Národnostní otázka z pohledu vývoje mezinárodní ochrany národnostních menšin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národnostní otázka z pohledu vývoje mezinárodní ochrany národnostních menšin"

Transkript

1 Národnostní otázka z pohledu vývoje mezinárodní ochrany národnostních menšin Harald Christian Scheu, Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, SCHEU, Harald Christian. National minorities issue from the viewpoint of international protection of ethnic minorities. Individual and Society, 2013, Vol. 16, No On the national level the Constitutional Act No. 144/1968 which regulated the status of nationalities in the Czechoslovak Socialist Republic was certainly a unique legislative action in the field of minority rights. It garanteed certain minority rights at least to four explicitly mentioned nationalities. The aim of this paper is to briefly decribe the development of the protection of national minorities after World War II until the end of the 1960s from an international perspective. We believe that with a view to this context specific national models may be better evaluated. International Protection of Minorities. UNO. Council of Europe. Úvod S ohledem na její ojedinělost lze ústavní zákon č. 144/1968 Sb., o postavení národností v Československé socialistické republice, považovat za významý legislativní krok v oblasti menšinového práva. Alespoň rámcově byla čtyřem explicitně zmíněným národnostem, resp. národnostním menšinám zabezpečena určitá práva. Cílem tohoto příspěvku je stručně představit vývoj ochrany národnostních menšin po druhé světové válce do konce 60. let 20. století z mezinárodněprávní perspektivy. Chceme nastínit základní vývojové linie v této oblasti, přičemž se hodláme zaměřit jak na universální úroveň, tak i na regionální úroveň mezinárodní ochrany menšin. Domníváme se, že v tomto kontextu lze lépe hodnotit konkrétní národní modely, které byly ve stejném období přijaty v národní rovině. Obecně k situaci mezinárodní ochrany menšin po roce 1945 Šedesátá léta 20. století přinesla do mezinárodní ochrany národnostních menšin důležitý impuls. Alespoň v souvislosti s universální úpravou na úrovni Organizace spojených národů (OSN) lze hovořit o určitém návratu k menšinové problematice, která byla v předchozí etapě vědomě opomenuta. Je třeba si uvědomit, že po skončení éry Společnosti národů, která garantovala komplexní úpravu menšinových práv v právně závazných úmluvách a prohlášeních a zajistila poměrně účinný kontrolní mechanismus v podobě judiciálních a diplomatických procedur, nastala v universálním systému ochrany menšin obrat. S určitou nadsázkou by bylo možné hovořit o změně paradigmatu. Zatímco před druhou světovou válkou bylo značné úsilí mezinárodního společenství zaměřeno na ochranu národnostních menšin a žádný dokument mezinárodního práva nebyl věnován obecné ochraně lidských práv všech jednotlivců, rozhodly orgány a 1 Článek vznikl v mezinárodním projektu 7AMB12SK010, řešitel za ČR René Petráš.

2 členské státy OSN po roce 1945 o tom, že tradiční ochrana menšin má být nahrazena systémem individuálních lidských práv. Ustanovení čl. 1 Charty OSN z roku 1945, které vymezuje hlavní cíle organizace, uvádí ve svém třetím odstavci podporování a posilování úcty k lidským právům a základním svobodám, a to výslovně pro všechny bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka nebo náboženství. V obdobném duchu stanoví čl. 2 Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948, že každý člověk má všechna garantovaná práva bez jakéhokoli rozlišování, a to zejména bez rozlišování na základě rasy, barvy plati, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení. Tato koncepce individuálních lidských práv měla nahradit předchozí model, který skutečně či zdánlivě upřednostňoval příslušníky národnostních menšin před příslušníky většiny. Autoři nového přístupu byli přesvědčeni o tom, že zvláštní mezinárodní úprava ve prospěch národnostních menšin bude ve světle universálních lidských práv nadbytečná. Toto přesvědčení lze zredukovat na formuli obecný zákaz diskriminace místo zvláštních práv příslušníků menšin. Kromě tohoto přesvědčení mohla hrát nezanedbatelnou roli skutečnost, že řada států považovala zkušenosti se systémem Společnosti národů za negativní a vnímala menšiny a jejich právní ochranu jako potenciální hrozbu pro svoji suverenitu a územní celistvost. Jakýkoli zvláštní status národnostních menšin byl pro tyto státy po roce 1945 nepřijatelný. Lze dodat, že také předchozí systém Společnosti národů byl sám o sobě diskriminační v tom, že zavázal k ochraně menšin jen určité státy, které jednoznačně nepatřily k velmocím. Jednalo se sice o evropský model, který byl koncipován konkrétně pro národnostní menšiny v Evropě, ale evropské velmoci samy žádné závazky v této oblasti nepřevzaly. S ohledem na přechod na ochranu individuálních práva nemohla Komise pro lidská práva jako poradní orgány Hospodařského a sociálního výboru OSN do Všeobecné deklarace lidských práv prosadit ustanovení o ochraně menšin a jejich příslušníků. V rámci jednání o takovém návrhu se ukázalo, že ani mimoevropští politici neměli o takovou normu zájem, protože považovali ochranu menšin za evropský problém. Není divu, že při existenci tohoto odporu ze strany členských států vysvětlilo Valné shromáždění OSN v roce 1948 poměrně lapidárně, že ochrana menšin představuje komplexní a citlivou otázku, pro které je těžké najít jednotné řešení. Speciální ustanovení o menšinách by podle Valného shromáždění nezapadalo do universálního kontextu nové deklarace. 2 Na závěr diskusí pověřilo Valné shromáždění Hospodářskou a sociální radu a její pomocné orgány vypracováním důkladné studie o problematice rasových, národnostních, náboženských a jazykových menšin a možných opatřeních na jejich ochranu. Koncepční změna se promítla nejen do neúspěšných kodifikačních snah v rámci Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1978, ale také do debat o kontinuitě a diskontinuitě systému Společnosti národů. Velmi odmítavě přistoupilo mezinárodní společenství k otázce, zda měly po roce 1945 nadále platit původní menšinové smlouvy, které vznikly po první světové válce. Když Hospodářská a sociální rada požádala v roce 1948 generálního tajemníka OSN o vypracování posudku na otázku, zda dotyčné smlouvy a deklarace byly stále v platnosti, 3 dospěl k závěru, že příslušné mezinárodní závazky (např. Československa a Polska) zanikly a 2 Zmíněný dokument UN-Doc. A/Res/217 C(III) nese název Fate of Minorities (Osud menšin). The General Assembly, Considering that the United Nations cannot remain indifferent to the fate of minorities, Considering that it is difficult to adopt a uniform solution of this complex and delicate question, which has special aspects in each State which arises, Considering the universal character of the Declaration of Human Rights, Decides not to deal in a specific provision with the question of minorities in the text of this declaration. 3 ECOSOC Res. 116 C (VI) z 1. března 1948.

