Souhrnná závěrečná zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnná závěrečná zpráva"

Transkript

1 Souhrnná závěrečná zpráva o činnosti Koordinačního týmu BESIP v ČR za rok 2012 V Praze dne 30. ledna 2013 Na základě podkladů krajských koordinátorů vypracoval: Milan Vaníček, koordinátor BESIP pro ČR Za pověřeného schválil: Mgr. Dalibor Sadovský, ředitel organizace V Praze dne.. podpis. Za zadavatele: Schválili a převzali: Bc. Roman Budský BA (HONS)vedoucí oddělení BESIP - MD V Praze dne.. podpis.

2 Obsah: Úvod Nehodovost v České republice Nehodovost v krajích v roce 2012 Nehody v krajích podle závažnosti Kalendář akcí v krajích v roce 2012 Hodnocení Týmu BESIP v roce 2012 Stručné hodnocení aktivit podle krajů Mediální činnost krajských koordinátorů Dopravní výchova Účast žáků 4. tříd na dopravní výchově Úspěšnost při zkouškách na průkaz cyklisty Stručné hodnocení dopravní výchovy podle krajů Dopravní soutěž mladých cyklistů Stručné hodnocení DSMC podle krajů Semináře a Aktivy BESIP Stručné hodnocení Aktivů BESIP podle krajů Výkaz o kontrolní činnosti dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích Závěr, náměty a doporučení pro další činnost Seznam použitých zkratek Přílohy: Příloha č. 1: Vyúčtování rozpočtu za rok Příloha č. 2: CD se závěrečnými zprávami o činnosti jednotlivých krajských koordinátorů BESIP za rok 2012, přehled kontrolních činností, plány činností KK na rok 2013, Souhrnná zpráva o činnosti Koordinačního týmu BESIP za rok

3 Úvod Česká republika se svojí rozlohou km2 (údaj k ) řadí k menším státům Evropy. Svojí polohou, ale patří k těm nejvýznamnějším. Je průsečíkem a spojnicí tras ze západu na východ a ze severu na jih. Této poloze odpovídá i hustota silniční sítě 0,7 km na 1 km 2, což řadí Českou republiku na jedno z předních míst v Evropě. Kraj Dálnice Rychlostní Silnice I. Silnice II. Silnice III. Celkem silnice třídy třídy třídy Hl. m. Praha 10,6 33,6 9,4 29,6 0 Středočeský 194,2 152,1 662, , , ,6 Jihočeský 15,4 6,7 651, , , ,5 Plzeňský 109,2 424, , , ,7 Karlovarský 39,9 196,7 459, , ,1 Ústecký 52,6 12,3 479,0 898, , ,7 Liberecký 22,2 311,4 487, , ,6 Královéhradecký 16,8 444,2 892, , ,9 Pardubický 8,8 3,1 453,6 912, , ,0 Vysočina 92,5 427, , , ,4 Jihomoravský 134,5 25,8 422, , , ,7 Olomoucký 36,2 90,5 342,9 923, , ,0 Zlínský 16,6 16,4 342,2 512, , ,3 Moravskoslezský 59,5 33,3 643,7 822, , ,3 Celkem 751,29 435, , , , ,7 Tabulka č. 1: Délka silniční sítě v ČR v km Zdroj: ŘSD k 1/7/ III. třída II. třída I. třída Rychlostní silnice Dálnice Graf č 1. : Délka silniční sítě v ČR dle krajů v roce K ar lo va rs ký H l.m.p ra ha Zl ín sk ý Li be re ck ý Ú st ec K rá ký lo ve hr ad ec ký Pa rd ub ic ký O lo m ou M ck or ý av sk os le zs ký Vy so či na Ji ho m or av sk ý Pl ze ňs ký St ře do če sk ý Ji ho če sk ý 0

4 Km na silnic na 100Km ,11 60,94 61,97 62,23 63,27 67,91 69,17 75,03 76,60 78,67 79,30 79,64 87, ,83 0 Graf č 2. : Hustota silniční sítě v ČR podle krajů (km silnic na 100 km2) v roce 2012 Zdroj: ŘSD 4 70,79

5 1.1 Nehodovost v ČR v roce 2012 V roce 2012 zaznamenala Policie ČR dopravních nehod. I přes nárůst počtu DN o 6 267, to je 8,3 % je toto 4. nejnižší počet od roku Nárůst byl ještě zaznamenán i u počtu těžce zraněných. Naopak pokles je zaznamenán v počtu usmrcených a v počtu lehce zraněných. Tato číslo mohlo ovlivnit několik významných faktorů. Je to především stav komunikací, povětrnostní vlivy, (v únoru tuhé mrazy, řidiči moc nevyjížděli, i přesto došlo k většímu počtu DN, ale s menšími následky) stav vozového parku a v neposlední řadě i povinnost oznamovat DN až od Kč (v případě, že je DN bez zranění). Událost Počet nehod Usmrceno Těžce zraněno Lehce zraněno Hmotné škody Počet Rozdíl proti roku 2011 (+/-) ,42 mil 247,3 mil Tabulka č. 2: Základní ukazatele nehodovosti v ČR v roce 2012 Zdroj: PČR Rozdíl proti roku 2011 (+/-) v % 8,3-3,7 0,3-3,4 5,3 Oproti roku 2011 sice došlo k nárůstu DN, ale při dopravních nehodách zemřelo o 26 osob méně než v roce Počet usmrcených osob v důsledku DN má stále klesající tendenci. Bohužel za poslední dva roky narostl počet těžce zraněných o 9,3 % (v roce 2011 to byl nárůst o 9 % oproti roku 2010 a v roce 2012 o 0,3 % oproti roku 2011). Příčinou toho může být rychlá a účinná první pomoc a kvalitní traumacentra. Otázkou potom zůstává, s jakou kvalitou života pacient odchází a zda přežije více jak 24 hodin po DN. O počtu zemřelých nad 24 hodin, kde příčinou byla DN, vypovídají statistiky pojišťoven. Hlavní příčina DN Nesprávný způsob jízdy Nepřiměřená rychlost Nedání přednosti Předjíždění Počet Rozdíl proti roku 2011 (+/-) Tabulka č. 3: Nejčastější příčiny DN Zdroj: PČR Rozdíl proti roku 2011 (+/-) v % 6,4 8,2 6,2-2,7 Nejčastější příčinou DN, jak vyplývá z tabulky č. 3 je nesprávný způsob jízdy, dále pak nepřiměřená rychlost, nedání přednosti a nesprávné předjíždění. V letošním roce bude proto nutné se na tyto příčiny více zaměřit v kampaních a více je komunikovat v kampaních. 5

