ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Novobystřické jahodobraní 2011 Červenec 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Novobystřické jahodobraní 2011 Červenec 2011"

Transkript

1 Ročník 13, číslo 7 Červenec 2011 ěsíční zpravodaj M novobystřických občanů Novobystřické jahodobraní 2011 Pozvánka na červencové akce Liga Cyklozávod horských kol pro amatéry prohlídka rekonstruovaných prostor KD Koruna (čas bude upřesněn) Odpoledne s rádiem Blaník Vystoupení kočovného divadla v městském parku. od do řemeslné dílny v Městské knihovně Více informací o kulturním dění naleznete uvnitř zpravodaje nebo na v sekci Kulturní, společenské a sportovní akce.

2 Jednání rady města Radní projednali jednotlivé kapitoly závěrečného účtu města za rok 2010, ze kterého vyplývá, že rozpočtové hospodaření města za rok 2010 skončilo ziskem ve výši ,57 Kč. Daňové příjmy byly ve výši Kč, výdaje byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem, a to na 94,55%. Nejvýznamnějšími investičními výdaji v roce 2010 byla rekonstrukce ŠJ, ČOV, komunikace Za Mládkem a projektová příprava rekonstrukce KD Koruna. K mělo město na běžných účtech celkem ,96 Kč. V další části se závěrečný účet zabývá vyúčtováním dotací, v čl. 5 výsledkem přezkoumání hospodaření města. Součástí závěrečného účtu jsou i výsledky hospodaření příspěvkových organizací základní školy a TS, s. r. o. 2. Starosta seznámil radní s oznámeními o poskytnutí dotací a grantů od Jihočeského kraje: a) Rozvoj terénních sociálních služeb - ve výši ,- Kč b) Jahodobraní 2011 anebo Vítání prázdnin ve výši ,- Kč c) Novobystřická řemeslnná dílna 2011 ve výši ,- Kč d) Loučení s létem - ve výši ,- Kč Přijetí dotací musí ještě projednat zastupitelstvo. 3. Rada města na svém minulém jednání pověřila starostu dalším jednáním s firmou INFOS Art, s. r. o., která se zabývá dodávkou informačních kiosků. Zástupce firmy město navštívil a přestavil různé typy těchto kiosků včetně funkcionality. Následně spolu se starostou bylo odsouhlaseno i místo umístění tohoto kiosku (vedle vchodu do nového TIS), kde je již připraven el. kabel a možnost připojení síťového kabelu. Kiosek lze tedy objednat, doporučená barva odstín dřeva. Následně rada schválila nákup informačního kiosku No barier kiosek od této firmy za cenu ,- Kč bez DPH, který bude umístěn v prostorách chodby rekonstruovaného KD Koruna. 4. Někteří obyvatelé Luční ulice se na město obrátili se žádostí o opravu této místní komunikace. Ve své žádosti popisují současný technický stav vozovky, která není asfaltová. Rada města uznala oprávněnost této žádosti a rozhodla, že v tomto roce dojde k opravě kanalizace, příp. vodovodního řadu, dojde k vyspravení nejproblematičtějších míst prosívkou a v příštím roce následnému zaasfaltování této ulice. 5. Rada města projednala 16 žádostí občanů a firem. Jednání rady města Úvodu jednání rady se účastnili Mgr. Šilhan a vedoucí školní jídelny M. Běhounová. Tématem schůzky bylo projednání možnosti sloučení kuchyně ZŠ s kuchyní MŠ. Ředitel školy zhodnotil výhody a nevýhody tohoto kroku s tím, že v současné době by doporučoval se sloučením minimálně počkat. Rada města sleduje tímto krokem prakticky jediné úsporu energie v kuchyni MŠ. Uspořené náklady by zůstaly v rozpočtu školy. Vzhledem k tomu, že k případnému sloučení by došlo až k začátku nového roku 2012, dohodla se rada s ředitelem školy na další schůzce koncem prázdnin, kdy celou záležitost spojení opětovně projednají. Na závěr schůzky odpověděl Mgr. Šilhan na dotaz JUDr. Havla, že předškolní třída v MŠ bude ve školním roce 2011/12 otevřena. 2. Rada města na návrh majetkového odboru projednala požadavek na vypsání výběrového řízení na oslovení firem, které by podávaly nabídky na realizaci akce Demolice objektů v bývalém areálu PS v N. Bystřici. Tato veřejná zakázka je součástí projektu, který bude spolufinancován z prostředků státního rozpočtu MMR. Předpokládané finanční náklady jsou 6,95 mil. Kč, z toho bude podíl města činit 1,739 mil. Kč vč. DPH. 3. Starosta seznámil radní s protokoly o veřejné zakázce malého rozsahu na dvě zakázky: a) dodávka osobního automobilu pro Město N. Bystřice,

3 b) renovace parketové podlahy v hasičské zbrojnici. Po projednání veřejné zakázky malého rozsahu rada souhlasila se zadáním veřejné zakázky na dodávku osobního vozu zn. Ford Focus 5D pro město N. Bystřice společnosti FOPO II, Počátky za cenu ,- Kč bez DPH a se zadáním veřejné zakázky na renovaci parket v hasičské zbrojnici SDH N. Bystřice firmě Hummel a syn, J. Hradec za cenu ,- Kč bez DPH. 4. Následně se rada města zabývala přidělenými dotacemi, které jsme získali na základě podaných žádostí. Jednalo se o neinvestiční dotaci SDH ve výši ,- Kč, která bude použita na renovaci parket v hasičské zbrojnici a na nákup ochranných pomůcek a hadic. Naše spoluúčast je 30%. Dále jsme získali dotaci z Grantového programu Zlepšení veřejného osvětlení v obcích a to ve výši ,- Kč, které budou použity na projekt Výměna svítidel u VO ve správním obvodu města N. Bystřice. Zde jsme povinni dodržet procentuální podíl vlastních finančních prostředků na realizaci projektu ve výši 58,62% z celkových uznatelných nákladů, který je stanoven na ,20 Kč. Byli jsme úspěšní i v Grantovém programu Úcta k předkům; zde nám byla přiznána částka ve výši ,- Kč na opravu pomníku v Albeři. Jedná se o pomník k uctění památky padlých vojáků. Přijetí i těchto dotací podléhá schválení zastupitelstva města. 5. Rada schválila návrh textu do kroniky města za rok 2010 předložený kronikářkou pí Malinovou. 6. Rada dále schválila žádost TJ Jiskra N. Bystřice na bezplatný pronájem zahradních setů, pódia a stanu za účelem pořádání taneční zábavy na fotbalovém hřišti dne Rada projednala a schválila také žádost p. Kopáčka o finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč na organizaci letního tábora pro Mladé ochránce přírody v r Rada města projednala 9 majetkových žádostí občanů a firem. Jednání zastupitelstva města ZM schválilo Darovací smlouvu mezi Městem a HZS JčK, jejímž předmětem je darování radiostanice Motorola GM 300 o účetní hodnotě je ,80 Kč. 2. Ing. Houžva, majitel firmy Termoplast s. r. o. nabídl městu N. Bystřice sponzorský dar ve výši 5.000,- Kč jako příspěvek na akci Novobystřické jahodobraní aneb Vítání prázdnin. Zastupitelé po projednání schválilo uzavření této Smlouvy o sponzorském daru. 3. Město požádalo o přidělení příspěvku z fondu na dva projekty rekonstrukci kaple sv. J. Nepomuckého v N. Bystřici (naproti bývalé prodejně Almy) a na opravu cesty v obci Klášter. Regionálním monitorovacím výborem byla žádost o opravu cesty v Klášteře zamítnuta, a to z důvodu, že projekt nemá přeshraniční dopad, cesta nevede přímo ke státní hranici. Druhý projekt byl bez výhrad schválen a obdrželi jsme dotaci ve výši na rekonstrukci výše zmíněné kaple v N. Bystřici. Zastupitelé po projednání přidělení příspěvku schválili. 4. Následovalo schválení všech dotačních titulů, které projednala a doporučila ke schválení rada města (viz. výše). 5. Nejdůležitějším bodem jednání zastupitelstva města bylo projednání a schválení závěrečného účtu hospodaření města N. Bystřice za rok 2010 s výrokem bez výhrad. 6. Zastupitelé také projednali plnění rozpočtu za prvních pět měsíců tohoto roku. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci činilo k ,21 Kč. Toto vysoké saldo je způsobeno čerpáním úvěru na rekonstrukci KD Koruna. Nejvýznamnější příjmové položky (daně) jsou naplněny cca na 50%, poplatky za svoz komunálního odpadu na 87%, přijaté dotace jsou zatím ve výši ,55 Kč.

