ZPRAVODAJ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Z OBSAHU: DEBATA O VISEGRÁDSKÉM FONDU TÉMATICKÉ INSPEKCE ČŠI MATEŘINKA 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Z OBSAHU: DEBATA O VISEGRÁDSKÉM FONDU TÉMATICKÉ INSPEKCE ČŠI MATEŘINKA 2007"

Transkript

1 ZPRAVODAJ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Z OBSAHU: DEBATA O VISEGRÁDSKÉM FONDU TÉMATICKÉ INSPEKCE ČŠI MATEŘINKA 2007 PODPORA PROJEKTŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ JAK ČELIT NEDOSTATKU VODY? ÚNOR 2007

2 OBSAH Informace 3 Z Libereckého kraje 3 Z resortu školství 4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana 9 Akce pro školy a školská zařízení 14 Volný čas dětí a mládeže 16 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 23 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje 23 Národní institut pro další vzdělávání 29 Středisko ekologické výchovy Divizna 29 Ostatní 30 Granty a dotace 33 Liberecký kraj 33 Česká republika 34 Evropská unie 34 Soutěže 36 Garantované MŠMT 36 Ostatní 37 Zaměstnání ve školství 45 Zájemci o zaměstnání 45 Volná pracovní místa 48 Nabídka nepotřebného majetku 51 ZPRAVODAJ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Redakce: Tomáš Pokorný & Leoš Křeček Adresa: Krajský úřad Libereckého kraje odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu U Jezu 642/2a, Liberec 2 Vychází: URL: Příspěvky zasílejte: Uzávěrka březnového čísla:

3 INFORMACE Z LIBERECKÉHO KRAJE DEBATA O MOŽNOSTECH VYUŽITÍ MEZINÁRODNÍHO VISEGRÁDSKÉHO FONDU Resort regionálního a hospodářského rozvoje pořádá debatu o možnostech využití programů Mezinárodního visegrádského fondu pro studenty, zástupce médií a nevládních organizací ČR v pondělí 19. února v hodin v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje. Debatu zahájí pan Petr Skokan, hejtman Libereckého kraje. Debaty se zúčastní pan René Kubášek, český zástupce při Mezinárodním visegrádském fondu, a RNDr. Vít Příkaský, člen rady pověřený vedením rezortu hospodářského a regionálního rozvoje. Mezinárodní visegrádský fond (IVF) je organizace založená v roce 2000 vládami zemí Visegrádské čtyřky (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko), která prostřednictvím grantů a stipendijních programů podporuje každoročně stovky projektů především v oblasti kultury, vzdělání, vědy, podpory turistiky či výměny mládeže. Tématem prezentace bude struktura a fungování IVF a možnosti využití grantových a stipendijních programů IVF v návaznosti na navýšení prostředků fondu od roku 2007 na 5 mil. ročně. Potvrďte, prosím, svoji účast do 15. února 2007 na níže uvedené kontakty: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2, tel.: nebo PRO ŠKOLNÍ JÍDELNY: HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STRAVOVACÍ SLUŽBY Ve Sbírce předpisů ČR, částka 189/2006 byla zveřejněna vyhláška č. 602/2006 Sb., (ze dne s účinností od ) kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. Tato vyhláška upravuje: 1. V návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství: některé podmínky uvádění pokrmu do oběhu některé podmínky značení pokrmů základní podmínky pro přípravu a podávání pokrmů v rámci zdravotních a sociálních služeb způsob stanovení kritických bodů a jejich evidenci postup při odběru a uchovávání vzorků vyrobených pokrmů zásady osobní a provozní hygieny pro výkon činností epidemiologicky závažných 2. Minimální hygienické požadavky a zásady pro provozování stravovacích služeb, minimální požadavky na provozovny stravovacích služeb a mikrobiologické požadavky na potraviny stanoví přímo použitelné předpisy Evropských společenství. Info: Monika Obajdinová ÚNOR 2007 STRANA 3 Z 53

4 Z RESORTU ŠKOLSTVÍ INFORMACE MŠMT K PRACOVNÍ DOBĚ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V souvislosti s nabytím účinnosti nového zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) se objevují nejasnosti ohledně pracovní doby pedagogických pracovníků, resp. jejich přítomnosti na pracovišti. Jednoznačně by proto mělo zaznít, že úprava v dosavadním zákoníku práce (zákon č. 65/1965 Sb.) byla de facto úplně stejná jako v zákoníku novém, to znamená, že i podle této právní úpravy byl zaměstnanec povinen být na začátku pracovní doby již na svém pracovišti a odcházet z něho až po skončení pracovní doby. Dosavadní Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení, č.j.: / , který neměl povahu obecně závazného právního předpisu (vyhlášky), sice stanovil, v kterých případech je přítomnost pedagogických pracovníků na pracovišti nezbytná, ale toto ustanovení rozhodně nemohlo být interpretováno tak, že stanovilo pro pedagogické pracovníky nějakou výjimku oproti obecné úpravě v zákoníku práce. Něco podobného v podzákonné normě totiž stanovit ani nelze, a i kdyby takové ustanovení v pracovním řádu upraveno bylo, bylo by pro rozpor se zákoníkem práce neplatné. Naopak nový zákoník práce dává řediteli školy nebo školského zařízení díky 2 odst. 4 možnost povolit pedagogickému pracovníkovi výkon prací souvisejících s přímou pedagogickou činností i na jiném s ním dohodnutém místě, a to na jeho náklady a jeho odpovědnost. Pedagogičtí pracovníci tak využívali v podstatě jakéhosi zvykového práva, které nemělo oporu v žádném obecně závazném právním předpisu a bylo tolerováno ministerstvem a také kontrolními orgány. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodně nechce toto právo pedagogům upřít, pouze se svými partnery hledá nejvhodnější způsob, jak tento problém řešit. V připravované vyhlášce, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení, bude blíže rozvedeno ustanovení 2 odst. 4 zákoníku práce. MŠMT se dále pokusí prosadit změnu zákona o pedagogických pracovnících, která by samostatně upravila pracovněprávní vztahy pedagogických pracovníků odchylně od zákoníku práce, který jako obecná norma nemůže zohledňovat specifika jednotlivých profesí. S ohledem na výše uvedené je proto možno konstatovat, že na dosavadní praxi není nutné od 1. ledna 2007 nic měnit. Odkaz: Info: Ing. Petr Špirhanzl, náměstek ministryně ZÁVĚRY TÉMATICKÝCH ŠETŘENÍ ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE Česká školní inspekce zveřejnila souhrnné zprávy o tématických inspekcích ve školním roce 2005/2006, a to v následujících oblastech (zároveň zveřejňujeme ve zpravodaji závěry těchto inspekcí): PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA STŘEDNÍ ŠKOLE Naprostá většina dotázaných žáků ZŠ uvádí, že se přihlásili na střední školu, která je buďto velice blízká, anebo zcela odpovídá jejich zájmům a že při výběru střední školy měli dostatek informací o přijímacím řízení. Potřebné informace získávali většinou v základních školách, nejčastěji od výchovných poradců a částečně také od třídních učitelů. Za významný zdroj informací považují webové stránky středních škol nebo osobní návštěvu ve střední škole. Při výběru střední školy se dotázaní žáci rozhodovali většinou společně s rodiči nebo také sami. Víc než polovina uvádí, že toto jejich rozhodování neovlivnila nová skutečnost, že v prvním kole přijímacích řízení bylo možno podat pouze jednu přihlášku. Avšak tvrzení, že si nevybírali střední školu s vyšší pravděpodobností přijetí, uvedlo pouze 42 %. Porovnání obou cílových skupin dotazníkového šetření ukázalo, že se ve sledované problematice orientovali a následně jednali podobně. Liší se, třeba i významně, pouze v jednotlivostech, které však tuto shodu podstatně nenarušují. Na základě výsledků dotazníkového šetření lze usuzovat, že většina ředitelů přijala změny v přijímacím řízení kladně. Nový systém více vyhovuje potřebám školy, je spravedlivější a transparentnější. Školy také méně administrativně zatěžuje. Není limitován počet kol přijímacího řízení. Šetření také potvrdilo, že nenastal hromadný odliv zájmu uchazečů o studium na prestižních gymnáziích a odborných školách. Odkaz: ÚNOR 2007 STRANA 4 Z 53

