dubna Zusta nvjehovovˇ ˇ e ochrann em udol ı STRANA 3 P ISN E: ˇ 133, dubna Nenech se nic ˇ ım pripravit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "15. 21. dubna Zusta nvjehovovˇ ˇ e ochrann em udol ı STRANA 3 P ISN E: ˇ 133, 16. 22. 28. dubna Nenech se nic ˇ ım pripravit"

Transkript

1 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 15. UNORA dubna Zusta nvjehovov e ochrann em udol ı STRANA 3 P ISN E: 133, dubna Nenech se nic ım pripravit osl avu od Jehovy STRANA 18 P ISN E: 15, 61 Vyd an ısvelk ym p ısmem 2. C AST

2 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I FEBRUARY 15, 2013 Vol. 134, No. 4 Semimonthly CZECH STUDIJN I CL ANKY Zusta nvjehovov eochrann em udol ı Tento cl anek vysvetluje, co je ochrann e udol ı, o kter em je zm ınka v Zecharj a sovi 14:4, a ukazuje, proc bychom v nem meli zustat. Tak erozeb ır a, co jsou ziv e vody ze Zecharj a se 14:8 a procjed ulezit e, abychom z nich pili. Nenech se nic ım pripravit osl avu od Jehovy Tento cl anek ukazuje, jak mu zeme z ıskat sl avu, kterou Jehova lidem poskytuje. Dozv ıme se tak e, jak ym jedn an ım bychom se o ni mohli pripravit a jak t ım, ze tuto sl avu hled ame, mu zeme pom ahat druh ym. Tato publikace nen ıur cena k prodeji. Je poskytov a- na v r amci celosvetov ebiblick evzd el avac ı cinnosti, kter ajepodporov ana dobrovoln ymi dary. Pokud nen ı uvedeno jinak, jsou biblick ecit aty prevzaty ze Svat eho P ısma Prekladu nov eho sveta (se studijn ımi pozn amkami). Tisk a vyd av an ı: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus. Odpovedn y redaktor: Ramon Templeton, Selters/Taunus Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Vsechna pr ava vyhrazena. Printed in Germany.

3 Zusta nvjehovov e ochrann em udol ı Jehova...bude v al cit proti tem n arod um jako v den sv eho v al cen ı, v den boje. (ZECH. 14:3) DOK A ZE S TO VYSVETLIT? Coje zn azorn eno rozdelen ım hory olivovn ık u? Co predstavuje velmi velik e udol ı a jak v nem mu zeme zustat? Cojsou ziv evody akdoznichbudem ıt uzitek? DNE 30. r ıjna 1938 miliony lid ıvespojen ych st atech poslouchaly obl ıben y rozhlasov y po- rad. Ten vecer byla na programu adaptace ve- deckofantastick eho rom anu V alka sv et u. Herci p redstavovali hlasatele zpr av a informovali 1., 2. Jak av alka se r ysuje na obzoru a co behem n ınebudou muset Boz ıslu zebn ıci delat? 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA

4 op rist an ı invazn ıch jednotek z Marsu, kter e m ely na na s ı planet ezp usobit zk azu. A ckoli bylo ozn ameno, ze jde o rozhlasovou hru, mno- ze utok je skutecn y, z ı poslucha ci si mysleli, 4 STR A ZN AV E Z 15. azachv atil je strach. N ekte r ı dokonce podnikli ur cit aopat ren ı, aby se fiktivn ım vet relc um ubr anili. 2 Dnes se na obzoru r ysuje skutecn av alka, ale lid enatonereaguj ı. Nen ıp redpovezen avn e- jak em vedeckofantastick em rom anu, ale v Bo- z ım Slove, Bibli. Je to Armagedon v alka, kterou B uh povede proti tomuto ni cemn emu syst emu v ec ı. (Zjev. 16:14 16) Bo z ı slu zebn ıci na zemi se behem n ınebudoumusetbr anit vetrelc um z jin eplanety.p resto budou ohromeni uzasn ymi ud alostmi a b aze nvzbuzuj ıc ımi projevy Bo z ımoci. UNORA C AST

5 3 S armagedonskou v alkou p r ımo souvis ı proroctv ı ze 14. kapitoly Zecharj a se. I kdy zbylo zaps ano asi p red lety, je pro n as velmi d ule zit e. ( R ım. 15:4) Z velk e c asti se vztahuje na situace, kter eza z ıv abo z ı lid od roku 1914, kdy bylo v nebi z r ızeno mesi a ssk ekr alovstv ı, a tak e na u zasn e ud alosti, kter e se odehraj ı v nejbli z s ıbudoucnosti.v yznamnou ulohu v tomto proroctv ım a velmi velik e udol ı a ziv e vody. (Zech. 14:4, 8) V tomto cl anku se dozv ıme, co je toto udol ıajakvn em Jehovovi slu- zebn ıci mohou naj ıt ochranu. Tak esiuk azeme, co jsou ziv evodyajak yznichm uzeme m ıt uzi- tek. D ıky tomu si nejen uv edom ıme, ze je pot rebujeme p ıt, ale tak e je budeme cht ıt p ıt. V enujme tedy tomuto proroctv ısoust red enou pozornost. (2. Petra 1:19, 20) 3. O kter em proroctv ıbudemeuva zovat a procbyn as melo zaj ımat? 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA

6 PRICH AZ I DEN, KTER Y PATR IJEHOVOVI 4 Proroctv ı ve 14. kapitole Zecharj a se zac ın a slovy: Pohle, p rich az ıden,kter ypat r ıjehovovi. (P re cti Zecharj a se 14:1, 2.) Co je t ımto dnem? Je to P an uv den, kter yza cal, kdy zse kr alovstv ısv eta... stalo kr alovstv ım na seho P ana a jeho Krista. (Zjev. 1:10; 11:15) Za cal zr ızen ım mesi a ssk eho kr alovstv ı v roce Nekolik desetilet ıp redt ım Jehovovi sluzebn ıci 6 STR A ZN AV E Z 15. ze v tom roce skonc ı ustanoven e oznamovali, casy n arod u a ze od t edobybudousv et postihovat neb yval et e zkosti. (Luk. 21:24) Jak na to n arody reagovaly? M ısto aby politi ct ı a n a- bozen st ıv udci tomuto varov an ıv enovali pozornost, vysm ıvali se mu a pron asledovali horliv e 4. (a) Kdy zacal den, kter ypat r ı Jehovovi? (b) Co Jehovovi sluzebn ıci oznamovali desetilet ıp red rokem 1914 a jak na to reagovali svetov ıv udci? UNORA C AST

7 pomazan ek res any. T ım se vlastn evysm ıvali samotn emu v semohouc ımu Bohu, proto ze pomazan ıvyslancikr alovstv ızastupuj ı nebesk y Jeruzal em mesi a ssk ekr alovstv ı, jeho zjsou sou c ast ı. (Hebr. 12:22, 28) 5 Zecharj a sp redpov ed el, co n arody podniknou: M esto [Jeruzal em] bude skute cn edobyto. M esto p redstavuje Bo z ımesi a ssk ekr alovstv ı. Na zemi ho zastupuj ıjehoob can e, ostatek pomazan ych k res an u. (Fil. 3:20) B ehem prvn ı sv etov ev alky byli brat ri, kte r ıst ali v cele pozemsk e c asti Jehovovy organizace, dobyti, neboli zat ceni, a posl ani do v ezen ıvatlant evamerick em st at egeorgia.coznamen a, ze domy [byly] vypleneny? Nepr atel ejednalist emito i dal- s ımi vern ymi kres any nespravedlive a krut 5., 6. (a) Co podnikly n arody proti mestu a jeho obcan um? (b) Kdo byli zb yvaj ıc ızlidu? 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA e,

8 zak azali jejich literaturu a sna zili se zastavit kazatelsk ed ılo. 6 Mocn ınep r atel esicebo z ıslu zebn ıky po- cetnep revysovali, ocer novali je, staveli se jim na odpor a pron asledovali je, ale prav euct ıv an ıodstran eno b yt nemohlo. Byli tu zb yvaj ıc ı z lidu, tedy clenov e pomazan eho ostatku, kte r ı loaj aln eodm ıtli b yt z m esta od r ıznuti. 7 Vztahuje se toto proroctv ıpouzenaobdob ıprvn ısv etov ev alky? Ne. N arody m ely proti pomazan emu ostatku a jeho vern ym spolec- n ık um s pozemskou nadej ıpodniknoutdal s ı utoky. (Zjev. 12:17) K velk emu pron asledov a- n ıdo slo napr ıklad behem druh e sv etov ev al- ky. To, ze pomazan ı k res an e zustali vern ı, n as povzbuzuje, abychom vytrvali v jak ychkoli 7. V cem jsou Jehovovi pomazan ı sv edkov e p r ıkladem pro prav ek res any dnes? 8 STR A ZN AV E Z 15. UNORA C AST

9 zkou sk ach, kter e mohou p rij ıt. M u ze to b yt odpor ze strany nev e r ıc ıch p r ıbuzn ych, koleg unebo spoluz ak u, kter ısen am kvuli nas ıv ıre vysm ıvaj ı. (1. Petra 1:6, 7) Bez ohledu na to, kde zijeme, jsme rozhodnuti zustat vern ıaneb at se nikoho, kdo se n am postav ınaodpor.(fil. 1:27, 28) Kde ale Jehov uv lid najde bezpe c ı, kdy zsenach az ıvesv et e, kter yhonen avid ı? (Jan 15:17 19) JEHOVA TVOR I VELMI VELIK E UDOL I 8 Jelikoz m esto je symbolem nebesk eho Jeruzal ema, [hora] olivovn ık u, kter ajep red Jeruzal emem, mus ıb yt tak e symbolick a. Co zn a- zornuje? Jak se uprostred rozpolt ı astanouse zn ıdv ehory?pro c o nich Jehova mluv ıjako 8. (a) Co v Bibli nekdy zn azor nuj ıhory?(b)cop redstavuje hora olivovn ıku? 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA

10 osv ych hor ach? (P re cti Zecharj a se 14:3 5.) V Bibli hory n ekdy zn azor nuj ıkr alovstv ıneboli vl ady. Bible tak espojujebo z ıhoruspo zehn a- n ım a ochranou. ( Zalm 72:3; Iz. 25:6, 7) Hora olivovn ık u, na kter eb uh stoj ıakter ajena v ychod od Jeruzal ema, tedy p redstavuje Jehovovu svrchovanost neboli jeho absolutn ıvl adu nade v s ım. 9 Co znamen a, 10 STR A ZN AV E Z 15. ze se hora olivovn ık u rozpolt ı? Hora, kter ajenav ychododjeruzal ema, se rozd el ıvtomsmyslu, ze Jehova vytvo r ıjinou vl adu, kter ajejehovl ad epod r ızen a. Touto druhotnou vl adou je mesi a ssk ekr alovstv ı, jeho z kr alem je Je z ı s Kristus. Jehova proto mluv ı odvouhor ach, kter evzniknourozd elen ım Olivov ehory,jakoosv ych hor ach. (Zech. 14:4, pp c.) Ob ejsoujeho. 9. Co znamen a, ze se hora olivovn ık u rozpolt ı? UNORA C AST

