Městské centrum komplexní péče má nový společenský sál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městské centrum komplexní péče má nový společenský sál"

Transkript

1 Číslo: 1 ročník: ledna 2012 cena: 10 Kč Městské centrum komplexní péče má nový společenský sál Investor: Město Benátky nad Jizerou Investiční náklady: stavba: Kč vybavení: Kč Termín realizace: 08 11/2011 Zhotovitel: ZETA Benátky s.r.o., Letní Stadion 660, Benátky nad Jizerou Projekt: Ing. arch. Jan Foit Dodavatel nábytku: PAVI Interiéry Roman Pavlík, Václava Klementa 442, Mladá Boleslav Parametry díla: Sál pro cca 50 osob s vnitřním pódiem, malá kuchyňka a sociální zařízení. Součástí přístavby je venkovní pódium se zpevněnou plochou a místo pro posezení s venkovním grilem. (Více na straně 2) Slavnostní přestřižení pásky provedl starosta města Jaroslav Král, ředitelka MěCKP Jaroslava Hlaváčková a společník a jednatel zhotovitelské firmy ZETA s.r.o. Stanislav Svoboda (vpravo) Od ledna 2012 nová úprava Zpravodaje Rekonstrukce dřevěné lávky na Křemeni Zápisy do prvních tříd Krajského přeboru v minivolejbale se zúčastnilo 31 družstev Benátky mají svou smuteční obřadní síň

2 zprávy z benátecké radnice Přístavba společenského sálu k budově Městského centra komplexní péče byla dokončena V novém společenském sále při MěCKP byl 22. prosince 2011 slavnostně zahájen provoz Město Benátky nad Jizerou na seniory nezapomíná Ve čtvrtek 22. prosince 2011 byl slavnostně zahájen provoz nového společenského sálu, který byl vybudován jako přístavba k budově Městského centra komplexní péče. Záměrem přístavby tohoto společenského sálu bylo zkvalitnění kulturních a společenských možností pro klienty městského Domova seniorů a pro využití těchto prostor Klubem pro seniory města. Slavnostní okamžiky zahájil starosta města krátkým proslovem, ve kterém poděkoval všem, kteří se na výstavbě a zprovoznění společenských prostor podíleli a přáním, aby se v nových prostorách cítili senioři dobře, aby tady prožívali oni i ti, kteří o ně pečují, chvíle plné pohody. Pásku slavnostně přestřihl starosta města Jaroslav Král, jednatel a spoluvlastník zhotovitelské firmy ZETA s.r.o. Stanislav Svoboda a ředitelka Městského centra komplexní péče Jaroslava Hlaváčková. Na slavnosti nechyběl ani projektant společenského sálu Ing. arch. Jan Foit, Roman Pavlík, jehož firma PAVI Interiéry zajistila vybavení nových prostor a vedoucí Klubu pro seniory města Milena Vraníková. Mezi přítomnými byli a s přítomnými seniory hovořili i benátečtí zastupitelé, kterým to v ten den jejich pracovní povinnosti dovolily. A hlavně tady byli klienti městského Domova seniorů, návštěvníci Klubu pro seniory i ti, kteří sledují a zajímají se o události v našem městě. Zástupci sdělovacích médií si pořizovali fotografie, rozhovory, točili kamerové záběry. Pro všechny bylo připraveno pohoštění, k poslechu i tanci hrál Roman Pavlík. Společenský sál se všem přítomným moc líbil, všude byla slyšet slova chvály a díků. Městský Domov pro seniory uspořádal hned v den slavnostního otevření v podvečerních hodinách první akci v nových prostorách. Klub pro seniory se do nových prostor přestěhuje v průběhu ledna emje Informační systém na Husově náměstí Během rekonstrukce Husova náměstí byla odstraněna informační tabule na Husově náměstí, která ukazovala na významné objekty na náměstí a v okolí. V říjnu byla oslovena firma Cité Zlín, aby podle návrhu Ing. arch. Mudruňky zhotovila nový informační systém. Začátkem ledna bude tento nový ukazatel instalován na místě původní tabule. Informace o dotovaných projektech realizovaných v roce 2011 Revitalizace zámeckého parku ( ) V roce 2011 byl úspěšně zakončen významný projekt Revitalizace zámeckého parku. Celkové výdaje na projekt činily Kč. Město Benátky nad Jizerou získalo na tento projekt dotaci ve výši Kč v rámci 6. výzvy Operačního programu Životní prostředí. Výsledkem projektu je obnova cenného zámeckého parku v souladu s historickými prameny. Kompletně byla obnovena zeleň, byly revitalizovány trávníky v celém areálu zámku, byly obnoveny cesty a ostatní zpevněné plochy a byl osazen zahradní mobiliář. Rozšíření kapacity a modernizace ZŠ Husovo náměstí ( ) V roce 2011 byla rovněž ukončena realizace velkého projektu ZŠ Husovo náměstí Benátky nad Jizerou Rozšíření kapacity a modernizace. Tento projekt byl spolufinancován EU v rámci Regionálního operačního programu Střední Čechy obdrželi jsme dotaci ve výši Kč. Celkové výdaje činily Kč. Dne proběhlo slavnostní otevření nových školních učeben a nového zázemí při příležitosti prvního dne školního roku 2011/2012. Obsahem projektu bylo vybudování 5 nových učeben vestavbou v půdních prostorách objektu základní školy na Husově náměstí. V nových učebnách byla instalována nejmodernější technika a výuka zde může probíhat interaktivní formou s využitím interaktivních tabulí, projektorů atd. Rekonstrukce bývalé kočárovny v areálu zámku (2011) Dalším dotovaným projektem v roce 2011 byla celková obnova objektu bývalé kočárovny. Realizace probíhala ve dvou etapách. Jednalo se o statické zajištění této nemovité kulturní památky a o vlastní rekonstrukci. Celkem bylo proinvestováno Kč. Dotace od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón činila Kč. Stánky pro farmářské trhy v Benátkách nad Jizerou (2011) Na podporu konání farmářských trhů obdrželo Město grant z Revolvigového fondu Ministerstva životního prostředí ve výši Kč. Celkové výdaje na nákup stánků činily Kč. Finanční prostředky byly použity na pořízení 12 dřevěných prodejních stánků s celtovou stříškou, které jsou k dispozici prodejcům na místních farmářských trzích. V roce 2011 Město Benátky nad Jizerou zpracovalo a podalo ještě několik dalších žádostí o dotace - například na projekty: City Park v Benátkách nad Jizerou Nákup čistícího samosběrného vozu pro Technické služby Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Tyto žádosti byly podány v rámci Operačního programu Životní prostředí (EU). Dále byla podána žádost o dotaci na projekt Podpora cyklodopravy v Benátkách nad Jizerou v rámci Regionálního operačního programu Střední Čechy (EU). O těchto podaných žádostech zatím nebylo rozhodnuto. V případě, že budou žádosti úspěšné, budou tyto projekty realizovány v roce Veřejnosprávní kontrola provedená jinými kontrolními subjekty u Města Benátky nad Jizerou v roce 2011 V průběhu roku 2011 proběhly tyto kontroly: Ministerstvo financí, odbor 17 Kontrola ( ) Vykonání dozoru na přezkoumání hospodaření města Benátky nad Jizerou Finanční ředitelství v Praze ( ) Kontrola čerpání prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu v letech MF ČR Přístavba tělocvičny ZŠ Pražská, MF ČR Rekonstrukce a přístavba MŠ ul. Žižkova, MF ČR Hřiště u Silvie, 2009 MF ČR Rekonstrukce náměstí 17. listopadu, MMR Podporované byty, 2010 Ministerstvo kultury Rekonstrukce vybraných památkových objektů, 2009 Zpravodaj Benátecka 2

3 zprávy z benátecké radnice Ministerstvo kultury Rekonstrukce vybraných památkových objektů, 2010 OPŽP-EU (SFŽP) Zateplení polikliniky v Benátkách nad Jizerou, 2009 Výsledek kontroly: Kontrolní skupina nezjistila při prováděné veřejnosprávní kontrole nedostatky v čerpání peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ČR, resp. v plnění podmínek stanovených Rozhodnutími o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na financování akcí. Kontrolní skupina rovněž nezjistila porušení rozpočtové kázně ve smyslu 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, rozpočtová pravidla ve znění pozdějších předpisů. Finanční úřad Praha Západ, pracoviště Mladá Boleslav ( ) Kontrola čerpání dotace ze státního rozpočtu: Volby v roce 2010 do Poslanecké sněmovny Volby v roce 2010 do zastupitelstev obcí MPSV poskytování sociálních služeb v roce 2010 (Azylový dům) MPSV prostřednictvím úřadu práce v Mladé Boleslavi Veřejně prospěšné práce roky 2009 a 2010 Výsledek kontroly: nebylo zjištěno porušení dotačních podmínek. Ministerstvo pro místní rozvoj ( ) Kontrola akce Přístupová komunikace ke sportovně rekreačnímu areálu v bývalém vojenském výcvikovém prostoru kontrola dotace z roku 2007, hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu 11 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole a plnění ukazatelů obsažených v posledním platném Rozhodnutí. Výsledek kontroly: Kontrolou předložené dokumentace a místním šetřením bylo zjištěno, že příjemce dotace dodržel termíny realizace a závěrečného vyhodnocení akce, parametry, finanční ukazatele a podmínky uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Byla splněna účelovost přidělené státní dotace. Okresní správa sociálního zabezpečení Mladá Boleslav ( ) Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění Výsledek kontroly: nebyla uložena opatření k nápravě. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky ( ) Kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění Výsledek kontroly: Z provedené kontroly nevyplývají vůči zaměstnavateli žádné sankce. Krajský úřad Středočeského kraje ( ) Kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku územního plánování a stavebního řádu Magistrát města Mladá Boleslav ( ) Kontrola na úseku matrik Městského úřadu Benátky nad Jizerou Výsledek kontroly: matriční agenda je vykonávána dle platných zákonů a předpisů. Barokní bazének v zámeckém parku Zhotovitel: Martin Pokorný, Čížovky V průběhu prosince bylo dokončeno restaurování barokního bazénku v blízkosti altánu v zámeckém parku. Původní kamenná nádrž z pískovcových bloků byla po zrestaurování vyložena silným plechem. Na jaře bude moci být bazének opět po letech napuštěn vodou. Poplatek za komunální odpad Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunální odpadu je pro rok 2012 stanoven ve výši Kč 420,- na osobu, která má v obci trvalý pobyt. Poplatek je vybírán vždy pololetně, tedy Kč 210,- na osobu. Lhůta pro zaplacení poplatku za první pololetí končí Městský úřad upozorňuje, že již nebude rozesílat evidenční známky na popelnice. Povinností poplatníka je vždy si, po úhradě poplatku, tuto známku vyzvednout. Zelený úřad Město Benátky nad Jizerou je zapojeno v projektu Zelené město. Projekt byl podpořen v rámci Blokového grantu Fond technické asistence finančních mechanismů EHP/Norska. V rámci projektu byl stanoven Kodex environmentálně šetrného chování zaměstnanců Města Benátky nad Jizerou. Znamená to např., že zaměstnanci města při své činnosti šetří papírem, energií, třídí odpad, kupují produkty z recyklovaných materiálů, pečují o vybavení a majetek pracoviště, zbytečně nezatěžují přírodu a Kodexem se řídí i doma. Nejsi na to sama Dne projednávala rada města Benátky nad Jizerou na svém pravidelném zasedání žádost občanského sdružení Nejsi na to sama o finanční příspěvek na svou činnost a zároveň pozvala představitele města na charitativní bowlingový turnaj dvojic, který pořádala v místní herně. Věděl jsem již předem, že se toto sdružení zabývá pomocí ženám v jejich boji proti rakovině prsu, podporuje je, radí jim a jak je již v jejich názvu, nenechávají je s tímto problémem samotné. Neváhal jsem proto ani minutu a svým hlasem jsem podpořil nejen příspěvek tomuto poslání, ale zároveň jsem rád přijal pozvání na jejich charitativní turnaj. Celá akce se odehrála o den později, tedy a jako partnerka mě doprovodila má dlouholetá kamarádka a spoluzastupitelka paní Marie Novotná. Ráno v nás všechny Demolice čp. 53 v ulici Pražská Na jaře bude bazének po mnoha letech napuštěn vodou přivítal předseda sdružení, PharmDr. Stránský a krátce pohovořil o náplni jejich činnosti a potom probíhal samotný turnaj. Ten jsme s kolegyní, bohužel, nedohráli do konce, protože jsme oba přislíbili pomoc na odpoledním Vánočním rozjímání, které pořádal na nádvoří zámku Klub dětí a mládeže. Přestože jsme museli předčasně odejít, byli jsme moc rádi, že jsme mohli svou účastí podpořit právě takovéto hnutí, jako je boj proti rakovině. Proto mi závěrem dovolte poděkovat všem lidem, kteří takovouto činnost vykonávají a projevit jim svou hlubokou úctu. Děkuji. Jan Dibitanzl, radní a zastupitel Demolice čp. 53 v ulici Pražská Zhotovitel: ZETA Benátky s.r.o. Cena: Kč s DPH Cihly z demolice budou očištěny a ponechány na drobné opravy v památkové zóně a drobné stavby ve městě. Jedná se o rodinný dům v klidné lokalitě ulice Pražská, na který navazují další rozsáhlé pozemky v majetku města. Tato lokalita se tak nabízí k využití pro zástavbu například bytovým domem, v kombinaci se sportovištěm apod. Po demolici budeme společně s architektem města hledat možnosti využití celého pro- Fotografie na titulní straně a této dvoustraně: emje, Zdeněk Langšádl, MěÚ 3 6. ledna 2012

