VY Š E H R A D nakladatelství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VY Š E H R A D nakladatelství"

Transkript

1 VY Š E H R A D nakladatelství

2 HAN S KÜ NG Na počátku všech věcí Přírodní vědy a náboženství

3 HAN S KÜ NG Na počátku všech věcí Přírodní vědy a náboženství nakladatelství VY Š E H R A D

4 Tato kniha vychází s finanční podporou firmy Solar Systems, spol. s r. o. Na přebalu: Jo Delahaut ( ) Nekonečný prostor (1960) olej na plátně 100 x 81 cm Hans Küng, 2006 Translation doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., 2011 ISBN (Vyšehrad, spol. s r. o.) ISBN (Nakladatelství Bergman Tomáš)

5 O B S A H BUĎ SVĚTLO! A) Sjednocená teorie Všeho? 1. ZÁHADA SKUTEČNOSTI Dvojí záhada Nový model světa: Koperník, Kepler, Galilei Církev proti přírodním vědám Vítězství přírodních věd FYZIKÁLNÍ POPIS POČÁTKU Nová fyzika: Einsteinův relativistický časoprostor Rozpínající se vesmír Velký třesk a jeho důsledky CO OBSAHUJE SVĚT VE SVÉM NITRU Heisenberg a kvantová teorie Teorie Všeho veliká naděje GUT místo GOD? Hawking Teorie Všeho velké zklamání SPOR O ZÁKLADY MATEMATIKY Bezesporná matematika? Gödel Definitivní teorie Všeho Příležitost ke kritické sebereflexi NEDOSTATEČNOST POZITIVISMU Odmítnutí toho, co je metaempirické? Popper Opravdu jen nesmyslné pseudoproblémy?

6 Prokázat všechny výroky jako pravdivé není možné ani v přírodních vědách Vlastní zákony a meze přírodovědeckého poznání SKUTEČNOST JE NEJISTÁ Vesmír člověk já Mnohorozměrná a mnohovrstevná skutečnost Rozum, ne však pouze rozum PŘÍRODNÍ VĚDY A TEOLOGIE: ODLIŠNÉ PERSPEKTIVY Přírodověda: základ, nikoli však celek I teologie potřebuje sebekritiku Fyzikální poznání nemůže překročit svět zkušenosti Místo konfrontačního či integračního modelu model komplementární B) Bůh jako počátek? 1. OTÁZKA POČÁTKU POČÁTKŮ Počáteční singularita Koperníkovský obrat ve filozofii: Descartes Důkazy existence Boží odsouzené k nezdaru: Kant Ztroskotávají i důkazy opačné BLOKUJE PŘÍRODNÍ VĚDY KRITIKA NÁBOŽENSTVÍ? Oprávněnost a neoprávněnost kritiky náboženství: Feuerbach Marx Freud Smrt Boha? Nietzsche Přírodní vědy se musí bez Boha obejít Ateismus je pochopitelný, nikoli však nevyhnutelný

7 3. KDE SE VZALY PŘÍRODNÍ KONSTANTY? Vesmír konečný v čase a prostoru Intelektuální bezmoc před otázkou vzniku světa Kde se berou principy vesmírného řádu? Instinktivní opozice REAKCE NA JEMNÉ VYLADĚNÍ VESMÍRU Kosmologická spekulace: alternativní vesmíry Další otázka: náš vesmír jeden z mnoha? Kosmologická demonstrace: vesmír od designéra Další otázka: fyzikální důkaz existence Boží? Pochybná základní motivace PROČ NĚCO VŮBEC EXISTUJE A PROČ NAOPAK NEEXISTUJE NIC? Řešení hádanky světa? S věděním vzrůstá i nevědomost Přiblížení prapůvodnímu tajemství Bůh jako hypotéza Bůh jako skutečnost Archimedovský bod C) Stvoření světa nebo evoluce? 1. POČÁTEK JAKOŽTO POČÁTEK VÝVOJE Evoluce biologických druhů: Darwin Původ člověka z říše zvířat TEOLOGICKÁ OBRANA Anglikánské potíže Druhý případ Galilei pro katolickou církev Protestantský kreacionismus

8 3. EVOLUCE S BOHEM NEBO BEZ NĚHO? Pokrok bez Boha: Comte Evoluce směrem k Bohu: Teilhard de Chardin Bůh v procesu: Whitehead JAK MYSLET BOHA? Je nějaká alternativa slova Bůh? Bůh nadpozemská bytost? Časoprostor, obklopený věčností a nezměrností Je Bůh osoba? BIBLE A STVOŘENÍ Mýty o stvoření ve světových náboženstvích Potřeba informací Magna Charta židovsko-křesťanského světového názoru Metaforický obrazný jazyk Žádná harmonizace či směšování SVĚDECTVÍ VÍRY O PRVOPOČÁTKU Stvoření času a prostoru z ničeho Jaký je smysl víry ve stvoření dnes? V nepřístupném světle D) Život ve vesmíru? 1. ODKDY EXISTUJE ŽIVOT? Co je to život? Jsme ve vesmíru sami? Neúspěšné hledání JAK VZNIKL ŽIVOT? Nositelé života Hmota se organizuje sama

9 3. NÁHODA NEBO NUTNOST? Přednost má náhoda? Náhodu řídí přírodní zákony Je Bůh nadbytečný? Existenciální alternativa PROČ EXISTUJE VESMÍR, KTERÝ JE ŽIVOTU PŘÁTELSKÝ? Evoluce směrem k člověku Antropický princip? Neexistuje nějaké definitivní odůvodnění ZÁZRAKY Porušení přírodních zákonů? Výsledky biblické kritiky Zázraky poukazují na víru JAK CHÁPAT BOŽÍ PŮSOBENÍ? Zduchovnělé pojetí Boha Nekonečné působí v tom, co je konečné Bůh a svět si nekonkurují E) Počátek lidstva 1. FYZICKÝ VÝVOJ ČLOVĚKA Vývoj člověka jako druhu Člověk pochází z Afriky Nejstarší stopy náboženství DUŠEVNÍ VÝVOJ ČLOVĚKA Problém duše a těla Psýché místo duše Podmíněná svoboda Řízený prostředím a naprogramovaný

10 3. MOZEK A DUCH Je člověk determinován fyzikálně-chemickými procesy v mozku? Je svobodná vůle pouhou iluzí? Neurovědní zlehčování odpovědnosti a viny MEZE NEUROVĚDY Na rozhodující úrovni mozku nic nevíme Velké otázky neurověd Chemie a fyzika neobjasňují já Zkušenost svobody Duchovní vesmír POČÁTKY LIDSKÉHO ÉTOSU Evolučněbiologické a sociokulturní faktory Pra-étos jako báze světového étosu I biblický étos má dějiny Jedno světlo a více světel EPILOG: KONEC VŠECH VĚCÍ Fyzikální hypotézy o konci Apokalyptická vidění konce Smysl biblických vidění Umřít do světla Poznámky Poděkování autora Poděkování překladatele

