HRADY A ZÁMKY NA MORAVĚ A VE SLEZSKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HRADY A ZÁMKY NA MORAVĚ A VE SLEZSKU"

Transkript

1

2 M I R O S L A V P L A Č E K HRADY A ZÁMKY NA MORAVĚ A VE SLEZSKU Nakladatelství LIBRI Praha 2001

3 Na obálce: Palácové jádro Pernštejna od severovýchodu olejomalba F. Richtera z roku 1824 na hradě Pernštejně Ing. Mgr. Miroslav Plaček, 1996, 1999, 2001 Illustrations Ing. Mgr. Miroslav Plaček, 1996, 1999, 2001 Odborný recenzent: PhDr. Bohumil Samek ISBN

4 OBSAH PŘEDMLUVA... 7 OBECNÁ ČÁST Úvod Odborný zájem o panská sídla a jeho odraz v literatuře Historicko-geografický rámec Nástin vývoje hradů Zámky v proměnách staletí SLOVNÍK SLOVNÍČEK ODBORNÝCH VÝRAZŮ SEZNAM VYOBRAZENÍ SEZNAM LITERATURY MAPKY HRADŮ A ZÁMKŮ SEZNAM HRADŮ A ZÁMKŮ PODLE JEJICH ČÍSEL NA MAPĚ REJSTŘÍK

5 PŘEDMLUVA Hrady a zámky patří k našim nejatraktivnějším, a tudíž i nejoblíbenějším historickým památkám. Dávno již sice neplní své původní funkce, ale jsou nedmyslitelným produktem naší historie. Oné historie, kterou je nutno se nejen kochat, ale též poznat a pochopit souvislosti a zákonitosti jejího vývoje. Přes všechny matoucí peripetie právě z ní vyrůstá přítomnost a z té zase budoucnost. Tematika knihy, kterou držíte v rukou, je v čase rozepjatá do šířky mnoha staletí. Vždyť začíná na přelomu 12. a 13. století a končí téměř v našem věku. Týká se však jen jediného fenoménu v jednom oboru lidské činnosti feudálního sídla vyšší kategorie. Tu nižší představují středověké tvrze, zámečky a městské paláce šlechty, jimiž se v daném rozsahu není možno zabývat. Přestože jde většinou o architekturu a umělecké ztvárnění panských sídel, nelze je vytrhnout z historických okolností jejich zrodu, života a případně i zániku. V jejich proměnách se odrážejí děje rodů, jež je vlastnily, uplatňování slohových zákonitostí, vývoj válečného a fortifikačního umění, přizpůsobování dobovému životnímu stylu, módě, ale i hmotné a duchovní kultuře. V neposlední řadě i přizpůsobování ekonomickým možnostem a úrovni používaných technologií. Zkrátka i dříve tomu bylo tak jako dnes a vše, včetně sídel, se pod tlakem roztodivných vlivů neustále proměňovalo. Hrady, které jsou vlastně předchůdci zámků, ustrnuly ve vývoji již v 16. století a i zámky již nějakou dobu představují víceméně dokumenty minulých dob. Ale těmi jsou třeba parní lokomotivy a snad už i paneláky. Srovnáme-li vzájemně dobu jejich užívání, nejsou na tom hrady a zámky zase tak špatně, o rozdílnosti půvabu zříceniny hradu a továrny či chátrajícího paneláku ani nemluvě. Co tedy chce knížka čtenáři dát? Co nejvíce informací o jednotlivých hradech a zámcích v rámci historické Moravy a Slezska, jejich podobě a současném stavu. Přirozeně v rámci celkového vývoje a historických souvislostí. Přijímat informace není věc lehká a autor ani na chvíli nedoufal, že čtenář shltne obsah jako detektivku, thriller, či příběh romantické lásky. Pokud se kniha stane jen potřebnou příručkou k plánování zajímavých výletů za poznáním a úlevou z každodenního shonu, splnila své poslání. V případě potřeby může posloužit jako malý breviář v daném oboru a nenásilně rozšířit obzor vědění. Na rozdíl od jednostranně zaměřených publikací se tedy kniha pokouší obsahově skloubit stavebněhistorickou a uměleckohistorickou podstatu hradů a zámků s hlavními dějinnými událostmi. Vzhledem ke zmíněné snaze poskytnout základní přehled na dosažené úrovni poznání proto nejde jen o prezentaci výsledků vlastních průzkumů. Hojně jsou využity poznatky archeologie, která má, zvláště u staveb se středověkou minulostí, nezastupitelnou úlohu. Celkové pojetí přístupu se blíží moderním tendencím, které se ve zkoumání feudálních sídel konečně začalo projevovat. Víceoborový přístup se však zatím výrazněji uplatnil ve studiu hradů, takže i u nás se zformovala mezní vědní disciplína zvaná kastellologie nauka o hradech. U zámků se především uplatňuje tradiční uměleckohistorické hledisko, vzhledem k bohatosti pramenů a většímu ovlivnění slohovými proměnami, celkem pochopitelné. Nyní si sáhněme do svědomí. Jak dopadly ty nádherné fotografické publikace, které jsme jeden každý dostali, když si gratulanti již nevěděli rady. Po prvním zběžném prohlédnutí vesměs zdobí svými barevnými hřbety naše knihovničky. V horším případě se 7

