ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A DOPRAVNÍ VÝCHOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A DOPRAVNÍ VÝCHOVA V LIBERECKÉM KRAJI"

Transkript

1 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A DOPRAVNÍ VÝCHOVA V LIBERECKÉM KRAJI DOPRAVNÍ VÝCHOVA Metodické materiály pro 6. ročníky základních škol Doplněné pracovními listy 6 CZ.1.07/1.1.00/ Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Realizátorem tohoto projektu je společnost Odyssey Performance Enhancement Network, spol. s r.o. a partnerské základní školy.

2 Obsah 1 Úvod Současná situace ve výuce dopravní bezpečnosti v Libereckém kraji Specifika práce s dětmi na druhém stupni ZŠ (raná adolescence let) Témata pro třídy základních škol Práce lektora a práce se skupinou Metodické listy pro učitele 6. tříd základních škol Vyučovací hodina Bezpečné cestování Vyučovací hodina Chodec je každý z nás Vyučovací hodina Cyklisto, jsi připraven? Vyučovací hodina řešení krizové situace, základy první pomoci Doporučené odkazy:... 15

3 1 Úvod Metodický materiál je určen lektorům ke správné realizaci výuky dopravní bezpečnosti pro ročníky základních škol. Metodický materiál obsahuje pokyny k tomu, jak pracovat s cílovými skupinami a jak co nejlépe využít prezentačních materiálů pro lepší pochopení tématu účastníky seminářů. Materiál obsahuje i samotný výčet výukových a prezentačních pomůcek s odůvodněním jejich vhodnosti použití. 2 Současná situace ve výuce dopravní bezpečnosti v Libereckém kraji Pro pochopení námi navrhovaného rozsahu je zcela zásadní alespoň v krátkosti popsat současnou situaci výuky dopravní bezpečnosti. Do výuky dopravní bezpečnosti se obecně zapojuje celá řada subjektů z veřejného i soukromého sektoru a existuje velké množství projektů řešících tuto výuku jak samostatně při výuce, tak při jiných vzdělávacích aktivitách, v rámci projektové výuky nebo průřezově. Děti ve 4., případně 5. ročnících základních škol, procházejí výukou v rámci systematické dopravní výchovy na příslušném dopravním hřišti. V Libereckém kraji dosahuje účast na této dopravní výchově přes 90 %. Je tedy vhodné na tuto výuku navázat, rozvíjet ji a obohacovat. Další aktivitou, kterou je nutné v tomto ohledu vnímat, je nově vzniklá povinnost jednotlivých škol zařadit dopravní výchovu do Školních vzdělávacích programů. Tato povinnost vznikla teprve pro školní rok 2013/2014 a její rozsah ani účinnost nejsou prozatím známé. Další podpůrnou aktivitou v Libereckém kraji je školení pedagogů v rámci projektu Inovace výuky na příkladu dopravní výchovy, do které jsou někteří pedagogové zapojeni. Zcela zásadní se pak jeví také aktuální vytváření interaktivních učebnic a dalších pomůcek pro výuku dopravní bezpečnosti pro mateřské a základní školy dalšími subjekty, ať již ve spolupráci s Ministerstvem dopravy BESIP, případně v rámci operačních programů, které vyhovují tématům uvedeným v Rámcovém vzdělávacím programu a dopravní výchovu se tak snaží podpořit v co největším rozsahu. Tyto tři zásadní aktivity v Libereckém kraji mohou do jisté míry ovlivnit rozsah výuky v rámci projektu na jednotlivých školách a je více než vhodné postupovat i s ohledem na již běžící projekty a výuku tomu případně přizpůsobit.

4 3 Specifika práce s dětmi na druhém stupni ZŠ (raná adolescence let) V rámci celkového vývoje dochází ke změně způsobu myšlení, dospívající je schopen uvažovat abstraktně, a to i o variantách, které reálně neexistují. Hormonální proměny stimulují změny emočního prožívání, jehož výkyvy mohou upoutávat pozornost a ovlivňovat aktuální hodnocení dospívajícího. Dospívající připouštějí variabilitu různých možností i možnost různorodosti názorů jiných lidí, jiných teorií. Dospívající dovede uvažovat systematičtěji, mění se způsob manipulace s informacemi. Akceptuje více možností, a proto dovede uvažovat o různých způsobech řešení. Tato věková kategorie sice udrží pozornost na dobu delší, ale nesmírně záleží na osobnosti lektora a úvodu každé prezentace. Pokud si lektor nezíská pozornost a přirozený respekt z počátku prezentace, těžko jej získá v době pozdější. Lektor při práci s touto skupinou musí mít na mysli hormonální nerovnováhu žáků a tím i emoční nestabilitu. 4 Témata pro třídy základních škol Komplexní dopravně-bezpečnostní program by měl respektovat následující témata: Chůze po chodníku Znalost základních pravidel pohybu v dopravním prostředí Respekt k ostatním účastníkům provozu (chodci, cyklisté, bruslaři, maminky s kočárky atp.) Ohleduplnost k postiženým osobám a osobám se sníženou pohyblivostí (senioři) Nečekané situace výjezd aut z garáží, pohyb složek IZS atp. Skupinový pohyb v dopravním prostředí, cesta do školy a rizika s tím spojená Chůze v prostoru bez chodníkové úpravy a mimo obec Chůze v protisměru z pohledu jedoucích vozidel a základní pravidla Identifikace vozidel a s nimi spojená rizika Viditelnost a vhodné oblečení Reflexní materiály a jejich fungování (pokusy) Modelování rizikové situace Přecházení silnice Nejbezpečnější místo k přecházení Nebezpečná místa pro přecházení (zatáčky, horizonty) Přechody pro chodce Kolejová doprava a její nebezpečí Okolí školy Odhad vzdálenosti a rychlosti vozidla Oční kontakt s řidičem vozidla, pochopení vnímání řidiče a další Herní prostor Vhodná místa pro hru za různých podmínek viditelnosti a počasí Vhodné vybavení a ochranné prvky Vedlejší cesty, připojení z lesní a polní cesty, připojení z cyklostezky Pravidla vjezdu z vedlejší silnice

