ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A DOPRAVNÍ VÝCHOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A DOPRAVNÍ VÝCHOVA V LIBERECKÉM KRAJI"

Transkript

1 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A DOPRAVNÍ VÝCHOVA V LIBERECKÉM KRAJI DOPRAVNÍ VÝCHOVA Metodické materiály pro 6. ročníky základních škol Doplněné pracovními listy 6 CZ.1.07/1.1.00/ Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Realizátorem tohoto projektu je společnost Odyssey Performance Enhancement Network, spol. s r.o. a partnerské základní školy.

2 Obsah 1 Úvod Současná situace ve výuce dopravní bezpečnosti v Libereckém kraji Specifika práce s dětmi na druhém stupni ZŠ (raná adolescence let) Témata pro třídy základních škol Práce lektora a práce se skupinou Metodické listy pro učitele 6. tříd základních škol Vyučovací hodina Bezpečné cestování Vyučovací hodina Chodec je každý z nás Vyučovací hodina Cyklisto, jsi připraven? Vyučovací hodina řešení krizové situace, základy první pomoci Doporučené odkazy:... 15

3 1 Úvod Metodický materiál je určen lektorům ke správné realizaci výuky dopravní bezpečnosti pro ročníky základních škol. Metodický materiál obsahuje pokyny k tomu, jak pracovat s cílovými skupinami a jak co nejlépe využít prezentačních materiálů pro lepší pochopení tématu účastníky seminářů. Materiál obsahuje i samotný výčet výukových a prezentačních pomůcek s odůvodněním jejich vhodnosti použití. 2 Současná situace ve výuce dopravní bezpečnosti v Libereckém kraji Pro pochopení námi navrhovaného rozsahu je zcela zásadní alespoň v krátkosti popsat současnou situaci výuky dopravní bezpečnosti. Do výuky dopravní bezpečnosti se obecně zapojuje celá řada subjektů z veřejného i soukromého sektoru a existuje velké množství projektů řešících tuto výuku jak samostatně při výuce, tak při jiných vzdělávacích aktivitách, v rámci projektové výuky nebo průřezově. Děti ve 4., případně 5. ročnících základních škol, procházejí výukou v rámci systematické dopravní výchovy na příslušném dopravním hřišti. V Libereckém kraji dosahuje účast na této dopravní výchově přes 90 %. Je tedy vhodné na tuto výuku navázat, rozvíjet ji a obohacovat. Další aktivitou, kterou je nutné v tomto ohledu vnímat, je nově vzniklá povinnost jednotlivých škol zařadit dopravní výchovu do Školních vzdělávacích programů. Tato povinnost vznikla teprve pro školní rok 2013/2014 a její rozsah ani účinnost nejsou prozatím známé. Další podpůrnou aktivitou v Libereckém kraji je školení pedagogů v rámci projektu Inovace výuky na příkladu dopravní výchovy, do které jsou někteří pedagogové zapojeni. Zcela zásadní se pak jeví také aktuální vytváření interaktivních učebnic a dalších pomůcek pro výuku dopravní bezpečnosti pro mateřské a základní školy dalšími subjekty, ať již ve spolupráci s Ministerstvem dopravy BESIP, případně v rámci operačních programů, které vyhovují tématům uvedeným v Rámcovém vzdělávacím programu a dopravní výchovu se tak snaží podpořit v co největším rozsahu. Tyto tři zásadní aktivity v Libereckém kraji mohou do jisté míry ovlivnit rozsah výuky v rámci projektu na jednotlivých školách a je více než vhodné postupovat i s ohledem na již běžící projekty a výuku tomu případně přizpůsobit.

4 3 Specifika práce s dětmi na druhém stupni ZŠ (raná adolescence let) V rámci celkového vývoje dochází ke změně způsobu myšlení, dospívající je schopen uvažovat abstraktně, a to i o variantách, které reálně neexistují. Hormonální proměny stimulují změny emočního prožívání, jehož výkyvy mohou upoutávat pozornost a ovlivňovat aktuální hodnocení dospívajícího. Dospívající připouštějí variabilitu různých možností i možnost různorodosti názorů jiných lidí, jiných teorií. Dospívající dovede uvažovat systematičtěji, mění se způsob manipulace s informacemi. Akceptuje více možností, a proto dovede uvažovat o různých způsobech řešení. Tato věková kategorie sice udrží pozornost na dobu delší, ale nesmírně záleží na osobnosti lektora a úvodu každé prezentace. Pokud si lektor nezíská pozornost a přirozený respekt z počátku prezentace, těžko jej získá v době pozdější. Lektor při práci s touto skupinou musí mít na mysli hormonální nerovnováhu žáků a tím i emoční nestabilitu. 4 Témata pro třídy základních škol Komplexní dopravně-bezpečnostní program by měl respektovat následující témata: Chůze po chodníku Znalost základních pravidel pohybu v dopravním prostředí Respekt k ostatním účastníkům provozu (chodci, cyklisté, bruslaři, maminky s kočárky atp.) Ohleduplnost k postiženým osobám a osobám se sníženou pohyblivostí (senioři) Nečekané situace výjezd aut z garáží, pohyb složek IZS atp. Skupinový pohyb v dopravním prostředí, cesta do školy a rizika s tím spojená Chůze v prostoru bez chodníkové úpravy a mimo obec Chůze v protisměru z pohledu jedoucích vozidel a základní pravidla Identifikace vozidel a s nimi spojená rizika Viditelnost a vhodné oblečení Reflexní materiály a jejich fungování (pokusy) Modelování rizikové situace Přecházení silnice Nejbezpečnější místo k přecházení Nebezpečná místa pro přecházení (zatáčky, horizonty) Přechody pro chodce Kolejová doprava a její nebezpečí Okolí školy Odhad vzdálenosti a rychlosti vozidla Oční kontakt s řidičem vozidla, pochopení vnímání řidiče a další Herní prostor Vhodná místa pro hru za různých podmínek viditelnosti a počasí Vhodné vybavení a ochranné prvky Vedlejší cesty, připojení z lesní a polní cesty, připojení z cyklostezky Pravidla vjezdu z vedlejší silnice

