co ^; -'-..0'"" M V^ %- ROZPRAVY CESKE AKADEMIE CISARE FRANTISKA JOSEFA PRO VEDY. SLOVESNOST A UMENI V PRAZE. ROCnik IV. TRIDA III. CiSLO 1. \ r V PRISPEVKY K DEJINAM CESKEHO" name="description"> co ^; -'-..0'"" M V^ %- ROZPRAVY CESKE AKADEMIE CISARE FRANTISKA JOSEFA PRO VEDY. SLOVESNOST A UMENI V PRAZE. ROCnik IV. TRIDA III. CiSLO 1. \ r V PRISPEVKY K DEJINAM CESKEHO"> -'-..0'"" - PDF">

X\ \: 00 "00. lid C > -'-..0'""

Transkript

1 '7^'^ X\ \: lid 00 "00 o C > co ^; -'-..0'""

2

3

4

5 M V^ %- ROZPRAVY CESKE AKADEMIE CISARE FRANTISKA JOSEFA PRO VEDY. SLOVESNOST A UMENI V PRAZE. ROCnik IV. TRIDA III. CiSLO 1. \ r V PRISPEVKY K DEJINAM CESKEHO DIVADLA, NAPSAL F. MENCIK. Prqi» Dr. Jm MMal, V PRAZE. nakladem CESK6 AKADEMIE CiSAl^E FRANTI KA JOSEFA PRO V DY, SLOVESNOST A UMfiNI

6 PN Pl^EDLO:^ENO DNE 16. LEDNA Tiskem J. Otty v Praze.

7 I. Liturgicke obfady slavnostni a jejich az do XII. stoleti. podoba Ostarofeckem dramatu jest znamo, ze se vyvinulo z nabozenskych obfadu; nsco podobneho jest mozno ffci i o divadle novovekem. Nejstarsi toti^ bohosluzby kfesfanske vyznamenavaly se nejednim dramatickym momentem, zejmena tim, ze byly temef jen dialogem mezi knezem a veficimi. Zvlaste byvaly tak upraveny obfadv o nekterych dnech slavnostnich, k nimz pojily se upominky na dobu pohanskou, jako na pf. pfi slavnem pruvodu na kvetnou nedeli a hlavns na bilou sobotu, kdy se z boziho hrobu svaty kfiz vyzdvihoval, jakoz i pfi jinych pfilezitostech, kdyz veficim vteleni Syna boziho se pfipominalo. K rozvoji divadla kfestanskeho na zaklad^ cirkevnich obfadu napomahala v ak jeste jina zavazna okolnost. Kdyz se kfestanstvi v zemich romanskych sifiti pocalo, nalezlo tu kvetouci.divadlo ffmske a zvlaste p.q^qnajodni hiy velmi rozsffene. Narodovc sice pfijfmali novou viru, ale proto v nich zaliba ve hrach divadelnfch nikdy neutuchla, zvlaste kdyz narodnf duch romansky ze sebe vydaval vzdy nove a nove plody dramaticke. Ty ovsem hovely vfce smyslnosti, a odvracely veffcf od zivota v pravde kfestanskeho, jenz za prvnf doby byl podoby asketicke; proto take cirkev jiz od ctjvrteho stolet f obracela se dastejsfmi z^kazy jak proti honbam na divoka zvffata, tak proti hram divadelnfm, a nepfipoustela k sv. pfijfmanf tech, kteff se v podobnych zabavach ucastnili, aby snad cela cfrkevni spolecnost v potupu neupadla. Kfestanstvf, jak pfirozeno, nepfalo nabozenstvi pohanskemu, ale pfece nezavrhovalo vsech jeho formalit, nybrz samo ve svuj prospech moudfe vybfralo nektere v6ci a je do bohosluzby zavadslo, aby vykony cfrkevnf slavnej- fmi se,staly. Ano mnohdy jen tfm zpusobem obecny lid, Inoucf pffli k zevn6j f forme, mohl byti odvracen od obyseju pohanskych, zejmena kdyz jests obojf nabozenstvi o prvenstvf zapasilo. Tfm povstavaly o nekterych slavnostech cfrkevnfch zvm tn{ obfady, kter6 byly nezdvadny a proto take od cfrkve byly trpfeny. Slavnostnfmi obfady pfedstavovala se lidu zfeteln^ji tajemstvf vfry. Jimi lid snaze pochopil, co se mu na kazanf a pfi nabozenskdm cvi^enf od kn ii L *

8 «vykladalo. Dokud zapsany nebyly v knihach ritualnich, m^nivaly se dasem, pfechazejice voln6 s pokoleni na pokolenf. Pismem ustaleny byly v dobe jiz dosti davne ; av ak i tenkrat byly takove obfady, ktere o vanocich, o veukonocich a na jine dni se konavaly a jaksi zarodkem divadla kfestanskeho se staly, vzdy je t6 dosti jednoduche. V prvnich stoletich byl v cirkvi o yelikonocich oby^ej, ie na velky patek se do boziho hrobu vkladal kffz, ktery odtud na bflou sobotu slavnym zpusobem byl vynasen. Pfi tom byl nasledujfcf obfad. ^)»Dva knezf oblekli se V kdpe, na hlavu vlozili humeral a vzavse kaditelnice sli do choru ; odtud kradeli krokem volnym ke hrobu bozfmu zpfvajfce:»kdo odvah' kamen.^«za hrobem stal diakon, jenz se jich tazal:»koho hledate.?«a oni:»jezf e Nazaretskeho! «Diakon odpovedsl:»nenft' ho zde!«potom kadidlem hrob vykoufili, a kdyz diakon zazpfval:»jdete, zvestujte!«, oba knezf se obratili ku choru a vystoupivse na vyvysene mfsto zapeli antifonu :»Vstalt' jest Pan z hrobu.«kdyz skoncili, zazpfval opat pfed oltafem:»tebe, Boze!«a hned zvony se rozezvucely. Obfad tento sahd daleko pfed XII. stoletf, asi do stoletf I X.' jest t zko ffci, kdy vzniknul a jak dlouho zustal v teto podobs nezmensn, jakoz i ve ktere krajine zm6ne podlehnul. Ku vzniku a rozsffenf jeho pfisp^lo hlavne evangelium velikonocnf nedsle, samo o sobe jiz dialogicky upravene. Evangelium toto bylo take zakladem obfadu obvykleho pfi navstfvenf bozfho hrobu, ktery rozmnozen byl nekterymi sekvencemi a antifonami, jak zachovano jest v liturgii kostela ve Verdunu '')»V nedsh rano, kdyz : ptaci pocnou veholiti a zvony na oslavu Kristova z mrtvych vstanf hlaholf, modlf se bratfi klasternf potichu:»slava tobs, Pane, jenz jsi vstal z mrtvych«. Kantor, v pallium obleceny, a dva kla ternfci v albach odenf stojf v kuru a zpfvajf offertu. Kdy^ se tfetf responsorium skoncf, ctyfi bratfi v albach kracejf ku pfedu, dva jakoby neco V jeskyni pod zemf hledali. I tazf se jich druzf dva:»co hledate ve hrobe, kfest'ane.?«oni odpovfdajf jemnym hlasem :»Jezfse Nazaretskeho, ukfizovaneho, obyvatele nebestf.«druzf dva, kteff andely pfedstavujf, pravf:»nenf ho zde; vstalf jest z mrtvych! Jdete a zvestujte!«po tech slovech vstupujf oba prvnf bratfi s kaditelnicemi a s kffzem do kuru, volajfce:»pan vstal jest z hrobu!«kdyz zpev skondili, zazpfval opat»te Deum«, nacez nasledovaly rannf chvalozpevy a svata mse. V obfad6 tomto jeste nebylo ^adneho deje v pravem smyslu slova. Vsak i tu shledavame, ze nektera slova rozvadena byla zpevy, a jimi dej staval se zajfmavejsfm. Hlavne se rozsifoval obfad hymnami kostelnfmi, z nichz jen takove pfibfrany byly, ktere vztahovaly se ke z mrtvyoh vstanf; zvlaste k tomu bylo hledeno, aby liturgicky obfad msl vhodny zacatek a konec. V tom ovsem zprvu kazdy kostel o sve ujm6 rozhodoval, a proto ') Gerbert, Monumenta veteris liturgiae Alemannicae. II,, 237. Mone, Schauspiele des Mtttelalters. 1846, L, 7. ^) Nouvelle encyclop^die th^ologique, 2. fada, svazek 43., str I.

