MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, ČERVEN 2014, ČÍSLO 2. Organizátoři Dne dětí v Mochově

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, ČERVEN 2014, ČÍSLO 2. Organizátoři Dne dětí v Mochově"

Transkript

1 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, ČERVEN 2014, ČÍSLO 2 Organizátoři Dne dětí v Mochově ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY...2 ZÁPIS ZE ZASTUPITESTVA...3 ZPRÁVY Z KNIHOVNY NAŠI JUBILANTI MATEŘSKÁ ŠKOLA SPOLKY A SDRUŽENÍ Z HISTORIE MOCHOVA SOKOL MOCHOV Za obsahovou stránku příspěvků a jejich správnost ručí autor. Za obsahovou a formální stránku inzerce ručí zadavatel inzerce.

2 REDAKČNÍ SLOUPEK Vážení spoluobčané, na začátek Vás chci krátce informovat alespoň o nejpodstatnějším dění v obci: 1) Kanalizace - práce na budování řadů a veřejných částí přípojek kanalizace pokračují s mírným předstihem stále kupředu. Přes prázdniny bude budován úsek části kanalizace v ulici Chudomelská, přečerpávací stanice u paneláků a koncem prázdnin část kanalizace vedoucí ulicí Čelákovická. - ulice Chudomelská bude průjezdná pouze pro autobusovou dopravu. Pro průjezd osobní dopravy do Vyšehořovic a zpět je určena trasa na Nehvizdy. - ulice Čelákovická bude směrem do obce průjezdná jednosměrně. Pro výjezd z obce bude určena ulice Pod Kostelem, která bude také jednosměrná. Toto opatření by mělo trvat cca 1 měsíc. Dále řešíme opravy povrchu komunikací po výstavbě kanalizační sítě tak, aby do konce letošního roku bylo vše dáno do původního stavu. Připojení Vašich částí přípojek (na Vašich pozemcích) bude možné až od nového roku Nicméně již nyní je možné na Obecním úřadě zaplatit povinný příspěvek na kanalizaci 6000,- kč a zároveň si vyzvednout projekt na Vaší domovní část kanalizační přípojky. Tento projekt je zpracován, vyřízeno povolení a následná kolaudace, jako služba obce pro občany. 2) Další stavby Aby toho stavění a komplikací v obci nebylo málo, tak jsme byli informováni KSÚS Středočeského kraje o začátku opravy komunikace č. 611 v úseku Nehvizdy Mochov a vybudování okružní křižovatky u Mochova, která by měla vypuknout v červnu dále počítáme s rekonstrukcí silnice III. třídy od fotbalového hřiště směrem na Přerov nad Labem, která by měla trvat max. 14 dní. Následně po této opravě bude vyloučen provoz nákladní dopravy nad 12 tun přes naši obec. 3) Základní škola Na schůzce se starostkou z Čelákovic jsme byli víceméně direktivně informováni o tom, že od školního roku 2015/2016 nebudou mochovské děti brány automaticky do základních škol v Čelákovicích. Naštěstí nám byla nabídnuta smlouva o zajištění školní docházky našich dětí do nově budované školy v Nehvizdech, za což patří velký dík starostovi obce Nehvizdy p. Nekolnému. 4) Mateřská škola Podařilo se nám ve spolupráci s rodiči a učitelským sborem dohodnout rozsah prázdninového provozu v MŠ. Jsem přesvědčen, že v rámci možností byly uspokojeny potřeby větší části rodičů. Na závěr přeji příjemné prázdniny a dovolené se spoustou sluníčka. František Bouček - starosta 2 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

3 Z OBECNÍHO ÚŘADU Zápis ze zastupitelstva obce Mochov č. 34/2014 ze dne Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov Čas konání: od 19:00 do 20:10 Přítomni: František Bouček, Jitka Frydrychová, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 6 Zastupitelstvo je usnášení schopné. Nepřítomni - omluveni: Jan Turek Předsedající: František Bouček starosta obce 1. Žádost o udělení souhlasu s přerušením provozu Mateřské školy Mochov, okres Praha - východ o letních prázdninách 2014 Podklady: Podklad 1 Žádost MŠ Mochov o souhlas s přerušením provozu o letních prázdninách 2014 Č. j. 35/2014 Termín podání návrhu bodu programu: Na zasedání zastupitelstva obce Mochov dne zadalo zastupitelstvo obce Mochov ředitelce mateřské školy úkol zjistit zájem rodičů o umístění dětí v 1. červencovém týdnu (27. týden) a poslední dva srpnové týdny (34. a 35. týden). Na základě tohoto zadání proběhlo v mateřské škole dotazníkové šetření. V souladu s 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, včetně poslední změny vyhláškou č. 214/2012 Sb., žádá ředitelka MŠ Mochov o předchozí písemný souhlas zřizovatele s přerušením provozu mateřské školy o letních prázdninách roku 2014 od pondělí do pátku bude provoz MŠ zachován v provozu 1 třída bude provoz MŠ zachován v provozu 1 třída budou v provozu obě třídy + přípravný týden MŠ Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov uděluje souhlas s přerušením provozu Mateřské školy Mochov, okres Praha - východ o letních prázdninách roku 2014: od pondělí do pátku v souladu s 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, včetně poslední změny vyhláškou č. 214/2012 Sb. Usnesení č. 4/34 (k bodu 3) bylo Zastupitelstvem schváleno. ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 3

