Z konferencí sekcí. Informace předsedkyně OS. Katastrální úřady. prohlášení: představitelů odborových svazů ze dne 5. února 2010.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z konferencí sekcí. Informace předsedkyně OS. Katastrální úřady. prohlášení: představitelů odborových svazů ze dne 5. února 2010."

Transkript

1 ❶ Na jiném místě NOS zveřejňujeme Prohlášení předsedů odborových svazů ze dne K danému problému, který byl příčinou reakcí odborových svazů ze sektoru dopravy, níže zveřejňujeme informaci vedoucího právního oddělení ČMKOS JUDr. V. Samka, kterou obdrželi předsedové a předsedkyně odborových svazů dne Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo, zákonem č. 489/2009 Sb., který s účinností od změnil zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla do zákona o dani z přidané hodnoty promítnuta již dříve daná možnost článkem 80 směrnice rady 2006/112/ES pro stanovení základu daně ve výši ceny obvyklé ve zvláštních případech. Mezi osoby ve zvláštním postavení k plátci daně z přidané hodnoty byly v 36a odst. 3 písm. d) zákona nově zařazeny i osoby v pracovněprávních nebo obdobných vztazích, tedy osoby nacházející se nikoli v rovnoprávném nebo řídícím postavení, ale v hospodářky závislém postavení k plátci daně z přidané hodnoty současně jako k plátci mzdy nebo obdobného plnění. Určení ceny obvyklé u řady drobných plnění v takových případech je velmi složité, vyžaduje výkladová stanoviska ze strany MF financí, popř. orgánů finanční správy. Cenový rozdíl mezi případnou slevou pro zaměstnance a cenou, za kterou zaměstnavatel prodává věci (výrobky) nebo poskytuje služby ostatním svým odběratelům, je přitom rovněž zdanitelným příjmem zaměstnance, který se navíc vesměs zahrnuje do Informace předsedkyně OS vyměřovacích základů pro odvod zdravotního a sociálního pojistného. Vzhledem k tomu, že tato úprava přijatá přes zásadní nesouhlas ČMKOS vyvolává řadu protestů, praktických a výkladových problémů, vypracovala ČMKOS návrh novely uvedeného ustanovení tak, aby zůstala zachována úprava účinná do konce roku Bylo dohodnuto s předsedou klubu ČSSD, Bohuslavem Sobotkou, že námi zpracovaný návrh ČSSD uplatní v rámci nadcházejících jednání Poslanecké sněmovny. V pátek dne 29. ledna 2010 se Bohuslav Sobotka pokusil tento návrh zařadit na pořad jednání Poslanecké sněmovny, ale díky obstrukcím ze strany ODS tento návrh do programu jednání zařazen nebyl. Téhož dne proběhlo v této věcí mé jednání za účasti dalších zaměstnanců ČMKOS s nám. ministra financí Petrem Chrenkem, na kterém pan náměstek po podrobném objasnění podstaty uvedeného problému přislíbil, že se pokusí připravit metodický pokyn MF, ze kterého by bylo patrné, jakých plnění poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnancům se nová právní úprava dotýká a jak by se mělo správně postupovat do doby, než se podaří 36a zákona o DPH upravit. Tato problematika bude předmětem zítřejšího jednání RHSD, kde bude ČMKOS znovu žádat o podporu při prosazování námi připraveného návrhu, který Vám v příloze zasílám k informaci. S pozdravem JUDr. Vít Samek vedoucí právního oddělení ČMKOS. V pozměňovacím návrhu připraveném ČMKOS a osvojeném poslancem B. Sobotkou, o němž se informace zmiňuje, se navrhuje, citujeme: V 36a se písmeno d) včetně poznámky 4 Ročník 55 Praha 10. února ,70 Kč pod čarou č. 26b zrušuje. Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d). A současně se navrhuje účinnost zákona dnem jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. V důvodové zprávě se k navrhované změně uvádí, citujeme: Novelou zákona o dani z přidané hodnoty, provedenou zákonem č. 489/2009 Sb. s účinností od , byly zařazeny do okruhu osob, u kterých je základem daně z přidané hodnoty cena bvyklá, osoby, které jsou v pracovněprávním nebo v jiném obdobném vztahu k plátci. Touto změnou došlo k výraznému poškození zaměstnanců a zaměstnavatelů při poskytování některých zaměstnaneckých benefitů, které tvoří významnou motivační složku v oblasti pracovněprávních vztahů. Výjimka spočívající v možnosti poskytovat v těchto případech plnění za výhodnější cenu (závodní stravování ve vlastních stravovacích zařízeních, ubytování za- Pokračování na straně 2 Prohlášení představitelů odborových svazů ze dne 5. února 2010 Představitelé odborových svazů se dne 5. února 2010 dohodli na následujícím společném prohlášení: Zásadně odmítáme pokračující útoky na postavení odborů v České republice a přijímání legislativních opatření, která mají přímé a zásadní dopady na zaměstnanecké benefity a následně také na průběh a výsledky kolektivního vyjednávání ve všech odvětvích. Vyzýváme všechny členy Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, aby bezodkladně realizovali dohodu sociálních partnerů uzavřenou na Plenárním jednání RHSD CR dne 2. února 2010 spočívající v okamžitém zrušení ustanovení 36a odstavec 3 písmeno d) zákona č Sb. o dani z přidané hodnoty. Konstatujeme, že na rozhodnutí všech členů Parlamentu ČR závisí udržení nebo zásadní porušení sociálního smíru. Pokud nedojde k realizaci výše uvedené dohody sociálních partnerů spočívající v okamžitém zrušení ustanovení 36a odstavec 3 písmeno d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, jsme rozhodnuti kdykoliv po 22. únoru 2010 vyhlásit stávku. V Praze dne 5. února 2010 Za zúčastněné odborové svazy Jaroslav Pejša (OSŽ), Luboš Pomajbík (OSD) Jindřich Hlas (Federace strojvůdců), Jan Rejský (DOSIA) Jaromír Dušek (SASaD) Z konferencí sekcí Katastrální úřady Pokračování na straně 7