5 Pravidla vjezdu z cyklostezky Vnímání rozhledových překážek U nehody, zdravověda Složky IZS Postup jednání v případě nehody Základní ošetření úrazů Základní život zachraňující úkony Auto zádržné systémy a chování ve vozidle Zádržné systémy a jejich vliv v případě nehody Autosedačky a jejich typy a vhodnost použití Správné poutání Řidič a jeho nutnost soustředění Volné předměty ve vozidle Vozidla hromadné dopravy Chování na zastávce Nastupování Za jízdy Převážení zavazadel Vystupování Kolo Základní pravidla a dopravní značky Manévr předjíždění a objíždění překážky Vnímání okolní Rozdíly mezi pohybem na chodníku, pěší zóně, cyklostezce, pásu pro cyklisty, silnici, hřišti a dopravním hřišti Jízda ve skupině Povinná výbava kola, ochranné prvky Cyklistická přilba a její fungování Viditelnost a reflexní materiály

6 5 Práce lektora a práce se skupinou Lektor musí být citlivý a vnímavý pro potřeby účastníků, kterým by měl příznivě naslouchat a akceptovat je takové, jací za ním přicházejí. Zároveň lektor musí věnovat pozornost svým sympatiím a antipatiím k jednotlivým účastníkům, nemělo by se stát, aby stranil jednomu z účastníků a dával mu více prostoru. Tento přístup je nesmírně důležitý pro zachování celistvosti skupiny a nevyvolání rivality. Zde je namístě preference zachování spolupráce ve skupině. Lektor by měl být schopen zajistit příznivou atmosféru pro práci se skupinou, ale zároveň by měl umět určit a udržet hranice mezi jím samotným a účastníky. Svůj projev musí lektor přizpůsobit cílové skupině, se kterou pracuje. Musí se vyjadřovat srozumitelně, jasně a výstižně a po celou dobu prezentace si ověřovat, zda účastníci dostatečně rozumějí řečenému. Preference skupinové prezentace vychází z předpokladu sdílených zkušeností, různých pohledů a názorů na jednotlivá témata. Při skupinové prezentaci je důležitý kontakt se všemi účastníky a zároveň ponechání prostoru pro jejich vyjádření. S každým názorem se dá pracovat, rozvíjet ho a žádný názor nebo postřeh není pro diskuzi nevhodný. Při představení tématu a jeho prezentaci je třeba dbát na to, aby se každý účastník cítil zainteresován do tématu. Ze začátku prezentace je důležité zmapovat např. pomocí herních prostředků dosavadní zkušenosti jednotlivých účastníků, se kterými pak dále můžeme pracovat. Při prezentaci je důležité umožnit účastníkům, aby si nové poznatky a informace mohli vztáhnout ke své vlastní osobě a vlastní situaci. Osvědčuje se dotazování účastníků k tématu, tedy co největší míra jejich zapojení, mající za následek neustálé udržení pozornosti.

