ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Novobystřické jahodobraní 2011 Červenec 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Novobystřické jahodobraní 2011 Červenec 2011"

Transkript

1 Ročník 13, číslo 7 Červenec 2011 ěsíční zpravodaj M novobystřických občanů Novobystřické jahodobraní 2011 Pozvánka na červencové akce Liga Cyklozávod horských kol pro amatéry prohlídka rekonstruovaných prostor KD Koruna (čas bude upřesněn) Odpoledne s rádiem Blaník Vystoupení kočovného divadla v městském parku. od do řemeslné dílny v Městské knihovně Více informací o kulturním dění naleznete uvnitř zpravodaje nebo na v sekci Kulturní, společenské a sportovní akce.

2 Jednání rady města Radní projednali jednotlivé kapitoly závěrečného účtu města za rok 2010, ze kterého vyplývá, že rozpočtové hospodaření města za rok 2010 skončilo ziskem ve výši ,57 Kč. Daňové příjmy byly ve výši Kč, výdaje byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem, a to na 94,55%. Nejvýznamnějšími investičními výdaji v roce 2010 byla rekonstrukce ŠJ, ČOV, komunikace Za Mládkem a projektová příprava rekonstrukce KD Koruna. K mělo město na běžných účtech celkem ,96 Kč. V další části se závěrečný účet zabývá vyúčtováním dotací, v čl. 5 výsledkem přezkoumání hospodaření města. Součástí závěrečného účtu jsou i výsledky hospodaření příspěvkových organizací základní školy a TS, s. r. o. 2. Starosta seznámil radní s oznámeními o poskytnutí dotací a grantů od Jihočeského kraje: a) Rozvoj terénních sociálních služeb - ve výši ,- Kč b) Jahodobraní 2011 anebo Vítání prázdnin ve výši ,- Kč c) Novobystřická řemeslnná dílna 2011 ve výši ,- Kč d) Loučení s létem - ve výši ,- Kč Přijetí dotací musí ještě projednat zastupitelstvo. 3. Rada města na svém minulém jednání pověřila starostu dalším jednáním s firmou INFOS Art, s. r. o., která se zabývá dodávkou informačních kiosků. Zástupce firmy město navštívil a přestavil různé typy těchto kiosků včetně funkcionality. Následně spolu se starostou bylo odsouhlaseno i místo umístění tohoto kiosku (vedle vchodu do nového TIS), kde je již připraven el. kabel a možnost připojení síťového kabelu. Kiosek lze tedy objednat, doporučená barva odstín dřeva. Následně rada schválila nákup informačního kiosku No barier kiosek od této firmy za cenu ,- Kč bez DPH, který bude umístěn v prostorách chodby rekonstruovaného KD Koruna. 4. Někteří obyvatelé Luční ulice se na město obrátili se žádostí o opravu této místní komunikace. Ve své žádosti popisují současný technický stav vozovky, která není asfaltová. Rada města uznala oprávněnost této žádosti a rozhodla, že v tomto roce dojde k opravě kanalizace, příp. vodovodního řadu, dojde k vyspravení nejproblematičtějších míst prosívkou a v příštím roce následnému zaasfaltování této ulice. 5. Rada města projednala 16 žádostí občanů a firem. Jednání rady města Úvodu jednání rady se účastnili Mgr. Šilhan a vedoucí školní jídelny M. Běhounová. Tématem schůzky bylo projednání možnosti sloučení kuchyně ZŠ s kuchyní MŠ. Ředitel školy zhodnotil výhody a nevýhody tohoto kroku s tím, že v současné době by doporučoval se sloučením minimálně počkat. Rada města sleduje tímto krokem prakticky jediné úsporu energie v kuchyni MŠ. Uspořené náklady by zůstaly v rozpočtu školy. Vzhledem k tomu, že k případnému sloučení by došlo až k začátku nového roku 2012, dohodla se rada s ředitelem školy na další schůzce koncem prázdnin, kdy celou záležitost spojení opětovně projednají. Na závěr schůzky odpověděl Mgr. Šilhan na dotaz JUDr. Havla, že předškolní třída v MŠ bude ve školním roce 2011/12 otevřena. 2. Rada města na návrh majetkového odboru projednala požadavek na vypsání výběrového řízení na oslovení firem, které by podávaly nabídky na realizaci akce Demolice objektů v bývalém areálu PS v N. Bystřici. Tato veřejná zakázka je součástí projektu, který bude spolufinancován z prostředků státního rozpočtu MMR. Předpokládané finanční náklady jsou 6,95 mil. Kč, z toho bude podíl města činit 1,739 mil. Kč vč. DPH. 3. Starosta seznámil radní s protokoly o veřejné zakázce malého rozsahu na dvě zakázky: a) dodávka osobního automobilu pro Město N. Bystřice,

