Z á p i s z mimořádného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 23. června 2011 v 19 hodin v Domě kultury Komárov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s z mimořádného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 23. června 2011 v 19 hodin v Domě kultury Komárov"

Transkript

1 Z á p i s z mimořádného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 23. června 2011 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM Věra Faitová, Martin Gregor, Ing. Pavel Houdek, Mgr. Miroslav Karásek, Ing. Eva Királyová, Eva Koňasová, Antonín Merhaut, Jana Popelková, Marian Tkáč, Mgr. Jiří Veverka, Mgr. Jan Vlček (dostavil se v 19,12 hod.) 17 občanů Omluveni: Ing. Václav Anděl, Jaroslav Klekner, Libor Štochl Neomluven: Mgr. Josef Zeman Pan starosta Merhaut přivítal přítomné členy zastupitelstva městyse. Jelikoţ dle prezenční listiny a podle 87 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích bylo zastupitelstvo městyse usnášení schopné (přítomno zatím 10 členů zastupitelstva z 15), zahájil zasedání. Pan starosta dále uvedl, ţe z dnešního jednání bude opět pořízen zvukový záznam a zeptal se všech přítomných, jestli proti tomu někdo má připomínku. Ţádné připomínky nebyly a pan starosta pustil záznamové zařízení. Zapisovatelkou jednání jmenoval p. Drahoslavu Hůrkovou. Pan starosta Merhaut přednesl návrh programu: 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a dvou ověřovatelů zápisu 3. Pronájem části pozemku pč. 196/1 v k. ú. Komárov 4. Záměr prodat části pozemků pč. 214/1, pč. 214/4, pč. 214/5 a pč. 287/4 v k. ú. Komárov 5. Výběr dodavatele rekonstrukce soc. zařízení v MŠ Komárov, 1. etapa 6. Projednání poţadavků, námětů a připomínek k novému územnímu plánu městyse Komárov 7. Usnesení 8. Diskuse s občany 9. Závěr Pan starosta uvedl, ţe k bodu 6 územní plán se dostaví architekt Koubek a zodpoví případné dotazy. Dále pan starosta uvedl, ţe k bodu 6 bude veřejná diskuse a poprosil o maximálně 5ti minutové příspěvky. Pan starosta dal hlasovat, kdo souhlasí s takto navrţeným programem jednání. Hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas Návrh programu byl odsouhlasen většinou hlasů. 1

2 2. Volba návrhové komise a dvou ověřovatelů zápisu Pan starosta Merhaut poţádal přítomné členy ZM o návrhy na členy návrhové komise. Navrţeni byli: Eva Koňasová a Věra Faitová Hlasování: pro 8 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 2 hlasy Návrh byl odsouhlasen většinou hlasů. Dále pan starosta Merhaut poţádal o návrhy na ověřovatele zápisu. Navrţeni byli: Martin Gregor a ing. Eva Királyová. Hlasování: pro 8 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 2 hlasy Návrh byl odsouhlasen většinou hlasů. 3. Pronájem části pozemku pč. 196/1 v k. ú. Komárov Ing. Houdek k tomuto bodu uvedl, ţe na základě ţádosti Tomáše Razíma o pronájem části pozemku pč. 196/1 v prostoru u kapličky schválila rada městyse záměr pronajmout část tohoto pozemku. Záměr byl vyvěšen a nikdo jiný se nepřihlásil. Je proto na zastupitelstvu, zda tento pronájem schválit. Doba pronájmu by byla 3 měsíce a jedná se o prostor od kapličky v délce 7 m a šířce 4 m celkem 28 m 2. U silnice bude zábrana. V 19,12 hod. se dostavil Mgr. Jan Vlček nyní je přítomno 11 členů zastupitelstva z 15. V 19,14 hod. se dostavil architekt p. Koubek. Mgr. Karásek se ptal, jestli bude cena podle obecně závazné vyhlášky? Ing. Houdek ve vyhlášce je vysoká cena nájemce by měl zájem do 500,-- Kč/měsíc. p. Faitová kolik je cena podle vyhlášky? Ing. Houdek týdenní paušál 500,-- Kč p. starosta bylo by to posezení hlavně pro cyklisty, u hotelu bylo toto posezení také a neosvědčilo se. Zde by se jednalo o zkušební dobu 3 měsíce červenec, srpen a září. Ing. Houdek doplnil, ţe nájemce bude samozřejmě udrţovat zeleň a nabídl nátěr kapličky. Pan starosta dal hlasovat, kdo souhlasí s pronájmem části pozemku pč. 196/1 v k. ú. Komárov p. Razímovi na 3 měsíce za cenu 1.500,-- Kč. Hlasování: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas Návrh pronajmou část pozemku pč. 196/1 v k. ú. Komárov p. Razímovi byl odsouhlasen většinou hlasů. 4. Záměr prodat části pozemků pč. 214/1, pč. 214/4, pč. 214/5 a pč. 287/4 v k. ú. Komárov Ing. Houdek uvedl, ţe se bude schvalovat záměr prodat části těchto 4 pozemků na základě ţádosti p. Vlastimila Šticha. Tyto části jsou přihraţeny jiţ cca 50 let, jedná se o okrajové části 4 pozemků p. Štich chce upravit vlastnické vztahy. Bude se zde upravovat komunikace i po prodeji částí těchto pozemků bude šířka komunikace vyhovující. Pan starosta dal hlasovat, kdo souhlasí se záměrem prodat části pozemků pč. 214/1, pč. 214/4, pč. 214/5 a pč. 287/4 v k. ú. Komárov. Záměr prodat části pozemků pč. 214/1, pč. 214/4, pč. 214/5 a pč. 287/4 v k. ú. Komárov byl odsouhlasen všemi hlasy. 2

