STAROSTA z radnice. Uklízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAROSTA z radnice. Uklízení"

Transkript

1 Vimperské noviny Vydává Město Vimperk 5/2008 Ročník XIII Zdarma STAROSTA z radnice Uklízení Znáte to, je potřeba pořádně uklidit. Dát dohromady nepořádek, zalepit díry po zimě, zamést silnice, schody, vybílit, opravit, co se dá. Město se začalo uklízet. Není to nárazová akce, nebude to po blocích, ale soustavně. Začátkem dubna, když se rozjela výroba balenky (teplé asfaltové směsi), se město začalo zbavovat stovek zimních děr na našich cestách, chodnících. Půjde to postupně, ne všechny cesty jsou města, ale opravy koordinujeme. Do větších rekonstrukcí se pustíme později. Chceme město mít čisté. To byla zásadní myšlenka, kterou jsme se v Radě města zabývali. Když se podíváte po různých fasádách, skříňkách, dveřích, je to hrozný pohled. Všude nasprejováno, vandalské znaky, úmyslné ničení, agresivita a zloba, jenom se vybít. Pak se podařilo přes studentskou radu, kterou jsme ustavili v únoru, spojit se anonymně s těmi, kteří vyznávají graffitti. To nejsou ničící vandalové, to jsou mladí lidé, kteří uznávají pravidla, mají svoji kulturu, která se nám může nebo nemusí líbit. Slíbili nám, že se pokusí svým vlivem ovlivnit i spoluprací pochytat ničitele. Vytipovali si některá místa a tak jsme se dohodli, že na 5 měsíců dostanou ke svým malbám podchod na sídlišti a privátní majitel dovolil využít i stěny za pneumoservisem. A podchod se mění, docela se mi to líbí. Uvidíme, jak to bude dál fungovat. A po těch dalších tvrdě půjdeme, nějaké informace tu jsou, řada občanů nám pomáhá. Ještě víc nás mrzí, jak to vypadá kolem odpadů na sídlišti. Kdo tam bydlí, ví, že není pořádně vyřešeno umístění a čistota kolem popelnic, svoz drobného komunálního odpadu v podstatě funguje. Ale co říci o lidech, kteří nemají svá základní pravidla pro pořádek, kteří se schovávají za anonymitu paneláků? Kolem popelnic na Mírové u čp leží pneumatiky, staré vyhozené koberce (ke dni ), sem tam po sídlišti najdete vyhozenou televizi, zbytky po bourání umakartových jader, dokonce matrace, nábytek. Sklepy v mnohých panelácích jsou plné harampádí. To dělají dospělí, ti, kteří jsou a mají být mládeži příkladem. Letos nepočítáme s umístěním velkých kontejnerů, protože nám velmi dobře funguje sběrný dvůr ve Sklářské ulici, kam má každý přístup. Sídliště je po ulici Pasovské nejproblematičtějším prostorem našeho města. Jinde je až na maličkosti uklizeno. Snažíme se držet cenu svozu na nějaké rozumné úrovni, na rozšíření skládky v Pravětíně jsme dali přes 6 mil. Kč. Chceme více třídit, řešíme technické problémy svozu, ale lidi vychovávat neumíme. Cestou prudkého zvýšení ceny odpadů jít zatím nechceme. Snad se alespoň někteří chytnou za nos. Totéž platí o některých majitelích psů zvlášť, když se zdá, že psů, a zase hlavně na sídlišti, přibývá. V minulém období měla několikrát úspěch naše Městská policie. Pomocí kamer odhalila vandaly při ničení odpadových kontejnerů, při činu chytla zloděje svodidel, zloděje po krádeži v restauraci, když se zmíním jenom o některých. Pokračování na str. 2 Nová cesta na zámek Vás zve k nedělní procházce. Občanské sdružení Stanislavy Chumanové, o. s. Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vimperských novin jsem Vás informovala o úmyslu a rozhodnutí založit Občanské sdružení Stanislavy Chumanové. Nyní Vám chci s potěšením oznámit, že toto sdružení bylo 5. března 2008 zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR. Registrace a schválení jeho stanov je ale jen začátek, za nímž má následovat dlouhá a především smysluplná práce a činnost Občanského sdružení Stanislavy Chumanové. Smyslem a hlavní náplní existence sdružení bude pomoc talentovaným a potřebným obyvatelům Vimperska. Touto činností chceme zachovat a udržovat při životě odkaz první vimperské starostky Stanislavy Chumanové a dělat to, co v životě dělala i ona. FOTO L. DRENČENI Být s místními lidmi, sledovat jejich potřeby a touhy a pomáhat jim s jejich uskutečněním. Pomoci a zúčastnit se můžeme skutečně všichni. Peněžní dary Sdružení můžete posílat na jeho účet, který má číslo /0100. Chcete-li se stát členy Sdružení, přihlaste se prostřednictvím kohokoli, kdo už je jeho členem. Seznam současných členů sdružení je uveden v závěru jeho stanov. Tiskopis přihlášky bude uveřejněn na stránkách města Vimperk. Věřím, že se nám prostřednictvím Občanského sdružení Stanislavy Chumanové podaří dělat radost Stáně, všem, kteří ji znali a nakonec i těm, kteří se s ní prostřednictvím jeho činností teprve seznámí. Věra Vávrová TERMÍN ZASTUPITELSTVA: od 15:00 hod. v hotelu Anna

2 2 tel Vimperské noviny 5/2008 Dokončení ze str. 1 Dostali přístroj na noční vidění, dostanou kameru do auta s dálkovým dosahem a uvažujeme o zakoupení radaru na měření rychlosti. Výrazně se zlepšila spolupráce s policií ČR. To říkáme proto, že se město a orgány města výrazně snaží. STAROSTA z radnice Ale uklízení v našich hlavách, myslích, si musí vyřešit každý z nás. Třeba tak, že čisté město bude i pro ně výzvou. Moc nás to nestojí, jenom chtít. Z radnice zdraví Zprávy z Rady města Schůze Rady města Vimperk dne Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku Jihočeského kraje na kofinancování akcí prováděných podle rozhodnutí Ministerstva zemědělství České republiky ze dne na akci ČOV Vimperk zvýšení kapacity mezi Městem Vimperk a Jihočeským krajem, České Budějovice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem. Rada města Vimperk schvaluje záměr vybudování venkovní učebny ZŠ Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice, v prostoru areálu školy na pozemku p. č. 1831/1 v k. ú. Vimperk. Rada města rozhodla, v souladu s ust. 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb. o rodině, ve znění pozdějších předpisů, rozšířit v matričním úřadu počet oddávajících na občanské sňatky, a to o pověřeného člena Zastupitelstva města Ing. Jaroslavu Martanovou s účinností od Rada města rozhodla, v souladu s ust. 108 odst. 2 zákona č. 128/ 2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozšířit počet osob, které budou užívat závěsný odznak, a to o pověřeného člena Zastupitelstva města Ing. Jaroslavu Martanovou s účinností od Rada města rozhodla, v souladu s 102, odst. 2, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., snížit počet zaměstnanců na Odboru školství, kultury a cestovního ruchu agendě školství o jednoho zaměstnance od a pověřuje tajemníka MěÚ vyřízením všech potřebných úkonů s tímto rozhodnutím spojených. Rada města souhlasí s umístěním automatické srážkoměrné stanice v areálu ČOV 1. JVS, a. s., ve Vimperku. Schůze Rady města Vimperk dne Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení soutěže na provozování tepelného hospodářství ve složení: členové: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jan Král, Ing. Jana Králová, Ing. Martin Paštika, MBA, Ing. Michal Janče, Ing. Josef Jedlička; náhradníci: Mgr. Pavel Dvořák, Zdeněk Ženíšek, Bc. Jaromír Tomšovic, Alena Szabová, Stanislav Hlava, Ing. Jaroslava Martanová. Schůze Rady města Vimperk dne Rada města rozhodla poskytnout z kapitoly pokladní správa města příspěvky a dotace příspěvek do výše Kč Základní škole T. G. Masaryka Vimperk na financování vlastního podílu v případě získání dotace na podaný projekt v rámci Preventivních programů realizovaných školami a školskými zařízeními. Rada města Vimperk tímto souhlasí s realizací projektu Modernizace Základní školy T. G. Masaryka Vimperk. Rada města Vimperk tímto zároveň prohlašuje, že zajistí spolufinancování a předfinancování tohoto projektu v potřebné výši. Rada města Vimperk dále prohlašuje, že výše uvedená Základní škola bude mít objekty, jichž se projekt týká, v užívání po dobu minimálně pěti let od ukončení realizace projektu, čímž bude zajištěna minimální doba udržitelnosti projektu vyžadovaná příslušnými dotačními tituly. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města požádat PF ČR o pře- vod pozemků KN č. 18/1 a 653/3 v k. ú. Klášterec u Vimperka z důvodu možného budoucího využití těchto pozemků pro bytovou výstavbu. Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu pozemku zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na LV č pro Město Vimperk, označeného jako parcela KN č. 238 o výměře 431 m 2, za účelem individuálního zahrádkaření. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude ve výši minimálně 2 Kč/m 2 /rok. Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o spolupráci s Kultur:Land GmbH., Neuschönau, o finanční úhradě za vytvoření programu festivalu NaturVision 2008 ve Vimperku a poskytnutí 15 ks filmů dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem. Rada města souhlasí s převedením 6% výtěžku z tomboly Plesu města Vimperk na veřejně prospěšné účely Domovu pro mentálně postižené Sluničko ve Zdíkově. Rada města rozhodla uzavřít smlouvu mezi Městem Vimperk a Českou republikou Ministerstvem vnitra, jejímž předmětem je umístění movitého majetku města komunikační a koncové zařízení městského kamerového dohlížecího systému dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem. Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí sponzorského daru na zajištění sportovní činnosti dětí školního věku do 15 let místních sportovních organizací prostřednictvím města a sportovní komise mezi poskytovatelem OV Media, s. r. o., a příjemcem Městem Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem. Rada města Vimperk tímto souhlasí s realizací projektu Knihovna komunitní centrum Města Vimperk. Rada města Vimperk tímto zároveň prohlašuje, že zajistí spolufinancování a předfinancování tohoto projektu v potřebné výši. Rada města Vimperk dále prohlašuje, že Městská knihovna Vimperk bude mít prostory, jichž se projekt týká, v užívání po dobu minimálně pěti let od ukončení realizace projektu, čímž bude zajištěna minimální doba udržitelnosti projektu vyžadovaná příslušnými dotačními tituly. Schůze Rady města Vimperk dne Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 2007, tj. zisk ve výši ,80 Kč vykázaný v účetních výkazech příspěvkové organizace Mateřská škola Vimperk, 1. máje 180, a rozhodla převést celou částku do fondu rezervního PO. Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 2007, tj. ztrátu výši ,61 Kč vykázanou v účetních výkazech příspěvkové organizace Mateřská škola Vimperk, Klostermannova 365 a rozhodla uhradit celou částku z fondu rezervního PO. Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 2007, tj. ztrátu ve výši ,12 Kč vykázanou v účetních výkazech příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka, 1. máje 268, Vimperk, a rozhodla uhradit celou částku z fondu rezervního PO. Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 2007, tj. ztrátu ve výši ,76 Kč vykázanou v účetních výkazech příspěvkové organizace Základní škola, Smetanova 405, Vimperk, a rozhodla uhradit celou částku z fondu rezervního PO. Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 2007, tj. zisk ve výši ,83 Kč vykázaný v účetních výkazech příspěvkové organizace Městské kulturní středisko, Johnova 226, Vimperk, a rozhodla převést celou částku do fondu rezervního PO. Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření za rok 2007, tj. zisk ve výši 6 528,77 Kč vykázaný v účetních výkazech příspěvkové organizace STARZ, 1. máje 321, Vimperk, a rozhodla o jeho rozdělení takto: převést do fondu odměn PO částku Kč, převést do fondu rezervního PO částku 3 528,77 Kč. Rada města na základě příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, který pořídila hodnotící komise na veřejnou zakázku Město Vimperk revitalizace náměstí, rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči DŘEVOTVAR ŘEMESLA a STAVBY, s. r. o., Slavníkovců 455, Chýnov, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Rada města tímto souhlasí s realizací projektu Vimperk, ulice Na Baště. Rada města Vimperk tímto zároveň prohlašuje, že zajistí spolufinancování a předfinancování tohoto projektu v potřebné výši. Rada města Vimperk dále prohlašuje, že zajistí výstupy projektu po dobu minimálně pěti let od ukončení realizace projektu, čímž bude zajiš-