6 Hlavní příčiny DN Nepřiměřená rychlost Nesprávné předjíždění Nedání přednosti v jízdě Nesprávný způsob jízdy Graf č 3. :Hlavní příčiny dopravních nehod Zdroj: PČR 6

7 2. Nehodovost v jednotlivých krajích V tabulce č. 4 je celkový přehled o počtu DN a jejich následcích v jednotlivých krajích. I přes celkový nárůst počtu DN celorepublikově ( , viz tab. č. 2), je ve většině krajů zaznamenán pokles zemřelých v důsledku DN. Kraj Počet DN Hl. m. Praha Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Kraj Vysočina Zlínský Počet usmrcených 2012 Rozdíl Rozdíl oproti oproti 2011+/ v % , , , , , , , , , , ,4 Počet těžce zraněných 2012 Rozdíl Rozdíl oproti oproti 2011+/ v % , , , , , , , , ,7 Počet lehce zraněných 2012 Rozdíl Rozdíl oproti oproti /v% , , , , , , , , , , , , , ,14 Tabulka č. 4: Počet dopravních nehod a jejich následků v jednotlivých krajích v roce 2012 Kraj Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Ústecký Jihočeský Liberecký Hl. m. Praha Karlovarský Středočeský Plzeňský Královéhradecký Jihomoravský Vysočina Zlínský Celkem Počet nehod (2012) Rozdíl proti roku 2011 (+/-) Rozdíl proti roku 2011 (+/ -) v % Tabulka č. 5: Počet dopravních nehod, porovnání s r ,9 3,1 4,0 6,0 6,4 6,6 6,7-7,1 7,1 11,1 11,4 12,3 26,9 50,2 8,5

8 V tabulce č. 5 je uveden přehled DN v porovnání s rokem Ve všech krajích, kromě Karlovarského je nárůst počtu DN. Největší absolutní nárůst je v hl. m. Praze, následují kraje Zlínský, Jihomoravský, Středočeský a Kraj Vysočina. Největší relativní nárůst je ve Zlínském kraji, kde se zvýšil počet DN o 50,2 %, dále následuje Kraj Vysočina (26,9 %) a Jihomoravský (12,3 %). Procentuálně je změna je znázorněna v grafu č. 4. Graf č 4.: Změny počtu nehod v ČR dle krajů (2011/2012) 8

9 2.1 Dopravní nehody dle závažnosti Nejsledovanějším a také nejvýznamnějším srovnávacím ukazatelem je počet usmrcených osob při dopravních nehodách. I přestože došlo k poklesu zemřelých při DN absolutně o 26 osob, je v některých krajích značný nárůst. Největší nárůst je ve Středočeském kraji, kde při DN zahynulo celkem 110 osob, to je o 13 více jak v roce 2011, což představuje nárůst 13,4 %. Nárůst obětí DN oproti roku 2011 je zaznamenán také v Plzeňském kraji o 7 osob (15,6 %), v Kraji Vysočina o 6 osob (18,2 %), Jihočeském a Ústeckém kraji Naproti tomu stojí Jihomoravský kraj, kde je největší absolutní pokles a to o 17 osob. Největší relativní pokles obětí DN je v Karlovarském kraji -47,6 %, což je -10 osob. Celkový přehled o změnách v počtu zemřelých oproti roku 2011 znázorňuje graf č. 5. Graf č. 5: Změny počtu zemřelých v ČR dle krajů (2011/2012) Provedeme-li porovnání krajů i v dalších ukazatelích týkajících se závažných následků dopravních nehod, tedy vedle počtu usmrcených i těžce a lehce zraněných, je složité mezi jednotlivými kraji nalézt shodnost trendu. Pouze Karlovarský kraj vykazuje v loňském roce jak nejmenší počet zemřelých, tak nejmenší počet těžce zraněných a lehce zraněných osob. To je dáno rozlohou kraje, a z toho vyplývajícího nejnižšího počtu DN na území kraje. U ostatních krajů je složité nalézt shodnost trendu. Porovnání je v grafu č. 6, resp. v grafu č. 7 9

10 Graf č. 6: Změny počtu těžce zraněných v ČR dle krajů (2011/2012) Graf č. 7: Změny počtu lehce zraněných v ČR dle krajů (2011/2012) 10

11 Porovnáme-li kraje z pohledu délky silniční sítě (měřeno jako součet dálnic, rychlostních silnic a silnic I. až III. třídy dle dat ŘSD vyjma Hl. m. Prahy), tak nejlepší hodnoty vykazuje Karlovarský kraj. Toto je dáno nízkým počtem usmrcených. Příznivě vychází poměr počtu zemřelých osob při DN k délce všech komunikací je také v Kraji Vysočina, dále Plzeňském a Libereckém kraji. Graf č. 8: Počet usmrcených při dopravních nehodách na 100 km silnic v ČR dle krajů Na druhém konci je Moravskoslezský kraj, který je s celkovou délkou komunikací ve druhé polovině krajů, ale s počtem zemřelých se řadí na třetí místo Středočeský a Jihočeský kraj. Oba poslední kraje mají jednu z nejdelších silničních sítí, ale také největší počet usmrcených. Specifická je situace v Praze, kde je naprosto odlišná struktura silniční sítě (chybí silnice III. třídy a podíl hlavních silnic je minimální) a Praha není součástí přehledu, byť se v grafu č. 8 objevuje, neboť porovnání by bylo neobjektivní. Dalším hodnoceným ukazatelem je počet usmrcených osob na počet obyvatel příslušného kraje. Tento ukazatel patří mezi nejužívanější, což je dáno i dostupností dat a je tedy často využíván pro mezinárodní srovnávání. Hodnoty tohoto ukazatele (tedy počet usmrcených osob při DN na obyvatel) vyjadřují míru rizika obyvatel žijících v daném regionu, kde mohou být usmrceni při dopravní nehodě. Tato hodnota však výrazně klesá při rozdílné míře vyspělosti, resp. motorizace jednotlivých zemí. V případě krajů ČR je z pohledu motorizace možné pokládat jednotlivé kraje jako srovnatelné. 11