11 B U Ď S V Ě T LO! Buď světlo! Tak stojí v hebrejské Bibli v jejích prvních větách o počátku nebe a země. Země byla pustá a prázdná nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. 1 Dříve než všechno ostatní, i před sluncem, měsícem a hvězdami bylo nejprve stvořeno světlo. Působivěji, než lze vyjádřit slovy, a výstižněji, než něco takového dokázal zobrazit i sám Michelangelo v Sixtinské kapli, to zaznělo v oratoriu Stvoření od Josepha Haydna: překvapujícím fortissimovým přechodem celého orchestru z hlubokého e moll do zářivě triumfálního C dur bylo biblické slovo o světle takříkajíc nově stvořeno. Kdyby se mě však zeptal přírodovědec: Opravdu s plnou vážností věříte tak jako mnoho fundamentalistů nejen v Americe, že Bible nám poskytuje odpověď na prapůvodní otázku kosmologie: kde se to všechno vzalo? Máte snad takovou neosvícenou biblickou víru, že věříte v antropomorfního Boha, který stvořil svět dokonce v šesti dnech? Ovšemže ne, odpověděl bych, rád bych bral víru vážně, ale právě proto nikoli doslova. Buď světlo! Takové bylo plným právem i slovo osvícenství, které přišlo z Anglie ( enlightenment ) a Francie ( les Lumières ), a člověku chtělo na základě rozumu pomoci, aby se vymanil ze své nezletilosti, kterou sám zavinil (I. Kant 2 ). Osvícenci byli všichni ti zbožní takzvaní přátelé světla, kteří se i v církvi už dříve zasazovali o svobodné bádání bez nátlaku a poručníkování. A všichni měli na své straně onu postkoperníkovskou přírodovědu, která v procesu, který římská církev vedla proti Galileo Galileovi, nakonec zvítězila. Už tedy žádný návrat před Koperníka a Galilea, před Newtona a Darwina! Teď se ale musím zase já na oplátku zeptat přírodovědce: Nezavedl nás někdy i osvícený rozum na scestí? Nebudoval snad s veškerým svým blahodárným pokrokem i stále vražednější válečné mašinerie? Nezničil snad mnohokrát přirozené základy života, takže se dnes 13

12 mnoho lidí strachuje o budoucnost naší Země? Ano, existuje dialektika osvícenství, jak to bystře analyzovali Max Horkheimer a Theodor W. Adorno 3, jakási přeměna přírodovědecko-technického rozumu v nerozum. Není snad zapotřebí dívat se na svět ještě jinak než z perspektivy přírodních věd? Buď světlo! Něco takového by mohl říci i Albert Einstein, když stanovil rychlost světla jako velkou konstantu, aby na tomto základě relativizoval gravitaci, prostor a čas. Einstein, který s odvoláním na heretiky, jako byli Démokritos, František z Assisi a zvláště Spinoza, zastával nedogmatickou kosmickou zbožnost, která nezná žádného Boha, který by byl zamýšlen po vzoru člověka 4. Tato kosmická religiozita je podle něho nejsilnější a nejvznešenější pohnutkou vědeckého bádání 5 : Jak živá musela být v Keplerovi a Newtonovi hluboká víra v rozumné uspořádání světa a touha pochopit byť jen jediný nepatrný odlesk rozumu zjeveného v tomto světě, že dokázali rozuzlit mechanismus nebeské mechaniky v dlouhotrvající práci vykonávané v úplném osamění Jen ten, kdo svůj život oddaně zasvětil podobným cílům, má živou představu, co naplňovalo duši těchto lidí a co jim dodávalo sílu, aby i přes nesčetné neúspěchy zůstali svému cíli věrni. Je to kosmická religiozita, která člověku uděluje takovou sílu. 6 Ano, dobře vím, že ne každý přírodovědec má v sobě kosmickou religiozitu, a v této knize nebudu nikomu vnucovat ani tuto, ani nějakou jinou religiozitu. Ale přírodovědci, chtějí-li vidět víc než své vlastní omezené zorné pole, by mohli otázku náboženství pociťovat přinejmenším jako výzvu. Buď světlo! : I tato kniha by chtěla alespoň ve skromném rozsahu zprostředkovat světlo předat dál ono světlo, které vrhají grandiózní výsledky vědy zejména v oblasti fyziky a biologie na počátek světa, života a člověka; světlo, jak je úplně jiným způsobem stále vyzařuje aktuálně chápané svědectví Bible; světlo, jak je v pokorném sebevědomí dokáže dnes lidem zprostředkovat osvícená filozofie a teologie. Při takovémto zprostředkování je intelektuální integrita důležitější než dogmatická konformnost, než církevní či sekulární correctness. Je to však úkol obtížný. V posledních desetiletích totiž výzkum v oboru přírodovědecké kosmologie, v biologii a antropologii zaznamenal tak pronikavý pokrok a je už tak obsáhlý, že už jej sotva doká- 14

13 že přehlédnout někdo, kdo není z oboru. Namnoze to platí dokonce i o přírodovědcích samých. V každém případě jeden z největších fyziků již dávno formuloval dilema univerzální perspektivy a viděl pouze jediné východisko : Někteří z nás se odváží syntézy faktů a teorií, i když jejich znalosti pocházejí zčásti jen z druhé ruky a jsou neú plné a hrozí jim tedy, že se zesměšní. Tak to napsal ve své knize Co je život? (Was ist Leben?) muž, který začal živou buňku pozorovat očima fyzika: zakladatel kvantové mechaniky a nositel Nobelovy ceny za fyziku (1933) Erwin Schrödinger. A laskavého čtenáře prosím, aby jeho omluvu přijal též jako omluvu mou. Chceme-li uvažovat v širokých souvislostech a při vší nezbytné specializovanosti zároveň neztrácet ze zřetele celek, potřebujeme k tomu základní filozoficko-teologické znalosti. Právě tomu by chtěla ve zhuštěné podobě napomoci má kniha. Je snad zbytečné podotýkat, že přitom budu využívat všeho toho, co jsem v pěti uplynulých desetiletích prostudoval, čemu jsem vyučoval, co jsem uveřejnil a co mi nyní umožňuje napsat knihu záměrně omezeného rozsahu. Nechci jen přidat k právě módním přírodovědeckým tématům další poznatky a znalosti, nýbrž poskytnout jak doufám na základní přírodovědecké otázky koherentní a přesvědčivou odpověď. Ta vrcholí v oddílu o počátcích lidského étosu, což ukazuje, že i tato kniha má své místo v kontextu projektu zvaného světový étos. Tento úvod píši k první verzi rukopisu na počátku července roku 2004 v průběhu 4. Parlamentu světových náboženství v Barceloně ve volných hodinách, které mám na přípravu. Nacházím se na Montserratu: napravo mám rozhled na propastně strmý horský masiv s jeho oblými útvary a věžovitými útesy, nalevo pak na benediktinskou baziliku a mezi tím se do dáli rozprostírá katalánská krajina. Že by to snad opravdu byl jen krásný sen na přechodu od moderny k postmoderně: překonání často ideologicky zabarvených protikladů mezi přírodními vědami a náboženstvím jakousi novou pospolitostí u vědomí všech odlišných perspektiv evoluce vesmíru a člověka? Všem, kdo mi při prozkoumávání počátku věcí pomáhali, děkuji v doslovu k této knize. Tübingen, červenec 2005 Hans Küng 15

