Souhrnná závěrečná zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnná závěrečná zpráva"

Transkript

1 Souhrnná závěrečná zpráva o činnosti Koordinačního týmu BESIP v ČR za rok 2012 V Praze dne 30. ledna 2013 Na základě podkladů krajských koordinátorů vypracoval: Milan Vaníček, koordinátor BESIP pro ČR Za pověřeného schválil: Mgr. Dalibor Sadovský, ředitel organizace V Praze dne.. podpis. Za zadavatele: Schválili a převzali: Bc. Roman Budský BA (HONS)vedoucí oddělení BESIP - MD V Praze dne.. podpis.

2 Obsah: Úvod Nehodovost v České republice Nehodovost v krajích v roce 2012 Nehody v krajích podle závažnosti Kalendář akcí v krajích v roce 2012 Hodnocení Týmu BESIP v roce 2012 Stručné hodnocení aktivit podle krajů Mediální činnost krajských koordinátorů Dopravní výchova Účast žáků 4. tříd na dopravní výchově Úspěšnost při zkouškách na průkaz cyklisty Stručné hodnocení dopravní výchovy podle krajů Dopravní soutěž mladých cyklistů Stručné hodnocení DSMC podle krajů Semináře a Aktivy BESIP Stručné hodnocení Aktivů BESIP podle krajů Výkaz o kontrolní činnosti dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích Závěr, náměty a doporučení pro další činnost Seznam použitých zkratek Přílohy: Příloha č. 1: Vyúčtování rozpočtu za rok Příloha č. 2: CD se závěrečnými zprávami o činnosti jednotlivých krajských koordinátorů BESIP za rok 2012, přehled kontrolních činností, plány činností KK na rok 2013, Souhrnná zpráva o činnosti Koordinačního týmu BESIP za rok

3 Úvod Česká republika se svojí rozlohou km2 (údaj k ) řadí k menším státům Evropy. Svojí polohou, ale patří k těm nejvýznamnějším. Je průsečíkem a spojnicí tras ze západu na východ a ze severu na jih. Této poloze odpovídá i hustota silniční sítě 0,7 km na 1 km 2, což řadí Českou republiku na jedno z předních míst v Evropě. Kraj Dálnice Rychlostní Silnice I. Silnice II. Silnice III. Celkem silnice třídy třídy třídy Hl. m. Praha 10,6 33,6 9,4 29,6 0 Středočeský 194,2 152,1 662, , , ,6 Jihočeský 15,4 6,7 651, , , ,5 Plzeňský 109,2 424, , , ,7 Karlovarský 39,9 196,7 459, , ,1 Ústecký 52,6 12,3 479,0 898, , ,7 Liberecký 22,2 311,4 487, , ,6 Královéhradecký 16,8 444,2 892, , ,9 Pardubický 8,8 3,1 453,6 912, , ,0 Vysočina 92,5 427, , , ,4 Jihomoravský 134,5 25,8 422, , , ,7 Olomoucký 36,2 90,5 342,9 923, , ,0 Zlínský 16,6 16,4 342,2 512, , ,3 Moravskoslezský 59,5 33,3 643,7 822, , ,3 Celkem 751,29 435, , , , ,7 Tabulka č. 1: Délka silniční sítě v ČR v km Zdroj: ŘSD k 1/7/ III. třída II. třída I. třída Rychlostní silnice Dálnice Graf č 1. : Délka silniční sítě v ČR dle krajů v roce K ar lo va rs ký H l.m.p ra ha Zl ín sk ý Li be re ck ý Ú st ec K rá ký lo ve hr ad ec ký Pa rd ub ic ký O lo m ou M ck or ý av sk os le zs ký Vy so či na Ji ho m or av sk ý Pl ze ňs ký St ře do če sk ý Ji ho če sk ý 0

4 Km na silnic na 100Km ,11 60,94 61,97 62,23 63,27 67,91 69,17 75,03 76,60 78,67 79,30 79,64 87, ,83 0 Graf č 2. : Hustota silniční sítě v ČR podle krajů (km silnic na 100 km2) v roce 2012 Zdroj: ŘSD 4 70,79

5 1.1 Nehodovost v ČR v roce 2012 V roce 2012 zaznamenala Policie ČR dopravních nehod. I přes nárůst počtu DN o 6 267, to je 8,3 % je toto 4. nejnižší počet od roku Nárůst byl ještě zaznamenán i u počtu těžce zraněných. Naopak pokles je zaznamenán v počtu usmrcených a v počtu lehce zraněných. Tato číslo mohlo ovlivnit několik významných faktorů. Je to především stav komunikací, povětrnostní vlivy, (v únoru tuhé mrazy, řidiči moc nevyjížděli, i přesto došlo k většímu počtu DN, ale s menšími následky) stav vozového parku a v neposlední řadě i povinnost oznamovat DN až od Kč (v případě, že je DN bez zranění). Událost Počet nehod Usmrceno Těžce zraněno Lehce zraněno Hmotné škody Počet Rozdíl proti roku 2011 (+/-) ,42 mil 247,3 mil Tabulka č. 2: Základní ukazatele nehodovosti v ČR v roce 2012 Zdroj: PČR Rozdíl proti roku 2011 (+/-) v % 8,3-3,7 0,3-3,4 5,3 Oproti roku 2011 sice došlo k nárůstu DN, ale při dopravních nehodách zemřelo o 26 osob méně než v roce Počet usmrcených osob v důsledku DN má stále klesající tendenci. Bohužel za poslední dva roky narostl počet těžce zraněných o 9,3 % (v roce 2011 to byl nárůst o 9 % oproti roku 2010 a v roce 2012 o 0,3 % oproti roku 2011). Příčinou toho může být rychlá a účinná první pomoc a kvalitní traumacentra. Otázkou potom zůstává, s jakou kvalitou života pacient odchází a zda přežije více jak 24 hodin po DN. O počtu zemřelých nad 24 hodin, kde příčinou byla DN, vypovídají statistiky pojišťoven. Hlavní příčina DN Nesprávný způsob jízdy Nepřiměřená rychlost Nedání přednosti Předjíždění Počet Rozdíl proti roku 2011 (+/-) Tabulka č. 3: Nejčastější příčiny DN Zdroj: PČR Rozdíl proti roku 2011 (+/-) v % 6,4 8,2 6,2-2,7 Nejčastější příčinou DN, jak vyplývá z tabulky č. 3 je nesprávný způsob jízdy, dále pak nepřiměřená rychlost, nedání přednosti a nesprávné předjíždění. V letošním roce bude proto nutné se na tyto příčiny více zaměřit v kampaních a více je komunikovat v kampaních. 5