12 Jak vyplývá z grafu č. 9 poměr počtu usmrcených osob při DN na počet obyvatel je nepříznivější v Praze, dále v Karlovarském, Jihomoravském a Zlínském kraji. Naopak nejhorší situace je v Jihočeském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji. Meziročně došlo k poklesu usmrcených osob při DN na tis. obyvatel proti roku 2011 ve většině krajů. Nejlepších hodnot dosahují Karlovarský, Jihomoravský a Zlínský kraj. Naopak k nárůstu došlo v Plzeňském kraji, Kraji Vysočina a Středočeském kraji Graf č. 9: Počet usmrcených při dopravních nehodách na obyvatel dle krajů v roce

13 3. Kalendář akcí v kraji za rok 2011 V této části souhrnné zprávy je vyhodnocena účast koordinačního týmu na akcích, kde bylo možné prezentovat bezpečnost silničního provozu. Uvedeny jsou akce, kterých se krajští koordinátoři BESIP buď aktivně účastnili, nebo se podíleli na jejich přípravě a organizaci. Mnoho dalších akcí bylo podpořeno materiálně, především reflexními prvky. Souhrn je zpracován na základě Závěrečných zpráv krajských koordinátorů za rok Akce jsou rozděleny podle převažujícího charakteru, tzn. akce pro děti, akce pro řidiče, pro veřejnost atd. V roce 2012 vykazuje opět nejvyšší počet akcí Liberecký kraj a to i díky tomu, že kraj má vlastní Tým Silniční bezpečnosti, který sám organizuje mnoho akcí, kterých se zúčastňuje i krajský koordinátor pro Liberecký kraj. Na druhém pólu je Karlovarský kraj, ale to je dáno rozlohou a počtem obyvatelstva. Z grafu č. 9 lze sledovat zaměření akcí v jednotlivých krajích. Po výměně krajského koordinátora došlo ke zlepšení a zvýšení aktivity došlo ve Středočeském kraji. Jinak je počet akcí ve všech krajích přibližně stejný a odlišnosti jsou dány rozlohou jednotlivých krajů, počtem obyvatelstva a také aktivitou dalších složek podílejících se na prevenci v oblasti bezpečnosti silničního provozu organizovat různé akce. Přehled a složení akcí viz graf 10. Bohužel tak jako v roce 2011, tak i v loňském roce je ve většině krajů absence kurzů bezpečné jízdy a škol bezpečné jízdy. Toto je dáno místními podmínkami, kdy, v regionu není žádný autodrom, polygon nebo kluzná plocha, kde by se tyto akce daly pod dohledem zkušených instruktorů pořádat. Na tyto aktivity se budeme chtít v letošním roce více zaměřit i vzhledem k velkému počtu DN zaviněných mladými řidič, kdy tyto budeme chtít do těchto škol bezpečné jízdy zapojit. Podrobný přehled a popis akcí podle jednotlivých krajů je přílohou této zprávy na CD. Graf č. 10: Počty dopravně bezpečnostních akcí dle krajů v ČR v roce

14 3.1 Stručné hodnocení Týmu BESIP Další aktivitou, která pomohla zvýšit počet akcí, na kterých byla prováděna prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu, byl Tým BESIP. Jeho provoz zajišťovalo v roce 2012 oddělení BESIP CSPSD na základě zadaní BESIP MD. Tento multimediální projekt byl založen na interaktivitě a přímém kontaktu s návštěvníky. Na základě výběrového řízení byla vybrána firma (CIMTO, s. p.), která zajišťovala personální obsazení Týmu BESIP. Tým BESIP se od dubna 2012 zúčastnil 48 akcí v 41 městech ve všech krajích České republiky vyjma kraje Libereckého, který využívá Tým Silniční bezpečnosti zřízený KÚ LK. Tyto akce navštívilo cca osob. Poprvé se Tým BESIP představil v Českých Budějovicích, kde se v částečně provizorních podmínkách prezentoval na Mobil Salonu. Během dalších akcí v měsíci dubnu se podařilo stabilizovat personální obsazení na postech hostesek/hostesů a to díky spolupráci s Dopravní fakultou Jana Pernera z Univerzity v Pardubicích a nastavit činnost jednotlivých stanovišť Týmu BESIP tak, aby odpovídala požadavkům na moderní pojetí komunikace a prezentace a pro návštěvníky byla zdrojem nejenom zábavy, ale hlavně poučení. Od května 2012 začal Tým BESIP používat i vlastní vozidlo IVECO s nástavbou pro převoz veškerého vybavení, byl doplněn o automobilový trenažér a dětské autosedačky pro komunikaci a prezentaci zádržných systémů. Účast na jednotlivých akcích byla koordinována vedoucím Týmu BESIP a krajským koordinátorem BESIP příslušného kraje, kde se akce konala. Prezentace probíhala na několika stanovištích. Centrem mobilního výstavního systému je stan 6 x 3m, kde si dospělí návštěvníci mohli vyplnit testy, děti se zábavnou formou seznámit s dopravními značkami. Za správně vyplněné testy si návštěvníci odnesli malé dárky v podobě reflexních předmětů. V případě, že je test vyplněn chybně, proškolený pracovník provedl rozbor a vysvětlil, kde a proč je chyba. O toto stanoviště bylo na všech akcích velký zájem. Po stranách tohoto stanu byly dva menší stany 3 x 3 m, kde byly umístěny auto a moto trenažéry vybavené softwarem pro krizové situace. Návštěvník si tak mohl bez následků vyzkoušet řešení krizových situací v silničním provozu a to bez hmotných následků. Tato stanoviště jsou pro osoby starší 15ti let a pro držitele řidičských průkazů. Personál v případě potřeby opět probere s návštěvníkem problematickou situaci a ukáže, jak by se měla správně řešit. Na dalším stanovišti si návštěvníci mohli vyzkoušet stav opilosti za pomocí tzv. Alkobrýlí. I o toto stanoviště byl vždy velký zájem a návštěvníci při chůzi s Alkobrýlemi po malé překážkové dráze zjišťovali, jak alkohol omezuje motoriku, prostorové vnímání a reakční dobu člověka po požití alkoholických nápojů. Posledním stanovištěm byla prezentace dětských autosedaček, kde se návštěvník dozví jak vybrat správnou autosedačku, jak ji upevnit a především jak správně do autosedačky upevnit dítě. Celá expozice byla doplněna informačními bannery k jednotlivým komunikačním tématům, kde návštěvníci získali zajímavé informace. K dispozici byly i dva panely s reflexními materiály, kde se příchozí mohli seznámit s těmito materiály a personál jim v případě zájmu podal odborné informace. Provoz Týmu BESIP byl podpořen i firmami ze soukromé sféry, které zdarma zapůjčili některé prostředky a pomůcky pro názornou prezentaci (motocyklový simulátor, dětské autosedačky). Na konci roku bylo zahájeno jednání s dalšími firmami, tak abychom mohli rozšířit prezentaci v oblasti bezpečnosti silničního provozu o další názorné ukázky. 14