3 5. Výběr dodavatele rekonstrukce soc. zařízení v MŠ Komárov, 1. etapa Ing. Houdek uvedl, ţe na akci rekonstrukce soc. zařízení v MŠ Komárov 1. etapa bylo osloveno 10 firem a obdrţeli jsme 2 nabídky, a to KAZIKO Praha 9 a DUSTAV Komárov. Nabízená cena vč. DPH činí víc jak půl milionu Kč, a proto musí výběr provést zastupitelstvo městyse. Firma KAZIKO nabízela provedení této rekonstrukce za ,-- Kč a firma DUSTAV za ,-- Kč. p. Faitová v Horní Bříze je učiliště (zedníci) a v rámci praxe by toto provedli a cena by byla niţší. p. Popelková upozornila, ţe nás tlačí čas, protoţe tyto práce musí být provedeny v době uzavření školky. Mgr. Veverka musí se postupovat dle zákona o veřejných zakázkách příště oslovíme i učiliště. Pan starosta bylo osloveno 10 firem. Mgr. Karásek navrhuje vybrat firmu DUSTAV s ohledem na cenu i na to, ţe se jedná o místní firmu. Pan starosta dal hlasovat, kdo souhlasí s vybráním firmy DUSTAV Komárov jako dodavatele rekonstrukce soc. zařízení v MŠ Komárov, 1. etapa. Hlasování: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas Firma DUSTAV byla vybrána jako dodavatel rekonstrukce soc. zařízení v MŠ Komárov, 1. etapa většinou hlasů. 6. Projednání požadavků, námětů a připomínek k novému územnímu plánu Městyse Komárov Pan starosta uvedl, ţe všichni občané Komárova byli osloveni, aby podali poţadavky, náměty a připomínky k novému územnímu plánu písemně do kaţdé poštovní schránky. Přišlo 15 připomínek. Ing. Houdek podotkl, ţe územní plán je závaţný dokument, na dnešní jednání byl přizván p. architekt Pavel Koubek a poţádal pana architekta o úvodní slovo. p. architekt Koubek představil urbanistickou kancelář UK 24, dále uvedl, ţe nový územní plán vyţaduje nový stavební zákon, zpracovává se několik fází ve stavebním zákonu jsou lhůty na jednotlivé fáze přípravy a zpracování územního plánu 3-4 měsíce. Podrobně informoval o průběhu vypracování územního plánu, letos doplňující průzkumy a příští rok se bude pokračovat. Na vypracování územního plánu je moţno pouţít dotace např. od ministerstva pro místní rozvoj. Pan Vondal se zeptal, kdo zodpovídá za získání nebo nezískání dotace. Pan starosta odpověděl, ţe rada. Mgr. Veverka začínáme s tvorbou územní plán je nástroj nikoli cíl je to věc široké diskuse. Přijetím územního plánu je dán rozvoj obce na dobu cca 20 let. Řeší se technické věci, je třeba zpracovat strategii rozvoje obce (rada a komise výstavby). Navrhuje řešit po lokalitách, zastupitelé by mohli svolat lidi kulatý stůl a projednávat. Máme cíl stát se městem chybí nám počet obyvatel musíme sem dostat lidi. Pan Vondal souhlasí s tím, co řekl Mgr. Veverka, ale proč to nezajistil jako člen rady a proč to navrhuje aţ teď? Mgr. Veverka v březnu bylo řečeno, ţe je to 1. kolo a nekončí to schválením 15 návrhů. Pan Vondal proč není časový harmonogram, proč není na webu zveřejněno těch 15 připomínek? Ing. Houdek bylo uvedeno, ţe kdykoliv se mohou občané zapojit a připomínkovat. Diskuse se skupinami lidí se neorganizovaly, vyzvali jsme občany, aby vznesli své připomínky. 3

