Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Roman Šubrt TEPELNÉ IZOLACE V OTÁZKÁCH A ODPOVÌDÍCH 2. vydání

2 Publikace Tepelné izolace v otázkách a odpovìdích vychází z autorovy dlouholeté praxe energetického poradce. Její snahou je populární formou odpovìdìt na nejèastìjší dotazy, se kterými se autor pøi poradenství setkával. Jednotlivé otázky jsou sestaveny tak, aby pokud možno v tøinácti kapitolách plnì pokryly bìžné pøípady použití stavebních tepelných izolací. V pøíloze jsou tabulky s nìkterými hodnotami vztahujícími se k tepelným izolacím tak, aby bìžný uživatel nemusel údaje získávat z norem, odborných publikací èi jiných materiálù. Další informace o tepelných izolacích je pochopitelnì možné získat na internetu. Roman Šubrt TEPELNÉ IZOLACE V OTÁZKÁCH A ODPOVÌDÍCH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm nebo jiný postup), zadána do informaèního systému nebo pøenášena v jiné formì èi jinými prostøedky. Autor a nakladatelství nepøejímají záruku za správnost tištìných materiálù. Pøedkládané informace jsou zveøejnìny bez ohledu na pøípadné patenty tøetích osob. Nároky na odškodnìní na základì zmìn, chyb nebo vynechání jsou zásadnì vylouèeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky použité v této knize jsou majetkem jejich vlastníkù. Uvedením nejsou zpochybnìna z toho vyplývající vlastnická práva. Veškerá práva vyhrazena Ing. Roman Šubrt, Praha Nakladatelství BEN technická literatura, Vìšínova 5, Praha 10 Roman Šubrt: TEPELNÉ IZOLACE V OTÁZKÁCH A ODPOVÌDÍCH BEN technická literatura, Praha vydání ISBN

3 STRUÈNÝ OBSAH Seznam vyobrazení Úvodem Energie na vytápìní a finanèní stránka tepelných izolací Novostavby Okna Zateplování podlah a stropù Zateplování stìn Zateplování podkroví Difuze vodní páry, vìtrání, plísnì Tepelné mosty Druhy tepelných izolací Teorie a výpoètové postupy Speciality Infrakamera Panelové a bytové domy Pøílohy A 3 Obsah

4 Obsah Seznam vyobrazení Úvodem Energie na vytápìní a finanèní stránka tepelných izolací Stavím rodinný domek. Èím je nejlepší jej vytápìt? Jaké jsou ceny energií na vytápìní? Které palivo bude v budoucnu nejlevnìjší? Je možné získat nìjaké dotace na zateplování? Prosím vás o zevrubné zhodnocení návratnosti investice zateplení rodinného domu Kolik procent energie uniká z rodinného domku okny? Novostavby Co je to nízkoenergetický a pasivní dùm a kolik takový dùm stojí? Jak silnou tepelnou izolaci má dùm mít? Jaký mají mít tepelný odpor a souèinitel prostupu tepla jednotlivé konstrukce? Z èeho je nejlepší postavit rodinný dùm? Mám vypracovaný projekt na stavbu nepodsklepeného rodinného domu s podkrovím. Zdivo je z cihel Therm, vytápìní bude plynové, v pøízemí èásteènì podlahové, v ostatních místnostech radiátory. Stavebnictví nerozumím, a proto si nechám postavit stavbu na klíè. Kde mohou vznikat nejvìtší problémy a na co bych si mìl dát pozor? Rozhodujeme se využít pøi stavbì RD z dùvodù dobrých tepelnì izolaèních vlastností systém VELOX. Je tøeba se obávat malé prodyšnosti systému? Mám novostavbu z cihel POROTHERM. Nyní se chystám dìlat omítku. Mám tuto stavbu ještì zateplovat? V pøíštím roce plánujeme stavbu rodinného domku, který by mìl být postaven z betonových skoøepinových tvárnic. Jaká je zkušenost s touto stavební technologií? Chceme si postavit srub. Staèí døevìná stìna silná 25 cm, nebo musí být silnìjší? Uvažuji o zateplení rodinného domu postaveného z pórobetonu (Ytong) Pøi vìtru máme v podkroví zimu. Je to tím, že nám stavební firma špatnì udìlala zdi? Nebo co by toho mohlo být pøíèinou? Jaké jsou zkušenosti s nízkoenergetickými domy v ÈR a kde je možné se jimi inspirovat? Roman Šubrt: Tepelné izolace v otázkách a odpovìdích A