5 Pravidla vjezdu z cyklostezky Vnímání rozhledových překážek U nehody, zdravověda Složky IZS Postup jednání v případě nehody Základní ošetření úrazů Základní život zachraňující úkony Auto zádržné systémy a chování ve vozidle Zádržné systémy a jejich vliv v případě nehody Autosedačky a jejich typy a vhodnost použití Správné poutání Řidič a jeho nutnost soustředění Volné předměty ve vozidle Vozidla hromadné dopravy Chování na zastávce Nastupování Za jízdy Převážení zavazadel Vystupování Kolo Základní pravidla a dopravní značky Manévr předjíždění a objíždění překážky Vnímání okolní Rozdíly mezi pohybem na chodníku, pěší zóně, cyklostezce, pásu pro cyklisty, silnici, hřišti a dopravním hřišti Jízda ve skupině Povinná výbava kola, ochranné prvky Cyklistická přilba a její fungování Viditelnost a reflexní materiály

6 5 Práce lektora a práce se skupinou Lektor musí být citlivý a vnímavý pro potřeby účastníků, kterým by měl příznivě naslouchat a akceptovat je takové, jací za ním přicházejí. Zároveň lektor musí věnovat pozornost svým sympatiím a antipatiím k jednotlivým účastníkům, nemělo by se stát, aby stranil jednomu z účastníků a dával mu více prostoru. Tento přístup je nesmírně důležitý pro zachování celistvosti skupiny a nevyvolání rivality. Zde je namístě preference zachování spolupráce ve skupině. Lektor by měl být schopen zajistit příznivou atmosféru pro práci se skupinou, ale zároveň by měl umět určit a udržet hranice mezi jím samotným a účastníky. Svůj projev musí lektor přizpůsobit cílové skupině, se kterou pracuje. Musí se vyjadřovat srozumitelně, jasně a výstižně a po celou dobu prezentace si ověřovat, zda účastníci dostatečně rozumějí řečenému. Preference skupinové prezentace vychází z předpokladu sdílených zkušeností, různých pohledů a názorů na jednotlivá témata. Při skupinové prezentaci je důležitý kontakt se všemi účastníky a zároveň ponechání prostoru pro jejich vyjádření. S každým názorem se dá pracovat, rozvíjet ho a žádný názor nebo postřeh není pro diskuzi nevhodný. Při představení tématu a jeho prezentaci je třeba dbát na to, aby se každý účastník cítil zainteresován do tématu. Ze začátku prezentace je důležité zmapovat např. pomocí herních prostředků dosavadní zkušenosti jednotlivých účastníků, se kterými pak dále můžeme pracovat. Při prezentaci je důležité umožnit účastníkům, aby si nové poznatky a informace mohli vztáhnout ke své vlastní osobě a vlastní situaci. Osvědčuje se dotazování účastníků k tématu, tedy co největší míra jejich zapojení, mající za následek neustálé udržení pozornosti.

7 6 Metodické listy pro učitele 6. tříd základních škol 6.1 Vyučovací hodina Bezpečné cestování Cíl aktivity: Metody výuky: Učební materiál: Návyk správného poutání ve vozidle Pochopení bezpečného chování pasažéra ve vozidle Uvědomění si nebezpečí volných předmětů v automobilu audiovizuální přednáška, simulace, práce s pracovními listy promítací technika/interaktivní tabule, připojení k internetu, osobní automobil (či simulační poutací křeslo s pásy), pracovní list 6B Aktivita 1: K účelu nácviku správného poutání můžeme využít buď vlastní automobil, nebo simulační křeslo a dětem přímo ukázat správné a bezpečné poutání. Při nácviku správného poutání postupujeme jako na obrázcích v záložce Témata Správná jízda a rizika Správné sezení. Na tomto odkazu najdeme příklady poutání se všech pasažérů ve vozidle. Při této aktivitě se tak žáci naučí vlastní zkušeností správným návykům při poutání se v automobilu.. Aktivita 2: Další častou problematikou v českých automobilech jsou volné předměty v autě, neboť vše, co nepřipoutáme, pak při nehodě letí v automobilu a pokud nás daná věc zasáhne, tak při nárazu v rychlosti 50 km/h každý nepřipoutaný předmět působí silou, jakoby vážil 30ti až 50ti násobek své váhy. Je fyzicky nemožné, aby se člověk při nárazu sám udržel, neboť i nepřipoutaný pasažér je volný předmět a může ublížit všem členům posádky. Každý žák si může spočítat, kolik by v případě nárazu v rychlosti 50 km/h vážil. Váha žáka x 50 = váha při nárazu v rychlosti 50 km/h Správně/bezpečně naložený kufr automobilu promítneme žákům z v záložce Témata Správná jízda a rizika Přeprava zavazadel v autě. Důsledky špatně převáženého nákladu v osobním automobilu žáci uvidí v následující aktivitě. Aktivita 3: S žáky pokračujeme v tématu bezpečného poutání se v automobilu. Způsoby poutání sama sebe i předmětů v automobilu demonstrujeme za pomocí výukových videí z webového portálu SILNIČNÍ BEZPEČNOST BEZPEČNĚ V AUTĚ CRASH TEST VIDEA. Za pomocí videí můžeme žákům přiblížit problematiku poutání pokud se připoutám špatně, může to mít fatální následky, pokud se nepřipoutám vůbec, zcela jistě to bude mít fatální následky jak pro mě, tak můžu ohrozit celou posádku v automobilu. Stejné fatální důsledky může mít špatně uložený náklad ve vozidle. Crashtestová videa jsou ve většině spojená s odborným komentářem.