3 pouze jako výjimky měla nadále platit některá ustanovení týkající se zvláštního statusu ostrovů Ålandů či práv menšin v Řecku a v Turecku. 4 Zdlouhavá cesta ke kodifikaci ochrany národnostních menšin v rámci OSN Negativní přístup států OSN k menšinové otázce učinil cestu k mezinárodněprávní kodifikaci ochrany národnostních menšin složitou a zdlouhavou. Mezinárodní skepse předurčila činnost mezinárodních orgánů na ochranu lidských práv, jako byla např. Subkomise OSN pro zabránění diskriminace a ochranu menšin. Oproti výše zmíněné koncepci obecný zákaz diskriminace místo zvláštních práv příslušníků menšin měl tento orgán, který byl zřízen v roce 1947, již podle svého samotného názvu spojovat zákaz diskriminace a ochranu menšin do ucelené strategie. Místo toho však byla činnost Subkomise v prvních letech zaměřěna téměř výlučně na problematiku zákazu diskriminace. V roce 1960 byla zveřejněna studie o diskriminaci v souvislosti s praktikováním náboženství, 5 v roce 1962 následovala studie o diskriminaci v kontextu politických práv. 6 Až v 70. letech minulého století pod vlivem africké koncepce kolektivních práv 7 začlenila Subkomise pod svoji agendu také otázky ochrany menšin jako takových. 8 Subkomise tedy až po dlouhém váhání opustila koncepci zaměřenou výlučně na zákaz diskriminace a zabývala se také pozitivními právy příslušníků menšin. 9 Přes tyto složité debaty v rámci odborných orgánů se podařilo v 60. letech 20. století přijetí tří úmluv, které obsahují ochranu národnostních menšin či alespoň se této problematiky dotýkají. Již v roce 1960 představila UNESCO 10 svoji Úmluvu proti diskriminaci ve vzdělání, 11 která ve svém čl. 5 stanovila právo příslušníků národnostních menšin na vlastní vzdělávací aktivity, včetně provozování škol a vyučování menšinového jazyka. Určitý odpor států vychází najevo ve formulaci, podle níž výkon tohoto práva nesmí bránit příslušníkům národnostních menšin v chápání většinové kultury a jazyka a nesmí poškodit státní suverenitu. Podle čl. 5 Úmluvy nemá být standard výuky v menšinových školách nižší než podle obecně platných norem v daném státě a účast v takových školách má být dobrovolná. 12 V roce 1965 přijalo Valné shromáždění OSN Mezinárodní úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace (ÚRD). V ustanovení čl. 1 odst. 1 ÚRD je pojem rasové diskriminace koncipován široce, aby pokrýval jakékoli rozlišování, vylučování, omezování nebo zvýhodňování založené na rase, barvě pleti, rodovém nebo národnostním nebo etnickém původu, jehož cílem nebo následkem je znemožnění nebo omezení uznání, užívání nebo 4 UN Doc. E/CN.4/ UN Doc. E.60.XIV.2 (1960). 6 UN Doc. E.63.XIV.2 (1962). 7 Srov. NOWAK, Manfred. Der Minderheitenschutz in den Vereinten Nationen (přednáška ze dne 6. října 2006 v rámci mezinárodní konference Ochrana a realizace práv národnostních menšin organizované rakouskou sekcí International Law Association/ILA), online : 8 Nový přístup se promítl např. do důležité a často citované zprávy Francesca Capotortiho, zpravodaje Subkomise, o právech příslušníků etnických, náboženských a jazykových menšin z roku Nakonec byl tento nový přístup završen Deklarací o právech osob příslušejících k národnostním či etnickým, náboženským a jazykovým menšinám, která byla přijata v roce 1992 (rezoluce Valného shromáždění OSN č. 47/135 ze dne 18. prosince 1992). 10 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 11 Pro anglickou verzi Úmluvy viz 12 Čl. 5 odst. 1 písm. c) Úmluvy zní: It is essential to recognize the right of members of national minorities to carry on their own educational activities, including the maintenance of schools and, depending on the educational policy of each State, the use or the teaching of their own language, provided however: (i) That this right is not exercised in a manner which prevents the members of these minorities from understanding the culture and language of the community as a whole and from participating in its activities, or which prejudices national sovereignty; (ii) That the standard of education is not lower than the general standard laid down or approved by the competent authorities; and (iii) That attendance at such schools is optional.

