Národnostní otázka z pohledu vývoje mezinárodní ochrany národnostních menšin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národnostní otázka z pohledu vývoje mezinárodní ochrany národnostních menšin"

Transkript

1 Národnostní otázka z pohledu vývoje mezinárodní ochrany národnostních menšin Harald Christian Scheu, Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, SCHEU, Harald Christian. National minorities issue from the viewpoint of international protection of ethnic minorities. Individual and Society, 2013, Vol. 16, No On the national level the Constitutional Act No. 144/1968 which regulated the status of nationalities in the Czechoslovak Socialist Republic was certainly a unique legislative action in the field of minority rights. It garanteed certain minority rights at least to four explicitly mentioned nationalities. The aim of this paper is to briefly decribe the development of the protection of national minorities after World War II until the end of the 1960s from an international perspective. We believe that with a view to this context specific national models may be better evaluated. International Protection of Minorities. UNO. Council of Europe. Úvod S ohledem na její ojedinělost lze ústavní zákon č. 144/1968 Sb., o postavení národností v Československé socialistické republice, považovat za významý legislativní krok v oblasti menšinového práva. Alespoň rámcově byla čtyřem explicitně zmíněným národnostem, resp. národnostním menšinám zabezpečena určitá práva. Cílem tohoto příspěvku je stručně představit vývoj ochrany národnostních menšin po druhé světové válce do konce 60. let 20. století z mezinárodněprávní perspektivy. Chceme nastínit základní vývojové linie v této oblasti, přičemž se hodláme zaměřit jak na universální úroveň, tak i na regionální úroveň mezinárodní ochrany menšin. Domníváme se, že v tomto kontextu lze lépe hodnotit konkrétní národní modely, které byly ve stejném období přijaty v národní rovině. Obecně k situaci mezinárodní ochrany menšin po roce 1945 Šedesátá léta 20. století přinesla do mezinárodní ochrany národnostních menšin důležitý impuls. Alespoň v souvislosti s universální úpravou na úrovni Organizace spojených národů (OSN) lze hovořit o určitém návratu k menšinové problematice, která byla v předchozí etapě vědomě opomenuta. Je třeba si uvědomit, že po skončení éry Společnosti národů, která garantovala komplexní úpravu menšinových práv v právně závazných úmluvách a prohlášeních a zajistila poměrně účinný kontrolní mechanismus v podobě judiciálních a diplomatických procedur, nastala v universálním systému ochrany menšin obrat. S určitou nadsázkou by bylo možné hovořit o změně paradigmatu. Zatímco před druhou světovou válkou bylo značné úsilí mezinárodního společenství zaměřeno na ochranu národnostních menšin a žádný dokument mezinárodního práva nebyl věnován obecné ochraně lidských práv všech jednotlivců, rozhodly orgány a 1 Článek vznikl v mezinárodním projektu 7AMB12SK010, řešitel za ČR René Petráš.

2 členské státy OSN po roce 1945 o tom, že tradiční ochrana menšin má být nahrazena systémem individuálních lidských práv. Ustanovení čl. 1 Charty OSN z roku 1945, které vymezuje hlavní cíle organizace, uvádí ve svém třetím odstavci podporování a posilování úcty k lidským právům a základním svobodám, a to výslovně pro všechny bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka nebo náboženství. V obdobném duchu stanoví čl. 2 Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948, že každý člověk má všechna garantovaná práva bez jakéhokoli rozlišování, a to zejména bez rozlišování na základě rasy, barvy plati, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení. Tato koncepce individuálních lidských práv měla nahradit předchozí model, který skutečně či zdánlivě upřednostňoval příslušníky národnostních menšin před příslušníky většiny. Autoři nového přístupu byli přesvědčeni o tom, že zvláštní mezinárodní úprava ve prospěch národnostních menšin bude ve světle universálních lidských práv nadbytečná. Toto přesvědčení lze zredukovat na formuli obecný zákaz diskriminace místo zvláštních práv příslušníků menšin. Kromě tohoto přesvědčení mohla hrát nezanedbatelnou roli skutečnost, že řada států považovala zkušenosti se systémem Společnosti národů za negativní a vnímala menšiny a jejich právní ochranu jako potenciální hrozbu pro svoji suverenitu a územní celistvost. Jakýkoli zvláštní status národnostních menšin byl pro tyto státy po roce 1945 nepřijatelný. Lze dodat, že také předchozí systém Společnosti národů byl sám o sobě diskriminační v tom, že zavázal k ochraně menšin jen určité státy, které jednoznačně nepatřily k velmocím. Jednalo se sice o evropský model, který byl koncipován konkrétně pro národnostní menšiny v Evropě, ale evropské velmoci samy žádné závazky v této oblasti nepřevzaly. S ohledem na přechod na ochranu individuálních práva nemohla Komise pro lidská práva jako poradní orgány Hospodařského a sociálního výboru OSN do Všeobecné deklarace lidských práv prosadit ustanovení o ochraně menšin a jejich příslušníků. V rámci jednání o takovém návrhu se ukázalo, že ani mimoevropští politici neměli o takovou normu zájem, protože považovali ochranu menšin za evropský problém. Není divu, že při existenci tohoto odporu ze strany členských států vysvětlilo Valné shromáždění OSN v roce 1948 poměrně lapidárně, že ochrana menšin představuje komplexní a citlivou otázku, pro které je těžké najít jednotné řešení. Speciální ustanovení o menšinách by podle Valného shromáždění nezapadalo do universálního kontextu nové deklarace. 2 Na závěr diskusí pověřilo Valné shromáždění Hospodářskou a sociální radu a její pomocné orgány vypracováním důkladné studie o problematice rasových, národnostních, náboženských a jazykových menšin a možných opatřeních na jejich ochranu. Koncepční změna se promítla nejen do neúspěšných kodifikačních snah v rámci Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1978, ale také do debat o kontinuitě a diskontinuitě systému Společnosti národů. Velmi odmítavě přistoupilo mezinárodní společenství k otázce, zda měly po roce 1945 nadále platit původní menšinové smlouvy, které vznikly po první světové válce. Když Hospodářská a sociální rada požádala v roce 1948 generálního tajemníka OSN o vypracování posudku na otázku, zda dotyčné smlouvy a deklarace byly stále v platnosti, 3 dospěl k závěru, že příslušné mezinárodní závazky (např. Československa a Polska) zanikly a 2 Zmíněný dokument UN-Doc. A/Res/217 C(III) nese název Fate of Minorities (Osud menšin). The General Assembly, Considering that the United Nations cannot remain indifferent to the fate of minorities, Considering that it is difficult to adopt a uniform solution of this complex and delicate question, which has special aspects in each State which arises, Considering the universal character of the Declaration of Human Rights, Decides not to deal in a specific provision with the question of minorities in the text of this declaration. 3 ECOSOC Res. 116 C (VI) z 1. března 1948.