4 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE stranství tak, abychom maximálně přispěli k logickému rozvoji města. Oprava dřevěné lávky přes slepé rameno Jizery Na základě podnětu občanů a prohlídky na místě se město rozhodlo kompletně rekonstruovat lávku přes slepé rameno řeky Jizery. Rekonstrukci budou provádět na základě objednávky pracovníci Správy městských lesů města Benátky nad Jizerou. V rámci rekonstrukce dojde ke kompletní výměně dřevěných prken včetně nosné dřevěné konstrukce. Železné díly budou opraveny vyvařením a budou opatřeny kompletně novým nátěrem, kterému bude předcházet jejich celkové očištění. Protipovodňová opatření Plánované protipovodňové opatření města se dostává do poslední fáze příprav. V současné době Povodí Labe s.p. jako investor vypsal výběrové řízení na dodavatele celé stavby. Jelikož se jedná o zakázku v řádech několika desítek milionů korun, probíhá otevřené zakázkové řízení, do kterého se mohou přihlásit všechny firmy splňující požadavky zadavatele. Vzhledem k velké časové náročnosti takovéhoto způsobu výběru dodavatele, budeme znát výsledky v jarních měsících. Po uplynutí všech zákonných lhůt a nabytí právní moci rozhodnutí o přidělení zakázky by měla započít vlastní výstavba. Krátký výběr informací ze zasedání Zastupitelstva města Poslední zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou se konalo v pondělí 19. prosince 2011, tentokrát od 17 hodin. Ze zprávy s t a r o s t y: Město podalo žádost na Finanční ředitelství v Praze o bezúplatný převod prostor po Finančním úřadu v čp. 39 na Husově náměstí, které by byly využity pro veřejné účely (propojení se společenským sálem města Záložna, hlavní využití pro ZUŠ J. A. Bendy). Ve spolupráci se Středočeským krajem by měla být v letošním roce zahájena rekonstrukce ulice Soumarova. Příprava na výstavbu krytého bazénu je ve stadiu dokončené projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Bylo s c h v á l e n o: Zastupitelstvo města projednalo a schválilo Provizorní rozpočet pro rok 2012 (leden březen) a Rozpočtové opatření číslo 5/2011. Zastupitelé schválili jednoroční zmrazení cen nájmu městských bytů cena zůstane pro rok 2012 ve výši 45,01 Kč. Občané píší na radnici Kanalizace-Kbel ( ) Jak je to v obci Kbel s kanalizací? Babička zde bydlí celý život. Před několika lety si musela brát půjčku na vybudování kanalizace, protože každému bylo řečeno, že vypouštění se bude pokutovat. Dodnes však někteří kanalizaci nemají a vše pumpují na své zahrady. Zápach je zde opravdu příšerný. Žádná pokuta... nic. O d p o v í d á: Miroslav Kochman Kontrolní činnost probíhá pouze namátkově. Pokud tedy budete v budoucnu svědkem takového konání, oznamte mi, prosím, telefonicky podrobnosti na moje přímé telefonní číslo V případě, že se bude jednat o víkend, popřípadě čas mimo pracovní dobu MěÚ, je možné nahlásit toto porušení zákona rovněž na policii v Benátkách nad Jizerou. Podezřelý bude zkontrolován, popřípadě následně pozván k vysvětlení svého jednání na přestupkovou komisi. Kontrola paliva ( ) Má město zpracovaný nějaký plán na kontrolu toho, jak a co lidi pálí ze svých krbů a kamen? Každý den koukám z paneláku na domy na Pražské a to je teda mlha... Když začne pálit, to už člověk nevidí vůbec nic, jenom cítí smrad a smrad a smrad. Můžete nějak zasáhnout? Moje děti mají dýchací problémy... O d p o v í d á: Miroslav Kochman Kontroly probíhají namátkově, i když není zcela možné je provádět přímým způsobem (v domácnosti), jelikož nemáme možnost vstupovat do domácností (právo na nedotknutelnost obydlí). Vstoupit do domácnosti nelze Připravuje se oprava dřevěné lávky přes slepé rameno Jizery bez přítomnosti policie, a to je mnohdy velmi neoperativní. Existuje proto metoda měření tmavosti kouře z venkovního prostředí, kdy se za ideálních klimatických podmínek dá za pomoci Ringelmannovy stupnice tmavosti kouře viníka předvést na přestupkovou komisi. Ideální tedy je, pokud zaznamenáte takovéto porušení zákona, zavolat přímo na můj telefon a já situaci prověřím. Jelikož se jedná o přestupek, je možné v případě mojí nepřítomnosti (po pracovní době MěÚ) přestupek hlásit rovněž na policii. Ministerstvo životního prostředí v současné době pracuje s předními ústavními právníky na zákoně, který by tuto situaci změnil. Jeho platnost nelze však v současné době odhadnout. Greenways ( ) Bude se město nějak podílet na projektu Greenways - cyklostezka podél Jizery, popř. jak je daleko tento projekt s realizací. O d p o v í d á: RNDr. Pavel Štifter Město se od samého začátku zapojilo do přípravy projektu Greenways Jizera. Byla projednána trasa a probíhaly práce na projektové dokumentaci s tím, že bude požádáno Středočeským krajem o grant z EU. V současné době s námi kraj nekomunikuje v této věci a zřejmě to není jeho priorita, nicméně projektová dokumentace je hotová pro trasu Praha-Černý Most Lázně Toušeň a v přípravě je trasa Zápy Benátky nad Jizerou. Více informací o projektu je na Ze zprávy m í s t o s t a r o s t y: Informuje o probíhajících jednáních v přípravě nového územního plánu města. Zámecký kostel není ještě připravený na zpřístupnění veřejnosti. Jeho vnitřní prostory je potřeba opravit a vymalovat a následně bude provedena inventarizace mobiliáře. Pro rok 2012 se připravuje vydání nových propagačních materiálů města. Je zadaná aktualizace plánu našeho města. Připravuje se vydání souboru článků Jiřího Antoše, který byl benáteckým archivářem a zabýval se historií města. Ze zprávy t a j e m n í k a: Delší dobu se řeší stížnosti na havarijní stav domu čp. 103, Vaněčkova ul., tzv. Figarova domu majitelé budou opětovně upozorněni na nebezpečí úrazu procházejících osob padajícími částmi domu. Poslední veřejné zasedání Zastupitelstva města proběhlo 19. prosince 2011 Zpravodaj Benátecka 4

5 5 6. ledna 2012 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZNÁME NAŠE BENÁTECKÉ ZASTUPITELE? Rybařením se zabýval děda, otec i bratr. Jako malému klukovi se mi tento koníček také velmi zalíbil a drží mě dodnes. Rok 2011 byl pro mě nejúspěšnějším na našich revírech. Na řece Jizeře jsem chytil kapra vážícího 10 kg a na rybníku v Kochánkách kapra o váze 12,5 kg. Benátky nad Jizerou mají cca sedm tisíc obyvatel. Voliči našeho města si zvolili 23 členů Zastupitelstva města, aby se v rámci samostatné působnosti starali o záležitosti našich občanů a našeho města, zejména o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče, o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Některé zastupitele známe velmi dobře, některé jen dobře, některé podle vidění nebo z doslechu. Proto, abychom poznali všechny členy benáteckého Zastupitelstva lépe, jsem je požádala o odpovědi na několik otázek. V lednovém čísle Zpravodaje Benátecka bude na tyto otázky odpovídat Jiří Rákosník a Karel Bláha. Dialog je jeden z předpokladů demokracie a tolerance Karel B l á h a (1974), pochází a žije v Benátkách nad Jizerou Vzdělání: střední, elektromechanik pro stroje a zařízení Rodinný stav: ženatý, jedno dítě tříletá holčička Karolínka Zaměstnání: firma EFEP výroba a rozvod tepelné energie, Benátky nad Jizerou Kandidoval za volební stranu ODS, bezpartijní Pan Karel Bláha rozhodně nepatří k těm, kteří jsou lhostejní k životu kolem sebe, k životu města, ve kterém žijí. Patří k těm, kteří pro dobré životní podmínky našich občanů dokáží i něco udělat. Jaké byly důvody vašeho rozhodnutí kandidovat do Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou? S nabídkou kandidovat a možností zapojit se do činnosti nejvyššího městského orgánu jsem byl osloven. Rozhodoval jsem se mezi možností přešlapovat na místě jako mnoho ostatních nebo se o zapojení do činnosti tohoto městského orgánu pokusit. Rozhodl jsem se pro druhou variantu, i když jsem zrovna moc nepočítal s tím, že dostanu dostatečný počet hlasů, abych byl do třiadvacetičlenného zastupitelstva zvolen. Měl jste v době vašeho rozhodování nějaké zkušenosti s činností městských orgánů? Jako předseda místní organizace Českého rybářského svazu jsem měl možnost spolupracovat s městskými orgány při řešení problematiky Olšiny a protipovodňových opatření. A vlastně nyní již druhé volební období jsem členem sportovní komise při Radě města. Takže můžu říct, že nějaké zkušenosti a základní informace o činnosti zastupitelstva jsem měl. A i tato skutečnost byla určitým impulsem při mém rozhodování, zda kandidovat či ne. Jaké jsou vaše dojmy z činnosti benáteckého zastupitelstva po roční zkušenosti? Dá se říct, že pozitivní. Možná jsem si představoval poněkud hlučnější průběh jednání zastupitelstva k těmto představám mě vedly zkušenosti z průběhu výborových schůzí benátecké rybářské organizace. Také mě mile překvapilo, že při žádném jednání zastupitelstva se vlastně nepozná, kdo za jakou stranu byl zvolen. Vede se konstruktivní dialog zakončený výběrem nejlepší varianty pro rozhodnutí v dané věci-..v zastupitelstvech jiných měst to nebývá zrovna běžným jevem. Funkce předsedy MO ČRS není vaší jedinou funkcí u benátecké rybářské organizace, vedete také dětský rybářský kroužek. Můžete nám činnost tohoto kroužku přiblížit? V současné době máme v kroužku čtrnáct dětí. Začíná se teorií, aby mladí rybáři dokázali rozeznat druhy ryb, musí se vědět, co je dáno zákony, týkajícími se rybářství. Učí se navázání háčku apod. Na sucho se učí ovládat hod do dálky, trefit se do terče Své rybářské umění prokazují pak děti v místním kole soutěže Zlatá udice šest nejlepších postupuje do okresního kola této soutěže a odtud pak do kola krajského. Každoročně se krajského kola účastní dvě až tři děti z našeho kroužku. Mám rád tuto práci, při které můžete předávat své zkušenosti, vést děti k tomu dobrému vztahu k přírodě a poznávání života v přírodě. Jak jste se dostal k rybaření a jaký byl váš největší úlovek? Je rybaření jediný sport, kterým se zabýváte? Mimo rybaření jsem hrál hokej do pětadvaceti let za Benátky. Poté jsem začal hrát hokejbal. Dnes si chodím rekreačně zahrát hokej. V letních měsících rád chodím plavat, jezdím na kole a bruslích. I když v době, kdy jsem stavěl rodinný dům, mi na toto sportování mnoho času nezbývalo. Nenajde se mnoho těch, kteří do svého volného času vkládají nejen své zájmy, ale i zájem o život ve městě. Máte nějaký vzor v rodině? Snad moje babička, ta byla činná v hasičském sboru, pěveckém spolku, svazu žen a možná ještě někde jinde. Obracejí se na vás občané se svými připomínkami, stížnostmi, návrhy? Občané mě často upozorňují na nepořádek kolem tůní, kterého si všimnou při svých procházkách. Zatím se dařilo tato upozornění řešit za pomoci Technických služeb města nebo městského úřadu. V poslední době začíná být vážným problémem bezpečnost občanů a jejich majetku v noci. Město se snaží tento problém řešit, v některých případech pomáhá v řešení případu kamerový systém Svoji roli sehrává i lhostejnost nebo obavy o vlastní bezpečnost. Jak jste spokojený se životem v našem městě? Jsem v Benátkách spokojený. Máme tady TOP možnosti v oblasti sportu, je tu dobrá nabídka kulturních programů, na záviděníhodné úrovni máme školství, nezanedbávají se ani životní podmínky seniorů, jsou tu zdravotnické služby, bohatý je i spolkový život Co byste popřál spoluobčanům do nového roku? Spoluobčanům přeji, a to nejen do nového roku, ale i do dalších let, aby se jim v našem městě dobře žilo. Děkuji za rozhovor a přeji v novém roce hodně štěstí. Zdraví, štěstí, spokojenost a soudnost Jiří R á k o s n í k, nar. 1957, pochází a žije v Benátkách nad Jizerou Rodinný stav: ženatý Děti: syn Jiří (30 let) a syn Jan (26) Vzdělání: písmomalíř- lakýrník Zaměstnání: OSVČ- v oboru návrh a realizace reklamy Kandidoval za ODS, bezpartijní, v Zastupitelstvu města Benátky nad Jizerou ve volebních obdobích , Čas je tím, co Jiří Rákosník dokáže beze zbytku využít jsem moc ráda, že si v přesně rozplánovaných termínech našel chvíli pro čtenáře Zpravodaje Benátecka díky. Do Zastupitelstva města jste byl poprvé zvolen ve volbách v roce Co vás tehdy a co nyní vedlo k rozhodnutí účastnit se aktivně činnosti v nejvyšším městském orgánu? Jak vnímala toto rozhodnutí vaše rodina? V roce 1990 jsem byl osloven, a jako začínající živnostník jsem viděl možnost se tak aktivně zapojit do změn probíhajících v polistopadových letech. Navíc jsem byl ve svém rozhodnutí podporován rodinou a mnoha spoluobčany, kteří mi vyjádřili svoji důvěru hojným počtem hlasů. Jaké byly vaše představy o činnosti zastupitele v našem městě? Odpovídala skutečnost představám? Je jasné, že jako úplný začátečník v této oblasti jsem se musel hodně naučit. A s úctou vzhlížím k výsledkům všech pozitivních změn v našem městě od roku 89, právě díky vedení města, zastupitelstvům a komisím. Vaše povolání vám zabírá hodně času, k tomu činnost v Zastupitelstvu kolik času vám zbývá na rodinu? Odjakživa rodinu preferuji na prvním místě. Naštěstí dnes jsou oba synové samostatní, protože by bylo potřeba, aby měl den více než 24 Fotografie na této dvoustraně: emje, MěÚ, Jiří Rákosník

