VY Š E H R A D nakladatelství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VY Š E H R A D nakladatelství"

Transkript

1 VY Š E H R A D nakladatelství

2 HAN S KÜ NG Na počátku všech věcí Přírodní vědy a náboženství

3 HAN S KÜ NG Na počátku všech věcí Přírodní vědy a náboženství nakladatelství VY Š E H R A D

4 Tato kniha vychází s finanční podporou firmy Solar Systems, spol. s r. o. Na přebalu: Jo Delahaut ( ) Nekonečný prostor (1960) olej na plátně 100 x 81 cm Hans Küng, 2006 Translation doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., 2011 ISBN (Vyšehrad, spol. s r. o.) ISBN (Nakladatelství Bergman Tomáš)

5 O B S A H BUĎ SVĚTLO! A) Sjednocená teorie Všeho? 1. ZÁHADA SKUTEČNOSTI Dvojí záhada Nový model světa: Koperník, Kepler, Galilei Církev proti přírodním vědám Vítězství přírodních věd FYZIKÁLNÍ POPIS POČÁTKU Nová fyzika: Einsteinův relativistický časoprostor Rozpínající se vesmír Velký třesk a jeho důsledky CO OBSAHUJE SVĚT VE SVÉM NITRU Heisenberg a kvantová teorie Teorie Všeho veliká naděje GUT místo GOD? Hawking Teorie Všeho velké zklamání SPOR O ZÁKLADY MATEMATIKY Bezesporná matematika? Gödel Definitivní teorie Všeho Příležitost ke kritické sebereflexi NEDOSTATEČNOST POZITIVISMU Odmítnutí toho, co je metaempirické? Popper Opravdu jen nesmyslné pseudoproblémy?

6 Prokázat všechny výroky jako pravdivé není možné ani v přírodních vědách Vlastní zákony a meze přírodovědeckého poznání SKUTEČNOST JE NEJISTÁ Vesmír člověk já Mnohorozměrná a mnohovrstevná skutečnost Rozum, ne však pouze rozum PŘÍRODNÍ VĚDY A TEOLOGIE: ODLIŠNÉ PERSPEKTIVY Přírodověda: základ, nikoli však celek I teologie potřebuje sebekritiku Fyzikální poznání nemůže překročit svět zkušenosti Místo konfrontačního či integračního modelu model komplementární B) Bůh jako počátek? 1. OTÁZKA POČÁTKU POČÁTKŮ Počáteční singularita Koperníkovský obrat ve filozofii: Descartes Důkazy existence Boží odsouzené k nezdaru: Kant Ztroskotávají i důkazy opačné BLOKUJE PŘÍRODNÍ VĚDY KRITIKA NÁBOŽENSTVÍ? Oprávněnost a neoprávněnost kritiky náboženství: Feuerbach Marx Freud Smrt Boha? Nietzsche Přírodní vědy se musí bez Boha obejít Ateismus je pochopitelný, nikoli však nevyhnutelný

7 3. KDE SE VZALY PŘÍRODNÍ KONSTANTY? Vesmír konečný v čase a prostoru Intelektuální bezmoc před otázkou vzniku světa Kde se berou principy vesmírného řádu? Instinktivní opozice REAKCE NA JEMNÉ VYLADĚNÍ VESMÍRU Kosmologická spekulace: alternativní vesmíry Další otázka: náš vesmír jeden z mnoha? Kosmologická demonstrace: vesmír od designéra Další otázka: fyzikální důkaz existence Boží? Pochybná základní motivace PROČ NĚCO VŮBEC EXISTUJE A PROČ NAOPAK NEEXISTUJE NIC? Řešení hádanky světa? S věděním vzrůstá i nevědomost Přiblížení prapůvodnímu tajemství Bůh jako hypotéza Bůh jako skutečnost Archimedovský bod C) Stvoření světa nebo evoluce? 1. POČÁTEK JAKOŽTO POČÁTEK VÝVOJE Evoluce biologických druhů: Darwin Původ člověka z říše zvířat TEOLOGICKÁ OBRANA Anglikánské potíže Druhý případ Galilei pro katolickou církev Protestantský kreacionismus

8 3. EVOLUCE S BOHEM NEBO BEZ NĚHO? Pokrok bez Boha: Comte Evoluce směrem k Bohu: Teilhard de Chardin Bůh v procesu: Whitehead JAK MYSLET BOHA? Je nějaká alternativa slova Bůh? Bůh nadpozemská bytost? Časoprostor, obklopený věčností a nezměrností Je Bůh osoba? BIBLE A STVOŘENÍ Mýty o stvoření ve světových náboženstvích Potřeba informací Magna Charta židovsko-křesťanského světového názoru Metaforický obrazný jazyk Žádná harmonizace či směšování SVĚDECTVÍ VÍRY O PRVOPOČÁTKU Stvoření času a prostoru z ničeho Jaký je smysl víry ve stvoření dnes? V nepřístupném světle D) Život ve vesmíru? 1. ODKDY EXISTUJE ŽIVOT? Co je to život? Jsme ve vesmíru sami? Neúspěšné hledání JAK VZNIKL ŽIVOT? Nositelé života Hmota se organizuje sama

9 3. NÁHODA NEBO NUTNOST? Přednost má náhoda? Náhodu řídí přírodní zákony Je Bůh nadbytečný? Existenciální alternativa PROČ EXISTUJE VESMÍR, KTERÝ JE ŽIVOTU PŘÁTELSKÝ? Evoluce směrem k člověku Antropický princip? Neexistuje nějaké definitivní odůvodnění ZÁZRAKY Porušení přírodních zákonů? Výsledky biblické kritiky Zázraky poukazují na víru JAK CHÁPAT BOŽÍ PŮSOBENÍ? Zduchovnělé pojetí Boha Nekonečné působí v tom, co je konečné Bůh a svět si nekonkurují E) Počátek lidstva 1. FYZICKÝ VÝVOJ ČLOVĚKA Vývoj člověka jako druhu Člověk pochází z Afriky Nejstarší stopy náboženství DUŠEVNÍ VÝVOJ ČLOVĚKA Problém duše a těla Psýché místo duše Podmíněná svoboda Řízený prostředím a naprogramovaný

