dubna Zusta nvjehovovˇ ˇ e ochrann em udol ı STRANA 3 P ISN E: ˇ 133, dubna Nenech se nic ˇ ım pripravit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "15. 21. dubna Zusta nvjehovovˇ ˇ e ochrann em udol ı STRANA 3 P ISN E: ˇ 133, 16. 22. 28. dubna Nenech se nic ˇ ım pripravit"

Transkript

1 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 15. UNORA dubna Zusta nvjehovov e ochrann em udol ı STRANA 3 P ISN E: 133, dubna Nenech se nic ım pripravit osl avu od Jehovy STRANA 18 P ISN E: 15, 61 Vyd an ısvelk ym p ısmem 2. C AST

2 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I FEBRUARY 15, 2013 Vol. 134, No. 4 Semimonthly CZECH STUDIJN I CL ANKY Zusta nvjehovov eochrann em udol ı Tento cl anek vysvetluje, co je ochrann e udol ı, o kter em je zm ınka v Zecharj a sovi 14:4, a ukazuje, proc bychom v nem meli zustat. Tak erozeb ır a, co jsou ziv e vody ze Zecharj a se 14:8 a procjed ulezit e, abychom z nich pili. Nenech se nic ım pripravit osl avu od Jehovy Tento cl anek ukazuje, jak mu zeme z ıskat sl avu, kterou Jehova lidem poskytuje. Dozv ıme se tak e, jak ym jedn an ım bychom se o ni mohli pripravit a jak t ım, ze tuto sl avu hled ame, mu zeme pom ahat druh ym. Tato publikace nen ıur cena k prodeji. Je poskytov a- na v r amci celosvetov ebiblick evzd el avac ı cinnosti, kter ajepodporov ana dobrovoln ymi dary. Pokud nen ı uvedeno jinak, jsou biblick ecit aty prevzaty ze Svat eho P ısma Prekladu nov eho sveta (se studijn ımi pozn amkami). Tisk a vyd av an ı: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus. Odpovedn y redaktor: Ramon Templeton, Selters/Taunus Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Vsechna pr ava vyhrazena. Printed in Germany.

3 Zusta nvjehovov e ochrann em udol ı Jehova...bude v al cit proti tem n arod um jako v den sv eho v al cen ı, v den boje. (ZECH. 14:3) DOK A ZE S TO VYSVETLIT? Coje zn azorn eno rozdelen ım hory olivovn ık u? Co predstavuje velmi velik e udol ı a jak v nem mu zeme zustat? Cojsou ziv evody akdoznichbudem ıt uzitek? DNE 30. r ıjna 1938 miliony lid ıvespojen ych st atech poslouchaly obl ıben y rozhlasov y po- rad. Ten vecer byla na programu adaptace ve- deckofantastick eho rom anu V alka sv et u. Herci p redstavovali hlasatele zpr av a informovali 1., 2. Jak av alka se r ysuje na obzoru a co behem n ınebudou muset Boz ıslu zebn ıci delat? 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA

4 op rist an ı invazn ıch jednotek z Marsu, kter e m ely na na s ı planet ezp usobit zk azu. A ckoli bylo ozn ameno, ze jde o rozhlasovou hru, mno- ze utok je skutecn y, z ı poslucha ci si mysleli, 4 STR A ZN AV E Z 15. azachv atil je strach. N ekte r ı dokonce podnikli ur cit aopat ren ı, aby se fiktivn ım vet relc um ubr anili. 2 Dnes se na obzoru r ysuje skutecn av alka, ale lid enatonereaguj ı. Nen ıp redpovezen avn e- jak em vedeckofantastick em rom anu, ale v Bo- z ım Slove, Bibli. Je to Armagedon v alka, kterou B uh povede proti tomuto ni cemn emu syst emu v ec ı. (Zjev. 16:14 16) Bo z ı slu zebn ıci na zemi se behem n ınebudoumusetbr anit vetrelc um z jin eplanety.p resto budou ohromeni uzasn ymi ud alostmi a b aze nvzbuzuj ıc ımi projevy Bo z ımoci. UNORA C AST

5 3 S armagedonskou v alkou p r ımo souvis ı proroctv ı ze 14. kapitoly Zecharj a se. I kdy zbylo zaps ano asi p red lety, je pro n as velmi d ule zit e. ( R ım. 15:4) Z velk e c asti se vztahuje na situace, kter eza z ıv abo z ı lid od roku 1914, kdy bylo v nebi z r ızeno mesi a ssk ekr alovstv ı, a tak e na u zasn e ud alosti, kter e se odehraj ı v nejbli z s ıbudoucnosti.v yznamnou ulohu v tomto proroctv ım a velmi velik e udol ı a ziv e vody. (Zech. 14:4, 8) V tomto cl anku se dozv ıme, co je toto udol ıajakvn em Jehovovi slu- zebn ıci mohou naj ıt ochranu. Tak esiuk azeme, co jsou ziv evodyajak yznichm uzeme m ıt uzi- tek. D ıky tomu si nejen uv edom ıme, ze je pot rebujeme p ıt, ale tak e je budeme cht ıt p ıt. V enujme tedy tomuto proroctv ısoust red enou pozornost. (2. Petra 1:19, 20) 3. O kter em proroctv ıbudemeuva zovat a procbyn as melo zaj ımat? 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA

6 PRICH AZ I DEN, KTER Y PATR IJEHOVOVI 4 Proroctv ı ve 14. kapitole Zecharj a se zac ın a slovy: Pohle, p rich az ıden,kter ypat r ıjehovovi. (P re cti Zecharj a se 14:1, 2.) Co je t ımto dnem? Je to P an uv den, kter yza cal, kdy zse kr alovstv ısv eta... stalo kr alovstv ım na seho P ana a jeho Krista. (Zjev. 1:10; 11:15) Za cal zr ızen ım mesi a ssk eho kr alovstv ı v roce Nekolik desetilet ıp redt ım Jehovovi sluzebn ıci 6 STR A ZN AV E Z 15. ze v tom roce skonc ı ustanoven e oznamovali, casy n arod u a ze od t edobybudousv et postihovat neb yval et e zkosti. (Luk. 21:24) Jak na to n arody reagovaly? M ısto aby politi ct ı a n a- bozen st ıv udci tomuto varov an ıv enovali pozornost, vysm ıvali se mu a pron asledovali horliv e 4. (a) Kdy zacal den, kter ypat r ı Jehovovi? (b) Co Jehovovi sluzebn ıci oznamovali desetilet ıp red rokem 1914 a jak na to reagovali svetov ıv udci? UNORA C AST

7 pomazan ek res any. T ım se vlastn evysm ıvali samotn emu v semohouc ımu Bohu, proto ze pomazan ıvyslancikr alovstv ızastupuj ı nebesk y Jeruzal em mesi a ssk ekr alovstv ı, jeho zjsou sou c ast ı. (Hebr. 12:22, 28) 5 Zecharj a sp redpov ed el, co n arody podniknou: M esto [Jeruzal em] bude skute cn edobyto. M esto p redstavuje Bo z ımesi a ssk ekr alovstv ı. Na zemi ho zastupuj ıjehoob can e, ostatek pomazan ych k res an u. (Fil. 3:20) B ehem prvn ı sv etov ev alky byli brat ri, kte r ıst ali v cele pozemsk e c asti Jehovovy organizace, dobyti, neboli zat ceni, a posl ani do v ezen ıvatlant evamerick em st at egeorgia.coznamen a, ze domy [byly] vypleneny? Nepr atel ejednalist emito i dal- s ımi vern ymi kres any nespravedlive a krut 5., 6. (a) Co podnikly n arody proti mestu a jeho obcan um? (b) Kdo byli zb yvaj ıc ızlidu? 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA e,

8 zak azali jejich literaturu a sna zili se zastavit kazatelsk ed ılo. 6 Mocn ınep r atel esicebo z ıslu zebn ıky po- cetnep revysovali, ocer novali je, staveli se jim na odpor a pron asledovali je, ale prav euct ıv an ıodstran eno b yt nemohlo. Byli tu zb yvaj ıc ı z lidu, tedy clenov e pomazan eho ostatku, kte r ı loaj aln eodm ıtli b yt z m esta od r ıznuti. 7 Vztahuje se toto proroctv ıpouzenaobdob ıprvn ısv etov ev alky? Ne. N arody m ely proti pomazan emu ostatku a jeho vern ym spolec- n ık um s pozemskou nadej ıpodniknoutdal s ı utoky. (Zjev. 12:17) K velk emu pron asledov a- n ıdo slo napr ıklad behem druh e sv etov ev al- ky. To, ze pomazan ı k res an e zustali vern ı, n as povzbuzuje, abychom vytrvali v jak ychkoli 7. V cem jsou Jehovovi pomazan ı sv edkov e p r ıkladem pro prav ek res any dnes? 8 STR A ZN AV E Z 15. UNORA C AST

9 zkou sk ach, kter e mohou p rij ıt. M u ze to b yt odpor ze strany nev e r ıc ıch p r ıbuzn ych, koleg unebo spoluz ak u, kter ısen am kvuli nas ıv ıre vysm ıvaj ı. (1. Petra 1:6, 7) Bez ohledu na to, kde zijeme, jsme rozhodnuti zustat vern ıaneb at se nikoho, kdo se n am postav ınaodpor.(fil. 1:27, 28) Kde ale Jehov uv lid najde bezpe c ı, kdy zsenach az ıvesv et e, kter yhonen avid ı? (Jan 15:17 19) JEHOVA TVOR I VELMI VELIK E UDOL I 8 Jelikoz m esto je symbolem nebesk eho Jeruzal ema, [hora] olivovn ık u, kter ajep red Jeruzal emem, mus ıb yt tak e symbolick a. Co zn a- zornuje? Jak se uprostred rozpolt ı astanouse zn ıdv ehory?pro c o nich Jehova mluv ıjako 8. (a) Co v Bibli nekdy zn azor nuj ıhory?(b)cop redstavuje hora olivovn ıku? 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA

10 osv ych hor ach? (P re cti Zecharj a se 14:3 5.) V Bibli hory n ekdy zn azor nuj ıkr alovstv ıneboli vl ady. Bible tak espojujebo z ıhoruspo zehn a- n ım a ochranou. ( Zalm 72:3; Iz. 25:6, 7) Hora olivovn ık u, na kter eb uh stoj ıakter ajena v ychod od Jeruzal ema, tedy p redstavuje Jehovovu svrchovanost neboli jeho absolutn ıvl adu nade v s ım. 9 Co znamen a, 10 STR A ZN AV E Z 15. ze se hora olivovn ık u rozpolt ı? Hora, kter ajenav ychododjeruzal ema, se rozd el ıvtomsmyslu, ze Jehova vytvo r ıjinou vl adu, kter ajejehovl ad epod r ızen a. Touto druhotnou vl adou je mesi a ssk ekr alovstv ı, jeho z kr alem je Je z ı s Kristus. Jehova proto mluv ı odvouhor ach, kter evzniknourozd elen ım Olivov ehory,jakoosv ych hor ach. (Zech. 14:4, pp c.) Ob ejsoujeho. 9. Co znamen a, ze se hora olivovn ık u rozpolt ı? UNORA C AST

