Jiříkovské. noviny. Vítání občánků. Citát K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, Svozové termíny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiříkovské. noviny. Vítání občánků. Citát K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, Svozové termíny"

Transkript

1 Jiříkovské noviny Číslo 1 Ročník XVIII Leden 2013 Zdarma Krátce ze zastupitelstva města Čtěte na str. 2-3 Pomníčky na Šluknovském kopci Čtěte na str. 4 Z Mikulášského trojj-bojje Čtěte na str. 5 Z činnosti MP Jiříkov Čtěte na str. 3 a 6 Citát K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staří autoři. Francis Bacon Svozové termíny / / zelené a žluté pytle odpad připravte na stanoviště do hod. Víte jistě, jak se vaše činy projeví v budoucnosti? Petr Daniel - DÍRA. Třebíč: Akcent, 2012 Křehké vztahy dcery a nevlastního otce odhaluje knižní thriller autora s kořeny ve Šluknovském výběžku. Příběhově zajímavá románová prvotina Daniela Petra, psaná svébytným autorským stylem, není ani tematicky, ani žánrově zcela vyhraněná. Díra je jak zajímavým pojednáním o způsobu přežití v atomovém krytu s promyšlenými technickými detaily, tak zejména psychologickou studií chování dvou lidí, uvězněných v omezeném prostoru do konce jejich života; zajímavé je také sledování vývoje vztahu mezi nevlastním otcem a jeho dcerou od dětství, až po dospívání - přerodu od fyzických trestů, přes znásilnění až po lásku. I když otčím dceru opustí, zbytek jejich života je jejich vztahem poznamenaný. Výtah z recenze Aleny Procházkové díla Petra Daniela. Veřejné zasedání zastupitelstva města je plánováno na od hodin v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov. Vítání občánků Dne 15. prosince 2012 přišli do obřadní síně rodiče se svými dětmi k slavnostnímu uvítání novorozeňat. Pan starosta uvítal děti Andreu Wllodarczakovou, Santhu Marii Kováčovou, Terezu Plíškovou, Victorii Valerii Veselou, Kateřinu Kratochvílovou. Petra Romana Grundzu, Anetu Šestákovou, Natálii Valešovou, Štefana Siváka, Jakuba Mareše, Ondřeje Wittgrubera, Martina Stehna a Roberta Nadě mezi občany našeho města a státu. Olga Flégrová, redaktorka