6 na ně práší ve spodních regálech antikvariátů. Co může být důvodem? Nemáme čas vnímat krásu brilantních, ale jen jednorázově sdělných fotografií. Nic jiného tyto knihy neobsahují. Naopak čím dál více, byť třeba občas, potřebujeme něco zjistit, odpovědět na nějakou otázku, rozluštit křížovku. Pak vezmeme zavděk knížkou plnou jinak poměrně únavných sdělení. Ale pozor! Jestli jsou v ní jen data a jména a prázdné popisy věcí, které nevidíme a nedovedeme si je představit, nastává druhý extrém a pro knihu podobný konec. Autor vycházel z těchto úvah ze života a pokusil se oživit knihu obrázky s věcným obsahem, starými vyobrazeními, rekonstrukcemi podoby hradů dochovaných ve zříceninách a nemnoha, pokud možno výmluvnými fotografiemi celků a zajímavých detailů. S ohledem na snahu o zachycení vývoje je položen důraz na půdorysy, často s vyznačením předpokládaného narůstání a přeměn. U mnoha staveb, u nichž nebyly provedeny vyčerpávající průzkumy, mají předložené představy přirozeně jen podmíněnou platnost. Přitom je dobře známo, že i když je k dispozici komplexní povrchový průzkum, jak se začne kopat, je stejně všechno jinak. Není to důvod ke smutku, neboť dokud památka existuje, může kdykoliv svá tajemství vydat. Proces poznávání příslušného objektu končí jen neočekávaným příjezdem buldozeru, případně jiného demoličního prostředku. Je-li očekáván a stačí-li se provést potřebné průzkumy, pak nám zůstane alespoň to poznání. Jestli se někomu zdá, že svévolné zbourání památek není dost dobře možné, mýlí se. V tomto směru vynikalo období nedávno minulé. Místní mocipáni využili každou příležitost k likvidaci zejména kostelů. Ani letecky nedorazil Z. Wirth do Hustopečí u Brna včas, aby svou autoritou, případně vlastním tělem, zabránil demolici kostela. A tak tento ctihodný pán spatřil jen mračna prachu stoupající z rumiště, které zbylo po vzácné pozdně gotické památce. Ovšem nejinak tomu bylo se zámkem v Hrabyni poškozeným v bojích v roce Místo opravy byl roku 1960 zbořen renesanční zámek v Petřvaldě, po požáru odstřelili v roce 1966 zámek v Odrách. Zvlášť produktivní byl rok 1980, kdy byly odstraněny zámky v Městě Albrechticích, Štítině a Novém Hobzí. Výčet není úplný a bohužel se blíží doba, kdy k tomu může z bezpečnostních důvodů dojít u objektů progresivně chátrajících v současnosti. O některé spekulativně zprivatizované a také restituované zámky, jež opustily instituce, které aspoň jakž takž dbaly o jejich údržbu, noví držitelé nejeví viditelný zájem. Je věcí nás všech, abychom zákonnými prostředky této činnosti zabránili a aby po dalších svědcích národní historie nezůstalo jen pár řádek a fotografií. Kniha začíná obecnou částí, v jejímž úvodu je kromě dějin zájmu o panská sídla zmíněn historicko-geografický rámec, v němž vznikala a jehož proměnami byla ovlivňována. Následuje nástin vývoje hradů a stručná charakteristika proměn architektury zámků. Podstatou publikace je slovník. Snaha po uvedení naprosté většiny hradů a všech významnějších zámků přinesla jistá úskalí. Především musel být proveden výběr zámků a snad nebudou zarmouceni obyvatelé těch nemnoha míst, jejichž zámek se do slovníku nedostal (Melč, Višňové, Tulešice atd.). Zahrnuta není ani většina klášterů, které přešly do světských rukou a byly upraveny na zámky, aniž se zásadně pozměnila jejich podstata (Třebíč, Žďár nad Sázavou atd.). Týká se to i venkovských klášterních rezidencí (Lechovice, Jesenec, Klobouky, Výšovice, Nové Hvězdlice, Šebetov atd.), neboť nebyly v pravém slova smyslu feudálními sídly. Neuvedeny jsou také některé tvrze, jimž zůstal převážně původní rozsah a charakter (Kurovice, Bošovice, Studénka, Unčovice, Hluk, Jeseník). Vzhledem k rozsahu problematiky nemohou být přirozeně prezentovány jen naprosto jisté závěry z osobních poznatků autora, u nichž ostatně vždy hrozí 8

