Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA"

Transkript

1 4 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad DUBEN 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Vyrovnaný rozpočet Co všechno byste měli vědět o tom, jak bude letos městská část hospodařit strana Skaut, sport a vzdělávání Nabídka možností, jak v Praze 2 zajímavě trávit volný čas strana Sv. Ludmila v novém V první jarní den mělo premiéru nové slavnostní osvětlení vinohradské dominanty strana 12 Pár slov o penězích Samospráva měst a obcí, v našem případě městské části, má několik nástrojů, kterými může ovlivňovat chování občanů a prosazovat svá předsevzetí, politické vize a programy a pochopitelně také plnit své předvolební sliby. Takové nástroje jsou v podstatě tři. Prvním z nich je pravomoc vydávat závazné obecní vyhlášky, které musí být v souladu s legislativou a které jsou pro občany příslušné obce závazné. Tuto pravomoc mají svěřenu obecní samosprávy. V Praze je takovou obecní samosprávou Zastupitelstvo hlavního Slovo úvodem města Prahy. Městské části tedy tuto pravomoc svěřenu nemají. Druhým nástrojem je závazná územně plánovací dokumentace, která může upravovat vzhled i rozsah staveb a jejich částí, tedy jednotlivých stavebních detailů. Tuto pravomoc opět nemají svěřenu zastupitelstva městských částí. Je zcela pochopitelné, že územní plán, jako hlavní územně plánovací dokument, vypracovává a schvaluje pražské zastupitelstvo. Už méně pochopitelné je, že rozpracování územního plánu na podmínky toho kterého území je opět v kompetenci hlavního města Prahy. Regulační plány, které mohou jít do poměrně značných podrobností, zpracovává městská samospráva s tím, že jejich vytvoření schvaluje příslušná městská část. Třetím, a pro městské části vlastně jediným nástrojem, jsou peníze. Regulace chování prostřednictvím koruny bývá velmi účinná, ale také velmi náročná. Sebemenší chyba může mít nedozírné, často nevratné následky. Je to ale jediný nástroj, který samosprávy městských částí mají, a pokud tedy nechtějí úplně rezignovat na svoji funkci, musí se poměrně velmi rychle naučit s tímto nástrojem zacházet. Základním dokumentem, který definuje použití obecních peněz, je rozpočet obce, v našem případě tedy městské části. Takový rozpočet městské části Praha 2 Vám v tomto čísle Novin Prahy 2 chceme představit, protože ho zastupitelstvo městské části na svém březnovém zasedání schválilo. Je zcela pochopitelné, že tento rozpočet musí reagovat na vývoj ekonomiky celého státu, protože příjmy obcí, a tedy i městských částí, jdou téměř výhradně z daní anebo ze zdrojů daním velmi podobných například místní poplatky, dotace na výkon státní správy a podobně. Pokud je ekonomika státu v krizi, a dnes jde o nadnárodní ekonomickou krizi, je vždy nízký výnos z daní a obce mají tedy nižší příjmy. Záleží pak na odpovědnosti obecní samosprávy, zda tento problém bude řešit například dalšími dodatečnými zdroji, což je zadlužení, nebo je schopna své výdaje přizpůsobit svým příjmům a redukovat tak, aby k případnému zadlužování nedocházelo a aby zároveň nebyl ochromen chod obce nebo městské části. Obecně známý je případ Rokytnice nad Jizerou, která se zadlužila na stavbu lyžařského vleku a kvůli nepřízni počasí a neschopnosti splácet přišla prakticky o veškerý obecní majetek. Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2011 je koncipován již tradičně jako vyrovnaný. Snížení daňových příjmů se projevilo ve stagnaci běžných výdajů, které vyjma výdajů na zeleň mají nulový růst, a dále ve výrazném poklesu kapitálových nebo, chcete-li, investičních výdajů. Ty jsou oproti letům 2009 a 2010 prakticky poloviční. V rozpočtu na rok 2011 není zahajována zatím žádná větší investiční akce. Obsahem kapitálových výdajů je zejména dokončení rozestavěných staveb, a to především v parcích, nejnutnější údržba bytového fondu a projektová příprava investičních akcí příštích let tak, aby samospráva Prahy 2 byla připravena na lepší časy. Vzhledem k tomu, že jde o první rozpočet v novém volebním období, nezpůsobí tato nutná restrikce žádné zásadní omezení pro občany Prahy 2. Při projednávání návrhu rozpočtu vytýkali někteří kolegové zastupitelé, že restrikce je malá, a navrhovali další snížení cca o pětinu. Takový návrh by však šlo realizovat jen za cenu významných škod pro městskou část Praha 2 nebo za cenu výrazného omezení provozů např. škol či veřejné zeleně. Přes nutnost některých rozpočtových škrtů jsem přesvědčen, že financování městské části Praha 2 v roce 2011 se promítne pozitivně do života jejích občanů. Jiří Paluska, starosta MČ Praha 2 UPOZORNĚNÍ PRO INZERENTY Městská část Praha 2 připravuje změnu pravidel podávání a úpravu ceníku inzerce v Novinách Prahy 2. Změna se bude týkat především způsobu platby za inzerci, která bude od č. 6/2011 hrazena předem, a to do 15. v každém měsíci. Rozpis cen a další důležité informace přineseme v příštím čísle a v předstihu budou zveřejněny na v rubrice Média/Noviny Prahy 2. SOUŽITÍ V PARCÍCH: Takové bude téma příštího, květnového čísla Novin Prahy 2. Po přestálé zimě lidé potřebují načerpat energii, a pokud je to jen trochu možné, přesouvají své aktivity do exteriérů. V Praze 2 naštěstí není o místa, kde lze trávit čas uprostřed zeleně, nouze. Jarní idylku v parku ale mohou narušit problémy, dané střetem zájmů. Něco jiného si od pobytu v městské zeleni slibují maminky s dětmi, něco jiného majitelé psů, svoji představu mají senioři a jinou zase dospívající mládež. Mnohdy tak dochází ke konfliktním situacím, a opravdu to nemusí být jen tolikrát propíraný spor pejskař-nepejskař. Jsme zvědavi na vaše zkušenosti se soužitím v parcích psát nám můžete až do 20. dubna na nebo na adresu: ÚMČ Praha 2, redakce, nám. Míru 20, Praha 2. Text: len, foto: anl Co nás pálí Je tomu již velmi dávno, kdy se Praha dostala na seznam UNESCO jako místo zasluhující zvláštní památkovou ochranu. Nové Město a Vyšehrad jsou součástí Pražské památkové rezervace, Vinohrady a Nusle jsou součástí památkové zóny, takže v Praze 2 není místo, které by nebylo památkově chráněno. A je vůbec něco chráněno? Zatím to tak nevypadá. Chrání se podrobnosti, leč systém nikoli. V roce 1973 byl zprovozněn Nuselský most vedoucí do takto chráněného JIŽ NENÍ NA CO ČEKAT území, v roce 1978 bylo dokončeno přemostění Masarykova nádraží a v roce 1980 byl uveden do provozu nový kapacitní most Barikádníků. Byl zrušen původní vnitřní okruh Národní třída Na Příkopě Revoluční a později omezen průjezd ulicemi Vodičkova, Jindřišská. Trasa Jiráskův most Resslova Žitná, Ječná magistrála Hlávkův most dnes funguje jako skrytý polookruh. Pražští plánovači umožnili rozsáhlou investiční výstavbu podél magistrály. Jen nedávno otevřené obchodní centrum Arkády na Pankráci má 1100 parkovacích míst, kde se vozidla několikrát za den vymění, většina z nich využívá magistrálu. Největší vzdálenost mezi dvěma mosty v Praze je kromě mostu ve Zbraslavi mezi Barrandovským a Palackého, resp. Jiráskovým mostem. Ti samí plánovači nyní vyškrtávají z připravovaného územního plánu původně plánovaný most z Jeremenkovy ulice na Zlíchov. Pokr. na str. 2 Zlatý erb pro webové stránky městské části Praha 2 Ve středu 23. března 2011 proběhl v rezidenci primátora hl. m. Prahy slavnostní ceremoniál, při kterém byly vyhlášeny výsledky krajského kola soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí Zlatý erb Webové stránky obstály v těžké konkurenci a získaly 1. místo v kategorii Nejlepší webová stránka města. Na dalších oceněných místech se umístily stránky městských částí Praha 12 a Praha 16. Zlatý erb z rukou 1. náměstka primátora hl. m. Prahy Karla Březiny převzal starosta Prahy 2 Jiří Paluska, doprovázený tajemníkem úřadu Michalem Kopeckým a internetovou redaktorkou Markétou Slunečkovou. Prestižního ocenění si velmi vážíme, ale nemáme v úmyslu usnout na vavřínech. S vědomím, že správa webových stránek je nikdy nekončící práce, se i nadále budeme snažit touto cestou našim občanům zpřístupňovat potřebné a aktuální informace. Děkujeme také za podporu v hlasování pro cenu veřejnosti. Kompletní přehled výsledků soutěže najdete na Text: sun, foto: vin

