Masarykova Univerzita Pedagogická fakulta Katedra občanské výchovy. Diskriminace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova Univerzita Pedagogická fakulta Katedra občanské výchovy. Diskriminace"

Transkript

1 Masarykova Univerzita Pedagogická fakulta Katedra občanské výchovy Diskriminace Diplomová práce Brno 2009 Autor práce: Bc. Ivo Poláček Vedoucí práce: PhDr. Marta Goňcová, CSc. 1

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně a uvedl všechny použité prameny a literaturu. Souhlasím se zpřístupněním práce v Brně Bc. Ivo Poláček 2

3 Poděkování Děkuji vedoucí diplomové práce PhDr. Martě Goňcové CSc. za pomoc při shromažďování pramenů a literatury a cenné rady při zpracování zadaného tématu. 3

4 Obsah: Úvod Základní pojmy (diskriminace, rasismus, gender)... 8 Diskriminace... 9 Rasismus Gender Diskriminace na základě rasy Skupiny ohrožené rasovou diskriminací Diskriminace Romů Zaměstnání Vzdělávání Bydlení Zdravotní péče Přístup ke službám a zboží Podíl medií na diskriminaci Násilné útoky, trestná činnost a extremistické skupiny Diskriminace na základě pohlaví Situace v ČR Diskriminace v pracovně právních vztazích Násilí páchané na ženách Existuje diskriminace mužů? Diskriminace z důvodů sexuální orientace Postavení v ČR Diskriminace v oblasti sociální a veřejné Pracovně právní vztahy Registrované partnerství Diskriminace zdravotně postižených

5 6. Diskriminace z důvodu věku Diskriminace v zaměstnání Diskriminace seniorů Diskriminace na základě náboženství Ne všechno je diskriminace Antidiskriminační zákon Antidiskriminační zákony ČR a Evropská unie Dlouhé projednávání antidiskriminačního zákona Pro a proti antidiskriminačnímu zákonu K čemu potřebujeme antidiskriminační zákon? Závěr Použitá literatura: Resumé: Summary:

6 Úvod Diskriminace je problém, který je ve společnosti řešen po dlouhou dobu. Od začátku diskuze o existenci diskriminace se chování společnosti změnilo a na první pohled by se mohlo zdát, že diskriminace jako taková již nemá v dnešním demokratickém světě místo. Přesto se s jevem diskriminace můžeme stále setkávat v méně viditelné a skrytější podobě. Tento fakt odporuje všeobecně přijímaným zásadám demokratických zemí, které za základ svého fungování respektují rovnost všech občanů bez rozdílu. Evropská unie, jejímž členem je i Česká republika, se snaží s diskriminací bojovat a ve svém společenství ji co nejvíce vymýtit. Svým přistoupením k evropským smlouvám se Česká republika zavázala postupovat stejně v boji proti diskriminaci a v co nejširší míře ji ze společnosti odstranit. Součástí aparátu pro odstranění diskriminace v zemích Evropské unie jsou i nejrůznější organizace, které se zabývají sběrem dat a vyhodnocováním stavu diskriminace v jednotlivých zemích. Zůstává smutnou skutečností, že jednou z nejvíce kritizovaných zemí je i po několika letech snahy v uvedení účinného antidiskriminačního systému podle evropského závazku do praxe stále i Česká republika. Nejvíce kritizovanou oblastí pak jsou časté případy porušování práv Romů a také nedostatečná rovnoprávnost žen. Diskriminace však stále existuje i vůči dalším skupinám jako jsou například starší lidé nebo zdravotně postižení. Je důležité, aby i případy méně viditelných diskriminovaných byly brány na stejnou váhu jako pro veřejnost zajímavější a často také zpolitizované problémy některých skupin. Cílem mé diplomové práce je poukázat na ty části české společnosti, které mohou být současným stavem diskriminace postihovány. Navazuji tak na svoji bakalářskou práci, která byla zaměřena na problematiku rasismu v naší zemi. První část práce se věnuje vymezením některých klíčových pojmů, se kterými se v diskuzi o diskriminaci můžeme setkat a které je pro další práci třeba pevně vymezit. Následující část potom informuje o samotných projevech diskriminace, které se v České republice vyskytují jak v oblasti práva, tak v oblasti sociální v běžném životě. 6

7 V závěru se věnuji snaze české vlády právě o začlenění evropských požadavků na antidiskriminační opatření do českého právního systému a příčinám, které proces jeho schvalování v českém systému znesnadňují. 7

