SOC~O. nebo zdravg rozum? INTERPRETACE DAT JARQSLAV KAPR ZDEN~K &AFAR. socialogick4ho. Praxe. prfizkumu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOC~O. nebo zdravg rozum? INTERPRETACE DAT JARQSLAV KAPR ZDEN~K &AFAR. socialogick4ho. Praxe. prfizkumu"

Transkript

1 JARQSLAV KAPR ZDEN~K &AFAR SOC~O nebo zdravg rozum? INTERPRETACE DAT 1. Nespravna interpretace 2. Spolehlivost lidajd ' 3. Zav6reEna zprava 4. Vztah sociologie a praxe 5. ZBkladni orientace v literatufe Praxe socialogick4ho prfizkumu MMDA PRAWA FRONTA

2 Na zav6r knihy jsme si nechali poznimky k mimofadng dbleiit6 etap6 vfzkumu, tj. k interpretaci ziskandch dat. Jednotliva upozorn6ni na tuto problematiku nalezl Etenaf jii v pfedchazejicim textu, ale zde se je pokusime znovu shromaidit a soustfedit tak, aby tvofily uceleny vfklad. Vfzkumnik je v situaci, kdy dostal na stel zpracovane v9- sledky a ma pped sebou stovky rbznfch tabulek, grafb, Ei jin$ch lidajb, a jeho likolem je vysvetlit je, to znamena zafadit do kontextu ucelenych vfrokb, ktere maji takovou hodnotu, ie umoifiuji logicky nespornc vfadit empiricky potvrzend hypotezy do systcmu tvrzeni odvozenych z obecndho modelu. Jinfmi slovy umoiiiuji ohodnoceni toho, jak Ize ziskanc informace vyuiit k obohaceni a zpfesn6ni znalosti fi, vyvraceni omylb, neb0 pfimo k jednhni. Tato liloha neni lehka proto, ie neni moine podat n6jaky nhvod, jak spravn6 interpretovat. Je vsak moino upozornit na nekterd zakladni chyby, kterc se v tdto etap6 prace Easto vyskytuji. Zahajime proto svou analfzu moinych chyb pfi interpretaci dat jednoduchjrln pfikladem. V jednom u nas publikovanem vj.zkumu byla studentbm poloiena otazka: Jak se nejlepe bavite? a) sam, b) v phru, c) v part6. AutoPi vjrzkumu uvedli tuto tabulku: Na otazku odpov6d6li studenti: a) sam 1 "4, b) v paru 30 % c) v part6 69 O/o Tabulku doplaova1 komenta?, ktery uvadime doslovne:,,odpovedi na otazku dokladaji silnp vyvinutjr smysl pospolitosti zaloienjr na souladnosti socialniho postaveni, ale zejmdna na spolerne Einnosti a shodnosti zajmb."

3 I. Nespr5vnQ interpretace Nespravnost teto interpretace je z?ejma. Pokusime se proto nyni na rozboru tohoto i jinych pfikladh ukhzat, z Eeho plynou rdzne moine typy nespravn6 interpretace. V podstati! mdieme tyto typy rozd6lit asi takto: 1.1 Vznikle chybami v teoreticke koncepci 1.2 Vznikle chybami v procesu zkoumani 1.3 VzniklC chybnfm pochopenim socialni a zejmena vfzkumne role 1.4 Vznikle chybnfm hodnocenim statistickfch operaci ad chyby v teoreticke koncepci Ctenhf si vzpomene, fe jsme jii hovofili o moinostech stanoveni nespravneho vfchoziho modelu, z kterdho odvozujeme ovi!?itelna tvrzeni, neb0 o nevhodnem vfb6ru hypotez. Tyto chyby rnohou zpdsobit, ie spravni! ziskani a objektivni data jsou nespravni! interpretovana. Uvedme pfiklad: Pfedpokladejme takovf vfzkum, jehoi cilem je zjisti!ni kulturniho,,vyuiiti" obrand. Prdzlcum vysel z obecne hypotezy, Ze toto vyziti bude tim vyjii, Eim vlrtii rozsah kulturnich Einnosti budeme moci osobam pfffadit. Pracovni hypotezy byly potom nap?. takoveto: 1. Osoby navst6vujici vice kulturnich zafizeni a podnikd, je moino oznaeit za,,kulturni!jsi" nei osoby navst6vujici m6n6 kulturnich podnikd a zafizeni. Ukazatelem by1 stanoven poeet navst6v rbnfch druhd kulturnich podniks, napf. kina divadla,,koncertu, vfstavy, poslech rgdia, sledovlni televize atd. 2. Osoby omezujici svdj zijem na jeden typ zapizeni, napf. jen nivst6vy kina neb0 sledovani televize, ochuzuji svdj rejsteik kulturniho,,vyiitil', jsou jednostranni! informovhny, ztrhceji pfehled o kultufe apod., prosti, tat0 specializace na ni! pdsobi negativni!. 3. Na zakladi! prudkeho rozsipovani televize byla vyslovena hypoteza, ie zejmena televize je tim faktorem, kterjr omezuje pdsobnost ostatnich prostfedkd a phsobi tak negativni! na,,kulturnostu obeand. Vfsledky opravdu potvrdily, ie ty osoby, ktere pravidelni! sleduji televizi, navsti!vuji velmi malo kulturnich podnikd. Na tomto zakladi! by tuto skuteenost bylo moino interpretovat jako ddkaz hypotezy. 4. DodateEnou revizi vsak byla zjigtlina fakta, kterd dovoluji postaveni hypotdzy opaend, ie totii ti, ktefi pravideln6 sleduji televizi, maji znaeni! Sirokf kulturni pfehled, jsou daleko vice informovini o fiznfch kulturnich akcich nei ti, ktefi televizi nesleduji, i kdyi navst6vuji rdznd kulturni podniky. Z tohoto pfikladu je zfejm6, te nejdfive by bylo nutne pfesneji vymezit fadu sledovanfch jevd, jako nap?. intenzitu, rozsah a frekvenci sledovlni kulturnich podnikfi, pfesto v8ak vidime, de jeden a tg2 objektivnlr existujici fakt je mozno na zaklad6 sprcivnlr ziskanqch informad rqzni interpretovat podle toho, jake hypotdzy odvodime z vfchoziho obecn6ho modelu. Ponekud podobnl situace nastane, interpretuji-li sociologick8.. data lid6 fizn6ho mini!ni, ngzord, pfedstav a pouiivajici rdznts vymezenf ch pojms. Mdie potom nastat takovi situace: Na otizku:,,jsou vyuiity v prlci vase schopnosti?" odpovi 7,4% zkoumanych, ie jejich schopnosti jsou plni! vyuzity a 5,5 OI0, ie jejich schopnosti nejsou vdbec vyuiity. Tato fakta rdzne osoby interpretovaly takto: -,,Pouze 7,4% osob vypovidb, ie jsou v praci vyuiity jejich schopnosti, coi svi!dei o Spatne hrovni kadrove price na dvodi!."

