Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Roman Šubrt TEPELNÉ IZOLACE V OTÁZKÁCH A ODPOVÌDÍCH 2. vydání

2 Publikace Tepelné izolace v otázkách a odpovìdích vychází z autorovy dlouholeté praxe energetického poradce. Její snahou je populární formou odpovìdìt na nejèastìjší dotazy, se kterými se autor pøi poradenství setkával. Jednotlivé otázky jsou sestaveny tak, aby pokud možno v tøinácti kapitolách plnì pokryly bìžné pøípady použití stavebních tepelných izolací. V pøíloze jsou tabulky s nìkterými hodnotami vztahujícími se k tepelným izolacím tak, aby bìžný uživatel nemusel údaje získávat z norem, odborných publikací èi jiných materiálù. Další informace o tepelných izolacích je pochopitelnì možné získat na internetu. Roman Šubrt TEPELNÉ IZOLACE V OTÁZKÁCH A ODPOVÌDÍCH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm nebo jiný postup), zadána do informaèního systému nebo pøenášena v jiné formì èi jinými prostøedky. Autor a nakladatelství nepøejímají záruku za správnost tištìných materiálù. Pøedkládané informace jsou zveøejnìny bez ohledu na pøípadné patenty tøetích osob. Nároky na odškodnìní na základì zmìn, chyb nebo vynechání jsou zásadnì vylouèeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky použité v této knize jsou majetkem jejich vlastníkù. Uvedením nejsou zpochybnìna z toho vyplývající vlastnická práva. Veškerá práva vyhrazena Ing. Roman Šubrt, Praha Nakladatelství BEN technická literatura, Vìšínova 5, Praha 10 Roman Šubrt: TEPELNÉ IZOLACE V OTÁZKÁCH A ODPOVÌDÍCH BEN technická literatura, Praha vydání ISBN

3 STRUÈNÝ OBSAH Seznam vyobrazení Úvodem Energie na vytápìní a finanèní stránka tepelných izolací Novostavby Okna Zateplování podlah a stropù Zateplování stìn Zateplování podkroví Difuze vodní páry, vìtrání, plísnì Tepelné mosty Druhy tepelných izolací Teorie a výpoètové postupy Speciality Infrakamera Panelové a bytové domy Pøílohy A 3 Obsah

4 Obsah Seznam vyobrazení Úvodem Energie na vytápìní a finanèní stránka tepelných izolací Stavím rodinný domek. Èím je nejlepší jej vytápìt? Jaké jsou ceny energií na vytápìní? Které palivo bude v budoucnu nejlevnìjší? Je možné získat nìjaké dotace na zateplování? Prosím vás o zevrubné zhodnocení návratnosti investice zateplení rodinného domu Kolik procent energie uniká z rodinného domku okny? Novostavby Co je to nízkoenergetický a pasivní dùm a kolik takový dùm stojí? Jak silnou tepelnou izolaci má dùm mít? Jaký mají mít tepelný odpor a souèinitel prostupu tepla jednotlivé konstrukce? Z èeho je nejlepší postavit rodinný dùm? Mám vypracovaný projekt na stavbu nepodsklepeného rodinného domu s podkrovím. Zdivo je z cihel Therm, vytápìní bude plynové, v pøízemí èásteènì podlahové, v ostatních místnostech radiátory. Stavebnictví nerozumím, a proto si nechám postavit stavbu na klíè. Kde mohou vznikat nejvìtší problémy a na co bych si mìl dát pozor? Rozhodujeme se využít pøi stavbì RD z dùvodù dobrých tepelnì izolaèních vlastností systém VELOX. Je tøeba se obávat malé prodyšnosti systému? Mám novostavbu z cihel POROTHERM. Nyní se chystám dìlat omítku. Mám tuto stavbu ještì zateplovat? V pøíštím roce plánujeme stavbu rodinného domku, který by mìl být postaven z betonových skoøepinových tvárnic. Jaká je zkušenost s touto stavební technologií? Chceme si postavit srub. Staèí døevìná stìna silná 25 cm, nebo musí být silnìjší? Uvažuji o zateplení rodinného domu postaveného z pórobetonu (Ytong) Pøi vìtru máme v podkroví zimu. Je to tím, že nám stavební firma špatnì udìlala zdi? Nebo co by toho mohlo být pøíèinou? Jaké jsou zkušenosti s nízkoenergetickými domy v ÈR a kde je možné se jimi inspirovat? Roman Šubrt: Tepelné izolace v otázkách a odpovìdích A