4 2. Příspěvek na prázdninový provoz při umístění dítěte v jiné Mateřské škole v době přerušení provozu Mateřské školy Mochov, okres Praha - východ Na zasedání zastupitelstva obce dne se bude jednat o udělení souhlasu s přerušením provozu Mateřské školy Mochov, okres Praha východ o letních prázdninách 2014 od pondělí do pátku Navrhuji schválení finančního příspěvku na prázdninový provoz při umístění dítěte v jiné Mateřské škole v týdnech, kdy bude přerušen provoz Mateřské školy Mochov, okres Praha východ. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje finanční příspěvek na prázdninový provoz při umístění dítěte v jiné Mateřské škole v maximální výši 75 % z prokázaných nákladů, maximálně však ve výši 4 000,- Kč. Umístění si zajistí rodiče sami. Příspěvek bude hrazen pouze za týdny, kdy bude přerušen provoz Mateřské školy Mochov, okres Praha východ. Usnesení č. 5/34 (k bodu 4) bylo Zastupitelstvem schváleno. 3. Směrnice č. 1/2014 o schvalování účetních závěrek obce a jejích příspěvkových organizací Na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek předkládám ke schválení směrnici pro schvalování účetních závěrek obce a jejích příspěvkových organizací. Nedílnou součástí směrnice je harmonogram schvalování účetní závěrky. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Směrnici č. 1/2014 včetně harmonogramu o schvalování účetních závěrek obce a jejích příspěvkových organizací. Usnesení č. 6/34 (k bodu 5) bylo Zastupitelstvem schváleno. 4. Čerpání rozpočtu k Seznámení s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC ke dni Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s plněním rozpočtu ke dni a bere ho na vědomí. 5. Záměr obce prodej nemovitého majetku část pozemku o výměře 22 m² oddělená z pozemku parc.č v k. ú. Mochov Na části nemovitého majetku obce (část pozemku parc. č v ulici Na Hrázce) se nachází majetek soukromé osoby (vjezdová vrata + plot). Tato osoba také požádala o prodej části 4 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

5 pozemku o výměře 22 m² dle geometrického plánu číslo /2013. Z tohoto důvodu navrhuji vyhlášení záměru obce na prodej nemovitého majetku. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov souhlasí s vyhlášením záměru obce v souladu s ustanovením 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů prodat nemovitý majetek obce část pozemku o výměře 22 m² oddělená z pozemku parc. č podle geometrického plánu číslo /2013 v k. ú. Mochov za minimální cenu 180,- Kč/m². Usnesení č. 7/34 (k bodu 7) bylo Zastupitelstvem schváleno. 6. Diskuze František Bouček v bytové jednotce číslo 289/25, kterou obec pronajímá nacházející se v budově č. p. 289 v ulici Pod Kostelem je ve zcela nevyhovujícím, havarijním stavu kuchyňská linka. Byl vybrán dodavatel a celková částka za kuchyňskou linku včetně montáže a DPH bude ,- Kč. V současné době je za užívání bytu nájemcem hrazeno nájemné ve výši 8 101,- Kč měsíčně. František Bouček obec navštívil pan Kusovský, který mě informoval o probíhajících pozemkových úpravách v katastru obce Přerov nad Labem. O pozemkové úpravy požádali zejména velcí zemědělsky hospodařící vlastníci pozemků na katastru obce. František Bouček byla v sídle OSSZ Praha východ provedena plánovaná kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti s kontrolovaným obdobím od do Kontrole byla přítomna účetní obce, která odpovídá za administrativní práce spojené s prováděním nemocenského a důchodového pojištění. Při plnění povinností výše uvedených nebyly zjištěny žádné závady. František Bouček byla Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje se sídlem v Praze provedena prohlídka pracovišť Obecního úřadu včetně kanceláří a areálu separačního dvora. Kontroly se zúčastnil starosta obce a účetní obce. Při kontrole nebyly zjištěny zjevné nedostatky. František Bouček při schůzce s ředitelem KSÚS SK Bc. Zdeňkem Dvořákem v Říčanech, která se konala toto pondělí , jsme byli informováni o tom, že stavba rekonstrukce silnice č. II/611 a s tím spojená stavba okružní křižovatky by měla být zahájena za cca 3 měsíce. Na schůzce byla dále projednávána situace ohledně vyloučení těžké nákladní dopravy nad 12 tun z centra obce. Byla domluvena oprava komunikace č. III/24510 za finanční účasti obce Mochov ve výši ,- Kč. Tato oprava včetně naší finanční účasti je podmínkou schválení dokumentace pro vyloučení výše uvedené těžké dopravy z centra obce. František Bouček v pondělí jsem se zúčastnil schůzky na MěÚ v Čelákovicích. Na této schůzce starostka města Čelákovice PhDr. Zdeňka Tichá informovala starosty okolních obcí o problému s kapacitou škol a školských zařízení ve městě. Bylo nám nabídnuto řešení od starosty Nehvizd, kde budou otevírat druhý stupeň ZŠ. Host jaké další sportoviště budou na sokolském hřišti? ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 5

6 František Bouček je připraven návrh ve spolupráci s TJ Sokol o vybudování bikrosového hřiště, tenisové stěny, stůl na stolní tenis aj. Host kdy bude provedena oprava povrhu silnic? František Bouček s opravou se počítá po ukončení kanalizace tj. nejdříve koncem roku Host kdy a jak budou řešeny přechody v obci? František Bouček schůzka s dopravním specialistou bude v příštím týdnu. Bližší informace budeme vědět na příštím ZO. V. Stará uzávěrka Zpravodaje bude V. Stará zásluhou technických pracovníků obce je na hřbitově provedena úprava zeleně, pomníku a dokoupeny konve. Termín příštího ZO: od 19:00 hod. Zápis vyhotoven dne: Zapsal: Jitka Frydrychová. Ověřovatelé zápisu: Jan Rangl, Jaroslav Kohout. Starosta obce: František Bouček Zápis ze zastupitelstva obce Mochov č. 35/2014 ze dne Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov Čas konání: od 19:00 do 20:30 Přítomni: František Bouček, Jitka Frydrychová, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 6 Zastupitelstvo je usnášení schopné. Nepřítomni - omluveni: Jan Turek Předsedající: František Bouček starosta obce 1. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. 4/2014 poskytovatel Město Čelákovice, zájemce Obec Mochov Podklady: Podklad 1 Smlouva zprostředkovatelská o poskytování pečovatelské služby č. 1, ze dne Podklad 2 Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. 4/2014 pro občany obce Mochov V roce 2007 uzavřela obec Mochov zprostředkovatelskou smlouvu o poskytování pečovatelské služby pro občany obce Mochov. V letech 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013 bylo postupně podepsáno 6 dodatků s navýšením sazby za poskytování pečovatelské služby 6 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