8 Na závěr hodiny rozdáme žákům pracovní listy a věnujeme se straně 6B. Pracovní listy vyplníme dle instrukcí.

9 6.2 Vyučovací hodina Chodec je každý z nás Cíl aktivity: Metody výuky: Učební materiál: Uvědomění si důležitosti vhodného výběru oblečení Pochopení bezpečného pohybu v dopravním prostředí v roli chodce audiovizuální přednáška, simulační hry promítací technika či interaktivní tabule, připojení k internetu, reflexní vesta, tabule a křída/interaktivní tabule Aktivita 1: Uvedeme žáky do tématu diskuzí na téma chodce. Ptáme se žáků, kdo je chodec a kdo například cyklista a proč si to myslíme. Necháme rozvinout diskuzi. Následně na tabuli nadepíšeme dva sloupce jeden bude nadepsán jako cyklista a druhý jako chodec. Necháme žáky, aby vždy řekli jeden typ buď chodce, či cyklisty, a zapsali na tabuli do správného sloupce. Pro příklad typy chodců (běžkař, lyžař, jezdec na in-line bruslích, člověk vedoucí psa, člověk vedoucí kolo, vozíčkář) Pro příklad typy cyklistů (cyklista na kole, cyklista na koloběžce) Teď jsme si srovnali pojmy a víme kdo je cyklista a kdo je chodec. U jednotlivých pojmů, které jsme vypsali na tabuli, se zamyslíme a rozvineme diskuzi, které skupiny se mohou pohybovat na chodníku, které na silnici, jestli po pravé, či po levé straně. Následně si otevřeme webový portál sekci Chodec Bezpečný pohyb přecházení vozovky. Na této stránce máme vyobrazené situace, kdy chodci přecházejí či se jiným způsobem pohybují v dopravním prostředí. S žáky se věnujeme jednotlivým obrázkům tak, jak jdou za sebou, a popisujeme jejich děj. Zároveň se snažíme upozornit na nevhodné chování chodců na obrázku a vysvětlit problém.

10 Aktivita 2: K bezpečnosti chodce neodmyslitelně patří správná volba oblečení. Reflexní materiály totiž zvyšují viditelnost nejen v noci, ale i ve dne (například během zimního období jsou reflexní doplňky nesmírně důležité). Demonstraci důležitosti reflexních materiál si ukážeme na v sekci SILNIČNÍ BEZPEČNOST BEZPEČNĚ V AUTĚ VIDITĚLNOST. Zde vidíme pohled řidiče z auta, jak vidí chodce, kteří nemají reflexní materiál. Umístěním kurzoru na postavy dotyčné osoby oblékneme do reflexních materiálů a vidíme ten rozdíl. Zároveň se nám po kliknutí na postavy zobrazí výukové video o reflexních materiálech.

11 6.3 Vyučovací hodina Cyklisto, jsi připraven? Cíl aktivity: Seznámit žáky s ochrannou funkcí cyklistické přilby Natrénování správně nasazené cyklistické přilby Uvědomění důležitosti povinné výbavy cyklisty Metody výuky: Učební materiál: zkušenostní učení, simulační hry, diskuzní metody, práce s pracovními listy cyklistické kolo (odstrojené bez povinné výbavy), povinná výbava kola, cyklistická přilba, promítací zařízení/interaktivní tabule, připojení k internetu, pracovní list 6A Aktivita 1: S dětmi navážeme komunikaci na téma cyklisty jak takový cyklista vypadá a co by měl mít na sobě. Během komunikace se zastavíme u tématu cyklistické přilby. Diskutujeme na téma, jak by měla být cyklistická přilba správně nasazená a správně připnutá. Dáme žákům cyklistickou přilbu do rukou a necháme je, aby si ji jeden dobrovolník nasadil na hlavu. Následně vezmeme cyklistickou přilbu a jiného dobrovolníka a ukážeme, jak by měla být správně nasazená: cyklistickou přilbu nasadíme tak aby nebyla příliš do čela, ale aby nebyla ani příliš vzadu. Poté bez zapnutí řemínků dotáhneme kolečko na zátylku. V tuto chvíli dobrovolník předkloní hlavu a zatřese s ní cyklistická přilba musí držet na hlavě, i když nejsou řemínky zapnuté. Narovnáme hlavu a zapneme řemínky pod bradou, kde by mělo být místa tak na 2 prsty. Řemínky vedoucí od přilby by se měly setkat pod uchem a pásky by tak mely tvořit písmeno Y. Tímto způsobem je přilba správně nasazená. Správně nasazenou přilbu si mohou žáci prohlédnout na v sekci Vše o přilbách. Tyto obrázky promítneme na promítací technice/interaktivní tabuli. Aby nám přilba vydržela co nejdéle a chránila nám tak život, je důležité o ni správně pečovat. Proto si se žáky promítneme (ve stejné sekci uvedené výše) promítneme péči o cyklistickou přilbu. Následně žákům rozdáme pracovní listy 6A a pracujeme s nimi dle instrukcí.

12 Aktivita 2: Povinnou výbavu máme v nádobě položené vedle kola. Ptáme se žáků, co na kole chybí. Následně dáme žákům povinnou výbavu s úkolem, aby si navzájem pomohli a umístili prvky povinné výbavy na správné místo na kole. Následně společně zkontrolujeme, zdali jsou všechny prvky povinné výbavy na svém místě a povíme si, proč jsou např. odrazky různě barevné. Bezpečné kolo ale není pouze správně vybavené dle pravidel, ale také kolo opečovávané. Pokračujeme tedy s tématem správné péče o kolo. Ptáme se žáků, co a jak je třeba zkontrolovat po zimě před sezónou (funkčnost brzd, utažení šroubů a matic, kontrola řetězu, dofouknutí pneumatik, kontrola hloubky dezénu, výška sedlovky, funkčnost přehazovačky). Vyzveme žáky, aby předvedli praktickou ukázku toho, jak výše uvedené úkony provedou. Praktickou ukázku mají možnost předvést na přistaveném kole. Aktivita 3: Pro bezpečí cyklisty je důležité nejen mít správně vybavené kolo a mít správně nasazenou cyklistickou přilbu, ale zároveň i bezpečné chování na kole v provozu. Vedeme tedy se žáky komunikaci směrem k chování cyklisty. Necháme žáky, aby vymysleli modelové případy, kdy se cyklista nechoval správně, ať už ohrozil sebe nebo ostatní účastníky silničního provozu s upozorněním na to, proč je takové chování nebezpečné. Pokračujeme debatou na téma, proč bychom měli být k sobě ohleduplní, ať už jako řidiči, cyklisté, či chodci.

