co ^; -'-..0'"" M V^ %- ROZPRAVY CESKE AKADEMIE CISARE FRANTISKA JOSEFA PRO VEDY. SLOVESNOST A UMENI V PRAZE. ROCnik IV. TRIDA III. CiSLO 1. \ r V PRISPEVKY K DEJINAM CESKEHO" name="description"> co ^; -'-..0'"" M V^ %- ROZPRAVY CESKE AKADEMIE CISARE FRANTISKA JOSEFA PRO VEDY. SLOVESNOST A UMENI V PRAZE. ROCnik IV. TRIDA III. CiSLO 1. \ r V PRISPEVKY K DEJINAM CESKEHO"> -'-..0'""">

X\ \: 00 "00. lid C > -'-..0'""

Transkript

1 '7^'^ X\ \: lid 00 "00 o C > co ^; -'-..0'""

2

3

4

5 M V^ %- ROZPRAVY CESKE AKADEMIE CISARE FRANTISKA JOSEFA PRO VEDY. SLOVESNOST A UMENI V PRAZE. ROCnik IV. TRIDA III. CiSLO 1. \ r V PRISPEVKY K DEJINAM CESKEHO DIVADLA, NAPSAL F. MENCIK. Prqi» Dr. Jm MMal, V PRAZE. nakladem CESK6 AKADEMIE CiSAl^E FRANTI KA JOSEFA PRO V DY, SLOVESNOST A UMfiNI

6 PN Pl^EDLO:^ENO DNE 16. LEDNA Tiskem J. Otty v Praze.

7 I. Liturgicke obfady slavnostni a jejich az do XII. stoleti. podoba Ostarofeckem dramatu jest znamo, ze se vyvinulo z nabozenskych obfadu; nsco podobneho jest mozno ffci i o divadle novovekem. Nejstarsi toti^ bohosluzby kfesfanske vyznamenavaly se nejednim dramatickym momentem, zejmena tim, ze byly temef jen dialogem mezi knezem a veficimi. Zvlaste byvaly tak upraveny obfadv o nekterych dnech slavnostnich, k nimz pojily se upominky na dobu pohanskou, jako na pf. pfi slavnem pruvodu na kvetnou nedeli a hlavns na bilou sobotu, kdy se z boziho hrobu svaty kfiz vyzdvihoval, jakoz i pfi jinych pfilezitostech, kdyz veficim vteleni Syna boziho se pfipominalo. K rozvoji divadla kfestanskeho na zaklad^ cirkevnich obfadu napomahala v ak jeste jina zavazna okolnost. Kdyz se kfestanstvi v zemich romanskych sifiti pocalo, nalezlo tu kvetouci.divadlo ffmske a zvlaste p.q^qnajodni hiy velmi rozsffene. Narodovc sice pfijfmali novou viru, ale proto v nich zaliba ve hrach divadelnfch nikdy neutuchla, zvlaste kdyz narodnf duch romansky ze sebe vydaval vzdy nove a nove plody dramaticke. Ty ovsem hovely vfce smyslnosti, a odvracely veffcf od zivota v pravde kfestanskeho, jenz za prvnf doby byl podoby asketicke; proto take cirkev jiz od ctjvrteho stolet f obracela se dastejsfmi z^kazy jak proti honbam na divoka zvffata, tak proti hram divadelnfm, a nepfipoustela k sv. pfijfmanf tech, kteff se v podobnych zabavach ucastnili, aby snad cela cfrkevni spolecnost v potupu neupadla. Kfestanstvf, jak pfirozeno, nepfalo nabozenstvi pohanskemu, ale pfece nezavrhovalo vsech jeho formalit, nybrz samo ve svuj prospech moudfe vybfralo nektere v6ci a je do bohosluzby zavadslo, aby vykony cfrkevnf slavnej- fmi se,staly. Ano mnohdy jen tfm zpusobem obecny lid, Inoucf pffli k zevn6j f forme, mohl byti odvracen od obyseju pohanskych, zejmena kdyz jests obojf nabozenstvi o prvenstvf zapasilo. Tfm povstavaly o nekterych slavnostech cfrkevnfch zvm tn{ obfady, kter6 byly nezdvadny a proto take od cfrkve byly trpfeny. Slavnostnfmi obfady pfedstavovala se lidu zfeteln^ji tajemstvf vfry. Jimi lid snaze pochopil, co se mu na kazanf a pfi nabozenskdm cvi^enf od kn ii L *

8 «vykladalo. Dokud zapsany nebyly v knihach ritualnich, m^nivaly se dasem, pfechazejice voln6 s pokoleni na pokolenf. Pismem ustaleny byly v dobe jiz dosti davne ; av ak i tenkrat byly takove obfady, ktere o vanocich, o veukonocich a na jine dni se konavaly a jaksi zarodkem divadla kfestanskeho se staly, vzdy je t6 dosti jednoduche. V prvnich stoletich byl v cirkvi o yelikonocich oby^ej, ie na velky patek se do boziho hrobu vkladal kffz, ktery odtud na bflou sobotu slavnym zpusobem byl vynasen. Pfi tom byl nasledujfcf obfad. ^)»Dva knezf oblekli se V kdpe, na hlavu vlozili humeral a vzavse kaditelnice sli do choru ; odtud kradeli krokem volnym ke hrobu bozfmu zpfvajfce:»kdo odvah' kamen.^«za hrobem stal diakon, jenz se jich tazal:»koho hledate.?«a oni:»jezf e Nazaretskeho! «Diakon odpovedsl:»nenft' ho zde!«potom kadidlem hrob vykoufili, a kdyz diakon zazpfval:»jdete, zvestujte!«, oba knezf se obratili ku choru a vystoupivse na vyvysene mfsto zapeli antifonu :»Vstalt' jest Pan z hrobu.«kdyz skoncili, zazpfval opat pfed oltafem:»tebe, Boze!«a hned zvony se rozezvucely. Obfad tento sahd daleko pfed XII. stoletf, asi do stoletf I X.' jest t zko ffci, kdy vzniknul a jak dlouho zustal v teto podobs nezmensn, jakoz i ve ktere krajine zm6ne podlehnul. Ku vzniku a rozsffenf jeho pfisp^lo hlavne evangelium velikonocnf nedsle, samo o sobe jiz dialogicky upravene. Evangelium toto bylo take zakladem obfadu obvykleho pfi navstfvenf bozfho hrobu, ktery rozmnozen byl nekterymi sekvencemi a antifonami, jak zachovano jest v liturgii kostela ve Verdunu '')»V nedsh rano, kdyz : ptaci pocnou veholiti a zvony na oslavu Kristova z mrtvych vstanf hlaholf, modlf se bratfi klasternf potichu:»slava tobs, Pane, jenz jsi vstal z mrtvych«. Kantor, v pallium obleceny, a dva kla ternfci v albach odenf stojf v kuru a zpfvajf offertu. Kdy^ se tfetf responsorium skoncf, ctyfi bratfi v albach kracejf ku pfedu, dva jakoby neco V jeskyni pod zemf hledali. I tazf se jich druzf dva:»co hledate ve hrobe, kfest'ane.?«oni odpovfdajf jemnym hlasem :»Jezfse Nazaretskeho, ukfizovaneho, obyvatele nebestf.«druzf dva, kteff andely pfedstavujf, pravf:»nenf ho zde; vstalf jest z mrtvych! Jdete a zvestujte!«po tech slovech vstupujf oba prvnf bratfi s kaditelnicemi a s kffzem do kuru, volajfce:»pan vstal jest z hrobu!«kdyz zpev skondili, zazpfval opat»te Deum«, nacez nasledovaly rannf chvalozpevy a svata mse. V obfad6 tomto jeste nebylo ^adneho deje v pravem smyslu slova. Vsak i tu shledavame, ze nektera slova rozvadena byla zpevy, a jimi dej staval se zajfmavejsfm. Hlavne se rozsifoval obfad hymnami kostelnfmi, z nichz jen takove pfibfrany byly, ktere vztahovaly se ke z mrtvyoh vstanf; zvlaste k tomu bylo hledeno, aby liturgicky obfad msl vhodny zacatek a konec. V tom ovsem zprvu kazdy kostel o sve ujm6 rozhodoval, a proto ') Gerbert, Monumenta veteris liturgiae Alemannicae. II,, 237. Mone, Schauspiele des Mtttelalters. 1846, L, 7. ^) Nouvelle encyclop^die th^ologique, 2. fada, svazek 43., str I.