7 pro konkrétní roky. Zastupitelstvo města Čelákovice schválilo dne nové Smlouvy o poskytování pečovatelské služby s okolními obcemi a městysi a pověřilo místostarostu k uzavření Smluv o poskytování PS. Dnem nabytí účinnosti této nové smlouvy se ruší účinnost Smlouvy zprostředkovatelské o poskytování pečovatelské služby, která byla uzavřena smluvními stranami dne Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Smlouvu o poskytování pečovatelské služby č. 4/2014 pro občany obce Mochov, schvaluje stanovenou sazbu za poskytování pečovatelské služby na rok 2014 v nákladu na 1 klienta PS/prac. den ve výši 43,25 Kč, celkovou sazbu za 1 km = 6,30 Kč a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. Usnesení č. 3/35 (k bodu 3) bylo Zastupitelstvem schváleno. 2. Nová smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů + Dodatek č. 1 ke smlouvě se společností EKO-KOM a.s. Podklady: Podklad 1 Průvodní dopis od společnosti EKO-KOM, a.s Podklad 2 Návrh Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s. ze dne Podklad 3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů Společnost EKO-KOM, a.s. se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4 předkládá návrh nové Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Nová smlouva vychází ze stávající smlouvy a zachovává nebo jen upřesňuje většinu práv a povinností pro obě smluvní strany. Základní změny: smlouva je upravena dle nového občanského zákoníku, je zohledněno prodloužení autorizace společnosti a změny autorizace, jsou podrobně popsány a upřesněny některé procesy související s provozem systému EKO-KOM, mění se struktura odměn, odměna a její části se skládají vždy ze základní odměny a bonusových složek (celkový rozsah a finanční objem odměn zůstává zachován). Se smlouvou je předkládán i Dodatek č. 1, který umožňuje pověřit svozovou firmu výkaznictvím. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů včetně Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s. a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. Usnesení č. 4/35 (k bodu 4) bylo Zastupitelstvem schváleno. 3. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období Předkladatel: František Bouček starosta obce Dle 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů stanoví zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí počet zastupitelů obce na každé volební období. ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 7

8 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů stanovuje počet členů zastupitelstva obce Mochov na volební období v počtu 11 členů. Usnesení č. 5/35 (k bodu 5) bylo Zastupitelstvem schváleno. 4. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Mochov, okres Praha východ ze dne Podklady: Podklad 1 Zřizovací listina MŠ Mochov, okres Praha východ ze dne Podklad 2 Návrh změny dodatku č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Mochov, okres Praha východ ze dne Předkladatel: František Bouček starosta obce Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor školství, mládeže a sportu dochází s účinností od ke změně zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení. S účinností od dochází ke snížení kapacity Mateřské školy Mochov, okres Praha východ na 50 dětí. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s dodatkem č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Mochov, okres Praha východ ze dne a dle 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů dodatek č. 2 schvaluje. Usnesení č. 6/35 (k bodu 6) bylo Zastupitelstvem schváleno. 5. Smlouva o spolupráci při zabezpečení plnění povinné školní docházky s městysem Nehvizdy Podklady: Podklad 1 Smlouva o spolupráci při zabezpečení plnění povinné školní docházky s městysem Nehvizdy Předkladatel: František Bouček-starosta obce Na zasedání ZO dne jsem informoval zastupitelstvo obce o problému s kapacitou škol a školských zařízení ve městě Čelákovice. Starostou městyse Nehvizdy bylo obci Mochov nabídnuto řešení k zabezpečení plnění povinné školní docházky. Děti s trvalým pobytem v obci Mochov budou přijímány k plnění povinné školní docházky do stanovené kapacity ZŠ Nehvizdy poté, co budou přijaty všechny děti přihlášené k trvalému pobytu v městysi Nehvizdy. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Smlouvu o spolupráci při zabezpečení plnění povinné školní docházky s městysem Nehvizdy a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. Usnesení č. 7/35 (k bodu 7) bylo Zastupitelstvem schváleno. 8 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

