RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2005. Ročník VII. Vyšlo Cena 10 Kč. Rozhovor s RNDr. Franti kem âermákem o investicích a rozvoji bydlení v R mafiovû

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2005. Ročník VII. Vyšlo 11. 2. 2005 Cena 10 Kč. Rozhovor s RNDr. Franti kem âermákem o investicích a rozvoji bydlení v R mafiovû"

Transkript

1 RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo Cena 10 Kč Rozhovor s RNDr. Franti kem âermákem o investicích a rozvoji bydlení v R mafiovû Na setkání podnikatelû se zástupci radnice zaznûla kritická slova Galerie Octopus zahájila první v stavu leto ního roku za úãasti ãtrnácti autorû Roli favorita na MâR ORION CUP 2005 potvrdil v zahradû Hedvy tradiãnû Bohuslav Svato

2 3/2005 RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT Ve ãtvrtek 27. ledna se uskuteãnilo zasedání zastupitelstva mûsta R mafiova, na kterém zastupitelé pfiijali pûtatfiicet usnesení, z nichï vût inu tvofiily majetkové záleïitosti t kající se prodeje pozemkû nebo jejich ãástí v katastrálním území R mafiov, Janu ov, Stránské, Edrovice a Jamartice. Aktuálnû z mûsta Zastupitelé schválili rozpoãet mûsta na rok 2005 Zastupitelstvo schválilo uzavfiení kupní smlouvy mezi mûstem R mafiov a spoleãností Euromednet, a. s., se sídlem v Tfiinci na prodej 40% podílu ve spoleãnosti Nemocnice, s. r. o., R mafiov, za dohodnutou cenu tis. Kã. Zastupitelé vyslovili souhlas s investiãnû stavební pfiípravou lokality na ÎiÏkovû ulici pro v stavbu patrov ch garáïí aï po pfiedloïení a odsouhlasení seznamu ÏadatelÛ o parcelu a po znalosti kvalifikovaného propoãtu ceny pozemku pro jedno garáïové stání. UloÏili radû mûsta pfiedloïit návrh smlouvy o provozování umûlé ledové plochy mezi mûstem R mafiov a Mûstsk mi sluïbami, s. r. o., R mafiov. Rozpoãet pfiíjmû a v dajû mûsta R mafiova na rok

3 Hlavním bodem jednání byl rozpoãet mûsta na rok Starosta mûsta Petr Klouda pfiiblíïil zastupitelûm jednotlivé poloïky rozpoãtu a konstatoval, Ïe rozpoãet s pfiíjmy i v daji ve v i 202,3 mil. Kã je koncipován jako vyrovnan s rezervou 500 tis. Kã urãenou na fie ení sporu ve vûci Radniãní ã. 2, 4 a 6 (b valá prodejna potravin pana Dulaje). Rozpoãet poãítá s realizací vût iny investiãních zámûrû ãtyfiletého plánu vyt ãeného zastupitelstvem mûsta vãetnû nûkter ch nov ch akcí. Rozpoãet nepoãítá s trïbou ve v i 9 mil. korun za prodej pivovaru Excelent a zahrnuje do financování cel pfiebytek rozpoãtu za rok 2004 ve v i 12,239 mil. Kã. Rozpoãet také pamatuje na dotaci na opravy majetku v nemocnici ve Starosta mûsta Petr Klouda informoval zastupitele o moïnosti získat rozestavûnou nemovitost na Husovû ulici (zámûrem byla v stavba banky IPB) za symbolickou hodnotu 1000 Kã a náklady spojené s pfievodem od vlastníka firmy MAMBA AIR, s. r. o., z BohuÀovic. Nemovitost pak mûïe mûsto po pfiepisu na katastrálním úfiadu odstranit nebo dostavût. Náklady na demolici objektu podle anal zy z roku 2001 pfiedstavují ãástku tis. Kã, náklady na dostavbu pak tis. Kã. Spoleãnost MAMBA AIR nemá o dostavbu ani likvidaci zájem a budova bude Závûr jednání zastupitelstva mûsta tvofiil bod rûzné. Zastupitel Pavel Koláfi se zajímal o v stavbu domu s peãovatelskou sluïbou na tfiídû HrdinÛ. Informaci k v stavbû DPS R mafiov poskytl vedoucí odboru Ïivotního prostfiedí a v stavby Franti ek âermák. (Redakce ji u- vádí v samostatném ãlánku uvnitfi novin.) V úter 1. února probûhlo z iniciativy Krajského úfiadu v Olomouci jednání o zprûchodnûní podjezdu na silnici ã. II/449 u obce âervenka pro kamionovou dopravu. Jednání se zúãastnili zástupci krajského zastupitelstva, investora, projektanti, zástupci mûst Litovel, Uniãov, R mafiov a pfiedev ím v ichni zastupitelé obce âervenka. Pro mûsta má zprûchodnûní podjezdu pro kamiony velk v znam, pfiedev ím pro snadné a rychlé napojení na rychlostní komunikaci R 35 a dálniãní síè a s tím související oãekávan zájem investorû o celou oblast. Mûsto R mafiov a SdruÏení obcí R mafiovska opakovanû písemnû vyjádfiily svûj zájem na realizaci zámûru. Situace je taková, Ïe dráhy obdr- Ïely od EU 100 milionû eur na rekonstrukci Ïelezniãního koridoru v oblasti âervenky a tyto peníze lze pouïít i na vybudování nového podjezdu a ãásteãného obchvatu obce. Kraj má pfiipraven a schválen územní plán se západním obchvatem. Stavba má charakter vefiejnû prospû né stavby, coï umoïàuje i pfiípadné vyvlastnûní dotãen ch pozemkû. Kraj i mûsta mají na akci mimofiádn zájem a jsou pro navrïené fie ení. Uvûdomují si, Ïe jde o jedineãnou pfiíleïitost, jak zámûr u- skuteãnit a pfiitom etfiit krajsk rozpoãet. Jednání navíc probíhají v ãasové tísni. Existují dvû alternativy - buì bude vybudován nov podjezd a obchvat, nebo bude zakonzervován stávající stav na RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2005 v i 0,5 mil. Kã a nejsou v nûm zahrnuty náklady na rekonstrukci esti bytov ch jednotek (sociální byty) na Bartákovû ulici. Rozpoãet rovnûï nefie í nemovitost na Opavské ulici ã. 614 a odpou tí Bytermu, s. r. o., R mafiov, odvody ve v i 500 tis. Kã s tím, aby byly pou- Ïity na opravu bytû. Rozpoãet poãítá s pfievodem hasiãské zbrojnice na Moravskoslezsk kraj a s pfiíspûvkem 400 tis. Kã Diakonii R mafiov a nepoãítá s v nosem z draïby za nemovitost na námûstí Míru ã. 29. V tabulce rozpoãtu (viz níïe) na fiádcích jsou investiãní zámûry mûsta, které jsou naplánovány nebo na které jiï mûsto obdrïelo dotace. Opût je do Ïádostí o dotace zafiazena akce Regenerace sídli tû Pfiíkopy, av ak ve v ãtu Mûsto snad získá rozestavûn objekt na Husovû ulici nadále chátrat. Na nemovitosti je podle zástupce firmy zástavní právo na tis. Kã. Pfievod majetku doporuãil starosta jen v pfiípadû, Ïe bude prost jak chkoliv zástavních práv, restituãních nárokû a bfiemen. Podle ekonomické anal zy by v nemovitosti mohlo vzniknout napfiíklad 12 bytû o celkové v mûfie 811,3 m 2 a dal ích 409 m 2 by poslouïilo jako nebytové prostory. Zastupitelé povûfiili starostu jednáním se zástupci spoleãnosti MAMBAAIR, s. r. o., s cílem získat nemovitost a pozemky na Husovû ulici ã. 11 za cenu pfievodu nemovitosti. Autobusy budou jezdit do OSRAMu Bruntál Místostarosta Jaroslav Kala pfiinesl informaci o roz ífiení autobusov ch spojû do bruntálské firmy OSRAM pro zamûstnance z R mafiova. Autobusy by mûly zaãít jezdit od mûsíce bfiezna. Zastupitelka a pfiedsedkynû kulturní komise BoÏena Filipová informovala ãleny zastupitelstva o v znamn ch kulturních v roãích akcí není zahrnuta rekonstrukce kolní a Havlíãkovy ulice, v pfiípadû získané dotace bude nutno spoluúãast mûsta operativnû fie it. Ve v dajov ch poloïkách je respektována zmûna DPH z 5 na 19 %, jsou zaji tûny v daje na spoluúãast mûsta na dobudování nestandardních pfiípojek obãanû na kanalizaci ve v - i 400 tis. Kã, jsou plnû pokryty poïadavky kol, sportovcû, nemocnice, nebyl v ak plnû finanãnû pokryt poïadavek Stfiediska volného ãasu v R mafiovû na plánované opravy a poïadavky muzea a knihovny. Zastupitelstvo mûsta R mafiova schválilo rozpoãet na rok 2005, tvorbu a pouïití sociálního fondu mûsta na rok 2005 a rozpoãtov v hled pfiíjmû a v dajû na roky na eho mûsta - 60 let od vzniku amatérského ochotnického spolku Mahen, 60 let od zaloïení r mafiovské knihovny - a o dal ích kulturních akcích, napfi. o první v stavû v Galerii Octopus, a pfiipomenula, Ïe byl zpracován celomûstsk kalendáfi kulturních, sportovních a spoleãensk ch akcí. JiKo Rekonstrukce podjezdu u obce âervenka - informace pro autodopravce nûkolik desetiletí v pfiípadû, Ïe se zúãastnûní nedohodnou. Dráhy úsek rekonstruují pouze s opravou podjezdu, u etfií mnoho penûz a prûjezdná v ka podjezdu se dokonce je tû sníïí. Jiná je situace v âervence. Z diskuse vyplynulo, Ïe jak obãané, tak i zastupitelé obce jsou v názoru na fie ení rozdûleni. Existují petice obãanû prosazujících tu nebo onu alternativu, nûktefií se snaïí prosadit v chodní variantu obchvatu obce nebo zachování stávajícího stavu. Obãané se obávají nárûstu kamionové dopravy a nynûj í usnesení zastupitelstva obce realizaci neumoïàuje. Definitivnû rozhodne zastupitelstvo v nejbliï ích dnech. Pokud se vyjádfií pro obchvat obce, pak by realizace rekonstrukce Ïelezniãní tratû pfiicházela v úvahu letos na podzim a na podjezd by pfii la fiada aï jako na poslední stavbu traèového úseku nûkdy v roce 2006 a Pokud bude zastupitelstvo obce âervenka proti, potom zfiejmû zûstane zachován stávající stav na dlouhou dobu (prûchodnost podjezdu se je tû sníïí). Na mûj dotaz mimo zmínûné jednání, nakolik je Olomouck kraj pfiipraven opravit tutéï komunikaci v úseku Dlouhá Louãka - Val ovsk DÛl, mi zástupce krajského zastupitelstva sdûlil, Ïe se zapoãetím rekonstrukce poãítají v roce 2006 a 2007, aãkoliv znají zámûr Moravskoslezského kraje zahájit rekonstrukci komunikace letos. Ing. Petr Klouda, starosta mûsta R mafiov 3

4 3/2005 Hlavním tématem tohoto vydání, jak uï sám název ãlánku napovídá, jsou plánované investice mûsta R mafiova a rozvoj bydlení. V souladu s investiãními akcemi, které zastupitelstvo mûsta schválilo jako prioritní, pfiipravuje odbor Ïivotního prostfiedí a v stavby jednotlivé projekty k realizaci. adu akcí jiï mûsto realizovalo. Pfiednostnû se pfiitom rozhovor MÛÏete fiíci o jaké oblasti, do kter ch se fiadí jednotlivé investice, se jedná? Do první oblasti mûïeme zafiadit komunikace, jejichï stav je ve mûstû neuspokojiv. Mezi prioritní je povaïován napfiíklad projekt v stavby ulice kolní v Janovicích, kde byly podány paralelnû Ïádosti ze tfií dotaãních titulû a jeden z nich, jak jiï informoval na jiném místû starosta mûsta Petr Klouda, se podafiilo získat, takïe by se realizace mûla uskuteãnit je tû v leto ním roce. Dal í investiãní akcí by mûla b t rekonstrukce pátefiní komunikace na ulicích Národní a Havlíãkova, tam by mûly pfiedpokládané investiãní v daje dosáhnout asi 14 mil. korun, a to vãetnû rekonstrukce obou mostních objektû na ul. Národní. Na tento projekt je zpracována projektová dokumentace a Ïádáme ministerstvo financí o pfiidûlení dotace, která by mohla dosáhnout v e aï 75 % rozpoãtované ãástky. V neutû eném stavu jsou i nûkteré mostní objekty, kter ch má mûsto pomûrnû mnoho. 4 RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT Téma vydání Investiãní akce a rozvoj bydlení Nákres domu s peãovatelskou sluïbou na Hornomûstské ulici provádûjí investice, na které se dafií získávat dotace nejen z fondû Evropské unie, ale i granty vyhla ované jednotliv mi státními institucemi. Aktivity jsou zamûfieny do nûkolika oblastí. Na konkrétní realizace jednotliv ch investiãních akcí mûsta jsme se zeptali vedoucího odboru Ïivotního prostfiedí a v stavby RNDr. Franti ka âermáka. Nákres bytového domu na tfi. HrdinÛ ã. 56 K rekonstrukci pfiipravujeme i dal í mosty, které jsou v havarijním stavu. Jedná se o mosty na u- lici Máchova a Ml nská. Na tyto akce se v souãasnosti zpracovávají projekty a po vyfiízení nezbytn ch záleïitostí bychom chtûli pfiistoupit k realizaci. Dal í balíkem investiãních akcí jsou stavby spojené s bydlením. Pokraãuje se s v stavbou pûdních vestaveb na âapkovû ulici ã. 5, kde bude vybudováno pût bytov ch jednotek, na Hornomûstské ulici ã. 28 a 30, tam bude est bytû a na Hornomûstské ã. 47, 49 a 51, kde vybudujeme devût bytov ch jednotek. Zde taktéï vyuïijeme dotaãní tituly u ministerstva pro místní rozvoj, kde lze získat pomûrnû vysokou ãástku na jednu bytovou jednotku. Na í snahou je, aby pûdní vestavby splàovaly vysoké kritérium pro nízkou energetickou nároãnost, od které se odvíjí i v e poskytované dotace. âím má stavba lep í energetickou bilanci, tím na ni stát pfiispívá vy - í ãástkou. Do kategorie bytové v stavby patfií dále stavba nového bytového domu na tfiídû HrdinÛ ã. 56, místo shofielé ubytovny. Je zpracována projektová dokumentace, je vybrán dodavatel - místní firma Rodinné domky R mafiov, s. r. o. a na realizaci bude rovnûï Ïádána dotace od ministerstva pro místní rozvoj. Rekonstrukcí by mûl projít bytov dûm na Bartákovû ã. 24 (b val azylov dûm), i tam se zpracovává projektová dokumentace se zamûfiením na sociální byty tak, aby vyhovûly dotaãním titulûm ministerstva pro místní rozvoj a pfiedpokládáme s pfiidûlením dotace a s realizací v roce SloÏitûj í situace je s bytov m domem na Opavské ulici ã. 17, kter je ve znaãnû zchátralém stavu. Momentálnû v této záleïitosti probíhají jednání ze stávajícím vlastníkem a v pfiípadû kladného v sledku bychom chtûli pokraãovat stejnou cestou jako u pfiedchozích projektû. V znamnou akcí zapadající do tohoto kontextu je v stavba domu s peãovatelskou sluïbou na ulici Hornomûstské, která by mûla b t realizována na ãásti odkoupeného pozemku od Zahrádkáfiského svazu v R mafiovû. V souãasné dobû je zpracován projekt a snaïíme se získat dotaci na v stavu pûtadvaceti bytov ch jednotek. PÛjde o byty o velikosti asi 37 m 2, kde bude zázemí splàující podmínky chránûného bytu, to znamená, Ïe budou urãeny pro seniory s bezbariérov mi prvky a s moïností vyuïití blízkosti r mafiovské nemocnice. Do oblasti bytové v stavby patfií také projekt revitalizace panelov ch sídli È. Ucházíme se o dotaci na ministerstvu pro místní rozvoj s projektem regenerace panelového sídli tû Pfiíkopy. Tento projekt pfiedpokládá jednak rekonstrukci v ech komunikací v rámci sídli tû, osvûtlení, v sadbu zelenû, roz ífiení parkovacích míst a vybudování hfii È pro míãové hry a pro dûti pfied kolního vûku. Akce rekonstrukce zimního stadionu, kterou si zastupitelé dali do plánu jako jednu ze sv ch priorit, je pfiipravena k realizaci. Jsou hotové projekty, vydaná ve kerá stavební povolení a na í snahou je získat na realizace tohoto projektu dotaci. Îádali jsme o dotaci z prostfiedkû Spoleãného regionálního operaãního programu (SROP), coï jsou prostfiedky Evropské unie. Byly v ak vybrány pouze tfii projekty z celého Moravskoslezského kraje a my jsme v souãasné dobû v pozici prvního náhradníka pro tuto stavbu. SnaÏíme se v ak o získání prostfiedkû i z jin ch zdrojû, napfiíklad z programu regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, jako strukturálnû postiïeného regionu, a pokud bychom neuspûli, po- Ïádáme o dotaci ve druhém kole z prostfiedkû SROP. S bytovou zástavbou souvisí také pfiíprava lokalit pro v stavbu rodinn ch domkû. Chtûli bychom získat za tím úãelem dotaci na vybudování inïen rsk ch sítí pro ãtyfii rodinné domky v Edrovicích naproti b valému penzionu Tilvo, dále pro est rodinn ch domkû na