3 Vimperské noviny 5/2008 tel těna minimální doba udržitelnosti projektu vyžadovaná příslušnými dotačními tituly. Rada města rozhodla uzavřít mandátní smlouvu o ivestorsko-inženýrské činnosti pro stavbu Vimperk Boubínská ulice (objížďka železničního viaduktu) mezi Jiřím Medkem, Mírová 426, Vimperk, a Městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem. Rada města souhlasí s udělením plné moci Jiřímu Medkovi, Mírová 426, Vimperk, aby jednal jménem Města Vimperk ve věcech týkajících se obstarání podkladů pro projednání a k podání žádosti o stavební povolení a územní rozhodnutí pro stavbu Vimperk Boubínská ulice (objižďka železničního viaduktu) dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem. Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Vimperk a firmou Městské lesy Vimperk, s. r. o., Pasovská 345, Vimperk, na údržbu ploch veřejné zeleně ve Vimperku dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem. Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč sportovnímu klubu HC Vimperk na zabezpečení propagačního a reklamního materiálu pro hokejové mužstvo žáků 8. a 9. tříd na Hokejový kemp Detroit 2008, USA. Finanční příspěvek bude poskytnut z kapitoly příspěvky RM a bude žadatelem vyúčtován po skončení akce do Dále Rada města uděluje souhlas s použitím znaku Města Vimperk na jednotné oblečení účastníků akce. Rada města schvaluje Organizační a pracovní řád Městské policie Vimperk s platností od dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jeho podpisem. Rada města nařizuje vedoucímu Městské policie seznámit s tímto řádem zaměstnance Městské policie do 15 dnů od jeho vyhlášení. Schůze Rady města Vimperk dne Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na provedení restaurátorských prací v interiéru kostela sv. Bartoloměje ve Vimperku s ak. mal. Jiřím Čechem, Praha 6, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu jejím podpisem. Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na restaurování kamenné sochy sv. Anny Samotřetí (rej. č /3-3838) s MgA. Janem Koreckým, ak. sochařem a restaurátorem, Prachatice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu jejím podpisem. Rada města schvaluje, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích, 102, odst. 1, písm. o), Organizační řád Městského úřadu Vimperk s platností od a pověřuje starostu města a tajemníka městského úřadu jeho podpisem. Rada města bere na vědomí nabídku Tychon, v. v. i., na zpracování strategického plánu města pro období a požaduje předložit do návrh smlouvy. Rada města rozhodla, že téma nástěnného kalendáře Vimperk 2009 bude Krásy Vimperka a vimperských osad. Tento kalendář bude prodejný. Dále Rada města rozhodla, že dodavatelem uvedeného kalendáře bude firma č. 3 dle návrhu, a to v ceně Kč včetně DPH. Náklad bude v počtu ks. Rada města jmenuje v souladu s 102 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, komisi prevence ve složení: Júsuf Traore, DiS., Mgr. Helena Lukešová, Ing. Dana Frnochová, Mgr. Vladislava Lehečková, Pavel Dub, nprap. Radka Sovová, Bc. Zuzana Bláhová, Jitka Martanová, Mgr. Jan Líkař s platností od Schůze Rady města Vimperk dne Rada města souhlasí s navrhovanou sazbou parkového na parkovacích automatech ve výši 5 Kč za 30 minut parkování s platností ode dne přeprogramování parkovacích automatů. Rada města ustanovuje Radu seniorů a projednala její činnost. Rada města souhlasí s poskytováním vybraných materiálů předkládaných k jednání Radě města a Zastupitelstvu města pro jednání Rady seniorů. Garantem a předkladatelem vybraných materiálů bude starosta města. Rada města schvaluje připojení se k Petici o nesouhlasu s návrhem novely zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákkona č. 85/1990 Sb. o právu petičním. Rada města pověřuje starostu podepsáním podpisového archu k Petici o nesouhlasu s návrhem novely zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním. Rada města rozhodla uzavřít smlouvu č o nájmu pozemkových ploch mezi Městem Vimperk a Českými drahami, a. s., Plzeň, pracoviště České Budějovice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem. Zprávy ze Zastupitelstva Čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konané dne od 15 hod. v sále MěKS Vimperk V úvodu zasedání proběhlo předání cen reprezentantům 3. zimní olympiády Jč kraje. Oceněni byli Michaela Vaňková, Daniel Schwamberger, Veronika Hudečková. Poděkování bylo vysloveno i trenérovi Mgr. Josefu Bejčkovi. Zastupitelstvo města rozhodlo prodat nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vimperk na listu vlastnictví 10001, a to budovu čp. 47 občanská vybavenost ve Vimperku III, postavenou na parcele KN č. 1204/1, budovu bez čp./če. jiná stavba ve Vimperku III, postavenou na parcele KN č. 1205/6, a dále parcely KN č. 1204/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 642 m 2, KN č. 1205/1 ostatní plocha o výměře m 2 a 1205/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 43 m 2, vše v k. ú. a obci Vimperk, společnosti FC-CZ, s. r. o., se sídlem Pivovarská 197, Prachatice, za kupní cenu ve výši Kč. Kupující uhradí poplatky za vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. Zastupitelstvo města rozhodlo, že s pozemky KN st. č. 87/1, KN č. 86/1, Kn st. č. 86/2 a bytovým domem čp. 171 v ulici U Lázní ve Vimperku postaveným na těchto pozemcích nebude nakládat ve smyslu jejich prodeje. Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr směny pozemků vedených u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Boubská, na listu vlastnictví č pro Město Vimperk, tam označených jako parcely PK č. 893/4, PK č. 893/5 a v k. ú. Vimperk jako parcela PK č. 895/10 o celkové výměře m 2 za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce v celkové výši Kč z majetku Města Vimperk za pozemky PK č. 895/18, PK č. 895/27, PK č. 895/28 v k. ú. Boubská a PK č. 895/18 v k. ú. Vimperk o celkové výměře m 2 za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce v celkové výši Kč z majetku Martina Strašíka, bytem Čelakovského 347, Vimperk, pro vytvoření podmínek pro výstavbu dle schváleného územního plánu v lokalitě Vimperk Za Vrchem. Rozdíl v cenách, tj Kč uhradí městu Martin Strašík před podpisem směnné smlouvy. Dále Martin Strašík ponese ke své tíži úhradu správního poplatku za vklad do katastru nemovitostí a 1/2 daně z převodu nemovitostí. Ve směnné smlouvě se Martin Strašík zaváže k vybudování základní technické vybavenosti a jejímu bezúplatnému převodu včetně příslušných pozemků do vlastnictví Města Vimperk. Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit do vlastnictví Města Vimperk pozemky přímo související s komunikací Bořanovice-Smrčná v úseku od mlýna po hranici katastrálního území. Současným vlastníkem jejich částí je Vlastimil Pubal, bytem Žižkova 447, Vimperk. Jedná se o části parcel vedených u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Bořanovice na listu vlastnictví č. 438 jako parcely KN č. 654/1, 654/3, 654/4 a parcela PK č Podkladem pro oddělení převáděných částí je geometrický plán č /2006 dokončený Geodetickou kanceláří Prachatice v prosinci roku 2007, kde díly g, h, i, j tvoří parc. č. 795/1 a díly k, l, m tvoří parc. č. 795/3. Celková výměra převáděných parcel je m 2, Město ponese náklad na vyhotovení geometrického plánu a dále uhradí daň z převodu nemovitostí. Kupní cena je Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit do vlastnictví Města Vimperk pozemky pod komunikací Bořanovice-Smrčná v úseku od mlýna po hranici katastrálního území. Současným vlastníkem jejich části je ČR, správu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM), se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 42. Jedná se

4 4 tel Vimperské noviny 5/2008 o část parcely vedené u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Bořanovice na listu vlastnictví č jako parcela KN č. 779, podle geometrického plánu č /2006 dokončeného Geodetickou kanceláří Prachatice v prosinci roku 2007, parc. č. 795/5 o výměře 178 m 2. Město požádá o bezúplatný převod pozemku. Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit do vlastnictví Města Vimperk pozemky pod komunikací Bořanovice-Smrčná v úseku od mlýna po hranici katastrálního území. Současným vlastníkem jejich části je ČR, správu vykonává Pozemkový fond České republiky, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a. Jedná se o část parcely vedené u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Bořanovice na listu vlastnictví č jako parcela PK č. 779, podle geometrického plánu č /2006 dokončeného Geodetickou kanceláří Prachatice v prosinci roku 2007, parc. č. 795/4 o výměře 8 m 2. Město požádá o bezúplatný převod pozemku. Zastupitelstvo města rozhodlo pořídit do vlastnictví Města Vimperk pozemky přímo související s komunikací Bořanovice-Smrčná v úseku od mlýna po hranici katastrálního území. Současnými vlastníky jejich částí jsou manželé Václav a Růžena Narovcovi, bytem Bořanovice 5, Vimperk. Jedná se o části parcel vedených u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Bořanovice na listu vlastnictví č. 409 jako parcely PK č. 658 a PK č Podkladem pro oddělení převáděných částí je geometrický plán č /2006 dokončený Geodetickou kanceláří Prachatice v prosinci roku 2007, kde část parcely PK č. 658 je podle GP parc. č. 795/2 o výměře 145 m 2, část parcely PK č. 733, označena jako díl n, je přisloučena do stávající parcely KN č. 780 a zvětšuje její výměru o 170 m 2. Celková výměra převáděných parcel je 315 m 2. Pro převod je pozemek oceněn na Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o převodu. Zastupitelstvo města rozhodlo koupit do vlastnictví Města Vimperk nemovitosti vedené u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Vimperk, na listu vlastnictví č. 995, tam označené jako parcely KN st. č. 325 o výměře 453 m 2 (zastavěná plocha a nádvoří) s budovou bez čp./če., KN č. 326/1 o výměře m 2 (ostatní plocha), KN st. č. 465/5 o výměře 25 m 2 (zastavěná plocha a nádvoří) s budovou bez čp./če., KN č. 466 o výměře 611 m 2 (ostatní plocha), KN č. 1777/3 o výměře m 2 (trvalý travní porost), KN č. 1777/4 o výměře m 2 (ostatní plocha), KN st. č. 1777/5 o výměře 790 m 2 (zastavěná plocha a nádvoří) s budovou bez čp./če., KN st. č. 1777/9 o výměře 199 m 2 (zastavěná plocha a nádvoří) s budovou bez čp./če. a KN st. č. 1777/12 o výměře 112 m 2 (zastavěná plocha a nádvoří) s budovou bez čp./če. od Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, za cenu dle znaleckého posudku ve výši Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. Zastupitelstvo města rozhodlo odložit projednání bodu Prodej bytových domů na příští zasedání Zastupitelstva města a ukládá MěSD Vimperk, s. r. o., vypracovat koncepční materiál strategický záměr nakládání, ekonomické zhodnocení (roční výnosnost nemovitostí), předpokládané investice a opravy. Zastupitelstvo města schvaluje teze návrhu Strategie rozvoje města přednesený starostou města a ukládá: starostovi, místostarostovi, Radě města Vimperk rozpracovat materiál do konkrétních opatření. Zastupitelstvo města schvaluje teze návrhu Strategie rozvoje města přednesený starostou města a ukládá starostovi rozpracovat tento materiál do uceleného koncepčního materiálu. Zastupitelstvo města ukládá místostarostovi, tajemníkovi a odboru investic a údržby předložit do ekonomickou a technickou analýzu případného přestěhování knihovny do budovy TKB, a to ve dvou variantách. Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby na budově radnice byla dne vyvěšena státní vlajka Tibetu u příležitosti 49. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci ve Lhase. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o jednání mezi TJ Šumavan Vimperk a Městem Vimperk a souhlasí s jednáním starosty a místostarosty směřujícím k navrhované směně stavby garáží na pozemku parc. č. 576 za pozemek parc. č. 650/5 v k. ú. Vimperk. Patnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konané dne od 16 hod. v sále MěKS Vimperk Zastupitelstvo města rozhodlo požádat o dotaci z Programu ROP NUTS II jihozápad 2.2. na rekonstrukci a vybavení Městské knihovny Vimperk. Po obdržení této dotace a následné přípravě prostor rozhodlo Zastupitelstvo města přemístit Městskou knihovnu Vimperk do objektu TKB, Nad Stadionem čp. 199, Vimperk. Šestnácté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konané dne od 15 hod. v sále MěKS Vimperk Zastupitelstvo města rozhodo směnit pozemky vedené u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Boubská, na listu vlastnictví č pro Město Vimperk, tam označené jako parcely PK č. 893/4, PK č. 893/5 a v k. ú. Vimperk jako parcela PK č. 895/10 o celkové výměře m 2 za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce v celkové výši Kč z majetku Města Vimperk za pozemky PK č. 895/18, PK č. 895/27, PK č. 895/28 v k. ú. Boubská a PK č. 895/18 v k. ú. Vimperk o celkové výměře m 2 za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce v celkové výši Kč z majetku Martina Strašíka, bytem Čelakovského 347, Vimperk, pro vytvoření podmínek pro výstavbu dle schváleného územního plánu v lokalitě Vimperk Za Vrchem. Rozdíl v cenách, tj Kč, uhradí městu Martin Strašík. Dále Martin Strašík ponese ke své tíži úhradu správního poplatku za vklad do katastru nemovitostí a 1/2 daně z převodu nemovitostí. Ve směnné smlouvě se Martin Strašík zaváže k vybudování základní technické vybavenosti a jejímu bezúplatnému převodu včetně příslušných pozemků do vlastnictví Města Vimperk. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. Zastupitelstvo města rozhodlo požádat správce pozemku pod budovou kapličky v osadě Cejsice o převod tohoto pozemku do vlastnictví Města Vimperk. Pozemek je veden u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a katastrální území Křesanov jako parcela KN st. č. 75. Zastupitelstvo města schvaluje návrh změny Pravidel upravující otázky související s nájmem a zajišťováním bytových náhrad v domech ve vlastnictví Města Vimperk dle předloženého návrhu. Tato Pravidla nabudou platnosti od Zastupitelstvo města schvaluje bytovou koncepci města pro období dle předloženého návrhu. Zastupitelstvo města rozhodlo nakládat s domy ve vlastnictví města Steinbrenerova 4 a 48, Cejsice 14, Výškovice 17, náměstí Svobody 45, Kaplířova 63, 64 a 65, Svornosti 42 (mimo TIS), Boubínská 121 a 141, Pasovská 150 a 151, U Lázní 171, 1. máje 188, Pivovarská 245, 317, 322, a 332, Tovární 255, Nádražní 274 (oddělit knihovnu), Nad Stadionem 357 a 360, Klostermannova 367 (bez nebytových prostor) ve smyslu prodeje dle předloženého návrhu. Zastupitelstvo města rozhodlo připravit jednoduché územní studie pro výstavbu rodinných domů. Zastupitelstvo města schvaluje změny rozpočtu na rok 2008 dle předloženého návrhu: změnu objemu rozpočtu na celkovou částku tis. Kč (rozpočtová opatření č. 1 3). Zastupitelstvo města bere na vědomí rozdělení získané finanční podpory Ministerstva kultury ČR na realizaci Programu regenerace MPZ Vimperk v roce 2008 a schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu města pro následující akce v těchto výších: restaurování maleb v interiéru kostela sv. Bartoloměje Kč, restaurování sochy sv. Anny Samotřetí Kč, rekonstrukce průjezdu domu čp. 7, náměstí Svobody Kč, obnova sklepů čp. 9, náměstí Svobody Kč, obnova objektu čp. 103, ul. 1. máje Kč, obnova objektu čp. 44, náměstí Svobody Kč. Zastupitelstvo města stanovuje s platností od v souladu s nařízením vlády ČR č. 79/2008 Sb. měsíční výši odměn a příplatků pro neuvolněné členy zastupitelstva takto: člen zastupitelstva města za výkon funkce 380 Kč a příplatek dle počtu obyvatel 250 Kč, celkem 630 Kč; člen rady města za výkon funkce Kč a příplatek dle počtu obyvatel 250 Kč, celkem Kč; předseda výboru ZM nebo komise RM za výkon funkce 200 Kč a příplatek dle počtu obyvatel 100 Kč, celkem 300 Kč; člen výboru ZM nebo komise RM za výkon funkce 100 Kč a příplatek dle počtu obyvatel 100 Kč, celkem 200 Kč; poskytnutí odměny při souběhu funkcí podle výše za jednotlivé funkce. Zastupitelstvo města dále stanovuje výši odměn pro nečleny zastu-