5 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOL Oproti stavu zjištěnému v letech 2004 a 2005 došlo jen k nevýraznému rozvoji vlastního hodnocení škol, a to spíše v předškolním vzdělávání a na 1. stupni základní školy. Většina ředitelů škol se vlastním hodnocením zabývá, jejich přístup však není systematický. Školy postrádají standardizované diagnostické a evaluační nástroje pro hodnocení ostatních oblastí vzdělávání kromě jeho výsledků, kde se orientují na testování žáků externími zadavateli a zpracovateli. Zjištěné výsledky žáků v testech však většinou nevedou k vyhodnocování účinnosti vzdělávacích strategií a k opatřením v dalším vzdělávání pedagogů. Kritéria hodnocení často nejsou jasně stanovena, tzn. školy svá zjištění neporovnávají s žádnou referenční soustavou. U mladších věkových skupin žáků se školy zaměřují spíše na sledování jejich individuálního rozvoje, zatímco u starších věkových skupin se vlastní hodnocení soustřeďuje na formální výsledky vzdělávání, tj. na úspěšnost žáků v přijímacím řízení. Odkaz: VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Tematické šetření v základních a středních školách prokázalo, že vzrůstá zájem žáků a jejich zákonných zástupců o výuku cizích jazyků, jednoznačně dominuje volba angličtiny, rozšiřuje se možnost volby dvou jazyků. Další rozvoj této oblasti vzdělávání může podpořit podstatně nižší fluktuace učitelů cizích jazyků, růst podílu škol s týmovou spoluprácí těchto učitelů a posílení funkčnosti vlastního hodnocení. Zvláštní význam má rozvoj mezinárodní spolupráce a zapojení do projektů. Více pozornosti je nutné věnovat zajištění návaznosti výuky při přechodu ze základních škol na střední. Zvláště odborné školy by měly postupně zavádět výuku předmětů v cizím jazyce. Ve školách je potřebné vytvářet podmínky k intenzivnějšímu využívání rodilých mluvčích. Vzdělávací systém by měl zásadně řešit aktuální problém nedostatečné přípravy učitelů k práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami při výuce cizích jazyků. Odkaz: PROJEKT HODINA Ředitelé všech 118 inspektovaných škol respektovali nařízení MŠMT zvýšit celkový počet hodin v 7. ročnících o 1 vyučovací hodinu k 1. září Postupovali při tom v souladu s pravidly projektu Hodina, k reálnému zvýšení týdenního počtu hodin došlo u všech žáků 7. ročníků inspektovaných škol. Většina ředitelů škol využila Projekt Hodina k lepší spolupráci učitelů ve školách a k tvorbě dokumentů, které v různé míře směřovaly k podpoře kurikulární reformy. Zejména učitelé vyučující v navýšených hodinách byli vedeni k zapracování problematiky rozvoje klíčových kompetencí žáků do plánů učiva příslušných volitelných předmětů. Projekt Hodina také přispěl k lepší spolupráci škol s rodiči, k rozvoji praktického a činnostního charakteru výuky, k rozvoji schopností a dovedností žáků při práci s informačními a komunikačními technologiemi, k širšímu chápání sounáležitosti člověka a přírody. Zaznamenány byly i multiplikační efekty projektu. Finanční prostředky jsou školami čerpány v souladu s pravidly projektu a platnou legislativou. U kontrolovaných osob byla dodržena účelovost využívání finančních prostředků. Veškeré vyplacené finanční prostředky byly použity na platy, sociální pojištění, všeobecné zdravotní pojištění a na příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb. Odkaz: VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Podstatná část cizinců, kteří již prokazují dobrou znalost českého jazyka, může být bez větších problémů zařazena do výuky. Žáci, kteří český jazyk dostatečně neovládají, většinou nepocházejí z členských států Evropské unie a nevztahuje se na ně poskytování bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání zajišťované krajskými úřady podle 20 odst. 5 písm. a) školského zákona. Tuto přípravu, stejně jako podporu výuky mateřského jazyka a kultury země původu, využíval minimální počet cizinců. Ředitelé škol většinou vhodně delegovali kompetence ve vzdělávání cizinců a multikulturní výchovy, často však tyto oblasti opomíjeli při stanovení koncepčních záměrů a při vyhodnocování výsledků vzdělávání. Z pedagogických pracovníků, kteří ve školním roce 2005/2006 ve sledovaných školách učili cizince, bylo pouze 58,3 % schopno se v počáteční fázi výchovně-vzdělávacího procesu s příslušnými žáky domluvit. Další vzdělávání pedagogických pracovníků v cizích jazycích bylo ve školách podporováno a využíváno, vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy nebylo ve většině škol běžné. Pouze dvě z navštívených škol disponovaly nadstandardním materiálním vybavením pro výuku cizinců. ÚNOR 2007 STRANA 5 Z 53

6 Začleňování cizinců do života školy včetně rychlého dosažení schopnosti komunikovat v českém jazyce bylo označeno za bezproblémové ve většině navštívených škol. Cizinci mají ve srovnání s českými žáky rovné postavení a školy a školy jim poskytují řadu příležitostí k rozvoji jejich osobnosti. Multikulturní výchova byla ve školách většinou realizována, ale bez systematického plánování a evaluace. Odkaz: JSOU DÍVKY/ŽENY I CHLAPCI/MUŽI ZOBRAZOVÁNI JAKO STEJNĚ KOMPETENTNÍ, STEJNĚ DŮLEŽITÍ, POČETNĚ SROVNATELNĚ ZASTOUPENÍ? Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zadalo projekt Posuzování genderové stereotypnosti učebnic, jehož realizátorkami se staly Mgr. Jana Decarli Valdrová, Dr., Mgr. Irena Smetáčková- Moravcová a PhDr. Blanka Knotková, PhD. Tento projekt je spolu s analýzou učebnic, uskutečněnou Výzkumným ústavem pedagogickým, jedním z prvních projektů většího rozsahu, které se v ČR zabývají problematikou rovných příležitostí mužů a žen v učebnicích. Dílčím výstupem projektu je pomůcka pro posuzování genderové korektnosti učebnic, která ačkoli se týká zejména jejich tvůrců může být podnětná i pro pedagogy. Odkaz: NOVÉ PUBLIKACE NÁRODNÍHO ÚSTAVU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NÚOV vydal a na svých webových stránkách zveřejnil tři nové publikace: Otázky a přístupy v celoživotním kariérovém poradenství v komparativním pohledu, aktuální témata jeho dalšího rozvoje zaměřenou na reflexi vybraných aspektů poradenských systémů v kontextu mezinárodní diskuse o roli a zaměření poradenství v oblasti podpory celoživotního učení a zaměstnatelnosti Předčasné odchody mladých lidí ze středního vzdělávání zabývající se jejich rozsahem, hlavními problémy, příčinami a možnostmi prevence Sociální aspekty dlouhodobé nezaměstnanosti mladých lidí s nízkou úrovní vzdělání, což je výstup ze šetření mladistvých, kteří jsou po ukončení základní školy evidováni jako uchazeči o zaměstnání na úřadech práce v ČR Odkaz: VÝUKOVÝ A VZDĚLÁVACÍ SW V ROCE 2007 MŠMT sděluje školám i dodavatelům výukových programů, že od 1. ledna 2007 je zastavena evaluace (registrace) všech programů na evaluačním webu z důvodu nepřidělení finančních prostředků na aktivity SIPVZ pro rok 2007 je od 1. ledna Seznam titulů registrovaných do konce roku 2006 je zveřejněn na webových stránkách MŠMT v sekci Vzdělávání/SIPVZ. Odkaz: TERMÍNY JEDNÁNÍ AKREDITAČNÍ KOMISE PRO VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ledna března dubna června září října listopadu 2007 V případě, že nebude dostatek vzdělávacích programů k projednání, bude termín zkrácen, popř. zrušen. Odkaz: ÚNOR 2007 STRANA 6 Z 53