5 Komenského ulici a pût rodinn ch domkû na Kvûtné ulici. V rovinû architektonick ch studií se zab váme rekonstrukcí námûstí Míru a Radniãní ulice. Jsou rozpracovány dvû architektonické studie, které by mûly fie it komplexnû tuto plochu z pohledu materiálu - dlaïby, osvûtlení apod., dále rozãlenûní námûstí, doplnûní o mûstsk mobiliáfi, vodní prvek a zeleà. Chtûli bychom k v sledn m studiím získat názory v iroké diskusi, doplnit je o pfiipomínky obãanû a zastupitelû a jednotliv ch orgánû státní správy tak, abychom mohli zadat projekt k realizaci s tím, Ïe se opût budeme ucházet o prostfiedky z fondû Evropské unie. Jedná se o projekt, kter se nerealizuje jen na pár let, nelze jej uspûchat, je potfieba si názory a pfiipomínky ujednotit, aby se na nejcitlivûj ím místû v R mafiovû realizovalo to, co si skuteãnû pfieje vût ina obãanû. Kdy se pfiedpokládá odhadem realizace projektu r mafiovského námûstí? V kvûtnu leto ního roku by mûla b t hotová studie, následnû by se uskuteãnila diskuse s obãany a do konce roku by mûl b t hotov projekt pro stavební povolení a mohli bychom se ucházet o dotace z hlediska infrastruktury cestovního ruchu v rámci evropsk ch fondû, pfiípadnû v dal ím období by se mohl naplnit pfiedpoklad o pokraãování takzvané iniciativy evropského spoleãenství Urban, která se t ká revitalizace mûst. Mûsto se rovnûï zapojuje do programu Leader+, kter je urãen pro projekty - jednotlivé akce, napfiíklad spojené s aktivitami v zahradû Hedvy. Ucházíme se v tûsné spolupráci s mûsty a obcemi r mafiovského regionu o úãast v programu Leader âr, coï je program, kter umoïàuje i v znamnûj í investiãní projekty. Zmínili jsme se v na em rozhovoru o regeneraci panelového sídli tû Pfiíkopy. Je to zcela nepochybnû velmi prospû n projekt a pfiinese své ovoce zejména motoristûm, sportovcûm, ale i mlad m rodinám. Mnoho obãanû by ov em pfiivítalo rekonstrukci, zateplení a zvelebení dvacet, nûkdy i tfiicet let star ch panelov ch domû, do kter ch stát potaïmo mûsto za dobu, co tyto domy stojí, nevloïilo kromû základní nezbytné údrïby vût í finanãní prostfiedky. Jak se díváte na tento problém? AniÏ bych chtûl od této otázky odbíhat, domnívám se, Ïe je to problematika pfiedev ím správce domu, aè uï pfiíslu ného druïstva nebo Bytermu, protoïe jsou povûfieni správou budov a vyuïívají prostfiedky, které mají k dispozici z nájmû. Je v eobecnû známá vûc, Ïe nájmy jsou regulovaná poloïka RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2005 a byty sebou nesou obrovsk vnitfiní dluh. Pfiitom nemûïeme poãítat jen investice na zateplení domu, ale je to otázka dal ích v dajû na v mûnu oken, zfiizovacích pfiedmûtû, pfiípadnû celkovû technického stavu domu. ProblémÛ je tolik, Ïe prostfiedky, které se vyberou z ãistého nájemného, nemohou v Ïádném pfiípadû pokr t náklady na údrïbu bytového fondu. Jiná mûsta tuto situaci fie í prodejem státních bytû do osobního vlastnictví, pfiípadnû úvûry na rekonstrukce. Proã se mûsto R mafiov neubírá tímto smûrem? Státní pomoc je v tom smûru velmi malá. Stát totiï umoïàuje pouze krytí ãásti úrokû z úvûrû. V lep í situaci jsou bytová druïstva, jejichï ãlenové se na investiãní akci sloïí a pfiijmou tuto problematiku jako prioritní. Samozfiejmû, Ïe mûsto podobné aktivity vítá. Rozhodnout ov em, co je momentálnû prioritní z hlediska regenerace panelov ch domû, je velmi nesnadné. Nûkteré domy mají v souãasnosti napfiíklad rozvody plynu, které dnes jiï dávno nesplàují pfiíslu né normy, jedná se o roubované spoje, pfii revizi elektro se zjistí, Ïe je potfieba provést rozsáhlej í opravy. Do hospodafiení Bytermu opravdu nevidím. Znovu opakuji, je to záleïitost vlastníkû a správcû domû. Osobnû bych uvítal zateplení Bytová v stavba v R mafiovû rok domû, tím by klesla jejich energetická nároãnost, na druhé stranû v ak z vlastní zku enosti vím, Ïe to není v elék a jedná se o investice dlouhodobé budoucnosti. Pfii stávajících cenách tepla a energie je fiada podpûrn ch prvkû zlep ující energetickou bilanci, jako napfiíklad termofasáda, vakuová okna a podobnû nepochybnû v hodn ch a je to urãitû jediná cesta do budoucnosti, po které se mohou mûsta a obce vydat. Ov em rychlá návratnost vlo- Ïen ch prostfiedkû je velice sporná. Oãekával bych v této oblasti, Ïe zde bude hrát vût í úlohu stát avdobû, kdy startuje trh s emisemi apod., by se mûly otevfiít i jiné cesty jak tyto projekty financovat. Dovedu si klidnû pfiedstavit napfiíklad situaci, kdy se lidé, ktefií bydlí v nájemním domû, za urãit ch podmínek domluví, Ïe stavbu zafinancují, napfiíklad proti amortizaci nebo odpisování nájmu. Chci tím jen fiíct, Ïe vad u zmiàovan ch domû je velmi mnoho a jedná se o obrovsk vnitfiní dluh z minulosti. Nejedná se jen o otázku zateplení termofasádou, ale i o celkovou konstrukci domu, okna, rozvody plynu, elektfiiny a dal í. Jde o velmi nároãné finanãní záleïitosti, které samo mûsto nemûïe okamïitû vyfie it. Dûkuji vám za rozhovor. JiKo Tabulka zahrnuje v stavbu i v obcích v rámci pûsobnosti stavebního úfiadu v R mafiovû (Malá Morávka, Jifiíkov, Dolní Moravice, Malá táhle, Stará Ves, Horní Mûsto a Tvrdkov). Statistiku poskytl stavební odbor MûÚ R mafiov 5

6 3/2005 Rekonstrukce panelového domu se rozhodnû vyplatí. Celkovou rekonstrukcí a také zateplením panelákû se navíc zvy uje i hodnota jednotliv ch bytov ch jednotek. A v neposlední fiadû uspofií zateplení náklady na energii. Ceny bytû v panelov ch domech za poslední rok dramaticky klesají. Jedním z dûvodû je podle odborníkû jejich patn stav a celková zchátralost. Od poloviny padesát ch let aï do devadesát ch let bylo u nás touto technologií postaveno témûfi 1,2 milionu bytû, z nichï je 800 tisíc star ch tfiicet aï ãtyfiicet let. Od kolaudace do nich nikdo neinvestoval. Na domech to je vidût, i jejich trïní cena jde dolû. Jediné, co dokáïe zv it ceny panelov ch bytû, aè jiï druïstevních nebo v osobním vlastnictví, je právû jejich rekonstrukce. A to nejenom bytu, ale i domu. Vût ina panelov ch domû byla v dfiívûj í dobû stavûna na dobu urãitou, na coï se dnes zapomíná. Jejich Ïivotnost lze udr- Ïet jen kvalitními opravami. Ve zrekonstruovaném domû se srovnateln byt o mnoho lépe prodává. Byt se mûïe zhodnotit rekonstrukcí domu i jeho zateplením a následnou úsporou pfiibliïnû o pût aï deset procent. Panelové domy se stávají, jak jiï v pfiedchozím ãlánku správnû fiekl vedoucí odboru Ïivotního 6 RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT Vyplatí se rekonstruovat paneláky? prostfiedí a v stavby Franti ek âermák, ãasovanou bombou a jejich obnova by si vyïádala ãástku aï ãtyfii sta miliard korun. Vût ina z nich si jiï zaslouïí dûkladnou rekonstrukci: profukující okna, jimiï uniká teplo, stoupaãky, kter m konãí Ïivotnost a hrozí prasknutí, a zatékající stfiechy jsou nejãastûj í problémy. Hor í v ak je, kdyï praskají zdi a vypadávají panely, nebo dokonce padají balkony. Obce i druïstva se v ak shodují, Ïe se na Ïádné masivní opravy panelov ch domû nechystají a chtûjí nanejv opravit nejhor í závady. Kompletní oprava paneláku totiï vyjde zhruba na 250 aï 300 tisíc korun na jeden byt. Jednou z v hod zrekonstruovaného a zatepleného paneláku je pfiedev ím úspora energií a tím i nákladû na teplo. Podle propoãtû odborníkû, ktefií se zab vají úsporami energií, platí obyvatelé standardního tfiípokojového bytu v panelovém domû pfied rekonstrukcí za teplo zhruba 1200 korun mûsíãnû. Po rekonstrukci ãiní úspora tfiicet procent. Domácnost tedy uspofií ãtyfii stovky mûsíãnû. Rekonstrukce zahrnuje zpravidla v mûnu oken, opravu stfiechy, zateplení a opravu lodïií v celkové v i cca 4,4 miliony korun. V takto zrenovovaném domû dojde navíc i ke zhodnocení samotn ch bytov ch jednotek, zvy uje se jejich cena a urychluje prodej. Vût ina kupujících pûjde radûji na prohlídku bytu ve zrekonstruovaném domû. Byt totiï mûïe b t i pohádkov, ale kdyï k nûmu musí zájemce projít rozpadl m vchodem a vyjet star m poãmáran m v tahem, je jisté, Ïe se neprodá tak snadno, i kdyby byl sebelep í. Rekonstrukce by se v ak mûly provádût komplexnû, aby nebyly opraveny pouze fasády a stfiechy bez soubûïného statického zabezpeãení, vytápûní, opravy rozvodû apod. Îe iz králíkáren lze udûlat slu né a standardní obytné domy, to ukazují pfiíklady z okolních zemí, hlavnû z b valého v chodního Nûmecka, kde panelová sídli tû procházejí zásadní revitalizaãní kúrou. A nemusíme chodit ani tak daleko, staãí se podívat napfiíklad na druïstevní panelov dûm ã. 2 na sídli ti Dukelská v R mafiovû. V prûbûhu 15 aï 20 let trvání programu by mûlo b t revitalizováno v ech 1,165 milionu bytû postaven ch panelovou technologií. Celkov objem prostfiedkû nutn ch na opravy, které by si se státní dotací ãásti úrokové sazby a zárukou pûjãili vlastníci domû od komerãních bank, by mûl ãinit 300 miliard korun. JiKo Na setkání podnikatelû se zástupci radnice zaznûla i kritická slova Ve ãtvrtek 3. února se uskuteãnilo v podveãer na pozvání zástupcû mûsta R mafiova setkání podnikatelské vefiejnosti. V úvodu popfiál starosta mûsta Petr Klouda podnikatelûm mnoho zdraví a podnikatelského tûstí. ZdÛraznil, Ïe se spolupráce mezi obcemi a podnikateli pozvedla na vy í úroveà, byla zaloïena obecnû prospû ná spoleãnost R mafiovsko - sdruïení obcí a podnikatelû R mafiovska, ve které jsou zastoupeny podnikatelské subjekty a spoleãnû se uchází o dotace a granty z fondû Evropské unie, ale i o granty vyhla ované jednotliv mi státními institucemi. Mûsto R mafiov se zapojilo do programu Leader âeské republiky, jedná se o program, ve kterém se o granty uchází mûkké projekty, pfiihlásili jsme napfiíklad projekty zvelebení tradic, propagaci regionu a turistiky, dále sportovní projekty a ve spolupráci s nûkter mi podnikateli je pfiipravován projekt zamûfien na zemûdûlství, informoval dále starosta Petr Klouda, kter také pfiipomenul v nedávné dobû schválen rozpoãet mûsta zastupitelstvem na rok 2005 a jmenovitû se zmínil o nûkter ch v znamn ch investiãních akcích a pfiidûlen ch dotacích. V závûru oficiální ãásti podûkoval mistrov m a ÏákÛm Stfiedního odborného a Odborného uãili tû v R mafiovû za velmi zdafiilou tabuli plnou lákav ch dobrot. V neformální diskusi hovofiili jednotliví podnikatelé, vyjádfiili spokojenost s komunikací s mûstem, a vyslovili poïadavek vût í informovanosti pro zpracování projektû na vyhlá ené granty a programy. Pfiedseda rady r mafiovsk ch podnikatelû Igor KomÛrka shrnul své poznatky ze tfií let a zjednodu enû fieãeno konstatoval, Ïe chybí koncepce rozvoje a dostateãné informace mûsta v podnikatelskému servisu. Starosta Petr Klouda reagoval na pfiipomínky slovy: Podnikatelé by mûli mít pro sebe vlastní servis, nechtûl bych se doãkat situace, kdy podnikatelé budou sedût se zaloïen ma rukama a ãekat, kdy jim mûsto po le informace o jednotliv ch projektech a programech. To musíte udûlat pochopitelnû vy, podnikatelé. Mûsto má povinnost zabezpeãit pro va e podnikatelské zámûry podmínky, jednak z hlediska územního plánu, v stavby prûmyslové zóny, infrastruktury a inïen rsk ch sítí a také z hlediska dokonalé informace o jednotliv ch zámûrech, o kter ch je pfiipraven vás odbornû informovat Franti ek âermák z odboru Ïivotního prostfiedí a regionálního rozvoje, fiekl na vysvûtlenou starosta Petr Klouda. Dal í pfiipomínka zaznûla z úst podnikatele Vladimíra Erbena, kter zdûraznil potfiebu vybudování chodníku z R mafiova do místní ãásti Ondfiejov. Místní obãané tudy chodí v bezprostfiední blízkosti rychle jedoucích vozidel a je div, Ïe se je tû nikomu nic nestalo, fiekl Erben a dodal, Ïe by mûsto mûlo vytváfiet takové podmínky pro obãany, aby se tady cítili dobfie a potom budou nûktefií z nich mít i chuè tady podnikat. Ov em pokud se v podobn ch záleïitostech nebude dûlat nic, jen se o nich bude neustále dokola mluvit bude se mûsto propadat a lidé odsud odejdou. KdyÏ vám strategick partner nabídne fie ení a pomoc pfii v stavbû peãovatelského domu a vy ho hodíte pfies palubu, protoïe si nedovedete pfiedstavit, Ïe by se v R mafiovû mohlo stavût modernû, tak to svûdãí o nedostateãné odvaze, pfiedstihu a optimismu, o zaprdûné malosti. Jsem pfiesvûdãen, Ïe by R mafiov mohl vypadat daleko modernûji neï vypadal v roce Kromû RD R mafiov se tady nic nezmûnilo. Skoro nic. Ano, nûco se postavilo, nûco zlep ilo. Prezentuji jen svûj osobní názor a domnívám se, Ïe jiná mûsta prosperují, proto- Ïe táhnou za jeden provaz a pfiitáhnou podnikatelské subjekty, poznamenal dále podnikatel Erben. Starosta v reakci na nûj zdûraznil, Ïe je potfieba si pov imnout konkrétních oblastí, kde podnikatelské subjekty prosperují velice dobfie druhotnû. Je to v echno jenom o financích. Oblastí, kam bychom mohli nalít finanãní prostfiedky, je velice mnoho. Ale penûz je zoufale málo. Pokud se vy, jako podnikatelé budete rozhodovat, co ve firmû zafinancovat prioritnû, budete se nejspí rozhodovat podle závaïnosti a s ohledem na potfieby firmy. Stejné je to i s rozpoãtem mûsta a financováním naplánovan ch investic, ohradil se starosta. K problematice v stavby domu s peãovatelskou sluïbou nemûl Vladimír Erben ãerstvé informace. K v stavbû se vyjádfiil Martin Látal z RD R mafiov a sdûlil, Ïe firma je pfiipravena pfiizpûsobit se místním podmínkám zadání realizace projektu a je také pfiipravena zúãastnit se v bûrového fiízení s projektem za kter se nebude muset mûsto R mafiov stydût. V neformální debatû zaznûlo je tû mnoho kritick ch i podnûtn ch názorû - napfiíklad podpora mûsta R mafiova v rozvoji turistického ruchu nebo zfiízení men í léãebny - na jednom se v ak shodli témûfi v ichni. Aby se daly v co nejvût í mífie získávat finanãní prostfiedky a dotace z rûzn ch programû na lákavé investiãní akce, je potfieba mít nûkoho, kdo se bude snaïit jednotlivé projekty zviditelàovat na vy - ích místech, aè uï pfiím m lobbingem na úrovních ministerstev nebo o nûco níïe, napfiíklad v krajském zastupitelstvu. Jak takového ãlovûka získat na patfiiãn ch místech, v tom se uï zúãastnûní názorovû rozcházeli. Informace se získat dají, peníze