2 Informace předsedkyně Pokračování ze strany 1 městnanců, zlevněné jízdenky apod.) a odvádět daň z přidané hodnoty z této výhodnější ceny, než která existuje v běžném obchodním styku, je opodstatněná s ohledem na zvláštní charakter pracovněprávních vztahů. Zaměstnanecké benefity představují významnou součást motivačních nástrojů zaměstnavatele v jejich péči o rozvoj lidských zdrojů a pomáhají vytvářet příznivé pracovní podmínky k výkonu práce zaměstnanci. Je proto důvodné, zejména s ohledem na negativní dopady a důsledky hospodářské krize, které tuto oblast postihly zvlášť nepříznivými důsledky (propouštění, snižování mezd a platů apod.), navrátit v oblasti daně z přidané hodnoty v uvedených případech právní stav účinný do konce roku Přestože se poslanec B. Sobotka opakovaně snažil o zařazení pozměňovacího návrhu (návrh na vydání zákona, kterým se mění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), nepodařilo se, pro přetrvávající obstrukce ze strany ODS, do do programu jednání schůze Poslanecké sněmovny pozměňovací návrh zařadit. Další možnost zařazení bude dne na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny. Problematika 36a zákona o DPH byla předmětem jednání mimořádného plenárního zasedání RHSD (tripartita) dne Zástupci ČMKOS přednesli základní informaci týkající se problematiky 36 a požádali o podporu pozměňovacího návrhu. Zástupce Svazu průmyslu a dopravy viceprezident ing. J. Hanák podpořil pozměňovací návrh, proti nebylo ani ministerstvo financí ani předseda vlády jako zástupci vlády. Dne také předseda vlády, v souvislosti se zveřejněným Prohlášením předsedů odborových svazů v dopravě, veřejně projevil zájem ve věci jednat. ❷ Na jiném místě zveřejňujeme materiál Návrh krátkodobých opatření pro východiska z krize a řešení jejích důsledků. Jedná se o společný materiál sociálních partnerů (odborů, zaměstnavatelů a vlády). Materiál byl 2 NOS 4/2010 hlavním bodem programu mimořádného zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartita), která po projednání vzala materiál na vědomí, rozšířila původní bod 38 materiálu o text Sociální partneři podporují návrh Aktualizace státní energetické koncepce, zpracované MPO ČR a doporučují vládě její přijetí a požádala provést kontrolu opatření přijatých v předloženém materiálu na plenární schůzi RHSD ČR dne 22. dubna Vláda materiál projednala dne Již před projednáním materiálu vládou reagoval na materiál poslanec a bývalý ministr životního prostředí M. Bursík a další představitelé Strany zelených. Nesouhlasili především s body, které podporují dostavbu Temelína, rekonstrukci elektrárny Prunéřov a stavbu jezů na Labi. Na prohlášení především M. Bursíka, ale i dalších zástupců Strany zelených, reagovali zástupci odborů a zaměstnavatelů - ČMKOS a Svaz průmyslu a dopravy. Stanoviska obou sociálních partnerů, které zveřejňujeme na jiném místě, obdržela vláda. Vláda materiál projednala dne Podle sdělení předsedy vlády na tiskové konferenci po zasedání vlády celá vláda při závěrečném hlasování s 38 body krátkodobých protikrizových opatření souhlasila, s výjimkou ministrů životního prostředí Jana Dusíka a pro lidská práva Michaela Kocába. Tyto členy nominovala do vlády Strana zelených. Předseda vlády zdůraznil, že "Vláda neustupuje žádné průmyslové lobby. Toto je výsledek jednání se sociálními partnery." Zvukový záznam tiskové konference lze nalézt na ❸ Vláda dne rovněž projednala a schválila Konvergenční program České republiky a vládní materiál Východiska z krize - politika vlády v krátkodobém a střednědobém horizontu. Bližší informace k oběma schváleným materiálům zveřejníme v příštím čísle NOS. Upozorňujeme, že ke druhému z vládních materiálů jsme stanoviska ČMKOS a OS, včetně informací a závěrů jednání RHSD (tripartita) k tomuto závažnému materiálu, již zveřejnili v NOS č 2-3/2010, na které tímto odkazujeme. ❹ Dne se uskutečnilo, vyrovnání zásadních připo- OS pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Jan Sábel. Strana zelených, jmenovitě Martin Bursík. zavrženíhodným způsobem zpochybňují závěry sociálního dialogu mezi vládou, odbory a zaměstnavateli, které mají pomoci řešit v krizi stoupající nezaměstnanost. -děmínek OS k návrhu zákona o Celní správě České republiky a k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky. (Stanovisko OS k návrhu zákona bylo zveřejněno v NOS č. 1/2010). Zásadní připomínky OS nebyly předkladatelem akceptovány, a proto budou uvedeny jako rozpor v rozporovém listu, který bude součástí návrhu zákona, který by měl být předložen vládě. Z jednání vyplynulo, že není zřejmé, zda bude návrh zákona vládě předložen. Naopak je Označovat tripartitní návrhy a opatření proti krizi za dílo šejdířů a užitečných idiotů je skandalizující krok ze Strany zelených, prohlásili na pondělním tiskovém briefingu místopředseda ČMKOS Jaroslav Zavadil, předseda OS KOVO Josef Středula, předseda OS ECHO (energetika a chemie) Zdeněk Černý a předseda zřejmé, že již není reálné jeho předložení Poslanecké sněmovně PČR. Končící volební období Poslanecké sněmovny PČR však nemusí být důvodem k nepředložení návrhu zákona vládě ČR. O dalším legislativním procesu týkajícím se návrhu zákona budeme informovat v některém z dalších čísel NOS. Ve věci zásadních připomínek OS bude v nejbližší době jednat předsedkyně OS s náměstkem ministra financí P. Chrenkem. V Praze dne Alena Vondrová předsedkyně OS Stanovisko ČMKOS k prohlášení vedení Strany zelených zpochybňující výsledky tripartitního jednání o protikrizových opatřeních Označovat tripartitní návrhy a opatření proti krizi za dílo šejdířů považuje Českomoravská konfederace odborových svazů za skandalizující krok ze Strany zelených. Takovéto výroky nelze chápat jinak než jako trapnou snahu bývalého ministra Bursíka o odvrácení pozornosti od jeho rozporuplných konfliktů. Martin Bursík v minulosti jako ministr vždy ignoroval tripartitní jednání a nikdy se nezúčastnil žádného zasedání Rady hospodářské a sociální dohody. Je zarážející, že zpochybňuje právě jednání sociálního dialogu v době krize, kdy nalezli zaměstnavatelé, odbory a vláda smysluplná východiska, která mohou rychle a účinně pomoci například v oblasti zaměstnanosti. Doufáme, že vláda nepodlehne vydírání Strany zelených a nadále bude respektovat dohodu sociálních partnerů ze dne 2. února Jaroslav Zavadil, místopředseda ČMKOS Prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR k některým odmítavým reakcím na 38 bodů protikrizových opatření Svaz průmyslu a dopravy ČR si je vědom toho, že některé z 38 bodů protikrizových opatření, které byly řádně projednány a přijaty na mimořádném Plenárním zasedání Rady hospodářské a sociální dohody (tripartita) mohou vzbuzovat nesouhlasné reakce. Nadále považujeme dohodnuté úkoly pro řešení důsledků hospodářské recese a pro budoucnost hospodářství za potřebné. Jsme toho názoru, že diskuse by měla být vedena na odborné bázi. Nesouhlasné stanovisko některých představitelů Strany zelených a dalších ekologických aktivistů považujeme za součást předvolebního boje a snahy Strany zelených se zviditelnit. Ohrazujeme se proti způsobu, kterým je vyjadřován s některými body nesouhlas.