4 -,,Jen 5,50/0 osob odpovida, ie jejich schopnosti nejsou vdbec vyuiity, coi sv6dei o dobre urovni kadrove prace na zavodi:." Je jasne, ie zde op6t objektivni: zjist6ny fakt, sam o sobe neutralni, mdie byt interpretovan podle subjektivnich pfedstav o tom, co je malo a mnoho, co je dobra a Spatna kadrova prace. Je to problem pfesneho vymezeni pojmd a vymezeni tvrzeni odvozenych z obecn6jsiho teoretickkho modelu. ad chyby v proceru zkoumani I o techto chybach jsme jii hovofili. Mohou plynout bud pfimo z vdzkumne situace neb0 z chybne zvolenfch technickdch postupzi. Ze situace mohou vyplynout tehdy, kdyi si nap?. neuvgdomujeme, ie vystavujeme zkoumane osoby nejakemu socialnimu natlaku tim, ie se tfeba ptame studentd na hodnoceni pfednasky v pfitomnosti pfednlsejiciho, delnikd na jejich postoj k zavodu a zjiscuje ho pfedseda ROH apod., neb0 tehdy, citi-li zkoumane osoby obavy z porusene anonymity neb0 dotazujeme-li se na vpci intimniho charakteru. Stejni: tak osoba tazatele, misto a Eas i dalsi vlivy, o kterych jsme jii take hovofili, mohou zpdsobit, ie nemdieme potom interpretovat vysledky tak, jako by byly dosaieny,,v norm8lni" situaci, ale musime je interpretovat s pfihlednutim k moinosti ovlivngni. Na to se ni:kdy v prdzkumech zapomina. Kaida zavereena zprava by proto m6la obsahovat podrobnf popis situace a podminek, za kterych zkoumani probihalo, aby si Ctenaf mohl provest popfipadii ureite korekce v interpretaci dosaienfch informaci. Bi:ine jsou chyby, ktere vznikaji pfi vfb6ru vzortku, pfi nespravne formulaci otazek, technicke manipulaci s dotaznikem, nespravne kategorizaci apod. Uvedme nektere pfiklady: problem zobecniini Pfedpokladejme, ie by1 realizovan prdzkum mladeie, v kterem se ovbfovala hypoteza, dnes dosti Easta, ie rnladei dava pfednost iivotnim hodnotam, ktere je moino nazvat,,konzumni". Prdzkum je proveden na jedne st?edni Skole (450 jedincd) tak, ie se studentdm pfedloii techto deset hodnot k posouzeni: l penize, 2 byt prosp6sny spolecnosti, 3 spokojenost v praci, 4 mit auto a hezke vi:ci, 5 dobre pfatele, 6 vzd61ani7 7 mit hodni: di:veat, 8 byt krasny. 9 moci cestovat. 10 vynikat. Prdzkum zjisti, ie vyznamnii vice jsou vybirany hodnoty 1, 4, 9, tj. takov8, ktere je moino oznaeit za konzumni a hypoteza je tedy potvrzena. Zakladnim problemem je v tomto pfipadii vzorek. Prvni zkresleni mdie znamenat fakt, ie prdzkum by1 uskutefnen na jedne ikole. Vysledky mohly totii byt ovlivfiovany mistne. Dale to, ie vzorkem byla jen stfedoikolska mladei. Tento vzorek vdbec nedovoluje nejen generalizaci na mladei vdbec, ale ani ne na studenty. VysokoSkolaci mohou mit zcela jiny iebfi- Eek hodnot. Problematicky je sam vybi:r moralnich hodnot, ale o tom se zminime dale. Interpretace takoveho prdzkumu by nutne musela zdhraznit podmin6nost vysledkd a v iadnem pfipadi: si nemdie dovolit zobecfiovani, i kdyi by niikdy neodporovalo prdmi:rnym zkuienostem s mladeii. volh,~kazatelb" DalSi moine chyby tkvi ve volbi:,,ukazateld". Napf. zvolime-li pro pozorovani soustfed6nosti studentd pfi pfednasce jako ukazatele pozornosti kategorie - pise poznamky: nepise poznamky - a tvrdime-li na zakladi: vysledkd (95 O/, psalo poznamky), ie tpida byla soustpedena a pozorna, mgieme, ale nemusime mit pravdu. Podobni:, zjistujeme-li nap?., v kolika letech se poprve mladi lid6 pohlavni. stykaji, mcieme zvolit celkem bein6 pfijimane kategorie:

5 1. mladistvi (14-18 let) 2. dospivajici (19-24) 3. dosp6li (25-30) Dejme tomu, ie jsme meli vzorek 100 osob a doshhli jsme tohoto rozloieni prvniho pohlavniho styku: 1. mladistvi (14-18) 45 osob 2. dospivajici (19-24) 30 osob 3. dosp6li (25-30) 25 osob Na zaklade techto dat bychom mohli vyslovit tvrzeni, ie jsme u zkoumane skupiny zjistili celkem rovnorn~rn6 rozloieni co do uskutetneni prvniho pohlavniho styku. Nejv6tSi poeet mladfrch lidi mivh tyto zkugenosti ve letech, a poeet tgch, ktefi se z rdznych ddvodd opozdili, rovnom6rn6 klesh. Je to jev celkem pfirozenfr. Jenomie pfi pfezkoumhni kategorizace mohu zjistit. n6co jineho. Napfiklad : mladistvi (14-18) rozepsano let poeet osob celk. 45 dospivajici (19-24) rozepsano let poeet osob celk. 30 dospeli (25-30) rozepsano let poret osob celk. 25 Z t6to.,odkategorizovan~" tabulky je zfejm6, ie rozloieni je naopak nerovnomlrn6. Nekdy se nemhie vfrzkumnik ubranit tomu, ie zjisti nevhodnost uiitjrch ukazateld, jejich poetu, reprezentativnosti apod., ai kdyi je jii nemoino je m6nit. Mhie se vsak ubranit chybam v interpretaci tim, ie znovu pozorn6 pfezkouma vsechna data z hlediska moinfch chyb, plynoucich z techto zminenjrch techllickjrch a metodickych nedostatkh, jejichi ne- posttehnuti neb0 vedom6 nedbani by vedlo k nesprhvne interpretaci. ad chybnb pochopena vjzkumna role Problem socihlnich roli je i problemem lidskbho jednhni. Je to oblast zkoumhni v sociologii velmi Easth, ale take velmi slotit& Nemdieme zde pochopiteln6 ani ve zkratce naznaeit ngjakf vfklad. Zminime se pouze jen o nekterfrch vfchozich pfedpokladech, a to jest6 jen o tech, ktere budeme potfebovat k charakteristice nasi problematiky. V teto souvislosti jsou pro nas ddleiite odpovedi na tyto othzky: Mdieme spolehat na to, ie to, co nhm o sob6 dotazovan6 osoba povi, je pouiitelne pro charakteristiku jejiho skuteen6ho nhzoru? Jinfrmi slovy, mluvi pravdu? V pfipade, ie bude mluvit pravdu, mdieme uiit vfrpov6di pro pfedpovec? budouciho chovhni dane osoby? Zhvisi jeji budoucf chovhni na tom, co si ona uvedomuje a co chce?,,objektivnostu udujti Clov6k je, velmi obecne feeeno, povaiovan za system s cilovfm chovhnim. Prozatim nhm bude IhostejnC, zda si cile sv6ho chovani uvedomujeme neb0 ne. Dalgi specifikou Eloveka je fakt, ie nereaguje pfeviin6 na bezprostfedni podnety, ale zprostfedkovane pomoci pfedstav, pojmovfch sch6mat apoil. Tyto jeho pfedstavy, v dhsledku existence feei a sloiiteho systemu pfedavani informaci, nejsou zavisle na jeho individualnich zkugenostech, ale jsou spoluureovhny zkugenostmi ostatnich skupin lidi a dokonce pfedchhzejicich generaci. Ddleiite je to, ie v takto chapanem systkmu mhie zmena pfedstav vest k dalekosahl* ddsledkdm v jednani. V nasi literatufe se v tcto souvislosti hovofi o t6chto prvcich analyzy v termfnech objektivni a subjektivni. Tyto terminy se u n& Easto, zejmena v minulfch letech, chapaly dichotomicky, jako by objektivni bylo nutnc, jednoznahc, rozhodujici a ureujici a subjektivni bylo men6 skuteen6, zavisejici na

