SOC~O. nebo zdravg rozum? INTERPRETACE DAT JARQSLAV KAPR ZDEN~K &AFAR. socialogick4ho. Praxe. prfizkumu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOC~O. nebo zdravg rozum? INTERPRETACE DAT JARQSLAV KAPR ZDEN~K &AFAR. socialogick4ho. Praxe. prfizkumu"

Transkript

1 JARQSLAV KAPR ZDEN~K &AFAR SOC~O nebo zdravg rozum? INTERPRETACE DAT 1. Nespravna interpretace 2. Spolehlivost lidajd ' 3. Zav6reEna zprava 4. Vztah sociologie a praxe 5. ZBkladni orientace v literatufe Praxe socialogick4ho prfizkumu MMDA PRAWA FRONTA

2 Na zav6r knihy jsme si nechali poznimky k mimofadng dbleiit6 etap6 vfzkumu, tj. k interpretaci ziskandch dat. Jednotliva upozorn6ni na tuto problematiku nalezl Etenaf jii v pfedchazejicim textu, ale zde se je pokusime znovu shromaidit a soustfedit tak, aby tvofily uceleny vfklad. Vfzkumnik je v situaci, kdy dostal na stel zpracovane v9- sledky a ma pped sebou stovky rbznfch tabulek, grafb, Ei jin$ch lidajb, a jeho likolem je vysvetlit je, to znamena zafadit do kontextu ucelenych vfrokb, ktere maji takovou hodnotu, ie umoifiuji logicky nespornc vfadit empiricky potvrzend hypotezy do systcmu tvrzeni odvozenych z obecndho modelu. Jinfmi slovy umoiiiuji ohodnoceni toho, jak Ize ziskanc informace vyuiit k obohaceni a zpfesn6ni znalosti fi, vyvraceni omylb, neb0 pfimo k jednhni. Tato liloha neni lehka proto, ie neni moine podat n6jaky nhvod, jak spravn6 interpretovat. Je vsak moino upozornit na nekterd zakladni chyby, kterc se v tdto etap6 prace Easto vyskytuji. Zahajime proto svou analfzu moinych chyb pfi interpretaci dat jednoduchjrln pfikladem. V jednom u nas publikovanem vj.zkumu byla studentbm poloiena otazka: Jak se nejlepe bavite? a) sam, b) v phru, c) v part6. AutoPi vjrzkumu uvedli tuto tabulku: Na otazku odpov6d6li studenti: a) sam 1 "4, b) v paru 30 % c) v part6 69 O/o Tabulku doplaova1 komenta?, ktery uvadime doslovne:,,odpovedi na otazku dokladaji silnp vyvinutjr smysl pospolitosti zaloienjr na souladnosti socialniho postaveni, ale zejmdna na spolerne Einnosti a shodnosti zajmb."

3 I. Nespr5vnQ interpretace Nespravnost teto interpretace je z?ejma. Pokusime se proto nyni na rozboru tohoto i jinych pfikladh ukhzat, z Eeho plynou rdzne moine typy nespravn6 interpretace. V podstati! mdieme tyto typy rozd6lit asi takto: 1.1 Vznikle chybami v teoreticke koncepci 1.2 Vznikle chybami v procesu zkoumani 1.3 VzniklC chybnfm pochopenim socialni a zejmena vfzkumne role 1.4 Vznikle chybnfm hodnocenim statistickfch operaci ad chyby v teoreticke koncepci Ctenhf si vzpomene, fe jsme jii hovofili o moinostech stanoveni nespravneho vfchoziho modelu, z kterdho odvozujeme ovi!?itelna tvrzeni, neb0 o nevhodnem vfb6ru hypotez. Tyto chyby rnohou zpdsobit, ie spravni! ziskani a objektivni data jsou nespravni! interpretovana. Uvedme pfiklad: Pfedpokladejme takovf vfzkum, jehoi cilem je zjisti!ni kulturniho,,vyuiiti" obrand. Prdzlcum vysel z obecne hypotezy, Ze toto vyziti bude tim vyjii, Eim vlrtii rozsah kulturnich Einnosti budeme moci osobam pfffadit. Pracovni hypotezy byly potom nap?. takoveto: 1. Osoby navst6vujici vice kulturnich zafizeni a podnikd, je moino oznaeit za,,kulturni!jsi" nei osoby navst6vujici m6n6 kulturnich podnikd a zafizeni. Ukazatelem by1 stanoven poeet navst6v rbnfch druhd kulturnich podniks, napf. kina divadla,,koncertu, vfstavy, poslech rgdia, sledovlni televize atd. 2. Osoby omezujici svdj zijem na jeden typ zapizeni, napf. jen nivst6vy kina neb0 sledovani televize, ochuzuji svdj rejsteik kulturniho,,vyiitil', jsou jednostranni! informovhny, ztrhceji pfehled o kultufe apod., prosti, tat0 specializace na ni! pdsobi negativni!. 3. Na zakladi! prudkeho rozsipovani televize byla vyslovena hypoteza, ie zejmena televize je tim faktorem, kterjr omezuje pdsobnost ostatnich prostfedkd a phsobi tak negativni! na,,kulturnostu obeand. Vfsledky opravdu potvrdily, ie ty osoby, ktere pravidelni! sleduji televizi, navsti!vuji velmi malo kulturnich podnikd. Na tomto zakladi! by tuto skuteenost bylo moino interpretovat jako ddkaz hypotezy. 4. DodateEnou revizi vsak byla zjigtlina fakta, kterd dovoluji postaveni hypotdzy opaend, ie totii ti, ktefi pravideln6 sleduji televizi, maji znaeni! Sirokf kulturni pfehled, jsou daleko vice informovini o fiznfch kulturnich akcich nei ti, ktefi televizi nesleduji, i kdyi navst6vuji rdznd kulturni podniky. Z tohoto pfikladu je zfejm6, te nejdfive by bylo nutne pfesneji vymezit fadu sledovanfch jevd, jako nap?. intenzitu, rozsah a frekvenci sledovlni kulturnich podnikfi, pfesto v8ak vidime, de jeden a tg2 objektivnlr existujici fakt je mozno na zaklad6 sprcivnlr ziskanqch informad rqzni interpretovat podle toho, jake hypotdzy odvodime z vfchoziho obecn6ho modelu. Ponekud podobnl situace nastane, interpretuji-li sociologick8.. data lid6 fizn6ho mini!ni, ngzord, pfedstav a pouiivajici rdznts vymezenf ch pojms. Mdie potom nastat takovi situace: Na otizku:,,jsou vyuiity v prlci vase schopnosti?" odpovi 7,4% zkoumanych, ie jejich schopnosti jsou plni! vyuzity a 5,5 OI0, ie jejich schopnosti nejsou vdbec vyuiity. Tato fakta rdzne osoby interpretovaly takto: -,,Pouze 7,4% osob vypovidb, ie jsou v praci vyuiity jejich schopnosti, coi svi!dei o Spatne hrovni kadrove price na dvodi!."

