LEGISLATIVA GENETICKÝCH ZDROJÙ STUDIUM A VYUŽITÍ KOLEKCÍ RÉVY VINNÉ A TEPLOMILNÝCH OVOCNÝCH DØEVIN V ÈR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEGISLATIVA GENETICKÝCH ZDROJÙ STUDIUM A VYUŽITÍ KOLEKCÍ RÉVY VINNÉ A TEPLOMILNÝCH OVOCNÝCH DØEVIN V ÈR"

Transkript

1 Èeská Rada genetických zdrojù rostlin Ampelos a.s. Znojmo - Vrbovec Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha - Ruzynì LEGISLATIVA GENETICKÝCH ZDROJÙ STUDIUM A VYUŽITÍ KOLEKCÍ RÉVY VINNÉ A TEPLOMILNÝCH OVOCNÝCH DØEVIN V ÈR Kravsko u Znojma, 18. listopadu 1999

2 Obsah Èást I LEGISLATIVA GENETICKÝCH ZDROJÙ Ladislav Dotlaèil: Biologická rozmanitost a právní nástroje její ochrany mezinárodní a národní legislativa...2 Zdenìk Stehno: Dohody genových bank o poskytování vzorkù genetických zdrojù rostlin...7 František Debre: Príprava zákona o ochrane a využívaní genetických zdrojov rastlín v po¾nohospodárstve na Slovensku...15 Ladislav Dotlaèil: Mezinárodní a národní právní normy pro konzervaci a využívání genetických zdrojù rostlin v zemìdìlství...22 Èást II STUDIUM A VYUŽITÍ KOLEKCÍ RÉVY VINNÉ A TEPLOMILNÝCH OVOCNÝCH DØEVIN VÈR Marta Hubáèková: Èeská kolekce genetických zdrojù révy vinné a její využití ve šlechtìní a výzkumu...30 Jindøich Ševèík: Genetické zdroje révy vinné a odrùdové zkušebnictví...33 Eduard Postbiegl, Pavel Pavloušek: Kolekce mezidruhových hybridù révy vinné se zvýšenou odolností k chorobám, stresùm, její význam a možnosti využití...35 Boris Krška, Ivan Oukropec: Genové zdroje merunìk a broskvoní, hodnocení kolekce se zamìøením na šlechtitelské využití...42 Vojtìch Øezníèek: Genové zdroje perspektivních dosud ménì rozšíøených druhù ovocných rostlin a možnosti jejich uplatnìní v podmínkách Èeské republiky...48

3 BIOLOGICKÁ ROZMANITOST A PRÁVNÍ NÁSTROJE JEJÍ OCHRANY - MEZINÁRODNÍ A NÁRODNÍ LEGISLATIVA Ladislav Dotlaèil Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha - Ruzynì Souhrn Konference UNCED (1992) pøijala mezinárodní zásady pro ochranu a využívání biodiverzity jako základního a nenahraditelného pøírodního zdroje, podmiòujícího život èlovìka a jeho kvalitu. Pøedmìtem uzavøených dohod je zejména konzervace biologické rozmanitosti, setrvalé využívání jejích složek a spravedlivé rozdìlování prospìchu z využívání této biologické rozmanitosti. Základním principem Úmluvy o biologické rozmanitosti je zachování národní suverenity státù nad pøírodními zdroji na jejich území, vèetnì biodiverzity, signatáøské státy Úmluvy se však zavazují zajistit uživatelskou dostupnost zdrojù na jejich území za smluvnì daných podmínek. Úmluva øeší rovnìž finanèní a technologickou pomoc rozvojovým zemím a mechanismy jejího uskuteèòování. Èeská Republika pøistoupila k této Úmluvì v roce 1994, text Úmluvy vyšel ve Sbírce zákonù è. 134/1999. Význam biologické rozmanitosti a její uplatnìní pro setrvalý rozvoj jsou podrobnìji rozvedeny v Agendì 21. Její podstatnou souèástí jsou zásady a mechanizmy pro konzervaci a využívání genofondù kulturních rostlin a hospodáøských zvíøat v zemìdìlství; Agenda 21 specifikuje rovnìž strategické cíle, podmínky pro jejich dosažení a potøebné zdroje (vèetnì pomoci rozvojovým zemím) pro zajištìní konzervace a setrvalého využívání tìchto genofondù. Rozpracováním uvedených zásad pro zemìdìlství a koordinací mezinárodní spolupráce v globálním rozsahu bylo povìøeno FAO. Strategie konzervace a využívání genetických zdrojù rostlin, mechanismy spolupráce, priority a hlavní zásady jsou shrnuty v dokumentu Global Plan of Action. Klíèová slova biologická rozmanitost, legislativa, dokumenty, konzervace a využití genofondu Konference spojených národù o životním prostøedí a rozvoji (UNCED), která se konala v brazilském Rio de Janeriu v roce 1992, pøijala následující dokumenty: Deklaraci o životním prostøedí a rozvoji, Agendu 21 a Zásady nakládání s lesy. V návaznosti na tyto dokumenty byly bìhem konference pøipraveny k podpisu dvì dohody: Dohoda o biologické rozmanitosti (Convention on Biological Diversity) a Rámcová dohoda Spojených Národù o biologické rozmanitosti. Deklarace o životním prostøedí (známá jako The Rio Declaration) obsahuje preambuli a 27 zásad. Právní rámec každé z tìchto zásad je znaènì rozdílný. Nìkteré z nich jsou pevnì zakotveny v mezinárod-