5 Vimperské noviny 5/2008 tel pitelstva vykonávající funkci předsedy výboru, komise nebo zvláštního orgánu obce ve výši 300 Kč za jedno zasedání a výši odměn pro nečleny zastupitelstva vykonávající funkci člena výboru, komise nebo zvláštního orgánu obce ve výši 200 Kč za jedno zasedání. Odměny nečlenům zastupitelstva budou vypláceny čtvrtletně na základě zápisu ze zasedání příslušného výboru, komise nebo zvláštního orgánu obce. Zastupitelstvo města souhlasí s projektem regenerace sportovních a dětských hřišť na panelovém sídlišti ve Vimperku dle předloženého návrhu a dále souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu Podpora regionálního rozvoje v roce 2008, podprogram Podpora regenerace panelových sídlišť. Uklízíme zahrady Tak tu máme konečně jaro a s ním i chuť uklidit si na zahrádce a před domem. Proto bychom Vás chtěli upozornit, že letos opět jako každý rok proběhne ve Vimperku svážení hromádek. Pod pojmem hromádky se rozumí pouze biologický odpad, např. listí, větve, stará tráva, zbytky rostlin apod. Městské lesy budou objíždět město každé pondělí až do konce května a hromádky uklízet. Žádáme Vás, abyste kopičky připravovali tak, aby nepřekážely provozu na komunikacích a chůzi po chodnících. Z důvodů úspory finančních prostředků uvítáme, pokud nás budete informovat o místě uložení tohoto biologického odpadu. Ze stejných důvodů Vás žádáme, abyste zvolili, pokud je to možné, jedno centrální úložiště v ulici. Upozornění: svoz biologického odpadu nenahrazuje tzv. Jarní úklid. Běžné odpady ukládejte do nádob na komunální odpad, případně odvážejte do Sběrného dvora nebo na skládku komunálního odpadu v Pravětíně. Děkujeme za spolupráci. Další informace poskytne: Ing. Marie Hejlková, tel , Ing. Josef Kotál, tel , Marie Hejlková, odbor ŽP Město Vimperk nabízí k prodeji Bytový dům čp. 48 ve Steinbrenerově ulici ve Vimperku Bytový dům má dvě bytové jednotky o velikosti 1+1 o výměře 60 m 2 a 66 m 2. Cena činí 80 % odhadní ceny, tj Kč. Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Dům vyžaduje z větší části rekonstrukci. Prohlídku umožní na požádání pracovníci městského úřadu. Bližší informace lze získat na tel.: Ing. Martin Kalous vedoucí odboru hospodářského a bytového. Pozemky určené pro výstavbu rodinných domů v lokalitě pod Hrabicemi Rada seniorů Rada města Vimperka, na návrh pana starosty, ustanovila na svém zasedání dne Radu seniorů a projednala náplň její činnosti. Rada seniorů je poradním orgánem vedení města Vimperka. Jedná se v pořadí již o druhý poradní orgán, který vznikl. Prvním poradním orgánem je Studentská rada, která vznikla v lednu Vedení města touto iniciativou navazuje pravidelnou komunikaci se skupinami obyvatel města Vimperka, které mají zájem se aktivně podílet na směřování a rozvoji města Vimperka. Rada seniorů města Vimperka má 11 členů, které jmenovala Rada města Vimperka na základě návrhů seniorských organizací. Bude se scházet podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Rada seniorů bude spolupracovat s Radou města Vimperka, se Zastupitelstvem města Vimperka, s jednotlivými komisemi, výbory a příslušnými odbory městského úřadu. Rada seniorů se bude zabývat v rámci své činnosti všemi problémy a řešením závažných otázek, které se týkají života seniorů ve Vimperku. Dne 10. dubna 2008 proběhlo ustavující jednání Rady seniorů v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vimperku. Na tomto jednání byli členové Rady seniorů seznámeni panem starostou Mgr. Pavlem Dvořákem se způsobem spolupráce s vedením města. Pan starosta dále představil členům Rady seniorů bytovou koncepci, strategii rozvoje města a další akce, které vedení města připravuje. Pan starosta požádal členy Rady seniorů o jejich názory či náměty, protože zpětná vazba je pro vedení města velice důležitá. Na svém prvním zasedání si Rada seniorů zvolila předsedu, kterým se stala Marie Hadravová. Dalšími členy Rady seniorů jsou: Václav Bauer, František Bízek, Josef Kubíček, Karel Krejčí, Jan Machovec, Marie Maierová, Karel Reichart, František Schwamberger, Štěpán Turek a Dušan Žampach. Činnost Rady seniorů bude možno sledovat na internetových stránkách města Vimperka. V případě jakýchkoliv dotazů je možno Radu seniorů kontaktovat na u: nebo přímo paní předsedkyni Marii Hadravou na tel.: Ing. Jana Schererová vedoucí odboru vnitřních věcí Byly navrženy tři možné varianty zastavění tohoto území: a) 4 stavební parcely o výměře cca m 2 b) 5 stavebních parcel o výměře cca m 2 c) 6 stavebních parcel o výměře cca m 2 Bude vybrána varianta dle největšího zájmu. Prodejní cena byla stanovena na 350 Kč/m 2. Parcely bude možno napojit na nový vodovod a kanalizační řad. Další inženýrské sítě jsou v dosahu. Po zjištění zájmu a vybrání patřičné varianty zastavění dojde k rozdělení pozemku geometrickým plánem a dále bude přistoupeno k prodeji. Výběr kupujících proběhne poté obálkovou metodou, přičemž cena 350 Kč/m 2 bude požadována jako cena minimální. Pokud máte o tyto parcely určené k bydlení zájem, kontaktujte Odbor hospodářský a bytový MěÚ Vimperk, a to nejpozději do na tel.: Ing. Martin Kalous vedoucí odboru hospodářského a bytového. Město Vimperk nabízí k prodeji nebo k pronájmu pozemky určené pro zahrádkaření v lokalitě pod Hrabicemi Výměra pozemků se pohybuje v rozmezí od 6,5 do 7,5 arů. Prodejní cena byla stanovena znaleckým posudkem na 43 Kč/m 2. Nájemné je stanoveno na 2 Kč/m 2 /rok. Bližší informace lze získat na tel.: Ing. Martin Kalous vedoucí odboru hospodářského a bytového.

6 6 tel Vimperské noviny 5/2008 Upozornění na konec platnosti občanských průkazů Upozorňujeme, že nejpozději dnem 31. prosince 2008 skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 2003, viz leták v tomto vydání Vimperských novin. Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je občan povinen předložit nejpozději do 30. listopadu Doporučujeme občanům, aby o výměnu občanského průkazu Výzva Na Městský úřad Vimperk došel dopis Ing. Vladimíra Žáka z Poděbrad s prosbou o informace, týkající se vimperského rodáka Ing. ANTONA O. ZEITHAM- MERA narozeného Ve dvacátých letech minulého století byl významnou postavou německého leteckého průmyslu, ale až do své smrti v r udržoval osobní styky jak se svými příbuznými v ČSR, tak i s přáteli žádali v průběhu celého roku a neponechávali ji na poslední měsíce roku Se svými dotazy v souvislosti s ukončením platnosti občanských průkazů se můžete obracet na Odbor vnitřních věcí Městského úřadu ve Vimperku nebo na tel či Ing. Jana Schererová, vedoucí odboru vnitřních věcí v čs. leteckém průmyslu. Jako příloha dopisu byly kopie tří samostatných textů, v nichž je mimo jiné zmiňován jeho strýc pražský profesor A. O. Zeithammer, označovaný v připojeném nekrologu jako český státoprávník. Pokud má ve Vimperku někdo nějaké informace, popř. fotografie či jiné památky týkající se osoby a rodiny Zeithammerových, obraťte se prosím na redakci Vimperských novin. Redakce VN Třídíme odpad 1. díl Vychází v rámci projektu Jihočeského kraje a autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s. Vážení čtenáři, po několik následujících měsíců se budete ve Vimperských novinách setkávat se seriálem zaměřeným na třídění odpadů. Seriál vzniká jako součást informační kampaně k projektu intenzifikace třídění a využívání komunálních odpadů v Jihočeském kraji, jehož řešiteli jsou Jihočeský kraj a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s. Zásluhou jejich vzájemné spolupráce bylo rozděleno jihočeským obcím v roce 2006 celkem 304 kontejnerů a 57 tisíc pytlů na třídění odpadů. Motto informační kampaně Má to smysl, třiďte odpad napovídá, že seriál více zaměříme na informace o praktických dopadech třídění odpadů, postupně půjdeme po stopách odpadů od barevných kontejnerů až po nové výrobky a podíváme se i na možnosti využívání odpadů ze zahrad a kuchyní. Více informací o projektu naleznete na internet. stránkách cz, a www. vimperk.cz. Těšíme se na vaše náměty, postřehy, připomínky i zkušenosti na ové adrese: Pro zajímavost: průměrný Jihočech v roce 2006 vytřídil 25,1 kg odpadů, nejvíce z toho bylo papíru 12 kg a skla 7,5 kg na osobu. Celkový průměr v ČR za rok 2006 je 28 kg vytříděných odpadů na osobu. Průměrný Vimperák v roce 2006 vytřídil 30,7 kg odpadů, z toho 18 kg papíru, 7,6 kg skla a 5,1 kg plastů. Výsledky krajské soutěže obcí My třídit umíme za rok Sezimovo Ústí Milevsko Strakonice Vimperk Český Krumlov Písek Prachatice České Budějovice Dačice Kaplice 511 EKO-KOM

7 Vimperské noviny 5/2008 tel Silná pětka Číslice 5 má mnoho významů. Máme pět prstů, alespoň většina z nás, na ruce a na noze. Můžeme s nimi uchopit předmět, nebo i pracovat. Ve škole známku této hodnoty děti určitě nechtějí. Jsou ještě příklady, kdy pětka hraje svoji roli. V našem městě má tato číslice další nový význam. Od dubna je zprovozněn pátý Non-stop bar. Důvod k jásání to určitě není. Stížnosti obyvatel, sepisování petice pomohlo jen částečně. Došlo k tiché dohodě o respektování nočního klidu. Provozovatel moc dobře ví, že do chodu a otevíracích dob mu obec může mluvit jen minimálně. Využil příležitosti a doplnil spolek věčně otevřených hospod na silnou pětku. Pro příznivce těchto podniků se naskytla velká neotřelá příležitost. Od pondělí do pátku žít non-stop. Pro obyvatele, kteří žijí poblíž, je to výzva, aby se poohlédli po jiném bydlení v klidnějších částech města. Jenže s takovou rychlostí, s jakou se tato nová zábava šíří, to bude čím dál tím těžší. Jako občana Vimperka mě tento rychle se šířící fenomén dnešní doby vůbec netěší. Chci věřit, že prohlášení pana starosty z LP (Listy Prachaticka, ), že radnice má prostředky, které v případě vzniklých problémů při rušení nočního klidu budou náležitě využity, nezapadne v zapomnění. Možná jich nebude potřeba, ale to záleží na provozovateli. Podniky s dobrou pověstí přece prosperují, nebo už to také neplatí? Karel Beránek Město Vimperk odbor životního prostředí vyhlašuje 6. ročník soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu domu pro rok 2008: Boubská, Bořanovice, Cejsice, Hrabice, Křesánov, Modlenice, Sudslavice, Vnarovy, Výškovice Podmínky soutěže: hodnotí se domy s adresou výše uvedených osad hodnotí se výzdoba viditelná z veřejného prostranství, zejména z veřejných komunikací v uvedených osadách hodnotí se květinová výzdoba v nádobách umístěná vně oken i při vstupech do domů hodnotit bude porota složená ze zástupců města a odborné firmy hodnocení proběhne minimálně 2 x v náhodně zvolených termínech zahájení soutěže je a ukončení Výherce soutěže obdrží od Města Vimperk příspěvek ve výši Kč, druhý v pořadí Kč, třetí v pořadí Kč, čtvrtý a pátý v pořadí 500 Kč. Do soutěže se nemusíte přihlašovat, odborná porota provede v uvedených osadách a vybraných termínech hodnocení a v případě Vašeho umístění na hodnoceném místě budete osloveni zástupci města. Tato soutěž je jen jednou z možností, jak zkrášlit prostředí nejen přímo ve Vimperku, ale i v přilehlých osadách, neboť právě ty vytváří typickou šumavskou krajinu a jsou častým cílem jak pěších turistů, tak cykloturistů. Neméně důležité ale je, abychom si zkrášlili místo, ve kterém žijeme. Tak dokažte, že i Vy to umíte. Vítězové 5. ročníku soutěže: 1. místo příspěvek Kč dům čp. 420, ul. Pražská 2. místo příspěvek Kč dům čp. 206, Pražská 3. místo příspěvek 750 Kč dům čp. 548, Žižkova 4 5. místo příspěvek 750 Kč dům čp. 556, Boubínská 4 5. místo příspěvek 500 Kč dům čp. 95, Žižkova Město Vimperk si připomene 63. výročí osvobození města 6. května 2008 v 15:00 hodin na náměstí U Jelena Program: Vystoupení vimperské dechovky a mažoretek Projev starosty města Zavěšení květin u pamětní desky Město Vimperk opět všechny srdečně zve na ATRAKCE U PŘÍLEŽITOSTI VIMPERSKÉ POUTI a v tradičních prostorách v parku u řeky Volyňky stánky * občerstvení * atrakce