5 4 Okna Kolik utíká tepla okny? Je pravda, že jimi uniká nejvíce tepla? Jaká okna jsou nejlepší? Mám starší okna vymìnit za plastová? Jsou z hlediska prevence plísní vhodnìjší okna døevìná? Kde v ostìní má být umístìno okno? Jak daleko od vnitøního nebo vnìjšího líce? Jak lze zlepšit tepelnì izolaèní vlastnosti starých oken? Jaké jsou možnosti výmìny meziokenních vložek u panelového domu? V našem novém bytì jsme vymìnili okna za plastová. Máme je cca 2 týdny a zdá se mi, že se zvýšila vlhkost v bytì a okna jsou neustále zarosená. Mùžete mi poradit, èím to mùže být zpùsobené a jak to odstranit? V obývacím pokoji máme špaletové okno, které se v zimním období nadmìrnì rosí na vnìjším skle. Dá se to nìjak odstranit? Asi pøed rokem nám obec vymìnila v domì stará špaletová okna za okna nová. Dìlníci se s prací pøíliš nepárali nejvíce odflákli zaizolování ostìní oken. V zimì bylo u oken cítit výrazný chlad, pøestože okna sama tìsnila dobøe. Èasem se v bezprostøední blízkosti oken na zdi objevila plíseò. Co s tím? Co máme na našem panelovém domì provést døív zateplit nebo vymìnit okna? Zateplování podlah a stropù Jak je nejlepší izolovat strop mezi posledním podlažím a pùdou? Pùdu nevyužíváme Jaký systém mi doporuèíte k zateplení posledního stropu bytového domu se sedlovou støechou (tvrdý, betonový strop, rok výstavby 1955) Jak zateplit poslední strop u staršího èinžovního domu? Jak máme zateplit plochou støechu? Jde o hurdiskový strop, na nìm je pìnový polystyren a na nìm asfaltová lepenka. Mám pøilepit zespodu na strop kazety z pìnového polystyrenu? Je správné øešení podlahy následující skladbou? Základová deska, hydro/radonová izolace Argo P (4), polštáøe (døevìné hranoly) výška 100 mm, mezi polštáøi výplò izolací Orsil 100 mm a zaklopeno 27 mm palubkami Jak by se daly zvýšit tepelnì-izolaèní vlastnosti škvárobetonové podlahy, která je v obytné místnosti nad sklepem? Existují nìjaké speciální krytiny? A 5 Obsah