4 -,,Jen 5,50/0 osob odpovida, ie jejich schopnosti nejsou vdbec vyuiity, coi sv6dei o dobre urovni kadrove prace na zavodi:." Je jasne, ie zde op6t objektivni: zjist6ny fakt, sam o sobe neutralni, mdie byt interpretovan podle subjektivnich pfedstav o tom, co je malo a mnoho, co je dobra a Spatna kadrova prace. Je to problem pfesneho vymezeni pojmd a vymezeni tvrzeni odvozenych z obecn6jsiho teoretickkho modelu. ad chyby v proceru zkoumani I o techto chybach jsme jii hovofili. Mohou plynout bud pfimo z vdzkumne situace neb0 z chybne zvolenfch technickdch postupzi. Ze situace mohou vyplynout tehdy, kdyi si nap?. neuvgdomujeme, ie vystavujeme zkoumane osoby nejakemu socialnimu natlaku tim, ie se tfeba ptame studentd na hodnoceni pfednasky v pfitomnosti pfednlsejiciho, delnikd na jejich postoj k zavodu a zjiscuje ho pfedseda ROH apod., neb0 tehdy, citi-li zkoumane osoby obavy z porusene anonymity neb0 dotazujeme-li se na vpci intimniho charakteru. Stejni: tak osoba tazatele, misto a Eas i dalsi vlivy, o kterych jsme jii take hovofili, mohou zpdsobit, ie nemdieme potom interpretovat vysledky tak, jako by byly dosaieny,,v norm8lni" situaci, ale musime je interpretovat s pfihlednutim k moinosti ovlivngni. Na to se ni:kdy v prdzkumech zapomina. Kaida zavereena zprava by proto m6la obsahovat podrobnf popis situace a podminek, za kterych zkoumani probihalo, aby si Ctenaf mohl provest popfipadii ureite korekce v interpretaci dosaienfch informaci. Bi:ine jsou chyby, ktere vznikaji pfi vfb6ru vzortku, pfi nespravne formulaci otazek, technicke manipulaci s dotaznikem, nespravne kategorizaci apod. Uvedme nektere pfiklady: problem zobecniini Pfedpokladejme, ie by1 realizovan prdzkum mladeie, v kterem se ovbfovala hypoteza, dnes dosti Easta, ie rnladei dava pfednost iivotnim hodnotam, ktere je moino nazvat,,konzumni". Prdzkum je proveden na jedne st?edni Skole (450 jedincd) tak, ie se studentdm pfedloii techto deset hodnot k posouzeni: l penize, 2 byt prosp6sny spolecnosti, 3 spokojenost v praci, 4 mit auto a hezke vi:ci, 5 dobre pfatele, 6 vzd61ani7 7 mit hodni: di:veat, 8 byt krasny. 9 moci cestovat. 10 vynikat. Prdzkum zjisti, ie vyznamnii vice jsou vybirany hodnoty 1, 4, 9, tj. takov8, ktere je moino oznaeit za konzumni a hypoteza je tedy potvrzena. Zakladnim problemem je v tomto pfipadii vzorek. Prvni zkresleni mdie znamenat fakt, ie prdzkum by1 uskutefnen na jedne ikole. Vysledky mohly totii byt ovlivfiovany mistne. Dale to, ie vzorkem byla jen stfedoikolska mladei. Tento vzorek vdbec nedovoluje nejen generalizaci na mladei vdbec, ale ani ne na studenty. VysokoSkolaci mohou mit zcela jiny iebfi- Eek hodnot. Problematicky je sam vybi:r moralnich hodnot, ale o tom se zminime dale. Interpretace takoveho prdzkumu by nutne musela zdhraznit podmin6nost vysledkd a v iadnem pfipadi: si nemdie dovolit zobecfiovani, i kdyi by niikdy neodporovalo prdmi:rnym zkuienostem s mladeii. volh,~kazatelb" DalSi moine chyby tkvi ve volbi:,,ukazateld". Napf. zvolime-li pro pozorovani soustfed6nosti studentd pfi pfednasce jako ukazatele pozornosti kategorie - pise poznamky: nepise poznamky - a tvrdime-li na zakladi: vysledkd (95 O/, psalo poznamky), ie tpida byla soustpedena a pozorna, mgieme, ale nemusime mit pravdu. Podobni:, zjistujeme-li nap?., v kolika letech se poprve mladi lid6 pohlavni. stykaji, mcieme zvolit celkem bein6 pfijimane kategorie:

5 1. mladistvi (14-18 let) 2. dospivajici (19-24) 3. dosp6li (25-30) Dejme tomu, ie jsme meli vzorek 100 osob a doshhli jsme tohoto rozloieni prvniho pohlavniho styku: 1. mladistvi (14-18) 45 osob 2. dospivajici (19-24) 30 osob 3. dosp6li (25-30) 25 osob Na zaklade techto dat bychom mohli vyslovit tvrzeni, ie jsme u zkoumane skupiny zjistili celkem rovnorn~rn6 rozloieni co do uskutetneni prvniho pohlavniho styku. Nejv6tSi poeet mladfrch lidi mivh tyto zkugenosti ve letech, a poeet tgch, ktefi se z rdznych ddvodd opozdili, rovnom6rn6 klesh. Je to jev celkem pfirozenfr. Jenomie pfi pfezkoumhni kategorizace mohu zjistit. n6co jineho. Napfiklad : mladistvi (14-18) rozepsano let poeet osob celk. 45 dospivajici (19-24) rozepsano let poeet osob celk. 30 dospeli (25-30) rozepsano let poret osob celk. 25 Z t6to.,odkategorizovan~" tabulky je zfejm6, ie rozloieni je naopak nerovnomlrn6. Nekdy se nemhie vfrzkumnik ubranit tomu, ie zjisti nevhodnost uiitjrch ukazateld, jejich poetu, reprezentativnosti apod., ai kdyi je jii nemoino je m6nit. Mhie se vsak ubranit chybam v interpretaci tim, ie znovu pozorn6 pfezkouma vsechna data z hlediska moinfch chyb, plynoucich z techto zminenjrch techllickjrch a metodickych nedostatkh, jejichi ne- posttehnuti neb0 vedom6 nedbani by vedlo k nesprhvne interpretaci. ad chybnb pochopena vjzkumna role Problem socihlnich roli je i problemem lidskbho jednhni. Je to oblast zkoumhni v sociologii velmi Easth, ale take velmi slotit& Nemdieme zde pochopiteln6 ani ve zkratce naznaeit ngjakf vfklad. Zminime se pouze jen o nekterfrch vfchozich pfedpokladech, a to jest6 jen o tech, ktere budeme potfebovat k charakteristice nasi problematiky. V teto souvislosti jsou pro nas ddleiite odpovedi na tyto othzky: Mdieme spolehat na to, ie to, co nhm o sob6 dotazovan6 osoba povi, je pouiitelne pro charakteristiku jejiho skuteen6ho nhzoru? Jinfrmi slovy, mluvi pravdu? V pfipade, ie bude mluvit pravdu, mdieme uiit vfrpov6di pro pfedpovec? budouciho chovhni dane osoby? Zhvisi jeji budoucf chovhni na tom, co si ona uvedomuje a co chce?,,objektivnostu udujti Clov6k je, velmi obecne feeeno, povaiovan za system s cilovfm chovhnim. Prozatim nhm bude IhostejnC, zda si cile sv6ho chovani uvedomujeme neb0 ne. Dalgi specifikou Eloveka je fakt, ie nereaguje pfeviin6 na bezprostfedni podnety, ale zprostfedkovane pomoci pfedstav, pojmovfch sch6mat apoil. Tyto jeho pfedstavy, v dhsledku existence feei a sloiiteho systemu pfedavani informaci, nejsou zavisle na jeho individualnich zkugenostech, ale jsou spoluureovhny zkugenostmi ostatnich skupin lidi a dokonce pfedchhzejicich generaci. Ddleiite je to, ie v takto chapanem systkmu mhie zmena pfedstav vest k dalekosahl* ddsledkdm v jednani. V nasi literatufe se v tcto souvislosti hovofi o t6chto prvcich analyzy v termfnech objektivni a subjektivni. Tyto terminy se u n& Easto, zejmena v minulfch letech, chapaly dichotomicky, jako by objektivni bylo nutnc, jednoznahc, rozhodujici a ureujici a subjektivni bylo men6 skuteen6, zavisejici na