8 8 tel Vimperské noviny 5/2008 Užitečné zábradlí Chodím z Krátké ulice od bývalého Kovopodniku po schodech do městského parku a všiml jsem si, jak tam starší lidé těžko a riskantně sestupují, vystupují a opírají se o svislou kamennou zeď, neboť na tomto schodišti chybí madlo, kterého by se mohli přidržet. Rozhodl jsem se, že udělám maximum pro to, aby schodiště bylo opatřeno madlem, jehož by se sestupující i vystupující mohl pohodlně přidržovat. Uvědomil jsem si, že musím najít podnik, který by byl schopen řečené madlo vyrobit a osadit (aby se vedoucí odboru investic městského úřadu nemohl vymlouvat, že nemá dodavatele). Zamířil jsem tedy do Technických služeb za panem Kučerou, jenž mi po přednesení mé žádosti slíbil, že tuto akci zajistí co nejdříve, jakmile obdrží objednávku. Odsud jsem spokojeně odcházel a mé kroky vedly na městský úřad, ne však k vedoucímu odboru p. Ing. Jančemu (tam jsem se už předtím o vybudování madla pokoušel, ovšem bez výsledku). Tentokrát jsem se obrátil přímo na pana starostu Dvořáka, se kterým se osobně znám a něhož pohlížím s velkým respektem. Pan starosta po vyslechnutí mé prosby zavolal hned p. Ing. Jančeho a v mé přítomnosti mu nařídil, aby tuto akci ihned zadal a madlo mohlo tak co nejdříve sloužit. Od pana starosty jsem odcházel s nejlepšími dojmy, zvláště když jsem si zkalkuloval, že na odboru investic sedí pět úředníků, takže napsání a dodání objednávky by mělo trvat nejvýše jeden den. Byl to však můj velký omyl, protože objednávka byla doručena až po mé urgenci u pana Ing. Jančeho, a to za plných 28 dní. Zahájení akce se tedy o uvedenou dobu posunulo. Chtěl bych se ještě zmínit, že při návštěvě u pana starosty Dvořáka jsme se dohodli, že na průběh práce budu dohlížet a budu při ní pomáhat až do samotného předání. Na základě toho jsem chodil do Technických služeb, abych si ověřil, jak přípravné práce pokračují a přesvědčil se o tom, že materiál je zajištěn, chystají se konzole a jakmile nastane příznivé počasí, dojde k osazení madla. Udivuje mě, že někoho z odboru investic již dávno nenapadlo toto zábradlí, potřebné zejména pro zimní období, zde instalovat (třeba pana Květoně, který tam při sněhu a mrazu často dochází, aby zkontroloval stav nasolených schodů). Dobrá věc se podařila a zábradlí nyní slouží svému účelu. Rád bych ještě na tento počin navázal a prosadil výměnu několika vypadlých a ulámaných dlaždic a úpravu těch, které mají negativní sklon. Nakonec bych chtěl podotknout, že pokud budete mít ohledně zábradlí nějaké připomínky, rád Vám vypomohu (přijedu na kole). Těším se na Vaše telefonáty, jsem k dosažení na čísle Václav Had Ohlédnutí za 33. plesem zahrádkářů Konec března letos na rozdíl od předchozího roku spíše připomínal hlubokou zimu než začátek jara. A tak zahájení zahrádkářské sezóny 33. plesem zahrádkářů mohlo připomínat spíše recesi než seriózní myšlenku. A přesto se ukázalo, že jsme termín zvolili správně a příroda nám v sobotu a zejména pak v neděli nadělila svou porci příjemného slunečně jarního počasí. Obdobně jako každý rok i letos byl ples tradiční společenskou akcí, na niž byla místa již v době stanovení termínu téměř rozebrána. Stejně jako loni nás hostil Amber hotel ANNA ve Vimperku, kde jsme se dopředu domluvili s odpovědnými pracovníky na oboustranně výhodných podmínkách přípravy a konání akce. Velké množství hostů, kteří se zúčastnili minulého 32. plesu a do spíše komornějšího prostředí hotelu Anna se po roce zase rádi vrátili, svědčilo o naší správné volbě. Stejně tak se osvědčila i volba hudby, když jsme po loňské zkušenosti pozvali ke spolupráci opět skupinu POHODA pod vedením p. Říhy. V loňském roce jsme poprvé v novodobé historii plesů zkusili zpestřit ples slosováním vstupenek. Pro velký úspěch jsme letos slosování zopakovali. Děkujeme touto cestou firmám Lesostavby, stav. správa Vimperk, Elektro Cais Vimperk, Elektro Vácha Buk, IT Profi Vimperk, Jarokai Čkyně, Intoma Čkyně, Magma Vimperk, ČSOB, pob. Vimperk, Final Trading Hrabice, Textil Cafourková Vimperk a Broušené sklo Zedník Vimperk, které nezištně do tohoto slosování přispěly. Stejně tak jako loni i letos považuji za svou povinnost poděkovat výboru základní organizace ve Vimperku, zejména přítelkyním Krejsové, Střelečkové a Kollerové a přátelům Novému, Hrdinovi i Foltýnovi za organizátorskou práci, kterou ve svém volnu přípravě a konání plesu věnovali, jakož i bývalému členu výboru p. Zdeňku Dvořákovi. Obdobně patří velký dík všem účastníkům plesu za vynikající atmosféru, kterou sami vytvořili, jakož i personálu hotelu. Jsme rádi i za to, že se podařilo prosadit zpočátku zdánlivě nereálnou a neprůchozí myšlenku, a to uskutečnit ples jako nekuřácký. Řada organizací nás již následuje ve vítání žen na plese kytičkou, možná se uchytí i myšlenka nekuřáckých společenských událostí. Velmi příjemným zpestřením plesu bylo i vítání mužských účastníků plesu perníkovým zadečkem v krajkových kalhotkách. Za tuto krásnou myšlenku touto cestou vyjadřuji poděkování paní Marii Vozdecké, která pro nás ve svém volnu a bezplatně vyrobila padesát kusů těchto vtipných předmětů. Konání plesů společenských organizací obecně a zahrádkářů nevyjímaje se jen těžko může obejít bez podpory podnikatelských subjektů i soukromých příznivců. Proto si i my kromě výše uvedeným dále dovolujeme poděkovat za podporu mnoha dalším: Apothéka Pod zámkem, ADR autodíly, Akcent-tiskárna, Bohemia sklo-porcelán, Cukrárna Pod zámkem, Česká spořitelna, pob. Vimperk, ČSOB, pob. Vimperk, Drogerie Pohan, D+D foto, Dárková prodejna Kocour, Elektro Konopka, Elektro Sichinger, Eurookna Formánek, Hračkárna Krteček, Hobbytech, Ingo casino Strážný, KCK Kohout, Klenotnictví Atlantik, Kosmetický salon Kundrátová, Kadeřnictví Milena, Komerční banka, pob. Vimperk, Kooperativa pojišťovna Vimperk, Květinářství Anička, Květinová síň Hodinová, Kadeřnictví Hadravová, Koupelnové studio Obselka, Lékárna Gabreta, Lékárna Soldanella, Lidvet Vimperk, Lékárna Zlaté váhy, Marek sport, Mirocentrum Bohumilice, Mineta Vimperk, Optik Spiegel, Prodejna U berušky, Prodejna U broučka, Pizzeria Marco, Pekařství Hanžl, Raiffeisen stavební spořitelna Vimperk, Reklamní studio 3P, Reta Computer ST, Restaurace Sloup Košnar, Speed sun-solární studio, Salon Hana, Stavebniny Jostra, Stavoplast Stachy, TVI CZ, Tiskárny Štěrba, VAVI Vimperk, Zlatnictví Centrál, Zlatnictví Kotálová, Zahradnictví Janda a Železářství Krnák. Děkujeme. Věřím, že stejný nebo obdobný názor na ples sdílí i drtivá většina hostů, že i nadále nám zachováte přízeň a za rok NA SHLEDA- NOU. Dr. Vojtěch Vlček předseda ZO ČZS Vimperk

9 Vimperské noviny 5/2008 tel Okouzlení dokonalostí nutí umělce po staletí malovat koně O slovo se znovu hlásí rybáři Není snad v živočišné říši jiného tvora, který by byl prototypem ladnosti a zároveň síly, vytrvalosti, energie, ale i vnímavou inteligencí a družných povah, jako je kůň. Pokusy o jeho obrazové ztvárnění jsou zaznamenány v archeologických nálezech našich prapředků na stěnách hlubokých jeskyní, v mytologii najdeme mnoho bytostí s podobou koně, kentaurů napůl lidé napůl kůň. Okřídlený pegas je symbolem uměleckého nadání a fantazie, jednorožec rajské křišťálové čistoty. V průběhu věků nebylo generace, jež by nezanechala zobrazení vojevůdců na válečném oři, velmožů v sedle, panen a dam honosných rób v jemně svádivém dámském sedle. Křesťanství vtisklo na věky obraz některých svatých nerozlučně s koněm, příkladně sv. Martinovi, sv. Jiřímu, sv. Václavovi, ďábel je zobrazován s koňskými kopyty a mnohdy i s celými dolními koňskými končetinami, ačkoliv kůň je výhradně pozitivním tvorem po všech stránkách. Můžeme tak plně docenit tuto vlastnost v obrazech pozdějších i jako nerozlučného a nezbytného pomocníka ve službách obyčejných lidí a z obrazů i na naše bedra sedá ono úmorné a trpělivé sepětí člověka s koněm v lopotné dřině pro chléb náš vezdejší. Mění se doba, mění se lidé a podmínky života, kůň s námi zůstává ve svém poslání být naším věrným společníkem. Není proto možné v projektu věnovaném koňům za jejich historickou sounáležitost s lidmi, pominout tvorbu současných umělců. Šumavská renesance, o. s., z jejíž dílny vyšel letošní projekt pro hlavní sezonu, ve spolupráci se svými stálými partnery Muzeem Šumavy Sušice, Správou NP a CHKO Šumava a czechpoint Bayern Zwiesel, jako jeden z hlavních segmentů projektu realizuje celkem čtyři výstavy na téma koní. Na zámku ve Vimperku vám obrazy, kresby a grafiku představí umělci z Plzeňského a Jihočeského kraje a samozřejmě i bavorští sousedé ve výstavních Pozvánka Členové výboru MO STP Vimperk Vás zvou ve čtvrtek 15. května 2008 do Českých Budějovic na jarní HOBBY. prostorách zámku od 3. května do 31. října Vernisáž výstavy se koná v 16:00 hodin. Srdečně zveme k netradiční podívané. Na nádvoří zámku shlédnete drezúru koní za doprovodu hudby v podání Jezdeckého klubu Fenix z Vimperka. Překvapující kolekce obrazů s koňskou tématikou od až neuvěřitelného realismu, přes jemnou impresi akvarelů a podmaleb po umění moderní, je unikátní a dosud nikde v takovém rozsahu nebyla prezentována. Veřejnosti se představí známí a uznávaní umělci vedle regionálních talentovaných laiků, jako je tomu vždy u výstav Šumavské renesance, o. s. Výstava Kůň ve výtvarném umění zahajuje řadu výstav v Sušici a Kašperských Horách letošního projektu Šumavské renesance, o. s. Řemesel spojených s koňmi ve službách člověka, umělecké fotografie koní Šumavy, historii původu koně a vyšlechtěných známých plemen. Iva Sedlářová Cena zájezdu je 130 Kč odjezd autobusu v 7:30 hodin z aut. nádraží Přihlášky u pí M. Hadravové, tel.: Po poněkud mírné zimě provedli přehodnocení vykonané práce za uplynulý rok a z těchto výsledků pak závěrečná konference přijala usnesení, které zavazuje členy MO ČRS k plnění vytýčených cílů na následující období. Hlavní pozornost byla proto zaměřena na plnění brigádnických povinností, bez kterých by nebylo možné docílit zlepšování podmínek pro zarybňování povodí, rybolov i ochranu přírody. Současně bylo vzpomenuto i obětavé práce Rybářské stráže dohlížející na dodržování předpisů, chování u vody a ochraně rybářských revírů. Za významnou součást práce MO je považována práce mládeže v kroužcích o které informoval p. Bláha v minulém čísle Vimperských novin. Dále byl zhodnocen i tradiční rybářský ples, který se konal týden před konferencí a i přes menší návštěvu proběhl v báječné atmosféře a zasloužil si poděkování organizátorům a sponzorům. Naší konference se zúčastnili starosta města Mgr. Dvořák Pavel a Hirman Jindřich za JčÚS ČRS, kteří po pozitivním hodnocení přislíbili podporu našemu snažení. Významnou dubnovou událostí je pro rybáře 16. duben zahájení pstruhové sezony, kdy se rozpoutává souboj s mezi rybářem a jednou z nejkrásnějších ryb našeho povodí, pstruhem obecným. Jsme jako rybáři přírodě vděčni za takového krasavce, ale víme také, že bez našeho přispění by se v našich vodách těžko vyskytoval. Za výbor MO ČRS Jaroslav Král SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁN NÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA srde n zve všechny d ti a jejich rodi e na Kdy? Sobota 31. kv tna 2008 Lesní závod ní V kolik hodin? Prezentace a start mezi hodinou Kde? Kemp na Vodníku, za átek u koupališt Sout žní kategorie: 1. rodi e + d ti do 6 let (neškoláci) 2. rodi e + d ti nad 6 let (školáci) 3. dvojice d tí Bude p ipravena lesní stezka se stanovišti, na kterých budou rodi e a d ti plnit v domostní i dovednostní úkoly a sout že. Pro všechny d ti je p ipravena odm na. Po celou dobu sout že bude otev ena restaurace, kde se m žete ob erstvit. Další informace získáte na telefonním ísle nebo Akce se koná jen za p kného po así bez dešt.

