co ^; -'-..0'"" M V^ %- ROZPRAVY CESKE AKADEMIE CISARE FRANTISKA JOSEFA PRO VEDY. SLOVESNOST A UMENI V PRAZE. ROCnik IV. TRIDA III. CiSLO 1. \ r V PRISPEVKY K DEJINAM CESKEHO" name="description"> co ^; -'-..0'"" M V^ %- ROZPRAVY CESKE AKADEMIE CISARE FRANTISKA JOSEFA PRO VEDY. SLOVESNOST A UMENI V PRAZE. ROCnik IV. TRIDA III. CiSLO 1. \ r V PRISPEVKY K DEJINAM CESKEHO"> -'-..0'"" - PDF">

X\ \: 00 "00. lid C > -'-..0'""

Transkript

1 '7^'^ X\ \: lid 00 "00 o C > co ^; -'-..0'""

2

3

4

5 M V^ %- ROZPRAVY CESKE AKADEMIE CISARE FRANTISKA JOSEFA PRO VEDY. SLOVESNOST A UMENI V PRAZE. ROCnik IV. TRIDA III. CiSLO 1. \ r V PRISPEVKY K DEJINAM CESKEHO DIVADLA, NAPSAL F. MENCIK. Prqi» Dr. Jm MMal, V PRAZE. nakladem CESK6 AKADEMIE CiSAl^E FRANTI KA JOSEFA PRO V DY, SLOVESNOST A UMfiNI

6 PN Pl^EDLO:^ENO DNE 16. LEDNA Tiskem J. Otty v Praze.

7 I. Liturgicke obfady slavnostni a jejich az do XII. stoleti. podoba Ostarofeckem dramatu jest znamo, ze se vyvinulo z nabozenskych obfadu; nsco podobneho jest mozno ffci i o divadle novovekem. Nejstarsi toti^ bohosluzby kfesfanske vyznamenavaly se nejednim dramatickym momentem, zejmena tim, ze byly temef jen dialogem mezi knezem a veficimi. Zvlaste byvaly tak upraveny obfadv o nekterych dnech slavnostnich, k nimz pojily se upominky na dobu pohanskou, jako na pf. pfi slavnem pruvodu na kvetnou nedeli a hlavns na bilou sobotu, kdy se z boziho hrobu svaty kfiz vyzdvihoval, jakoz i pfi jinych pfilezitostech, kdyz veficim vteleni Syna boziho se pfipominalo. K rozvoji divadla kfestanskeho na zaklad^ cirkevnich obfadu napomahala v ak jeste jina zavazna okolnost. Kdyz se kfestanstvi v zemich romanskych sifiti pocalo, nalezlo tu kvetouci.divadlo ffmske a zvlaste p.q^qnajodni hiy velmi rozsffene. Narodovc sice pfijfmali novou viru, ale proto v nich zaliba ve hrach divadelnfch nikdy neutuchla, zvlaste kdyz narodnf duch romansky ze sebe vydaval vzdy nove a nove plody dramaticke. Ty ovsem hovely vfce smyslnosti, a odvracely veffcf od zivota v pravde kfestanskeho, jenz za prvnf doby byl podoby asketicke; proto take cirkev jiz od ctjvrteho stolet f obracela se dastejsfmi z^kazy jak proti honbam na divoka zvffata, tak proti hram divadelnfm, a nepfipoustela k sv. pfijfmanf tech, kteff se v podobnych zabavach ucastnili, aby snad cela cfrkevni spolecnost v potupu neupadla. Kfestanstvf, jak pfirozeno, nepfalo nabozenstvi pohanskemu, ale pfece nezavrhovalo vsech jeho formalit, nybrz samo ve svuj prospech moudfe vybfralo nektere v6ci a je do bohosluzby zavadslo, aby vykony cfrkevnf slavnej- fmi se,staly. Ano mnohdy jen tfm zpusobem obecny lid, Inoucf pffli k zevn6j f forme, mohl byti odvracen od obyseju pohanskych, zejmena kdyz jests obojf nabozenstvi o prvenstvf zapasilo. Tfm povstavaly o nekterych slavnostech cfrkevnfch zvm tn{ obfady, kter6 byly nezdvadny a proto take od cfrkve byly trpfeny. Slavnostnfmi obfady pfedstavovala se lidu zfeteln^ji tajemstvf vfry. Jimi lid snaze pochopil, co se mu na kazanf a pfi nabozenskdm cvi^enf od kn ii L *

8 «vykladalo. Dokud zapsany nebyly v knihach ritualnich, m^nivaly se dasem, pfechazejice voln6 s pokoleni na pokolenf. Pismem ustaleny byly v dobe jiz dosti davne ; av ak i tenkrat byly takove obfady, ktere o vanocich, o veukonocich a na jine dni se konavaly a jaksi zarodkem divadla kfestanskeho se staly, vzdy je t6 dosti jednoduche. V prvnich stoletich byl v cirkvi o yelikonocich oby^ej, ie na velky patek se do boziho hrobu vkladal kffz, ktery odtud na bflou sobotu slavnym zpusobem byl vynasen. Pfi tom byl nasledujfcf obfad. ^)»Dva knezf oblekli se V kdpe, na hlavu vlozili humeral a vzavse kaditelnice sli do choru ; odtud kradeli krokem volnym ke hrobu bozfmu zpfvajfce:»kdo odvah' kamen.^«za hrobem stal diakon, jenz se jich tazal:»koho hledate.?«a oni:»jezf e Nazaretskeho! «Diakon odpovedsl:»nenft' ho zde!«potom kadidlem hrob vykoufili, a kdyz diakon zazpfval:»jdete, zvestujte!«, oba knezf se obratili ku choru a vystoupivse na vyvysene mfsto zapeli antifonu :»Vstalt' jest Pan z hrobu.«kdyz skoncili, zazpfval opat pfed oltafem:»tebe, Boze!«a hned zvony se rozezvucely. Obfad tento sahd daleko pfed XII. stoletf, asi do stoletf I X.' jest t zko ffci, kdy vzniknul a jak dlouho zustal v teto podobs nezmensn, jakoz i ve ktere krajine zm6ne podlehnul. Ku vzniku a rozsffenf jeho pfisp^lo hlavne evangelium velikonocnf nedsle, samo o sobe jiz dialogicky upravene. Evangelium toto bylo take zakladem obfadu obvykleho pfi navstfvenf bozfho hrobu, ktery rozmnozen byl nekterymi sekvencemi a antifonami, jak zachovano jest v liturgii kostela ve Verdunu '')»V nedsh rano, kdyz : ptaci pocnou veholiti a zvony na oslavu Kristova z mrtvych vstanf hlaholf, modlf se bratfi klasternf potichu:»slava tobs, Pane, jenz jsi vstal z mrtvych«. Kantor, v pallium obleceny, a dva kla ternfci v albach odenf stojf v kuru a zpfvajf offertu. Kdy^ se tfetf responsorium skoncf, ctyfi bratfi v albach kracejf ku pfedu, dva jakoby neco V jeskyni pod zemf hledali. I tazf se jich druzf dva:»co hledate ve hrobe, kfest'ane.?«oni odpovfdajf jemnym hlasem :»Jezfse Nazaretskeho, ukfizovaneho, obyvatele nebestf.«druzf dva, kteff andely pfedstavujf, pravf:»nenf ho zde; vstalf jest z mrtvych! Jdete a zvestujte!«po tech slovech vstupujf oba prvnf bratfi s kaditelnicemi a s kffzem do kuru, volajfce:»pan vstal jest z hrobu!«kdyz zpev skondili, zazpfval opat»te Deum«, nacez nasledovaly rannf chvalozpevy a svata mse. V obfad6 tomto jeste nebylo ^adneho deje v pravem smyslu slova. Vsak i tu shledavame, ze nektera slova rozvadena byla zpevy, a jimi dej staval se zajfmavejsfm. Hlavne se rozsifoval obfad hymnami kostelnfmi, z nichz jen takove pfibfrany byly, ktere vztahovaly se ke z mrtvyoh vstanf; zvlaste k tomu bylo hledeno, aby liturgicky obfad msl vhodny zacatek a konec. V tom ovsem zprvu kazdy kostel o sve ujm6 rozhodoval, a proto ') Gerbert, Monumenta veteris liturgiae Alemannicae. II,, 237. Mone, Schauspiele des Mtttelalters. 1846, L, 7. ^) Nouvelle encyclop^die th^ologique, 2. fada, svazek 43., str I.