9 : take pocatecne hymny nejsou vsude stejny; nekde byva hymna:»gloriosi et famosi«, jinde op6t:»hortum praedestinatio«. ') Podobne se obfady koncily rozucnymi pisnemi. KromS zp6vu cirkevnich byl cely ostatni text v feci nevazane, avsak odffkaval se podle urciteho rhythmu. Kdyz zpusobem timto obfady kostelni se roz ifily, pokracovalo se dale a do obfadu pfijato bylo nekouk jinych slov z evangelia, toti^: ^Pojd^te a vizte mfsto, V nemz polo2en jest Pan«(Mat. kap. 16. v. 6.). To bylo pficinou, ze dej opet dale se rozsffil a sice vystupem tff Marif u bozfho hrobu. Po feci andslove tfi Marie od hrobu odchazejf; aby jejich odchod oduvodnsn byl, zpfvajf vlozku:»ad monumentum«, a ukazujf prosteradlo v hrobe nalezene. Po tomto pfidavku zacal chor hymnu : >Dicant nunc Judaei«, nacez obfad chvalozpsvem byl skon^en. Pffdavek tento zase dale byl rozhojnen, a sice o vystup apostolu Petra a Jana, kteff podle slov evangeha Janova ke hrobu spechali. Jim potom pfipadla uloha, jez pfed tfm nale^ela Marifm, ze zdvihli prosteradlo, promlouvajfce k choru:»cernitis, o socii*.**) Pffchod jejich byl naznacen hymnou; >Currebant duo simul«, kterou zpfval chor, kdyz se oba ubfrah ke hrobu. Takova byla asi podoba obfadu liturgickeho, jez vyvinula se do XI. a XII. stoleti; dokladem toho jest hra Klosterneuburskd. ') Po responsofi vejdou tfi knezf, zenske pfedstavujfce, do bozfho hrobu a zpfvajf pfitom: >Kdo nam odvalf od usti hroboveho kamen, kterym svaty hrob jest pfikryt?«diakon odeny v bfle roucho slavnostnf, v podobe andela ve hrobe sede, odpovida hlasem utlumenym: >Koho hledate placfce v tomto hrobe, 2eny placfcf.''* KnSzf odpovfdajf: >Jezfse Nazaretskeho hledame.«andel pak df: >Nenf ho zde, jehoz hledate. Ale jdouce rychle zvestujte udennikum jeho a Petrovi, ze Kristus z mrtvych vstal! «Potom se zpfva ^Pojd^te a vizte mfsto, kde byl Pan polozen!«kdyz andel odchazf, knezf k choru se obrativse zpfvajf: *Ke hrobu pfichazfme placfce; andela Pane jsme vid6ii sedfcfho a fkoucfho, ze Jezfs vstal z mrtvych.«kdyz odchazeji, zpfva chor antifonu:»bezeii dva spolu a onen ucennfk pfedbehl Petra a pfisel ke hrobu dffve, alleluja.«v tom jiz pfiblizujf se dva knezf, kteff pfedstavujf Petra a Jana, zdvihajf prosteradlo a tvafi k Hdu ku pfedu jdouce zpivajf: >Soudruzi, pohledte, aj prosteradlo, a telo ve hrobe nenf nalezeno.* Potom zavzni antifona z kuru: >VstaI jest, jak fekl Pan; pfedejde vas do Galilee, alleluja. Tam ho uvidfte, alleluja.* Po antifone teto ukoncuje obfad >Te Deum«. Jakmile do prosaickeho textu obfadnfho pfijaty zpsvy kosteliii,. zprvu merou skrovnou, pozdeji vsak vfce a vfce cast prosaicka ve verse byla pfevadena, az v nf vers docela nabyl vrchu. PoCal pak vers vnikati do obfadu za doby, kdyz se tam dostala hymna: >Victimae paschali«, a sice ve XII. stoletf, a jiste ne pfed XI. stoletim. Hymna zminena ve starem pfeklade zni: ') Milchsackj_Die_Oster-_und^ Passionsspiele L, 36. *) VizTiruz Cividale u Milchsacka, 50. ') Du-M6ril, Les origines du th6atre, 59. Milchsack, 50.

10 My chvdlu vzdajme, kfesfane, vespolek Jezu Kristu. Beranek ovce vykupil, Kristus nevinny hfiesne k sobg milostivg nas obratil. DivnS se sesly klopotem, smrt se dala s 2ivotem; vodce, jen2 byl umfel, i]\ kraluje. Povdz nam, Maria, co's na cests vidsla? Hrob Jezu Krista 2iveho, tof jsem viddla, i slavu jeho. Dva svgdky, anjely, jen^ su pfi tom sed^li. Vstalf jest Kristus, ma naddje, tamf V Galilei, tuf vas pfedejde. Vgfitit jest viece same Mafi 2aduci', nei 2idovske, falesne sbgfi. Vieme, 2es vstal zajisle, pane Jezu Kriste. K tobgl! volamy, smiluj se nad ndmi I Timto zpevem, ktery slozen byl teprve v prvni polovici XI. stoleti, pfistoupil k liturgickemu obfadu opet novy moment, a zvlaste druhou casti»povez nam, Maria«se opet pfimefene rozsifil. Podjbne zmeny prvotniho obfadu povstaly na jednom miste, ale ochotne byly pfijimany tez jinde a dale se ifily. Hlavni podstata se nejinacila, pouze na mistech mene dulezitych anebo v postupu casti cineny zmeny. Celkova tradice byla se jiz jaksi ustahla, avsak pfibirany k obfadum znenahla zase nektere hymny, ktere zpevaci choru pfed slavnosti vlastni zpivali. Hlavne to byla hymna»omnipotens Pater altissime*, kterou ma vetsina obfadnich her; pouze nekouk her, o n6co star ich, pocina hymnou jinou. Pfi kazde strofe hymny teto byl refrain»heu, quantus est noster dolor«. Zpevem sborovym a recitativem zpevu cirkevnich dodano pfed tim jednoduche rozmluve tfi Marii s andelem svezesti a barvitosti. Dale se rozsifujic pfibrala rozmluva oba apostoly a jejich rozhovor s zenami. Mene dule^ite byly pfidavky, jimiz pfechod od deje k deji se naznadoval. Puvodne na pf. zdvihaly zeny prosteradlo, nyni uloha ta pfenesena byla na oba apo tolyj aby se oduvodnilo, ze se tito se zenami setkali, opakovana strofa»ad monumentum venimus«. Snad jiz soucasne osnova takto rozhojnena menila se opet novymi hymnami. Jedna pfidana tfem Mariim (En, angeli aspectum vidimus), druhou zpivd Marie Magdalena, jsouc udivena, ze telo Kristovo z hrobu zrnizelo (Cum venissem mortuum ungere). Z teto hymny v nfekterych obfadech vyvinula se scena nova, a sice jak Mafi Magdalena u hrobu s dv6ma andely rozmlouva. Av ak dulezitsjsi byla jina sc^na, vznikla na zaklads evangelia, ve kter^ se Je^fg V podobe zahradnikov6 Marii Magdalene zjevuje. Dosud totiz osoba Kristova se neuvadsla v obfadech, a jakmile do nich se dostala, zpusobila znamenitou prom^nu. Zavdalaf pfidnu, aby nejen udalosti pfed z mrtvych