8 1. Základní pojmy (diskriminace, rasismus, gender) Jev diskriminačního chování proti některým skupinám je beze sporu přítomný v určité podobě v každé společnosti. Výjimkou není ani Česká republika, které je diskriminační chování a jeho nedostatečná prevence často vytýkáno jak organizacemi zahraničními, tak domácími. K dobru České republiky je nutno podotknout, že sama vláda diskriminační jevy, které jsou v naší republice přítomné, nezpochybňuje a připouští, že je na postupu jejich vytlačení ze společnosti potřeba stále pracovat. Otázka diskriminace však není řešena pouze na úrovni vládní. Touto otázkou se zabývají i mnohé nevládní organizace, které se snaží znevýhodňovaným skupinám pomáhat řešit jejich problémy. Nejčastěji diskutovanými tématy v souvislosti s diskriminací je problematika romského obyvatelstva a nerovnost žen. Ačkoliv jsou tyto skupiny diskriminací nejvíce postihovány, nesmíme zapomínat i na další obyvatele, kteří jsou z nějakého důvodu možnými oběťmi znevýhodňování. Jsou to například zdravotně postižení, lidé s odlišnou sexuální orientací a další skupiny. Jedná se především o skupiny, které nejsou z veřejného hlediska tolik viditelné nebo jsou pro veřejnou nebo politickou diskuzi méně přitažlivé. Pokud by se však otázka jejich diskriminace neřešila na stejné úrovni jako diskriminace skupin jiných, mohli bychom tak s určitým nadsazením říct, že i to je svým způsobem diskriminace. Pokud budeme prosazovat zásadu rovného dodržování práv, nemůžeme se zaměřit pouze na některé skupiny, ale snažit se o jejich dodržování u všech tak, aby odpovídali demokratickému principu rovnosti pro všechny. Diskriminace pak bývá často řešena pouze v otázce právní roviny. To je ale pouze jedna z úrovní společnosti, na které může k diskriminování docházet. Projevy diskriminace, které se odehrávají v rovině sociální, v omezení přístupu k některým službám apod. vylučují ze společnosti některé skupiny stejně jako diskriminace v právu. Za diskriminace musíme považovat i drobná omezení, která jsou určitým skupinám stavěna do cesty v běžném životě. I přesto, že nemusí být vždy plánovaná a záměrná a nemusí být ani tolik závažná, pro člověka, který je jimi postihován, se jedná o každodenní znepříjemňování života, které ve výsledku může být důvodem k jeho vyčlenění ze společnosti. 8

9 K tomu, abychom mohli sledovat případy, které určité skupiny ze společnosti diskriminují, musíme nejprve definovat, co všechno lze za diskriminační chování považovat. Diskriminace Diskriminace obecně znamená uplatňování rozdílných podmínek, rozlišování, omezení nebo odnětí práv určité kategorii osob pro společenské nebo ekonomické postavení, národnost, rasu, náboženství, pohlaví, politické názory apod., záměrné znevýhodnění určitých subjektů vytvářením nerovných podmínek. 1 K diskriminaci dochází jak ve sféře veřejné, kdy se diskriminace dopouštějí přímo orgány veřejné správy nebo subjekty financované státem, např. nemocnice, školy apod., tak především ve sféře soukromé, kdy se zakázaného znevýhodňujícího zacházení dopouštějí osoby soukromoprávní, jakými jsou např. zaměstnavatelé, lékaři, poskytovatelé služeb, jako jsou provozovatelé nebo majitelé hotelů, restaurací, hospod, prodejci zboží, pronajímatelé nemovitostí atd. Úmysl diskriminující osoby není rozhodující, nezáleží tedy na tom, zda diskriminující jedná úmyslně, nebo si své diskriminační jednání vůbec neuvědomoval. V obou případech se bude jednat o diskriminaci. 2 Může se tedy stát, že se člověk dostane do pozice diskriminujícího, aniž by měl původní záměr někoho diskriminovat. Často se tak stává z neznalosti zákonů a pravidel, která jsou proti diskriminaci zaměřená. Z pravidla se také rozlišují dva druhy diskriminací a to diskriminace přímá a nepřímá. Hlavní rozdíl je v tom, jakým způsobem k diskriminaci jedince dochází. Přímá diskriminace Přímou diskriminací se označují situace, ve který je s daným jedincem nebo se skupinou osob jednáno znevýhodňujícím způsobem než s jedinci jinými ve srovnatelné situaci. Diskriminace se pak děje na základě důvodů, které nejsou právně přípustné, ať už se jedná o znevýhodňování na základě nepřípustných kritérií jako je pohlaví, rasa, 1 HENDRYCH, Dušan: Právnický slovník-2. rozšířené vydání, C.H. Beck, Praha 2003, 2 Antidiskriminační vzdělávání a veřejná správa v ČR, MKC, Praha ISBN X str. 7 9

10 víra, národnost apod., nebo se diskriminace odehrává svévolně, což znamená diskriminaci bez jakéhokoliv rozumného zdůvodnění. Diskriminaci tedy možno chápat jako: 1. vyčlenění jednotlivce nebo skupiny v porovnání se srovnatelnou skupinou, 2. které je k tíži danému jednotlivci nebo skupině (ať již uložením dodatečného břemene v porovnání se srovnatelnou skupinou nebo odepřením dobra poskytnutého skupině jiné), které není možné s ohledem na právem stanovenou metodologii ospravedlnit. 3 Důvodem méně výhodného zacházení je obvykle nějaký rys, kterým se diskriminovaná osoba vyznačuje. Jsou jimi např.: - rasa nebo etnický původ - pohlaví - věk - zdravotní postižení - sexuální orientace - náboženství - členství v politických stranách nebo politických hnutích - jazyk - rodinný stav apod. 4 Nepřímá diskriminace Odhalování nepřímé diskriminace je na rozdíl od přímé mnohem obtížnější. Jedná se totiž o způsob diskriminace svým způsobem skrytý, která není lehce rozpoznatelná a postižení si často ani neuvědomují, že se stávají oběťmi diskriminace. Obvykle se uvádí do praxe zavedením normy, neutrálního předpisu nebo praxe, která je na první pohled stejná pro všechny skupiny bez rozdílu. Ve skutečnosti je však toto opatření namířené proti některé skupině, kterou omezuje nebo vyčleňuje. 3 BOBEK, Michal: Rovnost a diskriminace, C.H. Beck, Praha 2007 str Antidiskriminační vzdělávání a veřejná správa v ČR, MKC, Praha ISBN X str. 8 10

