OCHRANA DAT, POČÍTAČOVÁ BEZPEČNOST, POČÍTAČOVÉ VIRY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OCHRANA DAT, POČÍTAČOVÁ BEZPEČNOST, POČÍTAČOVÉ VIRY"

Transkript

1 OCHRANA DAT, POČÍTA TAČOVÁ BEZPEČNOST, POČÍTA TAČOVÉ VIRY

2 OBSAH VÝZNAM OCHRANY DAT ZÁKLADNÍ TYPY INFILTRACÍ POČÍTA TAČOVÉ VIRY ANTIVIROVÉ PROGRAMY SPAM PŘEHLED PRAVIDEL BEZPEČNOSTI 2

3 VÝZNAM OCHRANY DAT

4 VÝZNAM OCHRANY DAT V SOUČASN ASNÉ DOBĚ MÁ MNOHO JEDNOTLIVCŮ A HLAVNĚ FIREM VĚTŠINU V SVÝCH DAT ULOŽENÝCH VE FORMĚ POČÍTA TAČOVÝCH SOUBORŮ A VĚTŠINA V Z NICH JE JEŠTĚ PŘIPOJENA K PONĚKUD NEBEZPEČNÉMU INTERNETU. PROTO JE PROBLEMATIKA OCHRANY DAT TAK DŮLEŽITÁ A ZÁVAZ VAŽNÁ A MŮŽM ŮŽEME JI PODLE MOŽNÉHO OHROŽEN ENÍ ZHRUBA ROZDĚLIT DO DVOU OBLASTÍ: 4

5 VÝZNAM OCHRANY DAT ZNEUŽIT ITÍ DAT CIZÍ OSOBOU MŮŽEME MU ZABRÁNIT ZABEZPEČEN ENÍM M POČÍTA TAČE A DAT. ZTRÁTA TA DAT (TECHNICKÝM SELHÁNÍM POČÍTA TAČE, PŮSOBENP SOBENÍM M POČÍTA TAČOVÝCH VIRŮ,, CHYBOU OBSLUHY APOD.). TADY JE ZÁKLADNÍ OCHRANOU ZÁLOHOVZ LOHOVÁNÍ DAT. 5

6 VÝZNAM OCHRANY DAT ZABEZPEČEN ENÍ PC A DAT PŘED P ZNEUŽIT ITÍM MÍSTNOST S POČÍTA TAČEM CHRÁNIT PŘED P VNIKNUTÍM M NEPOVOLANÉ OSOBY BEZPEČNOSTN NOSTNÍMI PRVKY KVALITNÍ DVEŘE, E, ZÁMKY, Z FÓLIE, F MŘÍŽE M E NA OKNA. TENTO ZPŮSOB JE JEDNODUCHÝ ALE ÚČINNÝ A BEZPEČNÝ. MÉNĚM BEZPEČNOU VARIANTOU JE UZAMČEN ENÍ POČÍTA TAČE E VE STOLE. 6

7 VÝZNAM OCHRANY DAT ZABEZPEČEN ENÍ PC A DAT PŘED P ZNEUŽIT ITÍM VÁZAT SPUŠTĚNÍ POČÍTA TAČE E (START OPERAČNÍHO SYSTÉMU) NA HESLO. JE TO POMĚRN RNĚ ÚČINNÁ OCHRANA, HESLO SE VŠAK DÁD UHODNOUT NEBO ODPOZO- ROVAT PŘI P I ZADÁVÁNÍ.. HESLO NÁS N NEOCHRÁNÍ NAPŘ.. PŘED P KRÁDE DEŽÍ CELÉHO POČÍTA TAČE HESLO LZE VYMAZAT A K DATŮM M SE DOSTAT. 7

8 VÝZNAM OCHRANY DAT ZABEZPEČEN ENÍ PC A DAT PŘED P ZNEUŽIT ITÍM POUŽÍT T K POČÍTA TAČI I SPECIÁLN LNÍ PŘÍDAVNÉ ZAŘÍZEN ZENÍ,, DO KTERÉHO JE PRO SPUŠTĚNÍ SYSTÉMU NUTNÉ VLOŽIT IDENTIFIKAČNÍ KARTU. ODPADÁ NUTNOST PAMATOVAT SI HESLO. JE TO VELMI DOBRÉ ZABEZPEČEN ENÍ POČÍTA TAČE. JEŠTĚ MODERNĚJŠÍ JE POUŽIT ITÍ OTISKŮ PRSTŮ. 8

9 VÝZNAM OCHRANY DAT ZABEZPEČEN ENÍ PC A DAT PŘED P ZNEUŽIT ITÍM MŮŽE E SE STÁT, T, I ŽE E PŘES P VÝŠE E UVEDENA OPATŘEN ENÍ SE NĚKDO N K NAŠEMU POČÍTA TAČI DOSTANE, NEBO HO ODCIZÍ.. DÁD SE I V TĚCHTO PŘÍPADECH P PADECH ZABRÁNIT ZNEUŽIT ITÍ DAT? 9

10 VÝZNAM OCHRANY DAT ZABEZPEČEN ENÍ DŮVĚRNOSTI DAT OPERAČNÍ SYSTÉMY PŘI I STARTU POČÍTA TAČE E VYŽADUJ ADUJÍ ZADÁNÍ JMÉNA UŽIVATELE A HESLO, BEZ KTERÉHO NEPOVOLÍ PRÁCI. NEJLEPŠÍ SYSTÉMY DATA PŘI P I UKLÁDÁNÍ NA DISK ŠIFRUJÍ. PŘI I PRÁCI V SÍTI KLIENT-SERVER JSOU DATA POUZE NA DISKU SERVERU, OCHRANA DAT NA JEDNOTLIVÝCH STANICÍCH CH SE NEMUSÍ ŘEŠIT, JE POTŘEBN EBNÉ DŮSLEDNĚ ZABEZPEČIT PŘÍSTUP K SERVERU. 10

11 VÝZNAM OCHRANY DAT ZABEZPEČEN ENÍ DŮVĚRNOSTI DAT SOFTWAROVÁ OCHRANA POČÍTA TAČE. EXISTUJÍ SPECIÁLN LNÍ PROGRAMY, KTERÉ SE STÁVAJ VAJÍ SOUČÁST STÍ OPERAČNÍHO SYSTÉMU A ŠIFRUJÍ VEŠKER KERÉ ZÁPISY NA DISK A ČTENÍ Z NĚHO DEŠIFRUJ IFRUJÍ. OPRÁVN VNĚNÝ NÝ UŽIVATEL U SE OPĚT T MUSÍ PROKÁZAT HESLEM, BEZ KTERÉHO OBSAH DISKU NELZE ČÍST. HESLO (KÓD D NA DEŠIFROV IFROVÁNÍ) ) MŮŽM ŮŽE E BÝT ULOŽENO NA EXTERNÍM M ZAŘÍZEN ZENÍ - TOKENU (NAPŘ. USB DISK) A V TOMTO PŘÍPADP PADĚ MŮŽE E BÝT I DOST DLOUHÉ (NAPŘ ZNAKŮ). 11

12 VÝZNAM OCHRANY DAT ZABEZPEČEN ENÍ DŮVĚRNOSTI DAT HARDWAROVÁ OCHRANA POČÍTA TAČE. PATŘÍ SEM BEZPEČNOSTN NOSTNÍ KARTY DO POČÍTA TAČE, KTERÉ JSOU VELMI SPOLEHLIVÉ.. BEZ ZNALOSTI HESLA SE S POČÍTA TAČEM NEDÁ PRACOVAT A JEHO OBSAH JE POUZE ZMĚTÍ NUL A JEDNIČEK. EK. 12

13 VÝZNAM OCHRANY DAT ZÁLOHOVÁNÍ DAT PORUCHA POČÍTA TAČE, CHYBA OBSLUHY NEBO INFEKCE POČÍTA TAČOVÝMI VIRY MAJÍ STEJNÉ ÚČINKY POŠKOZEN KOZENÍ NEBO ÚPLNÉ ZNIČEN ENÍ DAT ULOŽENÝCH NA PEVNÉM M DISKU. PROTOŽE E MAJÍ SPOLEČNÝ ÚČINEK, MAJÍ I SPOLEČNÝ ZÁKLADNZ KLADNÍ ZPŮSOB OCHRANY ZÁLOHOVÁNÍ DAT. 13

14 VÝZNAM OCHRANY DAT ZÁLOHOVÁNÍ DAT ZÁLOHOVÁNÍ (ARCHIVACE) DAT JE JEJICH ZKOPÍROV ROVÁNÍ Z PEVNÉHO DISKU NA JINÉ ZÁZNAMOVÉ MÉDIUM. NEJČAST ASTĚJI TO MŮŽE E BÝT: 14

15 VÝZNAM OCHRANY DAT ZÁLOHOVÁNÍ DAT PEVNÝ DISK POČÍTA TAČE: VYTVÁŘÍME PROSTÉ NEBO KOMPRIMOVANÉ (ZIP) KOPIE DŮLED LEŽITÝCH SLOŽEK. KOMPRIMOVANÁ ZÁLOHA JE VÝHODNĚJŠÍ JE ODDĚLENA FORMÁTEM A ŠETŘÍ MÍSTO NA DISKU. ZÁLOHA Z NA STEJNÉM DISKU, KDE JSOU I CHRÁNĚNÁ DATA CHRÁNÍ PŘED VLASTNÍ CHYBOU UŽIVATELE (SMAZÁNÍ) ) ALE NECHRÁNÍ PŘED ZNIČEN ENÍM M DAT NA CELÉM M DISKU. 15