10 10 tel Vimperské noviny 5/2008 Jak jsem potkával Fittiho Narodil se ve Vimperku V den jeho 14. narozenin státní návštěva. Poprvé to bylo někdy v 70. letech minulého století, jel jsem na kole takhle k večeru do sudslavické hospody na jedno pivo a před hospodou jsem dohonil asi pětičlennou skupinu mladíků, jdoucí na chůdách rovněž na jedno pivo. Vedl je Josef Jiroušek, dále jsem tam viděl známého malíře Jendu Vaňka a další. Všichni byli členy vimperského Chudy-klubu a stali se světoznámými tím, že prochodili všechny kopce Šumavy, zdolali Boubín, Velký Javor, Kleť, v Praze vystoupali z Malé Strany na Petřínskou rozhlednu, v Nízkých Tatrách pak zdolali na chůdách jednu dvou tisícovku, jejíž jméno jsem si nezapamatoval. Fitti a jeho kulturní tvorba V té době byl pracovníkem tiskáren. Od dětství se věnoval malování a kreslení pod vedením akademického malíře a učitele Josefa Hodouše a jeho kresby se objevily na výstavách i ve vzdálených státech Číně, Japonsku a Austrálii. Pomalu se začal věnovat i literární činnosti, skládání básní, psaní povídek, pohádek, tvoří písňové texty, vtipy a karikatury. A tak na sebe nenechal dlouho čekat den, kdy jednoho letního dne ve středu k večeru proběhl ve světově proslulé hospůdce ve Zlešicích křest jeho první sbírky básní s takovým zvláštním názvem Milenci musí být nazí. Kdo čekal nějaké nemravnosti, byl zklamán, naopak verše vyžadovaly hodně přemýšlení. Byli přítomni prezident hospody Vašek Trmota, majitel hospody Karel Kožený, houslista Franta Brouček a asi 15 dalších kamarádů. Následovala další díla Usínej o půlnoci, Morituri Salutant, Žena, která nechtěla sex, Pitvání ženy, publikace vydaná pražským nakladatelstvím Alfa Omega. Básník a malíř Josef Fitti je také členem literární skupiny Pegas v Mělníku a pražské skupiny 26. V té době se u jeho jména začalo objevovat i jméno Fitti. Josef byl vyhlášeným řidičem, a tak se někdy kolem 70. let zúčastnil jako motocyklista prvního ročníku Vimperské rokle, který se jel v údolí od Vodníka ke Křesánovu. Při kolizi utrpěl drobný úraz a tak bylo nutno zavolat lékařské ošetření. Na vrátnici v nemocnici měl službu Eman Hubáček a ten po obdržení objednávky pravil k šoférům sanitek dojeďte tam pro toho Fittiho, a tak se slavný Brazilec Fittipaldi, který v té době kraloval závodům F1, stal kmotrem. Výstavy a vernisáže - asi tak v polovině 90. let výstava obrazů v přísálí Kulturního domu. Vystavoval tam i Jan Vaněk, který se vrátil z Chile a přivezl si hezkou dívenku. Líbilo se jí mezi námi, ale druhý den letěla zpět domů - snad v roce 2002 proběhla výstava obrazů Josef Fittiho v bavorském Hinterschmidingu, městě na Zlaté stezce, v budově bývalé solnice, upravené na radnici. Vernisáž výstavy byla pro město velké asi jako Volyně velkou kulturní událostí, sešlo se kolem stovky přátel umění, kteří obdivovali Fittiho tvorbu, k obveselení zahráli harmonikáři bratři Kohoutové - v roce 2007 proběhla výstava obrazů ve výstavní síni v budově Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. Po celý červenec se těšila značnému zájmu budějovických milovníků umění v zámecké galerii v Dubu je zahájena výstava všestranného jihočeského básníka, prozaika a výtvarníka Josefa Fittiho Jirouška. Vernisáže se zúčastnila řada příznivců umění také z Vlachova Březí, Prachatic a Vimperka uvedl Fitti v restauraci LOTTE ve Vimperku 5. ročník vzpomínkového večera na jeho velkého přítele a básníka Karla Kryla. Zúčastnilo se asi 12 lidí, 2 z Prachatic (p. Zdeněk Přibyl s manželkou), a další z Chvalšin. - v červenci 2008 bude výstava jeho obrazů ve Vodňanech. Vojtěch Kohout nejstarší Poděkování za výstavu Je pondělí 3. března a já se chystám do přísálí Městského kulturního střediska Vimperk, kde bude v 10:00 hodin otevřena výstava Třicet dnů pro neziskový sektor osob s handicapem a seniorů, která vznikla pod záštitou místní organizace Svazu tělesně postižených, Městského úřadu Vimperk a Městského kulturního střediska Vimperk. Výstavu zahájila poděkováním Marie Hadravová. Milým vystoupením pásmem básniček a písniček potěšil přítomné pěvecký soubor žáků ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAKTICKÉ a potom už paní Hadravová všechny pozvala k prohlídce výstavy, kde byla soustředěna ukázka krásných rukodělných prací členů neziskových organizací z Vimperska. Svá hodnocení i poděkování zde prezentovali zástupci jednotlivých organizací a také přítomný starosta města pan Mgr. Pavel Dvořák. Jednoduše řečeno, vládla zde V loňském roce vyhlásilo Turistické informační středisko Vimperk literární soutěž pro žáky druhého stupně základních škol na téma: Kam bych pozval(a) kamarády v našem městě, co se mi na Vimperku líbí. Nejlepší práce byly odměněny poukázkou na knihy a zároveň je budeme postupně prezentovat. Dnes uvedeme práci Anežky Holubové z Gymnázia a SOŠe Vimperk: Vimperk Myslím si, že kdybych se většiny obyvatel České republiky zeptala, jestli už někdy byli ve Vimperku, tak jen stroze odpoví: A kde to jako je? A to je podle mého názoru velká škoda, protože je to malebné historické městečko, které by určitě stálo za podívanou. A na jaké místo bych pozvala svého kamaráda? Tak těchto míst je opravdu mnoho, asi bych neměla přesný seznam, ale rozhodně bych doporučila překrásný a honosný kostel Navštívení Panny Marie. Za zhlédnutí rozhodně stojí dům, který je sice příjemná atmosféra a radost nás všech přítomných ze zážitku, který v nás tato neobyčejná výstava zanechá. Určitě by si zasloužila návštěvu co největšího počtu občanů to by bylo tím nejlepším poděkováním pro všechny, kteří se na přípravě podíleli, a také všem vedoucím, učitelům i sestřičkám, kteří s dětmi a seniory pracují, jsou ve stálém osobním kontaktu a starají se o ně s velkou trpělivostí i pečlivostí. Velice mne těší, kolik takových obětavých lidí ve Vimperku žije. A největší poděkování samozřejmě patří všem, kteří na výstavu tak pěkné výrobky připravili. Pokud se tato akce bude konat i příští rok, určitě si ji nenechte ujít. Výstava je velmi povedená a pro lidi, kteří výrobky vytvářeli, i povzbuzující to, co dělají, má cenu! Odcházím z MěKS a u srdíčka mě hřeje krásný pocit. Díky! Za seniory Emilie Bláhová Literární soutěž pro žáky Poděkování velice nenápadný, přesto však významný. Ano, je to nejstarší dům ve Vimperku, dům U Jelena. Návštěva vimperského zámku a muzea by rozhodně také nebyla ztrátou času. Máme zde možnost na okamžik se ponořit do historie města skrze fotky z dob našich prababiček. Pokud bychom měli už dost památek i historie, pozvala bych ho provětrat si hlavu do městského parku s osvěžující kašnou, kde ptáci v létě zpívají a vzduch voní kvetoucími stromy a květinami. Kdyby nám na těch obchůzkách přece jen vyschlo v krku, máme možnost koupit si tu nejlepší zmrzlinu na světě, a to zmrzlinu Opočenskou. Naši prohlídku nejspíše zakončíme procházkou večerním městem. Ulice jsou zahaleny ve tmě a všechno spí, jen lampy lehce osvětlují okolí a v dálce šeptají větvě stromů, jak je vítr lehce pohladil. I já se vracím domů a jsem šťastná, že bydlím v tom úžasném městě VIMPERK. Anežka Holubová Děkuji poctivým nálezcům p. Karpíškovi a kolektivu benzinové čerpací stanice ve starých kasárnách za vrácení ztracené peněženky s doklady i s peněžním obnosem. Vladislav Trojan

11 Vimperské noviny 5/2008 tel MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE Strážníci Městské policie Vimperk v době od do řešili celkem 59 oznámení, jako jsou například tato: Dne ve 14:00 hod. bylo telefonicky oznámeno, že v ulici K. Weise se v panelovém domě pohybují podezřelé osoby. Na místo přijela hlídka strážníků, která provedla kontrolu uvedených osob. Trestná činnost nebyla zjištěna a osoby dům na výzvu opustily. Dne v 19:25 hod. byla hlídka městské policie požádána o asistenci při prověření oznámení, že v domě na náměstí Svobody dochází k fyzickému napadání. Strážníci provedli zákrok společně s Policií ČR, která věc nadále šetří. Dne v 17:10 hod. bylo na linku 156 oznámeno, že na nádraží ČSAD jsou podnapilé osoby, které se zde chovají nevhodně. Věc byla vyřízena strážníky na místě a osoby autobusové nádraží opustily. Dne v 01:45 hod. bylo telefonicky oznámeno rušení nočního klidu na náměstí Svobody ve Vimperku. Po příjezdu strážníků byla věc vyřízena na místě a byl obnoven pořádek. Dne v 15:30 hod. bylo telefonicky oznámeno, že v nemocnici se nachází opilý muž a odmítá její prostory opustit. Po příjezdu hlídky MP uvedená osoba odešla. Dne v 18:25 hod. byla telefonicky oznámena krádež v prodejně Lidl, kdy osmnáctiletý pachatel odcizil láhev rumu. Strážníci vyřídili uvedenou věc uložením blokové pokuty. Dne v 16:20 hod. bylo oznámeno, že na silnici I/4 v úseku od místa zvaného U Kašpírka směrem k motorestu Skalka jsou vytrhané a naházené patníky do středu vozovky. Na místě hlídkou strážníků zjištěn nezletilý a mladistvý pachatel. Věc oznámena jako přestupek správnímu orgánu Městského úřadu Vimperk a Odboru sociální péče o děti a mládež MěÚ Vimperk. Dne v 16:33 hod. telefonicky oznámila vedoucí Penny marketu, že chytili zloděje. Bylo zjištěno, že mladistvý pachatel odcizil čtyři čokolády v celkové hodnotě 99,60 Kč. Věc byla vyřízena uložením blokové pokuty. Dne ve 22:50 hod. bylo telefonicky oznámeno, že z baru v ulici Pivovarská je slyšet hlasitá hudba. Na místo se dostavila hlídka, která zjednala nápravu a celá věc byla vyřízena na místě domluvou. Dne v 08:52 hod. bylo obsluhou kamerového systému zjištěno nedovolené skládání odpadu v prostoru před sběrným dvorem v ulici Sklářská. Věc byla oznámena jako přestupek k projednání správnímu orgánu Městského úřadu Vimperk. Dne ve 14:55 hod. bylo telefonicky oznámeno, že v ul. Žižkova se volně pohybují dva psi. Tito byli strážníky odchyceni a předáni majitelce. Dne v 19:56 hod. bylo telefonicky oznámeno, že v ulici Tovární je parta mladíků bubnující na malé bubínky, kterými ruší okolní obyvatele domů. Hlídka strážníků mladíkům domluvila a ti odešli. Dne ve 20:45 hod. na základě přijatých opatření, vyplývajících z téhož dne zjištěné krádeže svodidel o celkové délce metrů v prostoru cesty býv. střelnice Klášterec směrem na Radost s odhadnutou škodou ve výši Kč, prováděli strážníci Městské policie hlídkování u místa připravených dalších svodidel. V tuto dobu byl zde zaregistrován výskyt vozidla s přívěsem, jehož osádka začala uvedené věci nakládat. Hlídka MP toto vozidlo pronásledovala a zastavila jej v prostoru areálu býv. kasáren U Sloupů, kdy naložená svodidla pachatelé poztráceli cestou. Zjištěny čtyři podezřelé osoby a věc byla předána k dalšímu šetření Policii ČR Vimperk. Dne ve 12:25 hod. bylo telefonicky oznámeno, že v prodejně Lidl zadrželi osobu při krádeži zboží. Na místě zjištěno hlídkou MP, že optické brýle v hodnotě 69 Kč odcizila pachatelka ve věku 71 let. Na místě byla ženě uložena bloková pokuta. Dne v 16:15 hod. bylo telefonicky oznámeno obsluhujícím personálem prodejny Penny market, že v prodejně zadrželi pachatele krádeže ve věku 32 let, který odcizil potraviny v hodnotě 105 Kč. Pachateli uvedeného jednání uložena bloková pokuta. Dne dne v 18:20 hod. bylo telefonicky oznámeno zaměstnanci prodejny Penny market, že v prodejně zadrželi zloděje ve věku 25 let, který odcizil dva kusy Margotky v hodnotě 25 Kč. Věc vyřízena na místě uložením blokové pokuty. Dne ve 23:49 hod. bylo telefonicky oznámeno, že z bytu v ulici K. Weise ve Vimperku je cítit kouř. Strážníkům se podařilo vzbudit nájemníka uvedeného bytu, který si po návratu z restaurace ohříval jídlo a přitom usnul. Škoda na majetku nezjištěna. Dne v 01:00 hod. bylo telefonicky oznámeno rušení nočního klidu v bytě panelového domu v ulici Luční ve Vimperku. Na místě vyřešeno domluvou. Dne v 15:45 hod. bylo telefonicky oznámeno rozbití skleníku v zahrádkách v ulici Čelakovského. Byla provedena fotodokumentace a věc byla předána Oboru vnitřních věcí při MěÚ Vimperk. Dále bylo přijato opatření o zvýšeném dohledu v tomto prostoru. Dne v 09:15 hod. se na služebnu městské policie dostavil oznamovatel, který uvedl, že neznámý pachatel v nočních hodinách z na potřísnil barvou vchodové dveře a okna na škole TGM v ulici 1. máje ve Vimperku. Věc byla hlídkou zadokumentována a postoupena Odboru vnitřních věcí při MěÚ Vimperk. Dne v 13:30 hod. zjistila hlídka městské policie v ulici Na Vyhlídce neoprávněný zábor veřejného prostranství. Na místě pořízena fotodokumentace a věc oznámena Odboru vnitřních věcí při MěÚ Vimperk. Dne v 18:40 hod. bylo telefonicky oznámeno, že obsluha restaurace v ulici Nádražní nechce vyplatit výhru z herního automatu. Oznamovatel odkázán při vymáhání uvedené výhry na občanskoprávní řízení. Dne ve 13:15 hod. telefonicky oznámen výskyt ležícího muže u řeky Volyňky poblíž ulice Špidrova. Strážníkům uvedený muž sdělil, že zde odpočíval a usnul. Dne ve 20:20 hod. bylo telefonicky oznámeno, že v ubytovně v ulici Tovární se zdržuje podnapilý muž, který zde není ubytovaný a obtěžuje nájemníky. Po příjezdu muž uvedený areál opustil. Dne ve 13:20 hod. telefonicky oznámil personál marketu Lidl, že mají v prodejně zadrženého zloděje. Bylo zjištěno, že došlo k odcizení zboží v hodnotě 55 Kč. Přestupek byl vyřešen na místě v blokovém řízení. To je výčet některých událostí, které hlídka městské policie v průběhu uvedeného období řešila. Z celkového počtu 265 sledovaných událostí bylo, mimo uvedený počet oznámení, zjištěno kamerovým systémem 98 přestupků v dopravě. Zbývající počet událostí obsahuje například žádosti o provedení asistencí ze strany městského úřadu, Policie ČR, HZS nebo záchranné služby a další výslednou činnost související s hlídkovou službou strážníků. Dost často se stává, že se nám lidé ozývají s určitým ostychem a omlouvají se aby zbytečně neobtěžovali, ale o to přece vůbec nejde. Není v našich silách, ani možnostech, být najednou všude a všechno vědět, proto se bez spolupráce s obyvateli města neobejdeme a i když se oznámené podezření třeba nepotvrdí, je lepší preventivní výjezd strážníků navíc než případné následky trestného jednání zpracovávat opožděně. To se pachatel zjišťuje podstatně hůř. Pavel Dub vedoucí MP Vimperk Vandalové na malém náměstí neušetřili ani čerstvě zasázené kytky. FOTO L. D.