11 10 Kdyz se symbolick ahorarozd el ı, polovina na sever a polovina na jih, Jehovovy nohy zu- stanou na obou hor ach. Pod jeho nohama vznikne velmi velik e udol ı. Toto symbolick e udol ızn azornuje Boz ıochranu.takjakojsou lid echr an eni v udol ımezidv ema horami, Jehovovi slu zebn ıci jsou v bezpe c ıpodbo z ısvrchovanou vl adou a pod vl adou jeho Syna. Jehova nikdy nedovol ı, aby cist euct ıv an ı zaniklo. Kdy se hora olivovn ık u rozpoltila? Stalo se to v roce 1914, kdy zbylonakonci cas upohan uz r ızeno mesi a ssk ekr alovstv ı. Kdy prav ıbo z ıslu zebn ıci zacali do tohoto symbolick eho udol ıprchat? 11 Jez UTEK DO UDOL IZA C IN A! ıs sv e n asledovn ıky varoval: Budete 10. Co zn azor nuje velmi velik e udol ı, kter ejemezidv ema horami? 11., 12. (a) Kdy zacal utek do symbolick eho udol ı? (b) Co je dukazem toho, ze Jehova svuj lid chr an ı? 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA

12 p redm etem nen avisti v sech n arod ukv uli m emu jm enu. (Mat. 24:9) B ehem posledn ıch dn utohoto syst emu v ec ı, tedy od roku 1914, je tato nen avist obzvl a s siln a. I kdy znep r atel evpr u- b ehu prvn ısv etov ev alky krut epron asledovali pomazan y ostatek, nepoda rilo se jim tuto skupinu v ern ych k res an u zlikvidovat. V roce 1919 byli vysvobozeni ze sp ar uvelk eho Babyl onu, svetov e r ı se falesn eho n abo zenstv ı. (Zjev. 11:11, 12) Tehdy za cal 12 STR A ZN AV E Z 15. utek do udol ımezije- hovov ymi horami. 12 Od roku 1919 udol ıbo z ı ochrany poskytujebezpe c ıprav ym Bo z ım slu zebn ık um po cel em sv et e. V uplynul ych desetilet ıch se v mnoha c astech sv eta vl ady sna zily zastavit kazatelsk ed ılo sv edk u Jehovov ych a zakazovaly jejich literatu- Viz knihu Zjeven ı Jehoslavn evyvrcholen ısep ribl ı zilo!, strany 169 a 170. UNORA C AST

13 ru. To se d eje v n ekter ych zem ıch i dnes. I kdyby se v sak vl ady sna zily sebev ıc, nikdy se jim nepoda r ıprav euct ıv an ıvym ytit! Jehovova mocn a pa ze bude st ale s jeho lidem. (5. Moj z. 11:2) 13 Pokud budeme Jehovovi st ale v ern ı, on ajehosyn,je z ı s Kristus, budou jednat v n a s prospech. Buh nepripust ı, aby n as kdokoli nebo cokoli uchv atilo z jeho ruky. (Jan 10:28, 29) Je p ripraven n am poskytnout jakoukoli pomoc, kterou budeme pot rebovat, abychom ho mohli poslouchat jako Svrchovan eho panovn ıkaaz u- stat v ern ymi poddan ymi mesi a ssk eho kr alovstv ı. Je zivotn e d ule zit e z ustat v jeho udol ı ochrany, proto ze bude m ıt pro Bo z ıslu zebn ıky je st ev et s ıv yznam b ehem rychle se bl ı z ıc ıho velk eho sou zen ı. 13. Jak mu zeme zustat v Jehovoveochrann em udol ıapro c je to dnes dule zit ej s ıne zkdyd r ıv? 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA

14 PRICH AZ I DEN... V AL CEN I 14 Jak se bude pribli zovat konec tohoto syst emu v ec ı, Satan zintenzivn ı utoky na Jehovovy slu zebn ıky. Potom v den sv eho v al cen ı B uh zakro c ı proti sv ym nep r atel um. Postar ase o to, aby jeden ze Satanov ych utok ubylt ım posledn ım. V ten den se vyznamen a jako slavn y v ale cn ık, a to v ıc ne zvjak ykoli jin y den boje. (Zech. 14:3) 15 Az p rijde den Boz ıho v al cen ı, jak na tom budou ti, kdo budou mimo velik e udol ı ochrany? Nebude na n esv ıtit z adn edrahocenn esv etlo Bo z ıp r ızn e. V tomto dni boje k u n, mula, velbloud, osel a dom ac ızv ı re ka zd e- ho druhu, co z jsou symboly zbran ıavojensk e techniky n arod u, ztuhnou, tedy budou vy 14 STR A ZN AV E Z 15. UNORA ra- 14., 15. Jak na tom budou ti, kdo v den [Boz ıho] v al cen ı budou mimo velik e udol ı? C AST

15 zeny z provozu. Jehova tak epou zije metlu, neboli mor. A uzsetospln ı doslova, nebo ne, tato metla umlc ıd esiv ev yhruzky. V ten den cloveku oci... shnij ıvd ulc ıch, a jazyk, ten mu shnije. Znamen ato, ze nepr atel ebudou schopni za uto cit pouze naslepo a jejich vyz yvav a re c bude uml cena. (Zech. 14:6, 7, 12, 15) Bez ohledu na to, kde se budou nach azet, neuniknou zni cen ı. S ıly se sikovan enasatanov e stran e budou ohromn e. (Zjev. 19:19 21) Pobit ı od Jehovy budou toho dne jist ezjednoho konce zem ea znadruh ykoneczem e. (Jer. 25:32, 33) 16 V alka vzdycky prin a s ıutrpen ı, a to i tem, kdo nakonec zv ıt ez ı. Mu ze se st at, ze nebudeme 16. Vzhledem k tomu, ze se bl ı z ıdenbo z ıho v al cen ı, o kter ych ot azk ach bychom meli uvazovat a co bude zivotn ed ulezit e? 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA

16 m ıt co j ıst. Mozn ap rijdeme o majetek. Mozn a zivotn ı uroven a bude omezena nase klesne osobn ı svoboda. Pokud n as takov e t ezkosti postihnou, jak budeme reagovat? Zpanika r ı- me? Z rekneme se sv e v ıry? Ztrat ıme nad eji a propadneme zoufalstv ı? Bude zivotn ed ule zit e, abychom si b ehem velk eho sou zen ıudr zeli v ıru v Jehovovu zachra nuj ıc ı moc a z ustali v jeho udol ı ochrany. (P re cti Habakuka 3:17, 18.) VYJDOU ZIV EVODY 17 Po Armagedonu budou od s ıdla mesi a s- sk eho kr alovstv ı plynout ziv evody.zn azor- nuj ı Jehovova opatren ıproto,abylid emohli z ıt ve cn e. V ychodn ımo re predstavuje Mrtv e 17., 18. (a) Co jsou ziv e vody? (b) Co predstavuje v y- chodn ımo re a co z apadn ımo re? (c) Kdyzp rem y sl ı sobudoucnosti, k cemu jsi rozhodnut y? 16 STR A ZN AV E Z 15. UNORA C AST

17 mo re a z apadn ı mo re St redozemn ı mo re. Ob e souvis ı s lidmi. Mrtv emo re v ysti zn e symbolizuje ty, kdo jsou ve spole cn em hrob e lidstva a budou vzk r ı seni. Jeliko z St redozemn ı mo re se hem z ı zivotem, trefn ezn azor nuje velk yz astup, kter yp re zije Armagedon. (P re cti Zecharj a se 14:8, 9; Zjev. 7:9 15) Ob e skupiny budou p ıt ziv evody z reky vody zivota. (Zjev. 22:1, 2) Povede to k tomu, ze vsichni z ıskaj ı dokonalost a ve cn y zivot. 18 D ıky Jehovov eochran ep re zijeme konec tohoto ni cemn eho syst emu v ec ı a budeme z ıt vbo z ım spravedliv em nov em sv et e. I kdy zjsme p redm etem nen avisti v sech n arod u, bu me rozhodnuti z ustat v ern ymi poddan ymi Bo z ı- ho kr alovstv ıanikdyneopou st ejme Jehovovo ochrann e udol ı. 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA

18 Nenech se nic ım pripravit osl avu od Jehovy Kdo je pokorn y v duchu, uchop ısl avu. (PR ISL. 29:23) JAK BYS ODPOV ED EL? Vjak em smyslu Jehova lidem poskytuje sl avu? C ım bychom se o sl avuodbohamohlip ripravit? Proclze r ıci, ze nase vytrvalost mu ze znamenat sl avu pro druh e? CO SI p redstav ı s, kdy zsly s ı sslovo sl ava? Vybav ı s si biblick ever se, kter emluv ıobo z ısl av e, je zsezra c ıvestvo ren ı? ( Zalm 19:1) Nebo si vzpomene s na n ejak e lidi, kte r ı se proslavili sv ym bohatstv ım, moudrost ıneboschopnostmi? Hebrejsk yv yraz prekl adan yjako sl ava 1., 2. (a) Jak yjep uvodn ıv yznam slova sl ava? (b) Jak y- mi ot azkami se budeme v tomto cl anku zab yvat? 18 STR A ZN AV E Z 15. UNORA C AST

19 vsob enesemy slenku t ıhy. Ve starov eku, kdy se mince vyr ab ely z drah ych kov u, se jejich hodnota ur covala podle v ahy c ım t e z s ımince byla, t ım v et s ı m ela hodnotu. Proto se slovo p rekl adan e jako sl ava za calo pou z ıvat ikozna cen ın e ceho, co je velmi vz acn enebop u- sobiv e. 2 Lid e obvykle oslavuj ın ekoho, kdo m av y- znamn epostaven ınebojepopul arn ı. V Bibli je re ceno, ze i Buh nekter ym lidem d av aur citou sl avu. Nap r ıklad v P r ıslov ıch 22:4 cteme: V y- sledek pokory a b azn ep red Jehovou je bohatstv ıasl ava a zivot. A ucedn ık Jakub napsal: Pokorte se v Jehovov ych oc ıch, a on v as vyv y- s ı. (Jak. 4:10) V jak em smyslu Jehova lidem poskytuje sl avu? C ım bychom se o ni mohli p ripravit? A jak m u zeme pom ahat druh ym, aby ji tak ez ıskali? 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA

20 3 Zalmista s duv erou rekl, jeho pravici a povede ho k opravdov cti 20 STR A ZN AV E Z 15. ze Jehova uchop ı esl ave. (Pre- Zalm 73:23, 24.) Jak Jehova vede sv epokorn eslu zebn ıky ke sl av e? D el atomnohazp u- soby. Nap r ıklad jim pom ah aporozum et tomu, jak ajejehov ule.(1.kor.2:7)t em, kdo mu naslouchaj ıa r ıd ısejehoslovy,tak eumo z nuje, aby kn emu meli bl ızk y vztah. (Jak. 4:8) 4 Nav ıc jim sv e ruje drahocenn ypoklad kazatelskou slu zbu.(2.kor.4:1,7)aslu zba vede ke sl av e. T em, kdo slu zbou p rin a s ıchv alu Bohu apom ahaj ıdruh ym, Jehova slibuje: Budu ct ıt ty, kdo ct ımne. (1.Sam.2:30)Takov ı lid emaj ı dobr ejm eno u Jehovy a tak e dobrou pov est mezi ostatn ımi Bo z ımi slu zebn ıky. (P r ısl. 11:16; 22:1) 5 Ajak ajecek a budoucnost? Kazd Jak ymi zp usoby n as Jehova vede ke sl av e? y, kdo se UNORA C AST