4 Pan architekt harmonogram je stanovený, záleţí také na vyjádření různých orgánů, diskuse s občany je dobrá. Strategický plán počítá se zapojením obyvatel a územní plán řeší technické otázky. Lokální projednání lze ještě zorganizovat např. otevření vojenského prostoru a dopad pro Komárov. Do podzimu budou doplňující šetření a pak bude ing. Valečková zpracovávat zadání. Pan Vondal strategický plán není součástí územního plánu? Pan architekt odpověděl, ţe není, zpracovává se pro větší celky. Strategické plány jsou módní záleţitost. Vize jsou známé. Mgr. Veverka - jde mu o zapojení širšího okruhu lidí a vyuţít by se mohlo komunitního plánování. p. Šmied potřebuje Komárov obě varianty strategický i územní plán? Pan architekt většinou se zpracovávají územní plány, ale někdo má jiţ strategický plán hotový. Osvědčilo se udělat koncept, pak velké projednávání na zastupitelstvu, pak se zveřejní koncept a záměr a je odezva. Strategický plán není nezbytný, ale diskuse je dobrá a připomínky promítnout do územního plánu. Ing. Houdek navrhuje projednávat ţádosti. Irena Volfová navrhuje zařadit pozemky pč. 121, 107/19, 107/18 v k. ú. Kleštěnice do ploch bydlení pozemky jsou v krajinné památkové zóně. Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu, bod 14 a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili. Nikdo se nepřihlásil. bod 14. Hlasování: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas Alena Ráţová návrh na moţnost vyuţití pozemku parc.č. 64 v k. ú. Kleštěnice pro nekomerční chovné účely Toto se nemusí zařazovat do ÚP, plochy lze jako chovné pouţívat za určitých podmínek. Alena Ráţová návrh na zařazení celého pozemku parc.č. 65/14 v k. ú. Kleštěnice do ploch bydlení zastavitelnost do r Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu, bod 12 a 13 a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili. Mgr. Veverka stanovisko ing. Valečkové výsadba tújí je moţno regulovat výsadbu túji na Kleštěnici? Pan architekt památkáři si toto mohou vymínit a budou projednávat. p. Ráţ na druhé Kleštěnici jsou také túje a nevadí. Ke stanovisku ing. Valečkové měl ještě dotaz, jak posunout hranice zastavitelné plochy s ohledem na krajinný ráz jak velké posunutí. Mgr. Veverka nakládáme se soukr.majetkem výstavba je moţná, pokud se dodrţí zákon navrhuje zařadit celý pozemek. p. Vondal proč celý pozemek nepřejde do nového územního plánu? Od kdy bude platit nový územní plán? Pan architekt vysvětloval různé plochy v územním plánu. Ing. Houdek navrhuje ztotoţnit se se stanoviskem ing. Valečkové. bod 12 a 13. 4