7 PRÁVNÍ VÝKLADY 1/2007 MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MŠMT zveřejnilo první právní výklady tohoto kalendářního roku. Obsahuje dva výklady týkající se následujících záležitostí: 1) stanovisko k ustanovení 65 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve vztahu k nabytí účinnosti zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (znění je uvedeno níže) a 2) rozhodování o výši příspěvku na úhradu péče poskytované dětem nebo nezletilým osobám v zařízeních od 1. ledna Odkaz: STANOVISKO K USTANOVENÍ 65 ODST. 3 ZÁKONA Č. 561/2004 SB., O PŘEDŠKOLNÍM, ZÁKLADNÍM, STŘEDNÍM, VYŠŠÍM ODBORNÉM A JINÉM VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLSKÝ ZÁKON), VE VZTAHU K NABYTÍ ÚČINNOSTI ZÁKONA Č. 262/2006 SB., ZÁKONÍK PRÁCE Podle ustanovení 65 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se na žáky při praktickém vyučování vztahují některá ustanovení zákoníku práce; mimo jiné také ta ustanovení, která upravují týdenní pracovní dobu. Je tedy povinností právnické osoby vykonávající činnost školy či školského zařízení, uskutečňuje-li se praktické vyučování ve škole či školském zařízení, nebo fyzické či právnické osoby, uskutečňuje-li se praktické vyučování na jejich pracovištích, aby vždy zajistily dodržení ustanovení 65 odst. 3 školského zákona, potažmo tedy ustanovení platného a účinného zákoníku práce. V souladu s ustanovením 65 odst. 3 školského zákona, resp. v návaznosti na něj s ustanovením 79 odst. 2 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., může žák mladší 18 let vykonávat odborný výcvik nejvýše 30 hodin týdně a zároveň doba odborného výcviku v jednotlivém dni nesmí přesáhnout 6 hodin. Žák konající odborný výcvik tedy může v jednotlivém dni být na pracovišti, kde odborný výcvik koná, nejvýše 6 hodin, aby byly splněny podmínky právních předpisů. Podmínka, že žák, který koná odborný výcvik může být na pracovišti vždy nejvýše 6 hodin denně, vyplývá z ustanovení 78 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., v němž je stanoveno, že pracovní dobou je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele, což se podle ustanovení 65 odst. 3 školského zákona vztahuje i na žáky při praktickém vyučování. Dále podle vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění vyhlášky č. 374/2006 Sb., platí, že organizaci teoretického vyučování ( 11) a odborného výcviku ( 13) stanoví ředitel školy, a to podle zásad uvedených v příslušných ustanoveních vyhlášky. Ředitel školy musí při stanovování organizace (jak teoretického, tak praktického) vyučování dodržet podmínky vztahující se k počátku a konci vyučování a maximální délce vyučování v jednom dni. Současně též musí při stanovení organizace vyučování dodržet platné učební osnovy daného oboru vzdělání. Dále lze uvést, že právní předpisy ve svých ustanoveních nevylučují kombinaci teoretického vyučování a odborného výcviku v jednom dni. V této souvislosti je však potřeba zdůraznit, že teoretické vyučování a odborný výcvik musí být od sebe zřetelně odděleny, neboť žák může být na pracovišti, na kterém vykonává odborný výcvik maximálně po dobu 6 hodin denně, aby byly dodrženy podmínky 65 odst. 3 školského zákona či nedocházelo k obcházení tohoto ustanovení. Ředitel školy odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání v souladu se školským zákonem ( 164 odst. 1 písm. b) školského zákona), a proto odpovídá i za dodržení ustanovení 65 odst. 3 školského zákona. Ředitel školy může nastalou situaci ve vztahu k pedagogickým pracovníkům řešit zejména vhodnou organizací práce, resp. odborného výcviku (např. sníží rozsah přímé pedagogické činnosti pedagogického pracovníka na další pololetí školního vyučování, jak mu to umožňuje ustanovení 23 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů; určí žákům konajícím odborný výcvik odlišný (postupný) nástup na pracoviště, na kterém se odborný výcvik koná a zajistí jeho konání v nejvýše povolené délce. Žáci se tak nebudou účastnit odborného výcviku všichni najednou a tím zároveň dojde k efektivnějšímu odbornému výcviku žáků, neboť se jim učitel odborného výcviku bude moci více věnovat, budou-li konat výcvik postupně v menších skupinách.). Odkaz: ÚNOR 2007 STRANA 7 Z 53

8 NABÍDKA PARTNERSTVÍ MEZI ČESKÝMI ŠKOLAMI A ŠKOLAMI V PROSTORU KOSOVA, KDE PŮSOBÍ ČESKÁ MISE KFOR V rámci zlepšování úrovně a stavu místní společnosti a vzájemné důvěry mezi mezinárodními organizacemi působícími v prostoru Kosova a místním obyvatelstvem, přišlo vojenské velení KFOR - G9 (civil-military co-operation group) s projektem na dlouhodobou podporu místního školství za podpory jednotlivých států působících v misi KFOR. Tento nový systém by měl umožnit nepřerušovanou podporu jednotlivých škol, i když se jednotlivé prvky velení KFOR budou měnit. Prvky LMT (liaison and monitoring terms) vytipují a zmapují školy v Kosovu, které by měli o takovou dlouhodobou spolupráci a podporu zájem. Zároveň kontaktují svoje domovské jednotky a instituce, které mohou vyhledat odpovídající protějšky v jejich zemi (Česká republika). Tyto kontakty budou zpětně předány na G9, které zařídí vzájemný kontakt. V rámci podpory a spolupráce by se poté jednalo zejména tyto aktivity: Pravidelné vzájemné dopisování či posílání obrázků s nějakou klíčovou myšlenkou. Internetové spojení mezi školami, tvorba stránek atd. Poskytování školních potřeb pro Kosovské školy (ty budou rozdány v prostoru činnosti českých jednotek) Vyměňování vzájemných znalostí mezi dětmi a studenty z různých zemí o jejich životě, škole, prostředí kde žijí (fotografické soutěže, krátké příběhy ) Možnost komunikace v mezinárodním jazyce angličtina Případně zabezpečit krátkou návštěvu, stáž v České republice Samozřejmě je tu další prostor na vzájemnou spolupráci, která záleží jen na představivosti jednotlivých škol a jejich žáků. Cílová skupina Bylo by vhodné, ale záleží na každé škole, aby do tohoto projektu byly zapojeny zejména základní školy. V této fázi projektu se jedná hlavně o zjištění, zda je o takovouto spolupráci zájem jak ze strany kosovských tak i českých škol a v jakém množství. Tato informace by měla být předána nejpozději do V případě, že máte zájem o výše uvedenou spolupráci s Kosovskými školami, zašlete prosím s kontaktními údaji o vaší škole, případně připojte odkaz na vaši webovou stránku, a to na adresy a do Odkaz: ÚNOR 2007 STRANA 8 Z 53

9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANA LEGISLATIVA Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Tento zákon platí od , zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství, upravuje v návaznosti na zákon č. 262 / 2006 Sb., zákoník práce, další požadavky BOZP při práci a služby podle 3 zákoníku práce. Důležité jsou již 2, 4 a 5, dále pak rizikové faktory v 7 odst. 1. Info: Jana Kvochová OTÁZKY A ODPOVĚDI Úrazy dětí, žáků a studentů Vyhláška č. 64 / 2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, stanoví v 3, hlášení úrazu: 1) O úrazu nezletilého žáka podá škola nebo ŠZ bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci. Věřím, že tento bod máte uveden ve školním řádu (úraz může nahlásit sám žák, student nebo jiné dítě, žák, student či spolužák zraněného upozorní - nahlásí vyučujícímu či třídnímu učiteli úraz daného spolužáka ) dále v pracovním řádu je uvedeno: pedagog informuje rodiče či zákonného zástupce podá hlášení o vzniklém úrazu, případně vyzve rodiče, aby s dítětem, žákem došli k lékaři. Rodiče může jako doprovod k lékaři zastoupit pedagog nebo i další pracovník školy Traumatologický plán školy. bez zbytečného odkladu: 2) Zašle se hlášení na útvar Policie ČR (spáchán trestný čin, přestupek nebo byl těžký úraz s následkem smrti či smrtelný úraz). 3) O úrazu podá škola nebo ŠZ bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola nebo ŠZ pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků. 4) Škola nebo ŠZ podá hlášení o úrazu ( 2 odst. 1 a 4 když dítě je po úrazu nepřítomno ve škole a nebo když mu bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem trvalé následky) příslušnému oblastní inspektorát práce (OIP v Liberci), pokud k úrazu došlo při praktickém vyučování žáků SŠ, SOŠ a nebo praktické přípravě studentů VOŠ. Stanoví v 4, zasílání záznamu o úrazu: Záznam o úrazu zasílá škola nebo ŠZ za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce (záznam se vyhotoví po úrazu dítěte, žáka a studenta). Odeslat jej musíte o něco dříve, aby již pátého dne v měsíci byl na dané instituci: zřizovateli (OÚ, MěÚ, Magistrát, popřípadě na ORP, KÚ LK) zdravotní pojišťovně žáka příslušnému inspektorátu ČŠI Masarykova 28, Liberec 1 V případě, že se jedná o smrtelný úraz, tak se záznam o úrazu zašle neprodleně i na příslušný útvar Policie ČR. Kolik vyhotovit záznamů o úrazu? Rozdělovník: 1 x založit do evidence školy, škol. zařízení ( osobní spis žáka, matrika ) 1 x zákonný zástupce dítěte, žáka, studenta nebo zletilý žák včetně tiskopisu na ohodnocení bolestného 1 x pojišťovna, se kterou má škola smlouvu o odškodňování úrazů 1 x zřizovatel 1 x zdravotní pojišťovna žáka 1 x příslušný inspektorát ČŠI Dále musíte mít ještě záznam pro Policii ČR (když je podezření na trestný čin) a pro OIP (když byl úraz způsoben při praktickém vyučování a praxi). Pozn.: Záznamy musí být podepsány v originále a mimo pořadové číslo (v knize úrazů, na záznamu úrazu) je ještě označit číslem výtisku (v případě jednání nebo sporu, kdy je nutné vědět, kdo spor či rozpor zahájil). ÚNOR 2007 STRANA 9 Z 53

