Z á p i s z mimořádného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 23. června 2011 v 19 hodin v Domě kultury Komárov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s z mimořádného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 23. června 2011 v 19 hodin v Domě kultury Komárov"

Transkript

1 Z á p i s z mimořádného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 23. června 2011 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM Věra Faitová, Martin Gregor, Ing. Pavel Houdek, Mgr. Miroslav Karásek, Ing. Eva Királyová, Eva Koňasová, Antonín Merhaut, Jana Popelková, Marian Tkáč, Mgr. Jiří Veverka, Mgr. Jan Vlček (dostavil se v 19,12 hod.) 17 občanů Omluveni: Ing. Václav Anděl, Jaroslav Klekner, Libor Štochl Neomluven: Mgr. Josef Zeman Pan starosta Merhaut přivítal přítomné členy zastupitelstva městyse. Jelikoţ dle prezenční listiny a podle 87 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích bylo zastupitelstvo městyse usnášení schopné (přítomno zatím 10 členů zastupitelstva z 15), zahájil zasedání. Pan starosta dále uvedl, ţe z dnešního jednání bude opět pořízen zvukový záznam a zeptal se všech přítomných, jestli proti tomu někdo má připomínku. Ţádné připomínky nebyly a pan starosta pustil záznamové zařízení. Zapisovatelkou jednání jmenoval p. Drahoslavu Hůrkovou. Pan starosta Merhaut přednesl návrh programu: 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a dvou ověřovatelů zápisu 3. Pronájem části pozemku pč. 196/1 v k. ú. Komárov 4. Záměr prodat části pozemků pč. 214/1, pč. 214/4, pč. 214/5 a pč. 287/4 v k. ú. Komárov 5. Výběr dodavatele rekonstrukce soc. zařízení v MŠ Komárov, 1. etapa 6. Projednání poţadavků, námětů a připomínek k novému územnímu plánu městyse Komárov 7. Usnesení 8. Diskuse s občany 9. Závěr Pan starosta uvedl, ţe k bodu 6 územní plán se dostaví architekt Koubek a zodpoví případné dotazy. Dále pan starosta uvedl, ţe k bodu 6 bude veřejná diskuse a poprosil o maximálně 5ti minutové příspěvky. Pan starosta dal hlasovat, kdo souhlasí s takto navrţeným programem jednání. Hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas Návrh programu byl odsouhlasen většinou hlasů. 1