14 D. Ž I V O T V E V E S M Í R U? Alespoň v této věci se Bible a přírodní vědy shodnou: Na počátku dějin naší planety život neexistoval. Jak pustá a prázdná byla země krátce před vznikem prvního života zhruba před 3,5 miliardami let, ukázala evropská vesmírná sonda Huygens. Po sedmiletém putování, během něhož urazila přes 3,2 miliardy kilometrů, přistála 14. ledna 2005 s obdivuhodnou přesností na Saturnově měsíci Titan je to jediný měsíc, kde se nachází vůbec nějaká atmosféra. Triumf vědy, který podtrhuje význam této otázky: Jestliže podle evoluční teorie představují dějiny naší Země od počátku až do konce vypočitatelný, vnitřně související, konsekventní vývoj, jestliže se vše řídí zákonem nitrosvětské! příčiny a následku, jestliže každý krok přesvědčivě vyplývá z předchozího, kde je pak prostor pro nějaký mimořádný zásah, pro nějakou intervenci, Boží vstup do tohoto vývoje? Možná při vzniku života nebo později při stvoření člověka? Právě o vzniku života (biogenezi) se bude pojednávat v následující kapitole a v další pak o vzniku člověka (hominizaci). 1. Odkdy existuje život? Přírodovědecké bádání stejně jako historickokritická biblistika ukazují, že je stále přijatelnější toto pojetí: tradici o ráji a Adamovi a Evě a jejich pádu (kniha Genesis 1 3; list Římanům 5,12 21) je třeba chápat jako symbolické vyprávění o člověku jako takovém (hebrejsky Adam = člověk nebo lidé = kolektivní pojem). Nejsou to historické zprávy o nějakém konkrétním lidském páru; monogenismus, který propagoval ještě papež Pius XII. původ všech lidí z Adama a Evy dnes nezastávají ani římskokatoličtí teologové. V prvních kapitolách Bible nejde o přírodovědecké výpovědi, nýbrž o náboženskou interpretaci základní situace člověka dané od počátku

15 V minulosti se teologové stále více snažili stanovit již před prehistorií člověka a před zázraky ve Starém zákoně klíčové přelomové body, kde byl přerušen kauzální průběh a kde byl nezbytný údajně bezprostřední nadpřirozený zásah Boží do jinak nerušeně přirozeně probíhajícího běhu dějin. Ale po všech střetech, při nichž teologové stále ustupovali, musí dnes aspoň připustit, že jak vývoj vesmíru jako celku, tak i vývoj člověka přinejmenším podle těla byl přirozený. Přibližně 3,5 miliardy let se na naší Zemi vyvíjel život, zhruba dvě stě tisíc let existuje člověk. Tady se sebe samých musí zeptat nejen teologové: je správné trvat nyní neústupně na tom, že už život sám a tím spíše lidský duch ( duchová duše ) vznikly bezprostředním zásahem, přímou intervencí stvořitele? Nejprve si však položme otázku: Je možné život vůbec definovat, vymezit vůči tomu, co je neživé? Co je to vůbec život? 2 Co je to život? Aristotelés, zakladatel vědecké biologie, postuloval jako charakteristiku každého života schopnost vlastního pohybu či vlastní dynamiky. Přitom i on už rozlišoval tři formy života: vegetativní rostlinný život se schopností živit se, růst a rozmnožovat se; smyslový život zvířat se schopností vnímat, pohybovat se, o něco usilovat; rozumový duševní život: anima (životní princip) nejen vegetativa či sensitiva, nýbrž i rationalis : se schopností poznávat a svobodně se rozhodovat, což je základ pro zkušenost morálky, krásy a smyslu. Augustin a ještě rozhodněji Tomáš Akvinský zastávali později názor, že každá lidská duchová duše je stvořena bezprostředně Bohem z ničeho ( kreacianismus ), a ne rodičovským plozením ( generacianismus ). Dnešní biologové vzhledem k metafyzickým implikacím nedefinují život filozoficky a vzhledem k nesčetným přechodům od neživé přírody k živé ani fyzikálně-chemicky. Spokojují se popisem minimálních 129

16 požadavků, nezbytných stukturálních a dynamických vlastností. Všem živým tvorům a zde by mohl panovat konsensus jsou vlastní tři hlavní dynamické znaky: schopnost plodit organismy stejného druhu: reprodukce; dědičné změny jako předpoklad vzniku různorodosti živých tvorů: mutace; řízení látkové výměny k přijímání a přeměně energie a látek z okolí: metabolismus. Živé je vždy individuální: živočichové jsou útvary oddělené od svého okolí, jejich nejmenší jednotkou je buňka. Stejně vzrušující jako otázka, co život definuje, je proto otázka, kde život existuje. Velice se diskutuje o této otázce: Jsme ve vesmíru sami? Zeptejme se přímo: Existuje někde jinde ve vesmíru život, na jiných planetách naší sluneční soustavy nebo na jiných hvězdách naší Mléčné dráhy staré deset miliard let? Dobře si uvědomuji, že víc než veškerá seriózní věda ovlivnil představy mnoha lidí o mimozemšťanech filmový a literární žánr science fiction. A proč vlastně nevymýšlet hypotézy a modely? Možnost existence života někde jinde přece nelze apriorně vyloučit. Na podporu této představy by se ovšem musela opravdu najít někde ve vesmíru nějaká planeta s podobnými fyzikálními podmínkami, jaké panují na Zemi: náležitá vzdálenost od Slunce a náležitá teplota, nezbytné prvky v náležitých proporcích Nezdá se, že by to bylo příliš obtížné: Zjistilo se totiž, že mračna vyvrhovaná při předchozích explozích hvězd obsahují mnoho molekul mezihvězdné hmoty jako sloučeniny uhlíku, silikáty, vodu a jiné, které jsou nezbytné pro vznik života. Až do šedesátých let 20. století se spekulovalo o UFOnech, tedy o Unindentified Flying Objects a to nejen v kruzích New Age a esoteriky. Vědecky nebyly takové létající talíře podobné kotoučům či doutníkům nikde prokázány, spíše se považovaly za přirozené nebo umělé jevy nebo byly dokonce odhaleny jako záměrné dezinformace. 130

