ZPRAVODAJ Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ 11-12. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA"

Transkript

1 ZPRAVODAJ Obce Všemyslice registrová u MK ČR pod č i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 11. listopadu se koalo v KD v Nezašově další zasedáí zastupitelstva obce Všemyslice za přítomosti devíti zastupitelů. Po kotrole useseí vzalo ZOV a vědomí a schválilo další rozpočtová opatřeí a avýšeí příspěvku do sociálího fodu. Účetí obce požádala zastupitelstvo o souhlas s vyřazeím pohledávek starších tří let (z doby miulého zastupitelstva), které byly evymahatelé, eboť dlužíci se v místě trvalého bydliště dlouhodobě ezdržují a eí ai zámo místo jejich pobytu. ZOV vyslovilo souhlas, bude odepsáo 6.860,- Kč. ZOV projedalo a schválilo smlouvu s firmou AGROSPOL o úpravě vzájemých vztahů při používáí místích komuikací za poskytutou fiačí částku a opravu a údržbu těchto komuikací. Současě ZOV souhlasilo se změou územího pláu a lieárí uspořádáí ových sil o výšce 23 m za podmíky, že bude vysázea zeleá bariéra vzrostlými stromy. ZOV také jedalo o podáí žádosti a Úřad pro zastupováí státu ve věcech majetkových o bezúplatý převod dvou rybíků a umělé vodoteče v Nezašově do majetku obce. Podáí žádosti souvisí se sahou o vyčištěí celé soustavy rybíků v Nezašově. Zvětšila by se tím jejich retečí schopost a zabráilo by se tak v případě opětových přívalových dešťů zaplavováí pozemků a sklepů Na Cihelách. Vyčištěí, oprava stavidel, vtokových objektů i bezpečostích přelivů by přispěla eje k větší bezpečosti, ale také k lepšímu vzhledu Nezašova. ZOV dále schválilo uzavřeí smluv o zřízeí věcého břemee práva umístěí a strpěí kaalizačího potrubí v majetku obce Všemyslice - v plém souladu se smlouvami o smlouvách budoucích již uzavřeými v předešlých letech v souvislosti s budováím ové kaalizace a čističky v Nezašově. Tyto smlouvy byly v miulosti uzavřey s devíti osobami. Bylo také projedáo uzavřeí smlouvy s firmou EKO- KOM o výpůjčce a bezplatém zapůjčeí šesti kusů kotejerů a separovaý odpad a dobu eurčitou. ZOV také souhlasilo s uzavřeím dodatku č. 1 ke Smlouvě o ájmu veřejého vodovodu, kaalizace a jiého vodohospodářského majetku obce Všemyslice z za účelem jeho správy a provozováí. Dokočeím projektu Rozšířeí kaalizace a ČOV Nezašov dojde totiž k rozšířeí předmětu ájmu o ově dokočeý vodohospodářský majetek obce. Dále i odsouhlasilo připojeí emovitosti parc. č. 175/56 v KÚ Všemyslice, část Nezašov ke komuikaci. Starostka též podala iformaci k dodatku ke smlouvě o dílo s ig. Radkem Hajou a zhotoveí projektové dokumetace k přestavbě a zatepleí MŠ Nezašov. ZOV byl též předlože ke schváleí příkaz k provedeí ivetur v roce 2013 a složeí ivetarizačích komisí. ZOV souhlasilo s prodejem pozemků parc. č. 173/32 o 228 m 2 a pozemku p. č. 173/35 o 238 m 2 v Nezašově a pozemku parc. č. 3349/4 o 141 m 2 v Bohuicích. Náklady spojeé s prodejem hradí kupující. ZOV zveřejilo záměr prodeje pozemků č. p. 23/2 o 27 m 2, p. č. 23/3 o 116 m 2 a p. č. 125/3 o 196 m 2 vše v KÚ Bohuice; áklady uhradí

