HRADY A ZÁMKY NA MORAVĚ A VE SLEZSKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HRADY A ZÁMKY NA MORAVĚ A VE SLEZSKU"

Transkript

1

2 M I R O S L A V P L A Č E K HRADY A ZÁMKY NA MORAVĚ A VE SLEZSKU Nakladatelství LIBRI Praha 2001

3 Na obálce: Palácové jádro Pernštejna od severovýchodu olejomalba F. Richtera z roku 1824 na hradě Pernštejně Ing. Mgr. Miroslav Plaček, 1996, 1999, 2001 Illustrations Ing. Mgr. Miroslav Plaček, 1996, 1999, 2001 Odborný recenzent: PhDr. Bohumil Samek ISBN

4 OBSAH PŘEDMLUVA... 7 OBECNÁ ČÁST Úvod Odborný zájem o panská sídla a jeho odraz v literatuře Historicko-geografický rámec Nástin vývoje hradů Zámky v proměnách staletí SLOVNÍK SLOVNÍČEK ODBORNÝCH VÝRAZŮ SEZNAM VYOBRAZENÍ SEZNAM LITERATURY MAPKY HRADŮ A ZÁMKŮ SEZNAM HRADŮ A ZÁMKŮ PODLE JEJICH ČÍSEL NA MAPĚ REJSTŘÍK

5 PŘEDMLUVA Hrady a zámky patří k našim nejatraktivnějším, a tudíž i nejoblíbenějším historickým památkám. Dávno již sice neplní své původní funkce, ale jsou nedmyslitelným produktem naší historie. Oné historie, kterou je nutno se nejen kochat, ale též poznat a pochopit souvislosti a zákonitosti jejího vývoje. Přes všechny matoucí peripetie právě z ní vyrůstá přítomnost a z té zase budoucnost. Tematika knihy, kterou držíte v rukou, je v čase rozepjatá do šířky mnoha staletí. Vždyť začíná na přelomu 12. a 13. století a končí téměř v našem věku. Týká se však jen jediného fenoménu v jednom oboru lidské činnosti feudálního sídla vyšší kategorie. Tu nižší představují středověké tvrze, zámečky a městské paláce šlechty, jimiž se v daném rozsahu není možno zabývat. Přestože jde většinou o architekturu a umělecké ztvárnění panských sídel, nelze je vytrhnout z historických okolností jejich zrodu, života a případně i zániku. V jejich proměnách se odrážejí děje rodů, jež je vlastnily, uplatňování slohových zákonitostí, vývoj válečného a fortifikačního umění, přizpůsobování dobovému životnímu stylu, módě, ale i hmotné a duchovní kultuře. V neposlední řadě i přizpůsobování ekonomickým možnostem a úrovni používaných technologií. Zkrátka i dříve tomu bylo tak jako dnes a vše, včetně sídel, se pod tlakem roztodivných vlivů neustále proměňovalo. Hrady, které jsou vlastně předchůdci zámků, ustrnuly ve vývoji již v 16. století a i zámky již nějakou dobu představují víceméně dokumenty minulých dob. Ale těmi jsou třeba parní lokomotivy a snad už i paneláky. Srovnáme-li vzájemně dobu jejich užívání, nejsou na tom hrady a zámky zase tak špatně, o rozdílnosti půvabu zříceniny hradu a továrny či chátrajícího paneláku ani nemluvě. Co tedy chce knížka čtenáři dát? Co nejvíce informací o jednotlivých hradech a zámcích v rámci historické Moravy a Slezska, jejich podobě a současném stavu. Přirozeně v rámci celkového vývoje a historických souvislostí. Přijímat informace není věc lehká a autor ani na chvíli nedoufal, že čtenář shltne obsah jako detektivku, thriller, či příběh romantické lásky. Pokud se kniha stane jen potřebnou příručkou k plánování zajímavých výletů za poznáním a úlevou z každodenního shonu, splnila své poslání. V případě potřeby může posloužit jako malý breviář v daném oboru a nenásilně rozšířit obzor vědění. Na rozdíl od jednostranně zaměřených publikací se tedy kniha pokouší obsahově skloubit stavebněhistorickou a uměleckohistorickou podstatu hradů a zámků s hlavními dějinnými událostmi. Vzhledem ke zmíněné snaze poskytnout základní přehled na dosažené úrovni poznání proto nejde jen o prezentaci výsledků vlastních průzkumů. Hojně jsou využity poznatky archeologie, která má, zvláště u staveb se středověkou minulostí, nezastupitelnou úlohu. Celkové pojetí přístupu se blíží moderním tendencím, které se ve zkoumání feudálních sídel konečně začalo projevovat. Víceoborový přístup se však zatím výrazněji uplatnil ve studiu hradů, takže i u nás se zformovala mezní vědní disciplína zvaná kastellologie nauka o hradech. U zámků se především uplatňuje tradiční uměleckohistorické hledisko, vzhledem k bohatosti pramenů a většímu ovlivnění slohovými proměnami, celkem pochopitelné. Nyní si sáhněme do svědomí. Jak dopadly ty nádherné fotografické publikace, které jsme jeden každý dostali, když si gratulanti již nevěděli rady. Po prvním zběžném prohlédnutí vesměs zdobí svými barevnými hřbety naše knihovničky. V horším případě se 7