6 Hlavní příčiny DN Nepřiměřená rychlost Nesprávné předjíždění Nedání přednosti v jízdě Nesprávný způsob jízdy Graf č 3. :Hlavní příčiny dopravních nehod Zdroj: PČR 6

7 2. Nehodovost v jednotlivých krajích V tabulce č. 4 je celkový přehled o počtu DN a jejich následcích v jednotlivých krajích. I přes celkový nárůst počtu DN celorepublikově ( , viz tab. č. 2), je ve většině krajů zaznamenán pokles zemřelých v důsledku DN. Kraj Počet DN Hl. m. Praha Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Kraj Vysočina Zlínský Počet usmrcených 2012 Rozdíl Rozdíl oproti oproti 2011+/ v % , , , , , , , , , , ,4 Počet těžce zraněných 2012 Rozdíl Rozdíl oproti oproti 2011+/ v % , , , , , , , , ,7 Počet lehce zraněných 2012 Rozdíl Rozdíl oproti oproti /v% , , , , , , , , , , , , , ,14 Tabulka č. 4: Počet dopravních nehod a jejich následků v jednotlivých krajích v roce 2012 Kraj Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Ústecký Jihočeský Liberecký Hl. m. Praha Karlovarský Středočeský Plzeňský Královéhradecký Jihomoravský Vysočina Zlínský Celkem Počet nehod (2012) Rozdíl proti roku 2011 (+/-) Rozdíl proti roku 2011 (+/ -) v % Tabulka č. 5: Počet dopravních nehod, porovnání s r ,9 3,1 4,0 6,0 6,4 6,6 6,7-7,1 7,1 11,1 11,4 12,3 26,9 50,2 8,5

8 V tabulce č. 5 je uveden přehled DN v porovnání s rokem Ve všech krajích, kromě Karlovarského je nárůst počtu DN. Největší absolutní nárůst je v hl. m. Praze, následují kraje Zlínský, Jihomoravský, Středočeský a Kraj Vysočina. Největší relativní nárůst je ve Zlínském kraji, kde se zvýšil počet DN o 50,2 %, dále následuje Kraj Vysočina (26,9 %) a Jihomoravský (12,3 %). Procentuálně je změna je znázorněna v grafu č. 4. Graf č 4.: Změny počtu nehod v ČR dle krajů (2011/2012) 8

9 2.1 Dopravní nehody dle závažnosti Nejsledovanějším a také nejvýznamnějším srovnávacím ukazatelem je počet usmrcených osob při dopravních nehodách. I přestože došlo k poklesu zemřelých při DN absolutně o 26 osob, je v některých krajích značný nárůst. Největší nárůst je ve Středočeském kraji, kde při DN zahynulo celkem 110 osob, to je o 13 více jak v roce 2011, což představuje nárůst 13,4 %. Nárůst obětí DN oproti roku 2011 je zaznamenán také v Plzeňském kraji o 7 osob (15,6 %), v Kraji Vysočina o 6 osob (18,2 %), Jihočeském a Ústeckém kraji Naproti tomu stojí Jihomoravský kraj, kde je největší absolutní pokles a to o 17 osob. Největší relativní pokles obětí DN je v Karlovarském kraji -47,6 %, což je -10 osob. Celkový přehled o změnách v počtu zemřelých oproti roku 2011 znázorňuje graf č. 5. Graf č. 5: Změny počtu zemřelých v ČR dle krajů (2011/2012) Provedeme-li porovnání krajů i v dalších ukazatelích týkajících se závažných následků dopravních nehod, tedy vedle počtu usmrcených i těžce a lehce zraněných, je složité mezi jednotlivými kraji nalézt shodnost trendu. Pouze Karlovarský kraj vykazuje v loňském roce jak nejmenší počet zemřelých, tak nejmenší počet těžce zraněných a lehce zraněných osob. To je dáno rozlohou kraje, a z toho vyplývajícího nejnižšího počtu DN na území kraje. U ostatních krajů je složité nalézt shodnost trendu. Porovnání je v grafu č. 6, resp. v grafu č. 7 9

10 Graf č. 6: Změny počtu těžce zraněných v ČR dle krajů (2011/2012) Graf č. 7: Změny počtu lehce zraněných v ČR dle krajů (2011/2012) 10

11 Porovnáme-li kraje z pohledu délky silniční sítě (měřeno jako součet dálnic, rychlostních silnic a silnic I. až III. třídy dle dat ŘSD vyjma Hl. m. Prahy), tak nejlepší hodnoty vykazuje Karlovarský kraj. Toto je dáno nízkým počtem usmrcených. Příznivě vychází poměr počtu zemřelých osob při DN k délce všech komunikací je také v Kraji Vysočina, dále Plzeňském a Libereckém kraji. Graf č. 8: Počet usmrcených při dopravních nehodách na 100 km silnic v ČR dle krajů Na druhém konci je Moravskoslezský kraj, který je s celkovou délkou komunikací ve druhé polovině krajů, ale s počtem zemřelých se řadí na třetí místo Středočeský a Jihočeský kraj. Oba poslední kraje mají jednu z nejdelších silničních sítí, ale také největší počet usmrcených. Specifická je situace v Praze, kde je naprosto odlišná struktura silniční sítě (chybí silnice III. třídy a podíl hlavních silnic je minimální) a Praha není součástí přehledu, byť se v grafu č. 8 objevuje, neboť porovnání by bylo neobjektivní. Dalším hodnoceným ukazatelem je počet usmrcených osob na počet obyvatel příslušného kraje. Tento ukazatel patří mezi nejužívanější, což je dáno i dostupností dat a je tedy často využíván pro mezinárodní srovnávání. Hodnoty tohoto ukazatele (tedy počet usmrcených osob při DN na obyvatel) vyjadřují míru rizika obyvatel žijících v daném regionu, kde mohou být usmrceni při dopravní nehodě. Tato hodnota však výrazně klesá při rozdílné míře vyspělosti, resp. motorizace jednotlivých zemí. V případě krajů ČR je z pohledu motorizace možné pokládat jednotlivé kraje jako srovnatelné. 11