11 : vstanim do hry byly pojimany, nybr^ take aby obcovanf Kristovo s apostoly po jeho vzkn en{ bylo vyh^eno. Sotva pak odpor proti pfedstavovani osoby Jezisovy minul, ji2 zvstsen zase d6j o novou hymnu»prima quidem suffragia* a»trishagion«. Na konci XII. nebo na pocatku XIII. stoleti nabyla starsi osnova liturgicke hry stdlejgf podoby, ktera se dale jiz v nidem podstatnem nemenila. Jest to asi podoba, kterou spatfujeme ve druhe hfe, zname z Einsiedlu, ^) jiz zde proto za pfiklad uvadime. D6j ovsem jest mnohem ob irnejsi a take hra roziifins upravovana a vystupy k sobe pfipojovany. Mnohdy rozmluva Mafi Magdaleny s Jezisem jest pfed pfichodem apo tolu, jinde opet po vystupu dvou apostoiu se kona. Ale jinak postup cele hry dosti byl ustalen. Hymna, na podatku obfadu zpivand (Sed eamus unguentum emere), byla pficinou, ze obfad rozhojnil se o novou scenu. Byl to vyjev kupce nebo mastickafe a rozmluva jeho s tfemi Mariemi. Za doby one byla scena tato -zcela dustojna a teprve mnohem pozdeji z mezi slu nych vybocila. Za nedlouho pfidani do hry i Pilat a rytifove, kterymzto vystupem potom obycejn^ cely obfad zadinal. Tak vypadala asi ve XIII. stoleti slavnost nav tiveni hrobu V Cechach, jak nas o tom poucuje obfad.^klastera sv. Jifi v Praz^: ^) V pfedvecer velikonocni zpevadky at' zpivaji letanii; kterych jest tyden, at' za^nou m i»in sancta nocte«, vlozice responsof»dum transisset«. Pani abatyse krafii pfed Mafi Magdalenou, jez ji nasleduje; tfi Marie at' je nasleduji se scarsimi sestrami. Kdyz responsof se skonci, tfi Marie zpivajice (Aromata preciosa quaerimus) necht' jdou k mastickafovi, aby od neho vzaly masti. A kdyz je vezmou, necht' jdou ke hrobu a zpivaji antifonu (Maria Magdalena et alia Maria) Skondiv e ji, tfi Marie zpivaji antifonu stojice pfed hrobem (Quis revolvet). Andelvhrob^:»Quem quaeritis.^«marie odpovidaji:»jesum Nazarenum.«Andel:»Non est hic.«potom pfichazejice Marie k choru zpivaji antifonu:»ad monumentum venimus«, a jak Marie Magdalena s mista ku pfedu se befe, po6'na se antifona:»aiieiuja! Noli flere, Maria«. Kdyz Marie Magdalena pfed hrobem stoji, zpiva konvent antifonu:»maria stabat ad monumentum«; pfi slovech»inclinavit se et prospexit in monumentum«, nakloni se do hrobu. Ohlednuvgi se pak obrati se a fika antifonu :»Tulerunt Dominum meum«. Jezis odpovidd:»muiier, quid ploras.''^ Marie zpiva antifonu:»domine, si tu«a Je^is :»Maria«, nacez Marie klonic se odpovida :»Raboni«. Ustupuje pravi Jezi :»NoIi me tangere«. Vracejic se k choru zpiva Marie antifonu:»venit Maria annuncians discipulis«. Zpevacka tu zapodind vers:»dic nobis, Maria«, a Marie odpovida:»sepuichrum«. Chor pak zpiva»credendum est«. Potom jeden kn6z tfikrdt se sklan6je, zapocina :»Christus dominus resurrexit«, a chor mu odpovida:»deo gratias, gaudeamus*-. Nasleduje antifona:»currebant duo«. Dva knezi berouce pldtno kraceji ke stupni, zpivajice antifonu :»Cernitis o socii«. Kdyz se skondila, konvent zadne zpivati antifonu :»Surrexit Dominus«, nacez nasleduje»te Deum«. ') Mone, I., *) Jos. Truhldf : O starodesk^ch dramatech velikonocnich (Casopis i. musea), 1891, 7. I.

12 Tfi : Obfady cirkevni konaly se pfi vetsich kostelfch a klastefich, a byly razu docela vdin6ho, any udastnily se v nich toliko osoby duchovni. Jakmile vsak obfady ony dostaly se do kostelu mensich, kde osob duchovnich tohk nebylo >a osob svetskych k nim bylo potfebi, tu jiz pocal do nich vnikati zivel prostonarodni, jemu^ posleze i podlehly. Ze starych vlozek samy sebou povstavaly nove, a obfady vzdy vice rozmnozovany novymi vystupy, az z nich povstala hra zprvu Htnrgicka, pozdeji docela svstska. I o vanocich byly nektere zvlastni obfady cirkevni. EvangeHum, ktere se dte~pn pulnodni msi na Bozf narozeni, ma jiz jakousi dialogickou podobu a V tom se ponekud k e/angeliu velikonocnfmu pfiblizuje. Proto muzeme se pravem domysleti, ze Hturgicka hra o pastyffch povstala analogicky z obfadu, ktery se vyvinul ze svatec^nfho evangelia. Take vanocnf hody znamenite se hodily k tomu, ie narozenf Pane v kostele obrazne bylo pfedstavovano. Povstaly asi^yi.nocal i jvelikonocnf obfady soucasne, a tezko ffci, zdali saturnalie v dobe vanodnf rozpustile odbyvane nepficinily k rychlejsfmu jich rozkvetu. Jednoduchy vanocnf obfad nebo hra shoduje se s osnovou obfadu velikonocnfho i v tom, ze slova odtud jednoduse jsou pfejata. Koho hledate v jeslfch, pastyfove.? Spasitele Krista Pana, dft^ ovinute plenkami, jak slova andelova pravf. Slova tato vyskytujf se v obfadu, jejz rukopis v Rouenu ') takto Ifcf : Za oltdfem jsou pfipraveny jeslicky a v nich obraz Panny Marie. S mfsta vyvy eneho v kuru oznamuje chlapec v podobe andelske, ze Kristus se narodil, a sice slovy: >SIava na vysostech Bohu«, nace^ pastyfi kraceji k jeslfm, zpfvajfce hymnu: >Pax in terris nuntiatur«. U jesli jsou dva knezf jako porodnf babicky, a ti se tazf : Koho hledate? Pastyfi odpovfdajf : Spasitele. Tu knszf odhrnujf zaclonu s jeslf a zpfvajf: ^Adest hic parvulus cum Maria«. >Jest tu malicky s matkou svou Marif, o ktere davno Isaias prorok pravil Ejhle, panna pocne a porodf syna. A nynf jd^te a zvestujte, ze se narodil.* Pastyfi poklonivse se odchazejf a zpfvajf hymnu:»saive virgo singularis«a koncf»alleluja«. Tfm se obfad ukoncil a m e se zacfnala Uspofaddni podobalo se obfadu velikonocnfmu ; na mfste svate rodiny spatfujeme stafeny, protoze za starsf doby nejsvetej f osoby i do cirkevnfch obfaduv uvadeti bylo nedustojno. V obfads samem " nalezly mfsto nektere hymny, a to tfm spf e, ^e prave ve stare cfrkvi byl veliky pocet vanocnfch zpevu cirkevnfch. Stejnou osnovu nalezame v obfads jinem, do n^hoz v ak pronikl vers na mfsto prosy v rozmluve pastyfu, coz znacf jii dalsf stupefi rozvoje.'') T^z o slavnosti Zjevenf Pane v kostelfch byly konany zvlagtni obfady, je^ nam knihy obfadnf takto popisujf : kanovnfci na zpusob kralu odsni a od sluzebnfku svych doprovazeni jsouce vychazejf ze tff stran svetovych. Kaidy z nich nese dary a jeden na sve holi ma hv^zdu. Zpfvaji stfidavs ver e ) Du-M6ril, 147. *) Coussemaker, Drames Hturgiques du moyen age. V Bruselu 1864, str I.