5 4 Okna Kolik utíká tepla okny? Je pravda, že jimi uniká nejvíce tepla? Jaká okna jsou nejlepší? Mám starší okna vymìnit za plastová? Jsou z hlediska prevence plísní vhodnìjší okna døevìná? Kde v ostìní má být umístìno okno? Jak daleko od vnitøního nebo vnìjšího líce? Jak lze zlepšit tepelnì izolaèní vlastnosti starých oken? Jaké jsou možnosti výmìny meziokenních vložek u panelového domu? V našem novém bytì jsme vymìnili okna za plastová. Máme je cca 2 týdny a zdá se mi, že se zvýšila vlhkost v bytì a okna jsou neustále zarosená. Mùžete mi poradit, èím to mùže být zpùsobené a jak to odstranit? V obývacím pokoji máme špaletové okno, které se v zimním období nadmìrnì rosí na vnìjším skle. Dá se to nìjak odstranit? Asi pøed rokem nám obec vymìnila v domì stará špaletová okna za okna nová. Dìlníci se s prací pøíliš nepárali nejvíce odflákli zaizolování ostìní oken. V zimì bylo u oken cítit výrazný chlad, pøestože okna sama tìsnila dobøe. Èasem se v bezprostøední blízkosti oken na zdi objevila plíseò. Co s tím? Co máme na našem panelovém domì provést døív zateplit nebo vymìnit okna? Zateplování podlah a stropù Jak je nejlepší izolovat strop mezi posledním podlažím a pùdou? Pùdu nevyužíváme Jaký systém mi doporuèíte k zateplení posledního stropu bytového domu se sedlovou støechou (tvrdý, betonový strop, rok výstavby 1955) Jak zateplit poslední strop u staršího èinžovního domu? Jak máme zateplit plochou støechu? Jde o hurdiskový strop, na nìm je pìnový polystyren a na nìm asfaltová lepenka. Mám pøilepit zespodu na strop kazety z pìnového polystyrenu? Je správné øešení podlahy následující skladbou? Základová deska, hydro/radonová izolace Argo P (4), polštáøe (døevìné hranoly) výška 100 mm, mezi polštáøi výplò izolací Orsil 100 mm a zaklopeno 27 mm palubkami Jak by se daly zvýšit tepelnì-izolaèní vlastnosti škvárobetonové podlahy, která je v obytné místnosti nad sklepem? Existují nìjaké speciální krytiny? A 5 Obsah