2 str. 2 Krátce ze zastupitelstva města konaného dne 11. prosince 2012 v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov Zastupitelstvo města Jiříkova projednalo tyto body programu: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení z minulých zasedání 3. Dotazy a připomínky občanů a) petice b) informace o vývoji místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v letech Majetkové záležitosti Města Jiříkova a) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemku b) zadání zpracování podkladů k odkupu pozemku c) záměr směny pozemků d) prodej pozemku e) směna pozemků f) nabytí objektu do vlastnictví Města Jiříkova 5. Usnesení ze 17. a 18. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 6. Rozpočtové provizorium Města Jiříkova na rok Finanční záležitosti Města Jiříkova a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden - září 2012 b) přijetí neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2012 c) rozpočtové opatření č. 20/2012 Města Jiříkova d) pověření Rady města Jiříkova k provedení rozpočtového opatření 8. Usnesení z 18. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 9. Různé - odměny členům výborů Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy zastupitelstva města 10. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova 11. Závěr ZM projednalo návrh na možné nabytí objektu Boží muka (Švédský sloup) do vlastnictví Města Jiříkova, umístěného na p.p.č. 1071/3, v k. ú. Jiříkov a rozhodlo o nabytí objektu Boží muka (Švédský sloup) do vlastnictví Města Jiříkova za cenu 1 Kč, cena za objekt vychází z 25, odst. 1, písm. k) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. ZM projednalo a schvaluje Rozpočtové provizorium Města Jiříkova na rok 2013, kdy příjmy jsou plánovány ve výši Kč, výdaje ve výši Kč, financování ve výši Kč. ZM projednalo a bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden - září 2012: a) příjmy ve výši ,19 Kč, výdaje ve výši ,49 Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši ,70 Kč, b) výnosy ve výši ,54 Kč, náklady ve výši ,13 Kč, výsledek hospodaření ,41 Kč. Dotazy a připomínky občanů Pan starosta informoval o doručené petici na zachování budovy současné mateřské školky na Kopečku v Hradecké ulici, kterou řešil dle petičního zákona pan Ing. Šmíd s panem Mgr. Matičkou, iniciátorem petice. Ing. Šmíd vyzval pana Mgr. Matičku dle zákona k doplnění neúplných podpisových archů. Petici poté projednala rada města, která připravila doporučující návrh usnesení zastupitelstvu města. Starosta předal slovo občanům: p. Matička - vše okolo petice bylo již řečeno, nejsme proti stavění nové MŠ, jsme proti zbourání budovy v ul. Hradecká p. starosta - v roce 2007 město přijalo investiční výhled do roku 2020, byla plánována i rekonstrukce MŠ v ul. Hradecká, ale zvýšení potřebné kapacity školky podle nové legislativy v daném objektu MŠ nejde, proto byl návrh na vystavění nové MŠ místo vyhořelého domu č. p. 606 v ul. Filipovská, zastupitelé shledali, že je tam špatná dostupnost a rozhodli o výstavbě nové MŠ ve stejném rázu s kapacitou 75 míst na místě současné MŠ pí Horáková - je v domě v ul. Hradecká dřevomorka? Odborník říká, že pokud je v domě dřevomorka, doporučuje dřevěné části spálit a dům zbourat. Chcete, pane Matička, dům využít pro Vaše potřeby? Mám dvě malé děti a potřebuji pro ně umístění. p. Navrátil - žiji ve městě skoro 60 let, na ul. Filipovská je objekt na demolici, je problém na tomto místě postavit novou MŠ, zachovat tuto budovu a pak sestěhovat děti z obou budov? Je to takový problém? Raději vyhodíte až Kč za demolici a stavíte novou. Četl jsem projekt za pomalu Kč, takovouhle kůlnu, to bych se jako projektant styděl p. Matička - nevím, zda je v domě dřevomorka či nikoliv, určitě se neobjevila během posledního roku, každopádně měly probíhat opravy p. Horák - zabývám se rekonstrukcemi, je viditelné, že do domu dlouho zatékalo, došlo k narušení vyhnitím pozednice, dřevomorka vypadá jinak, dřevěné konstrukce se měly vyměnit, což se neudělalo p. starosta - máme na stav budovy mykologický posudek, potřebujeme zvýšit kapacitu současné mateřské školy, hledali jsme různá řešení a nejlepší je budovu zbourat a vystavět novou MŠ, pro stávající budovu bychom neměli využití p. Pokorák - máme být především dobrými hospodáři, na Filipovské ulici není kanalizace, čistička atd. a proto jsme se při rozhodování přiklonili k posudku odborníků p. Jirkovský - projekt byl zpracován na ul. Filipovská i Hradecká, vystupoval jsem proti Filipovské a to z důvodu, že je nutné udělat demolici - náklady, vedle domu vede železniční trať, není přípojka na kanalizaci, vodovod. Čistička je, ale nemá dostačující kapacitu, tudíž by se musela udělat nová - další náklady, voda je jen formou studny, což nelze v případě MŠ použít, dešťová voda by se odváděla směrem do louky, což by se nelíbilo sousedům pozemku, částka na výstavbu MŠ na ul. Filipovská byla mnohem vyšší jak na ul. Hradecká a proto jsme se přiklonili k variantě Hradecká. Návrh pana Havlůje postavit MŠ mezi paneláky byl problematický z důvodu přeložky vedení inženýrských sítí - náklady, mezi paneláky by se zvýšila hlučnost, což by rušilo občany, můj návrh na propojení Hradecké se základní školou by prodražilo vykoupení soukromých pozemků, ředitelka MŠ navrhla, že by během výstavby nové školy děti umístila do školy na ul. Filipovská a chod by nebyl narušen, i vychovatelky nesouhlasily s ul. Filipovská, ulice je rušná - velký provoz a není zde chodník p. Navrátil - připadá mi, že my za tratí směrem k Filipovu jsme džunglí? Byla nám přislíbena kanalizace i vodovod, ale nejsou na to finanční prostředky p. Pokorák - zatím jsme v zastupitelstvu řešili umístění MŠ, vzhled budovy budeme řešit později p. Matička - navrhovali jsme využít budovu na ul. Hradecká jako spolkový dům, proč se do budovy na ul. Filipovská investovalo a do Hradecké ne? Beru dům jako památný. p. starosta - ano, bavili jsme se o využití jako spolkový dům, ale opět by to znamenalo investice do domu p. Matička - vaše první reakce byla v Jiříkovských novinách, že se v budově chceme scházet s němci, kde prý sídlilo gestapo p. starosta - jako centrum scházení jsme měli záměr v č. p. 3 na náměstí, dotace zřejmě nedopadne, ohledně rekonstrukce budovy na Pokračování na str. 3

