Jiříkovské. noviny. Vítání občánků. Citát K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, Svozové termíny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiříkovské. noviny. Vítání občánků. Citát K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, Svozové termíny"

Transkript

1 Jiříkovské noviny Číslo 1 Ročník XVIII Leden 2013 Zdarma Krátce ze zastupitelstva města Čtěte na str. 2-3 Pomníčky na Šluknovském kopci Čtěte na str. 4 Z Mikulášského trojj-bojje Čtěte na str. 5 Z činnosti MP Jiříkov Čtěte na str. 3 a 6 Citát K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staří autoři. Francis Bacon Svozové termíny / / zelené a žluté pytle odpad připravte na stanoviště do hod. Víte jistě, jak se vaše činy projeví v budoucnosti? Petr Daniel - DÍRA. Třebíč: Akcent, 2012 Křehké vztahy dcery a nevlastního otce odhaluje knižní thriller autora s kořeny ve Šluknovském výběžku. Příběhově zajímavá románová prvotina Daniela Petra, psaná svébytným autorským stylem, není ani tematicky, ani žánrově zcela vyhraněná. Díra je jak zajímavým pojednáním o způsobu přežití v atomovém krytu s promyšlenými technickými detaily, tak zejména psychologickou studií chování dvou lidí, uvězněných v omezeném prostoru do konce jejich života; zajímavé je také sledování vývoje vztahu mezi nevlastním otcem a jeho dcerou od dětství, až po dospívání - přerodu od fyzických trestů, přes znásilnění až po lásku. I když otčím dceru opustí, zbytek jejich života je jejich vztahem poznamenaný. Výtah z recenze Aleny Procházkové díla Petra Daniela. Veřejné zasedání zastupitelstva města je plánováno na od hodin v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov. Vítání občánků Dne 15. prosince 2012 přišli do obřadní síně rodiče se svými dětmi k slavnostnímu uvítání novorozeňat. Pan starosta uvítal děti Andreu Wllodarczakovou, Santhu Marii Kováčovou, Terezu Plíškovou, Victorii Valerii Veselou, Kateřinu Kratochvílovou. Petra Romana Grundzu, Anetu Šestákovou, Natálii Valešovou, Štefana Siváka, Jakuba Mareše, Ondřeje Wittgrubera, Martina Stehna a Roberta Nadě mezi občany našeho města a státu. Olga Flégrová, redaktorka

