Z á p i s z mimořádného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 23. června 2011 v 19 hodin v Domě kultury Komárov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s z mimořádného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 23. června 2011 v 19 hodin v Domě kultury Komárov"

Transkript

1 Z á p i s z mimořádného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 23. června 2011 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM Věra Faitová, Martin Gregor, Ing. Pavel Houdek, Mgr. Miroslav Karásek, Ing. Eva Királyová, Eva Koňasová, Antonín Merhaut, Jana Popelková, Marian Tkáč, Mgr. Jiří Veverka, Mgr. Jan Vlček (dostavil se v 19,12 hod.) 17 občanů Omluveni: Ing. Václav Anděl, Jaroslav Klekner, Libor Štochl Neomluven: Mgr. Josef Zeman Pan starosta Merhaut přivítal přítomné členy zastupitelstva městyse. Jelikoţ dle prezenční listiny a podle 87 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích bylo zastupitelstvo městyse usnášení schopné (přítomno zatím 10 členů zastupitelstva z 15), zahájil zasedání. Pan starosta dále uvedl, ţe z dnešního jednání bude opět pořízen zvukový záznam a zeptal se všech přítomných, jestli proti tomu někdo má připomínku. Ţádné připomínky nebyly a pan starosta pustil záznamové zařízení. Zapisovatelkou jednání jmenoval p. Drahoslavu Hůrkovou. Pan starosta Merhaut přednesl návrh programu: 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a dvou ověřovatelů zápisu 3. Pronájem části pozemku pč. 196/1 v k. ú. Komárov 4. Záměr prodat části pozemků pč. 214/1, pč. 214/4, pč. 214/5 a pč. 287/4 v k. ú. Komárov 5. Výběr dodavatele rekonstrukce soc. zařízení v MŠ Komárov, 1. etapa 6. Projednání poţadavků, námětů a připomínek k novému územnímu plánu městyse Komárov 7. Usnesení 8. Diskuse s občany 9. Závěr Pan starosta uvedl, ţe k bodu 6 územní plán se dostaví architekt Koubek a zodpoví případné dotazy. Dále pan starosta uvedl, ţe k bodu 6 bude veřejná diskuse a poprosil o maximálně 5ti minutové příspěvky. Pan starosta dal hlasovat, kdo souhlasí s takto navrţeným programem jednání. Hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas Návrh programu byl odsouhlasen většinou hlasů. 1

2 2. Volba návrhové komise a dvou ověřovatelů zápisu Pan starosta Merhaut poţádal přítomné členy ZM o návrhy na členy návrhové komise. Navrţeni byli: Eva Koňasová a Věra Faitová Hlasování: pro 8 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 2 hlasy Návrh byl odsouhlasen většinou hlasů. Dále pan starosta Merhaut poţádal o návrhy na ověřovatele zápisu. Navrţeni byli: Martin Gregor a ing. Eva Királyová. Hlasování: pro 8 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 2 hlasy Návrh byl odsouhlasen většinou hlasů. 3. Pronájem části pozemku pč. 196/1 v k. ú. Komárov Ing. Houdek k tomuto bodu uvedl, ţe na základě ţádosti Tomáše Razíma o pronájem části pozemku pč. 196/1 v prostoru u kapličky schválila rada městyse záměr pronajmout část tohoto pozemku. Záměr byl vyvěšen a nikdo jiný se nepřihlásil. Je proto na zastupitelstvu, zda tento pronájem schválit. Doba pronájmu by byla 3 měsíce a jedná se o prostor od kapličky v délce 7 m a šířce 4 m celkem 28 m 2. U silnice bude zábrana. V 19,12 hod. se dostavil Mgr. Jan Vlček nyní je přítomno 11 členů zastupitelstva z 15. V 19,14 hod. se dostavil architekt p. Koubek. Mgr. Karásek se ptal, jestli bude cena podle obecně závazné vyhlášky? Ing. Houdek ve vyhlášce je vysoká cena nájemce by měl zájem do 500,-- Kč/měsíc. p. Faitová kolik je cena podle vyhlášky? Ing. Houdek týdenní paušál 500,-- Kč p. starosta bylo by to posezení hlavně pro cyklisty, u hotelu bylo toto posezení také a neosvědčilo se. Zde by se jednalo o zkušební dobu 3 měsíce červenec, srpen a září. Ing. Houdek doplnil, ţe nájemce bude samozřejmě udrţovat zeleň a nabídl nátěr kapličky. Pan starosta dal hlasovat, kdo souhlasí s pronájmem části pozemku pč. 196/1 v k. ú. Komárov p. Razímovi na 3 měsíce za cenu 1.500,-- Kč. Hlasování: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas Návrh pronajmou část pozemku pč. 196/1 v k. ú. Komárov p. Razímovi byl odsouhlasen většinou hlasů. 4. Záměr prodat části pozemků pč. 214/1, pč. 214/4, pč. 214/5 a pč. 287/4 v k. ú. Komárov Ing. Houdek uvedl, ţe se bude schvalovat záměr prodat části těchto 4 pozemků na základě ţádosti p. Vlastimila Šticha. Tyto části jsou přihraţeny jiţ cca 50 let, jedná se o okrajové části 4 pozemků p. Štich chce upravit vlastnické vztahy. Bude se zde upravovat komunikace i po prodeji částí těchto pozemků bude šířka komunikace vyhovující. Pan starosta dal hlasovat, kdo souhlasí se záměrem prodat části pozemků pč. 214/1, pč. 214/4, pč. 214/5 a pč. 287/4 v k. ú. Komárov. Záměr prodat části pozemků pč. 214/1, pč. 214/4, pč. 214/5 a pč. 287/4 v k. ú. Komárov byl odsouhlasen všemi hlasy. 2