13 Herodes : z hymny:»stella fulgore nimio rutilat!«pfed oltafem se schazeji a pravi: «PojdVne a ptejme se po nsm, abychom mu ob^tovali dary, toti^ zlato, kadidlo a myrrhu.«na to zpiva chor:»kralove pfichazeji atd.«zatim processi se ubira po kostele, pfed oltafem se svetlo zazehne, aby hvezdu pfedstavovalo ; kralove na ni holemi svymi ukazujice zpivaji, jdouce k oltafi. Tam knsf i, po obou stranach oltafe stojici, jich se otazuji:»kdo jsou ti, ktefi za hvezdou jdouce vypravuji neslychane veci.?«a kralove:»my, ktere vidite, jsme kralove z Tharsu, z Arabie a ze Saby, a neseme narozenemu krali, Panu Kristu, dary, a pfisli jsme poklonit se jemu; aj, hvezda nas vede.«knezi zaclonu odhrnujice pravi:»ejhle, zde jest dite, ktere hledate. Jiz rychle pojdte a poklofite se, neb on jest Spasitel sveta.«tu kralove pozdravuji bozske dite slovy :»Zdrav bud', krali sveta!«a prvni, vzav od sveho sluhy zlato, podava je Spasiteli fka:»pfijmi, krali, ziato;«a druhy:»pfijmi kadidlo, ty pravy Boze!«a tfeti:»myrrhu na znameni pohfbu!«zatim co kralove jako spankem obtizeni se modli, objevuje se chlapec za andela pfestrojeny a zpiva antifonu»naplniio se v ecko, co praveno jest od prorokuv. Jdete domu, vracejice se cestou jinou, abyste takoveho krale neprozradili«. I vychazeji kralove dvefmi postrannimi ven. *) Hra vanocni, pastyfska i tfikralova, vzata jest z evangelia, ve kterem dosti obsfrne se vylicuje jednani Herodovo se tfemi krali. Postava Herodova do liturgickych obfadu hned pojata nebyla, jezto se nedustojno byti zdalo, aby osoba jeho v chrame se objevovala. Pozdeji vsak, kdyi obfady vselijak byly rozsifovany a osoby svetske se do nich dostaly, ani proti Herodovi dele odpor trvati nemohl. A tim zpusobem pronikly do kralovske hry dve nove osoby : posel, jenz oznamoval pfichod kraluv, a Herodes, jenz se kralu na pficinu pfijezdu jejich vyptaval. Sotva vsak osoba Herodova pfidana byla, jiz ukazala se cesta, kterou by se liturgicka hra opetne mohla rozsifiti o scenu»s detmi betlemskymi«. Ovsem jest mozno, ze i tato scena samostatne na zaklade evangelia se vyvinula; ale pozdeji v^dy jen ke hfe tfikralove byla pfipojovana. Kdy se toto slouceni obou her stalo, tezko jest udati ; bezpochyby teprve za druhe doby liturgickych obfadu, kdyz jiz vers do nich vnikal. Scena s detmi betlemskymi mela asi puvodni osnovu tuto : podava odencum mec, a matky prosi volajice k andelum, aby jejich ditek bylo Setfeno. K vyjevu tomuto bezprostfedne dru^il se >pldi Rachelin*, jak mnohdy hra o MIad'atkach byla pojmenovana. Skladatele od te doby roziicne kusy spojovali a k nim nove dasti pfidavali; pfibyl anddl, jen^ Josefa k uteku do Egypta pobizi a z Egypta do vlasti posila, tez posel, jenz HerodoVi oznamuje odjezd tfi kraluv, a ze slov»nedala se potesiti, protoze jich neni«, vznikly zvlastni tesitelky. VSecky tfi hry byly samostatn6 provadsny. Ale zahy ke hre krdlovske pfipojovana byla i hra pastyfska; tim nabyla hra kralovska vhodn6j iho livodu, az posl^z obe pevn6 spolu srostly.^) ') Du-M6ril, 153- L56. ') Wilken, Geschichte der geistlichen Spiele in Deutschland. V Gottingdch 1872, str. 2. I.

14 10 V prvni osnov^ bylo jiz nekolik slov o prorocich, a slov tech vhodns u^ila obratna ruka, aby jednoduchy zaklad dale rozvedla. Povstali >ipudrcove «. a ti pfipojeni ke scens s Herodem. HledaH v pism^ proroctvf o Messia i, a z toho vznikla ucena rozpravka tfi kralu s uciteli zidovskymi. I prorocka _hra tato konavala se, a6 ovsem zffdka kdy, zcela samostatns, a byla zarodkem pozdeji hry jine. Vedle hodu velikonodniho a vanofinfho byly jeste jine svatky cfrkevnf, o kterych se zachovavaly v chramech zvlastni obfady, zejmena o svatcfch, Panny Marie a o pondeh' velikonocnfm.»zvestovanf Panny Marie«jmenuje se maly dialog andela Gabriela se svatou Pannou; sklada se jen ze slov evangelia a kon^' se chvalozpevem :»Velebf duse ma«. Nelze pochybovati, ze i Hturgicka hra pfipada do doby stare, jezto zpravy z mnohych kostelu francouzskych nas o tom ujisfujf, ze i v dobs pozdejsf takova hra samostatne byla provadena. ') V pondeh vehkonocnf na zaklads evangeha vzniklo zvlastnf, velmi jednoduche figuralnf pfedstavenf neb obfad v kostele.»dva knezf, jdouce po kostele, zpfvajf:»hle, jiz tfeti den uplynul, co se to stalo«; Kristus k nim se pfibh^uje a s nimi rozpravi. Co chor zpfva text o chuzi do mestecka, vgichni tfi k oltdfi pfichazejf, kde obfad ukoncuje se lamanfm chleba.«z pfedegleho vykladu jest patrno, ze pocatek obfadu tohoto pfipada do doby trochu pozdnf, kdy jiz postava Jezfsova v obfadech velikonocnfch se objevila. I tento obfad byl kostelnfmi hymnami rozmnozen, a na konec pfidana druha Cast sekvence:»victimae paschali: Povez nam, Maria!«A prave tfmto obratem docfleno nekdy ve XII. nebo XIII. stoletf spojenf s liturgickou hrou velikono^ni. Nedlouho potom, kdyz do hry»o ucennfcich emauskych«pfijata byla Maff Magdalena, pfidruzila se nova scena s apostolem Tomasem, ktery i v evangeliu hned potom jest jmenovan. Vyjev tento sklada se ze dvou 6astf, V prvnf vystupuje pouze deset apostolu, ve druhe take Tomas. Slova obfadu jsou prosta v ech cizfch pffdavkuv." Jak osoba Kristova v obfadech se ocitla a celky slozit6j i vznikaly, povstdvaly jiz rychle nove pffdavky, zvlaste vyjevy ze zivota Kristova. K prvnfm takovym scenam nale^f hostina u farisea Simona a vzkffsenf Lazara. Kristus jde rozmlouvaje se svymi udennfky, a Simon zve jej k hostine. Pfi nf natfrd Marie Magdalena vonnou mastf nohy Jezfsovy, a dostava se ji odpust^nf hffchu.'^) Potom nasleduje vyjev v Bethami. Lazar jest nemocen, a Marta posfla posla za JezfSem, aby ho pfi el uzdravit. Kristus nepfichazf, Lazar umfra, sestry a zide nad nfm placf. Tu teprve objevf se Kristus, rozmlouva s obema sestrami a kffsf Lazara; potom se zpfva»te Deum«. Utrpenf Pan fe v dob^ teto pfedstavovano jest^ nebylo. Pffdinou toho byly obtfze, s jakymi v6c byla spojena, jakoz i to, ze dej naznacovan byl pa ijemi, ktere v chramech cteny a zpfvany byly jako za na ich dasu. Mimo ') Petit de Junville, Les mysteres. V Pafizi 1880, I., 54. *) Coussemaker, 222. I.