10 Periodické prohlídky zaměstnanců Periodické prohlídky zaměstnanců ve školství se opakují jednou za tři roky, zajistit je má zaměstnavatel, který hradí pouze výpis ze zdravotní dokumentace (pokud není shodný lékař zaměstnance s lékařem preventivní péče), zatímco vlastní prohlídku hradí zdravotní pojišťovna zaměstnance. Které právní úpravy toto stanoví? Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění, stanoví v 21 povinnost poskytovat informace mezi registrujícím lékařem a lékařem závodní preventivní péče, ale už nestanoví jakým způsobem a za jakých podmínek. Vyhláška MZV č. 145/1988 Sb., o Úmluvě o závodních zdravotních službách č. 161 v čl. 12 uvádí: Dohled na zdraví pracovníků ve vztahu k práci nesmí být pro ně spojen se ztrátou na výdělku; musí být neplatný a konat se pokud možno v pracovní době. Zákon č. 262 / 2006 Sb., zákoník práce v 101, odst. 6 stanoví: Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hradí zaměstnavatel; tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance. Závěrem vyplývá, že případný výpis ze zdravotní dokumentace pro potřebu lékařské preventivní prohlídky zaměstnance hradí zaměstnavatel. Pozn.: Nemá-li škola či ŠZ doposud nasmlouvaného tzv. lékaře závodní preventivní péče, platí pak záznam o preventivní prohlídce (zda je zaměstnanec schopen či neschopen vykonávat danou činnost, práci ). Pracuji jako vedoucí školní kuchyně, sháníme tzv. Regulativ OOPP, ve kterém by byl uveden seznam osobních ochranných pracovních prostředků OOPP pro zaměstnance podle profesí a vykonávaných prací vedoucí ŠJ, kuchařka, pomocná síla v kuchyni, údržbář a uklízečka. Dá se seznam zakoupit? Žádný takový seznam se nedá zakoupit. Podle 102 nového zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) je zaměstnavatel povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací BOZP a přijímáním opatření k prevenci rizik. Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. Zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění. Nelze-li rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen vytvořit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům OOPP. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví a nesmí bránit při výkonu práce. V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení, znečištění nebo plní ochrannou funkci, poskytuje zaměstnavatel jako OOPP též pracovní oděv nebo pracovní obuv. Zaměstnavatel je povinen udržovat OOPP v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání. OOPP, mycí, čistící a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje poskytne zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně podle vlastního seznamu zpracovatelného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Poskytování OOPP nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním. Podrobně řeší problematiku poskytování OOPP nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. Zaměstnavatel je povinen zpracovat si na základě vyhodnocení rizik vlastní seznam pro poskytování OOPP podle konkrétních podmínek ve ŠJ, ve škole, ve ŠZ. Pozn.: Protože na školách a ŠZ již určitě máte vyhodnocena a zpracována rizika (buď dodavatelsky firmou, nebo vlastními pracovníky) doplňte (opravte) tam paragraf nového zákoníku práce. Totéž proveďte i v seznamu OOPP. Seznam OOPP také aktualizujte (např.: pro UOV učitele odborného výcviku a pro žáky podle nových učebních oborů, pro nově otevřené objekty a pracoviště). Pozn.: Seznam můžete aktualizovat hlavně musí obsahovat rizika, kde se jedná o tzv. zdravotní rizika - ohrožující zdravotní stav, zdraví člověka (OOPP ochranné brýle, ochranné rukavice, pracovní obuv se zesílenou špičkou ). Tuto vytipovanou pomůcku vždy hradí zaměstnavatel. Když se jedná o tzv. ušpinění (riziko), tak již se zvažuje použití OOPP možná spoluúčast zaměstnance při opatření pomůcky. Pozn.: Ve zpravodaji č. 6/2006 je zpracováno Jak správně sestavit seznam OOPP pro uklízečky a školníka? ÚNOR 2007 STRANA 10 Z 53

11 Lékárnička první pomoci Obsah lékárničky na pracovišti není stanoven obecně závazným právním předpisem. Výjimku tvoří pouze vybavení lékárniček motorových vozidel, lékárniček zotavovacích akcí a jiných akcí pro děti a mládež a vybavení lékárniček v tramvajích a trolejbusech, pro které platí zvláštní předpisy. Nový zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) tuto problematiku upravuje 102 odst. 6. Na vybavení lékárničky spolupracujte se zdravotním zařízením poskytujícím zaměstnavateli závodní preventivní péči. Vybavení lékárniček je nutné vždy upravit vzhledem k místním podmínkám, zejména s ohledem na druh pracoviště, na počet osob, pro které je lékárnička určena dle před-pokládaných úkonů první pomoci. Vybavení lékárniček musí především odpovídat rizikům vyskytujícím se na pracovištích. Pro snadnější kontrolu stavu lékárniček je vhodné umístit do lékárničky seznam vybavení (nejlépe na vnitřní stranu dvířek). Obsah lékárničky PP vybavení lékárničky pro pracoviště bez závažných rizik (např. školy, školská zařízení či ŠJ). Léčiva: antipyretika proti teplotě (např. Acylpyrin, Paralen, Ibuprofen), vhodné jsou alespoň dva druhy z důvodu možné alergie na určitý druh účinné látky v léčivu analgetika proti bolestem zubů, hlavy apod. (např. Paralen, Ibuprofen, Ataralgin) antidiarotika proti průjmu (např. Carbosorb, Carbo medicinalis aktivní uhlí) antacida proti žaludečním potížím, např. nadbytek žaludečních šťáv (např. Gastrogel tablety, Anacid kompositum suspenze v sáčcích) antiseptika a desinficiencia ke zneškodnění mikrobů při poranění a při defektech kůže (např. Septonex spray, Ung. Acidi borici borová mast, Kalii permanganas hypermangan, Hydrogenii peroxidum peroxid vodíku, Traumacel zásyp) oční antiseptika při podráždění očí ke zklidnění (např. Solutio acidi borici borová voda, Optal sol.) Pozn.: Věříme, že vždy vyberete jen jedno z léčiv stejných účinků! Obvazový materiál : gáza hygrofilní skládaná sterilní 20 cm x 20 cm 2 ks náplast hladká 2,5 cm x 1 m náplast s polštářkem (6 cm x 1 m) obinadlo hygrofilní sterilní 6 cm x 5 m a 10 cm x 5 m obinadlo na popáleniny obinadlo škrtící pryžové 70 cm obvaz hotový pro první pomoc (2 ks) Svutin obvaz krycí sterilní šátek trojcípý vata obvazová skládaná Zdravotnické pomůcky : kapátko oční v pouzdře lopatky na jazyk dřevěné pinzeta anatomická rouška PVC 20 x 20 cm rouška resuscitační chirurgické jednorázové rukavice uzavírací špendlíky antikorozní teploměr lékařský v pouzdře nůžky Traumacel zásyp (2 g) Toto je doporučený seznam pro vybavení lékárničky. Pozor na dobu použitelnosti léčiv a zdravotnických potřeb. Doporučujeme příručku první pomoci (možno i jednoduché názorné karty). Info: Jana Kvochová ÚNOR 2007 STRANA 11 Z 53

12 1. GLOBÁLNÍ TÝDEN BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ Bezpečnost silničního provozu je provoz bez nehod dubna 2007 V prosinci 2006 vydala OSN Příručku pro organizátory akcí v rámci 1. Globálního týdne bezpečnosti OSN. V návaznosti na předchozí informace uvádíme ve stručné formě základní fakta z této příručky. Příručka je v anglické, ruské, španělské, francouzské a arabské verzi ke stažení na webových stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO) Fakta OSN a WHO k problematice mladých účastníků silničního provozu: v globálním měřítku tvoří mladí lidé do 25 let 40 % všech obětí dopravních nehod, usmrcení v důsledku dopravních nehod je druhou nejčastější příčinou úmrtí lidí ve věku 5 25 let, muži tvoří 75% všech usmrcených účastníků silničního provozu ve věku do 25 let, používání autosedaček snižuje riziko být usmrcen o 71 % u kojenců a o 54 % u malých dětí, dopravní nehody jsou: 10. nejčastější příčinou úmrtí ve věkové skupině 1 4 roky, 3. nejčastější příčinou úmrtí ve věkové skupině 5 9 let, 2. nejčastější příčinou úmrtí ve věkové skupině let, nejčastější příčinou úmrtí ve věkové skupině let, nejčastější příčinou úmrtí ve věkové skupině let. Doporučované aktivity: politické diskuse na téma bezpečnosti silničního provozu, vyhlášení nových cílů v oblasti bezpečnosti silničního provozu, zadání nových výzkumných úkolů v oblasti bezpečnosti silničního provozu, uspořádání setkání mládeže k problematice bezpečnosti silničního provozu, kampaně k problematice alkoholu za volantem, programy pro distribuci přileb, školní iniciativy, zahrnující prověrky dopravního prostředí kolem škol a demonstrace bezpečných cest do školy, výcvik na dopravních hřištích, výtvarné, fotografické nebo literární soutěže, vytvoření kresleného filmu (komiksu) pro děti nebo mládež, vytvoření interaktivní webové stránky, uspořádání vzpomínkové ceremonie za oběti dopravních nehod, případně vytvoření památníku za tyto oběti, uspořádání tiskových konferencí, uspořádání talk show v TV, vydání zvláštní přílohy v novinách nebo časopisech, uspořádání kampaní zaměřených na používání přileb, dětských zádržných systémů a bezpečnostních pásů, alkoholu za volantem a proti jízdě nepřiměřenou rychlostí, a to ve spolupráci s policejním postihem, rozšiřování informací o osvědčených postupech, zajištění publicity v případě změn v dopravním značení provedených s cílem zvýšit bezpečnost silničního provozu, uspořádání ukázek v ulicích, trhů, pochodů nebo obdobných akcí, uspořádání kvízů nebo testů k problematice bezpečnosti silničního provozu vydání poštovní známky, ukázky poskytování první pomoci, ÚNOR 2007 STRANA 12 Z 53