6 pfedstavach, myllenkach, ovlivfiovane, nahodile, nedbleiite, nerozhodujici. Ve skuteenosti je tomu tak, ie to, co nazfvame objektivnim, vytvafi jakousi danou strukturu, jejimii sloikami jsou jak vbcne prostfedi, tak i urfity system socialnich roli, plynoucich z profesionalni d6lby prace, z politicke moci apod., a urfity system oeekavaneho chovani. Termin,, d a n f " tu uiiv6me v tom smyslu, ie je urfen pfedchozimi stavy struktury, soufasnjrmi podminkami a jednanim skupin lidi, takie je do znacne miry nezavisljr na jednani jedince. Druhou sloikou jsou potom systemy hodnot, pfedstav, subjektivne chapane a definovane socialni situace, ve kterjrch se i.lov6k nachazi. Z toho je vid&t, ie vztah mezi tgmito dvgma prvky neni jednosm6rn9, ale vzajemnjr a relativni. Na zakladg toho, co bylo fefeno, bychom mohli zfejm6 sestavovat mnoistvi rdznych variant lidskeho jednani v rdznych situacich. Napf. mdie Elov6k slovn6 vyjadfovat n&jakk pfedstavy, ale jeho,,skuteenf" nazor bude jinjr a jeho chovani se bude shodovat s timto,,skuteenfm nazorem". Je moine si dale pfedstavit, ie se vlechny tyto sloiky budou v jednani Clovgka shodovat anebo naopak vlechny navzajem lisit apod. Pro nas je tat0 uvaha mimofadnb ddleiita, protoie v socio- IogickCm prdzkumu se nejfasteji setkavame ne bezprostfedng se socihlnim jevem, ale s vypov&di o jevu. Je proto potom pro nas hlavni othzkou, jak s dosaienjrmi vypovbdmi pracovat, jak je interpretovat. Vypoved osoby mdie bjrt ovlivnena jejimi subjektivnimi pfedstavami a nazory, ktere mohou bjrt pro jeji chovani rozhodujici, ale take mdie bjrt ovlivngna profesionalni socialni roli anebo mdie bjrt vfsledkem samotne vjrzkumne situace. kterou vlastn6 take mdieme chapat jako zvlastni roli. socialni role Kaidf flovek ve svem iivot6 zastava rdzne socialni role. Je iakem, ufngm, dglnikem, mistrem, feditelem - mluvime--1: o rolich profesiondnich, ale je takc manielem, rodieem, pfitelem apod. Chovani lidi v rdznjrch rolich je ureeno jednak jejich funkci v d&lb& prhce a jednak ureitjrmi tradifne oeekavanjrmi zpbsoby jednani. Jine se nap?. ofekhvh od feditele zavodu, kdyi ma co Einit se svjrmi podfizenjrmi, a jin6, hraje-li s partou ppbtel kulefnik. Jiny postoj a hodnoceni zpravidla zaujimame pfed vedoucim a jinjr pfed manielkou. Znameni to tedy, ie se vidy chovame v rfiznfch rolich zcela rfime? Z bein6 denni zkugenosti vime, ie ne. JisM dzlslednost chovini je u kaidcho patrni. Stejng tak ovgem plati to, o Eem jsme se zmifiovali, totii ie z vystupovtini v rixznqch socialnich rolich plyne jisth rzlznost chovini. Pro nas je nyni delegitk, s jakqmi pfedpoklady mtlme takove chovani zkoumat. Obvykljr pfistup bfv8 takovjr, ie se hleda jakfsi,,objektivni6' model lidskkho jednani, jakjrsi,,skuteen$ nkzor",,,skuteenc jednani", ktere by bylo nezdvisle na jeho subjektivnich vfpovedich a take na jeho vystupovani v rdznjrch rolich. Jen takova metoda mi pov6st vedeckeho a objektivniho pfistupu. Domnivame se vsak, ie je to pon6kud jednostranng cesta, ktera krom6 toho vede Easto k omylfim, ke zkreslene interpretaci chovani. Je totii spornk, co je skuteht8j3i. Zda zkonstruovanii abstrakce jednani, nezhvisla na riiznfch rolich, neb0 zkoumlni rfimfch min ini, postojb, jednani v rslmfch rolich. PovaEujeme tento druhf postup za vfhodnijgi empiricky a ppesn6jgi teoreticky,. je-li pei interpretaci doprovazen uv6domgnim si toho, ie ziskanh data jsou vjrpovedmi Eloveka v ureitd roli. Analjrza jednfini stejnjrch lidi v rfiznfch rolich a rbznfch lidi ve stejne roli nam potom poskytne pilesn6jgi obraz i o dfislednosti jednini jednotlivcd a o sile a intenzit&, s kterou lidsk6 jednani ovlivfiuje ta ktera socialni role.

7 1 vjzkumna role Nls vhak hlavnl! nyni zajiml vgzkumna role. Tim, ie se n6kdo stane objektem vfzkumu, vi o tom, vznikne mezi nim a napf. tazatelem ureitf socialni vztah a vystupuji oba vlastnr! ve zvllitnich rolich. S jednlnim ve vyzkumne roli je tradien6 spjato opekavant5 chovlni, napf. rozvhinost vfpovgdi, pravdivost informaci, objektivita ve smyslu nezaujatosti atd. To, ie si Clov6k uvedomi, Ze je pfedmgtem vfzkumu, ie jeho nhzory budou zkoumhny, mdze jeho vfpoved ovlivfiovat rdznfmi sm6ry. Napf. mdie dht jasne najevo svdj nesouhlas, projevit svou nekonforrnnost, i kdyf by tfeba v jinfch rolich vystupoval umirnengji, a naopak bude vystupovat mime a konform&, zatimco jinde je nesmif-itelnf. Nejvfrazneji se toto ovlivniini vfzkumnou roli projevuje pfi zkoumini ureitfch morllnich postojd a hodnot. Zkoumant5 osoby se nepokouseji o analfzu vlastnich postojb, ale Easto se ztoto2iiuji s obecne pozitivn6 hodnocenfmi postoji a zavrhuji obecnr! negativnl! hodnocent5 postoje a hodnoty. Ilustraci nejeast6jhiho pfestupku proti interpretaci vfpovgdi osob je nag pfixlad. Odpov6di stud en^ na otlzku, jak se radsji bavi, neni moinc v 2Adn6m pfipad6 interpretovat jalro doklad smyslu pospolitosti a souladnosti socillniho postaveni. Tyto odpovedi to naprosto nedokazuji. Je mozn6 je interpretovat jen a jen jako va5pov6di skupiny studentzl na otdzku formulovanou ureitqm zpbobem v ur&t6 vqzkum6 sltuaci. Abychom mohli tvrdit to, co tvrdi autofi, museli bychom nap?. nejdfive provefit, zda odpovedi nejsou ovlivngny formulaci otlzky neb0 vlzkumnou situaci a pak je navic porovnhvat se skuteenfm jednhnim. ad chyby v hodnoceni statistickjch operaci Zhkladnim dkolem, kterf pfed temi, kdo vfzkum interpretujf, stojf, je porozumeni,,mi fiselu. PovaZujeme zde za nemoint5 nahradit elementarni kurs statistiky, a proto budeme pfedpokladat, ie ho vctsina i.tenapd absolvovala a ty, ktefi to z nr!- jak6ho dfvodu neufinili, odkbieme na konzultaci ke statistikovi ve vfzkumnem tfmu. NBm pdjde pouze o vylozeni struenfch a srozumitelns.ch zlsad pro Eteni a porozumeni nejbezn6ji se v sociologii vyskytujiciho materiilu statistickeho charakteru. Nejelementlrnl!jSimi ddaji, ktere jsou pfi dokoneeni sociologickkho prbzkumu k dispozici, jsou tzv. absolutnf Eetnosti. Jsou to napf. Eisla v teto tabulce: Na otlzku,,jak jsou v prlci vyufity vahe schopnosti" odpov8d6lo : 1. - jsou pln& vyuiity 24 osoby 2. - spihe jsou vyuiity 125 osob 3. - nemohu posoudit 104 osoby 4. - spihe jsou nevyuiity 142 osoby 5. - nejsou vdbec vyuiity 22 osoby Abychom mohli posoudit tyto ddaje ve vztahu k celku, uvhdi se pro vr!tsi nazornost tzv. relativni Eetnosti, tj. procenta. manipulate s procenty Tedy kdyi 24 osoby odpovidaji, ie jejich schopnosti jsou plnl! vyuiity, je to 5,8 O/o z celkovt5ho poetu zkoumanfch. Vyjadfovlni vfsledkd v relativnich Eetnostech, ktert5 je b6in6, mi sv8 dskali, zvlllt6 pak bez uvedeni absolutnfch Eetnosti a celkovt5ho vzorku. Vyplfvl z toho jedna zlsada. Pfi uvldeni relativnich Eetnosti je vidy nutne mit v patrnosti, jakl by1 absolutni rozsah sou- " boru, z n6hoi jsou procenta pditana. Pfi rozsahu menhim nei 100 jedincd je wlbec problemhtick6 relativnich Eetnosti uiivat jako spolehlivfch ukazateld. princip porovnavdni (komparace) Velmi Easto se setklvlme s dalhfm probl6mem, tj. se vzijemnfm porovnivhnfm rfznfch ddajd.