3 pouze jako výjimky měla nadále platit některá ustanovení týkající se zvláštního statusu ostrovů Ålandů či práv menšin v Řecku a v Turecku. 4 Zdlouhavá cesta ke kodifikaci ochrany národnostních menšin v rámci OSN Negativní přístup států OSN k menšinové otázce učinil cestu k mezinárodněprávní kodifikaci ochrany národnostních menšin složitou a zdlouhavou. Mezinárodní skepse předurčila činnost mezinárodních orgánů na ochranu lidských práv, jako byla např. Subkomise OSN pro zabránění diskriminace a ochranu menšin. Oproti výše zmíněné koncepci obecný zákaz diskriminace místo zvláštních práv příslušníků menšin měl tento orgán, který byl zřízen v roce 1947, již podle svého samotného názvu spojovat zákaz diskriminace a ochranu menšin do ucelené strategie. Místo toho však byla činnost Subkomise v prvních letech zaměřěna téměř výlučně na problematiku zákazu diskriminace. V roce 1960 byla zveřejněna studie o diskriminaci v souvislosti s praktikováním náboženství, 5 v roce 1962 následovala studie o diskriminaci v kontextu politických práv. 6 Až v 70. letech minulého století pod vlivem africké koncepce kolektivních práv 7 začlenila Subkomise pod svoji agendu také otázky ochrany menšin jako takových. 8 Subkomise tedy až po dlouhém váhání opustila koncepci zaměřenou výlučně na zákaz diskriminace a zabývala se také pozitivními právy příslušníků menšin. 9 Přes tyto složité debaty v rámci odborných orgánů se podařilo v 60. letech 20. století přijetí tří úmluv, které obsahují ochranu národnostních menšin či alespoň se této problematiky dotýkají. Již v roce 1960 představila UNESCO 10 svoji Úmluvu proti diskriminaci ve vzdělání, 11 která ve svém čl. 5 stanovila právo příslušníků národnostních menšin na vlastní vzdělávací aktivity, včetně provozování škol a vyučování menšinového jazyka. Určitý odpor států vychází najevo ve formulaci, podle níž výkon tohoto práva nesmí bránit příslušníkům národnostních menšin v chápání většinové kultury a jazyka a nesmí poškodit státní suverenitu. Podle čl. 5 Úmluvy nemá být standard výuky v menšinových školách nižší než podle obecně platných norem v daném státě a účast v takových školách má být dobrovolná. 12 V roce 1965 přijalo Valné shromáždění OSN Mezinárodní úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace (ÚRD). V ustanovení čl. 1 odst. 1 ÚRD je pojem rasové diskriminace koncipován široce, aby pokrýval jakékoli rozlišování, vylučování, omezování nebo zvýhodňování založené na rase, barvě pleti, rodovém nebo národnostním nebo etnickém původu, jehož cílem nebo následkem je znemožnění nebo omezení uznání, užívání nebo 4 UN Doc. E/CN.4/ UN Doc. E.60.XIV.2 (1960). 6 UN Doc. E.63.XIV.2 (1962). 7 Srov. NOWAK, Manfred. Der Minderheitenschutz in den Vereinten Nationen (přednáška ze dne 6. října 2006 v rámci mezinárodní konference Ochrana a realizace práv národnostních menšin organizované rakouskou sekcí International Law Association/ILA), online : 8 Nový přístup se promítl např. do důležité a často citované zprávy Francesca Capotortiho, zpravodaje Subkomise, o právech příslušníků etnických, náboženských a jazykových menšin z roku Nakonec byl tento nový přístup završen Deklarací o právech osob příslušejících k národnostním či etnickým, náboženským a jazykovým menšinám, která byla přijata v roce 1992 (rezoluce Valného shromáždění OSN č. 47/135 ze dne 18. prosince 1992). 10 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 11 Pro anglickou verzi Úmluvy viz 12 Čl. 5 odst. 1 písm. c) Úmluvy zní: It is essential to recognize the right of members of national minorities to carry on their own educational activities, including the maintenance of schools and, depending on the educational policy of each State, the use or the teaching of their own language, provided however: (i) That this right is not exercised in a manner which prevents the members of these minorities from understanding the culture and language of the community as a whole and from participating in its activities, or which prejudices national sovereignty; (ii) That the standard of education is not lower than the general standard laid down or approved by the competent authorities; and (iii) That attendance at such schools is optional.