4 ním právu, zatím co jiné teprve vstupují do schvalovacích procesù. Nìkteré zásady se objevují v globálnì èi regionálnì platných nástrojích, zatím co právní síla jiných je ponìkud sporná. Pøedmìtem Dohody o biologické rozmanitosti je, jak uvádí èlánek 1.,...konzervace biologické rozmanitosti, setrvalé využívání jejích složek a spravedlivý podíl na prospìchu z využívání genetických zdrojù, vèetnì jejich dostupnosti...a vèetnì zpøístupnìní odpovídajících technologií. Státy si zachovají suverenitu nad národními zdroji a nad technologiemi, bude zajištìno i vhodné financování. Princip národní suverenity na pøírodními zdroji, v souladu s chartou OSN a zásadami mezinárodního práva, je hlavní zásadou dohody. Státy mají právo využívat své pøírodní zdroje a pøipravovat svoji vlastní environmentální politiku. Pøijímají však rovnìž závazek zajistit v rámci své právní pùsobnosti všechna potøebná opatøení a pøevzít odpovìdnost za stav biodiverzity na svém území i za to, že nebudou poškozovat životní prostøedí na územích jiných státù. Státy se rovnìž zavazují ke spolupráci se všemi signatáøi dohody- pøímé èi prostøednictvím mezinárodních organizací. V èlánku 6. Dohody se signatáøské zemì rovnìž zavazují, že pøipraví národní strategie, plány èi programy konzervace a setrvalého využívání biodiverzity, èi pøevezmou takovéto existující strategie a budou v nich reagovat na požadavky a zásady pøijaté v Dohodì. Principy uchování a setrvalého využívání biologické rozmanitosti budou rovnìž zaèlenìny do rezortních a mezirezortních plánù, programù a politik. Signatáøské zemì se zejména zavazují: - Identifikovat dùležité komponenty biodiverzity, se zvláštním významem pro její konzervaci a setr valé využívání. - Monitorovat komponenty biodiverzity a vìnovat zvláštní pozornost naléhavým potøebám konzer vace. - Identifikovat procesy a kategorie aktivit s výraznými negativními dopady na konzervaci a využívání biodiverzity. - Organizovat, podporovat a monitorovat aktivity pro zabezpeèení uvedených úkolù. Další èást Dohody je vìnována zpùsobùm konzervace biodiverzity in situ (èl. 8) a ex situ (èl. 9) a setrvalému využívání komponent biologické rozmanitosti (èl.10). Tyto èlánky zavazují signatáøské státy poskytovat finanèní, technickou a institucionální podporu pro ochranu složek biodiverzity a pøijmout taková opatøení, která by minimalizovala negativní dopady na biodiverzitu. Cílem je rovnìž zachovat související pùvodní informace a kulturní tradice. Signatáøi se dále zavazují zajiš ovat výzkum biodiverzity a vzdìlávání specialistù (èl. 12) a zvyšovat obecné znalosti o významu biodiverzity (èl. 13). Významný je závazek minimalizovat negativní dopady rùzných faktorù na biodiverzitu a umožnit úèast veøejnosti na takových aktivitách. Vznikne-li takové nebezpeèí na území nìkterého státu, je povinen urychlenì informovat ty státy, kde by mohlo dojít ke škodám. Na základì vzájemné reciprocity se státy dále zavazují k výmìnì informací.

5 Pøístup k poskytování genetických zdrojù je odvozován z národní suverenity státù nad jejich pøírodními zdroji. Státy se nicménì zavazují vytváøet takové podmínky, které by pøístup uživatelù (vèetnì zahranièních) ke genetickým zdrojùm umožòovaly. Dostupnost genofondù bude dána vzájemnými dohodami (podmínkami dohod, dosaženými na základì vzájemného souhlasu. Signatáøi dohody se rovnìž zavazují provádìt vìdecký výzkum genetických zdrojù a poskytovat jeho výsledky smluvním partnerùm v rámci Dohody. Dále se zavazují pøijmout legislativní, administrativní a politická opatøení a vytvoøit finanèní mechanismy pro zajištìní výzkumu a sdílení prospìchu z výsledkù výzkumu a využívání genofondù -a to na základì smluvnì stanovených zásad. Dále je deklarován závazek zajiš ovat signatáøským státùm dohody pøístup k technologiím (vèetnì biotechnologií) souvisejícím s konzervací a využíváním biodiverzity. Èlánky 20. a 21. hovoøí o finanèních zdrojích a finanèních mechanizmech Dohody. Státy se zavazují vytvoøit nové a dodateèné finanèní zdroje pro pomoc rozvojovým zemím zajistit závazky Dohody. Prostøedky budou poskytovány prostøednictvím grantù èi výhod rozvojovým zemím, koneèná rozhodnutí bude pøijímat Konference signatáøù. Úkoly této konference, sekretariátu a poradních orgánù jsou specifikovány v navazujících závìreèných èláncích dohody, spolu s protokolárními a technickými náležitostmi. Pro práci s genofondy zemìdìlských plodin má zásadní význam tzv. Agenda 21., která se zamìøuje pøímo na problematiku biologické rozmanitosti a jejího využití pro setrvalý rozvoj. Základní myšlenka je vyjádøena v preambuli: Lidstvo stojí pøed rozhodujícím okamžikem své historie. Jsme vystaveni nerovnostem mezi lidmi i národy, zhoršování chudoby, hladu a nemocím, pokraèujícímu narušování ekosystémù na kterých závisí naše existence. Pouze integrací péèe o životní prostøedí a rozvoje spoleènosti lze naplnit základní potøeby lidstva, zvýšit životní úroveò a ochránit ekosystémy.. Zásady Agendy 21, nastiòující rozvoj ve 21. století, se promítají i do Státní politiky životního prostøedí ÈR (ze , zejména v koncepci udržitelného rozvoje.tento princip je postupnì uplatòován všemi vyspìlými zemìmi. Princip udržitelného rozvoje je založen na tøech pilíøích udržitelnosti, na sladìní ekonomických, environmentálních a sociálních aspektù každého rozvojového programu. Uplatòování principu udržitelného rozvoje je základní charakteristikou nové SPŽP ÈR. Existuje mnoho obecných definic principu udržitelného rozvoje, které jsou pro praktické úèely rùznì interpretovány. Pøi øešení jednotlivých konkrétních lokálních problémù a rozvojových programù bude vhodné uplatòovat tøi kriteria udržitelnosti: - minimalizace nárokù na èerpání neobnovitelných a šetrné využívání obnovitelných pøírodních zdrojù, surovin, energie a minimalizace záboru prostoru - minimalizace negativních vlivù na prostøedí, emisí do ovzduší a vod, kontaminace pùd, produkce