6 6 Zateplování stìn Proè je vhodné domy zateplovat? Vyplatí se to vùbec? Jak silnou tepelnou izolaci má dùm mít? Jaký mají mít jednotlivé konstrukce tepelný odpor a souèinitel prostupu tepla? Je možno použít u panelových domù také jinou izolaci než polystyrenovou? Jak tato jiná izolace vychází cenovì ve srovnání s polystyrenovou? Chci provést izolaci vnitøní zdi v dìtském pokoji proti chladu Je možné dodateènì izolovat budovu, v jejímž obvodovém zdivu jsou použity nepálené cihly? S ohledem na kondenzaci vlhkosti ve zdivu, kde by nepálené cihly mohly ztratit pevnost Máme staré vesnické stavení s kamennými zdmi, a proto je nemùžeme podøíznout (a odizolovat proti vlhkosti ze zemì). Jak máme tuto stavbu zateplit? Jaký mají význam reflexní fólie za radiátory? Slyšel jsem, že mohou ušetøit až 6 % tepla Slyšel jsem o tepelné izolaci na bázi odrazivosti tepelného záøení. Prý je možné použít reflexní nátìry speciálními barvami (napøíklad nátìrovou hmotou THERMOSHIELD), anebo reflexní fólie Jak máme nejlépe zateplit rodinný dùm typu OKAL? Jak je možné snížit úniky tepla z panelového domu? Jak se má zateplit hala z betonových prefabrikátù? Jaká tepelná izolace je vhodnìjší na starší rodinný dùm? Pìnový polystyren, nebo minerální vata? Máme panelový dùm na štítu zateplený hliníkovými žaluziemi. Pøipadá mi, že toto zateplení není moc úèinné, alespoò pokud porovnávám spotøebu tepla v našem domì a v sousedním domì, který není vùbec zateplený Bydlíme v rodinném domku, jehož stáøí je cca 50 let. Dùm je omítnut støíkaným bøízolitem. Prosím o radu, zda pøed zateplením budovy polystyrenem je nutné tuto omítku odstranit. Nutno podotknout, že omítka má dobrou pøilnavost Mám rodinný dùm s kamennými zdmi o tlouš ce cca 60 cm. Uvažuji o venkovní izolaci pìnovým polystyrenem, ale nìkde jsem èetl, že od urèité tlouš ky zdi je venkovní izolace prakticky neúèinná. Jaký je váš názor? Chtìl bych tímto požádat o rady týkající se zateplení èi nezateplení novostavby rodinného domu. Cihláøské firmy mì od zateplení odrazují s tím, že dùm nedýchá, drží se v nìm voda. Samozøejmì bych tím pádem 6 Roman Šubrt: Tepelné izolace v otázkách a odpovìdích A

7 nakoupil silnìjší a dražší materiál na zdivo. Naopak firma zabývající se zateplováním pøirozenì svùj systém doporuèuje a námitky cihláøských firem vyvrací Zateplování podkroví Rozhodl jsem se pro rekonstrukci podkroví na obytnou èást. Vzhledem k tomu, že nelze rozebrat støešní krytinu, chci použít fólii za krokve. Lze tento zpùsob øešení použít a kde jsou necitlivìjší místa na úniky tepla? Popøípadì jak mám postupovat pøi realizaci? Kde jsou nejcitlivìjší místa na úniky tepla pøi izolaci podkroví, popøípadì jak mám postupovat pøi realizaci? Dìláme novou støechu nad obytným podkrovím. Tepelná izolace bude mezi krokvemi a pod nimi. Nad ní necháme 4 cm vzduchovou vrstvu. Seshora pak bude bednìní, thérový papír (lepenka A 330 H) a eternit. Zespodu bude sádrokarton a fólie. Kam se má umístit horní fólie? Jaká je nejlepší tepelná izolace na podkroví? Pìnový polystyren nebo minerální vlna ORSIL, ROCKWOLL? Jaké jsou možnosti použití tepelných izolací pøi budování podkroví? Difuze vodní páry, vìtrání, plísnì Jak souvisí tepelné izolace s vlhkostí v konstrukci a proè dochází ke srážení vodní páry ve zdech? Mám dát parotìsnou fólii do stropu? Budu provádìt zateplení stropu mezi pùdou a obytnými místnostmi pod ní. Strop je proveden ze stropních trámù, které jsou zespodu podbity prkny a jsou omítnuty. Seshora jsou pak na stropních trámech prkna a na nich dlaždice položené do škváry. Chci tyto horní vrstvy sundat, pøes stropní trámy položit parotìsnou fólii, mezi trámy dát jako tepelnou izolaci minerální vlnu a seshora paropropustnou fólii a znovu prkna. Je to v poøádku? Zateplujeme panelový dùm a máme spor, zda máme odvìtrávací otvory pro spižírny zrušit a zateplit, èi ponechat? Osadili jsme elektroakumulaèní kamna místo lokálních kamen na hnìdé uhlí. Brzy nato se nám v koutì objevila plíseò. Je to proto, že se snažíme šetøit a v místnosti nyní máme chladnìji? Zateplili jsme starší chalupu. Asi po dvou letech se objevila plíseò na zateplených stìnách u podlahy. Je to proto, že jsme zateplovali pìnovým polystyrenem, který stavbu uzavøel? Je lepší použít na tepelnou izolaci stìny minerální vlnu nebo pìnový polystyren? Slyšel jsem, že když se stìna uzavøe polystyrenem, tak dùm nedýchá A 7 Obsah