15 3.2 Stručné hodnocení aktivit podle krajů V první polovině roku byla dokončena kampaň,,být viděn, v rámci které se do MŠ rozvážely reflexní vestičky pro děti, reflexní vesty pro dospělé a zastavovací terčíky. Tato kampaň měla přispět k větší bezpečnosti nejmladších účastníků silničního provozu. V současné době je již většina mateřských školek vybavena reflexními vestičkami. Na jaře ještě v některých krajích také pokračovala formou besed a seminářů kampaň Senior v dopravě, která se na sklonku roku 2011 setkala s velkým ohlasem. V některých krajích nebyly tyto aktivity zahrnuty pod besedy, ale byly pojímány jako semináře pro seniory ve spolupráci s PČR, MP a byly zde prezentovány i další oblasti bezpečnosti. Tak jako v minulých letech, tak i v roce 2012 se krajští koordinátoři pravidelně zúčastňovali kontrol nákladních vozidel prováděných MEJ CSPSD a PČR. Při těchto kontrolách aktivně prováděli prevenci v oblasti bezpečnosti silničního provozu mezi řidiči profesionály. Bohužel v loňském roce došlo opět k výměně vedení v oddělení BESIP MD a tak v první polovině roku nebylo mnoho celostátních kampaní, které by mohli krajští koordinátoři v rámci krajů komunikovat. Hl. město Praha počet akcí í mají stoupající tendenci, akce zaměřeny víceméně rovnoměrně na všechny účastníky silničního provozu, v přehledu nejsou uvedeny žádné besedy, tyto jsou nahrazeny semináři a uvedeny pod jinými aktivitami. Prezentuje se zde nejenom bezpečnost v silničním provozu, ale bezpečnost seniorů doma, na ulici apod. Tyto semináře jsou pořádány ve spolupráci s PČR a MP. Jihočeský kraj počet akcí lehce pod celostátním průměrem, absence akcí pro řidiče, jinak akce zaměřeny na všechny účastníky silničního provozu, oproti jiným krajům větší počet KBJ a ŠBJ, využívána plocha v AMK, kde má sídlo i krajský koordinátor. Jihomoravský kraj po výměně KK v roce 2011 došlo ke stabilizaci a v roce 2012 bylo realizováno velké množství akcí, se zaměřením na všechny účastníky silničního provozu, chybí pouze KBJ a ŠBJ. Zde je nutné zlepšit činnost a pokusit se zapojit Brněnský autodrom. Karlovarský kraj počet akcí odpovídá rozloze a počtu obyvatel kraje, akce zaměřeny všechny účastníky silničního provozu, opět chybí KBJ a ŠBJ, dobrá spolupráce s MP, při zapojení do akcí zaměřených na kontroly cyklistů. Královéhradecký kraj opět zlepšení v účasti na akcích, v přehledu chybí některé aktivity, např. besedy, ty jsou však uvedeny jako akce pro veřejnost, přesto nutno zvýšit aktivitu krajského koordinátora. Liberecký kraj tradičně nadprůměrný počet akcí, na všech vysoká návštěvnost, účast KK na kampaních Libereckého kraje, akce zaměřeny na všechny účastníky silničního provozu, odráží se dobrá spolupráce s KÚ, PČR a dalšími složkami. 15

16 Moravskoslezský kraj v roce 2012 nárůst počtu akcí, akce opět rozloženy na všechny účastníky silničního provozu, chybí pouze KBJ a ŠBJ. Vzhledem k velké hustotě nákladní dopravy poměrně velká účast KK na akcích zaměřených na řidiče profesionály. Olomoucký kraj opět vysoký počet akcí zaměřených na všechny účastníky silničního provozu, v kraji také absence KBJ a ŠBJ, KK se často zúčastňuje akcí s CSPSD MEJ zaměřených na řidiče profesionály. Pardubický kraj velmi dobře hodnocena spolupráce s KÚ, PČR, MP a odbory školství při pořádání akcí, kladně hodnoceno používání promo prostředků a využití Týmu BESIP v kraji. Počet akcí odpovídá rozloze kraje a počtu obyvatel. Plzeňský kraj v kraji dobrá a úzká spolupráce s KÚ PČR a MěÚ jednotlivých obcí. Akce rovnoměrně rozloženy na všechny účastníky silničního provozu. Pozitivně jsou hodnoceny besedy pro seniory, kde byla značná účast. Značný zájem ze strany provozovatelů LTD o aktivity BESIP na těchto táborech. Středočeský kraj v první polovině roku menší účast na akcích, zlepšení nastalo po výměně krajského koordinátora, což se odrazilo v druhé polovině roku, kdy došlo k nárůstu počtu akcí. V roce 2013 nutno najít prostory a partnery pro pořádání KBJ a ŠBJ v kraji. Ústecký kraj akce opět zaměřeny na všechny účastníky silničního provozu a rovnoměrně rozloženy do celého roku. V loňském roce proběhlo v Ústeckém kraji CF DSMC, které bylo velmi dobře připraveno, ve spolupráci s KÚ a PČR velmi kvalitní akce na D8 zaměřená na řidiče profesionály, které se zúčastnila i Německá dálniční Policie. Kraj Vysočina v loňském roce došlo v kraji k výměně KK, tato skutečnost neměla vliv na počet akcí, nový krajský koordinátor se dobře zapojil do činnosti. Absolvoval i mnoho besed, které byly kladně hodnoceny. Akce poměrně dobře rozloženy na všechny účastníky silničního provozu. Zlínský kraj v kraji opět vysoký počet akcí, které jsou vcelku rovnoměrně rozloženy na všechny účastníky silničního provozu. V kraji absence KBJ a ŠBJ. Velmi pozitivní hodnocení od pořadatelů akcí vystoupení Týmu BESIP. Na podzim pomoc při organizace CF DSMC pro neslyšící, kterého se zúčastnili i družstva z Polska a ze Slovenska. 3.2 Mediální činnost krajských koordinátorů Pro větší popularizaci a zviditelnění činnosti, jak samostatného oddělení BESIP MD, tak krajských koordinátorů v oblasti bezpečnosti silničního provozu napomáhají mediální výstupy v různých mediích na všech úrovních. Komunikaci a prezentaci BESIP na celostátní úrovni zajišťuje tiskové oddělení MD a oddělení BESIP MD. V jednotlivých krajích pak prezentují svojí činnost krajští koordinátoři BESIP v regionálních mediích a přispívají tak k zviditelnění činnosti BESIP v krajích. Na úrovní krajů se snaží prezentovat jak celostátní kampaně převedené do podmínek kraje, tak regionální akce, vyjadřují se k aktuálním problémům v oblasti bezpečnosti silničního provozu v krajích. V některých případech však byla regionální prezentace publikována na celostátní úrovni a to především televizi, kdy celostátní televize převzala příspěvek od regionální příspěvek. 16