13 dny otevřených dveří v nemocnicích, charitativní sportovní a kulturní akce. Z výše uvedeného pro školy doporučujeme například: diskutovat s žáky a studenty na témata z oblasti bezpečnosti silničního provozu: vidět a být viděn, alkohol za volantem, používání přileb, poskytnutí první pomoci, dodržování dopravních předpisů, používání dětských zádržných systémů a bezpečnostních pásů, nebezpečí jízdy nepřiměřenou rychlostí, zpracovávat projekty, využít v dramatické výchově simulaci politických diskusí, televizních konferencí, uspořádat setkání dětí a mládeže, prověrky dopravního prostředí kolem škol, demonstrace bezpečných cest do školy, výcvik na dopravních hřištích, výtvarné, fotografické nebo literární soutěže, vytvoření kresleného filmu (komiksu) pro děti nebo mládež, vytvoření webových stránek, školní časopis, rozšiřování informací o osvědčených postupech, zajištění publicity v případě změn v dopravním značení provedených s cílem zvýšit bezpečnost silničního provozu, uspořádání ukázek v ulicích, trhů, pochodů nebo obdobných akcí, uspořádání kvízů nebo testů k problematice bezpečnosti silničního provozu, ukázky poskytování první pomoci. Odkazy na soutěže ve školním roce 2006/2007 Soutěž první pomoci (12. ročník) celostátní soutěž s mezinárodní účastí - 2 kategorie: střední zdravotnické školy a vyšší zdravotnické školy - Š, ÚM ( , Brno) Kontaktní adresa: PhDr. Jarmila Kelnarová, Střední zdravotnická škola, Jaselská 7/9, Brno, tel , Dopravní soutěž mladých cyklistů (28. ročník, Ministerstvo dopravy BESIP) 2 kategorie dle ročníku školy ZŠ Š (10/2006-4/2007), K (5/2007), Ú (6/2007), ÚM (9/2007) Kontaktní adresa: Blanka Sunkovská, Ministerstvo dopravy BESIP, nábřeží Ludvíka Svobody 12/22, Praha 1, tel , fax , DOPRAVNÍ NEHODY DĚTÍ V LIBERECKÉM KRAJI V PROSINCI 2006 V prosinci 2006 se v Libereckém kraji staly 2 dopravní nehody (1 v okr. Liberec, 1 v okr. Česká Lípa), které zavinily děti chodci nebo cyklisté. Kdy: Kde: Co se stalo: Následky: Proč: v 18:15 hod. v Liberci, ul. gen. Svobody sil. I/13 (189,4 km) Devítiletý chlapec vběhl zprava ze skupinky dětí do jízdní dráhy osobního vozidla Renault Trafic D, řízeného devětačtyřicetiletým řidičem. Chlapec byl tímto vozidlem zachycen. Chlapec utrpěl lehké zranění. Vzhledem k bezprostřednímu vběhnutí chlapce do vozovky se řidiči nepodařilo střetu zabránit, chlapec se dostatečně nepřesvědčil o situaci v silničním provozu. Kdy: Kde: Co se stalo: v 17:05 hod. v Žandově, na sil. II/262 (20,9 km) Jedenáctiletý chlapec jel na jízdním kolem Bicross ve směru od St. Šachova po pravé straně vozovky, když jej předjelo nezjištěné vozidlo, náhle vybočil vlevo, kde se střetl s protijedoucím os. vozidlem Citroen Xsara, řízeném třicetiletou řidičkou. Chlapec utrpěl lehké zranění. Řidičce se střetu s cyklistou pro krátkou vzdálenost nepodařilo zabránit. Chlapec se Následky: Proč: nejspíše nedostatečně věnoval řízení kola. Odkaz: Info: Ing. Petra Vrňatová ÚNOR 2007 STRANA 13 Z 53

14 AKCE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ PROGRAMY PREVENCE Zdravotní ústav se sídlem v Liberci, U Sila 1139, Liberec nabízí tyto programy prevence: Preventivní minimum Určeno žákům 4. a 5. tříd. Jednorázová prevence zacílená na kouření, alkohol, drogy v rozsahu 5 souvislých vyučovacích hodin. Program je zdarma. Pojďme bez cigaret Určeno žákům 4. a 5. tříd. Jednorázová prevence zaměřená na kouření v rozsahu 2 souvislých vyučovacích hodin. Program je zdarma. Normální je nekouřit Určeno žákům 2. stupně základních a 1. ročníků středních škol. Jednorázová prevence zaměřená na kouření v rozsahu 2 souvislých vyučovacích hodin. Program je zdarma. AIDS a my Určeno žákům 2. stupně základních a 1. ročníků středních škol. Jednorázová prevence zaměřená na minimalizaci rizikového chování v rozsahu 2 souvislých vyučovacích hodin. Program je zdarma. Naše třída Můj hrad Určeno žákům 1. a 2. stupně. Systematická prevence šikany, zaměřená na monitorování a řešení vztahů ve třídě, minimalizaci konfliktů, posílení pozitivních vztahů mezi dětmi. Vede k upevnění partnerského jednání a ke kultivaci třídního prostředí. Délka prevence je minimálně 2-3 setkání s třídním kolektivem, ve dvou týdenních intervalech. Setkání trvá obvykle 2 vyučovací hodiny. Program je zdarma. Harmonizační programy pro třídy. Specifický preventivní program určený pro nově vznikající třídní kolektivy. Program má podobu psychosociálního kurzu. Jedná se o jednorázovou, ale někdy i vícedenní práci se třídou (např. během výjezdu třídy mimo školu). Program trvá minimálně 4 vyučovací hodiny vcelku. Cena: 800 Kč, domluva dle počtu hodin. Školní intervenční program Určeno žákům 1. a 2. stupně základních škol. Systematická terapeutická práce se třídou zasaženou vztahovými konflikty, případně šikanou. Minimálně 3 setkání s třídním kolektivem, ve dvou týdenních intervalech. Setkání trvá 2 vyučovací hodiny. Podmínkou je souhlas rodičů. Cena jednoho setkání je 600 Kč (první a druhé hradí škola, třetí a další zdarma). Podpůrná vrstevnická skupina Určeno žákům 2. stupně základní školy. Dlouhodobější terapeutická skupina, která je složena z žáků napříč 2. stupněm. Cílem programu je pomoci potencionálním obětem šikany, dětem s problémy v sebepojetí, s nedostatečnou sebeúctou, ze sociálně nepodnětného prostředí, dětem týraným a dřívějším obětem šikany. Jedná se o 6 a více setkání, každý týden jedna vyučovací hodina, mimo vyučovací plán. Preferujeme ranní hodinu (např. od sedmi). Nutný souhlas rodičů. Cena: zdarma Základní charakteristika programů naším cílem je nejen předávat informace, ale i ovlivňovat názory, postoje a sebepojetí dětí pozitivně posilovat jednotlivce i celou skupinu vytvořit pocit bezpečí pro žáky a jejich učitele základní metody, které v našich programech používáme, jsou interaktivní techniky, tématické a komunikační hry součástí programu je i nácvik odmítacích strategii a vytvoření poplachových scénářů základní formou jsou organizovaná skupinová setkání v kruhu, cca 15 členů programy se nejčastěji uskutečňují v průběhu vyučovací hodiny, přítomnost učitele je vítána vždy vycházíme z potřeb školy, zakázku si stanovuje škola zaručujeme profesionalitu a odbornost, které vycházejí z naší dlouholeté terapeutické zkušenosti Info: Mgr. Veronika Kadrlová, , ; Mgr. Petr Šolc, , , ÚNOR 2007 STRANA 14 Z 53