6 6 Zateplování stìn Proè je vhodné domy zateplovat? Vyplatí se to vùbec? Jak silnou tepelnou izolaci má dùm mít? Jaký mají mít jednotlivé konstrukce tepelný odpor a souèinitel prostupu tepla? Je možno použít u panelových domù také jinou izolaci než polystyrenovou? Jak tato jiná izolace vychází cenovì ve srovnání s polystyrenovou? Chci provést izolaci vnitøní zdi v dìtském pokoji proti chladu Je možné dodateènì izolovat budovu, v jejímž obvodovém zdivu jsou použity nepálené cihly? S ohledem na kondenzaci vlhkosti ve zdivu, kde by nepálené cihly mohly ztratit pevnost Máme staré vesnické stavení s kamennými zdmi, a proto je nemùžeme podøíznout (a odizolovat proti vlhkosti ze zemì). Jak máme tuto stavbu zateplit? Jaký mají význam reflexní fólie za radiátory? Slyšel jsem, že mohou ušetøit až 6 % tepla Slyšel jsem o tepelné izolaci na bázi odrazivosti tepelného záøení. Prý je možné použít reflexní nátìry speciálními barvami (napøíklad nátìrovou hmotou THERMOSHIELD), anebo reflexní fólie Jak máme nejlépe zateplit rodinný dùm typu OKAL? Jak je možné snížit úniky tepla z panelového domu? Jak se má zateplit hala z betonových prefabrikátù? Jaká tepelná izolace je vhodnìjší na starší rodinný dùm? Pìnový polystyren, nebo minerální vata? Máme panelový dùm na štítu zateplený hliníkovými žaluziemi. Pøipadá mi, že toto zateplení není moc úèinné, alespoò pokud porovnávám spotøebu tepla v našem domì a v sousedním domì, který není vùbec zateplený Bydlíme v rodinném domku, jehož stáøí je cca 50 let. Dùm je omítnut støíkaným bøízolitem. Prosím o radu, zda pøed zateplením budovy polystyrenem je nutné tuto omítku odstranit. Nutno podotknout, že omítka má dobrou pøilnavost Mám rodinný dùm s kamennými zdmi o tlouš ce cca 60 cm. Uvažuji o venkovní izolaci pìnovým polystyrenem, ale nìkde jsem èetl, že od urèité tlouš ky zdi je venkovní izolace prakticky neúèinná. Jaký je váš názor? Chtìl bych tímto požádat o rady týkající se zateplení èi nezateplení novostavby rodinného domu. Cihláøské firmy mì od zateplení odrazují s tím, že dùm nedýchá, drží se v nìm voda. Samozøejmì bych tím pádem 6 Roman Šubrt: Tepelné izolace v otázkách a odpovìdích A

7 nakoupil silnìjší a dražší materiál na zdivo. Naopak firma zabývající se zateplováním pøirozenì svùj systém doporuèuje a námitky cihláøských firem vyvrací Zateplování podkroví Rozhodl jsem se pro rekonstrukci podkroví na obytnou èást. Vzhledem k tomu, že nelze rozebrat støešní krytinu, chci použít fólii za krokve. Lze tento zpùsob øešení použít a kde jsou necitlivìjší místa na úniky tepla? Popøípadì jak mám postupovat pøi realizaci? Kde jsou nejcitlivìjší místa na úniky tepla pøi izolaci podkroví, popøípadì jak mám postupovat pøi realizaci? Dìláme novou støechu nad obytným podkrovím. Tepelná izolace bude mezi krokvemi a pod nimi. Nad ní necháme 4 cm vzduchovou vrstvu. Seshora pak bude bednìní, thérový papír (lepenka A 330 H) a eternit. Zespodu bude sádrokarton a fólie. Kam se má umístit horní fólie? Jaká je nejlepší tepelná izolace na podkroví? Pìnový polystyren nebo minerální vlna ORSIL, ROCKWOLL? Jaké jsou možnosti použití tepelných izolací pøi budování podkroví? Difuze vodní páry, vìtrání, plísnì Jak souvisí tepelné izolace s vlhkostí v konstrukci a proè dochází ke srážení vodní páry ve zdech? Mám dát parotìsnou fólii do stropu? Budu provádìt zateplení stropu mezi pùdou a obytnými místnostmi pod ní. Strop je proveden ze stropních trámù, které jsou zespodu podbity prkny a jsou omítnuty. Seshora jsou pak na stropních trámech prkna a na nich dlaždice položené do škváry. Chci tyto horní vrstvy sundat, pøes stropní trámy položit parotìsnou fólii, mezi trámy dát jako tepelnou izolaci minerální vlnu a seshora paropropustnou fólii a znovu prkna. Je to v poøádku? Zateplujeme panelový dùm a máme spor, zda máme odvìtrávací otvory pro spižírny zrušit a zateplit, èi ponechat? Osadili jsme elektroakumulaèní kamna místo lokálních kamen na hnìdé uhlí. Brzy nato se nám v koutì objevila plíseò. Je to proto, že se snažíme šetøit a v místnosti nyní máme chladnìji? Zateplili jsme starší chalupu. Asi po dvou letech se objevila plíseò na zateplených stìnách u podlahy. Je to proto, že jsme zateplovali pìnovým polystyrenem, který stavbu uzavøel? Je lepší použít na tepelnou izolaci stìny minerální vlnu nebo pìnový polystyren? Slyšel jsem, že když se stìna uzavøe polystyrenem, tak dùm nedýchá A 7 Obsah