6 pfedstavach, myllenkach, ovlivfiovane, nahodile, nedbleiite, nerozhodujici. Ve skuteenosti je tomu tak, ie to, co nazfvame objektivnim, vytvafi jakousi danou strukturu, jejimii sloikami jsou jak vbcne prostfedi, tak i urfity system socialnich roli, plynoucich z profesionalni d6lby prace, z politicke moci apod., a urfity system oeekavaneho chovani. Termin,, d a n f " tu uiiv6me v tom smyslu, ie je urfen pfedchozimi stavy struktury, soufasnjrmi podminkami a jednanim skupin lidi, takie je do znacne miry nezavisljr na jednani jedince. Druhou sloikou jsou potom systemy hodnot, pfedstav, subjektivne chapane a definovane socialni situace, ve kterjrch se i.lov6k nachazi. Z toho je vid&t, ie vztah mezi tgmito dvgma prvky neni jednosm6rn9, ale vzajemnjr a relativni. Na zakladg toho, co bylo fefeno, bychom mohli zfejm6 sestavovat mnoistvi rdznych variant lidskeho jednani v rdznych situacich. Napf. mdie Elov6k slovn6 vyjadfovat n&jakk pfedstavy, ale jeho,,skuteenf" nazor bude jinjr a jeho chovani se bude shodovat s timto,,skuteenfm nazorem". Je moine si dale pfedstavit, ie se vlechny tyto sloiky budou v jednani Clovgka shodovat anebo naopak vlechny navzajem lisit apod. Pro nas je tat0 uvaha mimofadnb ddleiita, protoie v socio- IogickCm prdzkumu se nejfasteji setkavame ne bezprostfedng se socihlnim jevem, ale s vypov&di o jevu. Je proto potom pro nas hlavni othzkou, jak s dosaienjrmi vypovbdmi pracovat, jak je interpretovat. Vypoved osoby mdie bjrt ovlivnena jejimi subjektivnimi pfedstavami a nazory, ktere mohou bjrt pro jeji chovani rozhodujici, ale take mdie bjrt ovlivngna profesionalni socialni roli anebo mdie bjrt vfsledkem samotne vjrzkumne situace. kterou vlastn6 take mdieme chapat jako zvlastni roli. socialni role Kaidf flovek ve svem iivot6 zastava rdzne socialni role. Je iakem, ufngm, dglnikem, mistrem, feditelem - mluvime--1: o rolich profesiondnich, ale je takc manielem, rodieem, pfitelem apod. Chovani lidi v rdznjrch rolich je ureeno jednak jejich funkci v d&lb& prhce a jednak ureitjrmi tradifne oeekavanjrmi zpbsoby jednani. Jine se nap?. ofekhvh od feditele zavodu, kdyi ma co Einit se svjrmi podfizenjrmi, a jin6, hraje-li s partou ppbtel kulefnik. Jiny postoj a hodnoceni zpravidla zaujimame pfed vedoucim a jinjr pfed manielkou. Znameni to tedy, ie se vidy chovame v rfiznfch rolich zcela rfime? Z bein6 denni zkugenosti vime, ie ne. JisM dzlslednost chovini je u kaidcho patrni. Stejng tak ovgem plati to, o Eem jsme se zmifiovali, totii ie z vystupovtini v rixznqch socialnich rolich plyne jisth rzlznost chovini. Pro nas je nyni delegitk, s jakqmi pfedpoklady mtlme takove chovani zkoumat. Obvykljr pfistup bfv8 takovjr, ie se hleda jakfsi,,objektivni6' model lidskkho jednani, jakjrsi,,skuteen$ nkzor",,,skuteenc jednani", ktere by bylo nezdvisle na jeho subjektivnich vfpovedich a take na jeho vystupovani v rdznjrch rolich. Jen takova metoda mi pov6st vedeckeho a objektivniho pfistupu. Domnivame se vsak, ie je to pon6kud jednostranng cesta, ktera krom6 toho vede Easto k omylfim, ke zkreslene interpretaci chovani. Je totii spornk, co je skuteht8j3i. Zda zkonstruovanii abstrakce jednani, nezhvisla na riiznfch rolich, neb0 zkoumlni rfimfch min ini, postojb, jednani v rslmfch rolich. PovaEujeme tento druhf postup za vfhodnijgi empiricky a ppesn6jgi teoreticky,. je-li pei interpretaci doprovazen uv6domgnim si toho, ie ziskanh data jsou vjrpovedmi Eloveka v ureitd roli. Analjrza jednfini stejnjrch lidi v rfiznfch rolich a rbznfch lidi ve stejne roli nam potom poskytne pilesn6jgi obraz i o dfislednosti jednini jednotlivcd a o sile a intenzit&, s kterou lidsk6 jednani ovlivfiuje ta ktera socialni role.

7 1 vjzkumna role Nls vhak hlavnl! nyni zajiml vgzkumna role. Tim, ie se n6kdo stane objektem vfzkumu, vi o tom, vznikne mezi nim a napf. tazatelem ureitf socialni vztah a vystupuji oba vlastnr! ve zvllitnich rolich. S jednlnim ve vyzkumne roli je tradien6 spjato opekavant5 chovlni, napf. rozvhinost vfpovgdi, pravdivost informaci, objektivita ve smyslu nezaujatosti atd. To, ie si Clov6k uvedomi, Ze je pfedmgtem vfzkumu, ie jeho nhzory budou zkoumhny, mdze jeho vfpoved ovlivfiovat rdznfmi sm6ry. Napf. mdie dht jasne najevo svdj nesouhlas, projevit svou nekonforrnnost, i kdyf by tfeba v jinfch rolich vystupoval umirnengji, a naopak bude vystupovat mime a konform&, zatimco jinde je nesmif-itelnf. Nejvfrazneji se toto ovlivniini vfzkumnou roli projevuje pfi zkoumini ureitfch morllnich postojd a hodnot. Zkoumant5 osoby se nepokouseji o analfzu vlastnich postojb, ale Easto se ztoto2iiuji s obecne pozitivn6 hodnocenfmi postoji a zavrhuji obecnr! negativnl! hodnocent5 postoje a hodnoty. Ilustraci nejeast6jhiho pfestupku proti interpretaci vfpovgdi osob je nag pfixlad. Odpov6di stud en^ na otlzku, jak se radsji bavi, neni moinc v 2Adn6m pfipad6 interpretovat jalro doklad smyslu pospolitosti a souladnosti socillniho postaveni. Tyto odpovedi to naprosto nedokazuji. Je mozn6 je interpretovat jen a jen jako va5pov6di skupiny studentzl na otdzku formulovanou ureitqm zpbobem v ur&t6 vqzkum6 sltuaci. Abychom mohli tvrdit to, co tvrdi autofi, museli bychom nap?. nejdfive provefit, zda odpovedi nejsou ovlivngny formulaci otlzky neb0 vlzkumnou situaci a pak je navic porovnhvat se skuteenfm jednhnim. ad chyby v hodnoceni statistickjch operaci Zhkladnim dkolem, kterf pfed temi, kdo vfzkum interpretujf, stojf, je porozumeni,,mi fiselu. PovaZujeme zde za nemoint5 nahradit elementarni kurs statistiky, a proto budeme pfedpokladat, ie ho vctsina i.tenapd absolvovala a ty, ktefi to z nr!- jak6ho dfvodu neufinili, odkbieme na konzultaci ke statistikovi ve vfzkumnem tfmu. NBm pdjde pouze o vylozeni struenfch a srozumitelns.ch zlsad pro Eteni a porozumeni nejbezn6ji se v sociologii vyskytujiciho materiilu statistickeho charakteru. Nejelementlrnl!jSimi ddaji, ktere jsou pfi dokoneeni sociologickkho prbzkumu k dispozici, jsou tzv. absolutnf Eetnosti. Jsou to napf. Eisla v teto tabulce: Na otlzku,,jak jsou v prlci vyufity vahe schopnosti" odpov8d6lo : 1. - jsou pln& vyuiity 24 osoby 2. - spihe jsou vyuiity 125 osob 3. - nemohu posoudit 104 osoby 4. - spihe jsou nevyuiity 142 osoby 5. - nejsou vdbec vyuiity 22 osoby Abychom mohli posoudit tyto ddaje ve vztahu k celku, uvhdi se pro vr!tsi nazornost tzv. relativni Eetnosti, tj. procenta. manipulate s procenty Tedy kdyi 24 osoby odpovidaji, ie jejich schopnosti jsou plnl! vyuiity, je to 5,8 O/o z celkovt5ho poetu zkoumanfch. Vyjadfovlni vfsledkd v relativnich Eetnostech, ktert5 je b6in6, mi sv8 dskali, zvlllt6 pak bez uvedeni absolutnfch Eetnosti a celkovt5ho vzorku. Vyplfvl z toho jedna zlsada. Pfi uvldeni relativnich Eetnosti je vidy nutne mit v patrnosti, jakl by1 absolutni rozsah sou- " boru, z n6hoi jsou procenta pditana. Pfi rozsahu menhim nei 100 jedincd je wlbec problemhtick6 relativnich Eetnosti uiivat jako spolehlivfch ukazateld. princip porovnavdni (komparace) Velmi Easto se setklvlme s dalhfm probl6mem, tj. se vzijemnfm porovnivhnfm rfznfch ddajd.