4 uskutečňování lidských práv a základních svobod na základě rovnosti v politické, hospodářské, sociální, kulturní nebo v kterékoli jiné oblasti veřejného života. Výklad ÚRD v podání Výboru pro odstranění rasové diskriminace (VRD) jasně ukázal, že efektivní implementace zákazu rasové diskriminace vyžaduje zpravidla pozitivní opatření ze strany smluvních států, přičemž se může jednat také o pozitivní opatření ve prospěch tradičních národnostních menšin. Podle čl. 1 odst. 4 ÚRD nejsou taková opatření považována za diskriminační, pokud jsou učiněna výhradně pro zajištění přiměřeného rozvoje některých rasových nebo etnických skupin nebo jednotlivců, kteří potřebují takovou ochranu, jež může být nezbytnou k tomu, aby jim zabezpečila rovné užívání nebo výkon lidských práv a základních svobod, pokud ovšem tato opatření nevedou k zachovávání rozdílných práv pro různé rasové skupiny a pokud nezůstanou v platnosti po dosažení cílů, pro které byla přijata. Vstřícný přístup VRD ke skupinám, které mají ve svých zemích oficiální status národnostní menšiny, dokazuje spojitost mezi různými mezinárodními nástroji. VRD se zejména od 90. let minulého století zabýval řadou případů, ve kterých předmětem sporu bylo právní postavení a ochrana příslušníků romské menšiny. 13 Praktickou relevanci ÚRD pro národnostní menšiny ukazála např. výměna informací VRD a Českou republikou ve věci stavby zdi v Matiční ulici (Neštěmice, Ústí nad Labem) 14 nebo případ Lacko proti Slovensku. 15 Za období 60. let 20. století lze však za hlavní přínos do mezinárodní ochrany národnostních menšin považovat Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (MPOOP) a zejména jeho čl. 27. Poté, co se nepodařilo začleněnit ustanovení o ochraně příslušníků národnostních menšin do Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948, začaly práce na smluvní úpravě lidských práv již na konci 40. let minulého století. Do prvních komplexních návrhů z roku 1953 začlenila Komise pro lidská práva také ustanovení o ochraně menšin. V roce 1954 Komise uzavřela svoji část přípravy a předala své návrhy Valnému shromáždění OSN. 16 Vypracování smluvní úpravy lidských práv bylo přitom výrazně poznamenáno rozhodnutím Valného shromáždění OSN o tom, že místo kodifikace všech relevantních práv v jedné ucelené úmluvě mají být připravovány dva samostatné mezinárodní pakty, a to zvlášť pro práva hospodářská, sociální a kulturní na jedné straně a pro práva občanská a politická na straně druhé. 17 Ustanovení o ochraně příslušníků menšin bylo zařazeno do úpravy občanských a politických práv. Je pochopitelné, že tak krátce poté, co státy odmítly zakotvit ochranu národnostních menšin ve Všeobecné deklaraci lidských práv, nebyly diskuse o tomto ustanovení nijak jednoduché. Odmítavé a skeptické postoje stále přetrvávaly u řady členských států OSN. Nutnost integrace odlišných skupin a jejich příslušníků do většinové společnosti znovu zdůraznily zejména severoamerické státy, které přijímaly velké počty imigrantů a odmítaly koncepci zvláštních práv pro takové skupiny. Na stranu severoamerických států se časem vedle Austrálie přidala také řada jihoamerických a afrických států. Na druhé straně vystupovaly Sovětský svaz, jeho spojenci a zejména Jugoslávie jako zastánci koncepce pozitivních práv národnostních menšin, přičemž tato práva vnímala v kontextu práva na sebeurčení národů. Pokud bereme v potaz, že některé další státy jako např. Francie a Ekvádor dokonce popíraly samotnou existenci menšin na svém území, 18 působí nakonec jako velké překvapení, že se do roku 1966 vůbec podařilo 13 K jednotlivým případům viz podrobněji SCHEU, Harald Christian. Univerzální ochrana národnostních menšin. In: PETRÁŠ, René PETRŮV, Helena SCHEU, Harald Christian (Eds.). Menšiny a právo v České republice. Praha : Auditorium, 2009, s K otázce diskriminace Romů srov. také obecný komentář VRD č. 23 z roku 1997 (doc. A/52/18, annex V). 14 CERD/C/348 (1999). 15 CERD/C/59/D/11/1998 (2001). 16 Viz podrobněji PRITCHARD, Sarah. Der völkerrechtliche Minderheitenschutz. Historische und neuere Entwicklungen. Berlin : Duncker & Humblot, 2001, s GA Res. 543 (VI). 18 Srov. NOWAK, M. Der Minderheitenschutz Online:

