Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice"

Transkript

1 Kalendář doby postní s. 3, Aktuality o opravách s. 4, Slovníček Znamení kříže, ruka, klečení s. 5, YouCat 7. díl Proč jsme na zemi, Lidská důstojnost s. 6, Farní kronika fara, 6. díl s. 8, Postní almuţna s. 9, Pro děti Co víme o postní době s. 10, Letní prázdniny s. 11 Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice 3/2012 Ročník 3 Foto: Petr Matula

2 Slůvko Drazí a milí farníci, v únoru proběhly na Prostějovsku jarní prázdniny pro děti. Bůh dětem opravdu dopřál nádherné zimní počasí. Díky Klubu Salesiánského hnutí mládeţe v Prostějově si mohlo ve čtyřech turnusech na našich chalupách v Jeseníkách (na Staré Vodě a Annabergu) zalyţovat celkem asi sto dětí a mládeţníků z našich farností a přilehlého okolí. Díky animátorům i vám všem za vaši modlitební podporu. Popeleční středou a sypáním si popela na hlavu jsme vstoupili do postní doby. Připomínáme si při ní také Jeţíšův pobyt na poušti. Zasněţené pláně mi připadly podobné poušti. Poušti, kde je člověk zmítaný větrem. V této zasněţené poušti však člověk můţe nalézt stopy, které vedou dál. V této zasněţené poušti můţe člověk vidět odraz slunce. V této zasněţené poušti můţe člověk začít vidět krásu v detailech (ve vločkách). Období čtyřiceti dní postní doby je pro nás pouští, kterou napříč protíná prošlapaná stopa (viz obr. na přední straně). Stopa, kterou nám na poušti prošlapal Jeţíš a o které čteme v evangeliu. Je třeba se v postní době vydat na poušť. Ztišit se, začít vnímat, ţe nás Bůh obklopuje svou krásou. Je třeba se vydat na poušť, abychom opustili své závislosti a přilnuli více k Bohu. Stanovme si nějaké postní pokání, které nás trochu více přiblíţí k Bohu. Můţe to být třeba postní almuţna, která nás vede k tomu, abychom se zřekli svého přepychu pro dobro druhých. Myslím na vás všechny v modlitbě a ţehnám vám P. Petr Matula SDB, administrátor farnosti Drţme se maličkostí, ale konejme je s vytrvalostí. (Sv. Jan Bosko) Zprávy z farnosti Úřední hodiny na faře ve Vrahovicích pondělí a pátek 9:00 15:30. (Je moţné, ţe v daném termínu budu muset odjet na návštěvu nemocného, na pohřeb či jiné jednání. V těchto neodkladných případech volejte na mobilní telefon ). Je moţné se domluvit i na jiné době setkání. Zápisy Pastorační rady farnosti (PRF) a Ekonomické rady farnosti (ERF) můţete nalézt na webových stránkách (http://prostejov.sdb.cz/prfpv-vr/ a Zasedání PRF 7. 3., Zasedání ERF , Členové PRF a ERF jsou poradním sborem administrátora farnosti. Můţete se na ně obracet se svými podněty, které pak mohou přednést na zasedání PRF nebo ERF. Bartolomějské listy 3/2012 stránka 2