9 6. Zpráva finančního výboru Předkladatel: Jitka Frydrychová předseda finančního výboru Dne provedl finanční výbor kontrolu hospodaření obecního úřadu a jeho příspěvkových organizací (MŠ a ZŠ). FV byly předloženy účetní výkazy, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, včetně příslušných příloh. Nebyly shledány nesrovnalosti a FV souhlasí s výsledky účetní závěrky za rok 2013, tak jak byly předloženy. Rozhodnutí FV bylo podloženo zprávou auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření z Dále byl zjišťován stav vybraných poplatků ze psů a svozu odpadu na r Kromě jednoho dlužníka za svoz odpadů jsou všechny poplatky řádně uhrazeny. I po několika urgencích nebyl občan ochoten poplatek zaplatit, a tak celou záležitost předáváme na přestupkovou komisi do Čelákovic. Čerpání dotace na kanalizaci v roce Na tento rok máme čerpat dotaci ve výši ,- Kč. Z toho jsme zatím vyčerpali ,- Kč. Vše bylo doloženo položkovou dotací dodavatele. Ke dni byla provedena kontrola pokladní hotovosti, která souhlasila. Tato kontrola je prováděna 1x měsíčně na OÚ a 1x čtvrtletně v MŠ a ZŠ. Hotovost vždy ve všech pokladnách souhlasí. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov bere na vědomí zprávu finančního výboru. 7. Přístřešek na dětském hřišti Podklady: Podklad 1 Cenová nabídka p. Hejny Předkladatel: Jitka Frydrychová - zastupitel V letních měsících nebylo dětské hřiště v ulici Na Hrázce využíváno pro velký žár a očekávání, že vysazený vzrostlý strom alespoň částečně zastíní část hřiště, selhal. Navrhuji výstavbu vzdušného přístřešku v částce cca 40tis., který bude umístěn v prostorách dětského hřiště. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov souhlasí s výstavbou přístřešku na pronajaté ploše dětského hřiště v ulici Na Hrázce. Usnesení č. 8/35 (k bodu 9) bylo Zastupitelstvem schváleno. 8. Poskytnutí mimořádné dotace T. J. Sokol Mochov Podklady: Podklad 1 - Prezentace předsedy T.J. Sokol Mochov - p. Karla Mrni Podklad 2 Žádost o dotaci Podklad 3 Položkový rozpočet Podklad 4 Cenová nabídka PlotNaKlíč.cz Předkladatel: Jitka Frydrychová - zastupitel ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 9

10 Na zasedání zastupitelstva obce dne bylo ZO seznámeno s návrhem T. J. Sokol Mochov na rozšíření využití sokolského hřiště a s potřebou nového oplocení za dětským hřištěm. Byl předložen plánek stavby včetně dvou finančních rozpočtů, v rozmezí tis. Kč. Vzhledem k potřebě zahájení stavby v letošním roce, žádá T. J. Sokol Mochov o schválení mimořádné dotace na tento projekt. Vše bude dle požadavků OÚ dokladováno fakturací za vykonanou práci. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov souhlasí s poskytnutím mimořádné dotace pro T. J. Sokol Mochov ve výši ,- Kč na oplocení jižní strany sokolského hřiště (za dětským hřištěm), odrazovou stěnu, stůl na stolní tenis, bikrosovou dráhu, tak jak je uvedeno v původní žádosti. Usnesení č. 9/35 (k bodu 10) bylo Zastupitelstvem schváleno. 9. Diskuze Vlastimila Stará informovala o činnosti pro seniory. Budou pořádány pravidelné pololetní schůzky seniorů k oslavě životních výročí. První setkání bude v 17:00 hodin v prostorách autoškoly. Jaroslav Kohout je zkolaudovaná stavba naproti Sokolovně? František Bouček ano. Vše bylo postaveno dle stavebního plánu. František Bouček informace ohledně kanalizace. Vše probíhá dle stavebního plánu. V nejbližší době bude prováděna kanalizace na hlavní silnici (Čelákovická) a bude nutné upravit dopravní situaci v obci jednosměrný provoz. U paneláku bude zahájena výstavba přečerpávací stanice. František Bouček stav přípravy rekonstrukce silnice č. II/611 Nehvizdy Mochov včetně rekonstrukce mostu ev.č a výstavba okružní křižovatky se sil. II/245. V současné době je údajně podepsána SOD se zhotovitelem, dosud není vysoutěžen TDI. Předpoklad zahájení realizace stavby červen Host nebylo by lepší řešení v době výstavby kanalizace semafor na Poděbradské ulici než jednosměrný provoz obcí okolními ulicemi? František Bouček tak to bylo dohodnuto mezi stavební firmou, Policií ČR a ROPID. Jedná se o cca 1 měsíc. Bude zajištěn bezprašný provoz po dobu výluky. Host bude posekané křoví u cesty do Sedlčánek? František Bouček oslovil jsem KSÚS, ale nemáme stále žádnou odpověď. Host řeší se osvětlení v obci? František Bouček budeme řešit po dostavbě kanalizace. Host od kdy bude ve školce osobní asistent? František Bouček je domluven od září Zápis vyhotoven Zapsala: Jitka Frydrychová, Ověřovatelé zápisu: Jan Rangl Jaroslav Kohout Starosta obce: František Bouček 10 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

11 Zápis ze zastupitelstva obce Mochov č. 36/2014 ze dne Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov Čas konání: od 19:00 do: 19:30 Přítomni: František Bouček, Jitka Frydrychová, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo je usnášení schopné. 1. Čerpání rozpočtu k Seznámení s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC ke dni Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s plněním rozpočtu ke dni a bere ho na vědomí. 2. Schválení účetních závěrek obce Mochov a jejích příspěvkových organizací Zastupitelstvu obce Mochov jako schvalujícímu orgánu byly předloženy podklady pro schválení účetní závěrky obce Mochov a jejích příspěvkových organizací Mateřské školy Mochov a Základní školy Mochov za rok Účetní závěrky byly schvalujícímu orgánu předloženy přehledným způsobem, který umožnil zejména efektivní posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát ve vztahu k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finančních situací účetních jednotek. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov na základě předložených podkladů schvaluje účetní závěrky obce Mochov a jejích příspěvkových organizací Mateřské školy Mochov a Základní školy Mochov za rok Usnesení č. 3/36 (k bodu 4) bylo Zastupitelstvem schváleno. 3. Závěrečný účet obce Mochov za rok 2013 Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí a jimi zřízených nebo založených právnických osob. ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 11

