Masarykova Univerzita Pedagogická fakulta Katedra občanské výchovy. Diskriminace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova Univerzita Pedagogická fakulta Katedra občanské výchovy. Diskriminace"

Transkript

1 Masarykova Univerzita Pedagogická fakulta Katedra občanské výchovy Diskriminace Diplomová práce Brno 2009 Autor práce: Bc. Ivo Poláček Vedoucí práce: PhDr. Marta Goňcová, CSc. 1

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně a uvedl všechny použité prameny a literaturu. Souhlasím se zpřístupněním práce v Brně Bc. Ivo Poláček 2

3 Poděkování Děkuji vedoucí diplomové práce PhDr. Martě Goňcové CSc. za pomoc při shromažďování pramenů a literatury a cenné rady při zpracování zadaného tématu. 3

4 Obsah: Úvod Základní pojmy (diskriminace, rasismus, gender)... 8 Diskriminace... 9 Rasismus Gender Diskriminace na základě rasy Skupiny ohrožené rasovou diskriminací Diskriminace Romů Zaměstnání Vzdělávání Bydlení Zdravotní péče Přístup ke službám a zboží Podíl medií na diskriminaci Násilné útoky, trestná činnost a extremistické skupiny Diskriminace na základě pohlaví Situace v ČR Diskriminace v pracovně právních vztazích Násilí páchané na ženách Existuje diskriminace mužů? Diskriminace z důvodů sexuální orientace Postavení v ČR Diskriminace v oblasti sociální a veřejné Pracovně právní vztahy Registrované partnerství Diskriminace zdravotně postižených

5 6. Diskriminace z důvodu věku Diskriminace v zaměstnání Diskriminace seniorů Diskriminace na základě náboženství Ne všechno je diskriminace Antidiskriminační zákon Antidiskriminační zákony ČR a Evropská unie Dlouhé projednávání antidiskriminačního zákona Pro a proti antidiskriminačnímu zákonu K čemu potřebujeme antidiskriminační zákon? Závěr Použitá literatura: Resumé: Summary:

6 Úvod Diskriminace je problém, který je ve společnosti řešen po dlouhou dobu. Od začátku diskuze o existenci diskriminace se chování společnosti změnilo a na první pohled by se mohlo zdát, že diskriminace jako taková již nemá v dnešním demokratickém světě místo. Přesto se s jevem diskriminace můžeme stále setkávat v méně viditelné a skrytější podobě. Tento fakt odporuje všeobecně přijímaným zásadám demokratických zemí, které za základ svého fungování respektují rovnost všech občanů bez rozdílu. Evropská unie, jejímž členem je i Česká republika, se snaží s diskriminací bojovat a ve svém společenství ji co nejvíce vymýtit. Svým přistoupením k evropským smlouvám se Česká republika zavázala postupovat stejně v boji proti diskriminaci a v co nejširší míře ji ze společnosti odstranit. Součástí aparátu pro odstranění diskriminace v zemích Evropské unie jsou i nejrůznější organizace, které se zabývají sběrem dat a vyhodnocováním stavu diskriminace v jednotlivých zemích. Zůstává smutnou skutečností, že jednou z nejvíce kritizovaných zemí je i po několika letech snahy v uvedení účinného antidiskriminačního systému podle evropského závazku do praxe stále i Česká republika. Nejvíce kritizovanou oblastí pak jsou časté případy porušování práv Romů a také nedostatečná rovnoprávnost žen. Diskriminace však stále existuje i vůči dalším skupinám jako jsou například starší lidé nebo zdravotně postižení. Je důležité, aby i případy méně viditelných diskriminovaných byly brány na stejnou váhu jako pro veřejnost zajímavější a často také zpolitizované problémy některých skupin. Cílem mé diplomové práce je poukázat na ty části české společnosti, které mohou být současným stavem diskriminace postihovány. Navazuji tak na svoji bakalářskou práci, která byla zaměřena na problematiku rasismu v naší zemi. První část práce se věnuje vymezením některých klíčových pojmů, se kterými se v diskuzi o diskriminaci můžeme setkat a které je pro další práci třeba pevně vymezit. Následující část potom informuje o samotných projevech diskriminace, které se v České republice vyskytují jak v oblasti práva, tak v oblasti sociální v běžném životě. 6

7 V závěru se věnuji snaze české vlády právě o začlenění evropských požadavků na antidiskriminační opatření do českého právního systému a příčinám, které proces jeho schvalování v českém systému znesnadňují. 7