2 straa 2...pokračováí ze str. 1 kupující. Starostka též avrhla koupi pozemku parc. č o7 m 2 dle odděl. GP č /2011 z důvodu uložeí ižeýrských sítí v majetku obce Všemyslice. Náklady uhradí obec. ZOV schválilo směrici zásady pro přijímáí a vyřizováí žádostí o poskytutí iformací podle zákoa č. 106/1999 Sb. o svobodém přístupu k iformacím včetě sazebíku úhrad za uté úkoy. V DALŠÍM BODU BYLI ZASTUPITELÉ I PŘÍTOMNÍ OBČANÉ SEZNÁMENI: s 1. dodatkem k zásadám územího rozvoje kraje (ZÚRK), jež ebyl zapracová a obec musí podat proti tomu ámitku. Po vzájemém trojstraém jedáí mezi JčK, ZOV, ČEZ o možosti řešeí siličích opatřeí v lokalitě Všeteč, Slavětice a Všemyslice. K dalšímu řízeí ZOV souhlasilo s vedeím koridorů podle studie zpracovaé firmou Atelier SIS, se zpracováím připomíek do 1. aktualizace ZÚR včetě staovisek DOSS a projektata ÚSES, se zadáím změy ÚP v lokalitě Všeteč, s podmikou JčK o spolupráci obce, s odprodejem aktuálích pozemků, s akceptací siličích opatřeí, se součiostí ZOV při majetkoprávím řízeí a převodem současých obecích komuikací do majetku JčK a převzetí komuikací JčK obcí Všemyslice. s utostí zažádat o rozšířeí kapacity MŠ Nezašov; ZOV podáí žádosti schválilo. s vypracováím projektové dokumetace pro podáí žádosti do 50. výzvy OPŽP, priorití osa 3 - udržitelé využíváí zdrojů eergie, oblast podpory realizace úspor eergie a využití odpadího tepla, podoblast realizace úspor eergie pro objekt polyfukčí budovy obce Všemyslice v Nezašově a MŠ Nezašov a do 50. výzvy OPŽP, priorití osa 6 - Zlepšeí stavu přírody a krajiy, oblast podpory optimalizace vodího režimu krajiy - obova rybíků Nezašov. ZOV podáí žádostí o dotace těchto veřejých zakázek schválilo; s iformací, že probíhá výzva k podáí abídky a realizaci projektu Stromořadí v obcích Nezašov a Všemyslice; se zasláím ávrhu kalkulace cey vodého a stočého ově staoveá cea je upravea o avýšeou DPH - vodé je staoveo a 35,55 Kč za 1 m 3 a stočé a 28,91 Kč za 1 m 3. ZOV s ávrhem souhlasilo. V DISKUSI: P. Filo se ptal, kolik bylo osloveo firem pro svoz odpadků. Odpověď eúspěšě toto bylo řešeo začátkem letošího roku, kdy a poptávku odpověděla pouze jeda firma; až se dořeší příprava dokumetace pro podáí dotací, což může přiést obci zajímavé fiačí prostředky, zovu se pracovíci k této záležitosti vrátí a pokusí se toto řešit. (Jiak k tomuto tématu byly podáy zajímavé iformace a ČT1 a ČT24 poz. redakce.) P. Děka se ptal, kdy se bude opravovat chodík kolem bytovek. Odpověď v současé době obec a tuto ivestičí akci emá dostatek vlastích prostředků; oprava tedy může být provedea, až se a toto podaří sehat dotaci. P. Děka mluvil o ezasypaých jamách u paeláků v souvislosti s budováím kaalizace k ČOV. Odpověď stavba je v záruce, před zámrazem dojde ještě k úpravě a zasypáí propadlých míst. P. Pletka se ptal a možost umístit a aučou stezku proskleý úl. Starostka ápad přivítala. Bude uté doplit tabuli a určit místo. V souvislosti s dokočovaou aučou stezkou hovořila o možosti doplit stezku směríky a zhotovit mapy. SMOJK domácí kompostováí - každý majitel pozemku v obci může získat a základě čestého prohlášeí kompostér. P. Kouba si myslí, že tam lidé stejě trávu dávat ebudou, protože kompost evyužijí. P. Lampert i p. Pešek mluví o ebezpečí zápachu z kompostéru. Starostka amítla, že při dobré údržbě kompostér ezapáchá. Zarostlý rybík v Nezašově