12 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad. Usnesení č. 4/36 (k bodu 5) bylo Zastupitelstvem schváleno. 4. Kupní smlouva o převodu vlastnictví nemovitosti pozemku parc. 5/1514 Kupní smlouva o převodu vlastnictví nemovitosti na pozemek parc. č v k. ú. Mochov (ulice Na Zátiší) byla projednána a schválena na zasedání zastupitelstva obce již dne Ze strany vlastníka nemovitosti došlo však k žádosti o drobnou úpravu smlouvy spočívající v doplnění věty Při nezaplacení kupní ceny do týdne po provedeném vkladu do katastru nemovitostí, zaplatí strana kupující prodávajícímu náklady spojené s odstoupením od smlouvy. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s Kupní smlouvou o převodu vlastnictví nemovitosti pozemku parc. č v k. ú. Mochov a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy za kupní cenu ve výši ,- Kč. Usnesení č. 5/36 (k bodu 6) bylo Zastupitelstvem schváleno. 6. Vyhodnocení záměru obce prodej nemovitého majetku část pozemku o výměře 22 m² oddělená z pozemku parc. č v k. ú. Mochov Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne schválilo vyhlášení záměru obce prodat nemovitý majetek obce část pozemku o výměře 22 m² oddělenou z pozemku parc. č podle geometrického plánu číslo /2013 v k. ú. Mochov za minimální cenu 180,- Kč/m². V souladu s oznámením záměru bude výběrové řízení zahájeno otevřením obálek dne Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce na základě podané nabídky schvaluje prodej nemovitého majetku obce části pozemku o výměře 22 m² oddělené z pozemku parc. č podle geometrického plánu číslo /2013 v k. ú. Mochov za cenu 180,- Kč/m² a pověřuje starostu podpisem smlouvy s MUDr. O. F. Usnesení č. 6/36 (k bodu 7) bylo Zastupitelstvem schváleno. 7. Záměr obce prodej nemovitého majetku pozemky parc. č. 1526/2 a parc. č. 1527/4 v k. ú. Mochov Obec Mochov obdržela žádost od společnosti JOKEY PRAHA CZ s.r.o., se sídlem Nový Dvůr 93, Mochov o prodej nemovitostí: pozemků parc. č. 1526/2 o výměře m² a parc.č. 1527/4 o výměře m². Navrhuji vyhlášení záměru obce na prodej nemovitého majetku v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. 12 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

13 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov souhlasí s vyhlášením záměru obce v souladu s ustanovením 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů prodat nemovitý majetek obce pozemek parc. č. 1526/2 o výměře m² a pozemek parc. č. 1527/4 o výměře m² za minimální cenu 200,- Kč/m². Usnesení č. 7/36 (k bodu 8) bylo Zastupitelstvem schváleno. 8. Diskuze František Bouček Termín příštího ZO od 19:00 hod. Host jak to bude s kanalizací v úseku v ulici Dr. Nejedlého? František Bouček ulice není majetkem obce. Probíhá jednání s majiteli dotčených pozemků. Bohužel zatím jsme se nedokázali spojit se všemi majiteli. Proto není možné v současné době uvažovat o vybudování kanalizace. ZO problém dlouhodobě sleduje a snaží se řešit. Zápis vyhotoven dne: Zapsal: Jitka Frydrychová. Ověřovatelé zápisu: Jan Turek, Jaroslav Kohout Starosta obce: František Bouček Vážení občané, dovolujeme si Vás upozornit, že již od spravuje daňové záležitosti fyzických osob s bydlištěm a právnických osob se sídlem v níže uvedených obcích Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště Praha-východ, Thámova 27, Praha 8, nikoliv Územní pracoviště v Brandýse nad Labem Staré Boleslavi. Doporučujeme proto, aby se fyzické a právnické osoby, jejichž adresa bydliště či sídla je v níže uvedených obcích, obracely v zájmu urychlení vyřízení daňových záležitostí přímo na pracovníky Územního pracoviště Praha-východ a veškerou korespondenci zasílali na výše uvedenou adresu Územního pracoviště Praha-východ. Úřední hodiny Územního pracoviště Praha-východ, telefon: Podatelna: Pokladna: Pondělí 8:00 17:00 hod. 8:00 11:30 12:30 15:30 hod. Úterý 8:00 15:30 hod. -- Středa 8:00 17:00 hod. 8:00 11:30 12:30 15:30 hod. Čtvrtek 8:00 15:30 hod. -- Pátek 8:00 14:00 hod. seznam obcí na další straně ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 13

14 Seznam obcí: Bašť Květnice Zlatá Bořanovice Svémyslice Lázně Toušeň Čelákovice Šestajovice Líbeznice Dobročovice Škvorec Máslovice Horoušany Úvaly Mochov Husinec Veliká Ves Nehvizdy Jirny Větrušice Odolena Voda Klecany Vodochody Panenské Břežany Klíčany Vyšehořovice Předboj Květnice Zdiby Sedlec Svémyslice Zeleneč Sibřina Zprávy z knihovny Motto: Domov je tam, kde mám knihovnu Jsme na počátku nejkrásnějšího období v roce, měsíců dovolených a odpočinku. Proto přijměte nabídku několika zajímavých knížek po inspiraci co číst, nebo kam vyjet s dětmi o prázdninách. Vše vám přiblíží naše nabídka. Špalíček výletů pro každý den, Výlety s dětmi v severních Čechách, Výlety s dětmi hrady a zámky, Tajemná historie hradů a zámků, Český ráj průvodce. Kateřina Tučková Žitkovské bohyně, nesmírně zajímavý, ale i napínavý román popisuje osudy žen žijících vysoko v kopcích Bílých Karpat, kterým se díky jejich léčitelským schopnostem říkalo bohyně. Část sousedů je obdivovala, část je nenáviděla a udávala, byly i zavírány do psychiatrických léčeben. Autorka byla za tento román v r oceněna Cenou Josefa Škvoreckého. Corina Bomann - Motýlí ostrov, něžná romantická kniha odhalující rodinnou minulost. Rosie Thomas Kašmírový šál, úžasný příběh o hledání, putování, o lidech, o Indii, o lásce. A. Gesthuysenová Jsme přece sestry. Tři sestry, tři životy,tři lásky a portrét celého století je strhující hniha o úchvatných pratetách. Kniha byla v r oceněna jako nejlepší zahraniční kniha 21. století. Dále nabízíme novou knihu Barbary Woodové Had a hůl, od Táni K. Vasilkové Lék na smutek, od Haliny Pawlowské Pravda o mém muži, vtipnou knihu od Zuzany Zajícové Drsný život zralé ženy a od Jo Nesba, tentokrát pro děti, Doktor Proktor. Knihovna je pro Vás otevřena každou středu od 15 19,30 hod. Hezké prázdninové prožitky s knihou! Květa Vokounová, knihovnice 14 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