2 str. 2 Krátce ze zastupitelstva města konaného dne 11. prosince 2012 v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov Zastupitelstvo města Jiříkova projednalo tyto body programu: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení z minulých zasedání 3. Dotazy a připomínky občanů a) petice b) informace o vývoji místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v letech Majetkové záležitosti Města Jiříkova a) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemku b) zadání zpracování podkladů k odkupu pozemku c) záměr směny pozemků d) prodej pozemku e) směna pozemků f) nabytí objektu do vlastnictví Města Jiříkova 5. Usnesení ze 17. a 18. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 6. Rozpočtové provizorium Města Jiříkova na rok Finanční záležitosti Města Jiříkova a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden - září 2012 b) přijetí neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2012 c) rozpočtové opatření č. 20/2012 Města Jiříkova d) pověření Rady města Jiříkova k provedení rozpočtového opatření 8. Usnesení z 18. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 9. Různé - odměny členům výborů Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy zastupitelstva města 10. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova 11. Závěr ZM projednalo návrh na možné nabytí objektu Boží muka (Švédský sloup) do vlastnictví Města Jiříkova, umístěného na p.p.č. 1071/3, v k. ú. Jiříkov a rozhodlo o nabytí objektu Boží muka (Švédský sloup) do vlastnictví Města Jiříkova za cenu 1 Kč, cena za objekt vychází z 25, odst. 1, písm. k) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. ZM projednalo a schvaluje Rozpočtové provizorium Města Jiříkova na rok 2013, kdy příjmy jsou plánovány ve výši Kč, výdaje ve výši Kč, financování ve výši Kč. ZM projednalo a bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden - září 2012: a) příjmy ve výši ,19 Kč, výdaje ve výši ,49 Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši ,70 Kč, b) výnosy ve výši ,54 Kč, náklady ve výši ,13 Kč, výsledek hospodaření ,41 Kč. Dotazy a připomínky občanů Pan starosta informoval o doručené petici na zachování budovy současné mateřské školky na Kopečku v Hradecké ulici, kterou řešil dle petičního zákona pan Ing. Šmíd s panem Mgr. Matičkou, iniciátorem petice. Ing. Šmíd vyzval pana Mgr. Matičku dle zákona k doplnění neúplných podpisových archů. Petici poté projednala rada města, která připravila doporučující návrh usnesení zastupitelstvu města. Starosta předal slovo občanům: p. Matička - vše okolo petice bylo již řečeno, nejsme proti stavění nové MŠ, jsme proti zbourání budovy v ul. Hradecká p. starosta - v roce 2007 město přijalo investiční výhled do roku 2020, byla plánována i rekonstrukce MŠ v ul. Hradecká, ale zvýšení potřebné kapacity školky podle nové legislativy v daném objektu MŠ nejde, proto byl návrh na vystavění nové MŠ místo vyhořelého domu č. p. 606 v ul. Filipovská, zastupitelé shledali, že je tam špatná dostupnost a rozhodli o výstavbě nové MŠ ve stejném rázu s kapacitou 75 míst na místě současné MŠ pí Horáková - je v domě v ul. Hradecká