2 2 ČÍSLO 4 - DUBEN 2011 Co se děje v Praze 2 Noviny Prahy 2 Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 2 Co nás pálí JIŽ NENÍ NA CO ČEKAT Z jednání rady Z jednání zastupitelstva Druhé řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 se konalo 7. března Zastupitelé v tajném hlasování zvolili 12 přísedících Obvodního soudu pro Prahu 2 na funkční období K návrhu rozpočtu a finančnímu plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2011 proběhla rozsáhlá diskuze a poté členové zastupitelstva předložený návrh schválili. Zastupitelé rovněž schválili úpravu rozpočtu MČ Praha 2 pro rok 2011 Smlouvy o odvodu části výtěžku z provozu loterií a jiných podobných her a souhlasili se změnou rozpočtu na rok 2011 přijetí finančního daru v oblasti bytové. Dalším návrhem usnesení schválili prodej jednotek v domě čp. 392 (Podskalská 7) ve veřejné dražbě. Na tomto zasedání projednalo a schválilo zastupitelstvo poskytnutí veřejné finanční podpory na období roku 2011 a 1. čtvrtletí 2012 v oblasti životního Rada městské části Praha 2 jednala v měsíci březnu dvakrát, a to a Projednala celkem 59 bodů včetně informací. Z jednání vybíráme: Rada souhlasila s výpůjčkou části nám. Míru Nadačnímu fondu obětem holocaustu, který zde v pondělí uspořádá vzpomínkovou akci Jom ha-šoa 2011, souhlasila s výpůjčkou části parku Karlovo náměstí Římskokatolické duchovní správě u kostela sv. Ignáce, která zde uspořádá Svatojánskou pouť, a souhlasila s výpůjčkou části nám. Míru DDM Praha 2, který zde uspořádá akci Zastávka volný čas. RMČ doporučila zastupitelstvu souhlasit s přidělením finančního příspěvku v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2011 na opravu kostela sv. Ludmily ve výši Kč a na obnovu Grotty ve výši č. Radní schválili připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z ubytovací kapacity a souhlasili s připojením všech základních škol, zřizovaných městskou částí, k projektu situační prevence kriminality Připojení školských zařízení na pult poplachového a monitorovacího systému. Rada doporučila ZMČ Praha 2 schválit změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 2. RMČ dále přijala usnesení k pravidelným bodům: k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 3 a č. 4/2011 a k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 3 a č. 4/2011. Z materiálů k informaci vybíráme: ke kontrole provedené živnostenským a občanskosprávním odborem hl. m. Prahy na živnostenském odboru ÚMČ Praha 2. Barbora Pletková, odb. Kancelář tajemníka Starosta MČ Praha 2 svolává na základě písemné žádosti členů zastupitelstva za klub TOP 09 a klub OSB, dle Části II., 2 Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 2, 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2 na pondělí v 8:00 do jednacího sálu č. 614 v 6. patře Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru 20. Program: K přestěhování Základní školy, Praha 2, Legerova 5 do budovy Vratislavova 13. Zasedání je veřejné. prostředí, mimoškolních aktivit dětí a mládeže, kultury, prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality a prevence kriminality, sociální a zdravotní, poskytnutí účelové dotace v sociální oblasti z rozpočtu MČ Praha 2 na rok 2011 Akordu, Organizační jednotce Dennímu stacionáři, o. s. Pohoda společnost pro normální život lidí s postižením a obecně prospěšné společnosti Lemniskáta život bez bariér, o. p. s. Zastupitelé také schválili uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku se společností Centrin CZ, s. r. o., žádost o svěření majetku hl. m. Prahy, pozemku parc. č v k. ú. Nusle do správy MČ Praha 2 a souhlasili s uzavřením tří splátkových dohod. Příští řádné zasedání ZMČ Praha 2 se bude konat dne Šárka Votánková, odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů Zápis ze zasedání ZMČ Praha 2 je po ověření k dispozici v informačních kancelářích ÚMČ a na Anketa Úřadu MČ Praha 2 Spokojenost se správou domu Úřad městské části Praha 2 v úzké spolupráci s renomovanou firmou pro výzkum trhu a veřejného mínění STEM/MARK, a. s. pořádá anketní šetření mezi nájemci obecních bytů, které jsou svěřeny do správy městské části Praha 2. Tématem ankety je spokojenost nájemců obecních bytů a náměty na zkvalitnění správy domů ze strany správních firem. Cílem je zjistit míru spokojenosti