3 b) renovace parketové podlahy v hasičské zbrojnici. Po projednání veřejné zakázky malého rozsahu rada souhlasila se zadáním veřejné zakázky na dodávku osobního vozu zn. Ford Focus 5D pro město N. Bystřice společnosti FOPO II, Počátky za cenu ,- Kč bez DPH a se zadáním veřejné zakázky na renovaci parket v hasičské zbrojnici SDH N. Bystřice firmě Hummel a syn, J. Hradec za cenu ,- Kč bez DPH. 4. Následně se rada města zabývala přidělenými dotacemi, které jsme získali na základě podaných žádostí. Jednalo se o neinvestiční dotaci SDH ve výši ,- Kč, která bude použita na renovaci parket v hasičské zbrojnici a na nákup ochranných pomůcek a hadic. Naše spoluúčast je 30%. Dále jsme získali dotaci z Grantového programu Zlepšení veřejného osvětlení v obcích a to ve výši ,- Kč, které budou použity na projekt Výměna svítidel u VO ve správním obvodu města N. Bystřice. Zde jsme povinni dodržet procentuální podíl vlastních finančních prostředků na realizaci projektu ve výši 58,62% z celkových uznatelných nákladů, který je stanoven na ,20 Kč. Byli jsme úspěšní i v Grantovém programu Úcta k předkům; zde nám byla přiznána částka ve výši ,- Kč na opravu pomníku v Albeři. Jedná se o pomník k uctění památky padlých vojáků. Přijetí i těchto dotací podléhá schválení zastupitelstva města. 5. Rada schválila návrh textu do kroniky města za rok 2010 předložený kronikářkou pí Malinovou. 6. Rada dále schválila žádost TJ Jiskra N. Bystřice na bezplatný pronájem zahradních setů, pódia a stanu za účelem pořádání taneční zábavy na fotbalovém hřišti dne Rada projednala a schválila také žádost p. Kopáčka o finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč na organizaci letního tábora pro Mladé ochránce přírody v r Rada města projednala 9 majetkových žádostí občanů a firem. Jednání zastupitelstva města ZM schválilo Darovací smlouvu mezi Městem a HZS JčK, jejímž předmětem je darování radiostanice Motorola GM 300 o účetní hodnotě je ,80 Kč. 2. Ing. Houžva, majitel firmy Termoplast s. r. o. nabídl městu N. Bystřice sponzorský dar ve výši 5.000,- Kč jako příspěvek na akci Novobystřické jahodobraní aneb Vítání prázdnin. Zastupitelé po projednání schválilo uzavření této Smlouvy o sponzorském daru. 3. Město požádalo o přidělení příspěvku z fondu na dva projekty rekonstrukci kaple sv. J. Nepomuckého v N. Bystřici (naproti bývalé prodejně Almy) a na opravu cesty v obci Klášter. Regionálním monitorovacím výborem byla žádost o opravu cesty v Klášteře zamítnuta, a to z důvodu, že projekt nemá přeshraniční dopad, cesta nevede přímo ke státní hranici. Druhý projekt byl bez výhrad schválen a obdrželi jsme dotaci ve výši na rekonstrukci výše zmíněné kaple v N. Bystřici. Zastupitelé po projednání přidělení příspěvku schválili. 4. Následovalo schválení všech dotačních titulů, které projednala a doporučila ke schválení rada města (viz. výše). 5. Nejdůležitějším bodem jednání zastupitelstva města bylo projednání a schválení závěrečného účtu hospodaření města N. Bystřice za rok 2010 s výrokem bez výhrad. 6. Zastupitelé také projednali plnění rozpočtu za prvních pět měsíců tohoto roku. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci činilo k ,21 Kč. Toto vysoké saldo je způsobeno čerpáním úvěru na rekonstrukci KD Koruna. Nejvýznamnější příjmové položky (daně) jsou naplněny cca na 50%, poplatky za svoz komunálního odpadu na 87%, přijaté dotace jsou zatím ve výši ,55 Kč.

4 7. Zastupitelé také schválili rozpočtové změny č. 4/2011 ve výši ,- Kč na straně příjmů i výdajů. 8. Dále zastupitelé rozhodli o vydání regulačního plánu Smrčná. 9. Zprávu o činnosti obvodního oddělení Policie ČR v N. Bystřici předložil zástupce oddělení JUDr. Havel, který se v úvodu zmínil o trestné činnosti v loňském roce, kdy bylo objasněno 78% případů. Při porovnání loňského a letošního roku dochází bohužel k nárůstu jak trestných činů tak i přestupků. Dále uvedl, že svoji činnost v N. Bystřici ukončila Cizinecká policie a uzavření obvodního oddělení PČR ve Studené znamená další zvětšení již tak velkého obvodu místního OO PČR. V současné době má místní obvodní oddělení 16 členů, očekává se nárůst o další 2 členy. V další části své zprávy se zmínil JUDr. Havel o vývoji situace kolem Disko Clubu Meloun, o kontrolách policistů v městském parku, kontrolách rekreačních objektů a preventivní činnosti policie. 10. Zastupitelstvo města projednalo také 6 žádostí občanů a firem. Celý zápis z jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice je zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města: Rybáři pozor! Dnem nabývá účinnost zákon č. 104/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 9/2004 Sb. zákon o rybářství. Výše uvedený zákon mění mimo jiné i kompetence ve vydávání rybářských lístků. Doposud vydával rybářské lístky obecní úřad obce s rozšířenou působností (MěÚ J. Hradec). Výše uvedenou novelou zákona o rybářství vydává rybářský lístek obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o rybářský lístek trvalý pobyt. Na našem městském úřadě v Nové Bystřici se budou rybářské lístky vydávat v kanceláři č. 7, v přízemí budovy, oddělení životního prostředí, u Ing. Dohnala. Oznámení pečovatelské služby Pečovatelská služba oznamuje svým klientům, že v období od do bude z důvodu čerpání dovolené uzavřena školní jídelna. Po tuto dobu pro nás bude vařit Restaurace - penzion U Zvěřinů. Výběr bude možný ze dvou jídel, jak jste zvyklí, a cena jednoho oběda bude 55,- Kč. Obědy budou rozváženy v obvyklém čase, je možné, že u vás budeme o 15 min. dříve. Panu Zvěřinovi děkujeme, že se nás ujal a doufáme, že budete spokojeni a bude vám chutnat. Bližší informace na tel. čísle: nebo u vašich pečovatelek. Přejeme příjemné prožití letních měsíců. D. Zimolová, D. Nováčková (pečovatelky) Výzva Informační portál BystřiceWiki prosí občany, zda by přispěli znalostmi svého okolí. Podpořte encyklopedii BystřiceWiki na Podnikatelé mají možnost se zdarma zviditelnit na webu