16 VÝZNAM OCHRANY DAT ZÁLOHOVÁNÍ DAT ZAPISOVATELNÉ CD (700 MB) A DVD DISKY (4,7 17 GB). PŘI I POUŽIT ITÍ JEDNORÁZOVÝCH ZAPISOVATELNÝCH MÉDIM DIÍ JDE O DLOUHODOBOU ZÁLOHU Z A TENTO ZPŮSOB POUŽÍVÁME NAPŘ.. PO DOKONČEN ENÍ ZAKÁZKY ZKY APOD. CD DISKY JSOU POVAŽOV OVÁNY ZA VÝRAZNĚ TRVANLIVĚJŠÍ ŠÍ. 16

17 VÝZNAM OCHRANY DAT ZÁLOHOVÁNÍ DAT USB DISKY (128 MB NĚKOLIK GB). ZÁLOHA Z SE PROVEDE VELICE RYCHLE, JE TO ZPŮSOB VHODNÝ PRO OKAMŽIT ITÉ ZÁLOHOVÁNÍ JEŠTĚ PŘED UZAVŘEN ENÍM M PRÁCE. SERVERY SÍTÍS ZÁLOHUJÍ SVŮJ J OBSAH VĚTŠINOU V NA PÁSKY S KAPACITOU AŽA STOVEK GB. 17

18 VÝZNAM OCHRANY DAT ZÁLOHOVÁNÍ DAT EXTERNÍ PEVNÉ DISKY PŘIPOJUJÍ SE PŘES P USB ROZHRANÍ A JSOU TO BĚŽB ĚŽNÉ, KAPACITNĚ VĚTŠINOU MENŠÍ DISKY, DOPLNĚNÉ O ŘÍDÍCÍ ELEKTRONIKU. JSOU VHODNÉ PRO ZÁLOHOVZ LOHOVÁNÍ CELÝCH DISKŮ NEBO DISKOVÝCH ODDÍLŮ.. ZÁLOZE Z SE V TOMTO PŘÍPADĚ ŘÍKÁ OBRAZ (IMAGE) DISKU. 18

19 VÝZNAM OCHRANY DAT ZÁLOHOVÁNÍ DAT KLASICKÉ 3,5 DISKETY JSOU PRO SVOJI MALOU KAPACITU A NÍZKOU N TRVANLIVOST ZÁZNAMU Z ZNAMU PRO ZÁLOHOVÁNÍ DAT ZCELA NEVHODNÉ A POUŽÍVÁME JE POUZE V PŘÍPADĚ NOUZE. 19

20 VÝZNAM OCHRANY DAT ZÁLOHOVÁNÍ DAT - PRAVIDLA ZÁLOHOVÁNÍ PROVÁDÍME ČASTO, PRAVIDELNĚ,, PEČLIV LIVĚ A NA KVALITNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. ČASTO.. PŘI P I PORUŠE E POČÍTA TAČE E JE NOVÁ PRÁCE OD ARCHIVACE DO PORUCHY ZTRACENA. PROTO SE DOPORUČUJE UJE PROVÁDĚT T ARCHIVACI DŮLED LEŽITÝCH DAT KAŽDÝ DEN NEBO ALESPOŇ POKAŽDÉ, KDY BYLO ZAZNAMENÁNO NO VELKÉ MNOŽSTV STVÍ DAT. 20

21 VÝZNAM OCHRANY DAT ZÁLOHOVÁNÍ DAT - PRAVIDLA PRAVIDELNĚ.. CO SE NEDĚLÁ PRAVIDELNĚ,, ZPRAVIDLA SE NA TO ZAPOMENE. PEČLIV LIVĚ.. VŽDY V JE POTŘEBN EBNÉ ZÁLOHOVAT NOVÁ DATA A VEŠKEROU HOTOVOU PRÁCI. POMÁHAJ HAJÍ S TÍM M I SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY, KTERÉ UMÍ KROMĚ DOKUMENTŮ ZÁLOHOVAT I OVÉ ZPRÁVY, ADRESÁŘ, OBLÍBEN BENÉ POLOŽKY, NASTAVENÍ SYSTÉMU APOD. 21

22 VÝZNAM OCHRANY DAT ZÁLOHOVÁNÍ DAT - PRAVIDLA KVALITNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. ZNAČKOV KOVÍ VÝROBCI UVÁDĚJÍ STUDIE TRVANLIVOSTI DAT A POSKYTUJÍ VYŠŠÍ ZÁRUKU OBNOVENÍ DAT NEŽ NEZNAČKOV KOVÁ MÉDIA. 22

23 VÝZNAM OCHRANY DAT MOŽNÉ ZPŮSOBY ZNIČEN ENÍ DAT TECHNICKÁ PORUCHA PEVNÉHO DISKU. JE POMĚRN RNĚ NEPRAVDĚPODOBN PODOBNÁ. MODERNÍ DISKY JSOU VELMI SPOLEH- LIVÉ,, ALE MŮŽM ŮŽE E K NÍ DOJÍT. ČASTĚJŠÍ NEŽ SAMOVOLNÁ PORUCHA JE ZNIČEN ENÍ DISKU PŘEPP EPĚTÍM. 23

24 VÝZNAM OCHRANY DAT MOŽNÉ ZPŮSOBY ZNIČEN ENÍ DAT PORUŠEN ENÍ DAT NA DISKU VÝPADKEM NAPÁJEN JENÍ POČÍTA TAČE. K PORUŠEN ENÍ DAT DOCHÁZÍ POUZE V PŘÍPADĚ,, KDY V MOMENTĚ VÝPADKU PROUDU POČÍTA TAČ ZAPISUJE NA DISK. TEHDY MŮŽM ŮŽE E DOJÍT K PORUŠEN ENÍ STRUKTURY DATOVÝCH SOUBORŮ A NUTNOSTI JEJICH OBNOVY Z ARCHIVU. 24

25 VÝZNAM OCHRANY DAT MOŽNÉ ZPŮSOBY ZNIČEN ENÍ DAT VÝPADKŮM M NAPÁJEN JENÍ A PŘEPP EPĚTÍ MŮŽEME PŘEDEJÍT T POUŽÍVÁNÍM UPS ZDROJE NEPŘETR ETRŽITÉHO NAPÁJEN JENÍ (ZÁLO LOŽNÍ ZDROJ). TENTO PŘÍSTROJ P SE ZAPOJÍ MEZI ZÁSUVKU 230 V A NAPÁJEC JECÍ KABEL POČÍTA TAČE. PŘI P I VÝPADKU SÍTĚS 230 V ZAČNE UPS NAPÁJET POČÍTA TAČ ZE SVÉ BATERIE A UPOZORNÍ NA TO ZVUKOVÝM SIGNÁLEM. BĚŽB ĚŽNÉ UPS MOHOU NAPÁJET POČÍTA TAČ I 15 MINUT, COŽ STAČÍ NA ULOŽEN ENÍ DAT, UKONČEN ENÍ PRÁCE PROGRAMŮ A VYPNUTÍ POČÍTA TAČE. 25

26 VÝZNAM OCHRANY DAT MOŽNÉ ZPŮSOBY ZNIČEN ENÍ DAT SMAZÁNÍ DŮLEŽITÝCH DAT CHYBOU (OMYLEM) UŽIVATELE. POKUD JSOU DATA VYHOZENA DO KOŠE E OPERAČNÍHO SYSTÉMU, LZE JE ODTUD BEZ PROBLÉMU OBNOVIT. POKUD JE KOŠ VYSYPÁN, JDE O HORŠÍ PŘÍPAD, PAD, ALE JEŠTĚ TU JE ŠANCE NA OBNOVU DAT, POKUD SI TO UVĚDOM DOMÍME ME HNED. JE POTŘEBA IHNED UKONČIT PRÁCI NA POČÍTA TAČI I A POŽÁDAT NĚKOHO N KOMPETENTNÍHO O POMOC. PŘI I VYSYPÁNÍ KOŠE E TOTIŽ SYSTÉM M SOUBORY FYZICKY NEMAŽE, E, POUZE OZNAČÍ MÍSTO, KDE BYLY, JAKO VOLNÉ.. KDYBYCHOM PO VYMAZÁNÍ NĚCO NA DISK ULOŽILI, MOHLO BY SE TO ULOŽIT PRÁVĚ DO TOHOTO UVOLNĚNÉHO MÍSTA. M 26

27 VÝZNAM OCHRANY DAT MOŽNÉ ZPŮSOBY ZNIČEN ENÍ DAT SMAZÁNÍ NEBO PORUŠEN ENÍ DAT NA DISKU PŮSOBENÍM M POČÍTA TAČOVÉHO VIRU. PROBLEMATIKA POČÍTA TAČOVÝCH VIRŮ JE PODROBNĚ ROZEBRÁNA V SAMOSTATNÉ KAPITOLE. 27