8 1. Základní pojmy (diskriminace, rasismus, gender) Jev diskriminačního chování proti některým skupinám je beze sporu přítomný v určité podobě v každé společnosti. Výjimkou není ani Česká republika, které je diskriminační chování a jeho nedostatečná prevence často vytýkáno jak organizacemi zahraničními, tak domácími. K dobru České republiky je nutno podotknout, že sama vláda diskriminační jevy, které jsou v naší republice přítomné, nezpochybňuje a připouští, že je na postupu jejich vytlačení ze společnosti potřeba stále pracovat. Otázka diskriminace však není řešena pouze na úrovni vládní. Touto otázkou se zabývají i mnohé nevládní organizace, které se snaží znevýhodňovaným skupinám pomáhat řešit jejich problémy. Nejčastěji diskutovanými tématy v souvislosti s diskriminací je problematika romského obyvatelstva a nerovnost žen. Ačkoliv jsou tyto skupiny diskriminací nejvíce postihovány, nesmíme zapomínat i na další obyvatele, kteří jsou z nějakého důvodu možnými oběťmi znevýhodňování. Jsou to například zdravotně postižení, lidé s odlišnou sexuální orientací a další skupiny. Jedná se především o skupiny, které nejsou z veřejného hlediska tolik viditelné nebo jsou pro veřejnou nebo politickou diskuzi méně přitažlivé. Pokud by se však otázka jejich diskriminace neřešila na stejné úrovni jako diskriminace skupin jiných, mohli bychom tak s určitým nadsazením říct, že i to je svým způsobem diskriminace. Pokud budeme prosazovat zásadu rovného dodržování práv, nemůžeme se zaměřit pouze na některé skupiny, ale snažit se o jejich dodržování u všech tak, aby odpovídali demokratickému principu rovnosti pro všechny. Diskriminace pak bývá často řešena pouze v otázce právní roviny. To je ale pouze jedna z úrovní společnosti, na které může k diskriminování docházet. Projevy diskriminace, které se odehrávají v rovině sociální, v omezení přístupu k některým službám apod. vylučují ze společnosti některé skupiny stejně jako diskriminace v právu. Za diskriminace musíme považovat i drobná omezení, která jsou určitým skupinám stavěna do cesty v běžném životě. I přesto, že nemusí být vždy plánovaná a záměrná a nemusí být ani tolik závažná, pro člověka, který je jimi postihován, se jedná o každodenní znepříjemňování života, které ve výsledku může být důvodem k jeho vyčlenění ze společnosti. 8

9 K tomu, abychom mohli sledovat případy, které určité skupiny ze společnosti diskriminují, musíme nejprve definovat, co všechno lze za diskriminační chování považovat. Diskriminace Diskriminace obecně znamená uplatňování rozdílných podmínek, rozlišování, omezení nebo odnětí práv určité kategorii osob pro společenské nebo ekonomické postavení, národnost, rasu, náboženství, pohlaví, politické názory apod., záměrné znevýhodnění určitých subjektů vytvářením nerovných podmínek. 1 K diskriminaci dochází jak ve sféře veřejné, kdy se diskriminace dopouštějí přímo orgány veřejné správy nebo subjekty financované státem, např. nemocnice, školy apod., tak především ve sféře soukromé, kdy se zakázaného znevýhodňujícího zacházení dopouštějí osoby soukromoprávní, jakými jsou např. zaměstnavatelé, lékaři, poskytovatelé služeb, jako jsou provozovatelé nebo majitelé hotelů, restaurací, hospod, prodejci zboží, pronajímatelé nemovitostí atd. Úmysl diskriminující osoby není rozhodující, nezáleží tedy na tom, zda diskriminující jedná úmyslně, nebo si své diskriminační jednání vůbec neuvědomoval. V obou případech se bude jednat o diskriminaci. 2 Může se tedy stát, že se člověk dostane do pozice diskriminujícího, aniž by měl původní záměr někoho diskriminovat. Často se tak stává z neznalosti zákonů a pravidel, která jsou proti diskriminaci zaměřená. Z pravidla se také rozlišují dva druhy diskriminací a to diskriminace přímá a nepřímá. Hlavní rozdíl je v tom, jakým způsobem k diskriminaci jedince dochází. Přímá diskriminace Přímou diskriminací se označují situace, ve který je s daným jedincem nebo se skupinou osob jednáno znevýhodňujícím způsobem než s jedinci jinými ve srovnatelné situaci. Diskriminace se pak děje na základě důvodů, které nejsou právně přípustné, ať už se jedná o znevýhodňování na základě nepřípustných kritérií jako je pohlaví, rasa, 1 HENDRYCH, Dušan: Právnický slovník-2. rozšířené vydání, C.H. Beck, Praha 2003, 2 Antidiskriminační vzdělávání a veřejná správa v ČR, MKC, Praha ISBN X str. 7 9