9 : take pocatecne hymny nejsou vsude stejny; nekde byva hymna:»gloriosi et famosi«, jinde op6t:»hortum praedestinatio«. ') Podobne se obfady koncily rozucnymi pisnemi. KromS zp6vu cirkevnich byl cely ostatni text v feci nevazane, avsak odffkaval se podle urciteho rhythmu. Kdyz zpusobem timto obfady kostelni se roz ifily, pokracovalo se dale a do obfadu pfijato bylo nekouk jinych slov z evangelia, toti^: ^Pojd^te a vizte mfsto, V nemz polo2en jest Pan«(Mat. kap. 16. v. 6.). To bylo pficinou, ze dej opet dale se rozsffil a sice vystupem tff Marif u bozfho hrobu. Po feci andslove tfi Marie od hrobu odchazejf; aby jejich odchod oduvodnsn byl, zpfvajf vlozku:»ad monumentum«, a ukazujf prosteradlo v hrobe nalezene. Po tomto pfidavku zacal chor hymnu : >Dicant nunc Judaei«, nacez obfad chvalozpsvem byl skon^en. Pffdavek tento zase dale byl rozhojnen, a sice o vystup apostolu Petra a Jana, kteff podle slov evangeha Janova ke hrobu spechali. Jim potom pfipadla uloha, jez pfed tfm nale^ela Marifm, ze zdvihli prosteradlo, promlouvajfce k choru:»cernitis, o socii*.**) Pffchod jejich byl naznacen hymnou; >Currebant duo simul«, kterou zpfval chor, kdyz se oba ubfrah ke hrobu. Takova byla asi podoba obfadu liturgickeho, jez vyvinula se do XI. a XII. stoleti; dokladem toho jest hra Klosterneuburskd. ') Po responsofi vejdou tfi knezf, zenske pfedstavujfce, do bozfho hrobu a zpfvajf pfitom: >Kdo nam odvalf od usti hroboveho kamen, kterym svaty hrob jest pfikryt?«diakon odeny v bfle roucho slavnostnf, v podobe andela ve hrobe sede, odpovida hlasem utlumenym: >Koho hledate placfce v tomto hrobe, 2eny placfcf.''* KnSzf odpovfdajf: >Jezfse Nazaretskeho hledame.«andel pak df: >Nenf ho zde, jehoz hledate. Ale jdouce rychle zvestujte udennikum jeho a Petrovi, ze Kristus z mrtvych vstal! «Potom se zpfva ^Pojd^te a vizte mfsto, kde byl Pan polozen!«kdyz andel odchazf, knezf k choru se obrativse zpfvajf: *Ke hrobu pfichazfme placfce; andela Pane jsme vid6ii sedfcfho a fkoucfho, ze Jezfs vstal z mrtvych.«kdyz odchazeji, zpfva chor antifonu:»bezeii dva spolu a onen ucennfk pfedbehl Petra a pfisel ke hrobu dffve, alleluja.«v tom jiz pfiblizujf se dva knezf, kteff pfedstavujf Petra a Jana, zdvihajf prosteradlo a tvafi k Hdu ku pfedu jdouce zpivajf: >Soudruzi, pohledte, aj prosteradlo, a telo ve hrobe nenf nalezeno.* Potom zavzni antifona z kuru: >VstaI jest, jak fekl Pan; pfedejde vas do Galilee, alleluja. Tam ho uvidfte, alleluja.* Po antifone teto ukoncuje obfad >Te Deum«. Jakmile do prosaickeho textu obfadnfho pfijaty zpsvy kosteliii,. zprvu merou skrovnou, pozdeji vsak vfce a vfce cast prosaicka ve verse byla pfevadena, az v nf vers docela nabyl vrchu. PoCal pak vers vnikati do obfadu za doby, kdyz se tam dostala hymna: >Victimae paschali«, a sice ve XII. stoletf, a jiste ne pfed XI. stoletim. Hymna zminena ve starem pfeklade zni: ') Milchsackj_Die_Oster-_und^ Passionsspiele L, 36. *) VizTiruz Cividale u Milchsacka, 50. ') Du-M6ril, Les origines du th6atre, 59. Milchsack, 50.

10 My chvdlu vzdajme, kfesfane, vespolek Jezu Kristu. Beranek ovce vykupil, Kristus nevinny hfiesne k sobg milostivg nas obratil. DivnS se sesly klopotem, smrt se dala s 2ivotem; vodce, jen2 byl umfel, i]\ kraluje. Povdz nam, Maria, co's na cests vidsla? Hrob Jezu Krista 2iveho, tof jsem viddla, i slavu jeho. Dva svgdky, anjely, jen^ su pfi tom sed^li. Vstalf jest Kristus, ma naddje, tamf V Galilei, tuf vas pfedejde. Vgfitit jest viece same Mafi 2aduci', nei 2idovske, falesne sbgfi. Vieme, 2es vstal zajisle, pane Jezu Kriste. K tobgl! volamy, smiluj se nad ndmi I Timto zpevem, ktery slozen byl teprve v prvni polovici XI. stoleti, pfistoupil k liturgickemu obfadu opet novy moment, a zvlaste druhou casti»povez nam, Maria«se opet pfimefene rozsifil. Podjbne zmeny prvotniho obfadu povstaly na jednom miste, ale ochotne byly pfijimany tez jinde a dale se ifily. Hlavni podstata se nejinacila, pouze na mistech mene dulezitych anebo v postupu casti cineny zmeny. Celkova tradice byla se jiz jaksi ustahla, avsak pfibirany k obfadum znenahla zase nektere hymny, ktere zpevaci choru pfed slavnosti vlastni zpivali. Hlavne to byla hymna»omnipotens Pater altissime*, kterou ma vetsina obfadnich her; pouze nekouk her, o n6co star ich, pocina hymnou jinou. Pfi kazde strofe hymny teto byl refrain»heu, quantus est noster dolor«. Zpevem sborovym a recitativem zpevu cirkevnich dodano pfed tim jednoduche rozmluve tfi Marii s andelem svezesti a barvitosti. Dale se rozsifujic pfibrala rozmluva oba apostoly a jejich rozhovor s zenami. Mene dule^ite byly pfidavky, jimiz pfechod od deje k deji se naznadoval. Puvodne na pf. zdvihaly zeny prosteradlo, nyni uloha ta pfenesena byla na oba apo tolyj aby se oduvodnilo, ze se tito se zenami setkali, opakovana strofa»ad monumentum venimus«. Snad jiz soucasne osnova takto rozhojnena menila se opet novymi hymnami. Jedna pfidana tfem Mariim (En, angeli aspectum vidimus), druhou zpivd Marie Magdalena, jsouc udivena, ze telo Kristovo z hrobu zrnizelo (Cum venissem mortuum ungere). Z teto hymny v nfekterych obfadech vyvinula se scena nova, a sice jak Mafi Magdalena u hrobu s dv6ma andely rozmlouva. Av ak dulezitsjsi byla jina sc^na, vznikla na zaklads evangelia, ve kter^ se Je^fg V podobe zahradnikov6 Marii Magdalene zjevuje. Dosud totiz osoba Kristova se neuvadsla v obfadech, a jakmile do nich se dostala, zpusobila znamenitou prom^nu. Zavdalaf pfidnu, aby nejen udalosti pfed z mrtvych