2 2. Volba návrhové komise a dvou ověřovatelů zápisu Pan starosta Merhaut poţádal přítomné členy ZM o návrhy na členy návrhové komise. Navrţeni byli: Eva Koňasová a Věra Faitová Hlasování: pro 8 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 2 hlasy Návrh byl odsouhlasen většinou hlasů. Dále pan starosta Merhaut poţádal o návrhy na ověřovatele zápisu. Navrţeni byli: Martin Gregor a ing. Eva Királyová. Hlasování: pro 8 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 2 hlasy Návrh byl odsouhlasen většinou hlasů. 3. Pronájem části pozemku pč. 196/1 v k. ú. Komárov Ing. Houdek k tomuto bodu uvedl, ţe na základě ţádosti Tomáše Razíma o pronájem části pozemku pč. 196/1 v prostoru u kapličky schválila rada městyse záměr pronajmout část tohoto pozemku. Záměr byl vyvěšen a nikdo jiný se nepřihlásil. Je proto na zastupitelstvu, zda tento pronájem schválit. Doba pronájmu by byla 3 měsíce a jedná se o prostor od kapličky v délce 7 m a šířce 4 m celkem 28 m 2. U silnice bude zábrana. V 19,12 hod. se dostavil Mgr. Jan Vlček nyní je přítomno 11 členů zastupitelstva z 15. V 19,14 hod. se dostavil architekt p. Koubek. Mgr. Karásek se ptal, jestli bude cena podle obecně závazné vyhlášky? Ing. Houdek ve vyhlášce je vysoká cena nájemce by měl zájem do 500,-- Kč/měsíc. p. Faitová kolik je cena podle vyhlášky? Ing. Houdek týdenní paušál 500,-- Kč p. starosta bylo by to posezení hlavně pro cyklisty, u hotelu bylo toto posezení také a neosvědčilo se. Zde by se jednalo o zkušební dobu 3 měsíce červenec, srpen a září. Ing. Houdek doplnil, ţe nájemce bude samozřejmě udrţovat zeleň a nabídl nátěr kapličky. Pan starosta dal hlasovat, kdo souhlasí s pronájmem části pozemku pč. 196/1 v k. ú. Komárov p. Razímovi na 3 měsíce za cenu 1.500,-- Kč. Hlasování: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas Návrh pronajmou část pozemku pč. 196/1 v k. ú. Komárov p. Razímovi byl odsouhlasen většinou hlasů. 4. Záměr prodat části pozemků pč. 214/1, pč. 214/4, pč. 214/5 a pč. 287/4 v k. ú. Komárov Ing. Houdek uvedl, ţe se bude schvalovat záměr prodat části těchto 4 pozemků na základě ţádosti p. Vlastimila Šticha. Tyto části jsou přihraţeny jiţ cca 50 let, jedná se o okrajové části 4 pozemků p. Štich chce upravit vlastnické vztahy. Bude se zde upravovat komunikace i po prodeji částí těchto pozemků bude šířka komunikace vyhovující. Pan starosta dal hlasovat, kdo souhlasí se záměrem prodat části pozemků pč. 214/1, pč. 214/4, pč. 214/5 a pč. 287/4 v k. ú. Komárov. Záměr prodat části pozemků pč. 214/1, pč. 214/4, pč. 214/5 a pč. 287/4 v k. ú. Komárov byl odsouhlasen všemi hlasy. 2

3 5. Výběr dodavatele rekonstrukce soc. zařízení v MŠ Komárov, 1. etapa Ing. Houdek uvedl, ţe na akci rekonstrukce soc. zařízení v MŠ Komárov 1. etapa bylo osloveno 10 firem a obdrţeli jsme 2 nabídky, a to KAZIKO Praha 9 a DUSTAV Komárov. Nabízená cena vč. DPH činí víc jak půl milionu Kč, a proto musí výběr provést zastupitelstvo městyse. Firma KAZIKO nabízela provedení této rekonstrukce za ,-- Kč a firma DUSTAV za ,-- Kč. p. Faitová v Horní Bříze je učiliště (zedníci) a v rámci praxe by toto provedli a cena by byla niţší. p. Popelková upozornila, ţe nás tlačí čas, protoţe tyto práce musí být provedeny v době uzavření školky. Mgr. Veverka musí se postupovat dle zákona o veřejných zakázkách příště oslovíme i učiliště. Pan starosta bylo osloveno 10 firem. Mgr. Karásek navrhuje vybrat firmu DUSTAV s ohledem na cenu i na to, ţe se jedná o místní firmu. Pan starosta dal hlasovat, kdo souhlasí s vybráním firmy DUSTAV Komárov jako dodavatele rekonstrukce soc. zařízení v MŠ Komárov, 1. etapa. Hlasování: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas Firma DUSTAV byla vybrána jako dodavatel rekonstrukce soc. zařízení v MŠ Komárov, 1. etapa většinou hlasů. 6. Projednání požadavků, námětů a připomínek k novému územnímu plánu Městyse Komárov Pan starosta uvedl, ţe všichni občané Komárova byli osloveni, aby podali poţadavky, náměty a připomínky k novému územnímu plánu písemně do kaţdé poštovní schránky. Přišlo 15 připomínek. Ing. Houdek podotkl, ţe územní plán je závaţný dokument, na dnešní jednání byl přizván p. architekt Pavel Koubek a poţádal pana architekta o úvodní slovo. p. architekt Koubek představil urbanistickou kancelář UK 24, dále uvedl, ţe nový územní plán vyţaduje nový stavební zákon, zpracovává se několik fází ve stavebním zákonu jsou lhůty na jednotlivé fáze přípravy a zpracování územního plánu 3-4 měsíce. Podrobně informoval o průběhu vypracování územního plánu, letos doplňující průzkumy a příští rok se bude pokračovat. Na vypracování územního plánu je moţno pouţít dotace např. od ministerstva pro místní rozvoj. Pan Vondal se zeptal, kdo zodpovídá za získání nebo nezískání dotace. Pan starosta odpověděl, ţe rada. Mgr. Veverka začínáme s tvorbou územní plán je nástroj nikoli cíl je to věc široké diskuse. Přijetím územního plánu je dán rozvoj obce na dobu cca 20 let. Řeší se technické věci, je třeba zpracovat strategii rozvoje obce (rada a komise výstavby). Navrhuje řešit po lokalitách, zastupitelé by mohli svolat lidi kulatý stůl a projednávat. Máme cíl stát se městem chybí nám počet obyvatel musíme sem dostat lidi. Pan Vondal souhlasí s tím, co řekl Mgr. Veverka, ale proč to nezajistil jako člen rady a proč to navrhuje aţ teď? Mgr. Veverka v březnu bylo řečeno, ţe je to 1. kolo a nekončí to schválením 15 návrhů. Pan Vondal proč není časový harmonogram, proč není na webu zveřejněno těch 15 připomínek? Ing. Houdek bylo uvedeno, ţe kdykoliv se mohou občané zapojit a připomínkovat. Diskuse se skupinami lidí se neorganizovaly, vyzvali jsme občany, aby vznesli své připomínky. 3