8 Dejme tomu, ie jsme v prdzkumu dvou zavod6 zjistili takov6to data: Na othzku: Jak jsou v praci vyuzity vase schopnosti - odpov8d610 : ZAVOD A ZAVOD B 1 - pln6 vyuiity 24 5,8 ' ,2 O/o 2 - spihe vyuiity /o 74 24' nemohu posoudit Oi O/o 4 - spige nevyuiity Ol O/o 5 - nejsou wlbec vyuiity 22 5,3OI '10 celkem Elementarnim poznatkem bude, ie nelze dglat zav6r z toho, fe na obou z&vodech odpov6dgl tcm6f stejnf poeet osob alternativou 3, protoie v obou zivodech neodpovidal stejnf poeet osob. Podobn6 problematickf by by1 ovhem i jii uveden$ komentdf, kterf by se vyjadpova1 na z&kladg tohoto procentu5lniho rozlozeni ke kadrov6 praci na zavodech. Ovahy, kterc jsou obvykle vyvozovany z takov6 situace, mleky pf-edpoklitdaji, Ze na obou zavodech by melo bft stejnb procentualni rozloieni odpovgdi, napp. na alternativu 1. Neni-li tomu tak a odpovid6-li v nahem pffklad8 na zhvode B temef dvakrht tolik lidi, ie,,jsou jejich schopnosti vyuiity", pfimo se vnucuje koment8f-, Ze na tomto zavod6 bude lepsi kldrova prace. Poloime si nyni otdzku. Je takova dvaha oprdvnsna? Pfedstavme si, ie rozdhvame kaid6mu ze 4 hrae6 kanasty po Etrnacti karthch. V baliau je 108 karet, 54 modrjlch a 54 fervenfch. Musi kaidf hrie dostat 7 Eervenfch a 7 modrfch karet? Mohu usuzovat, ie kdyi dostanu 9 modrfch a 5 Eervenfch karet, te v balifku bylo vice modrfch karet? Anebo jeste jeden pfiklad. Pfedstavme si, ie mame urnu a v ni dobfe promichhno 200 kulilek. 100 modrfch a 100 Eervenfch. Potom by nekdo se zavlzanfma oeima vytahoval kulifky 'a kaidou Etvrtou by dal na stranu do misky. Po roztffdeni bychom meli v misce 50 kulieek. Kdyby v ni bylo 20 Eervenfch kulieek a 30 modrfch, mohli bychom podezirat toho, kdo je vybiral, ie nas podvad61 a diva1 se? statisticka v)znamnost Jak EtenBP jiste jit pochopil, jsou tyto pfiklady zamgf-eny k tvrzeni, fe takto empiricky zjiht6nf rozdil, vykyv, mdie bft nlihodnl a je pak nepf-ipustnk z ngho delat nejak6 zhv8ry. To nas ovhem stavi p2ed dalsi otazku. Jak pozname, ie je tento rozdil nenahodnf nebo, jak to nejfasteji EfkBme, statisticky vqznamn$? Vratme se proto jeht6 na chvili k nasim kulifkam. Vzpomefime si na misku s 50 kuliaami. Kdybychom pokus s rozfadovanim opakovali lookrbt, dostali bychom v misce vfdy rdzn6 zastoupeni Eervenfch a modrfch kulieek. Nap?. v 75 O/,-, by bylo v misce 22 ai 28 Eervenych kulieek, v 10 OlO 18 ai 22. v 7 OlO 15 a2 18 atd. Takove empirickd pokusy byly nekolikrat dfkladn6 opakovany a mhme k dispozici spolehliv6 tabulky, tj. mo s nlhodnfm rozloienim vfsledkb Aznfch' podobnfch po f usf. Co to vlastne ppi techto pokusech dlslame? VHimneme si, ie rozloieni 22 ai 28 Eervenfch kulifek se ocitlo v misce velmi fasto, kdezto rozloieni 15 ai 17 jii pornerne zpidka. P8 zjiht6ni statistick6 vfznamnosti vlastne hleddme procento pfipadd, kolikrdt by se ureitf typ rozdeleni Eetnosti objevil v ngjak6m konstruovanem nhhodnkm modelu, tfeba jako nyni v prikladu s kuliekami. Cim je toto procento vyssi, fim vicekrfit se dank rozloieni v pokusu objevuje, tim je v6tsi pravde-

9 podobnost, Ze k ncmu doglo nhhodng. Cim je niisi, tim v6tsi je pravdtipodobnost, Ze k nemu nedoslo nahodnd, ale ie bylo zpdsobeno nejakjrmi pheinami, nam tfeba jest5 neznamfmi. To, co nas nyni zajima, bude mez, hranice, kdy vfsledky ve sledovanfch skupinach jsou tak odlilne, ie musime ddvodn6 pfedpo&ladat, ie nevznikly nahodn8, ale fe jsou zpdsobeny jinfmi vlivy. Sloiitost sociiilnich jevd je takova, Ze to nikdy nemqieme fici s jistotou, ale snaime se stanovit miru pravd&- podobnosti, se kterou mdfeme tvrdit, ie dosaiena distribuce hodnot je nenahodna. Hranici takoveho nenahodneho rozdeleni stanovujeme sami podle toho, s jak relkou pravdepodobnosti chceme nejakou distribuci potvrzovat. NejEasteji se stanovuje tzv. 5% hladina vjmamnosti. Neni to nic jineho nei hranice, ktera pfibliin6 odpovida takovemu rozloieni, ktere se ocitlo v nasem pokusu jen 5X ze 100 opakovani, neb0 mengkrat. TakovC rozloieni se vyskytne v pokusu nahodng tak ziidka, fe objevi-li se, mdieme s ureitou pravdepodobnosti (95 O/O) tvrdit, ie neni nahodne. K tomu, abychom mohli zjistit hladinu statistick6 v$znamnosti, pro ureit6 tvrzeni, slouii cela fada statistickych testb. 0 moinostech pouiiti techto testd, o tzv. jejich parametrech (tj. vlastnostech, hranicich pouiitelnosti, vhodnosti pro urritg typ dat) je nutna konzultace se statistikem. Orelern takove konzultace nebude, aby se kaidy naueil jak matematicke operace potfebne k zdbvodngni a vjrportdm testu, tak i rdznl prakticke zpdsoby vjrpoetd, ale daleko spise by tu melo jit o upozornbni na slabiny a nevyhody toho ktereho testu, o v~klad, ktery by vedl,k jasnemu pochopeni logickeho smyslu testu. verifikace hypotez PFedpokladejme, ie jsme si nechali otestovat vyznamnost vjrkyvd v odpovedich na otazku Jsou v prhci vyuiity vase schopnosti na zavodech A a B. Mame potom k dispozici riasledujici tabulku : - Odpovgd 1 Odpoved 2 Odpoved 3 Odpoved 4 Odpovlid 5 1 ZAVOD A Hl. vvzn. zavod B abs. Cet. % o ( abs. Get. Yo % 30 % 25 % 34 % I r 0,l % % % 24 % 34 % 26 % 5,3 % 1 40 % % V prvnim sloupci mame absolutni Eetnosti, ve druhem relativni. Prostfedni sloupec, oznaeeny u (alfa) udava hladinu statistick6 vyznamnosti pro rozdil v relativnich Eetnostech obou zavodb. ZjiSfujeme, ie vykyvy v odpovedi na alternativu 1 b'y se nahodnt' mohl vyskytnout asi jednou z tisice pokusd, kdeito vykyv v odpovedich na alternativu 2 by se nhhodne mohl vyskytnout jii sedmkrat ze sta pokusd a rozdil v odpovedich na alternativu 5 dokonce asi Etyficetkrht ze sta p&usb. Jii jsme uvedli, ie se obvykle povaiuje za konvencn6 dohodnotou petiprocentni hladina vyznamnosti. To znamena, ie vsechny rozdily, jejichi pfedpokladany,,nahodny" vyskyt vypoeteme jalso menli neb0 rovnj. 5%, budeme povaiovat za statisticky vyznarnne. Ostatni budeme povazovat za nevyznamne. Komentaf uvedene tabulky by by1 asi takovfto: Na zkvod6 A je statisticky vyznamne mkn6 odpovbdi alternativou 1 a 3, vjlznamnl! vice odpovidi 4. Vcelku lze tvrdit, te na zavodii A je statisticky vfznamnb tendence (ve srovnani se zavodem B) odpovidat, ie,,schopnosti nejsou vyuiity". Nag komentaf je ovsem prohfelkem proti dspornosti vyjadtovani, protoie se da vyeist z tabulky.