6 na ně práší ve spodních regálech antikvariátů. Co může být důvodem? Nemáme čas vnímat krásu brilantních, ale jen jednorázově sdělných fotografií. Nic jiného tyto knihy neobsahují. Naopak čím dál více, byť třeba občas, potřebujeme něco zjistit, odpovědět na nějakou otázku, rozluštit křížovku. Pak vezmeme zavděk knížkou plnou jinak poměrně únavných sdělení. Ale pozor! Jestli jsou v ní jen data a jména a prázdné popisy věcí, které nevidíme a nedovedeme si je představit, nastává druhý extrém a pro knihu podobný konec. Autor vycházel z těchto úvah ze života a pokusil se oživit knihu obrázky s věcným obsahem, starými vyobrazeními, rekonstrukcemi podoby hradů dochovaných ve zříceninách a nemnoha, pokud možno výmluvnými fotografiemi celků a zajímavých detailů. S ohledem na snahu o zachycení vývoje je položen důraz na půdorysy, často s vyznačením předpokládaného narůstání a přeměn. U mnoha staveb, u nichž nebyly provedeny vyčerpávající průzkumy, mají předložené představy přirozeně jen podmíněnou platnost. Přitom je dobře známo, že i když je k dispozici komplexní povrchový průzkum, jak se začne kopat, je stejně všechno jinak. Není to důvod ke smutku, neboť dokud památka existuje, může kdykoliv svá tajemství vydat. Proces poznávání příslušného objektu končí jen neočekávaným příjezdem buldozeru, případně jiného demoličního prostředku. Je-li očekáván a stačí-li se provést potřebné průzkumy, pak nám zůstane alespoň to poznání. Jestli se někomu zdá, že svévolné zbourání památek není dost dobře možné, mýlí se. V tomto směru vynikalo období nedávno minulé. Místní mocipáni využili každou příležitost k likvidaci zejména kostelů. Ani letecky nedorazil Z. Wirth do Hustopečí u Brna včas, aby svou autoritou, případně vlastním tělem, zabránil demolici kostela. A tak tento ctihodný pán spatřil jen mračna prachu stoupající z rumiště, které zbylo po vzácné pozdně gotické památce. Ovšem nejinak tomu bylo se zámkem v Hrabyni poškozeným v bojích v roce Místo opravy byl roku 1960 zbořen renesanční zámek v Petřvaldě, po požáru odstřelili v roce 1966 zámek v Odrách. Zvlášť produktivní byl rok 1980, kdy byly odstraněny zámky v Městě Albrechticích, Štítině a Novém Hobzí. Výčet není úplný a bohužel se blíží doba, kdy k tomu může z bezpečnostních důvodů dojít u objektů progresivně chátrajících v současnosti. O některé spekulativně zprivatizované a také restituované zámky, jež opustily instituce, které aspoň jakž takž dbaly o jejich údržbu, noví držitelé nejeví viditelný zájem. Je věcí nás všech, abychom zákonnými prostředky této činnosti zabránili a aby po dalších svědcích národní historie nezůstalo jen pár řádek a fotografií. Kniha začíná obecnou částí, v jejímž úvodu je kromě dějin zájmu o panská sídla zmíněn historicko-geografický rámec, v němž vznikala a jehož proměnami byla ovlivňována. Následuje nástin vývoje hradů a stručná charakteristika proměn architektury zámků. Podstatou publikace je slovník. Snaha po uvedení naprosté většiny hradů a všech významnějších zámků přinesla jistá úskalí. Především musel být proveden výběr zámků a snad nebudou zarmouceni obyvatelé těch nemnoha míst, jejichž zámek se do slovníku nedostal (Melč, Višňové, Tulešice atd.). Zahrnuta není ani většina klášterů, které přešly do světských rukou a byly upraveny na zámky, aniž se zásadně pozměnila jejich podstata (Třebíč, Žďár nad Sázavou atd.). Týká se to i venkovských klášterních rezidencí (Lechovice, Jesenec, Klobouky, Výšovice, Nové Hvězdlice, Šebetov atd.), neboť nebyly v pravém slova smyslu feudálními sídly. Neuvedeny jsou také některé tvrze, jimž zůstal převážně původní rozsah a charakter (Kurovice, Bošovice, Studénka, Unčovice, Hluk, Jeseník). Vzhledem k rozsahu problematiky nemohou být přirozeně prezentovány jen naprosto jisté závěry z osobních poznatků autora, u nichž ostatně vždy hrozí 8