15 ŽIVOTNÍ JUBILEA Kdo se v životě přestane učit je starý, ať je mu 20 nebo 80 let. Kdo se stále učí, zůstane mladým. Tou největší věcí v životě je, udržet si mladou mysl. Henry Ford ( ) ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ Jarmila Burešová 86 let Miroslav Mraček 90 let Josef Šafr 82 let Ludmila Marková 82 let Josef Zadák 83 let Emilie Tůmová 84 let Ljubica Huťková 94 let Ladislav Marek 88 let ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Věra Fundová 88 let Viktor Ložek 70 let Ladislav Boháč 70 let Marie Junková 94 let Helena Krejčová 86 let Do dalších let přejeme dobrou náladu, úsměv ve tváři, ale hlavně pevné zdraví, přátelé! ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 15

16 ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY Naši předškoláci SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁČKY V letošním roce odchází z naší mateřské školy do první třídy nejvíce předškoláčků za posledních 20 let. Je to celkem 21 dětí. Slavnostní rozloučení proběhlo za účasti rodičů i spolužáků v tělocvičně základní školy. Přestože nám počasí příliš nepřálo a trápilo nás úmorné vedro, děti vše zvládly na jedničku. Rozloučily se básněmi a písněmi za hudebního doprovodu paní Burianové a pana Koska. Domů si odnášely nejen knihu s věnováním, ale i pamětní list a čtyřlístky pro štěstí od mladších kamarádů. Zdobily je stuhy a čepičky jako opravdové studenty. Děkujeme všem, kteří pomohli slavnost uskutečnit. Našim malým školáčkům přejeme hodně úspěchů a příjemných zážitků ve škole. Aby se jim dařilo a byli úspěšní nejen před školní tabulí, ale ve všem, co je v životě čeká. Eva Krmenčíková Den Země 22. dubna jsme společně s dětmi oslavili Den Země. Pro děti bylo připraveno několik soutěží. Cílem soutěží bylo společně se naučit třídit odpadky dle druhu na papír, plasty, sklo, Tetra Pak a také určit co patří do popelnice a kompostu. První soutěž, za kterou děti dostaly razítko na svou sluníčkovou medaili, spočívala ve sběru odpadků záměrně rozesetých na zadní školní zahradě a jejich třídění. Odpadky děti třídily do barevně označených pytlů; tzn. žlutý pytel plasty, oranžový pytel tetrapaky, modrý pytel papír, zelený pytel sklo, šedivý pytel popelnice (směsný odpad). Druhá soutěž se týkala také odpadového materiálu. Děti měly plnit různobarevné kyblíčky víčky. Děti byly rozděleny na skupinu chlapců a děvčat z každé třídy. Úkolem dětí bylo sbírat víčka do různobarevných kyblíčků a vítězem bylo to družstvo, které mělo jako první kyblíček naplněno do roviny. Vítězem této soutěže byly děvčata z velkého oddělení. 16 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

17 Úkolem třetí soutěže bylo pro děti zvládnout přeskočení překážky z polystyrenu. Děti byly rozděleny na děvčata a chlapce. Skákaly ve dvojicích. I za tuto soutěž bylo odměněno každé dítě razítkem. Čtvrtá soutěž spočívala v postavení obrázků z víček (motiv ryby) v rámci plnění školního vzdělávacího programu. I tuto soutěž všechny děti zvládly s radostí a nadšením. Odměnou bylo opět razítko na sluníčko. Práce dětí jsme nechali vystavené do pozdního odpoledne, aby je mohly zhlédnout i rodiče. Pátou a zároveň poslední soutěží se stala opičí dráha (hod papírovou koulí do basketbalového koše, přechod kladiny, přehození překážky plastovými víčky, přenos víčka na lžičce, průlez pneumatikami, oběhnutí pneumatik a skok po látkách představujících kameny). Vyvrcholením soutěžního dne bylo odnesení odpadového materiálu v pytlích do sběrného dvora v Mochově. Odpadky jsme odevzdali do příslušných kontejnerů. Sběrným dvorem nás provedl jeho pracovník, pan Zejda, který nám vysvětlil a ukázal vše důležité, co bychom si měli pamatovat o nakládání s odpady. Děti byly odměněny ve sběrném dvoře lízátkem a bonbony a v MŠ byly odměněny ještě omalovánkou a obrázkem vodníčka. Miroslava Kverková ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 17