dřevomorka? Odborník říká, že pokud je v domě dřevomorka, doporučuje dřevěné části spálit a dům zbourat. Chcete, pane Matička, dům využít pro Vaše potřeby? Mám dvě malé děti a potřebuji pro ně umístění. p. Navrátil - žiji ve městě skoro 60 let, na ul. Filipovská je objekt na demolici, je problém na tomto místě postavit novou MŠ, zachovat tuto budovu a pak sestěhovat děti z obou budov? Je to takový problém? Raději vyhodíte až Kč za demolici a stavíte novou. Četl jsem projekt za pomalu Kč, takovouhle kůlnu, to bych se jako projektant styděl p. Matička - nevím, zda je v domě dřevomorka či nikoliv, určitě se neobjevila během posledního roku, každopádně měly probíhat opravy p. Horák - zabývám se rekonstrukcemi, je viditelné, že do domu dlouho zatékalo, došlo k narušení vyhnitím pozednice, dřevomorka vypadá jinak, dřevěné konstrukce se měly vyměnit, což se neudělalo p. starosta - máme na stav budovy mykologický posudek, potřebujeme zvýšit kapacitu současné mateřské školy, hledali jsme různá řešení a nejlepší je budovu zbourat a vystavět novou MŠ, pro stávající budovu bychom neměli využití p. Pokorák - máme být především dobrými hospodáři, na Filipovské ulici není kanalizace, čistička atd. a proto jsme se při rozhodování přiklonili k posudku odborníků p. Jirkovský - projekt byl zpracován na ul. Filipovská i Hradecká, vystupoval jsem proti Filipovské a to z důvodu, že je nutné udělat demolici - náklady, vedle domu vede železniční trať, není přípojka na kanalizaci, vodovod. Čistička je, ale nemá dostačující kapacitu, tudíž by se musela udělat nová - další náklady, voda je jen formou studny, což nelze v případě MŠ použít, dešťová voda by se odváděla směrem do louky, což by se nelíbilo sousedům pozemku, částka na výstavbu MŠ na ul. Filipovská byla mnohem vyšší jak na ul. Hradecká a proto jsme se přiklonili k variantě Hradecká. Návrh pana Havlůje postavit MŠ mezi paneláky byl problematický z důvodu přeložky vedení inženýrských sítí - náklady, mezi paneláky by se zvýšila hlučnost, což by rušilo občany, můj návrh na propojení Hradecké se základní školou by prodražilo vykoupení soukromých pozemků, ředitelka MŠ navrhla, že by během výstavby nové školy děti umístila do školy na ul. Filipovská a chod by nebyl narušen, i vychovatelky nesouhlasily s ul. Filipovská, ulice je rušná - velký provoz a není zde chodník p. Navrátil - připadá mi, že my za tratí směrem k Filipovu jsme džunglí? Byla nám přislíbena kanalizace i vodovod, ale nejsou na to finanční prostředky p. Pokorák - zatím jsme v zastupitelstvu řešili umístění MŠ, vzhled budovy budeme řešit později p. Matička - navrhovali jsme využít budovu na ul. Hradecká jako spolkový dům, proč se do budovy na ul. Filipovská investovalo a do Hradecké ne? Beru dům jako památný. p. starosta - ano, bavili jsme se o využití jako spolkový dům, ale opět by to znamenalo investice do domu p. Matička - vaše první reakce byla v Jiříkovských novinách, že se v budově chceme scházet s němci, kde prý sídlilo gestapo p. starosta - jako centrum scházení jsme měli záměr v č. p. 3 na náměstí, dotace zřejmě nedopadne, ohledně rekonstrukce budovy na Pokračování na str. 3