7 ovlivnění subjektivním přístupem. Omyly vyplývající z nedostatečného stupně poznání nejsou však vyloučeny nikdy a konstatování, že některé závěry byly přejaty od jiných badatelů, tedy není alibismem. Nelze než mluvit o nejlepším vědomí a svědomí a počítat s tím, že nová zjištění zákonitě přinesou korekce předložených názorů. Snad ani není nutno zdůrazňovat, že úsilí vyhnout se kompilačnímu přístupu, bohužel běžnému, vedlo k využití maxima nových poznatků a ke snaze po uvedení některých tvrdošíjně opakovaných omylů na pravou míru. Jak se to podařilo, mohou posoudit hlavně odborníci, a to přesto, že publikace je určena širšímu okruhu čtenářů. Podle hlubokého vnitřního přesvědčení autora to totiž neznamená snížení laťky, neboť masivních mystifikací spáchaných pod pláštíkem popularizace bylo již dost. K lepší orientaci čtenáře by měl sloužit jmenný rejstřík a přehledné mapky, které ovšem nenahrazují mapy turistické nebo automapy. U některých osob (umělců) zmíněných v rejstříku jsou připojena základní životní data. Aby nebyl slovník dále obsahově zatěžován, význam méně známých odborných termínů uvádí stručný slovníček. Přehledně je také uvedena základní literatura, která obsahuje soupisy drobných monografií a článků, jejichž přímý výčet není únosný rozsahem. Naopak není možné se zabývat podrobnostmi každodenního života, jeho příslušenstvím, vojenstvím atd. Zásluhou nakladatelství Libri již vyšly Encyklopedie českých hradů (T. Durdík) a Encyklopedie českých zámků (P. Vlček). Přinášejí podrobnější přehledy o dobovém životě na hradech a zámcích a jeho hmotné kultuře. Z tohoto důvodu je rozsah sdělení tohoto druhu v naší publikaci omezen a zájemce o hlubší poznání odkazujeme na ně, případně na speciální literaturu. Stejně je tomu s parky a zahradami, jimž opravdu nebylo možno věnovat více místa. Na závěr děkuji vedení památkových ústavů v Brně, Ostravě a Olomouci za ochotu při poskytnutí podkladů, z ostatních zejména za vstřícnost dr. Haně Jordánkové z Archivu města Brna a ing. arch. Ladislavu Svobodovi z Pardubic. Děkuji rovněž dr. Jiřímu Úlovcovi, který mi dal k dispozici důležité historické plány objevené v Norimberku. Vděčnost patří též příslušníkům moravské archeologické obce, především příteli doc. dr. Zdeňkovi Měřínskému, dále ing. arch. Pavlu Šimečkovi a kastelánům některých hradů a zámků. Díkem jsem povinován i dr. Bohumilu Samkovi, jehož přátelské pomoci si zvláště považuji. Miroslav Plaček 9

8 OBECNÁ ČÁST Úvod Jak již bylo řečeno, hrady a zámky představují specifikum spojené s feudální společností a její vedoucí složkou, po níž má celé období a společenská formace svůj název feudalismus. Vznik hradů souvisel se základní potřebou feudálů panovníků, světské a církevní šlechty, hlavně arcibiskupů a biskupů mít sídla, která jim poskytovala bydlení a ochranu. Odtud mohli ovládat a spravovat svá panství. Tím škála funkcí hradu není zdaleka vyčerpána. Zejména zeměpanské hrady sloužily jako správní centra provincií a měst, zajišťovaly a kontrolovaly provoz na důležitých cestách a vždy hrály roli pevností proti vnějším i vnitřním nepřátelům. V době, kdy války a boje byly na denním pořádku a představovaly hlavní náplň života šlechty, byl hrad často jedinou pojistkou k zachování majetku a někdy i holého života. (Obr. 1). Přestože dříve nebyl vývoj tak hektický jako v posledním půldruhém století, nebyla to doba strnulá. Právě její proměny vyvolaly postupný stavební a plošný vývoj sídel a v konečném důsledku i přerod hradu či tvrze v zámek. Při přestavbách středověkých sídel probíhal nezřídka plynule a takřka nepozorovatelně, u zámeckých novostaveb je kvalitativní rozdíl patrný na první pohled. Prvořadost pevnosti středověkého sídla, tedy jeho fortifikace, ustupovala postupně do pozadí a převahu nabývala složka pohodlného, až přepychového bydlení a reprezentace. Většina hradů byla proto opuštěna již na přelomu 15. a 16. století. Důvodem byly nejen zvýšené požadavky na bydlení, ale i slučování panství, takže tolik sídel nebylo zapotřebí. Nové zámky byly zpočátku ještě opev- Obr. 1: Veveří letecký pohled na jeden z největších moravských hradů (pohlednice z r. 1963). 10

9 Obr. 2: Lysice letecký pohled na zámek a přilehlé zahrady (pohlednice z doby okolo r. 1990). ňovány, ale na jejich vzhledu a členění se to výrazně neprojevovalo. Od konce 17. století, kdy pominulo turecké nebezpečí a menší opevnění ztratila vojenský význam, se stavěly výhradně neopevněné zámky. (Obr. 2). Změnilo se také situování sídel. Odlehlý, v nepřístupné poloze stojící hrad nahradil zámek snadno dostupný a v bezprostřední blízkosti hospodářského střediska panství vsi, městečka, města. Oddělení od světa poddaných zajišťoval jen park ohrazený zdí. Přímo převratné proměny proběhly ve vnitřním vybavení sídel. Zatímco hmotná kultura pána hradu oproti venkovanovi byla na vyšší úrovni a s bohatšími měšťany byla téměř srovnatelná, mezi úrovní života zámeckého pána a jeho nevolníky zela nepřekonatelná propast. Vyhrocení bylo dáno zbohatnutím šlechty. Vyplývalo z koncentrace pozemkové držby, dovršení přeměny původních naturálních dávek na peněžní příjmy a jejich zvýšení podpořilo zlepšení výnosů hospodařením ve vlastní režii. Přitom nešlo jen o zemědělskou produkci, neboť šlechta od konce 16. století hromadně podnikala i ve výrobě potravin (pivovary, mlýny) a od 17. století v dalších oblastech (textil, železářství atd.). Technický pokrok, organizace a masovost výroby a spotřeby však položily základ konce výlučnosti šlechty. Rozvoj peněžnictví, kterým aristokracie pohrdala a průnik kapitálu do výroby umožnil vzestup nové a velmi dravé vrstvy, která starou šlechtu odsunula do vedlejší role. Je to zřetelné již od konce 18. století, kdy její zámky kupují, a někdy staví nové, zbohatlíci, kteří sice případným povýšením do šlechtického stavu nepohrdnou, ale jsou již z jiného světa. Občanská rovnost výsledek revolučních převratů nakonec způsobila rozpuštění šlechty do ostatních složek společnosti a zánikem velkostatku feudálního charakteru skončila také základní funkce zámků. Stejně jako hrady, i když o mnoho později, se staly památkami minulosti, pro něž je nutné najít využití. Zkušenosti totiž prokázaly, že se uchovají jen ty objekty, které mají nějaký smysl a náplň. 11