3 5. Výběr dodavatele rekonstrukce soc. zařízení v MŠ Komárov, 1. etapa Ing. Houdek uvedl, ţe na akci rekonstrukce soc. zařízení v MŠ Komárov 1. etapa bylo osloveno 10 firem a obdrţeli jsme 2 nabídky, a to KAZIKO Praha 9 a DUSTAV Komárov. Nabízená cena vč. DPH činí víc jak půl milionu Kč, a proto musí výběr provést zastupitelstvo městyse. Firma KAZIKO nabízela provedení této rekonstrukce za ,-- Kč a firma DUSTAV za ,-- Kč. p. Faitová v Horní Bříze je učiliště (zedníci) a v rámci praxe by toto provedli a cena by byla niţší. p. Popelková upozornila, ţe nás tlačí čas, protoţe tyto práce musí být provedeny v době uzavření školky. Mgr. Veverka musí se postupovat dle zákona o veřejných zakázkách příště oslovíme i učiliště. Pan starosta bylo osloveno 10 firem. Mgr. Karásek navrhuje vybrat firmu DUSTAV s ohledem na cenu i na to, ţe se jedná o místní firmu. Pan starosta dal hlasovat, kdo souhlasí s vybráním firmy DUSTAV Komárov jako dodavatele rekonstrukce soc. zařízení v MŠ Komárov, 1. etapa. Hlasování: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas Firma DUSTAV byla vybrána jako dodavatel rekonstrukce soc. zařízení v MŠ Komárov, 1. etapa většinou hlasů. 6. Projednání požadavků, námětů a připomínek k novému územnímu plánu Městyse Komárov Pan starosta uvedl, ţe všichni občané Komárova byli osloveni, aby podali poţadavky, náměty a připomínky k novému územnímu plánu písemně do kaţdé poštovní schránky. Přišlo 15 připomínek. Ing. Houdek podotkl, ţe územní plán je závaţný dokument, na dnešní jednání byl přizván p. architekt Pavel Koubek a poţádal pana architekta o úvodní slovo. p. architekt Koubek představil urbanistickou kancelář UK 24, dále uvedl, ţe nový územní plán vyţaduje nový stavební zákon, zpracovává se několik fází ve stavebním zákonu jsou lhůty na jednotlivé fáze přípravy a zpracování územního plánu 3-4 měsíce. Podrobně informoval o průběhu vypracování územního plánu, letos doplňující průzkumy a příští rok se bude pokračovat. Na vypracování územního plánu je moţno pouţít dotace např. od ministerstva pro místní rozvoj. Pan Vondal se zeptal, kdo zodpovídá za získání nebo nezískání dotace. Pan starosta odpověděl, ţe rada. Mgr. Veverka začínáme s tvorbou územní plán je nástroj nikoli cíl je to věc široké diskuse. Přijetím územního plánu je dán rozvoj obce na dobu cca 20 let. Řeší se technické věci, je třeba zpracovat strategii rozvoje obce (rada a komise výstavby). Navrhuje řešit po lokalitách, zastupitelé by mohli svolat lidi kulatý stůl a projednávat. Máme cíl stát se městem chybí nám počet obyvatel musíme sem dostat lidi. Pan Vondal souhlasí s tím, co řekl Mgr. Veverka, ale proč to nezajistil jako člen rady a proč to navrhuje aţ teď? Mgr. Veverka v březnu bylo řečeno, ţe je to 1. kolo a nekončí to schválením 15 návrhů. Pan Vondal proč není časový harmonogram, proč není na webu zveřejněno těch 15 připomínek? Ing. Houdek bylo uvedeno, ţe kdykoliv se mohou občané zapojit a připomínkovat. Diskuse se skupinami lidí se neorganizovaly, vyzvali jsme občany, aby vznesli své připomínky. 3