28 VÝZNAM OCHRANY DAT NEBEZPEČÍ Z INTERNETU OVLÁDNUT DNUTÍ POČÍTA TAČE. PROGRAM TYPU BACKDOOR (ZADNÍ VRÁTKA) OTEVŘE NĚKTERÉ PORTY POČÍTA TAČE E A NASLOUCHÁ NA NICH POVELŮM M ZVENČÍ.. PODOBNĚ PRACUJE PROGRAM TYPU TROJSKÝ KŮŇK ŮŇ, KTERÝ KROMĚ SVÉ ZJEVNÉ ČINNOSTI VYKONÁVÁ JEŠTĚ NIKDE NEUVEDENÉ ČINNOSTI BEZ SOUHLASU UŽIVATELE. U UMOŽNÍ TAK ÚTOČNÍKOVI PŘÍSTUP P DO POČÍTA TAČE E A PRÁCI S NÍM. 28

29 VÝZNAM OCHRANY DAT NEBEZPEČÍ Z INTERNETU ODCIZENÍ OBSAHU POČÍTA TAČE. VZDÁLENÝ ÚTOČNÍK K MŮŽM ŮŽE E DÍKY D ZÍSKANZ SKANÉMU PŘÍSTUPU KOPÍROVAT SOUBORY Z NAPADENÉHO POČÍTA TAČE, NEBO POUŽÍT PROGRAM KEYLOGGER KE SLEDOVÁNÍ STISKNUTÝCH KLÁVES (NAPŘ.. PŘI P VYPLŇOV OVÁNÍ POLÍČEK VE FORMULÁŘÍCH), NEBO DATAMINDER PROGRAM, KTERÝ SHROMAŽĎ ŽĎUJE DATA O ČINNOSTI POČÍTA TAČE. 29

30 VÝZNAM OCHRANY DAT NEBEZPEČÍ Z INTERNETU VYUŽIT ITÍ POČÍTA TAČE E PRO NELEGÁLN LNÍ ČINNOST. MNOHO ZÁSAHZ SAHŮ POLICIE PROTI ROZESÍLATEL LATELŮM M SPAMU NEBO PROTI SERVERŮM M S NELEGÁLN LNÍM OBSAHEM SKONČÍ U NIC NETUŠÍ ŠÍCÍHO UŽIVATELE POČÍTA TAČE, KTERÝ O JEHO NELEGÁLN LNÍ FUNKCI NEMĚL L ANI ZDÁNÍ. VZDÁLENÝ ÚTOČNÍK K PŘEMP EMĚNIL NEZA- BEZPEČENÝ ENÝ POČÍTA TAČ NA SERVER ROZESÍLAJ LAJÍCÍ SPAM NEBO POSKYTUJÍCÍ ZMÍNĚNÉ STRÁNKY. 30

31 VÝZNAM OCHRANY DAT NEBEZPEČÍ Z INTERNETU UKRADENÍ (ZNEUŽIT ITÍ) ) IDENTITY. TYPICKÝM PŘÍKLADEM P JE TZV. PHISHING. ÚTOČNÍK K ROZEŠLE PODVODNÉ Y NAPODOBUJÍCÍ NAPŘ.. STYL ZNÁMÉ BANKY A VYZÝVAJÍCÍ ADRESÁTA Z NEJ- RŮZNĚJŠÍCH DŮVODD VODŮ KE KONTROLE ÚČTU. PO KLEPNUTÍ NA ODKAZ SE ZOBRAZÍ STRÁNKY PODOBNÉ ORIGINÁLN LNÍ WEB BANCE. PO ZADÁNÍ PŘIHLAŠOVACÍ- HO JMÉNA A HESLA (ČÍSLO( PLATEBNÍ KARTY) SE VYKONÁ ZDÁNLIV NLIVĚ SLIBO- VANÁ AKCE, VE SKUTEČNOSTI JSOU VŠAK V TATO DATA ODESLÁNA ÚTOČNÍKOVI. 31

32 VÝZNAM OCHRANY DAT NEBEZPEČÍ Z INTERNETU INTERNET NEMÁ ŽÁDNOU CENTRÁLU, ŽÁDNÉHO SPRÁVCE, ZA JEHO OBSAH JAKO CELEK NIKDO NEODPOVÍDÁ. JE VŽDY V NA UŽIVATELI, ABY POSOUDIL INFORMAČNÍ HODNOTU PŘEDKLP EDKLÁDANÝCH DANÝCH INFORMACÍ A ROZLIŠIL IL PRAVDIVÉ,, NEPŘESN ESNÉ, NEÚPLN PLNÉ,, ZAVÁDĚJÍCÍ A ÚMYSLNĚ NEPRAVDIVÉ INFORMACE. 32

33 VÝZNAM OCHRANY DAT NEBEZPEČÍ Z INTERNETU DALŠÍ KOMPLIKACÍ JE OBTÍŽNOST APLIKACE ZÁKONZ KONŮ NA PODNIKÁNÍ NEBO ZLOČINNOU ČINNOST POMOCÍ INTERNETU. V BĚŽNÉM M PRÁVN VNÍM ŘÁDU PLATÍ, ŽE E K POSOUZENÍ TRESTNOSTI SE POUŽÍVAJ VAJÍ ZÁKONY ZEMĚ,, VE KTERÉ KE ZLOČINU DOŠLO. JAK ALE POSOUDIT ZLOČINY, KTERÉ POSTIHLY OBČANY NAŠÍ ZEMĚ PROVEDENÉ OBČANY JINÉ ZEMĚ S VYUŽIT ITÍM M POČÍTA TAČŮ (DOMÉN, ADRES) REGISTROVANÝCH VE TŘETT ETÍ ZEMI? 33

34 VÝZNAM OCHRANY DAT NEBEZPEČÍ Z INTERNETU PROSAZUJE SE NÁZOR, N ŽE E ZA OBSAH STRÁNEK ODPOVÍDÁ JEJICH AUTOR A NIKOLIV POSKYTOVATEL PŘIPOJENP IPOJENÍ A DATOVÉHO PROSTORU, KTERÝ O NELEGÁLN LNÍM OBSAHU NEMUSÍ VĚDĚT. OVŠEM POKUD JE POSKYTO- VATEL NA NELEGÁLN LNÍ OBSAH STRÁNEK UPOZORNĚN, N, JE POVINEN JI ODSTRANIT. 34

35 VÝZNAM OCHRANY DAT NEBEZPEČÍ Z INTERNETU PODVODNÉ SOCIOTECHNIKY NAPROSTÁ VĚTŠINA VÝŠE E UVEDENÝCH NEBEZPEČNÝCH NÝCH KÓDŮK VYŽADUJE SOUČINNOST UŽIVATELE U NAPADENÉHO POČÍTA TAČE, ZBYTEK JE NEOPATRNOST NEBO NEDBALOST NAINSTALUJEME SI ZÁVADNÉ PROGRAMY, ZADÁME SVÁ PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNA A HESLA DO PODVODNÝCH FORMULÁŘŮ APOD. ÚTOKY TOHOTO TYPU SE NAZÝVAJÍ SOCIOTECH- NICKÉ ÚTOKY. 35

36 VÝZNAM OCHRANY DAT NEBEZPEČÍ Z INTERNETU PODVODNÉ SOCIOTECHNIKY ODBORNÍCI ČASTO KONSTATUJÍ, ŽE NEJVĚTŠÍ BEZPEČNOSTN NOSTNÍ PROBLÉM M JE MEZI ŽIDLÍ A KLÁVESNIC VESNICÍ Í, TEDY V ČLOVĚKU, KTERÝ POČÍTA TAČ OBSLUHUJE. ÚTOKY VEDENÉ TÍMTO ZPŮSOBEM VYCHÁZEJ ZEJÍ ZE ZNALOSTI PSYCHOLOGIE ČLOVĚKA, A NEZNALÝ ČLOVĚK K JIM MŮŽM ŮŽE SNADNO PODLEHNOUT BEZ OHLEDU NA SVOJE VZDĚLÁNÍ. 36

37 VÝZNAM OCHRANY DAT NEBEZPEČÍ Z INTERNETU PODVODNÉ SOCIOTECHNIKY ZÁKLADNÍ OBRANOU PROTI TĚMTO T TECHNIKÁM M JE VĚDĚT V T O JEJICH EXIS- TENCI A UVĚDOMOVAT SI SKUTEČNOST, ŽE E INTERNET JE POTENCIÁLN LNĚ NEBEZ- PEČNÉ PROSTŘED EDÍ,, KTERÉ MŮŽE PŘIVÉST ÚTOČNÍKA KDYKOLIV A KDEKOLIV. NENÍ TŘEBA BÝT CHOROBNĚ PODEZÍRAVÝ, ALE NEBEZPEČÍ REÁLN LNĚ EXISTUJE A JE TŘEBA T O NĚM N M VĚDĚT. V 37