9 : take pocatecne hymny nejsou vsude stejny; nekde byva hymna:»gloriosi et famosi«, jinde op6t:»hortum praedestinatio«. ') Podobne se obfady koncily rozucnymi pisnemi. KromS zp6vu cirkevnich byl cely ostatni text v feci nevazane, avsak odffkaval se podle urciteho rhythmu. Kdyz zpusobem timto obfady kostelni se roz ifily, pokracovalo se dale a do obfadu pfijato bylo nekouk jinych slov z evangelia, toti^: ^Pojd^te a vizte mfsto, V nemz polo2en jest Pan«(Mat. kap. 16. v. 6.). To bylo pficinou, ze dej opet dale se rozsffil a sice vystupem tff Marif u bozfho hrobu. Po feci andslove tfi Marie od hrobu odchazejf; aby jejich odchod oduvodnsn byl, zpfvajf vlozku:»ad monumentum«, a ukazujf prosteradlo v hrobe nalezene. Po tomto pfidavku zacal chor hymnu : >Dicant nunc Judaei«, nacez obfad chvalozpsvem byl skon^en. Pffdavek tento zase dale byl rozhojnen, a sice o vystup apostolu Petra a Jana, kteff podle slov evangeha Janova ke hrobu spechali. Jim potom pfipadla uloha, jez pfed tfm nale^ela Marifm, ze zdvihli prosteradlo, promlouvajfce k choru:»cernitis, o socii*.**) Pffchod jejich byl naznacen hymnou; >Currebant duo simul«, kterou zpfval chor, kdyz se oba ubfrah ke hrobu. Takova byla asi podoba obfadu liturgickeho, jez vyvinula se do XI. a XII. stoleti; dokladem toho jest hra Klosterneuburskd. ') Po responsofi vejdou tfi knezf, zenske pfedstavujfce, do bozfho hrobu a zpfvajf pfitom: >Kdo nam odvalf od usti hroboveho kamen, kterym svaty hrob jest pfikryt?«diakon odeny v bfle roucho slavnostnf, v podobe andela ve hrobe sede, odpovida hlasem utlumenym: >Koho hledate placfce v tomto hrobe, 2eny placfcf.''* KnSzf odpovfdajf: >Jezfse Nazaretskeho hledame.«andel pak df: >Nenf ho zde, jehoz hledate. Ale jdouce rychle zvestujte udennikum jeho a Petrovi, ze Kristus z mrtvych vstal! «Potom se zpfva ^Pojd^te a vizte mfsto, kde byl Pan polozen!«kdyz andel odchazf, knezf k choru se obrativse zpfvajf: *Ke hrobu pfichazfme placfce; andela Pane jsme vid6ii sedfcfho a fkoucfho, ze Jezfs vstal z mrtvych.«kdyz odchazeji, zpfva chor antifonu:»bezeii dva spolu a onen ucennfk pfedbehl Petra a pfisel ke hrobu dffve, alleluja.«v tom jiz pfiblizujf se dva knezf, kteff pfedstavujf Petra a Jana, zdvihajf prosteradlo a tvafi k Hdu ku pfedu jdouce zpivajf: >Soudruzi, pohledte, aj prosteradlo, a telo ve hrobe nenf nalezeno.* Potom zavzni antifona z kuru: >VstaI jest, jak fekl Pan; pfedejde vas do Galilee, alleluja. Tam ho uvidfte, alleluja.* Po antifone teto ukoncuje obfad >Te Deum«. Jakmile do prosaickeho textu obfadnfho pfijaty zpsvy kosteliii,. zprvu merou skrovnou, pozdeji vsak vfce a vfce cast prosaicka ve verse byla pfevadena, az v nf vers docela nabyl vrchu. PoCal pak vers vnikati do obfadu za doby, kdyz se tam dostala hymna: >Victimae paschali«, a sice ve XII. stoletf, a jiste ne pfed XI. stoletim. Hymna zminena ve starem pfeklade zni: ') Milchsackj_Die_Oster-_und^ Passionsspiele L, 36. *) VizTiruz Cividale u Milchsacka, 50. ') Du-M6ril, Les origines du th6atre, 59. Milchsack, 50.

10 My chvdlu vzdajme, kfesfane, vespolek Jezu Kristu. Beranek ovce vykupil, Kristus nevinny hfiesne k sobg milostivg nas obratil. DivnS se sesly klopotem, smrt se dala s 2ivotem; vodce, jen2 byl umfel, i]\ kraluje. Povdz nam, Maria, co's na cests vidsla? Hrob Jezu Krista 2iveho, tof jsem viddla, i slavu jeho. Dva svgdky, anjely, jen^ su pfi tom sed^li. Vstalf jest Kristus, ma naddje, tamf V Galilei, tuf vas pfedejde. Vgfitit jest viece same Mafi 2aduci', nei 2idovske, falesne sbgfi. Vieme, 2es vstal zajisle, pane Jezu Kriste. K tobgl! volamy, smiluj se nad ndmi I Timto zpevem, ktery slozen byl teprve v prvni polovici XI. stoleti, pfistoupil k liturgickemu obfadu opet novy moment, a zvlaste druhou casti»povez nam, Maria«se opet pfimefene rozsifil. Podjbne zmeny prvotniho obfadu povstaly na jednom miste, ale ochotne byly pfijimany tez jinde a dale se ifily. Hlavni podstata se nejinacila, pouze na mistech mene dulezitych anebo v postupu casti cineny zmeny. Celkova tradice byla se jiz jaksi ustahla, avsak pfibirany k obfadum znenahla zase nektere hymny, ktere zpevaci choru pfed slavnosti vlastni zpivali. Hlavne to byla hymna»omnipotens Pater altissime*, kterou ma vetsina obfadnich her; pouze nekouk her, o n6co star ich, pocina hymnou jinou. Pfi kazde strofe hymny teto byl refrain»heu, quantus est noster dolor«. Zpevem sborovym a recitativem zpevu cirkevnich dodano pfed tim jednoduche rozmluve tfi Marii s andelem svezesti a barvitosti. Dale se rozsifujic pfibrala rozmluva oba apostoly a jejich rozhovor s zenami. Mene dule^ite byly pfidavky, jimiz pfechod od deje k deji se naznadoval. Puvodne na pf. zdvihaly zeny prosteradlo, nyni uloha ta pfenesena byla na oba apo tolyj aby se oduvodnilo, ze se tito se zenami setkali, opakovana strofa»ad monumentum venimus«. Snad jiz soucasne osnova takto rozhojnena menila se opet novymi hymnami. Jedna pfidana tfem Mariim (En, angeli aspectum vidimus), druhou zpivd Marie Magdalena, jsouc udivena, ze telo Kristovo z hrobu zrnizelo (Cum venissem mortuum ungere). Z teto hymny v nfekterych obfadech vyvinula se scena nova, a sice jak Mafi Magdalena u hrobu s dv6ma andely rozmlouva. Av ak dulezitsjsi byla jina sc^na, vznikla na zaklads evangelia, ve kter^ se Je^fg V podobe zahradnikov6 Marii Magdalene zjevuje. Dosud totiz osoba Kristova se neuvadsla v obfadech, a jakmile do nich se dostala, zpusobila znamenitou prom^nu. Zavdalaf pfidnu, aby nejen udalosti pfed z mrtvych