7 6 Metodické listy pro učitele 6. tříd základních škol 6.1 Vyučovací hodina Bezpečné cestování Cíl aktivity: Metody výuky: Učební materiál: Návyk správného poutání ve vozidle Pochopení bezpečného chování pasažéra ve vozidle Uvědomění si nebezpečí volných předmětů v automobilu audiovizuální přednáška, simulace, práce s pracovními listy promítací technika/interaktivní tabule, připojení k internetu, osobní automobil (či simulační poutací křeslo s pásy), pracovní list 6B Aktivita 1: K účelu nácviku správného poutání můžeme využít buď vlastní automobil, nebo simulační křeslo a dětem přímo ukázat správné a bezpečné poutání. Při nácviku správného poutání postupujeme jako na obrázcích v záložce Témata Správná jízda a rizika Správné sezení. Na tomto odkazu najdeme příklady poutání se všech pasažérů ve vozidle. Při této aktivitě se tak žáci naučí vlastní zkušeností správným návykům při poutání se v automobilu.. Aktivita 2: Další častou problematikou v českých automobilech jsou volné předměty v autě, neboť vše, co nepřipoutáme, pak při nehodě letí v automobilu a pokud nás daná věc zasáhne, tak při nárazu v rychlosti 50 km/h každý nepřipoutaný předmět působí silou, jakoby vážil 30ti až 50ti násobek své váhy. Je fyzicky nemožné, aby se člověk při nárazu sám udržel, neboť i nepřipoutaný pasažér je volný předmět a může ublížit všem členům posádky. Každý žák si může spočítat, kolik by v případě nárazu v rychlosti 50 km/h vážil. Váha žáka x 50 = váha při nárazu v rychlosti 50 km/h Správně/bezpečně naložený kufr automobilu promítneme žákům z v záložce Témata Správná jízda a rizika Přeprava zavazadel v autě. Důsledky špatně převáženého nákladu v osobním automobilu žáci uvidí v následující aktivitě. Aktivita 3: S žáky pokračujeme v tématu bezpečného poutání se v automobilu. Způsoby poutání sama sebe i předmětů v automobilu demonstrujeme za pomocí výukových videí z webového portálu SILNIČNÍ BEZPEČNOST BEZPEČNĚ V AUTĚ CRASH TEST VIDEA. Za pomocí videí můžeme žákům přiblížit problematiku poutání pokud se připoutám špatně, může to mít fatální následky, pokud se nepřipoutám vůbec, zcela jistě to bude mít fatální následky jak pro mě, tak můžu ohrozit celou posádku v automobilu. Stejné fatální důsledky může mít špatně uložený náklad ve vozidle. Crashtestová videa jsou ve většině spojená s odborným komentářem.

8 Na závěr hodiny rozdáme žákům pracovní listy a věnujeme se straně 6B. Pracovní listy vyplníme dle instrukcí.

9 6.2 Vyučovací hodina Chodec je každý z nás Cíl aktivity: Metody výuky: Učební materiál: Uvědomění si důležitosti vhodného výběru oblečení Pochopení bezpečného pohybu v dopravním prostředí v roli chodce audiovizuální přednáška, simulační hry promítací technika či interaktivní tabule, připojení k internetu, reflexní vesta, tabule a křída/interaktivní tabule Aktivita 1: Uvedeme žáky do tématu diskuzí na téma chodce. Ptáme se žáků, kdo je chodec a kdo například cyklista a proč si to myslíme. Necháme rozvinout diskuzi. Následně na tabuli nadepíšeme dva sloupce jeden bude nadepsán jako cyklista a druhý jako chodec. Necháme žáky, aby vždy řekli jeden typ buď chodce, či cyklisty, a zapsali na tabuli do správného sloupce. Pro příklad typy chodců (běžkař, lyžař, jezdec na in-line bruslích, člověk vedoucí psa, člověk vedoucí kolo, vozíčkář) Pro příklad typy cyklistů (cyklista na kole, cyklista na koloběžce) Teď jsme si srovnali pojmy a víme kdo je cyklista a kdo je chodec. U jednotlivých pojmů, které jsme vypsali na tabuli, se zamyslíme a rozvineme diskuzi, které skupiny se mohou pohybovat na chodníku, které na silnici, jestli po pravé, či po levé straně. Následně si otevřeme webový portál sekci Chodec Bezpečný pohyb přecházení vozovky. Na této stránce máme vyobrazené situace, kdy chodci přecházejí či se jiným způsobem pohybují v dopravním prostředí. S žáky se věnujeme jednotlivým obrázkům tak, jak jdou za sebou, a popisujeme jejich děj. Zároveň se snažíme upozornit na nevhodné chování chodců na obrázku a vysvětlit problém.

10 Aktivita 2: K bezpečnosti chodce neodmyslitelně patří správná volba oblečení. Reflexní materiály totiž zvyšují viditelnost nejen v noci, ale i ve dne (například během zimního období jsou reflexní doplňky nesmírně důležité). Demonstraci důležitosti reflexních materiál si ukážeme na v sekci SILNIČNÍ BEZPEČNOST BEZPEČNĚ V AUTĚ VIDITĚLNOST. Zde vidíme pohled řidiče z auta, jak vidí chodce, kteří nemají reflexní materiál. Umístěním kurzoru na postavy dotyčné osoby oblékneme do reflexních materiálů a vidíme ten rozdíl. Zároveň se nám po kliknutí na postavy zobrazí výukové video o reflexních materiálech.