8 Dejme tomu, ie jsme v prdzkumu dvou zavod6 zjistili takov6to data: Na othzku: Jak jsou v praci vyuzity vase schopnosti - odpov8d610 : ZAVOD A ZAVOD B 1 - pln6 vyuiity 24 5,8 ' ,2 O/o 2 - spihe vyuiity /o 74 24' nemohu posoudit Oi O/o 4 - spige nevyuiity Ol O/o 5 - nejsou wlbec vyuiity 22 5,3OI '10 celkem Elementarnim poznatkem bude, ie nelze dglat zav6r z toho, fe na obou z&vodech odpov6dgl tcm6f stejnf poeet osob alternativou 3, protoie v obou zivodech neodpovidal stejnf poeet osob. Podobn6 problematickf by by1 ovhem i jii uveden$ komentdf, kterf by se vyjadpova1 na z&kladg tohoto procentu5lniho rozlozeni ke kadrov6 praci na zavodech. Ovahy, kterc jsou obvykle vyvozovany z takov6 situace, mleky pf-edpoklitdaji, Ze na obou zavodech by melo bft stejnb procentualni rozloieni odpovgdi, napp. na alternativu 1. Neni-li tomu tak a odpovid6-li v nahem pffklad8 na zhvode B temef dvakrht tolik lidi, ie,,jsou jejich schopnosti vyuiity", pfimo se vnucuje koment8f-, Ze na tomto zavod6 bude lepsi kldrova prace. Poloime si nyni otdzku. Je takova dvaha oprdvnsna? Pfedstavme si, ie rozdhvame kaid6mu ze 4 hrae6 kanasty po Etrnacti karthch. V baliau je 108 karet, 54 modrjlch a 54 fervenfch. Musi kaidf hrie dostat 7 Eervenfch a 7 modrfch karet? Mohu usuzovat, ie kdyi dostanu 9 modrfch a 5 Eervenfch karet, te v balifku bylo vice modrfch karet? Anebo jeste jeden pfiklad. Pfedstavme si, ie mame urnu a v ni dobfe promichhno 200 kulilek. 100 modrfch a 100 Eervenfch. Potom by nekdo se zavlzanfma oeima vytahoval kulifky 'a kaidou Etvrtou by dal na stranu do misky. Po roztffdeni bychom meli v misce 50 kulieek. Kdyby v ni bylo 20 Eervenfch kulieek a 30 modrfch, mohli bychom podezirat toho, kdo je vybiral, ie nas podvad61 a diva1 se? statisticka v)znamnost Jak EtenBP jiste jit pochopil, jsou tyto pfiklady zamgf-eny k tvrzeni, fe takto empiricky zjiht6nf rozdil, vykyv, mdie bft nlihodnl a je pak nepf-ipustnk z ngho delat nejak6 zhv8ry. To nas ovhem stavi p2ed dalsi otazku. Jak pozname, ie je tento rozdil nenahodnf nebo, jak to nejfasteji EfkBme, statisticky vqznamn$? Vratme se proto jeht6 na chvili k nasim kulifkam. Vzpomefime si na misku s 50 kuliaami. Kdybychom pokus s rozfadovanim opakovali lookrbt, dostali bychom v misce vfdy rdzn6 zastoupeni Eervenfch a modrfch kulieek. Nap?. v 75 O/,-, by bylo v misce 22 ai 28 Eervenych kulieek, v 10 OlO 18 ai 22. v 7 OlO 15 a2 18 atd. Takove empirickd pokusy byly nekolikrat dfkladn6 opakovany a mhme k dispozici spolehliv6 tabulky, tj. mo s nlhodnfm rozloienim vfsledkb Aznfch' podobnfch po f usf. Co to vlastne ppi techto pokusech dlslame? VHimneme si, ie rozloieni 22 ai 28 Eervenfch kulifek se ocitlo v misce velmi fasto, kdezto rozloieni 15 ai 17 jii pornerne zpidka. P8 zjiht6ni statistick6 vfznamnosti vlastne hleddme procento pfipadd, kolikrdt by se ureitf typ rozdeleni Eetnosti objevil v ngjak6m konstruovanem nhhodnkm modelu, tfeba jako nyni v prikladu s kuliekami. Cim je toto procento vyssi, fim vicekrfit se dank rozloieni v pokusu objevuje, tim je v6tsi pravde-