15 11 to tak^ za prvni doby nebyvalo vhodnych k tomii osob, jeztot' i pfi pasijich mnohdy jedina osoba za vice osob zpivala. Teprve pozdeji pa ijemi nazyvalo se pfedstavenf bolestneho dramatu, ale to neobsahovalo pouze umuceni PanS, nybrz i rozlicne udalosti ze zivota Spasitelova az do jeho vzkfiseni. Starozitneho puvodu z toho v eho jest zvlastni scena, pfipadajici na velky patek,»pld6 Mariin«J ) v nemz prvotne Maria a Jan, oba pod kfizem stojfce, bolest svou pohnutlivymi slovy na jevo davaji. I tu cirkevnf zpevy na veskerou formu m61y veliky vliv, a podle nich roz ifoval se vystup, jenz puvodn^ byl docela jednoduchy. V obdobi druhem pfibyla postava Kristova, potom Marie Magdalena, Simeon a Anna, az poslez hra doplnena proroky starozakonnymi stala se dosti rozsahlou. Z kratkeho rozboru tohoto Ize poznati, ze hry dramaticke vznikly z obfadu kostelnfch, ktere v obyceji byly o hlavnfch svatcfch, a rozsifovaly se pfibfrajfce nektere vyjevy, v evangeliu mnohdy jen naznacene, a tyto tak k sobe pfipojujfce, ze z figuralnfch prvotne obfadu povstavaly hry vzdy del i a del i a dejem bohatsf. II. Prevaha zivlu narodniho ve hrach duchovnich. Pomer ceskych her ke hram cizim. (XIII. XIV. st.) Za doby, kdy jiz hry cfrkevnf pozbyly jednoduchosti a vyzadovaly vetsfho poctu osob, stala se s nimi opet nova zmena Hra dosud ve hlavnfch Castech mela fed latinskou, ale obycejne pfipojovan vyklad y feci obecne. Stalo se to asi na konci,xiii. a_na pocatku stoletf XIV. Potom znenahla ver e latinske rozvadeny byly nejprve v fec^ nevazanou, az posleze mluva obecna tak daleko pronikla, ze slovy latinskymi jen pofadek hry byl poznacovan. Zmeny takove povstaly hlavne z te pffciny, ze nedostavalo se osob duchovnfch ke hram ; bylo tudfz dovoleno i lidem svstskym, aby ve hrach se ucastnili, z cehoz pak vyplyvalo, ^e mnohe sceny z umyslu nebo z nevedomosti byly pfetvofeny v duchu prostonarodnfm a slouzily spfse k zabavs nez k povzneseni mysli. ZmSna tato vyskytla se nejprve v krajinach s obyvatelstyem romanskym, kde k nf mnoho pfispela pohyblivost ducha narodnfho, jakoz i tradice veseloher latinskych. Ze cfrkev se proti obecne fe6i pffkfe nepostavila, muze se tfm vysvstliti, ze ve Francii mluva lidu obecneho nedelila se tak napadne od feci latinske; a pfiklad tento pusobil i na jin6 krajiny. Mimo to hry ze slusnych mezf nevybocily, a pokud se tak delo, nezakazovala cfrkev od,_xildo XIV. v6ku, aby se hry tyto v kostelech odb^valy; hra blaznu s mnohymi vystfednostmi spojena byla jiz tenkrdt vyhostsna z posvdtnych mfstnostf. Proto take ziistaly hry az do teto chvfle castkou ') Planctus Mariae.

16 12 bohosluzby, jsouce nazyvany ministeria ci mysteria, a.6 pfi nich nebylo zadnych tajemstvi nebo mysterii, nybrz pi-edstavovana a vykladana (ministrare) pouze tajemstvi ze zivota Kristova. Lec nejen zivot JeziS&v, ale i dsjiny stareho i noveho zakona poskytovaly dosti hojne iatky; byl-li ^ivot n^ktereho svateho vice dramaticky vyh'6en nez jijjeho, zpusobovaly to jednotlive cirkve a kostely, slavice s vet i okazalosti pamatku sveho patrona nez druhych svatych. Hry divadelni za teto doby i pozdeji byly konany vzdy jen ve dni zvlasts vyznamne, a tfebas Casem pozbyly formy nebo podoby Uturgicke, stale V nich spodival ucel Uturgicky a snaha, aby se jimi dodalo nekteremu dni vetsi oslavy. Kdyz hry cirkevni dospivaly k vysi rozvoje, tu jiz s nimi vystupovaly tez jine hry pusobenfm hlavne Hteratury klassicke. Jest znamo, ze Hroswitha, jeptiska v klastefe v Gandersheimu, jiz v X. stoleti na zaklade her Terenciovych sestavila est latinskych her kfestanskych, ktere ov em spise urceny byly, aby se jimi kla ternice v tichosti pobavily, nez aby snad na jevisti byly provadeny. Takoveho druhu byla i hra o -^desiti moudrych a nemoudrych panndch<^^ dialogicky upravena podle Pisma svateho, vystup dosti obsirn^ a feci prostonarodni vynikajici; k pannam pfipojeni byu prodavaci a Jezis, ktery vydavaje nemoudre panny pekelnym temnostem hru zakoncuje. Jako hry veukonocni kostelnimi hymnami, tak zde zpevem choru hra se pocind. Podobne»mysterium«provedeno bylo r v Eisenachu. Ze Stareho zakona ma latku hra, znama jmenem ^Proroku<i-,^^ vznikld asi z apokryficke fed, ktera se pfipisuje sv. Augustinovi. Zda se, jakoby hra tato byla uvodem ke hfe»tfikralove«, nebot' sv. Augustin, mnohdy i bez proroku, objevuje se ve hfe vanocni, a mimo to jest napadno, 2e z pravidla V den Zjeveni boziho byla provozovana. Hru samu pocina zpsvak (»praecursor«), jenz byl vzat skoro do vsech her toho druhu, aby obecenstvo na dsj pfipravoval a hlavni vystupy naznacoval slovy: poslechnete (silete). Z proroku se ovsem uvozuji jen ti, ktefi ji2 ve Starem zakonfe pfichod Messia uv pfedpovidali, pfi cemz nevadilo, ze nevystupovali chronologicky po sobe. Hlasatel tu rozmlouval s jednotliv^mi osobami, jez jsou Israel, Mojzig, Izaias, Jeremias, Daniel, Habakuk, Simeon, Alzbeta, Jan Kftitel, Nabuchodonozor a Sibylla, ano i Virgilius, stfedovekem na kfestanskeho proroka povyseny. Cast versovana prosaickou pfevysuje. Jina hra, totiz Daniel,^) vztahuje se pfimo ke hfe vanodni a skladd se z nskolika obrazu. Po obvyklem livodu vystupuje kral Balthasar se svymi satrapy, ktefi prozpevuji chvalozpevy. Kral nafizuje, aby byly pfineseny ppsvatn^ nadoby vzate z chrdmu jerusalemskeho, kdyz tu najednou se objevuji na st6n6 slova : Mene, Thekel, Fares. Povolavaji se mudrci, a kdyz nevedi, jak by slova vylozili, pfichazi kralovna a poukazuje na Daniela, aby byl za vykladase pozvan. Stavi se tudiz Daniel pfed krale, a zatim co kni- ') Du-Meril, 179. *) Coussemaker

17 18 zata chvalu zpivaji, vyklada smysl temnych slov. Za zpevu blizi se Darius; dva vojini pfedchazejice ho zapuzuji Balthasara s trunu, na nsjx nyni se usazuje Darius. Ten ihned rozkazuje, aby byl vyhledan radce kraluv Daniel, a pfijima ho k sobe na trun, Ale dvofane Danielovi nepreji a nabadaji Daria k rozkazu, aby se mu vsickni jako pravemu Bohu klaneli. Daniel ubira se domfi a zde se klani svemu Bohu; avsak dvofane zrazujf ho krali. Proto byl vhozen do jamy Ivove, kam potom pfina i andfel proroka Habakuka. Poslez pfistupuje i kral Darius k jame a povysuje Daniela ku pfedesle hodnosti, nacez andsl ukonduje hru a zvsstuje radostne narozeni Kristovo. Avsak nejen dej bibucky, tez obsah.j<nih apokryfickych byval studnici, ze ktere cerpana latka pro hry cirkevni, a zhusta uvadivany osoby bez razu kfestanskeho, jen kdyz v bibh se vyskytovaly. Vano^ni hra na pf. se ukon- ^uje scenou o Herodovi; jindy opet shledavame, ze pfi uteku Jezi ove do Egypta modly pohanske pfed ucenim nove povstavajicim klesaji, coz jest zbytek apokryfickeho zivota Jezfgova. Ve hfe o -» Antikri^tovij- vitezstvf kfestanstvi samostatne mslo byti ukazano. Vystupuje pohanstvf s kralem Babylonem, a pocfna se hadka zidovstvf s kfesfanstvfm. Babylon hajf mnohobozstvf, synagoga branf jedineho Boha, a kfestanstvf, majfc po prave sve ruce Milosrdenstvf s ohvovou ratolestf a po leve Spravedlnost s me^em a vazkami, ohlaguje zatracenf vsem, kteff byh jine vfry. Vystupuje kral ffmsky a posfla ke krah franckemu, feckemu a babylonskemu, vyzyvaje, by se mu poddah. Poslove ulohu svou vyfizujf. Kralove se pokofujf, pouze kral francky jest nepoddajny a hanf cisafe ffmskeho fka, ze podle prava jemu cfsafstvf nalezf; vasalem cfsafovym se stal teprve tenkrat, kdyz v bitve byl porazen. Potom zase se pozdvihl kral babylonsky proti krdli jerusalemskemu, a chce take kfestanstvf vyhubiti ; avsak ten utfka se k cfsafi, ktery opet odbojneho babylonskeho pfemaha. Na to se cfrkvi a krali pokrytci poddavajf, a jsou na milost pfijati. Avsak povstava ozbrojeny Antikrist, kolem n^ho shroma2d\ijf se kacffi a pokrytci, zamyslejfce k sobe pfivabiti lid duchovnf i svetsky; ve chrame, z nehoz cfrkev prcha hledajfc ochrany u papeze, stavf svuj trun a posfla ke kralum, aby se jemu jakozto zaslibenemu panu pokofili. Kral fecky a francky, sliby zaslepenf, mu veff; ale cfsafe ffmskeho svesti Antikrist nemuze. Lec tu kona Antikrist divy, ze i ffmsky cfsaf jsa oklaman pfichazi a befe od neho zemi v leno ; totez cinf kral babylonsky. I zidovstvo na svou stranu pfevratil. Ale tu objevujf se proroci hlasajfce Krista; dovedev se o tom, pfedvolava Antikrist zidy a vydava na smrt EliaSe a Enocha, a kralove se mu klanf. Najednou vsak hluk a hromobitf povstane, trun Antikristuv se boff, cfrkev jasa a znovu vsecky k sobe befe.*) V kuse tomto pouzilo se jiz osob symbolickych, a z obsahu legendarnfho sestrojena hra, ktera slouzila k oslave cisafstvf ffmskeho a k velebenf cirkve. Byla pry provozovana pfed cfsafem Bedfichem I. ; m6la-ii politicky rdz, tezko ffci a nenasvsdcuje tomu slavne vftszstvf cfrkve ffmske, proti jejf^ ') ^Hase, Das geistliche Schauspiel. 1856, 26. Reitt, D. g. S. des Mittelalters. 1868, 37. Wackernagel, W. Kleinere Schriften II., 78. I.