5 Hlasování: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas Miloš Abraham návrh na moţnost vyuţití pozemků parc.č. 1601/9, 1601/10, 1601/11, l601/7, 1601/8, 1601/6, 1451/12 v k. ú. Kleštěnice pro stavbu včelínů. Ing. Houdek uvedl, ţe se jedná o sad pod Kleštěnicí a o pozemek v Sokolovicích za cvičištěm na výstavbu včelínů není třeba dávat do územního plánu. Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu, bod 11. a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili. Nikdo se nepřihlásil. bod 11. Ing. Václava Dvořáková návrh na přeřazení lokality Pod Vápenicí z ploch smíšeného vyuţití ploch drobné výroby a sluţeb do ploch bydlení. Ing. Houdek uvedl, ţe zde ţadatelka chce stavět 5 řadových rodinných domů. Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu, bod 9. a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili. Ing. Sojka se zajímal o velikost parcel a podíl komunikací, vyhovující šířka komunikací v řadové zástavbě. Pan architekt vysvětlil podrobně % komunikace. Větší zástavba vypracuje se územní studie hradí investor. bod 9. Marie Drobňáková návrh na zařazení pozemku parc.č. 1524/5 v k. ú. Komárov do zastavitelných ploch bydlení. Ing. Houdek uvedl, ţe se jedná o pozemek směrem k provozovně p. Humla. Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu, bod 10. a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili. Mgr. Veverka je to úplně nově vzniklá lokalita? Dopravní obsluţnost komunikace výdaje obce. Ing. Houdek ano nová lokalita. Ing. Sojka komunikace přes potok nejde katastr Jivina. Ing. Houdek lze zamítnout a vyloučit. Pan Vondal zastupitelstvo schválí nebo zamítne proč není základní studie, debata s občany a teprve potom se upravuje a hlasuje. Pan architekt zastupitelstvo má právo určit, co je moţné a co ne. Pan Ráţ můţe zastupitelstvo rozhodnout jinak, neţ navrhuje ing. Valečková. Pan architekt zastupitelstvo rozhoduje v rámci platných zákonů. Pan Gregor my nemusíme souhlasit s ing. Valečkovou, je to pouze doporučení. 5

6 bod 10. Hlasování: pro 3 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 8 hlasů Pan architekt se omluvil z jednání a odešel v 21,30 hod. Následovala přestávka 10 minut. Jana Kuncová, František Kunc, Bc. Aleš Trojan návrh na zařazení pozemků parc.č. 1612/6, 1612/7, 1612/3, 1612/36 v k. ú. Komárov do zastavitelných ploch bydlení. Ing. Houdek uvedl, ţe se jedná o pozemky pod Ptákovem pod p. Hrabákovou. Ing. Houdek přečetl stanovisko komise pro výstavbu Městyse Komárov a pořizovatele ing. Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu, bod 2. a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili. Nikdo se nepřihlásil. bod 2. Hlasování: pro 8 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 3 hlasy Petr Vávra návrh na zařazení pozemků parc.č. 1547/1, 1548/2 (část), 1548/3 (část), 1548/5 (část), 1549/1 (část), 1549/3 v k. ú. Komárov do zastavitelných ploch bydlení. Ing. Houdek uvedl, ţe tuto ţádost podal p. Vávra jiţ při projednávání 3. změny územního plánu. Dne zastupitelstvo ţádost akceptovalo. 3. změna nebyla provedena proto nyní p. Vávra podává jako návrh do nového územního plánu. Pozemky záplavová oblast, je zde vysoké napětí. Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu, bod 5. a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili. Ing. Sojka navrhovatel si musí přeloţku vys.napětí zaplatit. Mgr. Karásek musí se to překládat? Ing. Houdek nemusí, ale pokud se to dělá, je to nákladné. bod 5. Pavel a Libuše Švestkovi návrh na zařazení pozemků parc.č. 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507 v k. ú. Komárov do zastavitelných ploch bydlení, zrušení ploch rekreace hromadné a občanského vybavení. Ing. Houdek uvedl, ţe se jedná o restauraci Na Kocábce a pozemky okolo je zde záplavové území. Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu, bod 7. a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili. Ing. Sojka obec chce, aby zde byla rekreace? Ing. Houdek navrhuje ztotoţnit se se stanoviskem ing. Valečkové případná rekreace lze i při postoupení do zadání územního plánu. Pan Šmied je to soukromý majetek pokud zruší chatičky tedy rekreaci zařazení pozemků to neovlivní. 6