7 ovlivnění subjektivním přístupem. Omyly vyplývající z nedostatečného stupně poznání nejsou však vyloučeny nikdy a konstatování, že některé závěry byly přejaty od jiných badatelů, tedy není alibismem. Nelze než mluvit o nejlepším vědomí a svědomí a počítat s tím, že nová zjištění zákonitě přinesou korekce předložených názorů. Snad ani není nutno zdůrazňovat, že úsilí vyhnout se kompilačnímu přístupu, bohužel běžnému, vedlo k využití maxima nových poznatků a ke snaze po uvedení některých tvrdošíjně opakovaných omylů na pravou míru. Jak se to podařilo, mohou posoudit hlavně odborníci, a to přesto, že publikace je určena širšímu okruhu čtenářů. Podle hlubokého vnitřního přesvědčení autora to totiž neznamená snížení laťky, neboť masivních mystifikací spáchaných pod pláštíkem popularizace bylo již dost. K lepší orientaci čtenáře by měl sloužit jmenný rejstřík a přehledné mapky, které ovšem nenahrazují mapy turistické nebo automapy. U některých osob (umělců) zmíněných v rejstříku jsou připojena základní životní data. Aby nebyl slovník dále obsahově zatěžován, význam méně známých odborných termínů uvádí stručný slovníček. Přehledně je také uvedena základní literatura, která obsahuje soupisy drobných monografií a článků, jejichž přímý výčet není únosný rozsahem. Naopak není možné se zabývat podrobnostmi každodenního života, jeho příslušenstvím, vojenstvím atd. Zásluhou nakladatelství Libri již vyšly Encyklopedie českých hradů (T. Durdík) a Encyklopedie českých zámků (P. Vlček). Přinášejí podrobnější přehledy o dobovém životě na hradech a zámcích a jeho hmotné kultuře. Z tohoto důvodu je rozsah sdělení tohoto druhu v naší publikaci omezen a zájemce o hlubší poznání odkazujeme na ně, případně na speciální literaturu. Stejně je tomu s parky a zahradami, jimž opravdu nebylo možno věnovat více místa. Na závěr děkuji vedení památkových ústavů v Brně, Ostravě a Olomouci za ochotu při poskytnutí podkladů, z ostatních zejména za vstřícnost dr. Haně Jordánkové z Archivu města Brna a ing. arch. Ladislavu Svobodovi z Pardubic. Děkuji rovněž dr. Jiřímu Úlovcovi, který mi dal k dispozici důležité historické plány objevené v Norimberku. Vděčnost patří též příslušníkům moravské archeologické obce, především příteli doc. dr. Zdeňkovi Měřínskému, dále ing. arch. Pavlu Šimečkovi a kastelánům některých hradů a zámků. Díkem jsem povinován i dr. Bohumilu Samkovi, jehož přátelské pomoci si zvláště považuji. Miroslav Plaček 9

8 OBECNÁ ČÁST Úvod Jak již bylo řečeno, hrady a zámky představují specifikum spojené s feudální společností a její vedoucí složkou, po níž má celé období a společenská formace svůj název feudalismus. Vznik hradů souvisel se základní potřebou feudálů panovníků, světské a církevní šlechty, hlavně arcibiskupů a biskupů mít sídla, která jim poskytovala bydlení a ochranu. Odtud mohli ovládat a spravovat svá panství. Tím škála funkcí hradu není zdaleka vyčerpána. Zejména zeměpanské hrady sloužily jako správní centra provincií a měst, zajišťovaly a kontrolovaly provoz na důležitých cestách a vždy hrály roli pevností proti vnějším i vnitřním nepřátelům. V době, kdy války a boje byly na denním pořádku a představovaly hlavní náplň života šlechty, byl hrad často jedinou pojistkou k zachování majetku a někdy i holého života. (Obr. 1). Přestože dříve nebyl vývoj tak hektický jako v posledním půldruhém století, nebyla to doba strnulá. Právě její proměny vyvolaly postupný stavební a plošný vývoj sídel a v konečném důsledku i přerod hradu či tvrze v zámek. Při přestavbách středověkých sídel probíhal nezřídka plynule a takřka nepozorovatelně, u zámeckých novostaveb je kvalitativní rozdíl patrný na první pohled. Prvořadost pevnosti středověkého sídla, tedy jeho fortifikace, ustupovala postupně do pozadí a převahu nabývala složka pohodlného, až přepychového bydlení a reprezentace. Většina hradů byla proto opuštěna již na přelomu 15. a 16. století. Důvodem byly nejen zvýšené požadavky na bydlení, ale i slučování panství, takže tolik sídel nebylo zapotřebí. Nové zámky byly zpočátku ještě opev- Obr. 1: Veveří letecký pohled na jeden z největších moravských hradů (pohlednice z r. 1963). 10