3 straa 3 OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM TŘETÍM ROKEM VOLEBNÍHO OBDOBÍ Z volebího období ukrojil čas již třetí čtvrtiu. Proto je a místě ohlédutí za uplyulým rokem Předkládáme vám tedy sezam dokočeých a rozpracovaých akcí letošího roku. DOKONČENÉ A ROZPRACOVANÉ AKCE ROKU 2013: dokočea výstavba ové ČOV a ového kaalizačího potrubí o délce cca 1,75 km v Nezašově; odstraěí staré ČOV pod paelovými domy a úprava prostraství v Nezašově; položeí elektrického kabelu se zřízeím elektrického stojau k rybíku Židovák v Nezašově pro možost lepšího vzduchováí; rekostrukce oploceí dětského hřiště v Nezašově; vydáí publikace Všemyslicko - Regio plý možostí ; rekostrukce požárí ádrže v Bohuicích; vybudováí I. etapy chodíků Všemyslice a rekostrukce části veřejého osvětleí ad imi; příprava osazeí dvou ových autobusových zastávek Všemyslice áves a U trasformátoru ; vyčištěí a základí úprava veřejých prostraství ve Všemyslicích v souvislosti s budováím chodíku a osvětleí; vyčištěí prostoru bývalého koupaliště v Nezašově; dokočovací stavebí úpravy aučé stezky Za ezašovských kohoutem v Nezašově; zahájeí stavebích prací a úpravě okolí u kaple sv. Ay v Nezašově; pořízeí ových kotejerů a tříděý odpad a vytvořeí dalšího sběrého místa v ašich vesicích; vyčištěí a částečá oprava komuikace do Lomečku ve Všemyslicích; avázáí spolupráce se SMOJK pro akci KOMPOSTÉRY 2014 kompostéry a zeleý odpad do výpůjčky pro občay obce Všemyslice; rekostrukce již zcela evyhovujících toalet v budově OÚ; celková rekostrukce kihovy ve Všeteči; rekostrukce komía a istalace ového ohřívače vody v Horácké hospůdce ve Všeteči; příprava projektu a žádosti o dotaci a vyčištěí rybíků v Nezašově (s případým výhledem a bezúplatý převod od ÚZSVM) příprava žádosti o dotaci a úroky z úvěru Obce Všemyslice úvěr 15 mil. a kaalizaci a ČOV Nezašov; příprava projektové dokumetace k rekostrukci MŠ v Nezašově a k zatepleí budovy OÚ Všemyslice spolu s přípravou žádostí o dotaci; schváleá upraveá žádost o dotaci a realizace výběrového řízeí a Stromořadí Nezašov ; příprava projektu a schváleí žádosti o dotaci a akci Chodík hřbitov Nezašov v rámci programu Drobé sakrálí stavby; podáí žádosti o dotaci a opravu komuikací Vládí ul. v Nezašově a Za Trůblů ve Všeteči; byla vypracováa a je projedáa již 17. variata obchvatů ašich vesic.