4 7. Zastupitelé také schválili rozpočtové změny č. 4/2011 ve výši ,- Kč na straně příjmů i výdajů. 8. Dále zastupitelé rozhodli o vydání regulačního plánu Smrčná. 9. Zprávu o činnosti obvodního oddělení Policie ČR v N. Bystřici předložil zástupce oddělení JUDr. Havel, který se v úvodu zmínil o trestné činnosti v loňském roce, kdy bylo objasněno 78% případů. Při porovnání loňského a letošního roku dochází bohužel k nárůstu jak trestných činů tak i přestupků. Dále uvedl, že svoji činnost v N. Bystřici ukončila Cizinecká policie a uzavření obvodního oddělení PČR ve Studené znamená další zvětšení již tak velkého obvodu místního OO PČR. V současné době má místní obvodní oddělení 16 členů, očekává se nárůst o další 2 členy. V další části své zprávy se zmínil JUDr. Havel o vývoji situace kolem Disko Clubu Meloun, o kontrolách policistů v městském parku, kontrolách rekreačních objektů a preventivní činnosti policie. 10. Zastupitelstvo města projednalo také 6 žádostí občanů a firem. Celý zápis z jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice je zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města: Rybáři pozor! Dnem nabývá účinnost zákon č. 104/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 9/2004 Sb. zákon o rybářství. Výše uvedený zákon mění mimo jiné i kompetence ve vydávání rybářských lístků. Doposud vydával rybářské lístky obecní úřad obce s rozšířenou působností (MěÚ J. Hradec). Výše uvedenou novelou zákona o rybářství vydává rybářský lístek obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o rybářský lístek trvalý pobyt. Na našem městském úřadě v Nové Bystřici se budou rybářské lístky vydávat v kanceláři č. 7, v přízemí budovy, oddělení životního prostředí, u Ing. Dohnala. Oznámení pečovatelské služby Pečovatelská služba oznamuje svým klientům, že v období od do bude z důvodu čerpání dovolené uzavřena školní jídelna. Po tuto dobu pro nás bude vařit Restaurace - penzion U Zvěřinů. Výběr bude možný ze dvou jídel, jak jste zvyklí, a cena jednoho oběda bude 55,- Kč. Obědy budou rozváženy v obvyklém čase, je možné, že u vás budeme o 15 min. dříve. Panu Zvěřinovi děkujeme, že se nás ujal a doufáme, že budete spokojeni a bude vám chutnat. Bližší informace na tel. čísle: nebo u vašich pečovatelek. Přejeme příjemné prožití letních měsíců. D. Zimolová, D. Nováčková (pečovatelky) Výzva Informační portál BystřiceWiki prosí občany, zda by přispěli znalostmi svého okolí. Podpořte encyklopedii BystřiceWiki na Podnikatelé mají možnost se zdarma zviditelnit na webu

5 Rekonstrukce KD Koruna na multifunkční komplex ukončena Dnem otevřených dveří se začne nová etapa života kulturního domu Koruna. Projekt náročné rekonstrukce byl k ukončen. Jeho hlavním smyslem byla revitalizace chátrajícího a nevyužívaného objektu. Současný multifunkční komplex se sestává ze dvou objektů - z bývalého kulturního domu Koruna, který byl rekonstruován, a z nově postaveného objektu. Oba objekty jsou navzájem propojeny. Zařízení, které soustředí stávající veřejně používané objekty pod jednu střechu do městských prostor, tak výhledově výrazně sníží výši finančních prostředků vynakládaných obcí v souvislosti se stávajícím provozem knihovny a informačního střediska. Komplex bude využíván neziskovými organizacemi z Nové Bystřice a okolí, ale stejně tak bude sloužit i jako místo pro pořádání kulturních a společenských akcí a k realizaci dalších aktivit, neboť součástí centra je i několik společenských místností, kde je možné se věnovat dalším činnostem. Neziskové organizace mohou tyto prostory využít buď jako sídlo, nebo jako zázemí pro svou činnost. V rámci stavebních úprav vznikly nové prostory pro informační středisko, knihovnu, společenský sál s divadelním jevištěm a zázemím pro účinkující, kinosál pro 50 návštěvníků, konferenční sál, dílnu a další přidružené prostory. Objekt tak vytvořil zázemí pro společenské, kulturní i vzdělávací akce a pro činnosti občanů a spolků z Nové Bystřice a okolí. Je zde nový akusticky odhlučněný společenský sál zhruba pro 250 osob, s jevištěm, kuchyní, barem a šatnou. Rekonstrukcí prošlo i sociální zařízení. Díky dotaci z ROP Jihozápad bylo také možné v kulturním domě, umístěném v historické budově, instalovat výtah pro bezbariérový přístup do jednotlivých podlaží. Součástí investice byla i výměna veškerých instalací, včetně stavby nové kotelny a zařízení vzduchotechniky. Objekt byl vybaven jednotným elektronickým požárním systémem a elektronickým systémem pro zabezpečení stavby. Osazena byla nová divadelní a jevištní technika, scénické osvětlení a ozvučení sálu, kinosálu a konferenčního sálu. Dodávkou nového nábytku a zařízením byl vybaven celý komplex. Rekonstrukce areálu kulturního domu včetně stavby nového objektu a veškerých s tím spojených nákladů (projektová dokumentace, zpracování žádosti o dotaci, administrace dotace, výkon technického dozora stavby, publicita projektu apod.) stála zhruba 45 mil. Kč, přičemž město Nová Bystřice se na financování podílelo částkou cca 6 milionů a zbytek prostředků byl zajištěn dotacemi prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihozápad, tedy prostředků z Evropské unie. Samotná rekonstrukce areálu KD byla zahájena počátkem letošního roku a přinesla i spoustu problémů. Bylo třeba rychle reagovat na různá úskalí spojená s rekonstrukcí starých budov, podlaha v sálu a přísálí musela být vyztužena, stejně tak jako části krovu, kde bylo třeba nahradit nevyhovující konstrukce novými, únosnějšími. Proto také vznikly vícepráce v hodnotě cca 2,7 mil Kč oproti původnímu plánu. Z důvodu nepřízně počasí bylo nutné stavbu několikrát přerušit a ve finále vyvstal problém s položením nových parket. Ty bylo možné položit až na základě odpovídajících výsledků měření vlhkosti v objektu. Nyní je projekt ve fázi přípravy na vypracování závěrečné zprávy a následné podání žádosti o proplacení uznatelných nákladů. Nás, jako Město, čeká ještě poměrné složitá, administrativní cesta k tomu, než budeme moci celý projekt definitivně prohlásit za ukončený. Věříme ale, že to veškeré úsilí, probdělé noci, obavy z toho, jak vše dopadne a dlouhá a někdy i složitá jednání všech zainteresovaných osob stály za to, a že výsledek všeho bude hodnocen převážně kladně. Během prázdnin bude knihovna a informační středisko postupně přestěhováno do nových prostor, slavnostní otevření multifunkčního centra je pak naplánováno na měsíc září. Vzhledem k tomu, že byla rekonstrukce areálu kulturního domu asi největší investiční akcí jakou kdy Nová Bystřice měla a bude mít, nevyvarovali jsme se při ní pochopitelně i nějakých chyb, ale snažili jsme se je eliminovat na minimum, tak abyste je Vy, běžní uživatelé, pocítili co nejméně. Věříme, že investice do multifunkčního komplexu nebyla marná a že bude dlouhé roky sloužit ku prospěchu nás všech. Š. Budošová majetkový odbor města, příprava investic