3 str. 3 Dokončení ze str. 2 Krátce ze zastupitelstva města konaného dne 11. prosince 2012 v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov ul. Filipovská může přítomná bývalá ředitelka MŠ pí Marešová potvrdit, že opravy byly nezbytně nutné pro další chod budovy Strhla další diskuze mezi zastupiteli a občany města. Usnesením ZM bere na vědomí stanovisko RM ze dne k Petici za zachování budovy současné mateřské školky na Kopečku v Hradecké ulici a rozhodlo pokračovat v realizaci příprav stavby nové budovy mateřské školy dle svého usnesení č. 164/2011 ze dne Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova p. Šamša - kácejí se stromy okolo rybníka Ostrovák, bude i náhradní výsadba? Některé stromy jsou popadané do vody - odpověděl pan starosta: rybník je v havarijním stavu, máme i projekt, nevešli jsme se s cenou do dotace 500 Kč/m 3, stavba bude stát cca 5 mil. Kč, zatím připravujeme provádění sanací na etapy dle našich možností, spadlé stromy pan Sabo nechá prověřit a odstranit p. Jirkovský - vracím se k demolici bývalé Jawy, sešli jsme se u pana starosty ohledně harmonogramu prací demolice včetně její kontroly, vše se dostalo do tisku včetně toho, že lžu, žádám proto o nápravu p. starosta - minulý týden bylo vyvoláno jednání s majiteli Besedy a Rudého domu, za přítomnosti paní Žemlovou ze stavebního úřadu v Rumburku, pí Lacheovou z odboru výstavby a ŽP a panem místostarostou, ani jeden z majitelů se nedostavil, majitelé budou vyzváni k zabezpečení objektů, u Besedy necháme zajistit sražení vysokých štítů, stavební úřad Rumburk vyměří majitelům pokutu, ohledně Jawy proběhne ještě v prosinci jednání s pí Bílkovou a stavebním úřadem Rumburk p. Jirkovský - Šluknov dokázal opravit zámek, který 9 let chátral, mohli bychom Besedu opravit pí Rendlová - zámek je v majetku města Šluknov p. Jirkovský - naznačuji odkup nemovitostí p. starosta - nechali jsme odstranit plechy z ohořelé střechy Besedy, majitel byl do telefonu vulgární, nakonec přijel, seděl během strhávání v autě, hasiči sami budou řešit hrazení výjezdu, budovu by šlo eventuelně převést za 1 Kč a na renovaci využít norské fondy, ačkoliv to není historická budova, dala by se pak využít na komerční účely v přízemí - prodejny, v prvním poschodí jako sál, místo salónku by byla kuchyně a bar, z restaurace by mohla být místnost knihovny s internetem a místo hotelových pokojů malé byty jako v č. p. 900 (ČS), ale je to pouze má vize p. Pokorák - na úřadě proběhlo školení zastupitelů, výstupem měla být certifikace zastupitelů p. starosta - zatím žádné certifikáty nepřišly, rád bych poděkoval pí Hegnerové za zorganizování oslav 1. adventu a koncertu v místním kostele a pí Škvorové za zajištění stánkového prodeje, zahájení dětmi z MŠ na schodech u kostela sv. Jiří bylo pěkné, emotivní p. Dufek - jak to vypadá se smlouvou Best price energy na dodávku levnější elektřiny? p. starosta - je sepsaná a podepsaná smlouva s účinností od , kdy správa přejde pod firmu Best price energy Hodonín včetně vyúčtování dle odebraného objemu na základě usnesení rady města p. Havlůj - jednal jsem s ředitelem základní školy ohledně havarijního stavu oken budovy, pokud se vymění, uspoří se ročně až 60 % což je tis. Kč, je potřeba začít vyměňovat okna i třeba po částech od nejhorších tříd od severu. Kdy se vrátí náklady za výtah? K danému tématu se strhla diskuze. Úplné znění zápisu je pro občany starší 18-cti let s trvalým pobytem nebo vlastnících nemovitost v Jiříkově k nahlédnutí v sekretariátu MěÚ. Olga Flégrová, redaktorka Městská policie zasahuje Dne byl při hlídkové činnosti nalezen v železném kontejneru malý yorkšírský teriér zlatohnědé barvy delší srsti. Hlídka MP psa vytáhla za pomoci odchytové techniky. Pes byl předán na odbor výstavby a ŽP MěÚ Jiříkov, umístění v záchytném kotci vzhledem k velikosti psa nebylo možné. Dne bylo při hlídkové činnosti zjištěno vloupání do objektu v Jiříkově. Nález za plotem tohoto objektu šesti kusů přepravek na zeleninu plných měděných drátů a prodlužováků, kusy hliníku a různých přípravků domácí výroby. Hlídka se telefonicky zkontaktovala s majitelem a po jeho sdělení, že na chalupě již týden nebyl, bylo jasné, že stopy ve sněhu jsou od pachatelů. Dále bylo zjištěno, že u stodoly jsou vypáčené dveře, kde měla být velká bubnová sekačka a křovinořez. Hlídka MP Jiříkov nechala zcizené věci odvézt do depozitu Městského úřadu a vše oznámila OOP ČR. Dne během dopravně hlídkové činnosti v ulici 9. května spatřila hlídka MP Jiříkov osobní vozidlo Golf modré barvy, jehož řidič nebyl za jízdy připoután bezpečnostním pásem. Při kontrole byl řidič vyzván k předložení dokladů potřebných k provozu a řízení motorového vozidla. Řidič předložil hlídce pouze OP a ŘP s odůvodněním, že jiné doklady u sebe nemá, dále sdělil, že převozní značky na vozidle patří jeho otci a kdy řidič používá vozidlo s uvedenými značkami k přepravě do zaměstnání. Svým jednáním porušil řidič ustanovení 6 odst. 1, písm a) a odst. 8, písm. b) zák. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dopustil se přestupku. Podklady byly zaslány k vyřízení na MěÚ Rumburk, odbor dopravně - správní. Miroslav Horák, místostarosta města (foto z archivu MP) Co nám říkají dopravní značky? Stání na chodníku. K čemu jsou parkoviště?