7 bod 7. Hlasování: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas Jaroslava Košťálková, Jaroslav Wimmer, Renata Šimková, Karel a Alena Puchmeltrovi, Karel a Anna Puchmeltrovi návrh na zařazení pozemků parc.č. 1607/11, 1625/10, 1607/7, 1607/21, 1607/20, 1607/19, 1625/21, 1625/7, 1625/22, 1607/8, 1607/2, 1607/6, 1607/15, 1607/14, 1607/1 v k. ú. Komárov do zastavitelných ploch bydlení. Ing. Houdek uvedl, ţe jsou to 4 samostatné ţádosti do jednoho bodu, pozemky zastavitelné do r. 2015, nutná územní studie. Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu, bod 1. a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili Nikdo se nepřihlásil. bod 1. Milan Koňas, Martina Vosiková návrh na zařazení pozemků parc.č. 1446/3, 1446/66, 1446/74 v k. ú. Komárov do zastavitelných ploch bydlení. Ing. Houdek uvedl, ţe jedná o rozšíření lokality pro výstavbu sloţité rozparcelování by se zjednodušilo. Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu, bod 8. a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili Pan Vondal bude se rozšíření týkat i vedlejších pozemků? Automaticky rozšířit zadání i o tyto pozemky. Ing. Houdek bude takto zapracováno. bod 8. Zdeněk Pech návrh a zařazení pozemku parc.č v k. ú. Komárov do zastavitelných ploch bydlení. Ing. Houdek uvedl, ţe se jedná o část pozemku nad DPS komise pro výstavbu nedoporučuje vzhledem k poloze přístupová komunikace. Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu, bod 6. a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili Ing. Sojka chybí tam plyn, elektriku lze, voda i kanalizace jsou, komunikace u DPS nesnese zatíţení. Ing. Houdek podal protinávrh, zamítnout zařazení do územního plánu. Pan starosta dal hlasovat, kdo je pro zamítnutí zařazení ţádosti p. Pecha do územního plánu. 7

8 Hourovi, Havelkovi, Luděk Kaufman, Kovářovi, Staníkovi, Andrtovi, Jeţkovi ţádost o zachování zeleně a studní na pozemcích parc.č. 477/5, 479/1 v k. ú. Komárov. Ing. Houdek uvedl, ţe ţadatelé poţadují zelený pás a studnu zařadit v územním plánu do zeleně. Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu, bod 3. a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili. Nikdo se nepřihlásil. bod 3. Hlasování: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas Hourovi, Havelkovi, Luděk Kaufman, Kovářovi, Staníkovi, Andrtovi, Jeţkovi návrh na zařazení pozemku parc.č. 479/1 v k. ú. Komárov do zastavitelných ploch bydlení se stejným prostorovým řešením jako sousední lokalita. Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu, bod 4. a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili. Dle stanoviska pořizovatele nepatří do ÚP. bod 4. Hlasování: pro 10 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlas Poţadavek městyse vyuţití 2 lokalit v dosud nezastavěném území pro občanskou vybavenost sport Ing. Houdek uvedl, ţe se jedná o lokalitu Pod Vápenicí a pozemek nalevo směrem na Zaječov motokros. Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili. Dle stanoviska pořizovatele bez výstavby budov a nenarušit krajinný ráz. Ing. Sojka Pod Vápenicí sportoviště ano kdo se bude o ně starat obec? Je zde ochranné pásmo vys.napětí a biokoridor. Pozemky zaměřit a sloučit do jednoho. Pozemky u p. Křikavy přístup jez? Kde se budou pálit větve? Ing. Houdek zpracovatel zohlední přístup k jezu a další poţadavky. My jsme jen označili pozemky, kde by mohla být sportoviště. p. Tkáč Pod Vápenicí kdo se bude o sportoviště starat je mimo obec. O tento pozemek mají zájem hasiči cvičiště - a postarají se o pozemky. Mgr. Karásek vyuţití lze různé sportoviště i hasiči.. Poţadavek městyse vyznačení cyklotrasy/stezky Valečková, MěÚ Hořovice viz příloha tohoto zápisu a vyzval zastupitele a občany, aby se vyjádřili 8