4 straa 4 AKCE V MĚSÍCI PROSINCI 2013 So KD Nezašov kocert HARLEJ Ne KD Nezašov dětská mikulášská diskotéka So áves Nezašov Převzetí betlémského světla s hudbou a vystoupeím dětí St KD Nezašov diskotéka, Tereza Kerdlová Čt Váočí střelecká soutěž ZO AVZO TSČ ČR PŘÍSTUPNO KAŽDÉMU, KDO MÁ RÁD SMÍCH Pátečí večer 18. říja 2013 přiesl dlouho ezažitou účast diváků v ezašovském KD a amatérském divadelím představeí. Přišlo a 80 lidí, které lákala komedie Dívčí válka s lechtivým textem s historickými motivy Fratiška Rigo Čecha. Druhým lákadlem byl předchozí výko hostujících chrášťaských ochotíků ve hře S tvojí dcerou e. Diváci byli z Nezašova, Bohuic, Všemyslic, ale také z Týa; staří i mladí. Po začátku poěkud rozpačitém se zasmál prví divák a pak se uvolila lavia smíchu a potlesku po každé zdařilé replice a každém obrazu. Závěr již připomíal velké divadlo, v ěmž diváci odměňují výko aktérů a vyjadřují svou spokojeost potleskem vstoje. Po skočeí představeí si diváci ještě povídali a hed se erozcházeli. Oč jiá je televizí kultura, kde člověk zůstává se svou áladou i svými pocity sám. Mám samozřejmě radost ze zdařilého představeí a současě se ptám, co se změilo a proč tolik diváků přišlo? Určitě takovou ávštěvu ezpůsobilo je ačasováí představeí do již temého a pošmourého večera a to, že v televizi edávali ějaký zajímavý sportoví přeos. Něco se zřejmě pohulo v ašem uvažováí a v ašich srdcích. Být s ostatími lidmi a společě se zasmát je přece ádheré. B SKVĚLÁ AKCE Díky spozorům, jimiž byly obec Všemyslice a Jaderá elektrára Temelí, mohl AVZO TSČ ČR ZO Všeteč uspořádat a uskutečit střeleckou soutěž jedotlivců v kategorii muži i žey ve střelbě z malorážky. V sobotu 13. říja 2013 a střelici v Týě ad Vltavou soutěžili 42 střelci ze Všeteče, Temelía, Týa ad Vltavou, Žďáru u Protivía, z Protivía, Vodňa, Všemyslic a Českých Budějovic. Účastíci si pro zpestřeí mohli také zastřílet z pistole tří růzých ráží a ze samopalu. Nejlepším byly a koci předáy cey. Vzorá byla spolupráce s kolegy z Týa ad Vltavou, především s p. Miroslavem Květeským, kteří zapůjčili schváleou střelici, poskytli příslušý servis a pomáhali i s přípravou vlastí střelby. Občerstveí pro účastíky připravil pezio U Pštrosa Všeteč a a místě ho také účastíkům servíroval. Všem patří srdečé díky, eboť bez jejich osobí agažovaosti by se žádá akce uskutečit emohla. Je totiž pravda, že pro ás ikdo, když se o to sami epostaráme, ic eudělá. Josef Kuboušek