4 uskutečňování lidských práv a základních svobod na základě rovnosti v politické, hospodářské, sociální, kulturní nebo v kterékoli jiné oblasti veřejného života. Výklad ÚRD v podání Výboru pro odstranění rasové diskriminace (VRD) jasně ukázal, že efektivní implementace zákazu rasové diskriminace vyžaduje zpravidla pozitivní opatření ze strany smluvních států, přičemž se může jednat také o pozitivní opatření ve prospěch tradičních národnostních menšin. Podle čl. 1 odst. 4 ÚRD nejsou taková opatření považována za diskriminační, pokud jsou učiněna výhradně pro zajištění přiměřeného rozvoje některých rasových nebo etnických skupin nebo jednotlivců, kteří potřebují takovou ochranu, jež může být nezbytnou k tomu, aby jim zabezpečila rovné užívání nebo výkon lidských práv a základních svobod, pokud ovšem tato opatření nevedou k zachovávání rozdílných práv pro různé rasové skupiny a pokud nezůstanou v platnosti po dosažení cílů, pro které byla přijata. Vstřícný přístup VRD ke skupinám, které mají ve svých zemích oficiální status národnostní menšiny, dokazuje spojitost mezi různými mezinárodními nástroji. VRD se zejména od 90. let minulého století zabýval řadou případů, ve kterých předmětem sporu bylo právní postavení a ochrana příslušníků romské menšiny. 13 Praktickou relevanci ÚRD pro národnostní menšiny ukazála např. výměna informací VRD a Českou republikou ve věci stavby zdi v Matiční ulici (Neštěmice, Ústí nad Labem) 14 nebo případ Lacko proti Slovensku. 15 Za období 60. let 20. století lze však za hlavní přínos do mezinárodní ochrany národnostních menšin považovat Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (MPOOP) a zejména jeho čl. 27. Poté, co se nepodařilo začleněnit ustanovení o ochraně příslušníků národnostních menšin do Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948, začaly práce na smluvní úpravě lidských práv již na konci 40. let minulého století. Do prvních komplexních návrhů z roku 1953 začlenila Komise pro lidská práva také ustanovení o ochraně menšin. V roce 1954 Komise uzavřela svoji část přípravy a předala své návrhy Valnému shromáždění OSN. 16 Vypracování smluvní úpravy lidských práv bylo přitom výrazně poznamenáno rozhodnutím Valného shromáždění OSN o tom, že místo kodifikace všech relevantních práv v jedné ucelené úmluvě mají být připravovány dva samostatné mezinárodní pakty, a to zvlášť pro práva hospodářská, sociální a kulturní na jedné straně a pro práva občanská a politická na straně druhé. 17 Ustanovení o ochraně příslušníků menšin bylo zařazeno do úpravy občanských a politických práv. Je pochopitelné, že tak krátce poté, co státy odmítly zakotvit ochranu národnostních menšin ve Všeobecné deklaraci lidských práv, nebyly diskuse o tomto ustanovení nijak jednoduché. Odmítavé a skeptické postoje stále přetrvávaly u řady členských států OSN. Nutnost integrace odlišných skupin a jejich příslušníků do většinové společnosti znovu zdůraznily zejména severoamerické státy, které přijímaly velké počty imigrantů a odmítaly koncepci zvláštních práv pro takové skupiny. Na stranu severoamerických států se časem vedle Austrálie přidala také řada jihoamerických a afrických států. Na druhé straně vystupovaly Sovětský svaz, jeho spojenci a zejména Jugoslávie jako zastánci koncepce pozitivních práv národnostních menšin, přičemž tato práva vnímala v kontextu práva na sebeurčení národů. Pokud bereme v potaz, že některé další státy jako např. Francie a Ekvádor dokonce popíraly samotnou existenci menšin na svém území, 18 působí nakonec jako velké překvapení, že se do roku 1966 vůbec podařilo 13 K jednotlivým případům viz podrobněji SCHEU, Harald Christian. Univerzální ochrana národnostních menšin. In: PETRÁŠ, René PETRŮV, Helena SCHEU, Harald Christian (Eds.). Menšiny a právo v České republice. Praha : Auditorium, 2009, s K otázce diskriminace Romů srov. také obecný komentář VRD č. 23 z roku 1997 (doc. A/52/18, annex V). 14 CERD/C/348 (1999). 15 CERD/C/59/D/11/1998 (2001). 16 Viz podrobněji PRITCHARD, Sarah. Der völkerrechtliche Minderheitenschutz. Historische und neuere Entwicklungen. Berlin : Duncker & Humblot, 2001, s GA Res. 543 (VI). 18 Srov. NOWAK, M. Der Minderheitenschutz Online:

5 dosáhnout nutné shody na zařazení ochrany příslušníků menšin do Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. 19 Této shody však bylo dosaženo za cenu poměrně vágní úpravy a velmi zvláštní dikce v příslušném ustanovení čl. 27 MPOPP. Tato norma stanoví, že ve státech, kde existují etnické, náboženské nebo jazykové menšiny, nebude jejím příslušníkům upíráno právo, aby spolu s ostatními příslušníky menšiny užívali své vlastní kultury, vyznávali a projevovali své vlastní náboženství nebo používali svého vlastního jazyka. 20 Z právního hlediska sice negativní formulace nebude upíráno určité právo nemá jiný význam než pozitivní formulace má určité právo, která je pro většinu ustanovení MPOPP standardní, ale na druhé straně je zvolená formulace výsledkem složitých diplomatických a politických jednání předcházejících přijetí čl. 27 MPOPP. Alespoň v politické či morální rovině chtěly některé smluvní strany zdůraznit, že ochrana příslušníků menšin nemá stejnou váhu a hodnotu jako ochrana individuálních práv všech lidských bytostí. Z hlediska dalšího vývoje je nutné upozornit na to, že ustanovení čl. 27 MPOPP stojí dodnes osamoceně jako jediná universální závazná norma, která je věnována klasickým právům příslušníků národnostních menšin. 21 Na jiném místě 22 jsme analyzovali dynamický výklad této nyní již téměř 50 let staré normy 23 v podání příslušného kontrolního orgánu, tj. Výboru pro lidská práva. Tento vývoj však již není předmětem této studie. Lze ovšem vyzdvihnout, že konkrétní dědictví šedesátých let je pro oblast mezinárodní ochrany národnostních menšin a jejich příslušníků významné dodnes. Vývoj ochrany národnostních menšin v Evropě Obdobně jako nová lidskoprávní koncepce OSN byl po druhé světové válce také přístup Rady Evropy k menšinám velmi zdrženlivý. Ačkoli Evropa byla v éře Společnosti národů centrem mezinárodní ochrany práv příslušníků národnostních menšin a menšinové konflikty zde zcela jistě nezmizely ani po roce 1945, 24 propagovala Rada Evropy místo práv menšin individuální práva a zákaz diskriminace. Jako důvod odporu k menšinovým právům na regionální úrovni uvádějí někteří autoři skutečnost, že jednotlivé státy Rady Evropy disponovaly velmi odlišnými národními úpravami ochrany menšin. Tito autoři poukazují na to, že principy centralistických a unitaristických států (např. Francie) mohly být jen stěží uvedeny do souladu se zásadami decentralizovaných a federalisticky uspořádaných států (např. Belgie). 25 Další důvod odmítavého postoje Rady Evropy spočíval zřejmě ve strachu z diplomatických intervencí ze strany sousedních států, které by se oddobně jako za Společnosti národů mohly prezentovat jako ochránci práv těch národnostních menšin, ke kterým měly kulturně a jazykově blízko Podrobněji ke genezi čl. 27 MPOPP viz CAPOTORTI, Francesco. Study on the Rights of Persons belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities. New York : United Nations, 1991, s. 31a následující. 20 In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practice their own religion, or to use their own language. 21 K 8. září 2013 vykazuje Sbírka mezinárodních smluv vedená generálním tajemníkem OSN (United Nations Treaty Collection) 164 smluvních stran MPOPP. 22 SCHEU, H. C. Univerzální ochrana národnostních 23 MPOPP byl přijat dne 16. prosince 1966 a vstoupil v platnost dne 23. března Lze připomenout např. situaci Basků ve Španělsku či německy mluvící menšiny v severní Itálii. 25 KLEBES, Heinrich. Rechtsschutz von Minderheiten. Zu den Arbeiten des Europarates. In: BLUMENWITZ, Dieter VON MANGOLDT, Hans (Ed.). Fortentwicklung des Minderheitenschutzes und der Volksgruppenrechte in Europa. Bonn : Verlag Wissenschaft und Politik, 1992, s Podrobněji k vývoji ochrany národnostních menšin v rámci Rady Evropy do r GOLSONG, Heribert. Minderheitenrechte im Rahmen des Europarates. In: Europa-Archiv : Zeitgeschichte, Zeitkritik, Verwaltung,