10 3. MOZEK A DUCH Je člověk determinován fyzikálně-chemickými procesy v mozku? Je svobodná vůle pouhou iluzí? Neurovědní zlehčování odpovědnosti a viny MEZE NEUROVĚDY Na rozhodující úrovni mozku nic nevíme Velké otázky neurověd Chemie a fyzika neobjasňují já Zkušenost svobody Duchovní vesmír POČÁTKY LIDSKÉHO ÉTOSU Evolučněbiologické a sociokulturní faktory Pra-étos jako báze světového étosu I biblický étos má dějiny Jedno světlo a více světel EPILOG: KONEC VŠECH VĚCÍ Fyzikální hypotézy o konci Apokalyptická vidění konce Smysl biblických vidění Umřít do světla Poznámky Poděkování autora Poděkování překladatele

11 B U Ď S V Ě T LO! Buď světlo! Tak stojí v hebrejské Bibli v jejích prvních větách o počátku nebe a země. Země byla pustá a prázdná nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. 1 Dříve než všechno ostatní, i před sluncem, měsícem a hvězdami bylo nejprve stvořeno světlo. Působivěji, než lze vyjádřit slovy, a výstižněji, než něco takového dokázal zobrazit i sám Michelangelo v Sixtinské kapli, to zaznělo v oratoriu Stvoření od Josepha Haydna: překvapujícím fortissimovým přechodem celého orchestru z hlubokého e moll do zářivě triumfálního C dur bylo biblické slovo o světle takříkajíc nově stvořeno. Kdyby se mě však zeptal přírodovědec: Opravdu s plnou vážností věříte tak jako mnoho fundamentalistů nejen v Americe, že Bible nám poskytuje odpověď na prapůvodní otázku kosmologie: kde se to všechno vzalo? Máte snad takovou neosvícenou biblickou víru, že věříte v antropomorfního Boha, který stvořil svět dokonce v šesti dnech? Ovšemže ne, odpověděl bych, rád bych bral víru vážně, ale právě proto nikoli doslova. Buď světlo! Takové bylo plným právem i slovo osvícenství, které přišlo z Anglie ( enlightenment ) a Francie ( les Lumières ), a člověku chtělo na základě rozumu pomoci, aby se vymanil ze své nezletilosti, kterou sám zavinil (I. Kant 2 ). Osvícenci byli všichni ti zbožní takzvaní přátelé světla, kteří se i v církvi už dříve zasazovali o svobodné bádání bez nátlaku a poručníkování. A všichni měli na své straně onu postkoperníkovskou přírodovědu, která v procesu, který římská církev vedla proti Galileo Galileovi, nakonec zvítězila. Už tedy žádný návrat před Koperníka a Galilea, před Newtona a Darwina! Teď se ale musím zase já na oplátku zeptat přírodovědce: Nezavedl nás někdy i osvícený rozum na scestí? Nebudoval snad s veškerým svým blahodárným pokrokem i stále vražednější válečné mašinerie? Nezničil snad mnohokrát přirozené základy života, takže se dnes 13

12 mnoho lidí strachuje o budoucnost naší Země? Ano, existuje dialektika osvícenství, jak to bystře analyzovali Max Horkheimer a Theodor W. Adorno 3, jakási přeměna přírodovědecko-technického rozumu v nerozum. Není snad zapotřebí dívat se na svět ještě jinak než z perspektivy přírodních věd? Buď světlo! Něco takového by mohl říci i Albert Einstein, když stanovil rychlost světla jako velkou konstantu, aby na tomto základě relativizoval gravitaci, prostor a čas. Einstein, který s odvoláním na heretiky, jako byli Démokritos, František z Assisi a zvláště Spinoza, zastával nedogmatickou kosmickou zbožnost, která nezná žádného Boha, který by byl zamýšlen po vzoru člověka 4. Tato kosmická religiozita je podle něho nejsilnější a nejvznešenější pohnutkou vědeckého bádání 5 : Jak živá musela být v Keplerovi a Newtonovi hluboká víra v rozumné uspořádání světa a touha pochopit byť jen jediný nepatrný odlesk rozumu zjeveného v tomto světě, že dokázali rozuzlit mechanismus nebeské mechaniky v dlouhotrvající práci vykonávané v úplném osamění Jen ten, kdo svůj život oddaně zasvětil podobným cílům, má živou představu, co naplňovalo duši těchto lidí a co jim dodávalo sílu, aby i přes nesčetné neúspěchy zůstali svému cíli věrni. Je to kosmická religiozita, která člověku uděluje takovou sílu. 6 Ano, dobře vím, že ne každý přírodovědec má v sobě kosmickou religiozitu, a v této knize nebudu nikomu vnucovat ani tuto, ani nějakou jinou religiozitu. Ale přírodovědci, chtějí-li vidět víc než své vlastní omezené zorné pole, by mohli otázku náboženství pociťovat přinejmenším jako výzvu. Buď světlo! : I tato kniha by chtěla alespoň ve skromném rozsahu zprostředkovat světlo předat dál ono světlo, které vrhají grandiózní výsledky vědy zejména v oblasti fyziky a biologie na počátek světa, života a člověka; světlo, jak je úplně jiným způsobem stále vyzařuje aktuálně chápané svědectví Bible; světlo, jak je v pokorném sebevědomí dokáže dnes lidem zprostředkovat osvícená filozofie a teologie. Při takovémto zprostředkování je intelektuální integrita důležitější než dogmatická konformnost, než církevní či sekulární correctness. Je to však úkol obtížný. V posledních desetiletích totiž výzkum v oboru přírodovědecké kosmologie, v biologii a antropologii zaznamenal tak pronikavý pokrok a je už tak obsáhlý, že už jej sotva doká- 14