4 Pan architekt harmonogram je stanovený, záleţí také na vyjádření různých orgánů, diskuse s občany je dobrá. Strategický plán počítá se zapojením obyvatel a územní plán řeší technické otázky. Lokální projednání lze ještě zorganizovat např. otevření vojenského prostoru a dopad pro Komárov. Do podzimu budou doplňující šetření a pak bude ing. Valečková zpracovávat zadání. Pan Vondal strategický plán není součástí územního plánu? Pan architekt odpověděl, ţe není, zpracovává se pro větší celky. Strategické plány jsou módní záleţitost. Vize jsou známé. Mgr. Veverka - jde mu o zapojení širšího okruhu lidí a vyuţít by se mohlo komunitního plánování. p. Šmied potřebuje Komárov obě varianty strategický i územní plán? Pan architekt většinou se zpracovávají územní plány, ale někdo má jiţ strategický plán hotový. Osvědčilo se udělat koncept, pak velké projednávání na zastupitelstvu, pak se zveřejní koncept a záměr a je odezva. Strategický plán není nezbytný, ale diskuse je dobrá a připomínky promítnout do územního plánu. Ing. Houdek navrhuje projednávat ţádosti. Irena Volfová navrhuje zařadit pozemky pč. 121, 107/19, 107/18 v k. ú. Kleštěnice do ploch bydlení pozemky jsou v krajinné památkové zóně. Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu, bod 14 a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili. Nikdo se nepřihlásil. bod 14. Hlasování: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas Alena Ráţová návrh na moţnost vyuţití pozemku parc.č. 64 v k. ú. Kleštěnice pro nekomerční chovné účely Toto se nemusí zařazovat do ÚP, plochy lze jako chovné pouţívat za určitých podmínek. Alena Ráţová návrh na zařazení celého pozemku parc.č. 65/14 v k. ú. Kleštěnice do ploch bydlení zastavitelnost do r Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu, bod 12 a 13 a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili. Mgr. Veverka stanovisko ing. Valečkové výsadba tújí je moţno regulovat výsadbu túji na Kleštěnici? Pan architekt památkáři si toto mohou vymínit a budou projednávat. p. Ráţ na druhé Kleštěnici jsou také túje a nevadí. Ke stanovisku ing. Valečkové měl ještě dotaz, jak posunout hranice zastavitelné plochy s ohledem na krajinný ráz jak velké posunutí. Mgr. Veverka nakládáme se soukr.majetkem výstavba je moţná, pokud se dodrţí zákon navrhuje zařadit celý pozemek. p. Vondal proč celý pozemek nepřejde do nového územního plánu? Od kdy bude platit nový územní plán? Pan architekt vysvětloval různé plochy v územním plánu. Ing. Houdek navrhuje ztotoţnit se se stanoviskem ing. Valečkové. bod 12 a 13. 4

