012 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 21:00 Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Milan Ptáčník, Jan Rangl, Jan Z 11 členů zastupitelstva

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:15 hod. František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Tomáš Kovář,

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 14.4.2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Šárka Kočová, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Zápis č. /14 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. /14 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. /14 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 14.04.2014 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,50 hod. Přítomni členové

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze den Zápis č. 7/2016

Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze den Zápis č. 7/2016 Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 30. 5. 2016 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, Ing. Ivan Franc, Michal Ducháč,

Více

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 11/2016 ze dne

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 11/2016 ze dne Zápis z veřejného zasedání OZ č. 11/2016 ze dne 16. 11. 2016 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Michaela Matoušková, Miloš Švejk, Hana Popková, Ing. Marta Vančurová, Kateřina Teplá, Jiří Karvánek, Iva

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Zápis č.5 /2015. zůstatky na BÚ:

Zápis č.5 /2015. zůstatky na BÚ: Zápis č.5 /2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bítovčice, konaného dne 24.6.2015 od 17:30 hodin na obecním úřadě. Ověřovatelé zápisu: Josef Kremláček, Jiří Hron Zapsala: MUDr. Monika Kostková,

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Hrušov Zastupitelstvo obce Hrušov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne 19.5. 2016, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Hrušov (dále

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 20. 07. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Duchajová, Červenka, Gutová, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. Omluveni: Barbier, Hlava, Chvoj po bodu

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 7/14 ze dne

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 7/14 ze dne Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 7/14 ze dne 25. 6. 2014 Přítomni: Filipová, Ullwerová, Janeček, Zdeněk, Jahodová, Filip, Kubelík, Krafta, Konopík, Vrtišková, Kolář, Rážová, Novotný

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 23. února 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 23. února 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 23. února 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Michaela Jůzková, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Program: Pozvánka ze dne Program upraven a doplněn o nové body předložené starostou. Doplnění programu: Za bod 9) se vkládají body:

Program: Pozvánka ze dne Program upraven a doplněn o nové body předložené starostou. Doplnění programu: Za bod 9) se vkládají body: Zápis č. 1/2015/4 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 11.2.2015 Jednání bylo zahájeno v 18:00 hod Přítomno: 13 členů ZM Krucemburk dle presenční listiny Omluveni: Vít Janáček Hosté:

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10)

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) -Přítomni: L. Daenemarková, R.Šorsák, J.Žižka, M.Žižka = členové Zastupitelstva obce

Více

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne ,

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne , Zápis č. 7/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 28. 5. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 28. 5. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.6.2013 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Tomáš Rulec, zastupitel Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny

Více

Zápis č. 3-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 04. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 04. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 3-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 04. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Omluveni: Neomluveni:

Omluveni: Neomluveni: Zápis č. 1/2013 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 8.1.2013 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: ----------- Neomluveni:

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM Datum konání : 15.9.2014 Místo konání : zasedací místnost OÚ Zahájení : 17.00 hodin Přítomni : zastupitelé : Jana Švehlová Jaroslav Starý

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 4/2016 ze dne

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 4/2016 ze dne Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 4/2016 ze dne 18. 5. 2016 Přítomni: Drábek, Filip, Janauer (18:12), Janeček, Konopík, Koubek, Krafta, Kubelík, Rážová, Ullwerová, Vrtišková, Zděnek

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 04.04.2016 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Karel Rathouzský Ing. Jan Plaček Mgr. Martin Zaplatílek host Omluveni: Předsedající:

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 10/06/2016- ZO U Příloha k usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.6.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Zpráva KV 2. Zpráva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

Usnesení. k k základní běžný účet

Usnesení. k k základní běžný účet Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.6.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad, které se konalo dne 20. 6. 2007 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 4/2007 Přítomni: Václav Nový, Antonín Kadlec, Magda Kindlová, Miroslav Oplt,

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ č. 3/2014. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2014. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2014 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU

12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Kontrolní výbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

Z á p i s č. 2/2010. ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 16. 12. 2010

Z á p i s č. 2/2010. ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 16. 12. 2010 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 23:30 František Bouček (FB), Jitka Frydrychová (JF), Zora Chocholoušová (ZC), Zdeňka Jarošová (ZJ), Milan

Více

Z á p i s č. 4/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 4/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Z á p i s č. 4/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.7.2016 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:00 hod. František

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání.

Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání. Zápis 12. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 8.12. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá anonymizovaná verze Přítomni: Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský( od 8. bodu programu),

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: 14členů ZM 1 členů ZM (M. Šveřepa). 0 členů ZM 032/2016 Určení ověřovatelů Zastupitelstvo

Více

Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni dle prezenční listiny příloha č. 2 Zasedání zastupitelstva obce Tuřany

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Ad1) Starosta přivítal přítomné členy zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO) a přítomné občany.

Ad1) Starosta přivítal přítomné členy zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO) a přítomné občany. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO), které se konalo dne 17.06.2013 v 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nemojany. Přítomni: Zdeněk Chromý, Karel Šmerda, Emil Pěček,

Více

Program 11. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Program 11. zasedání Zastupitelstva města Žlutice Program 11. zasedání Zastupitelstva města Žlutice Termín a místo konání: pondělí 13. června 2016 od 18 hodin v Kulturním domě Žlutice 1. Zahájení a schválení programu jednání 2. Informace z jednání Rady

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Z á p i s. ze zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves, které se konalo dne v zasedací místnosti, Zagarolská 313, Nelahozeves

Z á p i s. ze zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves, které se konalo dne v zasedací místnosti, Zagarolská 313, Nelahozeves Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves, které se konalo dne 27. 6. 2016 v zasedací místnosti, Zagarolská 313, Nelahozeves Zahájeno: 18:00 Ukončeno: 18:30 Zapsala: Štěpánka Rubešová Zápis

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice č. 2, konaného dne od 18 hodin ve školícím centru restaurace Ve Století.

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice č. 2, konaného dne od 18 hodin ve školícím centru restaurace Ve Století. Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice č. 2, konaného dne 28.05.2014 od 18 hodin ve školícím centru restaurace Ve Století. Zastupitelstvo obce Loděnice: Schvaluje : - Program veřejného

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Zápis č. 3/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány

Zápis č. 3/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Zápis č. 3/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Den konání: 23.06.2014 Místo konání: sál Nad Narpou Jednání probíhalo od - do: 18:00 19.10 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 (Jana Drastilová,

Více

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce P r o g r a m: 1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 53. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 3. 6. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing. Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ č.j.: 1/2014/JU Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne 19. 6. 2014 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ přítomni : Němec František, Fridrichová Ludmila, Malošíková Jana,

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více