8 8.7 Bydlím v panelovém domì (46 bytù). V souèasné dobì zvažujeme výmìnu oken se souèasným zateplením domu. Obávám se, zda souèasným použitím plastových oken a polystyrenového zateplení nebudou byty pøíliš utìsnìny a nedojde ke vzniku plísní v bytech Dojde vlivem netìsností v parozábranì ke vzniku plísní, èi jak jsem snad èetl, i ke zvýšení tepelných ztrát v místnosti? Tepelné mosty Co je to tepelný most a proè tak vadí? Jak mám øešit u nové stavby tepelnou izolaci základu? Kde lze zjistit, jak je možné øešit tepelné mosty? Jak poznám tepelný most? Druhy tepelných izolací Jaké jsou druhy tepelných izolací? Je pravda, že pìnový polystyren sublimuje? Nemusím se bát, že se mi z konstrukce ztratí? Teorie a výpoètové postupy Jak se spoèítají tepelné ztráty objektu? Co je tepelná ztráta objektu a potøeba tepla na vytápìní? Jak se hodnotí potøeba tepla na vytápìní u staveb? Jak se spoèítá, kolik tepla je potøeba na vytápìní? Jaké jsou požadavky na tepelné izolace? Co je to energetický prùkaz a energetický štítek budovy? Rád bych se zeptal, jestli existují nìjaké publikace nebo studie o použití popínavých rostlin na budovì. Zajímal by mì vliv rostlin v létì (jestli snižuje tepelné zatížení budovy oslunìním) i v zimì (jestli snižuje vliv na tepelné ztráty budovy) Jsou nìjaké programy na vypoèítávání tepelného odporu, potøeby tepla na vytápìní a na hodnocení stavby, zda vyhovují její tepelné izolace? Kde se dají sehnat? Jaký vliv má vlhkost zdiva na tepelné ztráty? Proè má být na støeše silnìjší tepelná izolace? Je to proto, že teplo uniká nahoru? Slyšel jsem, že zvýšení teploty v místnosti o 1 C znamená zvýšení spotøeby paliva na vytápìní o 6 %. Je to pravda? Koupil jsem si projekt na novostavbu rodinného domu, ale nikde jsem v nìm nenašel hodnocení, jestli ten dùm splòuje požadavky na potøebu tepla na topení. Má to být souèástí projektu? Roman Šubrt: Tepelné izolace v otázkách a odpovìdích A

9 12 Speciality Chtìl bych si v domì postavit bazén. Na co je tøeba si dát pozor? Infrakamera Zajímá mì infraklamera a chtìl bych si ji koupit. Kde je možné ji koupit a kolik stojí? Mùžete mi infrakamerou zmìøit tepelné ztráty objektu a kolik takové mìøení stojí? Panelové a bytové domy Co to vlastnì je panelový dùm? Vyplatí se jej zateplovat? Jakou má životnost? Jaké jsou jeho výhody a nevýhody? Kolik tepla se v panelovém domì skuteènì mùže ušetøit tepelnými izolacemi? Budeme v panelovém domì vymìòovat okna. Jak nejlépe vìtrat? Je skuteènì možné získat státní dotaci na zateplení paneláku? Jsou podobné dotace i na ostatní domy? Je skuteènì možné získat státní dotaci na zateplení paneláku? Jsou podobné dotace i na ostatní domy? Jak silná má být tepelná izolace rozvodù teplé vody? Pøílohy Seznam vybraných znaèek, velièin a jednotek Vyhlášky, pøedpisy, normy Požadované hodnoty mìrné potøeby tepla pøi vytápìní budov Roèní maximální potøeba energie pro pasivní dùm Tabulka souèinitelù prostupù tepla U nìkterými konstrukcemi Èinitelé teplotní redukce b podle vyhlášky 291/2001 Sb Tabulka dlouhodobì prùmìrných klimatických podmínek v jednotlivých mìstech v ÈR Požadované a doporuèené hodnoty souèinitele prostupu tepla U N pro budovy s pøevažující návrhovou vnitøní teplotou q im = 20 C dle ÈSN / Tabulka nejnižších pøípustných povrchových teplot stavebních konstrukcí pro vnitøní teplotu q ai = +21 C a relativní vlhkost vzduchu j i = 50 % dle ÈSN / Tabulka nejnižších pøípustných povrchových teplot výplní otvorù pro vnitøní teplotu q ai = +21 C a relativní vlhkost vzduchu j i = 50 % dle ÈSN / A 9 Obsah