8 8.7 Bydlím v panelovém domì (46 bytù). V souèasné dobì zvažujeme výmìnu oken se souèasným zateplením domu. Obávám se, zda souèasným použitím plastových oken a polystyrenového zateplení nebudou byty pøíliš utìsnìny a nedojde ke vzniku plísní v bytech Dojde vlivem netìsností v parozábranì ke vzniku plísní, èi jak jsem snad èetl, i ke zvýšení tepelných ztrát v místnosti? Tepelné mosty Co je to tepelný most a proè tak vadí? Jak mám øešit u nové stavby tepelnou izolaci základu? Kde lze zjistit, jak je možné øešit tepelné mosty? Jak poznám tepelný most? Druhy tepelných izolací Jaké jsou druhy tepelných izolací? Je pravda, že pìnový polystyren sublimuje? Nemusím se bát, že se mi z konstrukce ztratí? Teorie a výpoètové postupy Jak se spoèítají tepelné ztráty objektu? Co je tepelná ztráta objektu a potøeba tepla na vytápìní? Jak se hodnotí potøeba tepla na vytápìní u staveb? Jak se spoèítá, kolik tepla je potøeba na vytápìní? Jaké jsou požadavky na tepelné izolace? Co je to energetický prùkaz a energetický štítek budovy? Rád bych se zeptal, jestli existují nìjaké publikace nebo studie o použití popínavých rostlin na budovì. Zajímal by mì vliv rostlin v létì (jestli snižuje tepelné zatížení budovy oslunìním) i v zimì (jestli snižuje vliv na tepelné ztráty budovy) Jsou nìjaké programy na vypoèítávání tepelného odporu, potøeby tepla na vytápìní a na hodnocení stavby, zda vyhovují její tepelné izolace? Kde se dají sehnat? Jaký vliv má vlhkost zdiva na tepelné ztráty? Proè má být na støeše silnìjší tepelná izolace? Je to proto, že teplo uniká nahoru? Slyšel jsem, že zvýšení teploty v místnosti o 1 C znamená zvýšení spotøeby paliva na vytápìní o 6 %. Je to pravda? Koupil jsem si projekt na novostavbu rodinného domu, ale nikde jsem v nìm nenašel hodnocení, jestli ten dùm splòuje požadavky na potøebu tepla na topení. Má to být souèástí projektu? Roman Šubrt: Tepelné izolace v otázkách a odpovìdích A