17 To snad letěly stovky tisíc světelných let (světelný rok = 9 bilionů kilometrů), aniž by pak u nás viditelně přistály? Z podnětu článku dvojice fyziků Giuseppe Gocconiho a Philipa Morrisona v časopise Nature se však už roku 1960 konala ve městě Green Park v Západní Virginii konference o hledání mimozemské inteligence (SETI = Search for extraterrestrial intelligence). Už roku 1962 byl v tamní observatoři National Radio Astronomy Observatory uveden do provozu radioteleskop s reflektorem o průměru 91,5 metru, který však dvanáct let nato přestal fungovat. Právě zde mladý astronom Frank Drake (nar. 1930) jako první systematicky pátral ve vesmíru po tichých mimozemských rádiových signálech. Roku 1961 předložil zdánlivě dobře odůvodněné výpoč ty a domněnky ohledně frekvence, s jakou se tvoří hvězdy, o podílu hvězd s planetami a o počtu planet, na nichž by mohl existovat život. Předložil i číselné údaje o průměrném věku vyspělých civilizací (vyspělých kultur). Na základě těchto údajů odhadl, že jen v naší Mléčné dráze se nachází přibližně civilizací schopných mezihvězdné komunikace. V následujících letech pátral po jejich rádiových signálech ve vesmíru. 3 Od počátku Draka při šíření jeho idejí účinně podporoval tehdy rovněž mladý Carl Sagan (nar. 1934), který tak jako Drake pracoval od sedmdesátých let 20. století na Cornellově univerzitě jako astronom a proslavil se jako autor velkolepého televizního seriálu o vesmíru nejen ve Spojených státech, ale i daleko za jejich hranicemi. 4 Sagan zvýšil odhadovaný počet mimozemských civilizací v naší Mléčné dráze na milion! Intenzivně se podílel na přípravě expedic vesmírných sond Mariner, Viking a Voyager v programech NASA. Postaral se o to, aby na palubě Voyageru bylo umístěno poselství o lidstvu adresované ostatním civilizacím ve vesmíru: pozlacená hliníková plaketa (o rozměrech cm) s nákresy polohy Slunce a planet a dvou lidí, muže a ženy, co do velikosti vztažených k solárnímu panelu sondy. 5 Stále více astronomů se v současnosti přiklání k názoru, že všude ve vesmíru se mezi žhnoucími stálicemi nacházejí na planetách navzájem izolované civilizace rozptýlené jako zrnka písku. Na základě těchto impulzů vznikla celá věda a průmysl, aby zprostředkovaly styk s domnělými mimozemskými civilizacemi. Na základě této hypotézy 131

18 vznikly nesčetné filmy ( E. T. ), televizní show, populární publikace a vědecké projekty a aktivity všeho druhu nemluvě už o veškerých pokusech zachytit rádiové signály z jiných hvězd nebo vysílat vlastní signály Jaký je výsledek? Neúspěšné hledání Čeho se nakonec po všech těch obrovských vědeckých, finančních a vydavatelských miliardových nákladech na zjištění existence života ve vesmíru vlastně dosáhlo? Dosud prakticky ničeho! Veškeré pokusy byly neúspěšné. Nikdo z nějaké vzdálené planety nikdy nenavázal vědecky doložitelný kontakt s námi, obyvateli Země nemluvě už o nepřátelských či přátelských mimozemských návštěvnících naší Země. Nejnovější výzkum vesmíru prokázal spíše opak: Složitý život na jiných planetách a jejich měsících je alespoň v naší sluneční soustavě nanejvýš nepravděpodobný. V únoru roku 2004 vychází dokonce v listu New York Times zpráva s názvem Maybe There Isn t Anyone,Out There (Možná,tam venku nikdo není): Po letech pátrání po mimozemšťanech se ukazuje, že ve vesmíru jsme možná sami. 6 Článek se odvolává na nejnovější astronomickou publikaci s provokativním názvem Rare Earth (Výjimečná země) od Petera Warda, paleontologa a odborníka na hromadné vymírání živočišných druhů (zejména pravěkých ještěrů), a Donalda Brownleeho (oba z University of Washington v Seattlu), známého astronoma a vědeckého vedoucího projektu Stardust NASA, který se zaměřuje na shromažďování meziplanetárního a mezihvězdného hvězdného prachu. Výsledek: Téměř všechna prostředí nacházející se okolo naší Země ve vesmíru jsou pro život naprosto nevhodná, ba přímo děsivá. Život mohl vzniknout jedině v takové rajské zahradě, jako je naše Země. Nejen Mars, ale i všechny dosud objevené větší planety mimo naši sluneční soustavu jsou pro vznik složitého života zcela nezpůsobilé. Proto roku 2005 konstatuje teoretický fyzik Harald Lesch (Univerzita v Mnichově) zcela otevřeně: A tak jsme hledali a hledali, a nic z toho nebylo! Vůbec nic! Možná musíme tisíce let poslouchat, zda se z vesmíru něco neozve, abychom vůbec někdy zachytili signál nějaké 132