11 6.3 Vyučovací hodina Cyklisto, jsi připraven? Cíl aktivity: Seznámit žáky s ochrannou funkcí cyklistické přilby Natrénování správně nasazené cyklistické přilby Uvědomění důležitosti povinné výbavy cyklisty Metody výuky: Učební materiál: zkušenostní učení, simulační hry, diskuzní metody, práce s pracovními listy cyklistické kolo (odstrojené bez povinné výbavy), povinná výbava kola, cyklistická přilba, promítací zařízení/interaktivní tabule, připojení k internetu, pracovní list 6A Aktivita 1: S dětmi navážeme komunikaci na téma cyklisty jak takový cyklista vypadá a co by měl mít na sobě. Během komunikace se zastavíme u tématu cyklistické přilby. Diskutujeme na téma, jak by měla být cyklistická přilba správně nasazená a správně připnutá. Dáme žákům cyklistickou přilbu do rukou a necháme je, aby si ji jeden dobrovolník nasadil na hlavu. Následně vezmeme cyklistickou přilbu a jiného dobrovolníka a ukážeme, jak by měla být správně nasazená: cyklistickou přilbu nasadíme tak aby nebyla příliš do čela, ale aby nebyla ani příliš vzadu. Poté bez zapnutí řemínků dotáhneme kolečko na zátylku. V tuto chvíli dobrovolník předkloní hlavu a zatřese s ní cyklistická přilba musí držet na hlavě, i když nejsou řemínky zapnuté. Narovnáme hlavu a zapneme řemínky pod bradou, kde by mělo být místa tak na 2 prsty. Řemínky vedoucí od přilby by se měly setkat pod uchem a pásky by tak mely tvořit písmeno Y. Tímto způsobem je přilba správně nasazená. Správně nasazenou přilbu si mohou žáci prohlédnout na v sekci Vše o přilbách. Tyto obrázky promítneme na promítací technice/interaktivní tabuli. Aby nám přilba vydržela co nejdéle a chránila nám tak život, je důležité o ni správně pečovat. Proto si se žáky promítneme (ve stejné sekci uvedené výše) promítneme péči o cyklistickou přilbu. Následně žákům rozdáme pracovní listy 6A a pracujeme s nimi dle instrukcí.

12 Aktivita 2: Povinnou výbavu máme v nádobě položené vedle kola. Ptáme se žáků, co na kole chybí. Následně dáme žákům povinnou výbavu s úkolem, aby si navzájem pomohli a umístili prvky povinné výbavy na správné místo na kole. Následně společně zkontrolujeme, zdali jsou všechny prvky povinné výbavy na svém místě a povíme si, proč jsou např. odrazky různě barevné. Bezpečné kolo ale není pouze správně vybavené dle pravidel, ale také kolo opečovávané. Pokračujeme tedy s tématem správné péče o kolo. Ptáme se žáků, co a jak je třeba zkontrolovat po zimě před sezónou (funkčnost brzd, utažení šroubů a matic, kontrola řetězu, dofouknutí pneumatik, kontrola hloubky dezénu, výška sedlovky, funkčnost přehazovačky). Vyzveme žáky, aby předvedli praktickou ukázku toho, jak výše uvedené úkony provedou. Praktickou ukázku mají možnost předvést na přistaveném kole. Aktivita 3: Pro bezpečí cyklisty je důležité nejen mít správně vybavené kolo a mít správně nasazenou cyklistickou přilbu, ale zároveň i bezpečné chování na kole v provozu. Vedeme tedy se žáky komunikaci směrem k chování cyklisty. Necháme žáky, aby vymysleli modelové případy, kdy se cyklista nechoval správně, ať už ohrozil sebe nebo ostatní účastníky silničního provozu s upozorněním na to, proč je takové chování nebezpečné. Pokračujeme debatou na téma, proč bychom měli být k sobě ohleduplní, ať už jako řidiči, cyklisté, či chodci.

13 6.4 Vyučovací hodina Řešení krizové situace, základy první pomoci Cíl aktivity: Metody výuky: Učební materiál: Bezpečné chování při průjezdu vozidel s právem přednosti jízdy. Správný postup přivolání záchranné služby. Fixace základů v poskytování první pomoci kardiopulmonální resuscitace (KPR). řízená diskuze, zkušenostní učení figuríny pro nácvik resuscitací (alespoň 2 velikosti dítě cca 10 let, dospělý) Aktivita 1: Během diskuze postupně přejdeme k situaci, když se žák ocitne v krizové situaci. Necháme žáky samotné, ať si vymyslí situaci, ve které je třeba zavolat jakoukoliv složku záchranného systému. V tuto dobu vybereme dva dobrovolníky, kteří se vžijí do role zraněného a jeho zachránce. Dobrovolníci tak vyzkouší hrát scénku volání na tísňovou linku. Ostatní žáci bedlivě sledují postup při záchraně zraněného a v případě, že by se zachovali v danou chvíli jinak, tak se přihlásí a postaví se na místo zachránce, který se stane pozorovatelem. Takto se děti mohu střídat a dojít ke správnému postupu přivolání první pomoci. Na co nezapomenout při telefonátu, když si chci přivolat první pomoc: Představit se Nahlásit co se stalo Kde se to stalo Kolik je zraněných Nikdy nezavěšovat jako první!