38 VÝZNAM OCHRANY DAT NEBEZPEČÍ Z INTERNETU PODVODNÉ SOCIOTECHNIKY ÚTOČNÍCI NEJČAST ASTĚJI POUŽÍVAJ VAJÍ TYTO SOCIOTECHNICKÉ METODY: NABÍZEJ ZEJÍ ZDARMA EROTICKÝ, PORNOGRAFICKÝ NEBO TAJNÝ OBSAH (FOTOGRAFIE CELEBRIT,,,). NABÍZEJ ZEJÍ VELKÝ FINANČNÍ ZISK PŘI P MINIMÁLN LNÍM ÚSILÍ. HRAJÍ NA CITY ADRESÁTA (ZÁCHRANA NEMOCNÉHO ČLOVĚKA,...). 38

39 VÝZNAM OCHRANY DAT NEBEZPEČÍ Z INTERNETU PODVODNÉ SOCIOTECHNIKY ÚTOČNÍCI NEJČAST ASTĚJI POUŽÍVAJ VAJÍ TYTO SOCIOTECHNICKÉ METODY: VZBUZUJÍ STRACH ( POKUD( OKAMŽIT ITĚ NEUČIN INÍTE OPATŘEN ENÍ... MŮŽM ŮŽE E DOJÍT K VÁŽNÝM DŮSLEDKD SLEDKŮM NAPŘ.. KONTROLU SVÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU). NUTÍ JEDNAT OKAMŽIT ITĚ NEDÁVAJ VAJÍ ČAS NA ROZMYŠLENOU ( POKUD( OKAMŽIT ITĚ NENAINSTALUJETE TENTO PROGRAM, OBSAH DISKU POČÍTA TAČE E BUDE VYMAZÁN... N... ). 39

40 VÝZNAM OCHRANY DAT NEBEZPEČÍ Z INTERNETU PODVODNÉ SOCIOTECHNIKY ÚTOČNÍCI NEJČAST ASTĚJI POUŽÍVAJ VAJÍ TYTO SOCIOTECHNICKÉ METODY: TVÁŘÍ SE DŮVĚRND RNĚ ( PŘÍTEL TI VĚNOVAL V PÍSEŇ,, KLIKNI SEM A POSLECHNI SI JI... ). MNOHÉ DALŠÍ METODY, KTERÉ VĚTŠINOU KOMBINUJÍ TY VÝŠE E UVEDENÉ. 40

41 VÝZNAM OCHRANY DAT BEZPEČNOST POČÍTA TAČE E TEDY SPOČÍVÁ V TECHNICKÝCH A OGRANIZAČNÍCH OPATŘEN ENÍCH: ZÁKLADEM TECHNICKÝCH OPATŘEN ENÍ JE UDRŽOV OVÁNÍ OPERAČNÍHO SYSTÉMU V AKTUÁLN LNÍM M STAVU OKAMŽITOU (NEJLÉPE AUTOMATICKOU) INSTALACÍ BEZPEČNOSTN NOSTNÍCH ZÁPLAT, Z ZAPNUTÝ A SPRÁVN VNĚ NASTAVENÝ FIREWALL A FUNKČNÍ A NEJLÉPE KAŽDÝ DEN AKTU- ALIZOVANÝ ANTIVIROVÝ PROGRAM. 41

42 VÝZNAM OCHRANY DAT BEZPEČNOST POČÍTA TAČE E TEDY SPOČÍVÁ V TECHNICKÝCH A OGRANIZAČNÍCH OPATŘEN ENÍCH: ORGANIZAČNÍ OPATŘEN ENÍ STOJÍ NA ZNALOSTECH BEZPEČNOSTN NOSTNÍCH HROZEB A NA OPATRNOSTI. VE FIRMÁCH A JINÝCH INSTITUCÍCH CH JSOU URČENA PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA UŽIVATELU IVATELŮ A STANOVENY SMĚRNICE, KTERÝMI SE MUSÍ ŘÍDIT KOMU MOHOU A NEMOHOU POSKYTOVAT INFORMACE A JAKÉ,, JAK SE NAKLÁDÁ S PÍSEMNOSTMI (VČETN ETNĚ ZPŮSOBU SKARTOVÁNÍ). 42

43 VÝZNAM OCHRANY DAT BEZPEČNOST POČÍTA TAČE E TEDY SPOČÍVÁ V TECHNICKÝCH A OGRANIZAČNÍCH OPATŘEN ENÍCH: ORGANIZAČNÍ OPATŘEN ENÍ - BEZPEČNOSTN NOSTNÍM M OPATŘEN ENÍM M JE I POUŽÍVÁNÍ JINÉHO NEŽ DOMINANTNÍHO SOFTWARE, ÚTOKY JSOU TOTIŽ VĚTŠINOU VEDENY PROTI NEJROZŠÍ ŠÍŘENĚJŠÍM M APLIKACÍM. 43

44 VÝZNAM OCHRANY DAT BEZPEČNÁ KOMUNIKACE PO INTERNETU INTERNET JE NESMÍRN RNĚ VÝKONNÉ,, ALE POTENCIÁLN LNĚ NEBEZPEČNÉ PROSTŘED EDÍ PRO PŘENOS P ZPRÁV. PŮVODNP VODNÍ PROTOKOL TCP/IP NEOBSAHOVAL ŽÁDNÉ BEZPEČ- NOSTNÍ PRVKY. PRIORITOU BYLO DORUČEN ENÍ PAKETU DAT JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM K CÍLOVÉMU POČÍTA TAČI. BRZY SE PROJEVILA NUTNOST ŘEŠIT BEZPEČ- NOST PŘENOSU P DAT NAD ÚROVNÍ TOHOTO PROTOKOLU, ABY BYL BEZPEČNÝ NEJENOM SAMOTNÝ POČÍTA TAČ,, ALE I PŘENOS DAT. 44

45 VÝZNAM OCHRANY DAT BEZPEČNÁ KOMUNIKACE PO INTERNETU KLASICKÝ PŘENOS P DAT PŘES P INTERNET JE LEHCE ODPOSLOUCHATELNÝ, NEMŮŽ ŮŽEME MÍT M T JISTOTU, ŽE E DATA DOŠLA V POŘÁDKU, ŽE E JE NIKDO NEČETL ETL A JISTÉ NENÍ ANI TO, ŽE E KOMUNIKUJETE S TÍM, KOMU BYLA DATA URČENA. PROTO BYLY VYVINUTY RŮZNR ZNÉ BEZPEČ- NOSTNÍ PRVKY, KTERÉ SE ZAMĚŘ ĚŘUJÍ NA TYTO OBLASTI: 45

46 VÝZNAM OCHRANY DAT BEZPEČNÁ KOMUNIKACE PO INTERNETU INTEGRITA DAT. ZARUČUJE, UJE, ŽE E SE DATA BĚHEM PŘENOSU P NEZMĚNILA. NILA. DŮVĚRNOST DAT. POŽADUJE, ABY K DATŮM M MĚLI M PŘÍSTUP P POUZE UŽIVATELÉ,, KTEŘÍ K TOMU MAJÍ OPRÁVN VNĚNÍ (AUTORIZACI). 46

47 VÝZNAM OCHRANY DAT BEZPEČNÁ KOMUNIKACE PO INTERNETU AUTENTICITA. ZARUČUJE UJE IDENTIFIKACI KOMUNIKUJÍCÍCH CH A DÁVÁD JISTOTU, ŽE KOMUNIKUJÍCÍ STRANY JSOU TY, ZA KTERÉ SE VYDÁVAJ VAJÍ. DATOVÁNÍ A ČASOVÁNÍ. UMOŽŇ ŽŇUJE URČIT PŘESNÝ P OKAMŽIK VZNIKU NEBO DORUČEN ENÍ ZPRÁVY. 47

48 VÝZNAM OCHRANY DAT BEZPEČNÁ KOMUNIKACE PO INTERNETU NEJČAST ASTĚJŠÍM M PROSTŘEDKEM BEZPEČNÉ WEBOVÉ KOMUNIKACE JE ZABEZPEČEN ENÉ SPOJENÍ POMOCÍ PROTOKOLU HTTPS (S JAKO SECURITY). TO UMOŽŇ ŽŇUJE ŠIFROVANOU KOMUNIKACI MEZI WEBOVÝM SERVEREM A PROHLÍŽEČEM. EM. 48

49 VÝZNAM OCHRANY DAT BEZPEČNÁ KOMUNIKACE PO INTERNETU V SOUČASNOSTI POUŽÍVAN VANÉ 128BITOVÉ ŠIFROVÁNÍ SSL (SECURE SOCKETS LAYER) POSKYTUJE VYSOKOU ÚROVEŇ ZABEZPEČEN ENÍ.. PROHLÍŽEČ WEBU VŽDY V UKAZUJE POUŽIT ITÍ BEZPEČNÉ KOMUNIKACE IKONOU ZÁMEZ MEČKU, ZMĚNOU BARVY POLÍČKA ADRESA. PROTOKOL HTTPS POUŽÍVÁ PRINCIP KOMBINACE ASYMETRICKÉ A SYMETRICKÉ KRYPTOGRAFIE. 49

50 VÝZNAM OCHRANY DAT PROBLEMATIKA HESEL SILNÉ HESLO OBSAHUJE MINIMÁLN LNĚ 6 ZNAKŮ,, NEMÁ DÁVAT ŽÁDNÝ SMYSL V ŽÁDNÉM M BĚŽB ĚŽNÉM M JAZYKU, OBSAHUJE VELKÁ I MALÁ PÍSMENA I ČÍSLICE A NEJLÉPE I DALŠÍ ZNAKY. VYTVOŘÍME HO NAPŘ.. TAK, ŽE E SI PRO SEBE ŘEKNEME DOBŘE E ZAPAMATOVATELNOU FRÁZI, NEBO VĚTU V A Z PRVNÍCH PÍSMEN P JEDNOTLIVÝCH SLOV SESTAVÍME HESLO. 50