13 že přehlédnout někdo, kdo není z oboru. Namnoze to platí dokonce i o přírodovědcích samých. V každém případě jeden z největších fyziků již dávno formuloval dilema univerzální perspektivy a viděl pouze jediné východisko : Někteří z nás se odváží syntézy faktů a teorií, i když jejich znalosti pocházejí zčásti jen z druhé ruky a jsou neú plné a hrozí jim tedy, že se zesměšní. Tak to napsal ve své knize Co je život? (Was ist Leben?) muž, který začal živou buňku pozorovat očima fyzika: zakladatel kvantové mechaniky a nositel Nobelovy ceny za fyziku (1933) Erwin Schrödinger. A laskavého čtenáře prosím, aby jeho omluvu přijal též jako omluvu mou. Chceme-li uvažovat v širokých souvislostech a při vší nezbytné specializovanosti zároveň neztrácet ze zřetele celek, potřebujeme k tomu základní filozoficko-teologické znalosti. Právě tomu by chtěla ve zhuštěné podobě napomoci má kniha. Je snad zbytečné podotýkat, že přitom budu využívat všeho toho, co jsem v pěti uplynulých desetiletích prostudoval, čemu jsem vyučoval, co jsem uveřejnil a co mi nyní umožňuje napsat knihu záměrně omezeného rozsahu. Nechci jen přidat k právě módním přírodovědeckým tématům další poznatky a znalosti, nýbrž poskytnout jak doufám na základní přírodovědecké otázky koherentní a přesvědčivou odpověď. Ta vrcholí v oddílu o počátcích lidského étosu, což ukazuje, že i tato kniha má své místo v kontextu projektu zvaného světový étos. Tento úvod píši k první verzi rukopisu na počátku července roku 2004 v průběhu 4. Parlamentu světových náboženství v Barceloně ve volných hodinách, které mám na přípravu. Nacházím se na Montserratu: napravo mám rozhled na propastně strmý horský masiv s jeho oblými útvary a věžovitými útesy, nalevo pak na benediktinskou baziliku a mezi tím se do dáli rozprostírá katalánská krajina. Že by to snad opravdu byl jen krásný sen na přechodu od moderny k postmoderně: překonání často ideologicky zabarvených protikladů mezi přírodními vědami a náboženstvím jakousi novou pospolitostí u vědomí všech odlišných perspektiv evoluce vesmíru a člověka? Všem, kdo mi při prozkoumávání počátku věcí pomáhali, děkuji v doslovu k této knize. Tübingen, červenec 2005 Hans Küng 15

14 D. Ž I V O T V E V E S M Í R U? Alespoň v této věci se Bible a přírodní vědy shodnou: Na počátku dějin naší planety život neexistoval. Jak pustá a prázdná byla země krátce před vznikem prvního života zhruba před 3,5 miliardami let, ukázala evropská vesmírná sonda Huygens. Po sedmiletém putování, během něhož urazila přes 3,2 miliardy kilometrů, přistála 14. ledna 2005 s obdivuhodnou přesností na Saturnově měsíci Titan je to jediný měsíc, kde se nachází vůbec nějaká atmosféra. Triumf vědy, který podtrhuje význam této otázky: Jestliže podle evoluční teorie představují dějiny naší Země od počátku až do konce vypočitatelný, vnitřně související, konsekventní vývoj, jestliže se vše řídí zákonem nitrosvětské! příčiny a následku, jestliže každý krok přesvědčivě vyplývá z předchozího, kde je pak prostor pro nějaký mimořádný zásah, pro nějakou intervenci, Boží vstup do tohoto vývoje? Možná při vzniku života nebo později při stvoření člověka? Právě o vzniku života (biogenezi) se bude pojednávat v následující kapitole a v další pak o vzniku člověka (hominizaci). 1. Odkdy existuje život? Přírodovědecké bádání stejně jako historickokritická biblistika ukazují, že je stále přijatelnější toto pojetí: tradici o ráji a Adamovi a Evě a jejich pádu (kniha Genesis 1 3; list Římanům 5,12 21) je třeba chápat jako symbolické vyprávění o člověku jako takovém (hebrejsky Adam = člověk nebo lidé = kolektivní pojem). Nejsou to historické zprávy o nějakém konkrétním lidském páru; monogenismus, který propagoval ještě papež Pius XII. původ všech lidí z Adama a Evy dnes nezastávají ani římskokatoličtí teologové. V prvních kapitolách Bible nejde o přírodovědecké výpovědi, nýbrž o náboženskou interpretaci základní situace člověka dané od počátku

15 V minulosti se teologové stále více snažili stanovit již před prehistorií člověka a před zázraky ve Starém zákoně klíčové přelomové body, kde byl přerušen kauzální průběh a kde byl nezbytný údajně bezprostřední nadpřirozený zásah Boží do jinak nerušeně přirozeně probíhajícího běhu dějin. Ale po všech střetech, při nichž teologové stále ustupovali, musí dnes aspoň připustit, že jak vývoj vesmíru jako celku, tak i vývoj člověka přinejmenším podle těla byl přirozený. Přibližně 3,5 miliardy let se na naší Zemi vyvíjel život, zhruba dvě stě tisíc let existuje člověk. Tady se sebe samých musí zeptat nejen teologové: je správné trvat nyní neústupně na tom, že už život sám a tím spíše lidský duch ( duchová duše ) vznikly bezprostředním zásahem, přímou intervencí stvořitele? Nejprve si však položme otázku: Je možné život vůbec definovat, vymezit vůči tomu, co je neživé? Co je to vůbec život? 2 Co je to život? Aristotelés, zakladatel vědecké biologie, postuloval jako charakteristiku každého života schopnost vlastního pohybu či vlastní dynamiky. Přitom i on už rozlišoval tři formy života: vegetativní rostlinný život se schopností živit se, růst a rozmnožovat se; smyslový život zvířat se schopností vnímat, pohybovat se, o něco usilovat; rozumový duševní život: anima (životní princip) nejen vegetativa či sensitiva, nýbrž i rationalis : se schopností poznávat a svobodně se rozhodovat, což je základ pro zkušenost morálky, krásy a smyslu. Augustin a ještě rozhodněji Tomáš Akvinský zastávali později názor, že každá lidská duchová duše je stvořena bezprostředně Bohem z ničeho ( kreacianismus ), a ne rodičovským plozením ( generacianismus ). Dnešní biologové vzhledem k metafyzickým implikacím nedefinují život filozoficky a vzhledem k nesčetným přechodům od neživé přírody k živé ani fyzikálně-chemicky. Spokojují se popisem minimálních 129