9 12 Speciality Chtìl bych si v domì postavit bazén. Na co je tøeba si dát pozor? Infrakamera Zajímá mì infraklamera a chtìl bych si ji koupit. Kde je možné ji koupit a kolik stojí? Mùžete mi infrakamerou zmìøit tepelné ztráty objektu a kolik takové mìøení stojí? Panelové a bytové domy Co to vlastnì je panelový dùm? Vyplatí se jej zateplovat? Jakou má životnost? Jaké jsou jeho výhody a nevýhody? Kolik tepla se v panelovém domì skuteènì mùže ušetøit tepelnými izolacemi? Budeme v panelovém domì vymìòovat okna. Jak nejlépe vìtrat? Je skuteènì možné získat státní dotaci na zateplení paneláku? Jsou podobné dotace i na ostatní domy? Je skuteènì možné získat státní dotaci na zateplení paneláku? Jsou podobné dotace i na ostatní domy? Jak silná má být tepelná izolace rozvodù teplé vody? Pøílohy Seznam vybraných znaèek, velièin a jednotek Vyhlášky, pøedpisy, normy Požadované hodnoty mìrné potøeby tepla pøi vytápìní budov Roèní maximální potøeba energie pro pasivní dùm Tabulka souèinitelù prostupù tepla U nìkterými konstrukcemi Èinitelé teplotní redukce b podle vyhlášky 291/2001 Sb Tabulka dlouhodobì prùmìrných klimatických podmínek v jednotlivých mìstech v ÈR Požadované a doporuèené hodnoty souèinitele prostupu tepla U N pro budovy s pøevažující návrhovou vnitøní teplotou q im = 20 C dle ÈSN / Tabulka nejnižších pøípustných povrchových teplot stavebních konstrukcí pro vnitøní teplotu q ai = +21 C a relativní vlhkost vzduchu j i = 50 % dle ÈSN / Tabulka nejnižších pøípustných povrchových teplot výplní otvorù pro vnitøní teplotu q ai = +21 C a relativní vlhkost vzduchu j i = 50 % dle ÈSN / A 9 Obsah

10 11 Tabulka parametrù propustnosti skel pro sluneèní energii a souèinitelù prostupu tepla U Protokol pro energetický štítek budovy Energetický štítek budovy Pøibližné úèinnosti kotlù a výhøevnosti jednotlivých paliv Procentuální úniky tepla jednotlivými konstrukcemi Vysychání plynosilikátového zdiva Graf závislosti povrchových teplot a tepelných ztrát na umístìní okna Souèinitele tepelné vodivosti l nìkterých materiálù Bilance kondenzace vodní páry ve stìnì pøi rùzných skladbách stìn Barevná obrazová pøíloha Pár slov o nakladatelství

11 Seznam vyobrazení Obr. 1 Ilustrativní obrázek poèítaného domu Obr. 2 Novostavba rodinného domu Obr. 3 Srubová stìna vèetnì základu Obr. 4 Prùbìh teplot ve srubové stìnì , 145 Obr. 5 Podhled lehkého stropu... 34, 145 Obr. 6 Termogram lehkého stropu bez vyvolání podtlaku , 146 Obr. 7 Termogram lehkého stropu s vyvoláním podtlaku , 146 Obr. 8 Termogram vestavby podkroví , 146 Obr. 9 Zimní zahrada... 36, 147 Obr. 10 Schéma tepelných ztrát oknem u pìtikomorového okna Obr. 11 Schéma osazení okna ve stìnì Obr. 12 Prùbìh teplot v místì osazení okna do zdiva , 148 Obr. 13 Schéma zateplení posledního døevìného trámového stropu pod pùdou Climatizérem plus. Obr. 14 Termogram rodinného dvojdomku, kde na levé èásti byla provedena... 49, 148 nástavba a byla zateplena. Na pravé èásti jsou patrné vìtší úniky tepla. Obr. 15 Øez oknem a ukázka místa pronikání vlhkosti konstrukcí pøi zateplení z interiéru. Obr. 16 Fotografie ukotvení tepelné izolace a opláštìní u odvìtrávané fasády , 149 Obr. 17 Øez zateplovanou stìnou u základu Obr. 18 Ukázka panelového domu zatepleného minerální vlnou a plechovými... 61, 149 lamelami. Obr. 19 Ukázka principu vedení tepla u zateplení minerální vlnou a plechovými lamelami. Obr. 20 Schéma detailu napojení štítové stìny na tepelnou izolaci v úrovni stropu podkroví. Obr. 21 Schéma vìtrání pøi vytápìní lokálními palivy Obr. 22 Termogram rodinného domu , 150 Obr. 23 Schéma tepelného mostu u základu Obr. 24 Termogram tepelných mostù v podkroví , 150 Obr. 25 Termogram støechy zateplené pìnovým polystyrénem, který byl... 85, 151 po obvodì sežehnut plamenem. Obr. 26 Prùbìh teplot ve zdivu se zateplením v ustáleném teplotním stavu a s vyznaèením jednotlivých tepelných odporù. Obr. 27 Termogram podkroví, na kterém je patrná nosná èást sádrokartonu , 151 a krovu. Obr. 28 Termogram dvojdomu; pravá polovina domu je zateplena systémem , 151 Rockwool, levá polovina je nezateplena. Obr. 29 Na termogramu je vidìt panelový dùm z roku 1990, jehož jedna èást je 108, 152 zateplena. Zejména na nezateplené èásti jsou patrné problémy panelových domù, jako jsou tøeba chybìjící tepelné izolace ve spojích jednotlivých panelù.. Graf 1 Vývoj požadavkù na tepelný odpor vnìjších zdí Graf 2 Závislost tepelné ztráty na síle izolace a tepelných mostech