10 víra, národnost apod., nebo se diskriminace odehrává svévolně, což znamená diskriminaci bez jakéhokoliv rozumného zdůvodnění. Diskriminaci tedy možno chápat jako: 1. vyčlenění jednotlivce nebo skupiny v porovnání se srovnatelnou skupinou, 2. které je k tíži danému jednotlivci nebo skupině (ať již uložením dodatečného břemene v porovnání se srovnatelnou skupinou nebo odepřením dobra poskytnutého skupině jiné), které není možné s ohledem na právem stanovenou metodologii ospravedlnit. 3 Důvodem méně výhodného zacházení je obvykle nějaký rys, kterým se diskriminovaná osoba vyznačuje. Jsou jimi např.: - rasa nebo etnický původ - pohlaví - věk - zdravotní postižení - sexuální orientace - náboženství - členství v politických stranách nebo politických hnutích - jazyk - rodinný stav apod. 4 Nepřímá diskriminace Odhalování nepřímé diskriminace je na rozdíl od přímé mnohem obtížnější. Jedná se totiž o způsob diskriminace svým způsobem skrytý, která není lehce rozpoznatelná a postižení si často ani neuvědomují, že se stávají oběťmi diskriminace. Obvykle se uvádí do praxe zavedením normy, neutrálního předpisu nebo praxe, která je na první pohled stejná pro všechny skupiny bez rozdílu. Ve skutečnosti je však toto opatření namířené proti některé skupině, kterou omezuje nebo vyčleňuje. 3 BOBEK, Michal: Rovnost a diskriminace, C.H. Beck, Praha 2007 str Antidiskriminační vzdělávání a veřejná správa v ČR, MKC, Praha ISBN X str. 8 10

11 1) Pravidlo, které se vztahuje na všechny bez rozdílu. Takovými pravidly se nerozumí pouze právní předpisy. Může se jednat i o kritéria, praxi nebo běžně užívanou zvyklost, u které není nutné, aby byla někde písemně zanesena. Mohou to být například určité požadavky, podle kterých zaměstnavatel při přijímání zaměstnanců hodnotí uchazeče nebo připravuje povyšování svých stávajících zaměstnanců. Tato ustanovení musejí být aktuálně využívána, aby se jednalo o skutečnou diskriminaci. 2) Důsledkem uplatňování pravidel jsou znevýhodněné určité skupiny Pravidla, podle kterých jsou některé osoby nepřímo diskriminovány, jsou na první pohled neutrální pro všechny bez rozdílů. Jejich dopad se projevuje až v efektu, který jím následuje, a který ukáže, že v důsledku jejich uplatňování dochází k znevýhodňování určitých skupin. Dokázání efektu pouze pro některé skupiny je opět obtížné. Nejjednodušší cestou k prokázání skutečné diskriminace jsou tabulky a statistické údaje, které ukážou, že některé skupiny opravdu zavedeným pravidlem trpí více. 3) Neodůvodněné znevýhodnění určité skupiny Je-li zjištěno, že určité pravidlo má znevýhodňující dopad na určitou skupinu, je třeba vždy ještě zjišťovat, zda je znevýhodňující dopad neodůvodněný, neboť toto pravidlo, jakož i jeho nepříznivé důsledky mohou být odůvodněny nějakým legitimním cílem. V takovém případě i prostředky využité k dosažení cíle musí být přiměřené a nezbytné. 5 Pozitivní diskriminace Termínem pozitivní diskriminace označujeme taková opatření, která mají za úkol některou diskriminovanou skupinu obyvatelstva zvýhodnit. Často se můžeme setkat i s termínem stejného významu afirmativní akce. Pozitivní diskriminace je snahou o umožnění stejných příležitostí pro příslušníky diskriminovaných menšin, tedy stejnou, jako mají příslušníci většinové skupiny. V praktické rovině se pak jedná o vytváření zákonů a uplatňování takové státní politiky, které se na rovnoprávnost zaměřují. 5 Antidiskriminační vzdělávání a veřejná správa v ČR, MKC, Praha ISBN X str. 9 11

12 vůbec. 7 Rasisté tvrdí, že psychologické kvality jedinců jsou nutně spojeny se zřetelnými Může to být například zvýhodnění zaměstnavatele, pokud zaměstná příslušníka některé diskriminované menšiny, umožnění rekvalifikace, podpora přístupu ke vzdělání apod. Diskriminací tedy můžeme rozumět jakékoliv chování, které není z právního hlediska legitimně ospravedlnitelné, které znevýhodnění určité skupiny vůči skupinám ostatním na základě výše uvedených znaků. Jak bylo řečeno již v úvodu, jedním z nejčastějších důvodů diskriminace, o kterém se v souvislosti s Českou republikou hovoří je diskriminace na základě rasy. K její existenci přispívají postoje vyplívající z rasismu, které jsou ve společnosti často hluboce zakořeněny a vytvářejí tak základy pro rasovou diskriminaci Rasismus Podstata rasismu tkví v určité nenávisti člověka k člověku. Rodí se z nedostatku tolerance, lásky, pochopení a porozumění. Je důsledkem zjednodušených a okleštěných představ lidí, ale může být i výsledkem tuposti a neporozumění či hrubého materialismu, ale stejně tak i náboženské či ideové zatvrzelosti. Výsledkem je vždy ignorování a odmítání vědeckých argumentů nebo jejich zkreslování a přizpůsobování představám lidí. 6 Rasismus a rasistické teorie vyzvedávají jenom určité lidi a určité etnické a jazykové skupiny s určitými tělesnými a psychickými vlastnostmi a tito lidé jsou obvykle pokládáni za vyvolené a za jediné představitele nejvyšší lidské kultury a lidstva a viditelnými fyzickými rysy a že se nikdy nemohou změnit. 8 6 WOLF, Josef: Člověk a jeho svět II, Lidské rasy a rasismus v lidské v dějinách a současnosti, Kaligraf, Praha 2000, ISBN str WOLF, Josef: Člověk a jeho svět II, Lidské rasy a rasismus v lidské v dějinách a současnosti, Kaligraf, Praha 2000, ISBN str TYPOVSKÁ, Ludmila: Vybrané problémy současné společnosti, Olomouc, Univerzita Palackého 2000, str