11 : vstanim do hry byly pojimany, nybr^ take aby obcovanf Kristovo s apostoly po jeho vzkn en{ bylo vyh^eno. Sotva pak odpor proti pfedstavovani osoby Jezisovy minul, ji2 zvstsen zase d6j o novou hymnu»prima quidem suffragia* a»trishagion«. Na konci XII. nebo na pocatku XIII. stoleti nabyla starsi osnova liturgicke hry stdlejgf podoby, ktera se dale jiz v nidem podstatnem nemenila. Jest to asi podoba, kterou spatfujeme ve druhe hfe, zname z Einsiedlu, ^) jiz zde proto za pfiklad uvadime. D6j ovsem jest mnohem ob irnejsi a take hra roziifins upravovana a vystupy k sobe pfipojovany. Mnohdy rozmluva Mafi Magdaleny s Jezisem jest pfed pfichodem apo tolu, jinde opet po vystupu dvou apostoiu se kona. Ale jinak postup cele hry dosti byl ustalen. Hymna, na podatku obfadu zpivand (Sed eamus unguentum emere), byla pficinou, ze obfad rozhojnil se o novou scenu. Byl to vyjev kupce nebo mastickafe a rozmluva jeho s tfemi Mariemi. Za doby one byla scena tato -zcela dustojna a teprve mnohem pozdeji z mezi slu nych vybocila. Za nedlouho pfidani do hry i Pilat a rytifove, kterymzto vystupem potom obycejn^ cely obfad zadinal. Tak vypadala asi ve XIII. stoleti slavnost nav tiveni hrobu V Cechach, jak nas o tom poucuje obfad.^klastera sv. Jifi v Praz^: ^) V pfedvecer velikonocni zpevadky at' zpivaji letanii; kterych jest tyden, at' za^nou m i»in sancta nocte«, vlozice responsof»dum transisset«. Pani abatyse krafii pfed Mafi Magdalenou, jez ji nasleduje; tfi Marie at' je nasleduji se scarsimi sestrami. Kdyz responsof se skonci, tfi Marie zpivajice (Aromata preciosa quaerimus) necht' jdou k mastickafovi, aby od neho vzaly masti. A kdyz je vezmou, necht' jdou ke hrobu a zpivaji antifonu (Maria Magdalena et alia Maria) Skondiv e ji, tfi Marie zpivaji antifonu stojice pfed hrobem (Quis revolvet). Andelvhrob^:»Quem quaeritis.^«marie odpovidaji:»jesum Nazarenum.«Andel:»Non est hic.«potom pfichazejice Marie k choru zpivaji antifonu:»ad monumentum venimus«, a jak Marie Magdalena s mista ku pfedu se befe, po6'na se antifona:»aiieiuja! Noli flere, Maria«. Kdyz Marie Magdalena pfed hrobem stoji, zpiva konvent antifonu:»maria stabat ad monumentum«; pfi slovech»inclinavit se et prospexit in monumentum«, nakloni se do hrobu. Ohlednuvgi se pak obrati se a fika antifonu :»Tulerunt Dominum meum«. Jezis odpovidd:»muiier, quid ploras.''^ Marie zpiva antifonu:»domine, si tu«a Je^is :»Maria«, nacez Marie klonic se odpovida :»Raboni«. Ustupuje pravi Jezi :»NoIi me tangere«. Vracejic se k choru zpiva Marie antifonu:»venit Maria annuncians discipulis«. Zpevacka tu zapodind vers:»dic nobis, Maria«, a Marie odpovida:»sepuichrum«. Chor pak zpiva»credendum est«. Potom jeden kn6z tfikrdt se sklan6je, zapocina :»Christus dominus resurrexit«, a chor mu odpovida:»deo gratias, gaudeamus*-. Nasleduje antifona:»currebant duo«. Dva knezi berouce pldtno kraceji ke stupni, zpivajice antifonu :»Cernitis o socii«. Kdyz se skondila, konvent zadne zpivati antifonu :»Surrexit Dominus«, nacez nasleduje»te Deum«. ') Mone, I., *) Jos. Truhldf : O starodesk^ch dramatech velikonocnich (Casopis i. musea), 1891, 7. I.