6 odpadù a hlukové zátìže a minimalizace potenciálních rizik a havárií - dùsledná ochrana, pøípadnì zmnožení a zkvalitnìní základního pøírodního a lidského kapitálu V resortu zemìdìlství se Agenda 21 týká zejména genofondù hospodáøsky využívaných rostlin a zvíøat a její cíle lze shrnout následovnì: - Co nejdøíve dokonèit regenerace a bezpeènostní duplikace existujících ex situ kolekcí v celosvìtovém mìøítku. - Shromáždit a prostudovat rostliny využitelné pro produkci potravin ve spolupráci a s využitím spoleèných aktivit. - Pøijmout opatøení pro posílení programù konzervace in situ, ex situ a on-farm a pro setrvalé využívaní genetických zdrojù a integrovat je do programù setrvalého rozvoje zemìdìlství. - Pøijmout opatøení pro spravedlivé rozdìlení prospìchu z výsledkù výzkumu a ze šlechtìní mezi donory a uživatele genetických zdrojù rostlin. K dosažení uvedených cílù by mìly vést zejména následující aktivity: - Podpoøit rozvoj a posilování kapacit a programù pro konzervaci a využívání genetických zdrojù. - Posílit výzkum genetických zdrojù, se zamìøením na jejich využití pro setrvalý rozvoj. - Podpoøit výmìnu, množení a využívání genetických zdrojù rostlin, zvláštì v rozvojových zemích. - Pøipravit plány a projekty pro zabezpeèení prioritních potøeb. - Podpoøit diverzifikaci v zemìdìlských systémech, vèetnì uplatnìní nových druhù plodin. - Podpoøit výzkum a využití dosud málo využívaných zemìdìlských plodin. - Posílit národní kapacity pro využívání genetických zdrojù, šlechtìní a semenáøství, jak v odborných institucích, tak i zemìdìlské praxi. Agenda poèítá s rozvojem strategií konzervace genofondù pøi využití všech dostupných metod, zpracováním periodických pøehledù o stavu rostlinných genetických zdrojù (GZ) a s charakterizací a hodnocením GZ pro jejich lepší využití. Posílen by mìl být globální systém konzervace a setrvalého využívání GZ, vytvoøeny systémy in situ a ex situ konzervace a mechanizmy øízení a evidence tìchto programù. Potøebné roèní zdroje na zajištìní jmenovaných úkolù se pohybují kolem 600 mil USD, vèetnì asi 600 milionù USD pocházejících z mezinárodních zdrojù. Skuteèné prostøedky závisejí zejména na specifických strategiích a programech jednotlivých státù. Vlády státù se dále vyzývají k pøípravì národní politiky pro práci s genofondy a k pøípravì národní legislativy GZ. Vypracováním globální strategie konzervace a využívání GZ, v návaznosti na Úmluvu o biolog-

7 ické rozmanitosti a zejména pak Agendu 21, byla povìøena Organizace spojených národù pro zemìdìlství a výživu (FAO). Na základì Národních zpráv 154 státù o stavu rostlinných genetických zdrojù na jejich území a jednání a doporuèení regionálních konferencí pøipravilo FAO ve spolupráci s Mezinárodním ústavem pro genetické zdroje rostlin (IPGRI) souhrnnou zprávu o situaci ve svìtì, nazvanou The State of the World s Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. Tato zpráva byla podkladem pro jednání Mezinárodní technické konference o genetických zdrojích rostlin, která se konala 17 až 23 èervna 1996 v Lipsku. Výsledkem této konference byl Global Plan of Action, který je obecnì pøijímán jako základní odborný a metodický dokument pro regionální a globální spolupráci pøi konzervaci a využívání genetických zdrojù rostlin i pro orientaci Národních programù pro konzervaci a využívání genetických zdrojù rostlin. Èeská Republika patøí k signatáøùm Úmluvy o biologické rozmanitosti, náš pøístup byl podepsán v roce 1993 a dle pøíslušných èlánkù vstoupila Úmluva pro Èeskou Republiku v platnost dne 3.bøezna Èeský pøeklad Úmluvy vyšel ve Sbírce zákonù è. 134/1999 (èástka 48). Literatura Convention on Biological Diversity. Text and Annexes. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal, 1998, 34 pp. Convention on Biological Diversity, 1992, Convention on Biological Diversity, 1992, Clearing-House Mechanism, FAO: The state of world s plant genetic resources for food and agriculture. Rome, 1996, 336 pp. FAO: The state of world s plant genetic resources for food and agriculture. Rome, 1998, 510 pp. Report: International Technical Conference on Plant Genetic Resources. Leipzig, Germany, June 1996, 44pp. Sbírka zákonù è. 134/1999, Èástka 48: Úmluva o biologické rozmanitosti, str Státní politika životního prostøedí, , World News: Excerpts from Agenda 21. Diversity,1992, Vol. 8, No. 3, p. 6-9