6 KULTURA PROGRAM letních SLAVNOSTÍ Rádia BLANÍK 2011 N. Bystřice zahájení bubenická show soutěž stepařská show, překonání rekordu soutěž z muzikálu Děti ráje soutěž partnera Maxim Turbulenc Řemeslné dílny Šárka Rezková Standa Hložek ohňová show Petr Spálený & Apollo Band ohňostroj doprovodný program - Agentura Dobrý den, karikatury, malování na obličej Začátkem měsíce srpna proběhnou v Městské knihovně v Nové Bystřici opět řemeslné dílny. Zájemci se mohou seznámit s níže uvedenými technikami. Závazné přihlášky si vyzvedněte v Městské knihovně. Bližší informace najdete na plakátech, na webu města a v knihovně - telefon Přikládáme rozpis jednotlivých kurzů. M. Malinová Dětský den v Nové Bystřici Dne se konala na fotbalovém hřišti oslava Dne dětí. Počasí se proti nám spiklo a pršelo skoro celý den. Omlouváme se všem, že pohádkové postavy brzy opustily les, ale byly úplně promočené. Z toho důvodu nedošlo ani na soutěže a diskotéku s maskami. Snad příští rok bude počasí přívětivější. Velký dík patří všem, kteří si koupili zelený odznáček s logem Dětského dne a olympiády. Výtěžek z prodeje, částku Kč, jsme předali pí Lucii Šánové z Hradiště pro jejich malého Honzíka. Děkujeme Městu Nová Bystřice za finanční příspěvek, panu Janovskému za zapojení elektřiny, panu Batelkovi za občerstvení, pánům Frühaufovi a Loulovi za barevný vláček a také děkujeme hasičům za postavení stanu. Za organizátory Dětského dne Jesenská Ivana a Mišinová Věra Dat. Řemeslné dílny :30 13:00 16: D Obrázky Háčkovaný šperk Paličkování Plstění, plstěný šperk Powertex Powertex Sádrové obrázky Kořenky z pedigu Sítotisk Korálkování Pletení z papíru Letovaný šperk - Díky všem sponzorům: Město Nová Bystřice, Restaurace U Malého vlka - Karel Batelka, Termoplast - Ing. Milan Houžva, Bellatex s. r. o., B. I. T. spol. s. r. o., Milan Káles, NB-textil, spol.s. r. o., JS Hardware - Staškovi, Řeznictví-uzenářství Karel Loskot, Řeznictvíuzenářství Ladislav Pech, Kontatktní čočky s. r. o., Textil - Helena Bláhová, PaP Bohemia s. r. o., Potraviny Kubíková, Knihkupectví Alice Kadlecová, A-B Rako Jan Kyncl, Autoservis, pneuservis Balek, Jan Skuhra - umělecké kovářství a zámečnictví, Z-Trans Jaroslav Zmeškal, Hotel restaurant Fogl,Restaurace Na Bojišti - Rudolf Urban, Zemplast s. r. o., Květinka Božena Březinová, Obuvnictví Pavel Čapek, Hodinářství, zlatnictví Jiří Pátek, Drogerie Teta - L. Hánová, Kadeřnictví, holičství Renáta Štoidlová, Hodinář - Otakar Kratochvíl a hudební skupina Staníci.

7 Kočovné divadlo v městském parku V úterý v Nové Bystřici zastaví kočovná divadelní společnost Občanského sdružení VELKÝ VŮZ a v městském parku předvede divadelní představení zaměřené především na malé diváky. O podrobnostech Vás budeme včas informovat pomocí plakátů a městského rozhlasu. Zájezd seniorů Dne 2. června byli novobystřičtí senioři na zájezdu na hradě Rožmberk, v Českém Krumlově a Třeboni. Počasí nám moc nepřálo, ale i tak jsme si prohlédli rožmberský hrad, prošli nádherným Krumlovem a v Třeboni už na nás pomrkávalo sluníčko. Zájezd se jako vždy líbil. M. Malinová Poděkování Začátkem června, po návratu z týdenního kurzu s Ranou péčí ČB, na nás doma čekalo moc milé překvapení. Než jsme odjížděli, konal se v našem městě Nová Bystřice každoroční Den dětí - s pohádkovým lesem, atrakcemi pro děti a večerní zábavou pro dospělé. Pořadatelům této akce se před námi dokonale podařilo utajit, že uspořádali sbírkovou akci spojenou s prodejem odznáčků dětského dne a výtěžek se rozhodli letos darovat našemu Honzíkovi. Děkujeme Báře Jesenské za to, že navrhla obdarovat právě našeho Honzíka, všem pořadate- lům Dětského dne, kteří tento návrh podpořili, a všem skvělým lidem, kteří se přišli pobavit a rozhodli se ve sbírce přispět. Ve sbírce bylo vybráno 4 000,- Kč. My za ně Honzíkovi pořídíme videochůvičky Luvion, díky kterým můžeme Honzíka monitorovat a včas zakročit při každodenních epileptických záchvatech, které Honzíka trápí během, i po každém spánku, a na které nás běžné zvukové chůvičky neupozorní. rodina Šánova (www.honziksana.estranky.cz)