4 Pan architekt harmonogram je stanovený, záleţí také na vyjádření různých orgánů, diskuse s občany je dobrá. Strategický plán počítá se zapojením obyvatel a územní plán řeší technické otázky. Lokální projednání lze ještě zorganizovat např. otevření vojenského prostoru a dopad pro Komárov. Do podzimu budou doplňující šetření a pak bude ing. Valečková zpracovávat zadání. Pan Vondal strategický plán není součástí územního plánu? Pan architekt odpověděl, ţe není, zpracovává se pro větší celky. Strategické plány jsou módní záleţitost. Vize jsou známé. Mgr. Veverka - jde mu o zapojení širšího okruhu lidí a vyuţít by se mohlo komunitního plánování. p. Šmied potřebuje Komárov obě varianty strategický i územní plán? Pan architekt většinou se zpracovávají územní plány, ale někdo má jiţ strategický plán hotový. Osvědčilo se udělat koncept, pak velké projednávání na zastupitelstvu, pak se zveřejní koncept a záměr a je odezva. Strategický plán není nezbytný, ale diskuse je dobrá a připomínky promítnout do územního plánu. Ing. Houdek navrhuje projednávat ţádosti. Irena Volfová navrhuje zařadit pozemky pč. 121, 107/19, 107/18 v k. ú. Kleštěnice do ploch bydlení pozemky jsou v krajinné památkové zóně. Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu, bod 14 a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili. Nikdo se nepřihlásil. bod 14. Hlasování: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas Alena Ráţová návrh na moţnost vyuţití pozemku parc.č. 64 v k. ú. Kleštěnice pro nekomerční chovné účely Toto se nemusí zařazovat do ÚP, plochy lze jako chovné pouţívat za určitých podmínek. Alena Ráţová návrh na zařazení celého pozemku parc.č. 65/14 v k. ú. Kleštěnice do ploch bydlení zastavitelnost do r Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu, bod 12 a 13 a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili. Mgr. Veverka stanovisko ing. Valečkové výsadba tújí je moţno regulovat výsadbu túji na Kleštěnici? Pan architekt památkáři si toto mohou vymínit a budou projednávat. p. Ráţ na druhé Kleštěnici jsou také túje a nevadí. Ke stanovisku ing. Valečkové měl ještě dotaz, jak posunout hranice zastavitelné plochy s ohledem na krajinný ráz jak velké posunutí. Mgr. Veverka nakládáme se soukr.majetkem výstavba je moţná, pokud se dodrţí zákon navrhuje zařadit celý pozemek. p. Vondal proč celý pozemek nepřejde do nového územního plánu? Od kdy bude platit nový územní plán? Pan architekt vysvětloval různé plochy v územním plánu. Ing. Houdek navrhuje ztotoţnit se se stanoviskem ing. Valečkové. bod 12 a 13. 4