3 Sbírka na opravy kostela kaţdou třetí neděli v měsíci ( ). V ohláškách bude vţdy upřesněn účel sbírky. Sbírka (vybralo se Kč) byla určena na opravu hromosvodu na kostele (realizace na jaře; v lednu se vybralo na hromosvod Kč celkem tedy bylo vybráno Kč). Pán Bůh zaplať za vaši štědrost. Program pro děti ve věku 4 10 let v sobotu na faře (9:00 11:30). Nedělní katecheze pro děti v sakristii během promluvy od Při nedělní mši pro rodiny s dětmi katecheze v sakristii odpadá ( a ). Výuka náboženství ve Vrahovicích (od ): - ZŠ Majakovského třída (úterý 14:30 15:15), třída (úterý 15:30 16:15), sraz u vchodu do školy; děti budou vyzvednuty v druţině; každé první a druhé úterý v měsíci je výuka na faře, jinak je ve škole; - na faře u Povýšení sv. Kříže v Prostějově (od ): třída (středa v 16:00); třída (čtvrtek v 16:00); 9. třída a starší (pátek v 16:00). Společenství starších manželů v pátek na faře (19:00-21:00). Setkání seniorů vţdy 1. středu v měsíci na faře (15:00 17:00) 7. 3., Biblické společenství vţdy ve středu 1x za 14 dní na faře po večerní mši svaté (19:00 20:30). Termíny: , , Obsah setkání: katecheze na pokračování Katechismus YouCat, práce s nedělním evangeliem, krátká adorace v kapli. Svátosti a svátostiny Svátost pomazání nemocných přijali doma 3 farníci; při společném udělování v kostele sv. Bartoloměje ve Vrahovicích při mši v neděli svátost přijalo 27 farníků; v kapli v Drţovicích 1 farník. Příprava na první svaté přijímání a biřmování probíhá na faře. Pohřeb Jiří Havlen (*1961), Marie Střeláková (*1948). Adorace kaţdý pátek přede mší sv. v kostele sv. Bartoloměje (16:00 17:00). Křížová cesta v pondělí v kapli v Drţovicích (v 17:15), v pátek v kostele sv. Bartoloměje ve Vrahovicích (v 17:15). Svátost smíření v pondělí v Drţovicích 17:30 17:55, v pátek 16:00 17:45; v neděli 8:30 8:55; jindy dle domluvy / v kostele Povýšení sv. Kříţe v Prostějově denně vţdy půl hodiny před mší sv. (ráno od 7:30, v ne v 7:00). Bohoslužby Vrahovice: středa a pátek v 18:00, neděle v 9:00; Drţovice: pondělí v 18:00. Návštěvy nemocných vţdy v 1. pátek v měsíci dopoledne (2. 3., ). Kalendář doby postní a Velikonoc Postní cesta pro děti na nástěnce v kostele sv. Bartoloměje; v neděli po mši svaté se děti shromáţdí u nástěnky, kde se vyhodnotí splnění úkolů (připravují Květa a Jaroslav Navrátilovi). Bartolomějské listy 3/2012 stránka 3

4 Modlitba křížové cesty Vrahovice (v pátek od 17:15), Drţovice (v pondělí od 17:15). Duchovní obnova farnosti v sobotu povede ji P. Radek Gottwald, salesián z Brna Ţabovřesk program: v 8:00 mše sv. v kapli na faře, po ní moţnost společné snídaně, v 9:00 začátek obnovy (dvě přednášky s prostorem pro tichou adoraci a svátost smíření), kolem 12:00 závěr obnovy. Květná neděle kostel sv. Bartoloměje v 9:00 ţehnání kočiček venku u kříţe, průvod hlavním vchodem; při mši četba Pašijí. Zelený čtvrtek v katedrále sv. Václava v Olomouci při mši v 9:30 obnoví kněţí své kněţské sliby a zároveň budou posvěceny oleje (křiţmo, olej katechumenů a olej nemocných); všichni jste na mši zváni; - v kostele sv. Bartoloměje v Prostějově-Vrahovicích mše sv. v 18:00, po obřadech bude následovat adorace v Getsemanech v zimní kapli do 22:00. Velký pátek kostel sv. Bartoloměje - 8:00 modlitba četby + ranní chvály v zimní kapli; v 15:00 kříţová cesta zaměřená na děti a rodiče v kostele, v 18:00 obřady Velkého pátku; - je to den přísného postu (najíst se dosyta jen jednou za den, nejíst maso, zříci se zábavy, alkoholu, mít čas k modlitbě). Bílá sobota kostel sv. Bartoloměje - 8:00 modlitba četby + ranní chvály v zimní kapli, po modlitbě moţnost soukromé modlitby u Boţího hrobu v zimní kapli do 17:00. Vigilie Zmrtvýchvstání Páně v neděli v 5:00. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně v neděli kostel sv. Bartoloměje - mše v 9:00 (Pozn.: V kostele Povýšení sv. Kříţe budu mít vigilii Zmrtvýchvstání se křtem dospělých v sobotu při večerní bohosluţbě. Z tohoto důvodu bude vigilie ve Vrahovicích aţ ráno. P. Petr Matula). Velikonoční pondělí mše sv. v 9:00 v kostele sv. Bartoloměje (v Drţovicích mše nebude); farní shromáţdění s výletem do Dubu nad Moravou (na kole) a táborákem (vše bude včas upřesněno). Aktuality o opravách, investicích a projektech ERF Závěs v kostele sv. Bartoloměje - Byl instalován u hlavního vstupu do kostela sv. Bartoloměje (stál Kč). Příprava projektu opravy varhan v kostele sv. Bartoloměje - Byl zpracován první návrh na rekonstrukci varhan, který zmapoval současný stav. Nebyl zatím zpracován finanční rozpočet. - V pondělí prohlédl varhany hlavní organolog olomoucké arcidiecéze Jan Gottwald, který do čtrnácti dní vypracuje zprávu o stavu varhan. Na základě Bartolomějské listy 3/2012 stránka 4