8 Novobystřické jahodobraní 2011 V pátek a v sobotu 24. a 25. června proběhla v městském parku v Nové Bystřici tradiční akce na uvítání léta Novobystřické jahodobraní. V pátek návštěvníky pobavila třeboňská kapela Milerium a Kabát revival, kteří v Bystřici vystoupili již potřetí. Park navštívilo více než 500 diváků a dobře se bavili. Sobotní dopoledne patřilo cyklovýletu s Michalem Jančaříkem. Akce měla i charitativní účel. Výtěžek z prodeje jahodových triček šel na podporu Občanského sdružení Okna. Cyklisté po 27 ujetých kilometrech nasedli ve stanici Senotín do vlaku taženého parní lokomotivou a do cílové stanice Nová Bystřice se již svezli bez námahy. Pan Michal Jančařík během výletu stačil nasbírat i materiál pro svůj pořad Cyklotoulky. Odpolední program probíhal již v městském parku. Jeho první část byla zaměřena především na nejmladší diváky, které potěšila pohádka O zvědavém slůněti a hudební vystoupení skupiny Včelka Band, při němž si děti s účinkujícími společně zatancovali a zazpívali na pódiu. Některé děti se směle pustily i do soutěžení na 5 stanovištích, při němž za své výkony sbíraly jahůdky. Nejúspěšnější soutěžící si odnesli krásné ceny v podobě deskových her a upomínkových předmětů od našich sponzorů, za své úsilí byli nakonec drobnými cenami odměněni všichni. Na své si však odpoledne přišli i milovníci historických vozidel, protože po poledni dorazili i členové Klubu historických vozidel z Jindřichova Hradce se svými naleštěnými starobylými miláčky a vystavili je na odiv všem přítomným. Byla to vskutku krása a pěkné zpestření programu pro malé i velké. Nevídanou podívanou bylo pro přítomné i vystoupení profesionálních skokanů na sedmimílových botách Klaun a principál, kteří předváděli obdivuhodné akrobatické kousky. Bonusem pro přítomné byla možnost si tyto boty vyzkoušet na vlastní kůži, a mnozí toho nadšeně využili. Tradičním hřebem sobotního odpoledne byla soutěž v pojídání jahodových knedlíků. Do soutěže se přihlásilo 5 odvážných žen a 7 mužů, včetně mistra v této disciplíně Miroslava Helebranda a slavného moderátora Michala Jančaříka. Pan Helebrand, jak již bylo předem avizováno, měl svou profi kategorii a svým výkonem - 31 za půl hodiny snědených knedlíků, si vysloužil zvláštní cenu. V soutěžní kategorii žen vyhrála výkonem 16,5 knedlíku Jana Kadlecová. Kategorie mužů skončila nerozhodně. Shodný výkon, tedy 25 knedlíků, podali 2 soutěžící. Nakonec však rozhodl závěrečný souboj v pití půl litru mléka na čas, který rychleji vypil David Vrchlavský a stal se tak vítězem.

9 Velký úspěch sklidilo i taneční vystoupení skupiny La Woore. Nejprve se předvedly děti a poté i jejich trenérky, které taneční stepovou skupinu vedly. Jednalo se o jejich poslední vystoupení, a tak si daly patřičně záležet. Vzhledem k tomu, že soutěže se časově protáhly, rozhodli se organizátoři po domluvě se členy skupiny Staníci její vystoupení zrušit. Závěr večera patřil mistrům ze skupiny Hot Needle Jazz Band, kteří si přizvali známou jazzovou zpěvačku Evu Emingerovou. Hudební fajnšmekři ocenili vystoupení těchto vynikajících muzikantů, kteří předvedli nejen jazzové variace. Doufáme, že letoší ročník jahodobraní se všem zúčastněným líbil a již nyní se těšíme na ročník příští. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na organizaci celé akce, zaměstnancům Restaurace U Malého vlka zajišťujícím občerstvení a soutěž v pojídání knedlíků, Davidu Hockemu z Hitrádia Faktor, který se v sobotu ujal moderování, fotografovi akce Josefu Čeloudovi a samozřejmě sponzorům, kteří přispěli finančně, věcnými cenami či mediálně podpořili tuto akci. Jsou jimi: E.ON, Česká spořitelna a. s., Jihočeský kraj, Rádio Blaník, ČEVAK, Jindřichohradecké místní dráhy, firma Termoplast - Ing. Milan Houžva, COODY outdoor - lanové centrum Landštejn, Týdeník Jindřichohradecka, Karel Loskot - Jatka Albeř, EKO-KOM - recyklace odpadů z obalů, internetový obchod s kontaktními čočkami vasecocky.cz, Jahody Nouza - prodej jahod v Dolní Pěně, Cukrárnička pro radost z Nové Bystřice, kuželna, víceúčelové hřiště a sportovní hala Nová Bystřice, Hotel Landštejnský dvůr, Pohádkové království, o. s. a Klub historických vozidel Jindřichův Hradec. pv Více fotografií najdete ve fotogalerii na stránkách Skupina Staníci na Novobystřickém jahodobraní bohužel v rámci programu nevystoupila z časových důvodů. Organizátoři Jahodobraní se tímto jejím příznivcům omlouvají. Staníky můžete v nejbližší době vidět vystupovat ve Starém Městě, na pyžamové zábavě.

10 Dětské rybářské závody na rybníku Benešák V rámci dětských dnů jsme dne pro děti uspořádali rybářské závody, které probíhaly na zdejším krásném rybníku Benešák, kam již od časných hodin přicházely skupinky mladých nedočkavých rybářů v doprovodu svých rodičů. Po prezenci si každý závodník vylosoval dvě čísla, která určovala místa jeho stanovišť. Po vyřízení těchto formalit se započala vést hlasitá debata o tom, jaká že návnada bude dnes nejvíce platit na mlsné kapříky a jejich družiny rybniční. Z debaty vyplynula volba kolínek s příměsí vanilkového cukru, ale to se již blížil start závodu, který byl naplánován na osmou hodinu. Samotné klání bylo rozděleno do dvou kol, kdy každé z nich trvalo hodinu a půl. Pravidla byla vcelku jednoduchá. Do celkového hodnocení se započítával každý úlovek, mimo v tu dobu hájených druhů ryb (štika, candát a sumec). Každý centimetr ryby znamenal 1 bod a za ulovení ušlechtilé ryby (kapr a amur) byl připočítáván bonus v podobě 50 bodů. Během závodů bylo uloveno celkem 8 kaprů obecných, 1 amur bílý a 8 plotic obecných. Akce se zúčastnilo 25 závodníků, nejmladšímu bylo pět a nejstaršímu patnáct let. Vítězem se stal Karel Sklenár, který nasbíral 206 bodů. Na druhém místě se umístil Adam Sedlár (174 bodů) a na třetím místě skončil Jan Loskot (156 bodů). Oceněn byl také nejdelší úlovek dne a i tuto kategorii vyhrál Karel Sklenár se svým 46centimetrovým kaprem. Závodníci, kteří se umístili na prvních třech místech si odnesli diplomy a hodnotné výhry v podobě prutů a navijáků, cenu však dostal každý účastník závodů. K tomu, abychom mohli každému mladému rybáři darovat odměnu, byli nápomocni tito sponzoři, jimž patří veliké dík: Agro-la J. H., Jatky Albeř - p. Loskot, Swietelsky, Rybářské potřeby - p. Prášek, Rybářské potřeby - p. Mitas, Bovis a. s., Koloniál Flop - pí Kubíková, PaP Bohemia, Kores Strmilov. A co říci na závěr? Jako organizátoři jsme měli obavy z toho, kolik vůbec přijde mladých rybářů a jejich rodičů. V posledních letech totiž upadal zájem dětí o tento krásný sport, a to nejen v Nové Bystřice, ale i celorepublikově. Dokonce jsme kvůli nedostatku uchazečů museli na jeden rok zrušit rybářský kroužek. Pro letošní rok jsme si dali cíl ho vzhledem k jeho dlouholeté tradici obnovit a více se věnovat dětem a mládeži. Vrcholem tohoto úsilí měly v letošním roce být právě dětské rybářské závody a také připravovaný dětský rybářský tábor pouze pro členy rybářského kroužku, který se bude konat v Dolní Pěné na začátku srpna. Samotný závod se vydařil po všech stránkách počasí přálo, byla velká účast závodníků a něco málo se i nachytalo. Hlavním smyslem celého klání nebylo zvítězit, ale sejít se s dětmi i s jejich rodiči a prožít společně pěkné dopoledne u vody. V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat lidem, kteří se podíleli na organizaci. Již teď se těšíme na spolupráci při pořádání příštích závodů. Za ČRS Nová Bystřice - Michal Kotyza