5 straa 5 MĚŘENÍ RADONU Rado je přírodí radioaktiví ply, který ze země proiká do budov. Uvolňuje se i z podzemí vody při mytí, vařeí a praí. Kocetrace radou emá překročit ve stávajících budovách 400 Bq/m 3 a v ovostavbách 200 Bq/m 3. Území aší obce se achází v progózí mapě radoového idexu a geologickém podloží ČR a území s vysokým výskytem radou. Za aktiví pomoci obyvatel je možo vyhledat budovy, v ichž kocetrace radou v ovzduší převyšuje doporučeé hodoty. Na základě měřeí je majitel objektu iformová o výsledcích, případě i možých opatřeí ke zlepšeí stavu. K měřeí je třeba a dobu jedoho roku trvale umístit detektor v obyté místosti. Po roce bude majitel vyzvá, aby detektor odevzdal tomu, kdo v kraji měřeí orgaizuje. Majitel výsledky písemě dostae do 3 měsíců. Stojí za to vědět, jak bezpečý máme dům. Pokud máte zájem o vyhodoceí aměřeých hodot, přihlaste se a obecím úřadě, kde budete sezámei s podrobostmi. Přihlášku můžete podat do prostředictvím OÚ. Provedeo může být měřeí krátkodobé ( hodoty se sbírají po dobu dvou měsíců) ebo dlouhodobé, kdy sběr hodot trvá dvaáct měsíců. Prováděé měřeí i vyhodoceí je zatím bezplaté. VÝSLEDKY PARLAMENTNÍCH VOLEB 2013 V NAŠÍ OBCI Volebí účast stála ad celostátím průměrem; čiila 65,03 % oprávěých voličů. Po sečteí odevzdaých hlasů obdržely jedotlivé stray v aší obci hlasy takto: straa v obci v JČ kraji v ČR ČSSD 18,28 20,74 20,45 KSČM 15,64 16,44 14,91 ANO 14,59 16,97 18,65 ODS 11,78 8,08 7,72 Úsvit 11,42 7,07 6,88 TOP 9,49 12,27 11,99 KDU-ČSL 6,50 6,67 6,78 IGELIT NA POLE NEPATŘÍ Vítr přiáší z polí a silice, louky i zahrady útržky čerobílých igelitů větších i meších velikostí. Hyzdí eje krajiu, ale kousky se také dostávají i do stok a propustků, které ucpávají. Kdyby vlétly a předí sklo projíždějícího automobilu, mohou způsobit i ehodu. Doba rozpadu takové umělé hmoty je velmi dlouhá. Igelit patří do separovaého odpadu!!! UPOZORNĚNÍ RODIČŮM Dětské hřiště v Nezašově mělo poičeé oploceí a bylo třeba oddělit aktivity dospělých od aktivit dětí a doplit ěkteré herí prvky. Obec se tohoto úkolu ujala. Ještě však ebylo dokočeé oploceí a již bylo zovu poičeé a muselo být opravovaé. Rodiče prostě a malé vadaly edohlédli, třebaže je jejich poviostí své děti sledovat, aby edošlo k jejich úrazu a k poškozováí majetku.

6 straa 6 NOVÁ NAUČNÁ STEZKA Po osazeí iformačích tabulí a herích a odpočikových prvků, je již téměř dokočea. Je dlouhá 5,5 km a má dvaáct zastaveí opatřeých výše jmeovaými prvky. Vzhledem k podzimu a astávající zimě bude otevřea až v jarích měsících. Projekt byl fiacová ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem v Týě ad Vltavou. Leč místí vadalové eberou ohled a práci druhých a bez rozmyslu ičí. Jejich eávist okusil ai e 24 hodi po istalaci motýl a vyhlídce ad soutokem Lužice s Vltavou. Proto žádáme spoluobčay, aby měli oči otevřeé a aby eechali ičit to, co ám může život zpříjemit. Nebo sad tito eechavci touží po istalováí fotopastí, aby měla PČR jasý důkaz? REGENERACE OKOLÍ KAPLE SV. ANNY Regeerací okolí kaple sv. Ay se zabýval v roce 1940 profesor Ladislav Lada. V loňském roce vypracoval se zřetelem a jeho myšleku ávrh regeerace a revitalizace okolí kaple vltavotýský ateliér architekta Kobery. Nejprve byly vykácey vyhívající lípy, které rostly kolem. Nyí již byla z kamee vybudováa opěrá zeď za kaplí včetě odvoděí teréu za í, pod í i kolem í, aby se omezila vzlíající vlhkost. Zčásti je již hotová zádlažba lomovým kameem kolem kaple. Je vyvede prame svatoaeské vody, aby ji bylo možo brát. Po jaru budou ásledovat práce a opěré zdi a břehu Bohuického potoka, dokočí se zádlažba a osadí se posezeí. Budou také vysazey dvě ové lípy, ale tak, aby zbytečě estíily kapli. Škoda je, že překrásé Svatoaeské údolí, jako ho záme ze starých pohledic, je eávratě zkažeo postaveým mostem i rekreačími chatami a jejich ěkdy e zrova vábým okolím. VYHLÁŠEN PAMÁTNÝ STROM Obce mají své památé stromy, apř. Třísov lípu, která pamatuje vládu císaře a krále Karla IV. V aší obci se achází řada pozoruhodých stromů, které vypovídají o smyslu ašich předků pro tvorbu krajiy. Jsou rozesety po celém katastru aší obce. Přece však jede z ejkrásějších je dub u matečice rychle rostoucích dřevi ad Židovským rybíkem v Nezašově a právě te vyhlásily orgáy životího prostředí památým stromem.