18 Bajajoviny v Takoníně Na konci dubna jsme přijali pozvání do Pěnkavova dvora v Takoníně, na didaktickou pohádku Bajajoviny. V Takoníně bydlí opravdový princ a slavný rytíř Bajaja, kterému slouží a pomáhá věrný přítel šašek, který nás provázel celou známou pohádkou. Ta však byla obohacena o detaily: děti viděly opravdovou krásnou princeznu, která vyšívala obrázek, princ Bajaja se oblékl do skutečného brnění, princeznu přijel osvobodit na skutečném koni. A i když Bajaja bojoval proti velikému drakovi, dětem vůbec nevadilo, že drak je celý ze dřeva. Bajaja princeznu osvobodil a my na závěr pohádky viděli královskou svatbu i s velkou hostinou. Po pohádce čekalo děti další překvapení v jednotlivých částech dvora a zahrady si prohlédly dobové oblečení, potěžkaly si meče a kopí, ale i jednotlivé části brnění, prohlédly si podkovy koně, zkusily mlít mouku, prát prádlo v neckách na valše, Princ se svým pážetem si s dětmi povídali o ovečkách, kozách, prasátkách a koních, které děti viděly v ohradách. A byli oba moc překvapeni, co vše děti znají o životě těchto zvířat. Šašek nás pak provedl královským palácem ložnicí, lázní, komnatou, kde měl svůj stůl královský písař, viděli jsme zámeckou kuchyni, ale i komnatu s kolovratem, šašek předvedl práci přadleny, stůl s královskou hrou, výzdobu z erbů. Děti si odnesly krásný zážitek z pohádky, nové poznatky ze života v dřívějších dobách a zopakovaly si znalosti o některých domácích zvířatech. A nejen to toto zajímavé dopoledne bude každému z dětí připomínat šaškova rolnička, kterou si odtud na památku odvezly. Miroslava Kverková 18 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

19 Hudební pořad u nás ve školce Za dětmi do mateřské školy se 25. března přijel podívat člen sdružení,,potichounku s hudební pořadem seznámení s hrou na netradiční a neznámé (exotické) hudební nástroje. Každé z dětí si vybralo hudební nástroj, který jej nějak zaujal. Postupně zkoušely, jaký zvuk nástroj vydává. Pak pan muzikant dětem o každém hudebním nástroji vyprávěl: odkud pochází, jak se na něj správně hraje. A pak už děti utvořily s panem muzikantem kapelu. Každé dítě rozeznělo svůj hudební nástroj a připojilo se velmi ochotně a rádo ke hře a společnému zpěvu písní. Děti měly z celého představení velkou radost. Celý program byl pro děti velmi zajímavý a plný nových zkušeností a krásných prožitků. Děkujeme Sdružení rodičů a přátel dětí Mateřské školy Mochov za objednání tohoto zajímavého a poučného pořadu a za jeho finanční zajištění. Kateřina Havrdová ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 19

20 Milovické Mirakulum Na konci května nás paní ředitelka z MŠ Přístavní v Čelákovicích pozvala na společný výlet do Mirakula v Milovicích. Pozvání jsme s radostí přijali děti i učitelky. Byli jsme všichni zvědaví na bludiště, jestli se nám podaří najít cestu zpět. Těšili jsme se na novou naučnou lesní stezku, která je speciálně určena pro základní a mateřské školy. Postupovali jsme tu pomalu od stanoviště ke stanovišti a snažili se maximálně využít informace, které nám zde byly nabídnuty na informativních panelech i prohlédnout si praktické ukázky lesnických prací a zopakovat si zároveň znalosti, které děti o jednotlivých tématech získaly v průběhu školního roku. A co potěšilo také? Stádo mini oslíků, ovce a asi úplně nejvíce holandské minikozy, za kterými si děti mohly vlézt do ohrady, pohladit si je, ale i krmit. A co se z celého dopoledne líbilo dětem nejvíc? Odpověď byla jediná. Všechno. Miroslava Kverková 20 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ. ROčNÍK 7, BŘEZEN 2013, číslo 1

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ. ROčNÍK 7, BŘEZEN 2013, číslo 1 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROčNÍK 7, BŘEZEN 2013, číslo 1 Redakční sloupek...2 Z obecního úřadu...3 volby...8 Společenská kronika - jubilea, vítání občánků, Školství MŠ + ZŠ...9 Volný čas článek od SRPŠ, kynologové...

Více

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - JIŘETÍN POD JEDLOVOU

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - JIŘETÍN POD JEDLOVOU MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 9, ČERVEN 2015, ČÍSLO 2 ŠKOLA V PŘÍRODĚ - JIŘETÍN POD JEDLOVOU PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ LÉTO PLNÉ SLUNÍČKA, POHODY A ODPOČINKU! DĚTEM BEZVA PRÁZDNINY A DOSPĚLÁKŮM PRIMA DOVOLENOU!

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J. ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 AKCÍ V MOCHOVĚ... 42. Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová

MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J. ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 AKCÍ V MOCHOVĚ... 42. Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová Redakční sloupek... 3 Z obecního úřadu... 4 Škola, školka, KNIHOVNA... 13 Zajímavosti mochovských

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ. ROčNÍK 7, ZÁŘÍ 2013, číslo 3. Z výstavy Kuchyně našich babiček

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ. ROčNÍK 7, ZÁŘÍ 2013, číslo 3. Z výstavy Kuchyně našich babiček MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROčNÍK 7, ZÁŘÍ 2013, číslo 3 Z výstavy Kuchyně našich babiček Úvodní slovo starosty...2 Zápis ze Zastupitestva...3 Zprávy z Obecního úřadu... 12 Naši jubilanti... 13 Zprávy zastupitelů...