3 str. 3 Dokončení ze str. 2 Krátce ze zastupitelstva města konaného dne 11. prosince 2012 v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov ul. Filipovská může přítomná bývalá ředitelka MŠ pí Marešová potvrdit, že opravy byly nezbytně nutné pro další chod budovy Strhla další diskuze mezi zastupiteli a občany města. Usnesením ZM bere na vědomí stanovisko RM ze dne k Petici za zachování budovy současné mateřské školky na Kopečku v Hradecké ulici a rozhodlo pokračovat v realizaci příprav stavby nové budovy mateřské školy dle svého usnesení č. 164/2011 ze dne Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova p. Šamša - kácejí se stromy okolo rybníka Ostrovák, bude i náhradní výsadba? Některé stromy jsou popadané do vody - odpověděl pan starosta: rybník je v havarijním stavu, máme i projekt, nevešli jsme se s cenou do dotace 500 Kč/m 3, stavba bude stát cca 5 mil. Kč, zatím připravujeme provádění sanací na etapy dle našich možností, spadlé stromy pan Sabo nechá prověřit a odstranit p. Jirkovský - vracím se k demolici bývalé Jawy, sešli jsme se u pana starosty ohledně harmonogramu prací demolice včetně její kontroly, vše se dostalo do tisku včetně toho, že lžu, žádám proto o nápravu p. starosta - minulý týden bylo vyvoláno jednání s majiteli Besedy a Rudého domu, za přítomnosti paní Žemlovou ze stavebního úřadu v Rumburku, pí Lacheovou z odboru výstavby a ŽP a panem místostarostou, ani jeden z majitelů se nedostavil, majitelé budou vyzváni k zabezpečení objektů, u Besedy necháme zajistit sražení vysokých štítů, stavební úřad Rumburk vyměří majitelům pokutu, ohledně Jawy proběhne ještě v prosinci jednání s pí Bílkovou a stavebním úřadem Rumburk p. Jirkovský - Šluknov dokázal opravit zámek, který 9 let chátral, mohli bychom Besedu opravit pí Rendlová - zámek je v majetku města Šluknov p. Jirkovský - naznačuji odkup nemovitostí p. starosta - nechali jsme odstranit plechy z ohořelé střechy Besedy, majitel byl do telefonu vulgární, nakonec přijel, seděl během strhávání v autě, hasiči sami budou řešit hrazení výjezdu, budovu by šlo eventuelně převést za 1 Kč a na renovaci využít norské fondy, ačkoliv to není historická budova, dala by se pak využít na komerční účely v přízemí - prodejny, v prvním poschodí jako sál, místo salónku by byla kuchyně a bar, z restaurace by mohla být místnost knihovny s internetem a místo hotelových pokojů malé byty jako v č. p. 900 (ČS), ale je to pouze má vize p. Pokorák - na úřadě proběhlo školení zastupitelů, výstupem měla být certifikace zastupitelů p. starosta - zatím žádné certifikáty nepřišly, rád bych poděkoval pí Hegnerové za zorganizování oslav 1. adventu a koncertu v místním kostele a pí Škvorové za zajištění stánkového prodeje, zahájení dětmi z MŠ na schodech u kostela sv. Jiří bylo pěkné, emotivní p. Dufek - jak to vypadá se smlouvou Best price energy na dodávku levnější elektřiny? p. starosta - je sepsaná a podepsaná smlouva s účinností od , kdy správa přejde pod firmu Best price energy Hodonín včetně vyúčtování dle odebraného objemu na základě usnesení rady města p. Havlůj - jednal jsem s ředitelem základní školy ohledně havarijního stavu oken budovy, pokud se vymění, uspoří se ročně až 60 % což je tis. Kč, je potřeba začít vyměňovat okna i třeba po částech od nejhorších tříd od severu. Kdy se vrátí náklady za výtah? K danému tématu se strhla diskuze. Úplné znění zápisu je pro občany starší 18-cti let s trvalým pobytem nebo vlastnících nemovitost v Jiříkově k nahlédnutí v sekretariátu MěÚ. Olga Flégrová, redaktorka Městská policie zasahuje Dne byl při hlídkové činnosti nalezen v železném kontejneru malý yorkšírský teriér zlatohnědé barvy delší srsti. Hlídka MP psa vytáhla za pomoci odchytové techniky. Pes byl předán na odbor výstavby a ŽP MěÚ Jiříkov, umístění v záchytném kotci vzhledem k velikosti psa nebylo možné. Dne bylo při hlídkové činnosti zjištěno vloupání do objektu v Jiříkově. Nález za plotem tohoto objektu šesti kusů přepravek na zeleninu plných měděných drátů a prodlužováků, kusy hliníku a různých přípravků domácí výroby. Hlídka se telefonicky zkontaktovala s majitelem a po jeho sdělení, že na chalupě již týden nebyl, bylo jasné, že stopy ve sněhu jsou od pachatelů. Dále bylo zjištěno, že u stodoly jsou vypáčené dveře, kde měla být velká bubnová sekačka a křovinořez. Hlídka MP Jiříkov nechala zcizené věci odvézt do depozitu Městského úřadu a vše oznámila OOP ČR. Dne během dopravně hlídkové činnosti v ulici 9. května spatřila hlídka MP Jiříkov osobní vozidlo Golf modré barvy, jehož řidič nebyl za jízdy připoután bezpečnostním pásem. Při kontrole byl řidič vyzván k předložení dokladů potřebných k provozu a řízení motorového vozidla. Řidič předložil hlídce pouze OP a ŘP s odůvodněním, že jiné doklady u sebe nemá, dále sdělil, že převozní značky na vozidle patří jeho otci a kdy řidič používá vozidlo s uvedenými značkami k přepravě do zaměstnání. Svým jednáním porušil řidič ustanovení 6 odst. 1, písm a) a odst. 8, písm. b) zák. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dopustil se přestupku. Podklady byly zaslány k vyřízení na MěÚ Rumburk, odbor dopravně - správní. Miroslav Horák, místostarosta města (foto z archivu MP) Co nám říkají dopravní značky? Stání na chodníku. K čemu jsou parkoviště?

