dubna Zusta nvjehovovˇ ˇ e ochrann em udol ı STRANA 3 P ISN E: ˇ 133, dubna Nenech se nic ˇ ım pripravit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "15. 21. dubna Zusta nvjehovovˇ ˇ e ochrann em udol ı STRANA 3 P ISN E: ˇ 133, 16. 22. 28. dubna Nenech se nic ˇ ım pripravit"

Transkript

1 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 15. UNORA dubna Zusta nvjehovov e ochrann em udol ı STRANA 3 P ISN E: 133, dubna Nenech se nic ım pripravit osl avu od Jehovy STRANA 18 P ISN E: 15, 61 Vyd an ısvelk ym p ısmem 2. C AST

2 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I FEBRUARY 15, 2013 Vol. 134, No. 4 Semimonthly CZECH STUDIJN I CL ANKY Zusta nvjehovov eochrann em udol ı Tento cl anek vysvetluje, co je ochrann e udol ı, o kter em je zm ınka v Zecharj a sovi 14:4, a ukazuje, proc bychom v nem meli zustat. Tak erozeb ır a, co jsou ziv e vody ze Zecharj a se 14:8 a procjed ulezit e, abychom z nich pili. Nenech se nic ım pripravit osl avu od Jehovy Tento cl anek ukazuje, jak mu zeme z ıskat sl avu, kterou Jehova lidem poskytuje. Dozv ıme se tak e, jak ym jedn an ım bychom se o ni mohli pripravit a jak t ım, ze tuto sl avu hled ame, mu zeme pom ahat druh ym. Tato publikace nen ıur cena k prodeji. Je poskytov a- na v r amci celosvetov ebiblick evzd el avac ı cinnosti, kter ajepodporov ana dobrovoln ymi dary. Pokud nen ı uvedeno jinak, jsou biblick ecit aty prevzaty ze Svat eho P ısma Prekladu nov eho sveta (se studijn ımi pozn amkami). Tisk a vyd av an ı: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus. Odpovedn y redaktor: Ramon Templeton, Selters/Taunus Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Vsechna pr ava vyhrazena. Printed in Germany.

3 Zusta nvjehovov e ochrann em udol ı Jehova...bude v al cit proti tem n arod um jako v den sv eho v al cen ı, v den boje. (ZECH. 14:3) DOK A ZE S TO VYSVETLIT? Coje zn azorn eno rozdelen ım hory olivovn ık u? Co predstavuje velmi velik e udol ı a jak v nem mu zeme zustat? Cojsou ziv evody akdoznichbudem ıt uzitek? DNE 30. r ıjna 1938 miliony lid ıvespojen ych st atech poslouchaly obl ıben y rozhlasov y po- rad. Ten vecer byla na programu adaptace ve- deckofantastick eho rom anu V alka sv et u. Herci p redstavovali hlasatele zpr av a informovali 1., 2. Jak av alka se r ysuje na obzoru a co behem n ınebudou muset Boz ıslu zebn ıci delat? 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA

4 op rist an ı invazn ıch jednotek z Marsu, kter e m ely na na s ı planet ezp usobit zk azu. A ckoli bylo ozn ameno, ze jde o rozhlasovou hru, mno- ze utok je skutecn y, z ı poslucha ci si mysleli, 4 STR A ZN AV E Z 15. azachv atil je strach. N ekte r ı dokonce podnikli ur cit aopat ren ı, aby se fiktivn ım vet relc um ubr anili. 2 Dnes se na obzoru r ysuje skutecn av alka, ale lid enatonereaguj ı. Nen ıp redpovezen avn e- jak em vedeckofantastick em rom anu, ale v Bo- z ım Slove, Bibli. Je to Armagedon v alka, kterou B uh povede proti tomuto ni cemn emu syst emu v ec ı. (Zjev. 16:14 16) Bo z ı slu zebn ıci na zemi se behem n ınebudoumusetbr anit vetrelc um z jin eplanety.p resto budou ohromeni uzasn ymi ud alostmi a b aze nvzbuzuj ıc ımi projevy Bo z ımoci. UNORA C AST

5 3 S armagedonskou v alkou p r ımo souvis ı proroctv ı ze 14. kapitoly Zecharj a se. I kdy zbylo zaps ano asi p red lety, je pro n as velmi d ule zit e. ( R ım. 15:4) Z velk e c asti se vztahuje na situace, kter eza z ıv abo z ı lid od roku 1914, kdy bylo v nebi z r ızeno mesi a ssk ekr alovstv ı, a tak e na u zasn e ud alosti, kter e se odehraj ı v nejbli z s ıbudoucnosti.v yznamnou ulohu v tomto proroctv ım a velmi velik e udol ı a ziv e vody. (Zech. 14:4, 8) V tomto cl anku se dozv ıme, co je toto udol ıajakvn em Jehovovi slu- zebn ıci mohou naj ıt ochranu. Tak esiuk azeme, co jsou ziv evodyajak yznichm uzeme m ıt uzi- tek. D ıky tomu si nejen uv edom ıme, ze je pot rebujeme p ıt, ale tak e je budeme cht ıt p ıt. V enujme tedy tomuto proroctv ısoust red enou pozornost. (2. Petra 1:19, 20) 3. O kter em proroctv ıbudemeuva zovat a procbyn as melo zaj ımat? 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA

6 PRICH AZ I DEN, KTER Y PATR IJEHOVOVI 4 Proroctv ı ve 14. kapitole Zecharj a se zac ın a slovy: Pohle, p rich az ıden,kter ypat r ıjehovovi. (P re cti Zecharj a se 14:1, 2.) Co je t ımto dnem? Je to P an uv den, kter yza cal, kdy zse kr alovstv ısv eta... stalo kr alovstv ım na seho P ana a jeho Krista. (Zjev. 1:10; 11:15) Za cal zr ızen ım mesi a ssk eho kr alovstv ı v roce Nekolik desetilet ıp redt ım Jehovovi sluzebn ıci 6 STR A ZN AV E Z 15. ze v tom roce skonc ı ustanoven e oznamovali, casy n arod u a ze od t edobybudousv et postihovat neb yval et e zkosti. (Luk. 21:24) Jak na to n arody reagovaly? M ısto aby politi ct ı a n a- bozen st ıv udci tomuto varov an ıv enovali pozornost, vysm ıvali se mu a pron asledovali horliv e 4. (a) Kdy zacal den, kter ypat r ı Jehovovi? (b) Co Jehovovi sluzebn ıci oznamovali desetilet ıp red rokem 1914 a jak na to reagovali svetov ıv udci? UNORA C AST

7 pomazan ek res any. T ım se vlastn evysm ıvali samotn emu v semohouc ımu Bohu, proto ze pomazan ıvyslancikr alovstv ızastupuj ı nebesk y Jeruzal em mesi a ssk ekr alovstv ı, jeho zjsou sou c ast ı. (Hebr. 12:22, 28) 5 Zecharj a sp redpov ed el, co n arody podniknou: M esto [Jeruzal em] bude skute cn edobyto. M esto p redstavuje Bo z ımesi a ssk ekr alovstv ı. Na zemi ho zastupuj ıjehoob can e, ostatek pomazan ych k res an u. (Fil. 3:20) B ehem prvn ı sv etov ev alky byli brat ri, kte r ıst ali v cele pozemsk e c asti Jehovovy organizace, dobyti, neboli zat ceni, a posl ani do v ezen ıvatlant evamerick em st at egeorgia.coznamen a, ze domy [byly] vypleneny? Nepr atel ejednalist emito i dal- s ımi vern ymi kres any nespravedlive a krut 5., 6. (a) Co podnikly n arody proti mestu a jeho obcan um? (b) Kdo byli zb yvaj ıc ızlidu? 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA e,