12 Jak vyplývá z grafu č. 9 poměr počtu usmrcených osob při DN na počet obyvatel je nepříznivější v Praze, dále v Karlovarském, Jihomoravském a Zlínském kraji. Naopak nejhorší situace je v Jihočeském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji. Meziročně došlo k poklesu usmrcených osob při DN na tis. obyvatel proti roku 2011 ve většině krajů. Nejlepších hodnot dosahují Karlovarský, Jihomoravský a Zlínský kraj. Naopak k nárůstu došlo v Plzeňském kraji, Kraji Vysočina a Středočeském kraji Graf č. 9: Počet usmrcených při dopravních nehodách na obyvatel dle krajů v roce

13 3. Kalendář akcí v kraji za rok 2011 V této části souhrnné zprávy je vyhodnocena účast koordinačního týmu na akcích, kde bylo možné prezentovat bezpečnost silničního provozu. Uvedeny jsou akce, kterých se krajští koordinátoři BESIP buď aktivně účastnili, nebo se podíleli na jejich přípravě a organizaci. Mnoho dalších akcí bylo podpořeno materiálně, především reflexními prvky. Souhrn je zpracován na základě Závěrečných zpráv krajských koordinátorů za rok Akce jsou rozděleny podle převažujícího charakteru, tzn. akce pro děti, akce pro řidiče, pro veřejnost atd. V roce 2012 vykazuje opět nejvyšší počet akcí Liberecký kraj a to i díky tomu, že kraj má vlastní Tým Silniční bezpečnosti, který sám organizuje mnoho akcí, kterých se zúčastňuje i krajský koordinátor pro Liberecký kraj. Na druhém pólu je Karlovarský kraj, ale to je dáno rozlohou a počtem obyvatelstva. Z grafu č. 9 lze sledovat zaměření akcí v jednotlivých krajích. Po výměně krajského koordinátora došlo ke zlepšení a zvýšení aktivity došlo ve Středočeském kraji. Jinak je počet akcí ve všech krajích přibližně stejný a odlišnosti jsou dány rozlohou jednotlivých krajů, počtem obyvatelstva a také aktivitou dalších složek podílejících se na prevenci v oblasti bezpečnosti silničního provozu organizovat různé akce. Přehled a složení akcí viz graf 10. Bohužel tak jako v roce 2011, tak i v loňském roce je ve většině krajů absence kurzů bezpečné jízdy a škol bezpečné jízdy. Toto je dáno místními podmínkami, kdy, v regionu není žádný autodrom, polygon nebo kluzná plocha, kde by se tyto akce daly pod dohledem zkušených instruktorů pořádat. Na tyto aktivity se budeme chtít v letošním roce více zaměřit i vzhledem k velkému počtu DN zaviněných mladými řidič, kdy tyto budeme chtít do těchto škol bezpečné jízdy zapojit. Podrobný přehled a popis akcí podle jednotlivých krajů je přílohou této zprávy na CD. Graf č. 10: Počty dopravně bezpečnostních akcí dle krajů v ČR v roce

14 3.1 Stručné hodnocení Týmu BESIP Další aktivitou, která pomohla zvýšit počet akcí, na kterých byla prováděna prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu, byl Tým BESIP. Jeho provoz zajišťovalo v roce 2012 oddělení BESIP CSPSD na základě zadaní BESIP MD. Tento multimediální projekt byl založen na interaktivitě a přímém kontaktu s návštěvníky. Na základě výběrového řízení byla vybrána firma (CIMTO, s. p.), která zajišťovala personální obsazení Týmu BESIP. Tým BESIP se od dubna 2012 zúčastnil 48 akcí v 41 městech ve všech krajích České republiky vyjma kraje Libereckého, který využívá Tým Silniční bezpečnosti zřízený KÚ LK. Tyto akce navštívilo cca osob. Poprvé se Tým BESIP představil v Českých Budějovicích, kde se v částečně provizorních podmínkách prezentoval na Mobil Salonu. Během dalších akcí v měsíci dubnu se podařilo stabilizovat personální obsazení na postech hostesek/hostesů a to díky spolupráci s Dopravní fakultou Jana Pernera z Univerzity v Pardubicích a nastavit činnost jednotlivých stanovišť Týmu BESIP tak, aby odpovídala požadavkům na moderní pojetí komunikace a prezentace a pro návštěvníky byla zdrojem nejenom zábavy, ale hlavně poučení. Od května 2012 začal Tým BESIP používat i vlastní vozidlo IVECO s nástavbou pro převoz veškerého vybavení, byl doplněn o automobilový trenažér a dětské autosedačky pro komunikaci a prezentaci zádržných systémů. Účast na jednotlivých akcích byla koordinována vedoucím Týmu BESIP a krajským koordinátorem BESIP příslušného kraje, kde se akce konala. Prezentace probíhala na několika stanovištích. Centrem mobilního výstavního systému je stan 6 x 3m, kde si dospělí návštěvníci mohli vyplnit testy, děti se zábavnou formou seznámit s dopravními značkami. Za správně vyplněné testy si návštěvníci odnesli malé dárky v podobě reflexních předmětů. V případě, že je test vyplněn chybně, proškolený pracovník provedl rozbor a vysvětlil, kde a proč je chyba. O toto stanoviště bylo na všech akcích velký zájem. Po stranách tohoto stanu byly dva menší stany 3 x 3 m, kde byly umístěny auto a moto trenažéry vybavené softwarem pro krizové situace. Návštěvník si tak mohl bez následků vyzkoušet řešení krizových situací v silničním provozu a to bez hmotných následků. Tato stanoviště jsou pro osoby starší 15ti let a pro držitele řidičských průkazů. Personál v případě potřeby opět probere s návštěvníkem problematickou situaci a ukáže, jak by se měla správně řešit. Na dalším stanovišti si návštěvníci mohli vyzkoušet stav opilosti za pomocí tzv. Alkobrýlí. I o toto stanoviště byl vždy velký zájem a návštěvníci při chůzi s Alkobrýlemi po malé překážkové dráze zjišťovali, jak alkohol omezuje motoriku, prostorové vnímání a reakční dobu člověka po požití alkoholických nápojů. Posledním stanovištěm byla prezentace dětských autosedaček, kde se návštěvník dozví jak vybrat správnou autosedačku, jak ji upevnit a především jak správně do autosedačky upevnit dítě. Celá expozice byla doplněna informačními bannery k jednotlivým komunikačním tématům, kde návštěvníci získali zajímavé informace. K dispozici byly i dva panely s reflexními materiály, kde se příchozí mohli seznámit s těmito materiály a personál jim v případě zájmu podal odborné informace. Provoz Týmu BESIP byl podpořen i firmami ze soukromé sféry, které zdarma zapůjčili některé prostředky a pomůcky pro názornou prezentaci (motocyklový simulátor, dětské autosedačky). Na konci roku bylo zahájeno jednání s dalšími firmami, tak abychom mohli rozšířit prezentaci v oblasti bezpečnosti silničního provozu o další názorné ukázky. 14