12 Tfi : Obfady cirkevni konaly se pfi vetsich kostelfch a klastefich, a byly razu docela vdin6ho, any udastnily se v nich toliko osoby duchovni. Jakmile vsak obfady ony dostaly se do kostelu mensich, kde osob duchovnich tohk nebylo >a osob svetskych k nim bylo potfebi, tu jiz pocal do nich vnikati zivel prostonarodni, jemu^ posleze i podlehly. Ze starych vlozek samy sebou povstavaly nove, a obfady vzdy vice rozmnozovany novymi vystupy, az z nich povstala hra zprvu Htnrgicka, pozdeji docela svstska. I o vanocich byly nektere zvlastni obfady cirkevni. EvangeHum, ktere se dte~pn pulnodni msi na Bozf narozeni, ma jiz jakousi dialogickou podobu a V tom se ponekud k e/angeliu velikonocnfmu pfiblizuje. Proto muzeme se pravem domysleti, ze Hturgicka hra o pastyffch povstala analogicky z obfadu, ktery se vyvinul ze svatec^nfho evangelia. Take vanocnf hody znamenite se hodily k tomu, ie narozenf Pane v kostele obrazne bylo pfedstavovano. Povstaly asi^yi.nocal i jvelikonocnf obfady soucasne, a tezko ffci, zdali saturnalie v dobe vanodnf rozpustile odbyvane nepficinily k rychlejsfmu jich rozkvetu. Jednoduchy vanocnf obfad nebo hra shoduje se s osnovou obfadu velikonocnfho i v tom, ze slova odtud jednoduse jsou pfejata. Koho hledate v jeslfch, pastyfove.? Spasitele Krista Pana, dft^ ovinute plenkami, jak slova andelova pravf. Slova tato vyskytujf se v obfadu, jejz rukopis v Rouenu ') takto Ifcf : Za oltdfem jsou pfipraveny jeslicky a v nich obraz Panny Marie. S mfsta vyvy eneho v kuru oznamuje chlapec v podobe andelske, ze Kristus se narodil, a sice slovy: >SIava na vysostech Bohu«, nace^ pastyfi kraceji k jeslfm, zpfvajfce hymnu: >Pax in terris nuntiatur«. U jesli jsou dva knezf jako porodnf babicky, a ti se tazf : Koho hledate? Pastyfi odpovfdajf : Spasitele. Tu knszf odhrnujf zaclonu s jeslf a zpfvajf: ^Adest hic parvulus cum Maria«. >Jest tu malicky s matkou svou Marif, o ktere davno Isaias prorok pravil Ejhle, panna pocne a porodf syna. A nynf jd^te a zvestujte, ze se narodil.* Pastyfi poklonivse se odchazejf a zpfvajf hymnu:»saive virgo singularis«a koncf»alleluja«. Tfm se obfad ukoncil a m e se zacfnala Uspofaddni podobalo se obfadu velikonocnfmu ; na mfste svate rodiny spatfujeme stafeny, protoze za starsf doby nejsvetej f osoby i do cirkevnfch obfaduv uvadeti bylo nedustojno. V obfads samem " nalezly mfsto nektere hymny, a to tfm spf e, ^e prave ve stare cfrkvi byl veliky pocet vanocnfch zpevu cirkevnfch. Stejnou osnovu nalezame v obfads jinem, do n^hoz v ak pronikl vers na mfsto prosy v rozmluve pastyfu, coz znacf jii dalsf stupefi rozvoje.'') T^z o slavnosti Zjevenf Pane v kostelfch byly konany zvlagtni obfady, je^ nam knihy obfadnf takto popisujf : kanovnfci na zpusob kralu odsni a od sluzebnfku svych doprovazeni jsouce vychazejf ze tff stran svetovych. Kaidy z nich nese dary a jeden na sve holi ma hv^zdu. Zpfvaji stfidavs ver e ) Du-M6ril, 147. *) Coussemaker, Drames Hturgiques du moyen age. V Bruselu 1864, str I.

13 Herodes : z hymny:»stella fulgore nimio rutilat!«pfed oltafem se schazeji a pravi: «PojdVne a ptejme se po nsm, abychom mu ob^tovali dary, toti^ zlato, kadidlo a myrrhu.«na to zpiva chor:»kralove pfichazeji atd.«zatim processi se ubira po kostele, pfed oltafem se svetlo zazehne, aby hvezdu pfedstavovalo ; kralove na ni holemi svymi ukazujice zpivaji, jdouce k oltafi. Tam knsf i, po obou stranach oltafe stojici, jich se otazuji:»kdo jsou ti, ktefi za hvezdou jdouce vypravuji neslychane veci.?«a kralove:»my, ktere vidite, jsme kralove z Tharsu, z Arabie a ze Saby, a neseme narozenemu krali, Panu Kristu, dary, a pfisli jsme poklonit se jemu; aj, hvezda nas vede.«knezi zaclonu odhrnujice pravi:»ejhle, zde jest dite, ktere hledate. Jiz rychle pojdte a poklofite se, neb on jest Spasitel sveta.«tu kralove pozdravuji bozske dite slovy :»Zdrav bud', krali sveta!«a prvni, vzav od sveho sluhy zlato, podava je Spasiteli fka:»pfijmi, krali, ziato;«a druhy:»pfijmi kadidlo, ty pravy Boze!«a tfeti:»myrrhu na znameni pohfbu!«zatim co kralove jako spankem obtizeni se modli, objevuje se chlapec za andela pfestrojeny a zpiva antifonu»naplniio se v ecko, co praveno jest od prorokuv. Jdete domu, vracejice se cestou jinou, abyste takoveho krale neprozradili«. I vychazeji kralove dvefmi postrannimi ven. *) Hra vanocni, pastyfska i tfikralova, vzata jest z evangelia, ve kterem dosti obsfrne se vylicuje jednani Herodovo se tfemi krali. Postava Herodova do liturgickych obfadu hned pojata nebyla, jezto se nedustojno byti zdalo, aby osoba jeho v chrame se objevovala. Pozdeji vsak, kdyi obfady vselijak byly rozsifovany a osoby svetske se do nich dostaly, ani proti Herodovi dele odpor trvati nemohl. A tim zpusobem pronikly do kralovske hry dve nove osoby : posel, jenz oznamoval pfichod kraluv, a Herodes, jenz se kralu na pficinu pfijezdu jejich vyptaval. Sotva vsak osoba Herodova pfidana byla, jiz ukazala se cesta, kterou by se liturgicka hra opetne mohla rozsifiti o scenu»s detmi betlemskymi«. Ovsem jest mozno, ze i tato scena samostatne na zaklade evangelia se vyvinula; ale pozdeji v^dy jen ke hfe tfikralove byla pfipojovana. Kdy se toto slouceni obou her stalo, tezko jest udati ; bezpochyby teprve za druhe doby liturgickych obfadu, kdyz jiz vers do nich vnikal. Scena s detmi betlemskymi mela asi puvodni osnovu tuto : podava odencum mec, a matky prosi volajice k andelum, aby jejich ditek bylo Setfeno. K vyjevu tomuto bezprostfedne dru^il se >pldi Rachelin*, jak mnohdy hra o MIad'atkach byla pojmenovana. Skladatele od te doby roziicne kusy spojovali a k nim nove dasti pfidavali; pfibyl anddl, jen^ Josefa k uteku do Egypta pobizi a z Egypta do vlasti posila, tez posel, jenz HerodoVi oznamuje odjezd tfi kraluv, a ze slov»nedala se potesiti, protoze jich neni«, vznikly zvlastni tesitelky. VSecky tfi hry byly samostatn6 provadsny. Ale zahy ke hre krdlovske pfipojovana byla i hra pastyfska; tim nabyla hra kralovska vhodn6j iho livodu, az posl^z obe pevn6 spolu srostly.^) ') Du-M6ril, 153- L56. ') Wilken, Geschichte der geistlichen Spiele in Deutschland. V Gottingdch 1872, str. 2. I.