13 Za základ rasismu bývá označováno dílo francouzského autora Arthura de Gobinaua "Pojednání o nerovnosti lidských ras", ve které byla založena myšlenka vývoje lidských dějin jako vzájemného působení tří ras. Bílá, černá a žlutá, z nichž nejlepší by měla být bílá. Jeho učení v dalších letech rozvíjeli i jiní učenci jako Spencer, Renan či Taine. Zájem všech byl však do té doby spíše teoretický. Do souvislosti s politikou se dostal až v období rozvoje impérií jako Velká Británie a rozvíjela se až do podoby, které dosáhlo v období druhé světové války v nacistickém Německu a v dnešní době v jihoafrické oblasti. Rasismus se obvykle dělí z několika hledisek Prvním z nich je dělení na biologický a kulturní rasismus. Biologický rasismus je spojen s přisuzováním vlastností na základě viditelných biologických znaků. Nejčastějším z nich je barva pleti jako nejvýrazněji vnímaný rasový znak. Kulturní rasismus je založen na rozdílech kulturních a předpokládá, že jedna kultura je přirozeně lepší, než kultura jiná. Dalším dělením je měkký a tvrdý rasismus. Tvrdým rasismem je na první pohled zřejmý. Jedná se o veřejné projevy nesnášenlivosti k jiným rasám ve formě projevování sympatií k rasistickým ideologiím, násilným činům a agresivnímu postoji vůči menšinám. Ve společnosti častější je však rasismus měkký. Jedná se o přístup, který neschvaluje vyloženě agresivní rasismus, ale je takzvaně latentní. Pro českou společnost je nejčastější ve formě výroku jako : "Nemám nic proti Romům, ale..." Rasistické postoje Rasistické postoje jsou představy, vznikající u lidí na základě stereotypů, podle kterých si vytváří určité představy o některých skupinách lidí. Vznikají většinou na základě špatných informací, informací z doslechu nebo podle vlastních špatných zkušeností, které se zgeneralizují na všechny příslušníky o dané skupině. Jiným vysvětlením je vzniky předsudků na základě přenosu agrese, kdy jsou za viníky některých negativních jevů ve společnosti označeni příslušníci některé menšiny a většinové populaci poslouží jako obětní beránci. Takovým případem bylo například obvinění Židů jako viníků světového ekonomického krachu. 13

14 Projevy rasismu A) Rasová diskriminace V obecné rovině jde o proces odlišování, vnímání rozdílů a také o výsledky tohoto procesu. Zvláštním případem je sociální diferenciace (k ní patří také rasová diskriminace), v níž jsou popřeny normativní zásady rovnosti a stejného zacházení se všemi členy sociálního útvaru. Jedná se zejména o neoprávněné rozlišování jedinců nebo skupin na základě jejich příslušnosti k určité biologické (rasové) či sociální (profesní, politické, stratifikační či náboženské apod.) kategorii a znevýhodňování jedněch oproti druhým Diskriminace obsahuje různé formy nevhodného zacházení a často slouží jako proces nebo forma sociální kontroly k udržování sociální distance mezi sociálními kategoriemi nebo skupinami. B)Rasové násilí. Jedná se o násilné chování ve formě fyzického násilí vůči příslušníkům menšin. Jedná se o případy zabití, ublížení na zdraví, působení škod na majetku a další. Společné pro všechny tyto činy je přítomnost rasového motivu. 9 Jednou z příčin rasismu je lidská xenofobie, tedy strach některých lidí ze všeho cizího. Xenofobie Xenofobie je spojena s velmi silným heterostereotypem, a tím i autostereotypem. Slouží jako základ některých ideologií založených na nenávisti vůči cizímu. Projevuje se ve formě rasismu, šovinismu, nacionalismu, fašismu apod. Stává se často základem konfliktů mezi etnickými menšinami a je důvodem vyloučení ze společnosti a pronásledování některých z nich. Přítomnost rasismu v každé společnosti vytváří nepříznivé podmínky pro obyvatele, kteří se z rasistického hlediska nějak liší, a znamená základ rasové diskriminace. 9 ŠIŠKOVÁ, Tatjana: Výchova k toleranci a proti rasismu, Portál, Praha 1998,204stran, ISBN str.55 14