21 r ıd ıvyb ıdkou doufej v Jehovu a drz se jeho cesty, dost av a tento slib: [Jehova] tevyv ys ı, abys vzal do vlastnictv ızemi.a zbudouod r ıznuti ni- cemn ı, uvid ı sto. ( Zalm 37:34) Tito lid esemo- hou te sit na jedinecn ydarvpodob ev ecn eho zivota. ( Zalm 37:29) NEPRIJ IM AM SL AVU OD LID I 6 C ım bychom se o sl p ripravit? Jednou v ec ıbymohlob yt to, avu od Jehovy mohli ze bychom p ripisovali p r ıli snou v ahu n azor um lid ı, kte r ısbohemnemaj ıdobr y vztah. Zamysleme se nad slovy apo stola Jana, kter aset ykala n e- kter ych v yznamn ych mu z u v Je z ı sov e dob e: Mnoz ızvl adc uv[je z ı se] skute cn euv e rili, ale kvuli farizeum ho nevyznali, aby nebyli vyhn a- ni ze synag ogy; nebo milovali lidskou sl avu 6., 7. Procmnoz ılid e nebyli ochotni prijmout Jez ı se jako Mesi a se? 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA

22 v ıce ne zsamotnoubo z ısl avu. (Jan 12:42, 43) Kdyby tito vl adci nep rikl adali n azor um farize u takovou d ule zitost, ud elali by mnohem l epe. 7 U zd r ıv Je z ı svysv etlil, pro chomnoz ınejsou ochotni p rijmout a uv e rit v n ej. (P re cti Jana 5:39 44.) Izraelsk yn arod ocek aval pr ı- chod Mesi a se cel astalet ı. KdyzJe z ı sza cal vyucovat, nekte r ı Zid emo zn a z Danielova proroctv ı rozpoznali, ze ustanoven y cas pro pr ıchod Krista uznastal.n ekolik mes ıcup redt ım zacal k azat Jan Krtitel a mnoz ı r ıkali: Je to snad Kristus? (Luk. 3:15) Kdy z se pak ale dlouho o cek avan ymesi a s skute cn e objevil, ti, kte r ıbyli zb ehl ıvz akon e, ho odm ıtli p rijmout. Pro c? Je z ı snatojasn epouk azal ot azkou: Jak m u zete v e rit, kdy zp rij ım ate sl avu jeden od druh eho anehled ate sl avu, kter a je od jedin 22 STR A ZN AV E Z 15. eho Boha? UNORA C AST

23 8 Jak by se mohlo st at, ze by sl ava od lid ıpro n as za cala b yt d ule zit ej s ıne zsl ava od Boha? Zkusme si sl avu p rirovnat ke sv etlu. Vesm ır, kter yn as obklopuje, je pln yz a r ıc ıch hv ezd. Vzpom ın a s si, kdy jsi naposledy obdivoval n adheru jasn eno cn ı oblohy? Sl ava hv ezd je uchvatn a. (1. Kor. 15:40, 41) Co kdy z se ale na oblohu pod ıv a svem este? Svetla, kter ajsoukolemtebe, ti do znacn em ıry znemozn ıvid et svetlo, jezvy- za ruj ıhv ezdy. Je to snad proto, ze by svetla z ulic, stadion u a budov byla siln ej s ınebokr asn ej s ıne zt rpyt hv ezd? Samoz rejm e ze ne. D uvodem je to, ze sv etla m esta jsou bl ı zabr an ın am no cn ı oblohu vid et v cel ejej ın adhe re. Hv ezdy m u zeme pln e obdivovat pouze tam, kde n as z adn eum el esv etlo neru s ı. 8., 9. Jak by se mohlo st at, ze bychom se kvuli sl av eodlid ı pripravili o sl avu od Boha? Zn azorni to. 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA

24 9 Podobn e pokud by na semu srdci byla bl ızk asl ava od lid ı, mohli bychom p restat hledat sl avu od Jehovy a ztratit pro ni ocen en ı. Mnoz ı lid enap r ıklad odm ıtaj ıp rijmout zpr avu o Kr a- lovstv ıproto, ze maj ıobavy,cosionichbudou myslet jejich zn am ı a rodinn ıp r ıslu sn ıci. Mohla by v sak touha z ıskat sl avu od lid ı ovliv novat ibo z ıslu zebn ıky? Co kdy znap r ıklad mlad y zv estovatel dostane za ukol k ho lid edob re znaj ı, ale nev ed ı, 24 STR A ZN AV E Z 15. azat v obvodu, kde ze je svedek Jehovuv? Ovl adne ho strach natolik, ze do obvodu nepujde? A co kdyzsen ekomu druz ıposm ı- vaj ı kv uli tomu, ze si d av a duchovn ı c ıle? Dovol ı, aby jeho rozhodov an ı ovlivnovali lid e, kter ınemaj ı duchovn ı pohled? Nebo si pred- ze se kres an dopustil v a zn eho hr ıchu. stavme, Bude ho zakr yvat,abyneztratilv ysady ve sboru nebo aby nezklamal sv ebl ızk e? Pokud je pro UNORA C AST