5 Hlasování: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas Miloš Abraham návrh na moţnost vyuţití pozemků parc.č. 1601/9, 1601/10, 1601/11, l601/7, 1601/8, 1601/6, 1451/12 v k. ú. Kleštěnice pro stavbu včelínů. Ing. Houdek uvedl, ţe se jedná o sad pod Kleštěnicí a o pozemek v Sokolovicích za cvičištěm na výstavbu včelínů není třeba dávat do územního plánu. Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu, bod 11. a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili. Nikdo se nepřihlásil. bod 11. Ing. Václava Dvořáková návrh na přeřazení lokality Pod Vápenicí z ploch smíšeného vyuţití ploch drobné výroby a sluţeb do ploch bydlení. Ing. Houdek uvedl, ţe zde ţadatelka chce stavět 5 řadových rodinných domů. Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu, bod 9. a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili. Ing. Sojka se zajímal o velikost parcel a podíl komunikací, vyhovující šířka komunikací v řadové zástavbě. Pan architekt vysvětlil podrobně % komunikace. Větší zástavba vypracuje se územní studie hradí investor. bod 9. Marie Drobňáková návrh na zařazení pozemku parc.č. 1524/5 v k. ú. Komárov do zastavitelných ploch bydlení. Ing. Houdek uvedl, ţe se jedná o pozemek směrem k provozovně p. Humla. Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu, bod 10. a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili. Mgr. Veverka je to úplně nově vzniklá lokalita? Dopravní obsluţnost komunikace výdaje obce. Ing. Houdek ano nová lokalita. Ing. Sojka komunikace přes potok nejde katastr Jivina. Ing. Houdek lze zamítnout a vyloučit. Pan Vondal zastupitelstvo schválí nebo zamítne proč není základní studie, debata s občany a teprve potom se upravuje a hlasuje. Pan architekt zastupitelstvo má právo určit, co je moţné a co ne. Pan Ráţ můţe zastupitelstvo rozhodnout jinak, neţ navrhuje ing. Valečková. Pan architekt zastupitelstvo rozhoduje v rámci platných zákonů. Pan Gregor my nemusíme souhlasit s ing. Valečkovou, je to pouze doporučení. 5

6 bod 10. Hlasování: pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 8 hlasů Pan architekt se omluvil z jednání a odešel v 21,30 hod. Následovala přestávka 10 minut. Jana Kuncová, František Kunc, Bc. Aleš Trojan návrh na zařazení pozemků parc.č. 1612/6, 1612/7, 1612/3, 1612/36 v k. ú. Komárov do zastavitelných ploch bydlení. Ing. Houdek uvedl, ţe se jedná o pozemky pod Ptákovem pod p. Hrabákovou. Ing. Houdek přečetl stanovisko komise pro výstavbu Městyse Komárov a pořizovatele ing. Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu, bod 2. a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili. Nikdo se nepřihlásil. bod 2. Hlasování: pro 8 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 3 hlasy Petr Vávra návrh na zařazení pozemků parc.č. 1547/1, 1548/2 (část), 1548/3 (část), 1548/5 (část), 1549/1 (část), 1549/3 v k. ú. Komárov do zastavitelných ploch bydlení. Ing. Houdek uvedl, ţe tuto ţádost podal p. Vávra jiţ při projednávání 3. změny územního plánu. Dne zastupitelstvo ţádost akceptovalo. 3. změna nebyla provedena proto nyní p. Vávra podává jako návrh do nového územního plánu. Pozemky záplavová oblast, je zde vysoké napětí. Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu, bod 5. a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili. Ing. Sojka navrhovatel si musí přeloţku vys.napětí zaplatit. Mgr. Karásek musí se to překládat? Ing. Houdek nemusí, ale pokud se to dělá, je to nákladné. bod 5. Pavel a Libuše Švestkovi návrh na zařazení pozemků parc.č. 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507 v k. ú. Komárov do zastavitelných ploch bydlení, zrušení ploch rekreace hromadné a občanského vybavení. Ing. Houdek uvedl, ţe se jedná o restauraci Na Kocábce a pozemky okolo je zde záplavové území. Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu, bod 7. a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili. Ing. Sojka obec chce, aby zde byla rekreace? Ing. Houdek navrhuje ztotoţnit se se stanoviskem ing. Valečkové případná rekreace lze i při postoupení do zadání územního plánu. Pan Šmied je to soukromý majetek pokud zruší chatičky tedy rekreaci zařazení pozemků to neovlivní. 6