obyvatel Prahy 2, bydlících v bytech svěřených do správy městské části Praha 2. Účastníci průzkumu mohou vyplnit dotazník za svoji domácnost buď v elektronické podobě na adrese: nebo v papírové formě. Dotazník a konkrétní informace obdrží všichni nájemci městské části Praha 2 do poštovních schránek. Anketa je anonymní. Anketa je realizována v období od 21. března 2011 do 29. dubna Z účastníků ankety, kteří vyplní anketní dotazník, bude vylosováno 10 výherců těchto cen: 1 x sleva na nájemném v hodnotě Kč 1 x sleva na nájemném v hodnotě 5000 Kč 1 x poukaz do restaurace v hodnotě 2500 Kč 2 x předplatné do Divadla na Vinohradech na sezonu 2011/2012 v hodnotě 1760 Kč 5 x poukaz na zboží v hodnotě 1000 Kč Ceny budou vylosovaným výhercům předány pouze po předložení slosovatelného kuponu. Výsledky průzkumu i vylosovaní výherci budou zveřejněni v Novinách Prahy 2 a na internetové stránce Úřadu MČ Praha 2 Děkujeme za vaše názory a čas věnovaný tomuto aktuálnímu průzkumu a věříme, že výsledky přispějí ke zlepšení služeb pro obyvatele domů svěřených do správy MČ Praha 2. Za Úřad MČ Praha 2 Jan Vaněk, zástupce starosty pro oblast majetku Pokr. ze str. 1 Proč to také řešit? Nyní to přece tak krásně funguje a lze jet přes památkovou rezervaci a přes kulturní památku Karlovo náměstí. Z Prahy 2 se tak postupně stalo dopravní smetiště celého státu. Kdo nejel přes Prahu 2, tak snad ani neví, že jel Prahou. Výsledkem je, že dálnicí magistrály denně projede až 100 tisíc vozidel. Magistrála v Praze 2 tvoří jen obtížně překonatelnou bariéru jak pro auta, tak pro pěší. Na dělícím pásu dálnice mezi Sokolskou a Legerovou je umístěna škola a podél Sokolské je Dětská klinika a Urologická klinika. Jen v Legerově špatně provětrávané ulici bydlí přes 1200 obyvatel. Tolik jich nemá ani řada jiných městských částí. Nikde jinde v republice není na jednom místě zatíženo hlukem a především exhalacemi tolik osob naráz a v takové míře. Měřící místo ČHMÚ zde u prachu a NO 2 vykazuje překračování povolených hygienických limitů 5 až 10. V televizi často sledujeme kritické záběry z různých obcí, které se domáhají řešení, protože tam denně projede např. 15 až 20 tisíc vozidel. To je zhruba pouhá pětina toho, co v Praze 2. Zde se tomu televizní reportéři příliš nevěnují. Kudy by pak jezdili? Co na to hygienik? Jistě, přímá souvislost nádorových onemocnění a infarktů se tímto stavem prostředí jen těžko prokazuje, i když je statisticky velmi významná. Hluk je také velmi podstatný, ale zpravidla se na něj, narozdíl od exhalací, neumírá. Soud rozhodl v případě paneláků v Michli ve prospěch majitelů domů zatížených hlukem. Jak by asi rozhodl v případě exhalací? Smíšená ZPS V týdnu od 14. do byla v Praze 2 zavedena nová smíšená zóna rezidentního a placeného stání. Jak se změnil systém parkování? Oproti původní návštěvnické střednědobé zóně placeného stání, kde mohly parkovat od 8:00 do 18:00 pouze osoby s platným parkovacím lístkem zakoupeným v automatu, slouží smíšená zóna nejen rezidentům s platnou parkovací kartou, ale také návštěvníkům, kteří si jako dosud musí v automatu koupit platný parkovací lístek. Byl upraven i její provoz, a to do tří časových úseků: od 8:00 do 18:00 zde mohou parkovat rezidenti i návštěvníci od 18:00 do 6:00 mají nárok zaparkovat pouze rezidenti od 6:00 do 8:00 je parkování bez omezení Jde vlastně o rozšíření již provozované návštěvnické zóny ve Španělské ulici, a to v úseku mezi Vinohradskou a Mánesovou. Tato smíšená zóna vznikla z původní návštěvnické ZPS ve Václavské ulici, v úseku Na Moráni Trojanova vpravo a dále v Polské ulici, v úseku Blanická Třebízského podél Riegrových sadů. red Nyní je již faktická situace ve výstavbě okruhů taková, že ji lze alespoň částečně řešit. V loňském roce byla dokončena významná část Pražského, tj. vnějšího okruhu z Brněnské D1 přes Plzeňskou D5 až k Ruzyni. Byl sem přesunut provoz kamionů a uvolněna Jižní cesta, která je součástí Městského (vnitřního) okruhu. Městský okruh je již hotov od Střešovic na západě až k sídlišti Skalka na východě. Další část okruhu ve směru k Malešicím sice ještě není dokončena, ale plynule lze k severu pokračovat Štěrboholskou radiálou s možným využitím Průmyslového polookruhu až na Proseckou radiálu, resp. D8 nebo s využitím části Pražského okruhu a z něho na