5 dosáhnout nutné shody na zařazení ochrany příslušníků menšin do Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. 19 Této shody však bylo dosaženo za cenu poměrně vágní úpravy a velmi zvláštní dikce v příslušném ustanovení čl. 27 MPOPP. Tato norma stanoví, že ve státech, kde existují etnické, náboženské nebo jazykové menšiny, nebude jejím příslušníkům upíráno právo, aby spolu s ostatními příslušníky menšiny užívali své vlastní kultury, vyznávali a projevovali své vlastní náboženství nebo používali svého vlastního jazyka. 20 Z právního hlediska sice negativní formulace nebude upíráno určité právo nemá jiný význam než pozitivní formulace má určité právo, která je pro většinu ustanovení MPOPP standardní, ale na druhé straně je zvolená formulace výsledkem složitých diplomatických a politických jednání předcházejících přijetí čl. 27 MPOPP. Alespoň v politické či morální rovině chtěly některé smluvní strany zdůraznit, že ochrana příslušníků menšin nemá stejnou váhu a hodnotu jako ochrana individuálních práv všech lidských bytostí. Z hlediska dalšího vývoje je nutné upozornit na to, že ustanovení čl. 27 MPOPP stojí dodnes osamoceně jako jediná universální závazná norma, která je věnována klasickým právům příslušníků národnostních menšin. 21 Na jiném místě 22 jsme analyzovali dynamický výklad této nyní již téměř 50 let staré normy 23 v podání příslušného kontrolního orgánu, tj. Výboru pro lidská práva. Tento vývoj však již není předmětem této studie. Lze ovšem vyzdvihnout, že konkrétní dědictví šedesátých let je pro oblast mezinárodní ochrany národnostních menšin a jejich příslušníků významné dodnes. Vývoj ochrany národnostních menšin v Evropě Obdobně jako nová lidskoprávní koncepce OSN byl po druhé světové válce také přístup Rady Evropy k menšinám velmi zdrženlivý. Ačkoli Evropa byla v éře Společnosti národů centrem mezinárodní ochrany práv příslušníků národnostních menšin a menšinové konflikty zde zcela jistě nezmizely ani po roce 1945, 24 propagovala Rada Evropy místo práv menšin individuální práva a zákaz diskriminace. Jako důvod odporu k menšinovým právům na regionální úrovni uvádějí někteří autoři skutečnost, že jednotlivé státy Rady Evropy disponovaly velmi odlišnými národními úpravami ochrany menšin. Tito autoři poukazují na to, že principy centralistických a unitaristických států (např. Francie) mohly být jen stěží uvedeny do souladu se zásadami decentralizovaných a federalisticky uspořádaných států (např. Belgie). 25 Další důvod odmítavého postoje Rady Evropy spočíval zřejmě ve strachu z diplomatických intervencí ze strany sousedních států, které by se oddobně jako za Společnosti národů mohly prezentovat jako ochránci práv těch národnostních menšin, ke kterým měly kulturně a jazykově blízko Podrobněji ke genezi čl. 27 MPOPP viz CAPOTORTI, Francesco. Study on the Rights of Persons belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities. New York : United Nations, 1991, s. 31a následující. 20 In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practice their own religion, or to use their own language. 21 K 8. září 2013 vykazuje Sbírka mezinárodních smluv vedená generálním tajemníkem OSN (United Nations Treaty Collection) 164 smluvních stran MPOPP. 22 SCHEU, H. C. Univerzální ochrana národnostních 23 MPOPP byl přijat dne 16. prosince 1966 a vstoupil v platnost dne 23. března Lze připomenout např. situaci Basků ve Španělsku či německy mluvící menšiny v severní Itálii. 25 KLEBES, Heinrich. Rechtsschutz von Minderheiten. Zu den Arbeiten des Europarates. In: BLUMENWITZ, Dieter VON MANGOLDT, Hans (Ed.). Fortentwicklung des Minderheitenschutzes und der Volksgruppenrechte in Europa. Bonn : Verlag Wissenschaft und Politik, 1992, s Podrobněji k vývoji ochrany národnostních menšin v rámci Rady Evropy do r GOLSONG, Heribert. Minderheitenrechte im Rahmen des Europarates. In: Europa-Archiv : Zeitgeschichte, Zeitkritik, Verwaltung,