11 Vernisáž putovní výstavy Stories / Příběhy lidí na hranici Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci, Waldfiertl Akademie a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích představily ve středu svůj projekt Stories Příběhy lidí na hranici. Vernisáž, které se zúčastnilo téměř osm desítek návštěvníků, proběhla za účasti jihočeského hejtmana Mgr. Jiřího Zimoly a zástupců všech tří organizací, které projekt připravily. Hudebním výstupem ji oživili manželé Pilní. Zveme vás k návštěvě, přijďte si prohlédnout výstavu i vy. Otevřena je v pracovní dny MěK a TIS. mm Tip na letní výlet - Borůvkový ráj v Borovanech Lesy v okolí Borovan ukrývají modré bohatství. Modrou pusu od nejrůznějších dobrot připravených z borůvek můžete mít 9. a 10. července, kdy se v areálu zámku koná již sedmý ročník Borůvkobraní. Dětské dvojice soutěží O poklad borůvkového koláče a dospělí v soutěži jedlíků O krále borůvkových knedlíků. Všichni se pak mohou zúčastnit Mistrovství světa v chytání borůvek do úst za 1 minutu. V Borůvkovém receptáři zkušené hospodyňky i kuchař Petr Stupka prozradí tradiční i netradiční borůvkové pečení a to včetně ochutnávky. Získáte zde rady k pěstování zahradních borůvek i samotné sazenice, dozvíte se o léčivých účincích modrých bobulek. Sobotní program je v lidovém duchu s folklorními soubory z jižních Čech a Dolního Rakouska, nedělní kulturní program zpestří kejklíř Vítek, kapely Swing band Agria, Bonsai č. 3, Harlej... V borůvkové tvůrčí dílně je připraven kurz borůvkové batiky či foukání skleněných borůvkových korálků a zdobení perníčků borůvkami. Na děti čeká letos překvapení Muzeum strašidel rytíře Borůvky a křest Borůvkové pohádky. Pokud Borůvkobraní nestihnete, stejně si do Borovan udělejte výlet. V okolí je vyznačen 26 km dlouhý cyklistický okruh určený pro rodiny s dětmi Na kole okolo Bor(ůvk)ovan. Začíná u zámku, kde v infocentru získáte mapku na razítka a můžete navštívit Klášterní muzeum. Razítka cyklisty čekají v Parku exotických zvířat ve Dvorci, na výstavě Půda plná pohádek na Borovanském mlýně i v rodišti Jana Žižky v Trocnově. Podle počtu razítek je pro vás připravena v cíli modrá odměna. Během celého léta budou v areálu zámku probíhat kulturní akce, z nichž si vybere každý svůj oblíbený žánr. Na nádvoří zámku se například představí Lenka Filipová (1. 7.), bubenická show Jumping drums Ivo Batouška (15. 7.), AG-Flek (5. 8.), Gentlemen Singers (20. 8.), Pavel Šporcl s programem Gipsy way (26. 8.) a další umělci. Nedělní prázdninové večery budou patřit divadelním prohlídkám bývalého kláštera augustiniánů Borovanské múzy, při nichž se setkáte se všemi významnými osobnostmi z historie kláštera. Informace ke všem akcím i turistickým zajímavostem vám rádi poskytnou v infocentru na zámku, tel , nebo najdete na

12 ŠKOLA Obhajoby absolventských prací v ZŠ Nová Bystřice již počtvrté Dvě květnová pondělní odpoledne (9. a ) byla na ZŠ v Nové Bystřici věnována obhajobám absolventských prací žáků 9.A a 9.B. Školní projekt Absolventské práce se uskutečňuje v rámci grantového projektu Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ Nová Bystřice, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.10/ , podpořeného z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Témata absolventských prací si žáci zvolili během měsíce října 2010 po domluvě s učiteli. Poté na nich pod jejich vedením začali pracovat. Byla stanovena závazná pravidla pro zpracování a jejich dodržení bylo jedním z důležitých kritérií při hodnocení. Na webových stránkách školy našli budoucí absolventi šablonu pro vypracování práce. Zároveň zde jsou vyvěšena pravidla a způsob hodnocení absolventských prací. Pro inspiraci je tu také umístěno několik vynikajících prací z loňského školního roku. V dubnu 2010 žáci odevzdali práce v tištěné i elektronické podobě, proběhlo jejich hodnocení a poté prezentace s obhajobou. Absolventské práce jsou podle ŠVP ZV Škola pro život pro žáky devátých ročníků ZŠ v Nové Bystřici povinné. Žáci jimi mají prokázat určité znalosti a dovednosti získané během základního vzdělávání. Mimo jiné se takto učí samostatně pracovat, vyhledávat a zpracovávat informace, integrovat učivo více předmětů, napsat vlastní text v počítači, vyjadřovat se kultivovaně v mateřském jazyce a na závěr prezentovat a obhájit svou práci. Dochází tak Petra Mičunková, 9.A Michaela Hošková, 9.B a Josefa Rykrová k naplňování základních klíčových kompetencí, jež tvoří pro žáky základ pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního procesu. Komise složená z učitelů 1. a 2. stupně ZŠ vyhodnotila celkem 35 prací. Třem autorům z každé deváté třídy, jejichž práce získaly nejvyšší počet bodů, byla předána hodnotná kniha. Vynikající úroveň měly práce, jimž se dostalo bodového ohodnocení v rozpětí bodů. Byly to tyto práce: Londýn (Radek Kněžínek, 9.A 70 bodů), Z pradějin člověka (Petra Mičunková, 9.A 70 bodů), Móda v proměnách času (Lenka Šenkýřová, 9.A 69 bodů), Toulky Jindřichovým Hradcem (Jolana Holopová, 9.A 68 bodů), Koštěnický potok a Číměř (Jana Láfová, 9.A 65 bodů), Významné objevy 20. století (Erika Pospíchalová, 9.A 64 bodů), Jaká hudba se poslouchá na naší ZŠ (Petra Jeroušková, 9.A 63 bodů), Kůň přítel člověka (Tereza Kalinová, 9.B 68 bodů), Starověký Egypt (Michaela Hošková, 9.B 66 bodů), Tajemný svět smyslů (Andrea Robotková, 9.B 66 bodů). Vedení školy děkuje všem učitelům a žákům za zodpovědný přístup a velmi dobře odvedenou práci. Výše uvedené absolventské práce si zájemci mohou prohlédnout na webových stránkách školy Zapsala: Josefa Rykrová, zástupkyně ředitele školy a vedoucí školního projektu