hradeckou dálnici D11 a u Horních Počernic na boleslavskou R10. Významná část okruhů a komunikací dálničního typu je tedy v provozu. Je splněna dříve proklamovaná podmínka čekat na dokončení okruhů. Pokud jde o provoz z jihu, kde je první světelně řízená křižovatka na dálnici ve směru od Budapešti zcela absurdně až u křížení s Rumunskou ulicí v Pražské památkové rezervaci, tak není na co čekat. Právě tento směr vadí v Praze 2 nejvíce, když provoz je přerušen semafory až pozdě, takže se Legerova ulice nestačí ani trochu provětrat. Je třeba připomenout dřívější sliby politiků až se dokončí okruh Když lze nyní použít Městský okruh, resp. Jižní cestu, je zcela nezbytné dopravu od jihu omezit tak, aby se neprodleně snížila průjezdnost Legerovou směrem do Žitné a na Karlovo náměstí směrem na levý břeh Vltavy a opačně. Vše, co jede přes Nuselský most a posléze pokračuje na most Jiráskův, může být již dnes odkloněno na Jižní cestu. Nedostavěný tunel Blanka na to nemá a nebude mít žádný významný vliv. Již dnes je třeba řešit řízení průjezdu po SJM tzv. zelenou vlnou, aby v obtížně provětrávaném centru auta zbytečně nestála a nekouřila. Na podkladě studie pořízené městskou částí Praha 2 (TSK ÚDI) je třeba neprodleně pořídit dokumentaci na zřízení semaforů již před nebo hned za Nuselským mostem. Je zde možnost využít plánované opravy dilatace a celého Nuselského mostu, kdy projekt navrhuje v každém směru uzavřít minimálně jeden jízdní pruh. Je třeba provést zúžení jízdních pruhů na magistrále na 3 m v památkově chráněné oblasti, což podle celosvětových zkušeností sníží rychlost. Je třeba ponechat průjezdné maximálně dva pruhy, stejně, jako je to před Nuselským mostem, a délku připojovacích i odbočovacích pruhů minimalizovat. Z krajních pruhů je nezbytné vytvořit zeleň a parkovací místa. Je třeba konat okamžitě a nic neodkládat. Dopravu ve městě nesmí nadále posuzovat a řešit jen takoví dopravní odborníci, kteří mají jediný cíl, a sice aby doprava fungovala s co nejmenším omezením. Tak se to stalo i v nedávno prezentované studii Útvaru rozvoje hl. m. Prahy absurdně nazvané Humanizace Severojižní magistrály. Tam se de facto tvrdí, že se město bez magistrály neobejde. Ačkoli ÚRM navrhuje celou řadu tunelů na radiálách a okruzích, tunel od Muzea po Nuselský most odmítá s tvrzením, že by do středu města přitáhl dopravu. Toto tvrzení opomíjí již fungující zóny placeného stání, které nad rámec dnešního stavu nikomu zaparkovat v centru neumožní. Snahu o výhradně dopravní řešení je třeba konečně konfrontovat s důležitějším cílem, a to nepoškozovat zdraví lidí. Občané mají právo na prostředí zaručené zákonem, kdežto právo na jízdu autem a překračování zákonných exhalačních a hlukových limitů žádný zákon nikomu nepřiznává. Není již na co čekat. Vyzýváme kompetentní osoby, aby v tomto smyslu urychleně konaly. Václav Vondrášek, zástupce starosty MČ Praha 2 Co nového v naší knihovně Měsíc čtenářů oslavila Knihovna na Vinohradech spolu s těmi, kteří jejích služeb pravidelně využívají. Během března se zde konala řada velmi úspěšných akcí pro čtenáře, nečtenáře, dospělé, děti i jejich rodiče. V rámci programů pořádaných pro školy navštívily knihovnu více než dvě stovky žáků základních škol z Prahy 2. Mezi programy nechyběly další pohádkové besedy v rámci projektu Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka, realizované ve spolupráci s Národní pedagogickou knihovnou a ministerstvem ství, nebo pásmo čtení a pátrání s detektivní tematikou Zločin v knihovně, škol- uspořádané za pomoci odbo- ru školství a kultury ÚMČ ha 2. Děti se při něm sezná- Pramily s postupy a metodami pátrání. Ony samy naštěstí všechny zločince, dící v příbězích i mezi řá- re- gály, zdárně odhalily, a knihovna tak bude i nadále bezpečná. Knihovna také ocenila výherce vypsaných soutěží a své čtenáře roku 2010, jejichž jména najdete na webových stránkách www. knv.cz. Tamtéž se dočtete o dalších chystaných akcích. V dubnu na čtenáře čeká například tradiční Velikonoční pletení pomlázek ve spolupráci s KVH Kalich a Městskou policií a společné čtení u příležitosti stého výročí narození Václava Čtvrtka. Děkujeme všem svým čtenářům, kteří přispěli k úspěchu a příjemné atmosféře našich akcí, a těšíme se na další vzájemné setkávání v knihovně. Knihovna na Vinohradech