10 11 Tabulka parametrù propustnosti skel pro sluneèní energii a souèinitelù prostupu tepla U Protokol pro energetický štítek budovy Energetický štítek budovy Pøibližné úèinnosti kotlù a výhøevnosti jednotlivých paliv Procentuální úniky tepla jednotlivými konstrukcemi Vysychání plynosilikátového zdiva Graf závislosti povrchových teplot a tepelných ztrát na umístìní okna Souèinitele tepelné vodivosti l nìkterých materiálù Bilance kondenzace vodní páry ve stìnì pøi rùzných skladbách stìn Barevná obrazová pøíloha Pár slov o nakladatelství

11 Seznam vyobrazení Obr. 1 Ilustrativní obrázek poèítaného domu Obr. 2 Novostavba rodinného domu Obr. 3 Srubová stìna vèetnì základu Obr. 4 Prùbìh teplot ve srubové stìnì , 145 Obr. 5 Podhled lehkého stropu... 34, 145 Obr. 6 Termogram lehkého stropu bez vyvolání podtlaku , 146 Obr. 7 Termogram lehkého stropu s vyvoláním podtlaku , 146 Obr. 8 Termogram vestavby podkroví , 146 Obr. 9 Zimní zahrada... 36, 147 Obr. 10 Schéma tepelných ztrát oknem u pìtikomorového okna Obr. 11 Schéma osazení okna ve stìnì Obr. 12 Prùbìh teplot v místì osazení okna do zdiva , 148 Obr. 13 Schéma zateplení posledního døevìného trámového stropu pod pùdou Climatizérem plus. Obr. 14 Termogram rodinného dvojdomku, kde na levé èásti byla provedena... 49, 148 nástavba a byla zateplena. Na pravé èásti jsou patrné vìtší úniky tepla. Obr. 15 Øez oknem a ukázka místa pronikání vlhkosti konstrukcí pøi zateplení z interiéru. Obr. 16 Fotografie ukotvení tepelné izolace a opláštìní u odvìtrávané fasády , 149 Obr. 17 Øez zateplovanou stìnou u základu Obr. 18 Ukázka panelového domu zatepleného minerální vlnou a plechovými... 61, 149 lamelami. Obr. 19 Ukázka principu vedení tepla u zateplení minerální vlnou a plechovými lamelami. Obr. 20 Schéma detailu napojení štítové stìny na tepelnou izolaci v úrovni stropu podkroví. Obr. 21 Schéma vìtrání pøi vytápìní lokálními palivy Obr. 22 Termogram rodinného domu , 150 Obr. 23 Schéma tepelného mostu u základu Obr. 24 Termogram tepelných mostù v podkroví , 150 Obr. 25 Termogram støechy zateplené pìnovým polystyrénem, který byl... 85, 151 po obvodì sežehnut plamenem. Obr. 26 Prùbìh teplot ve zdivu se zateplením v ustáleném teplotním stavu a s vyznaèením jednotlivých tepelných odporù. Obr. 27 Termogram podkroví, na kterém je patrná nosná èást sádrokartonu , 151 a krovu. Obr. 28 Termogram dvojdomu; pravá polovina domu je zateplena systémem , 151 Rockwool, levá polovina je nezateplena. Obr. 29 Na termogramu je vidìt panelový dùm z roku 1990, jehož jedna èást je 108, 152 zateplena. Zejména na nezateplené èásti jsou patrné problémy panelových domù, jako jsou tøeba chybìjící tepelné izolace ve spojích jednotlivých panelù.. Graf 1 Vývoj požadavkù na tepelný odpor vnìjších zdí Graf 2 Závislost tepelné ztráty na síle izolace a tepelných mostech