5 Rekonstrukce KD Koruna na multifunkční komplex ukončena Dnem otevřených dveří se začne nová etapa života kulturního domu Koruna. Projekt náročné rekonstrukce byl k ukončen. Jeho hlavním smyslem byla revitalizace chátrajícího a nevyužívaného objektu. Současný multifunkční komplex se sestává ze dvou objektů - z bývalého kulturního domu Koruna, který byl rekonstruován, a z nově postaveného objektu. Oba objekty jsou navzájem propojeny. Zařízení, které soustředí stávající veřejně používané objekty pod jednu střechu do městských prostor, tak výhledově výrazně sníží výši finančních prostředků vynakládaných obcí v souvislosti se stávajícím provozem knihovny a informačního střediska. Komplex bude využíván neziskovými organizacemi z Nové Bystřice a okolí, ale stejně tak bude sloužit i jako místo pro pořádání kulturních a společenských akcí a k realizaci dalších aktivit, neboť součástí centra je i několik společenských místností, kde je možné se věnovat dalším činnostem. Neziskové organizace mohou tyto prostory využít buď jako sídlo, nebo jako zázemí pro svou činnost. V rámci stavebních úprav vznikly nové prostory pro informační středisko, knihovnu, společenský sál s divadelním jevištěm a zázemím pro účinkující, kinosál pro 50 návštěvníků, konferenční sál, dílnu a další přidružené prostory. Objekt tak vytvořil zázemí pro společenské, kulturní i vzdělávací akce a pro činnosti občanů a spolků z Nové Bystřice a okolí. Je zde nový akusticky odhlučněný společenský sál zhruba pro 250 osob, s jevištěm, kuchyní, barem a šatnou. Rekonstrukcí prošlo i sociální zařízení. Díky dotaci z ROP Jihozápad bylo také možné v kulturním domě, umístěném v historické budově, instalovat výtah pro bezbariérový přístup do jednotlivých podlaží. Součástí investice byla i výměna veškerých instalací, včetně stavby nové kotelny a zařízení vzduchotechniky. Objekt byl vybaven jednotným elektronickým požárním systémem a elektronickým systémem pro zabezpečení stavby. Osazena byla nová divadelní a jevištní technika, scénické osvětlení a ozvučení sálu, kinosálu a konferenčního sálu. Dodávkou nového nábytku a zařízením byl vybaven celý komplex. Rekonstrukce areálu kulturního domu včetně stavby nového objektu a veškerých s tím spojených nákladů (projektová dokumentace, zpracování žádosti o dotaci, administrace dotace, výkon technického dozora stavby, publicita projektu apod.) stála zhruba 45 mil. Kč, přičemž město Nová Bystřice se na financování podílelo částkou cca 6 milionů a zbytek prostředků byl zajištěn dotacemi prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihozápad, tedy prostředků z Evropské unie. Samotná rekonstrukce areálu KD byla zahájena počátkem letošního roku a přinesla i spoustu problémů. Bylo třeba rychle reagovat na různá úskalí spojená s rekonstrukcí starých budov, podlaha v sálu a přísálí musela být vyztužena, stejně tak jako části krovu, kde bylo třeba nahradit nevyhovující konstrukce novými, únosnějšími. Proto také vznikly vícepráce v hodnotě cca 2,7 mil Kč oproti původnímu plánu. Z důvodu nepřízně počasí bylo nutné stavbu několikrát přerušit a ve finále vyvstal problém s položením nových parket. Ty bylo možné položit až na základě odpovídajících výsledků měření vlhkosti v objektu. Nyní je projekt ve fázi přípravy na vypracování závěrečné zprávy a následné podání žádosti o proplacení uznatelných nákladů. Nás, jako Město, čeká ještě poměrné složitá, administrativní cesta k tomu, než budeme moci celý projekt definitivně prohlásit za ukončený. Věříme ale, že to veškeré úsilí, probdělé noci, obavy z toho, jak vše dopadne a dlouhá a někdy i složitá jednání všech zainteresovaných osob stály za to, a že výsledek všeho bude hodnocen převážně kladně. Během prázdnin bude knihovna a informační středisko postupně přestěhováno do nových prostor, slavnostní otevření multifunkčního centra je pak naplánováno na měsíc září. Vzhledem k tomu, že byla rekonstrukce areálu kulturního domu asi největší investiční akcí jakou kdy Nová Bystřice měla a bude mít, nevyvarovali jsme se při ní pochopitelně i nějakých chyb, ale snažili jsme se je eliminovat na minimum, tak abyste je Vy, běžní uživatelé, pocítili co nejméně. Věříme, že investice do multifunkčního komplexu nebyla marná a že bude dlouhé roky sloužit ku prospěchu nás všech. Š. Budošová majetkový odbor města, příprava investic

6 KULTURA PROGRAM letních SLAVNOSTÍ Rádia BLANÍK 2011 N. Bystřice zahájení bubenická show soutěž stepařská show, překonání rekordu soutěž z muzikálu Děti ráje soutěž partnera Maxim Turbulenc Řemeslné dílny Šárka Rezková Standa Hložek ohňová show Petr Spálený & Apollo Band ohňostroj doprovodný program - Agentura Dobrý den, karikatury, malování na obličej Začátkem měsíce srpna proběhnou v Městské knihovně v Nové Bystřici opět řemeslné dílny. Zájemci se mohou seznámit s níže uvedenými technikami. Závazné přihlášky si vyzvedněte v Městské knihovně. Bližší informace najdete na plakátech, na webu města a v knihovně - telefon Přikládáme rozpis jednotlivých kurzů. M. Malinová Dětský den v Nové Bystřici Dne se konala na fotbalovém hřišti oslava Dne dětí. Počasí se proti nám spiklo a pršelo skoro celý den. Omlouváme se všem, že pohádkové postavy brzy opustily les, ale byly úplně promočené. Z toho důvodu nedošlo ani na soutěže a diskotéku s maskami. Snad příští rok bude počasí přívětivější. Velký dík patří všem, kteří si koupili zelený odznáček s logem Dětského dne a olympiády. Výtěžek z prodeje, částku Kč, jsme předali pí Lucii Šánové z Hradiště pro jejich malého Honzíka. Děkujeme Městu Nová Bystřice za finanční příspěvek, panu Janovskému za zapojení elektřiny, panu Batelkovi za občerstvení, pánům Frühaufovi a Loulovi za barevný vláček a také děkujeme hasičům za postavení stanu. Za organizátory Dětského dne Jesenská Ivana a Mišinová Věra Dat. Řemeslné dílny :30 13:00 16: D Obrázky Háčkovaný šperk Paličkování Plstění, plstěný šperk Powertex Powertex Sádrové obrázky Kořenky z pedigu Sítotisk Korálkování Pletení z papíru Letovaný šperk - Díky všem sponzorům: Město Nová Bystřice, Restaurace U Malého vlka - Karel Batelka, Termoplast - Ing. Milan Houžva, Bellatex s. r. o., B. I. T. spol. s. r. o., Milan Káles, NB-textil, spol.s. r. o., JS Hardware - Staškovi, Řeznictví-uzenářství Karel Loskot, Řeznictvíuzenářství Ladislav Pech, Kontatktní čočky s. r. o., Textil - Helena Bláhová, PaP Bohemia s. r. o., Potraviny Kubíková, Knihkupectví Alice Kadlecová, A-B Rako Jan Kyncl, Autoservis, pneuservis Balek, Jan Skuhra - umělecké kovářství a zámečnictví, Z-Trans Jaroslav Zmeškal, Hotel restaurant Fogl,Restaurace Na Bojišti - Rudolf Urban, Zemplast s. r. o., Květinka Božena Březinová, Obuvnictví Pavel Čapek, Hodinářství, zlatnictví Jiří Pátek, Drogerie Teta - L. Hánová, Kadeřnictví, holičství Renáta Štoidlová, Hodinář - Otakar Kratochvíl a hudební skupina Staníci.