14 Aktivita 2: Pod odborným dohledem si žáci vyzkouší nácvik KPR a to na dvou druzích figurín. Jedna z nich je simulace KPR na osobě ve věku cca do10ti let a druhá je figurína simulující dospělou osobu. Ke KPR patří celkový přístup ke zraněnému, který si každý žák vyzkouší. Přístup ke zraněnému: Pokud vidím nehybnou osobu, přistoupím k ní z dálky a zkusím ji nejdříve oslovit, pokud nereaguje, přijdu blíž a zkusím ji oslovit znova. Pokud stále nereaguje, zkusím s ní mírně zatřást. Pak štípnout do ušního lalůčku. Pokud nereaguje, otočím zraněného na záda a zkusím, jestli dýchá tím, že položím ucho nad jeho ústa a sleduji, jestli se zvedá hrudník. Pokud necítím dech ani nevidím, že by se zvedal hrudník, tak dotyčnému zkusím zaklonit hlavu, čímž uvolním dýchací cesty, a moment vyčkám, jestli se sám nerozdýchá. Pokud stále nedýchá, zahájím resuscitaci. Nácvik KPR: Zraněný musí být na tvrdé rovné podložce, ne z kopce ani do kopce. Přikleknu k němu v oblasti ramene a hrudníku z boku. Na rukou propletu prsty, stlačují hrudník v oblasti hrudní kosti na spojnici mezi bradavkami a začnu resuscitovat vahou celého těla v intervalech rytmu písně Rolničky, rolničky, kterou může zpívat celá třída. Takto pokračujeme v resuscitaci v intervalu 30 stlačení hrudníku ku 2 vdechům. Vdechy provádíme se záklonem hlavy zraněného. Tímto způsobem si všichni žáci vyzkouší praktický nácvik KPR. Mohou trénovat samostatně, nebo zkusit KPR ve dvou lidech. Ve dvou lidech KPR vypadá tak, že jeden člověk provádí masáž srdce a druhý člověk umělé dýchání.

15 7 Doporučené odkazy:

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A DOPRAVNÍ VÝCHOVA V LIBERECKÉM KRAJI

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A DOPRAVNÍ VÝCHOVA V LIBERECKÉM KRAJI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A DOPRAVNÍ VÝCHOVA V LIBERECKÉM KRAJI DOPRAVNÍ VÝCHOVA Metodické materiály pro 9. ročníky základních škol Doplněné pracovními listy 9 CZ.1.07/1.1.00/53.0013 Tento projekt je spolufinancován

Více

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A DOPRAVNÍ VÝCHOVA V LIBERECKÉM KRAJI

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A DOPRAVNÍ VÝCHOVA V LIBERECKÉM KRAJI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A DOPRAVNÍ VÝCHOVA V LIBERECKÉM KRAJI DOPRAVNÍ VÝCHOVA Metodické materiály pro 8. ročníky základních škol Doplněné pracovními listy 8 CZ.1.07/1.1.00/53.0013 Tento projekt je spolufinancován

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL 1. RESUSCITACE DOSPĚLÉHO ROZHODNI O SPRÁVNÉM POŘADÍ ÚKONŮ: 1. POKUD NEDÝCHÁ, KLEKNU Z BOKU K HRUDNÍKU 2. VOLÁM 155 3. POMÓC, MÁM TU ZRANĚNÉHO, POMÓC 4. HALÓ, PANE, SLYŠÍTE

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Kardiopulmonální resuscitace KPR K Kardio = srdce nahrazení srdeční funkce krevní oběh - nepřímá srdeční masáž

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích.

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 3. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. Učivo dopravní výchovy ve 3. ročníku především navazuje, rozšiřuje a prohlubuje znalosti z předchozích ročníků. Seznamuje

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Opakování PP KPR u dospělých, KPR s pomocí

Více

Základní škola, U Lesa 713, Karviná Ráj

Základní škola, U Lesa 713, Karviná Ráj Základní škola, U Lesa 713, Karviná Ráj Dopravní výchova vzdělávací koncepce do roku 2020 Zpracovala: Mgr. Natálie Műllerová Obsah 1. Vymezení problematiky dopravní výchovy charakteristika, cíle 2. Východiska,

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 101. Křižovatka je místo: + a) V němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují. b) Kde se dva jízdní pruhy sbíhají

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 v 2 se doplňuje písmeno mm), které zní: mm) kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Úvod do první pomoci. Zásady poskytování

Více

Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze. 4.1 1. varianta - Stabilizace tonoucího na pásu... 3. 4.2.1 cvičení na suchu...

Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze. 4.1 1. varianta - Stabilizace tonoucího na pásu... 3. 4.2.1 cvičení na suchu... Využití záchranného pásu při osobním zásahu jako součást výuky v kvalifikačních kurzech Vodní záchranné služby Českého červeného kříže. Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze 22. září

Více

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení.