7 RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2005 SdruÏení pro partnerskou spolupráci je otevfieno iroké vefiejnosti ov em jen velmi tûïko, zaznûlo v plénu. Vladimír Erben prohlásil, Ïe je tfieba pro pfií tí volby takového ãlovûka na vy í místa pfiipravit a dosadit, starosta vyslovil nesouhlas: Mûsto nepfiipravuje politika, jeho pfiipravují a dosazují strany a navíc musí takov politik ve mûstû vyrûst. Kritika podnikatelské vefiejnosti zaznûla také na ãinnost a práci mûstské policie, zejména pfii fie ení pfiestupkû v dopravû. Tam kde je dopravní znaãka zákaz stání dnes bûïnû Cílem SdruÏení pro mezinárodní partnerskou spolupráci mûsta R mafiova je posílení my - lenky evropského obãanství a získání statutu Evropské mûsto pro mûsto R mafiov. Partnerskou spolupráci s jin mi mûsty Evropy bude sdruïení zprostfiedkovávat setkávání obãanû celé Evropy a bude vést ãleny sdruïení k uvûdomování si evropského obãanství. V znamné místo pfii plnûní tûchto cílû zastávají volené orgány mûsta a sdruïení s nimi úzce spolupracuje. SdruÏení pomáhá navazovat kontakty obãanû s obyvateli jin ch zemí a podporuje rozvoj tûchto vztahû. Úãinnû vyhledává azprostfiedkovává prvotní kontakty kol, spolkû a institucí, napomáhá jejich rozvoji a informuje o jejich spolupráci vefiejnost. Zvlá tní pozornost vûnuje sdruïení rozvoji vztahû mezi partnersk mi mûsty, úãastní se pravideln ch spoleãn ch setkání a podle moïností je i organizuje - tolik doslovná citace (Cíl ãinnosti) ze stanov Obãanského sdruïení pro mezinárodní partnerskou spolupráci mûsta R mafiova, které sdruïuje v souãasnosti ãtyfiicet registrovan ch ãlenû a fiadu dal ích neãlenû - pfiíznivcû sdru- Ïení. âlenem sdruïení se mûïe stát kaïd obãan mûsta R mafiova. Od 16. listopadu loàského roku se sdruïení osamostatnilo a nemá pfiímou vazbu na Mûstsk úfiad v R mafiovû, uvedla informaci pfiedsedkynû sdruïení Ludmila Pelková a dodala, Ïe nicménû sdruïení oãekává od mûsta, Ïe bude i nadále garantem akcí t kajících se setkávání pfiátel z partnersk ch mûst tak, jak to vypl vá ze stanov obãanského sdruïení. Od roku 1996, kdy Obãanské sdruïení pro mezinárodní partnerskou spolupráci mûsta R mafiova vzniklo, se podafiilo navázat mnoho evropsk ch kontaktû spoleãensk ch a sportovních. Byly uzavfieny partnerské mohli pomoci tfieba i uãitelé kol v na em mûstû. Mlad m lidem se nask tá moïnost navazovat smlouvy s mûsty Schotten (Nûmecko), nové osobní kontakty a pfiátelství, moïnost Crosne (Francie), Ozimek (Polsko), zdokonalovat se v cizích jazycích, pfiíleïitost Krompachy (Slovensko) a navázány kontakty se spfiátelen mi mûsty Arco (Itálie), Beloeil (Belgie), Maybole (Skotsko), Felgueiras (Portugalsko) a Bogen (Nûmecko). Pravidelnû jedenkrát roãnû se uskuteãàují pracovní setkání zástupcû partnersk ch mûst, pokaïdé v jiném státû, kde se pfiipravuje program akcí na dan kalendáfiní rok. Poslední pracovní schûzka se uskuteãnila ve dnech listopadu 2004 v mûstû Bensheinu (Nûmecko) a organizovali ji zástupci partnerského mûsta Schotten. Je potfieba zdûraznit, Ïe v echny schválené akce partnersk ch mûst jsou z velké ãásti hrazeny z prostfiedkû Evropské unie, fiekla cestovat, poznávat nová místa v Evropû, cizí kulturu a zpûsob Ïivota, tradice, tajemství zahraniãní kuchynû a dal í. K tomu jim mûïe urãitû pomoci na e sdruïení, doplnila pfiedsedkynû Pelková. Pro kalendáfiní rok 2005 jsou jiï známy termíny v znaãn ch akcí partnersk ch mûst. Na tyto akce se mûïe pfiihlásit kdokoliv z obãanû mûsta R mafiova, ãlenové obãanského sdruïení pro mezinárodní partnerskou spolupráci budou mít ale v hodu ve formû pfiíspûvku na dopravu. Zájemci o jednotlivé akce se mohou informovat u pfiedsedkynû Ludmily Pelkové v agentufie Baladea na Jungmannovû ulici ã. 5 po hodinû nebo na tel.: Ludmila Pelková a posteskla si, Ïe mal zájem o ãlenství a aktivity v Obãanském sdru- Ïení pro mezinárodní partnerskou spolupráci mûsta R mafiova mají zejména mladí lidé. Tento problém existuje i v ostatních partnersk ch mûstech, aproto se pfiedstavitelé v ech evropsk ch sdruïení snaïí pfiipravovat takové aktivity, které by oslovily i mladou generaci. S tímto problémem by nám Setkání úãastníkû Tour du Jumelage z partnerského mûsta Krompachy Pfiehled akcí partnersk ch mûst pro kalendáfiní rok 2005: dubna - CROSNE (Francie), bienále plastického umûní (dfievûné plastiky), olej, akvarel, uhel, sochafiství, ne fotografie!!!) ãervna - CROSNE (Francie), pozvánka k otevfiení tenisového stadionu, za úãasti známého tenisty Yannicka Noaha, kter se také pfiedstaví na svém benefiãním koncertû, a dal ích v znamn ch osobností. Náklady pouze na dopravu ãerven - ARCO (Itálie), Tour du Jumelage (putování pû ky nebo na kole krajem kolem Arca), ubytování v hotelu. PfiedbûÏná cena: 200 bez dopravy ãervence - OZIMEK (Polsko), Svût pfiátel (urãeno jiï tradiãnû pro stfiedo kolskou mládeï (pofiádá Gymnázium R mafiov) srpna - R MA OV (âr), Pozvánka pro partnerská - mûsta (poznávání R mafiovska, v uka základûm ãeského jazyka - fráze a v slovnost, pfiátelské veãery, sportovní zápolení, vycházky atd.) záfií - SCHOTTEN (Nûmecko), oslava 45. v roãí partnerství mezi mûsty Arco a Schotten prosince - BRNO (âr), pracovní setkání zástupcû partnersk ch mûst (Slavkov v roãí bitvy tfií císafiû). V hledovû v roce 2006: parkují vozidla, podívejme se jak to napfiíklad vypadá ráno pfied hotelem Pradûd. A stráïníka neuvidíte nechal se sly et podnikatel Jan Ziegler. Starosta po ukonãení neformální diskuse pozval podnikatele ke slavnostnímu pfiípitku a k tabuli s obãerstvením. Zajímavé názory a podnûtné pfiipomínky na adresu mûsta zaznívaly pak je tû v mal ch podnikatelsk ch skupinách. Diskutovat by asi bylo neustále o ãem. JiKo V Berlínû se uskuteãní v kvûtnu - ãervnu velk program pro mládeï - víkend v Berlínû. V ãervenci chtûjí zástupci Obãanského sdruïení pro mezinárodní partnerskou spolupráci mûsta R mafiova uspofiádat velkou kulináfiskou akci pod názvem Poznejte kuchyni na ich pfiátel. KaÏd den by se pfiedstavily jednotlivé státy se sv m tradiãním pokrmem. Námût pro mládeï - Téma: Pracovní pfiíleïitosti pro mládeï v Evropû (bude upfiesnûno). Tour du Jumelage v Maybole (Skotsko) - bude upfiesnûno. Pracovní setkání zástupcû partnersk ch mûst v Bogenu (Nûmecko) - bude upfiesnûno JiKo 7

8 3/2005 Veletrh cestovního ruchu Regiontour 2005 se konal ve dnech ledna 2005 v prostorách brnûnského v stavi tû spoleãnû se sestersk m veletrhem GO, kter je zamûfien na propagaci cestovních kanceláfií. Letos se na obou veletrzích prezentovalo celkem 1133 firem, v jednotliv ch expozicích pfiedstavili svou nabídku pro turisty vystavovatelé z 26 zemí. Regiontour vïdy nabízí moïnost Po stfiedeãní nadílce snûhu (26. 1.) provázené siln m nárazov m vûtrem zûstala fiada silnic ve vy ích polohách âeské republiky neprûjezdn ch. Snûhová vichfiice se nevyhnula ani Bruntálsku a R mafiovsku, kde napadlo snûhu nejvíce. Cestu do hor silniãáfii vûbec nedoporuãovali, a pokud to bylo pro nûkoho nezbytné, tak pouze se snûhov mi fietûzy. Silnice 1. tfiídy byly vût inou chemicky o etfieny. Na silnici ã. 11 v úseku RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT R mafiov se pfiedstavil na veletrhu Regiontour 2005 procestovat celou âeskou republiku za jedin den a je tradiãním ohla ovatelem zaãátku nové turistické sezóny. V echny kraje se pfiedstavují na jediném místû a na sv ch stáncích si vzájemnû vymûàují kontakty i zku enosti a porovnávají nové zpûsoby propagace. Takováto setkávání s partnery jsou vïdy pfiínosem a pro spolupráci v oblasti cestovního ruchu jsou nezbytná. Dny, které jsou vyhrazeny pro vystavovatele a odbornou vefiejnost, vyuïila k náv tûvû i delegace z R mafiova v ãele s místostarostou Ing. Jaroslavem Kalou. Navázala zde kontakty s kolegy z jin ch mûst a také se zástupci polského mûsta Prudnik, ktefií nabízeli R mafiovu moïnost propagace na tradiãním veletrhu v jejich mûstû. Moravskoslezsk kraj letos zvolil stfiídmûj í styl prezentace neï v jin ch letech. Oddûlení, které bylo spoleãné pro Bruntálsko, Krnovsko, Vrbensko a R mafiovsko, kladlo dûraz pfiedev ím na krásnou a ãistou pfiírodu JeseníkÛ. Expozici tak dominovala velká fotografie, která nabízela netradiãní pohled na horské hfibety, a jednotlivé regiony protentokrát nepropagovaly své kulturní památky ãi v znamné firmy, ale jen a jen pfiírodní krásy. Vedle stánkû regionû, umístûn ch alespoà pfiibliïnû podle mapy âeské republiky, zaujala náv tûvníky prezentace odborn ch kol z oblasti cestovního ruchu, expozice Svût bankovek nebo víkendové lanové centrum. V samostatné expozici se tradiãnû pfiedstavily ãeské a moravské Vítr a sníh ochromily Ïivot na horách Bruntál - R mafiov se ov em tvofiily snûhové jazyky, závûje dosahovaly místy dvou aï tfií metrû a zasahovaly v nûkter ch místech aï do poloviny vozovky. Pro nesjízdnost byly uzavfieny silnice v úsecích: Horní Mûsto - Dobfieãov, R mafiov - Vajglov, RyÏovi tû - Huzová, KnûÏpole - Jifiíkov, Jifiíkov - Tûchanov, KnûÏpole - Stránské, Skály - Stfiíbrné Hory a Moravsk Beroun - ternberk. hrady a zámky s podrobn mi pfiehledy sv ch kulturních programû. Regiontour uï zdaleka neukazuje pouze krásy âeské republiky, roz ífiil se i na turisticky zajímavé regiony v ech sousedních zemí. Zahraniãní vystavovatelé nabízeli informace o ubytování, stravování, sportovním a kulturním vyïití a tradiãních akcích v jejich oblastech. Souãástí veletrhu byl bohat doprovodn program, nad nímï, stejnû jako nad samotn mi veletrhy, pfievzalo zá titu Ministerstvo pro místní rozvoj âr. Dále se na jeho pfiípravû vedle jednotliv ch podnikatelsk ch subjektû podílela i fiada oborov ch sdruïení ve spolupráci s agenturou CzechTourism (dfiíve âeská centrála cestovního ruchu). Prezentaci mûsta R mafiova na Regiontouru 2005 letos poprvé pfiipravilo Mûstské turistické a informaãní centrum pod vedením paní Irmy Krejãí, ve spolupráci s mûstsk mi úfiady v R mafiovû, Bruntále, Vrbnû a Krnovû a také s Krajsk m úfiadem Moravskoslezského kraje v Ostravû. Odboru kolství a kultury MûÚ R mafiov S odstraàováním snûhové kalamity silniãáfiûm pomáhali i vojáci. Rychlá záchranná sluïba zase po- Ïádala o pomoc horské záchranáfie se snûïn m skútrem. Nejhor í situace byla na R mafiovsku, kde bylo nûkolik obcí odfiíznut ch od zásobování a bez elektfiiny. Nûkde nám nepomohly ani snûïné skútry, technici museli na nejvíce postiïená místa dojít pû ky, fiekl mluvãí Severomoravské energetiky. V oblastech zasaïen ch snûhem a vûtrnou smr tí pracovala od rána vût ina z 50 osádek poruchové sluïby, posílená tûïkou technikou. Nejvût í problémy ãinily energetikûm spadané stromy ulomené vûtve, které po kodily elektrické vedení a vyvrátily betonové sloupy. Nejvíce postiïené byly obce Jifiíkov a Bfiidliãná na R mafiovsku a nûkteré dal í obce na Bruntálsku a Opavsku. JiKo 8