15 3.2 Stručné hodnocení aktivit podle krajů V první polovině roku byla dokončena kampaň,,být viděn, v rámci které se do MŠ rozvážely reflexní vestičky pro děti, reflexní vesty pro dospělé a zastavovací terčíky. Tato kampaň měla přispět k větší bezpečnosti nejmladších účastníků silničního provozu. V současné době je již většina mateřských školek vybavena reflexními vestičkami. Na jaře ještě v některých krajích také pokračovala formou besed a seminářů kampaň Senior v dopravě, která se na sklonku roku 2011 setkala s velkým ohlasem. V některých krajích nebyly tyto aktivity zahrnuty pod besedy, ale byly pojímány jako semináře pro seniory ve spolupráci s PČR, MP a byly zde prezentovány i další oblasti bezpečnosti. Tak jako v minulých letech, tak i v roce 2012 se krajští koordinátoři pravidelně zúčastňovali kontrol nákladních vozidel prováděných MEJ CSPSD a PČR. Při těchto kontrolách aktivně prováděli prevenci v oblasti bezpečnosti silničního provozu mezi řidiči profesionály. Bohužel v loňském roce došlo opět k výměně vedení v oddělení BESIP MD a tak v první polovině roku nebylo mnoho celostátních kampaní, které by mohli krajští koordinátoři v rámci krajů komunikovat. Hl. město Praha počet akcí í mají stoupající tendenci, akce zaměřeny víceméně rovnoměrně na všechny účastníky silničního provozu, v přehledu nejsou uvedeny žádné besedy, tyto jsou nahrazeny semináři a uvedeny pod jinými aktivitami. Prezentuje se zde nejenom bezpečnost v silničním provozu, ale bezpečnost seniorů doma, na ulici apod. Tyto semináře jsou pořádány ve spolupráci s PČR a MP. Jihočeský kraj počet akcí lehce pod celostátním průměrem, absence akcí pro řidiče, jinak akce zaměřeny na všechny účastníky silničního provozu, oproti jiným krajům větší počet KBJ a ŠBJ, využívána plocha v AMK, kde má sídlo i krajský koordinátor. Jihomoravský kraj po výměně KK v roce 2011 došlo ke stabilizaci a v roce 2012 bylo realizováno velké množství akcí, se zaměřením na všechny účastníky silničního provozu, chybí pouze KBJ a ŠBJ. Zde je nutné zlepšit činnost a pokusit se zapojit Brněnský autodrom. Karlovarský kraj počet akcí odpovídá rozloze a počtu obyvatel kraje, akce zaměřeny všechny účastníky silničního provozu, opět chybí KBJ a ŠBJ, dobrá spolupráce s MP, při zapojení do akcí zaměřených na kontroly cyklistů. Královéhradecký kraj opět zlepšení v účasti na akcích, v přehledu chybí některé aktivity, např. besedy, ty jsou však uvedeny jako akce pro veřejnost, přesto nutno zvýšit aktivitu krajského koordinátora. Liberecký kraj tradičně nadprůměrný počet akcí, na všech vysoká návštěvnost, účast KK na kampaních Libereckého kraje, akce zaměřeny na všechny účastníky silničního provozu, odráží se dobrá spolupráce s KÚ, PČR a dalšími složkami. 15

16 Moravskoslezský kraj v roce 2012 nárůst počtu akcí, akce opět rozloženy na všechny účastníky silničního provozu, chybí pouze KBJ a ŠBJ. Vzhledem k velké hustotě nákladní dopravy poměrně velká účast KK na akcích zaměřených na řidiče profesionály. Olomoucký kraj opět vysoký počet akcí zaměřených na všechny účastníky silničního provozu, v kraji také absence KBJ a ŠBJ, KK se často zúčastňuje akcí s CSPSD MEJ zaměřených na řidiče profesionály. Pardubický kraj velmi dobře hodnocena spolupráce s KÚ, PČR, MP a odbory školství při pořádání akcí, kladně hodnoceno používání promo prostředků a využití Týmu BESIP v kraji. Počet akcí odpovídá rozloze kraje a počtu obyvatel. Plzeňský kraj v kraji dobrá a úzká spolupráce s KÚ PČR a MěÚ jednotlivých obcí. Akce rovnoměrně rozloženy na všechny účastníky silničního provozu. Pozitivně jsou hodnoceny besedy pro seniory, kde byla značná účast. Značný zájem ze strany provozovatelů LTD o aktivity BESIP na těchto táborech. Středočeský kraj v první polovině roku menší účast na akcích, zlepšení nastalo po výměně krajského koordinátora, což se odrazilo v druhé polovině roku, kdy došlo k nárůstu počtu akcí. V roce 2013 nutno najít prostory a partnery pro pořádání KBJ a ŠBJ v kraji. Ústecký kraj akce opět zaměřeny na všechny účastníky silničního provozu a rovnoměrně rozloženy do celého roku. V loňském roce proběhlo v Ústeckém kraji CF DSMC, které bylo velmi dobře připraveno, ve spolupráci s KÚ a PČR velmi kvalitní akce na D8 zaměřená na řidiče profesionály, které se zúčastnila i Německá dálniční Policie. Kraj Vysočina v loňském roce došlo v kraji k výměně KK, tato skutečnost neměla vliv na počet akcí, nový krajský koordinátor se dobře zapojil do činnosti. Absolvoval i mnoho besed, které byly kladně hodnoceny. Akce poměrně dobře rozloženy na všechny účastníky silničního provozu. Zlínský kraj v kraji opět vysoký počet akcí, které jsou vcelku rovnoměrně rozloženy na všechny účastníky silničního provozu. V kraji absence KBJ a ŠBJ. Velmi pozitivní hodnocení od pořadatelů akcí vystoupení Týmu BESIP. Na podzim pomoc při organizace CF DSMC pro neslyšící, kterého se zúčastnili i družstva z Polska a ze Slovenska. 3.2 Mediální činnost krajských koordinátorů Pro větší popularizaci a zviditelnění činnosti, jak samostatného oddělení BESIP MD, tak krajských koordinátorů v oblasti bezpečnosti silničního provozu napomáhají mediální výstupy v různých mediích na všech úrovních. Komunikaci a prezentaci BESIP na celostátní úrovni zajišťuje tiskové oddělení MD a oddělení BESIP MD. V jednotlivých krajích pak prezentují svojí činnost krajští koordinátoři BESIP v regionálních mediích a přispívají tak k zviditelnění činnosti BESIP v krajích. Na úrovní krajů se snaží prezentovat jak celostátní kampaně převedené do podmínek kraje, tak regionální akce, vyjadřují se k aktuálním problémům v oblasti bezpečnosti silničního provozu v krajích. V některých případech však byla regionální prezentace publikována na celostátní úrovni a to především televizi, kdy celostátní televize převzala příspěvek od regionální příspěvek. 16