3 Noviny Prahy 2 Diskuse ČÍSLO 4 - DUBEN Nad rozpočtem městské části Od pondělí 7. března 2011 má městská část Praha 2 schválený rozpočet, na jehož základě bude letos hospodařit. Jeho celkový objem představuje částku 457,4 mil. korun, příjmy a výdaje jsou vyrovnané. Radnice bude mít k dispozici asi o 108 milionů méně než vloni. Úsporná opatření jsou vyvolána očekáváním nižších příjmů oproti loňskému roku, mj. i v důsledku nižší dotace od hl. m. Prahy vedení města totiž rozhodlo o zkrácení dotací městským částem o 5 %. Oproti předchozím letům nebude Praha 2 v roce 2011 zapojovat žádné rezervy z minulých let. A právě letošní rozpočet Prahy 2 je diskusním tématem měsíce dubna. Představitelům pěti politických stran, působících v zastupitelstvu městské části, jsme položili otázku: Co přináší letošní rozpočet MČ obyvatelům Prahy 2? ČSSD O faktu, že letošní rozpočet Prahy 2 je kvůli nižším příjmům úsporný a že se přesto koalici ODS, ČSSD a Strany zelených podařilo ho sestavit tak, že např. opravy škol, investice do bytového fondu nebo údržba veřejných prostor se nezastaví, jistě budou hovořit mí kolegové. Já se však zaměřím na něco jiného. Rozpočet, lhostejno zda v rodině, obci nebo státě, je tím nejdůležitějším zákonem za celý rok. Určuje priority a vyhýbá se věcem zbytným. Měli by se na něm svými návrhy podílet všichni členové rodiny. Jak to ale vypadá, když malé dítě zajímá jen nová panenka či autíčko, ale ne, aby neteklo do domu nebo bylo na nové boty, zná jistě každý rodič. OSB Jestliže chce občan Prahy 2 na zasedání zastupitelů souvisleji vzkázat, co si myslí o rozpočtu, musí být jeho vystoupení zastupiteli odhlasováno a pak nemůže hovořit déle než pět minut. Chce-li volební subjekt sdělit svůj názor k ročnímu rozpočtu v Novinách Prahy 2, je třeba se vejít do obdélníčku o 1800 znacích a dodržet téma. Nuž tedy do toho Dokumentace k rozpočtu obsahuje řadu jednoduchých čísel, papírů a sporých komentářů. Návrhy pročetlo spíše asi jen prohlédlo minimálně sto lidí v komisích a výborech, ale podstatně méně občanů. Ti ani neměli k dispozici podrobnější údaje. Ze zákona stačí zveřejnit na úřední desce a pár tabulek na webu dva týdny předem. Občané tak funkcionářům městské části chtě nechtě musí důvěřovat, že je vše dobře spočítáno a napsáno. I když šetříme, rozpočet máme vyrovnaný! Strana zelených Zamyslím-li se nad termínem rozpočet MČ Praha 2 pro rok 2011, napadají mne přívlastky jako hubený, vyrovnaný, skromný, skoupý a radní se tudíž v důsledku toho budou chovat jako držgrešle, lakomci, chamtivci, skrblíci, harpagoni, hrabivci (radní pro sociální politiku pak jako Werichova Antonín Setnička Počátkem února uspořádala radnice seminář zabývající se programem a rozpočtem na rok A to především pro opoziční zastupitele, kteří z logiky věci nemusí chápat každou položku. V březnu jsem na jednání zastupitelstva očekával (a těšil se na) desítky pozměňujících návrhů a připomínek od OSB a TOP 09, které budeme probírat a můžeme je i akceptovat nikdo netvrdí, Rozpočet jako indikátor kompetentnosti opozice. že tato koalice má patent na rozum. Kolik jich ale přišlo? NULA! Místo toho jsme se dočkali jen odmítání a negace čehokoli. Vážení kolegové z opozice, doba předvolebního boje skončila, pojďme nyní společně pracovat na tom, aby Praha 2 byla ještě lepším místem k životu, což si, jak věřím, všichni přejeme. Obyvatelé Nového Města, Vinohrad, Nuslí i Vyšehradu si to zaslouží! Kateřina Jechová lakomá Barka ne z Dejvic, ale z Vinohrad). Nicméně šetřit se musí, ať se nám to líbí nebo nelíbí. Změřímeli položky rozpočtu pohledem sociálních a zdravotních služeb, vidíme jedinou větší investici 2,3 mil. Kč tou je rekonstrukce prostor v Domově pro seniory v ulici Jana Masaryka 34 za účelem zřízení hospicových lůžek. Hospicová péče v Praze 2 chybí, jsem ráda, že ji budeme moci našim občanům nabídnout, a to ve špičkové kvalitě. Další menší investicí bude příprava projektové dokumentace k rekonstrukci dvou domů s pečovatelskou službou v Máchově ulici. Návrh projektu jsem viděla a velmi se mi líbí. Občané naší městské části, kteří tento typ péče potřebují, se mohou v příštím roce těšit na opravdu důstojné a příjemné bydlení. Letos ještě upravíme dětské hřiště ve vnitrobloku v Londýnské ulici, bude sloužit našim nejmenším dětem, které navštěvují jesle. V běžných výdajích pamatujeme na granty v oblasti sociální částkou 1,3 mil. korun a 450 tisíc korun v oblasti zdravotní. Další finanční I když se bude šetřit, sociální politika bude mít v Praze 2 stále zelenou. Zdeněk Králíček Co ale radnice učiní v konkrétních přáních a potřebách, to už se hledá obtížněji. Obyvatele Prahy 2 čeká mírné zpomalení největších hitů, mezi které patří investice v Havlíčkových sadech a jiných parcích. Snad starci a děti se mohou těšit na trochu péče a řadu aktivit pro vyplnění jejich volného času. Výdaje na parky a zeleň přesto opět výrazně převyšují výdaje na péči o bytový