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Tepelné izolace Ing. Roman Šubrt sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných

Více

Publikace. Snížení spotřeby tepla na vytápění obytných budov při zateplení neprůsvitných obvodových stěn ENERGIE. OPET Czech Republic OPET CR

Publikace. Snížení spotřeby tepla na vytápění obytných budov při zateplení neprůsvitných obvodových stěn ENERGIE. OPET Czech Republic OPET CR OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Snížení spotřeby tepla na vytápění obytných budov při zateplení neprůsvitných obvodových stěn ENERGIE Brno 2001 OPET CR Organizace na Podporu

Více

Tepelnì technické vady a poruchy

Tepelnì technické vady a poruchy OPET Czech Republic OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Tepelnì technické vady a poruchy panelových budov a jejich sanace ENERGIE Praha/Brno 2002 OPET Czech Republic OPET

Více

záøí 2007, roèník 7, èíslo 2

záøí 2007, roèník 7, èíslo 2 Zwww.sbdcv.cz záøí 007, roèník 7, èíslo pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Zpráva pøedstavenstva SBD Na stranì najdete text, který byl prezentován na shromáždìní delegátù 8. èervna 007. Výsledky hospodaøení

Více

Energy Centre Èeské Budìjovice. Úspory elektøiny v domácnosti

Energy Centre Èeské Budìjovice. Úspory elektøiny v domácnosti Energy Centre Èeské Budìjovice Úspory elektøiny v domácnosti Úvod Svìt, ve kterém žijeme, se mìní. Leccos z toho, co bylo døíve nevýznamné, se stává dùležitým a naopak. Døíve platilo, že nejvíce energie

Více

ENERGETIKA V PØÍKLADECH ZBYNÌK IBLER A KOL ENERGETIKA V PØÍKLADECH Praha 2003 Zbynìk Ibler a kol ENERGETIKA V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

STAVEBNÍ FYZIKA NÁVRH A POSUZOVÁNÍ STAVEB Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY

STAVEBNÍ FYZIKA NÁVRH A POSUZOVÁNÍ STAVEB Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY STAVEBNÍ FYZIKA NÁVRH A POSUZOVÁNÍ STAVEB Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY Návrh a posuzování staveb z hlediska stavební fyziky Technická příručka pro žáky středních průmyslových škol stavebních oboru 36-47-M/01

Více

ZBYNÌK IBLER A KOL TECHNICKÝ PRÙVODCE ENERGETIKA Praha 2002 Publikace Technický prùvodce energetika obsahuje souhrn dùležitých informací z oblasti elektrárenství a teplárenství, potøebných pro pracovníky

Více

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce Zwww.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Na stranì 4 se mùžete podívat, co se dìje s novou správní budovou, kam se bude družstvo stìhovat.