10 Ov6fovani hypotez, o kterych jsme mluvili v projektu vyzkumu a pfi sestavovani dotamlb, se d6je timto neznafenfm zptisobem, tj. testovinim. Verifikace projektem takto stanovenfch hypot6z je pom6rn6 jednoduchou interpretahf blohou, jsou-li ovgem hypotezy postaveny tak, aby sebrana data na \ n6 umoffiovala poskytnout okamiitou odpovgd., V kaidem pon6kud obshhlejgim dotazniku (kolem 50 otizek) lze postavit tisice takovfch elementirnich hypotez, kter6 mohou bft ov6fovdny. Proto stale vice hledhme cesty, jak zpracov8vanf material l6pe utfidit, abychom si usnadnili interpretaci. Tfideni, kterfm jsme se zabjlvali dosud, se nazjrvh thd6nim prvniho stupn6. Daleko Pastgjtii fonnou tfidgni materihlu, kted je n h pfedloien k interpretaci, a kterf lze take srovnhvat s uvedenfmi zpdsoby testovhni, je tzv. tfid6ni druheho stupn8. iityrpolni bbulky - Chi2 test Pfedstavrne si, ie ddaje ngkterfch otizek shrneme do teto I tabulky : 1 ' 1 I Cmolni tabulka : 1. Menr 131 b 188,l 2. Vice Wem CHI = a < 0,Ol yo Tuto formu tabulky nazjlvtirne Ety+polnZ a je vfsledkem zmin6nkho tffd6ni druheho stupn6. V polifku,,a" mfime totii osoby z nakeho souboru, kter6 maji soueasn6 dva znaky (vlastnosti), a to,,muiu a,,ndvst6va kina men6 nei dvakrat m6s.". Ve sloupcich,,celkeml' jsou potom vysledky tfid6ni prvniho stupn6. Celkova suma,,n" oznafuje poeet osob, ktere odpov6d6ly na ob6 othzky. Z teto tabulky mdieme, jak Etenaf jist6 poznal, testovat hypotczu, zda vice navgt6vuji kin0 ieny Pi muii. Mohli bychom to ud6lat tfeba testovanim podle relativnich Eetnosti pro sloupce muii a ieny, ale nejeast6ji to d6ldme tzv. Chi2 testem, jehof princip je v podstat6 stejnf, jako u ostatnich jii zmin6nfch testd. Jeho vyhodou je, ie se db snadno programovat a md8e slouiit jako univerdlni kriterium existence zhvislosti mezi dv6ma dichotomickymi znaky. V nagem phpad6 je vedle tabulky uvedena suma Chi2 a hladina statistick6 vfznamnosti a. Tabulku lze potom interpretovat takto: Mezi nav9tbvou kina a pohlavim osob existuje statisticky vaznamna zhvislost. 0 sm6- ru %to Avislosti jsme informovani tzv. ~Eekavanymi Eetnostmi,l) ktere fasto do tabulky vpisujeme. Tyto oeektivan6 Eetnosti vlastn6 znamenaji model rozloieni Eetnosti za pfedpokladu, fe by mezi sledovanjrmi vlastnostmi nebyl iddn% vztah. Na zh- Made porovnani polieka,,oeekavane" a skutern4 Eetnosti zjigtujeme, ie je vice ien s vlastnosti (znakem) 1 (chodi do kina men6 nei dvakrpt tjrdn6) a men6 muid (viz oeekfivanh Eetnost) s touto vlastnosti. Interpretace neni sloiita. Mdieme fici, ie muii navst6vuji vjznamn6 vice kin0 ne2 ieny. kontingenini tabulka NejEast6ji se v sociologii setkavame s typem tabulek, kter6 maji vice nei Etyfi polieka, tj. tfidime spolu znaky o vice nef dvou alternativ8ch. NejEastejSi nazev pro tento typ tabulek je tabulky kontingeneni neb0 tabulky se,,dvojim vchodem". Nhsledujici tabulka ukazuje vztah mezi bdaji o,.vzd618ni mladefeu kategorizovane jako 1 = zakladni vzd61ani - 2 = stfedoskolsk6-3 = vysokoskolsk6 a I) Nekdy pou2ivdme ndzvu,,teoreticke Cetnosti".

11 itdaji o pfijmu: (Eistjr pfijem) Vzd6lani 1 - p?ijem do 800 KEs 2 - pfijem do 1100 KEs 3 - pfijem do 1500 KEs 4 - plijem do 1800 KEs 5 - pfijem nad 1800 KEs Leva East tabulky obsahuje absolutni. fetnosti ziskane ze ttid6ni XI. stupne znakd,,vzd61ani4' (0 tfech hodnotach) a,,pfijem" (o 5 hodnotach). V tfid6nem souboru je 3815 jedincd (prqseeik sloupcd pod,,suma6', tyto sloupce fast0 nazfvame marginaly). V pfipad6, ie bychom ziskali pouze tuto strukturu tabulky. bez dalsich statistickych vfpoftb, je zfejme, ie by tat0 tabulka pro ftenafe byla,,mrtvau - nedala by se pfimo interpretovat. Jako minimalni interpretaeni pomqcka by mohly bjrt jednotlive absolutni fetnosti v poliekach tabulky plevedeny na procenta - v teto podob6 se take s kontingenfnimi tabulkami Easto setkavame (absolutni Eetnosti v tabulce mdieme pfevest na procenta v podstate trojim zpdsobem: 1000/0 = sumace v fadku, 100 OlO = suma ve sloupcich a 100 ol0 = celkove,,n" v tabulce). Snadnejli pro interpretaci takovehoto typu tabulek je pouiit opet jii zmin6neho testovaciho kritkria Chiz, kter6 take uvadime v nasi tabulce, a jemu odpovidajici hladinu vfznamnosti alfa. Z techto itdajd mdieme okamiit6 ueinit pro uvad6nou tabulku jednoduchy interpretafni zaver: odmitame hypotezu (na O,O1n/O blading), ie velikost pfijmu v souboru se nelisi podle typu vzd6lani. Tj. velikost pfijmu je ngjakfm zpdsobem zavisl~ na vzd61ani. Sm6r teto zavislosti (tj. ve kterych kategoriich vzd6lani existuje vyssi - niili pfijem) vyfteme z porovnani tzv. ofekavanfch fetnosti (uvadeno v matici vedle absolutnich fetnosti. pod 01, 02, 03) a Eelnosti absolutnich. V nagem ptikladu je tento rozdil zfeteln6jsi z jednoducheho, znamenkoveho schematu, ktere uvadime v tabulce: kde nap?.,,+ + +" znaei,,absolutni Eetnost je znafn6 vyssi nei fetnost oeekavand" a podobn6,,-" znaei,,absolutni Eetnost je jeste vyznamne mensi nei Eetnost oeek5vana". Z takto o~nafeneho pfehledul) lze vyslovit nap?. tyto interpretafni vyroky : Vysokolkolakd je vice ve vyllich pfijmovjrch kategoriich. Pracovnici se zakladnim vzd6lanim jsou v niisich plijmovjrch kategoriich, ale na druhe stran6 Eada z nich je v nejvygli apod. Uvedme si jelt6 jeden pfiklad interpretace podobne tabulky: Sledujeme odpovpdi na otazku Zajima vas grace, kterou vykonavate? 1 - velmi me zajima 2 - vice m6 zajima nei nezajima 3 - zajima i nezajima (tak 50 OlO : 50 OlO) 4 - spise m6 nezajima 5 - vdbec me nezajima.) Hodnoceni rozdilu mezi absolutnimi a ocekavanymi Eetnostmi v kontinnenc'ni tabulce neni vhodne oonech6vat subjektlvnimu odhadu. je opet ~~hodn6j~i testovat velikost techto rozdi1q.-

Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz

Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz Hypotéza Domněnka, předpoklad Nejčastěji o rozdělení, středních hodnotách, závislostech, Hypotézy ve vědeckém výzkumu pracovní, věcné hypotézy

Více

StatSoft Jak poznat vliv faktorů vizuálně

StatSoft Jak poznat vliv faktorů vizuálně StatSoft Jak poznat vliv faktorů vizuálně V tomto článku bychom se rádi věnovali otázce, jak poznat již z grafického náhledu vztahy a závislosti v analýze rozptylu. Pomocí následujících grafických zobrazení

Více

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5.1 Vícerozměrná data a vícerozměrná rozdělení Při zpracování vícerozměrných dat se hledají souvislosti mezi dvěma, případně

Více

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu K čemu slouží statistika Popisuje velké soubory dat pomocí charakteristických čísel (popisná statistika). Hledá skryté zákonitosti v souborech

Více

Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými

Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými Testování hypotéz Nulová a alternativní hypotéza většina statistických analýz zahrnuje různá porovnání, hledání vztahů, efektů Tvrzení, že efekt je nulový,

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Zpracování náhodného výběru popisná statistika Ing. Michal Dorda, Ph.D. Základní pojmy Úkolem statistiky je na základě vlastností výběrového souboru usuzovat o vlastnostech celé populace. Populace(základní

Více

Metody sociálních výzkumů

Metody sociálních výzkumů Metody sociálních výzkumů DOTAZNÍK ROZHOVOR POZOROVÁNÍ KAZUISTIKA ZÁKLADNÍ TECHNIKY SBĚRU DAT Přímé pozorování Rozhovor Dotazník Analýza dokumentů (standardizovaný rozhovor, nestandardizovaný rozhovor,

Více

Zastupitelstvo obce se usneslo podle 96 zakona c. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni) v platnem zneni, na tomto svem jednacim fadu:

Zastupitelstvo obce se usneslo podle 96 zakona c. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni) v platnem zneni, na tomto svem jednacim fadu: Jednaci fad zastupitelstva obce Francova Lhota Zastupitelstvo obce se usneslo podle 96 zakona c. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni) v platnem zneni, na tomto svem jednacim fadu: Uvodni ustanoveni

Více

PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 10

PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 10 PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 10 TESTY PRO NOMINÁLNÍ A ORDINÁLNÍ PROMĚNNÉ NEPARAMETRICKÉ METODY... a to mělo, jak sám vidíte, nedozírné následky. Smrť Analýza četností hodnot

Více

Korelační a regresní analýza

Korelační a regresní analýza Korelační a regresní analýza Analýza závislosti v normálním rozdělení Pearsonův (výběrový) korelační koeficient: r = s XY s X s Y, kde s XY = 1 n (x n 1 i=0 i x )(y i y ), s X (s Y ) je výběrová směrodatná

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

Semestrální práce z předmětu Matematika 6F

Semestrální práce z předmětu Matematika 6F vypracoval: Jaroslav Nušl dne: 17.6.24 email: nusl@cvut.org Semestrální práce z předmětu Matematika 6F Zádání: Cílem semestrální práce z matematiky 6F bylo zkoumání hudebního signálu. Pluginem ve Winampu

Více

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ Má-li analytický výsledek objektivně vypovídat o chemickém složení vzorku, musí splňovat určitá kriteria: Mezinárodní metrologický slovník (VIM 3),

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

Test dobré shody v KONTINGENČNÍCH TABULKÁCH

Test dobré shody v KONTINGENČNÍCH TABULKÁCH Test dobré shody v KONTINGENČNÍCH TABULKÁCH Opakování: Mějme náhodné veličiny X a Y uspořádané do kontingenční tabulky. Řekli jsme, že nulovou hypotézu H 0 : veličiny X, Y jsou nezávislé zamítneme, když

Více

Měření závislosti statistických dat

Měření závislosti statistických dat 5.1 Měření závislosti statistických dat Každý pořádný astronom je schopen vám předpovědět, kde se bude nacházet daná hvězda půl hodiny před půlnocí. Ne každý je však téhož schopen předpovědět v případě

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi Obsah 1 Úvodem 13 2 Dříve les než stromy 17 2.1 Nejednoznačnost terminologie 17 2.2 Volba metody analýzy dat 23 2.3 Přehled vybraných vícerozměrných metod 25 2.3.1 Metoda hlavních komponent 26 2.3.2 Faktorová

Více

SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB. uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu

SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB. uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu *k^y* SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu C.j.:KRPL-110069-16./CJ-2014-1800VZ Smluvni strany: Ceska

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

Příklad 1. Korelační pole. Řešení 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 13

Příklad 1. Korelační pole. Řešení 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 13 Příklad 1 Máme k dispozici výsledky prvního a druhého testu deseti sportovců. Na hladině významnosti 0,05 prověřte, zda jsou výsledky testů kladně korelované. 1.test : 7, 8, 10, 4, 14, 9, 6, 2, 13, 5 2.test

Více

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Program Statistica Base 9 Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. OBSAH KURZU obsluha jednotlivých nástrojů, funkce pro import dat z jiných aplikací, práce s popisnou statistikou, vytváření grafů, analýza dat, výstupní

Více

t-test, Studentův párový test Ing. Michael Rost, Ph.D.

t-test, Studentův párový test Ing. Michael Rost, Ph.D. Testování hypotéz: dvouvýběrový t-test, Studentův párový test Ing. Michael Rost, Ph.D. Úvod do problému... Již známe jednovýběrový t-test, při kterém jsme měli k dispozici pouze jeden výběr. Můžeme se

Více

Testování statistických hypotéz. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Testování statistických hypotéz. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Testování statistických hypotéz Ing. Michal Dorda, Ph.D. Testování normality Př. : Při simulaci provozu na křižovatce byla získána data o mezerách mezi přijíždějícími vozidly v [s]. Otestujte na hladině

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 testování hypotéz parametrické testy test hypotézy o střední hodnotě test hypotézy o relativní četnosti test o shodě středních hodnot testování hypotéz v MS Excel neparametrické

Více

STATISTICKÉ TESTY VÝZNAMNOSTI

STATISTICKÉ TESTY VÝZNAMNOSTI STATISTICKÉ TESTY VÝZNAMNOSTI jsou statistické postupy, pomocí nichž ověřujeme, zda mezi proměnnými existuje vztah (závislost, rozdíl). Pokud je výsledek šetření statisticky významný (signifikantní), znamená

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Informační potřeby mladých lidí a praktické fungování centra aneb Statistika v ICM co, proč, jak

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Informační potřeby mladých lidí a praktické fungování centra aneb Statistika v ICM co, proč, jak Informační potřeby mladých lidí a praktické fungování centra aneb Statistika v ICM co, proč, jak Následující dokument jen zevrubně ukazuje, proč informačním centrům pro mládež stojí za to ztrácet čas s

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI ATRIBUTIVNÍCH ZNAKŮ JAKOSTI. Josef Křepela, Jiří Michálek. OSSM při ČSJ