5 této zprávy se bude ţádat oddělení Památkové péče o vydání závazného stanoviska, na základě kterého poţádáme alespoň tři firmy o vypracování nabídky. - Varhany jsou napadeny červotočem a výhledově je nutná celková rekonstrukce. Před rekonstrukcí varhan bude nutné nejprve provést výmalbu stropu kostela, na kterou je třeba vypracovat nový projekt. Renovace oken a dveří v kostele sv. Bartoloměje - Podali jsme ţádost o dotaci na ministerstvo. K této ţádosti bylo třeba uzavřít předběţnou smlouvu s firmou Repase Zajíček (byla vybrána ze dvou firem), která bude platná pouze tehdy, pokud dostaneme nějakou dotaci. Dle výše přidělené dotace (rozhodne se o tom během března 2012) se pak dopracuje dílčí doplněk smlouvy, ve které se konkretizuje, co všechno by se rekonstruovalo. Restaurování křtitelnice v kostele sv. Bartoloměje - Ţádost o dotaci byla zamítnuta. Z tohoto důvodu se zatím křtitelnice rekonstruovat nebude. Pokusíme se zaţádat o dotaci při nejbliţší příleţitosti. Slovníček Znamení kříže děláš zvolna a veliké, od čela k hrudi, od jednoho ramene ke druhému. Cítíš, jak tě zcela objímá? Obepíná tě zcela, tělo i duši, soustřeďuje tě, ţehná a posvěcuje tě. Děláme jej před modlitbou, aby nás spořádal a usebral, aby soustředil naše myšlenky a srdce i vůli k Bohu. Po modlitbě, aby v nás zůstalo, co nám Bůh daroval. V pokušení, aby nás posilnil. V nebezpečí, aby nás chránil. Při ţehnání, aby naše duše přijala v sebe plnost Boţího ţivota a aby v ní všechno bylo zúrodněno a posvěceno. Dělej jej řádně, a pak obejme celé tvé bytí, postavu i duši, tvé myšlenky i tvou vůli, smysl i srdce, konání i odpočinek, a vše bude v něm posilněno, poznamenáno, posvěceno, v síle Kristově, ve jménu Trojjediného Boha. Ruka nástrojem a zrcadlem duše je obličej a ruka. Ruka je po tváři nejduchovnější částí těla. Je ovšem pevná a silná, jako nástroj práce, jako zbraň k útoku i k obraně, ale přece také zase velmi jemně stavěna, bohatě členěna, pohyblivá a prostoupena jemně citlivými nervy. Je nástrojem, kterým můţe člověk vyjevit svou duši a přijmout duši cizí. Kdyţ se někdo sám v sobě usebere, kdyţ je ve své duši samotný s Bohem, tu se ruce pevně sevřou, prsty se zaklesnou, jako by ten vnitřní proud, který by rád vytékal ven, měl být převeden z jedné ruky do druhé a měl zase proudit nazpět do nitra, aby všechno zůstalo uvnitř, u Boha. Stojí-li však někdo před Bohem s pokorným a uctivým srdcem, pak se dlaně kladou celou plochou k sobě. To vyjadřuje pevnou kázeň a ovládnutou uctivost. Kdyţ se duše zcela před Bohem otevře, člověk rozevře ruce a pozdvihne je širokou plochou, aby proud duše mohl volně proudit a duše mohla plně přijmout, po čem touţí. Nebo se člověk soustředí se vším, co jest a co má, aby se v čisté odevzdanosti přinesl Bohu, neboť ví, ţe bude třeba oběti. Pak ovšem sloţí ruce i paţe na prsou ve znamení kříţe. Bartolomějské listy 3/2012 stránka 5