19 mimozemské civilizace. Takové bylo alespoň mínění několika expertů, kteří po dvaceti letech marného úsilí usoudili, že podle našich výpočtů bychom museli ve vesmíru pátrat nějakých pět až šest tisíc let, než budeme mít vůbec nějakou rozumnou naději, že nalezneme někoho jiného. V každém případě se dosud na nic nepřišlo. 7 A podle Lesche to není ani překvapivé. Proč? Musí být totiž splněno mimořádně mnoho obtížně splnitelných podmínek, aby byl na nějaké planetě možný život jako na Zemi: Aby byla obyvatelná, musela by taková planeta mít střední teplotu přibližně 15 o C. Tedy nikoli jako žhavá Venuše (teplota na povrchu 450 o C) obíhající blíže Slunci, ani jako dále od Slunce obíhající Mars (střední teplota 70 o C), kde se určitě nemůže nacházet voda v tekutém stavu. Taková planeta by se neměla příliš rychle otáčet kolem své osy, aby na ní nebyly prudké větry (ty v případě naší Země tlumí Měsíc). Zároveň by měla být co nejlépe chráněna před dopady velkých kusů hornin (velký, těžký Jupiter ji před takovými kusy chrání na vnější vesmírné dráze). Ve skutečnosti je to tak, že čím více uvažujeme o podmínkách života na nějaké planetě, tím méně pravděpodobná se nám v našem širokém okolí jeví existence mimozemšťanů. Šest filmů Star Wars (Hvězdné války) od George Lucase se svými ušlechtilými vesmírnými jezdci, mimozemskými trpasličími gnómy, slapstickovými roboty a tragicky démonickým, hrůzu nahánějícím Darthem Vaderem jsou tedy leckterý z nesčetných fanoušků těchto filmů bude možná zklamán pouhá mytologie bez sebemenšího empirického podkladu. Teoreticky pochopitelně nikdo nemůže vyloučit, že někde daleko od nás ve vesmíru přece jen existuje život, a ani teolog se takových odhalení nemusí obávat. Ale pro nás lidi na planetě Zemi ohrožené ve svých elementárních základech života to může být zhruba tak relevantní jako senzační zpráva, kterou v září roku 2004 přinesly sdělovací prostředky: jistý evropský satelit údajně zaznamenal jednu z největších kolizí galaxií ve vesmíru. Avšak kde na sebe narazily ty tisíce galaxií? Podle informací astronomických observatoří k tomu došlo ve vzdálenosti 800 milionů světelných let! Tedy žádné starosti: k těmto poměrům ve vesmíru, které se podobají hurikánům, dochází dost daleko od nás, uvážíme-li, že jen průměr naší Mléčné dráhy, galaxie kotoučovitého tvaru, měří jen světelných let, to znamená, že světelný signál potřebuje k přenosu z jednoho konce na druhý let. 133

20 Vzdálenost k nejbližší velké Mléčné dráze, k mlhovině Andromeda, je však už 2,2 milionu světelných let. To, co dnes vidíme na velkolepých snímcích Hubblova teleskopu, se v mlhovině Andromeda odehrálo fakticky před 2,2 milionu let. Kolize galaxií ohlášená roku 2004, k níž mělo dojít ve vzdálenosti 800 milionů světelných let, tedy pro lidstvo neznamená sebemenší nebezpečí; není žádným důvodem k nějakému poplachu či dokonce k dalšímu nákladnému zbrojení ve vesmíru! Z nejnovějších výsledků sond vyslaných na Mars vyplývá, že na rudé planetě s její tenkou vrstvou atmosféry se nachází sice hodně uhlíku, ale žádná voda v tekutém stavu, a tedy ani složitější život, tj. něco jiného než jen bakterie a viry. Na Saturnově měsíci Titan dochází podle údajů sondy Huygens jen k podobným fyzikálním procesům jako na Zemi; údaje svědčí o srážkách, erozi a zkapalňování. Avšak chemické procesy se od těch našich na tomto studeném a cizím měsíci zásadně liší: při 170 o C neexistuje voda, ale jen tekutý a sklovitý metan! O to naléhavější je tedy nyní otázka: 2. Jak vznikl život? Spíše než zprávy o vzdálených galaxiích je pro naši současnost mnohem relevantnější nepopiratelný objev, že na naší Zemi se veškerý život jeví jako vzájemně příbuzensky spjatý. Je charakterizován levotočivými molekulami (pravotočivé neexistují), které jsou všechny patrně téhož původu. Především se však všechno živé skládá z genů, které mají tytéž čtyři základní stavební kameny. Pro nás lidi je dnes ve srovnání s veškerým úsilím definovat, co život vlastně je, a ve srovnání s hledáním života mimo naši planetu důležitější tato třetí otázka: otázka vzniku života. Nositelé života Právě v této otázce zaznamenala biologie v posledních desetiletích přímo senzační úspěchy. Dokonce takové, že Darwinovu evoluční teorii lze dnes považovat za přímo fyzikálně podloženou a experimentálně prokázanou, a to nejen na úrovni živé buňky, nýbrž již na úrovni mole- 134

21 kulární. Už Darwin vyjádřil naději, že princip života bude jednoho dne uznán jako součást či důsledek nějakého všeobecně platného zákona. To, co se ještě před několika desítkami let zdálo jako sen, je dnes skutečností: molekulární biologie, která od poloviny 20. století představuje jakousi novou bázi biologie, objevila tento zákon: James D. Watson a Francis H. C. Crick obdrželi za svůj objev molekulové struktury nukleových kyselin v podobě dvojité šroubovice, který objevili roku 1953, Nobelovu cenu za rok Tím došlo v biologii k obdobné revoluci jako o něco dříve ve fyzice objevem kvantové mechaniky. Co bylo vyzkoumáno o bakteriích a virech, platí i pro vyšší organismy a zřejmě pro veškerý život na naší planetě: elementárními nosi teli života a jeho základních vlastností jsou dvě třídy makromolekul, totiž nukleové kyseliny a bílkoviny, které mají podobu dvojité, do sebe vložené šroubovice, jakýchsi točitých schodů. Ta funguje v krátkosti takto: Nositelé dědičných vlastností organismů jsou řetězcové molekuly nukleových kyselin typu DNA, které se skládají z dlouhých, specifických sekvencí se čtyřmi nukleovými bázemi (adenin, cytosin, guanin a thymin) a nacházejí se převážně v buněčném jádře. V sekvencích těchto stavebních kamenů (nukleotidů) spočívá, takříkajíc zakódován v genetickém kódu, stavební plán živého organismu. Tyto sekvence se procesem jakýchsi otisků reprodukují a předávají tak stejnorodý základ dědičnosti od buňky k buňce, od generace ke generaci. Chyby v reprodukci však mohou vést k mutacím a takovým způsobem i k organismům s pozměněnými dědičnými vlastnostmi. Jak tedy řídí DNA, základ dědičnosti, dění v buňce? Především tím, že se kopírují úseky DNA. Proteiny neboli bílkoviny fungují jako katalyzátory látkové výměny. Přejímají informaci z nukleových kyselin a realizují funkce živé buňky na základě stavebního a funkčního návodu představovaného DNA. Tak funguje život a předává se dál: je to jakýsi pohádkový svět na té nejelementárnější úrovni, kde se molekuly na minimálním prostoru často v miliontině vteřiny mění a vykonávají buněčné funkce. Mimoděk se tu vtírá otázka: Nevězí za vznikem života snad přece jen nějaký tajuplný stvořitelský akt, který jednotlivé atomy, třeba při utváření krystalů, uspořádává tak, že život vůbec může vzniknout? Je tu opravdu zapotřebí nějakého stvořitele nebo aspoň organizátora? 135

A) Sjednocená teorie Všeho?