11 10 Kdyz se symbolick ahorarozd el ı, polovina na sever a polovina na jih, Jehovovy nohy zu- stanou na obou hor ach. Pod jeho nohama vznikne velmi velik e udol ı. Toto symbolick e udol ızn azornuje Boz ıochranu.takjakojsou lid echr an eni v udol ımezidv ema horami, Jehovovi slu zebn ıci jsou v bezpe c ıpodbo z ısvrchovanou vl adou a pod vl adou jeho Syna. Jehova nikdy nedovol ı, aby cist euct ıv an ı zaniklo. Kdy se hora olivovn ık u rozpoltila? Stalo se to v roce 1914, kdy zbylonakonci cas upohan uz r ızeno mesi a ssk ekr alovstv ı. Kdy prav ıbo z ıslu zebn ıci zacali do tohoto symbolick eho udol ıprchat? 11 Jez UTEK DO UDOL IZA C IN A! ıs sv e n asledovn ıky varoval: Budete 10. Co zn azor nuje velmi velik e udol ı, kter ejemezidv ema horami? 11., 12. (a) Kdy zacal utek do symbolick eho udol ı? (b) Co je dukazem toho, ze Jehova svuj lid chr an ı? 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA

12 p redm etem nen avisti v sech n arod ukv uli m emu jm enu. (Mat. 24:9) B ehem posledn ıch dn utohoto syst emu v ec ı, tedy od roku 1914, je tato nen avist obzvl a s siln a. I kdy znep r atel evpr u- b ehu prvn ısv etov ev alky krut epron asledovali pomazan y ostatek, nepoda rilo se jim tuto skupinu v ern ych k res an u zlikvidovat. V roce 1919 byli vysvobozeni ze sp ar uvelk eho Babyl onu, svetov e r ı se falesn eho n abo zenstv ı. (Zjev. 11:11, 12) Tehdy za cal 12 STR A ZN AV E Z 15. utek do udol ımezije- hovov ymi horami. 12 Od roku 1919 udol ıbo z ı ochrany poskytujebezpe c ıprav ym Bo z ım slu zebn ık um po cel em sv et e. V uplynul ych desetilet ıch se v mnoha c astech sv eta vl ady sna zily zastavit kazatelsk ed ılo sv edk u Jehovov ych a zakazovaly jejich literatu- Viz knihu Zjeven ı Jehoslavn evyvrcholen ısep ribl ı zilo!, strany 169 a 170. UNORA C AST

13 ru. To se d eje v n ekter ych zem ıch i dnes. I kdyby se v sak vl ady sna zily sebev ıc, nikdy se jim nepoda r ıprav euct ıv an ıvym ytit! Jehovova mocn a pa ze bude st ale s jeho lidem. (5. Moj z. 11:2) 13 Pokud budeme Jehovovi st ale v ern ı, on ajehosyn,je z ı s Kristus, budou jednat v n a s prospech. Buh nepripust ı, aby n as kdokoli nebo cokoli uchv atilo z jeho ruky. (Jan 10:28, 29) Je p ripraven n am poskytnout jakoukoli pomoc, kterou budeme pot rebovat, abychom ho mohli poslouchat jako Svrchovan eho panovn ıkaaz u- stat v ern ymi poddan ymi mesi a ssk eho kr alovstv ı. Je zivotn e d ule zit e z ustat v jeho udol ı ochrany, proto ze bude m ıt pro Bo z ıslu zebn ıky je st ev et s ıv yznam b ehem rychle se bl ı z ıc ıho velk eho sou zen ı. 13. Jak mu zeme zustat v Jehovoveochrann em udol ıapro c je to dnes dule zit ej s ıne zkdyd r ıv? 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA

14 PRICH AZ I DEN... V AL CEN I 14 Jak se bude pribli zovat konec tohoto syst emu v ec ı, Satan zintenzivn ı utoky na Jehovovy slu zebn ıky. Potom v den sv eho v al cen ı B uh zakro c ı proti sv ym nep r atel um. Postar ase o to, aby jeden ze Satanov ych utok ubylt ım posledn ım. V ten den se vyznamen a jako slavn y v ale cn ık, a to v ıc ne zvjak ykoli jin y den boje. (Zech. 14:3) 15 Az p rijde den Boz ıho v al cen ı, jak na tom budou ti, kdo budou mimo velik e udol ı ochrany? Nebude na n esv ıtit z adn edrahocenn esv etlo Bo z ıp r ızn e. V tomto dni boje k u n, mula, velbloud, osel a dom ac ızv ı re ka zd e- ho druhu, co z jsou symboly zbran ıavojensk e techniky n arod u, ztuhnou, tedy budou vy 14 STR A ZN AV E Z 15. UNORA ra- 14., 15. Jak na tom budou ti, kdo v den [Boz ıho] v al cen ı budou mimo velik e udol ı? C AST

15 zeny z provozu. Jehova tak epou zije metlu, neboli mor. A uzsetospln ı doslova, nebo ne, tato metla umlc ıd esiv ev yhruzky. V ten den cloveku oci... shnij ıvd ulc ıch, a jazyk, ten mu shnije. Znamen ato, ze nepr atel ebudou schopni za uto cit pouze naslepo a jejich vyz yvav a re c bude uml cena. (Zech. 14:6, 7, 12, 15) Bez ohledu na to, kde se budou nach azet, neuniknou zni cen ı. S ıly se sikovan enasatanov e stran e budou ohromn e. (Zjev. 19:19 21) Pobit ı od Jehovy budou toho dne jist ezjednoho konce zem ea znadruh ykoneczem e. (Jer. 25:32, 33) 16 V alka vzdycky prin a s ıutrpen ı, a to i tem, kdo nakonec zv ıt ez ı. Mu ze se st at, ze nebudeme 16. Vzhledem k tomu, ze se bl ı z ıdenbo z ıho v al cen ı, o kter ych ot azk ach bychom meli uvazovat a co bude zivotn ed ulezit e? 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA

16 m ıt co j ıst. Mozn ap rijdeme o majetek. Mozn a zivotn ı uroven a bude omezena nase klesne osobn ı svoboda. Pokud n as takov e t ezkosti postihnou, jak budeme reagovat? Zpanika r ı- me? Z rekneme se sv e v ıry? Ztrat ıme nad eji a propadneme zoufalstv ı? Bude zivotn ed ule zit e, abychom si b ehem velk eho sou zen ıudr zeli v ıru v Jehovovu zachra nuj ıc ı moc a z ustali v jeho udol ı ochrany. (P re cti Habakuka 3:17, 18.) VYJDOU ZIV EVODY 17 Po Armagedonu budou od s ıdla mesi a s- sk eho kr alovstv ı plynout ziv evody.zn azor- nuj ı Jehovova opatren ıproto,abylid emohli z ıt ve cn e. V ychodn ımo re predstavuje Mrtv e 17., 18. (a) Co jsou ziv e vody? (b) Co predstavuje v y- chodn ımo re a co z apadn ımo re? (c) Kdyzp rem y sl ı sobudoucnosti, k cemu jsi rozhodnut y? 16 STR A ZN AV E Z 15. UNORA C AST

17 mo re a z apadn ı mo re St redozemn ı mo re. Ob e souvis ı s lidmi. Mrtv emo re v ysti zn e symbolizuje ty, kdo jsou ve spole cn em hrob e lidstva a budou vzk r ı seni. Jeliko z St redozemn ı mo re se hem z ı zivotem, trefn ezn azor nuje velk yz astup, kter yp re zije Armagedon. (P re cti Zecharj a se 14:8, 9; Zjev. 7:9 15) Ob e skupiny budou p ıt ziv evody z reky vody zivota. (Zjev. 22:1, 2) Povede to k tomu, ze vsichni z ıskaj ı dokonalost a ve cn y zivot. 18 D ıky Jehovov eochran ep re zijeme konec tohoto ni cemn eho syst emu v ec ı a budeme z ıt vbo z ım spravedliv em nov em sv et e. I kdy zjsme p redm etem nen avisti v sech n arod u, bu me rozhodnuti z ustat v ern ymi poddan ymi Bo z ı- ho kr alovstv ıanikdyneopou st ejme Jehovovo ochrann e udol ı. 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA

18 Nenech se nic ım pripravit osl avu od Jehovy Kdo je pokorn y v duchu, uchop ısl avu. (PR ISL. 29:23) JAK BYS ODPOV ED EL? Vjak em smyslu Jehova lidem poskytuje sl avu? C ım bychom se o sl avuodbohamohlip ripravit? Proclze r ıci, ze nase vytrvalost mu ze znamenat sl avu pro druh e? CO SI p redstav ı s, kdy zsly s ı sslovo sl ava? Vybav ı s si biblick ever se, kter emluv ıobo z ısl av e, je zsezra c ıvestvo ren ı? ( Zalm 19:1) Nebo si vzpomene s na n ejak e lidi, kte r ı se proslavili sv ym bohatstv ım, moudrost ıneboschopnostmi? Hebrejsk yv yraz prekl adan yjako sl ava 1., 2. (a) Jak yjep uvodn ıv yznam slova sl ava? (b) Jak y- mi ot azkami se budeme v tomto cl anku zab yvat? 18 STR A ZN AV E Z 15. UNORA C AST

19 vsob enesemy slenku t ıhy. Ve starov eku, kdy se mince vyr ab ely z drah ych kov u, se jejich hodnota ur covala podle v ahy c ım t e z s ımince byla, t ım v et s ı m ela hodnotu. Proto se slovo p rekl adan e jako sl ava za calo pou z ıvat ikozna cen ın e ceho, co je velmi vz acn enebop u- sobiv e. 2 Lid e obvykle oslavuj ın ekoho, kdo m av y- znamn epostaven ınebojepopul arn ı. V Bibli je re ceno, ze i Buh nekter ym lidem d av aur citou sl avu. Nap r ıklad v P r ıslov ıch 22:4 cteme: V y- sledek pokory a b azn ep red Jehovou je bohatstv ıasl ava a zivot. A ucedn ık Jakub napsal: Pokorte se v Jehovov ych oc ıch, a on v as vyv y- s ı. (Jak. 4:10) V jak em smyslu Jehova lidem poskytuje sl avu? C ım bychom se o ni mohli p ripravit? A jak m u zeme pom ahat druh ym, aby ji tak ez ıskali? 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA

20 3 Zalmista s duv erou rekl, jeho pravici a povede ho k opravdov cti 20 STR A ZN AV E Z 15. ze Jehova uchop ı esl ave. (Pre- Zalm 73:23, 24.) Jak Jehova vede sv epokorn eslu zebn ıky ke sl av e? D el atomnohazp u- soby. Nap r ıklad jim pom ah aporozum et tomu, jak ajejehov ule.(1.kor.2:7)t em, kdo mu naslouchaj ıa r ıd ısejehoslovy,tak eumo z nuje, aby kn emu meli bl ızk y vztah. (Jak. 4:8) 4 Nav ıc jim sv e ruje drahocenn ypoklad kazatelskou slu zbu.(2.kor.4:1,7)aslu zba vede ke sl av e. T em, kdo slu zbou p rin a s ıchv alu Bohu apom ahaj ıdruh ym, Jehova slibuje: Budu ct ıt ty, kdo ct ımne. (1.Sam.2:30)Takov ı lid emaj ı dobr ejm eno u Jehovy a tak e dobrou pov est mezi ostatn ımi Bo z ımi slu zebn ıky. (P r ısl. 11:16; 22:1) 5 Ajak ajecek a budoucnost? Kazd Jak ymi zp usoby n as Jehova vede ke sl av e? y, kdo se UNORA C AST