11 : vstanim do hry byly pojimany, nybr^ take aby obcovanf Kristovo s apostoly po jeho vzkn en{ bylo vyh^eno. Sotva pak odpor proti pfedstavovani osoby Jezisovy minul, ji2 zvstsen zase d6j o novou hymnu»prima quidem suffragia* a»trishagion«. Na konci XII. nebo na pocatku XIII. stoleti nabyla starsi osnova liturgicke hry stdlejgf podoby, ktera se dale jiz v nidem podstatnem nemenila. Jest to asi podoba, kterou spatfujeme ve druhe hfe, zname z Einsiedlu, ^) jiz zde proto za pfiklad uvadime. D6j ovsem jest mnohem ob irnejsi a take hra roziifins upravovana a vystupy k sobe pfipojovany. Mnohdy rozmluva Mafi Magdaleny s Jezisem jest pfed pfichodem apo tolu, jinde opet po vystupu dvou apostoiu se kona. Ale jinak postup cele hry dosti byl ustalen. Hymna, na podatku obfadu zpivand (Sed eamus unguentum emere), byla pficinou, ze obfad rozhojnil se o novou scenu. Byl to vyjev kupce nebo mastickafe a rozmluva jeho s tfemi Mariemi. Za doby one byla scena tato -zcela dustojna a teprve mnohem pozdeji z mezi slu nych vybocila. Za nedlouho pfidani do hry i Pilat a rytifove, kterymzto vystupem potom obycejn^ cely obfad zadinal. Tak vypadala asi ve XIII. stoleti slavnost nav tiveni hrobu V Cechach, jak nas o tom poucuje obfad.^klastera sv. Jifi v Praz^: ^) V pfedvecer velikonocni zpevadky at' zpivaji letanii; kterych jest tyden, at' za^nou m i»in sancta nocte«, vlozice responsof»dum transisset«. Pani abatyse krafii pfed Mafi Magdalenou, jez ji nasleduje; tfi Marie at' je nasleduji se scarsimi sestrami. Kdyz responsof se skonci, tfi Marie zpivajice (Aromata preciosa quaerimus) necht' jdou k mastickafovi, aby od neho vzaly masti. A kdyz je vezmou, necht' jdou ke hrobu a zpivaji antifonu (Maria Magdalena et alia Maria) Skondiv e ji, tfi Marie zpivaji antifonu stojice pfed hrobem (Quis revolvet). Andelvhrob^:»Quem quaeritis.^«marie odpovidaji:»jesum Nazarenum.«Andel:»Non est hic.«potom pfichazejice Marie k choru zpivaji antifonu:»ad monumentum venimus«, a jak Marie Magdalena s mista ku pfedu se befe, po6'na se antifona:»aiieiuja! Noli flere, Maria«. Kdyz Marie Magdalena pfed hrobem stoji, zpiva konvent antifonu:»maria stabat ad monumentum«; pfi slovech»inclinavit se et prospexit in monumentum«, nakloni se do hrobu. Ohlednuvgi se pak obrati se a fika antifonu :»Tulerunt Dominum meum«. Jezis odpovidd:»muiier, quid ploras.''^ Marie zpiva antifonu:»domine, si tu«a Je^is :»Maria«, nacez Marie klonic se odpovida :»Raboni«. Ustupuje pravi Jezi :»NoIi me tangere«. Vracejic se k choru zpiva Marie antifonu:»venit Maria annuncians discipulis«. Zpevacka tu zapodind vers:»dic nobis, Maria«, a Marie odpovida:»sepuichrum«. Chor pak zpiva»credendum est«. Potom jeden kn6z tfikrdt se sklan6je, zapocina :»Christus dominus resurrexit«, a chor mu odpovida:»deo gratias, gaudeamus*-. Nasleduje antifona:»currebant duo«. Dva knezi berouce pldtno kraceji ke stupni, zpivajice antifonu :»Cernitis o socii«. Kdyz se skondila, konvent zadne zpivati antifonu :»Surrexit Dominus«, nacez nasleduje»te Deum«. ') Mone, I., *) Jos. Truhldf : O starodesk^ch dramatech velikonocnich (Casopis i. musea), 1891, 7. I.

12 Tfi : Obfady cirkevni konaly se pfi vetsich kostelfch a klastefich, a byly razu docela vdin6ho, any udastnily se v nich toliko osoby duchovni. Jakmile vsak obfady ony dostaly se do kostelu mensich, kde osob duchovnich tohk nebylo >a osob svetskych k nim bylo potfebi, tu jiz pocal do nich vnikati zivel prostonarodni, jemu^ posleze i podlehly. Ze starych vlozek samy sebou povstavaly nove, a obfady vzdy vice rozmnozovany novymi vystupy, az z nich povstala hra zprvu Htnrgicka, pozdeji docela svstska. I o vanocich byly nektere zvlastni obfady cirkevni. EvangeHum, ktere se dte~pn pulnodni msi na Bozf narozeni, ma jiz jakousi dialogickou podobu a V tom se ponekud k e/angeliu velikonocnfmu pfiblizuje. Proto muzeme se pravem domysleti, ze Hturgicka hra o pastyffch povstala analogicky z obfadu, ktery se vyvinul ze svatec^nfho evangelia. Take vanocnf hody znamenite se hodily k tomu, ie narozenf Pane v kostele obrazne bylo pfedstavovano. Povstaly asi^yi.nocal i jvelikonocnf obfady soucasne, a tezko ffci, zdali saturnalie v dobe vanodnf rozpustile odbyvane nepficinily k rychlejsfmu jich rozkvetu. Jednoduchy vanocnf obfad nebo hra shoduje se s osnovou obfadu velikonocnfho i v tom, ze slova odtud jednoduse jsou pfejata. Koho hledate v jeslfch, pastyfove.? Spasitele Krista Pana, dft^ ovinute plenkami, jak slova andelova pravf. Slova tato vyskytujf se v obfadu, jejz rukopis v Rouenu ') takto Ifcf : Za oltdfem jsou pfipraveny jeslicky a v nich obraz Panny Marie. S mfsta vyvy eneho v kuru oznamuje chlapec v podobe andelske, ze Kristus se narodil, a sice slovy: >SIava na vysostech Bohu«, nace^ pastyfi kraceji k jeslfm, zpfvajfce hymnu: >Pax in terris nuntiatur«. U jesli jsou dva knezf jako porodnf babicky, a ti se tazf : Koho hledate? Pastyfi odpovfdajf : Spasitele. Tu knszf odhrnujf zaclonu s jeslf a zpfvajf: ^Adest hic parvulus cum Maria«. >Jest tu malicky s matkou svou Marif, o ktere davno Isaias prorok pravil Ejhle, panna pocne a porodf syna. A nynf jd^te a zvestujte, ze se narodil.* Pastyfi poklonivse se odchazejf a zpfvajf hymnu:»saive virgo singularis«a koncf»alleluja«. Tfm se obfad ukoncil a m e se zacfnala Uspofaddni podobalo se obfadu velikonocnfmu ; na mfste svate rodiny spatfujeme stafeny, protoze za starsf doby nejsvetej f osoby i do cirkevnfch obfaduv uvadeti bylo nedustojno. V obfads samem " nalezly mfsto nektere hymny, a to tfm spf e, ^e prave ve stare cfrkvi byl veliky pocet vanocnfch zpevu cirkevnfch. Stejnou osnovu nalezame v obfads jinem, do n^hoz v ak pronikl vers na mfsto prosy v rozmluve pastyfu, coz znacf jii dalsf stupefi rozvoje.'') T^z o slavnosti Zjevenf Pane v kostelfch byly konany zvlagtni obfady, je^ nam knihy obfadnf takto popisujf : kanovnfci na zpusob kralu odsni a od sluzebnfku svych doprovazeni jsouce vychazejf ze tff stran svetovych. Kaidy z nich nese dary a jeden na sve holi ma hv^zdu. Zpfvaji stfidavs ver e ) Du-M6ril, 147. *) Coussemaker, Drames Hturgiques du moyen age. V Bruselu 1864, str I.