9 RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2005 Zpronevûfiil silvestrovskou trïbu Ze zpronevûry byl v pátek 21. ledna obvinûn osmnáctilet mladík z Bfiidliãné. Ten si mûl 30. prosince pfiisvojit trïbu z prodejny se zábavnou pyrotechnikou v Bfiidliãné, v níï vypomáhal. Hotovost ve v i Kã mûl ten veãer odnést vedoucí prodejny, ale místo toho si ji ponechal. Peníze chtûl údajnû pou- Ïít na zakoupení potravin a alkoholu na Silvestra pro své rodiãe. KrádeÏe lyïí pokraãují I pfies intenzivní ãinnost policie pokraãují krádeïe lyïí a lyïafiského vybavení v oblasti Karlova a Malé Morávky. K dal ímu pfiípadu do lo v rekreaãním stfiedisku v Malé Morávce v noci z 21. na 22. ledna. Neznám pachatel ve el neuzamãen mi dvefimi na chodbu chaty, pro el do pfiezouvárny a z té odcizil snowboardové boty. Pak si vzal klíãe od lyïárny a odtud odcizil dva snowboardy a sjezdové ly- Ïe. Celkovû zpûsobil kodu za Kã. O nûkolik dní pozdûji, 31. ledna, vnikl neznám pachatel do rekreaãního stfiediska brnûnské univerzity v Karlovû a ze spoleãné chodby odcizil klíãe, pomocí nichï si pak odemkl dvefie vedlej í budovy. Vnikl do lyïárny a odcizil ãtyfii páry carvingov ch lyïí a hûlky. MajitelÛm tak zpûsobil kodu za bezmála Kã. Následující noci z 31. ledna na 1. února se zlodûj vloupal do podnikové chaty v Malé Morávce. VyuÏil doby, kdy chata nebyla u- zamãena, a z botníku hned za vstupními dvefimi odcizil dámské lyïafiské boty za Kã. Z neuzamãené lyïárny pod schodi tûm odcizil pánské lyïafiské boty v cenû Kã a lyïe za Kã. Pfiípady etfií kriminalisté a policisté OOP âr R mafiov. Pfii hádce zranil syna Bruntálsk policejní komisafi zahájil 21. ledna trestní stíhání padesátiletého muïe z R mafiovska pro trestné ãiny ublíïení na zdraví a v trïnictví. Tûchto skutkû se mûl obvinûn dopustit loni v listopadu v restauraci v R mafiovû, kde se pfied svûdky pohádal se sv m tfiicetilet m synem a nejménû tfiikrát jej uhodil pûstí do obliãeje. ZpÛsobil mu poranûní nosu a levého oka spojené s hematomy. Po kozen udûlil souhlas k trestnímu stíhání svého otce. Nezvládl fiízení a skonãil v potoce SníÏená viditelnost a husté snû- Ïení mûly za následek dopravní nehodu, která se stala v pondûlí 31. ledna v mezi Malou táhlí a R mafiovem. Pfii projíïdûní zatáãky vyjel pûtapadesátilet fiidiã kody Superb mimo komunikaci a havaroval s vozidlem v korytû potoka do stromu. Pfii nehodû nebyl nikdo zranûn. koda na vozidle byla vyãíslena na Kã. Narazila s Felicií do náklaìáku SráÏkou s nákladním vozidlem skonãila cesta padesátileté fiidiãky Felicie z Malé Morávky, která zde 1. února po poledni dostala na rozbfiedlém snûhu smyk. Pfiitom se její auto otoãilo kolem své osy a pfiejelo do levé poloviny vozovky, kde zadní ãástí narazilo do protijedoucího nákladního vozidla Man. Jeho fiidiã se snaïil stfietu vyhnout, ale pfiesto mu nezabránil a navíc narazil do Foto: Miroslav Dulaj Pfiehlédl spadl strom na silnici Kuriózní pfiíãinu mûla dopravní nehoda, ke které do lo 26. ledna brzy ráno mezi Malou a Velkou táhlí. Sedmatfiicetilet fiidiã Octavie, kter tudy projíïdûl, nevûnoval patfiiãnou pozornost fiízení vozidla, protoïe zrovna ladil rádio, a pfiehlédl na komunikaci spadl strom. Narazil do nûj a pfielomil jej. Na Octavii vznikla koda za Kã. fiidiã za svûj pfiestupek zaplatil na místû 500 Kã pokuty. Na Ïelezniãní traè popadaly stromy Ke sráïce se spaden m stromem do lo také 26. ledna krátce pfied polednem na Ïelezniãní trati z R mafiova do Val ova v obci Velká táhle. Motorov vlak narazil do smrku leïícího pfiímo pfies Ïelezniãní traè. Strojvedoucí spatfiil spadl strom za zatáãkou ve vzdálenosti asi osmdesáti metrû. Zaãal brzdit, ale nárazu jiï nezabránil. NeÏ se vlak zastavil, ujel je tû dvacet metrû. V dobû stfietu cestovalo ve vlaku dvacet osob, nikdo v ak nebyl zranûn. Vzniklá koda na podvozku vlaku dosáhla v e Kã. Na místû zasahovali r mafiov tí hasiãi, ktefií odstranili strom z koleji tû. Provoz na trati mohl b t obnoven aï po odstranûní dal ích padl ch stromû a pro etfiení dráïní inspekcí, a v luka tak trvala aï do 14 hodin téhoï dne. Napadená druïka skonãila v nemocnici Ve stfiedu 26. ledna bylo zahájeno trestní stíhání ãtyfiiatfiicetiletého muïe z Bfiidliãné pro trestn ãin ublíïení na zdraví. Skutku se mûl dopustit pfied mûsícem, kdyï pfii el oplocení pfiilehlého pozemku. Pfii nehodû utrpûla fiidiãka Felicie lehké zranûní hlavy. Celková koda dosáhla Kã. Neopatrná jízda na rozbfiedlém snûhu se o dva dny pozdûji vymstila i estatfiicetileté fiidiãce vozidla Suzuki. Mezi Malou Morávkou a Karlovem dostala v zatáãce smyk a narazila do projíïdûjícího Iveca. Nehoda si vy- Ïádala kodu za Kã. domû v podnapilém stavu. Zaãal slovnû i fyzicky napadat svou druïku, udefiil ji tak, Ïe upadla na zem, a kdyï vstala, u tûdfiil jí dal í ránu do hlavy. DruÏka opût upadla na podlahu a opil muï do ní je tû kopl. Napadená utrpûla zhmoïdûní hlavy a zad a musela b t hospitalizována. Îena pfiesto neudûlila souhlas ke stíhání obvinûného, trestní stíhání tedy bude zastaveno. Na vinû byl alkohol V nedûli 30. ledna do lo k dopravní nehodû v Karlovû pod Pradûdem. Padesátilet fiidiã VW Golf vyjíïdûl z parkovi tû na hlavní silnici a pfiitom nedal pfiednost v jízdû Octavii pfiijíïdûjící zprava. Do lo ke stfietu tûchto vozidel, pfii kterém vznikly kody na autech za Kã, z toho na Octavii za Kã. Nikdo na tûstí nebyl zranûn. Oba fiidiãi byli podrobeni dechové zkou ce, která byla u viníka pozitivní. Z cizího úãtu vybíral sedmnáctkrát V létû roku 2004 pfii el osmadvacetilet muï z Bfiidliãné o svou platební kartu k úvûrovému úãtu. Neznám pachatel s ní pak neoprávnûnû vybíral peníze, jednou v bankomatu v R mafiovû a estnáctkrát v bankomatu v Bfiidliãné, 9

10 3/2005 a pfiipravil tak po kozeného o témûfi Kã. Z dosavadních v sledkû vy etfiování vypl vá, Ïe okraden muï o existenci úvûrového úãtu ani nevûdûl. Okolnosti pfiípadu dále etfií policisté z Bfiidliãné. Sbor r mafiovsk ch dobrovoln ch hasiãû byl zaloïen jiï v roce 1870 jako organizace dobrovoln ch hasiãû podle vzoru jin ch mûst zásluhou místního notáfie JUDr. Karla Hesse, v znamné r mafiovské osobnosti a ãestného obãana mûsta, kter se velmi angaïoval v tûlov chovû a stal se také velitelem dobrovoln ch hasiãû. Nûmci si jej znaãnû povaïovali a dokonce po nûm pojmenovali i nynûj í Opavskou ulici (Karl Hesse Strasse). O celkovém poãtu hasiãû jsou známy informace z roku V té dobû bylo ve sboru 91 pfiispívajících, 104 ãlenû v konn ch a4 ãlenové ãestní. Rok 1870 byl tedy rokem oficiálního zaloïení tehdej ího Dobrovolného hasiãského sboru (DHS). Zpoãátku mûl ve své v bavû ãtyfikolovou stfiíkaãku (majetek mûsta) o prûmûru válcû 140 mm, s pevn m sacím zafiízením, jednu ãtyfikolovou vozovou stfiíkaãku, tzv. tkalcovskou, o prûmûru válcû 150 mm, bez sacího zafiízení a savic. Ze star ch dob dále zûstaly tfii velké sudy a vût í mnoïství nádob na vodu, opûrné Ïebfie a trhací háky. JiÏ Zpronevûfiil v ãep Tento t den zahájil policejní komisafi SKPV v Bruntále trestní stíhání ãtyfiicetiletého muïe z Ostravy pro trestn ãin zpronevûry. Skutku se mûl dopustit zaãátkem dubna 2004 v Malé Morávce, kdyï si pfiisvojil pfienosné v ãepní zafiízení v hodnotû bezmála Kã a ãást propagaãního materiálu v hodnotû nejménû Kã. Tyto vûci mûl jakoïto nájemce restaurace zapûjãeny do uïívání na základû smlouvy s pivovarem a provinil se tím, Ïe je po skonãení své ãinnosti nevrátil. Pachatel po kodil fiídící desku Neznám pachatel vnikl mezi 2. a 3. únorem do objektu rozdûlovací stanice v Malé táhli a ukradl odtud baterii v hodnotû 700 Kã a zdroj pro vysílaãku v cenû Kã. Nûkolikanásobnû vy í kodu Kã - v ak zpûsobil po kozením fiídící desky. Pfiípad etfií r mafiov tí policisté. Z podkladû npor. Mgr. Lucie Kra teniãové, tiskové mluvãí Policie âr Bruntál RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT Hasiãi získali v znamná ocenûní v roce 1968 zaãali ve zbrojnici pracovat ãtyfii profesionální hasiãi. Sbor dobrovoln ch hasiãû pomáhal likvidovat poïáry jak v b valém okrese R mafiov, tak v pozdûj ím okrese Bruntál. V souãasnosti tvofií Sbor dobrovoln ch hasiãû mûsta R mafiova pûtadevadesát ãlenû, osm z nich jsou profesionální záchranáfii Hasiãského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územního odboru Bruntál, a jedenáct dûtí, které se na práci ve sboru pfiipravují. V sobotu 11. prosince loàského roku se uskuteãnila ve velkém sále poïární zbrojnice v R mafiovû v roãní valná hromada Sboru dobrovoln ch hasiãû (SDH), na které zástupci Okresního sdruïení SDH Bruntál pfiedali r mafiovsk m hasiãûm vyznamenání - stuhu k historickému praporu SDH za dlouholetou práci. Druhou stuhu k historickému praporu pfiedal Ústfiední v bor sdruïení dobrovoln ch hasiãû Praha. Mimoto bylo mûstem R mafiov udûleno ocenûní Hasiã roku 2004 ãlenu SDH Miroslavu Mûfiínskému. Svazov m vyznamenáním bylo Pfii nehodû na pfiejezdu ve Velké táhli byl zmafien lidsk Ïivot Zfiejmû nepozornost byla pfiíãinou váïné dopravní nehody na Ïelezniãním pfiejezdu ve Velké táhli. Dvacetilet fiidiã Fordu v sobotu 29. ledna krátce pfied pûl tfietí odpoledne pfiehlédl projíïdûjící osobní vlak, ten narazil do vozidla a vlekl je asi 50 metrû. Pfii nehodû utrpûl mlad fiidiã tûïké zranûní, kterému o dva dny pozdûji ve Fakultní nemocnici v Ostravû podlehl. Ke zranûní cestujících ve vlaku nedo lo. Foto: J. Bálek ocenûno i dal ích jedenáct dobrovoln ch r mafiovsk ch hasiãû. Na valné hromadû byli pfiítomni i zástupci mûsta, které je zfiizovatelem SDH - místostarosta Jaroslav Kala a vedoucí odboru vnitfiních vûcí Zdenûk Kudlák. O potfiebnosti Sboru dobrovoln ch hasiãû mûsta R mafiova a prospû nosti práce jeho ãlenû není pochyb. Hasiãi plní úkoly a povinnosti na úseku poïární ochrany mûsta, témûfi vïdy vyjíïdûjí souãasnû s profesionálními hasiãi a podílejí se na likvidaci poïárû a olejov ch havárií, únikû ropn ch látek a pohonn ch hmot pfii dopravních nehodách nebo spolupracují v rámci technické pomoci. Nedávno se podíleli na odklízení spadl ch stromû z Ïelezniãní tratû R mafiov - Val ov, na odãerpávání vody ze zaplaveného suterénu obytného domu v Janovicích, odstraàovali spadl strom v hornomûstské zatáãce nebo zachraàovali fiidiãe, jehoï vozidlo zûstalo zablokováno ve snûhov ch bariérách poblíï obce Jifiíkov. Mezi úsmûvnûj í zásahy hasiãû patfií napfiíklad snesení koãky z vûtví stromu nebo vypro- tûní veverky, která uvízla v provázcích v Mirotínku. Hasiãi jsou nápomocni také pfii letním odstra- Àování vosích nebo sr ních hnízd. PfiipomeÀme, Ïe v razného úspûchu dosáhli napfiíklad v estém roãníku soutûïe ve vodním záchranáfiství Harta Pofiadatelem byl Hasiãsk záchrann sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Bruntál, ve spolupráci s âeskou asociací hasiãsk ch dûstojníkû, ÚSZS MSK kraje a VZS ââk Bruntál. SoutûÏ je vypsána pro pûtiãlenné t my JPO ve sloïení ãtyfii hasiãi a jeden velitel. Námûtem je poskytnutí první pomoci a záchrana osob z vodní hladiny a bfiehû, základní o etfiení a transport pomocí motorového ãlunu v tûchto disciplínách: resuscitace, záchrana z vody, hod na cíl, technika jízdy, o etfiení zranûného, pfiesnost jízdy a pfiedání zranûného záchranné zdravotní sluïbû. V tvrdé konkurenci sedmnácti druïstev se umístili dobrovolní hasiãi z R mafiova na druhém místû za profesionály z HZS MSK Ostrava a od prvenství je dûlil jen nepatrn krûãek. Letos r mafiov tí dobrovolní hasiãi oslaví 135 let. K této pfiíleïitosti pfiipravují i nûkolik zajímav ch akcí pro vefiejnost na eho mûsta. V sobotu 30. dubna budou stavût májku, o mûsíc pozdûji (28. kvûtna) ji budou kácet a pfii této pfiíleïitosti zorganizují Dûtsk den, oslavy sv. Floriána, patrona hasiãû, a Den matek. Podle sdûlení poïárního preventisty Vítûzslava Skoupila by se mûla uskuteãnit také pfiehlídka hasiãské techniky a hasebních prostfiedkû na r mafiovském námûstí. Konkrétní termín bude vãas oznámen. Na záfií leto ního roku pak hasiãi pfiipravují velkou akci s názvem Plamen 2006, která má dvû ãásti, podzimní a jarní - proto se v názvu akce objevuje rok Bude se jednat o soutûï star ích a mlad ích hasiãû z celého okresu Bruntál v lyïafiském areálu hornomûstské zatáãky a zúãastnit by se jí mûlo kolem tfií stovek dûtí. âtyfiãlenná druïstva budou plnit v terénu úkoly z oblasti topografie, zdravovûdy, zastfiílí si ze vzduchovky a prokáïí znalosti ve vázání uzlû. JiKo 10

11 ZÁPIS RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2005 kolství Prima na v stavû v Olomouci Vedení SSO Prima se snaïí studenty koly pfiipravit co nejvíce prakticky na jejich budoucí povolání. Z tohoto dûvodu nav tûvují studenti oboru Cestovní ruch kaïdoroãnû regionální, celostátní dûtí do 1. roãníku Zvlá tní koly R mafiov se uskuteãní v pátek 11. února 2005 od 14 do 17 hodin v budovû Zvlá tní koly na kolním námûstí v R mafiovû Je moïno se informovat i telefonicky na ãísle a dohodnout individuální termín. Rodiãe ÏákÛ s v ukov mi obtíïemi na základní kole mohou této doby vyuïít také ke konzultacím s pedagogick mi pracovníky koly. Vedení Zv R mafiov Gymnázium R mafiov na Sokolovské ulici ã. 34 organizuje ve kolním roce 2005/2006 tyto formy studia: - osmileté denní studium (pro Ïáky z 5. tfiíd); - ãtyfileté denní studium (pro Ïáky z 9. tfiíd); - ãtyfileté veãerní studium (pro dospûlé s ukonãen m základním vzdûláním). Pfiihlá ky k dennímu studiu je moïné si vyzvednout na základních kolách nebo na gymnáziu, k veãernímu studiu pouze na gymnáziu. Lékafiské potvrzení není nutné u Ïádné formy studia. Pfiihlá ky se odevzdávají: - pro denní studium (fieditelûm Z do konce února); - pro veãerní studium (fieditelce gymnázia do konce února). Pfiijímací fiízení pro v echny formy studia se bude konat 18. dubna Vedení Gymnázia R mafiov i mezinárodní veletrhy a v stavy. V leto ním kolním roce jiï studenti 1. roãníku nav tívili mezinárodní veletrh GO a Regiontour v Brnû, kde se prezentovalo také mûsto R mafiov, studenti 3. roãníku pak mezinárodní veletrh ve Vídni a studenti 2. roãníku se chystají v únoru na mezinárodní veletrh do Prahy. Náv tûvy tûchto veletrhû jsou pro studenty oboru Cestovní ruch v znamné, protoïe mají moïnost bûhem nich získat hodnû zku eností a materiálû pro svou budoucí práci, a také proto, Ïe se k tûmto materiálûm dostanou i náv tûvníci studentského informaãního centra, které je v budovû koly. NezapomeÀte na zápis do kol Vedení Z 1. máje a Z Jelínkova Studium na Gymnáziu R mafiov Velk ohlas vzbudil také propagaãní stánek Primy a vystoupení taneãní skupiny maïoretek veden ch Janou Poláchovou na v stavû TOURISM - EXPO 2005, která se konala ve dnech na v stavi ti Flora v Olomouci. Ve stánku bylo velké mnoïství propagaãních materiálû o mûstû R mafiov, turistické mapy, nabídky ubytování nûkolika hotelû ve mûstû a propagaãní materiály koly. Obãané Olomoucka mûli o turistiku na R mafiovsku zájem a protoïe stánek Primy zde byl jedin z b valého okresu Bruntál, jistû pfiispûl k propagaci mûsta. Jana Poláchová, SSO Prima oznamují, Ïe zápis do 1. roãníku pro kolní rok 2005/2006 probûhne v pátek 11. února 2005 od do hodin v sobotu 12. února 2005 od 8.00 do hodin ve kolní budovû na Národní ulici ã. 15 Vyuãování a prázdniny Na podnût na ich ãtenáfiû, ale i rodiãû dûtí kolou povinn ch pfiiná íme pfiehled kolního vyuãování, prázdnin a termínû pfiijímacích zkou ek na stfiední koly ve kolním roce 2004/2005. Období kolního vyuãování: první pololetí: stfieda 1. záfií pondûlí 31. ledna 2005 druhé pololetí: úter 1. února ãtvrtek 30. ãervna 2005 Období kolních prázdnin: okres Bruntál (jarní) února 2005 velikonoãní prázdniny: ãtvrtek a pátek bfiezna 2005 letní prázdniny: pátek 1. ãervence stfieda 31. srpna 2005 Pfiijímací zkou ky na stfiední koly: I. kolo pondûlí 18. dubna 2005 II. kolo nejdfiíve ve ãtvrtek 19. kvûtna 2005 Talentové zkou ky v umûleck ch oborech stfiedních kol ledna 2005 Termíny maturitních zkou ek...9. kvûtna ãervna