12 12 tel Vimperské noviny 5/2008 ŠKOLENÍ UČITELŮ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Ve dnech 19. a 20. března 2008 se učitelé odborných předmětů ze SŠ Vimperk zúčastnili 12. mezinárodního odborného semináře na téma DŘEVOSTAVBY, který se konal v prostorách VOŠ a SPŠ Volyně. Akce byla akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V rámci semináře se učitelé seznámili se současným a budoucím vývojem dřevařského průmyslu, s vývojovými trendy v oblasti tesařství i s využitím softwaru pro navrhování dřevěných konstrukcí v praxi. Získané vědomosti budou využity při výuce nového učebního oboru tesař, který bude od září otevřen na naší škole. Mgr. Martina Slámová, Mgr. Jitka Švarcová ZŠ TGM informuje VIMPERSKÉ DĚTI BYLY ODMĚ- NĚNY ZA ÚČAST V SOUTĚŽI Děti ze III. A a IV. A Základní školy T. G. Masaryka ve Vimperku byly oceněny za své projekty v soutěži Města kolem světa. Soutěž, kterou v jihočeském regionu vyhlásila společnost 1. JVS, a. s., pod patronací Nadačního fondu Veolia, měla odpovědět na otázku Jaké je ideální město zítřka očima žáků základních škol?. Zástupci 1. JVS, a. s., předali dětem na počátku dubna cenu za druhé a třetí místo v soutěži. Děti získaly dárek v podobě učební pomůcky Tajemství vody, což je vlastně kufřík, jehož obsah slouží k jednoduchým chemickým pokusům s vodou. Soutěž Města kolem světa je jednou z řady akcí pro děti, kterou pořádá v regionu pro žáky základních škol Nadační fond Veolia společně se společností 1. JVS, a. s., v nichž vyjadřují děti z celého světa své pohledy a vzkazy na ochranu životního prostředí. SŠ VIMPERK NA VELETRHU AMPER 2008 V Praze se ve dnech dubna 2008 konal mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky AMPER Zúčastnilo se ho 32 žáků ze SŠ Vimperk z oboru mechanik elekronik a mechanik elektronických zařízení spolu se třemi učiteli odborných předmětů. Studenti měli možnost si v praxi ověřit znalosti nabyté při výuce odborných předmětů a seznámit se s jejich aplikací v oborech elektroniky, automatizace, měřící techniky, silnoproudé elektrotechniky a výpočetní techniky. Rovněž byl pro žáky připraven zajímavý a bohatý doprovodný program, např. vystoupení zpěvačky Ilony Czákové a dalších populárních umělců. Celkově se exkurze velmi vydařila, negativem byl pouze téměř dvouhodinový průjezd totálně ucpanou Prahou. Ing. Augustin Pešek SOUTĚŽENÍ INSTALATÉRŮ NA KRAJSKÉ ÚROVNI Krajské kolo soutěže UČEŇ INSTALATÉR 2008 se letos uskutečnilo v Táboře. Soutěž byla realizována ve spolupráci s CTI ČR na základě pověření Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Jihočeského kraje. Soutěž proběhla podle propozic, s kterými byly zúčastněné školy seznámeny již v únoru. Vlastní soutěže se zúčastnily dvojice nejlepších instalatérů z Tábora, Písku, Českých Budějovic, Vimperka a Soběslavi. Soutěžící museli prokázat nejen zručnost a přesnost při osazování a připojení otopných těles v mědi a vyhotovení plastového připojení pro vodovod, ale i dokázat odbornost v teoretickém testu. Naši školu nejlépe reprezentoval Lukáš Jiroušek, který skončil celkově na 5. místě. Další soutěž, které jsme se zúčastnili, je již VII. ročník Vědomostní olympiády, kterou pořádá rovněž Cech topenářů a instalatérů ČR. Krajské kolo proběhlo v Plzni, kde se utkali pouze v teoretických znalostech instalatéři z Plzeňského a Jihočeského kraje. Tuto soutěž zaštítila včetně věcných cen firma SYSTHERM v čele s jejím ředitelem Janem Kazdou. Úspěšný byl opět Lukáš Jiroušek, který skončil na 3. místě, Jiří Lang byl pátý. V silné konkurenci oba naši žáci obstáli a za to jim patří dík. Ing. Hana Jelínková, SŠ Vimperk ZÁPIS ŽÁKŮ Základní umělecká škola pořádá ZÁPIS ŽÁKŮ pro školní rok 2008/2009. Zápis se koná od 26. května do 29. května 2008 podle rozpisu, každý den od 16:00 do 18:00 hod. v budově ZUŠ Vimperk. Telefonicky je možno domluvit i jiný termín. Přijímáme děti, žáky a studenty ve věku od 5 do 18 let. Můžete si vybrat ze 4 oborů: hudební 26. května 29. května výtvarný 26. května 28. května literárně-dramatický 26. května taneční 27., 29. května V hudebním oboru vyučujeme hru na tyto nástroje: zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, fagot, trubka, lesní roh, trombon, tenor, baryton, tuba, bicí, akordeon, housle, violoncello, kytara, el. klávesy, klavír. Dále se vyučuje sólový zpěv. Žáci se věnují i hudební teorii. Mají také možnost navštěvovat bezplatně dechový a taneční orchestr, komorní hru a pěvecký sbor. Ve výtvarném oboru se věnují žáci kresbě, malbě, grafice, dekorativním činnostem, modelování, tvarování a keramice. V literárně-dramatickém oboru se žáci věnují dramatickým hrám, interpretací drobných uměleckých děl nebo pohádek, zpracování divadelního představení, vystupování v rámci koncertů, uměleckému přednesu, pohybu, prací s rekvizitou a jednoduchou loutkou. V tanečním oboru se rozvíjí pohybový projev pomocí dětských her a hravých cvičení. Dále se žáci věnují baletu, současnému a lidovému tanci. Také se podívají do zákulisí taneční gymnastiky. Přihlášku dostanete v den zápisu ve škole nebo ji můžete vyplnit na našich internetových stránkách

13 Vimperské noviny 5/2008 tel Z Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické Vimperk OKRESNÍ FINÁLE SŠ V BAS- KETBALU DÍVEK A CHLAPCŮ Pořádající škola Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Vimperk zajistila velmi dobré technické i organizační zázemí pro již tradiční turnaj středoškoláků, konaný tento rok 26. března. O to větší zklamání však zažili pořadatelé při prezentaci. Dvě družstva chlapců a pouze jedno družstvo dívek! Děvčata G a SOŠe Vimperk sehrála utkání družstva A proti družstvu B své školy, zvítězily studentky, které svou sportovní kariéru na škole končí, v poměru 27:18. Mrzí neúčast Gymnázia Prachatice a SPGŠ Prachatice! Tradičně zajímavé utkání, které bylo i finálovým o účast v krajském kole, vybojovala družstva chlapců G a SOŠe Vimperk a Gymnázia Prachatice. Domácí zvítězili po velmi pěkném výkonu 58:18 a 22. dubna 2008 budou náš okres reprezentovat v Soběslavi na krajském finále. Turnaj ozdobila dovednostní soutěž v házení z tříbodového území, zvítězil Míla Půbal (G a SOŠe Vimperk). Jaroslava Hrdinková přihlásili, zodpovědně se na ni připravili a svým krásným a dojemným vystoupením příkladně reprezentovali naši školu. Tato akce byla ukázkou toho, že naše děti a mládež nejsou lhostejní GRBAVICA Dne 15. dubna mělo hned 8 tříd školy možnost zúčastnit se filmového představení s názvem Grbavica. Děj filmu se odvíjí v Sarajevu, v jedné z jeho čtvrtí, nazvané stejně jako tento snímek. Hlavními hrdinkami jsou matka Esma, která po nocích pracuje, a její 13letá dcera Sára. Celý film je protkán snahou Esmy sehnat peníze na dceřin výlet a zároveň zapíráním totožnosti Sářina otce. k negativním jevům, které přináší naše doba, ale že se nad nimi zamýšlí a dokáží proti nim aktivně vystupovat, např. i touto formou. Ing. Dana Frnochová školní metodik prevence Až na konci filmu se dcera dovídá otřesnou skutečnost, že její matka byla znásilněna. Tento film nám dal nahlédnout do chudoby některých balkánských, válkou zničených států, které se teprve dostávají z hospodářské krize. Zároveň poukázal na morální újmu způsobenou vleklými násilnostmi z dob válečných nepokojů. Rozhodně byl pro nás všechny ponaučením. Šimon Blaschko (6.G) ÚSPĚCH SKUPINY ZÍTŘEK V RÁMCI OKRESNÍHO SETKÁNÍ ŠKOLNÍCH METODIKŮ PRE- VENCE Dne 9. dubna t. r. se konalo pod záštitou Pedagogicko-psychologické poradny Prachatice ve společenském sále Základní školy Zlatá stezka setkání školních metodiků prevence prachatického okresu. Tato setkání svolává pravidelně 2 3 x ročně okresní metodik prevence Júsuf Traore, DiS. V uvedený den bylo hlavním tématem schůzky metodiků prevence řešení šikany a agresivity žáků. Celé toto setkání prolínala řada vystoupení žáků ze základních a středních škol, kteří se přihlásili do soutěže Řekněme STOP!!!. Tuto soutěž vyhlásil okresní metodik, mohli se přihlašovat žáci ze všech škol na okrese Prachatice prostřednictvím metodiků prevence na svých školách od 1. února do 19. března t. r. Každá škola mohla vyslat max. 5 týmů, každý tým mohl mít max. 5 členů. Úkolem každé skupiny bylo předvést nějakou aktivitu či výrobek, které byly zaměřeny na boj proti sociálně patologickým jevům (např. kouření, pití alkoholu, užívání drog, šikanu apod.). Žáci si sami mohli vybrat formu a způsob prezentace např. vyhotovit plakáty, obrázky, výrobky, skládat básničky či písničky, hrát scénky, natočit video, vytvořit časopis atd. V této soutěži bylo uskutečněno celkem 22 zajímavých prezentací z 9 škol okresu. Výkony šikovných žáků hodnotila porota složená z přítomných školních metodiků, která shlédla velice poutavá a originální vystoupení např. tance, video, dotazníky, fotografie, píseň, příběhy, časopis. Vystupovali zde žáci různých věkových kategorií, všichni dávali do prezentací svého díla svoji duši a um. Porota hodnotila především originalitu a kreativitu jednotlivých prezentací. S radostí konstatuji, že vystoupení žáků naší školy Gymnázia a SOŠe, Vimperk, Pivovarská 69, bylo hodnoceno jako nejzdařilejší. Žáci třídy 4.G pí prof. V. Huříkové Barbora Alexandrová, Marie Bednaříková, Lucie Klímová, Jana Zývalová a Filip Lukáč si sami ve svém volném čase připravili originální ztvárnění tance, kdy dvě tanečnice představovaly drogy, které postupně ovládnou jednu dívku. Ona má nejlepší kamarádku a svého chlapce, kteří ji ze spárů drog pomohou. Tanec při poutavé hudbě měl vysokou uměleckou úroveň, hloubku a zaujetí. Skupina se pojmenovala Zítřek. Po skončení tanečního vystoupení měli všichni přítomní doslova husí kůži a tanečníci byli odměněni bouřlivým potleskem. Jelikož se jednalo o poslední vystoupení, byla to krásná tečka za celou soutěží. Chtěla bych poděkovat našim šikovným žákům, kteří se aktivně do soutěže Řekněme STOP!!! MATURITNÍ ZKOUŠKY SE ROZBĚHLY Úterý 15. dubna bylo pro maturanty tříd gymnázia a obchodní akademie prvním důležitým termínem pro vykonání maturitní zkoušky. Jako vždy byl začátek zkoušky dospělosti ve formě písemné práce z českého jazyka a literatury. Celkem 4 hodiny času měli maturanti na její zpracování a mohli vybírat ze čtyř témat. Na základě návrhů témat, předložených sekcí českého jazyka a literatury, stanovila ředitelka školy v souladu s vyhláškami č. 442/ 1991 Sb. a 672/2004 Sb., o ukončování studia na středních školách, ve znění pozdějších předpisů, 9, odst. 11, čtyři témata: TŘETÍ SBÍRKA PRO ADOPCI NA DÁLKU Před dvěma lety se rozhodla letošní třída 8.G vstoupit do projektu adopce na dálku a získat pro něj vyučující i ostatní spolužáky školy. Celá věc se podařila a adoptována byla tehdy devítiletá indická dívka Rebecca. Projekt pokračoval i v roce 2007, kdy se podařilo opět nashromáždit dostatečný objem dobrovolných 1) Toho rána se na břehu objevil vrak podivné lodi... (vypravování) 2) Láska je síla, která proměňuje a zlepšuje Duši světa. Když milujeme, vždycky si přejeme být lepší, než jsme. P. Coelho (úvaha) 3) Život je zajímavý právě pro tu možnost uskutečnit nějaký sen. P. Coelho (volný útvar) 4) Ten člověk je pro mě záhadou (charakteristika) Věříme, že si každý z maturantů vybral pro sebe to správné téma a že si jeho zpracováním vytvořil dobrou výchozí pozici pro ústní zkoušky, které již klepou na dveře. finančních prostředků. Třetí sbírka v letošním roce přinesla nejvyšší částku, vybráno bylo celkem Kč. Tato suma pomůže tedy i dalším roce malé Rebecce naplňovat její sen, který by jinak nebyl možný, a to stát se ošetřovatelkou. Studentům i vyučujícím školy pak patří poděkování za projevenou solidaritu s lidským osudem a za ochotu pomoci. PRÁCE NA ŠVP POKRAČUJÍ PLNÝM TEMPEM Od školního roku vstoupil v platnost školní vzdělávací program, zpracovaný pro nižší stupeň víceletého gymnázia. Letos se podle něj učí v primě, v dalších letech bude postupně zaveden i do vyšších ročníků. Práce na tvorbě vzdělávacích programů ale neustaly, protože od budou s výukou podle ŠVP začínat i třídy vyššího stupně osmiletého gymnázia, čtyřletého gymnázia a také obchodní akademie. Úkolem školy je tedy vytvořit celkem 4 další školní vzdělávací programy, které budou určovat další vývoj školy a její zaměření. S jednotlivými kroky tvorby ŠVP jsou pravidelně seznamováni členové Školské rady, při diskuzi panuje shoda ohledně budoucí orientace školy. Roman Hajník