51 VÝZNAM OCHRANY DAT PROBLEMATIKA HESEL HESLO BY NEMĚLO OBSAHOVAT PÍSMENA S DIAKRITIKOU A MEZERY. NAPŘ. MŮJ J NEOBLÍBEN BENĚJŠÍ HEREC JE DUSTIN HOFFMANN, KTERÉMU JE 65 LET HESLO BUDE mnhjdhkj65l. 51

52 VÝZNAM OCHRANY DAT PROBLEMATIKA HESEL HESLO MŮŽM ŮŽE E BÝT ODCIZENO: SOCIOTECHNICKÝMI PROSTŘEDKY PODVODEM ZJIŠTĚNO OD UŽIVATELE, U VYUŽIT ITÍM M NEOPATRNOSTI UŽIVATELEU (NALEZENÍ HESLA NAPSANÉHO NA PŘÍSTUPNÉM M MÍSTM STĚ), POMOCÍ KEYLOGGERU (PROGRAM NA SLEDOVÁNÍ STISKNUTÝCH KLÁVES). 52

53 VÝZNAM OCHRANY DAT PROBLEMATIKA HESEL K INFORMACÍM M ZABEZPEČENÝM ENÝM HESLEM SE ÚTOČNÍCI POKOUŠEJ EJÍ DOSTAT I POMOCÍ KLASICKÝCH PROGRAMOVÝCH PROSTŘEDK EDKŮ: HRUBOU SILOU SLOVNÍKOVÝ ÚTOK STEJNÁ HESLA 53

54 ZÁKLADNÍ TYPY INFILTRACÍ

55 ZÁKLADNÍ TYPY INFILTRACÍ POČÍTA TAČOVÝ VIR ČERV (WORM) TROJSKÝ KŮŇK ŽERTOVNÝ PROGRAM HOAX 55

56 POČÍTA TAČOVÝ VIR POČÍTA TAČOVÝ VIR JE JEDEN DRUH TZV. ŠKODLIVÝCH PROGRAMŮ.. JE TO PROGRAM, KTERÝ SE BEZ VĚDOMV DOMÍ UŽIVATELE POČÍTA TAČE E SAMOVOLNĚ ŠÍŘÍ TAK, ŽE E SE PŘIPOJUJE, P PŘEPISUJE P NEBO JINAK MODIFIKUJE OSTATNÍ PROGRAMY (POKUD POTOM NAPADENÝ PROGRAM OTEVŘEME, EME, ZAČNE NEJPRVE PRACOVAT PRÁVĚ TENTO VIR), DOKUMENTY NEBO SYSTÉMOV MOVÉ OBLASTI PEVNÉHO DISKU A DISKET S CÍLEM VLASTNÍ REPRODUKCE. 56

57 POČÍTA TAČOVÝ VIR KROMĚ SAMOTNÉ REPRO- DUKCE MŮŽM ŮŽE E PŘITOM P KÓD K VIRU VYKONÁVAT VAT RŮZNR ZNÉ GRAFICKÉ,, ZVUKOVÉ A TEXTOVÉ EFEKTY, ALE I DESTRUKČNÍ ČINNOST MAZÁNÍ,, KÓDOVK DOVÁNÍ A JINÉ MODIFIKACE V UŽIVATELSKÉM POČÍTA TAČI. 57

58 POČÍTA TAČOVÝ VIR S VÝJIMKOU MOŽNOSTI VYMAZÁNÍ FLASH BIOS PAMĚTI V SOUČASNOSTI NEJSOU ZNÁMY VIRY POŠKOZUJ KOZUJÍCÍ HARDWARE POČÍTA TAČE. NĚKTERÉ VIRY PODOBNĚ JAKO DÁLE D ZMÍ- NĚNÉ TROJSKÉ KONĚ NARUŠUJ UJÍ BEZPEČ- NOST POČÍTA TAČE E A ÚDAJŮ NA PEVNÉM DISKU ZASÍLÁNÍM M TAJNÝCH ŠIFROVA- CÍCH CH KLÍČŮ ČŮ,, ODCHYCENÝCH HESEL A E-E MAILOVÝCH ADRES ATD. RŮZNÝMI R KOMU- NIKAČNÍMI KANÁLY MIMO NAPADENÝ POČÍTA TAČ (NAPŘ.. AUTOROVI VIRU). 58

59 ČERV (WORM) ČERV ŽÁDNÉ SOUBORY NENAPADÁ.. PŘI P ŠÍŘEN ENÍ SÁM M SEBE ODEŠLE PROSTŘEDNICTV EDNICTVÍM M POČÍTA TAČOVÉ SÍTĚ JAKO PŘÍLOHU P U E NEBO JINÝM POKOUTNÝM ZPŮSOBEM. PARAZITUJE V JEDNOM EXEMPLÁŘI I (V JEDNÉ KOMPLETNÍ SADĚ SOUBORŮ) ) NA HOSTITELSKÉM M POČÍTA TAČI, PŘIČEMP EMŽ POUŽÍVÁ JEHO KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ S DALŠÍ ŠÍMI POČÍTA TAČI I PRO SVOJE ŠÍŘEN ENÍ. 59

60 ČERV (WORM) KLASICKÝ ČERV SE TEDY NEPŘIPOJUJE K ŽÁDNÉMU HOSTITELSKÉMU SOUBORU, ANI SE NA LOKÁLN LNÍM M DISKU NEŠÍ ŠÍŘÍ. 60

61 TROJSKÝ KŮŇK TROJSKÝ KŮŇK JE PROGRAM, KTERÝ NAVENEK NAVOZUJE DOJEM UŽITEU ITEČNOSTI (NAPŘ.. PŘEHRP EHRÁVÁ HUDBU, ZOBRAZUJE PŘEDPOVĚĎ POČAS ASÍ), ALE PŘITOM V POZADÍ DĚLÁ JEŠTĚ I NĚCO N NEKALÉHO 61

62 TROJSKÝ KŮŇK TROJSKÝ KŮŇK NAPŘ.. MAŽE E SOUBORY, FORMÁTUJE PEVNÝ DISK, SKRYTOU KOMUNIKACÍ PŘES INTERNET NARUŠUJE UJE SOUKROMÍ UŽIVATELE POČÍTA TAČE - ZAZNAMENÁVÁ HESLA, KTERÁ VKLÁDÁME DO RŮZNÝCH R FORMULÁŘŮ ŘŮ,, POZORUJE, JAKÉ STRÁNKY NA INTERNETU OTVÍRÁME, UMOŽŇ ŽŇUJE ÚPLNÉ DÁLKOVÉ OVLÁDNUT DNUTÍ POČÍTA TAČE E APOD. 62

63 TROJSKÝ KŮŇK TROJSKÝ KŮŇK JE BUĎ NAPROGRAMOVA- NÝ JAKO PŮVODNP VODNÍ APLIKACE, NEBO JE VYTVOŘENÝ Z UŽ EXISTUJÍCÍHO PROGRAMU JEHO SPOJENÍM S DESTRUKČNÍM M KÓDEM, K KTERÝ SE VYKONÁVÁ PŘED SAMOTNÝM PROGRAMEM. OD POČÍTA TAČOVÉHO VIRU NEBO ČERVA SE TROJSKÝ KŮŇK ODLIŠUJE TÍM, ŽE E SE DÁL D L NEREPRODUKUJE. 63

64 TROJSKÝ KŮŇK TROJSKÉ KONĚ MŮŽEME DÁLE D DĚLIT D NA DVĚ SKUPINY: SPYWARE SHROMAŽĎ ŽĎUJE NEJRŮZN ZNĚJŠÍ INFORMACE A ODESÍLÁ JE BEZ VĚDOMV DOMÍ UŽIVATELE POČÍTA TAČE E NĚKOMU N JINÉMU. NEZÁLE LEŽÍ NA TOM, JAKÉ INFORMACE SBÍRÁ (SEZNAM ZADÁVANÝCH HESEL, SEZNAM SKLADEB PŘEHRP EHRÁVANÝCH NA POČÍTA TAČI ). 64

65 TROJSKÝ KŮŇK 65

66 TROJSKÝ KŮŇK TROJSKÉ KONĚ MŮŽEME DÁLE D DĚLIT D NA DVĚ SKUPINY: ADWARE JE PROGRAM, KTERÝ BĚHEM B SVÉ BĚŽNÉ ČINNOSTI ZOBRAZUJE REKLAMU (BĚŽ ĚŽNÉ REKLAMNÍ PROUŽKY - BANNERY ZNÁME I Z INTERNETOVÝCH STRÁNEK) NEBO VYSKAKUJÍCÍ REKLAMNÍ OKNA. ŠKODLIVÝ PROGRAM MŮŽM ŮŽE E ALE NEMUSÍ BÝT ZÁROVEZ ROVEŇ ADWARE I SPYWARE. 66