25 nej nejdule zit ej s ınapravitsv uj vztah s Jehovou, zavol astar s ımu ze sboru a poz ad ajeopomoc. (Pre cti Jakuba 5:14 16.) 10 Ikdy z se usilovn esna z ı spracovatnasv e k res ansk eosobnosti,m u ze se st at, ze ti n ekdo ze spoluv e r ıc ıch opakovan ed av arady.jaknato bude sreagovat?p rev a z ıvtob ep ycha ci touha zachovat si tv a r a ospravedlnit se? Nebo se nad jeho postrehy zamysl ı san eco si z nich vezmes? Tak esem u ze st at, ze s nek ym ze sboru pracuje s na ur cit em ukolu. Bude va se spolupr ace ovlivn ena soupe ren ım o to, komu bude p rips a- na z asluha za dobr en apady a vynalo zen e usil ı? Pokud se do n ejak etakov e situace dostane s, pamatuj na to, ze kdo je pokorn y v duchu, uchop ısl avu. (P r ısl. 29:23) 10. (a) Co by se mohlo st at, kdybychom meli pr ıli sn eobavy z toho, jak se na n as d ıvaj ıdruz ı? (b) Co z ısk ame, kdyz jsme pokorn ı? 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA

26 11 Nato,abynehledalisl avu od lid ı, by si m e- li d avat pozor tak estar s ı a ti, kdo o tento u rad usiluj ı. (1. Tim. 3:1; 1. Tes. 2:6) Jak by se m el zachovat bratr, kter eho n ekdo up r ımn epochv a- l ızadob re odvedenou pr aci? Asi ho nenapadne, ze by si za cal stav et pomn ık, jako to ud elal kr al Saul. (1. Sam. 15:12) Uvedom ısiv sak, ze ıjenjehovov enezaslou zen e za sv uj usp ech vd e c laskavosti a ze i to, 26 STR A ZN AV E Z 15. ceho snad dos ahne v budoucnosti, pln e z avis ı na Bo z ım po zehn an ı a pomoci? (1. Petra 4:11) Na se vnit rn ıreakce na to, kdy zn as n ekdo chv al ı, ukazuje, jak ydruh sl avy ve skute cnosti hled ame. (P r ısl. 27:21) P REJETE SI CINIT TOUHY SV EHO OTCE 12 Dals ı v ec ı, kter a by n as mohla pripra- 11. Jak abym ela b yt nase vnitrn ı reakce na pochvalu a proc? 12. Co nekter ym Zidum br anilo naslouchat Jez ı sovi? UNORA C AST

27 vovat o sl avu od Boha, jsou na se touhy. Nespr avn etouhyn am toti z mohou zabr anit v tom, abychom naslouchali pravde. (Precti rekl, ze nena- ze si prej ı cinit 8:43 47.) Nekter ym Zid um Jez ı s slouchaj ı jeho poselstv ıproto, Jana touhy sv eho otce, D abla. 13 To, po cem touz ıme, m a vliv na to, cemu naslouch ame. (2. Petra 3:5) Jehova n as stvo ril s u zasnou schopnost ın ekter e zvuky nevn ımat. Zamysli se nad t ım, kolik ruzn ych zvukudok a- ze spr av ete zachytit.p red chv ıl ıjsimnoho znichpravd epodobn e neregistroval. Je to proto, ze limbick ysyst em v mozku ti pomohl soustredit se na jeden zvuk, presto ze jsi jich slysel v ıc. Odborn ıci v sak zjistili, ze zpracov av an ıv ı- ce zvukusou casnejeobt ızn ej s ı, kdyzsejedn a 13., 14. (a) Jak podle odborn ık umozekzpracov av alidskou rec? (b) Co rozhoduje o tom, komu naslouch ame? 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA

28 o lidskou re c. To znamen a, 28 STR A ZN AV E Z 15. ze kdyzsly s ı s re c dvou lid ız aroven, mus ı s si vybrat, komu budes naslouchat. Tvuj v yb er bude z aviset na tom, co slyset chces. ho otce, Zid e, kte r ısip r ali cinit touhy sv e- D abla, Je z ı sovi nenaslouchali. 14 VknizeP r ıslov ısemluv ı o tom, UNORA ze kaz- d y z n as dost av apozv an ı do obrazn eho domu moudrosti a domu hlouposti. (P r ısl. 9:1 5, 13 17) Jak moudrost, tak hloupost na n as st a- le volaj ıamysemus ıme rozhodnout, kter epozv an ı p rijmeme. Nase rozhodnut ı z avis ı na c ıv ulisip rejeme konat. Lid e, kter ıpa- tom, tr ıkje z ı sov ym ovc ım, naslouchaj ıjehohlasu an asleduj ı ho. (Jan 10:16, 27) Jsou na stran e pravdy. (Jan 18:37) Neznaj ı hlas ciz ıch lid ı. (Jan 10:5) Ti, kdo Je z ı se pokorn en asleduj ı, z ısk avaj ısl avu. (P r ısl. 3:13, 16; 8:1, 18) C AST

29 TA PRO V AS ZNAMENAJ ISL AVU 15 Jak mu zeme druh ym pom ahat, aby i oni z ıskali sl avu od Boha? Mimo jin e svou vytrvalost ı. Sboru v Efezu Pavel napsal: Pros ım v as..., abyste se nevzd avali kv uli t emto m ym sou zen ım ve v a s prosp ech, nebo ta pro v as znamenaj ısl avu. (Ef. 3:13) V jak em smyslu Pavlova sou zen ı znamenala pro Efezany sl avu? Z jeho ochoty pokra covat ve slu zb enavzdory zkou sk am mohli vid et, ze b yt k res anem je n eco mimo r adn ehodnotn eho. Jak by to na n ezap u- sobilo, kdyby se Pavel kv uli zkou sk am sv eslu by vzdal? Nedoslibysnadkz averu, vztah s Jehovou, sluzba a nad eje jsou bezcen- ze b yt n e? Pavel svou vytrvalost ıjasn euk azal, kres anem stoj ızajak ekoli obeti. z- ze jejich 15. V jak em smyslu Pavlova souzen ı znamenala pro Efezany sl avu? 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA

30 16 Zamysleme se nad t ım, jak y dopad Pavlova horlivost a vytrvalost mely na jeho spoluve- r ıc ı. Ve Skutc ıch 14:19, 20 cteme, co se mu sta- Zid ezantiochieaikonia, lo v Lyst re: P ri sli 30 STR A ZN AV E Z 15. p remluvili z astupy a ty kamenovaly Pavla a vyvlekly ho z m esta ven, proto ze se domn ıvaly, ze je mrtv y. Kdy zhov sak u cedn ıci obklopili, vstal avstoupildom esta. A p r ı st ıdenode sel s Barnab a sem do Derb e. Zkus si to p redstavit jeden den Pavel t em e rzem rel a druh ydensep e s- ky vydal na 100kilometrovou cestu. 17 Byl mezi ucedn ıky, kter ıpavlovip risli na pomoc, tak etimoteus?z aznam v knize Skutky n am to pr ımo ner ık a, ale mozn etoje.zamysleme se nad t ım, co mu Pavel pozdeji na- 16. Jak et ezkosti Pavel zazil v Lystre? 17., 18. (a) V jak em smyslu mozn atimoteuspavla v erne n asledoval behem ud alost ı, k nimzdo slo v Lystre? (b) Jak y vliv na Timotea mela Pavlova vytrvalost? UNORA C AST

31 psal: Tyjsi...v ernen asledoval m eu cen ı, mou zivotn ıdr ahu,... takov ev eci, jak esemistaly v Antiochii [vyhn an ızm esta], v Ikoniu [nezda- ren y pl an Pavla ukamenovat], v Lystre [kamenov an ı], takov apron asledov an ı, jak ajsem sn a sel; a p rece m ep an ze v sech osvobodil. (2. Tim. 3:10, 11; Sk. 13:50; 14:5, 19) 18 Timoteus ved el, ze Pavel ve vsech techto n a- ro cn ych situac ıch vytrval, a zanechalo to v n em hlubok ydojem.kdy z se Pavel do Lystry vr atil, Timoteus byl pr ıkladn ym kres anem a bratri vlyst re a Ikoniu o nem pod avali dobrou zpr a- Casem byl Timoteus zp u- vu. (Sk. 16:1, 2) sobil yp revz ıt radu odpovedn ych ukol u. (Fil. 2:19, 20; 1. Tim. 1:3) 19 Nase vytrvalost v cin en ıbo z ıv ule mu ze na druh ep usobit podobne. Zejm ena mlad ym mu ze 19. Jak mu ze nase vytrvalost ovlivnovat druh e? 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA

32 n a sp r ıklad pomoci, aby se z nich stali vern ıbo- z ıslu zebn ıci. Mohou se ucit nejen z nasich dovednost ıvkazatelsk eslu zb e, ale tak eztoho,jak reagujeme v n aro cn ych situac ıch. Pavel ve v sem vytrv aval a t ım spoluk res an um pom ahal, aby zust avali vern ı, a z ıskali tak z achranu... spo- cnou sl avou. (2. Tim. 2:10) lu s v e 20 Nem eli bychom tedy i my nad ale hledat sl avu, kter a je od jedin eho Boha? ( Jan 5:44; 7:18) Rozhodn eano.jehovad av a v e cn y zivot t em, kdo hledaj ısl avu. Svou vytrvalost ıvd ıle, jezjedobr e nav ıc mu zeme druh epodn ıtit, aby zust avali vern ı, cozjimp rinese trval yu zitek. (P re cti R ıman um 2:6, 7.) Nenechme se tedy ni c ım p ripravit o sl avu, kterou n am B uh poskytuje. 20. Pro cbychomm eliinad ale hledat sl avu od Boha? 32 STR A ZN AV E Z 15. UNORA wlp13 02/15-B-2

HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 1. R IJNA 2013 VLASTNEJE?

HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 1. R IJNA 2013 VLASTNEJE? 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 1. R IJNA 2013 O CEM BIBLE VLASTNEJE? I 1. R IJNA 2013 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I Vol. 134, No. 19 Semimonthly CZECH TENTO

Více

CO BIBLE ˇR IK A? doopravdy

CO BIBLE ˇR IK A? doopravdy CO BIBLE R IK A? doopravdy CO BIBLE doopravdy R IK A? TATO KNIHA PAT R I Pouzit e fotografie: Strana 7: S laskav ym svolen ım American Bible Society Strana 19: Zeme: fotografie NASA Strany 24, 25: fotografie

Více

ÚNOR 2014 JAK MOUD ˇ RE INVESTOVAT ˇ ČAS

ÚNOR 2014 JAK MOUD ˇ RE INVESTOVAT ˇ ČAS !"#2 ÚNOR 2014 JAK MOUD RE INVESTOVAT ČAS !"#2 V TOMTO C ISLE V ICE ONLINE www.jw.org MLAD I LID E I T EMA HLAVN Jak moud re investovat čas STRANY 6 9 r Pre ct ete si biblick e odpovedi na des tky ot azek,

Více

Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K 2 0 0 5 R n 1

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rp en 2 0 0 3 Číslo 7 R oč n ík 9 Úvodník P. Pavel Hofírek L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a p rá z d n i n ové m ě síc e R oz h ovor s j á h n em O n d ř ej

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

O B Z O R SLÁNSKÝ S L A N Ý 2 0 0 1 P O D V E D E N Í M Z O R Y

O B Z O R SLÁNSKÝ S L A N Ý 2 0 0 1 P O D V E D E N Í M Z O R Y S L A N Ý 2 0 0 1 R O Č N Í K 8 R O Č E N K A S P O L E Č N O S T IP A T R IA, V L A S T IV Ě D N É H O M U Z E A V E S L A N É M A S T Á T N Í H O O K R E S N Í H O A R C H IV U V K L A D N Ě Ř Í D Í

Více

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv.