5 Hlasování: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas Miloš Abraham návrh na moţnost vyuţití pozemků parc.č. 1601/9, 1601/10, 1601/11, l601/7, 1601/8, 1601/6, 1451/12 v k. ú. Kleštěnice pro stavbu včelínů. Ing. Houdek uvedl, ţe se jedná o sad pod Kleštěnicí a o pozemek v Sokolovicích za cvičištěm na výstavbu včelínů není třeba dávat do územního plánu. Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu, bod 11. a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili. Nikdo se nepřihlásil. bod 11. Ing. Václava Dvořáková návrh na přeřazení lokality Pod Vápenicí z ploch smíšeného vyuţití ploch drobné výroby a sluţeb do ploch bydlení. Ing. Houdek uvedl, ţe zde ţadatelka chce stavět 5 řadových rodinných domů. Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu, bod 9. a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili. Ing. Sojka se zajímal o velikost parcel a podíl komunikací, vyhovující šířka komunikací v řadové zástavbě. Pan architekt vysvětlil podrobně % komunikace. Větší zástavba vypracuje se územní studie hradí investor. bod 9. Marie Drobňáková návrh na zařazení pozemku parc.č. 1524/5 v k. ú. Komárov do zastavitelných ploch bydlení. Ing. Houdek uvedl, ţe se jedná o pozemek směrem k provozovně p. Humla. Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu, bod 10. a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili. Mgr. Veverka je to úplně nově vzniklá lokalita? Dopravní obsluţnost komunikace výdaje obce. Ing. Houdek ano nová lokalita. Ing. Sojka komunikace přes potok nejde katastr Jivina. Ing. Houdek lze zamítnout a vyloučit. Pan Vondal zastupitelstvo schválí nebo zamítne proč není základní studie, debata s občany a teprve potom se upravuje a hlasuje. Pan architekt zastupitelstvo má právo určit, co je moţné a co ne. Pan Ráţ můţe zastupitelstvo rozhodnout jinak, neţ navrhuje ing. Valečková. Pan architekt zastupitelstvo rozhoduje v rámci platných zákonů. Pan Gregor my nemusíme souhlasit s ing. Valečkovou, je to pouze doporučení. 5

6 bod 10. Hlasování: pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 8 hlasů Pan architekt se omluvil z jednání a odešel v 21,30 hod. Následovala přestávka 10 minut. Jana Kuncová, František Kunc, Bc. Aleš Trojan návrh na zařazení pozemků parc.č. 1612/6, 1612/7, 1612/3, 1612/36 v k. ú. Komárov do zastavitelných ploch bydlení. Ing. Houdek uvedl, ţe se jedná o pozemky pod Ptákovem pod p. Hrabákovou. Ing. Houdek přečetl stanovisko komise pro výstavbu Městyse Komárov a pořizovatele ing. Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu, bod 2. a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili. Nikdo se nepřihlásil. bod 2. Hlasování: pro 8 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 3 hlasy Petr Vávra návrh na zařazení pozemků parc.č. 1547/1, 1548/2 (část), 1548/3 (část), 1548/5 (část), 1549/1 (část), 1549/3 v k. ú. Komárov do zastavitelných ploch bydlení. Ing. Houdek uvedl, ţe tuto ţádost podal p. Vávra jiţ při projednávání 3. změny územního plánu. Dne zastupitelstvo ţádost akceptovalo. 3. změna nebyla provedena proto nyní p. Vávra podává jako návrh do nového územního plánu. Pozemky záplavová oblast, je zde vysoké napětí. Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu, bod 5. a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili. Ing. Sojka navrhovatel si musí přeloţku vys.napětí zaplatit. Mgr. Karásek musí se to překládat? Ing. Houdek nemusí, ale pokud se to dělá, je to nákladné. bod 5. Pavel a Libuše Švestkovi návrh na zařazení pozemků parc.č. 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507 v k. ú. Komárov do zastavitelných ploch bydlení, zrušení ploch rekreace hromadné a občanského vybavení. Ing. Houdek uvedl, ţe se jedná o restauraci Na Kocábce a pozemky okolo je zde záplavové území. Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu, bod 7. a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili. Ing. Sojka obec chce, aby zde byla rekreace? Ing. Houdek navrhuje ztotoţnit se se stanoviskem ing. Valečkové případná rekreace lze i při postoupení do zadání územního plánu. Pan Šmied je to soukromý majetek pokud zruší chatičky tedy rekreaci zařazení pozemků to neovlivní. 6