10 Odborný zájem o panská sídla a jeho odraz v literatuře Je celkem pochopitelné, že zájem o hrady vyvolala vlna romantismu, která se zvedla v první polovině 19. století. Zámky, které tehdy ještě žily svým životem, zůstávaly zatím stranou a objektem pozornosti se staly s rozvojem uměleckovědních disciplin. Ve větší šíři se moravské hrady poprvé objevují v osmidílné práci F. Sartoriho vydané 1820 v Brně, ovšem v rámci hradů tehdejší monarchie. Stejného rozsahu byl obrazový soubor A. Kunikeho z let , jehož uměleckou hodnotu převýšila cena dokumentární. Vybraným moravským hradům věnoval roku 1848 pozornost též F. A. Heber, avšak oproti sedmisvazkovému dílu Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlösser jsou jeho Mährens Burgen und ihre Sagen zabarveny nejen romanticky, ale pověstmi i poněkud folklórně. Značně se proměnila náplň čtyřdílné publikace Die Markgrafschaft Mähren in kunstgeschichtlicher Beziehungen od brněnského architekta, ředitele tamního uměleckoprůmyslového muzea a profesora brněnské a vídeňské techniky A. Prokopa z roku Ve své době byl autoritou a z tohoto titulu projektoval úpravy hradů, zámků a pseudohistorické novostavby. Zmíněné dílo přineslo celkový nástin uměleckohistorického vývoje Moravy. Velký podíl v něm mají hrady a vlastně poprvé i zámky. Datační zmatky, chybné analýzy a historickou nedostatečnost (hlavně u hradní architektury) částečně vyvážilo množství dokumentárního materiálu (v tom ho překonávají až Umělecké památky Moravy a Slezska zmíněné níže). I tak Moravě chybí vědecké dílo, kterého se českým feudálním sídlům dostalo v patnácti svazcích Hradů, zámků a tvrzí Království českého, Prokopova vrstevníka A. Sedláčka. Jen slabým odvarem byl pokus vlastivědného badatele V. Pinkavy z roku 1927, Hrady zámky a tvrze moravské I, Severní Morava. Srovnání s rozsáhlým dílem A. Sedláčka nesnese po žádné stránce. Slezskými hrady se vážněji zabýval K. A. Müller v knize z roku 1837 s předlouhým titulem (viz v literatuře) a v roce 1879 vyšla práce historika A. Petera, Burgen und Schlösser im Herzogtum Schlesien I., dotýkající se i zámků. Mezi dvěma světovými válkami zde přímo v terénu působil velmi pilný, ale nacionálně proněmecky založený badatel H. Weinelt. Často přitom vycházel z prvních archeologických výzkumů a popsal řadu neznámých objektů. Ovšem relativně moderní zaměření na jednotlivé regiony (Jesenicko) trpí, vedle zmíněné orientace, chybným datováním nálezů a využíváním umělého německého třídění (typologie). Zabýval se i oblastí severozápadní Moravy. Jeho poznatky roku 1938 v časopise Deutschmährische-schlesische Heimat přehledně shrnul F. Kubitza (Burgengeographie Nordmährens und Sudetenschlesiens). Již z názvů je patrné jisté tendenční zabarvení práce. Na Moravě v tomto období probíhaly též archeologické výzkumy J. Blekty ( Ježův hrad, Smilův hrad) a J. Zháněla ( Melice). Podobně zaměřené prospekce již dříve prováděl zakladatel moravské archeologie středověku, I. L. Červinka. Část jeho soupisu hradů, hrádků a tvrzí byla časopisecky publikována, část zůstala v rukopise. Zájem o zámky se projevoval jen ve vlastivědných časopisech a ojedinělých odborných monografiích. Dluh v bádání se pomalu začal splácet až v poválečném období. Těžiště zájmu o hrady se zpočátku přesunulo do problematiky stavebněhistorického a architektonického vývoje, následně do oblasti komplexních povrchových průzkumů a archeologie. První textově rozsáhlejší práce o moravských hradech a zámcích se zhostil německý historik umění E. Hubala v roce Jeho Burgen und Schlösser in Mähren vyšly ve Franfur- 12