3 Materiál pro jednání 82. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne Návrh krátkodobých opatření pro východiska z krize a řešení jejích důsledků Úvod Plénum RHSD ČR projednalo na svém jednání dne dokument Návrh krátkodobých opatření pro východiska z krize a řešení jejích důsledků. V interakci s tímto dokumentem doporučuje maximálním způsobem plnit dále uvedená krátkodobá opatření, která mohou napomoci a) zlepšení ekonomicko-sociálního prostředí v ČR, b) nastartování ekonomického růstu. Následujících 37 bodů představuje shodu vlády a sociálních partnerů. RHSD ČR doporučuje uplatňovat kontrolní mechanismy plnění jednotlivých úkolů. Návrhy opatření 1. Ke zlepšení rovnosti podnikatelského prostředí vytvořit systém integrované kontroly (dokončení prací na nové legislativní úpravě např. zákona o kontrole v gesci MV ČR). Návrh opatření: Prohlubovat součinnost příslušných kontrolních orgánů (finančních úřadů, živnostenských úřadů, České správy sociálního zabezpečení, České obchodní inspekce, České inspekce životního prostředí, Státního úřadu inspekce práce, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, krajských hygienických stanic, zdravotních pojišťoven, úřadů práce, příp. dalších subjektů) včetně přípravy integrace/propojení příslušných informačních systémů a databází v souladu s platnými právními předpisy. Týká se: MV ČR + MF ČR + MPO ČR + MZe ČR + MPSV ČR + MZd ČR + MŽP ČR 2. Řešit problém zneužívání podpor v nezaměstnanosti v kombinaci s institutem dohod o provedení práce rozsáhlé daňové úniky a nadbytečné výdaje státu (příjmy z dohod o provedení práce nepodléhají odvodům na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení). Návrhy opatření: 1) Zavedení kontrolních mechanismů v rámci platných právních předpisů; 2) Analýza platných právních předpisů s cílem prověření vyváženosti, pružnosti a jistoty v pracovněprávních vztazích Týká se: MPSV ČR + MF ČR (spolupráce ČMKOS/OS KOVO) 3. Příprava vybudování systému Daňové statistiky postavené na zpracování a agregaci daňových přiznání a hlášení o výši zaplaceného pojistného. Týká se: MF ČR + ČSÚ + MPSV ČR (ČSSZ) + MZd ČR (Svaz zdravotních pojišťoven ČR) Termín plnění: červen Řešit problém zneužívání vnitro-koncernových (transferových) cen a poskytování služeb uvnitř skupiny za účelem daňové optimalizace. Návrh opatření: Zavedení kontrolních mechanismů v rámci platných právních předpisů (návaznost na výše uvedený bod č. 1) Týká se: MF ČR + MPSV ČR (spolupráce ČMKOS/OS KOVO) 5. Řešit problém chování se dle zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití (zákon č. 395/2009 Sb. v platném znění, účinnost zákona od ) Týká se: MPO ČR, MZe ČR, MZd ČR, ASO, OS zemědělství Termín plnění: účinností zákona č. 395/2009 Sb. 6. Analyzovat a připravit východiska pro postupné snižování rozdílu ve zdanění mezi OSVČ a zaměstnanci (MF ČR připravuje podkladový materiál pro jednání vlády Harmonizace základu daně a pojistného ). Týká se: MF ČR + MPSV ČR + MZd ČR 7. Posouzení efektivity a účelnosti výdajových programů státního rozpočtu, provést audit hospodaření s prostředky státního rozpočtu (viz rovněž usnesení vlády ČR ze dne č. 241 O obsahu a implementacích auditů výdajových programů státního rozpočtu a ze dne č. 768 ke Zprávě o výsledcích oponentního projednání zpráv o auditu výdajů rozpočtových kapitol státního rozpočtu ČR). Týká se: Úřad vlády ČR 8. Vyvíjení úsilí ministra financí k soukromému bankovnímu sektoru, působícímu v České republice, s cílem posílení jeho důvěry směrem ke zlepšení dostupnosti a poskytování komerčních (eventuelně spotřebitelských) úvěrů. Týká se: MF ČR 9. Předložení tezí Proexportní strategie na léta 2010/ Týká se: MPO ČR + MF ČR + MZV + MŽP (z hlediska OPŽP) 10. Navýšení pojistných fondů/základního kapitálu EGAP, a.s. o 1 mld. Kč Týká se: MF ČR + MPO ČR 11. Navýšení základního kapitálu ČEB, a.s. o 919 mil. Kč mil. Kč na úrokové rozdíly u vývozních úvěrů Týká se: MF ČR + MPO ČR 12. Upravit podmínky pro čerpání investičních pobídek s ohledem na zásadně změněnou hospodářskou situaci probíhající hospodářskou krizi. Lze řešit legislativní úpravou zákona č. 72/2000 Sb. o investičních pobídkách + změnou vyhlášky MPO ČR č. 250/2004 Sb. kterou se stanoví sektory, v nichž nemohou být uděleny investiční pobídky Týká se: MPO ČR + MF ČR + MPSV ČR 13. Na základě analýzy potřebnosti výstavby nájemních bytů připravit reálnou strategii výstavby nájemních bytů, rekonstrukcí a modernizací bytů pro seniory a nízko příjmové skupiny obyvatel (sociální byty) s podporou ze strany státu. Týká se: MMR ČR + MF ČR 14. Vláda bude podporovat dostavbu III. a IV. bloku Jaderné elektrárny Temelín a komplexní obnovu elektrárny Prunéřov II (3x250MW). Týká se: Vláda ČR + MPO ČR + MŽP ČR 15. Vytvořit podmínky pro přijetí konečného rozhodnutí ve věci zlepšení plavebních podmínek na Labi prostřednictvím výstavby plavebního stupně Přelouč a Děčín výstavba jezů na Labi (viz rovněž usnesení vlády ze dne č. 337). Týká se: Vláda ČR + MD ČR + MŽP ČR 16. Snížení podpory fotovoltaických elektráren (novela zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů - zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů v legislativním procesu). Týká se: Vláda ČR + MPO ČR NOS 4/2010 3