17 Níže je uveden rámcový počet mediálních výstupů v jednotlivých krajích včetně témat, která se prezentovala. Hlavní město Praha Periodikum Noviny Rádio Televize Počet výstupů Prezentovaná témata Informace o DSMC, anonce na akce Informace o DV, problematika viditelnosti Jihočeský kraj Periodikum Noviny Rádio Televize Počet výstupů Prezentovaná témata Zimní výbava a příprava na zimní období Komentář k nehodovosti v kraji, Problematika mladých řidičů a motorkářů Počet výstupů 9 Prezentovaná témata Problematika cyklistů, jízda v protisměru na dálnici, senioři v dopravě, aktuality K BESIP Počet výstupů Prezentovaná témata Drogy a návykové látky, zimní pneumatiky, nehodovost v kraji Jihomoravský kraj Periodikum Noviny Rádio Televize Kraj Vysočina Periodikum Noviny Rádio Televize Menší počet mediálních výstupů je dán tím, že od září 2012 pracuje nový krajský koordinátor a není tak ještě znám mezi novináři a údaje za I. pololetí neměl k dispozici. Královéhradecký kraj Periodikum Noviny Rádio Televize Počet výstupů Prezentovaná témata Zimní pneumatiky, informace o DSMC viditelnost chodců, kontroly cyklistů Liberecký kraj Periodikum Noviny Rádio Televize Počet výstupů Prezentovaná témata Anonce akcí, problematika BESIP kampaně v kraji, mladí řidiči Moravskoslezský kraj Periodikum Noviny Rádio Televize Počet výstupů Prezentovaná témata Komentáře k problematice BESIP, informace a živé vstupy z akcí Informace k DSMC, zimní provoz 17

18 Olomoucký kraj Periodikum Noviny Rádio Televize Počet výstupů Prezentovaná témata Činnost BESIP v kraji, kontroly cyklistů poutání nákladů, bezpečnost na R 46 Pardubický kraj Periodikum Noviny Rádio Televize Počet výstupů Prezentovaná témata Problematika BESIP, senioři v dopravě, Cyklisté, informace k DSMC info o akcích s bezpečnostní tématikou Plzeňský kraj Periodikum Noviny Rádio Televize Počet výstupů Prezentovaná témata Problematika BESIP, informace k DSMC komentáře k dopravním nehodám v kraji informace o akcích Počet výstupů 1 Prezentovaná témata Moje první cesta do školy Středočeský kraj Periodikum Noviny Rádio Televize Absence mediálních výstupů ve Středočeském kraji je dána výměnou krajského koordinátora a nemá ještě tolik kontaktů a není ještě tak znám mezi novináři. Ústecký kraj Periodikum Noviny Rádio Televize Počet výstupů Prezentovaná témata Nehodovost v kraji, akce BESIP, zimní pneumatiky, cyklisté Informace o CF DSMC Karlovarský kraj Periodikum Noviny Rádio Televize Počet výstupů Prezentovaná témata Viditelnost chodců, informace ke DSMC, příprava na zimní provoz, dětské autosedačky Zlínský kraj Periodikum Noviny Rádio Televize Počet výstupů Prezentovaná témata Informace o BESIP, cesta na dovolenou viditelnost, senioři v dopravě 18

19 4. Dopravní výchova Tato část zprávy je věnována dopravní výchově (DV) na školách, je zde porovnání mezi kraji vzhledem k účasti škol a dětí na pravidelné dopravní výchově na základě tzv. Tematického plánu (TP), vydaného Ministerstvem dopravy. Žáci 4. tříd základních škol by měli během školního roku absolvovat 5 hodin teoretické a 5 hodin praktické přípravy na dětském dopravním hřišti. Tato výuka je realizována různými subjekty pod záštitou krajských koordinátorů BESIP. Kraj Počet škol v kraji Jihočeský 225 Jihomoravský 455 Karlovarský 110 Královéhradecký 251 Liberecký 208 Moravskoslezský 451 Olomoucký 299 Pardubický 250 Plzeňský 197 Středočeský 522 Ústecký 282 Vysočina 249 Zlínský 251 Hl. m. Praha 194 Celkem Tabulka č. 6: Účast škol na DV Počet zapojených škol absolutně v% 50,7 82,4 79,1 64,9 93,8 69,6 81,3 64,4 82,2 53,8 56,6 78,3 86,5 78,9 71,5 Počet Počet zapojených žáků žáků do DV 4.tříd absolutně v% , , , , , , , , , , , , , , ,0 Procentuálně je účast základních škol s žáky 4. tříd zobrazena v grafu č. 11. Kraje jsou seřazeny podle procentuální účasti zapojení škol v r. 2012, včetně porovnání s rokem Není zde však zohledněno případné slučování či rozdělování jednotlivých základních škol, velikost školy, či jednáli o malotřídku na prvním stupni. Z grafu č. 11 vyplývá, že se opět podařilo zapojit do DV více škol a meziroční nárůst je cca o 2,6%. Pravidelně nejvyšší počet škol zapojených do DV dle TP je v Libereckém a Zlínském kraji. Největší nárůst škol zapojených do dopravní výchovy v loňském roce je v Jihomoravském a v Pardubickém kraji. Naopak nejnižší účast je v Jihočeském kraji a to i přes téměř 3% nárůst počtu zapojených škol. Tato situace opakuje každoročně, je to dáno hlavně rozlohou kraje a hustotou osídlení i větším počtem malotřídních škol, kde se do DV zapojují nepravidelně. V loňském roce zaznamenal pokles Středočeský kraj. Tato situace je ovlivněna rozlohou kraje a počtem DDH. Nový KK se bude snažit v letošním roce tuto situaci zlepšit. 19