6 Když téměř dva roky po přijetí Všeobecné deklarace lidských práv byla dne 4. listopadu 1950 přijata Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (EÚLP), nenašlo se v ní místo pro úpravu práv příslušníků menšin. Za dostatečnou ochranu bylo zřejmě považováno zakotvení zákazu diskriminace v čl. 14 EÚLP, který zakázal mimo jiné diskriminaci na základě rasy, barvy pleti, jazyka, náboženství a národnostního původu a výslovně také na základě příslušnosti k národnostní menšině. K určitým iniciativám docházelo pouze v rámci Parlamentního shromáždění Rady Evropy, kde bylo v roce 1956 navrženo např. zřízení stálého výboru pro národnostní menšiny, který měl monitorovat postavení národnostních menšin v Evropě. 27 Poté, co tento návrh nebyl přijat, dalo Parlamentní shromáždění dne 29. října 1957 podnět k vypracování studie o situaci menšin v Evropě. 28 Shromáždění uvedlo, že uspokojování kolektivních zájmů národnostních menšin je žádoucí jak z lidské perspektivy, tak i v zájmu dobrých vztahů mezi evropskými státy, čimž dávalo jasně najevo, že nad rámec pouhého zákazu diskriminace ve smyslu čl. 14 EÚLP považovalo za nezbytnou speciální úpravu menšinových práv. 29 Vlády členských států Rady Evropy však tuto výzvu nepřijaly a naopak varovaly před škodami, které by mohla veřejná diskuse o otázkách národnostních menšin způsobit. 30 Ačkoli řada států odmítla spolupracovat na studii monitorující postavení národnostních menšin v jednotlivých státech Evropy, předložil právní výbor Parlamentního shromáždění v roce 1959 zprávu o situaci národnostních menšin v některých členských státech. 31 Závěry zprávy vyzněly ve prospěch skeptiků, kteří si mezinárodní úpravu ochrany menšin nepřáli. Právní výbor totiž konstatoval, že postavení menšin bylo ve čtyřech analyzovaných státech (Rakousko, Německo, Itálie a Dánsko) uspokojivé. Pouze ve vztahu k implementaci bilaterálních smluvních závazků v Itálii měl výbor určité výhrady. 32 Wirtschaftsaufbau; Halbmonatsschr. d. Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Bonn : Dt. Ges. für Auswärtige Politik, Vol. 15, 1960, 3, s Consultative Assembly of the Council of Europe: Motion for an order of the Assembly, presented by M. Dickson and a number of his colleagues (Doc. 508, 1956). Návrh ve svém úvodu poukazuje na neuspokojivou situaci v ochraně evropských národnostních menšin:...recognising the fact that national minorities and nationaities not constituting States in Europe are historical and cultural entities existing in European territory which cannot be ignored; Considering that unsatisfactory solutions of minority problems are the source of difficulties between the countries concerned; Recognising, thus, the necessity of taking the minority and nationality problems into consideration when efforts are made for creating a United Europe Resolution 136 (1957) of 29th October The Assembly, Recognising that in various Member States of the Council of Europe there are population groups conscious of belonging to a national minority in which another Member State is interested; Noting that Article 14 of the Convention on Human Rights already satisfactorily protects individuals belonging to these minorities against discrimination on these grounds, at least in countries where the right of individual application is recognised, but that it is desirable, both from the human standpoint and for the promotion of good relations between the States, to ensure satisfaction of collective interests of the national minorities themselves, to the fullest extent compatible with safeguarding the essential interests of the States to which they belong; Considering that a comparative study of the laws and regulations in force, and of existing situations in this regard, might show wether, and to what extent, improvement could be effected, Invites Governments of the Council of Europe concerned in these matters to transmit all desirable information to the Secretary-General; and Instructs ist Legal Committee to submit a fresh report on the subject in the light of the information thus obtained. 30 GOLSONG, Minderheitenrechte im Rahmen, s Report on the position of national minorities in Europe, doc (ze dne 30. dubna 1959). Zpráva konkrétně obsahuje rozbor situace národnostních menšin v Rakousku, Dánsku, Německu a Itálii. 32 Viz bod 30 zprávy: As regards Austria, however, the Legal Committee would draw the Assembly s attention to the fact that all the legislative measures on behalf of the Slovene and Croatian minority in Carinthia, Burgenland and Styria required by the State Treaty of 15th May 1955 have not yet been introduced by the Austrian authorities, although some legislation of this kind - a law concerning the teaching of Slovene and another concerning ist use in Law Courts of Carinthia - is already in force. In Italy, the situation of the Yugoslav minority in the Trieste area calls for no comment, but it should be pointed out that the De Gaspari-Gruber Agreement of 1946, which determines the status of the German-speaking

7 Je poněkud zarážející, jak mohl právní výbor na základě takto geograficky omezené studie dospět k obecnému závěru, že v Evropě neexistovala nutnost vytvořit systém ochrany národnostních menšin. Zákaz diskriminace zakotvený v čl. 14 EÚLP představoval podle právního výboru dostatečnou ochranu příslušníků menšin. Zmíněná zpráva právního výboru se stala základem navazujícího doporučení Parlamentního shromáždění č. 213 ze dne 17. září 1959, které pro případ sporů mezi evropskými státy odkázalo na nutnost bilaterálního řešení. O určitý obrat usilovalo Parlamentní shromáždění v roce 1961, 33 když navrhlo začlenit ustanovení o ochraně národnostních menšin do druhého dodatkového protokolu k EÚLP. 34 Podnětem ke vzniku tohoto ustanovení byla opět zpráva právního výboru, 35 který zákaz diskriminace podle čl. 14 EÚLP zřejmě již nepovažoval za dostačující a žádal zakotvení práv národnostních menšin. Právní výbor přitom hovořil o tzv. kolektivních zájmech národnostních menšin 36 a navrhl katalog práv obsahující ochranu kulturní identity menšiny, jazyková práva, opatření v oblasti školství a náboženská práva. Případné námitky ze strany členských států chtěl právní výbor tlumit odkazem na to, že zakotvení jazykových práv pro národnostní menšiny nebrání státům v úpravě používání úředních jazyků. Návrh totiž nepočítal s tím, že by se menšinové jazyky staly úředními jazyky. 37 Reakce států byla přesto zamítavá a ve Výboru ministrů Rady Evropy byla diskuse o právech národnostních menšin nakonec zastavena. Podle odborníků Výboru ministrů nebylo začlenění článku o ochraně národnostních menšin do dodatkového protokolu k EÚLP nutné. Na rozdíl od členů právního výboru považovali zákaz diskriminace podle čl. 14 EÚLP za dostačující. Až do roku 1989 už nedošlo v rámci Rady Evropy k dalším výrazným aktivitám ve prospěch národnostních menšin. Je však třeba dodat, že přestože návrh na začlenění menšinových práv do EÚLP nebyl přijat, měl Evropský soud pro lidská práva (ESLP) několikrát příležitost, aby se prismatem čl. 14 EÚLP, tzn. z pohledu zákazu diskriminace, vyjádřil k problematice ochrany menšin. Možnost individuální stížnosti sice byla ze strany příslušníků národnostních menšin využita jen velmi sporadicky. Do šedesátých let 20. století však spadá jeden z nejvýznamnějších případů, a to kauza menšinového školství v Belgii, která byla Soudem rozhodnuta v roce Rozsudek ESLP v této věci byl kritizován za to, že přijal záměr Belgie zabezpečit jazykovou jednotnost pro jednotlivé regiony jako legitimní. 39 Přitom již dříve vnímala Evropskáý komise pro lidská práva belgickou legislativu jako problematický nátlak na menšiny a návod k jazykové asimilaci. Co se týče používání menšinových jazyků v soudním řízení, rozhodla Evropská komise pro lidská práva v případě stížnosti proti Rakousku, 40 že čl. 6 odst. 3 EÚLP, který kodifikuje minority in the Bolzano region, has given rise to a dispute as to interpretation between the Contracting Parties, namely Austria and Italy, both Member States of the Council of Europe. 33 Recommendation 285 (1961) on the rights of national minorities (ze dne 28. dubna 1961). 34 Anglická verze ustanovení připomíná pozdější čl. 27 Mezinárodního paktu a občanských a politických právech: Persons belonging to a national minority shall not be denied the right, in community with the other members of their group, and as far as compatible with public order, to enjoy their own culture, to use their own language, to establish their own schools and receive teaching in the language of their own choice or to profess and practise their own religion. 35 Doc. 1299, Report on the rights of national minorities, Doc (ze dne 26. dubna 1961). 37 K návrhu viz podrobněji také SCHEU, op. cit. 38 Cases Relating to Certain Aspects of the Laws on the Use of Languages in Education in Belgium, judgment of 23 July 1968, Series 1, No Viz podrobněji HILLGRUBER, Christian JESTAEDT, Matthias. The European Convention on Human Rights and the Protection of National Minorities. Köln : Verlag Wissenschaft und Politik, 1994, s Isop v. Austria, Application No. 808/60. (Rozhodnutí bylo přijato dne 8. března 1962.)