7 bod 7. Hlasování: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas Jaroslava Košťálková, Jaroslav Wimmer, Renata Šimková, Karel a Alena Puchmeltrovi, Karel a Anna Puchmeltrovi návrh na zařazení pozemků parc.č. 1607/11, 1625/10, 1607/7, 1607/21, 1607/20, 1607/19, 1625/21, 1625/7, 1625/22, 1607/8, 1607/2, 1607/6, 1607/15, 1607/14, 1607/1 v k. ú. Komárov do zastavitelných ploch bydlení. Ing. Houdek uvedl, ţe jsou to 4 samostatné ţádosti do jednoho bodu, pozemky zastavitelné do r. 2015, nutná územní studie. Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu, bod 1. a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili Nikdo se nepřihlásil. bod 1. Milan Koňas, Martina Vosiková návrh na zařazení pozemků parc.č. 1446/3, 1446/66, 1446/74 v k. ú. Komárov do zastavitelných ploch bydlení. Ing. Houdek uvedl, ţe jedná o rozšíření lokality pro výstavbu sloţité rozparcelování by se zjednodušilo. Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu, bod 8. a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili Pan Vondal bude se rozšíření týkat i vedlejších pozemků? Automaticky rozšířit zadání i o tyto pozemky. Ing. Houdek bude takto zapracováno. bod 8. Zdeněk Pech návrh a zařazení pozemku parc.č v k. ú. Komárov do zastavitelných ploch bydlení. Ing. Houdek uvedl, ţe se jedná o část pozemku nad DPS komise pro výstavbu nedoporučuje vzhledem k poloze přístupová komunikace. Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu, bod 6. a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili Ing. Sojka chybí tam plyn, elektriku lze, voda i kanalizace jsou, komunikace u DPS nesnese zatíţení. Ing. Houdek podal protinávrh, zamítnout zařazení do územního plánu. Pan starosta dal hlasovat, kdo je pro zamítnutí zařazení ţádosti p. Pecha do územního plánu. 7

8 Hourovi, Havelkovi, Luděk Kaufman, Kovářovi, Staníkovi, Andrtovi, Jeţkovi ţádost o zachování zeleně a studní na pozemcích parc.č. 477/5, 479/1 v k. ú. Komárov. Ing. Houdek uvedl, ţe ţadatelé poţadují zelený pás a studnu zařadit v územním plánu do zeleně. Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu, bod 3. a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili. Nikdo se nepřihlásil. bod 3. Hlasování: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas Hourovi, Havelkovi, Luděk Kaufman, Kovářovi, Staníkovi, Andrtovi, Jeţkovi návrh na zařazení pozemku parc.č. 479/1 v k. ú. Komárov do zastavitelných ploch bydlení se stejným prostorovým řešením jako sousední lokalita. Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu, bod 4. a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili. Dle stanoviska pořizovatele nepatří do ÚP. bod 4. Hlasování: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas Poţadavek městyse vyuţití 2 lokalit v dosud nezastavěném území pro občanskou vybavenost sport Ing. Houdek uvedl, ţe se jedná o lokalitu Pod Vápenicí a pozemek nalevo směrem na Zaječov motokros. Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili. Dle stanoviska pořizovatele bez výstavby budov a nenarušit krajinný ráz. Ing. Sojka Pod Vápenicí sportoviště ano kdo se bude o ně starat obec? Je zde ochranné pásmo vys.napětí a biokoridor. Pozemky zaměřit a sloučit do jednoho. Pozemky u p. Křikavy přístup jez? Kde se budou pálit větve? Ing. Houdek zpracovatel zohlední přístup k jezu a další poţadavky. My jsme jen označili pozemky, kde by mohla být sportoviště. p. Tkáč Pod Vápenicí kdo se bude o sportoviště starat je mimo obec. O tento pozemek mají zájem hasiči cvičiště - a postarají se o pozemky. Mgr. Karásek vyuţití lze různé sportoviště i hasiči.. Poţadavek městyse vyznačení cyklotrasy/stezky Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili 8

