Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Roman Šubrt TEPELNÉ IZOLACE V OTÁZKÁCH A ODPOVÌDÍCH 2. vydání

2 Publikace Tepelné izolace v otázkách a odpovìdích vychází z autorovy dlouholeté praxe energetického poradce. Její snahou je populární formou odpovìdìt na nejèastìjší dotazy, se kterými se autor pøi poradenství setkával. Jednotlivé otázky jsou sestaveny tak, aby pokud možno v tøinácti kapitolách plnì pokryly bìžné pøípady použití stavebních tepelných izolací. V pøíloze jsou tabulky s nìkterými hodnotami vztahujícími se k tepelným izolacím tak, aby bìžný uživatel nemusel údaje získávat z norem, odborných publikací èi jiných materiálù. Další informace o tepelných izolacích je pochopitelnì možné získat na internetu. Roman Šubrt TEPELNÉ IZOLACE V OTÁZKÁCH A ODPOVÌDÍCH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm nebo jiný postup), zadána do informaèního systému nebo pøenášena v jiné formì èi jinými prostøedky. Autor a nakladatelství nepøejímají záruku za správnost tištìných materiálù. Pøedkládané informace jsou zveøejnìny bez ohledu na pøípadné patenty tøetích osob. Nároky na odškodnìní na základì zmìn, chyb nebo vynechání jsou zásadnì vylouèeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky použité v této knize jsou majetkem jejich vlastníkù. Uvedením nejsou zpochybnìna z toho vyplývající vlastnická práva. Veškerá práva vyhrazena Ing. Roman Šubrt, Praha Nakladatelství BEN technická literatura, Vìšínova 5, Praha 10 Roman Šubrt: TEPELNÉ IZOLACE V OTÁZKÁCH A ODPOVÌDÍCH BEN technická literatura, Praha vydání ISBN

3 STRUÈNÝ OBSAH Seznam vyobrazení Úvodem Energie na vytápìní a finanèní stránka tepelných izolací Novostavby Okna Zateplování podlah a stropù Zateplování stìn Zateplování podkroví Difuze vodní páry, vìtrání, plísnì Tepelné mosty Druhy tepelných izolací Teorie a výpoètové postupy Speciality Infrakamera Panelové a bytové domy Pøílohy A 3 Obsah

4 Obsah Seznam vyobrazení Úvodem Energie na vytápìní a finanèní stránka tepelných izolací Stavím rodinný domek. Èím je nejlepší jej vytápìt? Jaké jsou ceny energií na vytápìní? Které palivo bude v budoucnu nejlevnìjší? Je možné získat nìjaké dotace na zateplování? Prosím vás o zevrubné zhodnocení návratnosti investice zateplení rodinného domu Kolik procent energie uniká z rodinného domku okny? Novostavby Co je to nízkoenergetický a pasivní dùm a kolik takový dùm stojí? Jak silnou tepelnou izolaci má dùm mít? Jaký mají mít tepelný odpor a souèinitel prostupu tepla jednotlivé konstrukce? Z èeho je nejlepší postavit rodinný dùm? Mám vypracovaný projekt na stavbu nepodsklepeného rodinného domu s podkrovím. Zdivo je z cihel Therm, vytápìní bude plynové, v pøízemí èásteènì podlahové, v ostatních místnostech radiátory. Stavebnictví nerozumím, a proto si nechám postavit stavbu na klíè. Kde mohou vznikat nejvìtší problémy a na co bych si mìl dát pozor? Rozhodujeme se využít pøi stavbì RD z dùvodù dobrých tepelnì izolaèních vlastností systém VELOX. Je tøeba se obávat malé prodyšnosti systému? Mám novostavbu z cihel POROTHERM. Nyní se chystám dìlat omítku. Mám tuto stavbu ještì zateplovat? V pøíštím roce plánujeme stavbu rodinného domku, který by mìl být postaven z betonových skoøepinových tvárnic. Jaká je zkušenost s touto stavební technologií? Chceme si postavit srub. Staèí døevìná stìna silná 25 cm, nebo musí být silnìjší? Uvažuji o zateplení rodinného domu postaveného z pórobetonu (Ytong) Pøi vìtru máme v podkroví zimu. Je to tím, že nám stavební firma špatnì udìlala zdi? Nebo co by toho mohlo být pøíèinou? Jaké jsou zkušenosti s nízkoenergetickými domy v ÈR a kde je možné se jimi inspirovat? Roman Šubrt: Tepelné izolace v otázkách a odpovìdích A