7 Kočovné divadlo v městském parku V úterý v Nové Bystřici zastaví kočovná divadelní společnost Občanského sdružení VELKÝ VŮZ a v městském parku předvede divadelní představení zaměřené především na malé diváky. O podrobnostech Vás budeme včas informovat pomocí plakátů a městského rozhlasu. Zájezd seniorů Dne 2. června byli novobystřičtí senioři na zájezdu na hradě Rožmberk, v Českém Krumlově a Třeboni. Počasí nám moc nepřálo, ale i tak jsme si prohlédli rožmberský hrad, prošli nádherným Krumlovem a v Třeboni už na nás pomrkávalo sluníčko. Zájezd se jako vždy líbil. M. Malinová Poděkování Začátkem června, po návratu z týdenního kurzu s Ranou péčí ČB, na nás doma čekalo moc milé překvapení. Než jsme odjížděli, konal se v našem městě Nová Bystřice každoroční Den dětí - s pohádkovým lesem, atrakcemi pro děti a večerní zábavou pro dospělé. Pořadatelům této akce se před námi dokonale podařilo utajit, že uspořádali sbírkovou akci spojenou s prodejem odznáčků dětského dne a výtěžek se rozhodli letos darovat našemu Honzíkovi. Děkujeme Báře Jesenské za to, že navrhla obdarovat právě našeho Honzíka, všem pořadate- lům Dětského dne, kteří tento návrh podpořili, a všem skvělým lidem, kteří se přišli pobavit a rozhodli se ve sbírce přispět. Ve sbírce bylo vybráno 4 000,- Kč. My za ně Honzíkovi pořídíme videochůvičky Luvion, díky kterým můžeme Honzíka monitorovat a včas zakročit při každodenních epileptických záchvatech, které Honzíka trápí během, i po každém spánku, a na které nás běžné zvukové chůvičky neupozorní. rodina Šánova (www.honziksana.estranky.cz)

8 Novobystřické jahodobraní 2011 V pátek a v sobotu 24. a 25. června proběhla v městském parku v Nové Bystřici tradiční akce na uvítání léta Novobystřické jahodobraní. V pátek návštěvníky pobavila třeboňská kapela Milerium a Kabát revival, kteří v Bystřici vystoupili již potřetí. Park navštívilo více než 500 diváků a dobře se bavili. Sobotní dopoledne patřilo cyklovýletu s Michalem Jančaříkem. Akce měla i charitativní účel. Výtěžek z prodeje jahodových triček šel na podporu Občanského sdružení Okna. Cyklisté po 27 ujetých kilometrech nasedli ve stanici Senotín do vlaku taženého parní lokomotivou a do cílové stanice Nová Bystřice se již svezli bez námahy. Pan Michal Jančařík během výletu stačil nasbírat i materiál pro svůj pořad Cyklotoulky. Odpolední program probíhal již v městském parku. Jeho první část byla zaměřena především na nejmladší diváky, které potěšila pohádka O zvědavém slůněti a hudební vystoupení skupiny Včelka Band, při němž si děti s účinkujícími společně zatancovali a zazpívali na pódiu. Některé děti se směle pustily i do soutěžení na 5 stanovištích, při němž za své výkony sbíraly jahůdky. Nejúspěšnější soutěžící si odnesli krásné ceny v podobě deskových her a upomínkových předmětů od našich sponzorů, za své úsilí byli nakonec drobnými cenami odměněni všichni. Na své si však odpoledne přišli i milovníci historických vozidel, protože po poledni dorazili i členové Klubu historických vozidel z Jindřichova Hradce se svými naleštěnými starobylými miláčky a vystavili je na odiv všem přítomným. Byla to vskutku krása a pěkné zpestření programu pro malé i velké. Nevídanou podívanou bylo pro přítomné i vystoupení profesionálních skokanů na sedmimílových botách Klaun a principál, kteří předváděli obdivuhodné akrobatické kousky. Bonusem pro přítomné byla možnost si tyto boty vyzkoušet na vlastní kůži, a mnozí toho nadšeně využili. Tradičním hřebem sobotního odpoledne byla soutěž v pojídání jahodových knedlíků. Do soutěže se přihlásilo 5 odvážných žen a 7 mužů, včetně mistra v této disciplíně Miroslava Helebranda a slavného moderátora Michala Jančaříka. Pan Helebrand, jak již bylo předem avizováno, měl svou profi kategorii a svým výkonem - 31 za půl hodiny snědených knedlíků, si vysloužil zvláštní cenu. V soutěžní kategorii žen vyhrála výkonem 16,5 knedlíku Jana Kadlecová. Kategorie mužů skončila nerozhodně. Shodný výkon, tedy 25 knedlíků, podali 2 soutěžící. Nakonec však rozhodl závěrečný souboj v pití půl litru mléka na čas, který rychleji vypil David Vrchlavský a stal se tak vítězem.

9 Velký úspěch sklidilo i taneční vystoupení skupiny La Woore. Nejprve se předvedly děti a poté i jejich trenérky, které taneční stepovou skupinu vedly. Jednalo se o jejich poslední vystoupení, a tak si daly patřičně záležet. Vzhledem k tomu, že soutěže se časově protáhly, rozhodli se organizátoři po domluvě se členy skupiny Staníci její vystoupení zrušit. Závěr večera patřil mistrům ze skupiny Hot Needle Jazz Band, kteří si přizvali známou jazzovou zpěvačku Evu Emingerovou. Hudební fajnšmekři ocenili vystoupení těchto vynikajících muzikantů, kteří předvedli nejen jazzové variace. Doufáme, že letoší ročník jahodobraní se všem zúčastněným líbil a již nyní se těšíme na ročník příští. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na organizaci celé akce, zaměstnancům Restaurace U Malého vlka zajišťujícím občerstvení a soutěž v pojídání knedlíků, Davidu Hockemu z Hitrádia Faktor, který se v sobotu ujal moderování, fotografovi akce Josefu Čeloudovi a samozřejmě sponzorům, kteří přispěli finančně, věcnými cenami či mediálně podpořili tuto akci. Jsou jimi: E.ON, Česká spořitelna a. s., Jihočeský kraj, Rádio Blaník, ČEVAK, Jindřichohradecké místní dráhy, firma Termoplast - Ing. Milan Houžva, COODY outdoor - lanové centrum Landštejn, Týdeník Jindřichohradecka, Karel Loskot - Jatka Albeř, EKO-KOM - recyklace odpadů z obalů, internetový obchod s kontaktními čočkami vasecocky.cz, Jahody Nouza - prodej jahod v Dolní Pěně, Cukrárnička pro radost z Nové Bystřice, kuželna, víceúčelové hřiště a sportovní hala Nová Bystřice, Hotel Landštejnský dvůr, Pohádkové království, o. s. a Klub historických vozidel Jindřichův Hradec. pv Více fotografií najdete ve fotogalerii na stránkách Skupina Staníci na Novobystřickém jahodobraní bohužel v rámci programu nevystoupila z časových důvodů. Organizátoři Jahodobraní se tímto jejím příznivcům omlouvají. Staníky můžete v nejbližší době vidět vystupovat ve Starém Městě, na pyžamové zábavě.