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

KONFIGURACE ROZSÁHLÝCH DATOVÝCH SYSTÉMÙ V PROSTØEDÍ OPERAÈNÍHO SYSTÉMU UNIX Zdenìk Maøík Praha 2001 Motto: Moderní servery podnikové úrovnì vykazují velmi vysoké výkony a velmi vysoké teoretické konfiguraèní

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního Bohumil BRTNÍK, David MATOUŠEK ELEKTRONICKÉ PRVKY Praha 2011 Tato monografie byla vypracována a publikována s podporou Rozvojového projektu VŠPJ na rok 2011. Bohumil Brtník, David Matoušek Elektronické

Více

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Tepelné izolace Ing. Roman Šubrt sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných

Více

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ELASTICKÝ odolné OTEVØENÝ pøírodní SAMOÈISTICÍ lotosový efekt Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Vnìjší kontaktní tepelnì izolaèní systémy ETICS Tytan EOS Certifikované vnìjší tepelnì izolaèní

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

THERMO reflexní tepelná izolace podlah

THERMO reflexní tepelná izolace podlah THERMO reflexní tepelná izolace podlah THERMO reflexní tepelná izolace IZOL Splňuje charakteristiky dle ČSN EN 1264 ENERGETICKY EFEKTIVNÍ IZOLAČNÍ KONSTRUKCE PODLAH +++ THERMO REFLEXNÍ tepelná izolace

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete 2012 Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. Tepelné ztráty v domech jsou způsobeny prostupem tepla konstrukcemi s nedostatečným tepelným odporem nebo prouděním

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU NÍZKOENERGETICKÝ DŮM V PARAMETRECH PASIVU!!! RODINNÝ DŮM TÉMĚŘ BEZ VYTÁPĚNÍ LZE UŠETŘIT AŽ 70% V PROVOZNÍCH NÁKLADECH! RODINNÉ DOMKY S NEUVĚŘITELNÝMI TEPELNÝMI ZTRÁTAMI 5-6,4 A 8 KW. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Miloslav Hrdý Kunčice p.ondř. 686, PSČ 739 13 IČO 45161364 tel: 721 828 353 Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Připraveno pro: Nábřeží kpt.nálepky 471 339 01 Klatovy 732766276

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny.

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny. d ř e v o s t a v b y Dřevěný dům životní styl Stavební společnost ných objektů. RENO Vám nabízí 13 let zkušeností se stavbami dřevě- Vyrábíme a dodáváme pro Vás rodinné domy, rekreační objekty,penziony,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

15. Požární ochrana budov

15. Požární ochrana budov 15. Požární ochrana budov Øešení požární bezpeènosti stavebních objektù vychází ze dvou základních norem: ÈSN 73 0802 Požární bezpeènost staveb Nevýrobní objekty ÈSN 73 0804 Požární bezpeènost staveb Výrobní

Více

Obsah. Úvod... 7. Vytápění domů a bytů

Obsah. Úvod... 7. Vytápění domů a bytů Copyright Obsah Úvod... 7 1. Tepelná pohoda... 9 1.1 Teplota vzduchu... 10 1.2 Vlhkost vzduchu... 11 1.3 Tepelné ztráty a tepelné izolace... 12 1.4 Výměna vzduchu... 16 2. Rozhodovací kritéria pro volbu

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Tepelné mosty v pasivních domech

Tepelné mosty v pasivních domech ing. Roman Šubrt Energy Consulting Tepelné mosty v pasivních domech e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 96 54 Sdružení Energy Consulting - KATALOG TEPELNÝCH MOSTŮ, Běžné detaily - Podklady pro

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

Infračervená termografie ve stavebnictví

Infračervená termografie ve stavebnictví Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

Obsah dodaného materiálu na stavbu domu svépomocí. Tento stavebnicový systém Modul-LEG byl vyroben přímo pro stavby domu svépomocí