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Cyklista a chodec Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Jak se chovat na pozemních komunikacích? 1.Cyklista i chodec se musí

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Výuka dopravní výchovy v těchto ročnících je zaměřena na osvojení základních dovedností a návyků, které směřují:

Výuka dopravní výchovy v těchto ročnících je zaměřena na osvojení základních dovedností a návyků, které směřují: DOPRAVNÍ VÝCHOVA V 5. A 6. ROČNÍKU Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Výuka dopravní výchovy v těchto ročnících je zaměřena na osvojení základních dovedností a návyků, které směřují:

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

Podklady k výuce témat dopravní výchovy v základních školách. 1. Vymezení problematiky dopravní výchovy charakteristika, cíle

Podklady k výuce témat dopravní výchovy v základních školách. 1. Vymezení problematiky dopravní výchovy charakteristika, cíle Podklady k výuce témat dopravní výchovy v základních školách Obsah 1. Vymezení problematiky dopravní výchovy charakteristika, cíle (s. 1) 2. Východiska, vazba na strategické dokumenty (s. 2) 3. Návrh na

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Devět šťastných let

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Devět šťastných let Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Devět šťastných let Škola: Základní škola Jilemnice, J.Harracha 97 Ředitel školy: Mgr. Oldřich Kuřík Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Hana Erbenová Platnost

Více

Obsah. Chodec. Cyklista

Obsah. Chodec. Cyklista Obsah Chodec Na chodníku, na silnici...3 Přecházení... 11 Pěší zóna... 14 Stezka pro chodce a cyklisty...22 Na bruslích, skateboardu a lyžích...30 Viditelnost...34 Mapa...43 Cyklista Výbava kola, přilba...45

Více

Aby tě auto nepřejelo. Prevence dopravních úrazů na 1. stupni ZŠ

Aby tě auto nepřejelo. Prevence dopravních úrazů na 1. stupni ZŠ Aby tě auto nepřejelo Prevence dopravních úrazů na 1. stupni ZŠ 1 Zelená když svítí, můžu klidně jíti. Oranžová znamená, že už bude červená. Na červenou musím stát a ostatním přednost dát! Aby tě auto

Více

Aktivity BESIP v roce 2008. Mgr. Zuzana Ambrožová Vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy

Aktivity BESIP v roce 2008. Mgr. Zuzana Ambrožová Vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy Aktivity BESIP v roce 2008 Mgr. Zuzana Ambrožová Vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy Priority oddělení BESIP pro rok 2008 Mladí řidiči Alkohol za volantem u mladých řidičů Motocyklisté

Více

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty)

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty) Rozšířená neodkladná resuscitace dětí Podle doporučení European Resuscitation Council a American Heart Association 2010 Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Uvolni

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

Epidemiologie a prevence dětských úrazů

Epidemiologie a prevence dětských úrazů Epidemiologie a prevence dětských úrazů Univerzita Karlova Praha 3. Lékařská fakulta Doc. MUDr. Alexander M. Čelko,CSc. Definice úrazu Jakékoliv neúmyslné či úmyslné poškození organizmu, ke kterému došlo

Více

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 2. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 2. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 2. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup ZÁŘÍ LISTOPAD Bezpečná cesta do školy, užití přechodu pro chodce, chůze po chodníku. Chování cestujících

Více

vědomostí, dovedností a schopností vždy

vědomostí, dovedností a schopností vždy ZDRAVOVĚDA MYŠÍK PRVNÍ POMOC Soubor opatření prováděných podle svých vědomostí, dovedností a schopností, ale vždy tak, aby Zachránily život Zabránily zhoršení stavu postiženého Zajistily bezpečnost poraněnému,

Více

Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě

Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě Nejen evropská, ale i česká populace stárne. Podíl seniorů (osob ve věku 64+) na celkové populaci činil v roce 2012 16,2 %, v roce 2030

Více

Otázky pro 1. stupeň ZŠ základy bezpečného a ohleduplného chování / chodec a cyklista

Otázky pro 1. stupeň ZŠ základy bezpečného a ohleduplného chování / chodec a cyklista Příloha 6 Návrh testových otázek pro jednotlivé ročníky Otázky pro 1. stupeň ZŠ základy bezpečného a ohleduplného chování / chodec a cyklista Uváděné úlohy a testové otázky odpovídají výstupům jednotlivých

Více

Jednodenní zážitkový kurz první pomoci pro LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY a ŠKOLY V PŘÍRODĚ

Jednodenní zážitkový kurz první pomoci pro LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY a ŠKOLY V PŘÍRODĚ Jednodenní zážitkový kurz první pomoci pro LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY a ŠKOLY V PŘÍRODĚ Co Vám nabízíme? Celodenní zážitkový kurz první pomoci pro děti na táborech a školách v přírodě a jejich vedoucí program