16 požadavků, nezbytných stukturálních a dynamických vlastností. Všem živým tvorům a zde by mohl panovat konsensus jsou vlastní tři hlavní dynamické znaky: schopnost plodit organismy stejného druhu: reprodukce; dědičné změny jako předpoklad vzniku různorodosti živých tvorů: mutace; řízení látkové výměny k přijímání a přeměně energie a látek z okolí: metabolismus. Živé je vždy individuální: živočichové jsou útvary oddělené od svého okolí, jejich nejmenší jednotkou je buňka. Stejně vzrušující jako otázka, co život definuje, je proto otázka, kde život existuje. Velice se diskutuje o této otázce: Jsme ve vesmíru sami? Zeptejme se přímo: Existuje někde jinde ve vesmíru život, na jiných planetách naší sluneční soustavy nebo na jiných hvězdách naší Mléčné dráhy staré deset miliard let? Dobře si uvědomuji, že víc než veškerá seriózní věda ovlivnil představy mnoha lidí o mimozemšťanech filmový a literární žánr science fiction. A proč vlastně nevymýšlet hypotézy a modely? Možnost existence života někde jinde přece nelze apriorně vyloučit. Na podporu této představy by se ovšem musela opravdu najít někde ve vesmíru nějaká planeta s podobnými fyzikálními podmínkami, jaké panují na Zemi: náležitá vzdálenost od Slunce a náležitá teplota, nezbytné prvky v náležitých proporcích Nezdá se, že by to bylo příliš obtížné: Zjistilo se totiž, že mračna vyvrhovaná při předchozích explozích hvězd obsahují mnoho molekul mezihvězdné hmoty jako sloučeniny uhlíku, silikáty, vodu a jiné, které jsou nezbytné pro vznik života. Až do šedesátých let 20. století se spekulovalo o UFOnech, tedy o Unindentified Flying Objects a to nejen v kruzích New Age a esoteriky. Vědecky nebyly takové létající talíře podobné kotoučům či doutníkům nikde prokázány, spíše se považovaly za přirozené nebo umělé jevy nebo byly dokonce odhaleny jako záměrné dezinformace. 130

17 To snad letěly stovky tisíc světelných let (světelný rok = 9 bilionů kilometrů), aniž by pak u nás viditelně přistály? Z podnětu článku dvojice fyziků Giuseppe Gocconiho a Philipa Morrisona v časopise Nature se však už roku 1960 konala ve městě Green Park v Západní Virginii konference o hledání mimozemské inteligence (SETI = Search for extraterrestrial intelligence). Už roku 1962 byl v tamní observatoři National Radio Astronomy Observatory uveden do provozu radioteleskop s reflektorem o průměru 91,5 metru, který však dvanáct let nato přestal fungovat. Právě zde mladý astronom Frank Drake (nar. 1930) jako první systematicky pátral ve vesmíru po tichých mimozemských rádiových signálech. Roku 1961 předložil zdánlivě dobře odůvodněné výpoč ty a domněnky ohledně frekvence, s jakou se tvoří hvězdy, o podílu hvězd s planetami a o počtu planet, na nichž by mohl existovat život. Předložil i číselné údaje o průměrném věku vyspělých civilizací (vyspělých kultur). Na základě těchto údajů odhadl, že jen v naší Mléčné dráze se nachází přibližně civilizací schopných mezihvězdné komunikace. V následujících letech pátral po jejich rádiových signálech ve vesmíru. 3 Od počátku Draka při šíření jeho idejí účinně podporoval tehdy rovněž mladý Carl Sagan (nar. 1934), který tak jako Drake pracoval od sedmdesátých let 20. století na Cornellově univerzitě jako astronom a proslavil se jako autor velkolepého televizního seriálu o vesmíru nejen ve Spojených státech, ale i daleko za jejich hranicemi. 4 Sagan zvýšil odhadovaný počet mimozemských civilizací v naší Mléčné dráze na milion! Intenzivně se podílel na přípravě expedic vesmírných sond Mariner, Viking a Voyager v programech NASA. Postaral se o to, aby na palubě Voyageru bylo umístěno poselství o lidstvu adresované ostatním civilizacím ve vesmíru: pozlacená hliníková plaketa (o rozměrech cm) s nákresy polohy Slunce a planet a dvou lidí, muže a ženy, co do velikosti vztažených k solárnímu panelu sondy. 5 Stále více astronomů se v současnosti přiklání k názoru, že všude ve vesmíru se mezi žhnoucími stálicemi nacházejí na planetách navzájem izolované civilizace rozptýlené jako zrnka písku. Na základě těchto impulzů vznikla celá věda a průmysl, aby zprostředkovaly styk s domnělými mimozemskými civilizacemi. Na základě této hypotézy 131

18 vznikly nesčetné filmy ( E. T. ), televizní show, populární publikace a vědecké projekty a aktivity všeho druhu nemluvě už o veškerých pokusech zachytit rádiové signály z jiných hvězd nebo vysílat vlastní signály Jaký je výsledek? Neúspěšné hledání Čeho se nakonec po všech těch obrovských vědeckých, finančních a vydavatelských miliardových nákladech na zjištění existence života ve vesmíru vlastně dosáhlo? Dosud prakticky ničeho! Veškeré pokusy byly neúspěšné. Nikdo z nějaké vzdálené planety nikdy nenavázal vědecky doložitelný kontakt s námi, obyvateli Země nemluvě už o nepřátelských či přátelských mimozemských návštěvnících naší Země. Nejnovější výzkum vesmíru prokázal spíše opak: Složitý život na jiných planetách a jejich měsících je alespoň v naší sluneční soustavě nanejvýš nepravděpodobný. V únoru roku 2004 vychází dokonce v listu New York Times zpráva s názvem Maybe There Isn t Anyone,Out There (Možná,tam venku nikdo není): Po letech pátrání po mimozemšťanech se ukazuje, že ve vesmíru jsme možná sami. 6 Článek se odvolává na nejnovější astronomickou publikaci s provokativním názvem Rare Earth (Výjimečná země) od Petera Warda, paleontologa a odborníka na hromadné vymírání živočišných druhů (zejména pravěkých ještěrů), a Donalda Brownleeho (oba z University of Washington v Seattlu), známého astronoma a vědeckého vedoucího projektu Stardust NASA, který se zaměřuje na shromažďování meziplanetárního a mezihvězdného hvězdného prachu. Výsledek: Téměř všechna prostředí nacházející se okolo naší Země ve vesmíru jsou pro život naprosto nevhodná, ba přímo děsivá. Život mohl vzniknout jedině v takové rajské zahradě, jako je naše Země. Nejen Mars, ale i všechny dosud objevené větší planety mimo naši sluneční soustavu jsou pro vznik složitého života zcela nezpůsobilé. Proto roku 2005 konstatuje teoretický fyzik Harald Lesch (Univerzita v Mnichově) zcela otevřeně: A tak jsme hledali a hledali, a nic z toho nebylo! Vůbec nic! Možná musíme tisíce let poslouchat, zda se z vesmíru něco neozve, abychom vůbec někdy zachytili signál nějaké 132