4 str. 4 POMNÍČKY NA ŠLUKNOVSKÉM KOPCI připomínka tragických událostí Křížků, božích muk i kapliček je rozeseto po Šluknovském výběžku bezpočet. Většinou byly postaveny k oslavě svatých, nebo jako místo zastavení při procesích v období velikonoc, vzpomínání o dušičkách či vánocích. Zvláštní místo zaujímají pomníky a pomníčky na místě tragických událostí, kde zemřel člověk. To buď nešťastnou náhodou při práci v lese, při těžbě kamene, ale i zákeřnou rukou vraha. V blízkosti Jiříkova, na nedalekém Šluknovském kopci, se pomníčky na místě lidských tragédií nacházejí také (viz. mapka). Nejznámější z nich je Kotenův pomník (1), který je i nejblíže u cesty vedoucí k Černému rybníku. Pomník stojí těsně u hranice se Saskem poblíž hraničního kamene 21/14, je sovětského typu s kuželovým obeliskem o celkové výši 185 cm. Stojí na něm napsáno: Na tomto místě byl dne 1. dubna 1947 zákeřně zavražděn při výkonu služby BOHUMIL KOTEN vrchní resp. FS * Čest jeho památce. Bohumil Koten byl vrchní respicient finanční stráže, příslušný do služebny v Jiříkově, která byla u hranice poblíž závodu Förster. 1. dubna 1947 při obchůzce svého úseku na hranicích na něj vrah vypálil tři rány z pistole ráže 9 mm. Nábojnice se našly asi 17 metrů od těla mrtvého. Při ohledání místa vraždy bylo zjištěno, že jedna střela ho zasáhla smrtelně. Prošla pod pravým ramenem ze strany hrudníkem, když přeťala srdeční tepnu a vyšla v podpaží levé ruky ven. Smrt nastala téměř okamžitě. Další střela zasáhla pouzdro s pistolí a jedna ze tří střel byla zavrtána ve smrku v těsné blízkosti. Je jasné, že v okamžiku střelby nikoho finančník nezajišťoval se zbraní v ruce a vrah střílel ze zálohy z pravé strany. Když se Bohumil Koten nevracel z obchůzky, vydali se jej finančníci hledat. Nalezli jej poblíž již zmíněného hraničního kamene 21/14 tam, kde dnes stojí pomník. Byl mrtev, ale vrah mu navíc sebral služební pistoli ráže 7,65 mm a černé kožené holínky.i když se poté rozeběhlo pátrání po vrahovi, jak v Sasku, kde byla dosud sovětská armáda a nově vzniklá lidová policie, tak na naší straně, vrah však vypátrán nebyl. Ani nalezeny odcizené holínky a zbraň. Spekulativní pověsti o vrazích z české strany jsou nepodložené, faktem je, že v souvislosti s vraždou Bohumila Kotena nebyl nikdo vyšetřován ani obžalován. Spíš je však možno přiklonit se k názoru, že v té době ( ) byly vyzvedávány ukryté věci po odsunutých Němcích. Byla to příležitost pro bývalé příslušníky SS a zvláštních komand, kteří byli odhodláni stále ke všemu. Podíl na vyzvednutých věcech byl pro ně vítaný a smrt člověka jen běžnou episodou. Svědčí o tom případ o pár dnů později po vraždě B. Kotena, 4. dubna 1947 ve Varnsdorfu. Pašerák a bývalý esesák Schmotzer při kontrole zastřelil štábního strážmistra SNB Stanislava Nechvátala. Zasahující inspektor finanční stráže Václav Kořenář měl při tom velké štěstí. Střela esesáka zasáhla kovový knoflík jeho uniformy a sjela stranou. Tehdy tu byla opravdu neklidná hranice a podobné přestřelky po napadení finančníků se odehrály i ve Velkém Šenově nebo u brtnického mostu poblíž Českého mlýna. Příště o dalších pomnících na Šluknováku. Josef Nedomlel, člen let. komise U nás, v Severce V minulém čísle Jiříkovských novin vyšel článek o ojedinělé spolupráci mezi žáky třídy p. učitelky Hegerové a klienty Domova Severka. Dne 12. prosince 2012 jsme s našimi kamarády oslavili krásné desetileté výročí této spolupráce. Za účasti starosty města Jiříkova, p. Majáka, místostarosty, p. Horáka a ředitele ZŠ, p. Obergrubera, jsme si krásně užili Náš Den. Společně jsme nacvičili krátké vystoupení klientů Domova a žáků 5. ročníku a také jsme předvedli módní přehlídku pohádkových postav - vždy ve smíšených dvojicích. Děti měly pro nás připravená další dvě vystoupení, k tanci i poslechu hráli pánové Matějka a Hádek z Mikulášovic. Všichni jsme rádi, že můžeme radost nejen přijímat, ale i dávat a společně ji prožívat. Děkujeme tímto i ostatním dobrým lidem - paní Kramperové z našeho oblíbeného Klubíčka, paní knihovnici z místní knihovny, sestře Evelýně Bernardové ze Salesiánského střediska a všem našim sousedům. Přejeme hodně zdraví a dobré pohody v nastávajícím roce Hana Laštůvková Výzva pro majitele psa Dne byl odchycen hlídkou MP Jiříkov německý ovčák poblíž rybníka Ostrovní v ulici Antonínova. Pes měl na krku ještě zbytek řetězu, na kterém byl pravděpodobně přivázán. V případě, že jste majitelem zvířete nebo víte, komu zvíře patří, kontaktujte prosím buď hlídku MP Jiříkov na tel nebo MěÚ Jiříkov, odbor výstavby a ŽP na tel