7 bod 7. Hlasování: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas Jaroslava Košťálková, Jaroslav Wimmer, Renata Šimková, Karel a Alena Puchmeltrovi, Karel a Anna Puchmeltrovi návrh na zařazení pozemků parc.č. 1607/11, 1625/10, 1607/7, 1607/21, 1607/20, 1607/19, 1625/21, 1625/7, 1625/22, 1607/8, 1607/2, 1607/6, 1607/15, 1607/14, 1607/1 v k. ú. Komárov do zastavitelných ploch bydlení. Ing. Houdek uvedl, ţe jsou to 4 samostatné ţádosti do jednoho bodu, pozemky zastavitelné do r. 2015, nutná územní studie. Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu, bod 1. a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili Nikdo se nepřihlásil. bod 1. Milan Koňas, Martina Vosiková návrh na zařazení pozemků parc.č. 1446/3, 1446/66, 1446/74 v k. ú. Komárov do zastavitelných ploch bydlení. Ing. Houdek uvedl, ţe jedná o rozšíření lokality pro výstavbu sloţité rozparcelování by se zjednodušilo. Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu, bod 8. a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili Pan Vondal bude se rozšíření týkat i vedlejších pozemků? Automaticky rozšířit zadání i o tyto pozemky. Ing. Houdek bude takto zapracováno. bod 8. Zdeněk Pech návrh a zařazení pozemku parc.č v k. ú. Komárov do zastavitelných ploch bydlení. Ing. Houdek uvedl, ţe se jedná o část pozemku nad DPS komise pro výstavbu nedoporučuje vzhledem k poloze přístupová komunikace. Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu, bod 6. a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili Ing. Sojka chybí tam plyn, elektriku lze, voda i kanalizace jsou, komunikace u DPS nesnese zatíţení. Ing. Houdek podal protinávrh, zamítnout zařazení do územního plánu. Pan starosta dal hlasovat, kdo je pro zamítnutí zařazení ţádosti p. Pecha do územního plánu. 7

8 Hourovi, Havelkovi, Luděk Kaufman, Kovářovi, Staníkovi, Andrtovi, Jeţkovi ţádost o zachování zeleně a studní na pozemcích parc.č. 477/5, 479/1 v k. ú. Komárov. Ing. Houdek uvedl, ţe ţadatelé poţadují zelený pás a studnu zařadit v územním plánu do zeleně. Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu, bod 3. a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili. Nikdo se nepřihlásil. bod 3. Hlasování: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas Hourovi, Havelkovi, Luděk Kaufman, Kovářovi, Staníkovi, Andrtovi, Jeţkovi návrh na zařazení pozemku parc.č. 479/1 v k. ú. Komárov do zastavitelných ploch bydlení se stejným prostorovým řešením jako sousední lokalita. Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu, bod 4. a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili. Dle stanoviska pořizovatele nepatří do ÚP. bod 4. Hlasování: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas Poţadavek městyse vyuţití 2 lokalit v dosud nezastavěném území pro občanskou vybavenost sport Ing. Houdek uvedl, ţe se jedná o lokalitu Pod Vápenicí a pozemek nalevo směrem na Zaječov motokros. Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili. Dle stanoviska pořizovatele bez výstavby budov a nenarušit krajinný ráz. Ing. Sojka Pod Vápenicí sportoviště ano kdo se bude o ně starat obec? Je zde ochranné pásmo vys.napětí a biokoridor. Pozemky zaměřit a sloučit do jednoho. Pozemky u p. Křikavy přístup jez? Kde se budou pálit větve? Ing. Houdek zpracovatel zohlední přístup k jezu a další poţadavky. My jsme jen označili pozemky, kde by mohla být sportoviště. p. Tkáč Pod Vápenicí kdo se bude o sportoviště starat je mimo obec. O tento pozemek mají zájem hasiči cvičiště - a postarají se o pozemky. Mgr. Karásek vyuţití lze různé sportoviště i hasiči.. Poţadavek městyse vyznačení cyklotrasy/stezky Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili 8