14 14 tel Vimperské noviny 5/2008 Pohádková noc s Andersenem O pohádkové Noci s Andersenem z 28. na 29. března se spalo i v Městské knihovně ve Vimperku. Hlavním tématem celého večera byla oslava narození šumavského spisovatele Karla Klostermanna (r. 1848). Pro děti byla připravena beseda o spisovateli, četly se úryvky z jeho tvorby a povídalo se o životě na Šumavě v 19. století. Za tmy (s baterkami) jsme všichni vyrazili na procházku Vimperkem. Po cestě děti plnily úkoly a odpovídaly na otázky, týkající se historie i současnosti Šumavy. Poslední úkol nás zavedl na zámek, kde se nám zjevila Bílá paní (díky studentskému divadelnímu spolku Spirála)... i když se Bílá paní podle pověsti na místním zámku nevyskytovala, děti si úžasně zdůvodnily, proč tam vlastně je... zkrátka si z Jindřichova Hradce udělala výlet do Vimperka... podle pověsti tu měl bloudit osel, ale toho se nám bohužel nějak nepodařilo Závěr noci s Andersenem Literární soutež pro deti Kolik let by oslavil Harry Potter letos 31. července, kdy se podle knihy narodil? Podepsané odpovědi nám přineste do MěK do konce května, vylosovaní výherci budou obdarováni knižní cenou. sehnat... no třeba příště... Ze zámeckých arkád jsme putovali na historické náměstí, kde byl ve staré zvonici ukryt poklad. Děti po jednom vstupovaly do temného prostoru a jen s baterkou pátraly po Klostermannově lékařském kufříku, ze kterého měly donést část mapy Šumavy. Celým Vimperkem se nesl pískot dětí, jak se bály... ale všechny strach statečně překonaly. Společně jsme pak vystoupali ke zvonu a hodinovému strojku, který právě odpočítával 22. hodinu. Zmrzlí, špinaví, ale šťastní jsme všichni dorazili do knihovny, kde jsme již v teple soutěžili, skládali z útržků celou mapu Šumavy, vyráběli strašidýlka, psali psaníčka, kterými jsme zdobili strom-pohádkovník, aby si i ostatní mohli přečíst o tom, co se o kouzelné Noci s Andersenem v knihovně vlastně dělo. Děti plné dojmů ulehly pozdě k ránu a podle jejich ohlasů se už zase těší na nějaké to spaní v knihovně. Osmá společná pohádková Noc s Andersenem rozestlala dětem spacáky ve více než 664 řádně evidovaných spacích a čtecích místech střední Evropy. Této akce se v letošním roce zúčastnilo celkem dětí a dospělých, kteří na vlastní kůži zažili kouzlo společného pohádkového večera. Ten byl umocněn tím, že nás vzájemně spojovala elektronická konference Andersen a noční chat dětí. Speciálně pro tuto noc byla zkomponována i znělka, kterou jsme naše setkání v knihovně zahajovali. Společné soutěže nocujícím dětem, kromě knihovnic, připravila i nakladatelství Fragment, Computer Press a Albatros. Tajuplný Čtisibrýl Ušatý z Národní knihovny vymyslel záludnou literární otázku, na kterou jsme s dětmi správně odpověděli a ovou noční poštou ji odeslali do Prahy. Na Slovensku se do mediální kampaně zapojil i Slovenský rozhlas a po celý den a noc vysílal speciální andersenovské vstupy s reportážemi a četbou slovenských pohádek. Pozdravy dětem přišly noční poštou i ze Slovinska a Polska. Věříme, že se dětem náš společný večer líbil a že si ho příští rok opět zopakujeme... fantazie máme, my knihovnice, na rozdávání... M. Šmídová, E. Buryanová, A. Bendeová CENTRUM PRO RODINU Oblastní charita Vimperk Služba pro rodiny s dětmi a Mateřské centrum Budulínek Pasovská 175 (vedle Elektro Konopka), Vimperk kontakt: , otevřeno pondělí až pátek od 7:30 do 16 hodin a dále podle programu MĚSTO DĚTÍ VERNISÁŽ VÝSTAVY DĚTSKÝCH PRACÍ Pondělí v 16 hodin v Turistickém a informačním centru (náměstí). Výstava je součástí kampaně Město pro děti, jejímž cílem je upozornit na stav veřejných prostranství z uživatelské roviny malých dětí: představit veřejnosti místa, která mohou být příkladem, a tam, kde stav nevyhovuje, hledat řešení na zlepšení. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: PÁTEK :30 11:30 Budulínkův cirkus pro rodiče s dětmi ve věku 0 až 5 let. 14:00 vystoupení romského tanečního kroužku. 14:30 15:30 Cirkus Budulinus pro děti starší a pokročilé, neboli pro školáky. PROSTŘEDÍ PŘÍZNIVÉ PRO RODIČOVSTVÍ ANEB JAKÉ POD- MÍNKY POTŘEBUJEME K VÝCHOVĚ DĚTÍ? Středa 21. května v 16:30 hodin. Diskuze v rámci kampaně Sítě MINE (mezinárodní síť MC) s cílem posilování úlohy rodičů. Mimo jiné budeme mluvit o vlivu médií na děti, MŠ a ZŠ, rozdělení rodičovských rolí, slaďování pracovních, rodinných a osobních zájmů, vztahu výchovy k životnímu prostředí či o vlivu zákonů na život vaší rodiny. Odbornou psychologickou stránku problematiky zaštítí PhDr. Alena Wagnerová. TAŠKA NA ŠAŠKA TVOŘIVÁ DÍLNA Úterý 27. května v 18 hodin. Ubrousková technika na textil KVĚTEN KVETEM! Hurááá! Sláva! Vivat! Jupíííííí! MÁME NAROZENINY! Na dortu budeme mít první svíčku a velice rádi bychom při této příležitosti poděkovali těm, kteří se s námi během uplynulého roku na chodu a budování Centra podíleli a pomáhali dobrým srdcem i dobrým slovem společnému dílu. A nám všem, kteří tuhle káru potáhneme dál, přejme stálou zásobu dobré nálady i dobré vůle do roku dalšího. V programu najdete pravidelné akce i akce speciálně narozeninové, na nichž Vás rádi přivítáme. U příležitosti narozenin také vypouštíme do života specialitu nejspeciálnější, a to Klub rodičů, který jsme Vám letos slíbili. Informace Vám rádi podáme v Centru. Bc. Zuzana Bláhová, vedoucí Centra pro rodinu přineste si obyčejnou látkovou tašku (koupíte v Lidlu nebo ušijete) a obrázkový ubrousek podle Vašeho výběru. CVIČENÍ PRO MAMINKY (I TATÍNKY!) S DĚTMI Pod novým vedením ve starém čase! S cvičitelkami je možno se individuálně domluvit i na návštěvách lekcí určených pro jinou věkovou skupinu (např. pokud byste kvůli spánkovému režimu Vašeho dítka nestíhali Vaši skupinu). Od 9 hodin děti ve věku 12 až 24 měsíců, od 10 hodin děti ve věku 2 až 3 roky l. skupina, od 11 hodin děti ve věku 2 až 3 roky ll. skupina, od 16 hodin předškolní děti. ZDRAVÉ PÍSKÁNÍ CVIČENÍ DECHU S FLÉTNOU Každý čtvrtek v 16:30 hodin. A POZOR! V novém provedení jarní hravosti. LOGOPEDICKÁ PÉČE Každé liché pondělí a pátek od 7:30 do 12 hodin, objednávky na tel KONZULTACE S PSYCHOLOŽKOU Každý čtvrtek od 13 do 15 hodin, objednávky na tel PRAVIDELNÉ AKCE, JAK JE UŽ ZNÁTE Krátkodobé hlídání dětí, masáže rodičů na rodičovské dovolené, dopolední jazykové kurzy, Odpolední školička. Projekt je realizován z dotace MPSV, MŠMT a RVZRK.

15 Vimperské noviny 5/2008 tel SLOVÍČKO FARÁŘE Známky Ducha Nevidíme Boha, ale vidíme jeho dílo Byl to dobrý katolík. Ale jednoho dne zjistili, že je členem nové sekty, dost podivného rázu. Když měl vysvětlit, v co vlastně věří, ztrácel se ve všeobecných frázích. Ale svůj přestup k sektě odůvodňoval horlivě: U nás se přítomnost Ducha svatého cítí, ve vašich kostelech je všechno studené. Má pravdu? Je možno Ducha svatého cítit? Duch svatý je Bůh a Bůh je neviditelný. Jak můžeme tedy poznat, že někdo je duchovní v pravém slova smyslu? Bůh je sice neviditelný, přesto však víme jistě, že je. Poznáváme to ze znamení jeho působnosti. Totéž platí o přítomnosti Ducha svatého v člověku. I tu jsou jistá znamení, z kterých se dá usuzovat, že je někdo opravdu duchovní. Která z nich jsou nejpůsobivější? Otázku o duchovní hodnotě lidí položili v prvních dobách křesťanských zvláště tzv. gnostikové. Tito sektáři rozdělili lidi na tři skupiny: lidi hmotařské, lidi se zájmy duševními a nakonec ty, kteří jsou skutečně duchovní. Ti poslední se poznají podle toho, že dospěli ke gnosi, tj. k vyššímu poznání božských věcí. Znají to, o čem ostatní nemají potuchy. Proti gnostikům psal Irenej z Lyonu. Všiml si, že se tu dopouštějí především dvojího omylu. Nesmíme rozdělovat lidi do skupin tak, aby jedni byli zásadně a trvale vyšší než druzí. Kristus slíbil svého Ducha všem křesťanům, mohou být tedy duchovní všichni. Nemohou snad dospět k vyššímu poznání tajemství. V tom však není pravá duchovnost. Neklamným znakem Božího Ducha v člověku je naopak láska: Podle toho poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem (Jan 13,35). Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící zvon (1 Kor 13,1). Je to odpověď jednoduchá, plně pravdivá, odpovídající evangeliu. Přece však nerozřeší všechny pochybnosti. Jak poznáme, že někdo má opravdovou lásku? Vždyť láska je Bůh (1 Jan 4,8) a Bůh je tajemství. Posuneme tedy základní otázku poněkud dále: Jaké jsou známky, že někdo má pravou lásku? Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život (Jan 15,13). V duchu těchto slov se v církvi od samého počátku považovalo za neklamnou známku svatosti mučednictví pro Krista. Řadu uctívaných světců otvírají tedy mučedníci. To, že vydrželi muka a dokázali položit život v slabosti těla, je zřejmý důkaz síly Ducha, který je posiloval. Není ovšem dáno všem, aby krví potvrdili své sjednocení s Bohem. Proto už sv. Irenej (který sám umřel jako mučedník) upozorňuje, že i ostatní věřící mohou vydat svědectví o lásce Boží a Duchu svatém skrze víru a neporušený život. Teologové i dnes hájí, že bez milosti Boží nemůže nikdo plně zachovat zákony mravnosti. Žije-li někdo z víry a zachovává-li přikázání, je to známka, že je Bůh s ním. Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje (Jan 14,21). Známkou duchovního člověka je tedy čistá víra, dobrý život, ctnosti, neporušené mravy. Co pak soudit o jiných, mimořádných znameních milosti? Pokud jde o vidění, zjevení, extase apod., bývá církev dlouho zdrženlivá v úsudku. Je tu totiž velké nebezpečí klamu i nemoci. Kromě toho sv. Jan Klimak pochybuje o užitečnosti některých zjevení. Kdosi mu řekl: Blažené oči, které viděly anděla! Odpověděl suše: Daleko blaženější je ten, kdo vidí svůj vlastní hřích! Z toho ovšem neplyne, že nejsou též zjevení i vidění pravá. Mívají obyčejně zvláštní poslání. Nedá se však neomylně usuzovat, že by se jich dostalo vždycky jenom těm, kteří jsou duchovně vyspělejší než jiní. U obyčejných křesťanů odhadujeme jejich pokrok v duchovním životě podle správnosti a jasnosti svědomí, citlivosti pro dobro. Vždyť zbožnost je podle sv. Tomáše Akvinského pohotovost pro všechno dobré. Boha vidět nemůžeme, říká sv. Řehoř Veliký. Vidíme však jeho dílo. Totéž platí i o Duchu svatém v srdci člověka. Vidíme-li podivuhodné skutky, jsme jisti, že v mysli lidí, kteří je konají, bydlí Bůh. kardinál Tomáš Špidlík (zdroj: RadioVaticana.cz) Blahopřejeme Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní výročí v měsíci dubnu 2008 Daruše Vodvářková Marie Čermáková Kristina Potužáková Marie Krejsová Soňa Hambalková Jiří Kotál Anna Geierová Marie Kadlecová Vojtěch Preněk Ludmila Matějková Jaroslav Škopek Jaroslav Myslík Růžena Žižková František Macháč Touto cestou přeje Město Vimperk oslavencům hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. Helena Váchová, matrikářka Vimperští senioři Vás srdečně zvou na MÁJOVOU VESELICI Koná se v sále společenského domu Cihelny ve Vimperku ve středu 14. května 2008 od 14 hodin. Účast přislíbili naši partneři z Č. Krumlova, Chvalšin, Kaplice a Vlachova Březí. VIMPERŠTÍ, PŘIJĎTE! Mnozí z Vás tomuto zařízení pomáhali formou brigád při jeho vzniku a prožili zde nejednu hezkou chvíli. Naše nabídka se nemusí opakovat! Vstupné 40 Kč. Bezbariérový vstup a pohyb po celém zařízení. Parkování na vlastním parkovišti. Pojďte s námi První letošní výlet Spolku na ochranu šumavské přírody ve Vimperku povede v sobotu 17. května své účastníky od bývalých kasáren U Sloupů přes Klášterec do Vimperka. Po trase účastníky doprovodí Dušan Žampach. Účast veřejnosti je možná na vlastní náklady a nebezpečí. TĚŠÍ SE NA VÁS POŘADATELÉ! Odjezd z Vimperku autobusem v 8:42 hod, předpokládaný příchod do Vimperka je kolem poledne. O dalších chystaných akcích spolku se mohou zájemci dovědět více také na Dušan Žampach předseda spolku