4 str. 4 POMNÍČKY NA ŠLUKNOVSKÉM KOPCI připomínka tragických událostí Křížků, božích muk i kapliček je rozeseto po Šluknovském výběžku bezpočet. Většinou byly postaveny k oslavě svatých, nebo jako místo zastavení při procesích v období velikonoc, vzpomínání o dušičkách či vánocích. Zvláštní místo zaujímají pomníky a pomníčky na místě tragických událostí, kde zemřel člověk. To buď nešťastnou náhodou při práci v lese, při těžbě kamene, ale i zákeřnou rukou vraha. V blízkosti Jiříkova, na nedalekém Šluknovském kopci, se pomníčky na místě lidských tragédií nacházejí také (viz. mapka). Nejznámější z nich je Kotenův pomník (1), který je i nejblíže u cesty vedoucí k Černému rybníku. Pomník stojí těsně u hranice se Saskem poblíž hraničního kamene 21/14, je sovětského typu s kuželovým obeliskem o celkové výši 185 cm. Stojí na něm napsáno: Na tomto místě byl dne 1. dubna 1947 zákeřně zavražděn při výkonu služby BOHUMIL KOTEN vrchní resp. FS * Čest jeho památce. Bohumil Koten byl vrchní respicient finanční stráže, příslušný do služebny v Jiříkově, která byla u hranice poblíž závodu Förster. 1. dubna 1947 při obchůzce svého úseku na hranicích na něj vrah vypálil tři rány z pistole ráže 9 mm. Nábojnice se našly asi 17 metrů od těla mrtvého. Při ohledání místa vraždy bylo zjištěno, že jedna střela ho zasáhla smrtelně. Prošla pod pravým ramenem ze strany hrudníkem, když přeťala srdeční tepnu a vyšla v podpaží levé ruky ven. Smrt nastala téměř okamžitě. Další střela zasáhla pouzdro s pistolí a jedna ze tří střel byla zavrtána ve smrku v těsné blízkosti. Je jasné, že v okamžiku střelby nikoho finančník nezajišťoval se zbraní v ruce a vrah střílel ze zálohy z pravé strany. Když se Bohumil Koten nevracel z obchůzky, vydali se jej finančníci hledat. Nalezli jej poblíž již zmíněného hraničního kamene 21/14 tam, kde dnes stojí pomník. Byl mrtev, ale vrah mu navíc sebral služební pistoli ráže 7,65 mm a černé kožené holínky.i když se poté rozeběhlo pátrání po vrahovi, jak v Sasku, kde byla dosud sovětská armáda a nově vzniklá lidová policie, tak na naší straně, vrah však vypátrán nebyl. Ani nalezeny odcizené holínky a zbraň. Spekulativní pověsti o vrazích z české strany jsou nepodložené, faktem je, že v souvislosti s vraždou Bohumila Kotena nebyl nikdo vyšetřován ani obžalován. Spíš je však možno přiklonit se k názoru, že v té době ( ) byly vyzvedávány ukryté věci po odsunutých Němcích. Byla to příležitost pro bývalé příslušníky SS a zvláštních komand, kteří byli odhodláni stále ke všemu. Podíl na vyzvednutých věcech byl pro ně vítaný a smrt člověka jen běžnou episodou. Svědčí o tom případ o pár dnů později po vraždě B. Kotena, 4. dubna 1947 ve Varnsdorfu. Pašerák a bývalý esesák Schmotzer při kontrole zastřelil štábního strážmistra SNB Stanislava Nechvátala. Zasahující inspektor finanční stráže Václav Kořenář měl při tom velké štěstí. Střela esesáka zasáhla kovový knoflík jeho uniformy a sjela stranou. Tehdy tu byla opravdu neklidná hranice a podobné přestřelky po napadení finančníků se odehrály i ve Velkém Šenově nebo u brtnického mostu poblíž Českého mlýna. Příště o dalších pomnících na Šluknováku. Josef Nedomlel, člen let. komise U nás, v Severce V minulém čísle Jiříkovských novin vyšel článek o ojedinělé spolupráci mezi žáky třídy p. učitelky Hegerové a klienty Domova Severka. Dne 12. prosince 2012 jsme s našimi kamarády oslavili krásné desetileté výročí této spolupráce. Za účasti starosty města Jiříkova, p. Majáka, místostarosty, p. Horáka a ředitele ZŠ, p. Obergrubera, jsme si krásně užili Náš Den. Společně jsme nacvičili krátké vystoupení klientů Domova a žáků 5. ročníku a také jsme předvedli módní přehlídku pohádkových postav - vždy ve smíšených dvojicích. Děti měly pro nás připravená další dvě vystoupení, k tanci i poslechu hráli pánové Matějka a Hádek z Mikulášovic. Všichni jsme rádi, že můžeme radost nejen přijímat, ale i dávat a společně ji prožívat. Děkujeme tímto i ostatním dobrým lidem - paní Kramperové z našeho oblíbeného Klubíčka, paní knihovnici z místní knihovny, sestře Evelýně Bernardové ze Salesiánského střediska a všem našim sousedům. Přejeme hodně zdraví a dobré pohody v nastávajícím roce Hana Laštůvková Výzva pro majitele psa Dne byl odchycen hlídkou MP Jiříkov německý ovčák poblíž rybníka Ostrovní v ulici Antonínova. Pes měl na krku ještě zbytek řetězu, na kterém byl pravděpodobně přivázán. V případě, že jste majitelem zvířete nebo víte, komu zvíře patří, kontaktujte prosím buď hlídku MP Jiříkov na tel nebo MěÚ Jiříkov, odbor výstavby a ŽP na tel