9 Obr. 2: Lysice letecký pohled na zámek a přilehlé zahrady (pohlednice z doby okolo r. 1990). ňovány, ale na jejich vzhledu a členění se to výrazně neprojevovalo. Od konce 17. století, kdy pominulo turecké nebezpečí a menší opevnění ztratila vojenský význam, se stavěly výhradně neopevněné zámky. (Obr. 2). Změnilo se také situování sídel. Odlehlý, v nepřístupné poloze stojící hrad nahradil zámek snadno dostupný a v bezprostřední blízkosti hospodářského střediska panství vsi, městečka, města. Oddělení od světa poddaných zajišťoval jen park ohrazený zdí. Přímo převratné proměny proběhly ve vnitřním vybavení sídel. Zatímco hmotná kultura pána hradu oproti venkovanovi byla na vyšší úrovni a s bohatšími měšťany byla téměř srovnatelná, mezi úrovní života zámeckého pána a jeho nevolníky zela nepřekonatelná propast. Vyhrocení bylo dáno zbohatnutím šlechty. Vyplývalo z koncentrace pozemkové držby, dovršení přeměny původních naturálních dávek na peněžní příjmy a jejich zvýšení podpořilo zlepšení výnosů hospodařením ve vlastní režii. Přitom nešlo jen o zemědělskou produkci, neboť šlechta od konce 16. století hromadně podnikala i ve výrobě potravin (pivovary, mlýny) a od 17. století v dalších oblastech (textil, železářství atd.). Technický pokrok, organizace a masovost výroby a spotřeby však položily základ konce výlučnosti šlechty. Rozvoj peněžnictví, kterým aristokracie pohrdala a průnik kapitálu do výroby umožnil vzestup nové a velmi dravé vrstvy, která starou šlechtu odsunula do vedlejší role. Je to zřetelné již od konce 18. století, kdy její zámky kupují, a někdy staví nové, zbohatlíci, kteří sice případným povýšením do šlechtického stavu nepohrdnou, ale jsou již z jiného světa. Občanská rovnost výsledek revolučních převratů nakonec způsobila rozpuštění šlechty do ostatních složek společnosti a zánikem velkostatku feudálního charakteru skončila také základní funkce zámků. Stejně jako hrady, i když o mnoho později, se staly památkami minulosti, pro něž je nutné najít využití. Zkušenosti totiž prokázaly, že se uchovají jen ty objekty, které mají nějaký smysl a náplň. 11

10 Odborný zájem o panská sídla a jeho odraz v literatuře Je celkem pochopitelné, že zájem o hrady vyvolala vlna romantismu, která se zvedla v první polovině 19. století. Zámky, které tehdy ještě žily svým životem, zůstávaly zatím stranou a objektem pozornosti se staly s rozvojem uměleckovědních disciplin. Ve větší šíři se moravské hrady poprvé objevují v osmidílné práci F. Sartoriho vydané 1820 v Brně, ovšem v rámci hradů tehdejší monarchie. Stejného rozsahu byl obrazový soubor A. Kunikeho z let , jehož uměleckou hodnotu převýšila cena dokumentární. Vybraným moravským hradům věnoval roku 1848 pozornost též F. A. Heber, avšak oproti sedmisvazkovému dílu Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlösser jsou jeho Mährens Burgen und ihre Sagen zabarveny nejen romanticky, ale pověstmi i poněkud folklórně. Značně se proměnila náplň čtyřdílné publikace Die Markgrafschaft Mähren in kunstgeschichtlicher Beziehungen od brněnského architekta, ředitele tamního uměleckoprůmyslového muzea a profesora brněnské a vídeňské techniky A. Prokopa z roku Ve své době byl autoritou a z tohoto titulu projektoval úpravy hradů, zámků a pseudohistorické novostavby. Zmíněné dílo přineslo celkový nástin uměleckohistorického vývoje Moravy. Velký podíl v něm mají hrady a vlastně poprvé i zámky. Datační zmatky, chybné analýzy a historickou nedostatečnost (hlavně u hradní architektury) částečně vyvážilo množství dokumentárního materiálu (v tom ho překonávají až Umělecké památky Moravy a Slezska zmíněné níže). I tak Moravě chybí vědecké dílo, kterého se českým feudálním sídlům dostalo v patnácti svazcích Hradů, zámků a tvrzí Království českého, Prokopova vrstevníka A. Sedláčka. Jen slabým odvarem byl pokus vlastivědného badatele V. Pinkavy z roku 1927, Hrady zámky a tvrze moravské I, Severní Morava. Srovnání s rozsáhlým dílem A. Sedláčka nesnese po žádné stránce. Slezskými hrady se vážněji zabýval K. A. Müller v knize z roku 1837 s předlouhým titulem (viz v literatuře) a v roce 1879 vyšla práce historika A. Petera, Burgen und Schlösser im Herzogtum Schlesien I., dotýkající se i zámků. Mezi dvěma světovými válkami zde přímo v terénu působil velmi pilný, ale nacionálně proněmecky založený badatel H. Weinelt. Často přitom vycházel z prvních archeologických výzkumů a popsal řadu neznámých objektů. Ovšem relativně moderní zaměření na jednotlivé regiony (Jesenicko) trpí, vedle zmíněné orientace, chybným datováním nálezů a využíváním umělého německého třídění (typologie). Zabýval se i oblastí severozápadní Moravy. Jeho poznatky roku 1938 v časopise Deutschmährische-schlesische Heimat přehledně shrnul F. Kubitza (Burgengeographie Nordmährens und Sudetenschlesiens). Již z názvů je patrné jisté tendenční zabarvení práce. Na Moravě v tomto období probíhaly též archeologické výzkumy J. Blekty ( Ježův hrad, Smilův hrad) a J. Zháněla ( Melice). Podobně zaměřené prospekce již dříve prováděl zakladatel moravské archeologie středověku, I. L. Červinka. Část jeho soupisu hradů, hrádků a tvrzí byla časopisecky publikována, část zůstala v rukopise. Zájem o zámky se projevoval jen ve vlastivědných časopisech a ojedinělých odborných monografiích. Dluh v bádání se pomalu začal splácet až v poválečném období. Těžiště zájmu o hrady se zpočátku přesunulo do problematiky stavebněhistorického a architektonického vývoje, následně do oblasti komplexních povrchových průzkumů a archeologie. První textově rozsáhlejší práce o moravských hradech a zámcích se zhostil německý historik umění E. Hubala v roce Jeho Burgen und Schlösser in Mähren vyšly ve Franfur- 12