9 . 7. Usnesení P. Koňasová přednesla návrh usnesení z dnešního zastupitelstva městyse. Pan starosta dal hlasovat, kdo souhlasí s takto navrţeným usnesením z dnešního zastupitelstva. Návrh usnesení byl odsouhlasen všemi hlasy. 8. Diskuse s občany Ing. Sojka probíral s ing. Houdkem, jestli se při rekonstrukci soc.zařízení v MŠ uvaţuje se samostatným přívodem vody. p. Vondal uvedl, ţe si dne přehrál zvukový záznam z minulého zastupitelstva. Tento záznam obsahoval 26 hodin a obsahoval i postřehy starosty a pracovníků úřadu. Dále oznámil, ţe zakládá občanské sdruţení. Pan starosta podal vysvětlení, zařízení nebylo vypnuté, nikdo z nahrávaných osob po zasedání nedal souhlas s nahráváním. On sám by takovou osobní nahrávku neposlouchal. p. Chramosil se zajímal o nová sportoviště i dětská hřiště? Pan starosta jsou 2 plochy na bytovkách u transformátoru, další plocha u 6ti patrových paneláků a ještě dětské hřiště u fotbalového hřiště. p. Chramosil je to na bytovkách, ptal se na prostor ve školce u altánu. p. Popelková odpověděla, ţe zadní část zahrady nepouţívají, ale přes tento prostor naváţejí písek do pískovišť. Mgr. Veverka povede-li se vybudovat víceúčelové hřiště u školy, bude i pro veřejnost. p. Chramosil navrhuje upravit zeleň na náměstí schovávají se zde skupinky mládeţe pití aj. pan starosta počítá se s úpravou přerostlé zeleně i další úpravou parku. Pan Vondal vyčištění parku, aby se mládeţ nemohla schovávat, je dobrý nápad, ale neřeší problém s touto mládeţí. Není řešeno desetiletí jen se o tom píše v programových prohlášeních, ale řešení se nehledá. Zajímal se o parlament dětí a mládeţe. Mgr. Veverka souhlasí, ţe to není jednoduché. Není to jen o dětech, ale i o rodičích. Parlament dosud zaloţen nebyl. Dítě vychovává hlavně rodina, následuje školka, škola a volnočasové aktivity. Základem však vţdy je rodina. Uvítal by spolupráci nově zakládaného občanského sdruţení. p. Faitová děti se neuhlídají, na rodičích hodně záleţí, v Komárově fungují činnosti pro děti. p. Vondal - mimo peněz co se dělá? Jaké jsou výsledky? Kdo se tímto zabývá, navštěvuje semináře, kdo je pověřen touto problematikou? p. Koňasová pořádaly se jiţ přednášky o drogách i o chování ve spolupráci s MěÚ Hořovice. p. Vondal toto je nedostatečné. Program školy na webu je 2 roky starý. Jak se obec spolupodílí? Mgr. Veverka ředitelky jsou zvány na radu projednává se činnost obou škol a všechny potřebné záleţitosti. Rada bude řešit zřizovací listiny a materiály o činnosti MŠ i ZŠ. 9

10 Protoţe nebyly další příspěvky do diskuse, pan starosta poděkoval přítomným členům zastupitelstva městyse i občanům za účast a v 23,25 hod. ukončil veřejné zasedání zastupitelstva městyse a bylo vypnuto záznamové zařízení. 10