5 str. 5 Z Mikulášského trojj-bojje Akci, jsme naplánovali s Danem Žďárským - prezidentem Lucky bull teamu a na této akci rozhodčím - a byla vyvrcholením za tu krátkou dobu činnosti našeho občanského sdružení Aktivní pes Jiříkov. V celém trojboji měli weight pull sprint s pneumatikou na 30m, pak poslušnost dle Zkoušky ovladatelnosti psa a nakonec byla noční stezka odvahy s dvěma přepady psovoda. Po absolvování jednotlivých disciplín, kdy soutěžili senioři i junioři se mělo přejít na tu poslední stezku odvahy. Bylo pořád hodně denního světla na stezku odvahy, která měla být přeci noční, Dan se svým pitbulem Killem udělal malou exhibici. Soutěží hlavně v bull sportech, takže ukázka hight jumpu - skoku do výšky, weith pull sprintu se sáňkama a děckama a na konec weith pull s osobním autem byly pro něj fajn tréninkem. Hlavně to roztažení auta bylo hodně obdivující. Skoro už byla tma, ještě malá přestávka na občerstvení, poslední pokyny pro provedení cviků na stezce odvahy a hurá do tmy. Na cca 500 m dlouhé trati byl první přepad sledováním reakce psa a jeho vyrovnáním se se situací, kde se hodnotila hlavně jeho odvaha. Druhé přepadení bylo už se zákusem, jednalo se o přepadení při setkání, kdy měl pes po napadení psovoda figuranta zadržet a měli ho předat na policii. Všichni psi podle svého stupně vycvičení těmito zkouškami prošli, žádný pes se nebál, reagovali aktivně a v reálném životě by určitě své pány ochránili. Nejlepším obranářem se stal rotvajler Rambo - ten je v tomto svou povahou nekompromisní a hlavně ho to baví. V juniorech vyhrál Monty Petry Palounkové, druhý byl Eddy Jana Čuříka a třetí jeho labradorská sestra Marlenka Libora Morávka ml. V seniorské kategorii, ve které na druhém až čtvrtém místě rozhodoval vždy jen jeden bod, vyhrál Natan Moniky Dvořákové, druhý byl Rambo Davida Boučka a třetí Jerry Aleny Budilové. Na závěr bych chtěl poděkovat všem sponzorům za jejich přízeň - RA- TIO RUMBURK, L.B.T., MĚSTO JIŘÍKOV, ZDENĚK VODIČKA, DANNY KING, WERKI KENNELS, IVAN FAMILY GROUP, PSÍ SPORTY, SVĚT PSŮ. A děkuji taky Danovi a všem, kteří závodili nebo byli jen jako doprovod či se přišli podívat. Myslím, že nultý ročník Mikulášského trojj-bojje byl dobrým základem pro uskutečnění tradice, takže na příští rok si se svým hafanem zakroužkujte a na 1. ročníku nashle. Za občanské sdružení Aktivní pes Jiříkov - Jarda Poděkování Životní jubileum 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 a více let v měsíci lednu oslaví paní Zaňáková Anna, pan Týczinski Ernst, paní Kočová Libuše, paní Horáková Marie, pan Kolář Rudolf, paní Svobodová Marta, paní Homolková Věra, pan Kastl Pavel, pan Černík Jiří, paní Divíšková Soňa, pan Kopič Josef, pan Kubálek Bedřich, pan Zlata Jaroslav, pan Kunc Josef, paní Bartlová Marie, paní Navrátilová Jarmila, paní Geňová Jaroslava, pan Mareš Václav a paní Nádeníková Vladimíra. Všem jubilantům blahopřeje Město Jiříkov a redakce Děkuji touto cestou Městu Jiříkov, komisi občanských záležitostí i Městskému úřadu Jiříkov za přání i balíček k mým 95. narozeninám. A všem přeji hodně štěstí, zdraví i úspěchů v novém roce. Marie Ringelhánová