67 TROJSKÝ KŮŇK 67

68 ŽERTOVNÝ PROGRAM JSOU TO NEŠKODN KODNÉ PROGRAMY (JOKES), KTERÉ SIMULUJÍ CHYBOVÉ STAVY OPERAČNÍHO SYSTÉMU, NEBO TAKÉ NĚJAKÝ DRUH DESTRUKČNÍ ČINNOSTI (MAZÁNÍ DAT, FORMÁTOV TOVÁNÍ DISKU) A JSOU URČENY K POBAVENÍ VE FORMĚ KANADSKÉHO ŽERTÍKU. KROMĚ VYSTRAŠEN ENÍ UŽIVATELE NEZPŮSOBUJE ŽÁDNÉ ŠKODY. 68

69 HOAX JSOU TO OVE MAILOVÉ ZPRÁVY OBSAHUJÍCÍ FALEŠNÉ UPOZORNĚNÍ NA NEBEZPEČÍ NAKAŽEN ENÍ SE NĚJAKÝM N NOVÝM VIREM PŘÍPADNP PADNĚ JINOU NA POHLED DŮLED LEŽITOU (ZAJÍMAVOU, UŽITEČNOU) ZPRÁVU, KTEROU UŽIVATELÉ VLASTNORUČNĚ ROZŠIŘUJ UJÍ DÁLE MEZI SVÝMI KONTAKTY A ZPŮSOBUJ SOBUJÍ TAK LAVINOVITÉ ŠÍŘEN ENÍ ZPRÁVY PO SÍTI. S NÁSLEDKEM N JE ZBYTEČNÉ DEZINFORMOVÁNÍ MASY LIDÍ A ZAHLCOVÁNÍ SÍTĚ. 69

70 HOAX 70

71 POČÍTA TAČOVÉ VIRY

72 CO JSOU POČÍTA TAČOVÉ VIRY POČÍTA TAČOVÝ VIRUS JE UMĚLÝ ÚTVAR, ZÁMĚRNĚ VYTVOŘENÝ ČLOVĚKEM. 72

73 CO JSOU POČÍTA TAČOVÉ VIRY OZNAČEN ENÍ VIRUS ZAVEDL DO POČÍTA TA- ČOVÉ PRAXE POPRVÉ VE SVÉ ODBORNÉ PŘEDNÁŠCE V ROCE 1983 VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK K FREDERICK COHEN. JEHO DEFINICE POČÍTA TAČOVÉHO VIRU ZNÍ: POČÍTAČOVÝ VIRUS JE POČÍTA TAČOVÝ PROGRAM, KTERÝ MŮŽM ŮŽE E INFIKOVAT JINÝ POČÍTA TAČOVÝ PROGRAM TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ŽE E DO NĚJ N J NAKOPÍRUJE SVÉ TĚLO, ČÍMŽ SE INFIKOVANÝ PROGRAM STÁVÁ PROSTŘEDKEM PRO DALŠÍ AKTIVACI VIRU. 73

74 CO JSOU POČÍTA TAČOVÉ VIRY POČÍTA TAČOVÝ VIRUS JE KRÁTKÝ SPUSTITELNÝ NEBO INTERPRETOVA- TELNÝ PROGRAM, KTERÝ JE SCHOPEN SÁM M SEBE PŘIPOJOVAT P K JINÝM PROGRAMŮM M A DÁLE D SE Z NICH (BEZ VĚDOMÍ UŽIVATELE) ŠÍŘIT. MÁM TŘI ČÁSTI: SPOUŠTĚCÍ VLASTNÍ FUNKČNÍ REPRODUKČNÍ. 74

75 CO JSOU POČÍTA TAČOVÉ VIRY OZNAČEN ENÍ POČÍTA TAČOVÝCH VIRŮ NENÍ STANDARDIZOVÁNO, NO, NEJČAST ASTĚJI SE OZNAČUJ UJÍ: ČÍSLEM - TOTO ČÍSLO UDÁVÁ POČET BYTŮ,, O KTERÉ SE PRODLOUŽÍ HOSTITELSKÝ SOUBOR PO NAPADENÍ VIREM, NÁZVEM MÍSTA M PRVNÍHO VÝSKYTU (BARCELONA, JERUSALEM...) CHARAKTERISTICKÝM ŘETĚZCEM ZNAKŮ, KTERÝ SE VYSKYTUJE V TĚLE VIRU (SLOWAKIA HAPPY), CHARAKTERISTIKOU ČINNOSTI VIRU - KILLER. 75

76 VLASTNOSTI POČÍTA TAČOVÝCH VIRŮ SCHOPNOST MNOŽIT SE - NEKONTROLOVANĚ SE PŘIPOJUJE P K JINÝM, TZV. HOSTITELSKÝM PROGRAMŮM M (SOUBOROVÉ VIRY), NEBO SE ZAPISUJE DO SYSTÉMOVÝCH OBLASTÍ DISKŮ (BOOTOVÉ VIRY). SCHOPNOST VYKONÁVAT VAT DALŠÍ ČINNOST. 76

77 PODMÍNKY ŠÍŘEN ENÍ POČÍTA TAČOVÝCH VIRŮ VHODNÉ PROSTŘED EDÍ (POČÍTA TAČ SE ZNÁMÝM OPERAČNÍM M SYSTÉMEM). OBJEKTY, KTERÉ DOKÁŽE E NAPADNOUT SPUSTITELNÉ SOUBORY SYSTÉMOV MOVÉ OBLASTI PAMĚŤ ĚŤOVÝCH DISKŮ DOKUMENTY OBSAHUJÍCÍC C MAKRA ELEKTRONICKÁ POŠTA 77

78 ČLENĚNÍ VIRŮ PODLE ŠKODLIVOSTI MĚKKÉ - NEŠKODN KODNÉ VIRY. ŘÍKÁME JIM NEŠKODNÉ NEBO MÁLO ŠKODLIVÉ É. ZA URČITÝCH OKOLNOSTÍ VYPISUJÍ NA MONITOR RŮZNR ZNÁ HLÁŠ ÁŠENÍ, ŽERTOVNÉ NEBO PROPAGANDISTICKÉ NÁPISY, PROJEVUJÍ SE AKUSTICKY NEBO VIZUÁLN LNĚ, ŽÁDAJÍ VYKONÁNÍ URČITÝCH ČINNOSTÍ APOD. UŽIVATELI U ZÁSADNZ SADNĚ NEŠKOD KODÍ,, ZABÍRAJ RAJÍ POUZE MÍSTO M NA DISKU A V OPERAČNÍ PAMĚTI. 78

79 ČLENĚNÍ VIRŮ PODLE ŠKODLIVOSTI STŘEDN EDNĚ ŠKODLIVÉ - NEBEZPEČNÉ VIRY.. UŽIVATELI U ŠKODÍ,, ALE NE ZÁSADNÍM M ZPŮSOBEM (NAPŘ. PROVEDOU RESTART POČÍTA TAČE, ZAMĚŇ ĚŇUJÍ PÍSMENA PSANÁ Z KLÁVESNICE, ZPŮSOBUJ SOBUJÍ ZAHLCENÍ MÍSTA NA DISKU, ZAHLCENÍ PRŮCHODNOSTI INTERNETOVÝCH SERVERŮ APOD.), ZDRŽUJ UJÍ UŽIVATELE V PRÁCI, ALE DATA SE NEZTRÁCEJ CEJÍ. 79

80 ČLENĚNÍ VIRŮ PODLE ŠKODLIVOSTI TVRDÉ (AGRESIVNÍ) NEJNEBEZPEČ- NĚJŠÍ VIRY. DOCHÁZÍ KE ZTRÁTĚ DAT - ZPŮSOBUJ SOBUJÍ MAZÁNÍ,, PŘEPIS P A LIKVIDACI DAT NA PEVNÝCH DISCÍCH CH NEBO DISKETÁCH (VYMAŽE E SE ČÁST SOUBORU, CELÝ SOUBOR, CELÝ ADRESÁŘ,, CELÝ DISK APOD.). 80

81 ČLENĚNÍ VIRŮ PODLE ŠKODLIVOSTI NĚKDY DĚLÍME D VIRY PODLE JEJICH ÚČINKŮ TAKÉ NA: OBTĚŽ ĚŽUJÍCÍ DESTRUKČNÍ 81

82 NEJBĚŽ ĚŽNĚJŠÍ TYPY POČÍTA TAČOVÝCH VIRŮ PODLE TOHO, JAKÝM ZPŮSOBEM VIRY PRACUJÍ A JAK SE PROJEVUJÍ,, JE MŮŽEME ROZČLENIT NA SOUBOROVÉ VIRY BOOTVIRY MULTIPARTITNÍ VIRY MAKROVIRY. 82

83 SOUBOROVÉ VIRY SOUBOROVÉ VIRY NAPADAJÍ POUZE SOUBORY (PROGRAMY A DOKUMENTY). PROJEVUJÍ SE NEJROZMANITĚJŠÍ ŠÍM ZPŮSOBEM A PODLE SVÝCH PROJEVŮ SE DÁLE DĚLÍD NA: 83