6 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE hodin, času je velice málo. Máme s manželkou provozovny vedle sebe (Knihkupectví Na Burse) a ona dobře ví, co podnikání obnáší. Často mi pomáhá s neodkladnými zakázkami do noci. Proč jste se rozhodl pro své povolání a můžete nám říct něco bližšího o své práci? Jdou ve vašich stopách děti? Jaké byly nebo jsou vaše nejzajímavější zakázky? S kým se při své práci setkáváte? Jako vyučený písmomalíř jsem po roce 89 viděl možnost se prosadit v této rychle se rozvíjející oblasti, kdy přecházela technologie výroby reklamy od štětce k digitálnímu zpracování na počítačí a realizaci z výřezu a potisku ze samolepících folíí. Tímto se otevřely takřka neomezené možnosti v návrhu a realizaci zakázek. Pracuji pro malé živnostníky i velké firmy a tak se setkávám s lidmi různých a zajímavých profesí i povah. Zajímavá byla práce zajišťování grafiky na výstavních expozicích, polepy sportovních letadel a v poslední době celopolepy autobusů. Ani jeden syn se v tomto směru nepotatil. Pracují v marketingu a logistice. Do povědomí veřejnosti jste se zapsal jako člen hudební skupiny dávno před tím, než jste se stal Zastupitelem. Co a kdy vás k hudbě přivedlo, jak se tato vaše záliba rozvíjela a jaká je dnešní skutečnost? Zdědily vztah k hudbě i vaše děti? Ano, hudba to je pro mne jedna velká životní kapitola. Jako dítko školou povinné jsem zjistil, že slyším o něco víc než ostatní, a tak jsem začal navštěvovat ZUŠ. První učitel po čase emigroval, druhý neměl moc času, a tak jsem zjistil, že dobrý učitel je život sám. V deváté třídě jsme si na prázdninovém pobytu v Rokytnici plácli s M. Frumarem s tím, že založíme kapelu. V 16 letech jsem začal hrát se skupinou Horizont velice rád vzpomínám, byla to velká škola a ve 23 jsme založili kapelu Aberace pozdější EX 05. S ní jsem prožil plné i prázdné sály, televizní a rozhlasové nahrávání, skvělé časy. Letos jsme na Loděnici oslavovali 30 let a v nynější době se věnujeme nahrávání CD. Z mých synů se kytary umí držet mladší syn Honza. Pracujete nebo jste pracoval v nějaké komisi Rady města nebo ve výboru Zastupitelstva? Od počátku svého členství v Zastupitelstvu pracuji v komisi pro kulturu a památky (dříve komise pro kulturu a propagaci). Žijete v Benátkách nad Jizerou, žily tady i vaše předcházející generace? A jak se vám tady žije? Ano, oba rodiče pocházejí z Benátek. Jak jsem již výše uvedl, v našem městě je vidět obrovský kus práce, ať zmíním sport, kulturu, vzhled a funkčnost města s okolím. Žiju tu rád. Máte nebo jste měl nějaké další koníčky? Mezi oblíbené patří nezbytné nedělní protažení kostry v našem tenisovém A-teamu. Podle možností účast s Fishing teamem na mořském rybolovu a hlavně aktivní relaxace s manželkou na chalupě. Jste činný v jiných orgánech (i mimobenáteckých) kromě Zastupitelstva města? Ne, nejsem. Co byste popřál nebo vzkázal svým spoluobčanům? S nástupem nového roku bych chtěl všem popřát zdraví, štěstí, spokojenost a soudnost (budeme to všichni hodně potřebovat). Děkuji za poskytnutí rozhovoru a přeji šťastný rok Rozhovory: emje MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, Benátky nad Jizerou VEŘEJNÁ NABÍDKA Město Benátky nad Jizerou v souladu s 39 odstavec 1, zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a na základě usnesení Zastupitelstva města číslo 113/5Z/2011 ze dne zveřejňuje svůj záměr odprodat Bytovou jednotku č. 632/13 v ulici Platanová, v budově čp. 632 v obci Benátky nad Jizerou, o velikosti 2+k.k. o výměře 40,3 m 2, s příslušejícími spoluvlastnickými podíly v rozsahu 403/34003 na společných částech budovy čp. 631, 632, 633, 634 a zastavěných pozemcích p. č. st. 686, st. 687, st. 688, st. 689, zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Staré Benátky. Vyvolávací cena je stanovena na základě znaleckého posudku ve výši Kč. Uvedená bytová jednotka je nabízena do vlastnictví nabyvatele jako volná, tzn. bez nájemní smlouvy. V případě, že o koupi výše uvedené bytové jednotky máte zájem, učiňte písemnou nabídku včetně nabízené ceny na adresu: Městský úřad Benátky nad Jizerou, k rukám paní Jany Carvové, Zámek 49, Benátky nad Jizerou, v termínu nejpozději do Svou nabídku vložte do obálky, označte textem: Nabídka ke koupi bytové jednotky číslo 632/13 Benátky nad Jizerou NE- OTVÍRAT! Na obálku uveďte rovněž své plné jméno a adresu, popřípadě telefon. Takto označenou obálku vložte do další obálky, která bude sloužit pro normální doručení poštou, obálku můžete rovněž předat prostřednictvím podatelny Městského úřadu Benátky nad Jizerou. Obálky s nabídkami budou otevřeny veřejně dne v hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Benátky nad Jizerou. Právo odkoupit byt bude přiznáno nejvyšší nabídce. V případě rovnosti nabídek bude výše nabídnuté ceny použita jako vyvolávací pro licitaci na místě. Licitovat mohou pouze zájemci, kteří nabídli shodně nejvyšší cenu. Takto se zjistí jméno kvalifikovaného zájemce o koupi nabízené bytové jednotky. Kupní cena bude uhrazena následujícím způsobem: první polovina nejpozději do podpisu kupní smlouvy a druhá polovina bude uhrazena do 10 dnů poté, co bude proveden vklad vlastnického práva příslušným katastrálním úřadem. Neuzavře-li vítězný zájemce smlouvu o převodu jednotky do 30 dnů od doručení výzvy k uzavření této smlouvy, bude jednotka nabídnuta dalšímu zájemci v pořadí podle výše nabídnutých cen. Požadujeme po zájemci složení jistiny ve výši Kč. Tato částka bude složena na účet města č /0800 (jako variabilní symbol bude použito rodné číslo zájemce) do termínu podání nabídek. Jistina bude zájemcům vrácena po ukončení výběrového řízení. V případě, že vybraný uchazeč odstoupí od uzavření kupní smlouvy, propadne jistina městu. Město Benátky nad Jizerou si vyhrazuje právo od nabídky odstoupit, pokud nebude dosaženo vyvolávací ceny jednotky. Pokud budete mít v této věci jakékoli dotazy, obraťte se, prosím, na paní Janu Carvovou, odbor správy majetku a rozvoje města, telefonní číslo Sjednocení místa výplaty nepojistných sociálních dávek od 1. ledna 2012 a ukončení agendy dávek hmotné nouze na Městském úřadě v Benátkách nad Jizerou k Od 1. ledna 2012 se sjednocuje proces výplaty nepojistných dávek sociální ochrany. Rozhodování a administrace těchto dávek je k tomuto datu prováděno jediným orgánem, kterým je Úřad práce ČR. Sjednocením dávkových agend v rámci Sociální reformy I. dochází ke zvýšení komfortu klientů z hlediska územní dostupnosti. Dostupnost služeb státu administrovaných MPSV se sjednocením výplaty dávek zvyšuje. Na kterémkoli ze 423 kontaktních pracovišť úřadů práce a 26 detašovaných, resp. výjezdních pracovišť ÚP lze po vyřídit veškeré služby jak v oblasti nezaměstnanosti, státní sociální podpory, hmotné nouze i dávky pro osoby se zdravotním postižením. Úřady práce ČR do působí ve 423 pracovištích, ale 94 z nich zajišťuje pouze agendu zaměstnanosti, 147 pouze agendu státní sociální podpory a 148 obě agendy. Nepojistné sociální dávky (dávky hmotné nouze) jsou nyní vypláceny ve 415 sídlech obecních úřadů. Krajskou pobočkou Úřadu práce České republiky pro Středočeský kraj je Úřad práce Příbram. Nejbližší Kontaktní pracoviště Úřadu práce Příbram je Úřad práce Mladá Boleslav. Kontaktní pracoviště Úřadu práce Mladá Boleslav zajišťuje služby v lokalitách Mladá Boleslav, Jaselská 292 a Benátky nad Jizerou, Vaněčkova ul. 78. Jednotná úřední doba všech kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR je: Pondělí: Čtvrtek: Úterý: Pátek: Středa: Tímto se přesouvá agenda dávek hmotné nouze a dávek pro zdravotně postižené od 1. ledna 2012 z Městského úřadu Benátky nad Jizerou na kontaktní pracoviště Úřadu práce Mladá Boleslav do Vaněčkovy ulice čp. 78 v Benátkách nad Jizerou. Zpravodaj Benátecka 6

7 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Provizorní rozpočet příjmy zák. 250/2000 Sb č. ř. Paragraf položka Název odhad dle skutečnosti 1.Q Daňové příjmy 2 Sdílená daň celkem Správní poplatky Poplatky za ukládání odpadu Poplatky za komunální odpad Poplatky ze psů Poplatky za provozované výh. hrací automaty Výtěžek z provozování výh. hracích automatů Daň z nemovitosti Daň z příjmu právnických osob za obce Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy Knihovna + infocentrum Muzeum - nájem Vstupné kulturní pořady Příjmy bytové hospodářství Příjmy nebytové hospodářství Příjmy prádelna Příjmy z pronájmu - kotelny Asekol, Elektrowin EKO-KOM Příjem pronájem domov důchodců Příjmy ostatní Příjmy Zpravodaj Benátecka Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z úroků Splátky půjček od fyz. osob Splátky od obyvatelstva Úroky z termínovaného účtu Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí 0 36 Kapitálové příjmy celkem Dotace Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhr. dot. vztahu Dotace celkem Příjmy celkem Příspěvek na čin. ZŠ Pražská Školní zařízení - revize, přefakturace Základní škola 17. listopad - revize, přefakturace Základní umělecká škola - revize, přefakturace, ostatní Hvězdárna Letní kino Knihovna + infocentrum Muzeum Fotodokumentace Obnova kulturních památek Záležitosti kultury SPOZ Sportovní areál příspěvek na činnost Sportovní zařízení - revize, ostatní Dům dětí a skauti Příspěvky celkem ( kluby + rozhodnutí RM) Poliklinika Bytové hospodářství Nebytové hospodářství - ost. nemovitosti Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Příspěvek Technické služby Technické služby - revize, přefakturace, ostatní Prádelna Sběr a svoz kom. odpadu Monitoring půdy Sociální péče - příspěvky Azylový dům pro ženy - energie, revize Klub důchodců + mateřské centrum Komunitní plán Městské centrum komplexní péče - příspěvek Městské centrum komplexní péče - přefakturace, revize Domov důchodců U Anežky Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana Zastupitelské orgány Správa Celkem mandatorní výdaje Finanční vypořádání (soc. dávky) Ostatní opravy a investice celkem Celkem výdaje Příjmy Výdaje Rozdíl ledna 2012 Provizorní rozpočet výdaje zák. 250/2000 Sb č. ř. Paragraf položka Název odhad dle skutečnosti 1.Q Útulky pro psy Lesy Lesy- revize, přefakturace, ostatní Vnitřní obchod - prezentace města Veřejné prostranství Silnice Pozemní komunikace - chodníky Dopravní obslužnost Předškolní zařízení příspěvek na činnost Předškolní zařízení - revize, přefakturace Příspěvek na čin. ZŠ Husovo nám