8 principy spravedlivého procesu, 41 neobsahuje práva příslušníka menšiny na volbu jazyka. Příslušník slovinské menšiny v Rakousku, který výborně rozuměl a hovořil německy, tedy neměl podle čl. 6 EÚLP právo na používání slovinštiny v soudním procesu. Závěr Cílem tohoto příspěvek bylo nastínit vývoj mezinárodní ochrany národnostních menšin po druhé světové válce až do konce šedesátých let minulého století. V první fázi, bezprostředně po roce 1945, panovala v mezinárodním společenství značná skepse vůči menšinové otázce. Ani na universální, ani regionální úrovni se proto nepodařilo přijetí právně závazného rámce menšinových práv. Všeobecná deklarace lidských práv z roku 1948 a Evropská úmluva o lidských právech z roku 1950 vědomě opomenuly problematiku specifických práv příslušníků národnostních menšin a stavěly místo toho na obecném principu nediskriminace jako základním kameni systému individuálních lidských práv. V šedesátých letech však došlo především v rámci OSN k důležitému obratu, který umožnil přijetí čl. 27 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Přes poněkud kostrbatou a závadějící formulaci práv příslušníků národnostních menšin je význam tohoto ustanovení jako dodnes jediné právně závazné úpravy menšinových práv na universální úrovni zcela nesporný. V rozhodovací činnosti Výboru pro lidská práva hraje tato úprava svoji roli dodnes. To platí také o rozhodování Výboru proti rasové diskriminaci, který je též poměrně otevřený vůči stížnostem ze strany příslušníků národnostních menšin. Oproti tomu zaostával vývoj v rámci Rady Evropy za pokrokem dosaženým na úrovni OSN. Ani v šedesátých letech minulého století nebyly evropské státy s to dohodnout se v menšinové otázce na určitých kompromisech. Judikatura štrasburských orgánů, která vykládala zákaz diskriminace podle čl. 14 EÚLP, mohla tento deficit jen z malé části kompenzovat. National minorities issue from the viewpoint of international protection of ethnic minorities The aim of this contribution was to outline the development of the international protection of national minorities after World War II until the end of the 1960s. In the first phase, immediately after 1945, there the international community shared considerable skepticism about the minority issue. Neither on the universal, nor on the regional level, no legally binding framework for the protection of minority rights was adopted. The Universal Declaration of Human Rights of 1948 and the European Convention on Human Rights of 1950 deliberately omitted issue of the specific rights of persons belonging to national minorities and built, instead, on the general principle of non-discrimination as the cornerstone of individual human rights. In the 1960s, however, especially there was an important turnaround on the UN level which led to the adoption of Article 27 of the International Covenant on Civil and Political Rights. Despite the somewhat halting and misleading formulation of minority rights, the importance of this provision as the only legally binding regulation of minority rights on the universal level is undisputed. In contrast, the development within the Council of Europe lagged behind the progress made at the UN level. Not even in the 1960s, European states were not able to reach a compromise on the issue of minority protection. The case law of the Strasbourg authorities, which have to 41 Srov. čl. 6 odst. 3 EÚLP, podle něhož má každý, kdo je obviněn z trestného činu, mimo jiné právo být neprodleně a v jazyce, jemuž rozumí, podrobně seznámen s povahou a důvodem obvinění proti němu, a právo na bezplatnou pomoc tlumočníka, jestliže nerozumí jazyku používanému před soudem nebo tímto jazykem nemluví.

9 interpret the prohibition of discrimination under Article 14 of the ECHR, could only partially compensate this deficit. Seznam použité literatury: CAPOTORTI, Francesco. Study on the Rights of Persons belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities. New York : United Nations, GOLSONG, Heribert. Minderheitenrechte im Rahmen des Europarates. In: Europa-Archiv : Zeitgeschichte, Zeitkritik, Verwaltung, Wirtschaftsaufbau; Halbmonatsschr. d. Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Bonn : Dt. Ges. für Auswärtige Politik, Vol. 15, 1960, 3, s HILLGRUBER, Christian JESTAEDT, Matthias. The European Convention on Human Rights and the Protection of National Minorities. Köln : Verlag Wissenschaft und Politik, KLEBES, Heinrich. Rechtsschutz von Minderheiten. Zu den Arbeiten des Europarates. In: BLUMENWITZ, Dieter VON MANGOLDT, Hans (Ed.). Fortentwicklung des Minderheitenschutzes und der Volksgruppenrechte in Europa. Bonn : Verlag Wissenschaft und Politik, 1992, s PRITCHARD, Sarah. Der völkerrechtliche Minderheitenschutz. Historische und neuere Entwicklungen. Berlin : Duncker & Humblot, SCHEU, Harald Christian. Univerzální ochrana národnostních menšin. In: PETRÁŠ, René PETRŮV, Helena SCHEU, Harald Christian (Eds.). Menšiny a právo v České republice. Praha : Auditorium, 2009.