6 Klečení Svatý Bůh, čistý, spravedlivý a nekonečné výsosti Jak je veliký A já tak malý! Tak malý, ţe se s ním nemohu vůbec srovnávat; ţe nejsem před ním zhola nic. A tu to člověku přijde samo sebou, ţe před ním nesmí stát pyšně. Chtěl by svou postavu sníţit, aby tu tak opováţlivě nestál a hle, jiţ je polovice její výšky obětována: člověk klečí. (Z: O posvátných znameních, R. Guardini, Karmel. nakl., Kostelní Vydří 1992) Inspirace z YouCatu 7. díl (Proč jsme na zemi; Lidská důstojnost otázka č ) S proţíváním Roku biřmování je dobré trochu prohloubit znalosti o své víře. Nabízím malou inspiraci na pokračování dle Katechismu pro mladé (YouCat Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2011). Je třeba, abychom uměli obhájit důvody své naděje. P. Petr Matula SDB Proč potřebujeme víru a svátosti, chceme-li žít dobrým a správným životem? (otázka č. 279) Kdybychom byli odkázáni pouze na vlastní síly, daleko bychom se ve své snaze být dobří nedostali. Díky víře poznáváme, ţe jsme Boţí děti a ţe nám Bůh dává sílu. Tuto sílu, kterou přijímáme darem od Boha, nazýváme milost. Především ve svátostech a v modlitbě nám Bůh dává milost, aby to, co skutečně chceme dělat, jsme byli schopni dělat. Co je to svoboda a k čemu je dobrá? (otázka č. 286) Bůh nás stvořil jako svobodné lidi a přeje si naši svobodu, abychom se z hloubi srdce dokázali rozhodovat pro dobro, dokonce pro nejvyšší Dobro tedy pro Boha. Čím více konáme dobro, tím jsme svobodnější. Je člověk zodpovědný za všechno, co dělá? (otázka č. 288) Nikdo nemůţe být volán k (plné) zodpovědnosti za něco, co udělal z donucení, ze strachu, z nevědomosti, pod vlivem omamných látek nebo vlivem špatného návyku. Bůh si přeje, aby lidé dosáhli takové svobody, která jim umoţní přijímat odpovědnost za sebe, za své okolí a za celý svět. Musíme respektovat svobodnou vůli člověka, i když se rozhoduje pro zlo? (otázka č. 289) Svoboda by nebyla svobodou, kdyby neumoţňovala rozhodnout se i pro špatnou věc. Omezili bychom lidskou důstojnost, kdybychom nerespektovali svobodu člověka. Svoboda člověka můţe být omezena jen v případě, kdyţ svým nárokováním omezuje svobodu druhých. Jak člověk dokáže rozlišovat, jestli jedná dobře nebo špatně? (otázka č. 291) Abychom byli schopni lépe odlišit zlé jednání od dobrého, máme k dispozici následující vodítka: 1) To, co konám, musí být samo o sobě dobré; pouhá dobrá vůle nepostačí (Bankovní loupeţ je vţdy zlá, i kdyţ bych chtěl pak podarovat chudé lidi.); 2) Přestoţe je to, co konám, skutečně dobré, špatný úmysl, s nímţ konám zmíněné dobro, obrátí celé jednání ve zlo (Např. pomoci stařence jen proto, abych ji potom mohl vykrást.); 3) Okolnosti, za kterých dotyčný jedná, mohou sníţit jeho zodpovědnost, ale nemění nic na dobrém či špatném charakteru konkrétního Bartolomějské listy 3/2012 stránka 6

7 jednání (Uhodit matku je vţdy zlé, i kdyby matka svého potomka nezahrnovala láskou.). K čemu nám Bůh dal vášně? (otázka č. 293) Vášně jsou tu proto, abychom prostřednictvím silných emocí a proţitků byli přitahováni k dobru a abychom byli odpuzováni od zlého a špatného. Příště: 8. díl (Desatero, Milovat), 9. díl (Jak se modlit), 10. díl (Modlitba Otče náš) Pokud se chcete dozvědět více, můţete si zakoupit YouCat. Na faře nebo v kostele je za pouhých 120 Kč!!! Tříletá příprava na výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje Rok biřmování začal první nedělí adventní. Pozornost je soustředěna na svátost biřmování, vrcholem roku bude obnova biřmování o Letnicích. Rok je zaměřen na ctnost zodpovědnosti dospělých křesťanů nejen za svou spásu, ale i za církev a společnost. Motto farnosti k tomuto druhému roku je: Ježíš Kristus je život. Tak jako Duch svatý oţivil víru apoštolů o Letnicích, podobně v tomto roce více prosme Ducha svatého o oţivení našeho proţívání víry. Jako výbornou pomůcku doporučuji YouCat katechismus pro mladé. Dle moţností bude během roku průběţně k zakoupení v našem kostele nebo na faře. Podněty arcibiskupa Jana Graubnera k Roku biřmování 2012 Kaţdý, kdo přijal nebo chce přijmout svátost manţelství nebo být kmotrem, má být biřmovaný. Obnovme své rozhodnutí pro Boha a otevřme se působení Ducha svatého! On můţe změnit i dnešní svět! Kaţdému doporučuji přečíst si denně malý kousek evangelia, abychom se přes něj podívali na Jeţíše, s nímţ máme stejného Ducha. Často se ptejme: Jak by to teď na mém místě dělal Jeţíš? Duch svatý je Láska mezi Otcem a Synem. Chceme-li, aby v nás působil, začněme milovat. Dospělí křesťané jsou spoluzodpovědní za farnost i křesťanský život v obci a v celé společnosti. Prvotní církev byla hned od seslání Ducha svatého misionářská. Všichni vydávali svědectví o Kristu a jeho vítězství a přiváděli do společenství církve nové lidi. Vrcholem tohoto roku bude společná novéna před slavností Seslání Ducha svatého a o slavnosti proţijeme obnovu této svátosti. Byl bych rád, kdyby se ve farnostech setkali bývalí biřmovanci, kteří se společně připravovali před pár lety a snad vytvořili přátelské společenství. Všichni, kteří byli někomu za kmotra při křtu či biřmování, přijali úkol dávat dobrý příklad a pomáhat kmotřenci na cestě víry. Moţná jsme trochu zapomněli takový úkol plnit. Bartolomějské listy 3/2012 stránka 7