20 Graf č. 11:Procentuální účast škol na dopravní výchově dle TP MD ve školním roce 2011/2012 dle krajů 4.1 Účast žáků 4. tříd na dopravní výchově Nejnižší účast žáků 4. tříd na dopravní výchově vykazuje Karlovarský kraj a dále kraje Pardubický Ústecký. Tato čísla víceméně kopírují i nižší zapojení škol v uvedených krajích. Velmi vysokou účast žáků 4. tříd ze zúčastněných škol, stejně jako v roce 2011, vykazuje Liberecký a Zlínský kraj. Z počtu žáků, kteří přišli na pravidelnou dopravní výuku, jich následně nejvíce skládalo zkoušky na průkaz cyklisty překvapivě v Pardubickém kraji. Vysoké procento účasti na zkouškách vykazují Kraj Vysočina a v Ústeckém kraji. 20

21 Graf č. 12: Procentuální účast žáků 4. tříd na DV v porovnání a podílem absolventů zkoušky na průkaz cyklisty ve školním roce 2011/2012 dle krajů 4.2 Úspěšnost při zkouškách na průkazy cyklistů Tento ukazatel srovnání mezi jednotlivými kraji je orientační a úspěšnost při skládání zkoušek je dána přístupem jednotlivých lektorů při hodnocení testů a i samotném předávání průkazů. V průběhu roku došlo na některých DDH k personálním změnám v průběhu roku a tedy odlišnému přístupu k výuce a ke zkouškám. Z hlediska hodnocení kvality a rozsahu dopravní výchovy není úspěšnost při zkouškách rozhodujícím ukazatelem. Přesto nám graf č. 13 nabízí základní porovnání o přísnosti či benevolenci jednotlivých lektorů. Pro porovnání jsou kraje seřazeny podle procentuální úspěšnosti v roce 2011/12, včetně srovnání úspěšnosti oproti předchozímu školnímu roku. Zde je vidět relativně nízká úspěšnost ve Středočeském, Karlovarském a v Plzeňském kraji. U některých krajů došlo i k propadu oproti roku 2011, což může být zapříčiněno právě výměnou lektorů, ale také přístupem dětí a zvládnutí látky. 21

22 Graf č. 13: Procentuální úspěšnost při skládání závěrečných zkoušek na průkaz cyklisty v rámci dopravní výchovy ve školním roce 2010/2011 dle krajů 22

23 4.3 Stručné hodnocení dopravní výchovy podle krajů Hlavní město Praha DDH na velmi dobré úrovni, nejsou však ve všech pražských obvodech, to se projevuje na vytíženosti stávající DDH, které mají velkou spádovost. V roce 2012 bylo otevřeno nové DDH na Praze 8. V Praze je velmi dobrá spolupráce s MP Praha, vyučují DV na 3 DDH. Hřiště na Praze 2, v objektu Muzea policie ČR má vysokou spádovost, využívají ho školy na Praze 1, 2 a některé okrajové části a dojíždějí sem i děti z okresu Praha západ. V letošním roce by se měl začít stavět DDH na Praze 15 v areálu ZŠ Veronské náměstí. Jihočeský kraj V roce 2012 vyšší účast na DV, nárůst počtu žáků 3. tříd, na některých hřištích problémy s provozovatelem DDH (např. v Písku, nedodávají harmonogramy, pozdě fakturují). Na některých DDH nejsou vykazovány zkoušky na průkaz cyklisty, někde malá účast na těchto zkouškách. Krajský koordinátor zjistí a předloží důvody. Jinak je v JK zapojení škol do dopravní výchovy stále jedno z nejnižších v ČR z důvodu rozlohy kraje a dostupnosti DDH jednotlivými školami. Jihomoravský kraj v loňském roce se podařilo navýšit počet subjektů, které zajišťují dopravní výchovu, bylo otevřeno nové DDH Veselí nad Moravou. Velký nárůst zapojených škol v Brně, MP Brno uzavřela smlouvu s BESIP CSPSD o zajištění výuky dopravní výchovy. Teorii učí přímo na školách, šetří tím náklady na dopravu dětí na DDH. Karlovarský kraj v každém okrese DDH, přesto je místy delší dojezdová vzdálenost, od jara 2013 bude výuku teorie na ZŠ v Ostrově zajišťovat MP Ostrov, na DDH do Karlových Varů bude zajištěna doprava pouze na praxi a zkoušky, snížení nákladů. Královéhradecký kraj situace v DV víceméně stejná, stále chybí kvalitní DDH v Hradci Králové. Jinak jsou učebny vybaveny základními pomůckami, zapojení škol ovlivněno počtem DDH v kraji a tím i spádovostí škol na jednotlivá DDH. Nižší číslo zapojení škol do DV je dáno i tím, že více jak 25% škol má maximálně 5 žáků ve třetích třídách. V HK se provádí teorie, není však dokončena praktická část a zkoušky, nevyhovující prostoty DDH. Liberecký kraj i v roce 2012 DV na velmi dobré úrovni, počet zapojených škol se výrazně nezměnil, Liberecký kraj významně přispívá na DV, především na technické vybavení jednotlivých DDH. Moravskoslezský kraj nižší počet ZŠ i žáků, nižší úspěšnost u zkoušek na průkaz cyklisty, to je dáno absencí kontinuální výuky, 10 hodin DV podle TP MD nestačí, děti se nenaučí pravidla provozu, v některých okresech stále DDH chybí. Olomoucký kraj chybí DDH na Šumpersku, nově bylo otevřeno DDH v Hranicích na Moravě, čímž se zlepšilo i zapojení škol tohoto regionu do DV. Pardubický kraj výpadek na DDH v Hlinsku z důvodu rekonstrukce školy, v Chrudimi proběhla výměna lektora, což se projevilo na zvýšení návštěvnosti DDH a v kvalitě výuky DV na tomto dopravním hřišti. V loňském roce otevřeno nové DDH v Lanškrouně a Přelouči a nový lektor na DDH ve Vysokém Mýtě. V kraji byl v loňském roce nárůst počtu zapojených škol o 5 %. 23

BESIP v Pardubickém kraji Ing. Otakar Švec

BESIP v Pardubickém kraji Ing. Otakar Švec BESIP v Pardubickém kraji Ing. Otakar Švec Krajský koordinátor BESIP pro Pardubický kraj Email: besip_pa@centrum.cz Tel. 605 071 650 Základní ukazatele nehodovosti v Pardubickém kraji v roce 2011 Událost