A) Sjednocená teorie Všeho? OBSAH BUĎ SVĚTLO! 13 A) Sjednocená teorie Všeho? 1. ZÁHADA SKUTEČNOSTI 16 Dvojí záhada 17 Nový model světa: Koperník, Kepler, Galilei 18 Církev proti přírodním vědám 19 Vítězství přírodních věd 21 2. FYZIKÁLNÍ

Více

POJMY Náboženství Věda

POJMY Náboženství Věda POJMY Náboženství Věda Systém věrouky, konkrétních rituálů a společenské organizace lidí, kteří s jeho pomocí vyjadřují a chápou svůj vztah k nadpřirozenu - Bohu Pohled na svět svrchu Systém a nástroj

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

Pohled na svět dalekohledem i mikroskopem.

Pohled na svět dalekohledem i mikroskopem. Pohled na svět dalekohledem i mikroskopem.. Toto je výlet velikou rychlostí překonáváním vzdáleností s frakcí 10. 10 0 1 metr Vzdálenost hromádky listí na zahrádce. 10 1 0 metrů Jděme blíže, možná, uvidíme

Více

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu.

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu. Úvodem Již na počátku své dlouhé a strastiplné cesty lidé naráželi na záhadné a tajemné věci nebo úkazy, které nebyli schopni pochopit. Tak vzniklo náboženství a bohové. Kdo ale ti bohové byli ve skutečnosti?

Více

Relativistická kosmologie vznik, evoluce a konečný osud vesmíru: Kvantová kosmologie vznik mnoha vesmírů: Půvabná indická legenda o vzniku světa: Aby mohl vzniknout a rozvíjet se život, rychlost expanze

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti Historie Základní informace Genetika = věda zabývající se dědičností a proměnlivostí živých soustav sleduje variabilitu (=rozdílnost) a přenos druhových a dědičných

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Utajené vynálezy Nemrtvá kočka

Utajené vynálezy Nemrtvá kočka Nemrtvá kočka Od zveřejnění teorie relativity se uskutečnily tisíce pokusů, které ji měly dokázat nebo vyvrátit. Zatím vždy se ukázala být pevná jako skála. Přesto jsou v ní slabší místa, z nichž na některá

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

VODA S ENERGIÍ Univerzita odhalila tajemství vody Objev hexagonální vody

VODA S ENERGIÍ Univerzita odhalila tajemství vody Objev hexagonální vody VODA S ENERGIÍ Univerzita odhalila tajemství vody Objev hexagonální vody Čtvrté skupenství vody: Hexagonální voda: Na univerzitě ve Washingtonu bylo objeveno čtvrté skupenství vody, což může vysvětlit

Více

Příspěvky odvysílané na stanici Český rozhlas 3 Vltava od do

Příspěvky odvysílané na stanici Český rozhlas 3 Vltava od do Příspěvky odvysílané na stanici Český rozhlas 3 Vltava od 11. 5. 2008 do 24. 8. 2009 Většinu z nich lze nalézt podle data a vyposlechnout na internetové adrese http://www.rozhlas.cz/mozaika/veda/. Pořady:

Více

Obsah KNIHA PRVNÍ. Předmluva Tajemství kosmu. Prvopočátek 19. Princip života 23

Obsah KNIHA PRVNÍ. Předmluva Tajemství kosmu. Prvopočátek 19. Princip života 23 Obsah Předmluva Tajemství kosmu 11 14 KNIHA PRVNÍ Prvopočátek 19 Slovo jako Absolutní Božství tvůrčí síla trojice duch, síla, hmota univerzální zákony princip prasvětla a prainteligence Princip života

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Redukcionismus a atomismus

Redukcionismus a atomismus Redukcionismus a atomismus ČVUT FEL Filosofie 2 Filip Pivarči pivarfil@fel.cvut.cz Co nás čeká? Co je to redukcionismus Směry redukcionismu Redukcionismus v různých odvětvých vědy Co je to atomismus Směry

Více

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 l Svět je všechno, co fakticky je. 1.l Svět je celkem faktů a nikoli věcí. l.2 Svět se rozpadá na fakty.

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

TEORIE ROKU 2012. Miroslav Jílek

TEORIE ROKU 2012. Miroslav Jílek TEORIE ROKU 2012 Miroslav Jílek 3 TEORIE ROKU 2012 Miroslav Jílek 1. vydání, 2011 Fotomaterial.cz 110 00 Praha 1, Jungmannova 28/747 Tel: +420 720 536 530 E-mail: info@fotomaterial.cz www.fotomaterial.cz

Více

Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy

Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy Vesmírná komunikace Pozorování Za nejběžnější vesmírnou komunikaci lze označit pozorování vesmíru pouhým okem (možno vidět okolo 7000 objektů- hvězdy, planety ).Je to i nejstarší a nejběžnější prostředek.

Více

Obecná charakteristika živých soustav

Obecná charakteristika živých soustav Obecná charakteristika živých soustav Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kategorie živých soustav Existují

Více

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY Filosofie.. Vznik v antickém Řecku - KRITICKÉ, SAMOSTATNÉ myšlení - V SOUVISLOSTECH - sobě vlastní otázky, které neřeší speciální vědy - člověk ve VZTAHU k přírodě, společnosti

Více

VZNIK ZEMĚ. Obr. č. 1

VZNIK ZEMĚ. Obr. č. 1 VZNIK ZEMĚ Země je 3. planeta (v pořadí od Slunce) sluneční soustavy, která vznikala velice složitým procesem a její utváření je úzce spjato s postupným a dlouho trvajícím vznikem celého vesmíru. Planeta

Více

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

Dějiny sociologie I. Periodizace, protosociologie a klasická sociologie (Comte, Spencer) VY_32_INOVACE_ZSV3r0103 Mgr.

Dějiny sociologie I. Periodizace, protosociologie a klasická sociologie (Comte, Spencer) VY_32_INOVACE_ZSV3r0103 Mgr. Dějiny sociologie I. Periodizace, protosociologie a klasická sociologie (Comte, Spencer) VY_32_INOVACE_ZSV3r0103 Mgr. Jaroslav Knesl Dějiny sociologie - periodizace 1. Protosociologie: Antika 40 léta 19.stol.

