Z konferencí sekcí. Informace předsedkyně OS. Katastrální úřady. prohlášení: představitelů odborových svazů ze dne 5. února 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z konferencí sekcí. Informace předsedkyně OS. Katastrální úřady. prohlášení: představitelů odborových svazů ze dne 5. února 2010."

Transkript

1 ❶ Na jiném místě NOS zveřejňujeme Prohlášení předsedů odborových svazů ze dne K danému problému, který byl příčinou reakcí odborových svazů ze sektoru dopravy, níže zveřejňujeme informaci vedoucího právního oddělení ČMKOS JUDr. V. Samka, kterou obdrželi předsedové a předsedkyně odborových svazů dne Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo, zákonem č. 489/2009 Sb., který s účinností od změnil zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla do zákona o dani z přidané hodnoty promítnuta již dříve daná možnost článkem 80 směrnice rady 2006/112/ES pro stanovení základu daně ve výši ceny obvyklé ve zvláštních případech. Mezi osoby ve zvláštním postavení k plátci daně z přidané hodnoty byly v 36a odst. 3 písm. d) zákona nově zařazeny i osoby v pracovněprávních nebo obdobných vztazích, tedy osoby nacházející se nikoli v rovnoprávném nebo řídícím postavení, ale v hospodářky závislém postavení k plátci daně z přidané hodnoty současně jako k plátci mzdy nebo obdobného plnění. Určení ceny obvyklé u řady drobných plnění v takových případech je velmi složité, vyžaduje výkladová stanoviska ze strany MF financí, popř. orgánů finanční správy. Cenový rozdíl mezi případnou slevou pro zaměstnance a cenou, za kterou zaměstnavatel prodává věci (výrobky) nebo poskytuje služby ostatním svým odběratelům, je přitom rovněž zdanitelným příjmem zaměstnance, který se navíc vesměs zahrnuje do Informace předsedkyně OS vyměřovacích základů pro odvod zdravotního a sociálního pojistného. Vzhledem k tomu, že tato úprava přijatá přes zásadní nesouhlas ČMKOS vyvolává řadu protestů, praktických a výkladových problémů, vypracovala ČMKOS návrh novely uvedeného ustanovení tak, aby zůstala zachována úprava účinná do konce roku Bylo dohodnuto s předsedou klubu ČSSD, Bohuslavem Sobotkou, že námi zpracovaný návrh ČSSD uplatní v rámci nadcházejících jednání Poslanecké sněmovny. V pátek dne 29. ledna 2010 se Bohuslav Sobotka pokusil tento návrh zařadit na pořad jednání Poslanecké sněmovny, ale díky obstrukcím ze strany ODS tento návrh do programu jednání zařazen nebyl. Téhož dne proběhlo v této věcí mé jednání za účasti dalších zaměstnanců ČMKOS s nám. ministra financí Petrem Chrenkem, na kterém pan náměstek po podrobném objasnění podstaty uvedeného problému přislíbil, že se pokusí připravit metodický pokyn MF, ze kterého by bylo patrné, jakých plnění poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnancům se nová právní úprava dotýká a jak by se mělo správně postupovat do doby, než se podaří 36a zákona o DPH upravit. Tato problematika bude předmětem zítřejšího jednání RHSD, kde bude ČMKOS znovu žádat o podporu při prosazování námi připraveného návrhu, který Vám v příloze zasílám k informaci. S pozdravem JUDr. Vít Samek vedoucí právního oddělení ČMKOS. V pozměňovacím návrhu připraveném ČMKOS a osvojeném poslancem B. Sobotkou, o němž se informace zmiňuje, se navrhuje, citujeme: V 36a se písmeno d) včetně poznámky 4 Ročník 55 Praha 10. února ,70 Kč pod čarou č. 26b zrušuje. Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d). A současně se navrhuje účinnost zákona dnem jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. V důvodové zprávě se k navrhované změně uvádí, citujeme: Novelou zákona o dani z přidané hodnoty, provedenou zákonem č. 489/2009 Sb. s účinností od , byly zařazeny do okruhu osob, u kterých je základem daně z přidané hodnoty cena bvyklá, osoby, které jsou v pracovněprávním nebo v jiném obdobném vztahu k plátci. Touto změnou došlo k výraznému poškození zaměstnanců a zaměstnavatelů při poskytování některých zaměstnaneckých benefitů, které tvoří významnou motivační složku v oblasti pracovněprávních vztahů. Výjimka spočívající v možnosti poskytovat v těchto případech plnění za výhodnější cenu (závodní stravování ve vlastních stravovacích zařízeních, ubytování za- Pokračování na straně 2 Prohlášení představitelů odborových svazů ze dne 5. února 2010 Představitelé odborových svazů se dne 5. února 2010 dohodli na následujícím společném prohlášení: Zásadně odmítáme pokračující útoky na postavení odborů v České republice a přijímání legislativních opatření, která mají přímé a zásadní dopady na zaměstnanecké benefity a následně také na průběh a výsledky kolektivního vyjednávání ve všech odvětvích. Vyzýváme všechny členy Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, aby bezodkladně realizovali dohodu sociálních partnerů uzavřenou na Plenárním jednání RHSD CR dne 2. února 2010 spočívající v okamžitém zrušení ustanovení 36a odstavec 3 písmeno d) zákona č Sb. o dani z přidané hodnoty. Konstatujeme, že na rozhodnutí všech členů Parlamentu ČR závisí udržení nebo zásadní porušení sociálního smíru. Pokud nedojde k realizaci výše uvedené dohody sociálních partnerů spočívající v okamžitém zrušení ustanovení 36a odstavec 3 písmeno d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, jsme rozhodnuti kdykoliv po 22. únoru 2010 vyhlásit stávku. V Praze dne 5. února 2010 Za zúčastněné odborové svazy Jaroslav Pejša (OSŽ), Luboš Pomajbík (OSD) Jindřich Hlas (Federace strojvůdců), Jan Rejský (DOSIA) Jaromír Dušek (SASaD) Z konferencí sekcí Katastrální úřady Pokračování na straně 7