14 10 V prvni osnov^ bylo jiz nekolik slov o prorocich, a slov tech vhodns u^ila obratna ruka, aby jednoduchy zaklad dale rozvedla. Povstali >ipudrcove «. a ti pfipojeni ke scens s Herodem. HledaH v pism^ proroctvf o Messia i, a z toho vznikla ucena rozpravka tfi kralu s uciteli zidovskymi. I prorocka _hra tato konavala se, a6 ovsem zffdka kdy, zcela samostatns, a byla zarodkem pozdeji hry jine. Vedle hodu velikonodniho a vanofinfho byly jeste jine svatky cfrkevnf, o kterych se zachovavaly v chramech zvlastni obfady, zejmena o svatcfch, Panny Marie a o pondeh' velikonocnfm.»zvestovanf Panny Marie«jmenuje se maly dialog andela Gabriela se svatou Pannou; sklada se jen ze slov evangelia a kon^' se chvalozpevem :»Velebf duse ma«. Nelze pochybovati, ze i Hturgicka hra pfipada do doby stare, jezto zpravy z mnohych kostelu francouzskych nas o tom ujisfujf, ze i v dobs pozdejsf takova hra samostatne byla provadena. ') V pondeh vehkonocnf na zaklads evangeha vzniklo zvlastnf, velmi jednoduche figuralnf pfedstavenf neb obfad v kostele.»dva knezf, jdouce po kostele, zpfvajf:»hle, jiz tfeti den uplynul, co se to stalo«; Kristus k nim se pfibh^uje a s nimi rozpravi. Co chor zpfva text o chuzi do mestecka, vgichni tfi k oltdfi pfichazejf, kde obfad ukoncuje se lamanfm chleba.«z pfedegleho vykladu jest patrno, ze pocatek obfadu tohoto pfipada do doby trochu pozdnf, kdy jiz postava Jezfsova v obfadech velikonocnfch se objevila. I tento obfad byl kostelnfmi hymnami rozmnozen, a na konec pfidana druha Cast sekvence:»victimae paschali: Povez nam, Maria!«A prave tfmto obratem docfleno nekdy ve XII. nebo XIII. stoletf spojenf s liturgickou hrou velikono^ni. Nedlouho potom, kdyz do hry»o ucennfcich emauskych«pfijata byla Maff Magdalena, pfidruzila se nova scena s apostolem Tomasem, ktery i v evangeliu hned potom jest jmenovan. Vyjev tento sklada se ze dvou 6astf, V prvnf vystupuje pouze deset apostolu, ve druhe take Tomas. Slova obfadu jsou prosta v ech cizfch pffdavkuv." Jak osoba Kristova v obfadech se ocitla a celky slozit6j i vznikaly, povstdvaly jiz rychle nove pffdavky, zvlaste vyjevy ze zivota Kristova. K prvnfm takovym scenam nale^f hostina u farisea Simona a vzkffsenf Lazara. Kristus jde rozmlouvaje se svymi udennfky, a Simon zve jej k hostine. Pfi nf natfrd Marie Magdalena vonnou mastf nohy Jezfsovy, a dostava se ji odpust^nf hffchu.'^) Potom nasleduje vyjev v Bethami. Lazar jest nemocen, a Marta posfla posla za JezfSem, aby ho pfi el uzdravit. Kristus nepfichazf, Lazar umfra, sestry a zide nad nfm placf. Tu teprve objevf se Kristus, rozmlouva s obema sestrami a kffsf Lazara; potom se zpfva»te Deum«. Utrpenf Pan fe v dob^ teto pfedstavovano jest^ nebylo. Pffdinou toho byly obtfze, s jakymi v6c byla spojena, jakoz i to, ze dej naznacovan byl pa ijemi, ktere v chramech cteny a zpfvany byly jako za na ich dasu. Mimo ') Petit de Junville, Les mysteres. V Pafizi 1880, I., 54. *) Coussemaker, 222. I.

15 11 to tak^ za prvni doby nebyvalo vhodnych k tomii osob, jeztot' i pfi pasijich mnohdy jedina osoba za vice osob zpivala. Teprve pozdeji pa ijemi nazyvalo se pfedstavenf bolestneho dramatu, ale to neobsahovalo pouze umuceni PanS, nybrz i rozlicne udalosti ze zivota Spasitelova az do jeho vzkfiseni. Starozitneho puvodu z toho v eho jest zvlastni scena, pfipadajici na velky patek,»pld6 Mariin«J ) v nemz prvotne Maria a Jan, oba pod kfizem stojfce, bolest svou pohnutlivymi slovy na jevo davaji. I tu cirkevnf zpevy na veskerou formu m61y veliky vliv, a podle nich roz ifoval se vystup, jenz puvodn^ byl docela jednoduchy. V obdobi druhem pfibyla postava Kristova, potom Marie Magdalena, Simeon a Anna, az poslez hra doplnena proroky starozakonnymi stala se dosti rozsahlou. Z kratkeho rozboru tohoto Ize poznati, ze hry dramaticke vznikly z obfadu kostelnfch, ktere v obyceji byly o hlavnfch svatcfch, a rozsifovaly se pfibfrajfce nektere vyjevy, v evangeliu mnohdy jen naznacene, a tyto tak k sobe pfipojujfce, ze z figuralnfch prvotne obfadu povstavaly hry vzdy del i a del i a dejem bohatsf. II. Prevaha zivlu narodniho ve hrach duchovnich. Pomer ceskych her ke hram cizim. (XIII. XIV. st.) Za doby, kdy jiz hry cfrkevnf pozbyly jednoduchosti a vyzadovaly vetsfho poctu osob, stala se s nimi opet nova zmena Hra dosud ve hlavnfch Castech mela fed latinskou, ale obycejne pfipojovan vyklad y feci obecne. Stalo se to asi na konci,xiii. a_na pocatku stoletf XIV. Potom znenahla ver e latinske rozvadeny byly nejprve v fec^ nevazanou, az posleze mluva obecna tak daleko pronikla, ze slovy latinskymi jen pofadek hry byl poznacovan. Zmeny takove povstaly hlavne z te pffciny, ze nedostavalo se osob duchovnfch ke hram ; bylo tudfz dovoleno i lidem svstskym, aby ve hrach se ucastnili, z cehoz pak vyplyvalo, ^e mnohe sceny z umyslu nebo z nevedomosti byly pfetvofeny v duchu prostonarodnfm a slouzily spfse k zabavs nez k povzneseni mysli. ZmSna tato vyskytla se nejprve v krajinach s obyvatelstyem romanskym, kde k nf mnoho pfispela pohyblivost ducha narodnfho, jakoz i tradice veseloher latinskych. Ze cfrkev se proti obecne fe6i pffkfe nepostavila, muze se tfm vysvstliti, ze ve Francii mluva lidu obecneho nedelila se tak napadne od feci latinske; a pfiklad tento pusobil i na jin6 krajiny. Mimo to hry ze slusnych mezf nevybocily, a pokud se tak delo, nezakazovala cfrkev od,_xildo XIV. v6ku, aby se hry tyto v kostelech odb^valy; hra blaznu s mnohymi vystfednostmi spojena byla jiz tenkrdt vyhostsna z posvdtnych mfstnostf. Proto take ziistaly hry az do teto chvfle castkou ') Planctus Mariae.