21 r ıd ıvyb ıdkou doufej v Jehovu a drz se jeho cesty, dost av a tento slib: [Jehova] tevyv ys ı, abys vzal do vlastnictv ızemi.a zbudouod r ıznuti ni- cemn ı, uvid ı sto. ( Zalm 37:34) Tito lid esemo- hou te sit na jedinecn ydarvpodob ev ecn eho zivota. ( Zalm 37:29) NEPRIJ IM AM SL AVU OD LID I 6 C ım bychom se o sl p ripravit? Jednou v ec ıbymohlob yt to, avu od Jehovy mohli ze bychom p ripisovali p r ıli snou v ahu n azor um lid ı, kte r ısbohemnemaj ıdobr y vztah. Zamysleme se nad slovy apo stola Jana, kter aset ykala n e- kter ych v yznamn ych mu z u v Je z ı sov e dob e: Mnoz ızvl adc uv[je z ı se] skute cn euv e rili, ale kvuli farizeum ho nevyznali, aby nebyli vyhn a- ni ze synag ogy; nebo milovali lidskou sl avu 6., 7. Procmnoz ılid e nebyli ochotni prijmout Jez ı se jako Mesi a se? 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA

22 v ıce ne zsamotnoubo z ısl avu. (Jan 12:42, 43) Kdyby tito vl adci nep rikl adali n azor um farize u takovou d ule zitost, ud elali by mnohem l epe. 7 U zd r ıv Je z ı svysv etlil, pro chomnoz ınejsou ochotni p rijmout a uv e rit v n ej. (P re cti Jana 5:39 44.) Izraelsk yn arod ocek aval pr ı- chod Mesi a se cel astalet ı. KdyzJe z ı sza cal vyucovat, nekte r ı Zid emo zn a z Danielova proroctv ı rozpoznali, ze ustanoven y cas pro pr ıchod Krista uznastal.n ekolik mes ıcup redt ım zacal k azat Jan Krtitel a mnoz ı r ıkali: Je to snad Kristus? (Luk. 3:15) Kdy z se pak ale dlouho o cek avan ymesi a s skute cn e objevil, ti, kte r ıbyli zb ehl ıvz akon e, ho odm ıtli p rijmout. Pro c? Je z ı snatojasn epouk azal ot azkou: Jak m u zete v e rit, kdy zp rij ım ate sl avu jeden od druh eho anehled ate sl avu, kter a je od jedin 22 STR A ZN AV E Z 15. eho Boha? UNORA C AST

23 8 Jak by se mohlo st at, ze by sl ava od lid ıpro n as za cala b yt d ule zit ej s ıne zsl ava od Boha? Zkusme si sl avu p rirovnat ke sv etlu. Vesm ır, kter yn as obklopuje, je pln yz a r ıc ıch hv ezd. Vzpom ın a s si, kdy jsi naposledy obdivoval n adheru jasn eno cn ı oblohy? Sl ava hv ezd je uchvatn a. (1. Kor. 15:40, 41) Co kdy z se ale na oblohu pod ıv a svem este? Svetla, kter ajsoukolemtebe, ti do znacn em ıry znemozn ıvid et svetlo, jezvy- za ruj ıhv ezdy. Je to snad proto, ze by svetla z ulic, stadion u a budov byla siln ej s ınebokr asn ej s ıne zt rpyt hv ezd? Samoz rejm e ze ne. D uvodem je to, ze sv etla m esta jsou bl ı zabr an ın am no cn ı oblohu vid et v cel ejej ın adhe re. Hv ezdy m u zeme pln e obdivovat pouze tam, kde n as z adn eum el esv etlo neru s ı. 8., 9. Jak by se mohlo st at, ze bychom se kvuli sl av eodlid ı pripravili o sl avu od Boha? Zn azorni to. 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA

24 9 Podobn e pokud by na semu srdci byla bl ızk asl ava od lid ı, mohli bychom p restat hledat sl avu od Jehovy a ztratit pro ni ocen en ı. Mnoz ı lid enap r ıklad odm ıtaj ıp rijmout zpr avu o Kr a- lovstv ıproto, ze maj ıobavy,cosionichbudou myslet jejich zn am ı a rodinn ıp r ıslu sn ıci. Mohla by v sak touha z ıskat sl avu od lid ı ovliv novat ibo z ıslu zebn ıky? Co kdy znap r ıklad mlad y zv estovatel dostane za ukol k ho lid edob re znaj ı, ale nev ed ı, 24 STR A ZN AV E Z 15. azat v obvodu, kde ze je svedek Jehovuv? Ovl adne ho strach natolik, ze do obvodu nepujde? A co kdyzsen ekomu druz ıposm ı- vaj ı kv uli tomu, ze si d av a duchovn ı c ıle? Dovol ı, aby jeho rozhodov an ı ovlivnovali lid e, kter ınemaj ı duchovn ı pohled? Nebo si pred- ze se kres an dopustil v a zn eho hr ıchu. stavme, Bude ho zakr yvat,abyneztratilv ysady ve sboru nebo aby nezklamal sv ebl ızk e? Pokud je pro UNORA C AST

25 nej nejdule zit ej s ınapravitsv uj vztah s Jehovou, zavol astar s ımu ze sboru a poz ad ajeopomoc. (Pre cti Jakuba 5:14 16.) 10 Ikdy z se usilovn esna z ı spracovatnasv e k res ansk eosobnosti,m u ze se st at, ze ti n ekdo ze spoluv e r ıc ıch opakovan ed av arady.jaknato bude sreagovat?p rev a z ıvtob ep ycha ci touha zachovat si tv a r a ospravedlnit se? Nebo se nad jeho postrehy zamysl ı san eco si z nich vezmes? Tak esem u ze st at, ze s nek ym ze sboru pracuje s na ur cit em ukolu. Bude va se spolupr ace ovlivn ena soupe ren ım o to, komu bude p rips a- na z asluha za dobr en apady a vynalo zen e usil ı? Pokud se do n ejak etakov e situace dostane s, pamatuj na to, ze kdo je pokorn y v duchu, uchop ısl avu. (P r ısl. 29:23) 10. (a) Co by se mohlo st at, kdybychom meli pr ıli sn eobavy z toho, jak se na n as d ıvaj ıdruz ı? (b) Co z ısk ame, kdyz jsme pokorn ı? 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA

26 11 Nato,abynehledalisl avu od lid ı, by si m e- li d avat pozor tak estar s ı a ti, kdo o tento u rad usiluj ı. (1. Tim. 3:1; 1. Tes. 2:6) Jak by se m el zachovat bratr, kter eho n ekdo up r ımn epochv a- l ızadob re odvedenou pr aci? Asi ho nenapadne, ze by si za cal stav et pomn ık, jako to ud elal kr al Saul. (1. Sam. 15:12) Uvedom ısiv sak, ze ıjenjehovov enezaslou zen e za sv uj usp ech vd e c laskavosti a ze i to, 26 STR A ZN AV E Z 15. ceho snad dos ahne v budoucnosti, pln e z avis ı na Bo z ım po zehn an ı a pomoci? (1. Petra 4:11) Na se vnit rn ıreakce na to, kdy zn as n ekdo chv al ı, ukazuje, jak ydruh sl avy ve skute cnosti hled ame. (P r ısl. 27:21) P REJETE SI CINIT TOUHY SV EHO OTCE 12 Dals ı v ec ı, kter a by n as mohla pripra- 11. Jak abym ela b yt nase vnitrn ı reakce na pochvalu a proc? 12. Co nekter ym Zidum br anilo naslouchat Jez ı sovi? UNORA C AST

27 vovat o sl avu od Boha, jsou na se touhy. Nespr avn etouhyn am toti z mohou zabr anit v tom, abychom naslouchali pravde. (Precti rekl, ze nena- ze si prej ı cinit 8:43 47.) Nekter ym Zid um Jez ı s slouchaj ı jeho poselstv ıproto, Jana touhy sv eho otce, D abla. 13 To, po cem touz ıme, m a vliv na to, cemu naslouch ame. (2. Petra 3:5) Jehova n as stvo ril s u zasnou schopnost ın ekter e zvuky nevn ımat. Zamysli se nad t ım, kolik ruzn ych zvukudok a- ze spr av ete zachytit.p red chv ıl ıjsimnoho znichpravd epodobn e neregistroval. Je to proto, ze limbick ysyst em v mozku ti pomohl soustredit se na jeden zvuk, presto ze jsi jich slysel v ıc. Odborn ıci v sak zjistili, ze zpracov av an ıv ı- ce zvukusou casnejeobt ızn ej s ı, kdyzsejedn a 13., 14. (a) Jak podle odborn ık umozekzpracov av alidskou rec? (b) Co rozhoduje o tom, komu naslouch ame? 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA

28 o lidskou re c. To znamen a, 28 STR A ZN AV E Z 15. ze kdyzsly s ı s re c dvou lid ız aroven, mus ı s si vybrat, komu budes naslouchat. Tvuj v yb er bude z aviset na tom, co slyset chces. ho otce, Zid e, kte r ısip r ali cinit touhy sv e- D abla, Je z ı sovi nenaslouchali. 14 VknizeP r ıslov ısemluv ı o tom, UNORA ze kaz- d y z n as dost av apozv an ı do obrazn eho domu moudrosti a domu hlouposti. (P r ısl. 9:1 5, 13 17) Jak moudrost, tak hloupost na n as st a- le volaj ıamysemus ıme rozhodnout, kter epozv an ı p rijmeme. Nase rozhodnut ı z avis ı na c ıv ulisip rejeme konat. Lid e, kter ıpa- tom, tr ıkje z ı sov ym ovc ım, naslouchaj ıjehohlasu an asleduj ı ho. (Jan 10:16, 27) Jsou na stran e pravdy. (Jan 18:37) Neznaj ı hlas ciz ıch lid ı. (Jan 10:5) Ti, kdo Je z ı se pokorn en asleduj ı, z ısk avaj ısl avu. (P r ısl. 3:13, 16; 8:1, 18) C AST

29 TA PRO V AS ZNAMENAJ ISL AVU 15 Jak mu zeme druh ym pom ahat, aby i oni z ıskali sl avu od Boha? Mimo jin e svou vytrvalost ı. Sboru v Efezu Pavel napsal: Pros ım v as..., abyste se nevzd avali kv uli t emto m ym sou zen ım ve v a s prosp ech, nebo ta pro v as znamenaj ısl avu. (Ef. 3:13) V jak em smyslu Pavlova sou zen ı znamenala pro Efezany sl avu? Z jeho ochoty pokra covat ve slu zb enavzdory zkou sk am mohli vid et, ze b yt k res anem je n eco mimo r adn ehodnotn eho. Jak by to na n ezap u- sobilo, kdyby se Pavel kv uli zkou sk am sv eslu by vzdal? Nedoslibysnadkz averu, vztah s Jehovou, sluzba a nad eje jsou bezcen- ze b yt n e? Pavel svou vytrvalost ıjasn euk azal, kres anem stoj ızajak ekoli obeti. z- ze jejich 15. V jak em smyslu Pavlova souzen ı znamenala pro Efezany sl avu? 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA

30 16 Zamysleme se nad t ım, jak y dopad Pavlova horlivost a vytrvalost mely na jeho spoluve- r ıc ı. Ve Skutc ıch 14:19, 20 cteme, co se mu sta- Zid ezantiochieaikonia, lo v Lyst re: P ri sli 30 STR A ZN AV E Z 15. p remluvili z astupy a ty kamenovaly Pavla a vyvlekly ho z m esta ven, proto ze se domn ıvaly, ze je mrtv y. Kdy zhov sak u cedn ıci obklopili, vstal avstoupildom esta. A p r ı st ıdenode sel s Barnab a sem do Derb e. Zkus si to p redstavit jeden den Pavel t em e rzem rel a druh ydensep e s- ky vydal na 100kilometrovou cestu. 17 Byl mezi ucedn ıky, kter ıpavlovip risli na pomoc, tak etimoteus?z aznam v knize Skutky n am to pr ımo ner ık a, ale mozn etoje.zamysleme se nad t ım, co mu Pavel pozdeji na- 16. Jak et ezkosti Pavel zazil v Lystre? 17., 18. (a) V jak em smyslu mozn atimoteuspavla v erne n asledoval behem ud alost ı, k nimzdo slo v Lystre? (b) Jak y vliv na Timotea mela Pavlova vytrvalost? UNORA C AST