6 Městská policie Jiříkov Výkaz činnosti MP Jiříkov za říjen až prosinec bloková pokuta na místě zaplacená: 21/4.900 Kč 2. bloková pokuta na místě nezaplacená: 4/1.700 Kč 3. domluva: přestupky celkem: úřední záznam: odchyt psů: 8 7. kontrola osob a vozidel: výzva: 9 9. předání osob PČR: zadržení osob: předvedení: předání PČR: oznámení od občanů: 72 ulici u pošty je stále porušován Zákaz stání a jsou i tací řidiči, kteří své vozidlo zaparkují i na přechodu pro chodce. Upozorňuji, že tomuto místu budou strážníci věnovat zvýšenou pozornost a jednotlivé přestupky řešit. Co říci i na to, že nějací vandalové poničili nový plot v Čapkově ul. naproti potravinám Bema. Nevydržel ani 2 měsíce. Dokazovat svou sílu Trestné činy a přestupky v Jiříkově řešené PČR Rumburk (září - listopad 2012) trestné činy: září 6 říjen 17 listopad 8 přestupky: září 31 říjen 22 listopad 77 Slovo na závěr Rozsah úkolů, které plní Městská policie Jiříkov není uveden jen ve statistice výslednosti, jak jsem sám nazval výše uvedených 13 bodů. Rozsah její práce je podstatně širší. Nejenže dbá na dodržování některých zákonů a vyhlášek, podílí se např. ve spolupráci s PČR na zajištění místa tr. činu, při dopravních nehodách v katastru obce, spolupracuje s hasiči, zabezpečuje různé akce, ať již sportovní nebo kulturní, které pořádá město Jiříkov, jeho příspěvkové organizace, spolky atd. Jestliže budu hodnotit bezpečnostní situaci v našem městě za období říjen až prosinec 2012, musím konstatovat, že se stále setkáváme se stejnými problémy. Jedná se zejména o drobné krádeže (občas však i s vyšší škodou), stále se opakující dopravní přestupky (zejména nerespektování dopr. značení) a též i vandalství. Rád bych jednou konstatoval, že v našem městě je klid a pořádek a MP s PČR nemusí řešit žádné přestupky a tr. činy. Jsem však realista a vím, že toto přání je nesplnitelné. Není v možnostech MP a PČR zabránit všem negativním jevům. Je však možné, aby zde svou roli sehráli i občané. Je důležité, aby v případě, že jsou svědci přestupku, tr. činu nebo podezřelého jednání určitých osob, aby neprodleně kontaktovali MP, případně PČR. Jen tak jsou strážníci a policisté schopni rychle reagovat a případné překročení zákona řešit. Oznámení určité události např. až druhý den či za delší dobu je v některých případech již pozdě. Zde bych chtěl i reagovat na některé připomínky občanů ohledně kontroly určitých míst v našem městě. Nelze, aby strážník strávil například polovinu pracovní doby v jedné ulici případně v určité lokalitě. Pokud vezmeme v potaz velikost Jiříkova (včetně Filipova), počet strážníků a policistů, není v jejich možnostech vše uhlídat. Zde se musím opět zmínit a to již po několikáté o drzosti a bezohlednosti některých řidičů. V Čapkově snad lze i jinak, než vytrháváním planěk a jejich hodem na dálku. Nebo ve Filipově kde si zaměstnanci Domova důchodců postavily a ozdobili vánoční stromeček. Stromeček se vánočních svátků dočkal, bohužel výzdoba včetně elektrických svíček ne. Nějaký zloděj ukradl svíčky a poničil i ozdoby. A aby to stromečku nebylo líto, že přišel o výzdobu a osvětlení, o několik dnů později navštívil vedle stojící budovu opět zloděj (možná stejný) a odlehčil jí o dva měděné parapety a dva poškodil. Mohl bych dále pokračovat a upozorňovat na věci, které trápí slušné občany. To bych se ale zase opakoval. Je lepší méně mluvit a více jednat. Věřte, že o toto se budu nadále snažit společně s MP. Věřím, že i občané nám budou nápomocni. Miroslav Horák, místostarosta města Volné pobíhání psů Poděkování Město děkuje neziskovému Občanskému sdružení JIRIKOVNET, které poskytuje zdarma náhradní internetové připojení pro občany v pobočce Městské knihovny Jiříkov ve Filipově. Poznámka redakce: O sdružení se více dozvíte na Mezi nejčastější problémy, které řeší MP patří volné pobíhání psů. Za tyto prohřešky bývají trestáni majitelé psů nemalými pokutami. V blízkosti bývalého transitního přechodu našel malý hnědý míšenec. Pes je nyní v psím útulku v Horka (v blízkosti Niesky). Olga Flégrová, redaktorka - měsíčník pro občany Města Jiříkov - vydává město Jiříkov, Náměstí 464\1, Jiříkov. Tel , fax: , Registrační číslo MK ČR 11261, náklad 500 ks. Šéfredaktorka Olga Flégrová, grafické zpracování Iveta Dvořáková, tisk a knihařské zpracování Tiskárna Trio - Marek Dvořák. Příspěvky přijímá redakce podle 15 zákona 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku o změně některých dalších zákonů. Kompletní příspěvky do novin podávejte em, nebo na přenosných médiích. Uzávěrka dalšího čísla je ve hod. Termín distribuce

Jiríkovské Noviny zdarma říjen 2012 číslo 9 ročník XVII

Jiríkovské Noviny zdarma říjen 2012 číslo 9 ročník XVII v Jiríkovské Noviny zdarma říjen 2012 číslo 9 ročník XVII Citát Nejdrahocennějším kovem je práce. Odlévají se z něho lidé. ~ Edmund Burke~ Domov Severka p.o. Jiříkov Vás zve na Den otevřených dveří dne

Více

JIŘÍKOVSKÉ NOVINY POŽEHNÁNÍ NOVÝM AUTOBUSŮM NA ŠLUKNOVSKU

JIŘÍKOVSKÉ NOVINY POŽEHNÁNÍ NOVÝM AUTOBUSŮM NA ŠLUKNOVSKU JIŘÍKOVSKÉ NOVINY měsíčník pro občany města Jiříkov zdarma leden 2015 číslo 1 ročník XX MĚSTSKÁ POLICE INFORMUJE strana 2 POŽEHNÁNÍ NOVÝM AUTOBUSŮM NA ŠLUKNOVSKU V neděli 28. prosince 2014 proběhl významný

Více

Jiříkovské. noviny. Citát Pečuj o blaho ostatních, DSO SEVER jednal v Jiříkově. Přímá volba prezidenta v Jiříkově. Dopis MUDr. Pečeného veřejnosti