11 tu nad Mohanem a byly pro většinu našich zájemců nedostupné. Přibližně 75 hesel z Moravy a 11 ze Slezska se zdá málo, ale oproti počtu v kolektivním díle Hrady a zámky z roku 1963 (100 z Čech a 24 z Moravy a Slezska) je to vlastně víc než dost. Co do obecnosti přístupu a absence plánového materiálu si obě knihy neměly co vyčítat. Jistá naděje pro hrady svitla po roce 1972, kdy vyšlo monumentální dílo České hrady D. Menclové. Autorka totiž započala práci o hradech moravských. Její pojetí, jímž se pokusila zařadit tyto objekty do celkového kontextu dějin umění a architektury v evropských souvislostech, se však již nedokázalo vyrovnat s nastupujícími moderními tendencemi. Úhelný kámen uměleckohistorické typové klasifikace autorky se ukázal vratký, a proto i její předběžný nástin, publikovaný roku časopisecky ve formě kostry beze všech souvislostí, záhy zastaral. Co se po smrti D. Menclové v roce 1978 stalo s rozpracovaným dílem, zůstává záhadou. Přístupné jsou jen trosky plánové dokumentace v její pozůstalosti uložené v archivu Národního muzea v Praze. Podíl na tradici zkoumání našich hradů jí však nelze upřít. Na položené základy navazuje i současné bádání, opírající se hlavně o archeologické a stavebněhistorické výzkumy. Klade důraz na vyčerpávající pohled na hrad jako organismus vyznačující se řadou funkcí, jež se odrážejí i ve vybavení objektu, stavebněhistorickém vývoji, jeho uměleckohistorickém ztvárnění až po dispozičně skladebné řazení. Zkoumá i širší vztahy, které postihují přírodní poměry staveniště, postavení stavebníka v rámci společnosti, vztahy k bezprostřednímu okolí, regionu, ale i širší politickohospodářský vývoj. Důležitost archeologických výzkumů se prokázala zejména na Rokštejně (ved. Z. Měřínský), v Lelekovicích (J. Unger obr. 3) a řadě hradů jihovýchodní Moravy (J. Kohoutek). Obr. 3: Lelekovice příklad celkové půdorysné dokumentace z archeologického výzkumu hradu (podle J. Ungera). 13

12 SLOVNÍK Slovník hradů a zámků je uspořádán abecedně. Případné další používané názvy jsou uvedeny v závorkách, kde je upřesněn okres, ve kterém se objekt nachází. Jiné názvy jsou do katalogu rovněž zařazeny vždy s odkazem na obsažné heslo. AUERŠPERK (Žďár nad Sázavou) nepříliš výrazná zřícenina rozsáhlého raně gotického hradu v záhybu říčky Bystřice u Dvořiště. Patřil ke trojici hradů vystavěných v samém centru území rodu zubří hlavy pozdějších Pernštejnů příslušníky jednotlivých rodových větví. Na listině z roku 1325 je zmíněn v predikátu Jimrama, ale ten byl tehdy již nějakou dobu nebožtíkem. Archeologickými nálezy je datován již do druhé poloviny 13. století. Protože pisatel Žďárské kroniky uvádí, že na konci tohoto století sídlil Jimram na Bystřici, nemůžeme vyloučit, že se hrad, podobně jako blízké městečko, původně jmenoval podle říčky. K módnímu přejmenování hradu zřejmě došlo po plném prosazení rodové erbovní legendy (něm. Auer, Auerochs je zubr). Obdobná změna názvu nepochybně proběhla u dalšího rodového hradu, jen 2 km zdáleného Zubštejna (Zubrštejna). Přes pokročilý rozpad zdiva je původní Obr. 75: Aueršperk ideální rekonstrukce (podle P. Šimečka - upraveno). 77

13 rozvrh hradu dost zřetelný. Rozkládá se napříč trojúhelníkové ostrožny, jejíž poměrně široké sedlo na přístupové straně bylo využito lehce opevněným předpolím. Za ním byla dlouhá šíje překopána mohutným příkopem oproti hradu až 13 m hlubokým. Z vytěženého materiálu byl před příkopem navršen val mírně prohnutý ve směru přístupu, mezi jehož západním koncem a strání k řece vedla příjezdová cesta. Dále musela projít pozoruhodným obdélným stavením vybíhajícím z hradního hřebene a zapojeným ve výši patra do obranného systému parkánů kolem hradního jádra. V jeho čele stojí dodnes zbytek válcového bergfritu s vnějším průměrem 9,8 m a síle zdi téměř 3,5 m. Před něj vystupoval směrem k cestě skalnatý jazyk se stavbou nejasné podoby. Dá se předpokládat, že byla jakousi analogií pětiboké vysunuté věže, jejíž zbytky jsou patrné na opačném (východním) ukončení hradního hřebene. Po průchodu branskou budovou pokračovala cesta po hraně svahu až na severní konec ostrožny, kde se v ostrém úhlu zalomila, prošla dvěma parkány a přihrádkem jádra a konečně vstoupila do nádvoří. V něm jsou základy dvojprostorového paláce, jediné zřetelné kamenné obytné budovy hradu. Další zástavba byla asi dřevěná. Původní hrad bergfritového typu byl jistě již v v průběhu 14. století rozšiřován. Vzhledem k poměrně brzké době zániku byl opuštěn snad ještě před husitskými válkami je zajímavý rozsah a složitost jeho fortifikací. Několik hradebních pásů, vysunutá opevnění a hrazené předpolí umožňující bezpečné utáboření větší vojenské družiny svědčí o reakci na nejistou politickou situaci a bouřlivé poměry předhusitského období. (Obr. 75). BARTOŠOVICE (Nový Jičín) značně účelově zmodernizovaný nepamátkově využitý zámek složitého ( a ne zcela jasného vývoje) ve středu obce. Nejstarší je západní křídlo nad potokem, snad na místě tvrze doložené na konci 15. století. Z renesanční přestavby za Sedlnických z Choltic údajně pochází portál dveří datovaný rokem 1583, ale sídlo bylo při příležitosti prodeje Podstatským z Prusinovic v roce 1616 nadále charakterizováno jako tvrz. Náhrobky držitelů z období pozdní gotiky a renesance tvoří mimořádný soubor přemístěný na počátku našeho století ze zbořeného kostela do nového. Za Podstatských, kteří statek drželi více než 150 let (až do roku 1768), bylo sídlo rozšířeno přístavbou dvou raně barokních křídel. Jejich vzhled byl několikrát pozměněn. O úpravách svědčí znaková deska Jana Taafeho a jeho ženy Marie, rozené hraběnky Chotkové, z roku 1769, která je sekundárně osazena v průjezdě. Poslední významnější přestavbou z let nabyl zámek historizující podoby s pseudorenesančními a pseudobarokními prvky. Tehdy byl naposledy upraven také nevelký park, který objekt obklopuje. BAŠTA viz NOVÝ ŠAUMBURK BATELOV (Jihlava) komplex sídla v rovině na severním okraji městečka obsahuje tzv. nový a starý zámek, na nějž navazuje hospodářský dvůr. Chybějící průzkumy nedovolují definitivní závěry, ale podle umístění kamenické výbavy a trvalé pozornosti věnované novému zámku se jeví jako původní renesanční tvrz kratší z jeho dvou křídel. Supraporta se jménem Jiřího Čížovského z Čížova a vročením 1586 datuje přestavbu tvrze, jejímž pozůstatkem jsou místnosti v přízemí, které jsou vybaveny valenými klenbami s lunetami. Podobně desky Odkolků z Újezdce z roku 1681 svědčí o úpravách v této době. Tehdy, nebo v polovině 18. století, bylo přistavěno delší křídlo a celek byl klasicistně a moderně upravován. Starý zámek tvoří patrová, v jádru pozdně renesanční architektonicky nevýrazná dvojkřídlá budova, která je součástí dvora. BÍLÁ LHOTA (Olomouc) prostá zámecká stavba v nevelkém, ale dendrologicky hodnotném parku, který je proto využit jako veřejně přístupné arboretum. Nahradila gotickou tvrz, která se připomíná roku 1437 a z níž zřejmě pochází kamenný relikt zdiva v její bezprostřední blízkosti. Čtyřkřídlý patrový zámek s převážně klasicistními a novodobými fasádami měl složitější vývoj, jenž 78