6 Když téměř dva roky po přijetí Všeobecné deklarace lidských práv byla dne 4. listopadu 1950 přijata Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (EÚLP), nenašlo se v ní místo pro úpravu práv příslušníků menšin. Za dostatečnou ochranu bylo zřejmě považováno zakotvení zákazu diskriminace v čl. 14 EÚLP, který zakázal mimo jiné diskriminaci na základě rasy, barvy pleti, jazyka, náboženství a národnostního původu a výslovně také na základě příslušnosti k národnostní menšině. K určitým iniciativám docházelo pouze v rámci Parlamentního shromáždění Rady Evropy, kde bylo v roce 1956 navrženo např. zřízení stálého výboru pro národnostní menšiny, který měl monitorovat postavení národnostních menšin v Evropě. 27 Poté, co tento návrh nebyl přijat, dalo Parlamentní shromáždění dne 29. října 1957 podnět k vypracování studie o situaci menšin v Evropě. 28 Shromáždění uvedlo, že uspokojování kolektivních zájmů národnostních menšin je žádoucí jak z lidské perspektivy, tak i v zájmu dobrých vztahů mezi evropskými státy, čimž dávalo jasně najevo, že nad rámec pouhého zákazu diskriminace ve smyslu čl. 14 EÚLP považovalo za nezbytnou speciální úpravu menšinových práv. 29 Vlády členských států Rady Evropy však tuto výzvu nepřijaly a naopak varovaly před škodami, které by mohla veřejná diskuse o otázkách národnostních menšin způsobit. 30 Ačkoli řada států odmítla spolupracovat na studii monitorující postavení národnostních menšin v jednotlivých státech Evropy, předložil právní výbor Parlamentního shromáždění v roce 1959 zprávu o situaci národnostních menšin v některých členských státech. 31 Závěry zprávy vyzněly ve prospěch skeptiků, kteří si mezinárodní úpravu ochrany menšin nepřáli. Právní výbor totiž konstatoval, že postavení menšin bylo ve čtyřech analyzovaných státech (Rakousko, Německo, Itálie a Dánsko) uspokojivé. Pouze ve vztahu k implementaci bilaterálních smluvních závazků v Itálii měl výbor určité výhrady. 32 Wirtschaftsaufbau; Halbmonatsschr. d. Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Bonn : Dt. Ges. für Auswärtige Politik, Vol. 15, 1960, 3, s Consultative Assembly of the Council of Europe: Motion for an order of the Assembly, presented by M. Dickson and a number of his colleagues (Doc. 508, 1956). Návrh ve svém úvodu poukazuje na neuspokojivou situaci v ochraně evropských národnostních menšin:...recognising the fact that national minorities and nationaities not constituting States in Europe are historical and cultural entities existing in European territory which cannot be ignored; Considering that unsatisfactory solutions of minority problems are the source of difficulties between the countries concerned; Recognising, thus, the necessity of taking the minority and nationality problems into consideration when efforts are made for creating a United Europe Resolution 136 (1957) of 29th October The Assembly, Recognising that in various Member States of the Council of Europe there are population groups conscious of belonging to a national minority in which another Member State is interested; Noting that Article 14 of the Convention on Human Rights already satisfactorily protects individuals belonging to these minorities against discrimination on these grounds, at least in countries where the right of individual application is recognised, but that it is desirable, both from the human standpoint and for the promotion of good relations between the States, to ensure satisfaction of collective interests of the national minorities themselves, to the fullest extent compatible with safeguarding the essential interests of the States to which they belong; Considering that a comparative study of the laws and regulations in force, and of existing situations in this regard, might show wether, and to what extent, improvement could be effected, Invites Governments of the Council of Europe concerned in these matters to transmit all desirable information to the Secretary-General; and Instructs ist Legal Committee to submit a fresh report on the subject in the light of the information thus obtained. 30 GOLSONG, Minderheitenrechte im Rahmen, s Report on the position of national minorities in Europe, doc (ze dne 30. dubna 1959). Zpráva konkrétně obsahuje rozbor situace národnostních menšin v Rakousku, Dánsku, Německu a Itálii. 32 Viz bod 30 zprávy: As regards Austria, however, the Legal Committee would draw the Assembly s attention to the fact that all the legislative measures on behalf of the Slovene and Croatian minority in Carinthia, Burgenland and Styria required by the State Treaty of 15th May 1955 have not yet been introduced by the Austrian authorities, although some legislation of this kind - a law concerning the teaching of Slovene and another concerning ist use in Law Courts of Carinthia - is already in force. In Italy, the situation of the Yugoslav minority in the Trieste area calls for no comment, but it should be pointed out that the De Gaspari-Gruber Agreement of 1946, which determines the status of the German-speaking