Obsah dodaného materiálu na stavbu domu svépomocí. Tento stavebnicový systém Modul-LEG byl vyroben přímo pro stavby domu svépomocí Obsah dodaného materiálu na stavbu domu svépomocí K výstavbě domu svépomocí je na stavbě ZDARMA přítomen koordinátor společnosti Modul-LEG s. r. o., který je k dispozici pro zajištění bezproblémové a plynulé

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

Více

MONTÁ NÍ MANUÁL. Parotìsné zábrany

MONTÁ NÍ MANUÁL. Parotìsné zábrany MONTÁ NÍ MANUÁL Parotìsné zábrany OBSAH 1. Popis kategorie parotìsných zábran. 1.1 Co to je parotìsná zábrana? 1.2 Kde se pou ívá? 1.3 Jakou plní funkci? 1.4 Reflexní úèinky. 2. jak vybírat. Dùle ité zásady.

Více

Publikace. Snížení spotřeby tepla na vytápění obytných budov při zateplení neprůsvitných obvodových stěn ENERGIE. OPET Czech Republic OPET CR

Publikace. Snížení spotřeby tepla na vytápění obytných budov při zateplení neprůsvitných obvodových stěn ENERGIE. OPET Czech Republic OPET CR OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Snížení spotřeby tepla na vytápění obytných budov při zateplení neprůsvitných obvodových stěn ENERGIE Brno 2001 OPET CR Organizace na Podporu

Více

101 Průvodní a technická zpráva

101 Průvodní a technická zpráva PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ČÁST PROJEKTU 101 Průvodní a technická zpráva AKCE STAVBA Domažlice, Msgre B. Staška 232 Zateplení a výměna oken ZŠ MÍSTO STAVBY Domažlice, Msgre B. Staška 232 KRAJ Plzeňský

Více

adresa Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt Rodinný dům

adresa Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt Rodinný dům akce: Výstavba podkroví, stavba na klíč adresa: Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt: Rodinný dům popis: Střecha, krovy, statika stropy, podlahy schodiště konstrukce ze sádrokartonů akce

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 1 OBSAH: 1. ŮVOD 2. POPIS RODINNÉHO DOMU 3. OTOPNÝ SYSTÉM,

Více

POLOTOVARY. www.oknanedbal.cz +420 777 143 532

POLOTOVARY. www.oknanedbal.cz +420 777 143 532 www.oknanedbal.cz +40 777 143 53 Chcete-li zaèít vyrábìt døevìná eurookna bez nutného strojního vybavení, jsou pro vás výborným øešením námi nabízené polotovary oken. Nabízené polotovary okna v profilu

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU

BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU HOLIDAY- PACIFIC HOMES BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU Stavíme v systému, který je velice flexibilní a otevřený, umožňuje reagovat na různé podmínky, lze jej rozličně kombinovat a modifikovat. Přitom si zachovává

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMŮ PŘÍKLADY Z PRAXE. Ing. Jiří Veselý energetický poradce Energy Centre České Budějovice projektant

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMŮ PŘÍKLADY Z PRAXE. Ing. Jiří Veselý energetický poradce Energy Centre České Budějovice projektant Ing. Jiří Veselý energetický poradce Energy Centre České Budějovice projektant OBSAH PŘEDNÁŠKY: PŘÍKLAD 1. REKONSTRUKCE BÝVALÉ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI PŘÍKLAD 2. REKONSTRUKCE A ODVLHČENÍ STARŠÍHO ŘADOVÉHO

Více

Ing. Pavel Šuster. březen 2012

Ing. Pavel Šuster. březen 2012 1. VŠEOBECNĚ 1.1. Předmět 1.2. Úkol 1.3. Zadavatel 1.4. Zpracovatel 1.5. Vypracoval 1.6. Zpracováno v období Bytový dům Peškova 6, Olomouc Jiří Velech byt pod střechou v 5.NP Diagnostika parametrů vnitřního

Více

Domy pro život. 1 Úvod... 4. 2 O firmě... 4. 3 Přehled nabízených domů... 5. Nízkoenergetické domy... 5. Pasivní domy... 5. Sruby...