11 1) Pravidlo, které se vztahuje na všechny bez rozdílu. Takovými pravidly se nerozumí pouze právní předpisy. Může se jednat i o kritéria, praxi nebo běžně užívanou zvyklost, u které není nutné, aby byla někde písemně zanesena. Mohou to být například určité požadavky, podle kterých zaměstnavatel při přijímání zaměstnanců hodnotí uchazeče nebo připravuje povyšování svých stávajících zaměstnanců. Tato ustanovení musejí být aktuálně využívána, aby se jednalo o skutečnou diskriminaci. 2) Důsledkem uplatňování pravidel jsou znevýhodněné určité skupiny Pravidla, podle kterých jsou některé osoby nepřímo diskriminovány, jsou na první pohled neutrální pro všechny bez rozdílů. Jejich dopad se projevuje až v efektu, který jím následuje, a který ukáže, že v důsledku jejich uplatňování dochází k znevýhodňování určitých skupin. Dokázání efektu pouze pro některé skupiny je opět obtížné. Nejjednodušší cestou k prokázání skutečné diskriminace jsou tabulky a statistické údaje, které ukážou, že některé skupiny opravdu zavedeným pravidlem trpí více. 3) Neodůvodněné znevýhodnění určité skupiny Je-li zjištěno, že určité pravidlo má znevýhodňující dopad na určitou skupinu, je třeba vždy ještě zjišťovat, zda je znevýhodňující dopad neodůvodněný, neboť toto pravidlo, jakož i jeho nepříznivé důsledky mohou být odůvodněny nějakým legitimním cílem. V takovém případě i prostředky využité k dosažení cíle musí být přiměřené a nezbytné. 5 Pozitivní diskriminace Termínem pozitivní diskriminace označujeme taková opatření, která mají za úkol některou diskriminovanou skupinu obyvatelstva zvýhodnit. Často se můžeme setkat i s termínem stejného významu afirmativní akce. Pozitivní diskriminace je snahou o umožnění stejných příležitostí pro příslušníky diskriminovaných menšin, tedy stejnou, jako mají příslušníci většinové skupiny. V praktické rovině se pak jedná o vytváření zákonů a uplatňování takové státní politiky, které se na rovnoprávnost zaměřují. 5 Antidiskriminační vzdělávání a veřejná správa v ČR, MKC, Praha ISBN X str. 9 11

12 vůbec. 7 Rasisté tvrdí, že psychologické kvality jedinců jsou nutně spojeny se zřetelnými Může to být například zvýhodnění zaměstnavatele, pokud zaměstná příslušníka některé diskriminované menšiny, umožnění rekvalifikace, podpora přístupu ke vzdělání apod. Diskriminací tedy můžeme rozumět jakékoliv chování, které není z právního hlediska legitimně ospravedlnitelné, které znevýhodnění určité skupiny vůči skupinám ostatním na základě výše uvedených znaků. Jak bylo řečeno již v úvodu, jedním z nejčastějších důvodů diskriminace, o kterém se v souvislosti s Českou republikou hovoří je diskriminace na základě rasy. K její existenci přispívají postoje vyplívající z rasismu, které jsou ve společnosti často hluboce zakořeněny a vytvářejí tak základy pro rasovou diskriminaci Rasismus Podstata rasismu tkví v určité nenávisti člověka k člověku. Rodí se z nedostatku tolerance, lásky, pochopení a porozumění. Je důsledkem zjednodušených a okleštěných představ lidí, ale může být i výsledkem tuposti a neporozumění či hrubého materialismu, ale stejně tak i náboženské či ideové zatvrzelosti. Výsledkem je vždy ignorování a odmítání vědeckých argumentů nebo jejich zkreslování a přizpůsobování představám lidí. 6 Rasismus a rasistické teorie vyzvedávají jenom určité lidi a určité etnické a jazykové skupiny s určitými tělesnými a psychickými vlastnostmi a tito lidé jsou obvykle pokládáni za vyvolené a za jediné představitele nejvyšší lidské kultury a lidstva a viditelnými fyzickými rysy a že se nikdy nemohou změnit. 8 6 WOLF, Josef: Člověk a jeho svět II, Lidské rasy a rasismus v lidské v dějinách a současnosti, Kaligraf, Praha 2000, ISBN str WOLF, Josef: Člověk a jeho svět II, Lidské rasy a rasismus v lidské v dějinách a současnosti, Kaligraf, Praha 2000, ISBN str TYPOVSKÁ, Ludmila: Vybrané problémy současné společnosti, Olomouc, Univerzita Palackého 2000, str