8 zak azali jejich literaturu a sna zili se zastavit kazatelsk ed ılo. 6 Mocn ınep r atel esicebo z ıslu zebn ıky po- cetnep revysovali, ocer novali je, staveli se jim na odpor a pron asledovali je, ale prav euct ıv an ıodstran eno b yt nemohlo. Byli tu zb yvaj ıc ı z lidu, tedy clenov e pomazan eho ostatku, kte r ı loaj aln eodm ıtli b yt z m esta od r ıznuti. 7 Vztahuje se toto proroctv ıpouzenaobdob ıprvn ısv etov ev alky? Ne. N arody m ely proti pomazan emu ostatku a jeho vern ym spolec- n ık um s pozemskou nadej ıpodniknoutdal s ı utoky. (Zjev. 12:17) K velk emu pron asledov a- n ıdo slo napr ıklad behem druh e sv etov ev al- ky. To, ze pomazan ı k res an e zustali vern ı, n as povzbuzuje, abychom vytrvali v jak ychkoli 7. V cem jsou Jehovovi pomazan ı sv edkov e p r ıkladem pro prav ek res any dnes? 8 STR A ZN AV E Z 15. UNORA C AST

9 zkou sk ach, kter e mohou p rij ıt. M u ze to b yt odpor ze strany nev e r ıc ıch p r ıbuzn ych, koleg unebo spoluz ak u, kter ısen am kvuli nas ıv ıre vysm ıvaj ı. (1. Petra 1:6, 7) Bez ohledu na to, kde zijeme, jsme rozhodnuti zustat vern ıaneb at se nikoho, kdo se n am postav ınaodpor.(fil. 1:27, 28) Kde ale Jehov uv lid najde bezpe c ı, kdy zsenach az ıvesv et e, kter yhonen avid ı? (Jan 15:17 19) JEHOVA TVOR I VELMI VELIK E UDOL I 8 Jelikoz m esto je symbolem nebesk eho Jeruzal ema, [hora] olivovn ık u, kter ajep red Jeruzal emem, mus ıb yt tak e symbolick a. Co zn a- zornuje? Jak se uprostred rozpolt ı astanouse zn ıdv ehory?pro c o nich Jehova mluv ıjako 8. (a) Co v Bibli nekdy zn azor nuj ıhory?(b)cop redstavuje hora olivovn ıku? 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA

10 osv ych hor ach? (P re cti Zecharj a se 14:3 5.) V Bibli hory n ekdy zn azor nuj ıkr alovstv ıneboli vl ady. Bible tak espojujebo z ıhoruspo zehn a- n ım a ochranou. ( Zalm 72:3; Iz. 25:6, 7) Hora olivovn ık u, na kter eb uh stoj ıakter ajena v ychod od Jeruzal ema, tedy p redstavuje Jehovovu svrchovanost neboli jeho absolutn ıvl adu nade v s ım. 9 Co znamen a, 10 STR A ZN AV E Z 15. ze se hora olivovn ık u rozpolt ı? Hora, kter ajenav ychododjeruzal ema, se rozd el ıvtomsmyslu, ze Jehova vytvo r ıjinou vl adu, kter ajejehovl ad epod r ızen a. Touto druhotnou vl adou je mesi a ssk ekr alovstv ı, jeho z kr alem je Je z ı s Kristus. Jehova proto mluv ı odvouhor ach, kter evzniknourozd elen ım Olivov ehory,jakoosv ych hor ach. (Zech. 14:4, pp c.) Ob ejsoujeho. 9. Co znamen a, ze se hora olivovn ık u rozpolt ı? UNORA C AST

11 10 Kdyz se symbolick ahorarozd el ı, polovina na sever a polovina na jih, Jehovovy nohy zu- stanou na obou hor ach. Pod jeho nohama vznikne velmi velik e udol ı. Toto symbolick e udol ızn azornuje Boz ıochranu.takjakojsou lid echr an eni v udol ımezidv ema horami, Jehovovi slu zebn ıci jsou v bezpe c ıpodbo z ısvrchovanou vl adou a pod vl adou jeho Syna. Jehova nikdy nedovol ı, aby cist euct ıv an ı zaniklo. Kdy se hora olivovn ık u rozpoltila? Stalo se to v roce 1914, kdy zbylonakonci cas upohan uz r ızeno mesi a ssk ekr alovstv ı. Kdy prav ıbo z ıslu zebn ıci zacali do tohoto symbolick eho udol ıprchat? 11 Jez UTEK DO UDOL IZA C IN A! ıs sv e n asledovn ıky varoval: Budete 10. Co zn azor nuje velmi velik e udol ı, kter ejemezidv ema horami? 11., 12. (a) Kdy zacal utek do symbolick eho udol ı? (b) Co je dukazem toho, ze Jehova svuj lid chr an ı? 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA

12 p redm etem nen avisti v sech n arod ukv uli m emu jm enu. (Mat. 24:9) B ehem posledn ıch dn utohoto syst emu v ec ı, tedy od roku 1914, je tato nen avist obzvl a s siln a. I kdy znep r atel evpr u- b ehu prvn ısv etov ev alky krut epron asledovali pomazan y ostatek, nepoda rilo se jim tuto skupinu v ern ych k res an u zlikvidovat. V roce 1919 byli vysvobozeni ze sp ar uvelk eho Babyl onu, svetov e r ı se falesn eho n abo zenstv ı. (Zjev. 11:11, 12) Tehdy za cal 12 STR A ZN AV E Z 15. utek do udol ımezije- hovov ymi horami. 12 Od roku 1919 udol ıbo z ı ochrany poskytujebezpe c ıprav ym Bo z ım slu zebn ık um po cel em sv et e. V uplynul ych desetilet ıch se v mnoha c astech sv eta vl ady sna zily zastavit kazatelsk ed ılo sv edk u Jehovov ych a zakazovaly jejich literatu- Viz knihu Zjeven ı Jehoslavn evyvrcholen ısep ribl ı zilo!, strany 169 a 170. UNORA C AST

13 ru. To se d eje v n ekter ych zem ıch i dnes. I kdyby se v sak vl ady sna zily sebev ıc, nikdy se jim nepoda r ıprav euct ıv an ıvym ytit! Jehovova mocn a pa ze bude st ale s jeho lidem. (5. Moj z. 11:2) 13 Pokud budeme Jehovovi st ale v ern ı, on ajehosyn,je z ı s Kristus, budou jednat v n a s prospech. Buh nepripust ı, aby n as kdokoli nebo cokoli uchv atilo z jeho ruky. (Jan 10:28, 29) Je p ripraven n am poskytnout jakoukoli pomoc, kterou budeme pot rebovat, abychom ho mohli poslouchat jako Svrchovan eho panovn ıkaaz u- stat v ern ymi poddan ymi mesi a ssk eho kr alovstv ı. Je zivotn e d ule zit e z ustat v jeho udol ı ochrany, proto ze bude m ıt pro Bo z ıslu zebn ıky je st ev et s ıv yznam b ehem rychle se bl ı z ıc ıho velk eho sou zen ı. 13. Jak mu zeme zustat v Jehovoveochrann em udol ıapro c je to dnes dule zit ej s ıne zkdyd r ıv? 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA

14 PRICH AZ I DEN... V AL CEN I 14 Jak se bude pribli zovat konec tohoto syst emu v ec ı, Satan zintenzivn ı utoky na Jehovovy slu zebn ıky. Potom v den sv eho v al cen ı B uh zakro c ı proti sv ym nep r atel um. Postar ase o to, aby jeden ze Satanov ych utok ubylt ım posledn ım. V ten den se vyznamen a jako slavn y v ale cn ık, a to v ıc ne zvjak ykoli jin y den boje. (Zech. 14:3) 15 Az p rijde den Boz ıho v al cen ı, jak na tom budou ti, kdo budou mimo velik e udol ı ochrany? Nebude na n esv ıtit z adn edrahocenn esv etlo Bo z ıp r ızn e. V tomto dni boje k u n, mula, velbloud, osel a dom ac ızv ı re ka zd e- ho druhu, co z jsou symboly zbran ıavojensk e techniky n arod u, ztuhnou, tedy budou vy 14 STR A ZN AV E Z 15. UNORA ra- 14., 15. Jak na tom budou ti, kdo v den [Boz ıho] v al cen ı budou mimo velik e udol ı? C AST

15 zeny z provozu. Jehova tak epou zije metlu, neboli mor. A uzsetospln ı doslova, nebo ne, tato metla umlc ıd esiv ev yhruzky. V ten den cloveku oci... shnij ıvd ulc ıch, a jazyk, ten mu shnije. Znamen ato, ze nepr atel ebudou schopni za uto cit pouze naslepo a jejich vyz yvav a re c bude uml cena. (Zech. 14:6, 7, 12, 15) Bez ohledu na to, kde se budou nach azet, neuniknou zni cen ı. S ıly se sikovan enasatanov e stran e budou ohromn e. (Zjev. 19:19 21) Pobit ı od Jehovy budou toho dne jist ezjednoho konce zem ea znadruh ykoneczem e. (Jer. 25:32, 33) 16 V alka vzdycky prin a s ıutrpen ı, a to i tem, kdo nakonec zv ıt ez ı. Mu ze se st at, ze nebudeme 16. Vzhledem k tomu, ze se bl ı z ıdenbo z ıho v al cen ı, o kter ych ot azk ach bychom meli uvazovat a co bude zivotn ed ulezit e? 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA

16 m ıt co j ıst. Mozn ap rijdeme o majetek. Mozn a zivotn ı uroven a bude omezena nase klesne osobn ı svoboda. Pokud n as takov e t ezkosti postihnou, jak budeme reagovat? Zpanika r ı- me? Z rekneme se sv e v ıry? Ztrat ıme nad eji a propadneme zoufalstv ı? Bude zivotn ed ule zit e, abychom si b ehem velk eho sou zen ıudr zeli v ıru v Jehovovu zachra nuj ıc ı moc a z ustali v jeho udol ı ochrany. (P re cti Habakuka 3:17, 18.) VYJDOU ZIV EVODY 17 Po Armagedonu budou od s ıdla mesi a s- sk eho kr alovstv ı plynout ziv evody.zn azor- nuj ı Jehovova opatren ıproto,abylid emohli z ıt ve cn e. V ychodn ımo re predstavuje Mrtv e 17., 18. (a) Co jsou ziv e vody? (b) Co predstavuje v y- chodn ımo re a co z apadn ımo re? (c) Kdyzp rem y sl ı sobudoucnosti, k cemu jsi rozhodnut y? 16 STR A ZN AV E Z 15. UNORA C AST

17 mo re a z apadn ı mo re St redozemn ı mo re. Ob e souvis ı s lidmi. Mrtv emo re v ysti zn e symbolizuje ty, kdo jsou ve spole cn em hrob e lidstva a budou vzk r ı seni. Jeliko z St redozemn ı mo re se hem z ı zivotem, trefn ezn azor nuje velk yz astup, kter yp re zije Armagedon. (P re cti Zecharj a se 14:8, 9; Zjev. 7:9 15) Ob e skupiny budou p ıt ziv evody z reky vody zivota. (Zjev. 22:1, 2) Povede to k tomu, ze vsichni z ıskaj ı dokonalost a ve cn y zivot. 18 D ıky Jehovov eochran ep re zijeme konec tohoto ni cemn eho syst emu v ec ı a budeme z ıt vbo z ım spravedliv em nov em sv et e. I kdy zjsme p redm etem nen avisti v sech n arod u, bu me rozhodnuti z ustat v ern ymi poddan ymi Bo z ı- ho kr alovstv ıanikdyneopou st ejme Jehovovo ochrann e udol ı. 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA

18 Nenech se nic ım pripravit osl avu od Jehovy Kdo je pokorn y v duchu, uchop ısl avu. (PR ISL. 29:23) JAK BYS ODPOV ED EL? Vjak em smyslu Jehova lidem poskytuje sl avu? C ım bychom se o sl avuodbohamohlip ripravit? Proclze r ıci, ze nase vytrvalost mu ze znamenat sl avu pro druh e? CO SI p redstav ı s, kdy zsly s ı sslovo sl ava? Vybav ı s si biblick ever se, kter emluv ıobo z ısl av e, je zsezra c ıvestvo ren ı? ( Zalm 19:1) Nebo si vzpomene s na n ejak e lidi, kte r ı se proslavili sv ym bohatstv ım, moudrost ıneboschopnostmi? Hebrejsk yv yraz prekl adan yjako sl ava 1., 2. (a) Jak yjep uvodn ıv yznam slova sl ava? (b) Jak y- mi ot azkami se budeme v tomto cl anku zab yvat? 18 STR A ZN AV E Z 15. UNORA C AST

19 vsob enesemy slenku t ıhy. Ve starov eku, kdy se mince vyr ab ely z drah ych kov u, se jejich hodnota ur covala podle v ahy c ım t e z s ımince byla, t ım v et s ı m ela hodnotu. Proto se slovo p rekl adan e jako sl ava za calo pou z ıvat ikozna cen ın e ceho, co je velmi vz acn enebop u- sobiv e. 2 Lid e obvykle oslavuj ın ekoho, kdo m av y- znamn epostaven ınebojepopul arn ı. V Bibli je re ceno, ze i Buh nekter ym lidem d av aur citou sl avu. Nap r ıklad v P r ıslov ıch 22:4 cteme: V y- sledek pokory a b azn ep red Jehovou je bohatstv ıasl ava a zivot. A ucedn ık Jakub napsal: Pokorte se v Jehovov ych oc ıch, a on v as vyv y- s ı. (Jak. 4:10) V jak em smyslu Jehova lidem poskytuje sl avu? C ım bychom se o ni mohli p ripravit? A jak m u zeme pom ahat druh ym, aby ji tak ez ıskali? 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA

20 3 Zalmista s duv erou rekl, jeho pravici a povede ho k opravdov cti 20 STR A ZN AV E Z 15. ze Jehova uchop ı esl ave. (Pre- Zalm 73:23, 24.) Jak Jehova vede sv epokorn eslu zebn ıky ke sl av e? D el atomnohazp u- soby. Nap r ıklad jim pom ah aporozum et tomu, jak ajejehov ule.(1.kor.2:7)t em, kdo mu naslouchaj ıa r ıd ısejehoslovy,tak eumo z nuje, aby kn emu meli bl ızk y vztah. (Jak. 4:8) 4 Nav ıc jim sv e ruje drahocenn ypoklad kazatelskou slu zbu.(2.kor.4:1,7)aslu zba vede ke sl av e. T em, kdo slu zbou p rin a s ıchv alu Bohu apom ahaj ıdruh ym, Jehova slibuje: Budu ct ıt ty, kdo ct ımne. (1.Sam.2:30)Takov ı lid emaj ı dobr ejm eno u Jehovy a tak e dobrou pov est mezi ostatn ımi Bo z ımi slu zebn ıky. (P r ısl. 11:16; 22:1) 5 Ajak ajecek a budoucnost? Kazd Jak ymi zp usoby n as Jehova vede ke sl av e? y, kdo se UNORA C AST

21 r ıd ıvyb ıdkou doufej v Jehovu a drz se jeho cesty, dost av a tento slib: [Jehova] tevyv ys ı, abys vzal do vlastnictv ızemi.a zbudouod r ıznuti ni- cemn ı, uvid ı sto. ( Zalm 37:34) Tito lid esemo- hou te sit na jedinecn ydarvpodob ev ecn eho zivota. ( Zalm 37:29) NEPRIJ IM AM SL AVU OD LID I 6 C ım bychom se o sl p ripravit? Jednou v ec ıbymohlob yt to, avu od Jehovy mohli ze bychom p ripisovali p r ıli snou v ahu n azor um lid ı, kte r ısbohemnemaj ıdobr y vztah. Zamysleme se nad slovy apo stola Jana, kter aset ykala n e- kter ych v yznamn ych mu z u v Je z ı sov e dob e: Mnoz ızvl adc uv[je z ı se] skute cn euv e rili, ale kvuli farizeum ho nevyznali, aby nebyli vyhn a- ni ze synag ogy; nebo milovali lidskou sl avu 6., 7. Procmnoz ılid e nebyli ochotni prijmout Jez ı se jako Mesi a se? 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA

22 v ıce ne zsamotnoubo z ısl avu. (Jan 12:42, 43) Kdyby tito vl adci nep rikl adali n azor um farize u takovou d ule zitost, ud elali by mnohem l epe. 7 U zd r ıv Je z ı svysv etlil, pro chomnoz ınejsou ochotni p rijmout a uv e rit v n ej. (P re cti Jana 5:39 44.) Izraelsk yn arod ocek aval pr ı- chod Mesi a se cel astalet ı. KdyzJe z ı sza cal vyucovat, nekte r ı Zid emo zn a z Danielova proroctv ı rozpoznali, ze ustanoven y cas pro pr ıchod Krista uznastal.n ekolik mes ıcup redt ım zacal k azat Jan Krtitel a mnoz ı r ıkali: Je to snad Kristus? (Luk. 3:15) Kdy z se pak ale dlouho o cek avan ymesi a s skute cn e objevil, ti, kte r ıbyli zb ehl ıvz akon e, ho odm ıtli p rijmout. Pro c? Je z ı snatojasn epouk azal ot azkou: Jak m u zete v e rit, kdy zp rij ım ate sl avu jeden od druh eho anehled ate sl avu, kter a je od jedin 22 STR A ZN AV E Z 15. eho Boha? UNORA C AST

23 8 Jak by se mohlo st at, ze by sl ava od lid ıpro n as za cala b yt d ule zit ej s ıne zsl ava od Boha? Zkusme si sl avu p rirovnat ke sv etlu. Vesm ır, kter yn as obklopuje, je pln yz a r ıc ıch hv ezd. Vzpom ın a s si, kdy jsi naposledy obdivoval n adheru jasn eno cn ı oblohy? Sl ava hv ezd je uchvatn a. (1. Kor. 15:40, 41) Co kdy z se ale na oblohu pod ıv a svem este? Svetla, kter ajsoukolemtebe, ti do znacn em ıry znemozn ıvid et svetlo, jezvy- za ruj ıhv ezdy. Je to snad proto, ze by svetla z ulic, stadion u a budov byla siln ej s ınebokr asn ej s ıne zt rpyt hv ezd? Samoz rejm e ze ne. D uvodem je to, ze sv etla m esta jsou bl ı zabr an ın am no cn ı oblohu vid et v cel ejej ın adhe re. Hv ezdy m u zeme pln e obdivovat pouze tam, kde n as z adn eum el esv etlo neru s ı. 8., 9. Jak by se mohlo st at, ze bychom se kvuli sl av eodlid ı pripravili o sl avu od Boha? Zn azorni to. 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA

24 9 Podobn e pokud by na semu srdci byla bl ızk asl ava od lid ı, mohli bychom p restat hledat sl avu od Jehovy a ztratit pro ni ocen en ı. Mnoz ı lid enap r ıklad odm ıtaj ıp rijmout zpr avu o Kr a- lovstv ıproto, ze maj ıobavy,cosionichbudou myslet jejich zn am ı a rodinn ıp r ıslu sn ıci. Mohla by v sak touha z ıskat sl avu od lid ı ovliv novat ibo z ıslu zebn ıky? Co kdy znap r ıklad mlad y zv estovatel dostane za ukol k ho lid edob re znaj ı, ale nev ed ı, 24 STR A ZN AV E Z 15. azat v obvodu, kde ze je svedek Jehovuv? Ovl adne ho strach natolik, ze do obvodu nepujde? A co kdyzsen ekomu druz ıposm ı- vaj ı kv uli tomu, ze si d av a duchovn ı c ıle? Dovol ı, aby jeho rozhodov an ı ovlivnovali lid e, kter ınemaj ı duchovn ı pohled? Nebo si pred- ze se kres an dopustil v a zn eho hr ıchu. stavme, Bude ho zakr yvat,abyneztratilv ysady ve sboru nebo aby nezklamal sv ebl ızk e? Pokud je pro UNORA C AST

25 nej nejdule zit ej s ınapravitsv uj vztah s Jehovou, zavol astar s ımu ze sboru a poz ad ajeopomoc. (Pre cti Jakuba 5:14 16.) 10 Ikdy z se usilovn esna z ı spracovatnasv e k res ansk eosobnosti,m u ze se st at, ze ti n ekdo ze spoluv e r ıc ıch opakovan ed av arady.jaknato bude sreagovat?p rev a z ıvtob ep ycha ci touha zachovat si tv a r a ospravedlnit se? Nebo se nad jeho postrehy zamysl ı san eco si z nich vezmes? Tak esem u ze st at, ze s nek ym ze sboru pracuje s na ur cit em ukolu. Bude va se spolupr ace ovlivn ena soupe ren ım o to, komu bude p rips a- na z asluha za dobr en apady a vynalo zen e usil ı? Pokud se do n ejak etakov e situace dostane s, pamatuj na to, ze kdo je pokorn y v duchu, uchop ısl avu. (P r ısl. 29:23) 10. (a) Co by se mohlo st at, kdybychom meli pr ıli sn eobavy z toho, jak se na n as d ıvaj ıdruz ı? (b) Co z ısk ame, kdyz jsme pokorn ı? 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA

26 11 Nato,abynehledalisl avu od lid ı, by si m e- li d avat pozor tak estar s ı a ti, kdo o tento u rad usiluj ı. (1. Tim. 3:1; 1. Tes. 2:6) Jak by se m el zachovat bratr, kter eho n ekdo up r ımn epochv a- l ızadob re odvedenou pr aci? Asi ho nenapadne, ze by si za cal stav et pomn ık, jako to ud elal kr al Saul. (1. Sam. 15:12) Uvedom ısiv sak, ze ıjenjehovov enezaslou zen e za sv uj usp ech vd e c laskavosti a ze i to, 26 STR A ZN AV E Z 15. ceho snad dos ahne v budoucnosti, pln e z avis ı na Bo z ım po zehn an ı a pomoci? (1. Petra 4:11) Na se vnit rn ıreakce na to, kdy zn as n ekdo chv al ı, ukazuje, jak ydruh sl avy ve skute cnosti hled ame. (P r ısl. 27:21) P REJETE SI CINIT TOUHY SV EHO OTCE 12 Dals ı v ec ı, kter a by n as mohla pripra- 11. Jak abym ela b yt nase vnitrn ı reakce na pochvalu a proc? 12. Co nekter ym Zidum br anilo naslouchat Jez ı sovi? UNORA C AST

27 vovat o sl avu od Boha, jsou na se touhy. Nespr avn etouhyn am toti z mohou zabr anit v tom, abychom naslouchali pravde. (Precti rekl, ze nena- ze si prej ı cinit 8:43 47.) Nekter ym Zid um Jez ı s slouchaj ı jeho poselstv ıproto, Jana touhy sv eho otce, D abla. 13 To, po cem touz ıme, m a vliv na to, cemu naslouch ame. (2. Petra 3:5) Jehova n as stvo ril s u zasnou schopnost ın ekter e zvuky nevn ımat. Zamysli se nad t ım, kolik ruzn ych zvukudok a- ze spr av ete zachytit.p red chv ıl ıjsimnoho znichpravd epodobn e neregistroval. Je to proto, ze limbick ysyst em v mozku ti pomohl soustredit se na jeden zvuk, presto ze jsi jich slysel v ıc. Odborn ıci v sak zjistili, ze zpracov av an ıv ı- ce zvukusou casnejeobt ızn ej s ı, kdyzsejedn a 13., 14. (a) Jak podle odborn ık umozekzpracov av alidskou rec? (b) Co rozhoduje o tom, komu naslouch ame? 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA

28 o lidskou re c. To znamen a, 28 STR A ZN AV E Z 15. ze kdyzsly s ı s re c dvou lid ız aroven, mus ı s si vybrat, komu budes naslouchat. Tvuj v yb er bude z aviset na tom, co slyset chces. ho otce, Zid e, kte r ısip r ali cinit touhy sv e- D abla, Je z ı sovi nenaslouchali. 14 VknizeP r ıslov ısemluv ı o tom, UNORA ze kaz- d y z n as dost av apozv an ı do obrazn eho domu moudrosti a domu hlouposti. (P r ısl. 9:1 5, 13 17) Jak moudrost, tak hloupost na n as st a- le volaj ıamysemus ıme rozhodnout, kter epozv an ı p rijmeme. Nase rozhodnut ı z avis ı na c ıv ulisip rejeme konat. Lid e, kter ıpa- tom, tr ıkje z ı sov ym ovc ım, naslouchaj ıjehohlasu an asleduj ı ho. (Jan 10:16, 27) Jsou na stran e pravdy. (Jan 18:37) Neznaj ı hlas ciz ıch lid ı. (Jan 10:5) Ti, kdo Je z ı se pokorn en asleduj ı, z ısk avaj ısl avu. (P r ısl. 3:13, 16; 8:1, 18) C AST

29 TA PRO V AS ZNAMENAJ ISL AVU 15 Jak mu zeme druh ym pom ahat, aby i oni z ıskali sl avu od Boha? Mimo jin e svou vytrvalost ı. Sboru v Efezu Pavel napsal: Pros ım v as..., abyste se nevzd avali kv uli t emto m ym sou zen ım ve v a s prosp ech, nebo ta pro v as znamenaj ısl avu. (Ef. 3:13) V jak em smyslu Pavlova sou zen ı znamenala pro Efezany sl avu? Z jeho ochoty pokra covat ve slu zb enavzdory zkou sk am mohli vid et, ze b yt k res anem je n eco mimo r adn ehodnotn eho. Jak by to na n ezap u- sobilo, kdyby se Pavel kv uli zkou sk am sv eslu by vzdal? Nedoslibysnadkz averu, vztah s Jehovou, sluzba a nad eje jsou bezcen- ze b yt n e? Pavel svou vytrvalost ıjasn euk azal, kres anem stoj ızajak ekoli obeti. z- ze jejich 15. V jak em smyslu Pavlova souzen ı znamenala pro Efezany sl avu? 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA

30 16 Zamysleme se nad t ım, jak y dopad Pavlova horlivost a vytrvalost mely na jeho spoluve- r ıc ı. Ve Skutc ıch 14:19, 20 cteme, co se mu sta- Zid ezantiochieaikonia, lo v Lyst re: P ri sli 30 STR A ZN AV E Z 15. p remluvili z astupy a ty kamenovaly Pavla a vyvlekly ho z m esta ven, proto ze se domn ıvaly, ze je mrtv y. Kdy zhov sak u cedn ıci obklopili, vstal avstoupildom esta. A p r ı st ıdenode sel s Barnab a sem do Derb e. Zkus si to p redstavit jeden den Pavel t em e rzem rel a druh ydensep e s- ky vydal na 100kilometrovou cestu. 17 Byl mezi ucedn ıky, kter ıpavlovip risli na pomoc, tak etimoteus?z aznam v knize Skutky n am to pr ımo ner ık a, ale mozn etoje.zamysleme se nad t ım, co mu Pavel pozdeji na- 16. Jak et ezkosti Pavel zazil v Lystre? 17., 18. (a) V jak em smyslu mozn atimoteuspavla v erne n asledoval behem ud alost ı, k nimzdo slo v Lystre? (b) Jak y vliv na Timotea mela Pavlova vytrvalost? UNORA C AST