Více

Příloha 1. Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů

Příloha 1. Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů Příloha 1 Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů 1 OBSAH 1 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ... 3 1.1 Dálnice a silnice I. třídy... 3 1.2 Silnice II. a III. třídy... 4 1.3 Místní komunikace... 10 1.4 Síť

Více

Statistika nehodovosti rok 2016

Statistika nehodovosti rok 2016 Statistika nehodovosti rok 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme

Více

Dopravní nehodovost v ČR a Pardubickém kraji v roce 2012

Dopravní nehodovost v ČR a Pardubickém kraji v roce 2012 Dopravní nehodovost v ČR a Pardubickém kraji v roce 2012 Délka a hustota silniční sítě v Pardubickém kraji a v ČR Pardubický kraj Druh silnice Délka v km Hustota na (km/rozloha kraje*1000) Dálnice 8,8

Více

Pardubický , ,67. Liberecký , Karlovarský , ,27

Pardubický , ,67. Liberecký , Karlovarský , ,27 II. NEHODY V KRAJÍCH Pardubický 3 622-104 -2,79 35-7 -16,67 V této kapitole jsou uvedeny údaje o ách v silničním provozu na území jednotlivých krajů České republiky. Liberecký 3 788-71 -1,84 20-5 -20 Karlovarský

Více

III. NEHODY V OKRESECH

III. NEHODY V OKRESECH III. NEHODY V OKRESECH V této části jsou uvedeny základní ukazatele o nehodách v jednotlivých okresech České republiky v roce 2013. Pro porovnání není zohledněn počet nehod na území hlavního města Prahy

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 8. prosince Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad Policie

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. listopadu Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen Policie

Více

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 29.5.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Ujetí viníka z místa nehody. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Ujetí viníka z místa nehody. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Ujetí viníka z místa nehody Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody a jejich následky, kdy viník z místa nehody ujel 29.11.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. října Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září Policie České

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 Policie ČR za prvních 8 měsíců letošního roku šetřila celkem 52 566, při kterých bylo 452 osob usmrceno, 2 002 osob těžce

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012 Policie České republiky v období leden až únor letošního roku šetřila 12 479 na pozemních komunikacích. Při těchto ách bylo

Více

Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až červenec 2011

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až červenec 2011 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v Policie ČR za prvních 7 měsíců letošního roku šetřila celkem 40 897, při kterých bylo 385 osob usmrceno, 1 680 osob těžce zraněno a 12 111 osob zraněno

Více

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 2 293, tj. o 3,8% odhad hmotné škody o 82,61 mil. Kč, tj. o 2,3%.

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 2 293, tj. o 3,8% odhad hmotné škody o 82,61 mil. Kč, tj. o 2,3%. o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za 9 měsíců roku 2013 Policie ČR za 9 měsíců roku 2013 šetřila 61 924 y, při kterých bylo 436 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 081 osoba a 17 102 osoby

Více

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 372, tj. o 2,9%.

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 372, tj. o 2,9%. o ovosti na pozemních komunikacích v České republice, Policie České republiky v období leden až únor letošního roku šetřila 13 064 na pozemních komunikacích. Při těchto ách bylo 72 osob usmrceno, 284 osob

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. února 2016 Počet listů: 6 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za Policie České republiky

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2012 (leden až červen).

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2012 (leden až červen). S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za 1.pololetí 212 (leden až červen). Leden až červen 212 rozdíl stejné období roku 211 POČET NEHOD 38.923 zvýšení o 4.55 = 11,6 % USMRCENO 31 snížení

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden - září Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden - září Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů 9.10.2016 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze... 4 2. Strategické cíle... 5 2.1

Více

Informace. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010

Informace. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010 Informace o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010 Policie ČR za prvních jedenáct měsíců letošního roku šetřila 68 747, při kterých bylo 711 osob usmrceno, 2 655

Více

Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce 214 Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V roce 214 šetřili policisté na území hlavního

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 20.7.2016 Obsah

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. ledna 2017 Počet stran: 12 INFORMACE o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce V roce Policie České republiky

Více

Celkový počet evidovaných nehod za 1. pololetí v letech

Celkový počet evidovaných nehod za 1. pololetí v letech Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Statistické

Více

Souhrnná závěrečná zpráva

Souhrnná závěrečná zpráva Souhrnná závěrečná zpráva o činnosti Koordinačního týmu BESIP v ČR za rok 2015 V Praze dne 30. ledna 2015 Na základě podkladů Krajských koordinátorů vypracoval: Milan Vaníček, vedoucí oddělení BESIP CSPSD

Více

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Údaje

Více

Dopravní nehodovost v roce 2012

Dopravní nehodovost v roce 2012 Dopravní nehodovost v roce 2012 Dopravní nehodovost v roce 2012 plk. Mgr. Martin Červíček policejní prezident Dopravní nehodovost v roce 2012 plk. Mgr. Tomáš Kužel náměstek policejního prezidenta pro vnější

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2014.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2014. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až listopad 2014. Leden až listopad 2014 rozdíl stejné období roku 2013 POČET NEHOD 78.090 zvýšení o 651 = 0,84 % USMRCENO 577

Více

Pokles zaznamenáváme v kategorii: počet usmrcených o 18 osob, tj. o 3,4% počet těžce zraněných o 94 osob, tj. o 4,0%

Pokles zaznamenáváme v kategorii: počet usmrcených o 18 osob, tj. o 3,4% počet těžce zraněných o 94 osob, tj. o 4,0% o ovosti na pozemních komunikacích v České republice za 9 měsíců 2012 Policie ČR za prvních devět měsíců letošního roku šetřila 59 440, při kterých bylo 505 osob usmrceno, 2 275 osob těžce zraněno a 17

Více

Senioři. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky

Senioři. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky 24.4.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.09.2012 Bod pořadu jednání: 67. Název : Poskytnutí dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji Důvod předložení:

Více

Jak jsou řešeny problémové oblasti bezpečnosti?