13 Za základ rasismu bývá označováno dílo francouzského autora Arthura de Gobinaua "Pojednání o nerovnosti lidských ras", ve které byla založena myšlenka vývoje lidských dějin jako vzájemného působení tří ras. Bílá, černá a žlutá, z nichž nejlepší by měla být bílá. Jeho učení v dalších letech rozvíjeli i jiní učenci jako Spencer, Renan či Taine. Zájem všech byl však do té doby spíše teoretický. Do souvislosti s politikou se dostal až v období rozvoje impérií jako Velká Británie a rozvíjela se až do podoby, které dosáhlo v období druhé světové války v nacistickém Německu a v dnešní době v jihoafrické oblasti. Rasismus se obvykle dělí z několika hledisek Prvním z nich je dělení na biologický a kulturní rasismus. Biologický rasismus je spojen s přisuzováním vlastností na základě viditelných biologických znaků. Nejčastějším z nich je barva pleti jako nejvýrazněji vnímaný rasový znak. Kulturní rasismus je založen na rozdílech kulturních a předpokládá, že jedna kultura je přirozeně lepší, než kultura jiná. Dalším dělením je měkký a tvrdý rasismus. Tvrdým rasismem je na první pohled zřejmý. Jedná se o veřejné projevy nesnášenlivosti k jiným rasám ve formě projevování sympatií k rasistickým ideologiím, násilným činům a agresivnímu postoji vůči menšinám. Ve společnosti častější je však rasismus měkký. Jedná se o přístup, který neschvaluje vyloženě agresivní rasismus, ale je takzvaně latentní. Pro českou společnost je nejčastější ve formě výroku jako : "Nemám nic proti Romům, ale..." Rasistické postoje Rasistické postoje jsou představy, vznikající u lidí na základě stereotypů, podle kterých si vytváří určité představy o některých skupinách lidí. Vznikají většinou na základě špatných informací, informací z doslechu nebo podle vlastních špatných zkušeností, které se zgeneralizují na všechny příslušníky o dané skupině. Jiným vysvětlením je vzniky předsudků na základě přenosu agrese, kdy jsou za viníky některých negativních jevů ve společnosti označeni příslušníci některé menšiny a většinové populaci poslouží jako obětní beránci. Takovým případem bylo například obvinění Židů jako viníků světového ekonomického krachu. 13

14 Projevy rasismu A) Rasová diskriminace V obecné rovině jde o proces odlišování, vnímání rozdílů a také o výsledky tohoto procesu. Zvláštním případem je sociální diferenciace (k ní patří také rasová diskriminace), v níž jsou popřeny normativní zásady rovnosti a stejného zacházení se všemi členy sociálního útvaru. Jedná se zejména o neoprávněné rozlišování jedinců nebo skupin na základě jejich příslušnosti k určité biologické (rasové) či sociální (profesní, politické, stratifikační či náboženské apod.) kategorii a znevýhodňování jedněch oproti druhým Diskriminace obsahuje různé formy nevhodného zacházení a často slouží jako proces nebo forma sociální kontroly k udržování sociální distance mezi sociálními kategoriemi nebo skupinami. B)Rasové násilí. Jedná se o násilné chování ve formě fyzického násilí vůči příslušníkům menšin. Jedná se o případy zabití, ublížení na zdraví, působení škod na majetku a další. Společné pro všechny tyto činy je přítomnost rasového motivu. 9 Jednou z příčin rasismu je lidská xenofobie, tedy strach některých lidí ze všeho cizího. Xenofobie Xenofobie je spojena s velmi silným heterostereotypem, a tím i autostereotypem. Slouží jako základ některých ideologií založených na nenávisti vůči cizímu. Projevuje se ve formě rasismu, šovinismu, nacionalismu, fašismu apod. Stává se často základem konfliktů mezi etnickými menšinami a je důvodem vyloučení ze společnosti a pronásledování některých z nich. Přítomnost rasismu v každé společnosti vytváří nepříznivé podmínky pro obyvatele, kteří se z rasistického hlediska nějak liší, a znamená základ rasové diskriminace. 9 ŠIŠKOVÁ, Tatjana: Výchova k toleranci a proti rasismu, Portál, Praha 1998,204stran, ISBN str.55 14

15 Kromě důvodů diskriminace rasové je často uváděn jako motiv k diskriminaci pohlaví. V dnešní době se častěji používá v České republice ještě ne úplně vžitý výraz gender. Gender Jinými slovy lze říci, že se jedná o určenost biologickým pohlavím, na jehož základě lidé konstruují společenskou kategorii gender. K této kategorii se obvykle váží dané předpoklady a stereotypy pro určitou kategorii vlastní, podle kterých se lidé řídí a přijímají je obvykle za vlastní. Touto cestou dochází k určitým těžce změnitelným představám o úlohách mužů nebo žen ve společnosti, která však nemusejí odpovídat realitě. Jedná se tedy o rozdílný pohled na muže a ženy. Toto gendrové dělení sice usnadňuje organizaci společenského života, omezuje však zároveň způsob a hranice individuálního uplatnění jednotlivých lidí. 10 Genderové stereotypy Zjednodušující popisy toho, jak má vypadat maskulinní muž či žena. O takových stereotypech lidé obvykle uvažují bipolárně, tedy tak, že normální muž nenese žádné další rysy ženskosti a naopak. Jsou univerzálně platné, neboť se předpokládá, že charakteristiky tvořící generový stereotyp sdílejí všichni příslušníci daného pohlaví. 11 Genderové stereotypy se promítají do diskriminace určitým zacházením na základě těchto stereotypů. Jako příklad diskriminace na základě generového stereotypu uveďme situaci, kdy je do zaměstnání přijat muž namísto ženy, i když jsou objektivně oba dva pro dané místo stejně vhodní a mají k práci i shodnou kvalifikaci. V takovém případě se může stát, že zaměstnavatel upřednostnil muže čistě z vlastního přesvědčení, že žena bude slabší nebo že se určité zaměstnání pro ženu prostě nehodí. 10 SMETÁČKOVÁ, I., VLKOVÁ,K : Gender ve škole, Otevřená společnost, Praha 2005, str RENZETTI, Claire: Ženy, muži a společnost, Univerzita Karlova, Praha 2003, ISBN str