9 . 7. Usnesení P. Koňasová přednesla návrh usnesení z dnešního zastupitelstva městyse. Pan starosta dal hlasovat, kdo souhlasí s takto navrţeným usnesením z dnešního zastupitelstva. Návrh usnesení byl odsouhlasen všemi hlasy. 8. Diskuse s občany Ing. Sojka probíral s ing. Houdkem, jestli se při rekonstrukci soc.zařízení v MŠ uvaţuje se samostatným přívodem vody. p. Vondal uvedl, ţe si dne přehrál zvukový záznam z minulého zastupitelstva. Tento záznam obsahoval 26 hodin a obsahoval i postřehy starosty a pracovníků úřadu. Dále oznámil, ţe zakládá občanské sdruţení. Pan starosta podal vysvětlení, zařízení nebylo vypnuté, nikdo z nahrávaných osob po zasedání nedal souhlas s nahráváním. On sám by takovou osobní nahrávku neposlouchal. p. Chramosil se zajímal o nová sportoviště i dětská hřiště? Pan starosta jsou 2 plochy na bytovkách u transformátoru, další plocha u 6ti patrových paneláků a ještě dětské hřiště u fotbalového hřiště. p. Chramosil je to na bytovkách, ptal se na prostor ve školce u altánu. p. Popelková odpověděla, ţe zadní část zahrady nepouţívají, ale přes tento prostor naváţejí písek do pískovišť. Mgr. Veverka povede-li se vybudovat víceúčelové hřiště u školy, bude i pro veřejnost. p. Chramosil navrhuje upravit zeleň na náměstí schovávají se zde skupinky mládeţe pití aj. pan starosta počítá se s úpravou přerostlé zeleně i další úpravou parku. Pan Vondal vyčištění parku, aby se mládeţ nemohla schovávat, je dobrý nápad, ale neřeší problém s touto mládeţí. Není řešeno desetiletí jen se o tom píše v programových prohlášeních, ale řešení se nehledá. Zajímal se o parlament dětí a mládeţe. Mgr. Veverka souhlasí, ţe to není jednoduché. Není to jen o dětech, ale i o rodičích. Parlament dosud zaloţen nebyl. Dítě vychovává hlavně rodina, následuje školka, škola a volnočasové aktivity. Základem však vţdy je rodina. Uvítal by spolupráci nově zakládaného občanského sdruţení. p. Faitová děti se neuhlídají, na rodičích hodně záleţí, v Komárově fungují činnosti pro děti. p. Vondal - mimo peněz co se dělá? Jaké jsou výsledky? Kdo se tímto zabývá, navštěvuje semináře, kdo je pověřen touto problematikou? p. Koňasová pořádaly se jiţ přednášky o drogách i o chování ve spolupráci s MěÚ Hořovice. p. Vondal toto je nedostatečné. Program školy na webu je 2 roky starý. Jak se obec spolupodílí? Mgr. Veverka ředitelky jsou zvány na radu projednává se činnost obou škol a všechny potřebné záleţitosti. Rada bude řešit zřizovací listiny a materiály o činnosti MŠ i ZŠ. 9

10 Protoţe nebyly další příspěvky do diskuse, pan starosta poděkoval přítomným členům zastupitelstva městyse i občanům za účast a v 23,25 hod. ukončil veřejné zasedání zastupitelstva městyse a bylo vypnuto záznamové zařízení. 10