10 Dětské rybářské závody na rybníku Benešák V rámci dětských dnů jsme dne pro děti uspořádali rybářské závody, které probíhaly na zdejším krásném rybníku Benešák, kam již od časných hodin přicházely skupinky mladých nedočkavých rybářů v doprovodu svých rodičů. Po prezenci si každý závodník vylosoval dvě čísla, která určovala místa jeho stanovišť. Po vyřízení těchto formalit se započala vést hlasitá debata o tom, jaká že návnada bude dnes nejvíce platit na mlsné kapříky a jejich družiny rybniční. Z debaty vyplynula volba kolínek s příměsí vanilkového cukru, ale to se již blížil start závodu, který byl naplánován na osmou hodinu. Samotné klání bylo rozděleno do dvou kol, kdy každé z nich trvalo hodinu a půl. Pravidla byla vcelku jednoduchá. Do celkového hodnocení se započítával každý úlovek, mimo v tu dobu hájených druhů ryb (štika, candát a sumec). Každý centimetr ryby znamenal 1 bod a za ulovení ušlechtilé ryby (kapr a amur) byl připočítáván bonus v podobě 50 bodů. Během závodů bylo uloveno celkem 8 kaprů obecných, 1 amur bílý a 8 plotic obecných. Akce se zúčastnilo 25 závodníků, nejmladšímu bylo pět a nejstaršímu patnáct let. Vítězem se stal Karel Sklenár, který nasbíral 206 bodů. Na druhém místě se umístil Adam Sedlár (174 bodů) a na třetím místě skončil Jan Loskot (156 bodů). Oceněn byl také nejdelší úlovek dne a i tuto kategorii vyhrál Karel Sklenár se svým 46centimetrovým kaprem. Závodníci, kteří se umístili na prvních třech místech si odnesli diplomy a hodnotné výhry v podobě prutů a navijáků, cenu však dostal každý účastník závodů. K tomu, abychom mohli každému mladému rybáři darovat odměnu, byli nápomocni tito sponzoři, jimž patří veliké dík: Agro-la J. H., Jatky Albeř - p. Loskot, Swietelsky, Rybářské potřeby - p. Prášek, Rybářské potřeby - p. Mitas, Bovis a. s., Koloniál Flop - pí Kubíková, PaP Bohemia, Kores Strmilov. A co říci na závěr? Jako organizátoři jsme měli obavy z toho, kolik vůbec přijde mladých rybářů a jejich rodičů. V posledních letech totiž upadal zájem dětí o tento krásný sport, a to nejen v Nové Bystřice, ale i celorepublikově. Dokonce jsme kvůli nedostatku uchazečů museli na jeden rok zrušit rybářský kroužek. Pro letošní rok jsme si dali cíl ho vzhledem k jeho dlouholeté tradici obnovit a více se věnovat dětem a mládeži. Vrcholem tohoto úsilí měly v letošním roce být právě dětské rybářské závody a také připravovaný dětský rybářský tábor pouze pro členy rybářského kroužku, který se bude konat v Dolní Pěné na začátku srpna. Samotný závod se vydařil po všech stránkách počasí přálo, byla velká účast závodníků a něco málo se i nachytalo. Hlavním smyslem celého klání nebylo zvítězit, ale sejít se s dětmi i s jejich rodiči a prožít společně pěkné dopoledne u vody. V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat lidem, kteří se podíleli na organizaci. Již teď se těšíme na spolupráci při pořádání příštích závodů. Za ČRS Nová Bystřice - Michal Kotyza

11 Vernisáž putovní výstavy Stories / Příběhy lidí na hranici Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci, Waldfiertl Akademie a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích představily ve středu svůj projekt Stories Příběhy lidí na hranici. Vernisáž, které se zúčastnilo téměř osm desítek návštěvníků, proběhla za účasti jihočeského hejtmana Mgr. Jiřího Zimoly a zástupců všech tří organizací, které projekt připravily. Hudebním výstupem ji oživili manželé Pilní. Zveme vás k návštěvě, přijďte si prohlédnout výstavu i vy. Otevřena je v pracovní dny MěK a TIS. mm Tip na letní výlet - Borůvkový ráj v Borovanech Lesy v okolí Borovan ukrývají modré bohatství. Modrou pusu od nejrůznějších dobrot připravených z borůvek můžete mít 9. a 10. července, kdy se v areálu zámku koná již sedmý ročník Borůvkobraní. Dětské dvojice soutěží O poklad borůvkového koláče a dospělí v soutěži jedlíků O krále borůvkových knedlíků. Všichni se pak mohou zúčastnit Mistrovství světa v chytání borůvek do úst za 1 minutu. V Borůvkovém receptáři zkušené hospodyňky i kuchař Petr Stupka prozradí tradiční i netradiční borůvkové pečení a to včetně ochutnávky. Získáte zde rady k pěstování zahradních borůvek i samotné sazenice, dozvíte se o léčivých účincích modrých bobulek. Sobotní program je v lidovém duchu s folklorními soubory z jižních Čech a Dolního Rakouska, nedělní kulturní program zpestří kejklíř Vítek, kapely Swing band Agria, Bonsai č. 3, Harlej... V borůvkové tvůrčí dílně je připraven kurz borůvkové batiky či foukání skleněných borůvkových korálků a zdobení perníčků borůvkami. Na děti čeká letos překvapení Muzeum strašidel rytíře Borůvky a křest Borůvkové pohádky. Pokud Borůvkobraní nestihnete, stejně si do Borovan udělejte výlet. V okolí je vyznačen 26 km dlouhý cyklistický okruh určený pro rodiny s dětmi Na kole okolo Bor(ůvk)ovan. Začíná u zámku, kde v infocentru získáte mapku na razítka a můžete navštívit Klášterní muzeum. Razítka cyklisty čekají v Parku exotických zvířat ve Dvorci, na výstavě Půda plná pohádek na Borovanském mlýně i v rodišti Jana Žižky v Trocnově. Podle počtu razítek je pro vás připravena v cíli modrá odměna. Během celého léta budou v areálu zámku probíhat kulturní akce, z nichž si vybere každý svůj oblíbený žánr. Na nádvoří zámku se například představí Lenka Filipová (1. 7.), bubenická show Jumping drums Ivo Batouška (15. 7.), AG-Flek (5. 8.), Gentlemen Singers (20. 8.), Pavel Šporcl s programem Gipsy way (26. 8.) a další umělci. Nedělní prázdninové večery budou patřit divadelním prohlídkám bývalého kláštera augustiniánů Borovanské múzy, při nichž se setkáte se všemi významnými osobnostmi z historie kláštera. Informace ke všem akcím i turistickým zajímavostem vám rádi poskytnou v infocentru na zámku, tel , nebo najdete na