16 12 bohosluzby, jsouce nazyvany ministeria ci mysteria, a.6 pfi nich nebylo zadnych tajemstvi nebo mysterii, nybrz pi-edstavovana a vykladana (ministrare) pouze tajemstvi ze zivota Kristova. Lec nejen zivot JeziS&v, ale i dsjiny stareho i noveho zakona poskytovaly dosti hojne iatky; byl-li ^ivot n^ktereho svateho vice dramaticky vyh'6en nez jijjeho, zpusobovaly to jednotlive cirkve a kostely, slavice s vet i okazalosti pamatku sveho patrona nez druhych svatych. Hry divadelni za teto doby i pozdeji byly konany vzdy jen ve dni zvlasts vyznamne, a tfebas Casem pozbyly formy nebo podoby Uturgicke, stale V nich spodival ucel Uturgicky a snaha, aby se jimi dodalo nekteremu dni vetsi oslavy. Kdyz hry cirkevni dospivaly k vysi rozvoje, tu jiz s nimi vystupovaly tez jine hry pusobenfm hlavne Hteratury klassicke. Jest znamo, ze Hroswitha, jeptiska v klastefe v Gandersheimu, jiz v X. stoleti na zaklade her Terenciovych sestavila est latinskych her kfestanskych, ktere ov em spise urceny byly, aby se jimi kla ternice v tichosti pobavily, nez aby snad na jevisti byly provadeny. Takoveho druhu byla i hra o -^desiti moudrych a nemoudrych panndch<^^ dialogicky upravena podle Pisma svateho, vystup dosti obsirn^ a feci prostonarodni vynikajici; k pannam pfipojeni byu prodavaci a Jezis, ktery vydavaje nemoudre panny pekelnym temnostem hru zakoncuje. Jako hry veukonocni kostelnimi hymnami, tak zde zpevem choru hra se pocind. Podobne»mysterium«provedeno bylo r v Eisenachu. Ze Stareho zakona ma latku hra, znama jmenem ^Proroku<i-,^^ vznikld asi z apokryficke fed, ktera se pfipisuje sv. Augustinovi. Zda se, jakoby hra tato byla uvodem ke hfe»tfikralove«, nebot' sv. Augustin, mnohdy i bez proroku, objevuje se ve hfe vanocni, a mimo to jest napadno, 2e z pravidla V den Zjeveni boziho byla provozovana. Hru samu pocina zpsvak (»praecursor«), jenz byl vzat skoro do vsech her toho druhu, aby obecenstvo na dsj pfipravoval a hlavni vystupy naznacoval slovy: poslechnete (silete). Z proroku se ovsem uvozuji jen ti, ktefi ji2 ve Starem zakonfe pfichod Messia uv pfedpovidali, pfi cemz nevadilo, ze nevystupovali chronologicky po sobe. Hlasatel tu rozmlouval s jednotliv^mi osobami, jez jsou Israel, Mojzig, Izaias, Jeremias, Daniel, Habakuk, Simeon, Alzbeta, Jan Kftitel, Nabuchodonozor a Sibylla, ano i Virgilius, stfedovekem na kfestanskeho proroka povyseny. Cast versovana prosaickou pfevysuje. Jina hra, totiz Daniel,^) vztahuje se pfimo ke hfe vanodni a skladd se z nskolika obrazu. Po obvyklem livodu vystupuje kral Balthasar se svymi satrapy, ktefi prozpevuji chvalozpevy. Kral nafizuje, aby byly pfineseny ppsvatn^ nadoby vzate z chrdmu jerusalemskeho, kdyz tu najednou se objevuji na st6n6 slova : Mene, Thekel, Fares. Povolavaji se mudrci, a kdyz nevedi, jak by slova vylozili, pfichazi kralovna a poukazuje na Daniela, aby byl za vykladase pozvan. Stavi se tudiz Daniel pfed krale, a zatim co kni- ') Du-Meril, 179. *) Coussemaker

17 18 zata chvalu zpivaji, vyklada smysl temnych slov. Za zpevu blizi se Darius; dva vojini pfedchazejice ho zapuzuji Balthasara s trunu, na nsjx nyni se usazuje Darius. Ten ihned rozkazuje, aby byl vyhledan radce kraluv Daniel, a pfijima ho k sobe na trun, Ale dvofane Danielovi nepreji a nabadaji Daria k rozkazu, aby se mu vsickni jako pravemu Bohu klaneli. Daniel ubira se domfi a zde se klani svemu Bohu; avsak dvofane zrazujf ho krali. Proto byl vhozen do jamy Ivove, kam potom pfina i andfel proroka Habakuka. Poslez pfistupuje i kral Darius k jame a povysuje Daniela ku pfedesle hodnosti, nacez andsl ukonduje hru a zvsstuje radostne narozeni Kristovo. Avsak nejen dej bibucky, tez obsah.j<nih apokryfickych byval studnici, ze ktere cerpana latka pro hry cirkevni, a zhusta uvadivany osoby bez razu kfestanskeho, jen kdyz v bibh se vyskytovaly. Vano^ni hra na pf. se ukon- ^uje scenou o Herodovi; jindy opet shledavame, ze pfi uteku Jezi ove do Egypta modly pohanske pfed ucenim nove povstavajicim klesaji, coz jest zbytek apokryfickeho zivota Jezfgova. Ve hfe o -» Antikri^tovij- vitezstvf kfestanstvi samostatne mslo byti ukazano. Vystupuje pohanstvf s kralem Babylonem, a pocfna se hadka zidovstvf s kfesfanstvfm. Babylon hajf mnohobozstvf, synagoga branf jedineho Boha, a kfestanstvf, majfc po prave sve ruce Milosrdenstvf s ohvovou ratolestf a po leve Spravedlnost s me^em a vazkami, ohlaguje zatracenf vsem, kteff byh jine vfry. Vystupuje kral ffmsky a posfla ke krah franckemu, feckemu a babylonskemu, vyzyvaje, by se mu poddah. Poslove ulohu svou vyfizujf. Kralove se pokofujf, pouze kral francky jest nepoddajny a hanf cisafe ffmskeho fka, ze podle prava jemu cfsafstvf nalezf; vasalem cfsafovym se stal teprve tenkrat, kdyz v bitve byl porazen. Potom zase se pozdvihl kral babylonsky proti krdli jerusalemskemu, a chce take kfestanstvf vyhubiti ; avsak ten utfka se k cfsafi, ktery opet odbojneho babylonskeho pfemaha. Na to se cfrkvi a krali pokrytci poddavajf, a jsou na milost pfijati. Avsak povstava ozbrojeny Antikrist, kolem n^ho shroma2d\ijf se kacffi a pokrytci, zamyslejfce k sobe pfivabiti lid duchovnf i svetsky; ve chrame, z nehoz cfrkev prcha hledajfc ochrany u papeze, stavf svuj trun a posfla ke kralum, aby se jemu jakozto zaslibenemu panu pokofili. Kral fecky a francky, sliby zaslepenf, mu veff; ale cfsafe ffmskeho svesti Antikrist nemuze. Lec tu kona Antikrist divy, ze i ffmsky cfsaf jsa oklaman pfichazi a befe od neho zemi v leno ; totez cinf kral babylonsky. I zidovstvo na svou stranu pfevratil. Ale tu objevujf se proroci hlasajfce Krista; dovedev se o tom, pfedvolava Antikrist zidy a vydava na smrt EliaSe a Enocha, a kralove se mu klanf. Najednou vsak hluk a hromobitf povstane, trun Antikristuv se boff, cfrkev jasa a znovu vsecky k sobe befe.*) V kuse tomto pouzilo se jiz osob symbolickych, a z obsahu legendarnfho sestrojena hra, ktera slouzila k oslave cisafstvf ffmskeho a k velebenf cirkve. Byla pry provozovana pfed cfsafem Bedfichem I. ; m6la-ii politicky rdz, tezko ffci a nenasvsdcuje tomu slavne vftszstvf cfrkve ffmske, proti jejf^ ') ^Hase, Das geistliche Schauspiel. 1856, 26. Reitt, D. g. S. des Mittelalters. 1868, 37. Wackernagel, W. Kleinere Schriften II., 78. I.