13 Herodes : z hymny:»stella fulgore nimio rutilat!«pfed oltafem se schazeji a pravi: «PojdVne a ptejme se po nsm, abychom mu ob^tovali dary, toti^ zlato, kadidlo a myrrhu.«na to zpiva chor:»kralove pfichazeji atd.«zatim processi se ubira po kostele, pfed oltafem se svetlo zazehne, aby hvezdu pfedstavovalo ; kralove na ni holemi svymi ukazujice zpivaji, jdouce k oltafi. Tam knsf i, po obou stranach oltafe stojici, jich se otazuji:»kdo jsou ti, ktefi za hvezdou jdouce vypravuji neslychane veci.?«a kralove:»my, ktere vidite, jsme kralove z Tharsu, z Arabie a ze Saby, a neseme narozenemu krali, Panu Kristu, dary, a pfisli jsme poklonit se jemu; aj, hvezda nas vede.«knezi zaclonu odhrnujice pravi:»ejhle, zde jest dite, ktere hledate. Jiz rychle pojdte a poklofite se, neb on jest Spasitel sveta.«tu kralove pozdravuji bozske dite slovy :»Zdrav bud', krali sveta!«a prvni, vzav od sveho sluhy zlato, podava je Spasiteli fka:»pfijmi, krali, ziato;«a druhy:»pfijmi kadidlo, ty pravy Boze!«a tfeti:»myrrhu na znameni pohfbu!«zatim co kralove jako spankem obtizeni se modli, objevuje se chlapec za andela pfestrojeny a zpiva antifonu»naplniio se v ecko, co praveno jest od prorokuv. Jdete domu, vracejice se cestou jinou, abyste takoveho krale neprozradili«. I vychazeji kralove dvefmi postrannimi ven. *) Hra vanocni, pastyfska i tfikralova, vzata jest z evangelia, ve kterem dosti obsfrne se vylicuje jednani Herodovo se tfemi krali. Postava Herodova do liturgickych obfadu hned pojata nebyla, jezto se nedustojno byti zdalo, aby osoba jeho v chrame se objevovala. Pozdeji vsak, kdyi obfady vselijak byly rozsifovany a osoby svetske se do nich dostaly, ani proti Herodovi dele odpor trvati nemohl. A tim zpusobem pronikly do kralovske hry dve nove osoby : posel, jenz oznamoval pfichod kraluv, a Herodes, jenz se kralu na pficinu pfijezdu jejich vyptaval. Sotva vsak osoba Herodova pfidana byla, jiz ukazala se cesta, kterou by se liturgicka hra opetne mohla rozsifiti o scenu»s detmi betlemskymi«. Ovsem jest mozno, ze i tato scena samostatne na zaklade evangelia se vyvinula; ale pozdeji v^dy jen ke hfe tfikralove byla pfipojovana. Kdy se toto slouceni obou her stalo, tezko jest udati ; bezpochyby teprve za druhe doby liturgickych obfadu, kdyz jiz vers do nich vnikal. Scena s detmi betlemskymi mela asi puvodni osnovu tuto : podava odencum mec, a matky prosi volajice k andelum, aby jejich ditek bylo Setfeno. K vyjevu tomuto bezprostfedne dru^il se >pldi Rachelin*, jak mnohdy hra o MIad'atkach byla pojmenovana. Skladatele od te doby roziicne kusy spojovali a k nim nove dasti pfidavali; pfibyl anddl, jen^ Josefa k uteku do Egypta pobizi a z Egypta do vlasti posila, tez posel, jenz HerodoVi oznamuje odjezd tfi kraluv, a ze slov»nedala se potesiti, protoze jich neni«, vznikly zvlastni tesitelky. VSecky tfi hry byly samostatn6 provadsny. Ale zahy ke hre krdlovske pfipojovana byla i hra pastyfska; tim nabyla hra kralovska vhodn6j iho livodu, az posl^z obe pevn6 spolu srostly.^) ') Du-M6ril, 153- L56. ') Wilken, Geschichte der geistlichen Spiele in Deutschland. V Gottingdch 1872, str. 2. I.

14 10 V prvni osnov^ bylo jiz nekolik slov o prorocich, a slov tech vhodns u^ila obratna ruka, aby jednoduchy zaklad dale rozvedla. Povstali >ipudrcove «. a ti pfipojeni ke scens s Herodem. HledaH v pism^ proroctvf o Messia i, a z toho vznikla ucena rozpravka tfi kralu s uciteli zidovskymi. I prorocka _hra tato konavala se, a6 ovsem zffdka kdy, zcela samostatns, a byla zarodkem pozdeji hry jine. Vedle hodu velikonodniho a vanofinfho byly jeste jine svatky cfrkevnf, o kterych se zachovavaly v chramech zvlastni obfady, zejmena o svatcfch, Panny Marie a o pondeh' velikonocnfm.»zvestovanf Panny Marie«jmenuje se maly dialog andela Gabriela se svatou Pannou; sklada se jen ze slov evangelia a kon^' se chvalozpevem :»Velebf duse ma«. Nelze pochybovati, ze i Hturgicka hra pfipada do doby stare, jezto zpravy z mnohych kostelu francouzskych nas o tom ujisfujf, ze i v dobs pozdejsf takova hra samostatne byla provadena. ') V pondeh vehkonocnf na zaklads evangeha vzniklo zvlastnf, velmi jednoduche figuralnf pfedstavenf neb obfad v kostele.»dva knezf, jdouce po kostele, zpfvajf:»hle, jiz tfeti den uplynul, co se to stalo«; Kristus k nim se pfibh^uje a s nimi rozpravi. Co chor zpfva text o chuzi do mestecka, vgichni tfi k oltdfi pfichazejf, kde obfad ukoncuje se lamanfm chleba.«z pfedegleho vykladu jest patrno, ze pocatek obfadu tohoto pfipada do doby trochu pozdnf, kdy jiz postava Jezfsova v obfadech velikonocnfch se objevila. I tento obfad byl kostelnfmi hymnami rozmnozen, a na konec pfidana druha Cast sekvence:»victimae paschali: Povez nam, Maria!«A prave tfmto obratem docfleno nekdy ve XII. nebo XIII. stoletf spojenf s liturgickou hrou velikono^ni. Nedlouho potom, kdyz do hry»o ucennfcich emauskych«pfijata byla Maff Magdalena, pfidruzila se nova scena s apostolem Tomasem, ktery i v evangeliu hned potom jest jmenovan. Vyjev tento sklada se ze dvou 6astf, V prvnf vystupuje pouze deset apostolu, ve druhe take Tomas. Slova obfadu jsou prosta v ech cizfch pffdavkuv." Jak osoba Kristova v obfadech se ocitla a celky slozit6j i vznikaly, povstdvaly jiz rychle nove pffdavky, zvlaste vyjevy ze zivota Kristova. K prvnfm takovym scenam nale^f hostina u farisea Simona a vzkffsenf Lazara. Kristus jde rozmlouvaje se svymi udennfky, a Simon zve jej k hostine. Pfi nf natfrd Marie Magdalena vonnou mastf nohy Jezfsovy, a dostava se ji odpust^nf hffchu.'^) Potom nasleduje vyjev v Bethami. Lazar jest nemocen, a Marta posfla posla za JezfSem, aby ho pfi el uzdravit. Kristus nepfichazf, Lazar umfra, sestry a zide nad nfm placf. Tu teprve objevf se Kristus, rozmlouva s obema sestrami a kffsf Lazara; potom se zpfva»te Deum«. Utrpenf Pan fe v dob^ teto pfedstavovano jest^ nebylo. Pffdinou toho byly obtfze, s jakymi v6c byla spojena, jakoz i to, ze dej naznacovan byl pa ijemi, ktere v chramech cteny a zpfvany byly jako za na ich dasu. Mimo ') Petit de Junville, Les mysteres. V Pafizi 1880, I., 54. *) Coussemaker, 222. I.