84 SOUBOROVÉ VIRY PŘEPISUJÍCÍ VIRY - PŘEPÍŠÍ ČÁST TĚLA T SVÉ OBĚTI NAPADENÉHO SOUBORU- PROGRAMU VLASTNÍM M KÓDEM. K TAKTO NAPADENÉ SOUBORY JSOU NENÁVRATN VRATNĚ ZNIČENY A NEJSOU SCHOPNY ŽÁDNÉ JINÉ ČINNOSTI KROMĚ ŠÍŘEN ENÍ VIRU. TYTO VIRY JSOU VELMI NÁPADNN PADNÉ A NEMAJÍ VELKOU ŠANCI ŠÍŘIT SE. 84

85 SOUBOROVÉ VIRY LINK VIRY PŘILEPÍ (PŘILINKUJ ILINKUJÍ) ) SE K NAPADENÉMU SOUBORU, COŽ UMOŽŇ ŽŇUJE CHOD HOSTITELSKÉHO PROGRAMU A ZÁROVEŇ I ČINNOST VIRU. 85

86 SOUBOROVÉ VIRY DOPROVODNÉ VIRY NEZAPISUJÍ SVŮJ KÓD D PŘÍMO P DO NAPADENÉHO SOUBORU, ALE VYTVÁŘEJ EJÍ KOPII - STÍNOVÝ SOUBOR STEJNÉHO JMÉNA S PŘÍPONOU P PONOU.COM. VYUŽÍVAJ VAJÍ VLASTNOST OPERAČNÍHO SYSTÉMU MS DOS, KTERÝ DÁVÁ PŘI I SPOUŠTĚNÍ PROGRAMŮ PŘEDNOST SOUBORŮM M TYPU.COM. 86

87 SOUBOROVÉ VIRY VIRY PŘÍMÉP AKCE POTÉ,, CO SE TAKOVÝTO VIR DOSTANE SE SVÝM HOSTITELEM DO OPERAČNÍ PAMĚTI POČÍTA TAČE, PROVEDE JEDNOU DESTRUKČNÍ ČINNOST A TÍM T M SKONČÍ. NAPŘ., SMAŽE E CELÝ DISK A TÍM T M VLASTNĚ ZNIČÍ I SÁM S M SEBE. 87

88 SOUBOROVÉ VIRY REZIDENTNÍ VIRY PO NAČTEN TENÍ DO OPERAČNÍ PAMĚTI SE TAM DRŽÍ I POTÉ, CO PRÁCE HOSTITELSKÉHO PROGRAMU SKONČILA, AŽA DO VYPNUTÍ POČÍTA TAČE. SLEDUJÍ,, SE KTERÝMI SOUBORY UŽIVATEL PRACUJE A ÚTOČÍ NA NĚ. N 88

89 SOUBOROVÉ VIRY STEALTH VIRY DOSTANOU-LI SE DO OPERAČNÍ PAMĚTI, DOVEDOU PŘEVZP EVZÍT KONTROLU NAD NĚKTERÝMI N FUNKCEMI OPERAČNÍHO SYSTÉMU. PŘI P I POKUSU O ČTENÍ NAPADENÉHO SOUBORU NEBO PŘI P KONTROLE ZAVIROVANÉHO SOUBORU ANTIVIROVÝM PROGRAMEM VRACEJÍ STAV PŘED P INFEKCÍ.. PRO ANTIVIROVÉ PROGRAMY BEZ ANTI-STEALTH TECHNIKY JSOU JAKOBY NEVIDITELNÉ É. 89

90 SOUBOROVÉ VIRY ZAKÓDOVAN DOVANÉ VIRY JSOU ZAKÓDOVAN DOVANÉ URČITÝM PROMĚNLIVÝM ALGORITMEM, TAKŽE E JEJICH TĚLO T JE POKAŽDÉ JINÉ. STEJNÁ JE POUZE DEKÓDOVAC DOVACÍ INSTRUKCE. 90

91 SOUBOROVÉ VIRY POLYMORFNÍ VIRY PRO KAŽDÝ NAPADENÝ SOUBOR SE KÓDUJK DUJÍ JINÝM ZPŮSOBEM A VYTVÁŘÍ I JINOU DEKÓDOVAC DOVACÍ FUNKCI. V NAPADENÝCH SOUBORECH NELZE NAJÍT ŽÁDNÉ SEKVENCE STEJNÉHO KÓDU. K 91

92 SOUBOROVÉ VIRY FAST INFEKTORY REZIDENTNÍ VIRY, KTERÉ SE ŠÍŘÍ VELICE RYCHLE, PROTOŽE NAPADAJÍ SOUBORY NEJENOM PŘI P JEJICH SPUŠTĚNÍ,, ALE TÉMĚŘT PŘI I KAŽDÉ MANIPULACI S NIMI. RYCHLOST ŠÍŘEN ENÍ MŮŽE E ALE ZNAMENAT I VYSOKOU PRAVDĚPODOBNOST, PODOBNOST, ŽE E TYTO VIRY NA SEBE RYCHLE UPOZORNÍ. 92

93 SOUBOROVÉ VIRY SLOW INFEKTORY ŠÍŘÍ SE VELICE POMALU A OBEZŘETN ETNĚ,, NAPŘ.. NAPADÁ POUZE SOUBORY, KTERÉ JSOU NA DISKU NOVĚ VYTVÁŘENY (NAPŘ. KOPÍROV ROVÁNÍM). 93

94 BOOTOVÉ VIRY UŽ PODLE NÁZVU N JE JASNÉ, ŽE E JSOU TO VIRY, KTERÉ MAJÍ SPOJITOST SE ZAVÁDĚNÍM M OPERAČNÍHO SYSTÉMU (BOOTOVÁNÍM). VIR NAPADNE BOOT SEKTOR NEBO PARTITION TABULKU PEVNÉHO DISKU NEBO DISKETY. PŘI P STARTU POČÍTA TAČE E A ZAVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO SYSTÉMU DO OPERAČNÍ PAMĚTI JE POTOM POHODLNĚ AKTIVO- VÁN N A PŘEVEZME P KONTROLU NAD NEJ- NIŽŠÍ ŠÍMI DISKOVÝMI FUNKCEMI SYSTÉMU. 94

95 BOOTOVÉ VIRY TYTO VIRY SE ŠÍŘÍ PROSTŘEDNICTV EDNICTVÍM BOOT SEKTORU DISKET. ABY BYL POČÍTA TAČ TAKOVÝMTO VIREM NAPADEN, MUSÍ SE Z NAKAŽEN ENÉ DISKETY NABOOTOVAT (NAPŘ.. NECHÁME V DISKETOVÉ MECHANICE NAKAŽENOU DISKETU A SPUSTÍME POČÍTA TAČ). 95

96 BOOTOVÉ VIRY BĚHEM SVÉ ČINNOSTI PŘI P I PRÁCI PROCESORU S NENAKAŽENÝM ENÝM DISKEM, DISKETOU NAPADAJÍ JEHO BOOT SEKTOR. TYTO VIRY MOHOU BÝT REZIDENTNÍ I PŘÍMÉP AKCE. 96

97 MULTIPARTITNÍ VIRY BOOTOVÉ VIRY SE AKTIVUJÍ PŘI I STARTU POČÍTA TAČE E A ZAVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO SYSTÉMU DO OPERAČNÍ PAMĚTI, ALE ABY SE POČÍTA TAČ INFIKOVAL, MUSÍ SE NABOOTOVAT Z NAKAŽEN ENÉ DISKETY, COŽ JEJICH ŠÍŘEN ENÍ OMEZUJE. SOUBOROVÉ VIRY SE ŠÍŘÍ PROSTŘEDNICTV EDNICTVÍM NAKAŽENÝCH SOUBORŮ,, COŽ JE PRO JEJICH ŠÍŘEN ENÍ VÝHODNÉ,, ALE POTŘEBUJ EBUJÍ BÝT AKTIVOVÁNY SPUŠTĚNÍM ČI I OTEVŘEN ENÍM NAKAŽEN ENÉHO SOUBORU. 97

98 MULTIPARTITNÍ VIRY MULTIPARTITNÍ VIRY VYUŽÍVAJ VAJÍ KOMBINACI A VÝHODY OBOU TĚCHTO T DRUHŮ INFIKUJÍ PARTITION TABULKU I SOUBORY. PO UKONČEN ENÍ ZAVEDENÍ OPERAČNÍHO SYSTÉMU PO ZAPNUTÍ POČÍTA TAČE E PŘEBP EBÍRAJÍ KONTROLU NAD VYŠŠÍ ŠŠÍMI FUNKCEMI SLUŽEB MS DOS. 98

99 MAKROVIRY MAKROVIRY SE OBJEVILY AŽA S PŘÍCHODEM MAKROJAZYKŮ HLAVNĚ V TEXTOVÝCH EDITORECH A TABUL- KOVÝCH KALKULÁTORECH. JEJICH ZÁKEŘNOST SPOČÍVÁ V TOM, ŽE E VIR JE PŘENÁŠEN A ULOŽEN V DOKUMENTECH - TEDY OBJEKTECH, KTERÉ UŽIVATELÉ NEJVÍCE SDÍLEJ LEJÍ. 99