Jiříkovské. noviny. Citát Pečuj o blaho ostatních, DSO SEVER jednal v Jiříkově. Přímá volba prezidenta v Jiříkově. Dopis MUDr. Pečeného veřejnosti Jiříkovské noviny Číslo 2 Ročník XVIII Únor 201 Zdarma Veřejná výzva Čtěte na str. 2 Červené kontejnery v Jiříkově Čtěte na str. Nové služby pro občany Čtěte na str. 4 Kam za kulturou? Čtěte na str. 5

Více

JIŘÍKOVSKÉ NOVINY OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ SVOZOVÉ TERMÍNY SBĚRNÝ DVŮR

JIŘÍKOVSKÉ NOVINY OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ SVOZOVÉ TERMÍNY SBĚRNÝ DVŮR JIŘÍKOVSKÉ NOVINY měsíčník pro občany města Jiříkov zdarma únor 2015 číslo 2 ročník XX ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA INFORMACE Z RADNICE strana 2-3 OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM

Více

Jiríkovské Noviny zdarma květen 2012 číslo 5 ročník XVII

Jiríkovské Noviny zdarma květen 2012 číslo 5 ročník XVII v Jiríkovské Noviny zdarma květen 2012 číslo 5 ročník XVII Citát Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný. ~Aristotelés~ Starosta Města Jiříkov vyhlašuje 14. ročník Výtvarné soutěže

Více

Z pravodaj. p f. Přečtěte si v tomto čísle: Vandalismus. Hana Maciuchová v Kralupech. v našem městě. str. Vánoční čas v kralupských školkách

Z pravodaj. p f. Přečtěte si v tomto čísle: Vandalismus. Hana Maciuchová v Kralupech. v našem městě. str. Vánoční čas v kralupských školkách K www.mestokralupy.cz ralupský Z pravodaj Měsíčník města Kralupy nad Vltavou p f 2 0 Přečtěte si v tomto čísle: leden / 2013 1 3 15,- Kč str. 22 a 26 str. 5 Rekonstrukce silnice na Hostibejk str. 18 Hana

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 Z OBSAHU: editorial.................................. 3 Na otázky odpovídá starosta................. 4 Z historie obce Kratochvilka..................

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna Začá r bd j í ro í s. Je n i l v s ha ič h r, p řád n st n ha ič r i. O é u z l ň D r i k n í l ýst M Ú ýst v By, y

Více

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 AKTUÁLNÍ INFORMACE O PŘEŠTICÍCH str. 3 MISTROVSTVÍ V ESKYMOVÁNÍ

Více

Zápisy do 1. tříd více str. 13, 14

Zápisy do 1. tříd více str. 13, 14 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Leden 2009 cena: 9,-- Kč Nový způsob výplaty sociálních dávek více str. 5 Zápisy do 1. tříd více str. 13, 14 Zastupitelstvo města je plánováno 14. ledna v budově A

Více

Jiríkovské Noviny zdarma březen 2012 číslo 3 ročník XVII

Jiríkovské Noviny zdarma březen 2012 číslo 3 ročník XVII v Jiríkovské Noviny zdarma březen 2012 číslo 3 ročník XVII Citát Písmo sebemoudřejší nenahradí živé slovo. ~Božena Němcová~ Upozornění Dle stávající vyhlášky č. 1/2007, o stanovení systému shromažďování,

Více

Zima v Krušných horách Z OBSAHU...

Zima v Krušných horách Z OBSAHU... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Zima v Krušných horách Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Žádosti o neinvestiční dotace... MP informuje... Zmizelé Dubí... Zápisy

Více

Územní plán dnes. Jaký bude ten příští, záleží i na vás. měsíčník Roztok a Žalova. Čtěte na straně 10 13.

Územní plán dnes. Jaký bude ten příští, záleží i na vás. měsíčník Roztok a Žalova. Čtěte na straně 10 13. měsíčník Roztok a Žalova Územní plán dnes. Jaký bude ten příští, záleží i na vás. Čtěte na straně 10 13. Jaký bude náš nový územní plán (str. 10) Válka skončila před 70 lety (str. 14) Šance pro vily (str.

Více

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, zdarma. v dubnových Týneckých listech Vám opět podáváme informace o dění ve městě.

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, zdarma. v dubnových Týneckých listech Vám opět podáváme informace o dění ve městě. Týnecké listy zdarma Vážení spoluobčané, v dubnových Týneckých listech Vám opět podáváme informace o dění ve městě. noviny města Týnec nad Sázavou, vydává Městský úřad, www.mestotynec.cz duben 2011, ročník

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče 10. dubna se konala 89. schůze rady města Převažující část programu se týkala doporučujících usnesení pro nadcházející XXV. zasedání

Více

Jiříkov. Noviny ZAJÍMAJÍ VÁS HISTORICKÉ UDÁLOSTI MĚSTA JIŘÍKOVA? POMNÍK T.G. MASARYKA A DALŠÍ DÍLA NA NÁMĚSTÍ V JIŘÍKOVĚ UPOZORNĚNÍ CITÁT

Jiříkov. Noviny ZAJÍMAJÍ VÁS HISTORICKÉ UDÁLOSTI MĚSTA JIŘÍKOVA? POMNÍK T.G. MASARYKA A DALŠÍ DÍLA NA NÁMĚSTÍ V JIŘÍKOVĚ UPOZORNĚNÍ CITÁT zdarma duben 2011 číslo 4, ročník XVI CITÁT Jiříkovské Noviny ZAJÍMAJÍ VÁS HISTORICKÉ UDÁLOSTI MĚSTA JIŘÍKOVA? Nic není samo o sobě ani dobré, ani špatné. Záleží na tom, co si o tom myslíme. Jestliže ano,