15 11 to tak^ za prvni doby nebyvalo vhodnych k tomii osob, jeztot' i pfi pasijich mnohdy jedina osoba za vice osob zpivala. Teprve pozdeji pa ijemi nazyvalo se pfedstavenf bolestneho dramatu, ale to neobsahovalo pouze umuceni PanS, nybrz i rozlicne udalosti ze zivota Spasitelova az do jeho vzkfiseni. Starozitneho puvodu z toho v eho jest zvlastni scena, pfipadajici na velky patek,»pld6 Mariin«J ) v nemz prvotne Maria a Jan, oba pod kfizem stojfce, bolest svou pohnutlivymi slovy na jevo davaji. I tu cirkevnf zpevy na veskerou formu m61y veliky vliv, a podle nich roz ifoval se vystup, jenz puvodn^ byl docela jednoduchy. V obdobi druhem pfibyla postava Kristova, potom Marie Magdalena, Simeon a Anna, az poslez hra doplnena proroky starozakonnymi stala se dosti rozsahlou. Z kratkeho rozboru tohoto Ize poznati, ze hry dramaticke vznikly z obfadu kostelnfch, ktere v obyceji byly o hlavnfch svatcfch, a rozsifovaly se pfibfrajfce nektere vyjevy, v evangeliu mnohdy jen naznacene, a tyto tak k sobe pfipojujfce, ze z figuralnfch prvotne obfadu povstavaly hry vzdy del i a del i a dejem bohatsf. II. Prevaha zivlu narodniho ve hrach duchovnich. Pomer ceskych her ke hram cizim. (XIII. XIV. st.) Za doby, kdy jiz hry cfrkevnf pozbyly jednoduchosti a vyzadovaly vetsfho poctu osob, stala se s nimi opet nova zmena Hra dosud ve hlavnfch Castech mela fed latinskou, ale obycejne pfipojovan vyklad y feci obecne. Stalo se to asi na konci,xiii. a_na pocatku stoletf XIV. Potom znenahla ver e latinske rozvadeny byly nejprve v fec^ nevazanou, az posleze mluva obecna tak daleko pronikla, ze slovy latinskymi jen pofadek hry byl poznacovan. Zmeny takove povstaly hlavne z te pffciny, ze nedostavalo se osob duchovnfch ke hram ; bylo tudfz dovoleno i lidem svstskym, aby ve hrach se ucastnili, z cehoz pak vyplyvalo, ^e mnohe sceny z umyslu nebo z nevedomosti byly pfetvofeny v duchu prostonarodnfm a slouzily spfse k zabavs nez k povzneseni mysli. ZmSna tato vyskytla se nejprve v krajinach s obyvatelstyem romanskym, kde k nf mnoho pfispela pohyblivost ducha narodnfho, jakoz i tradice veseloher latinskych. Ze cfrkev se proti obecne fe6i pffkfe nepostavila, muze se tfm vysvstliti, ze ve Francii mluva lidu obecneho nedelila se tak napadne od feci latinske; a pfiklad tento pusobil i na jin6 krajiny. Mimo to hry ze slusnych mezf nevybocily, a pokud se tak delo, nezakazovala cfrkev od,_xildo XIV. v6ku, aby se hry tyto v kostelech odb^valy; hra blaznu s mnohymi vystfednostmi spojena byla jiz tenkrdt vyhostsna z posvdtnych mfstnostf. Proto take ziistaly hry az do teto chvfle castkou ') Planctus Mariae.

16 12 bohosluzby, jsouce nazyvany ministeria ci mysteria, a.6 pfi nich nebylo zadnych tajemstvi nebo mysterii, nybrz pi-edstavovana a vykladana (ministrare) pouze tajemstvi ze zivota Kristova. Lec nejen zivot JeziS&v, ale i dsjiny stareho i noveho zakona poskytovaly dosti hojne iatky; byl-li ^ivot n^ktereho svateho vice dramaticky vyh'6en nez jijjeho, zpusobovaly to jednotlive cirkve a kostely, slavice s vet i okazalosti pamatku sveho patrona nez druhych svatych. Hry divadelni za teto doby i pozdeji byly konany vzdy jen ve dni zvlasts vyznamne, a tfebas Casem pozbyly formy nebo podoby Uturgicke, stale V nich spodival ucel Uturgicky a snaha, aby se jimi dodalo nekteremu dni vetsi oslavy. Kdyz hry cirkevni dospivaly k vysi rozvoje, tu jiz s nimi vystupovaly tez jine hry pusobenfm hlavne Hteratury klassicke. Jest znamo, ze Hroswitha, jeptiska v klastefe v Gandersheimu, jiz v X. stoleti na zaklade her Terenciovych sestavila est latinskych her kfestanskych, ktere ov em spise urceny byly, aby se jimi kla ternice v tichosti pobavily, nez aby snad na jevisti byly provadeny. Takoveho druhu byla i hra o -^desiti moudrych a nemoudrych panndch<^^ dialogicky upravena podle Pisma svateho, vystup dosti obsirn^ a feci prostonarodni vynikajici; k pannam pfipojeni byu prodavaci a Jezis, ktery vydavaje nemoudre panny pekelnym temnostem hru zakoncuje. Jako hry veukonocni kostelnimi hymnami, tak zde zpevem choru hra se pocind. Podobne»mysterium«provedeno bylo r v Eisenachu. Ze Stareho zakona ma latku hra, znama jmenem ^Proroku<i-,^^ vznikld asi z apokryficke fed, ktera se pfipisuje sv. Augustinovi. Zda se, jakoby hra tato byla uvodem ke hfe»tfikralove«, nebot' sv. Augustin, mnohdy i bez proroku, objevuje se ve hfe vanocni, a mimo to jest napadno, 2e z pravidla V den Zjeveni boziho byla provozovana. Hru samu pocina zpsvak (»praecursor«), jenz byl vzat skoro do vsech her toho druhu, aby obecenstvo na dsj pfipravoval a hlavni vystupy naznacoval slovy: poslechnete (silete). Z proroku se ovsem uvozuji jen ti, ktefi ji2 ve Starem zakonfe pfichod Messia uv pfedpovidali, pfi cemz nevadilo, ze nevystupovali chronologicky po sobe. Hlasatel tu rozmlouval s jednotliv^mi osobami, jez jsou Israel, Mojzig, Izaias, Jeremias, Daniel, Habakuk, Simeon, Alzbeta, Jan Kftitel, Nabuchodonozor a Sibylla, ano i Virgilius, stfedovekem na kfestanskeho proroka povyseny. Cast versovana prosaickou pfevysuje. Jina hra, totiz Daniel,^) vztahuje se pfimo ke hfe vanodni a skladd se z nskolika obrazu. Po obvyklem livodu vystupuje kral Balthasar se svymi satrapy, ktefi prozpevuji chvalozpevy. Kral nafizuje, aby byly pfineseny ppsvatn^ nadoby vzate z chrdmu jerusalemskeho, kdyz tu najednou se objevuji na st6n6 slova : Mene, Thekel, Fares. Povolavaji se mudrci, a kdyz nevedi, jak by slova vylozili, pfichazi kralovna a poukazuje na Daniela, aby byl za vykladase pozvan. Stavi se tudiz Daniel pfed krale, a zatim co kni- ') Du-Meril, 179. *) Coussemaker