7 Je poněkud zarážející, jak mohl právní výbor na základě takto geograficky omezené studie dospět k obecnému závěru, že v Evropě neexistovala nutnost vytvořit systém ochrany národnostních menšin. Zákaz diskriminace zakotvený v čl. 14 EÚLP představoval podle právního výboru dostatečnou ochranu příslušníků menšin. Zmíněná zpráva právního výboru se stala základem navazujícího doporučení Parlamentního shromáždění č. 213 ze dne 17. září 1959, které pro případ sporů mezi evropskými státy odkázalo na nutnost bilaterálního řešení. O určitý obrat usilovalo Parlamentní shromáždění v roce 1961, 33 když navrhlo začlenit ustanovení o ochraně národnostních menšin do druhého dodatkového protokolu k EÚLP. 34 Podnětem ke vzniku tohoto ustanovení byla opět zpráva právního výboru, 35 který zákaz diskriminace podle čl. 14 EÚLP zřejmě již nepovažoval za dostačující a žádal zakotvení práv národnostních menšin. Právní výbor přitom hovořil o tzv. kolektivních zájmech národnostních menšin 36 a navrhl katalog práv obsahující ochranu kulturní identity menšiny, jazyková práva, opatření v oblasti školství a náboženská práva. Případné námitky ze strany členských států chtěl právní výbor tlumit odkazem na to, že zakotvení jazykových práv pro národnostní menšiny nebrání státům v úpravě používání úředních jazyků. Návrh totiž nepočítal s tím, že by se menšinové jazyky staly úředními jazyky. 37 Reakce států byla přesto zamítavá a ve Výboru ministrů Rady Evropy byla diskuse o právech národnostních menšin nakonec zastavena. Podle odborníků Výboru ministrů nebylo začlenění článku o ochraně národnostních menšin do dodatkového protokolu k EÚLP nutné. Na rozdíl od členů právního výboru považovali zákaz diskriminace podle čl. 14 EÚLP za dostačující. Až do roku 1989 už nedošlo v rámci Rady Evropy k dalším výrazným aktivitám ve prospěch národnostních menšin. Je však třeba dodat, že přestože návrh na začlenění menšinových práv do EÚLP nebyl přijat, měl Evropský soud pro lidská práva (ESLP) několikrát příležitost, aby se prismatem čl. 14 EÚLP, tzn. z pohledu zákazu diskriminace, vyjádřil k problematice ochrany menšin. Možnost individuální stížnosti sice byla ze strany příslušníků národnostních menšin využita jen velmi sporadicky. Do šedesátých let 20. století však spadá jeden z nejvýznamnějších případů, a to kauza menšinového školství v Belgii, která byla Soudem rozhodnuta v roce Rozsudek ESLP v této věci byl kritizován za to, že přijal záměr Belgie zabezpečit jazykovou jednotnost pro jednotlivé regiony jako legitimní. 39 Přitom již dříve vnímala Evropskáý komise pro lidská práva belgickou legislativu jako problematický nátlak na menšiny a návod k jazykové asimilaci. Co se týče používání menšinových jazyků v soudním řízení, rozhodla Evropská komise pro lidská práva v případě stížnosti proti Rakousku, 40 že čl. 6 odst. 3 EÚLP, který kodifikuje minority in the Bolzano region, has given rise to a dispute as to interpretation between the Contracting Parties, namely Austria and Italy, both Member States of the Council of Europe. 33 Recommendation 285 (1961) on the rights of national minorities (ze dne 28. dubna 1961). 34 Anglická verze ustanovení připomíná pozdější čl. 27 Mezinárodního paktu a občanských a politických právech: Persons belonging to a national minority shall not be denied the right, in community with the other members of their group, and as far as compatible with public order, to enjoy their own culture, to use their own language, to establish their own schools and receive teaching in the language of their own choice or to profess and practise their own religion. 35 Doc. 1299, Report on the rights of national minorities, Doc (ze dne 26. dubna 1961). 37 K návrhu viz podrobněji také SCHEU, op. cit. 38 Cases Relating to Certain Aspects of the Laws on the Use of Languages in Education in Belgium, judgment of 23 July 1968, Series 1, No Viz podrobněji HILLGRUBER, Christian JESTAEDT, Matthias. The European Convention on Human Rights and the Protection of National Minorities. Köln : Verlag Wissenschaft und Politik, 1994, s Isop v. Austria, Application No. 808/60. (Rozhodnutí bylo přijato dne 8. března 1962.)