Více

Vyladìná plastová okna... O spoleènosti LOMAX Firma LOMAX & Co spol. s.r.o. vznikla v roce 1992 a dnes je nejvìtším výrobcem garážových vrat, pøedokenních rolet a plotù a bran v ÈR. Sídlo firmy se nachází

Více

S energií efektivně. Příručka pro energeticky efektivní domácnost. hlavní město praha

S energií efektivně. Příručka pro energeticky efektivní domácnost. hlavní město praha hlavní město praha S energií efektivně Příručka pro energeticky efektivní domácnost Úspory elektřiny v domácnosti Úspory tepla při vytápění a ohřevu teplé vody Jak vybrat správný zdroj tepla Fotovoltaické

Více

Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku

Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku Technické izolace Leden 2009 Obsah Zajištìní vlastní investice... 3 Proè zvolit izolace Paroc pro prùmysl?... 4 Zpracovatelský prùmysl... 6 Elektrárny... 8 Izolaèní

Více

HRAJ A VYHRAJ. Opalujte se zdravì! GPS SUPER CENA! DROZD pomáhá na cestách. Poradna zdravé výživy DØEVOSTAVBY, KROVY, STØECHY

HRAJ A VYHRAJ. Opalujte se zdravì! GPS SUPER CENA! DROZD pomáhá na cestách. Poradna zdravé výživy DØEVOSTAVBY, KROVY, STØECHY 0,- Kè DØEVOSTAVBY, KROVY, STØECHY GPS CI A G I V NA Sokolov, Mìstská tržnice, 1. patro Sklo 1,1 + 5 komorový systém ç w Pøijedeme, poradíme, zamìøíme w Rychle, odbornì, kvalitnì w Záruka 5 let w Zednické

Více

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Intelligent Energy Europe REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Název Návod pro komplexní regenerace Autor Juraj Hazucha, Centrum pasivního domu, Česká republika Tato publikace byla zhotovena

Více

Rady, tipy, informace tipy, informace

Rady, tipy, informace tipy, informace Pasivní dům Pasivní domy Rady, Rady, tipy, tipy, informace informace Obsah Co je pasivní dům? 2 Tepelné ztráty a zisky 3 Pozemek 4 Projekt 6 Jaký dům zvolit? 7 Interiér 9 Materiály pro stavbu 11 Lehké

Více

JAK ZATEPLIT FASÁDU SPRÁVNĚ A BEZ CHYB

JAK ZATEPLIT FASÁDU SPRÁVNĚ A BEZ CHYB JAK ZATEPLIT FASÁDU SPRÁVNĚ A BEZ CHYB Zkušenosti postřehy tipy a rady ROMAN STUDENÝ Rád bych poděkoval všem, co mi pomohli s realizací této knihy. Především společnostem BAUMIT, CERESIT, WEBER TERRANOVA,

Více

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zdeňka Fricová, DiS obor oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více

magazín KM BETA Chystáte se rekonstruovat? pro vaši střechu Pasivní dům Tipy a rady Jak se staví: ze systému Sendwix Jedna místnost navíc

magazín KM BETA Chystáte se rekonstruovat? pro vaši střechu Pasivní dům Tipy a rady Jak se staví: ze systému Sendwix Jedna místnost navíc 2/2011 firemní časopis KM BETA magazín Tipy a rady pro vaši střechu Chystáte se rekonstruovat? Jak se staví: Pasivní dům ze systému Sendwix chytrá stavba Jedna místnost navíc Relax Víno, které chutná KM_Beta_02_2011.indd

Více

Příručka typologií obytných budov

Příručka typologií obytných budov Typologický přístup k hodnocení energetické účinnosti bytového fondu Příručka typologií obytných budov s příklady opatření ke snížení jejich energetické náročnosti ČESKÁ REPUBLIKA STÚ-K, a.s. Saveljevova

Více

Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti budov, dynamická simulace teploty v nízkoenergetické budově

Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti budov, dynamická simulace teploty v nízkoenergetické budově VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební práce ve studijním programu 36 07 V NÍZKONÁKLADOVÝ NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti

Více

Pavel Pokorný BLENDER nauète se 3D grafiku 2. aktualizované a rozšíøené vydání Praha 2009 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat pøedevším Pavlovi Èernohousovi, který mi pomohl se s Blenderem seznámit a poznat,