12 ŠKOLA Obhajoby absolventských prací v ZŠ Nová Bystřice již počtvrté Dvě květnová pondělní odpoledne (9. a ) byla na ZŠ v Nové Bystřici věnována obhajobám absolventských prací žáků 9.A a 9.B. Školní projekt Absolventské práce se uskutečňuje v rámci grantového projektu Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ Nová Bystřice, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.10/ , podpořeného z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Témata absolventských prací si žáci zvolili během měsíce října 2010 po domluvě s učiteli. Poté na nich pod jejich vedením začali pracovat. Byla stanovena závazná pravidla pro zpracování a jejich dodržení bylo jedním z důležitých kritérií při hodnocení. Na webových stránkách školy našli budoucí absolventi šablonu pro vypracování práce. Zároveň zde jsou vyvěšena pravidla a způsob hodnocení absolventských prací. Pro inspiraci je tu také umístěno několik vynikajících prací z loňského školního roku. V dubnu 2010 žáci odevzdali práce v tištěné i elektronické podobě, proběhlo jejich hodnocení a poté prezentace s obhajobou. Absolventské práce jsou podle ŠVP ZV Škola pro život pro žáky devátých ročníků ZŠ v Nové Bystřici povinné. Žáci jimi mají prokázat určité znalosti a dovednosti získané během základního vzdělávání. Mimo jiné se takto učí samostatně pracovat, vyhledávat a zpracovávat informace, integrovat učivo více předmětů, napsat vlastní text v počítači, vyjadřovat se kultivovaně v mateřském jazyce a na závěr prezentovat a obhájit svou práci. Dochází tak Petra Mičunková, 9.A Michaela Hošková, 9.B a Josefa Rykrová k naplňování základních klíčových kompetencí, jež tvoří pro žáky základ pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního procesu. Komise složená z učitelů 1. a 2. stupně ZŠ vyhodnotila celkem 35 prací. Třem autorům z každé deváté třídy, jejichž práce získaly nejvyšší počet bodů, byla předána hodnotná kniha. Vynikající úroveň měly práce, jimž se dostalo bodového ohodnocení v rozpětí bodů. Byly to tyto práce: Londýn (Radek Kněžínek, 9.A 70 bodů), Z pradějin člověka (Petra Mičunková, 9.A 70 bodů), Móda v proměnách času (Lenka Šenkýřová, 9.A 69 bodů), Toulky Jindřichovým Hradcem (Jolana Holopová, 9.A 68 bodů), Koštěnický potok a Číměř (Jana Láfová, 9.A 65 bodů), Významné objevy 20. století (Erika Pospíchalová, 9.A 64 bodů), Jaká hudba se poslouchá na naší ZŠ (Petra Jeroušková, 9.A 63 bodů), Kůň přítel člověka (Tereza Kalinová, 9.B 68 bodů), Starověký Egypt (Michaela Hošková, 9.B 66 bodů), Tajemný svět smyslů (Andrea Robotková, 9.B 66 bodů). Vedení školy děkuje všem učitelům a žákům za zodpovědný přístup a velmi dobře odvedenou práci. Výše uvedené absolventské práce si zájemci mohou prohlédnout na webových stránkách školy Zapsala: Josefa Rykrová, zástupkyně ředitele školy a vedoucí školního projektu

13 Třída 9.A Třída 9.B Foto: Václav Šilhan, ředitel školy

14 Novobystřické setkání Další příjemné dopoledne si užily děti v naší MŠ. Přivítali jsme zde rakouské kamarády i jejich rodiče z MŠ v Heidenreichsteinu. Setkání proběhlo v pátek Prohlédli jsme si všichni společně celou MŠ, předvedli jsme si navzájem, jak pokračují naše znalosti němčiny a češtiny, nasvačili jsme se a pak byl připraven sportovní zábavný program na školní za- hradě. Počasí našemu setkání naštěstí přálo, paní učitelky si vyměnily pracovní zkušenosti a zajímaly se o běžný provoz MŠ v obou zemích. Dětem jazyková bariéra vůbec nevadila, neustále nad hračkami konverzovaly bez tlumočníků. Příjemně jsme společně prožili celé dopoledne. Obě MŠ jsou zapojeny do projektu EU: Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých IB_KEMOO 128. Mgr. Jana Dvořáková Praha - Prag V pátek jsme společně s dětmi z rakouského Heidenreichsteinu navštívili Prahu. Prošli jsme Hradčany, odtud jsme se vydali na Petřín, prohlédli jsme si zrcadlové bludiště a lanovkou jsme sjeli k řece Vltavě. Moc se nám všem výlet líbil, Praha je opravdu překrásná. Děti se během dne seznámily a cestou zpět již navazovaly první kontakty v němčině. Děkujeme Radě našeho města za poskytnutí finančního příspěvku na dopravu. Mgr. J. Dvořáková, žáci novobystřické 5. třídy a žáci 4. A z Volksschule Heidenreichstein