8 Knižní tipy Pokud naleznete nějakou dobrou knihu k prohloubení křesťanské víry, hodnou přečtení, můţete nám do redakce dát tip. Duchovní četba poskytuje ţiviny pro naši víru a oporu pro chvíle zkoušek. Za přečtení určitě stojí: Petr Piťha: Slyšte slovo a zpívejte píseň; Ţivot svatých Cyrila a Metoděje a příběh Velehradu; poutavé přiblíţení postav sv. Cyrila a Metoděje pro děti a mládeţ; Vydal Poustevník ve spolupráci s Maticí velehradskou v nakladatelství Studio Gabreta 2012; cena 240 Kč (v kostele k zakoupení za 210 Kč). Farní knihovna otevřena na faře vţdy po nedělní mši seznam knih naleznete na: Z farní kroniky fara (6. díl) Pamětní kniha farnosti vrahovické od roku 1901 strana 16 až 17 Budiţ zde u výpisu udáno ono rozhodnutí: Protokol sepsaný při schůzi kostelního konkurenčního výboru dne 29.června Přítomní podepsaní. Pán předseda Alois Měchura zahajuje schůzi uvítav přítomné a sděluje, ţe 1) 2) 3) 4) Pán předseda sděluje dále, ţe v tak zvané kaplance prosakla vlhkost z místnosti dolejší aţ do prvního patra, kde nářadí plesniví a tuchne, proto činí se návrh, by p. předseda povolal odborníka (znalce) tj. stavitele, který by světnice jakoţ i venek proskoumal, bude-li toho zahodno, vyhotovil rozpočet, který opět kost. konkur. výboru byl předloţen a pak další práce zařízena byla. 5) Konečně jest menší sprava na zdi vnější faře, jako ţlábky aj., coţ se má téţ opraviti. Dalších návrhů nebylo. Protokol přečten, schválen a podepsán. Ve Vrahovicích, 29.června František Přikryl, Alois Měchura, t.č. předseda, František Vyslouţil, Josef Hyvnar, farář, Martin Vyslouţil, Josef Rozehnal, František Mlčoch. Dle toho jednal p. předseda Alois Měchura a povolal p. Nedělníka, stavitele v Prostějově, který po ohlíţení všeho podal své dobrozdání a rozpočet; zní následovně: Podnikatelství staveb R. Konečný, stavitel, a J. Nedělník v Prostějově. Rozpočet na opravu farní budovy ve Vrahovicích. Technický nález. Místnosti v přízemku farní budovy následkem stoupání vlhkosti ze základů jsou velmi vlhké, stěny vodou prosáklé; v pravé světnici od vchodu jest podlaha od houby úplně zničená, a tím obývání těchto místností velmi zdraví nebezpečné. Protoţ jest nezbytná co nejrychlejší náprava, taktéţ jest třeba, by terrain na pravé straně farní budovy, jak na ulici, tak i uvnitř komory, který leţí výše neţli podlaha vnitř budovy, odebrán byl pod výšku podlahy světnic. Téţ jest třeba provésti rozlíčné menší opravy na omítce jak vnitř budovy, tak i na fasadě celé budovy a stáje. Výtvory dětí ze sobotního herního dopoledne na faře. Pokračování příště. Bartolomějské listy 3/2012 stránka 8