17 18 zata chvalu zpivaji, vyklada smysl temnych slov. Za zpevu blizi se Darius; dva vojini pfedchazejice ho zapuzuji Balthasara s trunu, na nsjx nyni se usazuje Darius. Ten ihned rozkazuje, aby byl vyhledan radce kraluv Daniel, a pfijima ho k sobe na trun, Ale dvofane Danielovi nepreji a nabadaji Daria k rozkazu, aby se mu vsickni jako pravemu Bohu klaneli. Daniel ubira se domfi a zde se klani svemu Bohu; avsak dvofane zrazujf ho krali. Proto byl vhozen do jamy Ivove, kam potom pfina i andfel proroka Habakuka. Poslez pfistupuje i kral Darius k jame a povysuje Daniela ku pfedesle hodnosti, nacez andsl ukonduje hru a zvsstuje radostne narozeni Kristovo. Avsak nejen dej bibucky, tez obsah.j<nih apokryfickych byval studnici, ze ktere cerpana latka pro hry cirkevni, a zhusta uvadivany osoby bez razu kfestanskeho, jen kdyz v bibh se vyskytovaly. Vano^ni hra na pf. se ukon- ^uje scenou o Herodovi; jindy opet shledavame, ze pfi uteku Jezi ove do Egypta modly pohanske pfed ucenim nove povstavajicim klesaji, coz jest zbytek apokryfickeho zivota Jezfgova. Ve hfe o -» Antikri^tovij- vitezstvf kfestanstvi samostatne mslo byti ukazano. Vystupuje pohanstvf s kralem Babylonem, a pocfna se hadka zidovstvf s kfesfanstvfm. Babylon hajf mnohobozstvf, synagoga branf jedineho Boha, a kfestanstvf, majfc po prave sve ruce Milosrdenstvf s ohvovou ratolestf a po leve Spravedlnost s me^em a vazkami, ohlaguje zatracenf vsem, kteff byh jine vfry. Vystupuje kral ffmsky a posfla ke krah franckemu, feckemu a babylonskemu, vyzyvaje, by se mu poddah. Poslove ulohu svou vyfizujf. Kralove se pokofujf, pouze kral francky jest nepoddajny a hanf cisafe ffmskeho fka, ze podle prava jemu cfsafstvf nalezf; vasalem cfsafovym se stal teprve tenkrat, kdyz v bitve byl porazen. Potom zase se pozdvihl kral babylonsky proti krdli jerusalemskemu, a chce take kfestanstvf vyhubiti ; avsak ten utfka se k cfsafi, ktery opet odbojneho babylonskeho pfemaha. Na to se cfrkvi a krali pokrytci poddavajf, a jsou na milost pfijati. Avsak povstava ozbrojeny Antikrist, kolem n^ho shroma2d\ijf se kacffi a pokrytci, zamyslejfce k sobe pfivabiti lid duchovnf i svetsky; ve chrame, z nehoz cfrkev prcha hledajfc ochrany u papeze, stavf svuj trun a posfla ke kralum, aby se jemu jakozto zaslibenemu panu pokofili. Kral fecky a francky, sliby zaslepenf, mu veff; ale cfsafe ffmskeho svesti Antikrist nemuze. Lec tu kona Antikrist divy, ze i ffmsky cfsaf jsa oklaman pfichazi a befe od neho zemi v leno ; totez cinf kral babylonsky. I zidovstvo na svou stranu pfevratil. Ale tu objevujf se proroci hlasajfce Krista; dovedev se o tom, pfedvolava Antikrist zidy a vydava na smrt EliaSe a Enocha, a kralove se mu klanf. Najednou vsak hluk a hromobitf povstane, trun Antikristuv se boff, cfrkev jasa a znovu vsecky k sobe befe.*) V kuse tomto pouzilo se jiz osob symbolickych, a z obsahu legendarnfho sestrojena hra, ktera slouzila k oslave cisafstvf ffmskeho a k velebenf cirkve. Byla pry provozovana pfed cfsafem Bedfichem I. ; m6la-ii politicky rdz, tezko ffci a nenasvsdcuje tomu slavne vftszstvf cfrkve ffmske, proti jejf^ ') ^Hase, Das geistliche Schauspiel. 1856, 26. Reitt, D. g. S. des Mittelalters. 1868, 37. Wackernagel, W. Kleinere Schriften II., 78. I.

18 j Hus, 14 nadvlade cisaf bojoval. Nejednou spfse vysvita, ze hra o Antikristovi byla ien doplnkem neb ukon^enim n^jake hry vanocnf. Jak rychle hry na sebe braly raz svetsky, o tom se poudujeme ze hry, ktera kdysi take k bohosluzbs nalezela,»^ chlapeckhn biskupovu (episcopus puerorum). Z pocatku neobsahovala nic nenabozenskeho a namffena byla jen proti zidum, vytykajic, ze jiz i chlapci a deti pfichod MessiaSuv pochopuji, a jenom oni ze nedaji se pfesvedciti. Povstala asi ze hry prorocke, ve ktere objevovali se proroci zidovstf a krome nich i Bileam se svou oslici v ucene disputaci mezi zidovskou gkolou a sv. Augustinem.^) Pohorsliveho v tom nic nebylo, nebot' vyjev s Bileamovym oslem, po nsmz hry pojmenovany byly»hrami oslimi^, byl tak uspofadan, ze tvofil cast poboznosti pfed vlastnfmi sluzbami bozfmi. Hry prorocke i hra oslf provozov^ny byly o veselych svatcfch vanodnich, a V brzku, hlavne pusobenfm ^akuv, nabyly razu vystfednfho. Ostatne jest mozno, ze k rozpustilostem pfispel vedle Bileamova osla take oslfk zivy, ktery stal u jeslidek. Obfady ty ustalily se zvlaste ve Francii, a osel v nich byl hlavnfm pfedmetem sceny humoristicke, jez podle hry tffkralove sestrojena byla. V Rouenu se v kostele nasledujfcf processf oslf odbyvalo. Klerikove ubirali se po kostele zpivajice hymnu :»GIoriosi et famosi«; za nimi za kazdym ver em pfizvukoval chor»gloriosi«. Zastavili se uprostfed chramu, kde stalo na jedne strans est zidu a na druhe sest pohanu. I pocala se rozmluva, jiz se ucastnili proroci a take Bileam, sedfcf na oslici. Tu chlapec jeden s mecem postavf se oslici v cestu, a oslice pravf:»proc mne bijes do zadku, mne ubohou!«potom pfichazf opet fada proroku, mezi nimi i sv. Alzbeta, Jan Kftitel, a lide, ktefi chlapcum modlu ukazujf; ale tito ji pryc odhazujf. Jiny obycej panoval ve XII. stoletf v Beauvaisu; tu na oslici sedaval chlapec, jenz pfedstavoval Pannu Marii, prchajfcf do Egypta. Pfi m i postavil se na stranu evangelia; pfi vsech hlavnfch dflech zaznfvalo kostelem»hinham hinham«, a tfm se i mse skondila. Take se pfi msi zpfvala zvlastnf pfsefi o oslovi, a ta pocfnala: Orientibus adventavit partibus asinus, pulcher et fortissimus, sarcinis aptissimus.**) Obfad nabyl casem podoby velmi hrube, a snad tim, ze hlavns u zakovstva byl oblfben, rozgffil se po vsech zemfch, jsa jeste ke konci XIV. stoleti \ pfes mnohe zakazy cirkevnf provozovan. I do Cech se dostal, jak oznamuje jenz sam za sveho mladi v techto veselostech vezel.^)»uc^inivse zaka potvorneho biskupem, posadf na oslici tvafi k uocasu vedouc ho do kostela na m i, a pfed nfm mfsu pol6vky a konev neb dzban piva drzf pfed nfm. ') Du-Meril, 187. ') Nouv. encycl. th. 2. f., sv. 43., 139.») y. Hus, Sebrane spisy. I., 30^_^ I.