12 3/2005 Myslivecké sdruïení R mafiov má za sebou mnohaletou historii a v souãasnosti jej tvofií asi 25 ãlenû, vût inou obãanû mûsta a jeho okolí. Obhospodafiuje krásnou honitbu v pfiedhûfií JeseníkÛ o v mûfie asi 3360 ha Fota: Zdenûk Habr RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT Z ãinnosti Mysliveckého sdruïení R mafiov ze severní a v chodní strany mûsta. Pozemky, které má pronajaty, patfií pfiedev ím Pozemkovému fondu a LesÛm âeské republiky, mûstu R mafiov a také soukrom m osobám. Myslivci peãují o zvûfi volnû Ïijící v honitbû. Nejvíce je zastoupena zvûfi srnãí, která v honitbû Ïije v poãtu asi 200 kusû s roãním odlovem asi 30 aï 40 jedincû, z dal í zvûfie se v poslední dobû v honitbû nejvíce zdrïuje a je lovena zvûfi ãerná - loàsk úlovek 26 kusû je rekordní, dále zvûfi vysoká - byly uloveny ãtyfii kusy. Dlouhodobû se nedafií zvy ovat stavy drobné zvûfie a ani ukonãení intenzivního zemûdûlského hospodafiení nemûlo na tento stav pozitivní vliv. Stavy zajícû kolísají na úrovni asi 70 jedincû, odlov je jen symbolick. Koroptve z okolí mûsta vymizely úplnû, byè se uï od roku 1959 neloví. BaÏanti se v okolí vyskytovali vïdy jen po opakovan ch pokusech vypou tûní, neboè tato zvûfi není pûvodní a zdej í klimatické podmínky jí nesvûdãí. Na vinû je zfiejmû silné naru ení krajiny v dûsledku neustálého civilizaãního tlaku, u nás reprezentovaného pfiedev ím nárûstem motorizace, turistiky, stavu predátorû (roãnû se v honitbû uloví aï 55 li ek) a také pytláctvím. Na jediném spoleãném honu v loàském roce bylo uloveno 8 zajícû a 44 baïantû, ktefií byli do honitby vypou tûni. Spoleãné hony se postupnû staly nejen u nás spí e spoleãenskou záleïitostí a pfiíle- Ïitostí k setkání a popovídání s pfiáteli. R mafiovské hony mají hosté vïdy ve velké oblibû, tak- Ïe se stává, Ïe se poãet jejich úãastníkû blíïí stovce. Myslivost byla vïdy a stále je krásn m a nároãn m koníãkem, vyïadujícím od kaïdého mnoho ãasu, námahy a penûz. V zimû se sdruïení stará o dvacet krmelcû, v honitbû vybudovalo a udrïuje celou síè posedû a kazatelen, vlastní chatu, traktor, v pronájmu pak uïívá stodolu na uskladnûní krmiva a garáï. Provoz honitby, pfiedev ím úhrada nájemného a nákup krmiva pro zvûfi vyïaduje roãnû ãástku 150 tis. Kã, a protoïe v nosy z prodeje zvûfiiny a poplatkového lovu nutné v daje nepokryjí, skládá kaïd ãlen sdruïení roãnû ãástku asi 5 tisíc korun, pfiípadnû má moïnost peníze získat brigádou pfii úklidu klestí a stavbû oplocenek. âlenové sdruïení se snaïí obohatit i spolkov Ïivot ve mûstû pfiedev ím tím, Ïe pomáhají organizovat Lesnické a myslivecké dny, kde prezentují myslivost v stavou, pfiedvádûním psû loveck ch plemen a jejich v cviku, ukázkami stfielectví a sokolnictví. V mezidobí pofiádá sdruïení mysliveck ples nebo zábavu. O ãlenství v r mafiovském sdru- Ïení je pomûrnû velk zájem. Pfiedev ím po rozpadu pûvodních okolních sdruïení a celkové zmûnû podmínek v pronájmu honiteb je jedno z mála, které tûmto zmûnám odolalo, a mnoho myslivcû chce s tímto kolektivem spojit svou dal í mysliveckou praxi. Petr Klouda, hospodáfi Mysliveckého sdruïení R mafiov Po pfieãtení ãlánku v ã. 2/2005 o zavfiení ordinace MUDr. Gvozdiakové jsem pfiem lela PROâ musí b t ordinace mladé, podle slov MUDr. Mariána Olejníka dobré dûtské lékafiky zru ena. Nenapadl mû Ïádn rozumn dûvod - jak uvádí MUDr. Olejník, hlavní dûvod je ekonomick. Ale vût ina podnikatelû je z poãátku podnikání ve ztrátû, av ak dobr podnikatel kalkuluje s budoucností. A vûbec, mûïe se zdravotnictví hodnotit pouze z podnikatelského a ekonomického hlediska? MUDr. Gvozdiaková si za krátkou dobu pûsobení v R mafiovû získala tfii stovky spokojen ch maminek a dûtsk ch pacientû. Pfiinesla nové metody práce, které se mlad m lidem líbí. Myslím si, Ïe to je velk kus 12 PROâ? práce, a protoïe dobfie znám r mafiovské pomûry a podmínky k podnikání, tu ím, Ïe to nemûla vûbec snadné. Ptám se: Kdo bude léãit 300 spokojen ch dûtsk ch pacientû MUDr. Gvozdiakové? PROâ bude omezeno jejich právo vybrat si svého lékafie? Také ãtyfii souãasné dûtské lékafiky MUDr. KfiíÏková, Rychlá, Kubitová a Kura ová pfii- ly pfied lety jako mladé zaãínající lékafiky. V té dobû v ak nemusely bojovat o kaïdého pacienta jako dnes MUDr. Gvozdiaková. Ve v í úctû k nim, v echny ãtyfii udûlaly velk kus práce pro zdraví r mafiovsk ch dûtí, ale ptám se: Kdo bude léãit r mafiovské dûti za pár let? Budou muset maminky za o etfiením dojíïdût do Bruntálu? Nebo se tato situace zaãne fie it, aï souãasné dûtské lékafiky odejdou do dûchodu? Najde se potom dobrá mladá lékafika, která bude chtít pracovat a Ïít vr mafiovû? PROâ se tato situace nefie í uï teì, kdyï je moïnost? Napadá mû mnoho dal ích otázek, napfiíklad: PROâ odchází MUDr. Dudrík, kterého nechtûla nemocnice ztratit? PROâ z r mafiovské nemocnice ode lo v posledních letech tolik mlad ch dobr ch lékafiû odborníkû? Stane se z R mafiova za pár let mûsto dûchodcû? PROâ nedáváme anci mlad m lidem? Ráda bych na tato PROâ znala skuteãnou odpovûì. L die védíková, obãanka R mafiova

13 RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2005 Kulturní okénko mûsta R mafiova Citát: Závist je prûvodkyní slávy a lidé ji rádi upírají tûm, ktefií pfiíli vynikají. Cornelius Nepos INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu R mafiov - leden - únor SVâ Mal muzikantsk ples SVâ Vafiení v klubu SVâ Keramická dílna pro Zv SVâ Keramická dílna pro Zv SVâ Ples Základní koly Jelínkova SVâ V e pro zdraví autorehabilitaãní odpoledne SVâ Jarní prázdninové dílny batika, keramika, vafiení SVâ Talianka - koncert Stfiedisko volného ãasu R mafiov a cviãenci jógy vás v echny zvou na auto Motto: V e pro zdraví Vhodné i pro seniory Program: - teorie i praxe AUTOMASÁÎÍ LYMFOMASÁÎÍ - vyhledávání AKUPRESURNÍCH BODÒ - práce s energií âakry - správné d chání Termín: sobota 19. února hod. v malém sále SVâ S sebou: pohodlné obleãení a pfiezutí Cena: 40 Kã, studenti a seniofii 30 Kã Pfiihlá ky a informace: Helena Tesafiová; tel.: Spoleãenská kronika Narodili se noví obãánci Karolína Bandíková... Denis Zobal... Pavel Dudek... Alexandra Glacnerová... Tereza Kubelková... Tvrdkov Stará Ves R mafiov R mafiov R mafiov Blahopfiejeme jubilantûm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více Blanka Matûjová - R mafiov let Miloslava MrÀková - Edrovice let Marie âerná - R mafiov let Josef Mlynáfi - R mafiov let Juliana Sabová - R mafiov let Franti ek Rau er - R mafiov let Rozlouãili jsme se Lidie FojtÛ - Janovice Franti ka Luká ková - Stfiíbrné Hory Marie Barto ová - R mafiov Jifií Urban - R mafiov Matrika MûÚ R mafiov Známá i neznámá v roãí nar. Jana Sigmundová, malífika, grafiãka, ilustrátorka v roãí narození v Praze zahájila ãinnost âeská spofiitelna, na dlouho jedin penûïní ústav v âechách zemfi. Franti ek Lexa, filolog, historik, zakladatel ãeské egyptologie (nar ) v roãí úmrtí Svátek zamilovan ch - sv. Valent n zemfi. Lewis Wallace, americk prozaik, autor dobrodruïn ch historick ch románû (nar ) v roãí úmrtí upálen Giordano Bruno, italsk renesanãní filosof (nar. 1548) PraÏské ãeské univerzitû byl navrácen název Karlova univerzita nar. Vladimír Soukup, hudební skladatel v roãí nar zemfi. Josef Krása, historik umûní (nar ) v roãí úmrtí Mezinárodní den matefiského jazyka, slaví se od roku 1999 (UNESCO) Den obûtí zloãinu, vyhlá en v upomínku dne, kdy v roce 1990 podepsal britsk ministr vnitra Chartu práv dûtí Mezinárodní den prûvodcû cestovního ruchu, poprvé se slavil v roce Mezinárodní den boje proti kolonialismu - v roãí povstání bombajsk ch námofiníkû proti britské koloniální nadvládû února 1946 a v roãí potlaãení demonstrace v Káhifie 21. února 1946, slaví se z rozhodnutí konference mládeïe zemí jihov chodní Asie roku Mezinárodní den skautek (Den sesterství, Den díkû, Den pfiem lení, Den skutkû), slaví se od roku 1927, v den narození manïelû Baden Powellov ch, zakladatelû skautingu nar. Fryderyk Chopin, polsk skladatel a klavírista (zemfi ) v roãí narození nar. Georg Friedrich Händel, nûmeck skladatel (zemfi ) v roãí narození nar. Thomas Murphy, irsk dramatik v roãí nar zemfi. Alexej Nikolajeviã Tolstoj, rusk prozaik (nar ) v roãí úmrtí zemfi. James Herriot, vl. jm. James Alfred Wight, anglick prozaik (nar ) v roãí úmrtí nar. Matûj Kopeck, loutkáfi a autor loutkov ch her (zemfi ) v roãí narození nar. Karolina Svûtlá, vl. jm. Johana Rottová, prozaiãka (zemfi ) v roãí narození zemfi. Alois Mr tík, prozaik a dramatik (nar ) v roãí úmrtí podepsána dohoda mezi vládou âssr a SSSR o odsunu sovûtsk ch vojsk z území âeskoslovenska Bazén v Bfiidliãné Plavání pro vefiejnost - únor Pondûlí zavfieno Úter hod. Stfieda hod. âtvrtek hod. Pátek hod. Sobota hod. Nedûle hod. POZOR ZMùNA!!! KaÏd pátek je plavání pro vefiejnost do hodin Teplota bazénu 28 C (mal ), 26 C (velk ), teplota vzduchu 29 C 13

14 3/2005 Mûstské muzeum a knihovna v R mafiovû nám. Míru 6, R mafiov; tel , Sokolovská 25, R mafiov; ; tel Mûstské muzeum a Mûstská knihovna v R mafiovû pfiipravují na rok 2005 cyklus besed: RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT Na Tfii krále... Svátek Tfií králû odjakïiva doprovázely rûzné lidové zvyky. Ve stfiední Evropû je zaïité Ïehnání domû, pfii nûmï se na dvefie svûcenou kfiídou pí í písmena C+M+B, u nás v âechách obvykle K+M+B. Nejsou to ale patrnû poãáteãní písmena jmen Tfií králû : Ka par, Melichar a Baltazar, jak se lidovû traduje, n brï zkratka latinského Christus mansionem benedicat - Kristus Ïehnej tomuto domu. K tomuto roãnímu ãasu se v na ich krajích jiï pravidelnû pojí znovuobnovená tradice Tfiíkrálové sbírky, kdy koledníci za títûní âeskou katolickou charitou obcházejí dûm za domem a za zpûvu koled vybírají jak koli finanãní pfiíspûvek, kter pak bude pouïit na pomoc potfiebn m. Ivna em r mafiovském regionu jsme se - jako i v minul ch letech - spolehli na tûdrost a ochotu na ich spoluobãanû dávat, a sbírky se tak zúãastnili. Na e oãekávání bylo tûdfie odmûnûno, v dobrém jsme si vykoledovali ãástku Kã. Polovina z této ãástky i v tûïek ze 4. spoleãenského plesu Diakonie âce, kter ãinil Kã, budou pouïity na vybavení Domova odpoãinku ve stáfií v Dolní Moravici. Druhou polovinu z Tfiíkrálové sbírky po leme na humanitární pomoc do zemûtfiesením a tsunami poniãené Asie. V em zúãastnûn m koledníkûm i tûm spoluobãanûm, ktefií pfiispûli, ze srdce dûkujeme. Marcela StaÀková, Vladimír Stanzel Muzeum R mafiov si vyhrazuje právo na zmûnu programu! PÛjãovní doba knihovny Po hodin St - zavfieno Pá hodin Út hodin ât hodin So hodin AQUA CENTRUM SLUNCE na Jesenické ulici PROVOZNÍ DOBA: Po - Pá So, Ne a svátky MoÏnost zakoupení permanentek Kontakt: Tû ím Za snûhu tû í mne panenské ticho dívãí mûkkost závûjí kroky v bílém jeï nikam jít uï nechtûjí kam el jsem Ïe vprostfied pole skonãily jakoby mûl jsem, nûãeho snad dojít a ticho je mi Ïe ani ptáky nepla ím v eho je míà.loàsk ch jefiabin ozvûn mlãení i zvadlého kamení. azmûsíce zbyla jen odvrácená tváfi Psáno do uplíku Miroslav Václavek Rozespalá Otevfii oãi a objeví mne jak tûlo skládám z ústfiiïkû tvého snu v bûlosti klínu nûho rozespalá a ty uvafií pak mému stínu ãaj ze rdesna a rozmar nu aby dlouho tû miloval víc, neï jen den za dnem a v noci pil z tvého pfiílivu to, co tak sladce v tobû zrálo jako ten kdo nikdy neuhasí ÏízeÀ 14