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. (Mt 5,3) Draz mlad, do m pam ti se vtisklo mimo dn setk n v Rio de Janeiru

Více

Kompendium. katechismu katolické církve

Kompendium. katechismu katolické církve 1 Kompendium katechismu katolické církve Italský originál: Catechismo della Chiesa Cattolica, Compendio Libreria Editrice Vaticana 2005 P eklad z italštiny: Josef Kolá ek Text neprošel jazykovou úpravou

Více

Pastýři pospíchali a nalezli Marii a Josefa a děťátko položené v j eslích. E vang elij ní Časopis př e r ov sk éh o děk an á t u B etlém ob sahu j e vš echno, co j e potřeb a, j e opravdový, prostě fu

Více

COM MUNIO Laienforum 2007 2007

COM MUNIO Laienforum 2007 2007 COM MUNIO Laienforum 2007 2007 ...nech sv j dar p ed oltá em a jdi se nejprve smí it se svým bratrem... ( Mt 5, 24a) slovo na cestu Milé sestry a milí brat i, jsou slova, která jako by asem ztratila sv

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometod jská teologická fakulta. Katedra k es anské výchovy. Dagmar Je ková. Studijní obor: Sociální pedagogika

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometod jská teologická fakulta. Katedra k es anské výchovy. Dagmar Je ková. Studijní obor: Sociální pedagogika Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometod jská teologická fakulta Katedra k es anské výchovy Dagmar Je ková Studijní obor: Sociální pedagogika SMYSL IVOTA SENIOR Bakalá ská práce Vedoucí bakalá ské práce:

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

V blízkosti p esvaté Bohorodice

V blízkosti p esvaté Bohorodice ! Brn nský pravoslavný v stník íslo 5 zá í 2004 l.p. Narození tvé, Bohorodice Panno, radost zv stovalo celému sv tu. Nebo z tebe zasvitlo Slunce spravedlnosti, Kristus B h náš, jenž zrušiv kletbu dal nám

Více

Boží pravda v mém život

Boží pravda v mém život Boží pravda v mém život Kázání CB Vsetín, 2014-03-16 "Já jsem sv tlo sv ta; kdo m následuje, nebude chodit ve tm, ale bude mít sv tlo života." (J 8,12). Prosím, p ihlaste se, kdo z vás už n kdy etl nebo

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

INFORMATIKA Dokazov n a objevov n v t v geometrii pomoc metod po ta ov algebry PAVEL PECH Pedagogick fakulta JU, esk Bud jovice 1. vod V posledn t etin dvac t ho stolet byly vyvinuty inn metody v automatick

Více

vychází 15. b ezna 2009 ro ník VII. (2009), íslo 1

vychází 15. b ezna 2009 ro ník VII. (2009), íslo 1 1 z 8 ob asník dolnopo ernické farnosti vydávaný pro vnit ní pot ebu vychází 15. b ezna 2009 ro ník VII. (2009), íslo 1 Úvodník Je snad p st v cí úst? (Iz 58,5-7) Vá ení a milí tená i DoPoLí, brat i a

Více

OBSAH 1 } w!"#$%&'()+,-./012345

Více

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více

Vzd lávání o interkulturním setkávání. Mgr. Ji í Kocourek

Vzd lávání o interkulturním setkávání. Mgr. Ji í Kocourek Vzd lávání o interkulturním setkávání Mgr. Ji í Kocourek Tento text vznikl p eskupením, výrazným p epracováním a novým dopln ním výchozích lánk autora Kocourek, J.: O em je multikulturní výchova v publikaci

Více

EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRN

EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRN EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRN Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brn I Betlémský kostel a kostel J. A. Komenského (Červený kostel) Opletalova 6, 602 00 Brno, tel: 542 211 453, 542 210 332 email:

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

Podzimní akce. Prázdninové cvičení: 5.8., 19.8. Od 2. 9. Pravidelné cvi ení Aerobic, Malinky. 4. 9. Rybá ské závody. 11. 9. Posvícenský nohejbal

Podzimní akce. Prázdninové cvičení: 5.8., 19.8. Od 2. 9. Pravidelné cvi ení Aerobic, Malinky. 4. 9. Rybá ské závody. 11. 9. Posvícenský nohejbal Ro ník VIII íslo 2 www.kostenice.xf.cz duben - erven 2010 Podzimní akce Od 2. 9. Pravidelné cvi ení Aerobic, Malinky 4. 9. Rybá ské závody 11. 9. Posvícenský nohejbal Výlet s Jitkou. (více str. 4) Prázdninové

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Hlasy mlad ch Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání V této zpráv jsou shrnuty prezentace a v sledky Evropského sly ení pro mladé lidi se speciálními vzd

Více

kvízy Š K O L N Í vánoční literatura LUPENY Vá noc e v c izině tip y n a d á r k y an k e ty št ě dr ove če r ní ve če ř e n a š i m a z l í č c i vý l e t d o A n g l i e r e c e p t y H y b á s n i čk

Více

LUBO MOTL motl@physics.rutgers.edu MILO ZAHRADN K mzahrad@karlin.mff.cuni.cz P S T U J E M E L I N E R N A L G E B R U MATEMATICKO-FYSIK LN FAKULTA UK 994 2 Obsah I Zimn semestr 3 Prvn sezn men s p edm

Více