15 O lese v lese Uspořádáním akce O lese v lese v pátek 24. června 2011 byla realizována jedna z klíčových aktivit globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji, který v novobystřické škole probíhá pod názvem Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ Nová Bystřice a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Žáci čtvrtých tříd se na společné setkání a povídání o lese velmi těšili. Mohli si tak přímo v terénu ověřit své znalosti v oblasti environmentální výchovy, určovat stromy, šišky a lesní plody, dozvědět se více o významu lesa, ale také o náplni práce lesníka. Kdo jiný ví, jak neublížit lesu při kácení dříví, kdo by opravoval lesní cesty, chránil les před přemnoženými škůdci a hlavně sázel a vychovával nový les? Naši průvodci, Ing. Martin Dohnal a Ing. Kamil Bjaček, vyprávěli o lesním ekosystému, o příčinách škod v lese a o tom, jak jim předcházet. Naučili děti určovat stáří a výšku stromů, ukázali jim speciální lesní mapy, trpělivě odpovídali na všetečné otázky. Na pěti stanovištích mohli žáci v přímém přenosu sledovat vývoj lesa, zahrát si hru Čistíme les, dotknout se trofejí, změřit si šířku stromů, pozorovat brouky a houby. Pro všechny bylo důležité připomenutí základních pravidel slušného chování v lese. Žáci obou čtvrtých tříd a jejich třídní učitelky touto cestou děkují oběma odborníkům za připravený program a zajímavé povídání Marika Hauserová Výhra je naše Žáci 3.A třídy a 5.A třídy se zúčastnili výtvarné soutěže s dopravní tématikou a byli odměněni praktickou výhrou. Každý žák získal od firmy Remmark cyklistickou přilbu. Naše radost byla veliká! Přilby dorazily do školy dva dny před vysvědčením. O prázdninách je jistě v našem kraji cyklostezek využijeme. Mgr. Jana Dvořáková a Mgr. Petra Bendová

16 SPORT Činnost oddílu ASPV (leden červen 2011) Jsme v polovině roku a chtěli bychom přiblížit akce, které jsme uspořádali pro děti z našeho oddílu (a nejen pro ně) jde asi o 80 členů cvičících ve třech oddílech: Rodiče s dětmi, gymnastika mladších žákyň, gymnastika starších žákyň. V pátek 25. února odpoledne se přišlo do školní tělocvičny pobavit na tradiční Masopustní karneval více jak 70 dětí a rodičů. Kromě tance si mohli přítomní zahrát různé zábavné hry. Součástí programu byla i ukázka pohybových skladeb mladší dívky cvičily s padáky, starší pak s obručemi. Další akcí byly okresní závody v atletice, konané dne 15. května v Jindřichově Hradci. V chladném a deštivém počasí náš oddíl reprezentovalo jen 6 dívek, ale určitě si závody užily. V kategorii předškolních dětí obsadila Jana Tesařová 5. místo, v mladších žákyních I skončila Eva Tesařová na 4. místě, v mladších žákyních II Barbora Bitalová na 4., Sára Pavlíčková na 6. a Iveta Nováková na 7. místě. Ve starších žákyních I obsadila Aneta Přívětivá 4. příčku. Dívkám se naskytla šance jet na krajské závody do Českých Budějovic, ale děvčata se soustředila na oddílové závody v gymnastickém čtyřboji (přeskok, hrazda, akrobacie, lavička/ kladinka) a posléze na okresní závody v gymnastice, jejichž termín kolidoval s výše uvedenou krajskou atletikou. Z již zmíněných oddílových závodů, kterých se účastnila všechna příchozí mladší i starší děvčata, vzešlo 12 závodnic, které se v neděli 29. května dopoledne setkaly s děvčaty z oddílu gymnastiky TJ Deštná. Ve školní tělocvičně vládla příjemná soutěživá atmosféra a dívky předvedly pěkné výkony. V kategorii předškoláků skončila Jana Tesařová 5., v kategorii ročníku narození 2002 obsadila Eva Tesařová 2., Michaela Tesařová 4. a Ema Regentíková 5. místo. Ročník místo Blanka Havlíčková, 2. Nikola Schramhauserová a 3. Lenka Strnadová. Ročník 2000 reprezentovaly Sára Sklenárová 2. místo, a Lucie Lekešová 3. místo. V kategorii ročníku 1999 zvítězila Aneta Přívětivá, 2. místo patřilo Tereze Bobálové. Nejstarší kategorii (1997) vyhrála Zuzana Musilová. Poslední akcí, na kterou se dívky delší dobu připravovaly, bylo vystoupení na Pokreslete asfalt. Počasí bylo opět proti dětem, nicméně pořadatelé akce přeložili vystoupení z mokrého trávníku před školou do sportovní haly a diváci shlédli pohybové skladby mladších dívek s overbally coby klubíčky pro koťátka a se žebříčky s názvem

17 Malé kotě. Starší dívky zacvičily s obručemi ve dvojicích skladbu Hlupáku, najdu tě! a ve druhé skladbě předvedly poměrně náročné cviky z partnerské akrobacie (akrobacie dvojic). Děvčatům, která se účastnila výše uvedených akcí, patří velký dík za snahu a píli, cvičitelkám Evě Tesařové a Ivě Přívětivé za trpělivost a vitalitu, kterou přenášejí na své svěřenkyně, Přejeme všem hezké prázdniny plné pohybu! Za oddíl ASPV Michal Tesař Poděkování: paní Renatě Čihákové za věcné dárečky na masopustní karneval a paní Marii Přívětivé za výrobu cen z korálků pro mladé gymnastky. Více také na Zpráva fotbalovým fanouškům Áčko novobystřických fotbalistů postoupilo z druhého místa do 1. A třídy. Liga 2011 Cyklozávod horských kol pro amatéry v Nové Bystřici a okolí ze seriálu 6 cyklistických závodů - Ne 17. července Kancelář závodu je v Turistickém informačním středisku Nová Bystřice od 8.00 do 9.30 hod. Start (a cíl): Mírové náměstí, 10:00 hod. Šatny a sprchy: Sportovní hala, Nová Bystřice Trať závodu: 25 km okruh v okolí Nové Bystřice Občerstvení: U Malého vlka, Mírové náměstí, Nová Bystřice Nabízíme k pronájmu nebytové prostory současné knihovny a informačního centra v objektu nákupního střediska Jednoty, Mírové náměstí č.p. 53 v Nové Bystřici. Prostory jsou samostatně přístupné s vlastním soc. zařízením. Široké možnosti využití, např. prodejna (mimo sortiment, který je již v objektu prodáván), provozovna služeb, výrobní prostory, jednatelství firmy apod. Nájem možný od , případně dle dohody.