13 Třída 9.A Třída 9.B Foto: Václav Šilhan, ředitel školy

14 Novobystřické setkání Další příjemné dopoledne si užily děti v naší MŠ. Přivítali jsme zde rakouské kamarády i jejich rodiče z MŠ v Heidenreichsteinu. Setkání proběhlo v pátek Prohlédli jsme si všichni společně celou MŠ, předvedli jsme si navzájem, jak pokračují naše znalosti němčiny a češtiny, nasvačili jsme se a pak byl připraven sportovní zábavný program na školní za- hradě. Počasí našemu setkání naštěstí přálo, paní učitelky si vyměnily pracovní zkušenosti a zajímaly se o běžný provoz MŠ v obou zemích. Dětem jazyková bariéra vůbec nevadila, neustále nad hračkami konverzovaly bez tlumočníků. Příjemně jsme společně prožili celé dopoledne. Obě MŠ jsou zapojeny do projektu EU: Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých IB_KEMOO 128. Mgr. Jana Dvořáková Praha - Prag V pátek jsme společně s dětmi z rakouského Heidenreichsteinu navštívili Prahu. Prošli jsme Hradčany, odtud jsme se vydali na Petřín, prohlédli jsme si zrcadlové bludiště a lanovkou jsme sjeli k řece Vltavě. Moc se nám všem výlet líbil, Praha je opravdu překrásná. Děti se během dne seznámily a cestou zpět již navazovaly první kontakty v němčině. Děkujeme Radě našeho města za poskytnutí finančního příspěvku na dopravu. Mgr. J. Dvořáková, žáci novobystřické 5. třídy a žáci 4. A z Volksschule Heidenreichstein

15 O lese v lese Uspořádáním akce O lese v lese v pátek 24. června 2011 byla realizována jedna z klíčových aktivit globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji, který v novobystřické škole probíhá pod názvem Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ Nová Bystřice a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Žáci čtvrtých tříd se na společné setkání a povídání o lese velmi těšili. Mohli si tak přímo v terénu ověřit své znalosti v oblasti environmentální výchovy, určovat stromy, šišky a lesní plody, dozvědět se více o významu lesa, ale také o náplni práce lesníka. Kdo jiný ví, jak neublížit lesu při kácení dříví, kdo by opravoval lesní cesty, chránil les před přemnoženými škůdci a hlavně sázel a vychovával nový les? Naši průvodci, Ing. Martin Dohnal a Ing. Kamil Bjaček, vyprávěli o lesním ekosystému, o příčinách škod v lese a o tom, jak jim předcházet. Naučili děti určovat stáří a výšku stromů, ukázali jim speciální lesní mapy, trpělivě odpovídali na všetečné otázky. Na pěti stanovištích mohli žáci v přímém přenosu sledovat vývoj lesa, zahrát si hru Čistíme les, dotknout se trofejí, změřit si šířku stromů, pozorovat brouky a houby. Pro všechny bylo důležité připomenutí základních pravidel slušného chování v lese. Žáci obou čtvrtých tříd a jejich třídní učitelky touto cestou děkují oběma odborníkům za připravený program a zajímavé povídání Marika Hauserová Výhra je naše Žáci 3.A třídy a 5.A třídy se zúčastnili výtvarné soutěže s dopravní tématikou a byli odměněni praktickou výhrou. Každý žák získal od firmy Remmark cyklistickou přilbu. Naše radost byla veliká! Přilby dorazily do školy dva dny před vysvědčením. O prázdninách je jistě v našem kraji cyklostezek využijeme. Mgr. Jana Dvořáková a Mgr. Petra Bendová

16 SPORT Činnost oddílu ASPV (leden červen 2011) Jsme v polovině roku a chtěli bychom přiblížit akce, které jsme uspořádali pro děti z našeho oddílu (a nejen pro ně) jde asi o 80 členů cvičících ve třech oddílech: Rodiče s dětmi, gymnastika mladších žákyň, gymnastika starších žákyň. V pátek 25. února odpoledne se přišlo do školní tělocvičny pobavit na tradiční Masopustní karneval více jak 70 dětí a rodičů. Kromě tance si mohli přítomní zahrát různé zábavné hry. Součástí programu byla i ukázka pohybových skladeb mladší dívky cvičily s padáky, starší pak s obručemi. Další akcí byly okresní závody v atletice, konané dne 15. května v Jindřichově Hradci. V chladném a deštivém počasí náš oddíl reprezentovalo jen 6 dívek, ale určitě si závody užily. V kategorii předškolních dětí obsadila Jana Tesařová 5. místo, v mladších žákyních I skončila Eva Tesařová na 4. místě, v mladších žákyních II Barbora Bitalová na 4., Sára Pavlíčková na 6. a Iveta Nováková na 7. místě. Ve starších žákyních I obsadila Aneta Přívětivá 4. příčku. Dívkám se naskytla šance jet na krajské závody do Českých Budějovic, ale děvčata se soustředila na oddílové závody v gymnastickém čtyřboji (přeskok, hrazda, akrobacie, lavička/ kladinka) a posléze na okresní závody v gymnastice, jejichž termín kolidoval s výše uvedenou krajskou atletikou. Z již zmíněných oddílových závodů, kterých se účastnila všechna příchozí mladší i starší děvčata, vzešlo 12 závodnic, které se v neděli 29. května dopoledne setkaly s děvčaty z oddílu gymnastiky TJ Deštná. Ve školní tělocvičně vládla příjemná soutěživá atmosféra a dívky předvedly pěkné výkony. V kategorii předškoláků skončila Jana Tesařová 5., v kategorii ročníku narození 2002 obsadila Eva Tesařová 2., Michaela Tesařová 4. a Ema Regentíková 5. místo. Ročník místo Blanka Havlíčková, 2. Nikola Schramhauserová a 3. Lenka Strnadová. Ročník 2000 reprezentovaly Sára Sklenárová 2. místo, a Lucie Lekešová 3. místo. V kategorii ročníku 1999 zvítězila Aneta Přívětivá, 2. místo patřilo Tereze Bobálové. Nejstarší kategorii (1997) vyhrála Zuzana Musilová. Poslední akcí, na kterou se dívky delší dobu připravovaly, bylo vystoupení na Pokreslete asfalt. Počasí bylo opět proti dětem, nicméně pořadatelé akce přeložili vystoupení z mokrého trávníku před školou do sportovní haly a diváci shlédli pohybové skladby mladších dívek s overbally coby klubíčky pro koťátka a se žebříčky s názvem