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J ROČNÍK 6, ÚNOR 2012, ČÍSLO 24

MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J ROČNÍK 6, ÚNOR 2012, ČÍSLO 24 MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J ROČNÍK 6, ÚNOR 2012, ČÍSLO 24 REDAKČNÍ SLOUPEK... 2 Z OBECNÍHO ÚŘADU... 3 ŽIVOTNÍ JUBILEA, ŠKOLA... 8 MATEŘSKÁ ŠKOLA... 11 ZDRAVOTNÍ KOUTEK... 14 KNIHOVNA, ZAJÍMAVOSTI MOCHOVSKÝCH

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1. S krahujcem ve školce

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1. S krahujcem ve školce MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 S krahujcem ve školce ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY...2 ZÁPIS ZE ZASTUPITESTVA...3 ZPRÁVY ZASTUPITELŮ... 17 ŽIVOTNÍ JUBILEA... 26 BILANČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ POLICIE

Více

FLORIÁN. Škola se vrací do budovy úřadu městyse Lázně Toušeň

FLORIÁN. Škola se vrací do budovy úřadu městyse Lázně Toušeň LEDEN - ÚNOR 2014 FLORIÁN 1 FLORIÁN Informační zpravodaj městyse Lázně Toušeň Škola se vrací do budovy úřadu městyse Lázně Toušeň 18. listopadu roku 2013 bylo úspěšně završeno úsilí mnoha lidí a děti se

Více

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009 Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! Je půl hodiny před koncem prvního červencového dne, a já Vás srdečně vítám nad stránkami letního čísla

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, ZÁŘÍ 2014, ČÍSLO 3. Škola v přírodě v Jilemnici

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, ZÁŘÍ 2014, ČÍSLO 3. Škola v přírodě v Jilemnici MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, ZÁŘÍ 2014, ČÍSLO 3 Škola v přírodě v Jilemnici ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY...2 ZÁPIS ZE ZASTUPITESTVA...3 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU...7 MATEŘSKÁ ŠKOLA...8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA... 10 SPOLKY

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

BESEDNÍK. Reprezentovali jsme město na Dnech Ratiboře. Kravařský odpust. Zámecké pivní slavnosti str. 3. Běh zámeckým pakem str. 15. str.

BESEDNÍK. Reprezentovali jsme město na Dnech Ratiboře. Kravařský odpust. Zámecké pivní slavnosti str. 3. Běh zámeckým pakem str. 15. str. noviny města kravaře BESEDNÍK červenec - srpen 2010 číslo 176 Zámecké pivní slavnosti str. 3 Kravařský odpust str. 13 Běh zámeckým pakem str. 15 Vážení spoluobčané, dovolte, abychom Vás i v letošním roce

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2012

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2012 Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2012 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Sedím na letní zahrádce v areálu místní sokolovny, kde pomalu doznívá další ročník Krucemburské stopy. Zbylí účastníci a pořadatelé si

Více

kalendář akcí květen 2015

kalendář akcí květen 2015 kalendář akcí květen 2015 1. 5. Pá SVÁTEK PRÁCE 2 od - do hod. více v rubr. 2. 5. So Knihovna otevřená 9.00-12.00 Knihovna 3. 5. Ne 4. 5. Po V květnu zkrácený provoz v knihovně viz rozpis Knihovna (dovolená)

Více

kalendář akcí červen 2014

kalendář akcí červen 2014 kalendář akcí červen 2014 1. 6. Ne SLAVÍKOVY JINCE 2014 (více: KS) 16.00 h. 2. 6. Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) 16.00 h. Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček) 16.15 h. 3. 6. Út Mateřské centrum Celé

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané! Skončila plesová sezona, a to je neklamným znamením, že začne jarní období. Podle kalendáře by jaro již mělo být tady, ale počasí v posledních dnech tomu nenasvědčuje.

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Anketní dotazník. Co nového Představujeme odbor rozvoje. Ze společnosti Prázdniny ve Štolmíři

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Anketní dotazník. Co nového Představujeme odbor rozvoje. Ze společnosti Prázdniny ve Štolmíři Ročník 53. / červen 2014 / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Anketní dotazník Co nového Představujeme odbor rozvoje Ze společnosti Prázdniny ve Štolmíři Ze společnosti Podlipanské

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 Spoleèenské centrum Josefa Slavíka - è. p. 19 5. února 2009 14. června 2011 2 spoleèenská kronika èervenec - srpen 2011 Jubilanti Vše nejlepší,

Více

Ďáblický. červenec srpen 2014

Ďáblický. červenec srpen 2014 Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2014 Z obsahu... Zprávy z rady a zastupitelstva...2 Práce s mládeží...3 Ze zápisníku starosty...4 Končící volební

Více

časopis městské části Praha Slivenec

časopis městské části Praha Slivenec SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec Vítání občánků 3 2013 V sobotu 27. 4. proběhlo slavnostní vítání sliveneckých a holyňských občánků, kteří se v obci narodili v roce 2012. Z celkového

Více

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce 1 2 2013 ZDARMA Krásné prožití jara Vám všem přeje Obecní úřad ve Staré Pace 2 USNESENÍ Z 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 14. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 14. 2. 2013 v zasedací síni

Více

Odolen 11. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu.

Odolen 11. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu. Odolen 11 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2012 Fota: Petr Štefl Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu. 1 zprávy z radnice Volby do zastupitelstva

Více

NASE NOVINY SETKÁNÍ RODÁKŮ ŽDÍRCE NAD DOUBRAVOU

NASE NOVINY SETKÁNÍ RODÁKŮ ŽDÍRCE NAD DOUBRAVOU NASE NOVINY 2015 SETKÁNÍ RODÁKŮ ŽDÍRCE NAD DOUBRAVOU Osmé setkání rodáků je za námi. Několik týdnů příprav a jeden víkend, a vše je již historií. Podle ohlasů občanů se akce vydařila... Nakonec přálo i

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25

KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 www.mesto-kunovice.cz Číslo: 7/2015 KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Tři kunovští králové, Mirek Duda, Jakub Machálek a Radovan Siman, symbolicky otevřeli Areál Jízdy králů Kunovice a další král Adam

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 269 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

Vánoční slovo starosty

Vánoční slovo starosty 59 PROSINEC 2009 Vánoční slovo starosty Vážení spoluobčané, prosinec se chýlí ke svému konci, blíží se nejkrásnější svátky v roce. Znamená to, že za pár dní opět usedneme ke svátečně prostřenému stolu.

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více