11 tu nad Mohanem a byly pro většinu našich zájemců nedostupné. Přibližně 75 hesel z Moravy a 11 ze Slezska se zdá málo, ale oproti počtu v kolektivním díle Hrady a zámky z roku 1963 (100 z Čech a 24 z Moravy a Slezska) je to vlastně víc než dost. Co do obecnosti přístupu a absence plánového materiálu si obě knihy neměly co vyčítat. Jistá naděje pro hrady svitla po roce 1972, kdy vyšlo monumentální dílo České hrady D. Menclové. Autorka totiž započala práci o hradech moravských. Její pojetí, jímž se pokusila zařadit tyto objekty do celkového kontextu dějin umění a architektury v evropských souvislostech, se však již nedokázalo vyrovnat s nastupujícími moderními tendencemi. Úhelný kámen uměleckohistorické typové klasifikace autorky se ukázal vratký, a proto i její předběžný nástin, publikovaný roku časopisecky ve formě kostry beze všech souvislostí, záhy zastaral. Co se po smrti D. Menclové v roce 1978 stalo s rozpracovaným dílem, zůstává záhadou. Přístupné jsou jen trosky plánové dokumentace v její pozůstalosti uložené v archivu Národního muzea v Praze. Podíl na tradici zkoumání našich hradů jí však nelze upřít. Na položené základy navazuje i současné bádání, opírající se hlavně o archeologické a stavebněhistorické výzkumy. Klade důraz na vyčerpávající pohled na hrad jako organismus vyznačující se řadou funkcí, jež se odrážejí i ve vybavení objektu, stavebněhistorickém vývoji, jeho uměleckohistorickém ztvárnění až po dispozičně skladebné řazení. Zkoumá i širší vztahy, které postihují přírodní poměry staveniště, postavení stavebníka v rámci společnosti, vztahy k bezprostřednímu okolí, regionu, ale i širší politickohospodářský vývoj. Důležitost archeologických výzkumů se prokázala zejména na Rokštejně (ved. Z. Měřínský), v Lelekovicích (J. Unger obr. 3) a řadě hradů jihovýchodní Moravy (J. Kohoutek). Obr. 3: Lelekovice příklad celkové půdorysné dokumentace z archeologického výzkumu hradu (podle J. Ungera). 13

12 SLOVNÍK Slovník hradů a zámků je uspořádán abecedně. Případné další používané názvy jsou uvedeny v závorkách, kde je upřesněn okres, ve kterém se objekt nachází. Jiné názvy jsou do katalogu rovněž zařazeny vždy s odkazem na obsažné heslo. AUERŠPERK (Žďár nad Sázavou) nepříliš výrazná zřícenina rozsáhlého raně gotického hradu v záhybu říčky Bystřice u Dvořiště. Patřil ke trojici hradů vystavěných v samém centru území rodu zubří hlavy pozdějších Pernštejnů příslušníky jednotlivých rodových větví. Na listině z roku 1325 je zmíněn v predikátu Jimrama, ale ten byl tehdy již nějakou dobu nebožtíkem. Archeologickými nálezy je datován již do druhé poloviny 13. století. Protože pisatel Žďárské kroniky uvádí, že na konci tohoto století sídlil Jimram na Bystřici, nemůžeme vyloučit, že se hrad, podobně jako blízké městečko, původně jmenoval podle říčky. K módnímu přejmenování hradu zřejmě došlo po plném prosazení rodové erbovní legendy (něm. Auer, Auerochs je zubr). Obdobná změna názvu nepochybně proběhla u dalšího rodového hradu, jen 2 km zdáleného Zubštejna (Zubrštejna). Přes pokročilý rozpad zdiva je původní Obr. 75: Aueršperk ideální rekonstrukce (podle P. Šimečka - upraveno). 77