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10 VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 DOPRAVNÍ ZNAČKY Doplněk elektronické publikace pro výuku dopravních značek s příslušnými právními předpisy, výkladovým komentářem a vyobrazeními; zahrnuje změny ve

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011. Návrh

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011. Návrh P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 463 Návrh poslanců Václava Cempírka a Jany Kaslové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2014 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou) Řešení testu z webových stránek www.mlady-zdravotnik.wbs.cz 1. Při bodné ráně nožem? a) nůž vytáhneme b) necháme ho v ráně c) necháme ho v ráně a fixujeme 2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, které je možné si přes uvedený kontakt objednat pro vaši školu. Obsah i časový rozsah kurzů je možné na základě dohody přizpůsobit. Kromě pořádání kurzu na

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy:

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy: 1.1.2. PŘÍRODOVĚDA I. ST. ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Pravidla silničního provozu

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Pravidla silničního provozu ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ Pravidla silničního provozu Jméno: ID testu: Os. č. Útvar: Pravidla silničního provozu 1) Tramvaj je pro účely zákona o silničním provozu: 2 b. b) a) motorovým vozidlem ID otázky:

Více

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První pomoc

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První pomoc SEZNAM ANOTACÍ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady DUM Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY. Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov. Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy v Bílé Třemešné

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY. Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov. Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy v Bílé Třemešné ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy v Bílé Třemešné Identifikační údaje Školní plán mobility ZŠ a MŠ Bílá Třemešná Organizace: Adresa: Ředitel školy: Bílá Třemešná 313, 544

Více

INFORMACE. o činnosti BESIP

INFORMACE. o činnosti BESIP INFORMACE o činnosti BESIP 2012 BESIP v roce 2012 oslavil 45. výročí svého vzniku. Jedná se o známou značku, jež bývá tradičně spojena s preventivními programy a aktivitami zaměřenými na všechny skupiny

Více

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji Působnost Policie ČR Územní odbory Karlovarského kraje 2 Preventivní

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Co dělat, jste - li účastník nebo svěděk dopravní nehody:

Co dělat, jste - li účastník nebo svěděk dopravní nehody: Co dělat, jste - li účastník nebo svěděk dopravní nehody: Podle zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích: Zastavte vozidlo v dostatečné vzdálenosti, vypněte zapalování a všechny osoby, které

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, na které je možné se hlásit. Můžete se stát pořádající školou. V takovém případě se spojte s lektorem zvoleného kurzu a dohodněte si s ním termín jeho pořádání.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA První

Více

DODATEK K ŠVP ZV Č. 1

DODATEK K ŠVP ZV Č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O DODATEK K ŠVP ZV Č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání UČÍME SE POZNÁVAT SVĚT Škola: Základní

Více

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Městský úřad Příbor odbor investic a správy majetku náměstí Sigmunda Freuda 19 74258 Příbor Datum: 7. 10. 2014 Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Vážená paní /vážený pane,

Více

ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem

ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský

Více

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 První hlášení na tísňovou linku 155 11:29:20 přijato první volání od řidiče, který projel postiženým místem dálnice Místo dopravní nehody 117,5 km směr Praha Špatné

Více

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO U Č E B N Í O S N O V Y kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO 2 0 0 7 Charakteristika kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

DĚTSKÝ VOZÍK ZA KOLO

DĚTSKÝ VOZÍK ZA KOLO DĚTSKÝ VOZÍK ZA KOLO Návod k obsluze Dětský vozík za kolo vyhovuje požadavkům normy EN 1888:2003. VAROVÁNÍ Prosím dodržujte následující instrukce pro maximální bezpečnost vašeho dítěte. Nedodržení těchto

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích.

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. DOPRAVNÍ VÝCHOVA V 1. A 2. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. Dopravní výchova je v l. a 2. ročníku zaměřena zvláště na praktický nácvik činností vztahujících se k bezpečnému

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

VAROVÁNÍ Prosím dodržujte následující instrukce pro maximální bezpečnost vašeho dítěte.

VAROVÁNÍ Prosím dodržujte následující instrukce pro maximální bezpečnost vašeho dítěte. DĚTSKÝ VOZÍK TJ-9 Návod k obsluze Dětský vozík za kolo vyhovuje požadavkům normy EN 1888:2003. VAROVÁNÍ Prosím dodržujte následující instrukce pro maximální bezpečnost vašeho dítěte. Nedodržení těchto

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Neodkladná resuscitace v dětském věku

Více

KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU

KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU Ing. Tomáš Petr www.petr-projekt.eu Strana 1/19 Obsah 1. Úvod... 3 2. Návrh cyklistických tras... 4 3. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty... 5 3.1 Jednosměrná

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

Soubor testových otázek pro předmět

Soubor testových otázek pro předmět Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost 500460 odd. Výcvik a vzdělávání Tramvaje Soubor testových otázek pro předmět PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU Pro služební potřebu str. 1 1. Křižovatka

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace Simota T. 12.5. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu

Více

Legislativa o provozu jízdních kol vybavených pomocným spalovacím motorem na území ČR.