16 2. Diskriminace na základě rasy Rasovou diskriminací rozumíme podle Mezinárodní úmluvy k odstranění všech forem rasové diskriminace jakékoliv rozlišování, vylučování, omezování nebo znevýhodňování založení na omezování nebo znevýhodňování založené na rase, barvě pleti, rodovém nebo na národnostním nebo etnickém původu, jehož cílem nebo následkem je znemožnění nebo uznání, užívání nebo uskutečňování lidských práv a základních svobod na základě rovnosti v politické, hospodářské, sociální, kulturní nebo kterékoli jiné oblasti veřejného života. 12 K tomu, aby byla rasová diskriminace ve společnosti přítomná, musí mít určitý základ v přítomnosti rasismu 2.1. Skupiny ohrožené rasovou diskriminací Nejvíce ohroženými skupiny rasovou diskriminací jsou takové, vůči kterým panují ve společnosti předsudky na základě jejich biologické příslušnosti. Mezi skupiny, které jsou nejvíce ohroženy vystavením projevům rasové diskriminace patří v České republice Romové a cizinci, kteří se odlišují fyzickými znaky, žijící na území Čech. Počet těchto obyvatel stoupá a díky stále pokračující integraci Evropy, která otevírá hranice pro větší pohyb obyvatel, se dá předpokládat, že jejich počet bude i v dalších letech stoupat. Nelze proto přehlížet, že postavení cizinců a postoje většinového obyvatelstva k nim se v posledních letech příliš nezlepšuje. Podle postojů občanů z roku 2001 lze rozlišit, do jakých skupin odlišující se obyvatele zařazují a která skupina jim vadí nejvíce. Je vidět, že nejvíce jsou to ti, kteří se liší právě barvou pleti. 1) bílí euroameričané Skupina, která je mezi obyvatelstvem přijímaná nejlépe. Jejich pobyt na území ČR je považována za přínos především v oblasti přílivu kapitálu a know-how. 12 Mezinárodní úmluva odstranění všech forem rasové diskriminace, Aries, Ostrava str

17 2) Sousedi, příbuzní, Židé, emigranti Jedná se především o obyvatele ze sousedních zemí a vracející se emigranty, kteří se od původních obyvatel výrazně neliší. Společností bývají chápáni jako přínos i problém, ale negativní pohled není tak výrazný. 3) Odlišní Cizinci, kteří se nejvýrazněji liší od většinové společnosti jako jsou Vietnamci, Arabové, příslušníci východních národů a zejména Romové. Pro společnost je problém představit si integraci této skupiny do České republiky. 13 Negativní postoje Českých obyvatel se projevují v chování k občanům, kteří se dají z rasistického pohledu označit jako odlišní. Tyto projevy monitorují organizace, které se zabývají situací národnostních menšin v našich zemích. Jednou z nejvýznamnějších je organizace ERAN, která pravidelně vydává svou Stínovou zprávu o stavu rasismu v ČR. Vyplývá z nich, že rasismus a s ním spojená i diskriminace některých skupin je v české společnosti přítomen v různých formách téměř ve všech oblastech společenského života. S diskriminací obyvatel černé pleti se v naší zemi setkáváme jen zřídka, většinou v podobě fyzického nebo slovního napadání ze strany sympatizantů některých extremistických směrů. Spíše než tolerancí je to však dáno tím, že je takových občanů na území České republiky poměrně málo. Ve větší míře se pak diskriminace projevuje u vietnamských obyvatel, kteří jsou často veřejně zesměšňováni hlavně na základě zažitého předsudku o Vietnamcích jako vychytralých obchodnících. Ve sféře násilí se pak setkáváme s fyzickými útoky a někdy i s útoky na vietnamský majetek. Do jaké míry je vietnamská menšina záměrně vylučována je obtížně určit díky specifické uzavřenosti vietnamské komunity a její do určité míry vlastní soběstačností. Přesto se však i oni setkávají se stejnými překážkami, které jsou do cesty kladeny všem rasově odlišným občanům. Nejkritizovanější a nejpalčivější otázku rasové diskriminace jak z pohledu domácího tak zahraničního představuje diskriminace romské komunity. 13 GABAL, Ivan, Etnické menšiny ve střední Evropě : konflikt nebo integrace, G plus G, Praha 1999 ISBN str.73 17

18 2.2. Diskriminace Romů Definovat, kdo je a kdo není Rom je poměrně obtížný úkol. Přesná definice, podle které by šlo jedince do romské skupiny zařadit, chybí. V českém zákoně je Romům přiznaný status národnostní menšiny. Splňuje tedy tyto podmínky: 1) Národnostní menšina je společenství občanů České republiky žijících na území současné České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, které se historicky utvořilo. 2) Příslušníkem národnostní menšiny je občan České republiky, který se hlásí k jiné než české národnosti a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti. 14 Za Roma tedy můžeme považovat takového občana České republiky, který se hlásí k jiné než české národnosti a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti. Ačkoliv je Romské obyvatelstvo příslušníky stejné rasy jako většinové obyvatelstvo České republiky, znakem, podle kterého jim jsou přiřazovány negativní vlastnosti, a následně jsou z tohoto důvodu diskriminování, je barva kůže. Podle výše uvedené definice rasové diskriminace v Mezinárodní úmluvě o odstranění všech forem rasové diskriminace tak můžeme diskriminaci Romů označit za diskriminaci rasovou. Nejvýraznější a v souvislosti s rasismem v České republice také nejvíce rasismem ohroženou skupinou jsou Romové Tento národ přichází do českých zemí již v průběhu 13.století. Obyvateli byli vnímáni jako exotický národ a byli známí i díky rozšířené pověsti, podle které si