4 17. Zrychlení a zjednodušení čerpání prostředků ze Strukturálních fondů, zkrácení administrace, zabezpečení kofinancování a směřování čerpání (viz realizace opatření podle materiálu MMR ČR: Analýza využití strukturálních fondů pro řešení důsledků ekonomické krize ). Týká se: MMR ČR + MF ČR + MZe + další 18. Zpracovat analýzu tzv. kurzarbeitu. Týká se: MPSV ČR + MF ČR (spolupráce ČMKOS/OS KOVO + UZS ČR + SPD ČR) 19. Pokračovat v programech Školení je šance a Vzdělávejte se a zajistit na ně alokaci finančních zdrojů. Týká se: MPSV ČR + MF ČR 20. Boj proti korupci důsledné uplatňování aktualizované Strategie vlády v boji proti korupci na období let podle usnesení vlády ČR ze dne č Týká se: MV ČR + další ústřední orgány státní správy 21. Snižování administrativní a finanční zátěže podnikatelů Proces RIA - Odstranění administrativních překážek při užití metody pro hodnocení dopadu regulace (hodnocení dopadů nově předkládaných legislativních norem do legislativního procesu na podnikatelské prostředí viz příloha k usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna 2007 č. 877, resp. v usnesení vlády ČR ze dne 22. srpna 2007 č. 927). Úkol: Pokračování procesu RIA Týká se: MV ČR + dotčené ústřední orgány státní správy 22. Vyhodnocení vybraných problémových právních předpisů z oblasti životního prostředí ve vztahu k výrobní a podnikatelské sféře (EKOAUDIT) identifikace problémových oblastí vybraných právních předpisů k ochraně životního prostředí pokračování v procesu podle usnesení vlády ČR ze dne č Úkol: Nepředkládat návrhy zákonů nad rámec legislativy EU, které mohou významně ohrozit konkurenceschopnost českého hospodářství (např. tzv. geologický zákon, zákon o ovzduší aj.). Týká se: Úřad vlády ČR + MPO ČR + MŽP ČR Termín plnění: duben Předložení návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se snižováním administrativní zátěže (novela 8 zákonů, celkem 6 vyhlášek navrženo ke zrušení) novela zákonů o ochraně spotřebitele, občanského zákoníku, o ČOI, o technických požadavcích na výrobky, o metrologii, živnostenského zákona, atd. Týká se: MPO ČR, předloženo vládě ČR dne Změnou zákona o odpadech a novelou vyhlášky ČSÚ o Programu statistických zjišťování na rok 2011 odstranit duplicitní povinnost podnikatelských subjektů vykazovat data o odpadech. Týká se: MŽP ČR + ČSÚ, ve spolupráci s MPO ČR 25. Důsledná kontrola poskytování spotřebitelských úvěrů prostřednictvím nebankovních subjektů (v legislativním procesu zákon o spotřebitelském úvěru, transpozice směrnice EU). Týká se: MF ČR + MPO ČR Boj proti lichvě Týká se: MSp ČR + MV ČR 4 NOS 4/ Využití prostředků Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (Evropského globalizačního fondu) pro boj s důsledky hospodářské krize. Týká se: MPSV ČR, Doprava a dopravní infrastruktura zpracovat koncepci zdrojového zajištění financování dopravy a dopravní infrastruktury od roku 2011 a další období. Aktualizovat harmonogram rozvoje dopravní infrastruktury v kontextu zdrojového zajištění s cílem řízení rozestavěnosti staveb. Předložit harmonogram realizace konkrétních PPP projektů dopravní infrastruktury. Realizovat prověření nákladů u nových projektů nad 300 mil Kč financovaných z prostředků SFDI. Týká se: MD ČR 28. Předložit k projednání konsolidovaný plán podpory cestovního ruchu. Týká se: MMR ČR + Vláda ČR 29. Zkrácení doby řízení o dávkách důchodového a nemocenského pojištění. Týká se: MPSV ČR (ČSSZ) 30. Pravidla pro odměňování a pravidla při výkonu vlastnických práv za stát (viz usnesení vlády ČR ze dne č zřízení meziresortní komise pro tvorbu obecného modelu odměňování managementu a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33 %, včetně státních podniků). Týká se: MF ČR 31. Předložení analýzy systému sociálních služeb, zejména jeho financování. Týká se: MPSV ČR + MF ČR 32. Zvýšení kapacity úřadů práce a projektů v souvislosti s rostoucí nezaměstnaností organizační opatření. Týká se: MPSV ČR + MF ČR 33. Zařazení otázky zemědělských dotací mezi priority evropské politiky diplomatická ofenzíva. Týká se: MZe ČR + MZV ČR 34. Využití a další rozvoj portálu Farmář pro jednodušší administraci zemědělských dotací na straně poskytovatele a žadatele projektové řízení. Týká se: MZe ČR + MZV ČR 35. Vytvoření podmínek pro zrychlené čerpání OP životního prostředí, zejména řešení problematiky čistíren odpadních vod velkých aglomerací. Týká se: MŽP ČR 36. Urychlení čerpání prostředků programu Zelená úsporám vyhodnocení a příp. úpravy dotačního programu. Týká se: MŽP ČR 37. Dbát na potřeby českého průmyslu při realizaci velkých investičních akcí. Týká se: Vláda ČR Termín plnění: průběžně Sociální partneři podporují návrh Aktualizace státní energetické koncepce zpracované MPO a doporučují vládě její přijetí. ***