18 j Hus, 14 nadvlade cisaf bojoval. Nejednou spfse vysvita, ze hra o Antikristovi byla ien doplnkem neb ukon^enim n^jake hry vanocnf. Jak rychle hry na sebe braly raz svetsky, o tom se poudujeme ze hry, ktera kdysi take k bohosluzbs nalezela,»^ chlapeckhn biskupovu (episcopus puerorum). Z pocatku neobsahovala nic nenabozenskeho a namffena byla jen proti zidum, vytykajic, ze jiz i chlapci a deti pfichod MessiaSuv pochopuji, a jenom oni ze nedaji se pfesvedciti. Povstala asi ze hry prorocke, ve ktere objevovali se proroci zidovstf a krome nich i Bileam se svou oslici v ucene disputaci mezi zidovskou gkolou a sv. Augustinem.^) Pohorsliveho v tom nic nebylo, nebot' vyjev s Bileamovym oslem, po nsmz hry pojmenovany byly»hrami oslimi^, byl tak uspofadan, ze tvofil cast poboznosti pfed vlastnfmi sluzbami bozfmi. Hry prorocke i hra oslf provozov^ny byly o veselych svatcfch vanodnich, a V brzku, hlavne pusobenfm ^akuv, nabyly razu vystfednfho. Ostatne jest mozno, ze k rozpustilostem pfispel vedle Bileamova osla take oslfk zivy, ktery stal u jeslidek. Obfady ty ustalily se zvlaste ve Francii, a osel v nich byl hlavnfm pfedmetem sceny humoristicke, jez podle hry tffkralove sestrojena byla. V Rouenu se v kostele nasledujfcf processf oslf odbyvalo. Klerikove ubirali se po kostele zpivajice hymnu :»GIoriosi et famosi«; za nimi za kazdym ver em pfizvukoval chor»gloriosi«. Zastavili se uprostfed chramu, kde stalo na jedne strans est zidu a na druhe sest pohanu. I pocala se rozmluva, jiz se ucastnili proroci a take Bileam, sedfcf na oslici. Tu chlapec jeden s mecem postavf se oslici v cestu, a oslice pravf:»proc mne bijes do zadku, mne ubohou!«potom pfichazf opet fada proroku, mezi nimi i sv. Alzbeta, Jan Kftitel, a lide, ktefi chlapcum modlu ukazujf; ale tito ji pryc odhazujf. Jiny obycej panoval ve XII. stoletf v Beauvaisu; tu na oslici sedaval chlapec, jenz pfedstavoval Pannu Marii, prchajfcf do Egypta. Pfi m i postavil se na stranu evangelia; pfi vsech hlavnfch dflech zaznfvalo kostelem»hinham hinham«, a tfm se i mse skondila. Take se pfi msi zpfvala zvlastnf pfsefi o oslovi, a ta pocfnala: Orientibus adventavit partibus asinus, pulcher et fortissimus, sarcinis aptissimus.**) Obfad nabyl casem podoby velmi hrube, a snad tim, ze hlavns u zakovstva byl oblfben, rozgffil se po vsech zemfch, jsa jeste ke konci XIV. stoleti \ pfes mnohe zakazy cirkevnf provozovan. I do Cech se dostal, jak oznamuje jenz sam za sveho mladi v techto veselostech vezel.^)»uc^inivse zaka potvorneho biskupem, posadf na oslici tvafi k uocasu vedouc ho do kostela na m i, a pfed nfm mfsu pol6vky a konev neb dzban piva drzf pfed nfm. ') Du-Meril, 187. ') Nouv. encycl. th. 2. f., sv. 43., 139.») y. Hus, Sebrane spisy. I., 30^_^ I.

19 : 15 an ji V kostele. A videl jsem, an kadi oltafe a vyzdvih nohu nahoru i vece hlasem velikym : bu. A zaci nesli pfed nim velike pochodne misto svec, a chodi oltaf od oltafe tak kads. Potom uzfel jsem, ano zaci vse opak kukly kozisne obratili a tancuji v kostele.«uvazime-li, ze rozpustile hry tyto prave pro sve vystfednosti zakazany byly v Cechach ve XIV. stoleti a ze ve Francii jiz pocatkem XIII. v6ku hry blaznovske se zapovidaly, pfipustime snadno, ze jiz dlouho pfed tim hra z pocatku dosti nevinna ve hru divokou se pfevratila. Nejprve ovsem jen knezim bylo zbranovano, aby ve hrach podobnych se ucastnili a jim byh pfitomni; ') ale jiz roku 1260 vubec byly zakazovany zmfnene veselosti, protoze z tancu, jez v kostelich na MIad'atka se daly, povstavaly nesvary a nepofadky po cas bozich sluzeb; zaroveft bylo ustanoveno, aby budoucne pfi takove slavnosti nebylo zadnych biskupu, ponevadz to jest na posmech hodnosti takove. Podobny zakaz vydan byl leta 1270 od synody solnohradske,-) a prave tak dalo se tez jinde, ac zatim hry ostatni, jez dosud v te mife rozpustilymi se nestaly, zakaziim nepodlehaly. Vysledku znacnejsiho nebylo dosazeno, ana mladez, vzdy ochotna rozkazum se nepodrobovati, i dale vesele sve kousky provadela, tak ze Ize i potom hru biskupskou, ovsem v podobs jine, nalezti ve vsech temef krajinach. V ostatnich hrach, zvlastg^yjelikqhq^nich, prvotni zpusob ve XIII. a XIV. stoleti valne se promenil. Obsah hlavni ovsem zm6n6n nebyl, za to v ak k osnove pfipojovany sceny, ktere dfive samy o sobs staly. Do her velikonocnich zejmena pfejata byla scena s Lazarem, dale slavny vjezd Jezisuv do Jerusalema a posledni vecefe. Take scena s poutniky emauskymi a s Tomasem ku hfe velikonocni tesneji se pfidruzila. Ve hfe same bylo dosti mist, ktera bud' od hrajicich osob anebo od pofadatelu hry snadno mohla pozmensna byti. Nahofe bylo zpomenuto, ze vers pocatecni hymny»sed eamus unguentum emere«vedl ku vlozce 6i\i episode o mastickafovi. Ve tfech hrach ceskolatinskych,'"') jichz ^ceska_cast pochazi asi z prvni polovice stoleti XIV. (latinska, ponekud na hru Einsiedelskou upominajici, jest mnohem starsi), mame scenu tu jen naznacenou PospSSme masti kupiti, )ii bychom mohly uleciti tdlo naseho tvorce mileho, od 2idu umucen^ho. Ale jina hra ze stolet i XII. ma jiz jednoduchy v^jev, ve kterem kupec 6i mastickaf pozyva k sob6 lidi, a tfi Marie, k nemu se pfiblizujice, jej oslovuji: ') 1212 V Pafizi. ') Nouv. encycl. theol. 1. fada, sv. 14. str *) Hanu I. J., Die lateinisch-bohmischen Osterspiele A. B. C, HanuS I. J., Malj/ v^bor. 1864, str Zde hra I. jest hrou B., a hra II. hrou A. v nsrnecl^enfl' vyddni. Dokldddme se zde vydanim nsmeckym.