fond. Obecním nájemníkům tak lze doporučit raději procházky, návštěvu umělé jeskyně nebo prohlídku sochy Neptuna. Ti, kdo čekali reflexi nově zvoleného zastupitelstva k přáním lidí v oblasti bydlení s vizí jeho reálných cílů již od prvého rozpočtového roku, budou zklamáni. Musí se připravit, že to budou muset vládnoucí koalici v MČ Praha 2 znovu důrazně připomínat. Jinak budou pokračovat několikaleté přípravy na zadání studií, několik let na jejich vypracování a poté pravděpodobně i letité studování těchto studií. Kdo čekal reflexi k přáním lidí v oblasti bydlení s vizí reálných cílů, bude zklamán. prostředky poskytne obec formou účelové dotace o. s. Akord (620 tis. korun na provoz denního stacionáře pro klienty s těžkým mentálním postižením a kombinovanými vadami a na fyzioterapeutickou péči), o. s. POHODA (100 tis. korun na částečnou úhradu chráněného bydlení) a o. p. s. Lemniskáta (650 tis. korun na podporu nově zřízené chráněné dílny v Balbínově ulici, zrekonstruované městskou částí). Jak vidno a patrno, i když se bude šetřit, sociální politika bude mít v Praze 2 stále zelenou. ODS Rozpočet Prahy 2, schválený na posledním zastupitelstvu, se vyznačuje, tak, jak je naštěstí v naší městské části dlouhodobým zvykem, racionálním pohledem na interní ekonomické možnosti i možnosti celé naší ekonomiky. Nenechává se strhnout pochybnými TOP 09 Rozpočet přináší jednoznačnou zprávu především pro občany-nájemníky obecních domů: Zapomeňte na to, že by městská část byla schopna řádně se postarat o domy a byty, ve kterých bydlíte. Tříbarevná koalice údajně vznikla proto, aby zabránila TOP 09 a OSB nabídnout obecní byty k odkoupení nájemníkům, s odůvodněním, že obec se postará lépe. Dočteme se to i v Programovém prohlášení, ale rozpočtová realita je jiná. Plánované investice do již tak chátrajícího bytového fondu jsou totiž brutálně poníženy z 94 mil. v roce 2010 na pouhých 33 mil. v roce letošním. Libovat si naopak mohou milovníci procházek v zeleni, protože právě sem směřuje takřka polovina všech plánovaných rozpočtových investic. A třeba takové přívětivé železné oplocení v řádu milionů, plánované v Riegrových sadech, nemůže nepotěšit zejména občany-pejskaře. Jsou plánovány Michal Bočan a dlouhodobě nefungujícími teoriemi, že státní či municipální investice jsou iniciátory ekonomického růstu, a zároveň nepanikaří před globální ekonomickou krizí. Racionálně využívá rozpočtových zdrojů i výnosů ze zdaňované činnosti, aby udržel přiměřený poměr mezi provozními výdaji a výdaji, které, i v době ekonomické deprese, zajištují trvalé zlepšování životních podmínek občanů Prahy 2. Pokud se detailně podíváme na jednotlivé stránky rozpočtu, zjistíme, že příjmová část zohledňuje jak předpokládané snížení příspěvku z rozpočtu hlavního města, tak ze státního rozpočtu a počítá i s převodem prostředků z vlastní hospodářské, resp. zdaňované činnosti. Praha 2 se chová jako řádný hospodář a v době krize počítá s nižšími příjmy z centra a neopomíjí vlastní hospodářskou činnost, která je právě k účelům vyrovnávání obecních rozpočtů primárně určena. Naproti tomu výdajová část se, vedle běžných provozních výdajů, zaměřuje hlavně na dokončení rozpracovaných investičních Uměřená rozpočtová politika přináší záruky, že finanční prostředky jsou spravovány s rozvahou a ku prospěchu všech obyvatel. akcí, eventuálně na investice, kde se s velkou pravděpodobností dá očekávat spoluúčast externích zdrojů (evropské, státní či městské účelové fondy a dotace) a na údržbu a vylepšování majetku, který má městská část svěřen k hospodaření. Schválení tohoto rozpočtu i tradiční uměřená rozpočtová politika naší městské části přináší obyvatelům Prahy 2 záruky, že finanční prostředky, které jsou zprostředkovaně jejich penězi, jsou spravovány s rozvahou a ku prospěchu všech obyvatel, kteří zde žijí, mají své rodiny a s naší městskou částí spojují i svou budoucnost. Otto Schwarz miliony na stěhování školy, se kterou jsou, kromě mladého ambiciozního místostarosty, spokojeni všichni zúčastnění, a tak lze pokračovat. Toto jsou ovšem ještě ty relativně lepší zprávy. Horší je fakt, že hospodařit se bude nikoli s rozpočtem vyrovnaným, jak je deklarováno, ale naopak zde hrozí značný schodek. Stačí se podívat na strukturu příjmů, která závisí z velké části na plánovaném prodeji domů a pozemků za 117 mil. Je to reálné? Stejná kouzla s čísly proběhla i vloni, ale prodal se jen zlomek z toho, co bylo v plánu. Ale třeba právě tohle je nakonec jedna z mála dobrých zpráv pro občany Prahy 2. To, že tahle nesourodá koalice ve světle uvedených čísel připustí, že každý konkrétní vlastník se dokáže o svůj majetek postarat lépe, a tak si obec do budoucna ponechá ve správě skutečně jen domy a byty nutné pro její sociální funkci. A z fondu vzniklého z prodeje zbytného obecního majetku pak mohou mít užitek všichni občané Prahy 2. Finanční prostředky na investice do obecních domů nejsou a ani nebudou.