2 Informace předsedkyně Pokračování ze strany 1 městnanců, zlevněné jízdenky apod.) a odvádět daň z přidané hodnoty z této výhodnější ceny, než která existuje v běžném obchodním styku, je opodstatněná s ohledem na zvláštní charakter pracovněprávních vztahů. Zaměstnanecké benefity představují významnou součást motivačních nástrojů zaměstnavatele v jejich péči o rozvoj lidských zdrojů a pomáhají vytvářet příznivé pracovní podmínky k výkonu práce zaměstnanci. Je proto důvodné, zejména s ohledem na negativní dopady a důsledky hospodářské krize, které tuto oblast postihly zvlášť nepříznivými důsledky (propouštění, snižování mezd a platů apod.), navrátit v oblasti daně z přidané hodnoty v uvedených případech právní stav účinný do konce roku Přestože se poslanec B. Sobotka opakovaně snažil o zařazení pozměňovacího návrhu (návrh na vydání zákona, kterým se mění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), nepodařilo se, pro přetrvávající obstrukce ze strany ODS, do do programu jednání schůze Poslanecké sněmovny pozměňovací návrh zařadit. Další možnost zařazení bude dne na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny. Problematika 36a zákona o DPH byla předmětem jednání mimořádného plenárního zasedání RHSD (tripartita) dne Zástupci ČMKOS přednesli základní informaci týkající se problematiky 36 a požádali o podporu pozměňovacího návrhu. Zástupce Svazu průmyslu a dopravy viceprezident ing. J. Hanák podpořil pozměňovací návrh, proti nebylo ani ministerstvo financí ani předseda vlády jako zástupci vlády. Dne také předseda vlády, v souvislosti se zveřejněným Prohlášením předsedů odborových svazů v dopravě, veřejně projevil zájem ve věci jednat. ❷ Na jiném místě zveřejňujeme materiál Návrh krátkodobých opatření pro východiska z krize a řešení jejích důsledků. Jedná se o společný materiál sociálních partnerů (odborů, zaměstnavatelů a vlády). Materiál byl 2 NOS 4/2010 hlavním bodem programu mimořádného zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartita), která po projednání vzala materiál na vědomí, rozšířila původní bod 38 materiálu o text Sociální partneři podporují návrh Aktualizace státní energetické koncepce, zpracované MPO ČR a doporučují vládě její přijetí a požádala provést kontrolu opatření přijatých v předloženém materiálu na plenární schůzi RHSD ČR dne 22. dubna Vláda materiál projednala dne Již před projednáním materiálu vládou reagoval na materiál poslanec a bývalý ministr životního prostředí M. Bursík a další představitelé Strany zelených. Nesouhlasili především s body, které podporují dostavbu Temelína, rekonstrukci elektrárny Prunéřov a stavbu jezů na Labi. Na prohlášení především M. Bursíka, ale i dalších zástupců Strany zelených, reagovali zástupci odborů a zaměstnavatelů - ČMKOS a Svaz průmyslu a dopravy. Stanoviska obou sociálních partnerů, které zveřejňujeme na jiném místě, obdržela vláda. Vláda materiál projednala dne Podle sdělení předsedy vlády na tiskové konferenci po zasedání vlády celá vláda při závěrečném hlasování s 38 body krátkodobých protikrizových opatření souhlasila, s výjimkou ministrů životního prostředí Jana Dusíka a pro lidská práva Michaela Kocába. Tyto členy nominovala do vlády Strana zelených. Předseda vlády zdůraznil, že "Vláda neustupuje žádné průmyslové lobby. Toto je výsledek jednání se sociálními partnery." Zvukový záznam tiskové konference lze nalézt na ❸ Vláda dne rovněž projednala a schválila Konvergenční program České republiky a vládní materiál Východiska z krize - politika vlády v krátkodobém a střednědobém horizontu. Bližší informace k oběma schváleným materiálům zveřejníme v příštím čísle NOS. Upozorňujeme, že ke druhému z vládních materiálů jsme stanoviska ČMKOS a OS, včetně informací a závěrů jednání RHSD (tripartita) k tomuto závažnému materiálu, již zveřejnili v NOS č 2-3/2010, na které tímto odkazujeme. ❹ Dne se uskutečnilo, vyrovnání zásadních připo- OS pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Jan Sábel. Strana zelených, jmenovitě Martin Bursík. zavrženíhodným způsobem zpochybňují závěry sociálního dialogu mezi vládou, odbory a zaměstnavateli, které mají pomoci řešit v krizi stoupající nezaměstnanost. -děmínek OS k návrhu zákona o Celní správě České republiky a k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky. (Stanovisko OS k návrhu zákona bylo zveřejněno v NOS č. 1/2010). Zásadní připomínky OS nebyly předkladatelem akceptovány, a proto budou uvedeny jako rozpor v rozporovém listu, který bude součástí návrhu zákona, který by měl být předložen vládě. Z jednání vyplynulo, že není zřejmé, zda bude návrh zákona vládě předložen. Naopak je Označovat tripartitní návrhy a opatření proti krizi za dílo šejdířů a užitečných idiotů je skandalizující krok ze Strany zelených, prohlásili na pondělním tiskovém briefingu místopředseda ČMKOS Jaroslav Zavadil, předseda OS KOVO Josef Středula, předseda OS ECHO (energetika a chemie) Zdeněk Černý a předseda zřejmé, že již není reálné jeho předložení Poslanecké sněmovně PČR. Končící volební období Poslanecké sněmovny PČR však nemusí být důvodem k nepředložení návrhu zákona vládě ČR. O dalším legislativním procesu týkajícím se návrhu zákona budeme informovat v některém z dalších čísel NOS. Ve věci zásadních připomínek OS bude v nejbližší době jednat předsedkyně OS s náměstkem ministra financí P. Chrenkem. V Praze dne Alena Vondrová předsedkyně OS Stanovisko ČMKOS k prohlášení vedení Strany zelených zpochybňující výsledky tripartitního jednání o protikrizových opatřeních Označovat tripartitní návrhy a opatření proti krizi za dílo šejdířů považuje Českomoravská konfederace odborových svazů za skandalizující krok ze Strany zelených. Takovéto výroky nelze chápat jinak než jako trapnou snahu bývalého ministra Bursíka o odvrácení pozornosti od jeho rozporuplných konfliktů. Martin Bursík v minulosti jako ministr vždy ignoroval tripartitní jednání a nikdy se nezúčastnil žádného zasedání Rady hospodářské a sociální dohody. Je zarážející, že zpochybňuje právě jednání sociálního dialogu v době krize, kdy nalezli zaměstnavatelé, odbory a vláda smysluplná východiska, která mohou rychle a účinně pomoci například v oblasti zaměstnanosti. Doufáme, že vláda nepodlehne vydírání Strany zelených a nadále bude respektovat dohodu sociálních partnerů ze dne 2. února Jaroslav Zavadil, místopředseda ČMKOS Prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR k některým odmítavým reakcím na 38 bodů protikrizových opatření Svaz průmyslu a dopravy ČR si je vědom toho, že některé z 38 bodů protikrizových opatření, které byly řádně projednány a přijaty na mimořádném Plenárním zasedání Rady hospodářské a sociální dohody (tripartita) mohou vzbuzovat nesouhlasné reakce. Nadále považujeme dohodnuté úkoly pro řešení důsledků hospodářské recese a pro budoucnost hospodářství za potřebné. Jsme toho názoru, že diskuse by měla být vedena na odborné bázi. Nesouhlasné stanovisko některých představitelů Strany zelených a dalších ekologických aktivistů považujeme za součást předvolebního boje a snahy Strany zelených se zviditelnit. Ohrazujeme se proti způsobu, kterým je vyjadřován s některými body nesouhlas.