19 odpykávají svůj hřích, kdy odmítli ukrýt Panu Marii. Lidé jim při tom měli pomáhat poskytováním almužen. Od 15. století se začal lišit přístup k Romům v západní a východní časti Evropy. Zatímco na západě byli Romové pronásledováni a vyvražďováni, na východě byli oceňováni díky své zručnosti během bojům proti vpádu Turků. Po tomto světlém období však přišla doba, kdy byli Romové pronásledováni téměř ve všech zemích a při dopadení jim hrozila smrt. Toto nebezpečí přetrvávalo až do období vlády Marie Terezie, která se pokusila o první asimilaci Romů do společnosti vydáním příslušnými zákony. V období obrození došlo v celé společnosti k jistému uvolnění vztahů a to i pro Romy. Někteří učenci je vnímali jako součást české kultury a díky nim se nám zachovala například učebnice slovenské řeči. Po první světové válce se situace Romů zlepšila a díky práci některých učitelů dokonce byla založena první romská škola v Užhorodě. Ze strany vlády však stále docházelo i k represivním opatřením vůči Romům. Určit přesný počet Romů, kteří na území České republiky žijí dnes, a tudíž i počet obyvatel vystavených hrozbě rasové diskriminace, není jednoduchý úkol. Po druhé světové válce se počet romských obyvatel pohyboval zhruba kolem pouhé tisícovky. Po obnovení Československé republiky v roce 1945 odmítla vláda programově jakoukoliv diskriminaci občanů na základě jeho rasy nebo náboženského přesvědčení. I když Romové dostali možnost začlenit se do společnosti a práce jako čeští občané, nebyli až do roku 1989 komunistickou vládou oficiálně uznáváni jako etnická menšina. Vláda totiž předpokládala, že zbývající tisícovka Romů se bez problémů začlení do společnosti. Do Čech však začali přicházet jiné skupiny Romů především z oblasti Balkánu a východní části Slovenska, která byla v té době za zbytkem státu zaostalá. Usidlovali se hlavně v oblastech, kde zůstávala volná místo po odsunutých Němcích. Vláda tedy začala Romy podporovat po materiální a finanční stránce. Ve školství dále podporovala urychlenou výchovu romských dětí, které si zde měli osvojit základy českého jazyka a kultury a být tak počeštěni. Tento přístup Romům v integraci do české kultury v některých, zejména materiálních, otázkách pomohl. Celková asimilace se však nezdařila tak, jak byla původně zamýšlena. 19

20 Po roce 1945 přicházeli Romové do Čech zejména ze Slovenska. Nyní žije v České republice 5 subetnických skupin: Romové slovenští, kteří tvoří % romských obyvatel, Romové maďarští %, Romové olašští % a potomci 1000 po válce zbylých Romů českých a německých Sinti. 15 V roce 1989 ještě před rozdělením státu bylo evidováno v České republice Romů. Data oficiálních statistik v evropských zemích o počtu Romů a odhady expertů se vesměs dosti podstatně liší. Je to způsobeno i tím, že Romové se často jako Romové nedeklarují. Těch necelých 12 tisíc v posledním sčítání bylo ještě o dvě třetiny méně, než ve sčítání posledním, tehdy se jako Romové deklarovalo 33 tisíc našich občanů. Počet těch, jež ostatní vnímají jako Romy ja podle expertů na tisíc. 16 Postavení Romů v české společnosti je ze všech skupin ohrožených rasovou diskriminací pravděpodobně nejhorší. Lidé je spojují s většinou patologických jevů a vnímají je podle nelichotivého stereotypu. Bývají často soustřeďovaní v jednom místě, kde se vytváří společnost připomínající ghetto. Za toto nevýhodné postavení může do určité míry nedotažený pokus socialistické vlády o asimilaci Romů do společnosti. Násilná snaha o převýchovu romských dětí ve školách na Čechy neuspěla a ve školách zavládnul stereotyp o neschopnosti romských žáků v učení. Česká pedagogika prohlašovala, že Romové mají k učení špatný vztah a jsou špatně vzdělatelní. Když se dělala statistika úspěšnosti a neúspěšnosti romských žáků v roce 1989, zjistily se dosti špatné výsledky. Romské děti ve srovnání s českými propadají čtrnáctkrát častěji a pětkrát častěji dostávají druhý nebo třetí stupeň z chování. Opravdu žalostným výsledkem bylo, že byly převáděny dvacetosmkrát častěji do zvláštních škol. Třicetkrát častěji dokončovaly docházku v nižším než závěrečném ročníku základní školy. 17 Romové tak odchází ze základní školy ihned do zaměstnání. Tento stereotyp "nevzdělatelných" si potom sebou nesou do života jak Romové, tak jejich vrstevníci a 15 RÝDL, Karel: Rasismus a nacionalismus v současném životě, IPPP, Praha1997, str MOŽNÝ, Ivo:Česká společnost: nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života Portál, Praha 2002 ISBN , str RÝDL, Karel: Rasismus a nacionalismus v současném životě, IPPP, Praha1997,224 stran, str