Více

Docházková kázeň našich zastupitelů VÁNOČNÍ STROM ROZSVÍTÍME ÚDEREM SEDMNÁCTÉ, POHLED NA CHÁTRAJÍCÍ PARK A ZÁMEČEK VĚTŠINĚ Z NÁS VADÍ

Docházková kázeň našich zastupitelů VÁNOČNÍ STROM ROZSVÍTÍME ÚDEREM SEDMNÁCTÉ, POHLED NA CHÁTRAJÍCÍ PARK A ZÁMEČEK VĚTŠINĚ Z NÁS VADÍ Compag Votice má novou posilu str. 5 Galerie sv. Františka otevřena str. 6 Ohlédnutí za archeologickým výzkumem ve Voticích str. 15 VOTICKÉ NOVINY Bystřice u Benešova Červený Újezd Heřmaničky Jankov Ješetice

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 5 11. BŘEZEN 2011 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz AUTORKA NEJLÉPE NALÍČENÉ DÍVKY Z PLAKÁTU JE VARNSDORFSKÁ JANA HRABÁKOVÁ Vítězka soutěže Jana Hrabáková (třetí zleva).

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO. Zápis dětí do prvních tříd Základní školy Jílové

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO. Zápis dětí do prvních tříd Základní školy Jílové Jílovská ÚNOR 2014 Číslo 2 Ročník XXIII Vyšlo dne: 21. 2. 2014 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Zápis dětí do prvních tříd Základní školy Jílové foto: Simona Nováková V pátek 17. 1. 2014 se

Více

û Pravidelné rubriky û Z historie ke Dni horníků û Fotbalová sezona 2008/2009 ve znamení postupů Obálka 3_2009

û Pravidelné rubriky û Z historie ke Dni horníků û Fotbalová sezona 2008/2009 ve znamení postupů Obálka 3_2009 Obálka 3_2009 Občasník Zbýšova 3/2009 věnovaný nejnovějším aktualitám SRPEN ŘÍJEN Z OBSAHU: û Pravidelné rubriky û Z historie ke Dni horníků û Fotbalová sezona 2008/2009 ve znamení postupů 1 Foto na titulní

Více

Jiříkovské Noviny. Ci t á t Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. ~ Karel Čapek ~ zdarma září 2010 číslo 9, ročník XV

Jiříkovské Noviny. Ci t á t Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. ~ Karel Čapek ~ zdarma září 2010 číslo 9, ročník XV zdarma září 2010 číslo 9, ročník XV Jiříkovské Noviny Ci t á t Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý. ~ Karel Čapek ~ Svozové termíny 27. 09. '10 11.10. '10 25.10. '10 08.11.

Více

měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč Svatováclavská pouť (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Zasedání zastupitelstva str. 4 Schůze rady... str. 5 Z historie... str. 12 strana 1 Školství... str. 13 Kultura...

Více

etřvaldské noviny VÝZVA POLICIE Vznik městské části KAMČATKA Slavnostní setkání policistů PČR Obvodního oddělení Petřvald se starostkou města

etřvaldské noviny VÝZVA POLICIE Vznik městské části KAMČATKA Slavnostní setkání policistů PČR Obvodního oddělení Petřvald se starostkou města etřvaldské noviny www.petrvald.info leden 2014 Informace pro občany Slavnostní setkání policistů PČR Obvodního oddělení Petřvald se starostkou města Za aktivní a obětavý přístup při výkonu služby, za přispění

Více

měsíčník Roztok a Žalova 2/2014

měsíčník Roztok a Žalova 2/2014 měsíčník Roztok a Žalova 2/2014 Zimní stavební ruch v Roztokách (str. 9) O mateřských školách bez emocí (str. 13) Nádražní mýty a polopravdy (str. 15) Bohuslav Brauner zpět v Roztokách příběh návratu (str.

Více

První soukromá zastávka už v provozu

První soukromá zastávka už v provozu ČÍSLO 1 10. LEDEN 2014 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz První soukromá zastávka už v provozu V minulém čísle v polovině prosince jsme tlumočili zprávu železničního dopravce,

Více

Čestné občanství města pro tři pedagogy

Čestné občanství města pro tři pedagogy Ročník XIII. číslo 4 (162) Sobota 30. dubna 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V ÚTERÝ 31. KVĚTNA Uzávěrka: 23. května DRAŽBA NEMOVITOSTÍ 20. KVĚTNA V SEMILECH Informace

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 Z OBSAHU: Oznámení o místě a době konání voleb......... 4 Výpisy z usnesení zastupitelstva a rady......... 6 Výměna občanských průkazů................

Více

MaPG zve na výstavu věnovanou režisérce Věře Šimkové - Plívové

MaPG zve na výstavu věnovanou režisérce Věře Šimkové - Plívové Ročník xx. Číslo 3 Březen 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Poděkování Dagmar Havlové Starosta města obdržel v závěru měsíce ledna dopis paní Dagmar Havlové, v němž bývalá první dáma vyjádřila své

Více