9 . 7. Usnesení P. Koňasová přednesla návrh usnesení z dnešního zastupitelstva městyse. Pan starosta dal hlasovat, kdo souhlasí s takto navrţeným usnesením z dnešního zastupitelstva. Návrh usnesení byl odsouhlasen všemi hlasy. 8. Diskuse s občany Ing. Sojka probíral s ing. Houdkem, jestli se při rekonstrukci soc.zařízení v MŠ uvaţuje se samostatným přívodem vody. p. Vondal uvedl, ţe si dne přehrál zvukový záznam z minulého zastupitelstva. Tento záznam obsahoval 26 hodin a obsahoval i postřehy starosty a pracovníků úřadu. Dále oznámil, ţe zakládá občanské sdruţení. Pan starosta podal vysvětlení, zařízení nebylo vypnuté, nikdo z nahrávaných osob po zasedání nedal souhlas s nahráváním. On sám by takovou osobní nahrávku neposlouchal. p. Chramosil se zajímal o nová sportoviště i dětská hřiště? Pan starosta jsou 2 plochy na bytovkách u transformátoru, další plocha u 6ti patrových paneláků a ještě dětské hřiště u fotbalového hřiště. p. Chramosil je to na bytovkách, ptal se na prostor ve školce u altánu. p. Popelková odpověděla, ţe zadní část zahrady nepouţívají, ale přes tento prostor naváţejí písek do pískovišť. Mgr. Veverka povede-li se vybudovat víceúčelové hřiště u školy, bude i pro veřejnost. p. Chramosil navrhuje upravit zeleň na náměstí schovávají se zde skupinky mládeţe pití aj. pan starosta počítá se s úpravou přerostlé zeleně i další úpravou parku. Pan Vondal vyčištění parku, aby se mládeţ nemohla schovávat, je dobrý nápad, ale neřeší problém s touto mládeţí. Není řešeno desetiletí jen se o tom píše v programových prohlášeních, ale řešení se nehledá. Zajímal se o parlament dětí a mládeţe. Mgr. Veverka souhlasí, ţe to není jednoduché. Není to jen o dětech, ale i o rodičích. Parlament dosud zaloţen nebyl. Dítě vychovává hlavně rodina, následuje školka, škola a volnočasové aktivity. Základem však vţdy je rodina. Uvítal by spolupráci nově zakládaného občanského sdruţení. p. Faitová děti se neuhlídají, na rodičích hodně záleţí, v Komárově fungují činnosti pro děti. p. Vondal - mimo peněz co se dělá? Jaké jsou výsledky? Kdo se tímto zabývá, navštěvuje semináře, kdo je pověřen touto problematikou? p. Koňasová pořádaly se jiţ přednášky o drogách i o chování ve spolupráci s MěÚ Hořovice. p. Vondal toto je nedostatečné. Program školy na webu je 2 roky starý. Jak se obec spolupodílí? Mgr. Veverka ředitelky jsou zvány na radu projednává se činnost obou škol a všechny potřebné záleţitosti. Rada bude řešit zřizovací listiny a materiály o činnosti MŠ i ZŠ. 9

10 Protoţe nebyly další příspěvky do diskuse, pan starosta poděkoval přítomným členům zastupitelstva městyse i občanům za účast a v 23,25 hod. ukončil veřejné zasedání zastupitelstva městyse a bylo vypnuto záznamové zařízení. 10

11 U s n e s e n í č. 3/2011 z mimořádného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 23. června 2011 Zastupitelstvo městyse: 1. Schvaluje pronájem části pozemku pč. 196/1 v k. ú. Komárov o výměře 28 m 2 panu Razímovi za účelem zřízení venkovního posezení před restaurací Na Růţku v prostoru u kapličky na období od do za cenu 1.500,-- Kč a pověřuje starostu uzavřením nájemní smlouvy. Záměr pronajmout výše uvedenou část pozemku byl zveřejněn na úřední desce ve dnech Schvaluje záměr prodat části pozemků pč. 214/1, pč. 214/4, pč. 214/5 a pč. 287/4 v k. ú. Komárov o celkové výměře cca 120 m Vybralo dodavatele rekonstrukce soc.zařízení v MŠ Komárov ze 2 firem byla vybrána firma DUSTAV Komárov. 4. Se ztotoţňuje se stanoviskem pořizovatele nového územního plánu městyse k návrhům k jeho zpracování. - bod č. 14 ţádost p. Volfové viz příloha - bod č. 12 a č. 13 ţádosti p. Ráţové viz příloha - bod č. 11 ţádost p. Abraháma viz příloha - bod č. 9 ţádost ing. Dvořákové viz příloha - bod č. 2 ţádost p. Kuncové, p. Kunce a Bc. Trojana viz příloha - bod č. 5 ţádost p. Vávry viz příloha - bod č. 7 ţádost p. Švestky, p. Švestkové viz příloha - bod č. 1 ţádost p. Košťálkové, p. Wimmera, p. Šimkové, p. Puchmeltra Karla, p. Puchmeltrové Aleny, p. Puchmeltra Karla a p. Puchmeltrové Anny - viz příloha - bod č. 8 ţádost p. Koňase, p. Vosikové viz příloha - bod č. 3 ţádost Hourových, Havelkových, p. Kaufmana, Kovářových, Staníkových, Andrtových, Jeţkových viz příloha - bod č. 4 - ţádost Hourových, Havelkových, p. Kaufmana, Kovářových, Staníkových, Andrtových, Jeţkových viz příloha - k vyuţití 2 lokalit v dosud nezastavěném území pro občanskou vybavenost (sport) - k vyznačení cyklotrasy/stezky 5. Zamítá postoupit do zadání bod č. 10 ţádost p. Drobňákové viz příloha 6. Zamítá postoupit do zadání bod č. 6 ţádost p. Pecha viz příloha Antonín M e r h a u t starosta Mgr. Jiří V e v e r k a Ing. Pavel H o u d e k místostarosta místostarosta Ověřovatelé zápisu: Martin Gregor Ing. Eva Királyová.. 11