5 4 Okna Kolik utíká tepla okny? Je pravda, že jimi uniká nejvíce tepla? Jaká okna jsou nejlepší? Mám starší okna vymìnit za plastová? Jsou z hlediska prevence plísní vhodnìjší okna døevìná? Kde v ostìní má být umístìno okno? Jak daleko od vnitøního nebo vnìjšího líce? Jak lze zlepšit tepelnì izolaèní vlastnosti starých oken? Jaké jsou možnosti výmìny meziokenních vložek u panelového domu? V našem novém bytì jsme vymìnili okna za plastová. Máme je cca 2 týdny a zdá se mi, že se zvýšila vlhkost v bytì a okna jsou neustále zarosená. Mùžete mi poradit, èím to mùže být zpùsobené a jak to odstranit? V obývacím pokoji máme špaletové okno, které se v zimním období nadmìrnì rosí na vnìjším skle. Dá se to nìjak odstranit? Asi pøed rokem nám obec vymìnila v domì stará špaletová okna za okna nová. Dìlníci se s prací pøíliš nepárali nejvíce odflákli zaizolování ostìní oken. V zimì bylo u oken cítit výrazný chlad, pøestože okna sama tìsnila dobøe. Èasem se v bezprostøední blízkosti oken na zdi objevila plíseò. Co s tím? Co máme na našem panelovém domì provést døív zateplit nebo vymìnit okna? Zateplování podlah a stropù Jak je nejlepší izolovat strop mezi posledním podlažím a pùdou? Pùdu nevyužíváme Jaký systém mi doporuèíte k zateplení posledního stropu bytového domu se sedlovou støechou (tvrdý, betonový strop, rok výstavby 1955) Jak zateplit poslední strop u staršího èinžovního domu? Jak máme zateplit plochou støechu? Jde o hurdiskový strop, na nìm je pìnový polystyren a na nìm asfaltová lepenka. Mám pøilepit zespodu na strop kazety z pìnového polystyrenu? Je správné øešení podlahy následující skladbou? Základová deska, hydro/radonová izolace Argo P (4), polštáøe (døevìné hranoly) výška 100 mm, mezi polštáøi výplò izolací Orsil 100 mm a zaklopeno 27 mm palubkami Jak by se daly zvýšit tepelnì-izolaèní vlastnosti škvárobetonové podlahy, která je v obytné místnosti nad sklepem? Existují nìjaké speciální krytiny? A 5 Obsah

6 6 Zateplování stìn Proè je vhodné domy zateplovat? Vyplatí se to vùbec? Jak silnou tepelnou izolaci má dùm mít? Jaký mají mít jednotlivé konstrukce tepelný odpor a souèinitel prostupu tepla? Je možno použít u panelových domù také jinou izolaci než polystyrenovou? Jak tato jiná izolace vychází cenovì ve srovnání s polystyrenovou? Chci provést izolaci vnitøní zdi v dìtském pokoji proti chladu Je možné dodateènì izolovat budovu, v jejímž obvodovém zdivu jsou použity nepálené cihly? S ohledem na kondenzaci vlhkosti ve zdivu, kde by nepálené cihly mohly ztratit pevnost Máme staré vesnické stavení s kamennými zdmi, a proto je nemùžeme podøíznout (a odizolovat proti vlhkosti ze zemì). Jak máme tuto stavbu zateplit? Jaký mají význam reflexní fólie za radiátory? Slyšel jsem, že mohou ušetøit až 6 % tepla Slyšel jsem o tepelné izolaci na bázi odrazivosti tepelného záøení. Prý je možné použít reflexní nátìry speciálními barvami (napøíklad nátìrovou hmotou THERMOSHIELD), anebo reflexní fólie Jak máme nejlépe zateplit rodinný dùm typu OKAL? Jak je možné snížit úniky tepla z panelového domu? Jak se má zateplit hala z betonových prefabrikátù? Jaká tepelná izolace je vhodnìjší na starší rodinný dùm? Pìnový polystyren, nebo minerální vata? Máme panelový dùm na štítu zateplený hliníkovými žaluziemi. Pøipadá mi, že toto zateplení není moc úèinné, alespoò pokud porovnávám spotøebu tepla v našem domì a v sousedním domì, který není vùbec zateplený Bydlíme v rodinném domku, jehož stáøí je cca 50 let. Dùm je omítnut støíkaným bøízolitem. Prosím o radu, zda pøed zateplením budovy polystyrenem je nutné tuto omítku odstranit. Nutno podotknout, že omítka má dobrou pøilnavost Mám rodinný dùm s kamennými zdmi o tlouš ce cca 60 cm. Uvažuji o venkovní izolaci pìnovým polystyrenem, ale nìkde jsem èetl, že od urèité tlouš ky zdi je venkovní izolace prakticky neúèinná. Jaký je váš názor? Chtìl bych tímto požádat o rady týkající se zateplení èi nezateplení novostavby rodinného domu. Cihláøské firmy mì od zateplení odrazují s tím, že dùm nedýchá, drží se v nìm voda. Samozøejmì bych tím pádem 6 Roman Šubrt: Tepelné izolace v otázkách a odpovìdích A