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI ATRIBUTIVNÍCH ZNAKŮ JAKOSTI. Josef Křepela, Jiří Michálek. OSSM při ČSJ HODNOCENÍ VÝKONNOSTI ATRIBUTIVNÍCH ZNAKŮ JAKOSTI Josef Křepela, Jiří Michálek OSSM při ČSJ Červen 009 Hodnocení způsobilosti atributivních znaků jakosti (počet neshodných jednotek) Nechť p je pravděpodobnost

Více

5.3 SHRNUTÍ LÁTKY NA POMĚRNÁ ČÍSLA, SOUVISLÝ PŘÍKLAD

5.3 SHRNUTÍ LÁTKY NA POMĚRNÁ ČÍSLA, SOUVISLÝ PŘÍKLAD Souvislý příklad na poměrná čísla Aleš Drobník strana 1 5.3 SHRNUTÍ LÁTKY NA POMĚRNÁ ČÍSLA, SOUVISLÝ PŘÍKLAD Poměrná čísla se hojně užívají v ekonomické praxi. Všechny druhy poměrných čísel si shrneme

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Průzkumová analýza dat

Průzkumová analýza dat Průzkumová analýza dat Proč zkoumat data? Základ průzkumové analýzy dat položil John Tukey ve svém díle Exploratory Data Analysis (odtud zkratka EDA). Často se stává, že data, se kterými pracujeme, se

Více

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup Statistika Regresní a korelační analýza Úvod do problému Roman Biskup Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta (Zemědělská fakulta) Katedra aplikované matematiky a informatiky 2008/2009

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

ADDS cvičení 7. Pavlína Kuráňová

ADDS cvičení 7. Pavlína Kuráňová ADDS cvičení 7 Pavlína Kuráňová Analyzujte závislost věku obyvatel na místě kde nejčastěji tráví dovolenou. (dotazník dovolená, sloupce Jaký je Váš věk a Kde nejčastěji trávíte dovolenou) Analyzujte závislost

Více

. Filozofické problémy přírodních věd Teorie a zákon. Lukáš Richterek. lukas.richterek@upol.cz. Podklad k předmětu KEF/FPPV

. Filozofické problémy přírodních věd Teorie a zákon. Lukáš Richterek. lukas.richterek@upol.cz. Podklad k předmětu KEF/FPPV Filozofické problémy přírodních věd Teorie a zákon Lukáš Richterek Katedra experimentální fyziky PF UP, 17 listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc lukasrichterek@upolcz Podklad k předmětu KEF/FPPV 2 / 10 Logické

Více

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY SAMOSTATÁ STUDETSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY Váha studentů Kučerová Eliška, Pazdeříková Jana septima červen 005 Zadání: My dvě studentky jsme si vylosovaly zjistit statistickým šetřením v celém ročníku septim

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Hor012 Vypracoval(a),

Více

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Závislost náhodných veličin Úvod Předchozí přednášky: - statistické charakteristiky jednoho výběrového nebo základního souboru - vztahy mezi výběrovým a základním souborem - vztahy statistických charakteristik

Více

Determinanty a matice v theorii a praxi

Determinanty a matice v theorii a praxi Determinanty a matice v theorii a praxi 1. Lineární závislost číselných soustav In: Václav Vodička (author): Determinanty a matice v theorii a praxi. Část druhá. (Czech). Praha: Jednota československých

Více

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace Martin LUX Petr SUNEGA Struktura prezentace Kontext k problému Návaznost na dříve řešený projekt

Více

Přednáška 9. Testy dobré shody. Grafická analýza pro ověření shody empirického a teoretického rozdělení

Přednáška 9. Testy dobré shody. Grafická analýza pro ověření shody empirického a teoretického rozdělení Přednáška 9 Testy dobré shody Grafická analýza pro ověření shody empirického a teoretického rozdělení χ 2 test dobré shody ověření, zda jsou relativní četnosti jednotlivých variant rovny číslům π 01 ;

Více

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy 10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy Regresní úloha (analýza) je označení pro statistickou metodu, pomocí nichž odhadujeme hodnotu náhodné veličiny (tzv. závislé proměnné, cílové proměnné, regresandu

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11.

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11. UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Aplikace STAT1 Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž 3. 11. 2012 Popis a návod k použití aplikace

Více

KUBISTOll TUKU 01. finalistka DNU KOMBINACI. Zuzana. Krasne bricho a FITNESS MODELS. J.z CERVENAA MO PRO ZDRAVI DOB S~ LOVACE.

KUBISTOll TUKU 01. finalistka DNU KOMBINACI. Zuzana. Krasne bricho a FITNESS MODELS. J.z CERVENAA MO PRO ZDRAVI DOB S~ LOVACE. ~~DRZfM:E VASE CHUTE NA UZDE 1/1L~ 69Kc'4,10 predplatne 57 Kc '3,29 Zuzana " KUBISTOll finalistka FITNESS MODELS Krasne bricho a ~ --1 ~I J.z o DNU KOMBINACI 'V', CERVENAA MO PRO ZDRAVI DOB Konzumace barevnych

Více

Výsledky základní statistické charakteristiky

Výsledky základní statistické charakteristiky Výsledky základní statistické charakteristiky (viz - Vyhláška č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a Vyhláška 276/2004 Sb. kterou se mění vyhláška č. 343/2002 Sb., o postupu

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

BIUS 2 BIUS 3. Bohemius k.s.

BIUS 2 BIUS 3. Bohemius k.s. Máš chybu na pojistném? Jak ale zjistit vyměřovací základ, když zaokrouhlujeme na Kč nahoru, nebo třeba na stokoruny? Jak zjistit výši původní chyby? Bohemius k.s. BIUS 2 BIUS 3 www.bohemius.cz O PRODUKTU

Více

Hodina 50 Strana 1/14. Gymnázium Budějovická. Hodnocení akcií

Hodina 50 Strana 1/14. Gymnázium Budějovická. Hodnocení akcií Hodina 50 Strana /4 Gymnázium Budějovická Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý BLOK ČÍSLO 8 Hodnocení akcií Předpokládaný počet : 9 hodin Použitá literatura : František Egermayer, Jan Kožíšek Statistická

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

Terminologie ve výzkumu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Terminologie ve výzkumu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Terminologie ve výzkumu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Metoda = návod, způsob, cesta, jak něco poznat, něčeho docílit Kroky vedoucí k určitému cíli musí být zdůvodnitelné Objektivně přiměřené

Více

Cronbachův koeficient α nová adaptovaná metoda uvedení vlastností položkové analýzy deskriptivní induktivní parametrické

Cronbachův koeficient α nová adaptovaná metoda uvedení vlastností položkové analýzy deskriptivní induktivní parametrické Československá psychologie 0009-062X Metodologické požadavky na výzkumné studie METODOLOGICKÉ POŽADAVKY NA VÝZKUMNÉ STUDIE Výzkumné studie mají přinášet nová konkrétní zjištění získaná specifickými výzkumnými

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

2.1 Empirická teplota

2.1 Empirická teplota Přednáška 2 Teplota a její měření Termika zkoumá tepelné vlastnosti látek a soustav těles, jevy spojené s tepelnou výměnou, chování soustav při tepelné výměně, změny skupenství látek, atd. 2.1 Empirická

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

Tvar dat a nástroj přeskupování

Tvar dat a nástroj přeskupování StatSoft Tvar dat a nástroj přeskupování Chtěli jste někdy použít data v jistém tvaru a STATISTICA Vám to nedovolila? Jistě se najde někdo, kdo se v této situaci již ocitl. Není ale potřeba propadat panice,

Více

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004.