11 U s n e s e n í č. 3/2011 z mimořádného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 23. června 2011 Zastupitelstvo městyse: 1. Schvaluje pronájem části pozemku pč. 196/1 v k. ú. Komárov o výměře 28 m 2 panu Razímovi za účelem zřízení venkovního posezení před restaurací Na Růţku v prostoru u kapličky na období od do za cenu 1.500,-- Kč a pověřuje starostu uzavřením nájemní smlouvy. Záměr pronajmout výše uvedenou část pozemku byl zveřejněn na úřední desce ve dnech Schvaluje záměr prodat části pozemků pč. 214/1, pč. 214/4, pč. 214/5 a pč. 287/4 v k. ú. Komárov o celkové výměře cca 120 m Vybralo dodavatele rekonstrukce soc.zařízení v MŠ Komárov ze 2 firem byla vybrána firma DUSTAV Komárov. 4. Se ztotoţňuje se stanoviskem pořizovatele nového územního plánu městyse k návrhům k jeho zpracování. - bod č. 14 ţádost p. Volfové viz příloha - bod č. 12 a č. 13 ţádosti p. Ráţové viz příloha - bod č. 11 ţádost p. Abraháma viz příloha - bod č. 9 ţádost ing. Dvořákové viz příloha - bod č. 2 ţádost p. Kuncové, p. Kunce a Bc. Trojana viz příloha - bod č. 5 ţádost p. Vávry viz příloha - bod č. 7 ţádost p. Švestky, p. Švestkové viz příloha - bod č. 1 ţádost p. Košťálkové, p. Wimmera, p. Šimkové, p. Puchmeltra Karla, p. Puchmeltrové Aleny, p. Puchmeltra Karla a p. Puchmeltrové Anny - viz příloha - bod č. 8 ţádost p. Koňase, p. Vosikové viz příloha - bod č. 3 ţádost Hourových, Havelkových, p. Kaufmana, Kovářových, Staníkových, Andrtových, Jeţkových viz příloha - bod č. 4 - ţádost Hourových, Havelkových, p. Kaufmana, Kovářových, Staníkových, Andrtových, Jeţkových viz příloha - k vyuţití 2 lokalit v dosud nezastavěném území pro občanskou vybavenost (sport) - k vyznačení cyklotrasy/stezky 5. Zamítá postoupit do zadání bod č. 10 ţádost p. Drobňákové viz příloha 6. Zamítá postoupit do zadání bod č. 6 ţádost p. Pecha viz příloha Antonín M e r h a u t starosta Mgr. Jiří V e v e r k a Ing. Pavel H o u d e k místostarosta místostarosta Ověřovatelé zápisu: Martin Gregor Ing. Eva Királyová.. 11

12 12

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Mgr. Miroslav Karásek,

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 17. března 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 17. března 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 17. března 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku Přítomni: Členové ZM Ing. Václav Anděl, Martin Gregor, Ing. Pavel Houdek,

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 1. července 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 1. července 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 1. července 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Josef Chvátal, Eva

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 26. dubna 2012 v 19 hodin v Domě kultury Komárov

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 26. dubna 2012 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 26. dubna 2012 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM Věra Faitová, Martin Gregor, Ing. Pavel Houdek, Mgr. Miroslav

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 2. května 2013 v 19 hodin v Domě kultury Komárov

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 2. května 2013 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 2. května 2013 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM Ing. Václav Anděl, Věra Faitová, Martin Gregor, Ing. Pavel

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 29. ledna 2014 v 19 hodin v Domě kultury Komárov

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 29. ledna 2014 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 29. ledna 2014 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM Ing. Václav Anděl, Věra Faitová, Ing. Pavel Houdek, Mgr.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 27.6.2011 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Přítomni: 6 členů zastupitelstva ze 7: Čestmír Šlajs- starosta, Ing. Jaroslav Vitoň - místostarosta, Ing. Josef Pešava, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 3.10.2011 se konalo 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Omluven: Bohuslav Ernest Program: 1. Návštěva hasičské zbrojnice 2.