7 nakoupil silnìjší a dražší materiál na zdivo. Naopak firma zabývající se zateplováním pøirozenì svùj systém doporuèuje a námitky cihláøských firem vyvrací Zateplování podkroví Rozhodl jsem se pro rekonstrukci podkroví na obytnou èást. Vzhledem k tomu, že nelze rozebrat støešní krytinu, chci použít fólii za krokve. Lze tento zpùsob øešení použít a kde jsou necitlivìjší místa na úniky tepla? Popøípadì jak mám postupovat pøi realizaci? Kde jsou nejcitlivìjší místa na úniky tepla pøi izolaci podkroví, popøípadì jak mám postupovat pøi realizaci? Dìláme novou støechu nad obytným podkrovím. Tepelná izolace bude mezi krokvemi a pod nimi. Nad ní necháme 4 cm vzduchovou vrstvu. Seshora pak bude bednìní, thérový papír (lepenka A 330 H) a eternit. Zespodu bude sádrokarton a fólie. Kam se má umístit horní fólie? Jaká je nejlepší tepelná izolace na podkroví? Pìnový polystyren nebo minerální vlna ORSIL, ROCKWOLL? Jaké jsou možnosti použití tepelných izolací pøi budování podkroví? Difuze vodní páry, vìtrání, plísnì Jak souvisí tepelné izolace s vlhkostí v konstrukci a proè dochází ke srážení vodní páry ve zdech? Mám dát parotìsnou fólii do stropu? Budu provádìt zateplení stropu mezi pùdou a obytnými místnostmi pod ní. Strop je proveden ze stropních trámù, které jsou zespodu podbity prkny a jsou omítnuty. Seshora jsou pak na stropních trámech prkna a na nich dlaždice položené do škváry. Chci tyto horní vrstvy sundat, pøes stropní trámy položit parotìsnou fólii, mezi trámy dát jako tepelnou izolaci minerální vlnu a seshora paropropustnou fólii a znovu prkna. Je to v poøádku? Zateplujeme panelový dùm a máme spor, zda máme odvìtrávací otvory pro spižírny zrušit a zateplit, èi ponechat? Osadili jsme elektroakumulaèní kamna místo lokálních kamen na hnìdé uhlí. Brzy nato se nám v koutì objevila plíseò. Je to proto, že se snažíme šetøit a v místnosti nyní máme chladnìji? Zateplili jsme starší chalupu. Asi po dvou letech se objevila plíseò na zateplených stìnách u podlahy. Je to proto, že jsme zateplovali pìnovým polystyrenem, který stavbu uzavøel? Je lepší použít na tepelnou izolaci stìny minerální vlnu nebo pìnový polystyren? Slyšel jsem, že když se stìna uzavøe polystyrenem, tak dùm nedýchá A 7 Obsah

8 8.7 Bydlím v panelovém domì (46 bytù). V souèasné dobì zvažujeme výmìnu oken se souèasným zateplením domu. Obávám se, zda souèasným použitím plastových oken a polystyrenového zateplení nebudou byty pøíliš utìsnìny a nedojde ke vzniku plísní v bytech Dojde vlivem netìsností v parozábranì ke vzniku plísní, èi jak jsem snad èetl, i ke zvýšení tepelných ztrát v místnosti? Tepelné mosty Co je to tepelný most a proè tak vadí? Jak mám øešit u nové stavby tepelnou izolaci základu? Kde lze zjistit, jak je možné øešit tepelné mosty? Jak poznám tepelný most? Druhy tepelných izolací Jaké jsou druhy tepelných izolací? Je pravda, že pìnový polystyren sublimuje? Nemusím se bát, že se mi z konstrukce ztratí? Teorie a výpoètové postupy Jak se spoèítají tepelné ztráty objektu? Co je tepelná ztráta objektu a potøeba tepla na vytápìní? Jak se hodnotí potøeba tepla na vytápìní u staveb? Jak se spoèítá, kolik tepla je potøeba na vytápìní? Jaké jsou požadavky na tepelné izolace? Co je to energetický prùkaz a energetický štítek budovy? Rád bych se zeptal, jestli existují nìjaké publikace nebo studie o použití popínavých rostlin na budovì. Zajímal by mì vliv rostlin v létì (jestli snižuje tepelné zatížení budovy oslunìním) i v zimì (jestli snižuje vliv na tepelné ztráty budovy) Jsou nìjaké programy na vypoèítávání tepelného odporu, potøeby tepla na vytápìní a na hodnocení stavby, zda vyhovují její tepelné izolace? Kde se dají sehnat? Jaký vliv má vlhkost zdiva na tepelné ztráty? Proè má být na støeše silnìjší tepelná izolace? Je to proto, že teplo uniká nahoru? Slyšel jsem, že zvýšení teploty v místnosti o 1 C znamená zvýšení spotøeby paliva na vytápìní o 6 %. Je to pravda? Koupil jsem si projekt na novostavbu rodinného domu, ale nikde jsem v nìm nenašel hodnocení, jestli ten dùm splòuje požadavky na potøebu tepla na topení. Má to být souèástí projektu? Roman Šubrt: Tepelné izolace v otázkách a odpovìdích A