Více

OPET Czech Republic OPET CR. Publikace. Možnosti úspor energie při výrobě, rozvodu a spotřebě stlačeného vzduchu v České republice

OPET Czech Republic OPET CR. Publikace. Možnosti úspor energie při výrobě, rozvodu a spotřebě stlačeného vzduchu v České republice OPET Czech Republic OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Možnosti úspor energie při výrobě, rozvodu a spotřebě stlačeného vzduchu v České republice ENERGIE Praha 2002 OPET

Více

Rekonstrukce rodinného domu 100 pů

Rekonstrukce rodinného domu 100 pů Knihu nemusíte číst od začátku do konce, vybrat si můžete jen to téma, které vás zajímá. 100 pů (100 dobrých rad) je rozdělených do dese přehledných kapitol: PRVNÍ OTÁZKY CO SKRÝVÁ STARÝ DŮM PORUCHY STAVEBNÍ

Více

Pasivní a nulové budovy od návrhu K realizaci A ProvoZu

Pasivní a nulové budovy od návrhu K realizaci A ProvoZu Pasivní a nulové budovy od návrhu K realizaci A ProvoZu vzdělávací oblast Stavitelství a správa budov Pasivní a nulové budovy od návrhu K realizaci A ProvoZu vzdělávací oblast Stavitelství a správa budov

Více

TEPELNÉ MOSTY PRO NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY. 85 prověřených a spočítaných stavebních detailů. Roman Šubrt a kolektiv.

TEPELNÉ MOSTY PRO NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY. 85 prověřených a spočítaných stavebních detailů. Roman Šubrt a kolektiv. Roman Šubrt a kolektiv TEPELNÉ MOSTY PRO NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY 85 prověřených a spočítaných stavebních detailů Detail 43 Práh dveří na terasu stavitel Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Více

ISOVER pro fasádní zateplovací systémy

ISOVER pro fasádní zateplovací systémy Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací ISOVER pro fasádní zateplovací systémy Informace pro projektanty a realizační firmy Minerální vata Pěnový polystyren XPS Kombinované izolace

Více

STÚ-E a.s. EKONOMICKÉ POSUZOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ V BUDOVÁCH 2001

STÚ-E a.s. EKONOMICKÉ POSUZOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ V BUDOVÁCH 2001 OBSAH 1.0 ÚVOD... 1 2.0 VÝBĚR TYPICKÝCH STAVEBNÍCH FUNKČNÍCH DÍLŮ A ŘEŠENÍ BUDOV BYTOVÝCH PANELOVÝCH, BYTOVÝCH TRADIČNÍCH, RODINNÝCH DOMŮ, ŠKOLNÍ BUDOVY TRADIČNÍ A V TECHNOLOGII MONTOVANÉHO SKELETU, ADMINISTRATIVNÍ

Více

1. Jak vidí slabozraký èlovìk...str. 2. 2. Správnì si posvítit...str. 5. 2.1. Intenzita osvìtlení...str. 6. 2.2. Kontrast a rozlo ení jasù...str.

1. Jak vidí slabozraký èlovìk...str. 2. 2. Správnì si posvítit...str. 5. 2.1. Intenzita osvìtlení...str. 6. 2.2. Kontrast a rozlo ení jasù...str. OBSAH 1. Jak vidí slabozraký èlovìk...str. 2 2. Správnì si posvítit...str. 5 2.1. Intenzita osvìtlení...str. 6 2.2. Kontrast a rozlo ení jasù...str. 8 2.3. Barva svìtla a barva pøedmìtù...str. 9 2.4. Rovnomìrnost

Více

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Ing. Belica Petr Ing. Hlaváč Josef Kubešová Marie Lenža Libor Ing. Mužík Miloslav Ing. Panovec Zbislav, CSc. Ing. Štekl Zdeněk Ing. Tesaříková

Více