15 Kromě důvodů diskriminace rasové je často uváděn jako motiv k diskriminaci pohlaví. V dnešní době se častěji používá v České republice ještě ne úplně vžitý výraz gender. Gender Jinými slovy lze říci, že se jedná o určenost biologickým pohlavím, na jehož základě lidé konstruují společenskou kategorii gender. K této kategorii se obvykle váží dané předpoklady a stereotypy pro určitou kategorii vlastní, podle kterých se lidé řídí a přijímají je obvykle za vlastní. Touto cestou dochází k určitým těžce změnitelným představám o úlohách mužů nebo žen ve společnosti, která však nemusejí odpovídat realitě. Jedná se tedy o rozdílný pohled na muže a ženy. Toto gendrové dělení sice usnadňuje organizaci společenského života, omezuje však zároveň způsob a hranice individuálního uplatnění jednotlivých lidí. 10 Genderové stereotypy Zjednodušující popisy toho, jak má vypadat maskulinní muž či žena. O takových stereotypech lidé obvykle uvažují bipolárně, tedy tak, že normální muž nenese žádné další rysy ženskosti a naopak. Jsou univerzálně platné, neboť se předpokládá, že charakteristiky tvořící generový stereotyp sdílejí všichni příslušníci daného pohlaví. 11 Genderové stereotypy se promítají do diskriminace určitým zacházením na základě těchto stereotypů. Jako příklad diskriminace na základě generového stereotypu uveďme situaci, kdy je do zaměstnání přijat muž namísto ženy, i když jsou objektivně oba dva pro dané místo stejně vhodní a mají k práci i shodnou kvalifikaci. V takovém případě se může stát, že zaměstnavatel upřednostnil muže čistě z vlastního přesvědčení, že žena bude slabší nebo že se určité zaměstnání pro ženu prostě nehodí. 10 SMETÁČKOVÁ, I., VLKOVÁ,K : Gender ve škole, Otevřená společnost, Praha 2005, str RENZETTI, Claire: Ženy, muži a společnost, Univerzita Karlova, Praha 2003, ISBN str

16 2. Diskriminace na základě rasy Rasovou diskriminací rozumíme podle Mezinárodní úmluvy k odstranění všech forem rasové diskriminace jakékoliv rozlišování, vylučování, omezování nebo znevýhodňování založení na omezování nebo znevýhodňování založené na rase, barvě pleti, rodovém nebo na národnostním nebo etnickém původu, jehož cílem nebo následkem je znemožnění nebo uznání, užívání nebo uskutečňování lidských práv a základních svobod na základě rovnosti v politické, hospodářské, sociální, kulturní nebo kterékoli jiné oblasti veřejného života. 12 K tomu, aby byla rasová diskriminace ve společnosti přítomná, musí mít určitý základ v přítomnosti rasismu 2.1. Skupiny ohrožené rasovou diskriminací Nejvíce ohroženými skupiny rasovou diskriminací jsou takové, vůči kterým panují ve společnosti předsudky na základě jejich biologické příslušnosti. Mezi skupiny, které jsou nejvíce ohroženy vystavením projevům rasové diskriminace patří v České republice Romové a cizinci, kteří se odlišují fyzickými znaky, žijící na území Čech. Počet těchto obyvatel stoupá a díky stále pokračující integraci Evropy, která otevírá hranice pro větší pohyb obyvatel, se dá předpokládat, že jejich počet bude i v dalších letech stoupat. Nelze proto přehlížet, že postavení cizinců a postoje většinového obyvatelstva k nim se v posledních letech příliš nezlepšuje. Podle postojů občanů z roku 2001 lze rozlišit, do jakých skupin odlišující se obyvatele zařazují a která skupina jim vadí nejvíce. Je vidět, že nejvíce jsou to ti, kteří se liší právě barvou pleti. 1) bílí euroameričané Skupina, která je mezi obyvatelstvem přijímaná nejlépe. Jejich pobyt na území ČR je považována za přínos především v oblasti přílivu kapitálu a know-how. 12 Mezinárodní úmluva odstranění všech forem rasové diskriminace, Aries, Ostrava str

17 2) Sousedi, příbuzní, Židé, emigranti Jedná se především o obyvatele ze sousedních zemí a vracející se emigranty, kteří se od původních obyvatel výrazně neliší. Společností bývají chápáni jako přínos i problém, ale negativní pohled není tak výrazný. 3) Odlišní Cizinci, kteří se nejvýrazněji liší od většinové společnosti jako jsou Vietnamci, Arabové, příslušníci východních národů a zejména Romové. Pro společnost je problém představit si integraci této skupiny do České republiky. 13 Negativní postoje Českých obyvatel se projevují v chování k občanům, kteří se dají z rasistického pohledu označit jako odlišní. Tyto projevy monitorují organizace, které se zabývají situací národnostních menšin v našich zemích. Jednou z nejvýznamnějších je organizace ERAN, která pravidelně vydává svou Stínovou zprávu o stavu rasismu v ČR. Vyplývá z nich, že rasismus a s ním spojená i diskriminace některých skupin je v české společnosti přítomen v různých formách téměř ve všech oblastech společenského života. S diskriminací obyvatel černé pleti se v naší zemi setkáváme jen zřídka, většinou v podobě fyzického nebo slovního napadání ze strany sympatizantů některých extremistických směrů. Spíše než tolerancí je to však dáno tím, že je takových občanů na území České republiky poměrně málo. Ve větší míře se pak diskriminace projevuje u vietnamských obyvatel, kteří jsou často veřejně zesměšňováni hlavně na základě zažitého předsudku o Vietnamcích jako vychytralých obchodnících. Ve sféře násilí se pak setkáváme s fyzickými útoky a někdy i s útoky na vietnamský majetek. Do jaké míry je vietnamská menšina záměrně vylučována je obtížně určit díky specifické uzavřenosti vietnamské komunity a její do určité míry vlastní soběstačností. Přesto se však i oni setkávají se stejnými překážkami, které jsou do cesty kladeny všem rasově odlišným občanům. Nejkritizovanější a nejpalčivější otázku rasové diskriminace jak z pohledu domácího tak zahraničního představuje diskriminace romské komunity. 13 GABAL, Ivan, Etnické menšiny ve střední Evropě : konflikt nebo integrace, G plus G, Praha 1999 ISBN str.73 17