7 straa 7 NOVÉ CHODNÍKY VE VŠEMYSLICÍCH Nové chodíky i rekostrukce osvětleí a ávsi ve Všemyslicích byly provedey jako ivestičí akce z prostředků ČEZ z Rámcové smlouvy. Chodíky dosahují od autobusové zastávky píseckého autobusu až před č.p. 17. Jsou široké tak, jak to určuje příslušá orma pro chodík po jedé straě. Pouze a ávsi je chodík a obou straách, aby cestující autobusem mohli pohodlě astupovat a vystupovat. Zbývá je osadit zastávky, dát lavičku proti zastávce a ávsi a dosázet ovou zeleň. Současě s chodíky bylo istalováo ové osvětleí, aby bylo dosažeo lepší světelé pohody právě a zbudovaých chodících. Hotové dílo upoutá každého ávštěvíka, který zal původí podobu všemyslické ávsi. FINANČNÍ DARY ČEZ NAŠÍ OBCI Společost ČEZ vyrozuměla aší obec o tom, že jí budou poskytuty ásledující fiačí dary: ,- Kč a dovybaveí JPO SDH - bude zakoupea ová elektrocetrála; ,- Kč a zhotoveí projektové dokumetace Rekostrukce a zatepleí MŠ Nezašov. DÍLČÍ PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ V OBCI VŠEMYSLICE Před kocem listopadu bylo prověřeo hospodařeí aší obce auditory odděleí přezkumu Jihočeského kraje. Poprvé za dlouhé období ebyl shledá žádý edostatek ebo pochybeí v hospodařeí obce. Chtěla bych poděkovat všem pracovíkům obce za začé úsilí a zodpovědý přístup k jejich práci, a to i k apravováí chyb a edostatků z hospodařeí miulých zastupitelstev. Lze si je přát, abychom takovýmto způsobem prošli stále precizějším auditem v jarích měsících. Haa Bartušková, starostka obce BLAHOPŘÁNÍ PANÍ LUDMILE KUBÍČKOVÉ MIMOŘÁDNÁ PRACOVNÍ DOBA NA REGISTRU ŘIDIČŮ MĚÚ TÝN NAD VLTAVOU S přicházejícím podzimem slaví arozeiy ejstarší občaka eje aší obce, ale i širokého okolí. Letos se dožila 101 let. Přejeme paí Ludmile Kubíčkové zdraví a hodě lásky rodiy, která o i pečuje. Pátek hod. Sobota hod. Pátek hod. Sobota hod.

8 straa 8 SBĚR STARÉHO ŠATSTVA Zastupitelsvo obce Všemyslice spolu se starostkou Vám všem přejí pokojě prožitý advet, požehaé svátky váočí, dětem splěá přáí a v astávajícím roce pevé zdraví, hodě lásky a spokojeosti, práci, která Vás bude těšit, a kousek toho ezbytého štěstí. Uzávěrka čísla 29. listopadu 2013, vydavatel Obecí úřad Všemyslice, telefo

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam!

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam! cea 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotická zařízeí a Zbraslavi vyčerpávající sezam! ZBRASLAVSKÉ NOVINY 2/2010 Editorial Vážeí čteáři! Miulý úvodík byl prý vytiště

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 2 lčíslo 11 l14. 11. 2008

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 2 lčíslo 11 l14. 11. 2008 NEKONEČNÁ BAJKA Moravskokrumlovské oviy Měsíčík lvydává Město Moravský Krumlov lročík lčíslo 11 l14. 11. 008 Žilo bylo veliké stádo ovcí. Spokojeě se popásalo a chudých pastviách. Na stádo dohlíželi valaši