15 MATEŘINKA 2007 Celostátní projekt Mateřinka přehlídka mateřských škol v kategoriích hudební, výtvarně dramatická a pohybová patří do akcí pro mateřské školy, které jsou akreditovány MŠMT ČR a hlavním pořadatelem je Nadační fond Mateřinka, Nymburk. Setkání tvořivých dětí a učitelek našlo odezvu u mnoha mateřinek z celé republiky již v roce 1996 a úspěšně pokračuje. Záštitu nad celostátním festivalem mateřských škol převzalo MŠMT ČR, Česká komise pro UNESCO a starosta města Nymburk, mediálními partnery jsou Český rozhlas 2 Praha a časopis Pastelka. Celostátní přehlídka se bude konat v Nymburce. Nedílnou součástí celostátní Mateřinky jsou oblastní kola, která vznikla právě pro velký zájem ze strany mateřinek, které chtějí veřejnost přesvědčit o tom, co dokáží předškoláci. Festival dětí je místem skvělých setkání, přináší radost dětem a obohacuje nejen jejich učitelky. Cílem projektu Mateřinka je přispívat k rozvoji osobnosti dítěte, zejména předškolního věku s důrazem na tvořivost, aktivitu, citlivost vůči druhým lidem a životnímu prostředí. Pomáhat upevňovat význam rodiny a napomáhat spolupráci mezi školou a rodinou. Festival je určen všem mateřským školám v ČR včetně speciálních a předškolních zařízení, která se věnují zdravotně postiženým dětem.dále rodičům, učitelkám, odborníkům a pracovníkům v oblasti předškolní výchovy. V našem městě se nám podařilo vytvořit tradici oblastního kola LIBERECKÁ MATEŘINKA a nad 10. ročníkem Liberecké Mateřinky 2007 převzal záštitu náměstek primátora Ing. Ondřej Červinka. Hlavním pořadatelem projektu je Mateřská škola KORÁLEK Liberec, Aloisina výšina 645/5 ve spolupráci s Naivním divadlem a Střední pedagogickou školu Liberec. Oblastní kolo festivalu dětí z mateřinek je jednodenní, nesoutěžní akce přehlídka, na niž se hlásí jednotlivé mateřské školy z dané oblasti a chtějí vystoupit s libovolným vystoupením (hudební, tanečně-sportovní, pohybové, dramatické kombinované) Termín konání: sobota 24. února 2007 Místo konání: Naivní divadlo Liberec Hlavní program: Slavnostní zahájení MŠ Korálek Liberec Život jako na běžícím pásu MŠ Hejnice Stromeček MŠ Beruška, Liberec Co se děje mezi stromy MŠ Jeřmanická, Liberec Námořnická cesta MŠ Stromovka, Liberec Zimní jízda MŠ Motýlek, Liberec Náš kohoutek kokrhá MŠ Zvoneček, Hejnice O Palečkovi MŠ Česká Lípa, Arbesova Rituální tanec kmene Čemikšů MŠ Česká Lípa - Roháče z Dubé Poupata MŠ Česká Lípa, Arbesova Cukrárna U tří včeliček MŠ Severní, Česká Lípa Lidové písně MŠ Šikulka, Česká Lípa Na mravenčí pasece MŠ Šikulka, Česká Lípa U kláštera pole přestávka MŠ Srdíčko, Nový Bor Veselá chrastila MŠ Klíček, Kytička, Nový Bor Divoký tanec MŠ Špičák, Česká Lípa Poupata MŠ Čtyřlístek, Liberec Na potoce ráčata MŠ Klíček, Kytička, Nový Bor Housličkový bál MŠ Jablůňka, Liberec Zimní den MŠ Srdíčko, Liberec Budulínek slavnostní zakončení Info: V. Jurigová, MŠ Korálek ÚNOR 2007 STRANA 15 Z 53

16 EXKURZE S VÝKLADEM UKRYTÍ OBYVATELSTVA Když budete chtít žákům nebo studentům školy ukázat tlakově odolný úkryt (jedná se hlavně o školy z okolí města Liberce), tak se musíte 10 dní před akcí (exkurzí) nahlásit pí. Eva Fialkové a nebo p. Lubomíru Popovi na odboru vnitřní správy oddělení bezpečnosti a záchranných složek Magistrátu města Liberce (telefon: , , , ). Dohodnete s nimi den, dobu konání (místo nástupu do krytu) a počet žáků, studentů, jméno pedagoga (dozor nad žáky školy). Některé školy (ZŠ a SŠ) již tuto akci pravidelně zařazují do tzv. branných dnů ke konci školního roku vhodný termín je květen, červen. Info: Jana Kvochová OZDRAVNÝ REKONDIČNÍ POBYT LUŽICKÉ HORY Český červený kříž, Úřad oblastního spolku ( Česká Lípa, Paní Zdislavy 421, tel: , , pořádá ozdravný rekondiční pobyt pro děti od 6 do 15 let s diagnózou alergie - astma Lužické hory v penzionu SVĚTLÁ (Dolní Světlá 49, Mařenice ) v termínu od 15. července do 27. července 2007 (13 dní). Ubytování je zajištěno v horském penzionu Světlá, pokoje jsou tří a čtyřlůžkové, společné sociální zařízení. Stravování je zajištěno formou plné penze včetně svačin a to v jídelně hlavní budovy, celodenní pitný režim v dostatečné množství. Penzion nabízí tyto prostory a služby: společenskou místnost s televizí, klubovnu, bar s restauraci, hřiště, venkovní bazén, ohniště, dětský koutek (houpačky, prolézačky), terasu a zahradu s posezením. Toto místo je ideálním výchozím bodem k vycházkám do přírody. Program: pro děti jsou připraveny sportovní hry a soutěže, celotáborová hra, večery u táboráku, diskotéky, vycházky a výlety do okolí, koupání apod. Zdravotní a výchovný dohled po celou dobu pobytu zajišťuje lékař a zkušení oddíloví vedoucí. Pojištění: základní úrazové pojištění Doprava: vlastní Nástup: (neděle) mezi a hod., RS Světlá-Horní Světlá p. Luží Ukončení: (pátek), mezi a hod. Cena: 2.300,- Kč (po dotaci ČČK), cena bez dotace 4.900,- Kč Dotaci obdrží rodič pro každé dítě, které bude mít potvrzenou výše uvedenou diagnózu lékařem. Závazné přihlášky přijímáme obratem na výše uvedené adrese. Platbu 2.300,- Kč uhraďte u GE Money Bank, do , číslo účtu kód banky 0600, v.s. rodné číslo účastníka. VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE KULATÉ STOLY K NÁVRHU NOVÉ KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY PRO OBLAST DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor pro mládež pořádá kulaté stoly k návrhu nové Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže. Jejich cílem je informovat o této koncepci a diskutovat její stěžejní oblasti. Pro oblast Čech se koná kulatý stůl 14. února 2007od 13:00 hod. v Domě dětí a mládeže hlavního města Prahy, Karlínské náměstí 7, Praha 8. Tato setkání budou vhodnou příležitostí ke stanovení stěžejních problémů dětského a mládežnického hnutí, k výměně zkušeností, ale i k hledání společných cest ke zlepšení současného stavu a k navržení účinných opatření, která budou zapracována do nové Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže. Odkaz: DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VIKÝŘ JABLONEC NAD NISOU od Loutková scéna Kdo zachrání Kačenku - na velkém sále DDM Vikýř hraje POLI Hradec Králové, vstupné 30 Kč - J. Polanská v 9.00 a Z Levic do Bohnic aneb Drogy a násilí - program k sociálně-patologickým jevům, přihlášky týden předem - M. Tauchmanová, od hodin Vysoká škola aneb Jak na ní? - beseda pro studenty středních škol, kteří se chystají na vysokou školu, co je všechno potřeba udělat pro vstup na vysokoškolskou půdu, co vás čeká a co vás nemine, beseda se koná v prostorách ICM (budova B v DDM Vikýř) - A. Tauchmanová, ÚNOR 2007 STRANA 16 Z 53