8 DOHODY GENOVÝCH BANK O POSKYTOVÁNÍ VZORKÙ GENETICKÝCH ZDROJÙ ROSTLIN Zdenìk Stehno Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha - Ruzynì Souhrn Pøi poskytování genetických zdrojù (GZ) se v osmdesátých letech vycházelo pøedevším z International Undertaking on Plant Genetic Resources, tj. dokumentu, který pøijalo v roce 1983 FAO a který pøedjímal jejich bezplatnou volnou dostupnost. Konvence o biologické rozmanitosti, pøijatá v roce 1992 však pøiznává jednotlivým státùm suverénní práva na genetické zdroje, vyskytující se na jejich území. V reakci na tuto zmìnu byl pøipravován a navržen Multilaterální systém pro výmìnu GZ oznaèovaný MUSE, který jako s jednou eventualitou poèítal též s pravidly, které by si pro poskytování GZ vypracovávaly genové banky (MTA). V souèasné dobì se na základì návrhù jednotlivých pracoviš GZ pøipravují obecné zásady MTA, které by byly urèitým vodítkem pøi formulování MTA na jednotlivých pracovištích GZ. Z prostudovaných 8 pøedbìžných návrhù evropských pracoviš GZ byly vybrány nejèastìji se vyskytující zásady a navrhovaná ustanovení: - GZ jsou poskytovány pro úèely výzkumu, šlechtìní a vzdìlávání též konzervace (Belgie) - GZ nejsou poskytovány jednotlivcùm a obchodním firmám - Poskytování získaných GZ i materiálu odvozených tøetím osobám se dìje buï za stejných podmínek, za kterých byly získány, nebo s výslovným souhlasem pùvodního dárce (GB) - Pøíjemce GZ si nemùže èinit nároky na vlastnictví získaného materiálu ani materiálù odvozených a nemùže k nim uplatòovat práva na ochranu duševního vlastnictví - Získaný (pøedaný) materiál nesmí být využit k vytváøení obchodního zisku - Údaje získané ze studia GZ budou pøedány poskytovateli a zaøazeny do dokumentaèního systému; tyto údaje mohou být po urèitou dobu nepøístupné veøejnosti - Kopie publikací, pocházejících ze studia materiálu budou pøedávány poskytovateli - Poskytovatel negarantuje neškodnost pro pøírodu (Holandsko, Španìlsko), kvalitu, životnost a èisto tu GZ ani pøesnost informace pøedávané se vzorkem - Za dodržování pravidel biologické bezpeènosti a importu zodpovídá pøíjemce - Pokud nejsou pravidla pøíjemcem dodržována mùže poskytovatel odmítnout poskytování dalších vzorkù V Èeské republice je doposud dodržována zásada volné dostupnosti a bezplatnosti GZ dle rezoluce FAO z roku 1983, bude však navržena dohoda o poskytování GZ.

9 Klíèová slova genové banky, poskytování vzorkù, MUSE, MTA Mezinárodní úmluvy Konvence o biologické rozmanitosti (Rio de Janeiro 1992) pøedstavuje základní zmìnu v chápání mezinárodního statutu genetických zdrojù (GZ). V období pøed touto konvencí byly na základì International Undertaking on Plant Genetic Resources, pøijatého Komisí FAO pro genetické zdroje v roce 1983, genetické zdroje chápány jako dìdictví všeho lidstva. Aèkoliv zámìrem takovéhoto otevøeného pøístupu bylo zajistit širokou dostupnost genetických zdrojù pro zemìdìlství a prùmysl, neposkytlo komerèní využívání GZ žádný ekonomický popud pro jejich konzervaci v zemích pùvodu. Byl proto vyvíjen tlak na revizi tohoto ujednání. Konvence o biologické rozmanitosti upravuje tento politický nedostatek a ustanovuje, že státy mají suverénní práva na své genetické zdroje a tím umožòuje, aby tržní aktivity pøispìly k financování konzervace GZ. Po pøijetí výše zmínìné Konvence o biologické rozmanitosti v roce 1992 byla snaha odstranit znaènou neprùhlednost v poskytování genetických zdrojù a zohlednit práva farmáøù farmers rights. Jako možná struktura byl navrhován tzv. Multilaterální systém pro výmìnu Multilateral System for Exchange MUSE. Návrh zohledòoval skuteènost, že biologická rozmanitost je stále využívána v nedostateèném rozsahu, a že je na druhé stranì ohrožována erozí. Bylo bráno v úvahu též, že žádná zemì není v genetických zdrojích sobìstaèná a že výmìna GZ a pøíslušných informací na mezinárodní úrovni je nezbytná. Systém mìl být pouze rámcem pro širokou škálu možností mezi extrémy, které pøedstavuje na jedné stranì striktnì dvoustranný pøístup (dvoustranné dohody) a nestrukturovaný neformální mnohostranný pøístup na stranì druhé. Dvoustranný pøístup je typickým partnerstvím dvou institucí nebo vlád, které je formalizováno nìjakým kontraktem èi memorandem. Naproti tomu mnohostranný pøístup zahrnuje øadu státù èi institucí, které se kolektivnì dohodly na zásadách výmìny GZ a podmínkách dìlení vzniklého užitku. Dvoustranný pøístup nejlépe odpovídá situaci, kdy pouze velmi malý poèet zemí potøebuje pøístup ke GZ jednotlivých druhù jako napø. nìkterých prùmyslových plodin pro urèitá odvìtví jako napø. farmacie. Takovýto pøístup však vìtšinou ztìžuje celkovou situaci a není s ním prakticky uvažováno. Naproti tomu multilaterální pøístup je žádoucí tam, kde jednotlivé zemì vlastní pouze èást genetické variability hospodáøsky významných druhù, což je u vìtšiny hlavních plodin. Pøedpokládalo se vytvoøení mechanizmu, který by zabezpeèoval rozdìlení užitku, plynoucího z využívání GZ a který by stanovoval vztahy k neèlenským organizacím. V systému se poèítalo s vytvoøením fondu, který by umožòoval kompenzace práv farmáøù. Jako zpùsob podílnictví na získaném užitku byl navrhován napø. pøístup k produktùm pocházejících z využití GZ èi technologiím bez licenèních poplatkù, pøístup k zaøízením, výcvikovým kurzùm a dalším službám, odpovídající podíl na licenèních