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC Pešlová Eliška Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Příloha 3 Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Úvod Čím dál častěji se objevuje ve společnosti pojem rovných příležitostí pro muže a ženy, který znamená

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Úvod, právní úprava Lidská práva, sociální práva Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Evropské právo sociálního zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociálního

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Konferenční diplomacie

Konferenční diplomacie Konferenční diplomacie Konferenční diplomacie (také multilateráln lní,, mnohostranná) jednání více než dvou stran rozmach od 2. světov tové války OSN, Rada Evropy, EU apod. Přednosti konferenční diplomacie

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD

Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD 22. června 2012 Janusz Tomczak Praha ERA Seminar Criminal defence in the context of European criminal justice Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD Institucionální

Více

Psychosociální a právní souvislosti odanonymňování dárcovství gamet v ART

Psychosociální a právní souvislosti odanonymňování dárcovství gamet v ART Psychosociální a právní souvislosti odanonymňování dárcovství gamet v ART Hana Konečná Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium, Český

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Zpráva o šetření. Namítání diskriminace v přístupu ke vzdělání na ZŠ a MŠ XXX

Zpráva o šetření. Namítání diskriminace v přístupu ke vzdělání na ZŠ a MŠ XXX V Brně dne 23. listopadu 2011 Sp. zn.: 3/2011/DIS/LO Zpráva o šetření Namítání diskriminace v přístupu ke vzdělání na ZŠ a MŠ XXX Abstrakt Paní A.B. se obrátila na veřejného ochránce práv se stížností

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

NÁVRH SPOLEČNÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE - VYBRANÉ OTÁZKY SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA

NÁVRH SPOLEČNÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE - VYBRANÉ OTÁZKY SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA NÁVRH SPOLEČNÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE - VYBRANÉ OTÁZKY SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA EVA DOBROVOLNÁ Faculty of Law, Masaryk Univesity, Czech Republic Abstract in original language Ochrana spotřebitele tvoří významnou

Více

VLASTNICTVÍ BYTŮ V ČR A EVROPĚ - VYBRANÉ PROBLÉMY

VLASTNICTVÍ BYTŮ V ČR A EVROPĚ - VYBRANÉ PROBLÉMY VLASTNICTVÍ BYTŮ V ČR A EVROPĚ - VYBRANÉ PROBLÉMY PAVEL PETR Právnická fakulta UP Abstract in original language Na rozdíl od České republiky, je vlastnictví bytů upraveno v téměř všech evropských zemích

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma II.2.1 Reals of the English speaking countries

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE Together We Can Manage Společně to zvládneme Jen pár slov Jak dlouho? How long? 15 minut /minutes Mgr. Ellina Horalíková Členka správní rady Autism Europe

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová DISKRIMINACE Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová Rok : 2013 Obsah prezentace : Teoretická část Možné setkání s diskriminací Ochrana a obrana proti diskriminaci Všeobecná deklarace lidských práv Lidská práva

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

Bilingual display BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Bilingual display BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV Bilingual display BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV en BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV cs Commission Regulation (EC) No 621/2004 Nařízení

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

OFFICIAL JOURNAL - L 3.4.2001

OFFICIAL JOURNAL - L 3.4.2001 OFFICIAL JOURNAL - L 3.4.2001 L 93 Commission Decision of 21 March 2001 on the basic parameters of the command-control and signalling subsystem of trans-european hign-speed rail systém referred to as ERTMS

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ?

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ? CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ? Pavel Čižinský Málokterý pojem zažívá v moderní době tak široké uplatnění jako slovo diskriminace, a to v řadě oborů života společnosti. Jak v každodenním životě

Více

Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-2: Podkladové informace ke kombinovaným zkouškám teplota/nízký

Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-2: Podkladové informace ke kombinovaným zkouškám teplota/nízký ČESKÁ NORMA 19.040;29.020;31.020 Prosinec 1994 Elektrotechnické a elektronické výrobky. ČSN IEC 68-3-2 Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 3-2: Podkladové informace ke kombinovaným

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.75; 75.080 2003 Ropný průmysl - Terminologie - Část 6: Měření ČSN ISO 1998-6 65 6000 Srpen Petroleum industry - Terminology - Part 6: Measurement Industrie pétrolière -

Více

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Co je přímá a nepřímá diskriminace a jaká jsou specifika zdravotního postižení? Kde jsou reálné hranice

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace

Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace New York, 21. 12. 1965 Státy, které jsou stranami této Úmluvy, berouce v úvahu, že Charta Organizace spojených národů je založena na zásadách

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB

MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB MANUÁL POVOLOVACÍHO ÍZENÍ NEPRAVIDELNÉ MEZINÁRODNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY PÍLOHY Pílohy (str. 28 44 PÍRUKY MAD) Vzor jízdního listu EU...28 Jízdní list dle vzoru Dohody ASOR...29 Vzor

Více

Zajištění ochrany obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. New York, 19. 12. 1966