20 16 Dic nobis, tu mercator juvenis, hoc unguentum si tu vendideris, dic pretium, quod te dederifnus.*) Z kupce ucinena osoba komicka nepochybns odtud, ze jiz tenkrat, a zvla te ve XIV, stoleti, po vsech krajich se potulovali lekafi, vetsinou zidovstf, ktefi po dryacnicku umeni sve vychvalovali. Kupec objevuje se zprvu sam; pozd^ji pfiddn Pilat, od nehoz mastickaf ^ada, aby smel na trhu vyloziti svuj kramek, ve kterem se usazuje se svou zenou. Posleze vybodla scena s kupcem docela z miry a rozmnozena byla vyrazy az pfilis hrubymi. U nds nejvyse postoupila volnost ona v»mastiikdrii-'^) a ve tvelikojiosni^ Me Drkolenske'^,^) coz se podle v eho stalo jiste pocatkem stoleti XIV,, ne-li jiz o nsco dfive. A podobne v^stupy jsou i ve hr^ch cizich, na pf. ve hfe Tirolsk^'^) a Videhske,^) slozene nekde v Cechach nebo ve Slezsku. Od hry Videilske se Ii i Mastidkaf i hra Drkolenska, ze v nich vystupujf dva sluhove, Rubfn a Pustrpalk, kdezto v on^ jest tohko jeden. Jeste podob- )n6j f ob^ hry jsou hfe Jagerske^') s kterou i v tom se shodujf, ^e v obou se nal^za n^kolik mfst plnych vtipu sprosteho. Prostfednf mfsto mezi»mastickdfem«a uvedenou jiz hrou latinskou ze stoletf XII. pffslu f n^mecke hi^e, ktera se pouze jako zlomek zachovala ; ') V nf jest scena s kupcem mno iem delgf nez v one hfe latinske, a mu^eme ji povazovati jaksi za pokrok v rozvoji cel^ hry. Kupec anebo paltenaere za penfze vymaha sob^ dovolenf, aby smel kram postaviti, a vychvaluje potom sv^ zbozf. Hned pfichdzf Marie se sluzebnfkem Antoniem mastf nakoupit. Ve hfe Vfdeiiske scena s mastickafem take se pfipfna k vy^stupu s Pi- Idtem a zidy. Kupcovi, kdy^ po^al prodavati, nabfzf se do slu^by Rubfn, jeni sam sebe slovy vychvaluje: Ich kann den alten Weibern die Beutel abschneiden, auch kann ich stehlen und gar wohl verschlagen. Na to rozpfada se rozmluva mezi Rubfnem a mistrem; zddlf pfichdzejf Marie zpfvajfce. Za jejich zpevu vzdalil se Rubfn, a mistr naii vola, kde tak dlouho vezf. Tu pozdravuje Rubfn Marie a posila je ke kupci, jenz pfed nimi masti sve chvalf. I zena kupcova do feci se vmisf, nafiez pocfna se hadka ostfejsi a prudcf, az poslez kupec sve zene vybije. Prosf ji pozd^ji, aby mu odpustila ; kdyz odpustiti nechce, utfka pryc a Rubin s nfm. ; ') Coussemaker, 37. ') Listy filologick^ a paedagogicke. 1880, str. 90. Vyddn jest peii J. Gebauera. ') Casopis eeskeho musea 1889, str, Drkolenske zbytky st5. her dramatickych. PoddvA Ad, Patera, *) Mone, Altdeutsche Schauspiele, 1847, str, 109, *) Hoffmann von Fallersleben, Fundgruben. 1837, II, 296. """~-~ LS) Kummer, Erlauer Spiele. Wien. 1882, 8". Tnf 1^'^) - ^ ') ' Bartsch, Das alteste deutsche Passionsspiel / f''^'^

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

ŽIV O T JEŽÍŠE KRISTA FRANT IŠE K MICHAE L WILLA M V KRAJI A LIDU IZRAE LSKÉ M. "VYŠEHRAD", SPOL. S R.O. V PRAZE r935. Veškerá práva vyhrazena

ŽIV O T JEŽÍŠE KRISTA FRANT IŠE K MICHAE L WILLA M V KRAJI A LIDU IZRAE LSKÉ M. VYŠEHRAD, SPOL. S R.O. V PRAZE r935. Veškerá práva vyhrazena FRANT IŠE K MICHAE L WILLA M ŽIV O T JEŽÍŠE Veškerá práva vyhrazena KRISTA V KRAJI A LIDU IZRAE LSKÉ M Aut orisovaný překlad z němčiny opatřil Ant. Stříž S 33 pttvodními fotografiekými snímky autorovými

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH A KOLEDY

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH A KOLEDY Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 VÁNOČNÍ

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ

ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ ,.. tl _.,.",..1.,.. r. r -... ut sequamini uestigia eius". (I Pe 2, 22.) ' ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ Náčrty rozjímání pro kněze. Svaz.ek II. APOŠTOLSKÝ ŽIVOT KRISTA PÁNA OD POČÁTKU VEŘEJNÉHO

Více

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj.

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj. Jak Mojmír ke štěstí přišel Anotace: Divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci s dětmi. SCÉNA I. ZÁMEK Stařenka 1: Za devatero horami, za devatero řekami bylo nebylo jedno malé královstvíčko. Tomu

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Deník duchovních cvičení

Deník duchovních cvičení Třetí meditace: Horské kázání. Bylo nutné omezit námět této meditace. Horské kázání je nepochybně nejvznešenějším projevem mravní a náboženské pravdy, jaký lidstvo zná. Vždyť je to dílo Ježíše Krista!

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Panna Maria, Prostřednice všech milostí

Panna Maria, Prostřednice všech milostí Květen 2006 Zpravodaj farností Říčany, Kostelec u Křížků, Mukařov, Velké Popovice, Popovičky a Jažlovice Panna Maria, Prostřednice všech milostí Maria je vznešená hvězda vyšlá z Jakuba, její paprsek osvětluje

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

VÁNOČNÍ HRA PRO 13 PŘEDŠKOLÁČKŮ NEBO MLADŠÍCH ŠKOLÁČKŮ AUTOR: MGR. DANIELA ZDISLAVA KLIMEŠOVÁ, FARÁŘKA CĆSH

VÁNOČNÍ HRA PRO 13 PŘEDŠKOLÁČKŮ NEBO MLADŠÍCH ŠKOLÁČKŮ AUTOR: MGR. DANIELA ZDISLAVA KLIMEŠOVÁ, FARÁŘKA CĆSH VÁNOČNÍ HRA PRO 13 PŘEDŠKOLÁČKŮ NEBO MLADŠÍCH ŠKOLÁČKŮ AUTOR: MGR. DANIELA ZDISLAVA KLIMEŠOVÁ, FARÁŘKA CĆSH OBSAZENÍ: MARIE:.. JOSEF:.. ANDĚL:. NEBESKÉ ZÁSTUPY:...... BETLÉMSKÁ HVĚZDA:... MUDRCI OD VÝCHODU:

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ

ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ ,_.?-.1. ". ul sequamini vestigia eius. (t Pe 2, 21.) ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ Náčrty rozjímání pro kněze. Svazek V. UMUČENÍ A OSLAVENÍ KRISTA PÁNA. Napsal Th. Dr. BOHUMIL SPÁČIL T. J., profesor

Více

Modřanský farní zpravodaj

Modřanský farní zpravodaj Modřanský farní zpravodaj Listopad 2012 Slovo ke čtenářům: Obchod, nebo zvláštní milost? V týdnu modliteb za zemřelé je možné získat pro duše v očistci plnomocné odpustky. Zdá se, že stačí splnit tři podmínky

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

premiéra opery se konala v Národním 1 zdroj wikipedia

premiéra opery se konala v Národním 1 zdroj wikipedia Cyklus P Pracovní list 4. Antonín Dvořák, opera Čert a Káča Milé paní učitelky, jistě už víte, že uslyšíte jen hlavní, typická hudební čísla z Čerta a Káči. Opera je zpracována tak, aby děti v průběhu

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

nakladatelství Bílý medvěd

nakladatelství Bílý medvěd nakladatelství Bílý medvěd Každý člen oddílu musí skládat oddílový slib a dodržovat oddílové zákony. Nestačí však jen zákony znát ale musí se podle nich řídit. I ty budeš skládat tento slib: Slibuji na

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

NÁŠ STÁT. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

NÁŠ STÁT. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_24_CJ3 NÁŠ STÁT Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková NÁŠ STÁT Celý svět je rozdělený na několik států (téměř 200).