10 poplatcích a ziscích plynoucích z produktù. Èlenství v MUSE by bylo dobrovolné. Po vstupu do systému by byli èlenové povinni respektovat pøijatá pravidla a øídit se jimi. Pokud by se zemì nestala èlenem systému pøedpokládaly se rùzné legislativní možnosti spolupráce jako napø. zastøešovací dohody, mechanizmus pro registraci jednotlivých institucí v MUSE èi specifické dohody o poskytování vzorkù (MTA). Obecnì by MUSE zajiš oval pøístup všech èlenù ke všem materiálùm v systému. Rovnìž užitek by byl dìlen mezi všechny èleny. GZ zahrnuté do systému mìly být poskytovány neèlenùm podle speciálních ustanovení. Takto široký koncept MUSE však nebyl akceptován. Urèitou roli v komplikujících se vztazích a názorech sehrává i zvyšující se vyèíslitelná cena na nevyèíslitelná hodnota genetických zdrojù. Jako opatøení k tomu, aby nedocházelo k pøijímání dohod o poskytování vzorkù jakožto možného striktního opatøení a aby byl zachován pøístup ke GZ byly navrhovány tzv. Etické kodexy (Barton et al., 1992). Reid et al., však v roce 1996 uvádí, že pøevod širokého práva regulovat pøístup ke GZ, daného Konvencí o biologické rozmanitosti vyvolává potøebu pøijmout legislativní ustanovení a pøipravit dohody o poskytování vzorkù genetických zdrojù (MTA). Ty by mìly usnadnit pohyb genetických vzorkù bez pøekážek a zajistit spravedlivé rozdìlení užitku, který plyne z jejich využití (Barton, Siebeck, 1994). Rozvojové zemì však spatøují v dohodách o poskytování vzorkù GZ (MTA) spíše nástroj jak regulovat pøístup ke genetickým zdrojùm (Mugabe, Ouko, 1994). Vývoj v poslední dobì smìøuje k tomuto zpùsobu legislativního ošetøení výmìny genetických zdrojù a mnohé státy již definovaly zásady dohod o poskytování vzorkù genetických zdrojù (MTA). Návrhy dohod na národní èi institucionální úrovni Belgie Jardin Botanique National de Belgique, Meise Botanická zahrada poskytuje semena uvedená v katalogu podle zásad o výmìnì institucím pracujícím v oblasti výzkumu, šlechtìní, konzervace a vzdìlávání. Semena nejsou poskytována jednotlivcùm a obchodním firmám. Materiál získaný z takto poskytnutých semen nesmí být využit k vytváøení obchodního zisku. Semena získaná namnožením mohou být poskytnuta tøetím osobám pouze pøi dodržení stejných podmínek, za kterých byla získána. Publikace pocházející z využití pøedaného genetického materiálu by mìly uvádìt Národní botanickou zahradu jako poskytovatele materiálu. Kopie publikace by mìla být pøedána vedoucímu genové banky. Pøi objednávání rostlinného materiálu žadatel bere v úvahu a akceptuje výše uvedené podmínky.