31 psal: Tyjsi...v ernen asledoval m eu cen ı, mou zivotn ıdr ahu,... takov ev eci, jak esemistaly v Antiochii [vyhn an ızm esta], v Ikoniu [nezda- ren y pl an Pavla ukamenovat], v Lystre [kamenov an ı], takov apron asledov an ı, jak ajsem sn a sel; a p rece m ep an ze v sech osvobodil. (2. Tim. 3:10, 11; Sk. 13:50; 14:5, 19) 18 Timoteus ved el, ze Pavel ve vsech techto n a- ro cn ych situac ıch vytrval, a zanechalo to v n em hlubok ydojem.kdy z se Pavel do Lystry vr atil, Timoteus byl pr ıkladn ym kres anem a bratri vlyst re a Ikoniu o nem pod avali dobrou zpr a- Casem byl Timoteus zp u- vu. (Sk. 16:1, 2) sobil yp revz ıt radu odpovedn ych ukol u. (Fil. 2:19, 20; 1. Tim. 1:3) 19 Nase vytrvalost v cin en ıbo z ıv ule mu ze na druh ep usobit podobne. Zejm ena mlad ym mu ze 19. Jak mu ze nase vytrvalost ovlivnovat druh e? 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA

32 n a sp r ıklad pomoci, aby se z nich stali vern ıbo- z ıslu zebn ıci. Mohou se ucit nejen z nasich dovednost ıvkazatelsk eslu zb e, ale tak eztoho,jak reagujeme v n aro cn ych situac ıch. Pavel ve v sem vytrv aval a t ım spoluk res an um pom ahal, aby zust avali vern ı, a z ıskali tak z achranu... spo- cnou sl avou. (2. Tim. 2:10) lu s v e 20 Nem eli bychom tedy i my nad ale hledat sl avu, kter a je od jedin eho Boha? ( Jan 5:44; 7:18) Rozhodn eano.jehovad av a v e cn y zivot t em, kdo hledaj ısl avu. Svou vytrvalost ıvd ıle, jezjedobr e nav ıc mu zeme druh epodn ıtit, aby zust avali vern ı, cozjimp rinese trval yu zitek. (P re cti R ıman um 2:6, 7.) Nenechme se tedy ni c ım p ripravit o sl avu, kterou n am B uh poskytuje. 20. Pro cbychomm eliinad ale hledat sl avu od Boha? 32 STR A ZN AV E Z 15. UNORA wlp13 02/15-B-2

HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I

HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 15. PROSINCE 2013 STUDIJN I CL ANKY 3. 9. ÚNORA Nenech se rychle otr ast ve sv em sm y slen ı STRANA 6 P ISN E: 65, 59 10. 16. ÚNORA Budes pro Kr alovstv

Více

Denne. ˇ zkoumejme P ısmo

Denne. ˇ zkoumejme P ısmo Denne zkoumejme P ısmo 2014 Denne zkoumejme P ısmo 2014 Jm eno Denne zkoumejme P ısmo 2014 2013 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA Examining the Scriptures Daily 2014 2013 Wachtturm Bibel-

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

ÚNOR 2014 JAK MOUD ˇ RE INVESTOVAT ˇ ČAS

ÚNOR 2014 JAK MOUD ˇ RE INVESTOVAT ˇ ČAS !"#2 ÚNOR 2014 JAK MOUD RE INVESTOVAT ČAS !"#2 V TOMTO C ISLE V ICE ONLINE www.jw.org MLAD I LID E I T EMA HLAVN Jak moud re investovat čas STRANY 6 9 r Pre ct ete si biblick e odpovedi na des tky ot azek,

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

č é é ý ů é Í č ě Í řĺč ě ĺ ĺ Č ř ř ů Í Řĺ ř é ě ý Ž č ř Ć č ú ĺ ĺ Ą ž é ě é Ž řĺ é č é č ý ě é ú é š ÍŽ ý Ú ě Í ř ř š é ř č ĺ é é ĺ ý ĺ Ů é Ú ř ř Ž ř é ě ř é ě ŠÍ č ř Í é Úč é é ú ĺ š ě ě Ž č é ř ý Ž

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 1. R IJNA 2013 VLASTNEJE?

HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 1. R IJNA 2013 VLASTNEJE? 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 1. R IJNA 2013 O CEM BIBLE VLASTNEJE? I 1. R IJNA 2013 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I Vol. 134, No. 19 Semimonthly CZECH TENTO

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

D A SE VE ˇ RIT ˇ M EDI IM?

D A SE VE ˇ RIT ˇ M EDI IM? !"#2 PROSINEC 2013 D A SE VE RIT M EDI IM? !"#2 V TOMTO C ISLE s V ICE ONLINE www.jw.org MLAD I LID E I T EMA HLAVN D a se v e rit m edi ım? STRANY 4 7 r Pre ct ete si biblick e odpovedi na des ıtky ot

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

č é í ĚŠŤ í é é Ť č č č é é í í í š é Í ší Ť í í í č é é š í í č é é Ž ň é č é í é ž Í í č ň Ý í č Ů č é í é é č é Č í é š ž Ž í í Á ší í í í č čí í é š é ší ž ň é Ž č í č šíť ž í Ž é Ž é í í íťí ší é

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

í ž ý í í í ří ě čí íž ž ě čí Ž ý č ř čí ě é í é íž í ě ř í ě í ř ž ě é é ě í ď í ě ý ž é Ž ě í ě é ě í í í é é ů ě Ž Ž ě ě ř í ý ý ě ř í ů í ý í ů ý íč ě ý č Ž íž č ř ě ří Š í í íť í Ž ý í ř íť í ě í

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

VOL IPOSPRAVEDLNOSTI. Bude vyslyseno?