18 2.2. Diskriminace Romů Definovat, kdo je a kdo není Rom je poměrně obtížný úkol. Přesná definice, podle které by šlo jedince do romské skupiny zařadit, chybí. V českém zákoně je Romům přiznaný status národnostní menšiny. Splňuje tedy tyto podmínky: 1) Národnostní menšina je společenství občanů České republiky žijících na území současné České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, které se historicky utvořilo. 2) Příslušníkem národnostní menšiny je občan České republiky, který se hlásí k jiné než české národnosti a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti. 14 Za Roma tedy můžeme považovat takového občana České republiky, který se hlásí k jiné než české národnosti a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti. Ačkoliv je Romské obyvatelstvo příslušníky stejné rasy jako většinové obyvatelstvo České republiky, znakem, podle kterého jim jsou přiřazovány negativní vlastnosti, a následně jsou z tohoto důvodu diskriminování, je barva kůže. Podle výše uvedené definice rasové diskriminace v Mezinárodní úmluvě o odstranění všech forem rasové diskriminace tak můžeme diskriminaci Romů označit za diskriminaci rasovou. Nejvýraznější a v souvislosti s rasismem v České republice také nejvíce rasismem ohroženou skupinou jsou Romové Tento národ přichází do českých zemí již v průběhu 13.století. Obyvateli byli vnímáni jako exotický národ a byli známí i díky rozšířené pověsti, podle které si

19 odpykávají svůj hřích, kdy odmítli ukrýt Panu Marii. Lidé jim při tom měli pomáhat poskytováním almužen. Od 15. století se začal lišit přístup k Romům v západní a východní časti Evropy. Zatímco na západě byli Romové pronásledováni a vyvražďováni, na východě byli oceňováni díky své zručnosti během bojům proti vpádu Turků. Po tomto světlém období však přišla doba, kdy byli Romové pronásledováni téměř ve všech zemích a při dopadení jim hrozila smrt. Toto nebezpečí přetrvávalo až do období vlády Marie Terezie, která se pokusila o první asimilaci Romů do společnosti vydáním příslušnými zákony. V období obrození došlo v celé společnosti k jistému uvolnění vztahů a to i pro Romy. Někteří učenci je vnímali jako součást české kultury a díky nim se nám zachovala například učebnice slovenské řeči. Po první světové válce se situace Romů zlepšila a díky práci některých učitelů dokonce byla založena první romská škola v Užhorodě. Ze strany vlády však stále docházelo i k represivním opatřením vůči Romům. Určit přesný počet Romů, kteří na území České republiky žijí dnes, a tudíž i počet obyvatel vystavených hrozbě rasové diskriminace, není jednoduchý úkol. Po druhé světové válce se počet romských obyvatel pohyboval zhruba kolem pouhé tisícovky. Po obnovení Československé republiky v roce 1945 odmítla vláda programově jakoukoliv diskriminaci občanů na základě jeho rasy nebo náboženského přesvědčení. I když Romové dostali možnost začlenit se do společnosti a práce jako čeští občané, nebyli až do roku 1989 komunistickou vládou oficiálně uznáváni jako etnická menšina. Vláda totiž předpokládala, že zbývající tisícovka Romů se bez problémů začlení do společnosti. Do Čech však začali přicházet jiné skupiny Romů především z oblasti Balkánu a východní části Slovenska, která byla v té době za zbytkem státu zaostalá. Usidlovali se hlavně v oblastech, kde zůstávala volná místo po odsunutých Němcích. Vláda tedy začala Romy podporovat po materiální a finanční stránce. Ve školství dále podporovala urychlenou výchovu romských dětí, které si zde měli osvojit základy českého jazyka a kultury a být tak počeštěni. Tento přístup Romům v integraci do české kultury v některých, zejména materiálních, otázkách pomohl. Celková asimilace se však nezdařila tak, jak byla původně zamýšlena. 19