8 principy spravedlivého procesu, 41 neobsahuje práva příslušníka menšiny na volbu jazyka. Příslušník slovinské menšiny v Rakousku, který výborně rozuměl a hovořil německy, tedy neměl podle čl. 6 EÚLP právo na používání slovinštiny v soudním procesu. Závěr Cílem tohoto příspěvek bylo nastínit vývoj mezinárodní ochrany národnostních menšin po druhé světové válce až do konce šedesátých let minulého století. V první fázi, bezprostředně po roce 1945, panovala v mezinárodním společenství značná skepse vůči menšinové otázce. Ani na universální, ani regionální úrovni se proto nepodařilo přijetí právně závazného rámce menšinových práv. Všeobecná deklarace lidských práv z roku 1948 a Evropská úmluva o lidských právech z roku 1950 vědomě opomenuly problematiku specifických práv příslušníků národnostních menšin a stavěly místo toho na obecném principu nediskriminace jako základním kameni systému individuálních lidských práv. V šedesátých letech však došlo především v rámci OSN k důležitému obratu, který umožnil přijetí čl. 27 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Přes poněkud kostrbatou a závadějící formulaci práv příslušníků národnostních menšin je význam tohoto ustanovení jako dodnes jediné právně závazné úpravy menšinových práv na universální úrovni zcela nesporný. V rozhodovací činnosti Výboru pro lidská práva hraje tato úprava svoji roli dodnes. To platí také o rozhodování Výboru proti rasové diskriminaci, který je též poměrně otevřený vůči stížnostem ze strany příslušníků národnostních menšin. Oproti tomu zaostával vývoj v rámci Rady Evropy za pokrokem dosaženým na úrovni OSN. Ani v šedesátých letech minulého století nebyly evropské státy s to dohodnout se v menšinové otázce na určitých kompromisech. Judikatura štrasburských orgánů, která vykládala zákaz diskriminace podle čl. 14 EÚLP, mohla tento deficit jen z malé části kompenzovat. National minorities issue from the viewpoint of international protection of ethnic minorities The aim of this contribution was to outline the development of the international protection of national minorities after World War II until the end of the 1960s. In the first phase, immediately after 1945, there the international community shared considerable skepticism about the minority issue. Neither on the universal, nor on the regional level, no legally binding framework for the protection of minority rights was adopted. The Universal Declaration of Human Rights of 1948 and the European Convention on Human Rights of 1950 deliberately omitted issue of the specific rights of persons belonging to national minorities and built, instead, on the general principle of non-discrimination as the cornerstone of individual human rights. In the 1960s, however, especially there was an important turnaround on the UN level which led to the adoption of Article 27 of the International Covenant on Civil and Political Rights. Despite the somewhat halting and misleading formulation of minority rights, the importance of this provision as the only legally binding regulation of minority rights on the universal level is undisputed. In contrast, the development within the Council of Europe lagged behind the progress made at the UN level. Not even in the 1960s, European states were not able to reach a compromise on the issue of minority protection. The case law of the Strasbourg authorities, which have to 41 Srov. čl. 6 odst. 3 EÚLP, podle něhož má každý, kdo je obviněn z trestného činu, mimo jiné právo být neprodleně a v jazyce, jemuž rozumí, podrobně seznámen s povahou a důvodem obvinění proti němu, a právo na bezplatnou pomoc tlumočníka, jestliže nerozumí jazyku používanému před soudem nebo tímto jazykem nemluví.

9 interpret the prohibition of discrimination under Article 14 of the ECHR, could only partially compensate this deficit. Seznam použité literatury: CAPOTORTI, Francesco. Study on the Rights of Persons belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities. New York : United Nations, GOLSONG, Heribert. Minderheitenrechte im Rahmen des Europarates. In: Europa-Archiv : Zeitgeschichte, Zeitkritik, Verwaltung, Wirtschaftsaufbau; Halbmonatsschr. d. Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Bonn : Dt. Ges. für Auswärtige Politik, Vol. 15, 1960, 3, s HILLGRUBER, Christian JESTAEDT, Matthias. The European Convention on Human Rights and the Protection of National Minorities. Köln : Verlag Wissenschaft und Politik, KLEBES, Heinrich. Rechtsschutz von Minderheiten. Zu den Arbeiten des Europarates. In: BLUMENWITZ, Dieter VON MANGOLDT, Hans (Ed.). Fortentwicklung des Minderheitenschutzes und der Volksgruppenrechte in Europa. Bonn : Verlag Wissenschaft und Politik, 1992, s PRITCHARD, Sarah. Der völkerrechtliche Minderheitenschutz. Historische und neuere Entwicklungen. Berlin : Duncker & Humblot, SCHEU, Harald Christian. Univerzální ochrana národnostních menšin. In: PETRÁŠ, René PETRŮV, Helena SCHEU, Harald Christian (Eds.). Menšiny a právo v České republice. Praha : Auditorium, 2009.

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Předkládací zpráva pro Parlament

Předkládací zpráva pro Parlament Předkládací zpráva pro Parlament Mezinárodní organizace práce (dále jen "MOP") je mezinárodní vládní organizace založená v roce 1919, jejímž posláním je především rozvojem a prostřednictvím sociálního

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Teil 1: Auditdurchführung

Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Teil 1: Auditdurchführung ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT:658.56 Duben 1992 SMĚRNICE PRO PROVĚŘOVÁNÍ SYSTÉMŮ JAKOSTI Část 1: Prověřování ČSN ISO 10011-1 01 0330 Guidelines for auditing quality systems - Part 1: Auditing Lignes directrices

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY)

KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY) KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY) Plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Fakulta právnická Západočeské univerzity

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz IPR v H2020 Matěj Myška myska@ctt.muni.cz Zdroje [1] KRATĚNOVÁ, J. a J. Kotouček. Duševní vlastnictví v projektech H2020. Technologické centrum AV ČR, Edice Vademecum H2020, 2015. Dostupné i online: http://www.tc.cz/cs/publikace/publikace/seznampublikaci/dusevni-vlastnictvi-v-projektech-horizontu-2020

Více

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC Pešlová Eliška Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PODLE INSOLVENČNÍHO PRÁVA

ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PODLE INSOLVENČNÍHO PRÁVA ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PODLE INSOLVENČNÍHO PRÁVA JAKUB JUŘENA Faculty of Law, Masaryk University, Czech Republic Abstract in original language Tento příspěvek si klade za cíl čtenáře seznámit

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

Legislativa v oblasti specifických poruch učení. Euroface Consulting s.r.o. Dr Ian Smythe