3 Materiál pro jednání 82. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne Návrh krátkodobých opatření pro východiska z krize a řešení jejích důsledků Úvod Plénum RHSD ČR projednalo na svém jednání dne dokument Návrh krátkodobých opatření pro východiska z krize a řešení jejích důsledků. V interakci s tímto dokumentem doporučuje maximálním způsobem plnit dále uvedená krátkodobá opatření, která mohou napomoci a) zlepšení ekonomicko-sociálního prostředí v ČR, b) nastartování ekonomického růstu. Následujících 37 bodů představuje shodu vlády a sociálních partnerů. RHSD ČR doporučuje uplatňovat kontrolní mechanismy plnění jednotlivých úkolů. Návrhy opatření 1. Ke zlepšení rovnosti podnikatelského prostředí vytvořit systém integrované kontroly (dokončení prací na nové legislativní úpravě např. zákona o kontrole v gesci MV ČR). Návrh opatření: Prohlubovat součinnost příslušných kontrolních orgánů (finančních úřadů, živnostenských úřadů, České správy sociálního zabezpečení, České obchodní inspekce, České inspekce životního prostředí, Státního úřadu inspekce práce, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, krajských hygienických stanic, zdravotních pojišťoven, úřadů práce, příp. dalších subjektů) včetně přípravy integrace/propojení příslušných informačních systémů a databází v souladu s platnými právními předpisy. Týká se: MV ČR + MF ČR + MPO ČR + MZe ČR + MPSV ČR + MZd ČR + MŽP ČR 2. Řešit problém zneužívání podpor v nezaměstnanosti v kombinaci s institutem dohod o provedení práce rozsáhlé daňové úniky a nadbytečné výdaje státu (příjmy z dohod o provedení práce nepodléhají odvodům na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení). Návrhy opatření: 1) Zavedení kontrolních mechanismů v rámci platných právních předpisů; 2) Analýza platných právních předpisů s cílem prověření vyváženosti, pružnosti a jistoty v pracovněprávních vztazích Týká se: MPSV ČR + MF ČR (spolupráce ČMKOS/OS KOVO) 3. Příprava vybudování systému Daňové statistiky postavené na zpracování a agregaci daňových přiznání a hlášení o výši zaplaceného pojistného. Týká se: MF ČR + ČSÚ + MPSV ČR (ČSSZ) + MZd ČR (Svaz zdravotních pojišťoven ČR) Termín plnění: červen Řešit problém zneužívání vnitro-koncernových (transferových) cen a poskytování služeb uvnitř skupiny za účelem daňové optimalizace. Návrh opatření: Zavedení kontrolních mechanismů v rámci platných právních předpisů (návaznost na výše uvedený bod č. 1) Týká se: MF ČR + MPSV ČR (spolupráce ČMKOS/OS KOVO) 5. Řešit problém chování se dle zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití (zákon č. 395/2009 Sb. v platném znění, účinnost zákona od ) Týká se: MPO ČR, MZe ČR, MZd ČR, ASO, OS zemědělství Termín plnění: účinností zákona č. 395/2009 Sb. 6. Analyzovat a připravit východiska pro postupné snižování rozdílu ve zdanění mezi OSVČ a zaměstnanci (MF ČR připravuje podkladový materiál pro jednání vlády Harmonizace základu daně a pojistného ). Týká se: MF ČR + MPSV ČR + MZd ČR 7. Posouzení efektivity a účelnosti výdajových programů státního rozpočtu, provést audit hospodaření s prostředky státního rozpočtu (viz rovněž usnesení vlády ČR ze dne č. 241 O obsahu a implementacích auditů výdajových programů státního rozpočtu a ze dne č. 768 ke Zprávě o výsledcích oponentního projednání zpráv o auditu výdajů rozpočtových kapitol státního rozpočtu ČR). Týká se: Úřad vlády ČR 8. Vyvíjení úsilí ministra financí k soukromému bankovnímu sektoru, působícímu v České republice, s cílem posílení jeho důvěry směrem ke zlepšení dostupnosti a poskytování komerčních (eventuelně spotřebitelských) úvěrů. Týká se: MF ČR 9. Předložení tezí Proexportní strategie na léta 2010/ Týká se: MPO ČR + MF ČR + MZV + MŽP (z hlediska OPŽP) 10. Navýšení pojistných fondů/základního kapitálu EGAP, a.s. o 1 mld. Kč Týká se: MF ČR + MPO ČR 11. Navýšení základního kapitálu ČEB, a.s. o 919 mil. Kč mil. Kč na úrokové rozdíly u vývozních úvěrů Týká se: MF ČR + MPO ČR 12. Upravit podmínky pro čerpání investičních pobídek s ohledem na zásadně změněnou hospodářskou situaci probíhající hospodářskou krizi. Lze řešit legislativní úpravou zákona č. 72/2000 Sb. o investičních pobídkách + změnou vyhlášky MPO ČR č. 250/2004 Sb. kterou se stanoví sektory, v nichž nemohou být uděleny investiční pobídky Týká se: MPO ČR + MF ČR + MPSV ČR 13. Na základě analýzy potřebnosti výstavby nájemních bytů připravit reálnou strategii výstavby nájemních bytů, rekonstrukcí a modernizací bytů pro seniory a nízko příjmové skupiny obyvatel (sociální byty) s podporou ze strany státu. Týká se: MMR ČR + MF ČR 14. Vláda bude podporovat dostavbu III. a IV. bloku Jaderné elektrárny Temelín a komplexní obnovu elektrárny Prunéřov II (3x250MW). Týká se: Vláda ČR + MPO ČR + MŽP ČR 15. Vytvořit podmínky pro přijetí konečného rozhodnutí ve věci zlepšení plavebních podmínek na Labi prostřednictvím výstavby plavebního stupně Přelouč a Děčín výstavba jezů na Labi (viz rovněž usnesení vlády ze dne č. 337). Týká se: Vláda ČR + MD ČR + MŽP ČR 16. Snížení podpory fotovoltaických elektráren (novela zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů - zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů v legislativním procesu). Týká se: Vláda ČR + MPO ČR NOS 4/2010 3

4 17. Zrychlení a zjednodušení čerpání prostředků ze Strukturálních fondů, zkrácení administrace, zabezpečení kofinancování a směřování čerpání (viz realizace opatření podle materiálu MMR ČR: Analýza využití strukturálních fondů pro řešení důsledků ekonomické krize ). Týká se: MMR ČR + MF ČR + MZe + další 18. Zpracovat analýzu tzv. kurzarbeitu. Týká se: MPSV ČR + MF ČR (spolupráce ČMKOS/OS KOVO + UZS ČR + SPD ČR) 19. Pokračovat v programech Školení je šance a Vzdělávejte se a zajistit na ně alokaci finančních zdrojů. Týká se: MPSV ČR + MF ČR 20. Boj proti korupci důsledné uplatňování aktualizované Strategie vlády v boji proti korupci na období let podle usnesení vlády ČR ze dne č Týká se: MV ČR + další ústřední orgány státní správy 21. Snižování administrativní a finanční zátěže podnikatelů Proces RIA - Odstranění administrativních překážek při užití metody pro hodnocení dopadu regulace (hodnocení dopadů nově předkládaných legislativních norem do legislativního procesu na podnikatelské prostředí viz příloha k usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna 2007 č. 877, resp. v usnesení vlády ČR ze dne 22. srpna 2007 č. 927). Úkol: Pokračování procesu RIA Týká se: MV ČR + dotčené ústřední orgány státní správy 22. Vyhodnocení vybraných problémových právních předpisů z oblasti životního prostředí ve vztahu k výrobní a podnikatelské sféře (EKOAUDIT) identifikace problémových oblastí vybraných právních předpisů k ochraně životního prostředí pokračování v procesu podle usnesení vlády ČR ze dne č Úkol: Nepředkládat návrhy zákonů nad rámec legislativy EU, které mohou významně ohrozit konkurenceschopnost českého hospodářství (např. tzv. geologický zákon, zákon o ovzduší aj.). Týká se: Úřad vlády ČR + MPO ČR + MŽP ČR Termín plnění: duben Předložení návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se snižováním administrativní zátěže (novela 8 zákonů, celkem 6 vyhlášek navrženo ke zrušení) novela zákonů o ochraně spotřebitele, občanského zákoníku, o ČOI, o technických požadavcích na výrobky, o metrologii, živnostenského zákona, atd. Týká se: MPO ČR, předloženo vládě ČR dne Změnou zákona o odpadech a novelou vyhlášky ČSÚ o Programu statistických zjišťování na rok 2011 odstranit duplicitní povinnost podnikatelských subjektů vykazovat data o odpadech. Týká se: MŽP ČR + ČSÚ, ve spolupráci s MPO ČR 25. Důsledná kontrola poskytování spotřebitelských úvěrů prostřednictvím nebankovních subjektů (v legislativním procesu zákon o spotřebitelském úvěru, transpozice směrnice EU). Týká se: MF ČR + MPO ČR Boj proti lichvě Týká se: MSp ČR + MV ČR 4 NOS 4/ Využití prostředků Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (Evropského globalizačního fondu) pro boj s důsledky hospodářské krize. Týká se: MPSV ČR, Doprava a dopravní infrastruktura zpracovat koncepci zdrojového zajištění financování dopravy a dopravní infrastruktury od roku 2011 a další období. Aktualizovat harmonogram rozvoje dopravní infrastruktury v kontextu zdrojového zajištění s cílem řízení rozestavěnosti staveb. Předložit harmonogram realizace konkrétních PPP projektů dopravní infrastruktury. Realizovat prověření nákladů u nových projektů nad 300 mil Kč financovaných z prostředků SFDI. Týká se: MD ČR 28. Předložit k projednání konsolidovaný plán podpory cestovního ruchu. Týká se: MMR ČR + Vláda ČR 29. Zkrácení doby řízení o dávkách důchodového a nemocenského pojištění. Týká se: MPSV ČR (ČSSZ) 30. Pravidla pro odměňování a pravidla při výkonu vlastnických práv za stát (viz usnesení vlády ČR ze dne č zřízení meziresortní komise pro tvorbu obecného modelu odměňování managementu a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33 %, včetně státních podniků). Týká se: MF ČR 31. Předložení analýzy systému sociálních služeb, zejména jeho financování. Týká se: MPSV ČR + MF ČR 32. Zvýšení kapacity úřadů práce a projektů v souvislosti s rostoucí nezaměstnaností organizační opatření. Týká se: MPSV ČR + MF ČR 33. Zařazení otázky zemědělských dotací mezi priority evropské politiky diplomatická ofenzíva. Týká se: MZe ČR + MZV ČR 34. Využití a další rozvoj portálu Farmář pro jednodušší administraci zemědělských dotací na straně poskytovatele a žadatele projektové řízení. Týká se: MZe ČR + MZV ČR 35. Vytvoření podmínek pro zrychlené čerpání OP životního prostředí, zejména řešení problematiky čistíren odpadních vod velkých aglomerací. Týká se: MŽP ČR 36. Urychlení čerpání prostředků programu Zelená úsporám vyhodnocení a příp. úpravy dotačního programu. Týká se: MŽP ČR 37. Dbát na potřeby českého průmyslu při realizaci velkých investičních akcí. Týká se: Vláda ČR Termín plnění: průběžně Sociální partneři podporují návrh Aktualizace státní energetické koncepce zpracované MPO a doporučují vládě její přijetí. ***