13 6.4 Vyučovací hodina Řešení krizové situace, základy první pomoci Cíl aktivity: Metody výuky: Učební materiál: Bezpečné chování při průjezdu vozidel s právem přednosti jízdy. Správný postup přivolání záchranné služby. Fixace základů v poskytování první pomoci kardiopulmonální resuscitace (KPR). řízená diskuze, zkušenostní učení figuríny pro nácvik resuscitací (alespoň 2 velikosti dítě cca 10 let, dospělý) Aktivita 1: Během diskuze postupně přejdeme k situaci, když se žák ocitne v krizové situaci. Necháme žáky samotné, ať si vymyslí situaci, ve které je třeba zavolat jakoukoliv složku záchranného systému. V tuto dobu vybereme dva dobrovolníky, kteří se vžijí do role zraněného a jeho zachránce. Dobrovolníci tak vyzkouší hrát scénku volání na tísňovou linku. Ostatní žáci bedlivě sledují postup při záchraně zraněného a v případě, že by se zachovali v danou chvíli jinak, tak se přihlásí a postaví se na místo zachránce, který se stane pozorovatelem. Takto se děti mohu střídat a dojít ke správnému postupu přivolání první pomoci. Na co nezapomenout při telefonátu, když si chci přivolat první pomoc: Představit se Nahlásit co se stalo Kde se to stalo Kolik je zraněných Nikdy nezavěšovat jako první!

14 Aktivita 2: Pod odborným dohledem si žáci vyzkouší nácvik KPR a to na dvou druzích figurín. Jedna z nich je simulace KPR na osobě ve věku cca do10ti let a druhá je figurína simulující dospělou osobu. Ke KPR patří celkový přístup ke zraněnému, který si každý žák vyzkouší. Přístup ke zraněnému: Pokud vidím nehybnou osobu, přistoupím k ní z dálky a zkusím ji nejdříve oslovit, pokud nereaguje, přijdu blíž a zkusím ji oslovit znova. Pokud stále nereaguje, zkusím s ní mírně zatřást. Pak štípnout do ušního lalůčku. Pokud nereaguje, otočím zraněného na záda a zkusím, jestli dýchá tím, že položím ucho nad jeho ústa a sleduji, jestli se zvedá hrudník. Pokud necítím dech ani nevidím, že by se zvedal hrudník, tak dotyčnému zkusím zaklonit hlavu, čímž uvolním dýchací cesty, a moment vyčkám, jestli se sám nerozdýchá. Pokud stále nedýchá, zahájím resuscitaci. Nácvik KPR: Zraněný musí být na tvrdé rovné podložce, ne z kopce ani do kopce. Přikleknu k němu v oblasti ramene a hrudníku z boku. Na rukou propletu prsty, stlačují hrudník v oblasti hrudní kosti na spojnici mezi bradavkami a začnu resuscitovat vahou celého těla v intervalech rytmu písně Rolničky, rolničky, kterou může zpívat celá třída. Takto pokračujeme v resuscitaci v intervalu 30 stlačení hrudníku ku 2 vdechům. Vdechy provádíme se záklonem hlavy zraněného. Tímto způsobem si všichni žáci vyzkouší praktický nácvik KPR. Mohou trénovat samostatně, nebo zkusit KPR ve dvou lidech. Ve dvou lidech KPR vypadá tak, že jeden člověk provádí masáž srdce a druhý člověk umělé dýchání.

15 7 Doporučené odkazy:

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A DOPRAVNÍ VÝCHOVA V LIBERECKÉM KRAJI

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A DOPRAVNÍ VÝCHOVA V LIBERECKÉM KRAJI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A DOPRAVNÍ VÝCHOVA V LIBERECKÉM KRAJI DOPRAVNÍ VÝCHOVA Metodické materiály pro 9. ročníky základních škol Doplněné pracovními listy 9 CZ.1.07/1.1.00/53.0013 Tento projekt je spolufinancován

Více

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A DOPRAVNÍ VÝCHOVA V LIBERECKÉM KRAJI

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A DOPRAVNÍ VÝCHOVA V LIBERECKÉM KRAJI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A DOPRAVNÍ VÝCHOVA V LIBERECKÉM KRAJI DOPRAVNÍ VÝCHOVA Metodické materiály pro 8. ročníky základních škol Doplněné pracovními listy 8 CZ.1.07/1.1.00/53.0013 Tento projekt je spolufinancován

Více

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A DOPRAVNÍ VÝCHOVA V LIBERECKÉM KRAJI

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A DOPRAVNÍ VÝCHOVA V LIBERECKÉM KRAJI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A DOPRAVNÍ VÝCHOVA V LIBERECKÉM KRAJI DOPRAVNÍ VÝCHOVA Metodické materiály pro 1. ročníky základních škol Doplněné pracovními listy 1 CZ.1.07/1.1.00/53.0013 Tento projekt je spolufinancován

Více

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A DOPRAVNÍ VÝCHOVA V LIBERECKÉM KRAJI

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A DOPRAVNÍ VÝCHOVA V LIBERECKÉM KRAJI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A DOPRAVNÍ VÝCHOVA V LIBERECKÉM KRAJI DOPRAVNÍ VÝCHOVA Metodické materiály pro 3. ročníky základních škol Doplněné pracovními listy 3 CZ.1.07/1.1.00/53.0013 Tento projekt je spolufinancován

Více

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A DOPRAVNÍ VÝCHOVA V LIBERECKÉM KRAJI

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A DOPRAVNÍ VÝCHOVA V LIBERECKÉM KRAJI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A DOPRAVNÍ VÝCHOVA V LIBERECKÉM KRAJI DOPRAVNÍ VÝCHOVA Metodické materiály pro 2. ročníky základních škol Doplněné pracovními listy 2 CZ.1.07/1.1.00/53.0013 Tento projekt je spolufinancován

Více

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A DOPRAVNÍ VÝCHOVA V LIBERECKÉM KRAJI

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A DOPRAVNÍ VÝCHOVA V LIBERECKÉM KRAJI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A DOPRAVNÍ VÝCHOVA V LIBERECKÉM KRAJI DOPRAVNÍ VÝCHOVA Metodické materiály pro 5. ročníky základních škol Doplněné pracovními listy 5 CZ.1.07/1.1.00/53.0013 Tento projekt je spolufinancován

Více

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy DOPRAVNÍ VÝCHOVA Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy PLÁN DOPRAVNÍ VÝCHOVY PRO ZŠ LITULTOVICE. Cílem výuky dopravní výchovy na naší škole je naučit žáky bezpečně

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL 1. RESUSCITACE DOSPĚLÉHO ROZHODNI O SPRÁVNÉM POŘADÍ ÚKONŮ: 1. POKUD NEDÝCHÁ, KLEKNU Z BOKU K HRUDNÍKU 2. VOLÁM 155 3. POMÓC, MÁM TU ZRANĚNÉHO, POMÓC 4. HALÓ, PANE, SLYŠÍTE

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE (OŽIVOVÁNÍ) TEST Podpis:..