Domy pro život. 1 Úvod... 4. 2 O firmě... 4. 3 Přehled nabízených domů... 5. Nízkoenergetické domy... 5. Pasivní domy... 5. Sruby... Domy pro život 1 Úvod... 4 2 O firmě... 4 3 Přehled nabízených domů... 5 Nízkoenergetické domy... 5 Pasivní domy... 5 Sruby... 5 Individuální domy... 5 4 Nízkoenergetické domy... 6 5 Vzorový dům Comfort

Více

Milimetr, který zahřeje

Milimetr, který zahřeje Milimetr, který zahřeje HE 3003 revoluční izolační technologie Společnost Heat Energy s.r.o. představuje unikátní tenkostěnnou technologii termoaktivního nástřiku HE 3003, inspirovanou schopností vlastní

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

ZPRÁVA č. 63/15. Stavebně technický průzkum a posouzení obvodového pláště a konstrukce střechy objektu Policie ČR, U Opatrovny č.p.

ZPRÁVA č. 63/15. Stavebně technický průzkum a posouzení obvodového pláště a konstrukce střechy objektu Policie ČR, U Opatrovny č.p. Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. Svobody 814, Liberec 15, 460 15, tel. 482750583, fax. 482750584, mobil 603711985, 724034307 e-mail : diagnostika.lb@volny.cz,http://www.diagnostikaliberec.cz ZPRÁVA

Více

INTELIGENTNÍ INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY SYSTÉMY PAVEL PØIBYL MIROSLAV SVÍTEK Praha 2001 Pavel Pøibyl, Miroslav Svítek INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

Komplexní revitalizace panelových domů

Komplexní revitalizace panelových domů Komplexní revitalizace panelových domů Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. se sídlem v Chrudimi je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE, sídlící v německém Ludwigshafenu.

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek.

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek. DEK TAHÁK SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE Název Charakteristika Používá se pro vytvoření tepelněizolační vrstvy DEKWOOL

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000 A B C výška zídky 1270 mm od sousední terasy sousední dům hranice domů navrhované podkroví 29060 8 4480 3920 1790 P08 2795 1230 1440 1440 0 1660 1370 495 2550 3380 P08 606 1160 585 340 1.11 9,76 m 0,100

Více

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM Současné problémy mikroklimatu obytných budov Za současného

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

STAVEBNÍ INSPEKCE OBJEKTU

STAVEBNÍ INSPEKCE OBJEKTU 12/2011 STAVEBNÍ INSPEKCE OBJEKTU Knížkovice 75, Zdice Stach.cz stavby, s.r.o. Ladislav Stach, ČKAIT 0201706 OBSAH A. ÚVODNÍ ÚDAJE B. ZHODNOCENÍ STAVU NEMOVITOSTI B.1 Popis nemovitosti B.2 Svislé konstrukce

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

SRUBOVÉ DOMY ROUBENKY

SRUBOVÉ DOMY ROUBENKY Realitní společnost REALITY ALBATROS s.r.o. Vám touto cestou nabízí k výstavbě SRUBOVÉ DOMY a ROUBENKY na celém území České republiky za bezkonkurenční ceny vyberte si z našeho katalogu na rok 2010-2011

Více

Zakládání vápenopískových pasivních domů

Zakládání vápenopískových pasivních domů Zakládání vápenopískových pasivních domů Pro založení masivní stavby pasivního domu se používá několik typických detailů. Způsob založení v České republice vyplývá zejména ze zakládání staveb na základových

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

STAVEBNÍ FYZIKA Tepelné mosty

STAVEBNÍ FYZIKA Tepelné mosty Obecně jsou části stavebních konstrukcí, ve kterých dochází z důvodů materiálových nebo konstrukčních k vyšším ztrátám tepla než v okolních stavebních konstrukcích. Tyto zvýšené ztráty tepla mají za následek

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c.

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c. ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: web: www.e-c.cz tel.: Vykonzolovaný železobetonový balkón o délce m může mít z hlediska energetiky stejné tepelné

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI Protokol č.02-2014/112 1 Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více