8 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Par. Název Rozpočet příjmy (změny) Schválený rozpočet 2011 Rozpočtové opatření č. 1 Rozpočtové opatření č. 2 Rozpočtové opatření č. 3 Rozpočtové opatření č. 4 Rozpočtové opatření č. 5 změna +/- Daňové příjmy Sdílená daň , , , , , , ,00 Poplatek za užívání veř. prostr , , , , , , ,00 Poplatek z ubytovací kapacity , , , , , , , , , , , , , ,00 Nedaňové příjmy 3392 Kulturní pořady , , , , , , , Ostatní příjmy - vyúčtování za uplyn. rok , , , , , , , Příjmy hroby , , , , , , , Odměny za odpady , , , , , , , Odměny za odpady EKO-KOM , , , , , , , Správa , , , , , , , , , , , , , ,00 Kapitálové příjmy Prodej pozemků , , , , , , , , , , , , , ,00 Dotace Neinv. dotace - lesy UZ , ,00 Neinv. dotace - hasiči UZ , ,00 Neinvestiční náklady na žáky od obcí , , , , , , ,00 Neinvest. dotace - ZŠ Pražská ul , , , , , , , , , , ,00 Celkem příjmy , , , , , , ,00 Financování - sporoinvest , , , , ,00 0, ,00 Financování - zůstatek , , , , , , ,00 Celkem příjmy , , , , , , ,00 Par. Název Rozpočet výdaje (změny) Schválený rozpočet 2011 Rozpočtové opatření č. 1 Rozpočtové opatření č. 2 Rozpočtové opatření č. 3 Rozpočtové opatření č. 4 Rozpočtové opatření č. 5 Změna +/ Přeposlání dotace , , Realizace energ. úspor , , , , ,00 0, , Prezentace města , , , , , , , Veřejné prostranství - provoz, revize, energie , , , , , , , Veřejné prostranství - ostatní investice , , , , , , , Komunikace - opravy , , , , , , , Komunikace - investice , , , , , ,00 2, Soukalova ul. 2. etapa , , , , , , , Ulice Wolkerova, V Zahradách a Obodřecká , , , , , , , Ulice Kordinů , , , , , , , Chodníky, parkoviště - opravy , , , , , , , Chodníky - investice , , , , ,00 0, , Podpora cyklodopravy v BnJ , , , , , , , Odvodnění Obodř u čp , ,00 0, , Opravy MŠ , , , , , , , Investice ZŠ Husovo nám , , , , , , , Opravy ZŠ Husovo nám , , , , , , , Převod dotace ZŠ Pražská ul , , , , Opravy ZŠ Pražská , , , , ,00 0, , Základní umělecká škola - investice , , , , , , , Knihovna, Informační středisko , , , , , , , Opravy kulturních památek , , , , , , , Kulturní akce , , , , , , , Letní stadion - opravy , , , , , , , Příspěvky klubům a jednotlivcům , , , , , , , Příspěvky - rozhodnutí rady , , , , , , , Poliklinika a ost. zdr. zařízení , , , , , , , Poliklinika-dětské středisko , , , , , , , Ubytovna pro osoby bez přístřeší (býv. azyl. dům) , , , , , , , Opravy - investice dům Pražská , , , , ,00 0, , Územní plánování , , , , ,00 0, , Sběr a svoz komunálního odpadu , , , , , , , Olšiny - protipovodňová opatření , , , , , , ,00 Sociální dávky celkem , , , , , , , Městské centrum kom. péče - investice , , , , , , , Zastupitelské orgány , , , , , , , Správa , , , , , , , Správa - investice , , , , , , ,00 Celkem výdaje , , , , , , ,00 Zpravodaj Benátecka 8

9 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ZŠ PRAŽSKÁ Příprava vánočního jarmarku v ateliéru U Matouše Třída 7. A dne vyrazila do ateliéru U Matouše, kde měla vyrábět výrobky na vánoční jarmark. Paní Rejzlová nás rozdělila do 5 skupin. Každá skupina dostala jinou práci. Celé 3 hodiny jsme aranžovali věnce, vázali hvězdičky a jiné krásné výrobky. Když byla většina práce hotová a bylo uklizeno, každý si vypil teplý čaj. Pak se naše třída vydala na cestu do školy. Poté, co jsme dorazili do školy, nám pan učitel Fröhlich zadal práci. Každý se s chutí pustil do díla a za chvíli bylo vše dokončeno. Při práci se všichni dobře bavili a šlo nám to pěkně od ruky s vědomím, že pomůžeme dobré věci. Závěrem bychom rádi poděkovali paní Rejzlové, že nám s přípravou jarmarku pomohla a že jsme se něco nového naučili. Vypracovali: Martina Míková a Kristýna Mlezivová, 7. A Vánoční čas čas myslet na druhé Po dvou letech jsme se opět rozhodli, že 6. prosince uspořádáme v naší škole Den otevřených dveří spojených s rozsvícením vánočního stromu, jarmarkem a aukcí výtvarných dílek žáků naší školy. Pokaždé šel výtěžek někomu, kdo peníze potřebuje (Ústav sociální péče Lipník, Dětský domov Milovice), ale letos bez většího rozmýšlení padlo to, že chceme aspoň trošku pomoci našemu kamarádu Pavlu Boškovi, který byl velmi těžce zraněn při autonehodě, a proto veškerý výdělek bude patřit právě jemu. Stala se z toho srdeční záležitost a všichni žáci a jejich rodiče udělali maximum, aby výtěžek byl co největší. Nejenom, že jsme toho 6. prosince vyráběli společně zboží do našich stánků, ale řada dětí spolu se svými rodiči udělala spoustu věcí doma a věnovala je na prodej. Musím říct, že vlna solidarity byla obrovská a ukázalo se, že jak děti, tak i dospělí ještě pořád dokážou myslet nejen na sebe. Již od rána všichni ve třídách připravovali svícínky, věnce, cukroví a další sortiment do stánků. Během dne ještě všechny třídy navštívil Mikuláš s andělem a čerty, aby dětem rozdal nadílku. Dopoledne uteklo a již od půl třetí se začalo chystat zboží do stánků, aby ve čtyři hodiny mohl jarmark začít. V půl páté všichni návštěvníci mohli zhlédnout krásné vystoupení mažoretek, zaposlouchat se do známých koled zazpívaných školním Během dne všechny třídy navštívil Mikuláš s andělem a čerty, aby dětem rozdal nadílku sborem a poslechnout si recitaci dětí z prvního stupně. A to nejdůležitější během písničky Purpura se krásně rozsvítil náš stromeček. Po něm pokračoval jarmark a většina rodičů se přesunula do přízemí nové budovy, kde od půl šesté začala aukce výkresů. Celkem se jich vydražilo na pětačtyřicet. Kolem sedmé hodiny celá akce skončila a my všichni jsme odcházeli s pocitem, že se vše krásně vydařilo a konečný výtěžek činil 56 tisíc korun, který bude předán Pavlovým rodičům. Všechny třídy přispěly jak mohly, a i ze stánku s občerstvením vše šlo na tuto dobrou věc. Co říci na závěr? Všem dětem i rodičům patří dík, že se s námi na této akci podíleli. Jana Nejedlá Zdravá výživa Dne jsme měli přednášku o zdravé výživě. Přišla k nám paní Takačová a když se nám představila, tak nám začala vyprávět, jak bychom se měli správně stravovat a kolikrát za den bychom měli jíst. Potom jsme si chvíli povídali, co jsme měli k snídani a co máme ke svačině a jestli je to zdravé nebo ne. Pak nám vystavila na lavice různé výrobky a u nich bylo napsáno, po jaké době vydáme tu jejich energetickou hodnotu. Byly tam müsli, nápoje, jogurty a sušenky. Nakonec jsme si udělali skupinky po šesti a dostali jsme kartičky, kde byly obrázky jídel a my měli srovnat, které jídlo má nejvíce KJ a které nejmíň. Na závěr nám rozdala tři papíry a my jsme měli odpovídat na otázky. Odpovědi jsme si pak společně zkontrolovali. Celá přednáška se mi velmi líbila. Nikola Hollová Při letošní aukci i jarmarku mysleli všichni bez rozmýšlení na svého kamaráda Pavla Boška, zraněného při autonehodě Vlna solidarity byla obrovská a ukázalo se, že jak děti, tak i dospělí ještě pořád dokážou myslet nejen na sebe 9 6. ledna 2012 O zdravé výživě přednášela paní Helena Takačová Dějepisná olympiáda školní kolo Dne proběhlo školní kolo dějepisné olympiády. Zaměření letošní soutěže je bohatství a chudoba - obchod, luxusní zboží, obchodní cesty, lapkové, naturální směna, merkantilismus, horní města, ražba mincí apod. Olympiáda probíhala formou testu, ke kterému měli žáci k dispozici pravěké a středověké atlasy. Fotografie na této straně: ZŠ Pražská

10 Základní školy - ZŠ pražská / MATEŘSKÁ ŠKOLA Olympiády, která je určena žákům 8. a 9. tříd, se zúčastnilo devět řešitelů převážně z osmého ročníku. Nejlepší znalosti prokázali: David Žárský (8. B), který získal 54 bodů, 2. místo obsadil Vít Kosina (8. B) s 49 body a na 3. místě skončila Anna Hrubá (8. A), která dosáhla 40 bodů. Okresní kolo proběhne v Mladé Boleslavi Přejeme jim hodně úspěchů! J. Fröhlich, M. Král V ý s l e d k y: Maximální počet bodů: 60 Limit 60 % = 36 bodů Počet účastníků 9 1. David Žárský 8. B 54 b 2. Vít Kosina 8. B 49 b 3. Anna Hrubá 8. A 40 b 4. Adam Polický 8. A 37 b Jan Dibitanzl 9. B 35 b Tereza Macháčková 8. A 35 b 7. Petr Janák 8. A 32 b 8. Milan Kuna 7. A 31 b 9. Petr Urban 9. B 26 b Návštěva SOU Škoda Dne žáci devátých ročníků navštívili SOU Škoda a ÚP Mladá Boleslav. Ve středním odborném učilišti jsme se seznámili s tím, co se zde vyučuje, jaké jsou výhody studovat zde a prohlídli si část SOU, kde probíhá praktická výuka. Viděli jsme, jak se učňové učí svářet či jak snadno a automaticky po chvilce počítačového modelování se dá vyrobit figurka na šachy. Na Úřadu práce Mladá Boleslav jsme byli obeznámeni s našimi možnostmi po absolvování základní školy a mohli si prohlédnout, co je k jakému povolání potřeba za vzdělání, dovednosti a jak jsou pro člověka tato povolání náročná. Prohlídka SOU a návštěva ÚP určitě mnohým pomohla k volbě jejich budoucího vzdělání či povolání. Matěj Jakubčo Kino Praha Dne jsme jeli po třetí vyučovací hodině se 8. B do Prahy do kina. Jeli jsme na Johnnyho Englishe 2. Je to o agentovi, který se vrací po 5 letech do služby M17 a který chce zabránit spiknutí proti čínskému premiérovi. Když skončilo kino, tak jsme měli půl hodiny rozchod, skoro všichni se šli najíst do McDonalda. Když uběhla půl hodina, tak jsme šli za panem učitelem Nejedlým, ten nás spočítal a šli jsme čekat na autobus. V autobuse to nebylo moc dobrý, jelo nás hodně, takže někteří museli sedět po třech. Do Benátek jsme přijeli v Myslíme si, že jsme si kino všichni moc užili. Tereza Uřidilová, Dominika Janočková Klub mladých diváků V klubu mladých diváků jsou žáci II. stupně, kteří mají zájem jezdit 4x do roka na různá představení do různých divadel, zejména v Praze. A jako první divadelní představení tohoto roku se konalo ve středu v Divadle v Dlouhé s názvem Naši furianti. Hlavními postavami jsou dva bohatí sedláci a současně členové obecní rady v Honicích, nejbohatší sedlák a současně starosta Dubský a první radní Bušek. Jsou to dva rivalové a jejich spory zasahují do chodu celé vesnice. Jeden ze sporů je představen v této komediální činohře, když se o práci ponocného snaží dva místní rodáci. Vysloužilý voják Bláha, kterého navrhuje Dubský, nebo krejčí Fiala, jehož chce prosadit Bušek. Jde tu také o lásku mezi potomky těchto dvou rivalů, bohužel, jsou oba tak zarputilí k boji proti sobě, že s tím nesouhlasí. Nakonec to skončí jako pohádka s dobrým koncem. Tereza Uřidilová, Dominika Janočková Ohlédnutí za podzimem v MŠ Mateřídouška Vánoční dárky už jsou dávno rozbalené, jsme zase o rok starší, za okny se sype sníh a my děti si plnými doušky užíváme těch pravých zimních radovánek. Pojďte se s námi, milí čtenáři, ještě ohlédnout za barevným podzimem v naší MŠ. Letošní podzim šetřil kapkami a toho jsme hojně využívali k vycházkám do přírody. Jen ty Olšiny, jak se proměnily zmizela temná zákoutí, ostré pily prořezaly staré stromy a bagry upravily břehy slepého ramena Jizery. A když se sluníčko schovalo za mraky, podívali jsme se na hezké pohádky několika divadélek u našich kamarádů v MŠ Jizerka. Rádi chodíme také na pravidelné návštěvy místní knihovny, kde nás vždy čekají hezké pohádky, zajímavé vyprávění a usměvavé paní knihovnice. Protože jsme také všichni šikovní a tvořiví a již jsme se těšili na blížící se Vánoce, navštívili jsme keramickou dílnu v KDM a s paní Trnkovou si vyrobili vánoční stromečky a kometky. Poslední měsíc roku jsme přívítali hezkou písničkou Zdeňka Svěráka: Je prosinec a vrabec prosí: Spí včelí úl, mějte lásku v duších spí bílá zahrada, a listonoši klapky nosí spí světa půl, na promrzlých uších. mráz řeku opřádá. Nejdříve jsme se těšili na hodného Mikuláše a anděla a jen na oko jsme se báli strašidelného čerta. Jsme přece všichni hodní, a tak sladká nadílka byla plně zasloužená. Za týden po mikulášské nadílce se najednou v naší třídě objevil krásně vyzdobený vánoční stromeček. Pozvali jsme proto k němu i své rodiče, babičky a dědečky a na společném posezení jsme ukázali, jaké jsme šikovné dětičky, a co všechno už umíme. A protože to Ježíšek všechno viděl a slyšel, hned druhý den nás pod stromečkem čekala kupa dárků. Hezký vánoční stromeček svítil i u babiček a dědečků v Klubu seniorů, kam nás jako každý rok pozvala paní vedoucí Vraníková. Jako malý dárek našim starším občanům jsme přibalili malé pásmo písniček, básniček, tanečků a moderního pohybu. Společně jsme si zazpívali koledy a navzájem se obdarovali. Malou vánoční nadílkou jsme určitě potěšili i starší kamarády ze základní školy. Ti nám na oplátku se svou paní učitelkou Poluhovou předvedli pásmo scének a vánočního zpívání, čertovského dovádění a humorného vyprávění. A to by v tom byl čert, abychom se do té opravdové školy netěšili! Děti a paní učitelky z MŠ Mateřídouška Vystoupení školáků děti se zájmem sledovaly A na závěr sladká odměna Zpravodaj Benátecka 10