9 Postní almužna 2012 na Adopci na dálku Během postní doby od Popeleční středy ( ) do Květné neděle ( ) se můţete zapojit do Postní almuţny. Pokud se vám podaří ušetřit nějaké peníze, např. tím, ţe si něco odřeknete, můţete je vhodit do kasičky označené Postní almužna v kostele sv. Bartoloměje v Prostějově-Vrahovicích. Výtěţek postní almuţny je určen na pokrytí nákladů na roční školné pro dvě děti, které si naše farnost adoptovala (Jyothi N. Mesta a Suhal A. Jogi). Dopisy od nich byly otištěny v minulém čísle. Nyní vám nabízíme pár aktuálních údajů: Jyothi N. Mesta Narozena: Bydliště: Honavar Školní rok : St. Thomas High School, Honavar Vysvědčení v 9. třídě ve školním roce (max. počet bodů/získané body): jazyk Kannada (125/71), angličtina (100/30), jazyk Hindi (100/35), matematika (100/30), přírodní vědy (100/44), společenské vědy (100/43); celkem 253 bodů z 625 Současná třída: 10. Chtěla by být učitelkou Fotky dětí jsou z června Suhal A. Jogi 2011 Narozen: Bydliště: Moodushedde Školní rok : St. Raymond s High School, Vamanjoor Vysvědčení v 9. třídě ve školním roce (max. počet bodů/získané body): jazyk Kannada (125/92), angličtina (100/83), jazyk Hindi (100/77), matematika (100/57), přírodní vědy (100/58), společenské vědy (100/53); celkem 420 bodů z 625 Současná třída: 9. Rád by se stal doktorem Farnost platí za kaţdé dítě roční školné Kč, tj. celkem za obě děti Kč. Pokud se při Postní almuţně vybere více, budou tyto prostředky poslány na Charitu Prostějov, s určením na pomoc pro lidi sociálně slabé. Děkuji všem za zapojení do této sbírky i za vaši štědrost. P. Petr Matula SDB Bartolomějské listy 3/2012 stránka 9

10 Luštěnka pro děti CO VÍM O POSTNÍ DOBĚ Paní katechetka dala dětem za úkol napsat pár řádek o postní době. Anička se moc snaţila, ale udělala v textu hodně chyb. Kdyţ je všechny najdeš a opravíš, pak ze správných písmen sestavíš dokončení textu. Tajenka: (Převzato z: ) Bartolomějské listy 3/2012 stránka 10

11 Nabídka SMS služby SMS služba Chceme se spolu s vámi modlit za vaše úmysly Nabízíme vám možnost zasílat nám vaše osobní prosby, za které chcete, aby se pracovníci Centra pro rodinný ţivot společně s vámi modlili. Vaše úmysly budou nést ve svých modlitbách i Milosrdné sestry svatého Kříţe z komunity na olomouckém arcibiskupství. Zde bude na tyto úmysly slouţena kaţdý čtvrtek mše svatá. Vaše prosby můţete posílat SMS zprávou na tel. číslo (tento způsob vám nabízí anonymitu). Další moţnost je zaslání prosby na ovou adresu (prosby nebudou nikde zveřejněny). Nabídka na letní prázdniny 2012 Klub SHM Prostějov (přihlášky na: 1. Pohádkový tábor Stará Voda ( , děti let, Václav Procházka) 2. Pohádkový tábor Stará Voda ( , děti 7 10 let, Lenka Ottová) 3. Pohádkový tábor Stará Voda ( , děti 7 10 let, Jiří Galda) 4. Pohádkový tábor Annaberg ( , děti let, Pavla Štěpánková) 5. Ministrantský tábor Annaberg ( , chlapci do 13 let, P. Petr Matula SDB) 6. Cyklistický tábor do Roháčů Slovensko ( , mládeţ let, P. Jaroslav Němec SDB) 7. Tábor Kolem kolem Jeseníků aneb Po stopách skřítka Gilla ( , mládeţ let, P. Jaroslav Němec SDB) 8. Brigádnický tábor na Annabergu ( , P. Jaroslav Němec SDB) 9. Ranger s výcvik pro budoucí animátory ( , Syslíci, Ondřej Češka) 10. Ranger s výcvik pro budoucí animátory ( , Šmoulové, P. Petr Matula SDB) 11. Zamávání prázdninám na Staré Vodě ( , pro účastníky z táborových akcí, Jana Kratochvílová) Celostátní setkání mládeže Ţďár nad Sázavou ( ) Farnost Prostějov-Vrahovice farní dovolená na faře v Újezdu u Uničova ( , pro rodiny i jednotlivce, moţnost účastnit se po celou dobu nebo jen pár dní je třeba nahlásit při přihlášení, po celou dobu bude přítomen P. Petr Matula SDB, bliţší informace v příštích číslech) Fara v Újezdě u Uničova (bývalý klášter kapucínů) Více informací včetně fotek naleznete na: Bartolomějské listy 3/2012 stránka 11