19 : 15 an ji V kostele. A videl jsem, an kadi oltafe a vyzdvih nohu nahoru i vece hlasem velikym : bu. A zaci nesli pfed nim velike pochodne misto svec, a chodi oltaf od oltafe tak kads. Potom uzfel jsem, ano zaci vse opak kukly kozisne obratili a tancuji v kostele.«uvazime-li, ze rozpustile hry tyto prave pro sve vystfednosti zakazany byly v Cechach ve XIV. stoleti a ze ve Francii jiz pocatkem XIII. v6ku hry blaznovske se zapovidaly, pfipustime snadno, ze jiz dlouho pfed tim hra z pocatku dosti nevinna ve hru divokou se pfevratila. Nejprve ovsem jen knezim bylo zbranovano, aby ve hrach podobnych se ucastnili a jim byh pfitomni; ') ale jiz roku 1260 vubec byly zakazovany zmfnene veselosti, protoze z tancu, jez v kostelich na MIad'atka se daly, povstavaly nesvary a nepofadky po cas bozich sluzeb; zaroveft bylo ustanoveno, aby budoucne pfi takove slavnosti nebylo zadnych biskupu, ponevadz to jest na posmech hodnosti takove. Podobny zakaz vydan byl leta 1270 od synody solnohradske,-) a prave tak dalo se tez jinde, ac zatim hry ostatni, jez dosud v te mife rozpustilymi se nestaly, zakaziim nepodlehaly. Vysledku znacnejsiho nebylo dosazeno, ana mladez, vzdy ochotna rozkazum se nepodrobovati, i dale vesele sve kousky provadela, tak ze Ize i potom hru biskupskou, ovsem v podobs jine, nalezti ve vsech temef krajinach. V ostatnich hrach, zvlastg^yjelikqhq^nich, prvotni zpusob ve XIII. a XIV. stoleti valne se promenil. Obsah hlavni ovsem zm6n6n nebyl, za to v ak k osnove pfipojovany sceny, ktere dfive samy o sobs staly. Do her velikonocnich zejmena pfejata byla scena s Lazarem, dale slavny vjezd Jezisuv do Jerusalema a posledni vecefe. Take scena s poutniky emauskymi a s Tomasem ku hfe velikonocni tesneji se pfidruzila. Ve hfe same bylo dosti mist, ktera bud' od hrajicich osob anebo od pofadatelu hry snadno mohla pozmensna byti. Nahofe bylo zpomenuto, ze vers pocatecni hymny»sed eamus unguentum emere«vedl ku vlozce 6i\i episode o mastickafovi. Ve tfech hrach ceskolatinskych,'"') jichz ^ceska_cast pochazi asi z prvni polovice stoleti XIV. (latinska, ponekud na hru Einsiedelskou upominajici, jest mnohem starsi), mame scenu tu jen naznacenou PospSSme masti kupiti, )ii bychom mohly uleciti tdlo naseho tvorce mileho, od 2idu umucen^ho. Ale jina hra ze stolet i XII. ma jiz jednoduchy v^jev, ve kterem kupec 6i mastickaf pozyva k sob6 lidi, a tfi Marie, k nemu se pfiblizujice, jej oslovuji: ') 1212 V Pafizi. ') Nouv. encycl. theol. 1. fada, sv. 14. str *) Hanu I. J., Die lateinisch-bohmischen Osterspiele A. B. C, HanuS I. J., Malj/ v^bor. 1864, str Zde hra I. jest hrou B., a hra II. hrou A. v nsrnecl^enfl' vyddni. Dokldddme se zde vydanim nsmeckym.

20 16 Dic nobis, tu mercator juvenis, hoc unguentum si tu vendideris, dic pretium, quod te dederifnus.*) Z kupce ucinena osoba komicka nepochybns odtud, ze jiz tenkrat, a zvla te ve XIV, stoleti, po vsech krajich se potulovali lekafi, vetsinou zidovstf, ktefi po dryacnicku umeni sve vychvalovali. Kupec objevuje se zprvu sam; pozd^ji pfiddn Pilat, od nehoz mastickaf ^ada, aby smel na trhu vyloziti svuj kramek, ve kterem se usazuje se svou zenou. Posleze vybodla scena s kupcem docela z miry a rozmnozena byla vyrazy az pfilis hrubymi. U nds nejvyse postoupila volnost ona v»mastiikdrii-'^) a ve tvelikojiosni^ Me Drkolenske'^,^) coz se podle v eho stalo jiste pocatkem stoleti XIV,, ne-li jiz o nsco dfive. A podobne v^stupy jsou i ve hr^ch cizich, na pf. ve hfe Tirolsk^'^) a Videhske,^) slozene nekde v Cechach nebo ve Slezsku. Od hry Videilske se Ii i Mastidkaf i hra Drkolenska, ze v nich vystupujf dva sluhove, Rubfn a Pustrpalk, kdezto v on^ jest tohko jeden. Jeste podob- )n6j f ob^ hry jsou hfe Jagerske^') s kterou i v tom se shodujf, ^e v obou se nal^za n^kolik mfst plnych vtipu sprosteho. Prostfednf mfsto mezi»mastickdfem«a uvedenou jiz hrou latinskou ze stoletf XII. pffslu f n^mecke hi^e, ktera se pouze jako zlomek zachovala ; ') V nf jest scena s kupcem mno iem delgf nez v one hfe latinske, a mu^eme ji povazovati jaksi za pokrok v rozvoji cel^ hry. Kupec anebo paltenaere za penfze vymaha sob^ dovolenf, aby smel kram postaviti, a vychvaluje potom sv^ zbozf. Hned pfichdzf Marie se sluzebnfkem Antoniem mastf nakoupit. Ve hfe Vfdeiiske scena s mastickafem take se pfipfna k vy^stupu s Pi- Idtem a zidy. Kupcovi, kdy^ po^al prodavati, nabfzf se do slu^by Rubfn, jeni sam sebe slovy vychvaluje: Ich kann den alten Weibern die Beutel abschneiden, auch kann ich stehlen und gar wohl verschlagen. Na to rozpfada se rozmluva mezi Rubfnem a mistrem; zddlf pfichdzejf Marie zpfvajfce. Za jejich zpevu vzdalil se Rubfn, a mistr naii vola, kde tak dlouho vezf. Tu pozdravuje Rubfn Marie a posila je ke kupci, jenz pfed nimi masti sve chvalf. I zena kupcova do feci se vmisf, nafiez pocfna se hadka ostfejsi a prudcf, az poslez kupec sve zene vybije. Prosf ji pozd^ji, aby mu odpustila ; kdyz odpustiti nechce, utfka pryc a Rubin s nfm. ; ') Coussemaker, 37. ') Listy filologick^ a paedagogicke. 1880, str. 90. Vyddn jest peii J. Gebauera. ') Casopis eeskeho musea 1889, str, Drkolenske zbytky st5. her dramatickych. PoddvA Ad, Patera, *) Mone, Altdeutsche Schauspiele, 1847, str, 109, *) Hoffmann von Fallersleben, Fundgruben. 1837, II, 296. """~-~ LS) Kummer, Erlauer Spiele. Wien. 1882, 8". Tnf 1^'^) - ^ ') ' Bartsch, Das alteste deutsche Passionsspiel / f''^'^

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ

ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ ,_.?-.1. ". ul sequamini vestigia eius. (t Pe 2, 21.) ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ Náčrty rozjímání pro kněze. Svazek V. UMUČENÍ A OSLAVENÍ KRISTA PÁNA. Napsal Th. Dr. BOHUMIL SPÁČIL T. J., profesor

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

S T A N O V Y Asociace verejne prospesnych organizaci CR, z.s.