Jak jsou řešeny problémové oblasti bezpečnosti? Jak jsou řešeny problémové oblasti bezpečnosti? Pro podporu naplnění stanovených strategických cílů vytyčila NSBSP 2020 dílčí cíle pro jednotlivé problémové oblasti ve snížení počtů usmrcených a těžce

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů 19.2.2015 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze... 4 2. Strategické cíle... 5 2.1

Více

STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE za rok 2015

STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE za rok 2015 Vyhodnocení plnění STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE za rok 2015 Ing. Josef Mikulík, CSc. Mgr. Zuzana Strnadová RNDr. Jan Tecl VÝCHODISKA Při dopravních nehodách v letech 2002-2015

Více

Ing. Blanka Sunkovská

Ing. Blanka Sunkovská Aktivity it Ministerstva i t dopravy v oblasti dopravní výchovy Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo i dopravy BESIP Aktivity it Ministerstva i t dopravy v oblasti dopravní výchovy Zaměření dopravní výchovy:

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období roku 2014.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období roku 2014. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období roku 2014. Rok 2014 rozdíl stejné období - rok 2013 POČET NEHOD 85.859 zvýšení o 1.461 = 1,73 % USMRCENO 629 zvýšení o 46 osob = 7,89

Více

STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE za rok 2013

STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE za rok 2013 Vyhodnocení plnění STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE za rok 2013 Ing. Josef Mikulík, CSc. Mgr. Zuzana Strnadová RNDr. Jan Tecl VÝCHODISKA Při dopravních nehodách v letech 2002 2013

Více

NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K

NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K 31. 10. 2010 Míra registrované nezaměstnanosti v Plzeňském kraji v říjnu 2010 poklesla a k 31. 10. 2010 činila 7,13%. Oproti září 2010 došlo ke snížení o 0,17

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2016 činil 5,7 % jde celkem o 396 410 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2013

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2013 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2013 Policie ČR v roce 2013 šetřila 84 398, při kterých bylo 583 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 782 osob a 22 577 osob bylo lehce zraněno.

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až listopad 2016 Leden až listopad 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 90.502 zvýšení o 5.446 = 6,4 % USMRCENO 504

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až srpen 2016 Leden až srpen 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 63.937 zvýšení o 3.939 = 6,6 % USMRCENO 353 snížení

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. v roce 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. v roce 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR v roce 2016 Leden až prosinec 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 98.864 zvýšení o 5.797 = 6,2 % USMRCENO 545 snížení o 115 osob =

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

VÝBĚR ZE ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O ČINNOSTI KOORDINAČNÍHO PRACOVIŠTĚ BESIP PRO PARDUBICKÝ KRAJ ZA ROK 2011 V Chrudimi dne 31. ledna 2012 Vypracoval: Ing. Otakar Švec Krajský koordinátor BESIP pro Pardubický kraj

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Bezpečnost na místní úrovni

Bezpečnost na místní úrovni Bezpečnost na místní úrovni Regionservis III. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje, 5. dubna 2007 pro život na silnici. Společně. CZ-usmrcení 24h 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1995

Více

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Praha 2008

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Praha 2008 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Rozbor dopravní nehodovosti u jednotek požární ochrany v roce 007 Praha 008 Rozbor dopravní nehodovosti u jednotek požární ochrany

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Aktivity BESIP v roce 2008. Mgr. Zuzana Ambrožová Vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy

Aktivity BESIP v roce 2008. Mgr. Zuzana Ambrožová Vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy Aktivity BESIP v roce 2008 Mgr. Zuzana Ambrožová Vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy Priority oddělení BESIP pro rok 2008 Mladí řidiči Alkohol za volantem u mladých řidičů Motocyklisté

Více

Nejčastějším druhem nehody byla srážka jedoucích vozidel a srážka s pevnou překážkou. Celkový počet evidovaných nehod za I. Q v letech

Nejčastějším druhem nehody byla srážka jedoucích vozidel a srážka s pevnou překážkou. Celkový počet evidovaných nehod za I. Q v letech Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Statistické

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2013/2014 činil 116 842, z toho do studia

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2008

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2008 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2008 Policie ČR za 11 měsíců letošního roku šetřila celkem 147 229, při kte - rých bylo 910 osob usmrceno, 3 504 osob těžce

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy. Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo dopravy BESIP

Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy. Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo dopravy BESIP Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo dopravy BESIP Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy 30% Počet usmrcených dětí do 15 let, ČR, leden - září 2007 15% 20% 35%

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 25.8.2014 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2015/2016 činil 112 756, z toho do studia

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Rok 216 Obsah Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových řidičů 3 Přírůstky bodů za poslední rok, složení udělených bodů. 4 Srovnání

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2009

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2009 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2009 Policie ČR za 11 měsíců letošního roku šetřila celkem 67 870, při kterých bylo 763 osob usmrceno, 3 225 osob těžce zraněno

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

9. Vliv alkoholu na dopravní nehodovost

9. Vliv alkoholu na dopravní nehodovost Dopravní nehodovost a její důsledky v ČR v dlouhodobém pohledu kód : 32254-14 9. Vliv alkoholu na dopravní nehodovost Řidiči, kteří před jízdou pili alkohol zaviňují častěji nehody s následky na zdraví

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

Dopravní hřiště s výukou podle Tematického plánu Vlastník DDH

Dopravní hřiště s výukou podle Tematického plánu Vlastník DDH 1. Dopravní výchova V Jihočeském kraji byla dopravní výchova v roce 212 prováděna na 1 dopravních hřištích, jejichž vybavení odpovídá požadavkům na zařízení dopravního hřiště pro výuku podle Tematického

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

INFORMACE. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2015

INFORMACE. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2015 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2015 Policie ČR v roce 2015 šetřila 93 067 nehod, při kterých

Více

6.1 Statistika dopravních nehod na okružních křižovatkách

6.1 Statistika dopravních nehod na okružních křižovatkách Příloha 6: Statistiky a grafy dopravní nehodovosti (pouze v elektronické verzi) 6.1 Statistika dopravních nehod na okružních křižovatkách Valašské Meziříčí I/35, III/3561 Schell 23 5 způsob jízdy 4 přednost

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ).

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ). Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2007/2008 činil 154 182, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 133 990

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 22.8.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Sběr a analýza dat z nepřímých ukazatelů bezpečnosti ve vztahu k Národní strategii bezpečnosti silničního provozu

Sběr a analýza dat z nepřímých ukazatelů bezpečnosti ve vztahu k Národní strategii bezpečnosti silničního provozu Sběr a analýza dat z nepřímých ukazatelů bezpečnosti ve vztahu k Národní strategii bezpečnosti silničního provozu Ing. Eva Simonová, Ing. Martin Lipl, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 1 ÚVOD Jedním

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2005

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2005 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2005 Policii České republiky bylo v lednu letošního roku nahlášeno celkem 16 658 na pozemních komunikacích, při kterých bylo 78 osob usmrceno,

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více