01 Co je to diskriminace? Výklad základních pojmů 05 Martina Štěpánková. 02 Diskriminace a její příčiny z pohledu psychologie 08 Olga Pechová

01 Co je to diskriminace? Výklad základních pojmů 05 Martina Štěpánková. 02 Diskriminace a její příčiny z pohledu psychologie 08 Olga Pechová 01 Co je to diskriminace? Výklad základních pojmů 05 Martina Štěpánková 02 Diskriminace a její příčiny z pohledu psychologie 08 Olga Pechová 03 Jak rozumět sociálnímu vyloučení? 18 Kateřina S. Janků 04

Více

POLICISTA. v multikulturním prostředí. informační manuál POLICIE ČR

POLICISTA. v multikulturním prostředí. informační manuál POLICIE ČR POLICISTA v multikulturním prostředí informační manuál POLICIE ČR POLICISTA V MULTIKULTURNÍM PROSTŘEDÍ Lenka Budilová, Tomáš Hirt (a kol.) INFORMAČNÍ MANUÁL PRO POLICII ČR Co je multikulturní společnost

Více

o problematice diskriminace Rómů a prevenci proti ní pro pracovníky pomáhajících profesí a veřejné správy Ladislava Vopatová a kolektiv

o problematice diskriminace Rómů a prevenci proti ní pro pracovníky pomáhajících profesí a veřejné správy Ladislava Vopatová a kolektiv Tento projekt je spolufinancován z programu Transition Facility 2005 P Ř Í R U Č K A o problematice diskriminace Rómů a prevenci proti ní pro pracovníky pomáhajících profesí a veřejné správy Ladislava

Více

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole Jan Michalík Studio Press s.r.o. pro Společnost pro MPS, 2013 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040

Více

Západočeská univerzita v Plzni Právnická fakulta. Diplomová práce. Zákaz diskriminace v právu EU

Západočeská univerzita v Plzni Právnická fakulta. Diplomová práce. Zákaz diskriminace v právu EU Západočeská univerzita v Plzni Právnická fakulta Diplomová práce Zákaz diskriminace v právu EU Plzeň 2014 Michal Svoboda Západočeská univerzita v Plzni Právnická fakulta Katedra ústavního a evropského

Více

Diskriminace, její hodnocení a dokazování prostřednictvím statistických údajů v České republice

Diskriminace, její hodnocení a dokazování prostřednictvím statistických údajů v České republice Diskriminace, její hodnocení a dokazování prostřednictvím statistických údajů v České republice OBSAH Proč tato publikace? 3 Úvod 4 Co je to diskriminace vymezení pojmů 6 Přímá diskriminace 6 Nepřímá diskriminace

Více

dvouměsíčník/ročník 4 2010

dvouměsíčník/ročník 4 2010 1 dvouměsíčník/ročník 4 2010 Obsah Editorial 1 Stati, studie, úvahy a analýzy Zkušenosti České republiky s diskriminací z důvodu rasy v evropských souvislostech jako východisko zlepšení současného stavu

Více

Podpora a pomoc při výchově a předškolním vzdělávání romských dětí

Podpora a pomoc při výchově a předškolním vzdělávání romských dětí Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Podpora a pomoc při výchově a předškolním vzdělávání romských dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. David Beňák Vypracovala:

Více

Princip zákazu diskriminace a jeho aplikace v praxi

Princip zákazu diskriminace a jeho aplikace v praxi Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra Pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Princip zákazu diskriminace a jeho aplikace v praxi Ondřej Stojaspal 2009 Prohlašuji, že jsem Diplomovou

Více

Média a Romové v ČR obraz romské menšiny zprostředkovaný médii Media and Gypsies in Czech Republic - a Picture of Roma Minority conveyed by Media

Média a Romové v ČR obraz romské menšiny zprostředkovaný médii Media and Gypsies in Czech Republic - a Picture of Roma Minority conveyed by Media Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: katedra filosofie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Studijní obor: (kombinace) anglický jazyk občanská výchova

Více

Autoři textu/členové projektového týmu: Jan Černý, Mgr. Miroslav Dvořák, Mgr. Miloš Hrubý, Mgr. Jakub Michal, Mgr. Michal Růžička

Autoři textu/členové projektového týmu: Jan Černý, Mgr. Miroslav Dvořák, Mgr. Miloš Hrubý, Mgr. Jakub Michal, Mgr. Michal Růžička Autoři textu/členové projektového týmu: Jan Černý, Mgr. Miroslav Dvořák, Mgr. Miloš Hrubý, Mgr. Jakub Michal, Mgr. Michal Růžička Editor/koordinátor týmu: PhDr. Martin Jára Jazyková úprava: Soňa Čapková

Více

Zpráva o stavu lidských práv

Zpráva o stavu lidských práv Zpráva o stavu lidských práv v ČR v roce 2012 Obsah Úvodní slovo... 5 1. Diskriminace... 7 1.1. Vzdělávání... 7 1.2. Zaměstnávání...10 1.3. Bydlení...11 1.4. Zdravotní péče...12 2. Hate crime zločiny z

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů. (pracovní sešit)

Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů. (pracovní sešit) Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů (pracovní sešit) Vydalo NESEHNUTÍ Brno, v Brně 2005. (druhé aktualizované vydání) Text: Kateřina Plesková, Petr Frank, Michaela Bosáková, Denisa Kuglerová Ilustrace:

Více

Praktické problémy s integrací v České republice 1

Praktické problémy s integrací v České republice 1 Praktické problémy s integrací v České republice 1 Markéta Blažejovská Brno, 2012 1 Nezkrácená česká verze - před zařazením do samotné publikace v anglickém jazyce došlo ke krácení a editorským úpravám.