5 Vít Samek prezentoval postoje ČMKOS k důchodovým reformám na Veřejném slyšení Zvláštního výboru Evropského Parlamentu Dne 28. ledna 2010 uspořádal Zvláštní výbor Evropského Parlamentu pro finanční, ekonomickou a sociální krizi v Bruselu Veřejné slyšení ve věci Sociální dopady krize, které bylo zaměřeno na téma Nezaměstnanost a sociální stát a Demografické změny a sociální systém. V panelu věnovaném problematice stárnutí, krize a jejich vlivu na důchody vystoupil spolu s Edwardem Whitehousem z OECD a Violetou Ciurel z ING Životní pojišťovny a Penzijního fondu v Rumunsku JUDr. Vít Samek, vedoucí právního oddělení ČMKOS. Vít Samek ve svém vystoupení zdůraznil přínos dobře fungujících solidárních veřejných průběžně financovaných důchodových systémů pro zajištění sociálně přiměřených důchodů většiny obyvatel a nebezpečí reforem založených na vyvedení pojistného z těchto systémů do soukromých penzijních fondů v zemích střední a východní Evropy. Tyto reformy realizované často pod tlakem nadnárodních finančních institucí spočívají v zavedení individuálního důchodového spoření, v němž jsou přenesena všechna rizika (stárnutí obyvatelstva i investiční neúspěchy) na jejich účastníky. Pokud by stejná reforma byla provedena v České republice, vyvedení části pojistného z důchodového pojištění by po mnoho let zvyšovalo její zadlužení v řádu mnoha desítek mld. Kč ročně. To by ve svém důsledku vedlo ke snižování nově přiznávaných i vyplácených důchodů z důchodového pojištění. Veřejné slyšení ukázalo, že finanční, hospodářská a sociální krize postihla jak průběžně financované důchodové systémy, tak penzijní fondy. V největší míře jsou dnes vystaveni negativním důsledkům krize účastníci důchodového spoření kteří ztrácejí v důsledku poklesu hodnot aktiv penzijních fondů, často již s ohledem na svůj věk nenávratně spolu s úsporami i velkou část svých budoucích důchodů. To je důvod, proč české odbory vyvedení části příspěvků odváděných na důchody, do soukromých penzijních fondů (opt-out) odmítají. Violeta Ciurel kritizovala, že země, které se touto cestou vydaly, se dnes sna- ží snižovat politickými zásahy deficity, které opt-out vyvolává, a tím pro řadu účastníků důchodového spoření znemožňují získat touto cestou přiměřený důchod. Ze závěrů veřejného slyšení vyplynulo, že řešení problémů stárnutí by mělo být spíše založeno na zvýšení toku finančních prostředků do penzijních systémů a na rozvoji doplňkových důchodových systémů nad rámec veřejného důchodového systému než v jejich omezování a v posilování smíšených důchodových soustav. O renesanci dávkově definovaných důchodových systémů hovoří i nové analýzy a dokumenty OECD, které prezentoval ve svém vystoupení Edward Whitehouse. cmkos.cz socialnidialog.cz Se záhlavím Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců se zájmy zaměstnavatelů byly 30. října 2009 spuštěny webové stránky projektu Posilování sociálního dialogu. Portál financovaný z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR se má podílet na zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků, posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb sociálních partnerů. Záměrem je zvýšení a rozšíření znalostí, profesních kompetencí a schopností zaměstnavatelů a zaměstnanců sociálních partnerů či spolupracujících osob v problematikách pracovněprávních vztahů, sociálního dialogu, kolektivního vyjednávání, ekonomických, jazykových, technologických znalostí a projektového řízení a tím posílení konkurenceschopnosti širokého spektra národního hospodářství. Dále pak zlepšování kvality služeb sociálních partnerů na národní úrovni, rozvíjení systému dalšího vzdělávání pracovníků sociálních partnerů, zlepšení fungování organizací sociálních partnerů a jejich rozhodovacích a realizačních systémů, zkvalitnění tripartitních