19 mimozemské civilizace. Takové bylo alespoň mínění několika expertů, kteří po dvaceti letech marného úsilí usoudili, že podle našich výpočtů bychom museli ve vesmíru pátrat nějakých pět až šest tisíc let, než budeme mít vůbec nějakou rozumnou naději, že nalezneme někoho jiného. V každém případě se dosud na nic nepřišlo. 7 A podle Lesche to není ani překvapivé. Proč? Musí být totiž splněno mimořádně mnoho obtížně splnitelných podmínek, aby byl na nějaké planetě možný život jako na Zemi: Aby byla obyvatelná, musela by taková planeta mít střední teplotu přibližně 15 o C. Tedy nikoli jako žhavá Venuše (teplota na povrchu 450 o C) obíhající blíže Slunci, ani jako dále od Slunce obíhající Mars (střední teplota 70 o C), kde se určitě nemůže nacházet voda v tekutém stavu. Taková planeta by se neměla příliš rychle otáčet kolem své osy, aby na ní nebyly prudké větry (ty v případě naší Země tlumí Měsíc). Zároveň by měla být co nejlépe chráněna před dopady velkých kusů hornin (velký, těžký Jupiter ji před takovými kusy chrání na vnější vesmírné dráze). Ve skutečnosti je to tak, že čím více uvažujeme o podmínkách života na nějaké planetě, tím méně pravděpodobná se nám v našem širokém okolí jeví existence mimozemšťanů. Šest filmů Star Wars (Hvězdné války) od George Lucase se svými ušlechtilými vesmírnými jezdci, mimozemskými trpasličími gnómy, slapstickovými roboty a tragicky démonickým, hrůzu nahánějícím Darthem Vaderem jsou tedy leckterý z nesčetných fanoušků těchto filmů bude možná zklamán pouhá mytologie bez sebemenšího empirického podkladu. Teoreticky pochopitelně nikdo nemůže vyloučit, že někde daleko od nás ve vesmíru přece jen existuje život, a ani teolog se takových odhalení nemusí obávat. Ale pro nás lidi na planetě Zemi ohrožené ve svých elementárních základech života to může být zhruba tak relevantní jako senzační zpráva, kterou v září roku 2004 přinesly sdělovací prostředky: jistý evropský satelit údajně zaznamenal jednu z největších kolizí galaxií ve vesmíru. Avšak kde na sebe narazily ty tisíce galaxií? Podle informací astronomických observatoří k tomu došlo ve vzdálenosti 800 milionů světelných let! Tedy žádné starosti: k těmto poměrům ve vesmíru, které se podobají hurikánům, dochází dost daleko od nás, uvážíme-li, že jen průměr naší Mléčné dráhy, galaxie kotoučovitého tvaru, měří jen světelných let, to znamená, že světelný signál potřebuje k přenosu z jednoho konce na druhý let. 133

20 Vzdálenost k nejbližší velké Mléčné dráze, k mlhovině Andromeda, je však už 2,2 milionu světelných let. To, co dnes vidíme na velkolepých snímcích Hubblova teleskopu, se v mlhovině Andromeda odehrálo fakticky před 2,2 milionu let. Kolize galaxií ohlášená roku 2004, k níž mělo dojít ve vzdálenosti 800 milionů světelných let, tedy pro lidstvo neznamená sebemenší nebezpečí; není žádným důvodem k nějakému poplachu či dokonce k dalšímu nákladnému zbrojení ve vesmíru! Z nejnovějších výsledků sond vyslaných na Mars vyplývá, že na rudé planetě s její tenkou vrstvou atmosféry se nachází sice hodně uhlíku, ale žádná voda v tekutém stavu, a tedy ani složitější život, tj. něco jiného než jen bakterie a viry. Na Saturnově měsíci Titan dochází podle údajů sondy Huygens jen k podobným fyzikálním procesům jako na Zemi; údaje svědčí o srážkách, erozi a zkapalňování. Avšak chemické procesy se od těch našich na tomto studeném a cizím měsíci zásadně liší: při 170 o C neexistuje voda, ale jen tekutý a sklovitý metan! O to naléhavější je tedy nyní otázka: 2. Jak vznikl život? Spíše než zprávy o vzdálených galaxiích je pro naši současnost mnohem relevantnější nepopiratelný objev, že na naší Zemi se veškerý život jeví jako vzájemně příbuzensky spjatý. Je charakterizován levotočivými molekulami (pravotočivé neexistují), které jsou všechny patrně téhož původu. Především se však všechno živé skládá z genů, které mají tytéž čtyři základní stavební kameny. Pro nás lidi je dnes ve srovnání s veškerým úsilím definovat, co život vlastně je, a ve srovnání s hledáním života mimo naši planetu důležitější tato třetí otázka: otázka vzniku života. Nositelé života Právě v této otázce zaznamenala biologie v posledních desetiletích přímo senzační úspěchy. Dokonce takové, že Darwinovu evoluční teorii lze dnes považovat za přímo fyzikálně podloženou a experimentálně prokázanou, a to nejen na úrovni živé buňky, nýbrž již na úrovni mole- 134