11 U s n e s e n í č. 3/2011 z mimořádného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 23. června 2011 Zastupitelstvo městyse: 1. Schvaluje pronájem části pozemku pč. 196/1 v k. ú. Komárov o výměře 28 m 2 panu Razímovi za účelem zřízení venkovního posezení před restaurací Na Růţku v prostoru u kapličky na období od do za cenu 1.500,-- Kč a pověřuje starostu uzavřením nájemní smlouvy. Záměr pronajmout výše uvedenou část pozemku byl zveřejněn na úřední desce ve dnech Schvaluje záměr prodat části pozemků pč. 214/1, pč. 214/4, pč. 214/5 a pč. 287/4 v k. ú. Komárov o celkové výměře cca 120 m Vybralo dodavatele rekonstrukce soc.zařízení v MŠ Komárov ze 2 firem byla vybrána firma DUSTAV Komárov. 4. Se ztotoţňuje se stanoviskem pořizovatele nového územního plánu městyse k návrhům k jeho zpracování. - bod č. 14 ţádost p. Volfové viz příloha - bod č. 12 a č. 13 ţádosti p. Ráţové viz příloha - bod č. 11 ţádost p. Abraháma viz příloha - bod č. 9 ţádost ing. Dvořákové viz příloha - bod č. 2 ţádost p. Kuncové, p. Kunce a Bc. Trojana viz příloha - bod č. 5 ţádost p. Vávry viz příloha - bod č. 7 ţádost p. Švestky, p. Švestkové viz příloha - bod č. 1 ţádost p. Košťálkové, p. Wimmera, p. Šimkové, p. Puchmeltra Karla, p. Puchmeltrové Aleny, p. Puchmeltra Karla a p. Puchmeltrové Anny - viz příloha - bod č. 8 ţádost p. Koňase, p. Vosikové viz příloha - bod č. 3 ţádost Hourových, Havelkových, p. Kaufmana, Kovářových, Staníkových, Andrtových, Jeţkových viz příloha - bod č. 4 - ţádost Hourových, Havelkových, p. Kaufmana, Kovářových, Staníkových, Andrtových, Jeţkových viz příloha - k vyuţití 2 lokalit v dosud nezastavěném území pro občanskou vybavenost (sport) - k vyznačení cyklotrasy/stezky 5. Zamítá postoupit do zadání bod č. 10 ţádost p. Drobňákové viz příloha 6. Zamítá postoupit do zadání bod č. 6 ţádost p. Pecha viz příloha Antonín M e r h a u t starosta Mgr. Jiří V e v e r k a Ing. Pavel H o u d e k místostarosta místostarosta Ověřovatelé zápisu: Martin Gregor Ing. Eva Királyová.. 11

12 12

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 19. prosince 2011 v 19 hodin v Domě kultury Komárov

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 19. prosince 2011 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 19. prosince 2011 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM Ing. Václav Anděl, Martin Gregor, Ing. Pavel Houdek,

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 28. dubna 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 28. dubna 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 28. dubna 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku Přítomni: Členové ZM Ing. Václav Anděl, Věra Faitová, Martin Gregor, Ing.

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Omluveni: Jana Popelková. 7 občanů

Omluveni: Jana Popelková. 7 občanů Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 22.1.2015 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Bc. Ondřej

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zapisovatelkou jednání jmenoval p. Evu Vokáčovou.

Zapisovatelkou jednání jmenoval p. Evu Vokáčovou. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 5.3.2015 a 12.3.2015 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Jiří Havlík, Bc. Ondřej Holman,

Více

Pan starosta Merhaut navrhl, že průběh zasedání bude nahráván a zeptal se, jestli někdo z přítomných má k tomu připomínky. Nikdo se nepřihlásil.