20 Po roce 1945 přicházeli Romové do Čech zejména ze Slovenska. Nyní žije v České republice 5 subetnických skupin: Romové slovenští, kteří tvoří % romských obyvatel, Romové maďarští %, Romové olašští % a potomci 1000 po válce zbylých Romů českých a německých Sinti. 15 V roce 1989 ještě před rozdělením státu bylo evidováno v České republice Romů. Data oficiálních statistik v evropských zemích o počtu Romů a odhady expertů se vesměs dosti podstatně liší. Je to způsobeno i tím, že Romové se často jako Romové nedeklarují. Těch necelých 12 tisíc v posledním sčítání bylo ještě o dvě třetiny méně, než ve sčítání posledním, tehdy se jako Romové deklarovalo 33 tisíc našich občanů. Počet těch, jež ostatní vnímají jako Romy ja podle expertů na tisíc. 16 Postavení Romů v české společnosti je ze všech skupin ohrožených rasovou diskriminací pravděpodobně nejhorší. Lidé je spojují s většinou patologických jevů a vnímají je podle nelichotivého stereotypu. Bývají často soustřeďovaní v jednom místě, kde se vytváří společnost připomínající ghetto. Za toto nevýhodné postavení může do určité míry nedotažený pokus socialistické vlády o asimilaci Romů do společnosti. Násilná snaha o převýchovu romských dětí ve školách na Čechy neuspěla a ve školách zavládnul stereotyp o neschopnosti romských žáků v učení. Česká pedagogika prohlašovala, že Romové mají k učení špatný vztah a jsou špatně vzdělatelní. Když se dělala statistika úspěšnosti a neúspěšnosti romských žáků v roce 1989, zjistily se dosti špatné výsledky. Romské děti ve srovnání s českými propadají čtrnáctkrát častěji a pětkrát častěji dostávají druhý nebo třetí stupeň z chování. Opravdu žalostným výsledkem bylo, že byly převáděny dvacetosmkrát častěji do zvláštních škol. Třicetkrát častěji dokončovaly docházku v nižším než závěrečném ročníku základní školy. 17 Romové tak odchází ze základní školy ihned do zaměstnání. Tento stereotyp "nevzdělatelných" si potom sebou nesou do života jak Romové, tak jejich vrstevníci a 15 RÝDL, Karel: Rasismus a nacionalismus v současném životě, IPPP, Praha1997, str MOŽNÝ, Ivo:Česká společnost: nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života Portál, Praha 2002 ISBN , str RÝDL, Karel: Rasismus a nacionalismus v současném životě, IPPP, Praha1997,224 stran, str

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová DISKRIMINACE ANEB COOL JE NEDISKRIMINOVAT ?...co to znamená diskriminace?

Více

VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL

VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 04/2008 VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL JSOU NA TRHU PRÁCE TRVALE ZNEVÝHODŇOVÁNY Týká se to především starších občanů, lidí se zdravotním handicapem,

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová DISKRIMINACE Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová Rok : 2013 Obsah prezentace : Teoretická část Možné setkání s diskriminací Ochrana a obrana proti diskriminaci Všeobecná deklarace lidských práv Lidská práva

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Co je to diskriminace? Výklad základních pojmů

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Co je to diskriminace? Výklad základních pojmů Co je to diskriminace? Výklad základních pojmů Martina Štěpánková Slovo diskriminace je v poslední době slovem poměrně často používaným. Avšak co přesně se tímto pojmem míní a jak jej dále definuje zákon,

Více

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO 2 Řešení problematiky rovných příležitostí na VŠB-TUO, včetně vybudování univerzitní mateřské školy Genderová

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Diskriminace v oblasti přístupu k zaměstnání a samotném zaměstnání - využití mediace v těchto konfliktech

Diskriminace v oblasti přístupu k zaměstnání a samotném zaměstnání - využití mediace v těchto konfliktech Diskriminace v oblasti přístupu k zaměstnání a samotném zaměstnání - využití mediace v těchto konfliktech Michal Hubálek V poslední době bylo před soudy projednáváno několik případů s diskriminačním prvkem

Více

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Marína Urbániková (KVOP) 1. července 2015. Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Příjemce a realizátor projektu

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

Estetická plastická chirurgie v očích zájemkyň a zájemců o zákrok. Výsledky průzkumu na portále

Estetická plastická chirurgie v očích zájemkyň a zájemců o zákrok. Výsledky průzkumu na portále Estetická plastická chirurgie v očích zájemkyň a zájemců o zákrok Výsledky průzkumu na portále ČR 2010 Obsah Fast facts...3 Fast facts...3 Fast facts...3 Fast facts...3 1 Názory na estetickou plastickou

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Výjimky z principu rovného zacházení ve veřejné správě

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Výjimky z principu rovného zacházení ve veřejné správě Výjimky z principu rovného zacházení ve veřejné správě Kryštof Kozák, Kateřina Kozáková Tato kapitola si klade za cíl ukázat, že z obecného požadavku na rovné zacházení existuje řada výjimek, které umožňují

Více

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Jana Kvasnicová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Obsah Flexibilní zaměstnávání Možnosti

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější?