31 psal: Tyjsi...v ernen asledoval m eu cen ı, mou zivotn ıdr ahu,... takov ev eci, jak esemistaly v Antiochii [vyhn an ızm esta], v Ikoniu [nezda- ren y pl an Pavla ukamenovat], v Lystre [kamenov an ı], takov apron asledov an ı, jak ajsem sn a sel; a p rece m ep an ze v sech osvobodil. (2. Tim. 3:10, 11; Sk. 13:50; 14:5, 19) 18 Timoteus ved el, ze Pavel ve vsech techto n a- ro cn ych situac ıch vytrval, a zanechalo to v n em hlubok ydojem.kdy z se Pavel do Lystry vr atil, Timoteus byl pr ıkladn ym kres anem a bratri vlyst re a Ikoniu o nem pod avali dobrou zpr a- Casem byl Timoteus zp u- vu. (Sk. 16:1, 2) sobil yp revz ıt radu odpovedn ych ukol u. (Fil. 2:19, 20; 1. Tim. 1:3) 19 Nase vytrvalost v cin en ıbo z ıv ule mu ze na druh ep usobit podobne. Zejm ena mlad ym mu ze 19. Jak mu ze nase vytrvalost ovlivnovat druh e? 2. C AST STR A ZN AV E Z 15. UNORA

32 n a sp r ıklad pomoci, aby se z nich stali vern ıbo- z ıslu zebn ıci. Mohou se ucit nejen z nasich dovednost ıvkazatelsk eslu zb e, ale tak eztoho,jak reagujeme v n aro cn ych situac ıch. Pavel ve v sem vytrv aval a t ım spoluk res an um pom ahal, aby zust avali vern ı, a z ıskali tak z achranu... spo- cnou sl avou. (2. Tim. 2:10) lu s v e 20 Nem eli bychom tedy i my nad ale hledat sl avu, kter a je od jedin eho Boha? ( Jan 5:44; 7:18) Rozhodn eano.jehovad av a v e cn y zivot t em, kdo hledaj ısl avu. Svou vytrvalost ıvd ıle, jezjedobr e nav ıc mu zeme druh epodn ıtit, aby zust avali vern ı, cozjimp rinese trval yu zitek. (P re cti R ıman um 2:6, 7.) Nenechme se tedy ni c ım p ripravit o sl avu, kterou n am B uh poskytuje. 20. Pro cbychomm eliinad ale hledat sl avu od Boha? 32 STR A ZN AV E Z 15. UNORA wlp13 02/15-B-2

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

Studie o andělech Osnova pro studenty

Studie o andělech Osnova pro studenty Studie o andělech Osnova pro studenty O andělech 1. Co jsou andělé a. Bytosti stvořené Bohem a mající podíl na Božím plánu pro věřící, nebo ti, kteří mu odporují spolu se Satanem, jejich vůdcem b. Anděl

Více

starší žáci PoznejBibli / 2 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra O: O čem začal Ježíš kázat? Najdi odpověď v 17. verši:

starší žáci PoznejBibli / 2 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra O: O čem začal Ježíš kázat? Najdi odpověď v 17. verši: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra Na mořském břehu často uvidíte rybáře

Více

podobenství strýčka Lukáše

podobenství strýčka Lukáše Podobenství o rozsévači Podobenství o rozsévači Základní text: Lukáš 8, 4-15 2. Timoteovi 3, 16-17 Kdo a proč nám dal Bibli? Vysvětli na praktických životních situacích, co se nám může stát při zvěstování

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I

HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 15. PROSINCE 2013 STUDIJN I CL ANKY 3. 9. ÚNORA Nenech se rychle otr ast ve sv em sm y slen ı STRANA 6 P ISN E: 65, 59 10. 16. ÚNORA Budes pro Kr alovstv

Více

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS Přicházející Král MICHAL KLESNIL Nakladatelství KMS Praha 2012 Ing. Michal Klesnil Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2012 Třetí svazek edice Nad Biblí Biblické

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

The University of Plymouth

The University of Plymouth The University of Plymouth Jmenuji se Lukáš Widomski, je mi 19 let a tento rok jsem udělal maturitu na SPŠ EI Kratochvílova 7. Označil bych se jako průměrný, cílevědomý student, který vzal osud do svých

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

Číslo: RP 1/08 Téma: Periodická tabulka prvků Jméno: Šárka Čudová

Číslo: RP 1/08 Téma: Periodická tabulka prvků Jméno: Šárka Čudová Číslo: RP 1/08 Téma: Periodická tabulka prvků Jméno: Šárka Čudová Tématem mé ročníkové práce je Periodická tabulka prvků. Práce je rozdělena do několika částí. V první části se zabývám samotným pojmem

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I

HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 15. LEDNA 2014 STUDIJN I CL ANKY 3. 9. BREZNA Uct ıvejme Jehovu, Kr ale ve cnosti STRANA 7 P ISN E: 106, 46 10. 16. BREZNA 100 let vl ady Jez ıse Krista

Více

Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1 / 2011 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1 / 2011 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1 / 2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Milovice vydává dne 31.1.2011 podle 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Denne. ˇ zkoumejme P ısmo

Denne. ˇ zkoumejme P ısmo Denne zkoumejme P ısmo 2014 Denne zkoumejme P ısmo 2014 Jm eno Denne zkoumejme P ısmo 2014 2013 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA Examining the Scriptures Daily 2014 2013 Wachtturm Bibel-

Více

Využití EduBase ve výuce 10

Využití EduBase ve výuce 10 B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 10 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Autorský

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE

DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE 13 7. ledna 2001 DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE Směrnice ČBK VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V

Více

Zapamatujte si: Žijeme ve vibračním Vesmíru, kde vládne Zákon Přitažlivosti.

Zapamatujte si: Žijeme ve vibračním Vesmíru, kde vládne Zákon Přitažlivosti. ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI je magnetická síla působící v celém Vesmíru.Všechno kolem nás je ZP ovlivněno. Je to podstata všech projevů, které vidíme. Vrána k vráně sedá, rovného si hledá a smolné dny jsou důkazem

Více

ŽÍT JAKO BOŽÍ DĚTI. Biblické texty na tento týden: Gn 3,5; Ž 51,4; Iz 1,2; J 1,12; Žd 9,26.28; 1 J 3,1 10. Základní verš.

ŽÍT JAKO BOŽÍ DĚTI. Biblické texty na tento týden: Gn 3,5; Ž 51,4; Iz 1,2; J 1,12; Žd 9,26.28; 1 J 3,1 10. Základní verš. Týden od 9. do 15. srpna 2009 Biblické texty na tento týden: Gn 3,5; Ž 51,4; Iz 1,2; J 1,12; Žd 9,26.28; 1 J 3,1 10 Základní verš Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími,

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah:

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah: Láska Téma: Láska a odpovědné předávání lidského života Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Přednáška o odpovědném rodičovství Čtvrtek 18.00

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice. Absolventská práce JEZDECKÉ STYLY

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice. Absolventská práce JEZDECKÉ STYLY Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce JEZDECKÉ STYLY Marek Martínek 9.B Vedoucí práce: Mgr. Václav Zajíc Školní rok 2013/14 Prohlášení Prohlašuji,

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 4 / 2008 o místních poplatcích Město Nejdek na základě usnesení zastupitelstva č. ZM/197/9/08 ze dne 10.4. 2008 v souladu s ustanovením 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE 6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE Úvod Pro bezproblémové vztahy ve školním prostředí je třeba znát dynamiku interakcí a pravidla komunikace. Je nutné, aby všichni měli možnost se svobodně

Více

Regulovaný vysokonapěťový zdroj 0 až 30 kv

Regulovaný vysokonapěťový zdroj 0 až 30 kv http://www.coptkm.cz/ Regulovaný vysokonapěťový zdroj 0 až 30 kv Popis zapojení V zapojení jsou dobře znatelné tři hlavní části. První z nich je napájecí obvod s regulátorem výkonu, druhou je pak následně

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

UZAVÍRÁNÍ SŇATKŮ Z HLEDISKA ŘÁDŮ ČCE A ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU 1

UZAVÍRÁNÍ SŇATKŮ Z HLEDISKA ŘÁDŮ ČCE A ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU 1 UZAVÍRÁNÍ SŇATKŮ Z HLEDISKA ŘÁDŮ ČCE A ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU 1 1. Co je manželství Právní řád ČR: Podle zákona o rodině je manželství trvalé společenství muže a ženy založené zákonem požadovaným způsobem.