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE (OŽIVOVÁNÍ) TEST Podpis:.. KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE (OŽIVOVÁNÍ) TEST Podpis:.. 1. Jak poznáš, že člověk je v bezvědomí? 2. Seřaď podle správnosti, jak budeš postupovat u člověka, který je v bezvědomí. A pokud nedýchá, budu resuscitovat

Více

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE URČENO PRO ŽÁKY PRIMY Na materiál dále navazují pracovní listy Správné odpovědi jsou uvedeny v této prezentaci KARDIOPULMONÁRNÍ

Více

Základy první pomoci

Základy první pomoci Základy první pomoci CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz První pomoc Kdo zachránil jeden život, jakoby zachránil celý svět. (Talmud) Poskytnutí první pomoci je základní občanskou

Více

PROGRAMY PRIMÁRNÍ ÚRAZOVÉ PREVENCE VYTVOŘENÉ STUDENTY A JEJICH REALIZACE V PRAXI V AR 2009/2010 V RÁMCI PROJEKTU FRVŠ 885/2009

PROGRAMY PRIMÁRNÍ ÚRAZOVÉ PREVENCE VYTVOŘENÉ STUDENTY A JEJICH REALIZACE V PRAXI V AR 2009/2010 V RÁMCI PROJEKTU FRVŠ 885/2009 PROGRAMY PRIMÁRNÍ ÚRAZOVÉ PREVENCE VYTVOŘENÉ STUDENTY A JEJICH REALIZACE V PRAXI V AR 2009/2010 V RÁMCI PROJEKTU FRVŠ 885/2009 Předmět: Prevence úrazů a otrav u dětí, dospělých a seniorů, ZSF JU Vyučující:

Více

PEXESOVÁ LIGA. Projekt pro žáky I. stupně Základních škol, zaměřený na nácvik chování a řešení dopravních situací dětí na pozemních komunikacích.

PEXESOVÁ LIGA. Projekt pro žáky I. stupně Základních škol, zaměřený na nácvik chování a řešení dopravních situací dětí na pozemních komunikacích. PEXESOVÁ LIGA Projekt pro žáky I. stupně Základních škol, zaměřený na nácvik chování a řešení dopravních situací dětí na pozemních komunikacích. Děti se formou obrázkové hry PE-XE-SO seznámí s některými

Více

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup ZÁŘÍ LISTOPAD Povinnosti účastníka silničního provozu. Uvědomělé respektování pravidel silničního

Více

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ 1. KOLA:

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ 1. KOLA: Seznam otázek dopravní soutěže KOLO 1. Otázka č.1: Jaká pravidla platí pro používání cyklistické přilby? -je povinná pro osoby do 15 let B- není povinná C- je povinná pro osoby v jakémkoliv věku D- je

Více

1. Správně vybavené jízdní kolo Dokresli jízdní kolo na obrázku a nakresli mu i výbavu. Výbavu jízdního kola najdeš v rámečcích.

1. Správně vybavené jízdní kolo Dokresli jízdní kolo na obrázku a nakresli mu i výbavu. Výbavu jízdního kola najdeš v rámečcích. S11A 1. Správně vybavené jízdní kolo Dokresli jízdní kolo na obrázku a nakresli mu i výbavu. Výbavu jízdního kola najdeš v rámečcích. zadní brzdy zvonek zadní odrazka přední brzdy přední odrazka odrazky

Více

Tisková konference viditelnost chodců a cyklistů. plk. Ing. Leoš

Tisková konference viditelnost chodců a cyklistů. plk. Ing. Leoš Tisková konference..0 viditelnost chodců a cyklistů plk. Ing. Leoš Leoš Trž Tržil - ŘSDP PP ČR Počty usmrcených chodců po měsících 0 mes rok/měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Opakování PP KPR u dospělých, KPR s pomocí

Více

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU 1.1.B ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU Umístění Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové

Více

Videoškolení řidičů - referentů. Školení řidičů - referentů

Videoškolení řidičů - referentů. Školení řidičů - referentů Videoškolení řidičů - referentů V tomto videoškolení se zaměříme na: Základní pojmy Povinnosti řidiče Přeprava osob Směr a způsob jízdy Vybrané povinnosti Dopravní nehody Bodový systém Základní pojmy Účastník

Více

Úrazy dětí v dopravě. Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje. plk. Ing. Leoš Tržil

Úrazy dětí v dopravě. Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje. plk. Ing. Leoš Tržil Úrazy dětí v dopravě Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje plk. Ing. Leoš Tržil V letech 1993 2015 zemřelo na českých silnicích celkem 751 dětí nejčastěji umíraly v osobních

Více

Jsou určeny k dalšímu rozvoji činností a schopností žáků. Obsahují fotografie a ilustrace pro lepší navození

Jsou určeny k dalšímu rozvoji činností a schopností žáků. Obsahují fotografie a ilustrace pro lepší navození Pracovní listy Jsou určeny k dalšímu rozvoji činností a schopností žáků. Obsahují fotografie a ilustrace pro lepší navození procvičované situace. Pracovní listy jsou součástí projektu OP VK Dopravní výchova

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ a střední školy ZDRAVOTNICKY KURZ. Martin Čapek. www.odyssea.cz

Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ a střední školy ZDRAVOTNICKY KURZ. Martin Čapek. www.odyssea.cz Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ a střední školy ZDRAVOTNICKY KURZ Martin Čapek www.odyssea.cz OBSAH 2 Zdravotnický kurz... 3 2.1 Obecně o kurzu... 3 2.2 Očekávané výstupy kurzu...