9 12 Speciality Chtìl bych si v domì postavit bazén. Na co je tøeba si dát pozor? Infrakamera Zajímá mì infraklamera a chtìl bych si ji koupit. Kde je možné ji koupit a kolik stojí? Mùžete mi infrakamerou zmìøit tepelné ztráty objektu a kolik takové mìøení stojí? Panelové a bytové domy Co to vlastnì je panelový dùm? Vyplatí se jej zateplovat? Jakou má životnost? Jaké jsou jeho výhody a nevýhody? Kolik tepla se v panelovém domì skuteènì mùže ušetøit tepelnými izolacemi? Budeme v panelovém domì vymìòovat okna. Jak nejlépe vìtrat? Je skuteènì možné získat státní dotaci na zateplení paneláku? Jsou podobné dotace i na ostatní domy? Je skuteènì možné získat státní dotaci na zateplení paneláku? Jsou podobné dotace i na ostatní domy? Jak silná má být tepelná izolace rozvodù teplé vody? Pøílohy Seznam vybraných znaèek, velièin a jednotek Vyhlášky, pøedpisy, normy Požadované hodnoty mìrné potøeby tepla pøi vytápìní budov Roèní maximální potøeba energie pro pasivní dùm Tabulka souèinitelù prostupù tepla U nìkterými konstrukcemi Èinitelé teplotní redukce b podle vyhlášky 291/2001 Sb Tabulka dlouhodobì prùmìrných klimatických podmínek v jednotlivých mìstech v ÈR Požadované a doporuèené hodnoty souèinitele prostupu tepla U N pro budovy s pøevažující návrhovou vnitøní teplotou q im = 20 C dle ÈSN / Tabulka nejnižších pøípustných povrchových teplot stavebních konstrukcí pro vnitøní teplotu q ai = +21 C a relativní vlhkost vzduchu j i = 50 % dle ÈSN / Tabulka nejnižších pøípustných povrchových teplot výplní otvorù pro vnitøní teplotu q ai = +21 C a relativní vlhkost vzduchu j i = 50 % dle ÈSN / A 9 Obsah

10 11 Tabulka parametrù propustnosti skel pro sluneèní energii a souèinitelù prostupu tepla U Protokol pro energetický štítek budovy Energetický štítek budovy Pøibližné úèinnosti kotlù a výhøevnosti jednotlivých paliv Procentuální úniky tepla jednotlivými konstrukcemi Vysychání plynosilikátového zdiva Graf závislosti povrchových teplot a tepelných ztrát na umístìní okna Souèinitele tepelné vodivosti l nìkterých materiálù Bilance kondenzace vodní páry ve stìnì pøi rùzných skladbách stìn Barevná obrazová pøíloha Pár slov o nakladatelství