21 kulární. Už Darwin vyjádřil naději, že princip života bude jednoho dne uznán jako součást či důsledek nějakého všeobecně platného zákona. To, co se ještě před několika desítkami let zdálo jako sen, je dnes skutečností: molekulární biologie, která od poloviny 20. století představuje jakousi novou bázi biologie, objevila tento zákon: James D. Watson a Francis H. C. Crick obdrželi za svůj objev molekulové struktury nukleových kyselin v podobě dvojité šroubovice, který objevili roku 1953, Nobelovu cenu za rok Tím došlo v biologii k obdobné revoluci jako o něco dříve ve fyzice objevem kvantové mechaniky. Co bylo vyzkoumáno o bakteriích a virech, platí i pro vyšší organismy a zřejmě pro veškerý život na naší planetě: elementárními nosi teli života a jeho základních vlastností jsou dvě třídy makromolekul, totiž nukleové kyseliny a bílkoviny, které mají podobu dvojité, do sebe vložené šroubovice, jakýchsi točitých schodů. Ta funguje v krátkosti takto: Nositelé dědičných vlastností organismů jsou řetězcové molekuly nukleových kyselin typu DNA, které se skládají z dlouhých, specifických sekvencí se čtyřmi nukleovými bázemi (adenin, cytosin, guanin a thymin) a nacházejí se převážně v buněčném jádře. V sekvencích těchto stavebních kamenů (nukleotidů) spočívá, takříkajíc zakódován v genetickém kódu, stavební plán živého organismu. Tyto sekvence se procesem jakýchsi otisků reprodukují a předávají tak stejnorodý základ dědičnosti od buňky k buňce, od generace ke generaci. Chyby v reprodukci však mohou vést k mutacím a takovým způsobem i k organismům s pozměněnými dědičnými vlastnostmi. Jak tedy řídí DNA, základ dědičnosti, dění v buňce? Především tím, že se kopírují úseky DNA. Proteiny neboli bílkoviny fungují jako katalyzátory látkové výměny. Přejímají informaci z nukleových kyselin a realizují funkce živé buňky na základě stavebního a funkčního návodu představovaného DNA. Tak funguje život a předává se dál: je to jakýsi pohádkový svět na té nejelementárnější úrovni, kde se molekuly na minimálním prostoru často v miliontině vteřiny mění a vykonávají buněčné funkce. Mimoděk se tu vtírá otázka: Nevězí za vznikem života snad přece jen nějaký tajuplný stvořitelský akt, který jednotlivé atomy, třeba při utváření krystalů, uspořádává tak, že život vůbec může vzniknout? Je tu opravdu zapotřebí nějakého stvořitele nebo aspoň organizátora? 135

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

VY_32_INOVACE_001. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_001. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_001 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Život ve vesmíru Vyučovací předmět: Základy

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

Za hranice současné fyziky

Za hranice současné fyziky Za hranice současné fyziky Zásadní změny na počátku 20. století Kvantová teorie (Max Planck, 1900) teorie malého a lehkého Teorie relativity (Albert Einstein) teorie rychlého (speciální relativita) Teorie

Více

Vesmír. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009

Vesmír. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 2009 Vesmír Studijní text k výukové pomůcce Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 Obsah Vznik a stáří vesmíru... 3 Rozměry vesmíru... 3 Počet galaxií, hvězd a planet v pozorovatelném vesmíru... 3 Objekty ve

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn Vesmír Vesmír r je označen ení pro veškerý prostor a hmotu a energii v něm. n V užším m smyslu se vesmír r také někdy užíváu jako označen ení pro kosmický prostor,, tedy část vesmíru mimo Zemi. Různými

Více

Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy

Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy Vesmírná komunikace Pozorování Za nejběžnější vesmírnou komunikaci lze označit pozorování vesmíru pouhým okem (možno vidět okolo 7000 objektů- hvězdy, planety ).Je to i nejstarší a nejběžnější prostředek.

Více

Redukcionismus a atomismus

Redukcionismus a atomismus Redukcionismus a atomismus ČVUT FEL Filosofie 2 Filip Pivarči pivarfil@fel.cvut.cz Co nás čeká? Co je to redukcionismus Směry redukcionismu Redukcionismus v různých odvětvých vědy Co je to atomismus Směry

Více

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_003 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Základní znaky života Vyučovací předmět:

Více

Venuše druhá planeta sluneční soustavy

Venuše druhá planeta sluneční soustavy Venuše druhá planeta sluneční soustavy Planeta Venuše je druhá v pořadí vzdáleností od Slunce (střední vzdálenost 108 milionů kilometrů neboli 0,72 AU) a zároveň je naším nejbližším planetárním sousedem.

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

VZNIK ZEMĚ. Obr. č. 1

VZNIK ZEMĚ. Obr. č. 1 VZNIK ZEMĚ Země je 3. planeta (v pořadí od Slunce) sluneční soustavy, která vznikala velice složitým procesem a její utváření je úzce spjato s postupným a dlouho trvajícím vznikem celého vesmíru. Planeta

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY Hvězdy Vývoj hvězd Konec hvězd- 1. možnost Konec hvězd- 2. možnost Konec hvězd- 3. možnost Supernova závěr Hvězdy Vznik hvězd Vše začalo už strašně dávno, kdy byl vesmír

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

Vznik vesmíru (SINGULARITA) CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Zpracovala: RNDr. Libuše Bartková

Vznik vesmíru (SINGULARITA) CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Zpracovala: RNDr. Libuše Bartková Vznik vesmíru (SINGULARITA) CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Zpracovala: RNDr. Libuše Bartková Teorie Kosmologie - věda zabývající se vznikem a vývojem vesmírem. Vznik vesmírů je vysvětlován v bájích každé starobylé

Více

Vztah filozofie a ošetřovatelství 1. Filozofie a ošetřovatelství. Filozofické směry 1. Filozofické směry 2. Filozofické směry 3

Vztah filozofie a ošetřovatelství 1. Filozofie a ošetřovatelství. Filozofické směry 1. Filozofické směry 2. Filozofické směry 3 Filozofie a ošetřovatelství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vztah filozofie a ošetřovatelství 1 Filozofie má vliv na život, chování, jednání a práci člověka Filozofie tím do značné míry

Více

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Planeta Země 7.Vesmír a Slunce Planeta Země Vesmír a Slunce Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se

Více

. Filozofické problémy přírodních věd Teorie a zákon. Lukáš Richterek. lukas.richterek@upol.cz. Podklad k předmětu KEF/FPPV

. Filozofické problémy přírodních věd Teorie a zákon. Lukáš Richterek. lukas.richterek@upol.cz. Podklad k předmětu KEF/FPPV Filozofické problémy přírodních věd Teorie a zákon Lukáš Richterek Katedra experimentální fyziky PF UP, 17 listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc lukasrichterek@upolcz Podklad k předmětu KEF/FPPV 2 / 10 Logické

Více

Vznik a vývoj života na Zemi

Vznik a vývoj života na Zemi Vznik a vývoj života na Zemi Vznik a vývoj života na Zemi VY_32_INOVACE_02_03_01 Vytvořeno 11/2012 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu. Zaměřuje se na vznik života na Zemi. Cílem je uvědomit

Více

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami Jak se nazývá soustava, ve které se nachází planeta Země? Sluneční soustava Která kosmická tělesa tvoří sluneční soustavu? Slunce, planety, družice,

Více

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Název pracovního týmu Členové pracovního týmu Zadání úkolu Jsme na začátku projektu