Více

1A Pomoz klukovi na obrázku najít správné oblečení podle toho, jaké je venku zrovna počasí. Spoj jednotlivé druhy oblečení se symboly počasí, do kterého je nejvhodnější a pověz proč. Mysli na to, že se

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

DOPRAVNÍ VÝCHOVA - TESTOVÉ OTÁZKY II

DOPRAVNÍ VÝCHOVA - TESTOVÉ OTÁZKY II DOPRAVNÍ VÝCHOVA - TESTOVÉ OTÁZKY II 1) Cyklista odbočující vlevo, musí dát přednost v jízdě a) všem vozidlům jedoucím v obou směrech b) jen protijedoucím tramvajím a motorovým vozidlům c) všem protijedoucím

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace VY_32_INOVACE_11_ZDV2_17 Zdravověda První pomoc zástava srdeční činnosti Prezentace a pracovní list v programu PowerPoint Žáci

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích.

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 3. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. Učivo dopravní výchovy ve 3. ročníku především navazuje, rozšiřuje a prohlubuje znalosti z předchozích ročníků. Seznamuje

Více

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_ DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_ DOPRAVNÍ VÝCHOVA Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_ DOPRAVNÍ VÝCHOVA Dopravní výchova Bezpečnost silničního provozu Cíl: - získání vědomostí, dovedností a návyků v oblasti bezpečného chování v silničním provozu

Více

II. znalostní test zaměřený na dopravní výchovu a bezpečnost v dopravě

II. znalostní test zaměřený na dopravní výchovu a bezpečnost v dopravě II. znalostní test zaměřený na dopravní výchovu a bezpečnost v dopravě SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ 1) Na koloběžce a bruslích a) jsem cyklista, můžu jezdit jedině po silnici, na chodník nesmím, b) jsem chodec, můžu

Více

Základní škola, U Lesa 713, Karviná Ráj

Základní škola, U Lesa 713, Karviná Ráj Základní škola, U Lesa 713, Karviná Ráj Dopravní výchova vzdělávací koncepce do roku 2020 Zpracovala: Mgr. Natálie Műllerová Obsah 1. Vymezení problematiky dopravní výchovy charakteristika, cíle 2. Východiska,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Nemocní Předmět Zdravověda Téma / kapitola

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Kardiopulmonální resuscitace KPR K Kardio = srdce nahrazení srdeční funkce krevní oběh - nepřímá srdeční masáž

Více

Nový školní rok začíná

Nový školní rok začíná Nový školní rok začíná Začátek nového školního roku Zdeněk Žák Ministerstvo dopravy Roman Budský BESIP Začátek ateaateatad nového školního roku www.ibesip.cz www.facebook.com/ibesip www.youtube.com/ibesip

Více

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: Ročník: 5. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Jak se chodí po silnici

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: Ročník: 5. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Jak se chodí po silnici VY_12_INOVACE_1JON32 Autor: Mgr. Radmila Jonešová Datum: 9. 4. 2013 Ročník: 5. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Rozvoj čtenářské gramotnosti Dopravní výchova Podstatná jména Anotace:

Více

Výchova ke zdraví BESIP

Výchova ke zdraví BESIP VY III/2 INOVACE 63 Tělesná výchova Výchova ke zdraví BESIP Autor DUM Mgr. Jarmila Kesnerová, s využitím publikace Dopravní výchova pro 4. a 5. ročník ZŠ Datum (období) vzniku DUM Ročník a typ školy ŠVP

Více

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 27. 4. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Dopravní značky výstražné

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 27. 4. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Dopravní značky výstražné VY_12_INOVACE_1JON09 Autor: Mgr. Radmila Jonešová Datum: 27. 4. 2012 Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Rozvoj čtenářské gramotnosti Dopravní výchova Dopravní značky

Více

Honzík začíná v cykloškolce

Honzík začíná v cykloškolce Jízda na kole je skvělý způsob, jak protáhnout celé tělo. Honzík začíná v cykloškolce To jsem si dal, pomyslel si Honzík, když zasedl do školní lavice. Ve třídě totiž seděli samí malí špunti a Honzík byl

Více

ALARM TEST PRO CYKLISTY

ALARM TEST PRO CYKLISTY ALARM TEST PRO CYKLISTY Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová Spoluřešitelé:

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Úvod do první pomoci. Zásady poskytování

Více

Cílem výuky je osvojit si tematiku dopravní výchovy v rozsahu přiměřeném věku, zkušenostem a schopnostem žáků.

Cílem výuky je osvojit si tematiku dopravní výchovy v rozsahu přiměřeném věku, zkušenostem a schopnostem žáků. Příloha č. 3 3.9 Zařazení tematiky Dopravní výchovy do výuky Cílem výuky je osvojit si tematiku dopravní výchovy v rozsahu přiměřeném věku, zkušenostem a schopnostem žáků. Tematika se zařazuje v rámci

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty.

PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty. PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty. 1. Cyklista před přechodem pro chodce je povinen a) umožnit chodci, který je na přechodu nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky

Více

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí: B-28082006-113149-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: B 1 z 7 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Na všech pozemních komunikacích a též na polích, loukách a v lesích. b) Jen

Více

Policejní prezidium ČR Oddělení tisku a prevence. Nehodovost cyklistů

Policejní prezidium ČR Oddělení tisku a prevence. Nehodovost cyklistů Policejní prezidium ČR Oddělení tisku a prevence Rok 214 zavinění dopravní nehody Viník, zavinění nehody rok 214 v porovnání s 213 Počet nehod rozdíl Počet usmrcených rozdíl Počet těžce zraněných rozdíl

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY

CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY 60% 3.1.1.A Technické parametry Umístění dle potřeby Rozměr délka 10 m, šířka 3 m, Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní

Více

VÝCHOVA K BEZPEČÍ V UČITELSKÉ PRAXI

VÝCHOVA K BEZPEČÍ V UČITELSKÉ PRAXI VÝCHOVA K BEZPEČÍ V UČITELSKÉ PRAXI OBSAH PREZENTACE Představení školy Záměr projektu Projekt Bezpečná škola na I. stupni ZŠ Aktivity na II. stupni ZŠ Proč se do projektu zapojit ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN

Více

Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze. 4.1 1. varianta - Stabilizace tonoucího na pásu... 3. 4.2.1 cvičení na suchu...

Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze. 4.1 1. varianta - Stabilizace tonoucího na pásu... 3. 4.2.1 cvičení na suchu... Využití záchranného pásu při osobním zásahu jako součást výuky v kvalifikačních kurzech Vodní záchranné služby Českého červeného kříže. Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze 22. září

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Bezpečnost na místní úrovni

Bezpečnost na místní úrovni Bezpečnost na místní úrovni Regionservis III. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje, 5. dubna 2007 pro život na silnici. Společně. CZ-usmrcení 24h 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1995

Více

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619;účet: 4438771/0100

Více

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem BOZP První pomoc První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP První pomoc (1/7) Působení el. proudu

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ Výchova ke zdraví 6-9. ročník III2-11-04 První pomoc První pomoc Základní test Mgr. Vilém Nejezchleb 155, 112 Obecné informace 1. Nejúčinnější prevence poranění hlavy při

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, na které je možné se hlásit. Můžete se stát pořádající školou. V takovém případě se spojte s lektorem zvoleného kurzu a dohodněte si s ním termín jeho pořádání.

Více

Příloha č. 1 - Obrázky. Kardiopulmonální resuscitace. Zdroj: Koster, Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí

Příloha č. 1 - Obrázky. Kardiopulmonální resuscitace. Zdroj: Koster, Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí Příloha č. 1 - Obrázky Kardiopulmonální resuscitace Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí Obrázek 2: Uvolnění dýchacích cest Obrázek 3: Kontrola dýchání Obrázek 4: Umístění rukou při nepřímé

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15360NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

3. cvičení. příklady základní pojmy charakteristika atributy obytných zón provozní podmínky principy návrhu

3. cvičení. příklady základní pojmy charakteristika atributy obytných zón provozní podmínky principy návrhu Obytné zóny 3. cvičení příklady základní pojmy charakteristika atributy obytných zón provozní podmínky principy návrhu Příklady obytných zón!? Příklady obytných zón!? Příklady obytných zón!? Základní pojmy

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách Pořadové číslo : 2 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Analýza současného stavu

Více

Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie. Bezpečná cesta do školy Vývoj dopravní nehodovosti s účastí dítěte v ČR

Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie. Bezpečná cesta do školy Vývoj dopravní nehodovosti s účastí dítěte v ČR Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie Bezpečná cesta do školy Vývoj dopravní nehodovosti s účastí dítěte v ČR plk. Ing. Tomáš LERCH Index - rok 2006 = 100 % Následky dopravních nehod

Více

přechod pro chodce Jiří Tesař Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Česká společnost pro osvětlování

přechod pro chodce Jiří Tesař Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Česká společnost pro osvětlování Noční přechod pro chodce z pohledu řidiče. Jiří Tesař Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Česká společnost pro osvětlování Co je vlastně přechod pro chodce Přechod pro chodce je místo na pozemní

Více

Mapa projektu Na zelenou Výsledek dotazníkového šetření u těchto oslovených respondentů: děti ze základní a mateřské školy, jejich rodiče, občané obce Veliš, pedagogičtí pracovníci základní a mateřské

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, které je možné si přes uvedený kontakt objednat pro vaši školu. Obsah i časový rozsah kurzů je možné na základě dohody přizpůsobit. Kromě pořádání kurzu na

Více

Letovice. Silnice I/43, II/365 a III/3744 Okružní křižovatka a přilehlé úseky. I/43 směr Svitavy

Letovice. Silnice I/43, II/365 a III/3744 Okružní křižovatka a přilehlé úseky. I/43 směr Svitavy Silnice I/43, II/365 a III/3744 Okružní křižovatka a přilehlé úseky okružní křižovatka + upravený úsek I/43 směr Svitavy I/43 směr Brno Letovice 1. Celková situace Sledovaná čtyřramenná okružní křižovatka

Více

Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů a otrav u dětí a dospívajících

Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů a otrav u dětí a dospívajících Pořadové číslo: 6. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů a otrav u dětí a dospívajících 1. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Úvod do problematiky

Více

MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ

MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ UMÍSTĚNÍ OSTRŮVKU A ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍ ŠÍŘKY VOZOVKY 60% 2.2.1.A UMÍSTĚNÍ OSTRŮVKU A ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍ ŠÍŘKY VOZOVKY 60% Umístění Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA DOPRAVNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA DOPRAVNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA DOPRAVNÍ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE ZE STATISTIKY Znalosti pravidel silničního provozu žáků páté až deváté třídy 1. ZŠ Podbořany Skupina: 2 38 Ak. rok: 2011/2012 Autoři: Ladislav

Více

Výzkum dopravní bezpečnosti

Výzkum dopravní bezpečnosti Výzkum dopravní bezpečnosti Ing: Karel Mulač Škoda Auto, TK/25 14.1.2011 Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Více

Dopravní značky 4. část

Dopravní značky 4. část Dopravní značky 4. část Příkazové značky (1) Příkazové značky jsou a) "Kruhový objezd" (č. C 1), která přikazuje jízdu po křižovatce s kruhovým objezdem ve směru šipek na značce zobrazených; značka je

Více

Závěrečná zpráva z programu primární prevence - první pomoc -

Závěrečná zpráva z programu primární prevence - první pomoc - Závěrečná zpráva z programu primární prevence - první pomoc - ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA Pražská 168, 251 67 Pyšely Školní rok 2016/2017 Realizátor projektu: Cesta integrace, o. p. s. PRVNÍ POMOC 1.

Více

5) [2 b.] Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd?

5) [2 b.] Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd? D_E-28082006-115924-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: D+E 1 z 7 1) [2 b.] Dát přednost v jízdě znamená: a) Povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníkovi provozu na pozemních komunikacích nijak

Více

Přednost na kruhových objezdech: vozidla vstupující na kruhový objezd musí dát přednost v jízdě vozidlům, která se na něm již pohybují.