16 16 tel Vimperské noviny 5/2008 i TURISTICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO VIMPERK nám. Svobody Vimperk Otevírací doba: po pá 9:00 11:30 12:30 16:00 hodin Služby: prodej map, pohlednic, brožur, kreseb Vimperka a okolí, suvenýrů internet pro veřejnost kopírování, vázání k dispozici novinová výstřižková služba aktuality Vimperska pro potřeby studentů apod. informace o historických a kulturních památkách Vimperska a Šumavy informace o přírodních a technických památkách Vimperska a Šumavy kontakty na ubytování a stravování zajišťování provozu Minimuzea Zlaté stezky a prohlídky Městské zvonice výroba a prodej vlastních propagačních materiálů Galerie Bílá vrána TIS Vimperk Infobox dětský koutek (bez hlídací služby) Naše nabídka: Časopisy Šumava (čtvrtletník správy NP a CHKO Šumava příroda, zajímavosti, historie); Vítaný host na Šumavě a v Českém lese (čtvrtletník příznivců přírody, památek a lidí) Publikace Šumava (ČJ, NJ, AJ) panoramatická mapa Šumavy, zajímavosti Šumavy (Tajemná jezera, Krajina a architektura, Šumavské pláně, Zlato Šumavy, atd.); Vimperské památky (ČJ, NJ, AJ); Vimperk a okolí informace o městě pod Boubínem a jeho okolí; historie a dnešek; Zlatá stezka; co stojí za vidění; atd. Mapy Šumava (různé oblasti) cyklistické; turistické; vodácká mapa; mapa tajemných míst JČ; mapa hrady, zámky, pivovary; turistika na koni; kempy JČ; atd. Skládačky (NP a CHKO Šumava) Vchynicko-Tetovský plavební kanál (ČJ, NJ), Medvědí stezka (ČJ, NJ), Šumavou po stopách zlatokopů, Poledník (ČJ, NJ, AJ), Slatě (Tříjezerní, Jezerní, Chalupská), Šumava geologie národních parků, Fauna a flóra Šumavy, Ledovcová jezera Turistické známky Vimperk, Boubínský prales, Schwarzenberský plavební kanál Sběratelské karty Cesty ke hvězdám Vimperk Odznak na hole Cykloznámka (č. 21 Vimperk) odznak, připomínající a oceňující projetí značených cyklotras Pohlednice, průvodce, Pohádkový pas, Vandrovní knížka, Pohádková známka, atd. ZDARMA časopis TIM (měsíčník Turistický informační magazín); Vimperské noviny; propagační materiály Kontakt: tel.: fax: SLUŽBY VE VIMPERKU KNIHOVNA Městská knihovna Vimperk Nádražní 274, tel.: Výpůjční doba pro dospělé: po, čt 10:00 11:30 hod., 12:30 18:00 hod. st 12:30 16:00 hod Výpůjční doba pro děti: po, st 12:30 16:00 hod., út 12:30 17:00 hod. Internet: ve výpůjčních hodinách pro dospělé. VEŘEJNÝ INTERNET Turistické informační středisko Vimperk po pá 9:00 11:30, 12:30 16:00 MUZEUM Zámek Vimperk; zavřeno otevřeno každý den mimo pondělí od 9:00 do 16:00 hodin (poslední prohlídka v 15:30) MINIMUZEUM náměstí Svobody 8 Otevírací doba v pracovní době TIS. Po dohodě s referentkou TIS. MĚSTSKÁ ZVONICE Otevírací doba v pracovní době TIS. Po dohodě s referentkou TIS. GALERIE U ŠAŠKA předsálí MěKS Vimperk GALERIE BÍLÁ VRÁNA Turistické informační středisko, náměstí Svobody 42; Výstava fotografií Ing. Martina Kalouse S objektivem kolem Vimperka BOHOSLUŽBY Kostel Navštívení Panny Marie: út 18:00 hod., čt 18:00 hod., pá 18:00 hod., so 18:00 hod., ne 8:30 hod., 18:00 hod. KS SLOVO ŽIVOTA Čelakovského 345, Vimperk; Sportovní klub a hostinec U Žida ve Svaté Máří Vás zvou na SLAVNOSTI PIVA června 2008 Svatá Máří Putování s kaprem Jakubem Turistické informační středisko ve Vimperku připravuje ku příležitosti zahájení letní turistické sezóny, pro děti 1. stupně základních škol, malé poznávací putování po okruhu městem Vimperk Putování s kaprem Jakubem. Putování proběhne dne 14. června 2008 v časovém rozmezí od 10:00 do 12:00 hodin. Start bude v Turistickém informačním středisku, kde každý účastník obdrží plánek s trasou a záchytnými body, kde dostane razítko a najde odpovědi na připravené otázky. Cílovým bodem bude opět Turistické informační středisko, zde každý úspěšný účastník obdrží malou odměnu a zároveň bude připraveno malé občerstvení. Navíc tento den bude pro děti internet zdarma. Pokud budete mít zájem, vyplňte přihlášku a nejpozději do 30. května 2008 ji odevzdejte do Turistického informačního střediska, kde budete zaregistrováni. Pozor! Počet účastníků je omezený, proto neváhejte a včas se přihlaste. S sebou si vezměte dobrou náladu, popřípadě rodiče, babičku, či dědečka a nezapomeňte pláštěnku a tužku. Přihláška na Putování s kaprem Jakubem dne Jméno a příjmení Podpis žáka Modlitební setkání každé pondělí od 18:30 hod. Biblické vyučování každý čtvrtek od 18:30 hod. Bohoslužba každou neděli od 15 hod. Kontakt: P. O. Box 6, Vimperk; tel.: KYNOLOGICKÝ KLUB Vimperk, ul. Karolíny Světlé (směrem na Pravětínské údolí) Obranářský výcvik: individuálně podle dohody Výcvik psů: ne: 9:00 12:00 hod. EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ Misijní stanice Vimperk; Shromáždění: neděle, kromě první neděle v měsíci Hotel Anna od 10:00 hod. Kontakt: Neužil Zdeněk, tel.: Třída a škola Podpis rodičů (zák. zástupce)

17 Vimperské noviny 5/2008 tel DDM Vimperk informuje Dne se v 9:00 hod. sešlo téměř 100 dětí z Vimperka a okolí v tělocvičně ZŠ Smetanova, aby si již tradičně zahrály vybíjenou. Turnaj ve vybíjené o Velikonočního beránka se konal již po čtvrté, jeho pořadatelem je DDM Vimperk. Hrálo se ve třech kategoriích, děti si sami utvořily sedmičlenná smíšená družstva, role rozhodčích se opět ujaly paní učitelky V. Lehečková, M. Mondlová, J. Hudečková a Z. Jandová ze ZŠ TGM ve Vimperku, které jsou zároveň našimi externími pracovnicemi v zájmovém útvaru házené. Nejlepší družstvo v každé kategorii si po skončení zápasu s chutí pochutnalo na sladkém velikonočním beránkovi. Také v pátek nezůstaly dveře v DDM uzamčeny. Dopoledne se zde sešlo 16 tvořivých dětí, aby si vytvořily a pak domů odnesly velikonoční dekoraci z březového proutí. DDM děkuje paním učitelkám a všem dětem za účast a těší se opět na další setkávání v DDM. Jitka Martanová vedoucí pracoviště DDM Vimperk. Bike klub a město Vimperk Vás zvou na Jarní vyjížďku na kolech s nestorem vimperské cyklistiky V. Kohoutem odjezd v 10:00 hod. z vimperkého náměstí Trasa a tempo budou přizpůsobeny pro celou rodinu. Zakončení vyjížďky bude v restauraci ve Štítkově, kde k dobré náladě bude hrát na harmoniku V. Kohout V květnu a v červnu každé úterý a čtvrtek od 17:30 zve trenér ALEŠ MORAVEC zájemce o bikros na bikrosové hřiště Na Fišerce. Stačí horské kolo, odvaha a chuť do tréninku. Bikros jezdí kluci i holky, už od 6 let! Bike klub Vimperk ŠUMAVAN VIMPERK domácí zápasy jaro (so) 10:00 h Vimperk Loko ČB žáci (so) 17:00 h Vimperk Husinec muži (ne) 10:00 h Vimperk Osek dorost (ne) 14:00 h Vimperk Čkyně přípravka (so) 10:00 h Vimperk Týn n/vltavou žáci (so) 17:00 h Vimperk Vacov muži (ne) 10:00 h Vimperk Volyně dorost (so) 10:00 h Vimperk Lhenice dorost (so) 17:00 h Vimperk Lhenice muži (ne) 9:00 h Vimperk Milevsko žáci (ne) 14:00 h Vimperk Stachy přípravka HC Pandy Vimperk Uplynulá sezóna byla pro minihokej druhých tříd velmi úspěšná. Hokejisté druhé třídy obsadili vynikající 3. místo v krajské soutěži. Dále obsadili první místo na Vánočním turnaji, pořádaném místním HC Vimperk, a první místo v turnaji druhých tříd konaném v Soběslavi. V náročnějších zápasech využívali nejen to, co je trenéři učili, ale hlavně ukázali svoje bojovné srdíčko. Je to vynikající úspěch. Ono totiž není jednoduché trénovat malé neposedy nabité energií na rozdávání, obzvlášť, když trénink začíná již ve 14:30 (nakonec posunuto z 12:30) tedy v době, kdy je ještě většina dospělých v zaměstnání a není jednoduché si vždy udělat čas. Nebýt obětavých tatínků trenérů, kteří čas kradou jak jen se dá, asi by se ve Vimperku ani nehrálo. O to víc mě mrzí, že vedení oddílu ve Vimperku se o toto příliš nestará (alespoň z mého pohledu ne). V řadě jiných oddílů se o svůj potěr starají lépe. Letos poprvé jsem zaznamenala reklamu na školičku bruslení. Je potřeba udělat nábor mezi kluky (a možná nejen mezi nimi, vždyť na Vánočním turnaji byla v dovednostních soutěžích nejrychlejším bruslařem vyhlášena dívka). Ale nepřišlo to příliš pozdě? Letos hrálo ve druhých třídách 10 kluků. To jsou dva sv t odsávací techniky útoky po čtyřech, jeden brankář a jeden náhradník. Běda, když někdo onemocněl. Stejná situace je i v jiných třídách. Na druhou stranu hokejová sezóna ve Vimperku je jednou z nejméně finančně náročných a do začátků poskytuje oddíl žáčkům hokejovou výstroj. Lední hokej je jedním z nejdražších sportů, ale určitě je lépe takto investovat, pokud to jde, než nechat dítě bezprizorně běhat kolem paneláků či sedět u počítače nebo televize. Myslím, že se i nám, rodičům, několikrát povedlo sezónu klukům zpestřit. Například vánoční trénink zápas maminky proti synáčkům se společným posezením v kabině, vánočním stromkem a malými dárky, poslední trénink opět hokejové utkání maminky proti synáčkům, nebo závěrečná rozlučka s bojovou hrou O poklad, na jejímž konci čekaly nové tašky na hokejovou výstroj (hradili rodiče), nebo 5 dortů slíbených před zápasem za vítězství s jedním z nejnáročnějších soupeřů, který kluci nakonec vyhráli. Myslím, že nejen oni, ale i my dospělí jsme se společně dobře bavili. A jaká bude příští sezóna, bude-li vůbec nějaká? Budeme se muset nechat překvapit. Nezbývá než věřit, že když jsme si zachovali zimní stadion, zachováme si i naději, že v něm nakonec bude mít i kdo hrát. Marie Hercová (so) 10:00 h Vimperk Doubravice dorost (so) 10:00 h Vimperk Čkyně dorost (so) h Vimperk Strunkovice muži (ne) 9:00 h Vimperk Roudné žáci (ne) 14:00 h Vimperk Prachatice přípravka (so) 10:00 h Vimperk Strakonice žáci (so) 17:00 h Vimperk Netolice muži (ne) 10:00 h Vimperk Netolice dorost KLIMAUT spol. s r.o. provozovna: Klostermannova 367; Vimperk tlf.:

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk Zápis ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 09.03.2015 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk Přítomni: Stanislav Hlava, Mgr. Josef Bejček, Mgr. Dagmar Rückerová, MVDr. Šárka Janásková,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007 Usnesení č. 836 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.07.2007 Usnesení č. 837 Rada města souhlasí s umístěním pojízdné čistírny peří

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 28.06.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 28.06.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 28.06.2010 Usnesení č. 648 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 14.06.2010. Usnesení č. 649 Rada města souhlasí v souladu s 719 občanského zákoníku

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění.

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav

Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav Na základě dotazu občanů před jednáním Zastupitelstva města Vimperk dne 04.03.2013 Vás informujeme o procesu uplatňování záručních oprav. Odbor

Více

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18. 1. 2012 ve Stožci

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18. 1. 2012 ve Stožci Z Á P I S z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18. 1. 2012 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 11. 1. 2012. Jednání

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

S C H V A L U J E : 1. Zapisovatelkou dnešního jednání p. Přílepkovou a ověřovateli zápisu p.rolníkovou, p. Švehlu.

S C H V A L U J E : 1. Zapisovatelkou dnešního jednání p. Přílepkovou a ověřovateli zápisu p.rolníkovou, p. Švehlu. U S N E S E N Í Zastupitelstva obce MALENICE č. 5/2011 ze dne 27. června 2011 V souladu s ustanovením 84 odst.2. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce : S C

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR3-12/2015 Datum jednání: 12.05.2015 Žádost o povolení venkovního sezení u NONSTOP baru Nepomuk čp. 152 (USN-R3-313/2015) Nesouhlasí S umístěním venkovního sezení u NONSTOP baru v Nepomuku

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným I. Obchodní firma Obchodní firma zní: EKO servis Zábřeh s.r.o. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti je: Zábřeh, Dvorská 1491/19, PSČ 789 01. III.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.12.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

U s n e s e n í ze 42. schůze rady města Hustopeče dne 06.12.2011

U s n e s e n í ze 42. schůze rady města Hustopeče dne 06.12.2011 U s n e s e n í ze 42. schůze rady města Hustopeče dne 06.12.2011 Rada města schválila: 1) Dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Záměr města na pronájem pozemku p. č. KN 5429/66, vedený jako trvalý

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001.

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Příloha USNESENÍ z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Pořad jednání: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Rozpočtová opatření

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více