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

VZNIK FYZIKY, CHEMIE A BIOLOGIE, ANEB VELKÝ TŘESK ZA VŠECHNO MŮŽE

VZNIK FYZIKY, CHEMIE A BIOLOGIE, ANEB VELKÝ TŘESK ZA VŠECHNO MŮŽE VZNIK FYZIKY, CHEMIE A BIOLOGIE, ANEB VELKÝ TŘESK ZA VŠECHNO MŮŽE Jiří GRYGAR Fyzikální ústav Akademie věd ČR, Praha 17.4.2012 VELKÝ TŘESK 1 Na počátku bylo slovo: VELKÝ TŘESK opravdu za všechno může 10-43

Více

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Galaxie Mléčná dráha je galaxie, v níž se nachází

Více

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy VESMÍR Hvězdy Pracovní list HEUREKA! aneb podpora badatelských aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech ASTRONOMIE Úloha 1. Ze života hvězdy. Úloha 1a. Očísluj jednotlivé fáze vývoje hvězdy. Následně

Více

Astronomie a vesmír. Bc. Irena Staňková. Čeština. Žák se seznámí s pojmy astronomie a vesmír. Vytvo eno v programu Smart. Prezentace / Aktivita

Astronomie a vesmír. Bc. Irena Staňková. Čeština. Žák se seznámí s pojmy astronomie a vesmír. Vytvo eno v programu Smart. Prezentace / Aktivita Identifikátor materiálu: EU 2 41 ČLOV K A P ÍRODA Anotace Astronomie a vesmír Autor Bc. Irena Staňková Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žák se seznámí s pojmy astronomie a vesmír. Speciální vzdělávací potřeby

Více

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY Pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis - Vesmír Září 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k probírání nového učiva formou - prezentace - práce s textem - doplnění úkolů. Rozvíjí

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

JSME VE VESMÍRU SAMI? aneb Historie a současnost hledání života. Jiří GRYGAR Fyzikální ústav AV ČR Učená společnost ČR Praha

JSME VE VESMÍRU SAMI? aneb Historie a současnost hledání života. Jiří GRYGAR Fyzikální ústav AV ČR Učená společnost ČR Praha JSME VE VESMÍRU SAMI? aneb Historie a současnost hledání života Jiří GRYGAR Fyzikální ústav AV ČR Učená společnost ČR Praha PREHISTORIE Giordano Bruno (1584): O mnohosti světů obydlených Johannes Kepler

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Základní jednotky v astronomii

Základní jednotky v astronomii v01.00 Základní jednotky v astronomii Ing. Neliba Vlastimil AK Kladno 2005 Délka - l Slouží pro určení vzdáleností ve vesmíru Základní jednotkou je metr metr je definován jako délka, jež urazí světlo ve

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Exoplanety ve škole. Ota Kéhar. astronomia.zcu.cz. kof.zcu.cz

Exoplanety ve škole. Ota Kéhar. astronomia.zcu.cz. kof.zcu.cz astronomia.zcu.cz kof.zcu.cz Exoplanety ve škole Ota Kéhar kehar@kof.zcu.cz Katedra obecné fyziky Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Co vás čeká? úvaha o výuce astronomie na školách exoplanety

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO

HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO WWW.ASTROPATROLA.CZ hvezdarna.kv@gmail.com telefon 357 070 595 JAK VYUŽÍT HVĚZDÁRNU FRANTIŠKA KREJČÍHO V KARLOVÝCH VARECH JAKO DOPLNĚK SOUČASNÉ ŠKOLNÍ VÝUKY Programy hvězdárny

Více

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí Kvarta 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní

Více

Genetická "oblast nejasnosti" u HCH: co to znamená? Genetický základ

Genetická oblast nejasnosti u HCH: co to znamená? Genetický základ Novinky ve výzkumu Huntingtonovy nemoci. Ve srozumitelném jazyce. Napsáno vědci. Určeno široké huntingtonské veřejnosti. Genetická "oblast nejasnosti" u HCH: co to znamená? Přechodní alely a alely s redukovanou

Více

Den, kdy se vesmír navždy změnil...16

Den, kdy se vesmír navždy změnil...16 Obsah Kapitola 1 Za obzor představivosti... 8 Kapitola 2 Den, kdy se vesmír navždy změnil...16 Kapitola 3 Design Země...30 Kapitola 4 Jedinečnost lidí...44 Kapitola 5 Dar rovnováhy...56 Kapitola 6 Proč

Více

Úvod do astrobiologie

Úvod do astrobiologie Úvod do astrobiologie aneb zrození nové vědy (její principy a cíle) Vladimír Kopecký Jr. Fyzikální ústav Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze http://biomolecules.mff.cuni.cz kopecky@karlov.mff.cuni.cz

Více

Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj

Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj miniprojekt Projekt vznikl podpory: Projekt vznikl za podpory: Projekt vznikl za za podpory: Jméno: Jméno: Škola: Škola: Datum: Datum: Cíl: Planeta Země,

Více

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce SLUNCE Slunce je sice obyčejná hvězda, podobná těm, které vidíme na noční obloze, ale pro nás je velmi důležitá. Bez ní by naše Země byla tmavá a studená a žádný život by

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Trochu astronomie v hodinách fyziky Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Podívejte se dnes večer na oblohu, uvidíte Mars v přiblížení k Zemi. Bude stejně velký jako Měsíc v úplňku. Konec světa. Planety se srovnají

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková

Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková Projekt EduČas příprava na hodinu Datum: 15. 5. 2012 Předmět: ČaS Učivo: Vesmír Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková Cíle hodiny: Pro žáky: Žák si připomene dosavadní znalosti o vesmíru (úvodní hodina)

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?...

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?... OBSAH Úvodní slovo pana profesora Luboše Kropáčka.. 16 Úvod 000 18... 21 1 Odkud se vzal vesmír?... 22 1.1 Úvod - Kde a kdy?... 22 1.2 Neustálé rozpínání - Jak a kdo?... 24 1.3 Hodiny a jejich výrobce...