I. ARBESA SEBRANE SPISY.

I. ARBESA SEBRANE SPISY. 4-30 I. ARBESA SEBRANE SPISY. Vychazeji v sesitech po 30 h a Ize odebirati bud' v pfedplaceni na segity (na 10 se. postou K! 3'20) nebove vydani svazkovem 8, v nsmz dosud vy lo: Broz. Vaz. Kh Kh I. Romanetta,

Více

Reformace. Prvni re{ormace

Reformace. Prvni re{ormace 1 Reformace Co je vlastne refonnace, jak ji casove vymezit? ledna se 0 dosti siroke hnuti s chern napravy pomenl v cirkvi a kiest'anstvi. 1 Casove vymezeni se muze jevit problematicke.- obecne jsou poclitky

Více

Část III.: 0 prostředcích milosti.

Část III.: 0 prostředcích milosti. KATOLICKY LIDOVY KATECHISMUS. Paedagogicky a časově spracovat František Spirago, c. k. professor na německém gymnasiu Na příkope v Praze. Preloži! dle V. vydání František Kalvoda, c. k. professor nábož.

Více

KATOLICKY. Paedagogicky a časově spracoval. František Spirago, c. k. professor na německém gymnasiu Na příkopě v Praze. Přeložil dle V.

KATOLICKY. Paedagogicky a časově spracoval. František Spirago, c. k. professor na německém gymnasiu Na příkopě v Praze. Přeložil dle V. Ví 1 V«KATOLICKY LIDOVÝ KATECHISMUS. Paedagogicky a časově spracoval František Spirago, c. k. professor na německém gymnasiu Na příkopě v Praze. Přeložil dle V. vydání František Kalvoda, c. k. professor

Více

VÝKLAD Nejdražší oběti MŠE SVATÉ

VÝKLAD Nejdražší oběti MŠE SVATÉ Ctih. kněze Martina z Kochemu VÝKLAD Nejdražší oběti MŠE SVATÉ Přeložil Dr. Karel Lev Řehák Z původního vydání s církevním schválením u Ladislava Kuncíře v Praze L. P. 1933 přepsali čtenáři stránek Krása

Více

KŘESŤANSKÁ RODINA V BOJI S NEPŘÁTELI. PŘEDNÁŠKY. o křesťanském manželství a křesťanské výchově. Havla Josefa Huga. kanovníka při dómě ve Sv. Havlu.

KŘESŤANSKÁ RODINA V BOJI S NEPŘÁTELI. PŘEDNÁŠKY. o křesťanském manželství a křesťanské výchově. Havla Josefa Huga. kanovníka při dómě ve Sv. Havlu. KŘESŤANSKÁ RODINA V BOJI S NEPŘÁTELI. PŘEDNÁŠKY o křesťanském manželství a křesťanské výchově od Havla Josefa Huga kanovníka při dómě ve Sv. Havlu. S dod atkem mo dlite b pro ne mo cné d le Koche m a.

Více

Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán

Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán HIC DE VIRGINE MARIA JESUS CHRISTUS NATUS EST Nápis na stříbrné hvězdě v betlémské jeskyni, na místě, kde se z Marie Panny narodil o prvních vánocích Ježíš Kristus

Více

ČTENÍ O MANŽELSTVÍ A RODINĚ Z KATECHISMŮ KATOLICKÉ CÍRKVE OBSAH 1867 1867 1955 1995 KATECHISMUS Z ROKU 1867 OBSAH ČÁSTI KATECHISMUS Z ROKU 1867

ČTENÍ O MANŽELSTVÍ A RODINĚ Z KATECHISMŮ KATOLICKÉ CÍRKVE OBSAH 1867 1867 1955 1995 KATECHISMUS Z ROKU 1867 OBSAH ČÁSTI KATECHISMUS Z ROKU 1867 1. KATECHISMUS Z ROKU 1867 2. KATECHISMUS Z ROKU 1955 3. KATECHISMUS Z ROKU 1995 ČTENÍ O MANŽELSTVÍ A RODINĚ Z KATECHISMŮ KATOLICKÉ CÍRKVE OBSAH 1867 1867 1955 1995 KATECHISMUS Z ROKU 1867 OBSAH ČÁSTI

Více

NEJZAVAZNEJSI OTAZKY JOHN BLANCHARD

NEJZAVAZNEJSI OTAZKY JOHN BLANCHARD r* NEJZAVAZNEJSP OTAZKY ( J O H N B L A N C H A R D 4 II NEJZAVAZNEJSI OTAZKY JOHN BLANCHARD Z anglickeho originalu: "ULTIMATE QUESTIONS" by John Blanchard 1987 Evangelical Press I. vydani 1987: Evangelical

Více

Český kancionál II A 14 literátského bratrstva v Hradci Králové jako hymnologický pramen

Český kancionál II A 14 literátského bratrstva v Hradci Králové jako hymnologický pramen Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Hudební věda Český kancionál II A 14 literátského bratrstva v Hradci Králové jako hymnologický pramen Magisterská diplomová práce Libuše Dvořáková

Více

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989 Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM papežovy kristologické katecheze 1987-1989 (Světlo 44/2000 30/2002) SV. OTEC JAN PAVEL II. POVAŽOVAL KRISTOLOGICKÉ

Více

Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné na rok 2005

Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné na rok 2005 Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné na rok 2005 Březen Aby mládež před volbou své životní cesty úplně přilnula k Božím plánům jako Maria a viděla v Ní svědka pokoje a důvěry. Duben Aby oběti násilí

Více

FRANTIŠKÁNSKÉ POVOLÁNÍ I.

FRANTIŠKÁNSKÉ POVOLÁNÍ I. I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N SKÝCH S T U D IÍ Studijní skripta FRANTIŠKÁNSKÉ POVOLÁNÍ I. FRANTIŠKÁNSKÉ OBRÁCENÍ Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF Praha Olomouc 2008-2009 Mgr. Jana Pospíšilová -

Více

H 0 J H V d Z H ~ 8 ~ A ~ I N 0 H ~ A 0 ~ J 8 0 S.X L1 0 d 0 s. ~ V A 0 0 V d d Z. :.r ~ 8 8 6 l ~ 0 H

H 0 J H V d Z H ~ 8 ~ A ~ I N 0 H ~ A 0 ~ J 8 0 S.X L1 0 d 0 s. ~ V A 0 0 V d d Z. :.r ~ 8 8 6 l ~ 0 H 00000000000000000000000000000000 8 8 6 l ~ 0 H :.r ~ ~ V A 0 0 V d d Z 0000000000000000000000000000000 A 0 ~ J 8 0 S.X L1 0 d 0 s ~ I N 0 H ~ H 0 J H V d Z H ~ 8 ~ A V f B ~ R Z F A R N f C H KRONIK S

Více

Obsah (pro rychlý pohyb mezi dokumenty použijte Záložky ):