11 ZŠ BENÁTKY NAD JIZEROU, NÁM. 17. LISTOPADU Okénko ze ZŠ 17. listopadu 493 Učíme se podle programu ŠVP Škola v pohodě a jsme v pohodě Na Úřadu práce v Mladé Boleslav Projekt Les 4 x jinak Podzim (vpravo Karel Bendl, ředitel Správy městských lesů Benátky nad Jizerou) O vánočních zvycích v Městské knihovně Nohejbal v Mladé Boleslavi Žáci a kolektiv zaměstnanců školy přejí všem čtenářům Zpravodaje Benátecka úspěšný rok Stolní tenis školní turnaj Soutěž chlapců a dívek v ČSAP ledna 2012 Fotografie na této dvoustraně: MŠ Mateřídouška a ZŠ 17. listopadu

12 ZUŠ J. A. BENDY ZUŠ J. A. Bendy Vánoce, Vánoce přicházejí Adventní doba je pro všechny z nás časem shonu a spěchu, ale pro muzikanty, výtvarníky, tanečníky, herce a vůbec kumštýře všeho druhu malé i velké je časem přímo vražedným. Každý chce totiž slyšet koledy, vidět živý Betlém, získat originální vánoční přání, kterým by potěšil své blízké i sebe. A tak si o letošním adventu užili spoustu shonu a spěchu i učitelé a žáci Základní umělecké školy J. A. Bendy. Česká mše vánoční Jana Czikraiová a Věra Kalivodová Vánoční koncert vystoupení violoncellového souboru Vystoupení pěveckého sboru na zámku Liblice ZUŠka uspořádala pro mateřské školky a první stupeň obou základních škol již tradiční vánoční setkání se skřítkem Notíčkem a vílou tanečnicí Jejich předvánoční umělecký maraton začal již 30. listopadu Koncertem nejmenších, který byl letošní koncertní novinkou. Poprvé se totiž na jevišti představili pouze žáci přípravného, prvního a druhého ročníku hudebního oboru. A ukázalo se, že i ti nejmladší žáčci mohou zaujmout svými výkony, a že jsou svými pedagogy dobře připraveni na veřejná vystoupení před naplněným sálem. Hned druhý den, 1. prosince, vystupovala žákyně Buyannym Borolzoibaatar na galakoncertu základních uměleckých škol Středočeského kraje pořádaném k poctě Antonína Dvořáka na zámečku ve Vysoké u Příbrami. A to už se začaly akce kupit jedna na druhou. 5. prosince vystoupení pro Svaz invalidů, kde účinkoval Komorní soubor školy pod vedením paní učitelky Radky Kotrbové, žáci tanečního oboru v choreografiích paní učitelky Lenky Kudlové, malí zpěváčci Martina Fialová a Rostislav Nachtmann a violoncellistka Tereza Hýblová. 7. prosince se konal Vánoční koncert, který tentokrát patřil zejména souborům: tanečnímu (od těch nejmenších až po ty největší), Komornímu, violoncellovému a pěveckému sboru. Program doplnilo několik sólistů: Ondřej Bendl, Vladimír Slušný a Kateřina Walterová - klavír, Tomáš Závora - flétna, Kateřina Walterová - zpěv, Tereza Hýblová - violoncello a Buyanyam Borolzoibaatar na svůj mongolský lidový nástroj morin chur, na který hrála tentokrát české koledy. Sváteční atmosféru večera umocnili žáci výtvarného oboru svými výrobky, které nabídli ke shlédnutí návštěvníkům formou prodejní výstavy. 8. prosince bylo v sále Záložny vystoupení pro seniory na jejich tradičním Mikulášském setkání. Opět se předvedli žáci tanečního oboru a Komorní soubor. Koledy přidalo duo příčných fléten Pavla Kavalíková a Tomáš Závora. Pavla pak ještě doprovodila na flétnu zpěvačku Adélu Duštírovou. O pověstnou tečku se postarali: paní učitelka Lenka Kudlová v roli anděla, paní Lenka Hýblová co by Mikuláš a Tereza Hýblová jako malý anděl s bratrem Vojtou, nezbedným čertem. Společně rozdali přítomným malé dárečky a svou rozverností a bezprostředností všechny báječně pobavili. 9. prosince odjelo několik žáků a učitelů do německého města Mohuče, kde spoluúčinkovali v České mši vánoční J. J. Ryby s žáky a učiteli dalších ZUŠ Středočeského kraje. Tento koncert finančně a organizačně zajišťoval zřizovatel škol, Středočeský kraj, který má partnerské vztahy s krajem Porýní-Falc. 10. prosince účinkovali žáci tanečního oboru spolu s pěveckým sborem na vánočních trzích na zámku Liblice. Vzhledem ke slunečnému počasí si účinkující i návštěvníci Vánoční koncert prodejní výstava užili krásné dopoledne. Současně s touto akcí probíhaly ještě další dvě: vítání občánků, kde zpívala Adéla Duštírová za flétnového doprovodu Pavly Kavalíkové a vánoční jarmark KDM, který se konal na nádvoří benáteckého zámku. Na něm, po návratu ze zámku Liblici, vystoupil pěvecký sbor s paní učitelkou Květoslavou Jarou. 14. prosince uspořádala ZUŠka pro mateřské školky a první stupeň obou základních škol již tradiční vánoční setkání se skřítkem Notíčkem a vílou tanečnicí. Notíček Vojtěch Hýbl a víla tanečnice Anna Hrubá přiblížili dětem několik vánočních zvyků, které v programu doplnil komorní soubor, dvěma klavírními skladbami Eliška Louková, koledami violoncellový soubor, Kateřina Trhoňová s Pavlou Kavalíkovou na zobcovou a příčnou flétnu a žáci tanečního oboru. Na závěr nadělili Notíček s vílou dětem v sále perníčky. Podle počtu obsazených židlí shlédlo pořad na čtyři sta dětí, takže se vlastně muselo hrát dvakrát. 15. prosince opět spoluúčinkovali žáci a učitelé při provedení České mše vánoční J. J. Ryby pořádané Středočeským krajem, tentokrát v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. Zde byla také v nádherných prostorách Jezuitské koleje zahájena výstava výtvarných oborů ZUŠ Středočeského kraje, která trvala do 6. ledna Výstava má téma Mezi nebem a zemí a žáci naší školy se jí účastní kašírovanými plastikami andělů. 17. prosince byla odpoledne za účasti představitelů města slavnostně zprovozněna zrekonstruovaná kaplička na horním hřbitově. I zde podpořili svým účinkováním slavnostní atmosféru žáci ZUŠ Tomáš Závora a Pavla Kavalíková. Večer pak účinkoval Komorní soubor v sále Církve bratrské. Vyvrcholením předvánočního shonu byla Česká mše vánoční J. J. Ryby, kterou tentokrát provedli s hostujícími členy Komorního orchestru Mladá Boleslav a mužskou složkou Chrámového sboru při kostele sv. Jana Křtitele v Lysé n/l,.21. prosince žáci a učitelé ZUŠ spolu s občany města Benátky n/j. Sólových partů se ujali učitelé školy. Jana Czikraiová - soprán, Věra Kalivodová alt, Milan Kolář bas. Tenorové sólo zpíval člen souboru Státní opery Praha To- Zpravodaj Benátecka 12

13 máš Foltýnek. Celý tento ansámbl řídil pevnou a zkušenou rukou pan Bohumil Holan. O úvod koncertu se dramaturgicky dobře postarala koleda Den přeslavný v úpravě a za řízení Milana Koláře. Další dvě koledy v úpravě M. Sekáče ztvárnili žáci tanečního oboru. Je potěšující, že všechny koncerty školy měly mimořádně dobrou návštěvnost a v případě «Rybovky» sál Záložny doslova praskal ve švech. Poslední akcí letošního roku bylo 22. prosince vystoupení Komorního souboru v Domově seniorů. Jak je vidět, má ZUŠka v životě města své zcela nezastupitelné místo. Když uvážíme, že má zhruba 220 žáků, byl to výkon opravdu úctyhodný. Za to, jak zvládla tento předvánoční nápor je třeba poděkovat nejen žákům, ale především všem pedagogům, kteří odvedli opravdu skvělou práci. Jana Czikraiová Advent s Rybou Kdo očekává v následujícím článku nějaký chutný recept na vánočního kapra, bude asi zklamán, ale kdo chce zaručený recept na vánoční pohodu, právě tomu jsou následující řádky určeny. Letos se podíleli žáci a učitelé naší ZUŠky hned na třech provedeních České mše Vánoční od Jakuba Jana Ryby. První provedení proběhlo v německé Mohuči jako partnerská spolupráce mezi Středočeským krajem a Zemským sněmem Porýní-Falce. Orchestr i sbor tvořili žáci a pedagogové hudebních škol zřizovaných Středočeským krajem, pod který patří i ta naše. Koncert proběhl v krásném kostele Svatého Petra, který byl do posledního místečka zaplněný vděčnými a dojatými diváky. Kromě kulturního zážitku splnil tento výlet i další účel vytvořily se nové přátelské vztahy mezi jednotlivými školami. Německá strana se o nás postarala na úrovni, zahrnula nás veškerým komfortem, nakrmila typickými pochoutkami a nabídla předvánoční pohodu v krásném a starobylém městě. Koncert v Mohuči byl zároveň generální zkouškou na návštěvu Kutné Hory, přesněji chrámu svaté Barbory, kde jsme muzicírovali o necelý týden později. Je vidět, že Rybova mše patří mezi nejoblíbenější díla vánočního repertoáru. Chrám svaté Barbory byl opět celý zaplněn. Mezi hosty bylo i několik významných a vlivných lidí, např. hejtman MUDr. David Rath nebo radní pro odbor školství, mládeže a tělovýchovy PaedDr. Pavel Němec. Adventní čas jsme pak zakončili provedením Rybovky na půdě benátecké Záložny. O nevšední kulturní zážitek se postaral sbor složený z bývalých členů sboru Foerster, výpomoc z řad přátel z Lysé nad Labem a část sboru dětského. O sóla se postarali Jana Czikraiová soprán, Věra Kalivodová alt, Tomáš Foltýnek j.h. tenor a Milan Kolář bas. Doprovod zajistil komorní orchestr z Mladé Boleslavi doplněný z řad našich učitelů a žáků, který řídil zkušený Bohumil Holan. Večer byl ještě doplněn o jednu vánoční koledu pro sbor a vystoupením žáků tanečního oddělení v choreografii Lenky Kudlové. Celou vánoční atmosféru ještě podtrhli skauti, kteří na konci večera rozdávali přítomným Betlémské světlo. Dnes již můžeme napsat, že se z Rybovky stává pro Benátky již tradiční záležitost, na kterou občané velmi kladně reagují, o čemž svědčí i do posledního místa zaplněné hlediště. Rád bych na tomto místě napsal neskromné ledna 2012 přání: Doufám, že se podaří obnovit činnost sboru Foerster během celého roku. Tím bych chtěl nabídnout, že pokud se najdou sborového zpěvu chtiví lidé, budeme rádi, když se k nám přidají. Zkoušky budou probíhat vždy v pátek od 18:00 v prostorách hudebky. Máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte zavolat do kanceláře školy, rádi Vám vše řekneme a vysvětlíme. Milan Kolář Správa sportovních zařízení VEŘEJNÉ BRUSLENÍ LEDEN 2012 Den Datum Hod. sobota neděle sobota neděle sobota neděle sobota neděle Městská knihovna KNIŽNÍ NOVINKY Vážení čtenáři, jak se stalo již tradicí, i v lednovém vydání Zpravodaje Benátecka si dovolíme nabídnout několik nových titulů z knižního fondu Městské knihovny Benátky nad Jizerou. Jedním z nich je detektivní román Ve vyšším zájmu. Autorem je známý skotský lékař, vědec a spisovatel KenMcClure. Jeho poutavé romány si získaly velkou oblibu u čtenářů po celém světě. Také v MěK Benátky nad Jizerou je celá řada jeho knih. Např. Jak bodá štír, Úskok, Bezmezná ctižádost V detektivce Ve vyšším zájmu se setkáváme s úspěšným vědcem z oblasti mikrobiologie Johnem Motramem, který je povolán do týmu specialistů urychleně sestaveného kvůli léčbě prominentního pacienta. Situace je velmi vážná. Celá skupina lékařů má pracovat s maximálním nasazením a v největším utajení. Odměnou pro Johna Motrama za účast v této tajné akci bude možnost studovat mrtvoly lidí ze 14. století, kteří zemřeli během morové epidemie. Pro profesora Motrama je to velice lákavá nabídka, neboť se touto problematikou zabývá již několik let. A tak s obrovským nadšením vstupuje do dosud neotevřené krypty, aby prostudoval ostatky mrtvých Z dalších nových knih nabízíme: Pražský hřbitov (Umberto Eco), Lovec (JefferyDeaver), Peří v průvanu ZUŠ J. A. BENDY / KNIHOVNA (Jarmila Pospíšilová), Nové povídky (Zdeněk Svěrák) atd. Mnoho zdraví, pohody a spokojenosti v roce 2012! MěK PROVOZNÍ DOBA MĚSTSKÉ KNIHOVNY Oddělení pro dospělé Pondělí Úterý Čtvrtek Oddělení pro děti Pondělí Úterý Čtvrtek Internet a služby pro veřejnost Po Út, Čt St zavřeno Pá VÁNOČNÍ SETKÁNÍ S DĚTMI Z MŠ a ZŠ Vánoce nejkrásnější svátky v celém roce. Jsou však i tací, kteří nesouhlasí. Tento pojem pro ně symbolizuje bláznivý shon plný uklízení, nakupování, vaření a pečení, nervozitu a stres při honbě za nejúžasnějšími a nejdražšími dárky Tito lidé nemohou nikdy zažít opravdovou vánoční radost. V jejich životě je pravý význam Vánoc zasouván za okázalost dárků, množství cukroví a jídla. Vánoce mají zcela jinou úlohu, ale ta se nám už jaksi vytrácí z povědomí. Je to čas k radosti, čas k veselí, čas ke štěstí. Čas být spolu, čas na obdarování nejen dárky, ale i kouskem lásky, která sídlí v našich srdcích Toto sváteční období je spojeno s množstvím zvyků a tradic. Naším cílem při setkání s dětmi z mateřských a základních škol bylo podat dětem ucelenější pohled na Vánoce. Seznámili jsme je s historií Vánoc, vánočními symboly a zvyky a naše povídání osvěžili vánočními pohádkovými příběhy. MěK Vánoční povídání s dětmi z MŠ Vánoční povídání s 5. třídou ZŠ Pražská Fotografie na této dvoustraně: Lenka Hýblová / MěK