15 RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/ Vminulém Horizontu jsme informovali o v stavû v tvarné skupiny Octopus, jeï se soustfiedí kolem na í galerie. Nyní, po úspû né vernisáïi, jíï se zúãastnilo neb valé mnoïství pfiátel umûní zr mafiova, dal ích mûst a sporadicky i ze zahraniãí (94 osob), bychom vám chtûli pfiiblíïit jednotlivé vystavující ãleny Octopu. Jejich skuteãn poãet je totiï vy - í a z nejrûznûj ích dûvodû v stavu nemohli v ichni obeslat, i tak jsou v stavní sály nadmíru pfieplnûné. Aktivní v tvarníci skupiny Octopus, k níï patfií i zájemci o v tvarné umûní, pfiehlíïí zkostnatûlé a bohuïel pfietrvávajících názory snobû dûlící umûlce na profesionály a tzv. amatéry. Mottem autorû je totiï skromnost, pokora pfied krásou a my lenkou, nikoli p cha a mnohdy prázdné tituly. Octopus tak bez jak chkoli privilegií spojuje umûlce na volné noze i ty, ktefií se Ïiví jinak. V men ím sále vystavují tfii v tvarníci, ktefií dali vale nervozitû, chaosu a hluku vût ích mûst a usadili se pfied nûkolika málo lety v poklidné Huzové. První z nich, Josef Chovanec, je autorem moderní dfievûné plastiky vût ích rozmûrû, zfietelnû inspirované kosmick mi tématy, snad divn mi tvory sci-fi, i neobvyklého a fantastického strunného hudebního nástroje. Masivní pískovcov reliéf Ïeny zahalené závojem v ak jiï patfií spí e do reálného svûta lidov ch kameníkû. Jeho kolega Ladislav Mazoch nabízí sofistikovanou dfievûnou plastiku, která se víc neï u jeho kolegû zamûfiuje na dokonale propracované Mûstské muzeum a Galerie Octopus Octopus aneb Jednota v mnohosti men í formáty, h fiící buì hromadûním prvkû ne nepodobn m záti í, odhalíme i lepení detailû, nebo hladké soumûrné fiezbû, v na- em pfiípadû fantaskního mot la. K nim lze fiadit téï dvû nádherné moderní plo né vitráïe evokující velké umûní barevn ch oken stfiedovûk ch katedrál Luìka Adámka, kter stejnû jako oba pfiedchozí teprve nedávno zamûnil pohodlí Uniãova za chalupu v Huzové. Skvûl grafik a autor originálních kovov ch plastik vystavuje fiadu prací vycházejících opût z techniky vitráïe i ve vût ím sále: osobité mísy, podnosy kombinující bfiidlici, sklo i kov a drobné plastiky. Po roce znovu vítáme v galerii R mafiovana Jifiího GaÏara s jeho osobitou, v raznû dom lenou a variovanou grafikou vycházející z vût ích koláïí, jeï sloïitû dotváfií na poãítaãi, jedná se pfieváïnû o soubor nov ch prací. VÏdy se nesmírnû tû íme na chytré fotografie rozverného grafika Antonína Mik íka z Paseky, zajímavé formáty a témata sr í vnitfiním humorem a nepochopiteln m tûstím na krajnû nezvyklé okamïiky. Jsou technicky dokonalé, moudré a po v tvarné stránce neobyãejnû zdafiilé. Je tû dva dal í R mafiované obsadili komorní prostor. Pavel Paseck, kter kdysi maloval krásné stylizace veãerních spofie osvûtlen ch mûstsk ch zákoutí, se zmûnil diametrálnû. Po dlouhé pfiestávce ve v stavní ãinnosti pfiichází se svéráznou modernistickou a technicky i tematicky absolutnû zvládnutou malbou vodou fiediteln mi laky, k poutavé hfie skvrn, stuh a miniatur. Roman Karel, malífi, osobit grafik se závidûníhodnou fantazií, vystavuje jedin, ale dosud svûj nejvût í akrylátov obraz, ladûn do pfiíjemn ch zelení a s velmi prozaick m uïitím. Obraz rozfiezán na vymezené sekvence pokr vá soustavu dvífiek zdobné kuchyàské linky. Velk sál zaplnily dal í v tvarné práce skupiny. Malífi Milo Adolf Ïije v Olomouci. Znali jsme jej jako autora rozmûrn ch maleb a po nejménû desetileté v stavní proluce skvûle zjednodu il své dokonalé práce ke krásnû ãist m plochám s pravideln mi geometrick mi tvary. Technika je naprosto neobvyklá, obrazy vznikají se íváním jemn ch hedvábn ch látek, coï divák tûïko postfiehne. Zdenûk Habr patfií k obecnû uznávan m fotografûm a jen stûïí soustfiedil pût prací, v emi ostatními momentálnû obeslal fiadu soutûïí a v stav jinde. Citlivé zábûry lidsk ch tváfií i postav v zajímavém prostfiedí mají zvlá tní neopakovatelné kouzlo a teplo a nic lidského jim není cizí, technika je dokonalá. Nûkolik perfektních plo n ch i reliéfních prací Milo e PoÏára mûïeme s jistou mírou nepfiesnosti zafiadit do sféry pop-artu a star í patfií op-artu, jsou zcela originální a vychází z velkého talentu a nemalé zku enosti autora. Donedávna R mafiovan jiï po nûkolik let pracuje ve vsetínském muzeu. Jeho syn Jakub, r mafiovsk rodák Ïijící nyní v Tfiebíãi, si nakrátko odskoãil od ilustrátorského umûní a grafick ch prací, jeï zvládá s bravurou jemu vlastní, a nabízí ãtyfii práce diametrálnû odli ného rázu, muchláïe v elegantnû umûfien ch barvách. Jakubova Ïena Zuzana PoÏárová, pûvodem z Prahy, nám pfiivezla z Vysoãiny práci mnohaãetnou a zároveà jedinou, drobná políãka nezvykle velkého dekorativního formátu se spojují v jen zdánlivû jednoduch záfiiv ornament. Teprve pfii bliï ím pohledu zjistíte, Ïe se jedná o stovky krásn ch drobouãk ch samostatn ch grafik (624). Odvaha, mládí a originalita zde vytvofiily neobvykl a poutav celek. Pavel Mereìa, r mafiovsk rodák a dne ní Uniãovan, tentokrát odbûhl od malby k dokonale zvládnuté kresbû tuïkou, pracné technice, u níï byste spí e oãekávali men í rozmûry, ironická parodie ãlovûãího nevkusu a jednání se v ak nezmûnila. Kráãí od disneyovského my- áka Mickyho aï k padlému nebo postfielenému (?) andûlu stráïnému ãi kentaurovi s nefal ovan m ãírem. Zcela jistû vás zaujmou blízká témata kfiesèanské mystiky velik ch dfievofiezeb Miroslava Sedláfie, kter stfiídá typickou hrubou texturu s plochami dokonalé oblosti. Autor h fií symboly a jeho práce mohou b t ozdobou nejednoho svatostánku ãi proteplit domov. Je aï k neuvûfiení, s jakou péãí a láskou sochafi opracovává krásná, ale tvrdá a velice vzdorná dfieva, kdy jedin nedomy len úder dlátka mûïe zniãit nûkolikamûsíãní práci. V em jsou spoleãné kromû talentu skromnost, stál v voj, zral projev, hodnota díla, veliká fantazie, zruãnost a dokonalá technika, houïevnatost, v razná originalita, vytrvalost, s jakou práce vzniká v nemalém ãasovém horizontu, i upfiímn vztah k modernímu umûní. Vedle osobního pro- Ïitku ze souboru prací i jednotlivin umoïàuje v stava volné pole pozitivní konfrontaci. Prohlídka velikého mnoïství rozdíln ch prací rozhodnû nebude krátká, ale myslíme, Ïe vás dokonale uspokojí. Závûrem pfiipomínáme, Ïe se fiada vystaven ch prací dá po dohodû s autorem na ím prostfiednictvím zakoupit. Galerie Octopus 15

16 3/2005 RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT Vysok, statn a nepfiehlédnuteln muï, neobyãejnû vzdûlan jazykovûdec a po nûkolik málo rokû téï uãitel z nezbytí v Písku, na R mafiovsku a Jesenicku patfií k pfiedváleãné generaci inteligence, jeï vyuïila blahodárného pûsobení skvûl ch gymnázií první republiky, av ak nadûjné studium na vysok ch kolách drasticky pfieru- ila první ze dvou dlouh ch okupací âeskoslovenska ve 20. století. Julius Enders spatfiil svûtlo svûta 13. dubna 1920 v âáslavi ve stfiedostavovské rodinû státního úfiedníka, maminka byla uãitelkou. Endersovi se ãasem odstûhovali do starobylého Písku, kde roku 1938 sloïil maturitu na proslulém místním gymnáziu a tím si v tragickém roce republiky otevfiel cestu k vytouïenému studiu na Karlovû univerzitû v oboru klasické filologie, jeï se zamûfiovala na latinu a fieãtinu pod vedením elity ãesk ch vysoko kolsk ch profesorû. Získal v ak téï rozsáhlé znalosti staroãe - tiny. NeÏ po dvou semestrech jediného roãníku dopadl na ãeské univerzity stín odporného nacismu. Nelidsk okupaãní reïim vyuïil rozhofiãeného odporu ãesk ch studentû 28. fiíjna 1939 a pohfieb zavraïdûného medika Jana Opletala zneuïil k vlnû zat kání studentû, popravám jejich pfiedstavitelû a u- zavfiení vysok ch kol. Jen se tûstím unikl studující Enders koncentraãnímu táboru a skryl se jako uãitel nûmeckého jazyka na písecké uãàovské kole. Konec války jej pfiivedl zpût na jeho alma mater, kde po nûkolika letech velk ch nadûjí absolvoval v dal ím ne Èastném období státu roku 1948, v dobû komunistického pfievratu. Svou cestu ke vzdûlání je tû staãil na poslední okamïik uzavfiít doktorskou habilitací, ale znovu se ocitl v nesprávném ãase na nesprávném místû. Stal se obûtí primitivního a nenávistného reïimu du evních trpaslíkû. MÛÏeme 16 Z historie Ode el dr. Julius Enders, v znamn lingvista a stateãn ãlovûk jen pfiedpokládat, Ïe by se pfii pfiíznivûj í politické konstelaci zcela jistû nezastavil u doktorátu, ale jeho odborn rûst by jistû pokraãoval dál a nejspí e by své hluboké znalosti pfiedával dal ím generacím vysoko kolákû, pokud by nepracoval v nûkterém z v znamn ch vûdeck ch ústavû na í zemû. Ani nepfiíjemné existenãní zmûny nedokázaly zabránit jeho dal ímu sebevzdûlávání, pfiestoïe se nechtû ocitl v reïimu, kter opût zavedl libri prohibiti - zakázané knihy. JiÏ po ukonãení studií se stal tehdej ímu reïimu natolik nepohodln m, Ïe mladého nadûjného vûdce umístili z moci úfiední na Bruntálsku jako uãitele základní koly. Politicky podezfiel zamûstnanec, jenï sv mi znalostmi pfiíli vyãníval z fiady, mnohdy dûsil svou pfiítomností vystra ené a loajální fieditele kol s inspektory, a tak jedna tace stfiídala druhou, aï dorazil do R mafiova na základní osmiletou kolu. Hluboce nespokojen a pfiem liv kantor tehdy hledal klidné zázemí a budoucnost v manïelství s kolegyní Marií Netopilovou. Podezfiel muï burïoazního pûvodu, neustále hlídan i pfies absenci jasn ch vin, mûl ve sv ch rukách alespoà jedin trumf, nebyl ãlenem Ïádné církve v ak znovu vyvolal vlnu nevole u ostraïit ch udavaãû a tvrdou reakci zdû en ch nadfiízen ch soudruhû, kdyï se v té nejhor í dobû, vûren svému pfiesvûdãení, nechal pokfitít a vstoupil do spoleãenství fiímskokatolické církve. Reakce byla okamïitá - pfieloïení na Jesenicko a dal í krutá rána mladého kantora ãekala na kole v Brníãku. A Gottwaldovi bol evici se umûli mstít. Je tû v tomtéï roce byl obvinûn ve vykonstruovaném procesu z nebezpeãného náboïenského pûsobení na mládeï a podle obávaného paragrafu 85 byl sekernickou vládní justicí odsouzen na 7 let do vûzení. Doba tím tragicky zasáhla do jeho v znamné práce. V nedlouhé dobû osobní svobody staãil je tû skvûle pfieloïit ze starofieãtiny do ãeského jazyka sedm Aischylov ch tragédií a zaãal se zab vat dílem Pindarov m, které uï mu nebylo souzeno dokonãit. Politick vûzeà proïil v e, ãím tehdej í kriminály opl valy, nelidskou ikanu, byl bit, pokud se neusmíval, a zaïil v echny nelidské praktiky, na nûï se nyní pfiíli rychle a ostudnû zapomnûlo. Pro el tûïkou prací ve smutnû proslul ch lágrech jáchymovsk ch uranov ch dolû, pro el achtou Dvanáct, LeÏnicí, Svatoplukem, poznal utrpení na Bytízu a v Jakubãovicích. Jedinou oporou ve smutn ch ãasech mu byla skvûlá pfiátelství s v znamn mi osobnostmi, které s ním sdílely osud. Vzpomínal na fiadu skvûl ch a neprávem zapomínan ch filologû Augustina Valentoviãe, Ladislava Aranyho, knûze tefana BaláÏe a Jana Bártu, na publicisty a spisovatele, nedávno zemfielého Karla Pecku, Eduarda Kirchbergra, básníka Jifiího Rotrekla a katolické filosofy Meãislava Razika, Aloise Rozehnala ad. Z vûzení, jeï mûlo Enderse zlikvidovat nebo jej alespoà navïdy zlomit, byl propu tûn krátce pfied vypr ením trestu v roce 1956, kdy nastal v KSâ jist, ale spí e v ak jen kosmetick odmûk po Chru ãovovû odsouzení kultu osobnosti. Minimální zkrácení trestu v ak nebylo teãkou za osobní tragedií. Trapná socialistická nejustice totiï vymûfiovala je tû tzv. dodatkové tresty, jeï pfiedstavovaly ztrátu majetku, obãansk ch práv na del í dobu, ba dokonce neuvûfiitelnou úhradu v loh zmanipulovaného a prolhaného soudu. Za dráty se jiï nemohl vrátit k pûvodní profesi, ba ani jako dûlníkovi nebylo umoïnûno setrvávat pfiíli dlouho u jednoho podniku. Teprve na zaãátku edesát ch let se stal úfiedníkem Odûvního druïstva v Bruntále, kde nakonec setrval aï do roku 1980, kdy ode el do dûchodu. Ani opatrné rehabilitace v roce 1968 se nedotkly jeho pfiípadu pfies ohromné úsilí, které vynakládal jeho stateãn a kdysi r mafiovsk nadfiízen Jaroslav Nûmec, kter se nikdy nesmífiil s nespravedlností spáchanou na kolegovi. Kromû návratu k odborné práci se Enders zaãal téï vûnovat achové hfie, jeï dobfie vyhovovala jeho naturelu a v níï se vypracoval aï na v znamná místa v celostátních soutûïích. Roku 1967 vyvolal publicista a autor populárnû vûdeck ch prací Miroslav Ivanov sv m zásadním, av ak ponûkud nevûdeck m odsudkem RukopisÛ královédvorského a zelenohorského (RKZ) jako zfiejm ch Hankov ch falz nechtû zájem EndersÛv a úzkého kruhu jeho pfiátel, ktefií se zaãali rukopisnou tematikou zab vat a spolu s ním se stali autory fiady drobn ch dílãích prací o tomto v znamném fenoménu ãeského národního obrození. Práce pronásledovan ch autorû v ak nemohly vycházet v oficiálních tiskovinách, a tak byli nuceni volit schûdnûj í cesty samizdatu. Vûdecké statû se tak ífiily pfiedev ím mezi tvrdû diskriminovan mi obhájci, ale i odpûrci pravosti RKZ. Teprve po pfievratu 1989 koneãnû mohly vyjít obû dvû Endersovy monumentální a skvûlé jazykovûdné práce, které po léta pronásledování pfiipravoval. V poslední dobû se zab val badatelskou ãinností v oblasti vybran ch problémû historie s pouïitím RukopisÛ jako dûleïitého pramene poznání doby. Také pro na e muzeum pofiídil s neobyãejnou ochotou v znamné a dokonalé pfieklady stfiedovûk ch latinsk ch listin, aniï by za obtíïnou práci pfiijal jak koli honoráfi. Skvûl ãlovûk a jiï léta vdovec ode el uprostfied rozsáhlé a hluboce vûdecky fundované práce v Malé Morávce, s níï spojil v echny roky znovu nabyté svobody. Quod multis opus est verbis, ubi facta loquuntur. Závûrem uvádíme jen skromn v bûr nejv znamnûj ích historick ch a literárnûvûdn ch prací dr. Julia Enderse: Jazykovûdn rozbor Rukopisu královédvorského a zelenohorského a dal ích staroãesk ch textû s nimi spojovan ch, Praha 1993; Rukopis zelenohorsk a královédvorsk, vznik, styl a básnická hodnota staroãeské orální poesie, Praha 1993, Evangelium sv. Jana, pravá památka stã. písemnictví, 1970; Pfiízvuk a rytmus v Rukopise královédvorském a zelenohorském, 1971, Jazykovûdn rozbor Písnû pod Vy ehradem, 1971; Filologick rozbor glos Mater Verborum, 1972; Milostná báseà sv. Václava, opora starobylosti RukopisÛ, 1972; K v kladu ãerven ch znaãek v Zelenohorském rukopisu; Textologick, lingvistick a ãásteãnû stylistick rozbor Pamûti pfiibyslavské, 1976; Nad knihou J. Dolanského Záhada Ossiana v Rukopisech královédvorském a zelenohorském, Academia Praha 1976; Staroãeská Alexandreis, její nesmûrné ver e a pomûr RZ a RK, 1985 ad. Mgr. Jifií Karel Citát: K ãemu mnoho slov, kdyï mluví ãiny.