17 Níže je uveden rámcový počet mediálních výstupů v jednotlivých krajích včetně témat, která se prezentovala. Hlavní město Praha Periodikum Noviny Rádio Televize Počet výstupů Prezentovaná témata Informace o DSMC, anonce na akce Informace o DV, problematika viditelnosti Jihočeský kraj Periodikum Noviny Rádio Televize Počet výstupů Prezentovaná témata Zimní výbava a příprava na zimní období Komentář k nehodovosti v kraji, Problematika mladých řidičů a motorkářů Počet výstupů 9 Prezentovaná témata Problematika cyklistů, jízda v protisměru na dálnici, senioři v dopravě, aktuality K BESIP Počet výstupů Prezentovaná témata Drogy a návykové látky, zimní pneumatiky, nehodovost v kraji Jihomoravský kraj Periodikum Noviny Rádio Televize Kraj Vysočina Periodikum Noviny Rádio Televize Menší počet mediálních výstupů je dán tím, že od září 2012 pracuje nový krajský koordinátor a není tak ještě znám mezi novináři a údaje za I. pololetí neměl k dispozici. Královéhradecký kraj Periodikum Noviny Rádio Televize Počet výstupů Prezentovaná témata Zimní pneumatiky, informace o DSMC viditelnost chodců, kontroly cyklistů Liberecký kraj Periodikum Noviny Rádio Televize Počet výstupů Prezentovaná témata Anonce akcí, problematika BESIP kampaně v kraji, mladí řidiči Moravskoslezský kraj Periodikum Noviny Rádio Televize Počet výstupů Prezentovaná témata Komentáře k problematice BESIP, informace a živé vstupy z akcí Informace k DSMC, zimní provoz 17

18 Olomoucký kraj Periodikum Noviny Rádio Televize Počet výstupů Prezentovaná témata Činnost BESIP v kraji, kontroly cyklistů poutání nákladů, bezpečnost na R 46 Pardubický kraj Periodikum Noviny Rádio Televize Počet výstupů Prezentovaná témata Problematika BESIP, senioři v dopravě, Cyklisté, informace k DSMC info o akcích s bezpečnostní tématikou Plzeňský kraj Periodikum Noviny Rádio Televize Počet výstupů Prezentovaná témata Problematika BESIP, informace k DSMC komentáře k dopravním nehodám v kraji informace o akcích Počet výstupů 1 Prezentovaná témata Moje první cesta do školy Středočeský kraj Periodikum Noviny Rádio Televize Absence mediálních výstupů ve Středočeském kraji je dána výměnou krajského koordinátora a nemá ještě tolik kontaktů a není ještě tak znám mezi novináři. Ústecký kraj Periodikum Noviny Rádio Televize Počet výstupů Prezentovaná témata Nehodovost v kraji, akce BESIP, zimní pneumatiky, cyklisté Informace o CF DSMC Karlovarský kraj Periodikum Noviny Rádio Televize Počet výstupů Prezentovaná témata Viditelnost chodců, informace ke DSMC, příprava na zimní provoz, dětské autosedačky Zlínský kraj Periodikum Noviny Rádio Televize Počet výstupů Prezentovaná témata Informace o BESIP, cesta na dovolenou viditelnost, senioři v dopravě 18

19 4. Dopravní výchova Tato část zprávy je věnována dopravní výchově (DV) na školách, je zde porovnání mezi kraji vzhledem k účasti škol a dětí na pravidelné dopravní výchově na základě tzv. Tematického plánu (TP), vydaného Ministerstvem dopravy. Žáci 4. tříd základních škol by měli během školního roku absolvovat 5 hodin teoretické a 5 hodin praktické přípravy na dětském dopravním hřišti. Tato výuka je realizována různými subjekty pod záštitou krajských koordinátorů BESIP. Kraj Počet škol v kraji Jihočeský 225 Jihomoravský 455 Karlovarský 110 Královéhradecký 251 Liberecký 208 Moravskoslezský 451 Olomoucký 299 Pardubický 250 Plzeňský 197 Středočeský 522 Ústecký 282 Vysočina 249 Zlínský 251 Hl. m. Praha 194 Celkem Tabulka č. 6: Účast škol na DV Počet zapojených škol absolutně v% 50,7 82,4 79,1 64,9 93,8 69,6 81,3 64,4 82,2 53,8 56,6 78,3 86,5 78,9 71,5 Počet Počet zapojených žáků žáků do DV 4.tříd absolutně v% , , , , , , , , , , , , , , ,0 Procentuálně je účast základních škol s žáky 4. tříd zobrazena v grafu č. 11. Kraje jsou seřazeny podle procentuální účasti zapojení škol v r. 2012, včetně porovnání s rokem Není zde však zohledněno případné slučování či rozdělování jednotlivých základních škol, velikost školy, či jednáli o malotřídku na prvním stupni. Z grafu č. 11 vyplývá, že se opět podařilo zapojit do DV více škol a meziroční nárůst je cca o 2,6%. Pravidelně nejvyšší počet škol zapojených do DV dle TP je v Libereckém a Zlínském kraji. Největší nárůst škol zapojených do dopravní výchovy v loňském roce je v Jihomoravském a v Pardubickém kraji. Naopak nejnižší účast je v Jihočeském kraji a to i přes téměř 3% nárůst počtu zapojených škol. Tato situace opakuje každoročně, je to dáno hlavně rozlohou kraje a hustotou osídlení i větším počtem malotřídních škol, kde se do DV zapojují nepravidelně. V loňském roce zaznamenal pokles Středočeský kraj. Tato situace je ovlivněna rozlohou kraje a počtem DDH. Nový KK se bude snažit v letošním roce tuto situaci zlepšit. 19