konzultací a bipartitního dialogu jak na národní tak regionální úrovni, efektivnější zapojení do Evropského sociálního dialogu, zkvalitnění přenosu informací sociálních partnerů pomocí moderních technologií. Zájemci tu najdou odkazy na zástupce zaměstnanců: ČMKOS (www.cmkos.cz), Odbory-online.cz, E-sondy, Cmkos.cz, Kontakty, ASO (www.asocr.cz), zástupce zaměstnavatelů: SPČR (www.spcr.cz), Regionální zastoupení SP ČR, Další projekty SP ČR, Tiskové zprávy, Kontakty, KZPS (www.kzps.cz). Dále pak odkazy: TRIPARTITA, BIPARTITA, Evropský sociální dialog. -dě- zaručila větší zásluhovost, ale P Ř E Č E T L I J S M E zároveň i určitou minimální úroveň penzí. Náš systém je nastaven tak, že se nemůže dostat do deficitu. Penze jsou Experti se shodují: vyvedení letech, podle něj zkolaboval opt-out zavedl již v padesátých vázány na průměrnou mzdu. části peněz do právě proto, že neplnil sociální Pokud by klesala, sníží se i důchody řekla Právu Anna fondů důchody funkci. Britové ale již od optoutu ustoupili, dodal. Čerstvé nevyřeší! Hedborg, autorka švédské reformy. Ačkoli reformu zkušenosti s ním naopak mají penzí kvůli stárnutí populace a rostoucím výda- například Slovensko. některé nové členské země, Snažili jsme se vytvořit něco, co se může líbit oběma stranám, jům v různé míře provedla již řada evropských zemí, recepty, jak procent, nikde jinde to nebylo Na Slovensku vyvedli devět jak těm, co chtějí jistotu veřejného systému, tak těm, co volají zajistit seniorům dostatečné tolik. Teď jim to ale generuje obrovské deficity rozpočtu, řekl po zásluhovosti, doplnil ji expert na penze Joakim Palme. příjmy a nezruinovat státní kasu, se různí. Právu Vít Samek z Českomoravské konfederace odboro- Odbory a akademici byli pro, Na jednom se však evropští experti shodují. Opt-out, tedy vých svazů. ostatní zainteresované strany včetně těch politických byly při vyvedení části peněz z veřejného Naštěstí je o tom u nás určité vytváření reformy drženy na sociálního pojištění do soukromých penzijních fondů, který litického spektra. ODS se ale povědomí na obou stranách po- míle daleko, prozrazují Švédové, jak se jim podařilo dosáhnout se u nás snaží prosadit například ODS, je riskantní a neřeší dodal. Český důchodový systém přesto snaží opt-out prosadit, shody široké veřejnosti. Příprava reformy ve Švédsku důchody většiny populace, ale je podle něj po zvýšení důchodového věku na 65 let stabi- trvala asi deset let. S tímhle ale spíše lidí s vysokými příjmy. vydržíme do další doby ledové. Ze starých členských států lizován tak na patnáct let. Místo vratké dohody byla nastolena pevná mezigenerační nešel cestou opt-outu kromě Švédsko má vlastní variantu Velké Británie, kde se neosvědčil, nikdo, řekl Právu švý- kvůli krizi, uvidíme, jak dlouho Určité turbulence teď zažívá shoda, dodal Palme. Radikální změny důchodů carský odborník na reformu potrvají, uvedl Samek, který se schválila v devadesátých letech penzí Giuliano Bonoli. Soukromé penze lze organizovat i ji- k důchodům iniciované minis- podílí na práci expertní skupiny například Itálie. Podařilo se je prosadit také proto, že začnou nak, dodal. trem financí Eduardem Janotou. plně platit až po čtyřiceti Stabilizace na 15 let Důležitá je konkrétní podoba reformy penzí, ne jen kontrast letech, řekl Právu Matteo Opt-out je výhodný jen pro lidi Jessoula z univerzity v Miláně. s vysokými příjmy. Současně ale mezi státním a soukromým V Itálii odbory nikdy nedovolí snižuje příjmy veřejného důchodového systému. Je proto Reformy penzí byly nedávno pilířem, shodují se experti. opt-out, dodal. novinky.cz, velmi riskantní, potvrdil Právu provedeny například v Itálii Fritz von Nordheim Nielsen z nebo ve Švédsku. Evropské komise. Švédsko šlo cestou úpravy Britský systém důchodů, který průběžného systému, která NOS 4/2010 5