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

P r a V I d l a. C Esk A Pr Av i dla

P r a V I d l a. C Esk A Pr Av i dla Cˇ e s k á P r a V I d l a C Esk A Pr Av i dla Obsah 20 figurek průzkumníků ve 4 různých barvách 1 zeď s hieroglyfy 1 herní deska 7 destiček podlahy ``kámen a písek`` 16 skarabů 6 malých karet prokletí

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Příloha č. 3

VOLEBNÍ ŘÁD Příloha č. 3 VOLEBNÍ ŘÁD Příloha č. 3 I. ÚVOD 1. Pán Ježíš Kristus povolává jednotlivé členy církve do rozličné služby prostřednictvím jejich o darování dary Ducha svatého (Ř 12,3-8; 1Kor 12; Ef 4, 11-12) 2. 2. Působením

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 92/2011-93 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

/01. Identifikační kód PDY 00001. 02. Kód životní situace SC00001. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci

/01. Identifikační kód PDY 00001. 02. Kód životní situace SC00001. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci /01. Identifikační kód PDY 00001 02. Kód životní situace SC00001 03. Pojmenování (název) životní situace Žádost o vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Od 01.01.2012 se vyrábějí

Více

Obsah. P ře d m lu va...11

Obsah. P ře d m lu va...11 Obsah P ře d m lu va...11 1 / Péče o z ra lo u p le ť... 15 Co je to zralá p le ť... 15 Některé pověry v používání k o s m e tik y...17 Vypadat dobře bez ohledu na v ě k... 18 Ve d v a c e ti...18 Ve t

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice (Praha, 23. března 2016) Téměř tři čtvrtiny budoucích mladých lékařů a lékařek (72%) plánují po ukončení jejich vysokoškolského

Více

Řešení: Dejme tomu, že pan Alois to vezme popořadě od jara do zimy. Pro výběr fotky z jara má Alois dvanáct možností. Tady není co počítat.

Řešení: Dejme tomu, že pan Alois to vezme popořadě od jara do zimy. Pro výběr fotky z jara má Alois dvanáct možností. Tady není co počítat. KOMBINATORIKA ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Příklad 1 Pan Alois dostal od vedení NP Šumava za úkol vytvořit propagační poster se čtyřmi fotografiemi Šumavského národního parku, každou z jiného ročního období (viz obrázek).

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

MOTOROVÝ VŮZ 173 002-7 DR OD FIRMY KRES 21.12.2015

MOTOROVÝ VŮZ 173 002-7 DR OD FIRMY KRES 21.12.2015 V roce 1965 představila vagonka Bautzen jako následníka stroje VT 4.12.01 (173 001) z roku 1964 druhý prototyp s označením VT 4.12.02, takzvaný kolejový autobus (Schienenbus). Vůz měl větší výkon než jednička

Více

Vybrané změny v oblasti nemovitostí ve vztahu k energetice

Vybrané změny v oblasti nemovitostí ve vztahu k energetice Nová civilní legislativa Vybrané změny v oblasti nemovitostí ve vztahu k energetice (pohled provozovatele přenosové soustavy) Vlastimil Diviš právník odbor Právní služby, ČEPS, a. s. seminář AEM 29.5.2014

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

Zákon a evangelium. Texty na tento týden: Ž 19,8.9; Ř 7,12; 1J 2,3.7; 5,3; Ř 3,19.20; Ex 20,8 11; Dt 5,15

Zákon a evangelium. Texty na tento týden: Ž 19,8.9; Ř 7,12; 1J 2,3.7; 5,3; Ř 3,19.20; Ex 20,8 11; Dt 5,15 Týden od 2. do 8. prosince 10 Texty na tento týden: Ž 19,8.9; Ř 7,12; 1J 2,3.7; 5,3; Ř 3,19.20; Ex 20,8 11; Dt 5,15 Základní verš Podle toho víme, že jsme ho (Ježíše Krista) poznali, jestliže zachováváme

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben 2005 duben ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST ZLATÉ HORY KDO JSME Reach Out For Christ (ROFC) je mezinárodní misijní organizace, která byla založena australským evangelistou Stevem

Více

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 11. 12. 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

Disciplinární řád. 1 Účel disciplinárního řádu

Disciplinární řád. 1 Účel disciplinárního řádu Disciplinární řád 1 Účel disciplinárního řádu Disciplinární řád upravuje postup čestné rady Komory, práva a povinnosti účastníků disciplinárního řízení a úkony, které s disciplinárním řízením souvisejí

Více

PROVÁDĚCÍ OPATŘENÍ KE KODEXU CHOVÁNÍ POSLANCŮ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V SOUVISLOSTI S FINANČNÍMI ZÁJMY A STŘETY ZÁJMŮ

PROVÁDĚCÍ OPATŘENÍ KE KODEXU CHOVÁNÍ POSLANCŮ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V SOUVISLOSTI S FINANČNÍMI ZÁJMY A STŘETY ZÁJMŮ PROVÁDĚCÍ OPATŘENÍ KE KODEXU CHOVÁNÍ POSLANCŮ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V SOUVISLOSTI S FINANČNÍMI ZÁJMY A STŘETY ZÁJMŮ ROZHODNUTÍ PŘESEDNICTVA ZE DNE 15. DUBNA 2013 Kapitoly: 1. Dary obdržené při oficiálním

Více

ZÁKON. ze dne 30. června 1966. o osobním vlastnictví k bytům. Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

ZÁKON. ze dne 30. června 1966. o osobním vlastnictví k bytům. Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: 52 ZÁKON ze dne 30. června 1966 o osobním vlastnictví k bytům Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: Základní ustanovení 1 Ve snaze rozšířit možnosti uspokojování

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane.