20 Graf č. 11:Procentuální účast škol na dopravní výchově dle TP MD ve školním roce 2011/2012 dle krajů 4.1 Účast žáků 4. tříd na dopravní výchově Nejnižší účast žáků 4. tříd na dopravní výchově vykazuje Karlovarský kraj a dále kraje Pardubický Ústecký. Tato čísla víceméně kopírují i nižší zapojení škol v uvedených krajích. Velmi vysokou účast žáků 4. tříd ze zúčastněných škol, stejně jako v roce 2011, vykazuje Liberecký a Zlínský kraj. Z počtu žáků, kteří přišli na pravidelnou dopravní výuku, jich následně nejvíce skládalo zkoušky na průkaz cyklisty překvapivě v Pardubickém kraji. Vysoké procento účasti na zkouškách vykazují Kraj Vysočina a v Ústeckém kraji. 20

21 Graf č. 12: Procentuální účast žáků 4. tříd na DV v porovnání a podílem absolventů zkoušky na průkaz cyklisty ve školním roce 2011/2012 dle krajů 4.2 Úspěšnost při zkouškách na průkazy cyklistů Tento ukazatel srovnání mezi jednotlivými kraji je orientační a úspěšnost při skládání zkoušek je dána přístupem jednotlivých lektorů při hodnocení testů a i samotném předávání průkazů. V průběhu roku došlo na některých DDH k personálním změnám v průběhu roku a tedy odlišnému přístupu k výuce a ke zkouškám. Z hlediska hodnocení kvality a rozsahu dopravní výchovy není úspěšnost při zkouškách rozhodujícím ukazatelem. Přesto nám graf č. 13 nabízí základní porovnání o přísnosti či benevolenci jednotlivých lektorů. Pro porovnání jsou kraje seřazeny podle procentuální úspěšnosti v roce 2011/12, včetně srovnání úspěšnosti oproti předchozímu školnímu roku. Zde je vidět relativně nízká úspěšnost ve Středočeském, Karlovarském a v Plzeňském kraji. U některých krajů došlo i k propadu oproti roku 2011, což může být zapříčiněno právě výměnou lektorů, ale také přístupem dětí a zvládnutí látky. 21

22 Graf č. 13: Procentuální úspěšnost při skládání závěrečných zkoušek na průkaz cyklisty v rámci dopravní výchovy ve školním roce 2010/2011 dle krajů 22

23 4.3 Stručné hodnocení dopravní výchovy podle krajů Hlavní město Praha DDH na velmi dobré úrovni, nejsou však ve všech pražských obvodech, to se projevuje na vytíženosti stávající DDH, které mají velkou spádovost. V roce 2012 bylo otevřeno nové DDH na Praze 8. V Praze je velmi dobrá spolupráce s MP Praha, vyučují DV na 3 DDH. Hřiště na Praze 2, v objektu Muzea policie ČR má vysokou spádovost, využívají ho školy na Praze 1, 2 a některé okrajové části a dojíždějí sem i děti z okresu Praha západ. V letošním roce by se měl začít stavět DDH na Praze 15 v areálu ZŠ Veronské náměstí. Jihočeský kraj V roce 2012 vyšší účast na DV, nárůst počtu žáků 3. tříd, na některých hřištích problémy s provozovatelem DDH (např. v Písku, nedodávají harmonogramy, pozdě fakturují). Na některých DDH nejsou vykazovány zkoušky na průkaz cyklisty, někde malá účast na těchto zkouškách. Krajský koordinátor zjistí a předloží důvody. Jinak je v JK zapojení škol do dopravní výchovy stále jedno z nejnižších v ČR z důvodu rozlohy kraje a dostupnosti DDH jednotlivými školami. Jihomoravský kraj v loňském roce se podařilo navýšit počet subjektů, které zajišťují dopravní výchovu, bylo otevřeno nové DDH Veselí nad Moravou. Velký nárůst zapojených škol v Brně, MP Brno uzavřela smlouvu s BESIP CSPSD o zajištění výuky dopravní výchovy. Teorii učí přímo na školách, šetří tím náklady na dopravu dětí na DDH. Karlovarský kraj v každém okrese DDH, přesto je místy delší dojezdová vzdálenost, od jara 2013 bude výuku teorie na ZŠ v Ostrově zajišťovat MP Ostrov, na DDH do Karlových Varů bude zajištěna doprava pouze na praxi a zkoušky, snížení nákladů. Královéhradecký kraj situace v DV víceméně stejná, stále chybí kvalitní DDH v Hradci Králové. Jinak jsou učebny vybaveny základními pomůckami, zapojení škol ovlivněno počtem DDH v kraji a tím i spádovostí škol na jednotlivá DDH. Nižší číslo zapojení škol do DV je dáno i tím, že více jak 25% škol má maximálně 5 žáků ve třetích třídách. V HK se provádí teorie, není však dokončena praktická část a zkoušky, nevyhovující prostoty DDH. Liberecký kraj i v roce 2012 DV na velmi dobré úrovni, počet zapojených škol se výrazně nezměnil, Liberecký kraj významně přispívá na DV, především na technické vybavení jednotlivých DDH. Moravskoslezský kraj nižší počet ZŠ i žáků, nižší úspěšnost u zkoušek na průkaz cyklisty, to je dáno absencí kontinuální výuky, 10 hodin DV podle TP MD nestačí, děti se nenaučí pravidla provozu, v některých okresech stále DDH chybí. Olomoucký kraj chybí DDH na Šumpersku, nově bylo otevřeno DDH v Hranicích na Moravě, čímž se zlepšilo i zapojení škol tohoto regionu do DV. Pardubický kraj výpadek na DDH v Hlinsku z důvodu rekonstrukce školy, v Chrudimi proběhla výměna lektora, což se projevilo na zvýšení návštěvnosti DDH a v kvalitě výuky DV na tomto dopravním hřišti. V loňském roce otevřeno nové DDH v Lanškrouně a Přelouči a nový lektor na DDH ve Vysokém Mýtě. V kraji byl v loňském roce nárůst počtu zapojených škol o 5 %. 23