5 Vít Samek prezentoval postoje ČMKOS k důchodovým reformám na Veřejném slyšení Zvláštního výboru Evropského Parlamentu Dne 28. ledna 2010 uspořádal Zvláštní výbor Evropského Parlamentu pro finanční, ekonomickou a sociální krizi v Bruselu Veřejné slyšení ve věci Sociální dopady krize, které bylo zaměřeno na téma Nezaměstnanost a sociální stát a Demografické změny a sociální systém. V panelu věnovaném problematice stárnutí, krize a jejich vlivu na důchody vystoupil spolu s Edwardem Whitehousem z OECD a Violetou Ciurel z ING Životní pojišťovny a Penzijního fondu v Rumunsku JUDr. Vít Samek, vedoucí právního oddělení ČMKOS. Vít Samek ve svém vystoupení zdůraznil přínos dobře fungujících solidárních veřejných průběžně financovaných důchodových systémů pro zajištění sociálně přiměřených důchodů většiny obyvatel a nebezpečí reforem založených na vyvedení pojistného z těchto systémů do soukromých penzijních fondů v zemích střední a východní Evropy. Tyto reformy realizované často pod tlakem nadnárodních finančních institucí spočívají v zavedení individuálního důchodového spoření, v němž jsou přenesena všechna rizika (stárnutí obyvatelstva i investiční neúspěchy) na jejich účastníky. Pokud by stejná reforma byla provedena v České republice, vyvedení části pojistného z důchodového pojištění by po mnoho let zvyšovalo její zadlužení v řádu mnoha desítek mld. Kč ročně. To by ve svém důsledku vedlo ke snižování nově přiznávaných i vyplácených důchodů z důchodového pojištění. Veřejné slyšení ukázalo, že finanční, hospodářská a sociální krize postihla jak průběžně financované důchodové systémy, tak penzijní fondy. V největší míře jsou dnes vystaveni negativním důsledkům krize účastníci důchodového spoření kteří ztrácejí v důsledku poklesu hodnot aktiv penzijních fondů, často již s ohledem na svůj věk nenávratně spolu s úsporami i velkou část svých budoucích důchodů. To je důvod, proč české odbory vyvedení části příspěvků odváděných na důchody, do soukromých penzijních fondů (opt-out) odmítají. Violeta Ciurel kritizovala, že země, které se touto cestou vydaly, se dnes sna- ží snižovat politickými zásahy deficity, které opt-out vyvolává, a tím pro řadu účastníků důchodového spoření znemožňují získat touto cestou přiměřený důchod. Ze závěrů veřejného slyšení vyplynulo, že řešení problémů stárnutí by mělo být spíše založeno na zvýšení toku finančních prostředků do penzijních systémů a na rozvoji doplňkových důchodových systémů nad rámec veřejného důchodového systému než v jejich omezování a v posilování smíšených důchodových soustav. O renesanci dávkově definovaných důchodových systémů hovoří i nové analýzy a dokumenty OECD, které prezentoval ve svém vystoupení Edward Whitehouse. cmkos.cz socialnidialog.cz Se záhlavím Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců se zájmy zaměstnavatelů byly 30. října 2009 spuštěny webové stránky projektu Posilování sociálního dialogu. Portál financovaný z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR se má podílet na zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků, posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb sociálních partnerů. Záměrem je zvýšení a rozšíření znalostí, profesních kompetencí a schopností zaměstnavatelů a zaměstnanců sociálních partnerů či spolupracujících osob v problematikách pracovněprávních vztahů, sociálního dialogu, kolektivního vyjednávání, ekonomických, jazykových, technologických znalostí a projektového řízení a tím posílení konkurenceschopnosti širokého spektra národního hospodářství. Dále pak zlepšování kvality služeb sociálních partnerů na národní úrovni, rozvíjení systému dalšího vzdělávání pracovníků sociálních partnerů, zlepšení fungování organizací sociálních partnerů a jejich rozhodovacích a realizačních systémů, zkvalitnění tripartitních konzultací a bipartitního dialogu jak na národní tak regionální úrovni, efektivnější zapojení do Evropského sociálního dialogu, zkvalitnění přenosu informací sociálních partnerů pomocí moderních technologií. Zájemci tu najdou odkazy na zástupce zaměstnanců: ČMKOS (www.cmkos.cz), Odbory-online.cz, E-sondy, Cmkos.cz, Kontakty, ASO (www.asocr.cz), zástupce zaměstnavatelů: SPČR (www.spcr.cz), Regionální zastoupení SP ČR, Další projekty SP ČR, Tiskové zprávy, Kontakty, KZPS (www.kzps.cz). Dále pak odkazy: TRIPARTITA, BIPARTITA, Evropský sociální dialog. -dě- zaručila větší zásluhovost, ale P Ř E Č E T L I J S M E zároveň i určitou minimální úroveň penzí. Náš systém je nastaven tak, že se nemůže dostat do deficitu. Penze jsou Experti se shodují: vyvedení letech, podle něj zkolaboval opt-out zavedl již v padesátých vázány na průměrnou mzdu. části peněz do právě proto, že neplnil sociální Pokud by klesala, sníží se i důchody řekla Právu Anna fondů důchody funkci. Britové ale již od optoutu ustoupili, dodal. Čerstvé nevyřeší! Hedborg, autorka švédské reformy. Ačkoli reformu zkušenosti s ním naopak mají penzí kvůli stárnutí populace a rostoucím výda- například Slovensko. některé nové členské země, Snažili jsme se vytvořit něco, co se může líbit oběma stranám, jům v různé míře provedla již řada evropských zemí, recepty, jak procent, nikde jinde to nebylo Na Slovensku vyvedli devět jak těm, co chtějí jistotu veřejného systému, tak těm, co volají zajistit seniorům dostatečné tolik. Teď jim to ale generuje obrovské deficity rozpočtu, řekl po zásluhovosti, doplnil ji expert na penze Joakim Palme. příjmy a nezruinovat státní kasu, se různí. Právu Vít Samek z Českomoravské konfederace odboro- Odbory a akademici byli pro, Na jednom se však evropští experti shodují. Opt-out, tedy vých svazů. ostatní zainteresované strany včetně těch politických byly při vyvedení části peněz z veřejného Naštěstí je o tom u nás určité vytváření reformy drženy na sociálního pojištění do soukromých penzijních fondů, který litického spektra. ODS se ale povědomí na obou stranách po- míle daleko, prozrazují Švédové, jak se jim podařilo dosáhnout se u nás snaží prosadit například ODS, je riskantní a neřeší dodal. Český důchodový systém přesto snaží opt-out prosadit, shody široké veřejnosti. Příprava reformy ve Švédsku důchody většiny populace, ale je podle něj po zvýšení důchodového věku na 65 let stabi- trvala asi deset let. S tímhle ale spíše lidí s vysokými příjmy. vydržíme do další doby ledové. Ze starých členských států lizován tak na patnáct let. Místo vratké dohody byla nastolena pevná mezigenerační nešel cestou opt-outu kromě Švédsko má vlastní variantu Velké Británie, kde se neosvědčil, nikdo, řekl Právu švý- kvůli krizi, uvidíme, jak dlouho Určité turbulence teď zažívá shoda, dodal Palme. Radikální změny důchodů carský odborník na reformu potrvají, uvedl Samek, který se schválila v devadesátých letech penzí Giuliano Bonoli. Soukromé penze lze organizovat i ji- k důchodům iniciované minis- podílí na práci expertní skupiny například Itálie. Podařilo se je prosadit také proto, že začnou nak, dodal. trem financí Eduardem Janotou. plně platit až po čtyřiceti Stabilizace na 15 let Důležitá je konkrétní podoba reformy penzí, ne jen kontrast letech, řekl Právu Matteo Opt-out je výhodný jen pro lidi Jessoula z univerzity v Miláně. s vysokými příjmy. Současně ale mezi státním a soukromým V Itálii odbory nikdy nedovolí snižuje příjmy veřejného důchodového systému. Je proto Reformy penzí byly nedávno pilířem, shodují se experti. opt-out, dodal. novinky.cz, velmi riskantní, potvrdil Právu provedeny například v Itálii Fritz von Nordheim Nielsen z nebo ve Švédsku. Evropské komise. Švédsko šlo cestou úpravy Britský systém důchodů, který průběžného systému, která NOS 4/2010 5