S T A N O V Y Asociace verejne prospesnych organizaci CR, z.s. S T A N O V Y Asociace verejne prospesnych organizaci CR, z.s. Preambule Asociace verejne prospesnych organizacf CR, z.s. (dale jen,,asociace", ph'padne,,avpo CR") vznikla jako zajmove sdruzenf pravnickych

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 Vefejnopravni smlouva Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 (uzavfena die 159 a nasl. zakona c. 500/2004 Sb., spravni fad, ve zneni pozdejsich

Více

SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB. uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu

SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB. uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu *k^y* SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu C.j.:KRPL-110069-16./CJ-2014-1800VZ Smluvni strany: Ceska

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Zastupitelstvo obce se usneslo podle 96 zakona c. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni) v platnem zneni, na tomto svem jednacim fadu:

Zastupitelstvo obce se usneslo podle 96 zakona c. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni) v platnem zneni, na tomto svem jednacim fadu: Jednaci fad zastupitelstva obce Francova Lhota Zastupitelstvo obce se usneslo podle 96 zakona c. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni) v platnem zneni, na tomto svem jednacim fadu: Uvodni ustanoveni

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Davidova (Betlémská) hvězda

Davidova (Betlémská) hvězda Davidova (Betlémská) hvězda P.A.Semi, 2014-02-12 Seskupení planet do Davidovy hvězdy se čas od času stává... Uvádíme zde nejvýraznější výskyty v antickém období, s centrem na Zemi nebo na Slunci, řazené

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Mastičkáři, unguentarii, kramaere: jazyky středověkého divadla

Mastičkáři, unguentarii, kramaere: jazyky středověkého divadla Mastičkáři, unguentarii, kramaere: jazyky středověkého divadla Martin Bažil Den latiny 2013 Filosofická fakulta UK Ústav řeckých a latinských studií Středověké divadlo: světské: v úplné podobě vzniká až

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku

Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku Uzavfena nize uvedeneho dne, mesice a roku mezi: 1. Pavel Dvorak se sidlem: Ulice l.maje, 411 45 Ustek IC: 69 41 28 21 DIG: 196-6805101853 bankovni spojeni:

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Logické úlohy, vč. řešení. Marta Volfová

Logické úlohy, vč. řešení. Marta Volfová Logické úlohy, vč. řešení Marta Volfová Centrum talentů M&F&I, Univerzita Hradec Králové, 2010 Logické úlohy 1. Muž cestuje s (částečně ochočeným) vlkem, kozou a pytlem zelí. Dojde k dosti široké a hluboké

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Celkový pohled na současné umístění Bolestného růžence při kostele sv. Michala v Olomouci Socha Krista na Hoře Olivetské, socha Bolestného Krista,

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Ignatios Magnesijským

Ignatios Magnesijským Ignatios Magnesijským Vybral, přeložil, úvody a poznámkami opatřil Josef Novák Další šíření textu je možné jen se souhlasem autora. Budete-li text knihy nebo jeho části dál užívat v elektronické či jiné

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

MESTO PRESTICE MASARYKOVO NAMESTI107 33401 PRESTICE VYZVA

MESTO PRESTICE MASARYKOVO NAMESTI107 33401 PRESTICE VYZVA MESTO PRESTICE MASARYKOVO NAMESTI107 33401 PRESTICE VYZVA k podani nabidky v zadavacim fizeni pro vyber zhotovitele vefejne zakazky maleho rozsahu (ve smyslu ustanoveni 12 odst. 3 zakona c. 137/2006 Sb.,

Více

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 DV90P00060C9 C.j.: VPSA-1565/EU-2014/OVZI Pocet stran: g KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men.

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men. NEŠPORY pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE revidovaná verze Kněz: Bo že, po Lid: Kněz: Slyš na ÚVODNÍ VERŠ še vo spěš mi Sláva Otci i Synu, Lid: na po moc! lá ní! i Du chu sva jako byla na počátku i nyní

Více

KUBISTOll TUKU 01. finalistka DNU KOMBINACI. Zuzana. Krasne bricho a FITNESS MODELS. J.z CERVENAA MO PRO ZDRAVI DOB S~ LOVACE.

KUBISTOll TUKU 01. finalistka DNU KOMBINACI. Zuzana. Krasne bricho a FITNESS MODELS. J.z CERVENAA MO PRO ZDRAVI DOB S~ LOVACE. ~~DRZfM:E VASE CHUTE NA UZDE 1/1L~ 69Kc'4,10 predplatne 57 Kc '3,29 Zuzana " KUBISTOll finalistka FITNESS MODELS Krasne bricho a ~ --1 ~I J.z o DNU KOMBINACI 'V', CERVENAA MO PRO ZDRAVI DOB Konzumace barevnych

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Zverejneno prostfednictvim site internet na www.ukhuvelkovu.en a www. kontos-kadan. cz VYZVA K PODANI NABIDKY A K PROKAZANI SPLNENI KVALIFIKACE

Zverejneno prostfednictvim site internet na www.ukhuvelkovu.en a www. kontos-kadan. cz VYZVA K PODANI NABIDKY A K PROKAZANI SPLNENI KVALIFIKACE tvropska UNIb Zverejneno prostfednictvim site internet na www.ukhuvelkovu.en a www. kontos-kadan. cz V Praze dne 2. unora 2011 VYZVA K PODANI NABIDKY A K PROKAZANI SPLNENI KVALIFIKACE Vazeni, obracime

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

Dospívání jednoho mladíka

Dospívání jednoho mladíka Dospívání jednoho mladíka Osobité a věrné svědectví o dobrodružstvích, radostech a strastech života jednoho dozrávajícího chlapce (se sklony pro hašteřivost) Jak je zachytil a sepsal André Daim S věnováním

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Obsah. Podekovani... 11. Uvod... 13 Hledani "toho praveho"... 15 Proc zapadni svet ztratil pfirozeny postoj vuci sexu. 17 Statistika...

Obsah. Podekovani... 11. Uvod... 13 Hledani toho praveho... 15 Proc zapadni svet ztratil pfirozeny postoj vuci sexu. 17 Statistika... Obsah Podekovani.................................... 11 Uvod... 13 Hledani "toho praveho"......................... 15 Proc zapadni svet ztratil pfirozeny postoj vuci sexu. 17 Statistika......................................

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Svatý Augustin. Dilige, et quod vis fac. Miluj a čiň, co chceš. In Ioanis Ep. 7,8 Všechno mohu v tom, který mě posiluje Fil.

Svatý Augustin. Dilige, et quod vis fac. Miluj a čiň, co chceš. In Ioanis Ep. 7,8 Všechno mohu v tom, který mě posiluje Fil. Svatý Augustin Dilige, et quod vis fac Miluj a čiň, co chceš. In Ioanis Ep. 7,8 Všechno mohu v tom, který mě posiluje Fil. 4, 11-12 Život *354-430 AD Narozen v Thagaste (severní Afrika) Vzdělanec učitel

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více