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Údaje

Více

Ing. Blanka Sunkovská

Ing. Blanka Sunkovská Aktivity it Ministerstva i t dopravy v oblasti dopravní výchovy Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo i dopravy BESIP Aktivity it Ministerstva i t dopravy v oblasti dopravní výchovy Zaměření dopravní výchovy:

Více

VÝBĚR ZE ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O ČINNOSTI KOORDINAČNÍHO PRACOVIŠTĚ BESIP PRO PARDUBICKÝ KRAJ ZA ROK 2011 V Chrudimi dne 31. ledna 2012 Vypracoval: Ing. Otakar Švec Krajský koordinátor BESIP pro Pardubický kraj

Více

Aktivity BESIP v roce 2008. Mgr. Zuzana Ambrožová Vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy

Aktivity BESIP v roce 2008. Mgr. Zuzana Ambrožová Vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy Aktivity BESIP v roce 2008 Mgr. Zuzana Ambrožová Vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy Priority oddělení BESIP pro rok 2008 Mladí řidiči Alkohol za volantem u mladých řidičů Motocyklisté

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2008

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2008 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2008 Policie ČR za 11 měsíců letošního roku šetřila celkem 147 229, při kte - rých bylo 910 osob usmrceno, 3 504 osob těžce

Více

Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy. Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo dopravy BESIP

Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy. Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo dopravy BESIP Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo dopravy BESIP Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy 30% Počet usmrcených dětí do 15 let, ČR, leden - září 2007 15% 20% 35%

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Dopravní hřiště s výukou podle Tematického plánu Vlastník DDH

Dopravní hřiště s výukou podle Tematického plánu Vlastník DDH 1. Dopravní výchova V Jihočeském kraji byla dopravní výchova v roce 212 prováděna na 1 dopravních hřištích, jejichž vybavení odpovídá požadavkům na zařízení dopravního hřiště pro výuku podle Tematického

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 22.8.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Policejní prezidium ČR Oddělení tisku a prevence. Nehodovost cyklistů

Policejní prezidium ČR Oddělení tisku a prevence. Nehodovost cyklistů Policejní prezidium ČR Oddělení tisku a prevence Rok 214 zavinění dopravní nehody Viník, zavinění nehody rok 214 v porovnání s 213 Počet nehod rozdíl Počet usmrcených rozdíl Počet těžce zraněných rozdíl

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Dopravní strategie PČRP

Dopravní strategie PČRP Policejní prezidium České republiky Ředitelství služby dopravní policie Dopravní strategie PČRP požadavky na infrastruktury investice do dopravní výstavba dálniční síťe a více rychlostních silnic změny

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

VÝVOJ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE OD 1.1.2014 30.6.2014

VÝVOJ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE OD 1.1.2014 30.6.2014 22. ČERVENCE 2014 VÝVOJ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE OD 1.1.2014 30.6.2014 Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje V I. pololetí roku 2014 šetřila služba dopravní policie

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V období leden srpen 2014 došlo na území hl. m. Prahy k celkem 12 283 dopravním nehodám. Při těchto

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Rizikové chování mladých řidičů. Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO

Rizikové chování mladých řidičů. Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO Rizikové chování mladých řidičů Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO Rok 2006 Změna ve znění zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, s platností od 1.7. 2006.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Statistiky seniorů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky

Statistiky seniorů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky 20.2.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Nový školní rok začíná

Nový školní rok začíná Nový školní rok začíná Začátek nového školního roku Zdeněk Žák Ministerstvo dopravy Roman Budský BESIP Začátek ateaateatad nového školního roku www.ibesip.cz www.facebook.com/ibesip www.youtube.com/ibesip

Více

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015 V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014 Program prevence kriminality pro rok 2015 Koncepce prevence kriminality KK na léta 2013-2016 Dokument prevence kriminality na

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Statistiky motocyklistů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody motocyklistů a jejich následky

Statistiky motocyklistů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody motocyklistů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody motocyklistů a jejich následky 5.3.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 2. Základní fakta... 4 2.1

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Téma: Bezpečnost v dopravě Tento výstup byl financován z prostředků ESF

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy Statistiky a grafy 1 A. Celkový počet nepojištěných škod a jejich vztah k pojištěným škodám (POV = pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) kalendářní rok evidované nepojištěné škody počet evidovaných

Více

Koncepce bezpečnosti silničního provozu v kraji Vysočina

Koncepce bezpečnosti silničního provozu v kraji Vysočina Koncepce bezpečnosti silničního provozu v kraji Vysočina 2006 Vydal: kraj Vysočina Zpracoval: odbor dopravy a silničního hospodářství únor 2006 www.kr-vysocina.cz 2 Ú V O D Evropská komise vyhlásila v

Více

Úspěšný projekt Goodyear Bezpečná školka se v roce 2009 rozšiřuje

Úspěšný projekt Goodyear Bezpečná školka se v roce 2009 rozšiřuje KONTAKT: Markéta Valtrová Marketing Coordinator Goodyear Dunlop Tires Czech s. r. o. Tel.: + 3 9 7 E-mail: marketa_valtrova@goodyear.com Martin Stehlík Weber Shandwick Tel.: + 8 367 E-mail: mstehlik@webershandwick.cz

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Bezpečnost silničního provozu -osvědčené a aktuální projekty BESIP - Ministerstvo dopravy

Bezpečnost silničního provozu -osvědčené a aktuální projekty BESIP - Ministerstvo dopravy Bezpečnost silničního provozu -osvědčené a aktuální projekty BESIP - Ministerstvo dopravy Mgr. Zuzana Ambrož vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy Národní síť Zdravých měst, m MD - 18. 5. 2009 Systematická

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE za rok 2014

STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE za rok 2014 Vyhodnocení plnění STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE za rok Ing. Josef Mikulík, CSc. Mgr. Zuzana Strnadová RNDr. Jan Tecl VÝCHODISKA Při dopravních nehodách v letech 2002 na území

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT. plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru Správy Jmk PČR

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT. plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru Správy Jmk PČR POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT Praha Hotel Praha Praha, 29 29. dubna dubna. 2008 2 Konference 2. o bezpečnosti silničního provozu v obcích plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru

Více

Příjmy krajských samospráv

Příjmy krajských samospráv mld. Kč Hospodaření krajů Příjmy krajských samospráv se v posledních pěti letech zvyšovaly v průměru o 1 % ročně. V letech 2009 a 2010 se zvýšily o 4 %, resp. o 3 %, zatímco v navazujících dvou letech

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/trh_prace/nezam

Více

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu:

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: Benchmarking pro správní obvod ORP Moravská Třebová s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) 1 SO ORP Moravská Třebová charakteristika území Správní obvod obce s rozšířenou působností

Více

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008)

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Měření vnitřního prostředí v základních školách Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Zpracovali pracovníci: SZÚ, centrum hygieny životního

Více

INFORMACE. o činnosti BESIP

INFORMACE. o činnosti BESIP INFORMACE o činnosti BESIP 2012 BESIP v roce 2012 oslavil 45. výročí svého vzniku. Jedná se o známou značku, jež bývá tradičně spojena s preventivními programy a aktivitami zaměřenými na všechny skupiny

Více

Aby se u vás jezdilo bezpečněji. Milan Bednář, Czech Radar 14. září 2006

Aby se u vás jezdilo bezpečněji. Milan Bednář, Czech Radar 14. září 2006 Aby se u vás jezdilo bezpečněji Milan Bednář, Czech Radar 14. září 2006 Statistiky dopravních nehod hovoří Hlavní příčiny nehod řidičů motorových vozidel 2005 Hlavní příčina Počet v % Počet nehody nehod

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Program Zdraví 21 cíl č. 9 snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy

Program Zdraví 21 cíl č. 9 snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy Úrazy u dětíd Program Zdraví 21 cíl č. 9 snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy MUDr. Jana Daňková Krajská hygienická stanice Pardubického kraje Odbor podpory zdraví Úrazy jsou hlavní příčinou

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015. Priorita č. 8 Zabezpečit efektivní dostupnost EIZ pro širokou veřejnost

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015. Priorita č. 8 Zabezpečit efektivní dostupnost EIZ pro širokou veřejnost Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015 Priorita č. 8 Zabezpečit efektivní dostupnost EIZ pro širokou veřejnost Cílový stav Široký okruh uživatelů všech typů knihoven má přístup k aktuálním a kvalitním

Více

Ministerstvo dopravy ČR BESIP

Ministerstvo dopravy ČR BESIP Ministerstvo dopravy ČR BESIP Programy zvyšov ování bezpečnosti v dopravě Ing.Jind Jindřichich Frič Nehodovost a následky silniční nehodovosti stouply na počátku devadesátých let. Na tomto trendu se podepsalo

Více

Výsledky analýzy regionálních lních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení

Výsledky analýzy regionálních lních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství Výsledky analýzy regionálních lních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Regionální disparity jejich pojetí,

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Duben měsíc bezpečných obcí. souhrnné vyhodnocení dopravně - bezpečnostní akce

Duben měsíc bezpečných obcí. souhrnné vyhodnocení dopravně - bezpečnostní akce Duben měsíc bezpečných obcí souhrnné vyhodnocení dopravně - bezpečnostní akce Základní údaje o akci Dopravně bezpečnostní akce Duben měsíc bezpečných obcí měla za úkol ve vybraných městech a obcích celé

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU ÚRS PRAHA, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 MONITORING STAVEBNÍHO TRHU Veřejné stavební zakázky I. pololetí 2010 Červenec 2010 1 OBSAH ÚVOD ČERVEN 2010 I. POLOLETÍ 2010

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Vybrané údaje o stavu bodovaných řidičů motorových vozidel k 31. prosinci 2014

Vybrané údaje o stavu bodovaných řidičů motorových vozidel k 31. prosinci 2014 Vybrané údaje o stavu bodovaných řidičů motorových vozidel k 31. prosinci 2014 Celkové počty bodovaných řidičů Obecními úřady obcí s rozšířenou působností bylo v prosinci 2014 (stav k 31. 12. 2014) v centrálním

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Hlavním cílem Evropských dnů je regionální podpora institucí i jednotlivců v jejich zapojení do Programu celoživotního učení.

Hlavním cílem Evropských dnů je regionální podpora institucí i jednotlivců v jejich zapojení do Programu celoživotního učení. Hodnotící zpráva - Evropské dny 2013 Zpracoval Petr Chaluš Základní informace Evropské dny Evropa otevřená všem, škola otevřená všem pořádalo 30 mateřských, základních a středních škol. Ve 13 krajích ČR

Více

Bezpečnost (nejen) cyklistů zajistí jen komplexní přístup. Olomouc 30. 4. 2015

Bezpečnost (nejen) cyklistů zajistí jen komplexní přístup. Olomouc 30. 4. 2015 Bezpečnost (nejen) cyklistů zajistí jen komplexní přístup Olomouc 30. 4. 2015 Nehodovost cyklistů v České republice 81 % usmrcených cyklistů nemělo na hlavě přilbu Téměř třetina zaviněných nehod pod vlivem

Více

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU AGENDA: 1) charakteristika projektu 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost 3) místa konání 4) mediální podpora (ukázky mediální kampaně v deníku) 5) nabídka partnerství

Více

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Ve zprávě komentujeme výsledky testování 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Toto testování

Více

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY Petra Cuřínová Tisková konference, ČSÚ Praha, 8. června 5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 8, 8 Praha www.czso.cz STAVEBNICTVÍ V EVROPĚ Aktuálně 4, 7,9 STAVEBNICTVÍ

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008 Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619;účet: 4438771/0100

Více

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce Regionální konzultační centra rok pomoci odborným školám k moderní výuce 8 Po celou dobu existence konzultačních center se jejich zástupci pravidelně scházejí na poradách s řídicím týmem projektu Kurikulum

Více

Železniční přejezdy. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Železniční přejezdy. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody a jejich následky na železničních přejezdech 15.9.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 2. Základní

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY 1. Q 2009 Obsah Návod Ministerstva dopravy Jak nedostat body...2 Bodované přestupky a trestné činy podle jednotlivých zákonů...3

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008 Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 28 kapacity hromadných ubytovacích zařízení počet hostů počet přenocování srovnání v rámci ČR Počet hostů eviduje ČSÚ a to pouze v ubytovacích zařízeních

Více