17 V tûchto dnech slaví nejstar í spolek v R mafiovû, amatérsk divadelní spolek Mahen, krásné Zkou ka hry Podivná paní Savageová próza RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/ let Amatérského divadelního spolku Mahen R mafiov 60. v roãí zaloïení. íká se, Ïe divadlo má dávat divákovi to, co potfiebuje, nikoliv to, co chce. V mnoh ch pfiípadech tomu tak v ak není, protoïe jsou rûzné hry, na které ãlovûk rád vzpomíná, a jiné, které shlédne, a v pamûti se neuchovají. Pfiáli bychom si, abyste si uchovali na divadelní sezónu 2005 alespoà krátkou vzpomínku. Proto pro vás, váïení pfiátelé divadla, pfiipravil spolek Mahen americkou hru Johna Patricka O Doggnana s názvem Podivná paní Savageová. Premiéru vám sehrajeme v pondûlí 21. února 2005 v v Mûstském kinû vr mafiovû. Repríza se uskuteãní v pondûlí 28. února v tamtéï. Vstupenky si mûïete zakoupit v pfiedprodeji v knihkupectví pana La tuvky nebo v pokladnû pfied Ve sv ch botách dojde nejdál, v kraden ch jen k pokladnû Je tû asi 200 metrû a mám vyhráno, kmitají mnû v hlavû my lenky a v nitru pulzuje stresové napûtí. Lehk pohled na hodinky dává malou nadûji: Pfii ráznûj í chûzi to mohu stihnout. Klap, klap, klap. nohy poslu nû zrychlily kadenci. Nedá se nic dûlat, pfiemítám napûl v bûhu, kaïd zamûstnanec musí b t na pracovi ti nejménû pût minut pfied zahájením pracovní doby! Litera zákona a slova nadfiízeného mû Ïenou nezadrïitelnû k cíli. Îe já jsem se vracela pfievléknout tu sukni. Vãera cel den padalo mokro a dnes od rána praïí.to bych se pûknû potila. Ale teì za to doháním minuty. Kfiup! Co se dûje? Ten zvuk zaráïí mûj spûch aï k znehybnûní. Nûjak nemûïu dál. Pravá noha zûstala trãet ve kvífie dlaïebních kostek. Ale mûj vrozen smysl pro povinnost mnû zakázal dlouze bádat nad pfiíãinou vzniklé nenadálé situace a trhnutím uvedl dolní konãetiny do opûtovného poklusu. Náhle cítím, Ïe prû vih je na cestû. Klapot m ch bot je nesourod, jedna noha se bofií blíï k chodníku. Pfiipadám si jako pajdav kûà. Skoro bez dechu se dobelhám tak akorát na pracovi tû. Zoufale hledím na tu zkázu. Podpatek m ch oblíben ch stfievícû je nenávratnû fuã. Tak jsem si zase vydûlala, pfiemítám, a zrovna teì, kdyï je jak se fiíká je tû hluboko do kapsy. Celou smûnu pfiem lím: Vyplatí se zajít do opravny a nebo radûji sáhnout do rezervních zásob a koupit zbrusu nové? Cestu domû radûji neriskuji. Dávám v plen svûj zevnûj ek a nenápadnû dorazím pfied branku v pracovní obuvi. Ve schránce na mátrám pár letákû a u popelnice zaãnu provádût jejich okamïitou likvidaci. Vtom mû upoutá tuãn nápis: Velké slevy textilu a obuvi. To je moïná správná trefa, mumlám si v my lenkách a s oïivlou energií hledám informaci o místû konání v prodeje. Neváhám. Po pûlhodinû vstupuji s nadûjí do nevelké místnosti, zaplnûné stoly s rozloïen m obleãením rûzn ch velikostí a hlavnû s mnoha krabicemi nejnovûj ích vzorû stfievícû, lodiãek a sandálû. Dlouze a nûïnû prohlíïím ladnou linii ãerné botiãky s módním roz ífien m podpatkem. Leto ní hit je ale pro mou penûïenku pfiíli nároãn. S povzdechem: Ach jó. odkládám boty zpût do krabice a sáhnu po levnûj ích, ménû in. Kolem mû se tlaãí ostatní zákazníci, pfiehrabují se ve zboïí, diskutují, uh bají si v tûsném prostoru a nûktefií uï stojí v dlouhé frontû u pokladny. To v echno dûní sleduje muï stojící u- prostfied regálû (fungující viditelnû jako poradce zákazníkû, ale i ostraïit hlídaã zboïí). Vtom ucítím zvlá tní napûtí. Nûco se dûje. Zvednu oãi a zahledím se ke vchodu. Do prodejny vplula persóna. Vy í postava, obleãení jako ze Ïurnálu, napudrovan obliãej, odbarvené vlasy - razí mezi ostatními kupujícími jako sluneãnice v jeãmeni. A ta vûnû - fialky pfied ní blednou. UÏ si také obhlíïí ãerné hit lodiãky. No, ta si je mûïe urãitû dovolit, pfiemítám a závistivû sleduji, jak ty krasavice hladí, obrací ze v ech stran a pak je elegantnû vsune na svou nohu. Radûji otoãím zrak na jinou stranu a pozoruji, jak muï, kter hlídá poctivost zákazníkû, kráãí ke star í paní k vû áku halenek a radí jí pfii v bûru. Pak se moje oãi vrací zpût k nafintûné blond nû. V ten moment je ze mû zkamenûlá socha. Zírám jak v mrákotách na napudrovanou krasavici. Vy lapuje si ve fungl nov ch lodiãkách a obratnû pokládá uzavfienou papírovou krabici mezi ostatní zboïí. Kam se podûly její hnûdé, jiï opotfiebované boty? Najednou mû polil pot a cítím, jak mnû rumûnec vrazil do tváfií. Ty jsou urãitû v té krabici. pfiedstavením. Vûfiíme, Ïe i vy pfiijdete do divadla oslavit toto krásné v roãí a povzbudit herce. Oslavy budou pokraãovat v stavou fotografií ADS Mahen, která bude otevfiena po cel mûsíc bfiezen v Mûstském muzeu R mafiov. Budete mít moïnost zhlédnout staré i nové unikátní fotografie z divadelních her, které se hrály v období od roku 1945 aï do leto ního roku. Snad mezi fotografiemi poznáte své známé nebo pfiíbuzné, ktefií se divadlu v na em mûstû vûnovali. Nenechte si ujít tuto jedineãnou pfiíleïitost a pfiijìte se pfiesvûdãit na vlastní oãi o mnohaleté usilovné a dobré práci spolku Mahen. Srdeãnû zvou herci a jejich reïisér Zatímco nenechavá zákaznice elegantnû pfie la kotáãejícímu se stojanu s mikinami a se svou pózou vybrané dámy zaãala pûstûnou ruãkou testovat jednotlivé zboïí, pfiesouvala jsem se nemotorn m krokem k pokladnû. Mé oãi stále mechanicky sledovaly pohyb fintilky a v hlavû mi huãelo dokola jak gramofonová deska: Îenská, já se za tebe stydím. Pfiedstavovala jsem si, Ïe bych tu vûc provedla já, a zdálo se mnû, Ïe lidé ve frontû u pokladny a v ichni, ktefií se zrovna na mû podívali, urãitû uhodli, na co myslím. Naposledy jsem se rozhlédla po prodejnû a spatfiila jsem svoji známou, jak se v klidu pfiehrabuje v ko i se spodním prádlem. Koneãnû platím své docela obyãejné, ale poctivé boty a najednou v tom napûtí sly ím svûj hlas, kter svûfiuje pokladní: Tamta vy í paní si obula nové boty, chce asi odejít bez placení! Vidím ji, odpovídá prodavaãka, já si ji pohlídám. A dûkuji. Rychle odcházím a vûbec se neotáãím. Je mnû divnû. Najednou si zase pfiipadám jako udavaã amám dojem, Ïe moje sdûlení sly ela pûlka lidí stojících v fiadû za mnou. Ani nemám chuè vidût, jak tu Ïenu obviàují z krádeïe, ãím se bude hájit a jak se bude tváfiit. Pro mû by to byl vrcholn trapas! Z uvaïování mû vytrhne aï zvuk mobilu: Mami, kde teì zrovna jsi, pfiijde na kafe? Hlas dcery mû pomalu zbavuje napûtí z nepfiíjemného záïitku. Byla jsem si koupit nové boty, hned jsem u tebe a budu ti nûco zajímavého vyprávût. Za chvíli jiï usrkuji horkou kávu a nedoãkavû vyprávím o nafintûné zlodûjce. A to sis ani nepoãkala, jestli ji chytili a jestli ty boty musela vrátit? A vûfií, Ïe ani ne. Nûjak jsem na ten pohled nemûla náladu., drmolím váhavû a pak se bez dal ích slov zahledím dcefii do oãí. ZdeÀka Kabelíková 17

18 3/2005 RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT Projekt 100-8apÛl Projekt 100-8apÛl pátek 11. února Zvût enina Kriminální drama (VB 1966) Pfiíbûh fotografa, kter náhodou vyfotografuje vraïdu, dává pfiíleïitost k vykreslení atmosféry Lond na 60. let 20. stol. Pfiístupn od 15 let sobota 12. února Protivn sprost holky Komedie (USA 2004) Co dokáïou holky, kdyï se perou o kluka. Humorn pohled na dívãí svût jedné stfiední koly, kter se stává ãím dál více boji tûm, v nûmï dominuje zloba a touha po moci a obdivu. Pfiístupn od 12 let nedûle 13. února!!! 17.00!!! Milenci a vrazi Drama (âr 2004) DÛm kdesi v Ústí nad Labem, patfiící chemiãce. Dole je montércimra, nahofie byt fieditele. V domû se stfiídají nájemníci, náhodní i trvalí. V echno je tu beznadûjnû pomícháno. V hlavních rolích se pfiedstaví Jifií Langmajer, Ondfiej Vetch, Zlata Adamovská a Veronika Îilková. Pfiístupn od 12 let pátek 18. února Jaro, léto, podzim, zima. a jaro Drama (JiÏní Korea, Nûmecko 2003) Lyrick snímek o plynutí roãních období a lidského Ïivota. Pfiístupn od 15 let a Filmového klubu sobota 19. února Vetfielec versus Predátor Sci-fi thriller (USA 2004) Expedice, jejímï úkolem je prozkoumat záhadnou budovu v hloubce 2000 stop pod Antarktidou, pfiichází pfiímo do války mezi Vetfielci a Predátory. Dostane anci zûstat jen nezúãastnûn m pozorovatelem? Pfiístupn od 12 let nedûle 20. února!!! 17.00!!! Deník princezny 2: Královské povinnosti Romantická komedie (USA 2004) Mia dospûla a je okolnostmi nucena pfievzít královskou korunu. Zákon v ak vyïaduje, aby se je tû pfied korunovací vdala. MládeÏi pfiístupn pátek 25. února Exil Road movie (Francie 2004) Zano a Naima jsou AlÏífiané, ktefií v ak vyrostli jiï ve Francii. Jednoho dne se spolu vydávají na cestu pfies Francii a panûlsko do zemû zaslíbené, do AlÏíru. Film o hledání vlastních kofienû, pln hudby, temperamentu a smyslnosti. Pfiístupn od 15 let sobota 26. února Agenti nula nula Akãní komedie (USA 2004) Supertajná mise dvou uboh ch atrap Jamese Bonda - Willa a Bena aneb ZachraÀ se, kdo mûïe. ProtoÏe hon za ukradenou nukleární zbraní právû zaãíná. Pfiístupn od 12 let Pfii trvající dostateãné snûhové pokr vce si o víkendu mûïete vyjet na bûïkách na Kamennou horu (799 m) - lidovû téï âertovy kameny. Za R mafiovem, za posledními domy u nemocnice, se dáte na západ pfies pole. Stoupáte poblíï polní silniãky na vrchol s televizním pfievadûãem na kótû 689 m. Dále pak kfiíïíte silnici Nové Pole - Skály a za ní jedete na severozápad k poslednímu domu na konci Stfiíbrn ch Hor. PfiejíÏdíte silnici Stfiíbrné Hory 18 Kam na v let Na bûïkách na Kamennou horu - Nové Pole, pokraãujete podél kefii zarostlé meze a stoupáte k okraji lesa. Vlevo míjíte ãásteãnû zarostlé prameni tû fiíãky Huntavy. Od lesa sjíïdíte po polní silniãce a stoupáte na vrchol. Na celém tomto úseku b vá ãasto, zvlá - tû o víkendech, vyjetá lyïafiská stopa. Kamenná hora je morfologicky nev razn vrch na evropském rozvodí v Hrabû ické hornatinû. PoblíÏ vrcholu, u polní cesty, se nachází pozoruhodná izolovaná skála bizarního tvaru, sloïená z plástevnaté ruly. Horní balvan je následkem erozí posunut mimo své tûïi tû a na podloïí sedí jiï jen proto, Ïe se opírá o silnûj í strom stojící vedle. Je otázkou ãasu, kdy se sesune k zemi. Na západ od této skály jsou pûkné v hledy, nejblíïe vidíte Dobfieãovskou horu, kapliãku u silnice, která se zachovala ze zaniklé osady Ferdinandov. Dále jsou vidût vrchy MazancÛ, Rab tejnské skály, Kamenn vrch, VolyÀ a dal- í vrchy, které si ale mûïete urãit, jen pokud máte s sebou turistickou mapu. Pokud jste se nabaïili v hledû, mûïete k návratu do R mafiova volit nejménû ze tfií moïností. Sjedete od skály do cípu pastviny k okraji lesa na lesní cestu a dáte se vpravo po Ïluté turistické znaãce do janovického lesa aknovému Poli. Zde pfiejedete silnici a jedete podél zastavûné ãásti Janovic a Edrovic ve smûru ke koupali ti u zahrady Hedvy, kde vyjíïìku ukonãíte. Anebo se v lese pod skálou na Kamenné hofie dáte vlevo a po Ïluté turistické znaãce pûjdete k rozcestí oznaãen ch cest Ïlutá - zelená - Pod V hledy. Odtud mûïete sjíïdût polní silniãkou, pfiípadnû pfies pole, nad pfiírodní rezervací PstruÏí potok do Janovic, anebo pokraãovat z kfiiïovatky Pod V hledy po zelené turistické znaãce do Îìárského Potoka a potom k Anenské Huti, kde je moïné se obãerstvit ve stejnojmenném penzionu. Za pûkného poãasí vás tato vyjíïìka jistû potû- í. NezapomeÀte, Ïe k dobré pohodû patfií i pravidelné kondiãní bûhy. Zdrávi dojeli! M. PoÏár