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Jak radnice hospodaří Každoroční řešení oříšku jak vyjít se sumou peněz na miskách vah má dáti dal.

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Jak radnice hospodaří Každoroční řešení oříšku jak vyjít se sumou peněz na miskách vah má dáti dal. 3 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad BŘEZEN 2013, ročník 15 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Kulturní bašta na Karlově Sezona na Bastionu XXXI je plná novinek z hudební, výtvarné

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 4 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad DUBEN 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Velikonoce Jak budeme prožívat nejvýznamnější křesťanský svátek strana 2 Peníze pro

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Znáte svého strážníka? Představujeme okrskáře, kteří se v Praze 2 starají o klid a pořádek strana 4 + 5

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Znáte svého strážníka? Představujeme okrskáře, kteří se v Praze 2 starají o klid a pořádek strana 4 + 5 2 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ÚNOR 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Hřiště na úrovni Dětská hřiště v Praze 2 jsou hodnocena jako špičková co do bezpečí

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 1 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad LEDEN 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Praha 2 v roce 2009 Na počátku desátého roku nového tisíciletí si připomeneme, jaká

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Praha 2 v proměnách Jaké nejvýraznější změny přinesly městské části poslední čtyři roky.

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Praha 2 v proměnách Jaké nejvýraznější změny přinesly městské části poslední čtyři roky. 10 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ŘÍJEN 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Návrat Neptuna Málem ztracená socha Bohuslava Schnircha bude opět zdobit Grottu. strana

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 10 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ŘÍJEN 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Co na to politici Životní prostředí a doprava jsou posledními z cyklu předvolebních

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce 5 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad KVĚTEN 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Otevírání hřišť Jarní dny na hřištích zpříjemní městská část dětem i rodičům pestrým

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Kdo pomáhá druhým Bez mravenčí práce neziskových organizací by se žilo mnohem hůř.

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Kdo pomáhá druhým Bez mravenčí práce neziskových organizací by se žilo mnohem hůř. 11 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad LISTOPAD 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Jinýma očima Studenti architektury představili vlastní vize urbanistické budoucnosti.