100 MAKROVIRY NEBEZPEČÍ MAKROVIRU SPOČÍVÁ V TOM, ŽE E OVLÁDNE PROGRAM I JEHO ŠABLONY. POTÉ PŘI I URČIT ITÉ OPERACI (NAPŘ. ULOŽEN ENÍ DOKUMENTU) BUDE SPUŠTĚNO MAKRO S DESTRUKČNÍMI ÚČINKY. ZATÍMCO S PŘÍCHODEM OPERAČNÍHO SYSTÉMU WINDOWS UBÝVÁ REZI- DENTNÍCH A SOUBOROVÝCH VIRŮ, MAKROVIRY PŘEDSTAVUJP EDSTAVUJÍ NASTÁVAJ VAJÍCÍ HROZBU. 100

101 ANTIVIROVÉ PROGRAMY

102 ANTIVIROVÉ PROGRAMY PROTI VIRŮM M SE MUSÍME ME CHRÁNIT. V DNEŠNÍ DOBĚ SI UŽU ŽÁDNÝ UŽIVATEL, U KTERÝ ALESPOŇ ČÁSTEČNĚ DATOVĚ KOMUNIKUJE SE SVÝM OKOLÍM, NEMŮŽ ŮŽE BÝT JISTÝ. KROMĚ OPATRNOSTI JSOU SILNÝM PROSTŘEDKEM PROTI VIRŮM ANTIVIROVÉ PROGRAMY. DOKÁŽÍ NEJEN VIR NAJÍT, ALE VĚTŠINOU V I NAKAŽENÝ SOUBOR VYLÉČIT TAK, ŽE E PO ZÁSAHU Z ANTIVIROVÉHO PROGRAMU FUNGUJE SPRÁVN VNĚ A NEMUSÍ BÝT SMAZÁN. 102

103 ANTIVIROVÉ PROGRAMY EXISTUJÍ ANTIVIROVÉ PROGRAMY JEDNOÚČELOV ELOVÉ,, ZAMĚŘ ĚŘENÉ NA JEDEN TYP VIRU A PROGRAMY KOMPLEXNÍ - SCHOPNÉ VYHLEDAT ŠIROKÉ SPEKTRUM DOPOSUD ZNÁMÝCH VIRŮ. NA SOFTWAROVÉM M POLI PŮSOBP SOBÍ POMĚRN RNĚ VELKÉ MNOŽSTV STVÍ ANTIVIROVÝCH PROGRAMŮ.. V ČESKÉ REPUBLICE SE K NEJZNÁMĚJŠÍ ŠÍM ŘADÍ PROGRAMY AVG, AVAST, NOD32, Kaspersky Antivirus, Norton Antivirus NEBO F-SECUE. F 103

104 ANTIVIROVÉ PROGRAMY 104

105 ANTIVIROVÉ PROGRAMY 105

106 ANTIVIROVÉ PROGRAMY ANTIVIROVOU KONTROLU BY MĚL M UŽIVATEL PROVÁDĚT T V PRAVIDELNÝCH INTERVALECH A NESMÍRN RNĚ DŮLEŽITÁ JE I AKTUALIZACE DATABÁZE VIRŮ.. TATO AKCE ZPŮSOB SOBÍ, ŽE E ANTIVIROVÝ PROGRAM BUDE ÚČINNÝ I PROTI NOVÝM VIRŮM, KTERÉ BYLY ODHALENY DO DATA POSLEDNÍ AKTUALIZACE. VĚTŠINA V FIREM POSKYTUJÍCÍCH CH ANTIVIROVÉ PROGRAMY VYDÁVÁ DENNÍ AKTUALIZACE, TJ. KAŽDÝ DEN LÉK L K NA NOVÉ VIRY. 106

107 ANTIVIROVÉ PROGRAMY UŽ ZE SAMOTNÉHO PRINCIPU POTOM VYPLÝVÁ, ŽE ŽÁDNÝ ANTIVIROVÝ PROGRAM NA SVĚTĚ NEMŮŽ ŮŽE E POČÍTA TAČ OCHRÁNIT PROTI VIRŮM, KTERÉ VZNIKLY PRÁVĚ TEĎ.. VIRY JSOU TEDY VŽDY O KROK VPŘED. 107

108 METODY PRÁCE ANTIVIROVÝCH PROGRAMŮ METODA VYHLEDÁVÁNÍ CHARAKTERISTICKÝCH ŘETĚZCŮ ZNAKŮ (VYHLEDÁVAC VACÍ SEKVENCE) JE TO NEJBĚŽ ĚŽNĚJŠÍ A NEJRYCHLEJŠÍ METODA PRO JEDNORÁZOVOU KONTROLU. VĚTŠINA V VIRŮ MÁ VE SVÉM TĚLE URČITOU SPECIFICKOU SEKVENCI POSLOUPNOST ZNAKŮ,, PODLE KTERÉ LZE VIR JEDNOZNAČNĚ URČIT (NAPŘ.. A B5 C2 00). ANTIVIROVÝ PROGRAM PROHLEDÁVÁ CELÝ DISK A SOUBORY, VE KTERÝCH NAJDE TAKOVOUTO SEKVENCI OZNAČÍ ZA NAPADENÉ.. JE NUTNÁ ZNALOST CHARAKTERISTICKÝCH ŘETĚZCŮ ZNAKŮ OBSAŽENÝCH V TĚLE T VIRU. VELMI OBTÍŽNÉ AŽ NEMOŽNÉ JE TOUTO METODOU HLEDAT POLYMORFNÍ VIRY, KTERÉ MĚNÍ SVŮJ J VLASTNÍ KÓD. JE TO METODA PRO ODHALOVÁNÍ UŽ ZNÁMÝCH VIRŮ. 108

1 Ochrana dat. 1.1 Možnosti ochrany. Ochrana dat

1 Ochrana dat. 1.1 Možnosti ochrany. Ochrana dat Ochrana dat 1 Ochrana dat Ochrana dat je jednou z nejdůležitějších činností uživatele výpočetní techniky. Vaše data, uložená v počítači, jsou různě důležitá. Od souborů, které jste jednou uložili a dnes

Více

Bezpečnost, ochrana dat a autorských práv

Bezpečnost, ochrana dat a autorských práv Kapitola sedmá Bezpečnost, ochrana dat a autorských práv Mgr. Radek Hoszowski Učební text Bezpečnost, ochrana dat a autorských práv Bezpečnost počítače Za bezpečný počítač považujeme ten počítač, který

Více

Počítačové viry. Způsoby projevu jednotlivých virů

Počítačové viry. Způsoby projevu jednotlivých virů 1 Počítačové viry. Způsoby projevu jednotlivých virů Počítačové viry jsou programy, které se šíří v poč. prostředí a mohou mít různou formu projevu. Vznikají od 80-tých let. Na začátku 90- tých let - 340

Více

Pedagogická fakulta Katedra informatiky

Pedagogická fakulta Katedra informatiky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Bakalářská práce Digitální bezpečnost ve školních vzdělávacích programech základních a středních škol Vypracoval: David

Více

jak zajistit bezpečnost dětí na internetu

jak zajistit bezpečnost dětí na internetu jak zajistit bezpečnost dětí na internetu Podpora projektu: OBSAH A. Jak používat tento balíček s. 4 B. Příručka pro rodiče a vychovatele s. 5 1. Zabezpečením k bezpečnosti 2. Komunikace 3. Šikana na internetu

Více

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Ministerstvo informatiky Havelkova 2 130 00 Praha 3 Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Verze 2.0 Obsah: Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu verze 2.0... 1 Obsah:... 2 Předmluva...

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití - mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití Následující text byl poprvé zveřejněn v modelářském časopisu Praktická Elektronika Amatérské Radio (www.aradio.cz) v roce 2012 jako seriál článků. Seriál,

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School ICTKOORDINÁTOR časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR ZIMA 2012 ZDARMA Soutěž o ceny! Více na str. 17 08 Samsung Smart School Rozšiřujte možnos komunikace mezi učiteli a studenty

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

Jak zvládnout kyberšikanu?

Jak zvládnout kyberšikanu? Jak zvládnout kyberšikanu? Doplňkový výukový modul k metodice Knowhow pro mladé surfaře Materiály pro výuku Vydavatel: Online Safety Institute, z.s.p.o., Svornosti 30, 150 00 Praha 5, IČO: 75098679, www.osi.cz

Více

CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222

CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222 O P E R A Č N Í S Y S T É M CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222 Implementace na Sharp MZ-800 VERZE: 1.2 Jiří Lamač

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV Učíme se pro život Základní počítačové znalosti a rozvoj digitálních kompetencí 30.9.2014 Základní ovládání počítače Co dělá počítač počítačem: Hardware vše čeho se můžete dotknout

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

obsah duben 2005 Obsah CD: Toto CD je opět bootovatelné a obsahuje záchrannou minidistribuci System Rescue CD.

obsah duben 2005 Obsah CD: Toto CD je opět bootovatelné a obsahuje záchrannou minidistribuci System Rescue CD. LinuxEXPRES obsah duben 2005 LinuxEXPRES OPRAVDOVÝ LINUXOVÝ MAGAZÍN Toto číslo vyšlo 4. 4. 2005 v nákladu 4100 výtisků Šéfredaktor Redakce Jaz. korektura Ilustrace Fotoreportér Inzerce / tel.: Design a

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více