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost říje 2008 číslo 8 ročík 8 Přehled terapie revmatických oemocěí u dětí Primárí systémové vaskulitidy u dětí Nadměrá kloubí volost u dětí A Té

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2011 číslo 3 ročík 11 Vrozeé vývojové vady uropoetického traktu Základí vyšetřeí fukcí uropoetického traktu Nejčastější kýly v dětském

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2011 číslo 1 ročík 11 Očkováí kojeců Očkováí proti peumokokům Nová doporučeí v oblasti očkováí Kotraidikace očkováí Téma čísla: očkováí

Více

V květnu mohou abilympionici změřit síly v osmatřiceti soutěžích Přehlídka dovedností zdravotně postižených bude opět v pardubické ČEZ aréně

V květnu mohou abilympionici změřit síly v osmatřiceti soutěžích Přehlídka dovedností zdravotně postižených bude opět v pardubické ČEZ aréně Ročík XI., číslo 6/2010 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Neslyšíme, ale tacovat ás moc baví Zajímavá aktivita (eje) pro sluchově postižeé Jak roste Kosatec Říje a listopad a stavbě multifukčí budovy

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2007 číslo 9 ročík 7 Bolesti břicha Chroické průjmy Mauál drogové prevece Pakreatitida v dětském věku ejčteější časopis dětských lékařů

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2010 číslo 2 ročík 10 Problematika pohlavě přeosých ifekcí Vulvovagiitis v dětském a dorostovém věku Nepravidelosti mestruačího cyklu Charakteristika

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2010 číslo 9 ročík 10 Úrazy zadí uretry u dětí Možosti chirurgické léčby komplikovaých peumoií Poruchy vyprazdňováí mekoia Ivagiace

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

Model péče o duševně nemocné

Model péče o duševně nemocné Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha,

Více

zpravodaj města Kouzelný Krumlov Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan Přečtěte si Přijďte na jednání zastupitelstva

zpravodaj města Kouzelný Krumlov Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan Přečtěte si Přijďte na jednání zastupitelstva zpravodaj města ročík 5. dube 2008 ZDARMA Kouzelý 08 Krumlov Český Krumlov se 29. duba proměí v město, kde ic eí emožé a kde hlaví áměstí může změit své jméo a áměstí Lásky. Až do 1. květa bude Krumlov

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2010 číslo 5 ročík 10 Traumatická zkušeost u dětí a dospívajících Separačí úzkostá porucha v dětství Duševí emoc: Odkud a kam (z vězeí

Více

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2009 číslo 10 ročík 9 Okologický paciet v ordiaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobeé ehodgkiskými lymfomy Nádory CNS Problematika

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2010 číslo 3 ročík 10 Biologická léčba especifických střevích záětů Recidivující horečky u dětí Kazuistika: Juveilí idiopatická artritis

Více

Lhotecká cyklostezka je otevřena Necelé dva kilometry dlouhá stezka pro cyklisty a bruslaře propojila Pískovou a Kostelní Lhotu. 3

Lhotecká cyklostezka je otevřena Necelé dva kilometry dlouhá stezka pro cyklisty a bruslaře propojila Pískovou a Kostelní Lhotu. 3 6. září 2012 Ročík 21 Číslo 18 Cea 9 Kč Masaryčka slila Základí škola T. G. Masaryka v Poděbradech slí 75. čí od svého založeí. 2 Lhotecká cyklostezka je otevřea Necelé d kilometry dlouhá stezka p cyklisty

Více

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v 23 výročí zpráva Od druhé poloviy 9. let je PASSERINVEST GROUP jako ivestor a developer spojová převážě s BB Cetrem v Praze 4 Michli, které je jedím z ejvětších a ejúspěšějších developerských projektů

Více

Miroslav Singer viceguvernér České národní banky

Miroslav Singer viceguvernér České národní banky lede 2009 Deset let eura Miroslav Siger viceguverér České árodí baky Miroslav Siger: Deset let eura Ja Eichler: Koflikt v Gaze v historické perspektivě Václav Klaus: Rok 2009 výzvy z České republiky Jiří

Více

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK lede 2011 Emigrace lékařů je zbytečá Pavel Kolář: Emigrace lékařů je zbytečá Petr Piťha: Aežka Přemyslova 800 let od arozeí Marti Slaý: Státí rozpočet a rok 2011 Václav Klaus: Sto let od arozeí George

Více

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie.