17 10. a v hodin Trampská kytara - kurz pro dospělé, přihlášky předem, informace S. Příhonská v Vitráže technikou Tiffany šperk - pro začátečníky, přihlášky týden předem M. Tauchmanová, nebo od Zdravé vaření - Ekoporadna Orsej naučí další zdravý a nenáročný recept, kuchyň DDM, info G. Šťastná od hodin Valentýnská karnevalová paráda - gastronomické centrum Střelnice, vstupné masky 30,- Kč, bez masky 40,- Kč, předprodej vstupenek v DDM Vikýř a IC radnice od 1.2., informace S. Příhonská od hodin Valentýnská slavnost - soutěže, věštkyně, dílničky, seznamka, tanec - to vše na téma láska, akce pro malé i větší v ICM, vstupné 20 Kč A. Tauchmanová, od hodin Za studiem do zahraničí - chcete studovat v zahraničí? Přijďte do ICM, vstup 10 Kč - A. Tauchmanová, od 9.00 hodin Zpěváčci oblastní přehlídka zpěváků lidových písní, uzávěrka přihlášek J. Polanská od hodin Bylinkové čištění - Ekoporadna Orsej pozvala k besedě bylinkáře Pavla Váňu, info G. Šťastná, od hodin Carcasonne - staň se sedlákem, rytířem nebo zlodějem ve stolní strategické hře, vstup 10 Kč - A. Tauchmanová Na březen na období jarních prazdnin DDM Vikýř připravuje pobytové akce i akce s denní docházkou - informace o nabídce na Léto 2007 se Sluníčkem aneb připravované letní tábory: července: stanový tábor v Prorubkách v Orlických horách července: Příměstský tábor PO STOPÁCH SKŘÍTKŮ srpna: stanový tábor v Prorubkách v Orlických horách PIRÁTI Z KARIBIKU srpna: teenager tábor v Prorubkách v srpnu: BABY TÁBOREČEK Odkaz: Info: Jiřina Polanská DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SLUNÍČKO LOMNICE NAD POPELKOU DDM Sluníčko vyhlásilo soutěž o nejlepší masopustní masku. Své výrobky můžete posílat přímo do DDM do nebo je přinést přímo odpoledne do DDM Sluníčko Lomnice nad Popelkou. DDM Sluníčko přijímá přihlášky do počítačových kurzů: pro dospělé pro seniory Termín uzávěrky je Ledová Praha zájezd pro děti i rodiče Pololetní prázdniny se Sluníčkem celý den v DDM Orientace na ilustrace zájezd pro děti do liberecké galerie Masopustní odpoledne od 15,30hodin Malujeme slupovačkama od 15,00hodin Keramika pro teenagery od 18,00hodin Výroba ozdobných kachlí kreativní dílna pro veřejnost od 17,00hodin Karneval pro děti i rodiče od 15,00hodin na Zámku Základy tkaní na rámu od 15,00hodin Srdíčkové odpoledne od 14,30hodin Tkaní obrázků od 15,00hodin Evropská dobrovolná služba konzultační odpoledne pro mládež od 16,00hodin na Zámku Pletení ošatek z pedigu kreativní dílna pro veřejnost od 17,00hodin Nudíš se u počítače? zajímavé odpoledne pro děti, mládež i dospělé od 14,00hodin Turnaj v Člověče, nezlob se! od 15,00hodin pro rodinné týmy, děti i mládež + další moderní deskové hry Výroba šperků od 15,00hodin DDM Sluníčko nabízí volná místa na zájezd do Hudebního divadla Karlín v Praze na muzikál Producenti. Přihlášky se přijímají do Cena zájezdu i s dopravou je 600Kč. Odkaz: Info: ÚNOR 2007 STRANA 17 Z 53

18 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SLUNÍČKO LOMNICE NAD POPELKOU Vydejte se k nám za poznáním vesmíru! Miniplanetárium je určeno pro malé i velké ve věku od 4 do 100 let. Do Miniplanetária je nutné se předem objednat telefonicky nebo em. Náročnost: nízká - jedná se o 20minutový populárně-naučný program s výkladem obtočnových souhvězdí s prvky řeckých bájí Galerie planet naší sluneční soustavy Galerie "Najdi si své znamení" Počítačové multimediální programy o vesmíru nebo výběr DVD zábavně-naučné projekce Další témata: Komety, hvězdokupy, lety do vesmíru, Mléčná dráha, život hvězdy, významní astrologové VELKÝ TŘESK...aneb jak to vše vzniklo. Myšlenka vybudovat miniplanetárium v našem městě vznikla v létě r.2005 na mezinárodní výměně "mladých vědců" v Lomnici nad Popelkou. Jednalo se o projekt "Aplikovaná věda 2005", na kterém se sešli mladí lidé z Itálie, Bulharska, Rumunska a ČR. Mezi skupinkami byly zastoupeny i dva astronomické kluby, jeden z Lomnice nad Popelkou, druhý byl klub UNESCO z Bulharska. Šikovností samotných účastníků vznikla první provizorní galerie se znameními zvěrokruhu (pouze malůvky se světélkujícími hvězdičkami). O projektu se více dozvíte na A tak vznikla myšlenka vybudovat malé miniplanetárium, které bude sloužit pro veřejnost. Kamarádi ze zahraničí byli nápadem nadšeni a tak koncem roku 2005 vznilk společný projekt s názvem NEBOJME SE HVĚZD za finanční podpory programu Mládež EU. Astronomický klub Centra AMAVET v Lomnici nad Popelkou vyvíjí činnost od roku Hlavní realizační práce probíhaly v období projektu "Nebojme se hvězd" v termínu za účasti partnerů z Bulharska a Slovenska. V té době se vytvářel a poté realizoval systém přenosu hvězdné oblohy na rovinný panel, vyhledávaly se informace a ilustrativní fotografie o planetách, kometách, Mléčné dráze, významných astrolozích, letech do vesmíru, zatmění Slunce a Měsíce aj. Dále se výtvarně zpracovávaly obrazy souhvězdí znamení zvěrokruhu. Vytvářel se obslužný software pro ovládání panelu a déle se tvořil scénář samotné základní prezentace. Členové klubu Dětské televize, redakce Lomnice nad Popelkou se podíleli na tvorbě, střihu a zpracování mluveného komentáře, který tvoří základ populárně naučného programu. V závěru roku 2006 se spustil testovací režim miniplanetária. V lednu 2007 bylo Miniplanetárium oficiálně otevřeno. Vstup po telefonické nebo ové objednávce. Info: MINIPLANETÁRIUM, DDM "Sluníčko", Komenského 1037, Lomnice nad Popelkou, tel: , DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE CVIKOVÁČEK CVIKOV Nabídka letních táborů: CHORVATSKO Zadarská riviéra Zadar kemp Borik Termín: Cena: 6.600,- Kč dítě do 18 let/7.000,- Kč dospělý Určeno: všem zájemcům od 7 let včetně dospělých Hlavní vedoucí: Macelová Hana V ceně zahrnuto: doprava tam a zpět, stravování plná penze, pitný režim, ubytování v apartmánech hned u moře, cestovní pojištění, pedagogický a zdravotní dozor, vybavení lékárny, diplomy a další náklady Cena nezahrnuje: kapesné Odjezd: bude upřesněno dodatečně účastníkům tábora Kapacita: 40 účastníků ITÁLIE Gargáno San Menaio Ozdravně a sportovně zaměřený pobyt u moře pro děti a rodinné příslušníky Termín: Cena: 7.200,- Kč Určeno: určeno dětem a rodinným příslušníkům, případně dalším zájemcům Hlavní vedoucí: Matoušková Šárka Cena zahrnuje: doprava tam a zpět, ubytování v rezidenci Marechiaro přímo u moře, strava 5x denně + pitný režim,vstupné na sportoviště a další nutné vybavení Cena nezahrnuje: kapesné, cestovní pojištění Odjezd: bude oznámeno dodatečně účastníkům akce Kapacita: 40 účastníků ÚNOR 2007 STRANA 18 Z 53

19 ITÁLIE Conerská riviera - Numana Relaxační a cvičební pobyt pro ženy Termín: Cena: 5.900,- Kč Určeno: všem ženám, které chtějí pěkně vypadat. Hlavní vedoucí: Matoušková Šárka Cena zahrnuje: dopravu tam a zpět, ubytování v apartmánech, poplatek za odborné cvičení, služby delegáta Cena nezahrnuje: stravování, kapesné, cestovní pojištění Odjezd: bude oznámeno dodatečně účastníkům akce Kapacita: 40 účastníků LT LUŽICKÉ HORY Cvikov chaty + budova Termín: Cena: 3.300,- Kč Cena zahrnuje: ubytování, stravování 5x den, pitný režim,doprava na výlety, vstupné na hrady a zámky, koupaliště atd., pojištění, ceny do soutěží + další nutné výdaje Cena nezahrnuje: dopravu na tábor a zpět z tábora domů Nástup: v době od do hodin Určeno: pro děti od 7 do 18 let Kapacita: 80 účastníků Adresa tábora: LT Cvikováček, ČSA 195, Cvikov Hlavní vedoucí: Hánová Anděla PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Cvikov Termín: Cena: 2.300,- Kč Cena zahrnuje: stravování 5x den, pitný režim, dopravu na výlety, vstupné na hrady a zámky, koupaliště atd., pojištění, ceny do soutěží a další nutné výdaje Nástup: Každý den ráno od 7,15 do 7,45 hodin Odchod: každý den ve hodin Určeno: pro děti od 7 do 18 let Hlavní vedoucí: Hánová Anděla Letní tábor Cvikovsko Termín: Cena: 2.800,- Kč Hlavní vedoucí: Břetislav Ptáček Určeno: pro zájemce o táborové dobrodružství ve věku od 7 do 15 let Kapacita: 100 účastníků Informace: SOUSTŘEDĚNÍ stolního tenisu + atletiky Pořadatelé: DDM Smetanka Nový Bor a DDM Cvikováček Cvikov Místo: Lomnice nad Popelkou Termín: Cena: 2.300,-Kč Cena zahrnuje: doprava, ubytování, stravování, pronájem sportovišť, atd. Nástup: v u DDM Smetanka Nový Bor a 15,30 u Sokolovny ve Cvikově Ukončení: cca 15,00 hodin Určeno: členům oddílů stolního tenisu a atletiky Hlavní vedoucí: Studecký Lubor + Libich Václav Všeobecné podmínky: Objednání tábora: Zájemce o tábor je povinen řádně a úplně vyplnit závaznou objednávku. Podpisem závazné objednávky vzniká smluvní vztah mezi Cvikováčkem a objednatelem. Poplatek za tábor je třeba uhradit nejpozději do 31. května. V případě objednávky po tomto termínu nejpozději do 7 dnů po objednání tábora. Forma úhrady: a/ bankovním převodem /platba na fakturu/ b/ složenkou - obdržíte s ostatními informacemi na vyžádání c/ v hotovosti ve Cvikováčku Storno odhlášení objednaného tábora: 50% z celkové ceny tábora při zrušení ve lhůtě do 1 měsíce před nástupem. Nenastoupí-li účastník na tábor bez předchozího storna, hradí 100% celkové ceny tábora. Zrušení tábora musí být oznámeno písemně. ÚNOR 2007 STRANA 19 Z 53