11 Seznam vyobrazení Obr. 1 Ilustrativní obrázek poèítaného domu Obr. 2 Novostavba rodinného domu Obr. 3 Srubová stìna vèetnì základu Obr. 4 Prùbìh teplot ve srubové stìnì , 145 Obr. 5 Podhled lehkého stropu... 34, 145 Obr. 6 Termogram lehkého stropu bez vyvolání podtlaku , 146 Obr. 7 Termogram lehkého stropu s vyvoláním podtlaku , 146 Obr. 8 Termogram vestavby podkroví , 146 Obr. 9 Zimní zahrada... 36, 147 Obr. 10 Schéma tepelných ztrát oknem u pìtikomorového okna Obr. 11 Schéma osazení okna ve stìnì Obr. 12 Prùbìh teplot v místì osazení okna do zdiva , 148 Obr. 13 Schéma zateplení posledního døevìného trámového stropu pod pùdou Climatizérem plus. Obr. 14 Termogram rodinného dvojdomku, kde na levé èásti byla provedena... 49, 148 nástavba a byla zateplena. Na pravé èásti jsou patrné vìtší úniky tepla. Obr. 15 Øez oknem a ukázka místa pronikání vlhkosti konstrukcí pøi zateplení z interiéru. Obr. 16 Fotografie ukotvení tepelné izolace a opláštìní u odvìtrávané fasády , 149 Obr. 17 Øez zateplovanou stìnou u základu Obr. 18 Ukázka panelového domu zatepleného minerální vlnou a plechovými... 61, 149 lamelami. Obr. 19 Ukázka principu vedení tepla u zateplení minerální vlnou a plechovými lamelami. Obr. 20 Schéma detailu napojení štítové stìny na tepelnou izolaci v úrovni stropu podkroví. Obr. 21 Schéma vìtrání pøi vytápìní lokálními palivy Obr. 22 Termogram rodinného domu , 150 Obr. 23 Schéma tepelného mostu u základu Obr. 24 Termogram tepelných mostù v podkroví , 150 Obr. 25 Termogram støechy zateplené pìnovým polystyrénem, který byl... 85, 151 po obvodì sežehnut plamenem. Obr. 26 Prùbìh teplot ve zdivu se zateplením v ustáleném teplotním stavu a s vyznaèením jednotlivých tepelných odporù. Obr. 27 Termogram podkroví, na kterém je patrná nosná èást sádrokartonu , 151 a krovu. Obr. 28 Termogram dvojdomu; pravá polovina domu je zateplena systémem , 151 Rockwool, levá polovina je nezateplena. Obr. 29 Na termogramu je vidìt panelový dùm z roku 1990, jehož jedna èást je 108, 152 zateplena. Zejména na nezateplené èásti jsou patrné problémy panelových domù, jako jsou tøeba chybìjící tepelné izolace ve spojích jednotlivých panelù.. Graf 1 Vývoj požadavkù na tepelný odpor vnìjších zdí Graf 2 Závislost tepelné ztráty na síle izolace a tepelných mostech

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Hana Šlachtová SUCHÉ STVBY konstrukce ze sádrokartonových a sádrovláknitých desek Praha 2005 Kniha Suché stavby je zamìøena na základní systémy konstrukcí ze sádrokartonových a sádrovláknitých materiálù.

Více

KONFIGURACE ROZSÁHLÝCH DATOVÝCH SYSTÉMÙ V PROSTØEDÍ OPERAÈNÍHO SYSTÉMU UNIX Zdenìk Maøík Praha 2001 Motto: Moderní servery podnikové úrovnì vykazují velmi vysoké výkony a velmi vysoké teoretické konfiguraèní

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

Olga Tùmová Metrologie a hodnocení procesù Praha 2009 Publikace pojednává o teoretických problémech mìøení, metrologii a hodnocení procesù mìøicích, technologických nebo výrobních. Úvod je vìnován obecné

Více

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního Bohumil BRTNÍK, David MATOUŠEK ELEKTRONICKÉ PRVKY Praha 2011 Tato monografie byla vypracována a publikována s podporou Rozvojového projektu VŠPJ na rok 2011. Bohumil Brtník, David Matoušek Elektronické

Více

Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ V C++ V PŘÍKLADECH 8 Proudová knihovna 8.1 Hierarchie proudů... 8-1 8.2 Standardně zavedené proudy... 8-1 8.

OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ V C++ V PŘÍKLADECH 8 Proudová knihovna 8.1 Hierarchie proudů... 8-1 8.2 Standardně zavedené proudy... 8-1 8. David MATOUŠEK OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ V C++ V PØÍKLADECH Praha 2011 David Matoušek Objektové programování v C++ v pøíkladech Lektoroval Ing. Bohumil Brtník, Ph.D. Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE C V PŘÍKLADECH 11 Dynamické datové struktury 11.1 Spojové struktury... 11-1 11.2 Příklad PROG_11-01... 11-2 11.

PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE C V PŘÍKLADECH 11 Dynamické datové struktury 11.1 Spojové struktury... 11-1 11.2 Příklad PROG_11-01... 11-2 11. David Matoušek Programování v jazyce C v pøíkladech Praha 2011 David Matoušek Programování v jazyce C v pøíkladech Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

INFORMACE A VNITØNÍ STRUKTURA VESMÍRU Prùzkum v informaèní fyzice Tom Stonier Praha 2002 Professor Tom Stonier, BA, MSc, PhD, FRSA University of Bradford West Yorkshire, DB7 1DP, UK Translation from the

Více

Ladislav Šmejkal Marie Martinásková PLC a automatizace 1 díl Základní pojmy, úvod do programování Kniha je prvním dílem trilogie o programovatelných automatech (systémech PLC, SPS), které jsou dnes jedním

Více

Michal Dobeš ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ALGORITMY V C# Praha 2008 Michal Dobeš Zpracování obrazu a algoritmy v C# Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Zapojení s diodami LED, zapojení s optoèleny, rùzná zapojení, rejstøík 4. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 4. díl Bez pøedchozího písemného

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Swiss Technology KARL BUBENHOFER AG. KABE Farben CZ

Swiss Technology KARL BUBENHOFER AG. KABE Farben CZ Swiss Technology KARL BUBENHOFER AG KABE Farben CZ PREZENTACE NOVÉHO PRODUKTU Jsme výcarská spoleènost KABE Farben s více jak 100 letou tradicí v oboru výroby barev. Prostřednictvím firmy Dova a.s. se

Více

Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Praha 2003 Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Alexandr Krejèiøík DC/DC MÌNIÈE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík DC/DC MÌNIÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Josef Kameš ALTERNATIVNÍ POHON AUTOMOBILÙ 2004 Josef Kameš ALTERNATIVNÍ POHON AUTOMOBILÙ Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli

Více

VHODNÉ POUŽITÍ ZÁKLADNÍCH TYPÙ DESEK HOFATEX. Støecha nad krokve. Typ desek Hofatex. Podlahy. Støecha pod krokve. døevostavby SYSTEM KOMBI SN1

VHODNÉ POUŽITÍ ZÁKLADNÍCH TYPÙ DESEK HOFATEX. Støecha nad krokve. Typ desek Hofatex. Podlahy. Støecha pod krokve. døevostavby SYSTEM KOMBI SN1 HOBRA HOFATEX návody na použití døevovláknitých desek pøednosti desek hofatex: pøírodní materiál z døevního vlákna tepelná izolace a akumulace tepla zvukovì izolaèní vlastnosti propustnost pro vodní páru

Více

APLIKACE MIKROKONTROLÉRŮ PIC32MX

APLIKACE MIKROKONTROLÉRŮ PIC32MX David Matoušek APLIKACE MIKROKONTROLÉRÙ PIC32MX Praha 2014 David Matoušek Aplikace mikrokontrolérù PIC32MX Recenzent Bohumil Brtník Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Daniel Mayer ELEKTRODYNAMIKA V ENERGETICE Praha 2005 Publikace je urèena vysokoškolským i støedoškolským studentùm elektrotechniky a pracovníkùm v energetice, kteøí se vìnují teoretickým problémùm. Navazuje

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod EN E U R O N O R M 4 4 2 Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Senzory a mìøení neelektrických velièin, usmìròovaèe a filtry, elektronické potenciometry, aktivní filtry, komparátory 3. díl Praha 2005 Jan Humlhans

Více

Radislav Martinek SENZORY V PRÙMYSLOVÉ PRAXI Praha 2004 Radislav Martinek SENZORY V PRÙMYSLOVÉ PRAXI Ilustrace Viktorie Vlachová Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást

Více

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Tepelné izolace Ing. Roman Šubrt sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ELASTICKÝ odolné OTEVØENÝ pøírodní SAMOÈISTICÍ lotosový efekt Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Vnìjší kontaktní tepelnì izolaèní systémy ETICS Tytan EOS Certifikované vnìjší tepelnì izolaèní

Více

ELEKTROTECHNICKÁ MÌØENÍ Praha 2002 ELEKTROTECHNICKÁ MÌØENÍ Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

ELEKTRONICKÉ KONSTRUKCE pro zaèáteèníky JOSEF LDMN Praha 2001 Ing Josef Ladman ELEKTRONICKÉ KONSTRUKCE PRO ZÈÁTEÈNÍKY Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

Tomáš Fukátko DETEKCE A MÌØENÍ RÙZNÝCH DRUHÙ ZÁØENÍ Praha 2006 Publikace byla napsána na základì poznámek, nahromadìných autorem bìhem jeho celoživotní odborné èinnosti. Znamená to, že kniha není psána

Více

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohøívá. Vìtrá

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohøívá. Vìtrá Teplovzdušné solární kolektory Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost Ohøívá V závislost na intenzitì sluneè ního záøení ohøívá vnitøní klima objektu øízeným prùbìhem teplovzdušného proudìní. Vìtrá