Více

Neděle 27. (14.) prosince

Neděle 27. (14.) prosince Neděle 27. (14.) prosince Otázky na opakování 1. Ve kterém městě žili Josef a Marie? 2. Proč se Ježíš Kristus narodil v jeskyni? 3. Jakou píseň slyšeli pastýři od andělů? 4. Proč se Boží Syn narodil jako

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Smrt utěšitelka, smrt vysvoboditelka

Smrt utěšitelka, smrt vysvoboditelka Na scéně luxusního módního průmyslu se objevila nová značka Cenci [čenči]. Co kus to originál. I tak by se dala charakterizovat nová inscenace hry Cenci, kterou uvedlo na konci října minulého roku Národní

Více

A z nebe se ozval hlas: Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil. (Mk 1,11)

A z nebe se ozval hlas: Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil. (Mk 1,11) Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve leden 2012 6. ročník / 1. číslo A z nebe se ozval hlas: Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil. (Mk 1,11) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři,

Více

1. zastavení: Maria obětuje Ježíše v chrámě a slyší předpověď o meči, který probodne její srdce

1. zastavení: Maria obětuje Ježíše v chrámě a slyší předpověď o meči, který probodne její srdce CESTA SEDMIBOLESTNÉ 1. zastavení: Maria obětuje Ježíše v chrámě a slyší předpověď o meči, který probodne její srdce píseň 810 Ó Maria útočiště naše, 3. sloka: 3. Když jsi v chrámě svoje nemluvňátko / Simeonu

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Hvězda betlémská a astronomie

Hvězda betlémská a astronomie Hvězda betlémská a astronomie připravila Hvězdárna v Úpici finančně podpořil Český organizačni výbor Mezinárodního roku astronomie Když se pak narodil Ježíš v Betlémě Judově, za dnů Herodesa krále, aj,

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

Kostel sv. Petra a Pavla na Horní Bobrové

Kostel sv. Petra a Pavla na Horní Bobrové Kostel sv. Petra a Pavla na Horní Bobrové HISTORIE Nejstarší písemná památka uvádí, že kostel sv. Petra a Pavla patřil na klášterním panství žďárského kláštera cisterciáků k nejstarším. Kostel měl mít

Více

Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011. Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34

Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011. Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34 Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011 Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34 1Já, Nebúkadnesar, jsem spokojeně pobýval ve svém domě, pln svěžesti ve svém paláci. 2Viděl jsem sen a ten mě vystrašil. Představy

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben 2005 duben ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST ZLATÉ HORY KDO JSME Reach Out For Christ (ROFC) je mezinárodní misijní organizace, která byla založena australským evangelistou Stevem

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

podobenství strýčka Lukáše

podobenství strýčka Lukáše Podobenství o rozsévači Podobenství o rozsévači Základní text: Lukáš 8, 4-15 2. Timoteovi 3, 16-17 Kdo a proč nám dal Bibli? Vysvětli na praktických životních situacích, co se nám může stát při zvěstování

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Studie o andělech Osnova pro studenty

Studie o andělech Osnova pro studenty Studie o andělech Osnova pro studenty O andělech 1. Co jsou andělé a. Bytosti stvořené Bohem a mající podíl na Božím plánu pro věřící, nebo ti, kteří mu odporují spolu se Satanem, jejich vůdcem b. Anděl

Více

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Znění tohoto textu vychází z díla Moravské národní pohádky (Díl 1.) tak, jak bylo vydáno nákladem R. Prombergra v roce 1912 (KULDA, Beneš Metod. Moravské národní pohádky.díl

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

USNESENÍ. Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

USNESENÍ. Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň IČ: 47844582, DIČ: CZ460603459 K.H.Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk tel: 583 301 464, e-mail: podatelna@exekutor-sumperk.cz, www.exekutor-sumperk.cz,

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

To čiňte na mou památku. Pán Ježíš praví: Miluje-li mne kdo, slova mého ostříhati bude. Jednoduchá úvaha pro věřící o večeři Páně.

To čiňte na mou památku. Pán Ježíš praví: Miluje-li mne kdo, slova mého ostříhati bude. Jednoduchá úvaha pro věřící o večeři Páně. Pán Ježíš praví: Miluje-li mne kdo, slova mého ostříhati bude. Jan 14,23 To čiňte na mou památku Jednoduchá úvaha pro věřící o večeři Páně. Dr. E. Dönges Já zajisté přijal jsem ode Pána, což i vydal jsem

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ

12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ 12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ V západní části Tábora na pravém břehu Lužnice se nalézá místo, které dnes nazýváme Klokoty. Dříve bylo nazýváno Hora Klokotská. O názvu proč právě Klokoty jsou uvedeny

Více

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah:

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah: Láska Téma: Láska a odpovědné předávání lidského života Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Přednáška o odpovědném rodičovství Čtvrtek 18.00

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ KAY POLLAK 65 JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ Zdalipak je tedy pravda, že: Když se cítím rozhněvaný nebo se na někoho rozčílím, svědčí to o tom, že jsem si nesprávně nebo nedostatečně vysvětlil skutečnost. Hněvám-li

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28 Judaismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Judaismus patří ke světově rozšířeným monoteistickým náboženstvím důraz na posvátný biblický text, zejména Tóru opírá především o náboženské právo a dodržování

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Studijní zprávy za jednotlivé části. es 12. KRÁLovsTVÍ, MOC ASLAVA. lel University

Studijní zprávy za jednotlivé části. es 12. KRÁLovsTVÍ, MOC ASLAVA. lel University Studijní zprávy za jednotlivé části BROŽURA es 12 S OTÁZKAMI KRÁLovsTVÍ, MOC " ASLAVA PŘEHLED NOVÉHO ZÁKONA lel University . es 12 - KRÁLovS'IV1, MOC A SLÁVA POKYNY Po ukončení studia každé části vyplň

Více

neděle 20. (7.) září 2015

neděle 20. (7.) září 2015 neděle 20. (7.) září 2015 Narození Přesvaté Bohorodice pondělí 21. (8.) září Otázky na opakování 1. Jaká jsou dvě největší přikázání? 2. Co o Bohu víme a jak Ho můžeme poznávat? 3. Určete, která tvrzení

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

Logické úlohy, vč. řešení. Marta Volfová

Logické úlohy, vč. řešení. Marta Volfová Logické úlohy, vč. řešení Marta Volfová Centrum talentů M&F&I, Univerzita Hradec Králové, 2010 Logické úlohy 1. Muž cestuje s (částečně ochočeným) vlkem, kozou a pytlem zelí. Dojde k dosti široké a hluboké

Více

DOBA ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ

DOBA ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ 12 prosinec 2005 DOBA ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ Otevírá se pro nás další nový církevní rok. Na jeho začátku je doba adventní a vánoční. Následující řádky nám mohou připomenout základní význam celé doby vánoční

Více

MAFIE2010. Markéta Patáková, Jan Radim Vojtíšek 22. dubna 2010

MAFIE2010. Markéta Patáková, Jan Radim Vojtíšek 22. dubna 2010 Pražská MAFIE2010 Výzkum účastníků vícedenní městské hry é á á íš Markéta Patáková, Jan Radim Vojtíšek 22. dubna 2010 OBSAH O výzkumu Kdo jsou účastníci? Proč se zapojili? Zájmy a volný čas Informační

Více