11 Francie Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développment (CIRAD), Montpellier Materiál je vždy v centru hodnocen a popsán na pøíslušném formuláøi. Bez pøedchozího písemného zplnomocnìní od této organizace nesmí být materiál množen, využit jako genetický zdroj nebo uplatnìn v obchodní síti. S poskytovatelem (CIRAD) si pøíjemce dojednává veškeré aktivity, které budou s obdrženým materiálem provádìny (setí, množení, pokusy, køížení,...). Bude k dispozici seznam míst polních a laboratorních pokusù i jména osob odpovìdných za jednotlivé experimenty. Pracovníci CIRAD budou mít pøístup na všechna pracovištì, kde se bude s uvedeným materiálem pracovat. Centrum bude informováno o výsledcích, které byly pøi hodnocení materiálu získány. Všechny vzorky jsou majetkem toho, kdo je dodal (CIRAD) a na konci pokusù má tento právo na restituci materiálu, èi na destrukci vzorkù. Zakazuje se jakákoliv jiná aktivita, tj. manipulace s materiálem, než je uvedeno ve smlouvì. Vzorky nelze pøedávat tøetím osobám, musí se zaevidovat a oznámit všechny pøípadné mutace - tyto jsou pak majetkem dodavatele. Publikace toho, kdo vzorky využívá, musí býti schválené firmou, která vzorky dodala (CIRAD). Všechny výše popsané kroky jsou uvedeny v kontraktu vèetnì pøípadného navrácení osiva zpìt. Pøesnì se urèuje platnost podepsaného kontraktu. Dále jsou urèeny státní orgány, které øeší spory týkající se nedodržení smlouvy. V pøípadì sporu mezi Centrem a tím, kdo získal vzorky k využití je nutno se obrátit na ASSINSEL-Mezinárodní asociaci šlechtitelù a ochrany odrùd ve Švýcarsku. Nizozemí Centre for Genetic Resources Netherlands (CGN), Wageningen Pøíjemce vzorkù z Centra GZ si nemùže èinit nároky na vlastnictví získaného materiálu, ani na materiál, který z pøedaných vzorkù pochází a nemùže uplatòovat práva na ochranu duševního vlastnictví na tyto genetické zdroje èi informace s nimi spojené. Pøíjemce dále souhlasí s tím že zajistí, aby osoba nebo instituce, které GZ pøedá byla vázána stejnými pravidly a výslovnì vyjádøí této osobì èi instituci, že GZ byl získán z CGN jako volnì dostupný materiál a poskytne této osobì èi instituci informaci o tomto GZ jako o dodaném z CGN. CGN negarantuje bezpeènost, kvalitu, životnost ani èistotu GZ ani pøesnost informace dodávané se vzorkem. Fytosanitární podmínky jsou garantovány pouze v rozsahu uvedeném ve fytosanitárním certifikátu. Odpovìdností pøíjemce je aby vyhovìl pravidlùm biologické bezpeènosti a pravidlùm importu

12 zemì pøíjemce. Pøíjemce souhlasí s pøedáním dat, která vzniknou z hodnocení pøedaného GZ poskytovateli. Na požádání pøíjemce mohou být tato data veøejnì pøístupná až po uplynutí urèité doby embarga. Jestliže nejsou výše uvedená ustanovení pøíjemcem dodržena, mùže CGN odmítnout další poskytování GZ objednávající instituci, korporaci nebo osobì. Pøíjemce souhlasí, že bezprostøednì potvrdí pøijetí každé zásilky GZ, získané z CGN. Nìmecko Verein zur Erhaltung und Rekultivierung von Nutzpflanzen in Brandenburg e.v. (VERN), Greiffenberg Materiál smí být použit pro výzkumné úèely a šlechtìní neomezenì. V publikacích a pøi dalším pøedávání materiálu je potøeba upozornit na pùvod materiálu a spolupráci s VERN. Pøíjemce bere na vìdomí povinnost informovat VERN, jakmile vznikne z použití materiálu zisk. O rozdìlení zisku je nutno pøedem jednat, aby bylo dosaženo oboustrannì pøijatelného øešení. Norsko Department of Horticulture and Crop Sciences, Agricultural University of Norway Materiál je poskytován pouze pro experimentální úèely a nikoliv pro obchodní cíle. Materiál zùstává vlastnictvím Agricultural University of Norway. Výsledky pokusù s pøedaným materiálem a kopie veškerých publikací, vztahujících se k tomuto materiálu budou pøedány poskytovateli. Certifikát o pøijetí musí být podepsán vedoucím pracovníkem organizace. Skandinávie Nordic Gene Bank (NGB), Alnarp Pøíjemce souhlasí, že poskytnutý materiál bude použit pouze pro experimentální, pokusnické, šlechtitelské èi vzdìlávací úèely. Pøíjemce se vyjadøuje k tomu, že nebude poskytovat materiál tøetím osobám. Pøíjemce poskytne NGB veškeré informace a výsledky vztahující se k pokusùm, provedeným na poskytnutém materiálu pøíjemcem. Informace budou zahrnuty do databáze genetických zdrojù NGB a tím budou pøístupné dalším uživatelùm. Pøíjemce zašle do NGB kopie publikací èi reference o patentech, kde je citováno použití pøedaného materiálu. Pøíjemce zabezpeèí, aby na NGB nebyly vznášeny další nároky v souvislosti s použitím