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Testování hypotéz na základě jednoho a dvou výběrů 1 1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/004. Testování hypotéz Pokud nás zajímá zda platí, či neplatí tvrzení o určitém parametru,

Více

HLAVNf MESTO PRAHA MAGISTRAT HLAVNIHO MESTA PRAHY. ODBOR ZlVNOSTENSKY A OBCANSKOSPRAVNl. ROZHODNUTi

HLAVNf MESTO PRAHA MAGISTRAT HLAVNIHO MESTA PRAHY. ODBOR ZlVNOSTENSKY A OBCANSKOSPRAVNl. ROZHODNUTi Stranka 1 z 5 HLAVNf MESTO PRAHA MAGISTRAT HLAVNIHO MESTA PRAHY ODBOR ZlVNOSTENSKY A OBCANSKOSPRAVNl c.j.: S-MHMP 887184/2014 VPraze 23.cervna 2014 Vyrizuje: Mgr. Vaclav Billovec Pan: Mgr. Bohuslav Sobotka

Více

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. METODY PSYCHOLOGIE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová Psychologie je empirická věda, která disponuje souborem

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi. Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář

Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi. Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář Výchozí stav Sebehodnocení práce s MS Excel studujícími oboru

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1 Logistická regrese Menu: QCExpert Regrese Logistická Modul Logistická regrese umožňuje analýzu dat, kdy odezva je binární, nebo frekvenční veličina vyjádřená hodnotami 0 nebo 1, případně poměry v intervalu

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Testování hypotéz Biolog Statistik: Matematik: Informatik:

Testování hypotéz Biolog Statistik: Matematik: Informatik: Testování hypotéz Biolog, Statistik, Matematik a Informatik na safari. Zastaví džíp a pozorují dalekohledem. Biolog "Podívejte se! Stádo zeber! A mezi nimi bílá zebra! To je fantastické! " "Existují bílé

Více

ANALÝZA KATEGORIZOVANÝCH DAT V SOCIOLOGII

ANALÝZA KATEGORIZOVANÝCH DAT V SOCIOLOGII ANALÝZA KATEGORIZOVANÝCH DAT V SOCIOLOGII Tomáš Katrňák Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita Brno SOCIOLOGIE A STATISTIKA nadindividuální společenské struktury podmiňují lidské chování (Durkheim)

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

5.2.4 POMĚRNÁ ČÍSLA SPLNĚNÍ PLÁNU

5.2.4 POMĚRNÁ ČÍSLA SPLNĚNÍ PLÁNU Druhy poměrných čísel Aleš Drobník strana 1 5.2.4 POMĚRNÁ ČÍSLA SPLNĚNÍ PLÁNU Poměrná čísla neboli poměrní ukazatelé : Získáme srovnáním (podílem) 2 veličin stejnorodých. Srovnávaná veličina (čitatel)

Více

Národníinformačnístředisko pro podporu jakosti

Národníinformačnístředisko pro podporu jakosti Národníinformačnístředisko pro podporu jakosti OVĚŘOVÁNÍ PŘEDPOKLADU NORMALITY Doc. Ing. Eva Jarošová, CSc. Ing. Jan Král Používané metody statistické testy: Chí-kvadrát test dobré shody Kolmogorov -Smirnov

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK

SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK Mgr. Alexandra HROUZKOVÁ Katedra psychologie FFUK, Praha Prof. PhDr. Petr WEISS, PhD. Sexuologický ústav VFN a 1.LF UK, Praha ÚVODEM Konopné drogy jsou po

Více

Obsah. Podekovani... 11. Uvod... 13 Hledani "toho praveho"... 15 Proc zapadni svet ztratil pfirozeny postoj vuci sexu. 17 Statistika...

Obsah. Podekovani... 11. Uvod... 13 Hledani toho praveho... 15 Proc zapadni svet ztratil pfirozeny postoj vuci sexu. 17 Statistika... Obsah Podekovani.................................... 11 Uvod... 13 Hledani "toho praveho"......................... 15 Proc zapadni svet ztratil pfirozeny postoj vuci sexu. 17 Statistika......................................

Více

ISA 620 VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu.

ISA 620 VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu. VYUŽITÍ PRÁCE EXPERTA (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. června 2005 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod.... 1-5 Stanovení nutnosti využít práce vykonané

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku

Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku Uzavfena nize uvedeneho dne, mesice a roku mezi: 1. Pavel Dvorak se sidlem: Ulice l.maje, 411 45 Ustek IC: 69 41 28 21 DIG: 196-6805101853 bankovni spojeni:

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

Fermiho úlohy. Úloha II, ročník 2010/2011. Univerzita Palackého, Olomouc. tř. 17. listopadu 1192/12 Olomouc, 771 46

Fermiho úlohy. Úloha II, ročník 2010/2011. Univerzita Palackého, Olomouc. tř. 17. listopadu 1192/12 Olomouc, 771 46 Fermiho úlohy Doplňkový seminář z fyziky Úloha II, ročník 2010/2011 Vypracoval: Škola: Robert Stárek (Optika a optoelektronika, 1. ročník) Univerzita Palackého, Olomouc Přírodovědecká fakulta tř. 17. listopadu

Více

A 4 9 18 24 26 B 1 5 10 11 16 C 2 3 8 13 15 17 19 22 23 25 D 6 7 12 14 20 21

A 4 9 18 24 26 B 1 5 10 11 16 C 2 3 8 13 15 17 19 22 23 25 D 6 7 12 14 20 21 Příklad 1 Soutěž o nelepší akost výrobků obeslali čtyři výrobci A, B, C, D celkem 26 výrobky. Porota sestavila toto pořadí (uveden pouze původ výrobku od nelepšího k nehoršímu): Pořadí 1 2 3 4 5 6 7 8

Více

ROZDĚLENÍ NÁHODNÝCH VELIČIN

ROZDĚLENÍ NÁHODNÝCH VELIČIN ROZDĚLENÍ NÁHODNÝCH VELIČIN 1 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného základu (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0021)

Více

Mannův-Whitneyův(Wilcoxonův) test pořadová obdoba dvouvýběrového t-testu. Statistika (MD360P03Z, MD360P03U) ak. rok 2007/2008

Mannův-Whitneyův(Wilcoxonův) test pořadová obdoba dvouvýběrového t-testu. Statistika (MD360P03Z, MD360P03U) ak. rok 2007/2008 Statistika (MD30P03Z, MD30P03U) ak. rok 007/008 Karel Zvára karel.zvara@mff.cuni.cz http://www.karlin.mff.cuni.cz/ zvara (naposledy upraveno. listopadu 007) 1(4) Mann-Whitney párový Wilcoxon párový znaménkový

Více

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY III. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data pomocí chí-kvadrát testu, korelaní a regresní analýzy. K tomuto budeme používat program Excel 2007 MS Office,

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

4. ZÁKLADNÍ TYPY ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI DISKRÉTNÍ NÁHODNÉ VELIČINY

4. ZÁKLADNÍ TYPY ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI DISKRÉTNÍ NÁHODNÉ VELIČINY 4. ZÁKLADNÍ TYPY ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI DISKRÉTNÍ NÁHODNÉ VELIČINY Průvodce studiem V této kapitole se seznámíte se základními typy rozložení diskrétní náhodné veličiny. Vašim úkolem by neměla být

Více

ISA 580 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 580 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod 1-2...... Uznání zodpovědnosti vedení za účetní

Více

Krajskemu ufadu Pardubickeho kraje, odboru majetkovemu a stavebniho fadu Komenskeho nam. 125 532 11 Pardubice MesiSAV.^.o.

Krajskemu ufadu Pardubickeho kraje, odboru majetkovemu a stavebniho fadu Komenskeho nam. 125 532 11 Pardubice MesiSAV.^.o. Krajskemu ufadu Pardubickeho kraje, odboru majetkovemu a stavebniho fadu Komenskeho nam. 125 532 11 Pardubice MesiSAV.^.o prostfednictvim Mestskeho lifadu Lazne Bohdanec, odboru stavebniho Masarykovo namesti

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

DOMOVNI RAD Spolecenstvi Laudova 1025-1027, Praha 6 61.1. Uvod

DOMOVNI RAD Spolecenstvi Laudova 1025-1027, Praha 6 61.1. Uvod DOMOVNI RAD Spolecenstvi Laudova 1025-1027, Praha 6 61.1 Uvod Domovni rad vychazi ze Stanov Spolecenstvi vlastniku, dale jen..spolecenstvi", a vymezuje obecna pravidia chovani v dome, prava a povinnosti

Více