20 Zrušení tábora ze strany Cvikováčku: Cvikováček má právo zrušit tábor z důvodu malého počtu účastníků a to nejdéle do 3 týdnů před plánovaným odjezdem na tábor. Dojde-li ze strany Cvikováčku ke zrušení tábora bude záloha vrácena v plné výši. Změna ceny tábora: Cvikováček si vyhrazuje právo na změnu ceny tábora do max.výše 20% ceny tábora a to z důvodů změn hospodářských nebo změnách vlastnických vztahů. Pokud se jedná o zvýšení ceny více jak 21% má objednatel právo bez jakýchkoliv storno poplatků od smlouvy odstoupit a to nejpozději do 7 dnů po obdržení oznámení o této změně. Odkaz: Info: DDM Cvikováček, ČSLA 195, Cvikov, V. Macela, BAMBIRIÁDA 2007 Ve čtvrtek 25. května ve 14 hodin se uskuteční slavnostní zahájení Bambiriády za účasti představitelů kraje a města před libereckou radnicí. Bude se zde předávat cena Klokan 2007 a proběhne asi hodinové taneční vystoupení. V pátek 26. května a v sobotu 27. května se uskuteční již tradiční setkání. Po předešlých zkušenostech a vašich kladných ohlasech jsme se rozhodli i nadále ponechat celé dějiště akce v areálu Lidových sadů a okolí. Máme zajištěnu i mokrou variantu, která je po zkušenosti z loňského ročníku velmi důležitá. Věříme, že i s vaším přispěním bude ten letošní ročník opět o něco bohatší. Bambiriáda 2007 čili Setkání a přehlídka činnosti občanských sdružení a DDM, tentokrát na téma Každý jsme jiní, všichni rovnoprávní. Bambiriáda se letos opět koná ve všech krajích České republiky a stále přibývají i zahraniční nadšenci, kteří se k nám připojují. Chtěli bychom oslovit všechna sdružení, centra volného času či školní kluby z celého Libereckého kraje. Ať už jste se zúčastnili vloni a předloni, nebo jste zatím na akci nebyli, připojte se a přijeďte v květnu předvést co děláte, co umíte a jakou činností prospíváte svému okolí. Výhodou a krásou Bambiriády je její pestrost a tak se můžete pochlubit přesně tím, co je vám nejdražší ať je to tábornictví, tanec, výtvarné činnosti, divadlo či technika. Pokud máte ve svém repertoáru návrh na doprovodnou akci, kontaktujte co nejdříve Kancelář RADAMLK. Stejně jako vloni hledáme náhradu za akci typu muzikál, novou šťávu pro koncert mladých kapel atp. Stručná fakta o akci Název akce: Bambiriáda 2007 čili Setkání a přehlídka činnosti občanských sdružení a DDM, Pořadatel: tentokrát na téma Každý jsme jiní, všichni rovnoprávní. Česká rada dětí a mládeže (republikový koordinátor) Rada dětí a mládeže Libereckého kraje (regionální koordinátor) Charakteristika akce: Liberecká Bambiriáda 2007 bude již sedmým ročníkem akce prezentující na mnoha místech ČR širokou škálu volnočasových aktivit pro děti a mládež. Bambiriáda je zaměřena na aktivní prezentaci sdružení, souborů, oddílů, domů dětí a mládeže, center volného času, organizací pracujících s postiženými dětmi, školních klubů a dalších nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží v Libereckém kraji. Tyto subjekty budou představovat návštěvníkům svá vystoupení, ukázky činností a prostřednictvím výstavních panelů. Akce bude zaměřena na oslovení dětí, rodičů, škol, oddílů, učitelů a vedoucích, kterým zde budou v praxi prezentovány možnosti aktivního využití volného času v Libereckém kraji. Prioritou pořadatelů bude zprostředkovat každému návštěvníkovi možnost vyzkoušet si různé činnosti prezentujících se subjektů tzv. na vlastní kůži. Tímto způsobem budou moci sami děti zjistit, co je nejvíce baví a zajímá a vybrat si některou z aktivit pro svůj volný čas. Celou akci bude provázet bambiriádní hra, při které budou účastníci sbírat obtisky razítek. Obtisky dostanou za plnění úkolů a při získání šesti razítek získají drobnou odměnu. Po dobu trvání akce budou vydávány bambiriádní noviny, které informují o průběhu akce. Místo realizace: Liberec - Nám. Dr. E. Beneše (před radnicí), areál Lidových sadů zahrada, sál, přísálí a terasa, Experimentální studio, věž, dětský koutek, DDM Větrník, přilehlý městský park Ročník v Liberci: sedmý, popáté celokrajského charakteru ÚNOR 2007 STRANA 20 Z 53

akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk Mgr. Miluše Vytlačilová Poskytování první pomoci ve vybraných situacích

akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk Mgr. Miluše Vytlačilová Poskytování první pomoci ve vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 c) Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 Pokyn k úrazům žáků, informace o průběžném rozboru

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Práva a povinnosti ZZA

Práva a povinnosti ZZA Práva a povinnosti ZZA CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Dány vyhláškou 106/2001 Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí Činnost zdravotníků před odjezdem Činnost při odjezdu Činnost

Více

INFORMACE pro provozovatele dětských táborů

INFORMACE pro provozovatele dětských táborů INFORMACE pro provozovatele dětských táborů Dle informací z zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, která určuje povinnosti také pro provozovatele zotavovacích akcí. Součástí tohoto zákona jsou

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb.

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Ostrava, leden 2007 Ing. Ctirad Koudelka Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 9. lednu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Tematická zpráva. Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2012/2013

Tematická zpráva. Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2012/2013 Tematická zpráva Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2012/2013 Praha, duben 2014 Obsah Obsah... 2 1 Státní kontrola dodržování právních předpisů v oblasti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace PSČ 736 01 Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-489/15-S Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace. Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace. Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXX ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 9 Vydáno: ZÁŘI 2014 Cena: 15 Kč OBSAH Část oznamovací Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2014 pro

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní školy Proseč

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní školy Proseč Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní školy Proseč OBSAH 1. OBECNÁ

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Liberecký inspektorát PROTOKOL

Liberecký inspektorát PROTOKOL Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-58/09-08 o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz. Vnitřní řád školní družiny

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz. Vnitřní řád školní družiny Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz Vnitřní řád školní družiny Hru-2/15/3 Spis. značka: 2 1 Skart. značka: A5 Na základě ustanovení

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků 4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků Daná problematika je jedna z nejvíce rozporuplných oblastí a současně třecích ploch mezi vedoucími a řadovými pedagogickými pracovníky ve školách a školských

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

Organizační směrnice č. 2/2007

Organizační směrnice č. 2/2007 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Organizační směrnice č. 2/2007 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35. Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou. Identifikátor školy: 650 069 722

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35. Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou. Identifikátor školy: 650 069 722 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou Identifikátor školy: 650 069 722 Termín

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011 Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let, kapacita mateřské školy je

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov. Identifikátor školy: 600 076 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov. Identifikátor školy: 600 076 377 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov Identifikátor školy: 600 076 377 Termín konání inspekce:

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Název zařízení: Dům dětí a mládeže Bučovice, okres Vyškov Adresa : Vyškovská 376, 685 01 Bučovice Právní forma: Příspěvková organizace IČO 70284083 Zřizovatel:

Více

Řád školní družiny - SM03

Řád školní družiny - SM03 Řád školní družiny - SM03 Vypracoval: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Projednal: Pedagogická rada dne: 28.8.2014 Schválil: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Číslo jednací: 42/2014 Ú od: 1. 9. 2014 Obsah:

Více

Zdravý Kraj Vysočina. Mgr. Dana Kratochvílová. MUDr. Stanislav Wasserbauer

Zdravý Kraj Vysočina. Mgr. Dana Kratochvílová. MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravý Kraj Vysočina Mgr. Dana Kratochvílová MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravý kraj Vysočina Kraj Vysočina od roku 2004: realizace mezinárodního projektu OSN/WHO Zdravé město člen NSZM realizace místní

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě I. Formy spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací Zaměstnavatel: - bezplatně poskytne odborové organizaci místnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012.

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012. SMĚRNICE č. 2/2012 Mimoškolní akce Obsah : Čl. 1 Úvod Čl. 2 Organizační zajištění Čl. 3 Pracovně právní zajištění mimoškolní akce Čl. 4 Finanční zajištění mimoškolní akce Čl. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. srpnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání: Mateřská škola v rámci

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více