9 podobnost, Ze k ncmu doglo nhhodng. Cim je niisi, tim v6tsi je pravdtipodobnost, Ze k nemu nedoslo nahodnd, ale ie bylo zpdsobeno nejakjrmi pheinami, nam tfeba jest5 neznamfmi. To, co nas nyni zajima, bude mez, hranice, kdy vfsledky ve sledovanfch skupinach jsou tak odlilne, ie musime ddvodn6 pfedpo&ladat, ie nevznikly nahodn8, ale fe jsou zpdsobeny jinfmi vlivy. Sloiitost sociiilnich jevd je takova, Ze to nikdy nemqieme fici s jistotou, ale snaime se stanovit miru pravd&- podobnosti, se kterou mdfeme tvrdit, ie dosaiena distribuce hodnot je nenahodna. Hranici takoveho nenahodneho rozdeleni stanovujeme sami podle toho, s jak relkou pravdepodobnosti chceme nejakou distribuci potvrzovat. NejEasteji se stanovuje tzv. 5% hladina vjmamnosti. Neni to nic jineho nei hranice, ktera pfibliin6 odpovida takovemu rozloieni, ktere se ocitlo v nasem pokusu jen 5X ze 100 opakovani, neb0 mengkrat. TakovC rozloieni se vyskytne v pokusu nahodng tak ziidka, fe objevi-li se, mdieme s ureitou pravdepodobnosti (95 O/O) tvrdit, ie neni nahodne. K tomu, abychom mohli zjistit hladinu statistick6 v$znamnosti, pro ureit6 tvrzeni, slouii cela fada statistickych testb. 0 moinostech pouiiti techto testd, o tzv. jejich parametrech (tj. vlastnostech, hranicich pouiitelnosti, vhodnosti pro urritg typ dat) je nutna konzultace se statistikem. Orelern takove konzultace nebude, aby se kaidy naueil jak matematicke operace potfebne k zdbvodngni a vjrportdm testu, tak i rdznl prakticke zpdsoby vjrpoetd, ale daleko spise by tu melo jit o upozornbni na slabiny a nevyhody toho ktereho testu, o v~klad, ktery by vedl,k jasnemu pochopeni logickeho smyslu testu. verifikace hypotez PFedpokladejme, ie jsme si nechali otestovat vyznamnost vjrkyvd v odpovedich na otazku Jsou v prhci vyuiity vase schopnosti na zavodech A a B. Mame potom k dispozici riasledujici tabulku : - Odpovgd 1 Odpoved 2 Odpoved 3 Odpoved 4 Odpovlid 5 1 ZAVOD A Hl. vvzn. zavod B abs. Cet. % o ( abs. Get. Yo % 30 % 25 % 34 % I r 0,l % % % 24 % 34 % 26 % 5,3 % 1 40 % % V prvnim sloupci mame absolutni Eetnosti, ve druhem relativni. Prostfedni sloupec, oznaeeny u (alfa) udava hladinu statistick6 vyznamnosti pro rozdil v relativnich Eetnostech obou zavodb. ZjiSfujeme, ie vykyvy v odpovedi na alternativu 1 b'y se nahodnt' mohl vyskytnout asi jednou z tisice pokusd, kdeito vykyv v odpovedich na alternativu 2 by se nhhodne mohl vyskytnout jii sedmkrat ze sta pokusd a rozdil v odpovedich na alternativu 5 dokonce asi Etyficetkrht ze sta p&usb. Jii jsme uvedli, ie se obvykle povaiuje za konvencn6 dohodnotou petiprocentni hladina vyznamnosti. To znamena, ie vsechny rozdily, jejichi pfedpokladany,,nahodny" vyskyt vypoeteme jalso menli neb0 rovnj. 5%, budeme povaiovat za statisticky vyznarnne. Ostatni budeme povazovat za nevyznamne. Komentaf uvedene tabulky by by1 asi takovfto: Na zkvod6 A je statisticky vyznamne mkn6 odpovbdi alternativou 1 a 3, vjlznamnl! vice odpovidi 4. Vcelku lze tvrdit, te na zavodii A je statisticky vfznamnb tendence (ve srovnani se zavodem B) odpovidat, ie,,schopnosti nejsou vyuiity". Nag komentaf je ovsem prohfelkem proti dspornosti vyjadtovani, protoie se da vyeist z tabulky.