5 str. 5 Z Mikulášského trojj-bojje Akci, jsme naplánovali s Danem Žďárským - prezidentem Lucky bull teamu a na této akci rozhodčím - a byla vyvrcholením za tu krátkou dobu činnosti našeho občanského sdružení Aktivní pes Jiříkov. V celém trojboji měli weight pull sprint s pneumatikou na 30m, pak poslušnost dle Zkoušky ovladatelnosti psa a nakonec byla noční stezka odvahy s dvěma přepady psovoda. Po absolvování jednotlivých disciplín, kdy soutěžili senioři i junioři se mělo přejít na tu poslední stezku odvahy. Bylo pořád hodně denního světla na stezku odvahy, která měla být přeci noční, Dan se svým pitbulem Killem udělal malou exhibici. Soutěží hlavně v bull sportech, takže ukázka hight jumpu - skoku do výšky, weith pull sprintu se sáňkama a děckama a na konec weith pull s osobním autem byly pro něj fajn tréninkem. Hlavně to roztažení auta bylo hodně obdivující. Skoro už byla tma, ještě malá přestávka na občerstvení, poslední pokyny pro provedení cviků na stezce odvahy a hurá do tmy. Na cca 500 m dlouhé trati byl první přepad sledováním reakce psa a jeho vyrovnáním se se situací, kde se hodnotila hlavně jeho odvaha. Druhé přepadení bylo už se zákusem, jednalo se o přepadení při setkání, kdy měl pes po napadení psovoda figuranta zadržet a měli ho předat na policii. Všichni psi podle svého stupně vycvičení těmito zkouškami prošli, žádný pes se nebál, reagovali aktivně a v reálném životě by určitě své pány ochránili. Nejlepším obranářem se stal rotvajler Rambo - ten je v tomto svou povahou nekompromisní a hlavně ho to baví. V juniorech vyhrál Monty Petry Palounkové, druhý byl Eddy Jana Čuříka a třetí jeho labradorská sestra Marlenka Libora Morávka ml. V seniorské kategorii, ve které na druhém až čtvrtém místě rozhodoval vždy jen jeden bod, vyhrál Natan Moniky Dvořákové, druhý byl Rambo Davida Boučka a třetí Jerry Aleny Budilové. Na závěr bych chtěl poděkovat všem sponzorům za jejich přízeň - RA- TIO RUMBURK, L.B.T., MĚSTO JIŘÍKOV, ZDENĚK VODIČKA, DANNY KING, WERKI KENNELS, IVAN FAMILY GROUP, PSÍ SPORTY, SVĚT PSŮ. A děkuji taky Danovi a všem, kteří závodili nebo byli jen jako doprovod či se přišli podívat. Myslím, že nultý ročník Mikulášského trojj-bojje byl dobrým základem pro uskutečnění tradice, takže na příští rok si se svým hafanem zakroužkujte a na 1. ročníku nashle. Za občanské sdružení Aktivní pes Jiříkov - Jarda Poděkování Životní jubileum 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 a více let v měsíci lednu oslaví paní Zaňáková Anna, pan Týczinski Ernst, paní Kočová Libuše, paní Horáková Marie, pan Kolář Rudolf, paní Svobodová Marta, paní Homolková Věra, pan Kastl Pavel, pan Černík Jiří, paní Divíšková Soňa, pan Kopič Josef, pan Kubálek Bedřich, pan Zlata Jaroslav, pan Kunc Josef, paní Bartlová Marie, paní Navrátilová Jarmila, paní Geňová Jaroslava, pan Mareš Václav a paní Nádeníková Vladimíra. Všem jubilantům blahopřeje Město Jiříkov a redakce Děkuji touto cestou Městu Jiříkov, komisi občanských záležitostí i Městskému úřadu Jiříkov za přání i balíček k mým 95. narozeninám. A všem přeji hodně štěstí, zdraví i úspěchů v novém roce. Marie Ringelhánová