14 však pro chybějící průzkum nelze v úplnosti postihnout. O renesančním původu východního křídla svědčí tři dvojice sdružených oken v patře. Také jižní křídlo zřejmě pochází z období Jana Záviše Bítovského ze Slavíkovic (+ okolo 1570). Portál se znakovou deskou je druhotně umístěn v průjezdu. Obr. 76: Bílá Lhota situace zámku a arboreta (podle K.Hiekeho). O charakteru objektu vypovídá zpráva o prodeji Hochbergům z Hennersdorfu v roce 1720, kdy se ještě stále jmenuje tvrzí. Noví majitelé ho do poloviny 18. století rozšířili do dnešní velikosti, ale definitivní podobu získal za Jana Alberta Speila z Ostheimu na přelomu 18. a 19. století. Novodobé úpravy byly vesměs na škodu a brizolitová fasáda v nádvoří patří přímo k odstrašujícím příkladům péče o památky. Arboretum v dnešní podobě je dílem Quida Riedla z druhé čtvrtiny našeho století. (Obr. 76). BÍLKOV (Jindřichův Hradec) nepatrné zbytky středověkého hradu pohlceného zástavbou obce. Byl hlavním sídlem Ranožírovců, významného panského rodu s erbem parohu. Stál na dlouhé, nevysoké, ale strmé ostrožně v záhybu Vápovky a patřil k nejstarším na Moravě. Podle Bílkova se 1238 psal Ratibor a od roku 1253 jeho bratr Smil, věrný stoupenec krále Přemysla Otakara II. a jedna z nejvýznamnějších osobností jeho doby. Za něho již nepochybně existoval raně gotický hrad za širokým příkopem na konci ostrožny. Kamenné zdivo však vystupuje na povrch jen ojediněle a při náhodných výkopech, a není možné se vyslovit k jeho dispozici a podobě. Terénní situace je složitá, neboť ostrožna je překopaná několikrát a starší sídlo mohlo stát uprostřed v místě statku Na baště nebo u románsko-gotického kostela sv. Jana Křtitele při kořenu ostrožny. Bez provedení podpovrchových průzkumů nebude možno dojít ke spolehlivým závěrům. Ani historických zpráv o hradě není mno- Obr. 77: Bílkov celková situace hradu a kostela sv. Jana Křtitele (černě staré zdivo, šrafovaně zídky nejasného stáří). 79

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu Jarmila Čiháková Jan Havrda HRADČANY Pražský hrad MALÁ STRANA 1257 STARÉ MĚSTO 1360 barokní opevnění NOVÉ MĚSTO Mapa Prahy s vyznačením jednotlivých historických

Více

David Mikoláš (2013)

David Mikoláš (2013) David Mikoláš (2013) Typologie pramenů 1. Písemné prameny 2. Kartografické prameny 3. Ikonografické prameny 4. Plány 5. Hmotné prameny 6. Další informativní prameny 2 1. Písemné prameny 1. 1 Prameny diplomatického

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011

Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011 Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011 Autor návrhu: Mgr. Tomáš Zdechovský Obsah Obsah... 2 1. Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí... 3 1.1 Popis vlajky... 3 1.2 Odůvodnění

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Božena Kabelíková Muzeum Vysočiny Třebíč 1 Kraj Vysočina Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatnéčásti

Více

Panská sídla západních Čech Plzeňsko Tomáš Karel, Luděk Krčmář. České Budějovice 2006

Panská sídla západních Čech Plzeňsko Tomáš Karel, Luděk Krčmář. České Budějovice 2006 Panská sídla západních Čech Plzeňsko Tomáš Karel, Luděk Krčmář České Budějovice 2006 PANSKÁ SÍDLA ZÁPADNÍCH ČECH Plzeňsko Tomáš Karel, Luděk Krčmář OBSAH ÚVOD 9 ENCYKLOPEDICKÁ ČÁST 13 VYSVĚTLIVKY ZKRATEK

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D.