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Tiskový brífink po jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Tiskový brífink po jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Tiskový brífink po jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR 38 bodů k oživení ekonomiky Příprava Exportní strategie po roce 2010 Elektrotechnický a slévárenský

Více

V květnu budeme protestovat proti zneužívání krize

V květnu budeme protestovat proti zneužívání krize 7 Ročník 54 Praha 7. dubna 2009 10,60 Kč http://statorg.cmkos.cz Případným autorùm příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné

Více

Skončily předsjezdové konference sekcí

Skončily předsjezdové konference sekcí 4 Ročník 56 Praha 15. února 2011 10,70 Kč http://statorg.cmkos.cz Případným autorùm příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné

Více

Informace předsedkyně OS. Zimní svazová rodinná rekreace 2008. kompletní nabídka v NOS č. 18 přihlášky a dotazy. http://statorg.cmkos.

Informace předsedkyně OS. Zimní svazová rodinná rekreace 2008. kompletní nabídka v NOS č. 18 přihlášky a dotazy. http://statorg.cmkos. 21 Ročník 52 Praha 22. listopadu 2007 10,20 Kè http://statorg.cmkos.cz Případným autorùm příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své

Více

Zbývající poukazy na zahraniční rekreaci v Chorvatsku 2010. Informace předsedkyně. http://statorg.cmkos.cz

Zbývající poukazy na zahraniční rekreaci v Chorvatsku 2010. Informace předsedkyně. http://statorg.cmkos.cz Informace předsedkyně ❶ Podle předběžných údajů zveřejněných 9. 3. 2010 Českým s t a t i s t i c k ý m úřadem dosáhla v roce 2009 průměrná měsíční nominální mzda na přepočtené zaměstnance výše 23 598 Kč,

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 11 DŮCHODOVÁ REFORMA V ČR A ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ OD ROKU 2010

UČEBNÍ TEXT Č. 11 DŮCHODOVÁ REFORMA V ČR A ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ OD ROKU 2010 UČEBNÍ TEXT Č. 11 DŮCHODOVÁ REFORMA V ČR A ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ OD ROKU 2010 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdeněk Hájek AUTOR TEXTU: JUDr. Zdeněk Hájek Učební text č. 11 v rámci projektu Posilování

Více

Všem zaměstnancům veřejných služeb a správy!