Více

Marcel Kreidl MÌØENÍ TEPLOTY SENZORY A MÌØICÍ OBVODY Kniha tvoøí první díl pøipravované edice senzorù neelektrických velièin. V knize jsou pøehlednì zpracovány fyzikální principy senzorù teploty a dle

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

Tomáš Fukátko Jaroslav Fukátko TEPLO A CHLAZENÍ V ELEKTRONICE II. Praha 2006 Kniha má umožnit ètenáøi získat rychlý pøehled o problematice tepla a chlazení v oblasti elektroniky. Obsahuje øadu øešených

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2006, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 1 HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy Ing. Pavel Heinrich Technický rozvoj heinrich@heluz.cz 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 2 HELUZ Family 2in1 Výroba cihel

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

THERMO reflexní tepelná izolace podlah

THERMO reflexní tepelná izolace podlah THERMO reflexní tepelná izolace podlah THERMO reflexní tepelná izolace IZOL Splňuje charakteristiky dle ČSN EN 1264 ENERGETICKY EFEKTIVNÍ IZOLAČNÍ KONSTRUKCE PODLAH +++ THERMO REFLEXNÍ tepelná izolace

Více

DODÁVÁME ŘEŠENÍ PRO NOVOSTAVBY

DODÁVÁME ŘEŠENÍ PRO NOVOSTAVBY DODÁVÁME ŘEŠENÍ PRO NOVOSTAVBY DODÁVÁME ŘEŠENÍ PRO NOVOSTAVBY Řešení izolačních konstrukcí podlah zohledňují doporučení české a evropské normy ČSN EN 1264 / DIN EN 1264 Izolace nad vytápěnými místnostmi

Více

Jiøí Hrbáèek Moderní uèebnice programování jednoèipových mikrokontrolérù PIC 1. díl První krùèky pøi tvorbì aplikace Praha 2004 První díl uèebnice se zabývá úplnými základy programování. Výuka probíhá

Více

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky 0 ) QPOR pórobetonová pøesná tvárnice ) QPOR strop ) zateplení, tl. mm ) železobetonový ztužující vìnec ) úložná vrstva pod nosníky ) vrstvy

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

Jak postavit nízkoenergetický dům - Z čeho postavit nízkoenergetický dům

Jak postavit nízkoenergetický dům - Z čeho postavit nízkoenergetický dům Jak postavit nízkoenergetický dům - Z čeho postavit nízkoenergetický dům Leckdy se setkáme s představou, že nízkoenergetický dům je vlastně obyčejný dům s nějakým zateplením navíc. Vášnivé diskuse se vedou

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU PROTOKOL TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU dle ČSN 73 0540 Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ

Více

ŠETŘÍLEK. Martin Koutník, Jan Hubáček. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Kladno Jana Palacha 1840 272 01 KLADNO

ŠETŘÍLEK. Martin Koutník, Jan Hubáček. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Kladno Jana Palacha 1840 272 01 KLADNO Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ŠETŘÍLEK Martin Koutník, Jan Hubáček Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Kladno Jana Palacha 1840 272

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

Jaroslav Doleèek MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY Operaèní zesilovaèe a komparátory 5. díl Praha 2007 Jaroslav Doleèek Moderní uèebnice elektroniky 5. díl Operaèní zesilovaèe a komparátory Bez pøedchozího

Více

APLIKACE ALGORITMŮ ČÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ 1. DÍL

APLIKACE ALGORITMŮ ČÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ 1. DÍL David Matoušek, Bohumil Brtník APLIKACE ALGORITMÙ ÈÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLÙ 1 Praha 2014 David Matoušek, Bohumil Brtník Aplikace algoritmù èíslicového zpracování signálù 1. díl Bez pøedchozího písemného

Více

Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Vladimír Váòa Praha 2004 Vladimír Váòa Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

TECHNICKÉ INFORMACE. Nelson Homes. The Jaela. Jaela

TECHNICKÉ INFORMACE. Nelson Homes. The Jaela. Jaela 12,19 WC P H CZ Nelson Homes TECHNICKÉ INFORMACE Jaela 4+2, počet osob 4. Dům má ideální rozměry pro čtyřčlenou Otevřené místnosti podtrhují kompaktnost n The Jaela OBÝVACÍ POKOJ 3,99 X 5,21 KUCHYN 2,62

Více

Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 PRAKTICKÁ ZAPOJENÍ SE DVÌMA ÈASOVAÈI Praha 1998, AA Praha a BEN - technická literatura Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Generátory, pøístrojové zesilovaèe, mìøicí pøípravky a testery 2. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 2. díl Bez pøedchozího písemného svolení