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Oponentský posudek habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Vybrané historické zdroje současného rodinného práva, KEY Publising, s.r.o., Ostrava, 2013, 177 str. Na právněhistorických pracovištích právnických

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 2003-2004, číslo výzkumu: 1/03 a 1/04 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO NÁMĚSTÍ REPUBLIKY - čp. 1078/II a 1079/II - areál bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad Archeologické oddělení NPÚ se na výzkumu podílelo částí

Více

K zásobování města Brna vodou z Kartouz

K zásobování města Brna vodou z Kartouz K zásobování města Brna vodou z Kartouz David Merta, Marek Peška, Antonín Zůbek K zásobování Brna vodou v období středověku a raného novověku se naposledy před více než desítkou let souhrnně vyjádřily

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Pamatky-facvut.cz. Vzpomínka na další společné podniky. Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela

Pamatky-facvut.cz. Vzpomínka na další společné podniky. Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela Vzpomínka na další společné podniky Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela Díky pozvání NPÚ územního odborného pracoviště pro střední Čechy jsme měli příležitost zúčastnit se uzavření letošní

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

ENCYKLOPEDIE KACHLŮ. v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ikonografický atlas reliéfů na kachlích gotiky a renesance. Čeněk Pavlík, Michal Vitanovský

ENCYKLOPEDIE KACHLŮ. v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ikonografický atlas reliéfů na kachlích gotiky a renesance. Čeněk Pavlík, Michal Vitanovský Čeněk Pavlík, Michal Vitanovský ENCYKLOPEDIE KACHLŮ v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Ikonografický atlas reliéfů na kachlích gotiky a renesance NAKLADATELSTVÍ LIBRI PRAHA Čeněk Pavlík, Michal Vitanovský,

Více

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Spojené království Velké Británie a Severního Irska Spojené království Velké Británie a Severního Irska Britský politický systém VB je konstituční parlamentní monarchie, tento systém je považován za nejstarší demokracii světa. Jedná se o příklad země, která

Více

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7.

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7 MODERNÍ

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Báňská díla pod Krudumem

Báňská díla pod Krudumem Báňská díla pod Krudumem Nálezová zpráva z archeologického a terénního výzkumu Karlovy Vary Krajské muzeum Karlovy Vary 14. listopadu 2004 Mgr. Jiří Klsák Sdružení dětí a mládeže Horní Slavkov Vladislav

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

Resumé: Téma Archeologický výzkum historického jádra Prahy je pro svou šíři uchopitelné různými způsoby. Jedním z nich je problematika odborné likvidace historických souvrství s cílem přeměnit stratigrafii

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA

ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012 VY_32_INOVACE_DVK23/11 Obrazová dokumentace Ideový boj katolicismu a protestantismu v Evropě se promítl i v českých zemích. Politické poměry

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Objekt bývalého soudu a zámeckého pivovaru v Opočně - č.p. 2 Strana 1 z 9 Objekt č.p. 2 - základní informace součástí objektu jsou bývalá budova soudu a bývalý zámecký pivovar, spolu s areálem opočenského

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 20. 12. 2011 Mgr. Jan Havrda PhDr. Jaroslav Podliska, Pd.D. 1 1) Základní situace Celý areál Klementina

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

22.10.2013 Strakonice

22.10.2013 Strakonice 22.10.2013 Strakonice 2 zásadní období vývoje krajiny nezáměrná X záměrná tvorba krajiny Počátky Kultivace lesů, oddělení země od vody, efektivita Neolitická revoluce, hradiště 11. století Přemyslovci

Více

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Církev : průvodce českou historií / Alena a Vlastimil Vondruškovi -- Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2014 -- 199 s. -- cze ISBN 978-80-7429-441-9

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S-2 S-5 PŘÍLOHA: C / I / 1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 250 (A3) TISK: 11. 10. 2011 S-3 S-1 S-4 PŘÍLOHA: C / II / 1 PŮDORYS V ÚROVNI PŘÍZEMÍ PŘÍLOHA: C / II / 2 PŮDORYS V ÚROVNI EMPORY PŘÍLOHA: C / II / 3 PŮDORYS

Více

Renesance a Jindřichův Hradec

Renesance a Jindřichův Hradec Renesance a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Objednatel: Obec Svojšín Zpracoval: Zdeněk Knoflíček Ing.arch. Jitka Pohořalá Památkový atelier Plzeň červen 2010 Identifikační údaje Návrh stavby:

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Jihomoravský krajský národní výbor v Brno VYHLÁŠKA. o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny.