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Maxim Tomoszek, Právnická fakulta UP 1. Otázky k diskusi Co je to diskriminace? Proč potřebujeme rovnost? Proč má být diskriminace

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s.

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s. Rovnost a spravedlnost www.svaz-muzu.cz Český svaz mužů -představení Proč vznikl Český svaz mužů O nás Prezentace v médiích Základní cíle Současná činnost Hlavní témata Českého svazu mužů Možnosti spolupráce

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Pracovní list 02 14 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Úkol č. 1: Doplňování Doplň chybějící části textu: 1. Základní práva a svobody občana našeho státu jsou zakotvena v, která je součástí. 2. Stát díky

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI:

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI: VĚKOVÁ DISKRIMINACE Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech a dále v čl. 3 že: Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického

Více

Diskriminace ve školství vybrané problémy

Diskriminace ve školství vybrané problémy Diskriminace ve školství vybrané problémy konference Inkluze dětí se znevýhodněním do školního stavovaní a školních družin 14. října 2015 Mgr. et Mgr. Barbora Němcová Mgr. Ivana Šilhánková Formy diskriminace

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC Poskytnutí bezplatné právní pomoci je jedním ze základních požadavků moderního demokratického státu. A to zejména jako jeden z prvků práva na spravedlivý proces. Toto základní lidské

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí, které je definováno jako škála chování

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková. Klepněte pro vložení textu

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková. Klepněte pro vložení textu Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková Klepněte pro vložení textu Konference Dejme (že)nám šanci, 20.11. 2014 Jindřiška Krpálková Pro

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

Jak se řekne disability ve vašem jazyce?

Jak se řekne disability ve vašem jazyce? Diskriminace na základě zdravotního postižení Prof.dr. Aart (A.C.) Hendriks Praha, 23. dubna 2015 (09:15-10:00) Aplikace právních předpisů EU o antidiskriminaci Jak se řekne disability ve vašem jazyce?

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět Obor vzdělání: Kód oboru: Školní rok: 2013/2014 Třída: DS5 ROMISTIKA Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium)

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ?

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ? CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ? Pavel Čižinský Málokterý pojem zažívá v moderní době tak široké uplatnění jako slovo diskriminace, a to v řadě oborů života společnosti. Jak v každodenním životě

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Ethnic Friendly zaměstnavatel je značkou umožňující ocenění zaměstnavatelů, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným

Více

Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce

Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: krizkova@soc.cas.cz Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.02 Téma sady: Listina základních práv a svobod Ročník: Nástavbové

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Anotace: materiál obsahuje 2 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Moravský kulatý stůl členský kodex

Moravský kulatý stůl členský kodex Moravský kulatý stůl členský kodex 2013-06-26 návrh zpracoval ing. Smejkal 1 z 5 Preambule: Moravský kulatý stůl (dále jen MKS) je kolektivní koordinační orgán sdružující jednotlivá občanská sdružení i

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Směrnice č. 23/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov pro seniory

Směrnice č. 23/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov pro seniory Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Co je přímá a nepřímá diskriminace a jaká jsou specifika zdravotního postižení? Kde jsou reálné hranice

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

Mobbing a diskriminace ve školách a na univerzitách

Mobbing a diskriminace ve školách a na univerzitách Mobbing a diskriminace ve školách a na univerzitách Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě 2015 Brno, 22.-24.9.2015 Počty inspektorů k 1.1.2015 Inspektoři Pracoviště BOZP PVP NLZ Celkem Státní

Více

Mezinárodní výzkum občanské výchovy ICCS 2009. Výzkumná zpráva ZŠ Jablonec nad Nisou

Mezinárodní výzkum občanské výchovy ICCS 2009. Výzkumná zpráva ZŠ Jablonec nad Nisou Mezinárodní výzkum občanské výchovy ICCS 2009 Výzkumná zpráva ZŠ Jablonec nad Nisou Ústav pro informace ve vzdělávání Senovážné nám. 26, P.O. Box 1, 06 Praha 1 Tato výzkumná zpráva předkládá výsledky mezinárodní

Více

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Ethnic Friendly zaměstnavatel je značkou umožňující ocenění zaměstnavatelů, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení tuto zásadu dlouhodobě

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

PROBLEMATIKA UPRCHLICKÉ KRIZE OPTIKOU ČESKÉ POPULACE

PROBLEMATIKA UPRCHLICKÉ KRIZE OPTIKOU ČESKÉ POPULACE PROBLEMATIKA UPRCHLICKÉ KRIZE OPTIKOU ČESKÉ POPULACE závěrečná zpráva z reprezentativního průzkumu veřejného mínění agentury FOCUS, Marketing & Social Research srpen 05 PROBLEMATIKA UPRCHLICKÉ KRIZE OPTIKOU

Více

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Ing. Iva Merhautová, MBA Násilí na pracovištích Násilí na pracovištích se stalo stejným rizikem jako

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

Rozdělení rolí v rodině

Rozdělení rolí v rodině TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: +420 286 840 129, 30 E-mail: chludilo@soc.cas.cz Rozdělení rolí v rodině Technické parametry

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více