Pan starosta Merhaut navrhl, že průběh zasedání bude nahráván a zeptal se, jestli někdo z přítomných má k tomu připomínky. Nikdo se nepřihlásil. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 18.12.2014 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM : Bc. Zdeňka Bublová, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Bc. Ondřej

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.5.2015, od 17:00 hodin na OÚ Sadov upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů, do originálu lze nahlédnout

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Omluven: Bohuslav Ernest Program: 1. Návštěva hasičské zbrojnice 2.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Č.j. 847/02/2013 konaného dne 18.12.2013 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI

OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA pátek 29. března 2013, v 19:00 hodin VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI PROGRAM : * Zahájení * Poplatek za používání TKR * Prodej pozemků * Pronájem

Více

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 Vedení úřadu V Písku dne: 03.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jednací řád komisí rady města Písku NÁVRH USNESENÍ Rada města Jednací řád pro činnost komisí

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 2 občané. Veřejné zasedání

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Č.j.:OZ 35-1/2014 Ověřovatelé zápisu: Jana Starinská, Václav Chval Zápis provedl: Veronika Houdková Přítomni: Jan Michal, Petr Havel, Václav

Více

I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky

I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky Obec Benátky Obecní úřad Benátky I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky Místo konání: Obec Benátky obecní úřad Doba konání: 10.11.2014 od 18:00 Navržený program: 1) Úvod

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ

Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ Č.j. 3/02/2011 - ZO - Z Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Smlouvy 1. 1. Úvěrová smlouva 1. 2. Kupní smlouva 1. 3. Smlouva o bezúplatném

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.45 hodin.

Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.45 hodin. 1/5 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluven: p. Oldřich Panc Neomluveni: Hosté: Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.45 hodin. 1. Zahájení zasedání FV

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 1/2012 v 17:30 hod. všechny

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej pozemku

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 * * * Přítomni členové ZO: P. Blabla, A. Škuta, X. Starobová, E. Grygarová, Bc. I. Stříž, Mgr. E. Bartečková, M. Gongolová.

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis č. 5/2014. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 24. 07. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod.

Zápis č. 5/2014. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 24. 07. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod. Zápis č. 5/2014 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 24. 07. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Josef Nešněra, Jaroslav Taraba, Markéta

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Zápis č. 7/2009. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 7/2009. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 7/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 25. srpna 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová,

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015

Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015 Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 12/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Žofia Vorlová, Mgr. Markéta Drobečková,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům:

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům: Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína Karásková, Jaroslav Čermák Ostatní: Program zasedání : 1. Záměr obce Petrovice na pronájem

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Datum konání: 1.dubna 2010 Přítomni: dle prezenční listiny Zapisovatel: Blanka Chalupová Ověřovatelé zápisu: Jan Prokš Lubor Stránský Program: 1. Zápis

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 14. 4. 2014 od 18:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 14. 4. 2014 od 18:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 14. 4. 2014 od 18:00 hodin Přítomni: Omluveni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Zápis č. 9/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 9/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 9/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 21. října 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Přítomni: Omluveni: 9 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal, Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka:

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 25.4.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis č. 14 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 23.3..2015

Zápis č. 14 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 23.3..2015 Zápis č. 14 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 23.3..2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2011 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6.9.2011 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Ing. František Veselý,

Více

Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015

Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015 Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Hosté: Mgr. Jana Vlčková, Mgr. Jana Lysá, ředitelka

Více

Zápis č. 6/2014. konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin

Zápis č. 6/2014. konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin Zápis č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin 1. Úvodní slovo Jednání zahájil a vedl starosta obce Ing. Milan Žďárek. Přítomno 13

Více

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž datum konání: 10.7. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 6 členů zastupitelstva občané

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Obec Sviny Čj.10 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 12/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 2. února 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomno členů zastupitelstva:

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.11. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.11. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.11. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva, omluveni:

Více

691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz

691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz OBEC JEVIŠOVKA Z Á P I S 691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 3 zasedání

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.6.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.6.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.6.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.6.2007 se konalo 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

Z á p i s. jednomyslně byl schválen program 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Z á p i s. jednomyslně byl schválen program 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Z á p i s ze 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 15. 09. 2009 od 14 hod. Domov sociálních služeb Skřivany, Tovární 1, Skřivany Přítomni: Omluveni: Dle prezenční

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více