12 Foto z 1. turnusu na Staré Vodě, Klub Salesiánského hnutí mládeţe Prostějov: Jarní prázdniny lyžování na Annabergu v Jeseníkách Počty účastníků na 4 turnusech (děti včetně vedoucích): - Stará Voda (15 a 21) - Annaberg (21 a 34) Více fotek na: Humor Novákovi se večer procházejí u rybníka. Najednou panu Novákovi na ruku usedl komár a okamţitě bolestivě bodl. Pan Novák jej jemně odehnal. Proč jsi ho nezabil, ptá se paní Nováková udiveně. Copak ho můţu zabít, kdyţ mu v ţilách koluje má krev? Tati, potřeboval bych do počítače nový harddisk. A kouzelné slovíčko? Do háje. Všechno je dneska zaheslované. Byl jsem na dovolené v Tatrách. Tam byla nádherná ozvěna! Jednou jsem zavolal Haló a ozvalo se to ještě pětkrát! To nic není. U nás v paneláku stačí jednou kýchnout a ozve se desetkrát Na zdraví! Bartolomějské listy 2012 Ročník 3 Číslo 3/2012 vyšlo v nákladu 150 kusů. Vydává: ŘK farnost sv. Bartoloměje; Majakovského 3, Prostějov-Vrahovice. Farnost zahrnuje městskou část Prostějov-Vrahovice a obec Drţovice. Příští číslo vyjde Uzávěrka je v neděli Korektury Kristina Veselá, Jana Hrušková / Tisk Josef Záboj / Sazba Petr Matula Příspěvky můţete předat P. Petru Matulovi SDB (tel.: ); dát do sakristie nebo poslat em nebo Měsíčník je zdarma. Náklady na jedno číslo jsou 3 Kč. Více informací na: Bartolomějské listy 3/2012 stránka 12

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice PRF 11. 1. 2012 s. 3, ERF 25. 1. 2012 s. 5, Slovníček posvátný prostor, popel, světlo a žár s. 6, YouCat 6. díl Sedm svátostí s. 7, Podněty arcibiskupa Jana s. 8, Farní kronika fara, 5. díl s. 8, Adopce

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice PRF 2. 11. s. 4, ERF 16. 11. s. 5, Slovníček ornát, alba, cingulum, humerál s. 6, YouCat 4. díl Věřím v církev s. 6, Podněty arcibiskupa Jana s. 8, Portál nejprodávanější knihy s. 9, Farní kronika fara

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Ohlédnutí farnosti za rokem 2011 s. 4, Slovníček lektor, akolyta, jáhen s. 6, YouCat 5. díl Bůh a liturgie s. 6, Modlitby k Duchu svatému s.7, Podněty arcibiskupa Jana s. 8, Kniţní tipy s. 8, Farní kronika

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Pastýřský list k Roku biřmování s. 4, Slovníček kropenka, křtitelnice, lavabo s. 5, YouCat 3. díl Věřím v Boha Otce, Syna a Ducha svatého s. 6, Farní kronika fara 2. díl s. 7, Kříž u hřbitovní zdi s. 8,

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice ERF 30.1.2013 s.4, YOUCAT 17.díl 10.přikázání s.6 Slovníček štola, sakrarium, sanktuárium s.7, Mše sv.-jak jí porozumět? 3.díl Vstupní obřady s.8, Farní kronika (rok 1914) s. 9, Menší pouť za sv. Janem

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Pastýřský list arcibiskupa Jana k době postní s.5, Slovníček hábit, homilie, hostie, humerál s.7, Přínos papežů 3.díl (rok 523-678 po Kr. s. 7, Farní kronika (rok 1918-1919) s. 9, Termíny letních táboru

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice YOUCAT 19.díl Otče náš s.5, Slovníček Aspergil, Baldachýn, Baptisterium s.5, Mše sv. 5.díl Bohoslužba slova kázání s.6, Farní kronika (rok 1915) s. 7, Maria, ó Matičko s.8, Papež František O duchovní korupci

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Ohlédnutí se za rokem 2013 s.2, ERF 27.11.2013 s.6, Slovníček eucharistie, evangeliář, exorcista s.7, Logo tříletého směřování farnosti 2013 2016 s. 7, Přínos papežů 1.díl s. 8, Farní kronika (rok 1917)

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice PRF 14.5.2014 s. 4, ERF 28.5.2014 s. 7, Foto z Noci kostelů 23.5.2014 s. 11, Slovníček kaplan, kaple, kapuce, kardinál s. 13, Přínos papežů 6. díl(rok 963-1073) s. 13, Farní kronika (rok 1921-1922) s.