Legislativa o provozu jízdních kol vybavených pomocným spalovacím motorem na území ČR. Legislativa o provozu jízdních kol vybavených pomocným spalovacím motorem na území ČR. Kdy je třeba řidičský průkaz: a. Při běžném výkonu služby si naši dopravní policisté všimli nabízených motokol. Ačkoliv

Více

HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Anotace: HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Ing. Petra Pydychová1 S otázkou bezpečnosti a plynulosti silničního provozu se setkáváme dnes a denně. K dosažení výše uvedeného by v

Více

Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu

Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu Komentář k významu dopravních značek je převzat z publikace LEITNER, M., LUKÁŠEK, V., KOPECKÝ, Z.: Zákon o provozu na pozemních komunikacích: a předpisy prováděcí

Více

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách Pořadové číslo : 2 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Analýza současného stavu

Více

i-size ECE r 129 Nové homologační nařízení pro dětské zádržné systémy i-size.

i-size ECE r 129 Nové homologační nařízení pro dětské zádržné systémy i-size. i-size ECE r 129 Nové homologační nařízení pro dětské zádržné systémy i-size. BeSafe vítá nové homologační nařízení pro autosedačky. Od 9. července 2013 platí nové nařízení, které stanovuje používání dětských

Více

Sebe-výchova. Výchova. Reflexe. Sebe-reflexe. Sebe-podpora. Podpora

Sebe-výchova. Výchova. Reflexe. Sebe-reflexe. Sebe-podpora. Podpora Výchova Reflexe Podpora Sebe-výchova Sebe-reflexe Sebe-podpora Aktivity hledání rizik Mapovaní cesty Mapování rizikových faktorů, dynoménů Výzkum rizikových zákonitostí Soutěže Rizika, která děti objevují,

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

METODICKÝ LIST. Výklad: Seznámení se se stavebnicí, ukázky jiných projektů a možností stavebnice

METODICKÝ LIST. Výklad: Seznámení se se stavebnicí, ukázky jiných projektů a možností stavebnice METODICKÝ LIST 1. Název výukové aktivity (tématu): Stavba LEGO MINDSTORMS NXT robota pro zavážení barevných LEGO kostek (představujících různé druhy produktů ve výrobě) dále jen nakladač. Tento model navazuje

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí www.val-mez.cz IČO: 00843598 Právní forma : příspěvková organizace Bankovní účet: č. ú. 94-2551680267

Více

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím 36 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím Přehled zásad bezpečnosti práce 1. Při ostření na brusu i bruskách chráníme oči ochrannými brýlemi. 2. Při přenášení a

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy ŘIDIČOVA KNIHOVNA Mezinárodní dopravní předpisy MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ PŘEDPISY Téma se zabývá mezinárodními dopravními předpisy z pohledu bezpečné účasti řidiče v provozu na pozemních komunikacích se zřetelem

Více

Traumatologický plán školy

Traumatologický plán školy Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, info@zsstepankovice.cz www.zsstepankovice.cz Traumatologický plán školy DŮLEŽITÁ

Více

Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu

Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu Vozidla: osobní terénní vozidla s pohonem obou náprav do hmotnosti 3500 kg Kategorie: se dělí na Leštěnky a Speciály. Do jaké kategorie je vozidlo zařazeno, určí hlavní

Více

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.4.2 Přírodověda Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Přírodověda ve 2. vzdělávacím období navazuje na učivo prvouky, toto učivo dále prohlubuje a rozšiřuje.

Více

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě 1. Úvod Tento plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a jedním

Více

Vítejte ve světě viditelnosti 24 hodin denně...

Vítejte ve světě viditelnosti 24 hodin denně... Reflexní materiály Reflexní materiály Reflexní materiály Buďte dobře viditelní! Inovace a vynálezy 3M přinášejí prospěch a ovlivňují mnoho aspektů každodenního života. Na následujících stránkách uvedeme

Více

Test: 10.03.2011 12:11 (číslo 1) B - Žadatel. 1 z 7

Test: 10.03.2011 12:11 (číslo 1) B - Žadatel. 1 z 7 Test: 10.03.2011 12:11 (číslo 1) 1 z 7 1) [2 b.] Vozidlem se pro účely provozu na pozemních komunikacích rozumí: a) Pouze autobus, trolejbus nebo tramvaj. b) Pouze nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Březen 2015 OBSAH Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Úvod... 4 3. Popis lokality... 5 4. Dopravně bezpečnostní

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Lokalizace krizových míst město Český Brod 1 1. Křižovatka ulic Zborovská Krále Jiřího Jana Kouly Problém: Křižovatka U výkupu je příliš rozlehlá a nenutí svým stavebním uspořádáním řidiče

Více

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing.

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR Ing. Eva Simonová Projekt MD č. CG711-081-120 Představení projektu TEMPO 30 Identifikační

Více