6 Dohody o práci v jednom kalendářním roce i opakovaně. Rozsah práce však nesmí dohromady přesáhnout 150 hodin. Míru odpracované doby nelze stanovit v předpisech, je nutno vyjít z konkrétní záležitosti. Předpokládaný rozsah práce stanoví zaměstnavatel a vychází přitom ze znalosti pracovní problematiky, která je dohodou zajišťována. Je možné na rozdíl od dřívější praxe aby dohoda o provedení práce byla uzavřena i na déletrvající pracovní výkon, například na dobu jednoho roku. Počet odpracovaných hodin nesmí však být vyšší než 150. PŘÍKLAD Dohoda o provedení práce je uzavřena na dobu jednoho roku s tím, že zaměstnanec v ní bude vykonávat práce vždy 12,5 hodiny v měsíci. Celkový součet hodin nepřesáhne 150. Odměna za práci podle dohod Jde-li o dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, je výše odměny neomezená a vychází z dohody zaměstnavatele a zaměstnance. Odměna za práce podle dohod není limitována, uplatňuje se smluvní volnost a přihlíží se k charakteru práce. Zaměstnavatel by však při jejím sjednávání měl dodržovat rovnost v pracovněprávních vztazích. Sjednaná odměna by měla odpovídat charakteru práce, pracoviště nebo vykonané práci a měla by být přiměřená. Pokud by odměna z dohody připadající na jednu hodinu nebyla ve výši minimální hodinové mzdy - 48,10 Kč na hodinu, je zaměstnavatel povinen poskytnout doplatek. Zaměstnanec, který bude pracovat v dohodě o provedení práce, musí dostat odměnu za 150 hodin minimálně 7215 Kč a v dohodě o pracovní činnosti 962 Kč za týden. To je zásadní rozdíl proti dřívějšímu stavu, kdy se při odměňování práce podle dohod nepostupovalo podle mzdových předpisů (nejedná se o mzdu ani o plat) a nevztahují se na způsob a výši odměn předpisy k minimální mzdě. Důchod a dohody Nepříjemného překvapení se mohou dočkat zaměstnanci před dovršením důchodového věku, pracují-li převážnou část své pracovní kariéry jen podle dodohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce Dohody o pracovní činnosti doba trvání této dohody (dále DPČ) výslovně omezena na určitou jsou výhodné zejména v případech, dobu, popřípadě pokud omezení kdy rozsah pracovní nevyplývá přímo z povahy činnosti nebo možnosti zaměstnance prací, jde o dohodu uzavřenou nedovolují zaměstnání na na dobu neurčitou. Nevyplývá-li plný pracovní úvazek či pracovní způsob zrušení přímo z uzavře- zájem na splnění pracovních né dohody, lze ji zrušit vzájem- úkolů je jen příležitostný a nou dohodou a jednostranně časový. výpovědí z jakéhokoli důvodu s Ke vzniku dohody je třeba jasného, 15denní výpovědní dobou. jednoznačného projevu Před uzavřením dohody o pra- vůle zaměstnavatele a zaměstnance. covní činnosti musí zaměstnava- Proto zákoník práce (dále tel respektovat zákaz diskrimicovní ZP) požaduje, aby DPČ byla nace a dodržovat rovnost v pracovněprávních sjednávána písemně. Nedodržení vztazích. písemné formy má za Princip rovného zacházení však následek neplatnost dohody. nemůže platit vždy a ve všech Na polovinu pracovní doby případech. Z věcného hlediska Podle dohody může zaměstnanec mohou být výjimky odůvodněny vykonávat práce jen do pouze zvláštní povahou sjed- poloviny stanovené týdenní pracovní nané práce, s ohledem na doby. Je-li tedy týdenní společností uznávané morální, pracovní doba 40 hodin týdně, náboženské či kulturní hodnoty, může rozsah dohody být do 20 které jsou pro povahu práce považovány hodin týdně. Dodržování sjednaného za nezbytné. O di- a nejvýše přípustného skriminaci například nepůjde, rozsahu poloviny stanovené týdenní když zaměstnavatel nepřijme pracovní doby se posuzu- ženu na dohodu o pracovní čin- je za celou dobu, na kterou byla nosti k výkonu práce, která je dohoda uzavřena, nejdéle však ženám zakázána z důvodu těhotenství za období 52 týdnů. nebo mateřství. PŘÍKLAD Zásada rovného zacházení s muži Zaměstnanec má sjednánu dohodu a ženami, pokud jde o pracov- o pracovní činnosti na 26 ní podmínky, odbornou přípravu týdnů. Může tedy pracovat a funkční nebo jiný postup se nepravidelně, podle stanovené proto nevztahuje na oblast vztahů, pracovní doby. Například jeden týkajících se zvláštní ochra- týden odpracuje 30 hodin, druhý ny žen z důvodu jejich těhotenství týden 10 hodin, další týden nemusí a mateřství, včetně přístupu pracovat vůbec. Za období, k výkonu prací zakázaných na které byla dohoda sjednána, ženám a opatření poskytujících musí však být v průměru za týden zvláštní výhody pro usnadnění odpracovaná doba maxi- odborné pracovní činnosti méně málně polovina stanovené týdenní zastoupeného pohlaví nebo pro pracovní doby, ve většině předcházení či kompenzaci případů 20 hodin. nevýhod v jeho funkčním nebo I když to zákoník práce výslovně jiném postupu. neuvádí, je podle povahy Dohoda o provedení práce sjednané činnosti zpravidla třeba Dohodu o provedení práce uza- v dohodě uvést místo výkonu vírá (písemně nebo ústně) za- práce, které může být určeno městnavatel se zaměstnancem podobným způsobem jako v tehdy, jestliže pracovní úkol pracovní smlouvě. Toto ujednání není možné zajistit zaměstnanci se nemůže měnit jednos- v rámci plnění jejich povinností tranným opatřením, nýbrž vždy z pracovního poměru. Buď proto, vzájemnou dohodou. že tento úkol nevyplývá z ZP umožňuje, aby v dohodě byla běžné činnosti zaměstnavatele, sjednána dovolená, případně nebo protože to výlučně vyžadu- jiné důležité osobní překážky v je povaha takového úkolu. práci zaměstnance. Praktické to bude zejména v případech, Dohody o pracovní činnosti lze kdy mezi zaměstnanci uzavírat na dobu určitou i zaměstnavatele není takový, který neurčitou. Při dohodách na dobu by vzhledem ke své kvali- určitou lze dobu jejich trvání fikaci mohl požadovaný úkol vymezit obdobně jako v pracovních splnit a speciální charakter toho- smlouvách. Pokud nebyla to úkolu, který se vyskytl ojedi- 6 něle a nárazově, vylučuje uzavřít pracovní poměr. Může se NOS 4/2010 vyskytnout situace, že by za- ODPOVÍDÁME městnavatel mohl vzhledem k rozsahu prací přijmout zaměstnance do pracovního poměru k výkonu těchto prací, ale ten z různých důvodů chce uzavřít jen ojedinělý pracovní úvazek. Zákoník práce připouští uzavřít dohodu o provedení práce i tehdy, vyžaduje-li to zvláštní povaha předmětu činnosti zaměstnavatele. V takových případech má zaměstnavatel třeba k dispozici zaměstnance, kteří by mohli pracovní úkol splnit, ale z různých důvodů není vhodné, aby to byli právě jeho zaměstnanci. Například vypracováním odborného lektorského posudku by v zájmu objektivity měl být pověřen někdo mimo okruh zaměstnanců. Předmětem ujednání bude dále i dohoda o čase a místě plnění pracovního úkolu (kdy má zaměstnanec úkol splnit nebo odevzdat výsledek provedení práce) a ujednání o odměně za splnění pracovního úkolu (účastníci si mohou např. smluvit, že část odměny bude splatná po provedení určité části práce). Dohodu uzavírá zaměstnavatel a zaměstnanec. Vzniká souhlasným a vzájemným projevem vůle účastníků - zaměstnavatele a občana. V obsahu dohody se musí konkrétně a přesně dohodnout především rozsah práce. Je nutné, aby z vymezeného druhu práce vyplývalo, že k jeho splnění má dojít mimo pracovní poměr. Pracovní úkol sjednaný v dohodě o provedení práce má mít charakter ojedinělého úkolu. Nevymezuje se druhově, ale individuálně, např. vypracování odborného posudku, přeložení textu, přednes přednášky, prodej novin, výkon kampaňové nebo sezónní práce. Zaměstnavatel ji může uzavřít, jestliže předpokládaný rozsah práce, na který se dohoda uzavírá, není vyšší než 150 hodin. Do předpokládaného rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnance pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. Zaměstnanec může v kalendářním roce se zaměstnavatelem sjednat pouze jednu dohodu o provedení práce s rozsahem 150 hodin. Není však vyloučeno, aby bylo sjednáno mezi týmž zaměstnavatelem a zaměstnancem několik dohod o provedení práce