Přednost na kruhových objezdech: vozidla vstupující na kruhový objezd musí dát přednost v jízdě vozidlům, která se na něm již pohybují. MOLDÁVIE Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích Jízda na pravé straně, předjíždění po levé straně. Předjíždění a míjení Všechna vozidla musí být předjížděna výhradně po levé straně vozovky,

Více

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 11. 5. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Dopravní značky informativní

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 11. 5. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Dopravní značky informativní VY_12_INOVACE_1JON13 Autor: Mgr. Radmila Jonešová Datum: 11. 5. 2012 Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Rozvoj čtenářské gramotnosti Dopravní výchova Dopravní značky

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Základní pojmy z pravidel silničního provozu Dotazník. Příloha č. 4

SEZNAM PŘÍLOH. Základní pojmy z pravidel silničního provozu Dotazník. Příloha č. 4 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Základní pojmy z pravidel silničního provozu Dotazník Doplňující dotazník k cyklovýletům na Praze-západ Informační leták pro rodiče Příloha

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První pomoc

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První pomoc SEZNAM ANOTACÍ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady DUM Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První

Více

18. NOVÁ TÉMATA VE VÝUCE, POVINNĚ ZAČLENĚNÁ DO ŠVP OD ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

18. NOVÁ TÉMATA VE VÝUCE, POVINNĚ ZAČLENĚNÁ DO ŠVP OD ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 18. NOVÁ TÉMATA VE VÝUCE, POVINNĚ ZAČLENĚNÁ DO ŠVP OD ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Výuka na ZŠ by měla směřovat k všestranné přípravě žáka pro budoucí život. Proto nelze chápat a vyučovat jednotlivé předměty

Více

LOTYŠSKO Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích

LOTYŠSKO Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích LOTYŠSKO Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích V Lotyšsku se jezdí vpravo. Předjíždění a míjení Předpisy jsou v souladu s Úmluvou o silničním provozu z roku 1968. Většina lotyšských komunikací

Více

Dopravní výchova - metody a formy práce, zážitková pedagogika, projektové vyučování. Vzdělávací program v oblasti dopravní výchovy

Dopravní výchova - metody a formy práce, zážitková pedagogika, projektové vyučování. Vzdělávací program v oblasti dopravní výchovy Vzdělávání a podpora ZŠ v oblasti zdravého životního stylu a dopravní výchovy Dopravní výchova - metody a formy práce, zážitková pedagogika, projektové vyučování Vzdělávací program v oblasti dopravní výchovy

Více

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Praktické zkušenosti zvyšování bezpečnost dopravy v obcích Ing. Eva Simonová Centrum dopravního výzkumu Veřejno-výzkumná

Více

Podklady k výuce témat dopravní výchovy v základních školách. 1. Vymezení problematiky dopravní výchovy charakteristika, cíle

Podklady k výuce témat dopravní výchovy v základních školách. 1. Vymezení problematiky dopravní výchovy charakteristika, cíle Podklady k výuce témat dopravní výchovy v základních školách Obsah 1. Vymezení problematiky dopravní výchovy charakteristika, cíle (s. 1) 2. Východiska, vazba na strategické dokumenty (s. 2) 3. Návrh na

Více

A ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: A 1 z 7. 1) [2 b.] Provozovatel vozidla je:

A ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: A 1 z 7. 1) [2 b.] Provozovatel vozidla je: A-28082006-113010-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: A 1 z 7 1) [2 b.] Provozovatel vozidla je: a) Každá fyzická osoba, která je držitelem řidičského oprávnění. b) Vlastník vozidla nebo jiná fyzická nebo

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

PŘECHODY PRO CHODCE UMÍSTĚNÍ OSTRŮVKU A JEDNOSTRANNÉ ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY

PŘECHODY PRO CHODCE UMÍSTĚNÍ OSTRŮVKU A JEDNOSTRANNÉ ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY UMÍSTĚNÍ OSTRŮVKU A JEDNOSTRANNÉ ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY 60% 2.1.1.A UMÍSTĚNÍ OSTRŮVKU A JEDNOSTRANNÉ ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY Umístění Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Zkušenosti zvyšující bezpečnost dopravy v obcích Ing. Radim Striegler VLIV UTVÁŘENÍ KOMUNIKACE NA BEZPEČNOST

Více

Dopravní značky 10. část

Dopravní značky 10. část Dopravní značky 10. část SPECIÁLNÍ OZNAČENÍ VOZIDEL A OSOB (1) Speciální označení vozidel jsou a) "Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou" (č. O 1), O1 67

Více

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 16. 5. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Vodorovné dopravní značky

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 16. 5. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Vodorovné dopravní značky VY_12_INOVACE_1JON14 Autor: Mgr. Radmila Jonešová Datum: 16. 5. 2012 Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Rozvoj čtenářské gramotnosti Dopravní výchova Dopravní značky

Více

5) [2 b.] Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd?

5) [2 b.] Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd? Test: 05.06.2013 08:21 (číslo 1) 1 z 7 1) [2 b.] "Nemotorové vozidlo" je: a) vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo. b) pouze potahové

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 3 hodiny Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 3 hodiny Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem a nedostatkům vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště

Více

Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová témata. Jiné. Kompetence k učení vyhledává informace samostatně pozoruje. učivo je námětem rozhovoru

Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová témata. Jiné. Kompetence k učení vyhledává informace samostatně pozoruje. učivo je námětem rozhovoru Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Český jazyk Klíčové Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová k učení k řešení sociální pracovní Žák vyznačí na

Více

Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina

Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina Vysočina Education Ing. Milena Dolejská Projektový manažer Tel: 733 632 908 E-mail: dolejska@vys-edu.cz Milan Stejskal Krajský koordinátor BESIP pro Kraj Vysočina Tel: 732 520 345 E-mail: besip-kv@cspsd.cz

Více

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení.

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Cyklista a chodec Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Jak se chovat na pozemních komunikacích? 1.Cyklista i chodec se musí

Více

9.1.2015 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

9.1.2015 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 CELKOVÉ NÁSLEDKY DOPRAVNÍCH NEHOD CELKEM DN USMRCENO TĚŽCE ZRANĚNO LEHCE ZRANĚNO HMOTNÁ ŠKODA (*100 Kč) ALKOHOL (u viníka DN) OPL (u viníka

Více

Aktivity BESIP v roce 2008. Mgr. Zuzana Ambrožová Vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy

Aktivity BESIP v roce 2008. Mgr. Zuzana Ambrožová Vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy Aktivity BESIP v roce 2008 Mgr. Zuzana Ambrožová Vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy Priority oddělení BESIP pro rok 2008 Mladí řidiči Alkohol za volantem u mladých řidičů Motocyklisté

Více