17 Malé kotě. Starší dívky zacvičily s obručemi ve dvojicích skladbu Hlupáku, najdu tě! a ve druhé skladbě předvedly poměrně náročné cviky z partnerské akrobacie (akrobacie dvojic). Děvčatům, která se účastnila výše uvedených akcí, patří velký dík za snahu a píli, cvičitelkám Evě Tesařové a Ivě Přívětivé za trpělivost a vitalitu, kterou přenášejí na své svěřenkyně, Přejeme všem hezké prázdniny plné pohybu! Za oddíl ASPV Michal Tesař Poděkování: paní Renatě Čihákové za věcné dárečky na masopustní karneval a paní Marii Přívětivé za výrobu cen z korálků pro mladé gymnastky. Více také na Zpráva fotbalovým fanouškům Áčko novobystřických fotbalistů postoupilo z druhého místa do 1. A třídy. Liga 2011 Cyklozávod horských kol pro amatéry v Nové Bystřici a okolí ze seriálu 6 cyklistických závodů - Ne 17. července Kancelář závodu je v Turistickém informačním středisku Nová Bystřice od 8.00 do 9.30 hod. Start (a cíl): Mírové náměstí, 10:00 hod. Šatny a sprchy: Sportovní hala, Nová Bystřice Trať závodu: 25 km okruh v okolí Nové Bystřice Občerstvení: U Malého vlka, Mírové náměstí, Nová Bystřice Nabízíme k pronájmu nebytové prostory současné knihovny a informačního centra v objektu nákupního střediska Jednoty, Mírové náměstí č.p. 53 v Nové Bystřici. Prostory jsou samostatně přístupné s vlastním soc. zařízením. Široké možnosti využití, např. prodejna (mimo sortiment, který je již v objektu prodáván), provozovna služeb, výrobní prostory, jednatelství firmy apod. Nájem možný od , případně dle dohody.

18

19

20 Masáže Pavel Čapek salon: Vídeňská 11, Nová Bystřice. Mob.: , Tel.: Bahenní zábaly a masky, meridian masáže salon: Vídeňská 11, Nová Bystřice. Tel.: Instalatérství Jaroš Vít, Nová Bystřice 558, Tel.: Truhlářství Vacek výroba z masivu, rychlé dodací lhůty. Tel.: Prodám kánoi značky Vydra, zachovalá. Cena dohodou. Tel.: Prodám družstevní byt 2+1 v ul. K. H. Borovského 559, N. B. Cena ,- Kč. Tel.: Pronajmu byt 1+1 v N. B. Tel.: Prodám byt 3+1 v N. B. Tel.: Prodám garáž v N. B. Tel.: Podám byt 2+1 v Nové Bystřici Nádražní ul., Tel.: Prodám byt v paneláku 2+1, 62 m 2, s balkonem v N. Bystřici v osobním vlastnictví Tel.: Podám pozemek v Nové Bystřici 600 m 2, s možností výstavby rekr. objektu. Tel.: Nabízíme dlouhodobou brigádu na DPP (dotazování cizinců), pro města Nová Bystřice a Slavonice. Mzda 100,- Kč/hod. čistého. Tel.: (pí Trpáková) Fofr půjčka potřebujete peníze? Nebankovní soukromé zdroje. NEPROVOLÁVEJTE KREDIT, napište SMS ve tvaru: jméno, příjmení, rod. číslo, telefon, Váš měs. příjem, splátky, požadovanou částku, město. Pracujeme rychle vyřízení týž den. Nejsme placená linka 900. Jsme nejlepší v ČR. Tel.: Podám nebo pronajmu RD v Nové Bystřici. Tel.: Manikúra, pedikúra, nehtová modeláž Alena Němcová salon: Vídeňská 11, Nová Bystřice. Mob.: , Tel.: Dne 16. července tomu budou 2 roky, kdy tragicky zahynul náš milovaný syn Miroslav Havlíček z Nové Bystřice. Stále vzpomínají taťka, mamka, sestra Petra s přítelem Jirkou, ostatní příbuzní, kamarádi a kamarádky. Kdo jste Mirka znali, vzpomeňte s námi. Navždy klesly Tvé upracované ruce, pohasla Tvá milá tvář chtěl jsi ještě tolik vykonat pro dobro a prospěch náš. Na pana Miloslava Paďourka vzpomíná s úctou a láskou zarmoucená rodina. Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Vydavatel: Město Nová Bystřice, Mírové nám. 58, N. Bystřice, IČO: Odpovědní redaktoři: Miluše Malinová (mm), Petra Vacková (pv) Adresa redakce: Informační středisko a Městská knihovna Nová Bystřice, Mírové nám. 53, Nová Bystřice Tel.: , , Redakční uzávěrka: 15. den předchozího měsíce Vychází první sobotu v měsíci Evidenční číslo: MK ČR E Cena: Zdarma Sazba: Vladimír Klíma, Tisk: RAIN reklamní agentura s.r.o. J.Hradec Redakce si vyhrazuje právo článek zkrátit, s obsahem čtenářských příspěvků se redakce zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat. Elektronickou verzi zpravodaje najdete na adrese: Pokud nedostanete zpravodaj, můžete si ho vyzvednout v Informačním středisku Nová Bystřice.

M ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Jednání Rady města 26. 4. 2010. Jednání Rady města 11. 5. 2010. Červen 2010

M ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Jednání Rady města 26. 4. 2010. Jednání Rady města 11. 5. 2010. Červen 2010 Ročník 12, číslo 6 Červen 2010 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Jednání Rady města 26. 4. 2010 1. Starosta seznámil radní s aktivitou BC. Kateřiny Soukupové, která by chtěla nabídnout spoluobčanům

Více

NOVOBYSTŘICKÉ JAHODOBRANÍ pátek a sobota 24. a 25. 6 2011 městský park Nová Bystřice

NOVOBYSTŘICKÉ JAHODOBRANÍ pátek a sobota 24. a 25. 6 2011 městský park Nová Bystřice Ročník 13, číslo 6 Červen 2011 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů PROGRAM: NOVOBYSTŘICKÉ JAHODOBRANÍ pátek a sobota 24. a 25. 6 2011 městský park Nová Bystřice PÁTEK koncert rockových kapel 18.00

Více

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Ročník 9, číslo 7 Červenec 2007 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, věřím, že se Vám nová úprava našeho měsíčníku líbí a že je to další malinký krůček dopředu v

Více

Leden 2011. Ročník 13, číslo 1. ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Fotografie z adventu

Leden 2011. Ročník 13, číslo 1. ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Fotografie z adventu Ročník 13, číslo 1 Leden 2011 ěsíční zpravodaj M novobystřických občanů Fotografie z adventu Jednání Rady města 8. 11. 2010 1. Na prvním povolebním jednání rady přivítal starosta všechny její členy včetně

Více

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Prosinec 2012 Ročník 14, číslo 12 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Veselé Vánoce a šťastný nový rok všem přeje starosta města Vážení spoluobčané, milí čtenáři městského zpravodaje, dovolte mi,

Více

Profesor Jiří Hlaváč. čestným občanem města Třeboně. Jiří houdek Jiří Novák Jiří hlaváč. Stanislav. rozhovory: 7/2013. 15 Kč Zpravodaj města Třeboně

Profesor Jiří Hlaváč. čestným občanem města Třeboně. Jiří houdek Jiří Novák Jiří hlaváč. Stanislav. rozhovory: 7/2013. 15 Kč Zpravodaj města Třeboně 7/2013 15 Kč Zpravodaj města Třeboně Profesor Jiří Hlaváč čestným občanem města Třeboně rozhovory: Jiří houdek Jiří Novák Jiří hlaváč David henzl Stanislav Koranda Aktuálně: Povodně Aktuálně: Aktuálně:

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Vítání občánků Listopad 2009

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Vítání občánků Listopad 2009 Ročník 11, číslo 11 Listopad 2009 ěsíční zpravodaj M novobystřických občanů Vítání občánků V sobotu 3. října 2009 přivítal pan starosta Vladimír Bláha děti do života v Nové Bystřici. Redakce se přidává

Více

Z obsahu: zedníky a pomocné dělníky.