7 hody o provedení práce. Protože tato forma zaměstnání nezakládá účast na důchodovém pojištění, nemusí splnit podmínky pro vznik nároku na starobní důchod, i když by jejich příjem v dohodách o provedení práce byl vysoký. Rovněž nebudou dostávat nemocenské dávky, jestliže v průběhu dohody o provedení práce onemocní. Zaměstnanci pracující podle DPČ mají výhodnější postavení. Výdělek v dohodách o pracovní činnosti se jim započítává do důchodu, stejně i takto odpracovaná doba. Průměrný výdělek pro dohody ZP poprvé stanoví pravidla pro zjišťování průměrného výdělku u zaměstnanců, kteří budou pracovat podle dohody o pracovní činnosti nebo podle dohody o provedení práce. Jeho zjišťování je většinou nutné pro případné uplatňování náhrady škody. U DPČ se rovněž jedná o poskytování náhrady mzdy za dobu pracovní neschopnosti. U zaměstnanců, kteří budou pracovat podle dohody o pracovní činnosti nebo podle dohody o provedení práce se bude průměrný výdělek zjišťovat stejně, jako kdyby byli v pracovním poměru. Budou-li mít sjednánu jednorázovou splatnost odměny z dohody až po provedení celého pracovního úkolu, je rozhodným obdobím celá doba, po kterou trvalo provedení sjednaného pracovního úkolu. Příklad: Zaměstnanec bude pracovat v dohodě o provedení práce čtyři měsíce a odměnu dostane až po uplynutí této doby. Rozhodné období bude 4 měsíce. Bude.li zaměstnanec pracovat podle dohody o pracovní činnosti celý rok a odměna bude v kalendářních čtvrtletích v různé výši, stále bude rozhodující předchozí kalendářní čtvrtletí před dnem, kdy vznikla potřeba zjistit průměrný výdělek. Např. v 1. čtvrtletí bude mít zaměstnanec odměnu v částce 25 tisíc korun, ve druhém čtvrtletí 30 tisíc korun a ve třetím čtvrtletí 40 tisíc korun. Pokud v tomto Dotazy z oblasti bydlení Dotaz: Výbor společenství vlastníků rozhodl o zasílání měsíčních záloh jednotlivých vlastníků na účet společenství namísto dosavadního účtu správcovské firmy. Ve stanovách není určeno, kdo rozhoduje o tom, kam zálohy posílat. Nově upravené zasílání se mi moc nezdá, je to obvyklé, že se zálohy posílají na účet vlastníků a ne správcovské firmě? Odpověď: Postup výboru společenství vlastníků není v rozporu s právními předpisy. Správci pak při této úpravě společenství vlastníků pravidelně hradí ze svého účtu jeho náklady s činností pro společenství. Podrobnosti vzájemného vztahu společenství vlastníků a správce by měly být zakotveny ve smlouvě o správě domu. Dotaz: Majitel domu vyvěsil požadavek, že se nesmí věšet prádlo na balkony kvůli estetice, má na to právo? Odpověď: Na balkoně by skutečně neměly být instalovány věšáky na prádlo. Kromě estetických kritérií dochází k zatékání do balkónů v nižších podlaží, na fasádu apod. Existují přenosné nízké rozkládací sušáky, které nepřevyšují konstrukci balkónů a nenarušují estetický dojem. Dotaz: Budeme rekonstruovat byt v paneláku v družstevním domě, výbor není schopen se sejít a dohodnout s námi denní dobu, ve které budeme moci dělat nadměrný hluk. Sousedi nám už teď nadávají. Nevíme, jak se zařídit, firma chce pracovat od 7 rána do 19 hodin večer. Odpověď: Pokud tyto záležitosti neupravuje domovní řád, je uvedená doba dobou denní. Nejsou-li překračovány limity normy hluku pro denní dobu, nebrání nic provádění rekonstrukce v době od 7 do 19 hodin pracovního dne. Dotaz: Výbor společenství vlastníků úplně přestal fungovat. Byli v něm 3 lidé, kteří v domě nebydlí. Zajímá nás, jestli mají nějakou osobní odpovědnost mimo cti, čili jestli vůči nim můžeme mít nějaké nároky za škody, které pravděpodobně vznikají jejich nečinností. Odpověď: Odpovědnost za prokázané škody členové statutárních orgánů skutečně mají. Doporučuji však spíš využít všech možností pro případnou změnu složení statutárního orgánu společenství. Ing. Milan Taraba, Sdružení nájemníků ČR SON čtvrtletí onemocní, bude se pro účely náhrady mzdy poskytované prvních 14 dnů pracovní neschopnosti vycházet z hrubého výdělku (odměny) ve druhém čtvrtletí. Pracovní úrazy podle dohod Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou určitým specifickým právním vztahem doplňkového charakteru, jehož obsahem je výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele za odměnu mimo rámec pracovního poměru. Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti mají v zákoníku práce komplexní právní úpravu, přičemž na ně lze použít ustanovení zákoníku práce uvedená v 77 odstavec 1. Může zaměstnavatel v průběhu výpovědní doby změnit zaměstnanci místo výkonu práce? V pracovním právu platí zásada stability sjednaných pracovních podmínek. Výjimky jsou možné podle zákona nebo v dohodě zaměstnavatele i zaměstnance. To platí i pro místo výkonu práce. Jestliže je v pracovní smlouvě sjednáno určité místo výkonu práce, nemůže být zaměstnavatelem jednostranně měněno ani v průběhu výpovědní doby. Možné by to bylo jedině po souhlasu zaměstnance nebo z důvodů uvedených v 41 zák. práce. Výpovědní doba není totiž zvláštní ani mimořádný právní režim, ale součást pracovněprávního vztahu. Zaměstnanec je povinen i v této Na výše zmíněné dohody je možné použít i ustanovení zákoníku práce, která se týkají i náhrady škody. Cestovní náhrady ZP v 155 umožňuje, aby byly v dohodách sjednány cestovní náhrady za podmínky, že bylo sjednáno místo pravidelného pracoviště zaměstnance. Výjimka je u dohody o provedení práce. Cestovní náhrady v tomto případě náležejí, jestliže byly v dohodě výslovně sjednány a přitom nebylo sjednáno pravidelné pracoviště. Podmínkou je, že zaměstnanec bude plnit pracovní úkol podle dohody o provedení práce v místě mimo obec bydliště. Změna místa výkonu práce ve výpovědní době Pokračování ze strany 1 Katastrální úřady době konat práci podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnavatel je povinen mu ji přidělovat. Pokud by zaměstnavatel v průběhu výpovědní doby nepřipustil zaměstnance k výkonu práce nebo by mu ji nepřiděloval, jednalo by se o překážku v práci na straně zaměstnavatele. Byl by povinen poskytovat zaměstnanci po tuto dobu náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Je možná dohoda zaměstnavatele se zaměstnancem o způsobu zaměstnávání po výpovědní dobu. Zaměstnanec nemusí na pracoviště docházet, ale zaměstnavatel je pak povinen mu poskytovat výše uvedenou náhradu mzdy nebo zaměstnanci po jeho souhlasu přidělovat práci domů. Ve čtvrtek 4. února v Praze v Domě odborových svazů proběhla konference odborových organizací sekce katastrálních úřadů. V úvodu předsedkyně sekce Jana Klabanová ve zprávě o činnosti ocenila spolupráci s hospodářským vedením, poděkovala vedení svazu a zvláště předsedkyni OS za iniciativní postup v otázce platů v loňském roce, apelovala na odboráře sekce, aby se účastnili aktivně protestních akcí, stabilizovali členskou základnu a podpořili tak odborové vyjednávání i na nejvyšší úrovni. Host konference, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Ing. Karel Večeře shrnul situaci v resortu, kterou částečně ovlivnil pokles realitního trhu i využívání dálkového elektronického přístupu, snížily se tak nároky na vklady a počet poskytovaných informací. V tomto roce je pak očekávána v tomto směru stagnace. Zrychlil se postup digitalizace katastrálních map, který bude pokračovat i v dalších letech. V resortu vloni vzrostly platy v průměru o 6,9 % a pravděpodobně není již resort v oblasti odměňování na posledním místě v rámci státní správy. Platy mají pro tento rok zůstat zachovány. Snižování provozních výdajů bude částečně vyrovnáno prostředky ze strukturálních fondů EU. Resort není zásadně ovlivněn úspornými opatřeními. Konferenci pozdravil předseda spřátelené sekce ze slovenského odborového svazu SLOVES Ing. Ján Vanko. Předsedkyně OS A. Vondrová poděkovala za podporu odborářů ze sekce při protestech v loňském roce proti snižování platů státních zaměstnanců. V diskusi se hovořilo kriticky o sledování ukazatelů výkonnosti, které vytváří neúměrný tlak na zaměstnance. -dě- NOS 4/2010 7