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane. 1 Vršovice 29.11.2009 Pozdrav: V tuto první neděli adventní, při které budeme moci prožít radost křtu malé Miriam, vám přeji milost a mír od Hospodina, který nás svolal dohromady do tohoto shromáždění

Více

Základní kynologická organizace Zásmuky

Základní kynologická organizace Zásmuky Zápis č. 1/2014 z členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 6.12.2014 Přítomni: Zdeněk Auterský, Peter Andel, Michaela Černá, Hana Dobšová, Pavel Drahoš, Gabriela Kořínková, Pavel Kotrba, Libor Kytka,

Více

Jak se ČNB stará o českou korunu

Jak se ČNB stará o českou korunu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Jak se ČNB stará o českou korunu Esej na odborné téma Jméno: Nicola Lužíková Ročník: 3. JAK SE ČNB STARÁ O

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

E ˇ Z. 2. 8. prosince Stvoren ˇ ısvˇ edc ˇ ı o ziv ˇ em Bohu STRANA 3 P ISN E: ˇ 110, 15

E ˇ Z. 2. 8. prosince Stvoren ˇ ısvˇ edc ˇ ı o ziv ˇ em Bohu STRANA 3 P ISN E: ˇ 110, 15 8 STR A ZN AV E Z HL ASAJ IC I JEHOVOVO KR ALOVSTV I 15. R IJNA 2013 2. 8. prosince Stvoren ısv edc ı o ziv em Bohu STRANA 3 P ISN E: 110, 15 9. 15. prosince Jsme Jehovov ymi otroky STRANA 18 P ISN E:

Více

Základní krédo VOS. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

Základní krédo VOS. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com 1 Základní krédo VOS. 1.) Každý občan má právo na stejné občanské podmínky ve společnosti. a) Svobodu projevu b) Svobodu pohybu c) Svobodu dostupu k veřejným informacím d) Svobodu podníkání e) Na dodržovaní

Více

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ Provozovatel : Obec Hřebeč Vymezení plochy víceúčelového sportovního areálu: pozemková parcela č. 1106/1,1106/7 Každý návštěvník je povinen seznámit

Více

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni:

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Květná neděle Téma Ježíš Kristus je náš Král a Bůh Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Potřeby Popsat jak vypadají a co dělají králové Vysvětlit v čem se Kristus liší od světských vládců Podle

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne z 5.9.2003 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

11. Působení stážistů a dobrovolníků

11. Působení stážistů a dobrovolníků 11. Působení stážistů a dobrovolníků Označení dokumentu Vlastník: Mgr. Pavel Říčan Datum: 30. 10. 2011 Připomínkoval: Management Datum: 20. 12. 2012 Vydal: Mgr. Anna Šimonová Datum: 01. 01. 2013 Podpis:

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Research Methods and Project Projekt ročníkové práce Student: Magda

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Dražebník, navrhovatel a vlastník předmětu dražby: Město Louny, IČ: 00265209, Mírové

Více

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb Přítomno: Omluveno: Program: 12 členů zastupitelstva obce 3 členové zastupitelstva obce (viz prezenční listina)

Více

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ KAY POLLAK 65 JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ Zdalipak je tedy pravda, že: Když se cítím rozhněvaný nebo se na někoho rozčílím, svědčí to o tom, že jsem si nesprávně nebo nedostatečně vysvětlil skutečnost. Hněvám-li

Více

Ř Á č Ř Á Í Á Č ó ř ý é ýš ý é é šó ý ž ň Á ý Ž Ě Ě Ř Ř ó Í ř é Ž ó ř Ř Č Ý Č ó ú Ř Č Ř Č Á Č Ů Ě Í Á Č ř ó ř č Ů Í Á Č Í Ě Í Í Í Ě Í Ň Í Í Ř Č Ě Í Ě Á Í šť Č Ě Í Ů Á Ř ň Í Ů Ě Í ó ř Ř Š Ů Í Á Ů Ě É Č

Více

Můj milý deníčku To mi hlava nebere!

Můj milý deníčku To mi hlava nebere! Můj milý deníčku To mi hlava nebere! také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Jim Benton Můj milý deníčku To mi hlava nebere! e-kniha Copyright Fragment, 2013 Všechna práva vyhrazena. Žádná

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

Znalecký posudek číslo 4524-64/14

Znalecký posudek číslo 4524-64/14 Znalecký posudek číslo 4524-64/14 O ceně nemovité věci Pozemek zapsaný na LV č. 462 Katastrální území: Lískovec u Frýdku-Místku Okres: O B V Y K L Á C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ. č. 5/2003. Zrušena vyhláškou č. 12/2005 s účinností od 1.1.2006!!! O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ. č. 5/2003. Zrušena vyhláškou č. 12/2005 s účinností od 1.1.2006!!! O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2003 Zrušena vyhláškou č. 12/2005 s účinností od 1.1.2006!!! O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH schválena dne 30. října 2003 účinnost od 1. ledna 2004

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Vnitřní řád Školského zařízení Personnel Welfare,zařízení školního stravování s.r.o. provoz Školní jídelna Gymnazium a SOŠP Liberec,Jeronýmova 425/27

Vnitřní řád Školského zařízení Personnel Welfare,zařízení školního stravování s.r.o. provoz Školní jídelna Gymnazium a SOŠP Liberec,Jeronýmova 425/27 Vnitřní řád Školského zařízení Personnel Welfare,zařízení školního stravování s.r.o. provoz Školní jídelna Gymnazium a SOŠP Liberec,Jeronýmova 425/27 V souladu s ustanoveními 2 odst. (3) Vyhlášky č.107/2005

Více

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Článek I. Účel 1) Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí (dále jen Program) je určen k poskytování dotací z rozpočtu

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

Město Dobruška. Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místním poplatku ze psů a o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Město Dobruška. Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místním poplatku ze psů a o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Město Dobruška Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místním poplatku ze psů a o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo Města Dobruška se na svém zasedání konaném dne 17. března

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

JITKA A LADISLAV LENKOVI

JITKA A LADISLAV LENKOVI CO ZAŽIL STROJVEDOUCÍ? Zajímavé vyprávění o setkání s neznámými bytostmi se v březnu roku 1993 podařilo zachytit spolupracovníkům projektu Záře panu Vlastimilu Brůčkovi a Ireně Hůlové z Amatérského pozorovacího

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/99/2011

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/99/2011 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/99/2011 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

Městský úřad Tachov Hornická 1695, 347 01 TACHOV Odbor životního prostředí

Městský úřad Tachov Hornická 1695, 347 01 TACHOV Odbor životního prostředí Městský úřad Tachov Hornická 1695, 347 01 TACHOV Odbor životního prostředí Váš dopis č.j.: Ze dne: Spis. značka: Naše č.j.: 625/2015-OŽP/TC-5 Vyřizuje: Štelmák Telefon: 374 774 285 E-mail: pavel.stelmak@tachov-mesto.cz

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec 1. Poslání Sociální rehabilitace Třinec poskytuje služby sociální rehabilitace lidem bez zaměstnání. Posláním organizace je pomáhat

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta

Masarykova univerzita Právnická fakulta Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Dávám na první místo to nejdůležitější? Zpracovala: Dominika Vašendová (348603) Datum zadání

Více

Hra Občanský průkaz. Získat co nejvíce bez toho, aby došlo k jejich ztrátě

Hra Občanský průkaz. Získat co nejvíce bez toho, aby došlo k jejich ztrátě Hra Občanský průkaz Charakteristika: Cíly hry I: Hra má za úkol pokud možno co nejvíce hráčům evokovat život v totalitě. Přenesme se do roku 1970, kdy začala doba normalizace. Skupinka 7 8 bývalých skautů

Více

Obce KAČICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2014

Obce KAČICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 Obce KAČICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU V OBCI Zastupitelstvo obce Kačice se na svém zasedání dne 20. 08. 2014 usnesením č. 43/2014 usneslo vydat na základě ustanovení 10, 35,

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/93/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/93/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/93/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více