12 12

Omluveni: Jana Popelková. 7 občanů

Omluveni: Jana Popelková. 7 občanů Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 22.1.2015 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Bc. Ondřej

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 28. dubna 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 28. dubna 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 28. dubna 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku Přítomni: Členové ZM Ing. Václav Anděl, Věra Faitová, Martin Gregor, Ing.

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. února 2004

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. února 2004 Zápis ZM - 1 - Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. února 2004 Přítomni: Mgr. Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing. Bernášek Bohumil, PaedDr. Borkovcová Marie, Mgr. Dvořáček Pavel, Mgr.

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 26. dubna 2006

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 26. dubna 2006 Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 26. dubna 2006 Přítomni: Mgr. Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing. Bernášek Bohumil, PaedDr. Borkovcová Marie, Mgr. Dvořáček Pavel (příchod v 16, 24 hod.),

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 23. června 2004

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 23. června 2004 Zápis ZM 23. 6. 2004-1 - Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 23. června 2004 Přítomni: Mgr. Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing. Bernášek Bohumil, PaedDr. Borkovcová Marie, Mgr. Dvořáček Pavel

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 21) Verze č. 1 volební období 2010-2014 Zapsala Kateřina Zbořilová, DiS.

Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 21) Verze č. 1 volební období 2010-2014 Zapsala Kateřina Zbořilová, DiS. Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 21) Zápis č. 13/2013 z 13. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen ZMM ), které se konalo dne 2013-09-09 od 18 hodin ve velké

Více

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí

Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Z á p i s č. 7/2011 o průběhu řádného zasedání Zastupitelstva městyse Vranov nad Dyjí konaného dne 20. října 2011 v 17.00 hodin v budově místní

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 17. září 2003

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 17. září 2003 Zápis z jednání ZM ze dne 17. 9. 2003-1 - Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 17. září 2003 Přítomni: Mgr.Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing.Bernášek Bohumil, PaedDr.Borkovcová Marie, Mgr.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin. Obec Ţichlínek Zastupitelstvo obce Ţichlínek Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Ţichlínek

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Číslo jednání: JedNZ2-13/2012 Datum jednání: 13.09.2012 Místo jednání: Hotel Dvorec Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Pavel Jiran, MVDr Ladislav Janovec, Mgr. Miroslav Němec Hosté: - Přílohy:

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 Přítomni: podle prezenční listiny přítomno 24 členů ZM Omluven: p. Hadrava 26. zasedání zastupitelstva města bylo

Více

Zápis č. 7/2009. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 7/2009. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 7/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 25. srpna 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová,

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 28. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012

Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012 Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová přišla 16.05, Mgr. Tomáš

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Neomluveni: Ostatní: Ing. Dagmar Švarcová, Ing. Jan Kašpárek, Blanka Gürthová, Zdeňka Pokorná, p. Vácha, p.

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Neomluveni: Ostatní: Ing. Dagmar Švarcová, Ing. Jan Kašpárek, Blanka Gürthová, Zdeňka Pokorná, p. Vácha, p. nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 32 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, Libuše Horáková, Jan Dvořák, František Nacházel,

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, které se konalo dne 2. července 2015 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, které se konalo dne 2. července 2015 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, které se konalo dne 2. července 2015 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání bylo zahájeno v 18:20 hod. Místostarosta města Daniel Dvořák přivítal

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starostka

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 8. prosince 2004

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 8. prosince 2004 Zápis ZM 8. 12. 2004-1 - Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 8. prosince 2004 Přítomni: Mgr. Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing. Bernášek Bohumil, PaedDr. Borkovcová Marie, Mgr. Dvořáček

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 31. 1. 2013 v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy Přítomni:

Více

Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ

Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ Č.j. 3/02/2011 - ZO - Z Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Smlouvy 1. 1. Úvěrová smlouva 1. 2. Kupní smlouva 1. 3. Smlouva o bezúplatném

Více