Jihomoravský krajský národní výbor v Brno VYHLÁŠKA. o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny. Jihomoravský krajský národní výbor v Brno VYHLÁŠKA o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny. Plenární zasedání Jihomoravského krajského národního výboru v Brně se usneslo dne 20.listopadu

Více

Předmět: Technologie rekonstrukcí historických objektů Kat.. technologie staveb - 2011 PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR

Předmět: Technologie rekonstrukcí historických objektů Kat.. technologie staveb - 2011 PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR VZNIK PAMÁTKOVÉ PÉČE Lze najít řadu příkladů zájmu o památky již v dřívějších dobách, ať jde o sbírání ostatků, či uměleckých děl, práce vedutistů, či v pěstování historické vlastivědy.

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

KOLONIZACE A STŘEDOVĚKÁ MĚSTA A OBCHOD

KOLONIZACE A STŘEDOVĚKÁ MĚSTA A OBCHOD Číslo a název klíčové aktivity šablony Název DUMu Číslo DUMu Autor: Předmět / ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Klíčová slova III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kolonizace

Více

Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie

Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie Nejstarší osídlení-keltové,pak germáni 5.-6.st.-Slované-9.st- Velkomoravská říše-první stát 10.st.-sjednocování kmenů-český stát Sčítání

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zuman František (1890-1950) Prozatímní inventární seznam NAD č. 589 evidenční pomůcka č. 211 Honzáková Valerie Praha 1971 František Zuman (2.

Více

Kostel sv. Jakuba u Bochova

Kostel sv. Jakuba u Bochova Kostel sv. Jakuba u Bochova Nálezová zpráva z archeologického výzkumu Karlovy Vary KMKK, Muzeum Karlovy Vary 15. března 2008 Mgr. Jiří Klsák, Bc. Jan Tajer Lokalizace a historie kostela Kostel sv. Jakuba

Více

ROMÁNSKÝ SLOH V EVROPĚ

ROMÁNSKÝ SLOH V EVROPĚ ROMÁNSKÝ SLOH V EVROPĚ Karel Švuger DVK/ 2. ročník Květen 2012 VY_32_INOVACE_DVK21/11 Obrazová dokumentace, společenské podmínky, charakteristika. Společenské podmínky Románský sloh vzniká a rozvíjí se

Více

Revitalizace. náměstí v Čelákovicích

Revitalizace. náměstí v Čelákovicích Revitalizace náměstí v Čelákovicích Obsah Úvodní slovo starosty...3 Historie projektu...4 Základní informace o revitalizaci náměstí...5 Projekt...6 Náměstí z architektonického pohledu...8 Dopravní omezení...9

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ANGLIE EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Gotická architektura v Anglii Anglie patří k prvním oblastem, které ve druhé polovině 12.

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ VÁPENKA Z PANENSKÉ ULICE V BRNĚ

VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ VÁPENKA Z PANENSKÉ ULICE V BRNĚ VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ VÁPENKA Z PANENSKÉ ULICE V BRNĚ PETR HOLUB V měsících květnu až prosinci 2009 probíhala první etapa archeologického výzkumu na stavbě parkovacího domu v ulici Panenská v Brně. Lokalita

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

1 Cíle a navrhované metody

1 Cíle a navrhované metody 1 Cíle a navrhované metody V termínu od 18.7. 29.7. je plánován archeologický výzkum novověké lokality Francův mlýn čp. 54 na k.ú. Žebráky na pravobřežním přítoku Kateřinského potoka, v okresu Tachov.

Více

Gymnázium Přírodní škola. Kubismus v Praze. Autor: Jiří Slapnička. Vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček

Gymnázium Přírodní škola. Kubismus v Praze. Autor: Jiří Slapnička. Vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček Gymnázium Přírodní škola Kubismus v Praze Autor: Jiří Slapnička Vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček Datum odevzdání: 27. 2. 2015 Za cenné rady děkuji panu Mgr. Štěpánu Macháčkovi a panu Josefu Alblovi

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail:

LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail: LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail: lowaspol@lowaspol.cz IČ: 46990798 DIČ: CZ46990798 Brno 2009

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Stanislav Miloš Stavební vývoj zámku v Hranicích

Stanislav Miloš Stavební vývoj zámku v Hranicích Stanislav Miloš Stavební vývoj zámku v Hranicích Stavební historie hranického zámku započala ve 14. století zbudováním tvrze připomínané poprvé roku 1398. Dá se předpokládat, že ji postavil některý ze

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Pivovary v bývalém kartuziánském klášteře a velkostatku v Králově Poli

Pivovary v bývalém kartuziánském klášteře a velkostatku v Králově Poli Pivovary v bývalém kartuziánském klášteře a velkostatku v Králově Poli Petr Holub, David Merta, Jaroslav Sadílek Areál někdejšího hospodářského dvora v Králově Poli organicky navazuje na komplex někdejšího

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

HISTORICKÝ PRŮVODCE MĚSTA ZNOJMA

HISTORICKÝ PRŮVODCE MĚSTA ZNOJMA HISTORICKÝ PRŮVODCE MĚSTA ZNOJMA Čermáková, Bohdálková, Březinová, Ziková, Valášková, Holcmannová ZNOJMO Město Znojmo vzniklo na skalnatém ostrově nad řekou Dyjí v podhradí slavného Břetislavova hradu.

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Hradec Králové

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Hradec Králové Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Hradec Králové Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú.

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Ar chaia č.j. NZ 01/07 Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Opava-Předměstí Předběžná zpráva o výsledcích archeologického

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

Č E Š O V. Návrh znaku a vlajky. pro obec

Č E Š O V. Návrh znaku a vlajky. pro obec Návrh znaku a vlajky pro obec Č E Š O V autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských) symbolů:

Více