Z obsahu: zedníky a pomocné dělníky. Z obsahu: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB ZMĚNY V PROVOZU POŠT BESEDA S EUROPOSLANCEM SVOZ ODPADŮ PODZIM AKTIVITY RYBÁŘŮ HANAČKA V ITÁLII VÝROČÍ 90 LET ČR Koncert Lucie Bílé byl jedním z velkých lákadel slavností

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 5 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města příloha: fotoreportáž Benešovský jarmark

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 5 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města příloha: fotoreportáž Benešovský jarmark www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 5 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města příloha: fotoreportáž Benešovský jarmark NEJLEVNĚJŠÍ LETÁKY NEJLEVNĚJŠÍ LETÁKY NEJLEVNĚJŠÍ LETÁKY

Více

BESEDNÍK. Reprezentovali jsme město na Dnech Ratiboře. Kravařský odpust. Zámecké pivní slavnosti str. 3. Běh zámeckým pakem str. 15. str.

BESEDNÍK. Reprezentovali jsme město na Dnech Ratiboře. Kravařský odpust. Zámecké pivní slavnosti str. 3. Běh zámeckým pakem str. 15. str. noviny města kravaře BESEDNÍK červenec - srpen 2010 číslo 176 Zámecké pivní slavnosti str. 3 Kravařský odpust str. 13 Běh zámeckým pakem str. 15 Vážení spoluobčané, dovolte, abychom Vás i v letošním roce

Více

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY:

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY: 19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč REKORDNÍ Lanškroun má otevřeno! - str. 3 MARIONETY s.r.o. Nová premiéra studentského divadelního spolku Škeble - str. 13 SPOLEČENSKÁ

Více

ČERVENEC SRPEN 7-8/2015 39. ročník

ČERVENEC SRPEN 7-8/2015 39. ročník z Města a MĚSTSKÉHO ÚŘADU - Dění ve městě - Kulturní léto v Bělé - Mělnická ulice V. - ze sportu a spolkové činnosti Vážení spoluobčané, Léto dorazilo a před námi jsou prázdniny. Jaké bude počasí, se dá

Více

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého.

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. ROK 2011 Jaké změny nás čekají v roce 2011? S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. PLATY Od ledna se zásadně změnilo odměňování

Více

Záchrana gotického hradu Soběslav - městská knihovna v novém

Záchrana gotického hradu Soběslav - městská knihovna v novém MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 19 říjen 2010 cena 10,- Kč Záchrana gotického hradu Soběslav - městská knihovna v novém Ve středu 1. září 2010 byla za účasti čestných hostů a poté i široké veřejnosti slavnostně

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového KD Svět. Ze společnosti Alchymistou na dvoře Rudolfa II. Ze sportu Helsinky 2015

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového KD Svět. Ze společnosti Alchymistou na dvoře Rudolfa II. Ze sportu Helsinky 2015 Ročník 54. / červenec-srpen 2015 / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového KD Svět Ze společnosti Alchymistou na dvoře Rudolfa II. Ze sportu Helsinky 2015 Pozvánka 170 let železnice v

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 7 8 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Sokol Gymnastika UDG Dobříšský sportovec Vzpomínka na Májovky 24. 5. 2014 www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz Orel Hudba Praha Letos s podtitulem:

Více

Jednání Zastupitelstva města 20. 5. 2009. Jednání Rady města 25. 5. 2009. Druhý ročník obhajob absolventských prací. Jednání Rady města 11. 5.

Jednání Zastupitelstva města 20. 5. 2009. Jednání Rady města 25. 5. 2009. Druhý ročník obhajob absolventských prací. Jednání Rady města 11. 5. Jednání Zastupitelstva města 20. 5. 2009 1. Zastupitelstvo města schválilo podepsání smlouvy na realizaci akce Oranžové hřiště a dodatku k této smlouvě s firmou FLORA Servis. Oranžové hřiště bylo vybudováno

Více

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2014 ve Dvoře Králové n. L.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2014 ve Dvoře Králové n. L. Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 30. května 2014 ZDARMA 5 2014 Rekonstrukce 2 silnice v Kocbeři Otevření Tyršova 3 koupaliště Novinky DéKá 4 festu Úspěchy místních 9 škol Mladší dorost 11 házené

Více

BAZÉNY STAVBY ZAHRADY

BAZÉNY STAVBY ZAHRADY Ročník 51. / Březen 2012 / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového? Potřebuji zařídit... Ze společnosti Reportáž psaná na přechodu Píšete nám Úspěchy v matematice Podnikáme Jablečné tablety

Více

Podivínský. zpravodaj

Podivínský. zpravodaj Podivínský Ročník XL číslo 2 ČERVEN 2010 VYDÁVÁ MĚSTO PODIVÍN 1 Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XXI ze dne 09.03. 2010 a č. XXII ze dne 21.04. 2010 Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo

Více

Poděkování. Sluníčkový den

Poděkování. Sluníčkový den Aktuálně Úvodník Vážení čtenáři, vítáme Vás na stránkách červnového Třeboňského světa, v jehož redakci došlo v uplynulém měsíci k personálním změnám. Pana šéfredaktora Vlastimila Lenze nahradila staronová

Více

Jevíčský zpravodaj. Výroba čepelek v Jevíčku včera a dnes. Fotoaktuality ČERVENEC 2015. www.jevicko.cz. Měsíčník města Jevíčka

Jevíčský zpravodaj. Výroba čepelek v Jevíčku včera a dnes. Fotoaktuality ČERVENEC 2015. www.jevicko.cz. Měsíčník města Jevíčka se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka ČERVENEC 2015 Výroba čepelek v Jevíčku včera a dnes Co vlastně dnes víme o bývalém n. p. DIU Jevíčko, informace se dají vyhledat různými

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA JIČÍNA

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA JIČÍNA INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA JIČÍNA Květen 2015 > číslo páté www.mujicin.cz Výtisk zdarma uvnitř vydání > AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z MĚSTA A ÚŘADU KULTURNÍ A SPORTOVNÍ SERVIS VOLNÝ ČAS ŠKOLY A ŠKOLKY V květnu bude

Více

Digitalizace kina POZVÁNKA DO KD SOBĚSLAV. Fond rozvoje bydlení města Soběslav. Prodej stavebních pozemků ve vlastnictví města Soběslav

Digitalizace kina POZVÁNKA DO KD SOBĚSLAV. Fond rozvoje bydlení města Soběslav. Prodej stavebních pozemků ve vlastnictví města Soběslav 3 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 20 březen 2011 cena 10,- Kč POZVÁNKA DO KD SOBĚSLAV Pátek 18. března ve 20.00 h VODOVOD velký sál, 150 Kč Čtvrtek 24. března v 18.00 h DIDGERIDOO Pavel PELOUCH KONCERT

Více