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Hosté: p. Petra Hirschová, sl. Petra Pelikánová účetní městyse. Omluveni:, Jana Popelková. Přítomní občané - 6

Hosté: p. Petra Hirschová, sl. Petra Pelikánová účetní městyse. Omluveni:, Jana Popelková. Přítomní občané - 6 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 14.5.2015 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Jiří Havlík, Bc. Ondřej Holman, Ing. Pavel

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 29.4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013 Z Á P I S 14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 25. 3. 2013 Přítomno : 12 (omluvili se: Petr Purmenský, David Bajer a Martin Pospěch) Občanů : 6 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž datum konání: 10.7. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 6 členů zastupitelstva občané

Více

Zápis č. 1/2012. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 1/2012. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 1/2012 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Miroslav Antoš Neomluveni: Josef

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 2 občané. Veřejné zasedání

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 5.11.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 27.5. 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka Zápis č. 6 / 2007 / 8 ze zasedání Městyse Krucemburk, konaného dne 31.10.2007 -------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 19. prosince 2011 v 19 hodin v Domě kultury Komárov

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 19. prosince 2011 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 19. prosince 2011 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM Ing. Václav Anděl, Martin Gregor, Ing. Pavel Houdek,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis č.28 Ze zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice, konaného dne 15. dubna 2013, od 19:00 hodin.

Zápis č.28 Ze zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice, konaného dne 15. dubna 2013, od 19:00 hodin. Obec Hrdějovice Zastupitelstvo obce Hrdějovice Zápis č.28 Ze zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice, konaného dne 15. dubna 2013, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 3. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 24. 2. 2015 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 3. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 24. 2. 2015 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 3. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 24. 2. 2015 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 3.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.6. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod.

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. J. Bednář, V. Černý, Ing. E. Klašková, V. Mátl,

Více

Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015

Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015 Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1

Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1 Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného 29. dubna 2015 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se šest členů

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 12/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis č. 6/2014. konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin

Zápis č. 6/2014. konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin Zápis č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin 1. Úvodní slovo Jednání zahájil a vedl starosta obce Ing. Milan Žďárek. Přítomno 13

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 27. 9. 2012 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Přítomni: Omluveni: 9 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal, Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka:

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 12. 1. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 24. ledna 2008

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 24. ledna 2008 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 24. ledna 2008 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p.p.drda, p.j.cikhardtová, p.l.ludvík, p.m.topinková, p.k.schwarz,

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 6/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 6/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 6/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 15. července 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.05.2013, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.05.2013, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.05.2013, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 28. dubna 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 28. dubna 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 28. dubna 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku Přítomni: Členové ZM Ing. Václav Anděl, Věra Faitová, Martin Gregor, Ing.

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno:

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 14. 4. 2014 od 18:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 14. 4. 2014 od 18:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 14. 4. 2014 od 18:00 hodin Přítomni: Omluveni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 22.12. 2006 v 19:00 hod. v sále KD obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan DOHNAL, Zdeněk ADAM,

Více

Zápis č. 18/Z6 z 18. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. května 2012

Zápis č. 18/Z6 z 18. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. května 2012 Zápis č. 18/Z6 z 18. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. května 2012 Přítomni: Omluven: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 10 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal p. Ing. Zdeněk

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Část I obecná. Program o 7 bodech 9. zasedání Zastupitelstva obce Všestary byl schválen.

Část I obecná. Program o 7 bodech 9. zasedání Zastupitelstva obce Všestary byl schválen. Zápis č. 9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary, konaného ve čtvrtek 16.04. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech. Zasedání zahájeno v 19:15 hodin Přítomni: zastupitelé podle

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany ZÁPIS č. 3/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 19.6.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřad-chlumčany sp. 154 PSČ439 03 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 3/2011 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 17.5.2011 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá, Ing.

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej pozemku

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Obec Sviny Čj.8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2010 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin.

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 28. února 2008 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 28. února 2008 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 28. února 2008 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-29-2015 Termín jednání 5. října 2015 Začátek jednání 16:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse 1 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 22.12.2010 v 17.00 hod. v zasedací místnosti v zelené budově ve dvoře úřadu městyse, nám. Republiky 107 Přítomni:

Více