8 Davos: Chamtivost korporací musí skončit Generální tajemník PSI (mezinárodní odborová organizace ve veřejných službách), Peter Waldorff, se účastnil Světového ekonomického fóra v Davosu, jakožto nově zvolený místopředseda Rady globálních odborových organizací (CGU). Odboroví předáci, kteří se účastnili pravidelného ročního zasedání Světového ekonomického fóra, využili tuto příležitost k udržení tlaku na vládní představitele v otázkách boje s prohlubující se globální krizí zaměstnanosti a při plánování reformy a restrukturalizace bankovního a finančního sektoru. Zástupci odborů rovněž vyzvali zástupce podnikatelské a korporátní sféry ke kooperaci s vládami a odbory při vytváření nových pracovních míst a k podpoře finančních reforem místo odmítání potřebných změn ve finančním světě. Generální tajemník Mezinárodní odborové konfederace (ITUC), Sharan Burrow, k tomu řekl: Představitelé korporací obvykle využívali tato zasedání v Davosu k prosazování dalších deregulací a přesvědčování vládních činitelů o tom, že by měli vše ponechat pouze na tržních silách. Tento přístup však měl katastrofální dopad, když ponechal možná až 60 milionů lidí bez práce kvůli krizi a přinutil daňové poplatníky platit za záchranu finančních institucí, které selhaly kvůli své toxické kombinaci chamtivosti a zbavení vlád jejich odpovědnosti za efektivní vládnutí. Haiti: Rozhovor PSI s Dukensem Raphaelem 25. ledna, 13 dní po katastrofálním zemětřesení na Haiti, hovořila Caroline Taleb z PSI Communications pro s panem Dukensem Raphaelem, který je generálním tajemníkem Konfederace pracovníků ve veřejném a soukromém sektoru (CTSP). Zde je výňatek z tohoto rozhovoru: C.T.: Od zemětřesení uteklo již 13 dní, jak se vám nyní daří? D.R.: Snažíme se udržet si naše naděje a žít tak normální život, jak jen to současné podmínky povolí. Nevíme, jak dlouho bude současná situace trvat, ale víme, že je důležité dostat naše životy zpět do normálního chodu, a jsme odhodláni pro to učinit maximum. C.T.: Předpokládáme, že ani odbory se nevyhnuly ztrátám na životech, máte tušení, jaká je aktuální situace ohledně vašich členů? D.R.: Máme předběžný seznam s asi 60 oběťmi. Navíc budova odborů byla srovnána se zemí. V době zemětřesení jsem byl zrovna v budově, ale podařilo se mi brzy dostat ven. Naštěstí všichni, co byli zrovna v budově, přežili. C.T.: A jaký je všeobecný dopad na veřejné služby? D.R.: Téměř všechny veřejné budovy se zřítily. Zničena byla ministerstva, parlament a také hlavní soud. Infrastruktura a dopravní systém byly silně poškozeny, ale situace se zlepšuje. C.T.: Jaké jsou vaše hlavní priority? D.R.: Naší první prioritou je sehnání nového vybavení a prostředků k normálnímu fungování. Oficiální doporučení je, že nikdo nesmí spát v domě kvůli riziku jejich zřícení. V principu potřebujeme úplně všechno střechu nad hlavou, jídlo a pitnou vodu. PSI přispěla částkou 10 tis. euro na základní humanitární pomoc a spolupracuje s panem Dukensem a dalšími odbory v regionu při koordinaci další pomoci. Kvalitní služby musí být základem pro obnovu na Haiti Zavedení a poskytování kvalitních veřejných služeb na Haiti musí být hlavní prioritou při znovu vystavění země, tvrdí zástupci PSI. Generální tajemník PSI, Peter Waldorff, k tomu řekl: Kvalitní veřejné služby tvoří základ pro spravedlivou společnost a udržitelné hospodářství. Toto je velká příležitost pro občany Haiti na posílení NOS - Noviny odborového svazu státních orgánů a organizací Vychází 22x za rok. V Praze vydává Odborový svaz státních orgánů a organizací, Senovážné nám. 23, Praha, e- mail: statorg.cmkos.cz. IČO Šéfredaktorka: Květa Dědovská. Telefon redakce: , Objednávky předplatného přijímá redakce. Administrace Věra Černochová, Schulhoffova 857, Praha, tel Tisk Regleta s.r.o. Novovysočanská 24 N, Praha 9. Expeduje Typa-mailing. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpným závodem Střední Čechy v Praze, č. j. 3443/96-P ze dne ISSN , MK ČR 4664 demokratického řízení jejich vlády. Pracovníci Haiti musí být hned od začátku zahrnuti do rozhodování o obnově jejich země a tento vzkaz předáme i světovým lídrům, kteří se sešli na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Obyvatelé Haiti si zaslouží řádné mzdy, práci a životní podmínky. Pracovníci a jejich rodiny potřebují pitnou vodu, zdravotní péči a obnovení vzdělávacího procesu. Musí být ujištěni, že tato nově vzniklá společnost bude respektovat a chránit práva pracovníků sdružených v odborech. Podporujeme naše členy v dosažení těchto cílů jak na státní tak na privátní úrovni. Turecko: Kampaň na podporu pracovníků Tekelu 21. leden 2010 Mezinárodní odborová organizace IUF spustila kampaň na podporu 10 tisíc pracovníků státní společnosti Tekel, která byla donedávná tabákovým monopolem. Tito pracovníci, jejich rodinní příslušníci a jejich zastánci protestují v Ankaře proti rozhodnutí vlády o uzavření jejich pracovišť. Požadují férové zacházení, které jim náleží ze zákona, což představuje jejich přemístění do jiné státní společnosti i s úplnými benefity. Protest byl zahájen před sídlem AKP (současná vedoucí politická strana), ale policie vyklidila celý tento prostor a vytlačila demonstranty do nedalekého parku. Následující den policie rozestavěla před budovou AKP barikády a proti demonstrantům použila i vodní děla. Policejní násilí se ale stupňovalo a policie nakonec proti demonstrantům použila i obušky. Po 35 dnech protestů, zahájili pracovníci protestní hladovku. Je otázkou, jak dlouho můžou tito demonstranti vydržet při nevlídném počasí, které panuje v Ankaře, když zdravotníci nedokázali udržet demonstranty v plné kondici ani před tím, než vůbec tato hladovka začala. PSI se již připojila ke kampani IFU na podporu pracovníků Tekelu a zároveň i zaslala protestní dopis tureckému premiérovi. Dejte nám záruky na pracovní místa a neopouštějte předčasně režim zvýšených veřejných výdajů 3. únor 2010 V předvečer evropského summitu, který se koná 11. února, navštívila delegace z Evropské odborové konfederace (ETUC) předsedu Evropské rady, Herman van Rompuy, aby mu oznámila očekávání a požadavky pracovníků. ETUC žádá o garance zaměstnanosti a sociální ochrany. John Monks, generální tajemník ETUC: Jsme výrazně znepokojeni tím, že vlády předčasně vystoupí z režimu zvýšených výdajů, které byly zavedeny od začátku krize, když to by mohlo vést k zastavení hospodářského růstu a dalšímu nárůstu nezaměstnanost. ETUC požaduje po evropských vládních představitelích následující: 1) Udržet vysoké úrovně státních výdajů k podpoře růstu a jakožto součást rozšířeného plánu na zotavení investovat 1 % HDP na vytvoření pracovních míst pro nezaměstnané. 2) Dát všem mladým lidem záruku dostatku pracovních míst a možností na vzdělávání, abychom nepromrhali jednu generaci. 3) Udržet kupní sílu obyvatel a investovat do veřejných služeb, které plnily roli klíčových stabilizátorů při tom, aby se z krátkodobé recese nestala dlouhodobá. Veřejné výdaje nesmí být vnímány pouze jako náklad. 4) Bojovat s nerovnostmi a rostoucí nejistou prací a zajistit, aby se s přistěhovalými pracovníky zacházelo stejně jako s domácími. 5) Efektivně regulovat finanční trh, aby se taková katastrofa již nikdy neopakovala. Německé odbory ve veřejných službách začínají s varovnými stávkami 3. února německé odbory ve veřejném sektoru uskutečnily sérii varovných stávek poté, co vyjednávání o mzdách skončila neúspěchem. Odbory chtějí 5% nárůst mezd pro asi 2 miliony pracovníků ve veřejných službách, pro které hospodářská krize znamenala významnou ztrátu kupní síly. Veřejný sektor sehrál důležitou úlohu při boji s krizí, a tak mají tito pracovníci na zvýšení mzdy nárok obzvláště, když vezeme v úvahu, kolik peněz stála německého daňového poplatníka záchrana bank. Přibližně 22 tisíc pracovníků tak nedorazilo do práce během prvního dne. Během druhého dne stávkové pohotovosti vyrazilo do ulic 52 tisíc pracovníků, aby zvýšili tlak při mzdových vyjednáváních. K obnovení těchto vyjednávání by mělo dojít 10. února. -pm-