Legislativa v oblasti specifických poruch učení. Euroface Consulting s.r.o. Dr Ian Smythe Legislativa v oblasti specifických poruch učení Euroface Consulting s.r.o. Dr Ian Smythe Euroface Consulting 2013 Obsah Dyslexie & Rozdíly v Evropě Úvod Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová DISKRIMINACE Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová Rok : 2013 Obsah prezentace : Teoretická část Možné setkání s diskriminací Ochrana a obrana proti diskriminaci Všeobecná deklarace lidských práv Lidská práva

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Příloha 3 Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Úvod Čím dál častěji se objevuje ve společnosti pojem rovných příležitostí pro muže a ženy, který znamená

Více

Psychosociální a právní souvislosti odanonymňování dárcovství gamet v ART

Psychosociální a právní souvislosti odanonymňování dárcovství gamet v ART Psychosociální a právní souvislosti odanonymňování dárcovství gamet v ART Hana Konečná Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium, Český

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Úvod, právní úprava Lidská práva, sociální práva Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Evropské právo sociálního zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociálního

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Zpráva o šetření. diskriminace v zaměstnání z důvodu zdravotního postižení

Zpráva o šetření. diskriminace v zaměstnání z důvodu zdravotního postižení V Brně dne 2. ledna 2012 Sp. zn.: 93/2011/DIS/AHŘ Zpráva o šetření diskriminace v zaměstnání z důvodu zdravotního postižení Abstrakt Pan K. L. se obrátil na veřejného ochránce práv se stížností na hrubé

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ Doporučení Rec(2005)5 Výboru ministrů členským státům ohledně práv dětí žijících v institucionálních zařízeních (přijaté Výborem ministrů 16. března 2005 na 919. zasedání náměstků

Více

KE SPECIFICE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY "CRISIS MANAGEMENT" IN THE STATE ADMINISTRATION

KE SPECIFICE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY CRISIS MANAGEMENT IN THE STATE ADMINISTRATION KE SPECIFICE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY "CRISIS MANAGEMENT" IN THE STATE ADMINISTRATION Vladimír ČECHÁK Dostupné na http://www.population-protection.eu/attachments/042_vol4special_cechak.pdf.

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.02 Téma sady: Listina základních práv a svobod Ročník: Nástavbové

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 7. 1. 2010 PRACOVNÍ DOKUMENT o analýze sankcí stanovených v právních předpisech členských států v případě vážného porušení předpisů v sociální

Více

ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY

ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY ANDREA SCHELLEOVÁ Právnická fakulta Masarykovy univerzity Abstract in original language Článek se zaobírá problematikou elektronizace veřejné správy s důrazem na elektronické

Více

BŘEZEN 2015 ARBITRABILITA V MEZINÁRODNÍM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ

BŘEZEN 2015 ARBITRABILITA V MEZINÁRODNÍM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ BŘEZEN 2015 ARBITRABILITA V MEZINÁRODNÍM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ ÚVOD Arbitrabilita představuje jedno ze stěžejních témat a problémů v rozhodčím řízení. Arbitrabilita je okruh právních vztahů, ve kterém si státní

Více

Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD

Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD 22. června 2012 Janusz Tomczak Praha ERA Seminar Criminal defence in the context of European criminal justice Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD Institucionální

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T- 8 ASPEKTY VÁLEČNÉHO PRÁVA A OCHRANY ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV.

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T- 8 ASPEKTY VÁLEČNÉHO PRÁVA A OCHRANY ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV. AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T- 8 ASPEKTY VÁLEČNÉHO PRÁVA A OCHRANY ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV. LEOPOLD SKORUŠA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola žáky 8. a 9. ročníků základní Zeměpis

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

AKTUALIZACE NAŘÍZENÍ O METADATECH

AKTUALIZACE NAŘÍZENÍ O METADATECH AKTUALIZACE NAŘÍZENÍ O METADATECH Tomáš ŘEZNÍK, Petr KUBÍČEK, Lukáš HERMAN Laboratoř geoinformatiky a kartografie (LGC) Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Legislativní stav

Více

U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009

U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009 U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009 Rada vlády ČR pro lidská práva (dále jen Rada ) I. n a v a z u j e n a schválený podnět Výboru pro lidská práva a biomedicínu

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. ročník ZŠ Se

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

VÝBOR PRO AUDIT, POROVNÁNÍ JEHO ROLÍ V ČR, EU A USA. 1

VÝBOR PRO AUDIT, POROVNÁNÍ JEHO ROLÍ V ČR, EU A USA. 1 VÝBOR PRO AUDIT, POROVNÁNÍ JEHO ROLÍ V ČR, EU A USA. 1 Audit Committee, it s role in the Czech Republic, EU and USA. Vladimír Králíček Úvod V posledním době se relativně často setkáváme s pojmem výbor

Více

Předseda Evropského soudu pro lidská práva Rada Evropy F-67075 STRASBOURG CEDEX FRANCE

Předseda Evropského soudu pro lidská práva Rada Evropy F-67075 STRASBOURG CEDEX FRANCE Předseda Evropského soudu pro lidská práva Rada Evropy F-67075 STRASBOURG CEDEX FRANCE Česká republika dne 7. dubna 2010 (štítky s čárovým kódem nebyly zaslány) stížnost č. 8875/08 pátá sekce Žádost o

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

L 299, 18. 11. 2003, 9-19 108/L

L 299, 18. 11. 2003, 9-19 108/L Úř. věst. č. L 299, 18. 11. 2003, str. 9-19 108/L DIRECTIVE 2003/88/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time Směrnice

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

VÝZNAM INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ U ZDANĚNÍ NEMOVITOSTÍ NA ZÁKLADĚ TRŽNÍ HODNOTY

VÝZNAM INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ U ZDANĚNÍ NEMOVITOSTÍ NA ZÁKLADĚ TRŽNÍ HODNOTY VÝZNAM INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ U ZDANĚNÍ NEMOVITOSTÍ NA ZÁKLADĚ TRŽNÍ HODNOTY JANA KRANECOVÁ Faculty of law, Masaryk university, Czech Republic Abstract in original language Cílem příspěvku je nastínit

Více

Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením

Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením Neslyšící s nadějí 2014 1) Historie 2) Světová federace neslyšících 3) Obsah Úmluvy 4) Česká republika