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. New York, 19. 12. 1966 Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech New York, 19. 12. 1966 Státy, smluvní strany tohoto Paktu, majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě OSN, uznání přirozené

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Přijatá a vyhlášená Valným shromážděním v rezoluci 217 A (III) dne 10. prosince 1948 (původní text Organizace spojených národů) Dne 10. prosince 1948 Valné shromáždění

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

School Segregation of the Roma in the Czech Rep. MIVAL Brno, 2012 March 13 th

School Segregation of the Roma in the Czech Rep. MIVAL Brno, 2012 March 13 th School Segregation of the Roma in the Czech Rep. MIVAL Brno, 2012 March 13 th Aim of the paper: to deal with the tragic fact that in the Czech Republic, about 27% (www.czechtv.cz) - 30% (www.respekt.cz)

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením verze 2.1. A. Úprava v právním řádu ČR. Rytmus Správná volba

Právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením verze 2.1. A. Úprava v právním řádu ČR. Rytmus Správná volba Rytmus Správná volba Právní úprava vzdělávání osob se zdravotním postižením verze 2.1 A. Úprava v právním řádu ČR 1) Základy úpravy práva na vzdělání na úrovni ústavní a zákonné: 2) Listina základních

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Výjimky z principu rovného zacházení ve veřejné správě

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Výjimky z principu rovného zacházení ve veřejné správě Výjimky z principu rovného zacházení ve veřejné správě Kryštof Kozák, Kateřina Kozáková Tato kapitola si klade za cíl ukázat, že z obecného požadavku na rovné zacházení existuje řada výjimek, které umožňují

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

TACHOGRAPH LEGISLATION UPDATE IAIN THOMSON EXPORT SALES MANAGER

TACHOGRAPH LEGISLATION UPDATE IAIN THOMSON EXPORT SALES MANAGER TACHOGRAPH LEGISLATION UPDATE IAIN THOMSON EXPORT SALES MANAGER Legislation Background The EU has regulated the installation and use of tachographs since 1970 EU reguluje montáž a používání tachografů

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/48/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/48/ES SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/48/ES ze dne 20. července 1998, kterou se mění směrnice 98/34/ES o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů DIRECTIVE 98/48/EC OF

Více

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence I. Údaje o žadateli / Applicants

Více

NATIONAL ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AT SENIOR SECONDARY LEVEL 2001 CZECH EXTENDED LEVEL PAPER 1: PROCESSING SPOKEN INFORMATION

NATIONAL ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AT SENIOR SECONDARY LEVEL 2001 CZECH EXTENDED LEVEL PAPER 1: PROCESSING SPOKEN INFORMATION NATIONAL ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AT SENIOR SECONDARY LEVEL 2001 CZECH PUBLIC EXAMINATION STUDENT / REGISTRATION NUMBER PAGES: 12 CENTRE NUMBER STATE / TERRITORY EXTENDED LEVEL PAPER 1: PROCESSING

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

ZDANĚNÍ HER A SÁZEK V EVROPSKÉM KONTEXTU

ZDANĚNÍ HER A SÁZEK V EVROPSKÉM KONTEXTU ZDANĚNÍ HER A SÁZEK V EVROPSKÉM KONTEXTU ALENA SALINKOVÁ Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Katedra finančního práva a národního hspodářeství, Česká republika Abstract in original language Článek

Více

Daňové souvislosti švarcsystému

Daňové souvislosti švarcsystému www.pwc.cz Daňové souvislosti švarcsystému Zdeněk Drozd 5. dubna 2012 1 Švarcsystém proč? Výhody: - zaměstnavatel neodvádí sociální zabezpečení (SZ) a zdravotní pojištění (ZP), zálohy na daň; - odpadá

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

of 19 December 1978 ze dne 19. prosince 1978

of 19 December 1978 ze dne 19. prosince 1978 COUNCIL DIRECTIVE SMĚRNICE RADY 79/7/EEC 79/7/EHS of 19 December 1978 ze dne 19. prosince 1978 on the progressive implementation of the principle of equal treatment for men and women in matters of social

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že zneuznání

Více

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě,

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH LIDSKÝCH PRÁV Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že

Více

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Rozsah:

Více

Vuquest 3310g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. 3310-CZ-QS Rev C 1/13

Vuquest 3310g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. 3310-CZ-QS Rev C 1/13 Vuquest 3310g Kabelový skener Stručný návod k použití 3310-CZ-QS Rev C 1/13 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu si můžete stáhnout

Více

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější?

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Maxim Tomoszek, Právnická fakulta UP 1. Otázky k diskusi Co je to diskriminace? Proč potřebujeme rovnost? Proč má být diskriminace

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Imagine you could save one life by writing an article Would you do that? Představte si, že napsáním článku byste mohli zachránit sto životů. Udělali

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí č. 45/2003 Sb. m. s.,

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí č. 45/2003 Sb. m. s., SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí č. 45/2003 Sb. m. s., o přijetí Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že

Více

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let V Brně dne 22. května 2012 Sp. zn.: 193/2011/DIS/JKV Zpráva o šetření ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let Abstrakt Na ochránce se obrátil pan J. V. se stížností na banku a poskytovatele

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC) v roce 2012/2013 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) jsou specializované jazykové kurzy méně používaných jazyků států

Více

Daňové souvislosti švarcsystému

Daňové souvislosti švarcsystému www.pwc.cz Daňové souvislosti švarcsystému Zdeněk Drozd 13. června 2012 1 Švarcsystém proč? Výhody: - zaměstnavatel neodvádí sociální zabezpečení (SZ) a zdravotní pojištění (ZP), zálohy na daň; - odpadá

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více