Materiál pro jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 16.12.2009

Materiál pro jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 16.12.2009 Materiál pro jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 16.12.2009 Návrh krátkodobých opatření pro východiska z krize a řešení jejích důsledků Předkládá: Pracovní tým

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

I. Úvod do problematiky

I. Úvod do problematiky Informace z ukončené kontrolní akce Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými na zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu MŽP poř. č. 2 I. Název legislativního úkolu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR Na Poříčním právu 376 / 1 128 01 Praha 2 telefon: 221 922 023, 221 922 022, e-mail: tripartita@mpsv.cz fax: 221 922

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR. Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy

Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR. Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy Ekologická daňová reforma (EDR) v ČR Jarmila Zimmermannová, Monika Nejedlá Odbor udržitelné energetiky a dopravy Struktura prezentace Co je EDR Historie přípravy EDR v ČR I.etapa EDR II.etapa EDR Co je

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu MPSV poř. č. 5 I. Název legislativního úkolu návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

Daňová podpora stravování ANO či NE?

Daňová podpora stravování ANO či NE? Daňová podpora stravování ANO či NE? Obsah 1. Dispozice pro nový zákon o daních z příjmů (NZDP) - Programové prohlášení vlády - zákoník práce 2. Možnosti kompenzace 3. Benefity a jejich daňové dopady 1.

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2. Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.2010 Plný název projektu: Rozšiřování a zvyšování rozsahu

Více

Navrhované změny zákoníku práce

Navrhované změny zákoníku práce Tisková zpráva ze dne 12. července 2007 Navrhované změny zákoníku práce Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas předložil k projednání vládě novelizaci zákoníku práce. Novelizací

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 tisková konference 10. ledna 2012, Praha RNDr. Petr Nečas předseda vlády Program Petr Nečas, předseda vlády ČR cíle ve snižování administrativní zátěže příklady

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 Zdůvodnění změn dle článku 33 a 93 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 1/10 Obsah ZMĚNA V DŮSLEDKU AUTOMATICKÉHO

Více

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 20/2015 Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) 1. Úvod a vymezení pojmů 1.1. Směrnice k sestavování

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 Správa Krkonošského národního parku Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 říjen 2015 Stránka 1 z 6 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

I I I. ZÁKON ze dne 2015,

I I I. ZÁKON ze dne 2015, I I I. N á v r h ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 136/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 V Praze dne 13.6.2013 Č. j.: 38821/ENV/13 2924/M/13 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Ministerstvo životního

Více

Finanční příspěvky pro zaměstnavatele

Finanční příspěvky pro zaměstnavatele Finanční příspěvky pro zaměstnavatele Bc. Eva Konečná Administrátor, koordinátor ÚP ČR krajská pobočka v Ostravě Osnova 1. Mzdové příspěvky 2. Příspěvek na zapracování 3. Jak postupovat při zájmu o příspěvek

Více

Veřejné zakázky a stavebnictví: -změny v roce 2015 - nový zákon o zadávání VZ

Veřejné zakázky a stavebnictví: -změny v roce 2015 - nový zákon o zadávání VZ Veřejné zakázky a stavebnictví: -změny v roce 2015 - nový zákon o zadávání VZ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Vlastimil Fidler Změny novelizace zákona č. 137/2006 Sb. účinnost 6.3.2015 nový zákon o veřejných

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

tová ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí

tová ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí Stabilizační rozpočtov tová opatřen ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí Fiskáln lní cíle vlády 2012-2014 rok 2012 2013 2014 saldo vládního sektoru v % HDP (ESA95) -3,5-2,9-1,9 saldo

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I.

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Skládka odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě, tzv. laguny Ostramo

Skládka odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě, tzv. laguny Ostramo Skládka odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě, tzv. laguny Ostramo Příprava pokračování sanace lagun Ostramo Ing. Kamil Prokeš DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, oddělení laguny Práce na odstranění

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 V Praze dne 13. srpna 2009 Č. j.: 3299/M/09 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Programu

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518 VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105 odst.

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro prezentace pro seminář Fontes Rerum: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR? Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 4. června 2009 Ekonomická pozice ČR HDP na

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního, oděvního

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Z á p i s. ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání Dne 20. června 2014 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 9:30 hod. do 12:30 hod. Přítomni

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Posílení fiskálního rámce ČR

Posílení fiskálního rámce ČR Posílení fiskálního rámce ČR David PRUŠVIC odbor Finanční politika Národní rozpočtové rámce: Evropská legislativa a zkušenosti z EU 9. října 2014, Praha, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR České republiky,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č.

Více