13 rozvrh hradu dost zřetelný. Rozkládá se napříč trojúhelníkové ostrožny, jejíž poměrně široké sedlo na přístupové straně bylo využito lehce opevněným předpolím. Za ním byla dlouhá šíje překopána mohutným příkopem oproti hradu až 13 m hlubokým. Z vytěženého materiálu byl před příkopem navršen val mírně prohnutý ve směru přístupu, mezi jehož západním koncem a strání k řece vedla příjezdová cesta. Dále musela projít pozoruhodným obdélným stavením vybíhajícím z hradního hřebene a zapojeným ve výši patra do obranného systému parkánů kolem hradního jádra. V jeho čele stojí dodnes zbytek válcového bergfritu s vnějším průměrem 9,8 m a síle zdi téměř 3,5 m. Před něj vystupoval směrem k cestě skalnatý jazyk se stavbou nejasné podoby. Dá se předpokládat, že byla jakousi analogií pětiboké vysunuté věže, jejíž zbytky jsou patrné na opačném (východním) ukončení hradního hřebene. Po průchodu branskou budovou pokračovala cesta po hraně svahu až na severní konec ostrožny, kde se v ostrém úhlu zalomila, prošla dvěma parkány a přihrádkem jádra a konečně vstoupila do nádvoří. V něm jsou základy dvojprostorového paláce, jediné zřetelné kamenné obytné budovy hradu. Další zástavba byla asi dřevěná. Původní hrad bergfritového typu byl jistě již v v průběhu 14. století rozšiřován. Vzhledem k poměrně brzké době zániku byl opuštěn snad ještě před husitskými válkami je zajímavý rozsah a složitost jeho fortifikací. Několik hradebních pásů, vysunutá opevnění a hrazené předpolí umožňující bezpečné utáboření větší vojenské družiny svědčí o reakci na nejistou politickou situaci a bouřlivé poměry předhusitského období. (Obr. 75). BARTOŠOVICE (Nový Jičín) značně účelově zmodernizovaný nepamátkově využitý zámek složitého ( a ne zcela jasného vývoje) ve středu obce. Nejstarší je západní křídlo nad potokem, snad na místě tvrze doložené na konci 15. století. Z renesanční přestavby za Sedlnických z Choltic údajně pochází portál dveří datovaný rokem 1583, ale sídlo bylo při příležitosti prodeje Podstatským z Prusinovic v roce 1616 nadále charakterizováno jako tvrz. Náhrobky držitelů z období pozdní gotiky a renesance tvoří mimořádný soubor přemístěný na počátku našeho století ze zbořeného kostela do nového. Za Podstatských, kteří statek drželi více než 150 let (až do roku 1768), bylo sídlo rozšířeno přístavbou dvou raně barokních křídel. Jejich vzhled byl několikrát pozměněn. O úpravách svědčí znaková deska Jana Taafeho a jeho ženy Marie, rozené hraběnky Chotkové, z roku 1769, která je sekundárně osazena v průjezdě. Poslední významnější přestavbou z let nabyl zámek historizující podoby s pseudorenesančními a pseudobarokními prvky. Tehdy byl naposledy upraven také nevelký park, který objekt obklopuje. BAŠTA viz NOVÝ ŠAUMBURK BATELOV (Jihlava) komplex sídla v rovině na severním okraji městečka obsahuje tzv. nový a starý zámek, na nějž navazuje hospodářský dvůr. Chybějící průzkumy nedovolují definitivní závěry, ale podle umístění kamenické výbavy a trvalé pozornosti věnované novému zámku se jeví jako původní renesanční tvrz kratší z jeho dvou křídel. Supraporta se jménem Jiřího Čížovského z Čížova a vročením 1586 datuje přestavbu tvrze, jejímž pozůstatkem jsou místnosti v přízemí, které jsou vybaveny valenými klenbami s lunetami. Podobně desky Odkolků z Újezdce z roku 1681 svědčí o úpravách v této době. Tehdy, nebo v polovině 18. století, bylo přistavěno delší křídlo a celek byl klasicistně a moderně upravován. Starý zámek tvoří patrová, v jádru pozdně renesanční architektonicky nevýrazná dvojkřídlá budova, která je součástí dvora. BÍLÁ LHOTA (Olomouc) prostá zámecká stavba v nevelkém, ale dendrologicky hodnotném parku, který je proto využit jako veřejně přístupné arboretum. Nahradila gotickou tvrz, která se připomíná roku 1437 a z níž zřejmě pochází kamenný relikt zdiva v její bezprostřední blízkosti. Čtyřkřídlý patrový zámek s převážně klasicistními a novodobými fasádami měl složitější vývoj, jenž 78