6 Městská policie Jiříkov Výkaz činnosti MP Jiříkov za říjen až prosinec bloková pokuta na místě zaplacená: 21/4.900 Kč 2. bloková pokuta na místě nezaplacená: 4/1.700 Kč 3. domluva: přestupky celkem: úřední záznam: odchyt psů: 8 7. kontrola osob a vozidel: výzva: 9 9. předání osob PČR: zadržení osob: předvedení: předání PČR: oznámení od občanů: 72 ulici u pošty je stále porušován Zákaz stání a jsou i tací řidiči, kteří své vozidlo zaparkují i na přechodu pro chodce. Upozorňuji, že tomuto místu budou strážníci věnovat zvýšenou pozornost a jednotlivé přestupky řešit. Co říci i na to, že nějací vandalové poničili nový plot v Čapkově ul. naproti potravinám Bema. Nevydržel ani 2 měsíce. Dokazovat svou sílu Trestné činy a přestupky v Jiříkově řešené PČR Rumburk (září - listopad 2012) trestné činy: září 6 říjen 17 listopad 8 přestupky: září 31 říjen 22 listopad 77 Slovo na závěr Rozsah úkolů, které plní Městská policie Jiříkov není uveden jen ve statistice výslednosti, jak jsem sám nazval výše uvedených 13 bodů. Rozsah její práce je podstatně širší. Nejenže dbá na dodržování některých zákonů a vyhlášek, podílí se např. ve spolupráci s PČR na zajištění místa tr. činu, při dopravních nehodách v katastru obce, spolupracuje s hasiči, zabezpečuje různé akce, ať již sportovní nebo kulturní, které pořádá město Jiříkov, jeho příspěvkové organizace, spolky atd. Jestliže budu hodnotit bezpečnostní situaci v našem městě za období říjen až prosinec 2012, musím konstatovat, že se stále setkáváme se stejnými problémy. Jedná se zejména o drobné krádeže (občas však i s vyšší škodou), stále se opakující dopravní přestupky (zejména nerespektování dopr. značení) a též i vandalství. Rád bych jednou konstatoval, že v našem městě je klid a pořádek a MP s PČR nemusí řešit žádné přestupky a tr. činy. Jsem však realista a vím, že toto přání je nesplnitelné. Není v možnostech MP a PČR zabránit všem negativním jevům. Je však možné, aby zde svou roli sehráli i občané. Je důležité, aby v případě, že jsou svědci přestupku, tr. činu nebo podezřelého jednání určitých osob, aby neprodleně kontaktovali MP, případně PČR. Jen tak jsou strážníci a policisté schopni rychle reagovat a případné překročení zákona řešit. Oznámení určité události např. až druhý den či za delší dobu je v některých případech již pozdě. Zde bych chtěl i reagovat na některé připomínky občanů ohledně kontroly určitých míst v našem městě. Nelze, aby strážník strávil například polovinu pracovní doby v jedné ulici případně v určité lokalitě. Pokud vezmeme v potaz velikost Jiříkova (včetně Filipova), počet strážníků a policistů, není v jejich možnostech vše uhlídat. Zde se musím opět zmínit a to již po několikáté o drzosti a bezohlednosti některých řidičů. V Čapkově snad lze i jinak, než vytrháváním planěk a jejich hodem na dálku. Nebo ve Filipově kde si zaměstnanci Domova důchodců postavily a ozdobili vánoční stromeček. Stromeček se vánočních svátků dočkal, bohužel výzdoba včetně elektrických svíček ne. Nějaký zloděj ukradl svíčky a poničil i ozdoby. A aby to stromečku nebylo líto, že přišel o výzdobu a osvětlení, o několik dnů později navštívil vedle stojící budovu opět zloděj (možná stejný) a odlehčil jí o dva měděné parapety a dva poškodil. Mohl bych dále pokračovat a upozorňovat na věci, které trápí slušné občany. To bych se ale zase opakoval. Je lepší méně mluvit a více jednat. Věřte, že o toto se budu nadále snažit společně s MP. Věřím, že i občané nám budou nápomocni. Miroslav Horák, místostarosta města Volné pobíhání psů Poděkování Město děkuje neziskovému Občanskému sdružení JIRIKOVNET, které poskytuje zdarma náhradní internetové připojení pro občany v pobočce Městské knihovny Jiříkov ve Filipově. Poznámka redakce: O sdružení se více dozvíte na Mezi nejčastější problémy, které řeší MP patří volné pobíhání psů. Za tyto prohřešky bývají trestáni majitelé psů nemalými pokutami. V blízkosti bývalého transitního přechodu našel malý hnědý míšenec. Pes je nyní v psím útulku v Horka (v blízkosti Niesky). Olga Flégrová, redaktorka - měsíčník pro občany Města Jiříkov - vydává město Jiříkov, Náměstí 464\1, Jiříkov. Tel , fax: , Registrační číslo MK ČR 11261, náklad 500 ks. Šéfredaktorka Olga Flégrová, grafické zpracování Iveta Dvořáková, tisk a knihařské zpracování Tiskárna Trio - Marek Dvořák. Příspěvky přijímá redakce podle 15 zákona 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku o změně některých dalších zákonů. Kompletní příspěvky do novin podávejte em, nebo na přenosných médiích. Uzávěrka dalšího čísla je ve hod. Termín distribuce