Více

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn Vesmír Vesmír r je označen ení pro veškerý prostor a hmotu a energii v něm. n V užším m smyslu se vesmír r také někdy užíváu jako označen ení pro kosmický prostor,, tedy část vesmíru mimo Zemi. Různými

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 7. 1. 2013 Pořadové číslo 10 1 Astronomie Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

VY_32_INOVACE_001. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_001. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_001 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Život ve vesmíru Vyučovací předmět: Základy

Více

Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie

Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie Universum Na počátku všeho byl zřejmě jen záblesk prvotního světla vědomí. Jiskřička energie, která měla svou vlastní inteligenci, svou vlastní počáteční tvořivou

Více

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_003 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Základní znaky života Vyučovací předmět:

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ORGANISMY

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ORGANISMY PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ORGANISMY 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - organismy V této kapitole se dozvíte: Co je to organismus. Z čeho se organismus skládá. Jak se dělí

Více

Vědecké důkazy o Bohu

Vědecké důkazy o Bohu Vědecké důkazy o Bohu Nexistujeme jen tak, ale z nějaké příčiny! Příčina naší existence je vně našeho času a prostoru! Začátek, který vytvořil náš svět, se jeví jako nositel organizace! Začátek světa vypadá

Více

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů Přednáška s besedou V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů od pravěku, přes starověk, středověk a renesanci do současnosti Přednáška seznamuje s historií vývoje hudebních nástrojů, sleduje jejich

Více

Atomové jádro Elektronový obal elektron (e) záporně proton (p) kladně neutron (n) elektroneutrální

Atomové jádro Elektronový obal elektron (e) záporně proton (p) kladně neutron (n) elektroneutrální STAVBA ATOMU Výukový materiál pro základní školy (prezentace). Zpracováno v rámci projektu Snížení rizik ohrožení zdraví člověka a životního prostředí podporou výuky chemie na ZŠ. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/02.0018

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Psychospirituální transformace 1

Psychospirituální transformace 1 Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Upozornění

Více

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Planeta Země 7.Vesmír a Slunce Planeta Země Vesmír a Slunce Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

. Filozofické problémy přírodních věd Teorie a zákon. Lukáš Richterek. lukas.richterek@upol.cz. Podklad k předmětu KEF/FPPV

. Filozofické problémy přírodních věd Teorie a zákon. Lukáš Richterek. lukas.richterek@upol.cz. Podklad k předmětu KEF/FPPV Filozofické problémy přírodních věd Teorie a zákon Lukáš Richterek Katedra experimentální fyziky PF UP, 17 listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc lukasrichterek@upolcz Podklad k předmětu KEF/FPPV 2 / 10 Logické

Více

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY Hvězdy Vývoj hvězd Konec hvězd- 1. možnost Konec hvězd- 2. možnost Konec hvězd- 3. možnost Supernova závěr Hvězdy Vznik hvězd Vše začalo už strašně dávno, kdy byl vesmír

Více

Název: Hmoto, jsi živá? I

Název: Hmoto, jsi živá? I Název: Hmoto, jsi živá? I Výukové materiály Téma: Obecné vlastnosti živé hmoty Úroveň: střední škola Tematický celek: Obecné zákonitosti přírodovědných disciplín a principy poznání ve vědě Předmět (obor):

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 6.1Slunce, planety a jejich pohyb, komety Vesmír - Slunce - planety a jejich pohyb, - komety, hvězdy a galaxie 2 Vesmír či kosmos (z

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis I. ročník ČERNÉ DÍRY referát Jméno a příjmení: Oskar Šumovský Josef Šváb Třída: 5.0 Datum: 28. 9. 2015 Černé díry 1. Obecné informace a) Základní popis Černé

Více

12 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ

12 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ 56 12 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ Těžiště I. impulsová věta - věta o pohybu těžiště II. impulsová věta Zákony zachování v izolované soustavě hmotných bodů Náhrada pohybu skutečných objektů pohybem

Více

Za hranice současné fyziky

Za hranice současné fyziky Za hranice současné fyziky Zásadní změny na počátku 20. století Kvantová teorie (Max Planck, 1900) teorie malého a lehkého Teorie relativity (Albert Einstein) teorie rychlého (speciální relativita) Teorie

Více

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami Jak se nazývá soustava, ve které se nachází planeta Země? Sluneční soustava Která kosmická tělesa tvoří sluneční soustavu? Slunce, planety, družice,

Více

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY Pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis - Vesmír Září 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k probírání nového učiva formou - prezentace - práce s textem - doplnění úkolů. Rozvíjí

Více

Vesmír. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009

Vesmír. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 2009 Vesmír Studijní text k výukové pomůcce Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 Obsah Vznik a stáří vesmíru... 3 Rozměry vesmíru... 3 Počet galaxií, hvězd a planet v pozorovatelném vesmíru... 3 Objekty ve

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

VY_52_INOVACE_137.notebook. April 12, V rozlehlých prostorách vesmíru je naše planeta jen maličkou tečkou.

VY_52_INOVACE_137.notebook. April 12, V rozlehlých prostorách vesmíru je naše planeta jen maličkou tečkou. Předmět: Přírodověda Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační

Více

filosofie je soustava kritického myšlení o problémech (bytí, života, člověka)

filosofie je soustava kritického myšlení o problémech (bytí, života, člověka) Otázka: Pojetí filosofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Petr Novák filosofie je soustava kritického myšlení o problémech (bytí, života, člověka) klade si otázky ohledně smyslu všeho a zkoumá

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

1 Úvod. Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné:

1 Úvod. Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné: 1 Úvod Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné: My všichni lidé jsme myslící bytosti, neboli všichni máme mysl. Do své mysli můžeme každý nahlížet, rojí se nám tam různé

Více

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy VESMÍR Hvězdy Pracovní list HEUREKA! aneb podpora badatelských aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech ASTRONOMIE Úloha 1. Ze života hvězdy. Úloha 1a. Očísluj jednotlivé fáze vývoje hvězdy. Následně

Více

Úvod do moderní fyziky

Úvod do moderní fyziky Úvod do moderní fyziky letní semestr 2015/2016 Vyučující: Ing. Jan Pšikal, Ph.D Tématický obsah přednášek speciální a obecná teorie relativity kvantování energie záření, vlnové vlastnosti částic struktura

Více

Stručný úvod do spektroskopie

Stručný úvod do spektroskopie Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

Vědecké důkazy o Bohu

Vědecké důkazy o Bohu Vědecké důkazy o Bohu Nexistujeme jen tak, ale z nějaké příčiny! Příčina naší existence je vně našeho času a prostoru! 3. Jak vysvětlit řád vysmíru? V našem světě není chaos (jinak by věda nebyla možnou)!

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Zesouladení ( sjednocení ) poznatků genetiky a evolucionistických teorií

Zesouladení ( sjednocení ) poznatků genetiky a evolucionistických teorií Obecná genetika Zesouladení ( sjednocení ) poznatků genetiky a evolucionistických teorií Ing. Roman Longauer, CSc. Ústav zakládání a pěstění lesů, LDF MENDELU Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 18. 2. 2013 Pořadové číslo 13 1 Jupiter, Saturn Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Scholastika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Scholastika (periodizace a charakteristika, představitelé, základní problémy, spor o univerzálie, myšlení sv. Tomáše) Periodizace

Více

CO JE TO GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ

CO JE TO GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ CO JE TO GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to globální oteplování V této kapitole se dozvíte: Co je to globální oteplování. Co je to změna klimatu. Co jsou to antropogenní změny.