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vinobraní na Grébovce Letos se potkáte s Hříšnými lidmi města vinohradského. strana 2

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vinobraní na Grébovce Letos se potkáte s Hříšnými lidmi města vinohradského. strana 2 9 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ZÁŘÍ 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Stop hazardu Praha 2 nechce na svém území žádné výherní hrací přístroje. strana 2 Vinobraní

Více

Prahy? Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Kam v létě Vybrali jsme pro vás různé možnosti, jak a kde se můžete vy i děti zabavit

Prahy? Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Kam v létě Vybrali jsme pro vás různé možnosti, jak a kde se můžete vy i děti zabavit 7 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ČERVENEC 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Byt či nebyt? Téměř hamletovská otázka při plánovaném prodeji obecních bytů v Praze

Více

Prahy. Noviny. Není to léto moc krátké?

Prahy. Noviny. Není to léto moc krátké? 7 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ČERVENEC 2015, ročník 17 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Léto v Praze Prázdniny lze i ve městě strávit zajímavě, máme pro vás pár tipů strana

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Válečný fotograf Unikátní snímky L. Sitenského připomenou 75. výročí nacistické okupace

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Válečný fotograf Unikátní snímky L. Sitenského připomenou 75. výročí nacistické okupace 3 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad BŘEZEN 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Měsíc čtenářů Knihovna na Vinohradech h má co nabídnout nejmladším knihomolům i seniorům

Více

ZPRAVODAJ. Královnou sportovců je Eva Samková

ZPRAVODAJ. Královnou sportovců je Eva Samková LIBERECKY` II. 2015 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce Královnou sportovců je Eva Samková Snowboardistka Eva Samková po svém loňském zlatém triumfu na olympijských hrách v Soči zaslouženě ovládla

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 6 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ČERVEN 2012, ročník 14 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Paměť národa 70. výročí operace Anthropoid připomíná výstava historických dokumentů

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 9 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ZÁŘÍ 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Co na to politici Dalším z cyklu předvolebních diskusních témat je oblast majetku a

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 20.02.2012 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka

Více

2 Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

2 Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 2 Prahy Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ÚNOR 2009, ročník 11 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Noviny 2 Praha 2 Čistota městské části Do roku 2009 vstupuje radnice s kampaní ČISTÁ DVOJKA. Pro zlepšení

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 10 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ŘÍJEN 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Burčák dopit, nastává čas vína Grébovka praskala ve švech. Zájem o vinobraní, burčák

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 6 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ČERVEN 2009, ročník 11 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Na horké téma O dopravních problémech, perspektivách Severojižní magistrály a placeném

Více

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 3. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 02.05.2011 Přítomni: Dále Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová,

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vánoce za dveřmi Rady a tipy, jak prožít advent a připravit se na svátky. strana 4 + 5

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vánoce za dveřmi Rady a tipy, jak prožít advent a připravit se na svátky. strana 4 + 5 12 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad PROSINEC 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Amos Tour odstartovala Oblíbená soutěž o nejvšestrannější školu je v plném proudu.

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 9 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ZÁŘÍ 2009, ročník 11 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Renezance památek Městská část chystá další velké rekonstrukce: obnovu Grotty v Grébovce

Více

Zbraslavské noviny 3/2011

Zbraslavské noviny 3/2011 Zbraslavské noviny 3/2011 Černé divadlo Jiřího Srnce Rozpočet Zbraslavi na rok 2011 Zápis do mateřských škol cena 5 Kč Zbraslavské noviny 3/2011 Slovo starosty Vážení spoluobčané, původně jsem si plánoval

Více

září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: PETRA FOŘTOVÁ

září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: PETRA FOŘTOVÁ září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Merkur na radnici do 28. září FOTO: PETRA FOŘTOVÁ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Informační měsíčník občanů Semilska

Informační měsíčník občanů Semilska Ročník XIII. číslo 11 (169) Středa 30. listopadu 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 30. PROSINCE Upozornění: Vzhledem k vánočním svátkům je uzávěrka čísla už

Více

Vojancová. A spolu podle ní mohou být lidé nejen na tradičních akcích, příležitost pro společné setkání mohou. sportovních či kulturních událostí.

Vojancová. A spolu podle ní mohou být lidé nejen na tradičních akcích, příležitost pro společné setkání mohou. sportovních či kulturních událostí. ROČNÍK 23 ČÍSLO 2/2014 ZDARMA Havlíčkovo náměstí prochází revitalizací str. 4 ČINNOST SPRÁVY MAJETKOVÉHO PORTFOLIA PRAHA 3 str. 2 Řecké umění spojuje projevy lidské i božské Rozhovor se sochařem Olbramem

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. květen / 2015. Hlavní téma: Řídím Říčany. Projekt umožní občanům rozhodovat

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. květen / 2015. Hlavní téma: Řídím Říčany. Projekt umožní občanům rozhodovat VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY květen / 2015 Hlavní téma: Řídím Říčany Projekt umožní občanům rozhodovat Slovo úvodem Alexandra Páral zastupitelka Vážené čtenářky a čtenáři, říčanští občané, je

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Víte, jak být v bezpečí? Na radnici začíná oblíbený vzdělávací cyklus Senior akademie strana 6

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Víte, jak být v bezpečí? Na radnici začíná oblíbený vzdělávací cyklus Senior akademie strana 6 3 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad Březen 2015, ročník 17 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Když bomby padaly na Prahu Další autentické příběhy čtenářů z náletu v únoru 1945

Více

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle:

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle: fiíjen 2006 10 Komunální volby 20. 21. 10. 2006 Vážení čtenáři HRÁDECKA, říjnové vydání je posledním před komunálními volbami, které se uskuteční 20. 21. října 2006. V tomto čísle proto najdete nejenom

Více