14 ZPRAVODAJSTVÍ Mateřské centrum v zimě Mateřské centrum uspořádalo v listopadu a prosinci 2 celodenní semináře z cyklu Respektovat a být respektován, a to za významné podpory města Benátky nad Jizerou. Prostory MC byly zcela zaplněné a protknuté zájmem a nadšením pro téma. Pro maminky a děti jsme uspořádali mikulášské tvoření, vyráběli jsme punčochy, lesknoucí se komety, mašličky na balení dárků a jiné zajímavé doplňky. V novém roce pokračujeme v plavání (termíny: , 4. 2., ). Zájemci se mohou hlásit písemně na Na pátek 20. ledna chystáme oslavu 4. výročí vzniku mateřského centra spojenou s dětským karnevalem. Začátek je plánován na 17. hodinu v tělocvičně, vstup přes šatnu, kde je možné si odložit. V pondělí 23. ledna proběhne od 9.00 do přednáška Zdravý úsměv o správné péči o zoubky dětí všeho věku. Ve čtvrtek 2. února se koná poslední seminář z řady Respektovat a být respektován, nebude tedy probíhat výuka Hudební školy Yamaha, děkujeme za pochopení. Přejeme úspěšný rok 2012 a těšíme se na setkání! Milí rodičové, Mateřské centrum Benátky oslaví na začátku roku 2012 čtvrtý rok svého působení. Začínaly jsme s nadšením s úterními a pátečními programy s říkankami a cvičením, postupně se naše programová nabídka rozrostla na každodenní provoz jak pro děti, tak pro rodiče. Jen za první pololetí roku 2011 navštívilo programy MC Benátky přes tisíc rodičů se svými dětmi. Příprava programu a zajišťování provozu mateřského centra nabízí rozvoj organizačních a kreativních dovedností a možnost seberealizace v programech pro děti. Odměnou jsou naplněné programy a pozitivní odezva ze strany návštěvníků i veřejnosti. V příštím školním roce většina z nás, dosavadních lektorek a organizátorek, půjde do práce a naše mladší děti do školek. Pokračování činnosti mateřského centra je tak v ohrožení. Máte-li chuť zapojit se do naší činnosti a realizovat své nápady nebo již zaběhnuté programy, neváhejte a oslovte nás a zapojte se! Uvítáme nové posily. Kontakty: nám. 17. listopadu 493, Benátky nad Jizerou (u internátu) MONDÍK PROGRAM PRO DĚTI 3-6 let, 6-9 let Od února 2012 v nových prostorách s rozšířeným programem!!! Dopolední programy pro děti 3-6 let Odpolední programy pro děti 5-9 let Občanské sdružení Mondík je nekomerční neziskovou iniciativou, která chce nabídnout kvalitní předškolní a školní programy. Je založena na otevřené partnerské spolupráci všech zúčastněných rodičů, dětí a pedagogů. Při naší činnosti se inspirujeme alternativními pedagogickými směry: Montessori pedagogikou, lesními mateřskými školami, konceptem Respektovat a být respektován. Od února 2012 nabízíme rozšíření programu v nových prostorách klubu Jako doma, v ul. Dražická. Dopolední programy (3-6 let) Klub Jako doma (pondělí-čtvrtek , věk 3-6 let) Dítě touží poznávat svět, rozvíjet své schopnosti, osamostatnit se... To se nejlépe daří v přátelské atmosféře a v připraveném podnětném prostředí. Program s prvky Montessori pedagogiky (individuální přístup, práce s materiálem, práce s chybou, ztišení na elipse...), dále výtvarné dílničky, rytmická a hudební cvičení, volná hra na zahradě a pobyt venku, lze navštěvovat od pondělí do čtvrtka, vždy v čase od 8 do 12 hod. Vzhledem k malému počtu dětí ve skupině nejvíce deset lze s dětmi pracovat individuálně. Tento fakt a věkově smíšená skupina dětí umožňuje navodit opravdu atmosféru jako doma. Lesní školka (pátek , věk 3 6 let) Cílem je posilování kontaktu dětí s přírodou. Snažíme se rozvíjet zkušenosti a dovednosti dětí skrze přírodu, které nelze zprostředkovat v uzavřeném prostředí. K učení využíváme všechny smysly, celé tělo a všechny úrovně vnímání a to způsobem, který je dětem příjemný a přirozený. Společně budeme prožívat rytmus změn, ročních období a přírodních jevů, což přináší dětem pocit bezpečí a jistoty. Setkávat se budeme vždy v pátek od 9 do 12 hodin v lese Okrouhlíku, se zázemím hájovny a teepee. Tento projekt je podporován Benáteckým čtyřlístkem. Odpolední a občasné programy (5 9 let) Jako doplněk k dopolednímu programu bychom rády nabídly i odpolední doplňkové programy, zejména již pro mladší školní věkovou kategorii. Škola nanečisto (středa , věk 5 7 let) Chcete si vyzkoušet hravou a tvořivou formou, jaké je to být školákem? Pomůžeme dětem s rozvojem grafomotoriky (příprava na psaní), zrakového a sluchového rozlišování, slovní zásoba, předmatematické koncepty, číslice, sčítání, odčítání, rytmizace, jemná motorika, orientace v čase, prostoru, samostatnost. K procvičování nabízíme využití zajímavých pomůcek. (1x týdně 1,5 hod.). Všudybýlek (čtvrtek , doporučený věk třída ZŠ) Nabízíme vašim dětem možnost prozkoumat do hloubky to, co je skutečně zajímá: (Co je na konci vesmíru?, Kolik je v mraveništi mravenců?, Kde se bere v mracích voda?...). Vytváříme projekty, kde se děti seznámí se světem, pomocí detailů, učí se vzájemným vztahům ve světě. Práce formou projektů např. Putování za přírodními živly, Od zrna k chlebu, Putování za mamuty, Mraveniště, Vesmír, Životní cykly zvířat, Naše město. (1x týdně 2 hodiny) Výtvarné dílny (5-8 let) Dejme dětem šanci uplatnit své vlohy na 100 %, bez stresu, svobodně. Děti tvoří přirozeně v každém momentě svého života. Dáme jim svobodu vidět svět jejich očima. Nebudeme jim říkat, že voda je modrá či jablko kulaté a necháme působit jejich vlastní kreativitu (1x týdně 1,5 hod.) Nepravidelné slavnosti (nepravidelně, sobota) Ačkoli těžištěm naší práce je zejména Montessori pedagogika, nechaly jsme se částečně inspirovat i pedagogikou Waldorfskou, a to pro pořádání slavností. Ty vycházejí z lidových tradic během průběhu hospodářského roku. Můžeme se těšit na Podzimní hodování, Dýňovou slavnost, Semínkovou slavnost. Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mě to udělat a já pochopím. (čínské přísloví) Více informací na Mgr. Jiřina Botošová, tel Mgr. Monika Válková, tel Naše nové logo Mondík je z italského IL MONDO, což znamená SVĚT. Snažíme se dětem ukazovat svět takový, jaký je. Zpravodaj Benátecka 14

15 ZPRAVODAJSTVÍ ledna 2012 Klub dětí a mládeže LEDEN V BENÁTECKÉM KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE Milada Trnková, DiS., Jaroslava Mincbergerová tel.: Středa Keramická dílna pro veřejnost Tvoření z keramické hlíny pod vedením pedagoga podle předloh či vlastních návrhů. Druhá hodina glazování je zdarma. V ceně materiál a 2x výpal. Cena: dospělí 150 Kč, děti 50 Kč Středa Výroba originálních šperků z FIMA Přijďte si vyrobit originální šperk z FIMO hmoty, ozdobený stříbrnými a zlatými plátky. Šperk poté upravíme křišťálovou pryskyřicí, která výrobku dodá 3D efekt. Přihlášky do Cena: 90 Kč Pátek Turnaj ve stolním fotbálku Přijďte si změřit síly a zručnost ve stolním fotbálku na turnaji pro dvoučlenná družstva. Výherci si odnesou drobné ceny. Přihlášky do Startovné: 10 Kč Pátek Originální trička Seznamte se s technikou voskované batiky. Takto vyrobená trička mají velmi zajímavý styl a je možné je doplnit o kresbu konturami. Přihlášky do Cena: 60 Kč Úterý Pololetní akademie Děti, rodiče a všechny příznivce Klubu zveme na pololetní akademii, kde vystoupí děti ze zájmových útvarů. Na pořadu budou taneční, hudební i jiná vystoupení. Vstupné: zdarma Připravujeme únor 2012 Sobota Výroba nahřívacího polštářku Přijďte si vyrobit nahřívací polštářek plněný pohankou. Polštářek je vhodný na nahřívání namožených svalů nebo při menstruačních bolestech břicha. Povlak polštářku si ozdobíme textilními barvami podle vlastní fantazie. Hotový polštářek bude mít velikost 20 x 25cm. Cena: 120 Kč Středa Keramická dílna pro veřejnost Tvoření z keramické hlíny pod vedením pedagoga podle předloh či vlastních návrhů. Druhá hodina glazování zdarma. V ceně je materiál a 2x výpal. Cena: dospělí 150 Kč, děti 50 Kč Pátek Turnaj v Carcassonne Taktický souboj ve hře Carcassonne o drobné ceny. Přijďte a poražte všechny své soupeře. Přihlášky do Startovné: 10 Kč Připravujeme březen 2012 Neděle pátek Jarní prázdniny v Bezdědicích Prožijte s námi příjemné jarní prázdniny na turistické základně v Bezdědicích. Připraven je bohatý program plný her, soutěží a výtvarného tvoření. Akce je určena dětem od 7 do 14 let. Doprava vlastní. Příjezd do Bezdědic od 16 do 17 hodin, odjezd od 14 do 16 hodin. Cena: děti do 12 let 2000 Kč, nad 12 let 2200 Kč Vánoční rozjímání V sobotu 10. prosince se konal na zámku již třetí ročník Vánočního rozjímaní. Cílem této akce bylo nejen obnovení zaniklých předvánočních kulturních tradic v našem městě, ale také seznámení všech příchozích se staročeskými vánočními zvyky, které se z povědomí současných generací postupně vytrácejí. Spolupořadatelem této akce bylo město Benátky nad Jizerou, které ji podpořilo finančně a technicky. Právě díky vstřícnému přístupu města jsme již v minulých měsících mohli připravit celou řadu kvalitních programů pro veřejnost. Letošní Vánoční rozjímaní bylo oproti předcházejícím dvěma ročníkům opět o něco bohatší a pestřejší. Asi největším lákadlem byl živý betlém s Ježíškem, který zaujal děti i dospělé. Dále byly na programu tvořivé dílny zaměřené na výrobu ozdob, vrkočů, svícínků, vystřihovaného betlému, vánočních figurek z mandlového těsta, máčených svíček a zdobených perníčků. Klub Mondík obohatil tyto dílny o pletení rybek z pedigu a zdobení šablon kaprů. Dílničky byly umístěny ve sklepních prostorách zámku, které jsou již v současné době zpřístupněny, a tak v chladném počasí poskytovaly dětem i dospělým příjemné zázemí. Všichni návštěvníci si také mohli vyzkoušet zvyky našich babiček - odlévalo se olovo, pouštěly se lodičky z ořechů, krájela se jablka a louskaly se ořechy. Rodiče s dětmi skládali známé či méně známé vánoční lidové pranostiky. V programu nechyběla ani živá hudební vystoupení Jana Frumara a Terezy Rejzlové, své posluchače si našel i pěvecký sbor ZUŠ. Čilý ruch vládl také na nádvoří zámku. V několika stáncích bylo možné zakoupit originální vánoční dárky a všichni gurmáni jistě přivítali prodej zabijačkových pochoutek a kapřích specialit na grilu. V době konání akce bylo výjimečně otevřeno benátecké muzeum. Věříme, že všichni, kteří se letošního ročníku Vánočního rozjímání zúčastnili, odcházeli domů spokojeni a plni příjemných zážitků. Milada Trnková, DiS. Vánoční rozjímání pořádal KDM letos již třetí rok Klub pro seniory Prosincové Přátelské posezení seniorů Ve čtvrtek 8. prosince 2011 se benátečtí senioři sešli na Přátelském posezení ve společenském sále města Záložna v tomto roce naposledy. Úvodem podal starosta města Jaroslav Král informace o tom, co se v uplynulých třech měsících, to je od doby, kdy se naposledy senioři v Záložně sešli, v Benátkách událo i o tom, jaké akce město připravuje. Vystoupení žáků ZUŠ J. A. Bendy bylo vánočně laděno a všem se moc líbilo. K tanci i poslechu vyhrávala tentokrát kapela Josefa Sojovského. Mezi seniory zavítal i Mikuláš s anděli a čertíkem. A protože senioři byli hodní, dostali i dáreček. Pořadatelé přejí do nového roku hodně zdraví a štěstí a těší nashledanou v březnu Mikuláš, andělé a čertík, kteří přišli 8. prosince mezi seniory Fotografie na této dvoustraně: Klub Mondík / František Stýblo / emje