Více

Michal Geisler a kolektiv Bezdrátové ovládání elektrických spotøebièù duben 2001 Veškeré vysílaèe a pøijímaèe øady BOSys vyrábí a dodává firma ENIKA spol s r o Nádražní 609, Nová Paka 509 01, http://www

Více

VARIANTY ZALOŽENÍ STAVBY Základová deska

VARIANTY ZALOŽENÍ STAVBY Základová deska VARIANTY ZALOŽENÍ STAVBY Základová deska konstrukce spodní obytné části domu Dům je postaven na jednoduché základové desce( pasy, radonová izolace, hydroizolace). Spojení domu ze základovou deskou je prováděno

Více

ZDENÌK VLEÈKO KOL. BIOELEKTRONIK Praha 2005 Zdenìk Valeèko a kol. BIOELEKTRONIK Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Zdroje a mìnièe, nabíjení a baterie 1. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 1. díl Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Luboš Èermák STOPY - FAKTA - SVÌDECTVÍ z historie trati CHOCEÒ - BROUMOV v datech a obrazech Luboš Èermák STOPY - FAKTA - SVÌDECTVÍ z historie trati CHOCEÒ - BROUMOV v datech a obrazech Bez pøedchozího

Více

Energetická náročnost budov

Energetická náročnost budov Energetická náročnost budov Energetická náročnost budov - právní rámec směrnice 2002/91/EC, o energetické náročnosti budov Prováděcí dokument představuje vyhláška 148/2007 Sb., o energetické náročnosti

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

Alexandr Krejèiøík Napájecí zdroje III Pasivní souèástky v napájecích zdrojích a preregulátory - aktivní harmonické filtry Praha 1999 Alexandr Krejèiøík NAPÁJECÍ ZDROJE III - - Pasivní souèástky v napájecích

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace pro požární ochranu a bezpečnost Šikmá střecha Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice.

Více

Antonín Juránek, Miroslav Hrabovský EAGLE návrhový systém plošných spojù pro zaèáteèníky uživatelská a referenèní pøíruèka 2005 Antonín Juránek, Miroslav Hrabovský EAGLE pro zaèáteèníky uživatelská a referenèní

Více

Jan Hájek ZVUKY S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2000, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek ZVUKY S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÝ DŮM HELUZ HIT MATERIÁL HELUZ od 189 000 Kč Víte, že firma HELUZ nabízí 20 variant řešení obvodového zdiva pro pasivní dům HELUZ HIT? můžete

Více

Obsah ÚVOD... 9 JAK SE ROZHODNOUT... 11 PODMÍNKY PRO REALIZACI STAVBY... 21 NEŽ ZAČNETE STAVĚT... 37

Obsah ÚVOD... 9 JAK SE ROZHODNOUT... 11 PODMÍNKY PRO REALIZACI STAVBY... 21 NEŽ ZAČNETE STAVĚT... 37 Obsah ÚVOD..................................................................... 9 JAK SE ROZHODNOUT.......................................... 11 Výběr pozemku..........................................................

Více

VÝHODY STAVEBNÍHO SYSTÉMU

VÝHODY STAVEBNÍHO SYSTÉMU VÝHODY STAVEBNÍHO SYSTÉMU BIOcement je stavební systém vhodný nejen pro stavbu rodinných a bytových domù, ale využívá se taktéž pro výstavbu obèanských objektù napø. administrativní budovy, školy, sportovní

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co patří mezi stavební materiály? pojiva, malty betonové a železobetonové výrobky cihlářské

Více

Použitá technologie pro výstavbu RD :

Použitá technologie pro výstavbu RD : Použitá technologie pro výstavbu RD : ZÁKLAKOVÁ KONSTRUKCE : - Z dvoustupňových pasu. Spodní stupen z monolitického betonu, betonovaný přímo do výkopu bez bednění ZDIVO : - Pasy ze ztraceného bednění FACE-BLOCK

Více

Jaroslav Doleèek MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY 2. díl Polovodièové prvky a elektronky dioda bipolární tranzistor unipolární tranzistor tyristor triak diak trioda vícemøížkové elektronky obrazovka Hallova

Více

Baumit open Premium Baumit open

Baumit open Premium Baumit open Premium Prvotřídní zateplení Zateplení, které dýchá Zcela bez tepelných mostů Se samočisticím efektem Premium PRVOTŘÍDNÍ ZATEPLENÍ Pohodlí a útulnost domova Investoři mají při svých záměrech postavit novostavbu

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více