14 však pro chybějící průzkum nelze v úplnosti postihnout. O renesančním původu východního křídla svědčí tři dvojice sdružených oken v patře. Také jižní křídlo zřejmě pochází z období Jana Záviše Bítovského ze Slavíkovic (+ okolo 1570). Portál se znakovou deskou je druhotně umístěn v průjezdu. Obr. 76: Bílá Lhota situace zámku a arboreta (podle K.Hiekeho). O charakteru objektu vypovídá zpráva o prodeji Hochbergům z Hennersdorfu v roce 1720, kdy se ještě stále jmenuje tvrzí. Noví majitelé ho do poloviny 18. století rozšířili do dnešní velikosti, ale definitivní podobu získal za Jana Alberta Speila z Ostheimu na přelomu 18. a 19. století. Novodobé úpravy byly vesměs na škodu a brizolitová fasáda v nádvoří patří přímo k odstrašujícím příkladům péče o památky. Arboretum v dnešní podobě je dílem Quida Riedla z druhé čtvrtiny našeho století. (Obr. 76). BÍLKOV (Jindřichův Hradec) nepatrné zbytky středověkého hradu pohlceného zástavbou obce. Byl hlavním sídlem Ranožírovců, významného panského rodu s erbem parohu. Stál na dlouhé, nevysoké, ale strmé ostrožně v záhybu Vápovky a patřil k nejstarším na Moravě. Podle Bílkova se 1238 psal Ratibor a od roku 1253 jeho bratr Smil, věrný stoupenec krále Přemysla Otakara II. a jedna z nejvýznamnějších osobností jeho doby. Za něho již nepochybně existoval raně gotický hrad za širokým příkopem na konci ostrožny. Kamenné zdivo však vystupuje na povrch jen ojediněle a při náhodných výkopech, a není možné se vyslovit k jeho dispozici a podobě. Terénní situace je složitá, neboť ostrožna je překopaná několikrát a starší sídlo mohlo stát uprostřed v místě statku Na baště nebo u románsko-gotického kostela sv. Jana Křtitele při kořenu ostrožny. Bez provedení podpovrchových průzkumů nebude možno dojít ke spolehlivým závěrům. Ani historických zpráv o hradě není mno- Obr. 77: Bílkov celková situace hradu a kostela sv. Jana Křtitele (černě staré zdivo, šrafovaně zídky nejasného stáří). 79

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

David Mikoláš (2013)

David Mikoláš (2013) David Mikoláš (2013) Typologie pramenů 1. Písemné prameny 2. Kartografické prameny 3. Ikonografické prameny 4. Plány 5. Hmotné prameny 6. Další informativní prameny 2 1. Písemné prameny 1. 1 Prameny diplomatického

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Panská sídla západních Čech Plzeňsko Tomáš Karel, Luděk Krčmář. České Budějovice 2006

Panská sídla západních Čech Plzeňsko Tomáš Karel, Luděk Krčmář. České Budějovice 2006 Panská sídla západních Čech Plzeňsko Tomáš Karel, Luděk Krčmář České Budějovice 2006 PANSKÁ SÍDLA ZÁPADNÍCH ČECH Plzeňsko Tomáš Karel, Luděk Krčmář OBSAH ÚVOD 9 ENCYKLOPEDICKÁ ČÁST 13 VYSVĚTLIVKY ZKRATEK

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 20. 12. 2011 Mgr. Jan Havrda PhDr. Jaroslav Podliska, Pd.D. 1 1) Základní situace Celý areál Klementina

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA představení společnosti Jsme silnou, dynamickou společností a spolehlivým partnerem na trhu gastronomie. Svým zákazníkům i obchodním partnerům nabízíme široké portfolio produktů,

Více

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště Rozsáhlý areál barokního valdštejnského zámku nalezneme v severní části Mnichova Hradiště. Státní zámek Mnichovo Hradiště je dnes Národní kulturní památkou a patří k němu i bývalý

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Diplomant: Bc. Mária Kvašovská (nar. 2. 8. 1988) Diplomový úkol (téma): Obnova areálu hradu Házlov

Diplomant: Bc. Mária Kvašovská (nar. 2. 8. 1988) Diplomový úkol (téma): Obnova areálu hradu Házlov ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Thákurova 9, 166 34 Praha 6 Hodnocení diplomové práce: Diplomant: Bc. Mária Kvašovská (nar. 2. 8. 1988) Diplomový úkol (téma): Obnova areálu hradu Házlov Vedoucí diplomového

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

Gotika nejvýznamnější památky u nás

Gotika nejvýznamnější památky u nás Gotika nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: únor 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

R O Z H O D N U T Í :

R O Z H O D N U T Í : č.j. 1085-90 ze dne 20. srpna 1990 Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma národní kulturní památky Malá pevnost s Národním hřbitovem se souborem nemovitých kulturních památek v historickém jádru

Více

\.- NÁRODNí PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNí ODBORNÉ PRACOViŠTĚ STŘEDNíCH ČECH V PRAZE

\.- NÁRODNí PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNí ODBORNÉ PRACOViŠTĚ STŘEDNíCH ČECH V PRAZE ~~ \.- NÁRODNí PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNí ODBORNÉ PRACOViŠTĚ STŘEDNíCH ČECH V PRAZE Mě s t ský úřad Vlašim odbor životního prostředí úsek státní památkové péče Jana Masaryka 302 258 14 Vlašim Váš dopis č.