13 pøedaného materiálu. Pøíjemce uhradí náklady spojené s fytosanitárním osvìdèením, pokud o to bude požádán. Rusko The N. I. Vavilov Institute of Plant Industry (VIR), St. Petersburg Materiál je pøedáván pro jeho testování hodnocení a pro využití ve šlechtitelské praxi. Za žádných okolností nemùže být tento materiál pøedán dalšímu uživateli, aniž by k tomu VIR nedal souhlas. Pøíjemce nesmí využít tento materiál, ani žádné jeho deriváty pro komerèní úèely ani na nì uplatòovat právo ochrany duševního vlastnictví. Pøíjemce bude pøedávat VIRu informace získané bìhem studia, testování a šlechtitelského využívání. Pokud je to nutné, VIR mùže garantovat nedostupnost nebo pouze èásteènou dostupnost takovéto informace pro ostatní uživatele. Po ukonèení práce s pùvodnì pøedaným materiálem bude tento vrácen do VIR nebo znièen, což musí být potvrzeno oficiálním dokumentem, pøedaným do VIR. V pøípadì, že byl získán na bázi pøedaného GZ nový šlechtitelský nebo zlepšený materiál, bude pøíjemce povinen informovat o takovéto skuteènosti VIR, aby získal povolení obchodovat nebo jinak využívat takto vzniklý materiál. Španìlsko Centro de Recursos Fitogenéticos (CRF) Alcalá de Henares, Madrid Pøíjemce materiálu pøedaného z GB se vzdává jakýchkoli požadavkù na vlastnictví získaného materiálu nebo materiálu bezprostøednì z nìho pocházejícího. Rovnìž se vzdává toho, že bude žádat o ochranu práv duševního vlastnictví k tìmto GZ a souvisejícím informacím. Pøíjemce se také zdrží jakékoliv distribuce materiálu, který mu byl postoupen na základì dohody, tøetím osobám bez pøedchozího autorizování centrem (CRF). Tato dohoda o poskytování materiálu GZ se vztahuje pouze na výzkumné úèely. Komercionalizace jakéhokoliv produktu pocházejícího z pøedaného materiálu by vyžadovala další dohodu. Pøíjemce materiálu se zavazuje každoroènì informovat CRF o údajích, získaných výzkumem pøedaného GZ. Jestliže si to pøíjemce pøeje výsledky výzkumu nebudou veøejnì pøístupné po tøi roky od jejich pøijetí. Pøizpùsobení se pravidlùm biologické bezpeènosti, exportu a importu a dalším normám pro zacházení s genetickým materiálem v zemi pøíjemce patøí mezi povinnosti pøíjemce. CRF negarantuje, že GZ neškodí pøírodì, negarantuje jejich kvalitu, životnost nebo èistotu ani pøesnost pasportních nebo dalších dat pøedávaných s materiálem.

14 Jestliže pøíjemce nesplòuje podmínky uvedené v této dohodì, má CRF právo odepøít pøíjemci nebo jakékoliv osobì èi stranì s ním spojené poskytování dalších vzorkù. Z prostudovaných návrhù lze sumarizovat nejèastìji se vyskytující ( obecné ) zásady - GZ jsou poskytovány pro úèely výzkumu, šlechtìní a vzdìlávání též konzervace (Belgie) GZ nejsou poskytovány jednotlivcùm a obchodním firmám - Poskytování získaných GZ i materiálu odvozených tøetím osobám se dìje buï za stejných podmínek, za kterých byly získány nebo s výslovným souhlasem pùvodního dárce (GB) - Pøíjemce GZ si nemùže èinit nároky na vlastnictví získaného materiálu ani materiálù odvozených a nemùže k nim uplatòovat práva na ochranu duševního vlastnictví - Získaný (pøedaný) materiál nesmí být využit k vytváøení obchodního zisku - Údaje získané ze studia GZ budou pøedány poskytovateli a zaøazeny do dokumentaèního sys tému - Údaje mohou být po urèitou dobu nepøístupné veøejnosti - Kopie publikací, pocházejících ze studia materiálu budou pøedávány poskytovateli - Poskytovatel negarantuje neškodnost pro pøírodu (Holandsko, Španìlsko), kvalitu, životnost a èistotu GZ ani pøesnost informace pøedávané se vzorkem - Za dodržování pravidel biologické bezpeènosti a importu zodpovídá pøíjemce - Pokud nejsou pravidla pøíjemcem dodržována mùže poskytovatel odmítnout poskytování dalších vzorkù Situace v ÈR - Dosud se vychází z dokumentu International Undertaking on Plant Genetic Resources, pøijatého Komisí FAO pro genetické zdroje v roce 1983 a vzorky jsou poskytovány a bezplatnì. - Pokud je øešitelem kolekce limitována dostupnost GZ je toto GB respektováno. - Pøi pøedávání GZ je pøíjemce informován, že pøedávaný materiál je urèen pouze pro výzkumné nebo šlechtitelské využití. - Výsledky z hodnocení nebyly dosud vyžadovány. Je tøeba reagovat na mìnící se situaci - Podílet se na aktivitách ECP/GR pøi pøípravì standardizované MTA Ing. L. Dotlaèil, CSc. - Pøipravit MTA pro genovou banku. - Rozhodnout, zda bude mít MTA platnost pro celý Národní program konzervace a využití GZ ros tlin.

VÁŠ PODNIK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE. Ministerstvo životního prostředí. Příručka pro podnikatele

VÁŠ PODNIK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE. Ministerstvo životního prostředí. Příručka pro podnikatele vaspodnik_upr.qxd 8.1.2004 23:01 StrÆnka 1 Ministerstvo životního prostředí VÁŠ PODNIK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE Příručka pro podnikatele PRAHA 2004 vaspodnik_upr.qxd

Více

EVROPSKÁ UNIE A INOVACE

EVROPSKÁ UNIE A INOVACE Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

VODA NAD ZLATO OBSAH. edice PLANETA 2003. strana 1

VODA NAD ZLATO OBSAH. edice PLANETA 2003. strana 1 VODA NAD ZLATO OBSAH UNEP a Èeský národní komitét UNEP...2 Pøedmluva k èeskému vydání tématického pøekladu GEO-3...3 Rok 2003 Mezinárodní rok vody...3 I. STAV VODNÍCH ZDROJÙ...5 Sladká voda globální pøehled...5

Více

NÁMÌTY PRO HOSPODÁØSKOU POLITIKU O B S A H : ÚVOD... 2 VÝVOJ A SITUACE PRÙMYSLU... 3 INVESTIÈNÍ PROSTØEDÍ... 5 PØÍSTUP NA ZAHRANIÈNÍ TRHY... 6 OBLAST LEGISLATIVY... 8 TRH PRÁCE... 9 VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE...