Více

Výzvy při implementaci Článku12 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením Rovnost před zákonem a otázka podporovaného rozhodování

Výzvy při implementaci Článku12 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením Rovnost před zákonem a otázka podporovaného rozhodování Výzvy při implementaci Článku12 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením Rovnost před zákonem a otázka podporovaného rozhodování By: Camille Latimier 10 June 2010 Organizace Inclusion Europe

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

AGGRIEVED PARTY AND THE RIGHT TO INFORMATION ABOUT CRIMINAL PROCEEDINGS

AGGRIEVED PARTY AND THE RIGHT TO INFORMATION ABOUT CRIMINAL PROCEEDINGS AGGRIEVED PARTY AND THE RIGHT TO INFORMATION ABOUT CRIMINAL PROCEEDINGS ONDREJ ŠTEFÁNIK Masaryk University, Faculty of Law, the Czech Republic Abstract in original language: Příspěvek pojednává o možnostech

Více

OBTÍŽNÝ BOJ S MEZINÁRODNÍ ORGANIZOVANOU KRIMINALITOU V ČR

OBTÍŽNÝ BOJ S MEZINÁRODNÍ ORGANIZOVANOU KRIMINALITOU V ČR POLICY PAPER OBTÍŽNÝ BOJ S MEZINÁRODNÍ ORGANIZOVANOU KRIMINALITOU V ČR Miroslav Nožina Listopad 2004 Ústav mezinárodních vztahů Nerudova 3 118 50 Praha 1 Tento autorský text neprošel ediční úpravou. 1

Více

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana 1.Úvodní strana 1 AMERICAN FESTIVALS AJ 3 Konverzační témata DUM č. 20 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána

Více

práv Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika ) :

práv Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika ) : ก ก ก : ก กก...ก ก ก ก, ก ( Mgr.Magistr práv Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika ) :,, E-mail : kamollanla@yahoo.com ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก 171... 1 ก ก ก 368...

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ Studentská komora Rady vysokých škol prohlašuje, že vzdělání, včetně vzdělání vysokoškolského, je základním právem

Více

Vliv dopadů ozbrojených konfliktů na regionální rozvoj: Případová studie dopadů ozbrojeného konfliktu v Sýrii na Libanon

Vliv dopadů ozbrojených konfliktů na regionální rozvoj: Případová studie dopadů ozbrojeného konfliktu v Sýrii na Libanon 20. 6. 2014, Brno Připravil: Mgr. Eva Taterová, M.A. Vliv dopadů ozbrojených konfliktů na regionální rozvoj: Případová studie dopadů ozbrojeného konfliktu v Sýrii na Libanon XVII. Mezinárodní kolokvium

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Obecné zásady EU týkající se trestu smrti: revidované a aktualizované znění

Obecné zásady EU týkající se trestu smrti: revidované a aktualizované znění Obecné zásady EU týkající se trestu smrti: revidované a aktualizované znění I. ÚVOD i) Organizace spojených národů stanovila přísné podmínky, za nichž je možno uložit trest smrti, mimo jiné v Mezinárodním

Více

Problém identity instancí asociačních tříd

Problém identity instancí asociačních tříd Problém identity instancí asociačních tříd Autor RNDr. Ilja Kraval Ve školeních a také následně po jejich ukončení se stále častěji objevují dotazy, které se týkají tzv. identity instancí asociační třídy.

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-2: Podkladové informace ke kombinovaným zkouškám teplota/nízký

Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-2: Podkladové informace ke kombinovaným zkouškám teplota/nízký ČESKÁ NORMA 19.040;29.020;31.020 Prosinec 1994 Elektrotechnické a elektronické výrobky. ČSN IEC 68-3-2 Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-2: Podkladové informace ke kombinovaným

Více

plk. Mgr. Lukáš Habich Problematika kybernetické kriminality mezi dětmi z pohledu Policie ČR

plk. Mgr. Lukáš Habich Problematika kybernetické kriminality mezi dětmi z pohledu Policie ČR plk. Mgr. Lukáš Habich Problematika kybernetické kriminality mezi dětmi z pohledu Policie ČR Anotace Příspěvek se zabývá problematikou kybernetické kriminality 1 mezi dětmi z pohledu Policie ČR a zároveň

Více

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK, Dubí 1 Listina je Základním souborem práv člověka v měřítku českého

Více

VI. Čelikovský, J.: Schengenské acquis a Česká republika, Integrace č.1/2001.

VI. Čelikovský, J.: Schengenské acquis a Česká republika, Integrace č.1/2001. Použitá literatura a dokumenty VI. Literatura Čelikovský, J.: Schengenské acquis a Česká republika, Integrace č.1/2001. Fenyk, J.: Harmonizace trestního práva a související legislativy v oblasti ochrany

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

ROZŠÍŘENÍ INSTITUTU ODDLUŽENÍ NA PODNIKATELE MARTIN LEBEDA

ROZŠÍŘENÍ INSTITUTU ODDLUŽENÍ NA PODNIKATELE MARTIN LEBEDA ROZŠÍŘENÍ INSTITUTU ODDLUŽENÍ NA PODNIKATELE MARTIN LEBEDA Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Abstract in original language Oddlužení se v českém prostředí velice dobře ujalo,

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ Ing. Jiří Kratochvíl ředitel Odboru technické normalizace Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví kratochvil@unmz.cz http://cs-cz.facebook.com/normy.unmz

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE Together We Can Manage Společně to zvládneme Jen pár slov Jak dlouho? How long? 15 minut /minutes Mgr. Ellina Horalíková Členka správní rady Autism Europe

Více

Konkurence trestního řízení a řízení o přestupku (jiném správním deliktu)

Konkurence trestního řízení a řízení o přestupku (jiném správním deliktu) Tomáš Gřivna Konkurence trestního řízení a řízení o přestupku (jiném správním deliktu) Úvodem Na začátku se jeví jako vhodné vymezit základní tezi, ze které vychází tento příspěvek. Stručně ji lze vyjádřit

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více