Více

Sluneční soustava OTEVŘÍT. Konec

Sluneční soustava OTEVŘÍT. Konec Sluneční soustava OTEVŘÍT Konec Sluneční soustava Slunce Merkur Venuše Země Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto Zpět Slunce Slunce vzniklo asi před 4,6 miliardami let a bude svítit ještě přibližně 7

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

6. Nukleové kyseliny

6. Nukleové kyseliny 6. ukleové kyseliny ukleové kyseliny jsou spolu s proteiny základní a nezbytnou složkou živé hmoty. lavní jejich funkce je uchování genetické informace a její přenos do dceřinné buňky. ukleové kyseliny

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Hana Křivánková Téma:

Více

Biologické vědy I. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D.

Biologické vědy I. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. Biologické vědy I Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co je to Biologie? Biologie je složeným slovem, které

Více

Vznik vesmíru (SINGULARITA) CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Zpracovala: RNDr. Libuše Bartková

Vznik vesmíru (SINGULARITA) CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Zpracovala: RNDr. Libuše Bartková Vznik vesmíru (SINGULARITA) CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Zpracovala: RNDr. Libuše Bartková Teorie Kosmologie - věda zabývající se vznikem a vývojem vesmírem. Vznik vesmírů je vysvětlován v bájích každé starobylé

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Duše, duch a tělo v hebrejském a řeckém kontextu

Duše, duch a tělo v hebrejském a řeckém kontextu Duše, duch a tělo v hebrejském a řeckém kontextu http://www.phil.muni.cz/~horinkov/religionistika/nefesruachasarx.doc Lenka Kouřilová kombinace Ph-Vn ročník III. Východiskem řeckého myšlení je dualismus

Více

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Název pracovního týmu Členové pracovního týmu Zadání úkolu Jsme na začátku projektu

Více

Filosofie novověk. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014

Filosofie novověk. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014 Filosofie novověk Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.20 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: leden 2014 Ročník: 3. ročník střední zdravotnická

Více

Otázka: Osvícenská filozofie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): susinka. filozofie se dotýká celé společnosti

Otázka: Osvícenská filozofie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): susinka. filozofie se dotýká celé společnosti Otázka: Osvícenská filozofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): susinka filozofie se dotýká celé společnosti v Anglii má empirický nádech otázky: Reforma katolické církve, svoboda člověka Francie

Více

SKLENÍKOVÝ EFEKT. Přečti si text a odpověz na otázky, které jsou za ním uvedeny.

SKLENÍKOVÝ EFEKT. Přečti si text a odpověz na otázky, které jsou za ním uvedeny. SKLENÍKOVÝ EFEKT Přečti si text a odpověz na otázky, které jsou za ním uvedeny. SKLENÍKOVÝ EFEKT: SKUTEČNOST NEBO VÝMYSL? Živé věci potřebují k přežití energii. Energie, která udržuje život na Zemi, přichází

Více

NUKLEOVÉ KYSELINY. Složení nukleových kyselin. Typy nukleových kyselin:

NUKLEOVÉ KYSELINY. Složení nukleových kyselin. Typy nukleových kyselin: NUKLEOVÉ KYSELINY Deoxyribonukleová kyselina (DNA, odvozeno z anglického názvu deoxyribonucleic acid) Ribonukleová kyselina (RNA, odvozeno z anglického názvu ribonucleic acid) Definice a zařazení: Nukleové

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 20 VY 32 INOVACE

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 20 VY 32 INOVACE Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 20 VY 32 INOVACE 0115 0220 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Chemické složení vesmíru

Chemické složení vesmíru Společně pro výzkum, rozvoj a inovace - CZ/FMP.17A/0436 Chemické složení vesmíru Jak sledujeme chemické složení ve vesmíru? Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Mendelova univerzita v Brně,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 4. 3. 2013 Pořadové číslo 20 1 Černé díry Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

HISTORIE ATOMU. M g r. ROBERT P ECKO TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

HISTORIE ATOMU. M g r. ROBERT P ECKO TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY HISTORIE ATOMU M g r. ROBERT P ECKO TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Historie atomu (modely) Mgr. Robert Pecko Období bez modelu pojetí hmoty

Více

Vznik a vývoj života na Zemi

Vznik a vývoj života na Zemi Vznik a vývoj života na Zemi Vznik a vývoj života na Zemi VY_32_INOVACE_02_03_01 Vytvořeno 11/2012 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu. Zaměřuje se na vznik života na Zemi. Cílem je uvědomit

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Cesta od středu sluneční soustavy až na její okraj

Cesta od středu sluneční soustavy až na její okraj Název miniprojektu: Cesta od středu sluneční soustavy až na její okraj Škola: Základní škola náměstí E. Beneše, Varnsdorf Školní rok: 2014 / 2015 Vedoucí kroužku: Bc. Lucie Šeráková Cesta od středu sluneční

Více

Astronomie a vesmír. Bc. Irena Staňková. Čeština. Žák se seznámí s pojmy astronomie a vesmír. Vytvo eno v programu Smart. Prezentace / Aktivita

Astronomie a vesmír. Bc. Irena Staňková. Čeština. Žák se seznámí s pojmy astronomie a vesmír. Vytvo eno v programu Smart. Prezentace / Aktivita Identifikátor materiálu: EU 2 41 ČLOV K A P ÍRODA Anotace Astronomie a vesmír Autor Bc. Irena Staňková Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žák se seznámí s pojmy astronomie a vesmír. Speciální vzdělávací potřeby

Více

Buňka. základní stavební jednotka organismů

Buňka. základní stavební jednotka organismů Buňka základní stavební jednotka organismů Buňka Buňka je základní stavební a funkční jednotka těl organizmů. Toto se netýká virů (z lat. virus jed, je drobný vnitrobuněčný cizopasník nacházející se na

Více

Vzdálenosti ve sluneční soustavě: paralaxy a Keplerovy zákony

Vzdálenosti ve sluneční soustavě: paralaxy a Keplerovy zákony Vzdálenosti ve sluneční soustavě: paralaxy a Keplerovy zákony Astronomové při sledování oblohy zaznamenávají především úhly a pozorují něco, co se nazývá nebeská sféra. Nicméně, hvězdy nejsou od Země vždy

Více

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Základy spektroskopie a její využití v astronomii Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Základy spektroskopie a její využití v astronomii Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Světlo x záření Jak vypadá spektrum?

Více