16 ZPRAVODAJSTVÍ / HISTORIE Z prosincového Klubu pro seniory Prosincový program v Klubu pro seniory byl zahájen povídáním o Vánocích s nových kazatelem církve bratrské Ing. Stanislavem Stebelem, kterého doprovázela jeho manželka (pracuje v krajském Domově U Anežky). Seniorům se odpoledne moc líbilo, bylo zábavné i poučné. V prosincovém programu velmi zaujala přednáška paní Nadi Krýdové o detoxikaci těla. V prosinci se samozřejmě i cvičilo, probíhaly ruční práce a tradičně se s rokem 2011 rozloučili senioři při vzpomínkovém povídání u vánočního punče. Úvodem tohoto odpoledne přišli mezi seniory děti z MŠ Mateřídouška s velmi hezkým programem a přinesly všem i dárečky senioři moc děkují dětem a paním učitelkám za krásné vystoupení i dárečky. Na úplný závěr prosincové činnosti se sešli senioři při slavnostním otevření nového společenského sálu při MěCKP, kam se v roce 2012 Klub pro seniory se svojí činností přestěhuje. Klub pro seniory náměstí 17. listopadu 493, Benátky nad Jizerou II L E D E N 2012 úterý Cvičení pro seniory čtvrtek Povánoční povídání úterý Cvičení pro seniory středa Ruční práce čtvrtek Návštěva Muzea Benátky úterý Cvičení pro seniory středa Hrátky s pamětí čtvrtek Ruční práce úterý Cvičení pro seniory středa Ruční práce čtvrtek Stěhování do nových prostor úterý Cvičení pro seniory čtvrtek úterý Ú N O R Zahájení činnosti v novém prostředí Cvičení pro seniory Svoz na úterý a čtvrtek nahlásit den předem do hodin do podatelny MěÚ Benátky n. J. I na tel. č Vánoční rozjímání Přátelské posezení v Záložně Děti z MŠ Mateřídouška Historie Významní představitelé samosprávy na Benátecku Benátky nad Jizerou, resp. až do roku 1944 Nové Benátky, byly od správní reformy v roce 1850 po dlouhá desetiletí sídlem soudního okresu, což znamenalo, že zde zároveň fungoval samosprávný orgán v podobě okresního zastupitelstva a jím do čela zvoleného okresního výboru. Není tedy nijak překvapivé, že se i zde, v poměrně nevýznamném a politicky nijak exponovaném prostoru, objevily osobnosti, které vynikly nejen v regionálním, ale i celostátním měřítku. Vzhledem k zemědělskému charakteru okresu, s relativně velkým množstvím rozsáhlých hospodářství není rovněž překvapením, že většina z nich působila v rámci agrární strany a vzhledem k době své politické aktivity dokonce patřili k jejím spoluzakladatelům. Rodák z Tuřic František Hybš (narozen v roce 1868) měl možná v mládí jiné tužby, než se naplno věnovat hospodaření na rodinném statku. Vystudoval totiž práva na pražské univerzitě. Advokacii či jinému povolání, v němž by svoje znalosti uplatnil, se však nikdy nevěnoval a ihned po promoci převzal vedení hospodářství ve Starých Benátkách. Jelikož však při studiích poznal i jiný svět než prostředí nevelké obce na břehu Jizery, rozhodl se vstoupit také František Hybš, generální ředitel Hypotéční banky do světa politiky. Stál u zrodu agrárního hnutí, z něhož se v devadesátých letech vyvinula regulérní politická strana, a jako osobní přítel jejího duchovního otce a dlouholetého předsedy Antonína Švehly to dotáhl až na funkci tajemníka. V roce 1908 byl dokonce za okresy Nové Benátky a Nymburk zvolen poslancem Zemského sněmu a v parlamentní činnosti pokračoval i po roce 1918, tentokrát již v Revolučním a později i v řádném Národním shromáždění. V roce 1926 však byl jmenován ředitelem Hypoteční banky a politické dráhy se musel kvůli střetu zájmů vzdát. Od poloviny třicátých let pobýval na rodinném statku, kde také v roce 1944 zemřel. Hybšovým souputníkem i přítelem byl další z plejády rolnických vůdců z Benátecka Jan Koštíř, jenž sice pocházel z vesničky Sedlčánky u Českého Brodu, kde přišel na svět v roce 1867, po právních studiích však kromě hospodářství v rodné obci převzal v roce 1894 také mlýn Káčov poblíž Benátek. V následujících desetiletích jej zásadně zmodernizoval a navíc u něj vybudoval malou vodní elektrárnu, která se stala součástí výrobní a rozvodné sítě Družstevních závodů v Dražicích. Koštíř se politicky realizoval především jako funkcionář finančních, rolnických a zejména mlynářských korporací. Mnoho řádek by zabralo vyjmenování všech spolků, v nichž působil, z regionálního hlediska připomeneme alespoň členství ve správní radě Spolkového cukrovaru v Horkách, funkci místopředsedy okresního výboru v Nových Benát- Zpravodaj Benátecka 16

17 HISTORIE / ZPRAVODAJSTVÍ Karel Prášek, první předseda dražického družstva kách a post předsedy zdejšího osvětového sboru. Především jeho zásluhou byly vybudovány kilometry kvalitních silnic, došlo k regulaci Jizery a bylo přikročeno ke stavbě několika školních budov. Když v roce 1932 umíral, mohl se za svým životem ohlédnout s naprostým uspokojením. Generačním druhem obou jmenovaných osobností byl také Karel Prášek, který se na rodinném statku v Hřivně narodil v roce Na rozdíl od Hybše a Koštíře dosáhl pouze základního vzdělání, v politické kariéře mu to však nikterak nepřekáželo. Už od počátku devadesátých let pomáhal při organizování agrárního hnutí a v rámci nově vzniklé politické strany byl již ve třiceti letech zvolen poslancem Zemského sněmu a o pouhé dva roky později i členem říšské rady, tedy celorakouského parlamentu. Postupně to dotáhl na předsedu klubu agrárních poslanců a na místopředsedu, tedy druhého muže, celé agrární strany. Od listopadu 1907 do listopadu 1908 působil jako ministr-krajan ve vládě barona Becka. V roce 1918 byl kooptován do Revolučního národního shromáždění, dva roky nato se stal dokonce předsedou nově vytvořené horní komory parlamentu senátu. Jeho politickou kariéru zničila účast v tzv. lihové aféře v roce 1925,do níž se zapletl obhajováním Jiřího Stříbrného, obviněného z korupce. Prášek se musel všech svých funkcí vzdát a poté, co totálně neuspěl ve volbách s vlastní straničkou Na pravo, uchýlil se do ústraní. Zapomenut zemřel v Košeticích v roce 1932, je však nutno ještě připomenout, že patřil k zakladatelům a byl zvolen prvním předsedou představenstva Družstevních závodů v Dražicích. PhDr. Luděk Beneš PŘIJĎ TANČI POMÁHEJ Druhou prosincovou neděli probíhala v sále benáteckých technických služeb ve Kbele akce na podporu zdravotně postižených dětí. Benátky se tím, prostřednictvím Fitnesscentra v Pražské ulici, zapojily do projektu Přijď tanči pomáhej, jehož hlavním organizátorem je nezisková organizace Medvídek Dáda o.p.s. (obecně prospěšná společnost). Další pak jsou Sportovně taneční centrum L$P Pik dance, Zumba Charity Team ve spolupráci s Rádiem Kiss Delta. Projekt Přijď tanči pomáhej odstartoval 16. října v Mladé Boleslavi a probíhal celkem v sedmi městech: Poděbrady, Sedlčany, Mělník, Liberec, Praha a končil 11. prosince v Benátkách nad Jizerou. Sedm měst, sedm nedělí, sedm možností pro všechny, jak aktivně pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují. V každém městě se z akce natáčel klip, probíhalo taneční nebo hudební vystoupení, mohli jste si zakoupit lístky do tomboly od sponzorů a partnerů akce, nebo si ve stáncích vybrat nějaký dárek či upomínkový předmět vše výrobky chráněných dílen, pro které vlastně všichni přítomní společně tančili. Cílem projektu je zapojit co nejvíce lidí a spojit tak příjemné s užitečným. Rodina si přijde zpestřit víkendové odpoledne, pobavit se.a nejen to, svou účastí přispějí všichni těm, kteří tuto pomoc nejvíce potřebují děti se zdravotním postižením. Do celé tour bylo zapojeno více než 20 tanečních lektorů zumby a profesionálních tanečníků, všichni samozřejmě bez nároku na honorář. Každý si přál, aby na konci celé benefiční tour byl ten balíček peněz co největší. Ten se pak rozdělí na 3 díly, což představuje pomoc třem chráněným dílnám: Lipník, Harcov a Pilínkov Liberec a Poděbrady. Slavnostní předávání vybraných finančních prostředků proběhlo 16. prosince v Praze, kde šeky předával Michal David. Pokud by čtenáře našeho Zpravodaje zajímaly i jiné aktivity pořádané organizací Medvídek Dáda pro zdravotně postižené děti, hodně zajímavostí si přečtou na jejich webových stránkách H. Sloupová Ateliér U Matouše Adventní výstava U Matouše Tak se zase rok s rokem sešel a já se moc těším, že si půjdu vybrat adventní věnec do ateliéru U Matouše. Bude jich dost jako každý rok? Jsem napnutá, vybírám nejen sobě, ale i mamince a mamince mého manžela a že to je zodpovědnost! Brzy ráno s dcerou vyrazím, je to můj důležitý poradce, tak hurá... Při vstupu nás vítají vánoční koledy a je tu skvělá atmosféra. Nejprve vybíráme věnce a máme rychle vybráno, je o ně velký zájem, nesmíme zaváhat. Jsou jedlové, vkusně zdobené a nádherně voní. Uvnitř nás vítala vůně svařáku, cukroví a perníků. Ty si mohly děti nazdobit s pomocí p. Věry Havlové. Zájemci si mohli také vyrobit korálkové hvězdičky s p. Kročovou, zkusit si pletení z pedigu s p. Dibitanzlovou a podívat se, jak se dělají skleněné figurky. To nám předvedla p. Vobořilová a děti mohly na nich oči nechat, jak se jim líbily. A což teprve malování na obličej, málokteré dítě odolalo kresbě sl. Winterové. Kdo chtěl, mohl si koupit obraz od našeho benáteckého malíře p. Pavlíka, koupit si výrobky z keramiky, nechat si věštit z ruky od kartářky p. Drozdové z Kněžmosta a k tomu všemu si dát výbornou medovinu od p. Hermana z Obodře. Na odpoledne byly připraveny pohádky od benáteckého souboru Rolnička a od R. Drössler, hudební představení Terezky Rejzlové a Jana Frumara. Chtěla bych poděkovat za skvělou vánoční atmosféru a popřát p. Paed- Dr. Rejzlové, aby se jí nadále dařilo, hodně úspěchů! M. Novotná Fotografie na této dvoustraně: emje / Muzeum Benátky nad Jizerou / H. Sloupová / M. Novotná ledna 2012