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Souhrnné opakování podstatných jmen Anotace Pracovní listy k procvičování podstatných jmen prostřednictvím

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : BIOLOGIE Ročník: 1. ročník a kvinta Složení, struktura a vývoj Země Geologické procesy v litosféře Země jako geologické těleso Zemské sféry

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Výsledky vzdělávání Učivo Ţák Základy biologie charakterizuje názory na vznik a vývoj vznik a vývoj ţivota na Zemi ţivota na Zemi, porovná délku vývoje

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

Sociá lní psychologie Blok 1 Co je to psychologie

Sociá lní psychologie Blok 1 Co je to psychologie Sociá lní psychologie Blok 1 Co je to psychologie 1. Co je to psychologie Psychologie - odvozeno od řeckého Psyché logos (duše věda), tedy věda o duši Co je to ta duše? termín duše je velmi často užívaný

Více

VZNIK FYZIKY, CHEMIE A BIOLOGIE, ANEB MŮŽE

VZNIK FYZIKY, CHEMIE A BIOLOGIE, ANEB MŮŽE VZNIK FYZIKY, CHEMIE A BIOLOGIE, ANEB VELKÝ TŘESK ZA VŠECHNO V MŮŽE Jiří GRYGAR Fyzikální ústav Akademie A věd v ČR, Praha 6.2.2014 VELKÝ TŘESK 1 Na počátku bylo slovo: VELKÝ TŘESK opravdu za všechno může

Více

Fyzikální korespondenční škola 2. dopis: experimentální úloha

Fyzikální korespondenční škola 2. dopis: experimentální úloha Fyzikální korespondenční škola 2. dopis: experimentální úloha Uzávěrka druhého kola FKŠ je 28. 2. 2010 Kde udělal Aristotelés chybu? Aristotelés, jeden z největších učenců starověku, z jehož knih vycházela

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 8. třída (pro 3. 9. třídy)

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky Vytvořili: Žáci přírodovědného klubu - Alžběta Mašijová, Veronika Svozilová a Simona Plesková, Anna Kobylková, Soňa Flachsová, Kateřina Beránková, Denisa Valouchová, Martina Bučková, Ondřej Chmelíček ZŠ

Více

Úkol č. 1. Sluneční soustava

Úkol č. 1. Sluneční soustava Úkol č. 1. Sluneční soustava Sluneční soustava je planetární systém hvězdy známé pod názvem Slunce, ve kterém se nachází naše domovská planeta Země. Systém tvoří především 8 planet, 5 trpasličích planet,

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_ZE69KA_15_02_04

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 2: PRVEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

ČÁST I - Ú V O D. 1. Předmět fyziky 2. Rozdělení fyziky 3. Fyzikální pojmy a veličiny 4. Mezinárodní soustava jednotek - SI

ČÁST I - Ú V O D. 1. Předmět fyziky 2. Rozdělení fyziky 3. Fyzikální pojmy a veličiny 4. Mezinárodní soustava jednotek - SI ČÁST I - Ú V O D 1. Předmět fyziky 2. Rozdělení fyziky 3. Fyzikální pojmy a veličiny 4. Mezinárodní soustava jednotek - SI 2 1 PŘEDMĚT FYZIKY Každá věda - a fyzika bezpochyby vědou je - musí mít definován

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

VY_32_INOVACE_02.01 1/8 3.2.02.1 Vznik Země a života Planeta Země a vznik života na Zemi Planeta Země

VY_32_INOVACE_02.01 1/8 3.2.02.1 Vznik Země a života Planeta Země a vznik života na Zemi Planeta Země 1/8 3.2.02.1 Planeta Země a vznik života na Zemi Planeta Země cíl - vysvětlit vznik Země - popsat stavbu zemského tělesa, gravitační sílu, pohyb Země - pochopit vznik a vývoj života - objasnit podstatu

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

(??) Jak se tak dívám na tabulku č.18 a 19, myslím si, že bychom mohli pomalu přejít k symbolu 4, že?

(??) Jak se tak dívám na tabulku č.18 a 19, myslím si, že bychom mohli pomalu přejít k symbolu 4, že? Příkladů se symboly popisujících vyváženost energie v BYTÍ bychom mohli uvést celou řadu přes astrologický zvěrokruh, aztécký kalendář, Davidovu hvězdu, půdorysy egyptských a mayských pyramid či dalších

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 8 14/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 8 14/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 8 14/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 18 0:40 Roboti a jejich programování Robotické mechanické

Více

Astronomie jako motivační prvek ve výuce fyziky

Astronomie jako motivační prvek ve výuce fyziky Astronomie jako motivační prvek ve výuce fyziky Ivana Marková Hvězdárna a planetárium J. Palisy VŠB-Technická univerzita Ostrava ivana.markova@vsb.cz 2. Česko-slovenská konference o vzdělávání v astronomii

Více

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A Doporučená literatura Přípravný kurz Chemie 2006/07 07 RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. Mailto: tomandl@med.muni.cz Předmět: Přípravný kurz chemie J. Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie. SPN, Praha 1990,

Více

Témata ročníkových seminárních prací

Témata ročníkových seminárních prací Témata ročníkových seminárních prací pro sextu a druhý ročník ve školním roce 2014-2015 Vyučující/ počet ročníkových prací Mgr. Dejdarová Téma Vikingové /jejich život na severu a jejich cesty/ Hedvábná

Více

HISTORIE CHEMIE. Výukový materiál pro vybrané základní školy v rámci projektu

HISTORIE CHEMIE. Výukový materiál pro vybrané základní školy v rámci projektu HISTORIE CHEMIE Výukový materiál pro vybrané základní školy v rámci projektu Snížení rizik ohrožení zdraví člověka a životního prostředí podporou výuky chemie na ZŠ Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/02.0018

Více

John Kerr: Nebezpečná metoda

John Kerr: Nebezpečná metoda 1 2 John Kerr: Nebezpečná metoda John Kerr Nebezpečná metoda Příběh Junga, Freuda a Sabiny Spielreinové PROSTOR 3 4 John Kerr: Zdeněk Nebezpečná Štěpánekmetoda JOHN KERR NEBEZPEČNÁ METODA PŘÍBĚH JUNGA,

Více

Otázka: Religionistika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): NN

Otázka: Religionistika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): NN Otázka: Religionistika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): NN Oddělila se od filozofie ve 20. Stol. Nyní je samostatnou disciplínou = NAUKA O NÁBOŽENSTVÍCH (více, všechny) Říká, kde se tu vzalo

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře Pavla Trčková, kabinet Biologie, GPdC Tábor Co je fluorescence Fluorescence je jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Deskripce a existence: uctívali Řekové olympské bohy?

Deskripce a existence: uctívali Řekové olympské bohy? Kapitola 4 Deskripce a existence: uctívali Řekové olympské bohy? Přestože jsme se v minulé kapitole zabývali subjekty a predikáty, existuje ještě jeden typ výrazů, který může vystupovat jako podmět oznamovací

Více