18

19

20 Masáže Pavel Čapek salon: Vídeňská 11, Nová Bystřice. Mob.: , Tel.: Bahenní zábaly a masky, meridian masáže salon: Vídeňská 11, Nová Bystřice. Tel.: Instalatérství Jaroš Vít, Nová Bystřice 558, Tel.: Truhlářství Vacek výroba z masivu, rychlé dodací lhůty. Tel.: Prodám kánoi značky Vydra, zachovalá. Cena dohodou. Tel.: Prodám družstevní byt 2+1 v ul. K. H. Borovského 559, N. B. Cena ,- Kč. Tel.: Pronajmu byt 1+1 v N. B. Tel.: Prodám byt 3+1 v N. B. Tel.: Prodám garáž v N. B. Tel.: Podám byt 2+1 v Nové Bystřici Nádražní ul., Tel.: Prodám byt v paneláku 2+1, 62 m 2, s balkonem v N. Bystřici v osobním vlastnictví Tel.: Podám pozemek v Nové Bystřici 600 m 2, s možností výstavby rekr. objektu. Tel.: Nabízíme dlouhodobou brigádu na DPP (dotazování cizinců), pro města Nová Bystřice a Slavonice. Mzda 100,- Kč/hod. čistého. Tel.: (pí Trpáková) Fofr půjčka potřebujete peníze? Nebankovní soukromé zdroje. NEPROVOLÁVEJTE KREDIT, napište SMS ve tvaru: jméno, příjmení, rod. číslo, telefon, Váš měs. příjem, splátky, požadovanou částku, město. Pracujeme rychle vyřízení týž den. Nejsme placená linka 900. Jsme nejlepší v ČR. Tel.: Podám nebo pronajmu RD v Nové Bystřici. Tel.: Manikúra, pedikúra, nehtová modeláž Alena Němcová salon: Vídeňská 11, Nová Bystřice. Mob.: , Tel.: Dne 16. července tomu budou 2 roky, kdy tragicky zahynul náš milovaný syn Miroslav Havlíček z Nové Bystřice. Stále vzpomínají taťka, mamka, sestra Petra s přítelem Jirkou, ostatní příbuzní, kamarádi a kamarádky. Kdo jste Mirka znali, vzpomeňte s námi. Navždy klesly Tvé upracované ruce, pohasla Tvá milá tvář chtěl jsi ještě tolik vykonat pro dobro a prospěch náš. Na pana Miloslava Paďourka vzpomíná s úctou a láskou zarmoucená rodina. Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Vydavatel: Město Nová Bystřice, Mírové nám. 58, N. Bystřice, IČO: Odpovědní redaktoři: Miluše Malinová (mm), Petra Vacková (pv) Adresa redakce: Informační středisko a Městská knihovna Nová Bystřice, Mírové nám. 53, Nová Bystřice Tel.: , , Redakční uzávěrka: 15. den předchozího měsíce Vychází první sobotu v měsíci Evidenční číslo: MK ČR E Cena: Zdarma Sazba: Vladimír Klíma, Tisk: RAIN reklamní agentura s.r.o. J.Hradec Redakce si vyhrazuje právo článek zkrátit, s obsahem čtenářských příspěvků se redakce zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat. Elektronickou verzi zpravodaje najdete na adrese: Pokud nedostanete zpravodaj, můžete si ho vyzvednout v Informačním středisku Nová Bystřice.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období květen 2014 až červenec 2014. Ve

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 24. 9. 2014 v 17:00 hod.

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 24. 9. 2014 v 17:00 hod. Městská část Praha - Zbraslav Souhrn 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 24. 9. 2014 v 17:00 hod. 7. Prodej 3/8 pozemků parc.č. 2048, 2050, 2051, 2049, 2052/3, 2052/2, 2052/4, 2052/5

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Z á p i s č. 5/2011. z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 4. 5. 2011 v 19.00 hod. na Obecním úřadu v Jezdovicích

Z á p i s č. 5/2011. z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 4. 5. 2011 v 19.00 hod. na Obecním úřadu v Jezdovicích Strana č. 1/4 Obecní úřad Jezdovice Z á p i s č. 5/2011 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 4. 5. 2011 v 19.00 hod. na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové zastupitelstva: Luboš

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let.

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Soutěžní karta pro děti 22.5.2014 Stavba Bambiriádního městečka Slavnostní zahájení 23.5.2014 9.30 h Pro hosty slavnostního zahájení jsme připravili

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 20. 07. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Duchajová, Červenka, Gutová, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. Omluveni: Barbier, Hlava, Chvoj po bodu

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R 10. ročník Mezinárodního veřejného plaveckého závodu a Český pohár v dálkovém plavaní 2. 3. 8. 2014 od 13.00 hod Lipenská nádrž - DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 Příjmy : Příjmy v oblasti daní nelze žádným způsobem ovlivnit. Ostatní příjmy byly upraveny dle skutečnosti, pouze v jednom případě zůstalo

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1)

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 19. zasedání konaného dne 1. 7. 2015 v kanceláři starostky města v prostorách MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 10. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015

Obec Nová Telib. Zápis č. 10. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015 Zápis č. 10 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 20.10.2015 Přítomen: Ing. Hájek Jan Nepřítomen: Křovina Jiří (omluven) Lic. Truneček Jan Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří Poupová

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

Zápis č. 7. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová, Miroslav Hořejší, Miluše Némethová, Jiří Hladík Omluveni: Josef Šindelář, Pavel Ševčík

Zápis č. 7. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová, Miroslav Hořejší, Miluše Némethová, Jiří Hladík Omluveni: Josef Šindelář, Pavel Ševčík Zápis č. 7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stádlec / dále jen ZO/ konaného 06.03.2008 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ ve Stádlci, Stádlec čp. 150. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová,

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R VI. ročník Mezinárodní veřejný plavecký závod Český pohár v dálkovém plavaní 31.7. - 1. 8. 2010, od 13.00 hod Lipenská nádrž DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory: programů Evropské územní

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Agentura Free Time Jemnice, o.s. Třešňová 993 675 31 Jemnice Tel: 737925685 IČ: 27058701 DIČ: CZ 27058701 E-mail: aftjemnice@seznam.cz Web: www.aft.jemnice.cz Výroční zpráva za rok 2007 Zpracoval: Bc.

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více