Více

1/2015 VELIKONOCE. Boží světlo prozářilo temnotu

1/2015 VELIKONOCE. Boží světlo prozářilo temnotu 1/ VELIKONOCE ČASOPIS ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE V PROSTĚJOVĚ Boží světlo prozářilo temnotu ÚVODEM... STR. 2 ZPRÁVY Z FARNOSTI... 3 SHM, NABÍDKA TÁBORŮ... 4, 5 CYRILOMETODĚJSKÉ GYMNÁZIUM...

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Hle, s králem průvod korouhví, kříž vpředu tajemně se skví, vždyť na něm v mukách s tělem pněl, našeho těla Stvořitel. Neměl podoby ani krásy, neměl vzhled, abychom po něm

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory

Více

FARNÍ TROUBA. mějtež pozor na zvuk trouby (Jeremiáš 6,17)

FARNÍ TROUBA. mějtež pozor na zvuk trouby (Jeremiáš 6,17) Dnes vstupujeme také do Adventu, do přípravy na Vánoce. Začněme toto adventní snaţení proţívat s denním úryvkem evangelia, s modlitbou za kmotřence i naše kmotry a zvláště se snahou připodobňovat se Kristu,

Více

POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE ČASOPIS ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE V PROSTĚJOVĚ 1/2013 -VELIKONOČNÍ ČÍSLO ÚVODNÍK... 2 PROFIL PAPEŽE FRANTIŠKA... 3 GUY GILBERT... 4 KLUB SHM... 5 CMG A MSKA... 7 KŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

Zpravodaj. Březen 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kdo chce jít za Mnou?

Zpravodaj. Březen 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kdo chce jít za Mnou? 3 Březen 2015 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Kdo chce jít za Mnou? Kdo chce jít za Mnou, zapři sám sebe, den co den ber na sebe svůj kříž a následuj Mě (Lk 9, 23). Popeleční středou jsme vstoupili

Více

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS!

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! ČÍSLO 4 KVĚTEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! Poslední květnový den roku 1937, tedy přesně před pětasedmdesáti lety, byl posvěcen pozemek pro budoucí

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V sobotu 23. ledna 2010 se v Městském domě v Přerově konal již tradiční farní ples farností Přerov a Předmostí. Všem organizátorům patří vřelý dík za pěkný zážitek. Únor 2010

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2009 Číslo 2 Ročník 15 Úvodník P. Jiří Koníček Liturgický kalendář Rosteme ve víře Svatý Pavel a Církev Rosteme ve víře Ut unum sint Harfa podobenství Východní liturgie

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí farníci,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí farníci, Milí farníci, 1 ÚVODNÍ SLOVO kdyţ bude končit měsíc březen, tak budeme stát těsně před velikonocemi. Víme, ţe tyto svátky jsou první a poslední příčinou naší víry, pro kterou si nás vyvolil sám Jeţíš Kristus.

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě duben 2015 20 let na cestě Drazí bratři a sestry, milí přátelé. Za krátkou dobu končí postní doba a stojí za to položit

Více

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009 Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009 Velikonoce nejdůležitější křesťanská slavnost O Velikonocích si církev připomíná historickou událost

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Popeleční středou (9.3.) začíná postní doba 9. R O Č N Í K - B Ř E Z E N 2011 - Č Í S L O 92 M Ě S Í Č N Í K F R Y Š T Á C K É F A R N O S T I

Popeleční středou (9.3.) začíná postní doba 9. R O Č N Í K - B Ř E Z E N 2011 - Č Í S L O 92 M Ě S Í Č N Í K F R Y Š T Á C K É F A R N O S T I M Ě S Í Č N Í K F R Y Š T Á C K É F A R N O S T I 9. R O Č N Í K - B Ř E Z E N 2011 - Č Í S L O 92 Z OBSAHU ADOPCE NA DÁLKU POCHOD PRO ŢIVOT PO STOPÁCH CAMINA ZAČÍNÁ POSTNÍ DOBA Popeleční středou (9.3.)

Více

Zpravodaj. farnosti sv. Václava na Smíchově

Zpravodaj. farnosti sv. Václava na Smíchově POŘAD BOHOSLUŽEB VE SMÍCHOVSKÉ FARNOSTI Neděle: 8:00 9:30 18:00 11:15 sv. Gabriel Po-Pá: 6:30 17:30 pátek 15:00 Palata Sobota: 7:30 17:30 (nedělní) KONTAKT S KNĚZEM úterý: 7:00-11:00 (kromě 3. úterý v

Více