18 ZPRAVODAJSTVÍ l do , pondělí pátek: 9:00 16:00, Muzeum Benátky, Už víme, kolik uhodilo (výstava hodin), pořádá: Muzeum Benátky l 9. 1., Keramický ateliér U Matouše, Zahájení kurzů v roce 2012 (keramika, AJ), pořádá: Keramický ateliér U Matouše l 9. 1., 16:00-17:00, nová sportovní hala při ZŠ Pražská, Dětská zumba fit - začíná nový kurz pro děti od 4 do 6 let (info na estranky.cz, přihlášky: cz nebo na ), pořádá: Fit club Milbe l 9. 1., 17:00-18:00, nová sportovní hala při ZŠ Pražská, Dětská zumba fit - začíná nový kurz pro děti od 7 do 11 let (info na estranky.cz, přihlášky: cz nebo na ), pořádá: Fit club Milbe l , 17:00 19:00, Klub dětí a mládeže, Keramická dílna pro veřejnost, pořádá: Klub dětí a mládeže l , 20:00, sál Záložna, Myslivecký ples (K tanci i poslechu zahraje skupina Kent, čeká na vás zvěřinová tombola, předprodej vstupenek v tabáku paní Liškové ve Starých Benátkách), pořádá: Myslivecké sdružení Benátky nad Jizerou l , 19:30, sál Záložna, Czech Philharmonic jazzband, pořádá: Kruh přátel umění a Město Benátky l , 17:00 19:00, Klub dětí a mládeže, Výroba originálních šperků z FIMA, pořádá: Klub dětí a mládeže l , 16:00, ZŠ Husovo náměstí, Školníček akce pro předškoláky (seznámení s prostředím soutěživou formou, pořádá: ZŠ Husovo náměstí l , Klub dětí a mládeže, Noc v Klubu, pořádá: Klub dětí a mládeže SPOLEČENSKÁ NABÍDKA l , 17:00, sportovní hala, nám. 17. listopadu, Karneval a oslava 4. roku Mateřského centra Benátky, pořádá: Mateřské centrum l , 16:45 18:00, setkání u vchodu do zámku, Světýlková slavnost - orienťák pro děti a rodiče (Přijďte s baterkou či jiným světýlkem. Společně možná objevíme, co nám nový rok 2012 přinese. S sebou termosku s horkou vodou, vstupné dobrovolné, přihlášky: Monika Válková ), pořádá: o.s. Mondík l , 9:00 11:30, Mateřské centrum, Zdravý úsměv, pořádá: Mateřské centrum Benátky l , 17:00, sál Záložna, Promítání Fotoarchivu Benátecka 9 (II. část), pořádá: Spolek rodáků l , 17:30, sál Záložna, Koncert žáků ZUŠ, pořádá: ZUŠ J. A. Bendy l , 15:00 17:00, Klub dětí a mládeže, Turnaj ve stolním fotbálku, pořádá: Klub dětí a mládeže l , 16:30 18:30, Klub dětí a mládeže, Originální trička, pořádá: Klub dětí a mládeže l , 18:00 20:00, Keramický ateliér U Matouše, Keramika pro veřejnost, pořádá: Keramický ateliér U Matouše l , 17:00 18:30, Klub dětí a mládeže, Pololetní akademie, pořádá: Klub dětí a mládeže l 1. 2., o.s. Mondík zahajuje svoji činnost v klubu Jako doma, Dražická 387. Od 1. do zve všechny děti na své dopolední i odpolední akce zdarma. Více na / / tel , pořádá: o.s. Mondík l 1. 2., 8:00 12:00, Dražická 387, Den otevřených dveří v klubu Jako doma (Možnost pro rodiče a děti, prohlédnout si společně prostory a zeptat se na všechno, co vás z našich programů zajímá), pořádá: o.s. Mondík l 1. 2., 13:30, ZŠ Pražská stará budova školy, Zápis do 1. ročníku, pořádá: ZŠ Pražská l 1. 2., 19:30, sál Záložna, Koncert Guarneri tria Praha, pořádá: Kruh přátel umění a Město Benátky l 2. 2., 8:30 15:30, Mateřské centrum Benátky, Respektovat a být respektován, pořádá: Mateřské centrum Benátky l 2. 2., 19:30, Dražická 387, Večer v klubu Jako doma (Informace pro rodiče, kteří mají zájem dozvědět se více o našich programech pro školkové a školní děti, lektorky Mgr. Jiřina Botošová, Mgr. Monika Válková, seznam.cz), o.s. Mondík l 4. 2., 20:00, sál Záložna, Ples města, pořádá: Město Benátky l 4. 2., 16:00 18:00, Klub dětí a mládeže, Výroba nahřívacího polštářku, pořádá: Klub dětí a mládeže l 7. 2., 14:00, ZŠ Husovo náměstí, Zápisy do 1. tříd, pořádá: ZŠ Husovo náměstí l 8. 2., 14:00 16:00, ZŠ Pražská, Náhradní termín zápisu do 1. tříd, pořádá: ZŠ Pražská l 8. 2., 17:00 19:00, Klub dětí a mládeže, Keramická dílna pro veřejnost, pořádá: Klub dětí a mládeže l , 15:00 17:00, Klub dětí a mládeže, Turnaj v Carcassonne, pořádá: Klub dětí a mládeže l , 18:00 20:00, Keramický ateliér U Matouše, Keramika pro veřejnost, pořádá: Keramický ateliér U Matouše l , 19:00, sál Záložna, 2. volejbalovo vodácký ples, pořádá: SK vodní slalom Benátky, Volejbalový klub Karbo Benátky Skauti Skautské Vánoce aneb skauti jsou jako bublinky v limonádě Jako každý rok se na oslavě Vánoc sešli všichni skauti, skautky, světlušky, vlčata, roveři i vůdci ve své klubovně. Připraveny byly talíře s cukrovím, horký čaj, Líma se svými klávesami a stromeček se spoustou dárků. Nepsaným pravidlem je, že dárky jsou ve většině případů vyráběny vlastnoručně samotnými dárci. Takové nejvíc potěší. A tak já jsem letos dostala například pečený čaj, rybičku z keramické hmoty i z těsta, spirálku ozdobenou korálky, barevnou kytičku z papíru, malovanou kartičku s přáním i kartičku se slovy: Skauti jsou jako bublinky v limonádě, jde to i bez nich, ale není to ono. Měla jsem radost ze všech. Rozdávání dárků je ale až posledním v řadě příjemných zážitků. Předtím totiž všechny oddíly předvádějí své připravené scénky a mezi tím, aby se všichni stihli připravit, zpíváme koledy a vánoční písničky. A scénky byly opět velmi povedené a zábavné. Večerem nás provázeli roveři a ti si navíc připravili hrané scénky na jednotlivé vánoční zvyky, které byly také velmi vtipné. Zkrátka skautské Vánoce se opět vydařily a tak, když jsme před závěrečným rozdáváním dárků vyšli ven, po kruhu si posílali svíčku a v duchu si něco přáli, já jsem si přála mimo jiné, abychom se tu příští rok zase všichni takhle sešli. Chybělo by mi to jako bublinky v limonádě. Alena Kratochvílová - Plamenka Betlémské světlo I tento rok benátečtí skauti neporušili novodobou tradici a rozdávali ve svém městě betlémské světlo. Tento plamínek byl zažehnutý přímo ve městě Betlémě, odkud putoval do Vídně. Poté bylo světlo převezeno do Brna a z Brna do Prahy. Do Prahy už jsme si pro něj dojeli my a pečlivě Zpravodaj Benátecka 18

19 ZPRAVODAJSTVÍ ho střežili. Rozdávali jsme ho ve dvou termínech ve středu na Rybově České mši vánoční a v pátek Na Burse. Kdo si nepřinesl svíčku, dostal ji od nás. Celkem jsme v Benátkách rozdali 93 plamínků a doufáme, že Betlémské světlo přineslo mír, pohodu a dobrou náladu do vašich domácností. Katka Čapková Kruh přátel umění Dva koncerty v Záložně Czech Philharmonic JazzBand a Guarneri trio Praha Czech Philharmonic JazzBand vznikl na půdě České filharmonie na podzim roku 2010 z podnětu několika hudebníků tohoto světově uznávaného symfonického orchestru. Důvodem vzniku tohoto ansámblu byla touha vyjádřit se interpretačně jazzovou hudbou a zároveň se odreagovat od tzv. hudby vážné. Soubor se úmyslně neubírá různými alternativními cestami, ale vychází z bohaté melodiky jazzových témat. Stylově se nezaměřuje na žádné konkrétní období, neboť čerpá inspiraci z celého spektra jazzové hudby. Velkým vkladem tohoto souboru je tónová kultura, precizní intonace či smysl pro dynamiku. Základní obsazení tohoto variabilního uskupení tvoří čtyři hráči na dechové nástroje společně s rytmickou sekcí. Vedle členů České filharmonie zde stabilně hrají i hudebníci z ryze jazzového světa, kteří dotváří portrét této jedinečné kapely. Takto o sobě píše na svých internetových stránkách jazzová soubor, jenž na koncertu Kruhu přátel umění v úterý 17. ledna vystoupí v hodin v sále novobenátecké Záložny. Jako u ostatních lednových koncertů bude i tentokrát stolová úprava sálu s občerstvením. Na dalším koncertu KPU, ve středu 1. února uslyšíme světoznámý soubor, jehož poslední vystoupení u nás před několika lety ještě můžeme mít v paměti, Guarneri trio Praha. Tvoří ho tři vynikající sólisté, klavírista Ivan Klánský, houslista Čeněk Pavlík a v Basileji žijící violoncellista Marek Jerie. Pro své vystoupení v novobenátecké Záložně tito umělci vybrali tři díla mistrů devatenáctého století. Trio B dur WoO 39 složil dvaačtyřicetiletý Porýňan Ludwig van Beethoven, žijící tou dobou již patnáct let ve Vídni. Bedřich Smetana je autorem Tria g moll op. 15, nádherné jímavé skladby obdařené kouzelnými melodiemi. Po přestávce uslyšíme rozsáhlé Trio H dur op. 8 hamburského rodáka, jenž podobně jako Beethoven většinu svého tvůrčího života prožil ve Vídni, Johannese Brahmse. Koncert Guarneri tria Praha se koná výjimečně ve středu 1. února v hodin v sále Záložny v Nových Benátkách. Lubomír Filipec Smuteční obřadní síň na novobenáteckém hřbitově Počasí v sobotu 17. prosince 2011 bylo značně nevlídné, vítr, déšť, chladno. V ten den se vyplnilo letité přání Benátčanů mít smuteční obřadní síň na území našeho města. Co se ještě před krátkým časem zdálo být v nedohlednu, se v ten den stalo realitou. Kaple na novobenáteckém hřbitově prošla nutnými úpravami, byla pořízena nová okna, dveře, nová elektroinstalace, opona, opraveny okapy, omítky, fasáda a byla zařízena pro potřeby smuteční obřadní síně. A kdo se tak rychle rozhodl, vše zařídil a v krátkém čase uskutečnil realizaci? Pan Stanislav Beneš, majitel soukromého Pohřebního ústavu Beneš Kosmonosy, který si před nedávnem otevřel kancelář i v Benátkách nad Jizerou, vyslechl častá přání našich obyvatel nemuset jezdit na poslední rozloučení do Lysé nad Labem, Mladé Boleslavi či jinam. Dohoda s Městem Benátky nad Jizerou byla rychlá Město pronajalo za symbolickou cenu panu Benešovi kapli na hřbitově v Benátkách nad Jizerou I pro účel zřízení a provozování smutečních obřadů s tím, že majitel Pohřebního ústavu Beneš Kosmonosy pořídí vše na své náklady a Město Benátky nad Jizerou se postará o přístupové cesty a okolí kaple. Otevření smuteční síně v novobenátecké kapli se zúčastnili zastupitelé města, občané, kolektiv zaměstnanců ústavu. Úvodem zahráli žáci ZUŠ J. A. Bendy Tomáš Závora a Pavla Kavalíková, pásku společně přestřihl starosta města Jaroslav Král, majitel Pohřebního ústavu Stanislav Beneš a pracovnice benátecké kanceláře paní Jitka Horčicová. Všichni přítomní si pak ze zájmem prohlédli obřadní prostory, pan Beneš ochotně odpovídal na jejich dotazy. Obřadní prostory byly pro veřejnost otevřeny do 16 hodin. emje Informace o Pohřebním ústavu Beneš Kosmonosy a jeho službách najdete na webových stránkách nebo přímo v benátecké kanceláři, Pražská 68 (otevřeno v pracovní dny od 8.00 do hodin). Telefon: , Zprava starosta města Jaroslav Král, pracovnice benátecké kanceláře paní Jitka Horčicová a majitel ústavu Ing. Stanislav Beneš přípitek na na to, že se podařila rychlá realizace dlouhodobého záměru ledna 2012 Fotografie na této dvoustraně: emje, Alena Kratochvílová

20 VŠIMLI JSME SI... Všimli jsme si... l V ulici U Školy se opravoval povrch komunikace Dne 16. prosince jsem si povšimla probíhající opravy povrchu komunikace v ulici U Školy v Benátkách nad Jizerou II. O jakou opravu se jednalo, jsem se zeptala na Městském úřadu: V této ulici v té době prasklo dvakrát vodovodní potrubí, a tak společnost VaK Mladá Boleslav prováděla nutnou opravu. l Kupujeme dětské oblečení V ulici 5. května dětské oblečení již nekoupíme všimli jste si toho také? Prodejna se sortimentem dětského oblečení a drogerie ukončila tady prodej. Popojdeme-li však do ulice Pražská, zjistíme, že prodej dětského oblečení pokračuje na levé straně ulice Pražská směrem do Prahy. Navíc si zde můžeme koupit pánská pyžama, dámské noční prádlo, punčochové zboží. Na opačné straně Pražské ulice byl také zahájen prodej dětského oblečení a rozšířil tak nabídku v tomto druhu zboží. Prodej dětského textilu byl v této prodejně zahájen v polovině prosince 2011 l Před Vánocemi Na Staré koleji l Pizza, dezerty, káva Před nedávnem jsme si mohli povšimnout obnovení provozu v prostorách po přestěhované cukrárně v ulici 5. května. Nabídku této nové prodejny VINEA si můžete přečíst na fotografii poutače. Nedělní podvečer 18. prosince Na Staré koleji s písněmi v podání Renaty Drössler, kterou na klavír doprovázel Petr Ožana, byl velmi příjemným zastavením se v přípravách na Vánoce. emje l Vánoční kapr V předvánočním týdnu plném shonu, vánočních nákupů, pečení posledních druhů vánočního cukroví, úklidu jsme si mohli celkem v klidu nakoupit vánoční kapry. Zpravodaj Benátecka 20

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4800,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 120,00 4. daň z příjmu

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 360/13R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Závěrečný účet Obce Vřesová za rok 2013 Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Rozpočtové hospodaření 2013 Příjmy běžného roku 2013 Daň z příjmu

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŇOV PŘEDHRADÍ ROK 2014 Obec Pňov-Předhradí Husova 37 289 41 Pňov-Předhradí Ičo: 00239631 1 Závěrečný účet obce 2014 Rozpočet obce Pňov-Předhradí na rok 2014 byl projednán finanční

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje ověřovatele zápisu Petra Špůra a Mgr. Zdeňka Stránského. Usnesení č. 1 bylo přijato.

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40 1 Obsah: 1. Zákonná úprava 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Plnění závazných ukazatelů 4. Rozpočtová opatření 5. Výsledek hospodaření a stav finančních prostředků 6. Hospodářská činnost 7. Majetek

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Příjmy Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 900,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) PŘÍJMY (v tis. Kč) Daně a poplatky 23036,40 Splátky půjček od obyv., org. 816,80 Dotace ze SR souhrnný dotační vztah 1228,30 Dotace z MPSV na

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 PŘÍJMY (v Kč) Daně a poplatky 24 880 587,01 Splátky půjček od obyv., org. 461 700,00 Dotace na volby prezidenta 61 042,00 Dotace na volby do Parlamentu ČR 96 400,00

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 Účetní jednotka Obec Jíkev Sídlo Jíkev 58, 289 32 Oskořínek IČ: 00 239 216 DIČ: CZ: 00239216 Starostka obce Ing. Dana Wiehlová Zákonná úprava Obsah a náležitosti

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3400,00 3 daň z příjmu FO 200,00 4 daň z příjmu FO - zvl. sazba 200,00 5 daň z příjmu právnic. osob 4500,00 6 daň z

Více