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie. červe - 2013 NEWSLETTER NEWSLETTER červe /2013 Prví rozmluvy a Haspaulce Vítězslav Kremlík: IPCC podvádí veřejost Otázka IVK: Jsou u ás potraviy dražší ež u sousedů? (Petr Bedl, Petr Havel, Miroslav Toma,

Více

NEWSLETTER. Deset let našeho členství v EU. není důvod slavit. Deset let v EU DUBNOVÝ GRAF IVK. Václav Klaus:

NEWSLETTER. Deset let našeho členství v EU. není důvod slavit. Deset let v EU DUBNOVÝ GRAF IVK. Václav Klaus: dube / 2014 NEWSLETTER NEWSLETTER dube /2014 Václav Klaus: Deset let ašeho čleství v EU eí důvod slavit Jiří Weigl: Evropská uie a její krize Ladislav Jakl: Kampaě a fráze zmrzačeá demokracie Ja Skopeček:

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ateatiky a katedra ekooických studií POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA STUIJNÍ MATERIÁL LENKA LÍZALOVÁ, RAEK STOLÍN 04 Recezovali: RNr. Ig. Haa Kotoučková,

Více

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky,

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky, Výročí zpráva 2O13 z z z Úvodí slovo geerálího ředitele Vážeí parteři České exportí baky, jistě jste již zazameali, že ai miulý rok ebyl pro baku lehký. Věřím však, že většia z vás pochopila pravou podstatu

Více

NEWSLETTER. Co pro nás plyne z překvapení polských prezidentských voleb ČERVNOVÝ GRAF IVK

NEWSLETTER. Co pro nás plyne z překvapení polských prezidentských voleb ČERVNOVÝ GRAF IVK červe / 2015 NEWSLETTER NEWSLETTER červe /2015 Jiří Weigl: Co pro ás plye z překvapeí polských prezidetských voleb Václav Klaus: Malá pozámka k jarí ávštěvě Berlía Otázka IVK: Přiesou polské prezidetské

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

PrO PeDagOgY. POruCHY PřÍjmu POTravY. manuál

PrO PeDagOgY. POruCHY PřÍjmu POTravY. manuál POruCHY PřÍjmu POTravY manuál PrO PeDagOgY Mauál pro pedagogy je vydá v rámci projektu PPP (Podpora profesioálí prevece) z gratového programu OP VK 1.3 Jihomoravského kraje. Projekt je spolufiacová Evropským

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 13. ročník 22. prosince 2008

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 13. ročník 22. prosince 2008 OTNICKÝ ZPRAVODAJ 34 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 13. ročník 22. prosince 2008 2 Z obsahu: Z redakční pošty 3 strana Zpráva o činnosti zastupitelstva 4. strana Starostovy starosti 8. strana

Více

Smlouva o systemove podpore a servisu IS EU Extranet er - RESORT-N MF

Smlouva o systemove podpore a servisu IS EU Extranet er - RESORT-N MF Cislo smlouvy MF 332/029/2012 Toto cislo uuadejte pri faktura ci C. J. Poskytovatele: MFIN.4.62.S.o3_2012..^ Smlouva o systemove podpore a servisu IS EU Extraet er - RESORT-N MF ve smyslu ustaovei 536

Více

STATISTIKA PRO EKONOMY

STATISTIKA PRO EKONOMY EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ STATISTIKA PRO EKONOMY EDUARD SOUČEK V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U Eduard Souček Statistika pro ekoomy UČEBNÍ TEXT VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více