19 Zpravodajství mûsta Bfiidliãné Vítání obãánkû v Bfiidliãné Koncem roku se v obfiadní síni MûÚ v Bfiidliãné uskuteãnilo poslední vítání dûtí. Sbor pro obãanské záleïitosti pfiipravil pro miminka, jejich maminky a dal í poãetné pfiíbuzné, slavnostní uvítání do nového Ïivota. Z osmi pozvan ch dûtí bylo est dûvãátek, a to Eli ka Urbanová, Karolínka Zbofiilová, Eli ka Zlámalová, Natálie Gnebusová, Zuzana S korová a Tereza Krejãová, a do poãtu osmi zb vají Radomír íma a Martin rámek. Slavnostní obfiad obohatily sv m vystoupením dûti ze Z pod vedením uãitelky Lenky Zítkové, poté pozdravil a popfiál v em pfiedseda SPOZu Rostislav Malík a po zapsání rodiãû do pamûtní knihy pfii lo na závûr focení na památku i do kroniky mûsta. Vzhledem k dal ímu neb valému pfiírûstku novorozeàat v Bfiidliãné máme naplánováno dal í vítání jiï v tomto mûsíci (12. února), o kterém budeme informovat. Na snímku jsou ãlenové SPOZ spolu s ãerstvou maminkou paní uãitelkou Lenkou Zítkovou, která zaji Èuje programy dûtí pfii vítání. Stfiípky z Al Investu RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2005 Spoleãnost Al Invest, a. s., Bfiidliãná, jak známo, je souãástí koncernu Karbon Invest, a. s. Tento koncern zmûnil vlastníka. Dosavadní majoritní akcionáfii Viktor Koláãek a Petr Otava prodali pfies dvû tfietiny koncernu s 30 tisíci zamûstnanci spoleãnosti RPG Industrie Ltd. se sídlem na Kypru. Tato spoleãnost je skupinou mezinárodních soukrom ch a institucionálních investorû v ãele s ãesk m finanãníkem ZdeÀkem Bakalou. V rozhovoru pro ãasopis Horník Zdenûk Bakala mimo jiné zdûraznil, Ïe spoleãnost Karbon Invest, a. s., je dobfie fiízenou firmou, a spoleãnost RPG proto nechystá Ïádné dramatické zmûny, které by se dotkly souãasného managementu nebo zamûstnancû. Dne 22. prosince pfiedstavenstvo spoleãnosti rozhodlo o odvolání souãasné ekonomické fieditelky Ing. Pavlíny Kocourkové a povûfiilo fiízením Ing. Roberta Macka. Od této zmûny oãekává vedení spoleãnosti vût í ekonomické zprûhlednûní celé na í spoleãnosti, plánovacího procesu a nastavení skuteãnû nároãného ekonomického zrcadla jednotliv m útvarûm. Na e spoleãnost po analyzování souãasné situace na trhu práce dospûla k rozhodnutí vybudovat aktivní databanku potencionálních Ïádoucích pracovníkû prostfiednictvím studujících dûtí na ich zamûstnancû. Tato databanka bude po svém vytvofiení a pfiedev ím naplnûní pfiedstavovat v znamn nástroj pro plánování a následné umisèování lidsk ch zdrojû ve spoleãnosti Al Invest. V popfiedí zájmu je Ïádoucí studium (obory potfiebné pro Al Invest) právû va ich dûtí, které se rozhodují o v bûru stfiední ãi vysoké koly. Tradiãnû koncem roku probûhlo slavnostní setkání zamûstnancû spoleãnosti u pfiíleïitosti pracovních jubileí 40, 35, 30, 25 a poprvé letos i 20 let nepfietrïitého zamûstnání ve spoleãnosti, letos se to t kalo 90 zamûstnancû. Bylo pfiipraveno slavnostní odpoledne jako projev podûkování za práci, oddanost a loajalitu na í firmû, spojené s rautem, na kterém mohli jubilanti diskutovat s vedením spoleãnosti. Slavnostní teãkou veãera byl divadelní program s uvedením anglické detektivní komedie, ve které úãinkovali populární herci Petr NároÏn, Jana Bou ková a Václav Vydra. Klub ãesk ch turistû V minulém roce do lo ke zmûnû oblasti, ve které jsme byli doposud zafiazeni. Na e oblast Jeseníky byla v tomto roce zru ena a byli jsme zafiazeni do novû vzniklé oblasti s názvem Moravskoslezská, která má svoje sídlo v Ostravû. Na i turistickou ãinnost v uplynulém roce lze hodnotit jako ãinorodou a velice kreativnû úspû nou. Posuìte sami. Ná KâT má v souãasné dobû celkem 85 aktivních ãlenû, je to sice oproti pfiedcházejícímu roku mírn pokles, zato v ak jsme byli aktivnûj í. Uspofiádali jsme vût í poãet vycházek, kter ch bylo celkem 16 (233 km) s úãastí 170 ãlenû, i pût jednodenních v letû (170 km) se 175 ãleny. Poslední statistikou jsou v lety a zájezdy vícedenní i do sousedních státû, pfii nichï 112 na ich turistû u lo, mnohdy ve vysokohorském prostfiedí, více jak 120 km a to uï je, i vzhledem k vûkovému rozdílu mezi jednotliv mi ãleny, pozoruhodn v kon. K 1. lednu do lo ke zmûnû, a sice k vyfiazení M na ul. Komenského ze sítû kol. Tato M se sluãuje s M na Hfibitovní ulici v jednu pfiíspûvkovou organizaci pod názvem Matefiská kola Bfiidliãná, Hfibitovní 439. Matefiská kola na ulici Komenského je tudíï jejím odlouãen m pracovi tûm. editelkou obou se stává Jana Krãová a statutárním zástupcem Vladislava PetruÀová. Dochází k nûkter m personálním zmûnám. Z pozice uãitelky odchází Svatava Vaculíková, která odvedla na tomto postû velk kus práce a patfií jí Matefiská kola podûkování. Na její místo nastupuje Hana Brzobohatá. Do dûchodu odchází vedoucí kolní jídelny Karla Linhartová a nastupuje Dana âtvrtlíková, která po slouãení obou M vykonává tuto funkci ivm na ul. Komenského. Kromû tradiãních akcí v prûbûhu roku stojí za zmínku krásná akce pro dûti s názvem Slavnostní rozsvûcení vánoãního stromu na Jesenické ulici. Tady si dûti zazpívaly koledy za doprovodu skupiny René Litvíka a místního chrámového sboru, za cinkání rolniãek a zvoneãkû. Mûstská policie Malá rekapitulace: Mûstská policie v Bfiidliãné byla u- stavena jiï v r a jejími prvními pfiíslu níky byli Jan HolodÀák, Milan HoÏìora a Dalibor Dyãka. Postupnû a z rûzn ch dûvodû se v prûbûhu dal ích let vystfiídali u policie dal í: Daniel Kozub, Ivo Zídek, David Vlãek, Milan Petrek, Patrik Hampl, Stanislav Merva, Jifií Koãvara, Petr Mora a Franti ek Kubi. Do roku 2002 pûsobila policie ve ãtyfiãlenném obsazení. Hlavnû z ekonomick ch dûvodû pûsobí mûstská policie od tohoto roku pouze ve dvouãlenném sloïení. Jak vypl vá i ze statutu MûP, hlavní náplní práce mûstsk ch stráïníkû je dohled nad dodrïováním vefiejného pofiádku ve mûstû ve spolupráci s Policií âr. Prakticky od zaloïení mûstské policie se ve mûstû názory na její uïiteãnost rûzní. Vedle pfiíznivcû stráïníkû je i fiada odpûrcû, ktefií povaïují ãinnost MûP za zbyteãnou a málo úãinnou. Faktem zûstává, Ïe pokud se bude MûP dûslednû fiídit dan mi pfiedpisy a smûrnicemi, bude vïdy pfiínosem pro bezpeãnost a pofiádek ve mûstû. Na druhou stranu je tfieba vidût a uznat, Ïe ve dvou není moïno fie- it a vyfie it v echny problémy, které v oblasti bezpeãnosti a vefiejného pofiádku ve mûstû jsou. Pfii sílicím tlaku na zru ení mûstsk ch stráïníkû tedy záleïí pfiedev ím na aktivitû a úãinnosti jejich práce pro bezpeãnost mûsta, zda bude ve mûstû MûP zachována ãi nikoliv. Dou ka na závûr. Na svém zasedání zastupitelstvo mûsta neschválilo doporuãení rady mûsta na zru ení mûstské policie a tûsn m pomûrem jednoho hlasu se vyslovilo pro dal í pokraãování její ãinnosti. Daniel Mach 19

20 3/2005 Dal í dvû pfiíkladné akce, které se uskuteãnily v mûsíci lednu na Základní kole v Bfiidliãné, si zaslouïí prostor v regionálním tisku. Asi 20 kilometrû severov chodnû od R mafiova leïí obec Karlova Studánka, která je známá pfiedev ím sv mi láznûmi. Klimatem a polohou uprostfied krásné pfiírody patfií mezi nejhezãí láznû v âeské republice. SlouÏí jako speciální léãebna pro onemocnûní d chacích cest, vyuïívá se i k léãbû stavû po onkologick ch nemocích, dále problémû krvetvorby a nemocí srdeãních, vysokého krevního tlaku, onemocnûní cév, nemocní s anémií, pátefiních a kloubních problémû. První archivní zmínky o Karlovû Studánce a jejích pramenech pocházejí z poloviny 16. století, kdy byl veden spor o svádûní místní vody do nedalek ch dolû zlata v Suché Rudné. Léãivé prameny Karlovy Studánky byly místnímu obyvatelstvu známy uï od pradávna. Upoutávaly na sebe pozornost chutí minerální vody, v domácnosti pak moïností praktického pouïití napfiíklad k lep ímu kynutí tûsta, ale téï k blahodárn m koupelím. V historii Karlovy Studánky sehrála dûleïitou roli osada s vysok mi pecemi na tavení Ïeleza, zaloïená 20 RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT Jen tak dál na kole v Bfiidliãné Je potfieba pochválit Ïáky této koly, ktefií se souhlasem vedení a pod patronací uãitelky Kláry Ujfalu i vybrali ãástku 2 960,50 Kã na pomoc lidem v jiïní Asii postiïen m vlnou tsunami. Zdafiil m ma karním rejem se louãily dûti z I. stupnû Základní koly v Bfiidliãné s prvním pololetím kolního roku 2004/2005. Pod vedením sv ch uãitelek zorganizovaly karnevalové odpoledne ve velkém sále Spoleãenského domu v Bfiidliãné, na kterém nechybûly zajímavé a vtipné masky. Za pohodové ma karní odpoledne a starostlivost si zaslouïí velké díky maminky i uãitelky. Je jistû správné, Ïe se i takovou formou vychovává na e nejmlad í generace. Milé dûti, váïení rodiãe, váïené paní uãitelky, v em vám tleskáme! R. Mûfiínsk Z okolních obcí Pfiedstavujeme Láznû Karlova Studánka roku 1703 velmistrem ádu nûmeck ch rytífiû Ludvíkem, na jehoï poãest byla pojmenována blízká sousední obec Ludvíkov, odkud pacienti za léãbou docházeli sem a tam, hin und wieder - z ãehoï pak zkomolením vznikl název místa léãiv ch pramenû Hinewieder. Od roku 1785 se datuje lázeàské léãení v Karlovû Studánce jiï pod lékafisk m dohledem. V roce 1803 bylo toto lázeàské místo pfiejmenováno na poãest velmistra ádu nûmeck ch rytífiû, habsburského arcivévody Karla Ludvíka, kter byl vnukem Marie Terezie a pfiemoïitelem Napoleona u Aspern, z Hinewieder na Karlsbrunn, dne - ní Karlovu Studánku. V tom roce byl postaven první zdûn objekt - Koupelov dûm (dnes Po ta), kde byly lázeàsk m hostûm podávány léãebné koupele v místní minerální vodû. Do Koupelového domu byla minerálka svedena dfievûn m potrubím a ohfiívala se ve velk ch kádích pomocí struskov ch cihel z blízk ch hubertovsk ch pecí. Jak jiï bylo fieãeno v úvodu, Láznû Karlova Studánka jsou v znamn m léãebn m komplexem pro celou skupinu nemocí dechového ústrojí a onkologick ch onemocnûní (ve stadiu klidu) a nûkteré cévní nemoci (vysok krevní tlak), u nichï podle závaïnosti nemoci revizní lékafi zdravotní poji Èovny potvrdí plnou nebo ãásteãnou úhradu poji Èovny. Souãasnû pfii této léãbû se poléãí i jiné nemoci, napfiíklad pohybové, pátefiní, kloubní. Komu zdravotní poji Èovna léãení nepfiizná, poskytneme samopláteckou léãbu, doplnila informaci vedoucí pfiijímací kanceláfie Lázní Karlova Studánka Danuta Riedlová. LázeÀská léãba je hrazena tfiemi zpûsoby. U komplexní lázeàské léãby hradí zdravotní poji Èovna náklady na léãbu, stravu i ubytování. LázeÀsk návrh vypisuje praktick lékafi, potvrzuje odborn lékafi a schvaluje revizní lékafi poji Èovny. V pfiípadû pfiíspûvkové lázeàské léãby poji Èovna hradí náklady na léãbu, ale nepfiispívá na ubytování a stravu v období lázeàské léãby. LázeÀsk návrh rovnûï vystavuje praktick lékafi (není potfieba potvrzení odborného lékafie) a potvrzuje revizní lékafi zdravotní poji Èovny. Bezpfiíspûvková lázeàská léãba (samoplátci) pobytovû, ale i samostatnou léãbou znamená, Ïe náklady na léãbu si klient hradí v plné v - i z vlastních prostfiedkû (postaãí návrh praktického lékafie bez vyjádfiení zdravotní poji Èovny). Tak trochu nás mrzí, Ïe ani jedin lékafi z R mafiova nevystavil sv m pacientûm doporuãení na léãbu v Lázních Karlova Studánka, posteskla si Danuta Riedlová. Pfiitom erudice zdej ích lékafiû je na velmi dobré úrovni a Láznû Karlova Studánka, které mají potenciální klienti z R mafiova doslova za kopcem, nav tívilo jiï mnoho celebrit, napfiíklad exprezident Václav Havel, souãasn prezident Václav Klaus, vládní zmocnûnec pro lidská práva Petr Uhl ãi první místopfiedseda Senátu PâR Petr Pithart. V Lázních Karlova Studánka bychom na li celkem deset léãebn ch pramenû. O nich, o hubertovsk ch hutích a historii jednotliv ch lázeàsk ch budov si povíme pfií tû. JiKo

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 16/2005. Ročník VII. Vyšlo 30. 9. 2005 Cena 10 Kč. Město nabízí k prodeji 31 domů, nájemníci se mohou podílet na opravách

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 16/2005. Ročník VII. Vyšlo 30. 9. 2005 Cena 10 Kč. Město nabízí k prodeji 31 domů, nájemníci se mohou podílet na opravách RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 16/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 30. 9. 2005 Cena 10 Kč Město nabízí k prodeji 31 domů, nájemníci se mohou podílet na opravách Sponzoři byli pozváni do Dětského

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

základ civilizace a prosperity

základ civilizace a prosperity základ civilizace a prosperity MAGAZÍN SPOLEČNOSTI PRO ROZVOJ SILNIČNÍ DOPRAVY V ČR Pohled k sousedûm: Na Slovensku uï to dokázali JARO 2012 Obsah Financování dopravní infrastruktury v âeské republice

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 7/2005. Roz ífiené vydání. Ročník VII. Vyšlo 15. 4. 2005 Cena 13 Kč

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 7/2005. Roz ífiené vydání. Ročník VII. Vyšlo 15. 4. 2005 Cena 13 Kč RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT Roz ífiené vydání 7/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 15. 4. 2005 Cena 13 Kč Firma Gala Prostûjov otevfiela poboãku v Janovicích a nabídla práci zejména matkám

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

V áïení spoluobãané, dnes

V áïení spoluobãané, dnes prosinec 2000 ã. 12 Roãník X. Náklad 25 000 ks Zdarma do v ech schránek KONCEPT PLÁNU Odbor územního a ekonomického rozvoje oznamuje dle 22 zákona ãíslo 50/1967 Sb. v platném znûní vefiejné projednání

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK 22/ Č.2 / 2012 www.jundrov.brno.cz ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. První jundrovsk ples

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012

VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012 VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012 jsme na prahu nového roku a po uplynutí dvanácti mûsícû v roce 2011 zaãínáme dal í roãní období práce v zastupitelstvu obce a vzájemné spolupráce s Vámi, obãany obce.

Více

ÚâETNICTVÍ. VáÏení obãané, Pfied námi. v roce a pomalu se zaãneme pfiipravovat na hodnocení

ÚâETNICTVÍ. VáÏení obãané, Pfied námi. v roce a pomalu se zaãneme pfiipravovat na hodnocení Prosinec 2001 ã. 12 Roãník XI. Náklad 25 000 ks Zdarma do v ech schránek Paranormálními jevy do Guinessovy knihy Roman Valíãek z Fr dku- Místku zfiejemû bude zapsán do ãeské, ale i do svûtové Guinessovy

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA. Slovo starosty obce

15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA. Slovo starosty obce VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce Je zde podzim a vûfiím, Ïe jste proïili hezké léto, dovolené a prázdniny. V tûchto dnech slavíme

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2004. Ročník VI. Vyšlo 1. 10. 2004 Cena 8 Kč. Radní spoleãnû se zastupiteli pfiivítali osmnáct nov ch obãánkû

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2004. Ročník VI. Vyšlo 1. 10. 2004 Cena 8 Kč. Radní spoleãnû se zastupiteli pfiivítali osmnáct nov ch obãánkû RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2004 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VI. Vyšlo 1. 10. 2004 Cena 8 Kč Radní spoleãnû se zastupiteli pfiivítali osmnáct nov ch obãánkû Od 25. záfií je vefiejnosti pfiístupná

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku Kam a kdy do specializovan ch zdravotnick

Více

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha Odborná konference IIR Digitální televize 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 11/2008. Ročník X. Vyšlo 7. 6. 2008 Cena 10 Kč. Uplynul víkend patfiil dûtem, oslavily svûj svátek

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 11/2008. Ročník X. Vyšlo 7. 6. 2008 Cena 10 Kč. Uplynul víkend patfiil dûtem, oslavily svûj svátek RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 11/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 7. 6. 2008 Cena 10 Kč Uplynul víkend patfiil dûtem, oslavily svûj svátek 31. 5. byla zahájena v muzeu v stava malífiky Kamily

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

AUTO pro státní správu

AUTO pro státní správu pfiíloha speciál PARLAMENT VLÁDA SAMOSPRÁVA AUTO pro státní správu inzertní pfiíloha Jsme zde pro vás, abychom vám ušetřili čas, finance a energii, které musíte denně investovat do správy vašeho vozového

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

POZVÁNKA. VÁNOâNÍ STROM SPLNùN CH P ÁNÍ PRO KRÁSNOU LÍPU. Reprezentaãní ples, Mûsto Krásná Lípa Vás zve na

POZVÁNKA. VÁNOâNÍ STROM SPLNùN CH P ÁNÍ PRO KRÁSNOU LÍPU. Reprezentaãní ples, Mûsto Krásná Lípa Vás zve na 201 krásnolipsk pûlmûsíãník Na vánoãním koncertû 21.12.2002 jsme mohli ozdobit stromek na imi pfiáními pro Krásnou Lípu. Na stromeãek bylo zavû eno 88 pfiání, z nichï nûkterá byla skromná : Aby se ve kolní

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671 ISÚ KONTAKTY: Institut Svazu úãetních, a.s. V TÛních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz vzdelavani@svaz-ucetnich.cz certifikace@svaz-ucetnich.cz www.svaz-ucetnich.cz

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 6/2005. Ročník VII. Vyšlo 25. 3. 2005 Cena 10 Kč

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 6/2005. Ročník VII. Vyšlo 25. 3. 2005 Cena 10 Kč RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 6/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 25. 3. 2005 Cena 10 Kč Mûsto R mafiov zorganizovalo v sobotu 19. bfiezna první vítání obãánkû v leto ním roce. První bfieznová

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb.

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VERLAG DASHÖFER AKTUÁLNĚ Praha 23. leden 2009 Odborné nakladatelství ekonomické literatury praktické aktuality, komentáře, rady a tipy dotazy pro Vaši a odpovědi firmu 1/2009 Ing.

Více

Aktivní politika zamûstnanosti

Aktivní politika zamûstnanosti Obálka 01/2005 9.3.2005 20:43 Stránka 1 POSLÁNÍM âasopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost ãeské a slovenské spoleãnosti fie it Ïivotní problémy lidí prostfiednictvím sociální práce,

Více