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc Listopad Celkem bylo řešeno 19 případů

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č.7, 30.12.2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č.7, 30.12.2011 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č.7, 30.12.2011 v zasedací síni Obecního úřadu, od 19 hodin Přítomni: Jiří Benda, Romana Cimpová, Zdeněk Černý, Jiří Dušek, Josef Dvořák, Jindřich Fara,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.20 / 2014, které se konalo dne 23. 7. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.20 / 2014, které se konalo dne 23. 7. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.20 / 2014, které se konalo dne 23. 7. 2014 Přítomni : Omluven : Leo Kordas,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 20. 07. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Duchajová, Červenka, Gutová, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. Omluveni: Barbier, Hlava, Chvoj po bodu

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 1/18/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 18 zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

Městská policie Semily

Městská policie Semily Městská policie Semily Zpráva o činnosti v roce 2015 1 Obsah o Krycí list 1 o Obsah 2 o Kontakty, personalistika, služby 3 o Spolupráce s Policií ČR a dalšími institucemi 4 o Monitorovací systémy 5 o Prevence

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Místo konání: na stoce, Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno: 7 členů OZ Omluveni: -

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 10. prosince 2002 v 15:00 hodin v sále Informačního a vzdělávacího centra Kojetín,

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 1/2012 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 25.1.2012 v 16.00 hod. Zasedací místnost obecního úřadu

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Přítomni: p. Štecha Jaroslav, p. Král Václav, p. Červinka Jaromír, Ing. Stehlík

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 27.5. 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 7.února 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 7.února 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 7.února 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Přítomni: p. Štecha Jaroslav, p. Král Václav, p. Červinka Jaromír, pí Landecká

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 21. zasedání s tím, že k němu nebyly

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 21. zasedání s tím, že k němu nebyly Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. dubna 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. dubna 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. dubna 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin.

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

OBEC NESOVICE. 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE. 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 63. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 17. 3. 2014 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012 Zápis č. 5/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 12. prosince 2012 1. Úvodní slovo starosty. Přítomno 11 zastupitelů, 4 omluveni presenční listina příloha č. 1. Host:

Více

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.8/2009 ze dne 14.12.2009

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.8/2009 ze dne 14.12.2009 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.8/2009 ze dne 14.12.2009 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 Zápis z jednání zastupitelstva obce konaného dne 6.1. 2015 Přítomni: Jiří Drechsler starosta Ing. Zdeněk Šanda místostarosta Členové: Mgr. Andrea Faltysová

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 4 /2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 23.9. 2015, zasedací místnost OÚ Borová č.p.

OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 4 /2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 23.9. 2015, zasedací místnost OÚ Borová č.p. OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 4 /2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 23.9. 2015, zasedací místnost OÚ Borová č.p. 100 Zahájeno v 19:08 hodin, ukončeno v 19:45 hod. Jednání vedla

Více

Zápis ze 14 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 11. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis ze 14 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 11. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis ze 14 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 11. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Renata Štefková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

Zápis č. 4/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2011 od 18. hod. v obřadní síni MěÚ Rožďalovice.

Zápis č. 4/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2011 od 18. hod. v obřadní síni MěÚ Rožďalovice. Zápis č. 4/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2011 od 18. hod. v obřadní síni MěÚ Rožďalovice. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Mgr. Markéta Drobečková, Josef Nešněra

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 4/2009 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 4.10. 2009 v 16.00 hod. Myslivecká klubovna Korolupy Přítomni

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více