VOL IPOSPRAVEDLNOSTI. Bude vyslyseno? !"#2 KV ETEN 2012 AN VOL IPOSPRAVEDLNOSTI Bude vyslyseno? !"#2 PRUM ERN YN AKLAD 41 042 000 VYCH AZ ICELKEMV84 JAZYC ICH VOL AN I PO SPRAVEDLNOSTI Bude vyslyseno? 3 Bezpr av ı bol ı 4 Ko reny bezpr av

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

č í í žá é ý í í č é ý á íč ř íž é ě ýš á áš ů š í ů ří š á č á ě Š ří é í š ž í ř í é č í č ž í í á á í ě Ž é č á á á ý ě í í á íč č ř ří í š í á ě í ž í čí á ž í á ě í ý č ý ě ý ě í ř í ě ř š ě í í ě

Více

CO BIBLE ˇR IK A? doopravdy

CO BIBLE ˇR IK A? doopravdy CO BIBLE R IK A? doopravdy CO BIBLE doopravdy R IK A? TATO KNIHA PAT R I Pouzit e fotografie: Strana 7: S laskav ym svolen ım American Bible Society Strana 19: Zeme: fotografie NASA Strany 24, 25: fotografie

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Jazykový rozbor 2 - ešení

Jazykový rozbor 2 - ešení Jazykový rozbor 2 - ešení Varianta A hem okupace se mnozí ob ané podíleli na protifašistickém odboji, který vyjad oval jejich bytostný odpor v i fašismu. (všechny následující úkoly se týkají tohoto souv

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í D I T A D E R K O V Á 2. r o n ík n a v a z u j íc

Více

á á á ů ě č ě žá ž ž á ó ó č ář ř ž é é Í ř š ž ý ů é ř á ý á é ě é č á Žš ě č á á č Ž á é ě é č á é á á ž č ář á á š é ý á č žá ý á ů ý ý ů š č ář ž ěř á á ů ěč č š žá á á ě ě Ž é ř ý ů č é š Ž é Žá ž

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

č íř é é á í í č ýú č í ž í Ž ř á í ž ž í í ř šíú í í Ž í ž í í é á á ší ší í í ý ů í Íí ůž ý ří ů á ř š č í íž á é Ííž ž á ů í í ř ší í říč é ž í ý é á Íá á š í í é á á ý ž í š Ž ží é á í ž á á á í í

Více

ě Ý ř Ě Ý ý č ý é ý č é á á ž á á ř ý č š ě á řš é řá á ř á Č á á ý č ž š ě ý é ý č é ž ý š ž š ě ý éž ý ý čá ů á ě ý á á ř á á ř č ě š č é á ě ý ž á á é ž ř é č ž č ě á ž ž ř é ů á á á ěř á é č ř ř č

Více

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g i c k á f a k u l t a Ú s t a v p e d a g o g i k y a s o c i á l n í c h s t u d i í JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium Obor:

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

í í Č Á ý í ě ž ř é ž é ů é ů í ž é í ý é é é í é ě íě č ž ý č ž ě í ž ř í ž ý ě ř í í é í é é í ž ý č ž ř é í Ž ž é ří í ýš č ří ů í ž é ů ě í Ž ší ě ž í ž é ž ě ž ě í é ě ž í í Ž ž ý š Í č ý č ů é č

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

áš š ř ř á ž ď š á š ó á á š á á ů Ž ť á á ř ň á ř á š á š ó š á šť ř ž é ž ř á ž ď é ý ó ý úř ř á ž ř Ň á É ž ř č ář Á Ě šť Ř á č á ů ž ř ý á ů á á ů ž ř š ř ů č ú á š á š Ó Á š á š Ó Á á ý řč č š š ř

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy L b P B b j ž Kř Kř - O S x DEN ý žů b b 2. bř, b ý. Přb ý, b ů, ř, ý ř, g úů, b x w,, ý, j Sb b ý ů, ý j. A Z Sb j š j b, b j, ů g, ý ů x. Z ž žj x řš j. A wb Z fb j j 2. 3. 2013 P B L b. O ř ý : K Z?

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

ř Ú Ú šň ůš Í š ň ž Ú ó ž ý ó Ú ý ž ý Ú Ú Ú ý ř ý ý ý ň ň Ť ú Ú ú Ž Ú ý ú Ú Ž Ú ýš ú ýš ú Ú Ú Ú ýš Ú ř ýš ýš Ú ů ř ýš ú ř Ž Ú ž Ú Ž řň ýš ř š Č ú Č ú ř Č ď ř ň Ú Č š š Ě ú ř ý ř Š Ó Č ú Ž ž ř ž ň ý ú Č

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

ĺ ř Ě É Á Ě Ý ĺ ř é ŕ ě ř ý ě ě š ř ů ä ř é Č ě řč Č ĺ ě é Š ě ě ě č ě ř é š ě Ř Ě Ř É ř é ř ř Ž ř é ří é Ž ř ř é č ř ř é é ě ř é ř ř é ýš řĺ č ř ř ř é č ž ý ě ĺ ř č ř č ýš ý ý Ž ě ř é ř ĺ č č úč ŕ ř

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Č í É ľłě ĺ ĺ Š í ěř í é ř ř ý í ý í ř ý ě í ě ší ř ů í Č í í ě í í ří ĺ ř ří í ů Ú ĺ í ĺ Č řĺ ě ĺ é í ĺ Ć í ří é ě ý ĺ Ž ĺ í Č í í ú é í Ĺ ý Č í É Š Ú ľĺ ł í ě ĺ ří í ř ř é Í ří í š ě ĺ ý š ĺ ĺ é ř Š

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více