10 Ov6fovani hypotez, o kterych jsme mluvili v projektu vyzkumu a pfi sestavovani dotamlb, se d6je timto neznafenfm zptisobem, tj. testovinim. Verifikace projektem takto stanovenfch hypot6z je pom6rn6 jednoduchou interpretahf blohou, jsou-li ovgem hypotezy postaveny tak, aby sebrana data na \ n6 umoffiovala poskytnout okamiitou odpovgd., V kaidem pon6kud obshhlejgim dotazniku (kolem 50 otizek) lze postavit tisice takovfch elementirnich hypotez, kter6 mohou bft ov6fovdny. Proto stale vice hledhme cesty, jak zpracov8vanf material l6pe utfidit, abychom si usnadnili interpretaci. Tfideni, kterfm jsme se zabjlvali dosud, se nazjrvh thd6nim prvniho stupn6. Daleko Pastgjtii fonnou tfidgni materihlu, kted je n h pfedloien k interpretaci, a kterf lze take srovnhvat s uvedenfmi zpdsoby testovhni, je tzv. tfid6ni druheho stupn8. iityrpolni bbulky - Chi2 test Pfedstavrne si, ie ddaje ngkterfch otizek shrneme do teto I tabulky : 1 ' 1 I Cmolni tabulka : 1. Menr 131 b 188,l 2. Vice Wem CHI = a < 0,Ol yo Tuto formu tabulky nazjlvtirne Ety+polnZ a je vfsledkem zmin6nkho tffd6ni druheho stupn6. V polifku,,a" mfime totii osoby z nakeho souboru, kter6 maji soueasn6 dva znaky (vlastnosti), a to,,muiu a,,ndvst6va kina men6 nei dvakrat m6s.". Ve sloupcich,,celkeml' jsou potom vysledky tfid6ni prvniho stupn6. Celkova suma,,n" oznafuje poeet osob, ktere odpov6d6ly na ob6 othzky. Z teto tabulky mdieme, jak Etenaf jist6 poznal, testovat hypotczu, zda vice navgt6vuji kin0 ieny Pi muii. Mohli bychom to ud6lat tfeba testovanim podle relativnich Eetnosti pro sloupce muii a ieny, ale nejeast6ji to d6ldme tzv. Chi2 testem, jehof princip je v podstat6 stejnf, jako u ostatnich jii zmin6nfch testd. Jeho vyhodou je, ie se db snadno programovat a md8e slouiit jako univerdlni kriterium existence zhvislosti mezi dv6ma dichotomickymi znaky. V nagem phpad6 je vedle tabulky uvedena suma Chi2 a hladina statistick6 vfznamnosti a. Tabulku lze potom interpretovat takto: Mezi nav9tbvou kina a pohlavim osob existuje statisticky vaznamna zhvislost. 0 sm6- ru %to Avislosti jsme informovani tzv. ~Eekavanymi Eetnostmi,l) ktere fasto do tabulky vpisujeme. Tyto oeektivan6 Eetnosti vlastn6 znamenaji model rozloieni Eetnosti za pfedpokladu, fe by mezi sledovanjrmi vlastnostmi nebyl iddn% vztah. Na zh- Made porovnani polieka,,oeekavane" a skutern4 Eetnosti zjigtujeme, ie je vice ien s vlastnosti (znakem) 1 (chodi do kina men6 nei dvakrpt tjrdn6) a men6 muid (viz oeekfivanh Eetnost) s touto vlastnosti. Interpretace neni sloiita. Mdieme fici, ie muii navst6vuji vjznamn6 vice kin0 ne2 ieny. kontingenini tabulka NejEast6ji se v sociologii setkavame s typem tabulek, kter6 maji vice nei Etyfi polieka, tj. tfidime spolu znaky o vice nef dvou alternativ8ch. NejEastejSi nazev pro tento typ tabulek je tabulky kontingeneni neb0 tabulky se,,dvojim vchodem". Nhsledujici tabulka ukazuje vztah mezi bdaji o,.vzd618ni mladefeu kategorizovane jako 1 = zakladni vzd61ani - 2 = stfedoskolsk6-3 = vysokoskolsk6 a I) Nekdy pou2ivdme ndzvu,,teoreticke Cetnosti".

11 itdaji o pfijmu: (Eistjr pfijem) Vzd6lani 1 - p?ijem do 800 KEs 2 - pfijem do 1100 KEs 3 - pfijem do 1500 KEs 4 - plijem do 1800 KEs 5 - pfijem nad 1800 KEs Leva East tabulky obsahuje absolutni. fetnosti ziskane ze ttid6ni XI. stupne znakd,,vzd61ani4' (0 tfech hodnotach) a,,pfijem" (o 5 hodnotach). V tfid6nem souboru je 3815 jedincd (prqseeik sloupcd pod,,suma6', tyto sloupce fast0 nazfvame marginaly). V pfipad6, ie bychom ziskali pouze tuto strukturu tabulky. bez dalsich statistickych vfpoftb, je zfejme, ie by tat0 tabulka pro ftenafe byla,,mrtvau - nedala by se pfimo interpretovat. Jako minimalni interpretaeni pomqcka by mohly bjrt jednotlive absolutni fetnosti v poliekach tabulky plevedeny na procenta - v teto podob6 se take s kontingenfnimi tabulkami Easto setkavame (absolutni Eetnosti v tabulce mdieme pfevest na procenta v podstate trojim zpdsobem: 1000/0 = sumace v fadku, 100 OlO = suma ve sloupcich a 100 ol0 = celkove,,n" v tabulce). Snadnejli pro interpretaci takovehoto typu tabulek je pouiit opet jii zmin6neho testovaciho kritkria Chiz, kter6 take uvadime v nasi tabulce, a jemu odpovidajici hladinu vfznamnosti alfa. Z techto itdajd mdieme okamiit6 ueinit pro uvad6nou tabulku jednoduchy interpretafni zaver: odmitame hypotezu (na O,O1n/O blading), ie velikost pfijmu v souboru se nelisi podle typu vzd6lani. Tj. velikost pfijmu je ngjakfm zpdsobem zavisl~ na vzd61ani. Sm6r teto zavislosti (tj. ve kterych kategoriich vzd6lani existuje vyssi - niili pfijem) vyfteme z porovnani tzv. ofekavanfch fetnosti (uvadeno v matici vedle absolutnich fetnosti. pod 01, 02, 03) a Eelnosti absolutnich. V nagem ptikladu je tento rozdil zfeteln6jsi z jednoducheho, znamenkoveho schematu, ktere uvadime v tabulce: kde nap?.,,+ + +" znaei,,absolutni Eetnost je znafn6 vyssi nei fetnost oeekavand" a podobn6,,-" znaei,,absolutni Eetnost je jeste vyznamne mensi nei Eetnost oeek5vana". Z takto o~nafeneho pfehledul) lze vyslovit nap?. tyto interpretafni vyroky : Vysokolkolakd je vice ve vyllich pfijmovjrch kategoriich. Pracovnici se zakladnim vzd6lanim jsou v niisich plijmovjrch kategoriich, ale na druhe stran6 Eada z nich je v nejvygli apod. Uvedme si jelt6 jeden pfiklad interpretace podobne tabulky: Sledujeme odpovpdi na otazku Zajima vas grace, kterou vykonavate? 1 - velmi me zajima 2 - vice m6 zajima nei nezajima 3 - zajima i nezajima (tak 50 OlO : 50 OlO) 4 - spise m6 nezajima 5 - vdbec me nezajima.) Hodnoceni rozdilu mezi absolutnimi a ocekavanymi Eetnostmi v kontinnenc'ni tabulce neni vhodne oonech6vat subjektlvnimu odhadu. je opet ~~hodn6j~i testovat velikost techto rozdi1q.-