Všem zaměstnancům veřejných služeb a správy! 22 Ročník 53 Praha 16. prosince 2008 10,60 Kč http://statorg.cmkos.cz Případným autorùm příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné

Více

Soud dal žalobci za pravdu

Soud dal žalobci za pravdu Soud dal žalobci za pravdu Osobní ohodnocení nelze odebrat libovolně Snížit osobní příplatek kvůli nesprávnému parkování? Nesmysl? Ne, stalo se to Ing. Michaelu Strakovi. Šlo ve dvou měsících celkem o

Více

SPEKTRUM 01 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 01 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 01 2012 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jak vidí představenstvo Svazu rok 2012?.................................................................... Přehled změn ve vybraných zákonech

Více

10-12. Čtěte!!!!! Informace předsedkyně OS

10-12. Čtěte!!!!! Informace předsedkyně OS 10-12 Ročník 55 Praha 12. květen 2010 Čtěte!!!!! Vývoj základních ekonomických ukazatelů v letech 1990 2010 str. 2-9 Z volebních programů (výtah) 32,10 Kč str. 10-19 ❶ V rámci informační kampaně před volbami

Více

ČMKOS: Schválená novela zákoníku práce vládní pobídka pro vyhazování mladých lidí

ČMKOS: Schválená novela zákoníku práce vládní pobídka pro vyhazování mladých lidí 14 Ročník 56 Praha 13. 9. 2011 10,70 Kč http://statorg.cmkos.cz Případným autorùm příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné číslo.

Více

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Úvěry nejsou, krev hospodářství proto neteče Svaz předložil na jednání Tripartity požadavky na krátkodobá opatření Některá východiska pro řešení dopadů ekonomických

Více

Informace předsedkyně

Informace předsedkyně 16 Ročník 52 Praha 21. září 2007 10,20 Kč http://statorg.cmkos.cz Případným autorům příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné

Více

Předsednictvo VOS. Informace vedení OS státních orgánů a organizací. Seminář pro mladé zaměstnance veřejného sektoru. http://statorg.cmkos.

Předsednictvo VOS. Informace vedení OS státních orgánů a organizací. Seminář pro mladé zaměstnance veřejného sektoru. http://statorg.cmkos. 14 Ročník 57 Praha 10. září 2012 http://statorg.cmkos.cz Případným autorům příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné číslo. Podtržený

Více

Demonstrace dne 21. dubna 2012 v Praze - VÝZVA

Demonstrace dne 21. dubna 2012 v Praze - VÝZVA Vážené kolegyně, vážení kolegové, Českomoravská konfederace odborových svazů spolu s více než desítkou občanských iniciativ vyhlásila na den 21. dubna 2012 demonstraci proti současné politice vlády, a

Více

Zpracovala: Ing. Naděžda Pikierská, CSc.

Zpracovala: Ing. Naděžda Pikierská, CSc. O B S A H Jednání o růstu minimální mzdy (Jaká bude minimální mzda od 1. 1. 2016?)... str. 1 Aktuální dotazy a odpovědi k problematice elektronické evidence tržeb... str. 4 Co je třeba vědět o rozvržení

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více

Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele

Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele JUDr. Libuše Brádlerová, JUDr. Jitka Hejduková Učební manuál Praha červenec 2007 Projekt je financován MPSV Č R, 2007 Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele

Více

SPEKTRUM 11 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 11 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 11 2011 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Programové prohlášení SP ČR pro rok 2012 Valná hromada schválila další členy představenstva a potvrdila rozpočet...................................................................................

Více

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Chaotické účetnictví státu Zástupci Svazu jednali s vládou ČR Očekávané

Více

SOCIÁLNÍ DIALOG V PRAXI ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ

SOCIÁLNÍ DIALOG V PRAXI ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ SOCIÁLNÍ DIALOG V PRAXI ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ Učební manuál manuál vytvořený experty Českomoravské konfederace odborových svazů a Svazu průmyslu a dopravy České republiky v rámci projektu Realizace

Více

Českomoravská konfederace odborových svazů

Českomoravská konfederace odborových svazů Českomoravská konfederace odborových svazů nám. W. Churchilla 2, 113 59 - Praha 3 Název: Pro jednání Rady ČMKOS Dne: 23. 8. 2010 K bodu programu č.: 3b Informace k návrhům novely zákoníku práce a zákonů

Více

SPEKTRUM 07 08 2011. KorupCe!

SPEKTRUM 07 08 2011. KorupCe! SPEKTRUM 07 08 2011 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky KorupCe! Firmy se jí brání stále více.................................................... Zaměstnavatelé na tripartitě tvrdě obhajovali

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Činnost Svazu v roce 2009 Žádost o vrácení pojistného Co přinese obcím

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB 6 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010 PŘEČTĚTE SI: Dneska my - zítra vy str. 1 Připojte se i vy k petici.... str. 2 Do

Více