Obsah (pro rychlý pohyb mezi dokumenty použijte Záložky ): ZPRÁVY, NAUČENÍ A NAPOMENUTÍ JEDNOTY BRATRSKÉ 1 R. Říčan Obsah (pro rychlý pohyb mezi dokumenty použijte Záložky ): 1. Úvod. Zprávy, naučení a napomenutí Jednoty bratrské 1.1 Zprávy všem vůbec 1.1.1 Spísek

Více

VZPOMINKY. Josefa Vita Janacka (1905-1999) rodaka sobiriovskeho. Redigoval a k vydani pripravil Vit Janacek v r. 2009

VZPOMINKY. Josefa Vita Janacka (1905-1999) rodaka sobiriovskeho. Redigoval a k vydani pripravil Vit Janacek v r. 2009 , VZPOMINKY Josefa Vita Janacka (1905-1999) rodaka sobiriovskeho HOLOUBKOV 1985 Redigoval a k vydani pripravil Vit Janacek v r. 2009 Predmluva vydavatele Muj otec Josef Vit Janaeek se narodil 27.3.1905

Více

I. KNIZE MOJŽÍŠOVĚ O D C. H. M. ----- PŘELOŽENO Z NĚMECKÉHO

I. KNIZE MOJŽÍŠOVĚ O D C. H. M. ----- PŘELOŽENO Z NĚMECKÉHO ÚVAHY O I. KNIZE MOJŽÍŠOVĚ O D C. H. M. ----- PŘELOŽENO Z NĚMECKÉHO ----- C.H. Mackintosh ÚVAHY O I. KNIZE MOJŽÍŠOVĚ. ÚVAHY O I. KNIZE MOJŽÍŠOVĚ. KAPITOLA 1. Nanejvýš překvapující jest způsob, jakým Duch

Více

HULEČ ČESKÁ NA VOLYNI

HULEČ ČESKÁ NA VOLYNI HULEČ ČESKÁ NA VOLYNI OBRAZ ŽIVOTA V LÉTECH 1870-1947 Jiří Bonek, Mgr. Danuše Manová, Ing. Václav Stárek - l - llvoo 1. Jestli n~kdo najak zachytil d~jiny na i obce od prvopocatku po zpusobu kroniky, urcite

Více

Číslo 5 Únor Ročník 2012 2013. Prachatický. sv. Jan. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. 25 Kč

Číslo 5 Únor Ročník 2012 2013. Prachatický. sv. Jan. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. 25 Kč Číslo 5 Únor Ročník 2012 2013 sv. Jan Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Strýčice Cena 25 Kč Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA Zachovej řád a měj lidi rád. To je

Více

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů SLOVA ŽIVOTA 2015 Bratrská jednota baptistů Slova života jsou určena pro vnitřní potřebu Bratrské jednoty Baptistů. ISBN 978-80-260-7171-6 Úvod Ve válečné době, kdy baptisté byli nedobrovolně rozděleni

Více

Purchased From. Funds Donated. The Andrew W. Mellon. Foundation

Purchased From. Funds Donated. The Andrew W. Mellon. Foundation r i ii^^nxim^ mm: D in > Purchased From Funds Donated The Andrew W. Mellon Foundation Ferina Li ^k z Kuliferdy a na Klukove Cili Krati6kd historie zlopov6stny^ch kouskft stareho Reineke, die mnohych

Více

pravda nebo klam? E. Frank

pravda nebo klam? E. Frank pravda nebo klam? E. Frank Page 1 of 89 PŘEDMLUVA Na základě zřetelně se rýsující a vzájemně se prolínající náboženské a politické situace v Evropě, nabývající světového významu, vidím jako nutnost psát

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

Kristovo kněžství a pět nejsvětějších Ran. Souvislosti z duchovního života

Kristovo kněžství a pět nejsvětějších Ran. Souvislosti z duchovního života UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra spirituální teologie Mgr. Lenka Klosová Kristovo kněžství a pět nejsvětějších Ran. Souvislosti z duchovního života Diplomová

Více

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! FARNÍ INFORMÁTOR 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 29. LEDNA 2012 Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! Pustiměřští poutníci u sv. Jana Bosca - na nádvoří svatyně Panny Marie Pomocnice, Valdocco,

Více

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 21. ŘÍJNA 2007 S V Ě T O V Ý D E N M I S I Í Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. PEREGRINATIO AD LIMINA APOSTOLORUM J. E. Giovanni Coppa při

Více

Výklad Apoštolského vyznání víry, totiž první část Tridentského katechismu, přeloženého do češtiny roku 1867, upravena do moderní češtiny v roce 2015

Výklad Apoštolského vyznání víry, totiž první část Tridentského katechismu, přeloženého do češtiny roku 1867, upravena do moderní češtiny v roce 2015 Výklad Apoštolského vyznání víry, totiž první část Tridentského katechismu, přeloženého do češtiny roku 1867, upravena do moderní češtiny v roce 2015 1 Tridentský katechismus První část: O dvanácti článcích

Více

Dearborn 1920 AAARGH. Internet

Dearborn 1920 AAARGH. Internet Henry Ford MEZINARODNI ZID Dearborn 1920 AAARGH Internet 2006 Obsah: 1. dil (Svetovy problem) Predmluva 1.Zide podle charakteru a ve vydelku 2.Jak se Nemecko chrani proti Zidum 3.Dejiny Zidu ve Spojenych

Více

BIBLE ČESKÁ (LIDOVÉ VYDÁNÍ) DÍL TŘETÍ: KNIHY STARÉHO ZÁKONA KNIHY PROROCKÉ A KNIHY MACHABEJSKÉ

BIBLE ČESKÁ (LIDOVÉ VYDÁNÍ) DÍL TŘETÍ: KNIHY STARÉHO ZÁKONA KNIHY PROROCKÉ A KNIHY MACHABEJSKÉ BIBLE ČESKÁ (LIDOVÉ VYDÁNÍ) DÍL TŘETÍ: KNIHY STARÉHO ZÁKONA KNIHY PROROCKÉ A KNIHY MACHABEJSKÉ PODLE OBECNÉHO ZNĚNÍ LATINSKÉHO SE STÁLÝM KRITICKÝM ZŘETELEM K PŮVODNÍM TEXTŮM PŘELOŽIL Dr. JAN HEJČL SE SCHVÁLENÍM

Více

BIBLE ČESKÁ KNIHY STARÉHO ZÁKONA. Dr. JAN HEJČL (LIDOVÉ VYDÁNÍ) DÍL PRVÝ: SVAZEK I. PATERO KNIH MOJŽÍŠOVÝCH

BIBLE ČESKÁ KNIHY STARÉHO ZÁKONA. Dr. JAN HEJČL (LIDOVÉ VYDÁNÍ) DÍL PRVÝ: SVAZEK I. PATERO KNIH MOJŽÍŠOVÝCH 4 Úvod 36. Kniha proroka Abdiáše, Abd 37. Kniha proroka Jonáše, Stručně uvedeno: Jon 38. Kniha proroka Micheáše, Mich 39. Kniha proroka Nahuma, Nah 40. Kniha proroka Habakuka, Hab 41. Kniha proroka Sofonjáše,

Více