Více

ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením

ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením (v důsledku činnosti orgánů veřejné správy, způsobů interpretace a aplikace právních norem, nebo činností

Více

Transkulturní péče v praxi

Transkulturní péče v praxi Pečujeme o klienty odlišných etnik a kultur Transkulturní péče v praxi aneb jak překonávat komunikační a kulturní bariéry při péči o pacienty odlišných etnik a kultur Uživatelský manuál pro lůžková zdravotnická

Více

Interetnické konflikty jako důsledek rasové nevraživosti. studie

Interetnické konflikty jako důsledek rasové nevraživosti. studie INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI Interetnické konflikty jako důsledek rasové nevraživosti studie Autorka: PhDr. Markéta Štěchová Tento text neprošel jazykovou korekturou a je určen pouze pro

Více

Den boje proti. rasismu

Den boje proti. rasismu Den boje proti rasismu Olomouc 17. 3. 2011 SBORNÍK Z KONFERENCE pořádané pod záštitou biskupa Mons. Josefa Hrdličky a náměstkyně primátora města Olomouce Mgr. Evy Machové,,Den boje proti rasismu Olomouc,

Více

Vzdělávání Romů jako téma lidských práv

Vzdělávání Romů jako téma lidských práv Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Adéla Plischková Vzdělávání Romů jako téma lidských práv Katedra: Filosofie a teologie Vedoucí práce: Mgr. Petr Jandejsek, M.A.

Více

Percepce administrátora z pohledu gender

Percepce administrátora z pohledu gender UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Percepce administrátora z pohledu gender Jan Žárský Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Neviditelný prob. Neviditelný Neviditelný problém probl

Neviditelný prob. Neviditelný Neviditelný problém probl iditelný eviditelný eviditelný Neviditelný Neviditelný problé Neviditelný Neviditelný Neviditelný Neviditelný Neviditelný eviditelný Neviditelný problé Neviditelný problé Neviditelný probl Neviditelný

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 1 Obecná problematika vzdělávání s gender prvky Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 1: Obecná problematika vzdělávání

Více

nedokončený ÚKoL ROMŠTÍ ŽÁCI V ČESKÉ REPUBLICE STÁLE ČELÍ PŘEKÁŽKÁM VE VZDĚLÁNÍ VZdĚLÁnÍ Je LidSKÉ PrÁVo

nedokončený ÚKoL ROMŠTÍ ŽÁCI V ČESKÉ REPUBLICE STÁLE ČELÍ PŘEKÁŽKÁM VE VZDĚLÁNÍ VZdĚLÁnÍ Je LidSKÉ PrÁVo nedokončený ÚKoL ROMŠTÍ ŽÁCI V ČESKÉ REPUBLICE STÁLE ČELÍ PŘEKÁŽKÁM VE VZDĚLÁNÍ VZdĚLÁnÍ Je LidSKÉ PrÁVo amnesty international je globální hnutí 2,2 milionů lidí pocházejících z více než 150 zemí a regionů

Více

MALÝ PRŮVODCE DISKRIMINAČNÍ PROBLEMATIKOU

MALÝ PRŮVODCE DISKRIMINAČNÍ PROBLEMATIKOU MALÝ PRŮVODCE DISKRIMINAČNÍ PROBLEMATIKOU MANUÁL PRO ZVÍDAVÉ OBČANY PRO SNADNOU ORIENTACI V OBLASTI DISKRIMINACE ICOS Český Krumlov 2008 Vydáno občanským sdružením ICOS Český Krumlov v rámci projektu Prolomit

Více

PEDAGOG A ŽÁK SE VZÁCNÝM ONEMOCNĚNÍM

PEDAGOG A ŽÁK SE VZÁCNÝM ONEMOCNĚNÍM Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040 UČEBNÍ TEXTY pro účastníky vzdělávacího kurzu PEDAGOG A ŽÁK SE VZÁCNÝM ONEMOCNĚNÍM Společnost pro mukopolysacharidosu,

Více

DISKRIMINACE ZAMĚSTNAVATELE

DISKRIMINACE ZAMĚSTNAVATELE DISKRIMINACE PRO Praktická ZAMĚSTNAVATELE příručka pro zaměstnavatele Projekt Slaďování rodiny a práce - šance pro Čelákovice www.rc-routa.cz Čelákovice, březen 2014 rodinné centrum1 DISKRIMINACE Praktická

Více

reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00015

reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00015 reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00015 Sborník z konference pořádané pod záštitou Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa SPECIFIKA ŽEN MEZI LIDMI BEZ DOMOVA Olomouc, prosinec 2009 ISBN - 978-80-254-7561-4

Více

Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích

Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích Universita Karlova v Praze Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Název diplomové práce: Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Obor: Sociální a humanitární práce Jana Kijovská Projekt nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Více