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_39 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři 2007 Na přání zástupců

Více

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 1972 generální konference UNESCO přijala v Paříţi Úmluvu o ochraně světového

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Objekty v minulosti převážně zestátněné a zdevastované, po restitucích bez zázemí (zdroje financí) rozebrané a ponechané náhodě

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název: Oblast: Autor: Číslo: Kraj Vysočina Zeměpis Mgr. Věra Sklenářová VY_32_inovace_Z78_15 Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení, doplnění a aktualizaci učiva geografie krajů ČR Tento materiál

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. ZE1ACZEZ06DT Systémový projekt KVALITA I 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání MOSTY A MĚSTA ZEMĚPIS ZŠ Testový sešit obsahuje 14 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE PROTOKOL O JEDNÁNÍÍ POROTY Lazaretní 13, 615 00 Brno 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1.1. Název veřejné zakázky: Soutěž o návrh Novostavba transfúzního oddělení a centrální tkáňové

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚZEMNÍ VÝVOJ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 PO SOUČASNOST

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚZEMNÍ VÝVOJ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 PO SOUČASNOST UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Aplikace geoinformatiky v sociální geografii ÚZEMNÍ VÝVOJ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 PO SOUČASNOST

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Naleziště po činnosti mlýna na kobaltovou rudu a přilehlé sklárny u Horní Blatné

Naleziště po činnosti mlýna na kobaltovou rudu a přilehlé sklárny u Horní Blatné Naleziště po činnosti mlýna na kobaltovou rudu a přilehlé sklárny u Horní Blatné Michal Gelnar V muzeu v Nejdku byly v roce 2005 v regionální expozici vystaveny reprodukce dvou map. První je nedatovaná

Více

Hvězdičkou (*) jsou označena sídla hodnotnější, třemi (***) nejhodnotnější. KADAŇSKO

Hvězdičkou (*) jsou označena sídla hodnotnější, třemi (***) nejhodnotnější. KADAŇSKO Urbanistické hodnoty ÚAP Kadaň popis jevů zpracoval Bc. Jan Hanzlík, NPÚ ú. o. p. Ústí nad Labem Hvězdičkou (*) jsou označena sídla hodnotnější, třemi (***) nejhodnotnější. KADAŇSKO Blov Dochované urbanistické

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty Výroční zpráva za rok 2013 Zpráva o činnosti OS za rok 2013 Činnost OS pro záchranu hradu Kostomlaty vycházela výhradně z plnění společně stanoveného Plánu aktivit 2013, jež je součástí naší VIZE 2018.

Více

ARCHITEKTURA DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ

ARCHITEKTURA DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ ARCHITEKTURA DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE Existují různé významy pojmu galerie: 1. Dlouhá chodba na ochoz zevně nebo uvnitř budovy ve výši patra, v renesančních

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

PROMĚNY HISTORICKÉ ARCHITEKTURY VENKOVA

PROMĚNY HISTORICKÉ ARCHITEKTURY VENKOVA PROMĚNY HISTORICKÉ ARCHITEKTURY VENKOVA BAROKNÍ DVŮR BOROTÍN Milan Tejnor TAKELOT s.r.o. Statek Blažejovice 19.2.2015 https://www.facebook.com/bd.borotin AGENDA BAROKNÍ DVŮR BOROTÍN ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE DOLNÍ VĚSTONICE

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE DOLNÍ VĚSTONICE STRATEGICKÝ PLÁN OBCE DOLNÍ VĚSTONICE Obsah dokumentu 1. Historie obce... 3 2. Metodika zpracování strategického plánu... 3 3. Současný stav obce... 4 3.1 SWOT analýza... 5 3.2. Strategické cíle a postup

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Projekt záchrany kostela sv. Filipa a Jakuba v Mnichovicích

Projekt záchrany kostela sv. Filipa a Jakuba v Mnichovicích Příloha 2: Zadávací dokumentace Zadavatel: Římskokatolická farnost Čechtice nám. Dr. Tyrše 64 257 65 Čechtice IČ: 61660205 Odpovědná osoba: P. Mgr. Zdzislaw Ciesielski tel.: 723 913 729 e-mail: rkfcechtice@centrum.cz

Více

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Rezidence AURUM Na pláni, Praha 5 - Smíchov STUDIE PROSLUNĚNÍ A DENNÍHO OSVĚTLENÍ Vypracovala: Ing. Daniela Bošová, Ph.D. Spolupráce:

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Seznam Braniborská brána v Berlíně (klasicismus) Budova Kapitolu ve Washingtonu DC (klasicismus) Stavovské divadlo v Praze (klasicismus)

Více

Plagiátorství Tento materiál je použitelný pro aktivitu: Určování druhů plagiátorství.

Plagiátorství Tento materiál je použitelný pro aktivitu: Určování druhů plagiátorství. orství Tento materiál je použitelný pro aktivitu: Určování druhů plagiátorství. Klonování Drobné úpravy Jednou z výrazných dominant města Brna je dnes poněkud strohá silueta hradu Špilberka. Jeho původní

Více

r o z h o d n u t í :

r o z h o d n u t í : Okresní národní výbor, odbor kultury, Litoměřice č.j. 1086-90, ze dne 20.8.1990 R O Z H O D N U T Í o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Ú š t ě k. Okresní národní výbor,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

NE-KONEČNÉ Daniela Halová

NE-KONEČNÉ Daniela Halová NE-KONEČNÉ Daniela Halová Ateliér konceptuální tvorby, VI.ročník Akademický rok 2010/2011 Vedoucí diplomové práce: prof. Miloš Šejn Oponent: Ivan Pinkava Úvod Cílem, k němuž směřuje veškerý život, je smrt.

Více