Více

Archiv 2000 2006 též na www.mediprax.cz

Archiv 2000 2006 též na www.mediprax.cz URGENTNÍ UM MEDICÍNA 3/2007 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Archiv 2000 2006 též na www.mediprax.cz Z OBSAHU ÈÍSLA 3/2007: Zdravotnické záchranné služby vyjádøení lidských práv Koncepce krizové

Více

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie II. díl partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Oldøich Èepelka Vydáno s podporou Nadace rozvoje obèanské spoleènosti z programu PHARE

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu

Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu ENERGIE Praha 2001 OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií ENERGIE V roce 1990

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

Pracovní jednání zástupcù odborových

Pracovní jednání zástupcù odborových 1 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROÈNÍK 13 CENA 5 Kè 7. 2. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Kolektivní vyjednávání str. 3 až 5 l Pracovní jednání zástupcù OS

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ Ministerstvo zemědělství, Praha 1, Těšnov 17 Č.j.: 20139/2006-13020 Ministerstvo

Více

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad.

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad. TIRÁŽ OBSAH TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravcù Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix E-mail: martin.felix@cesmad.com Èlenové Jaroslava Èerná, Michaela

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

PRO SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRACOVNÍKY. Vzdělávání pracovníků sociálních služeb v problematice obchodu s lidmi

PRO SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRACOVNÍKY. Vzdělávání pracovníků sociálních služeb v problematice obchodu s lidmi INSTRUKTÁŽNÍ MANUÁL PRO SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRACOVNÍKY Vzdělávání pracovníků sociálních služeb v problematice obchodu s lidmi OBSAH 1. Úvod str. 1 2. Obecné informace o obchodu s lidmi str. 2 2.1. Definice

Více

Novinky zahranièní knihovnické literatury

Novinky zahranièní knihovnické literatury Novinky zahranièní knihovnické literatury 1. ALKHOVEN, Patricia La numérisation des collections : les objectifs stratégiques de la Bibliothèque royale des Pays Bas [Digitalizace sbírek : strategické cíle

Více

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací Obèanské sdružení Omega Liberec podporuje neziskový sektor a malé obce a pùsobí na tøech úrovních: a) místní: ve spolupráci s obcemi pøipravuje rozvojové strategie venkovských mikroregionù a projekty pro

Více

12/8/97 ÚÈINKY VSTUPU DO EU NA VNÌJŠÍ AUDIT. NÁVRH urèený k pøekladu - SRPEN 1997

12/8/97 ÚÈINKY VSTUPU DO EU NA VNÌJŠÍ AUDIT. NÁVRH urèený k pøekladu - SRPEN 1997 12/8/97 ÚÈINKY VSTUPU DO EU NA VNÌJŠÍ AUDIT NÁVRH urèený k pøekladu - SRPEN 1997 1 OBSAH PØEHLED PROBLEMATIKY...4 1 Situace...4 2 Úèinek vstupu do EU na auditorskou práci...6 3 Spolupráce s Evropským úèetním

Více

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz URGENTNÍ UM MEDICÍNA 2/2006 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Z OBSAHU ÈÍSLA 2/2006: Pøipravenost rezortu zdravotnictví a systémový pøístup k prioritám bezpeènostní politiky ve zdravotnictví Projekt

Více

Výroèní zpráva 2007 LOM PRAHA s.p. OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE PODNIKU 3 2. ZPRÁVA PØEDSEDY DOZORÈÍ RADY 4 3. PROFIL PODNIKU 5 4. LIDÉ V ÈELE PODNIKU 7 5. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ÈINNOSTI A STAVU MAJETKU

Více

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví (OP LZZ, CZ.1.04/5.1.01/12.00115) Centrum pro rozvoj péče Úvodní slovo Publikace, kterou právì držíte v rukou, vznikla v rámci

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 2 2001 zemìdìlské aktuality ze svìta Z OBSAHU Krátké zprávy 1 Zemìdìlská praxe 4 Poradenství7 Poznatky ze svìta 9 Životní prostøedí 23 Lidská výživa 25 Zahradnictví29 Kyselina mléèná v pitné vodì mùže

Více

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Projektový pracovník veøejné správy Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Popis vzniku projektu 4 2.1 Zjiš ování potøeb cílové skupiny

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

Semináøe, porady, mezinárodní styky

Semináøe, porady, mezinárodní styky Semináøe, porady, mezinárodní styky Mezinárodní konference o národních bibliografických službách [International Conference on National Bibliographic Services] Kodaò, 25.-27. listopadu 1998 Mgr. Edita Lichtenbergová

Více

Spolupracující regiony

Spolupracující regiony Pøedstavení projektu MATEO MATEO (Matching Technologies and Opportunities) je souèástí programu Evropské unie Interreg IIIC. Jedná se o unikátní projekt, který se zaslouží o to, že do Jihoèeského a Plzeòského

Více

PROFESIONALISMUS A KVALITA VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY

PROFESIONALISMUS A KVALITA VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY Centre by Ostrava University analysis, which was executed in the frame of ESF Projects which were oriented on the increase quality of basic and secondary schools of the Moravian-Silesian region. Research

Více