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení*

Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení* Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení* Petr Soukup** Institut sociologických studií Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze Improper Use of Statistical Significance

Více

APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část

APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část Martin Cejp Vybrané metody kriminologického výzkumu Svazek 1 Praha 2011 Autor: PhDr. Martin

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Interakce učitele a žáků. Dotazník pro žáky. Ilona Gillernová, Lenka Krejčová

Interakce učitele a žáků. Dotazník pro žáky. Ilona Gillernová, Lenka Krejčová Interakce učitele a žáků Dotazník pro žáky Ilona Gillernová, Lenka Krejčová 18 Interakce učitele a žáků Dotazník pro žáky Ilona Gillernová, Lenka Krejčová Interakce učitele a žáků. Dotazník pro žáky.

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. ÚVOD DO PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU PRO UČITELE STŘEDNÍCH ŠKOL PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Vydal Institut celoţivotního vzdělávání,

Více

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Karel Starý a kol. Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Česká školní inspekce 2013 3 OSAH Předmluva...4 GRAMOTNOST V ŠETŘENÍ PISA 2009 A VÝSLEDKY ČESKÝH ŽÁKŮ...5 Příloha: Ukázka

Více

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření Život ve stáří 2003 Zpráva o výsledcích empirického šetření Zpracovala: PhDr. Věra Kuchařová, CSc. Spolupracovali: Prof. Dr. Ladislav Rabušic, CSc., Mgr. Lucie Ehrenbergerová OBSAH Úvod 2 Základní charakteristiky

Více

Politická kultura lokálních společenství: případ tří měst *

Politická kultura lokálních společenství: případ tří měst * Politická kultura lokálních společenství: případ tří měst * ZDENKA VAJDOVÁ ** TOMÁŠ KOSTELECKÝ ** Sociologický ústav AV ČR, Praha The Political Culture of Local Communities: The Case of Three Towns Abstract:

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 DĚTI, MLÁDEŽ A VOLNÝ ČAS (Vybrané aspekty problému) Zpracoval: O. Jíra l997 1 I. ÚVOD Problematika volného času dětí a mládeže není v současné době komplexně

Více

Studie / Články. Hodnotové orientace vysokoškolských studentů na třech typech fakult. Úvod. Michaela Šmídová, Martin Vávra, Tomáš Čížek

Studie / Články. Hodnotové orientace vysokoškolských studentů na třech typech fakult. Úvod. Michaela Šmídová, Martin Vávra, Tomáš Čížek Studie / Články Hodnotové orientace vysokoškolských studentů na třech typech fakult Michaela Šmídová, Martin Vávra, Tomáš Čížek Úvod Hodnotové orientace ve společnosti představují pro sociologa fenomén

Více

DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY?

DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY? DO JAKÉ MÍRY LZE VYUŽÍT INTERNETOVOU PREZENTACI ŠKOLY JAKO ZRCADLO SOCIÁLNÍHO KLIMATU ŠKOLY? Jan Mareš, Josef Lukas, Stanislav Ježek, Adam Chalupníček Fakulta sociálních studií Masarykova Univerzity Při

Více

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL SONDA MATURANT PO 11 LETECH PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL Tento materiál obsahuje stručnou charakteristiku projektu a souhrnné výsledky z testování Sonda maturant

Více

Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková Mgr. Bc. Ladislava Vopatová

Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková Mgr. Bc. Ladislava Vopatová Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková Mgr. Bc. Ladislava Vopatová OBSAH 224,406 224,406 224,406 1. ÚVOD...4 2. ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH...6 3. VYBRANÉ STANDARDY KVALITY...9 3.1 STANDARD Č.

Více

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2011) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Autorský kolektiv: MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Petr Sadílek, PhDr. Ladislav

Více

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti zpráva z empirického výzkumu Lucie Vidovićová, Ladislav Rabušic Spoluautorka přílohy: Martina Prinzová VÚPSV Praha výzkumné centrum

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI?

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? ANALÝZA VÝSLEDKŮ SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU Ivan Gabal Lenka Václavíková Helšusová ---------------------------------- Gabal, Analysis & Consulting Na baště sv. Jiří 9, Praha 6 tel. (+420)

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah Výukový proces (Vybrané didaktické kategorie) Danuše Nezvalová 2006 Obsah 1 Cíle ve výuce 4 Výukový cíl 4 Klasifikace výukových cílů 4 Taxonomie výukových cílů 5 Stanovení cílů výuky 6 Otázky 8 Případová

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže Závěrečná zpráva výzkumného projektu Praha, listopad 2007 www.gac.cz byla zpracována za finanční pomoci Evropské unie. Obsah 1. Úvod...4 1.1 Předmět a cíle analýzy...5 1.2 Strategie výzkumu...5 2. Statistická

Více

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr.

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Rozvoj obce Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Jiří Plos Chápete-li rozvoj obce pouze jako její populační nebo územní růst, jste vedle.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

Regionální rozvoj. Jiří Ježek a kolektiv

Regionální rozvoj. Jiří Ježek a kolektiv Regionální rozvoj 1 Jiří Ježek a kolektiv 2014 Tento studijní materiál vznikl v rámci řešení projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. CZ.1.07/2.2.00/28.0290 InRegion Inovace výuky

Více