Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka"

Transkript

1 Junák svaz skaut a skautek R Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na ád pro vzdlávání inovnic a inovník Junáka uruje pravidla pro zdravotnické zabezpeení zotavovacích akcí Junáka a poádání skautských kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí. (2) Související pedpisy: a) ád pro vzdlávání inovnic a inovník Junáka (dále jen ád), b) Zákon. 258/2000 Sb., O ochran veejného zdraví a o zmn nkterých souvisejících zákon, ve znní pozdjších pedpis 1 (dále jen zákon) a c) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví 106/2001 Sb., O hygienických požadavcích na zotavovací akce pro dti, ve znní pozdjších pedpis 2 (dále jen vyhláška). 2. Zdravotnické zabezpeení zotavovacích akcí (3) Akce Junáka, kterých se zúastní 30 a více dtí ve vku do 15 let na dobu delší než 5 dn, jsou podle zákona zotavovacími akcemi. (4) Poadatel zotavovací akce musí dle zákona zajistit základní péi o zdraví všech úastník a kontrolu dodržování hygienických požadavk kvalifikovaným zdravotníkem zotavovací akce (dále jen zdravotník). (5) Zdravotníkem mže být osoba starší 18 let, která a) má alespo úplné stední odborné vzdlání v oborech všeobecná sestra, dtská sestra nebo porodní asistentka, b) je studentem lékaství po ukonení tetího roníku, c) absolvovala kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí poádaný eským erveným kížem nebo jinou organizací, která má k poádání takového kurzu státní akreditaci, a od data absolvence neuplynulo více než 4 roky; nebo d) absolvovala zdravotnický kurz poádaný Junákem a od data absolvence tohoto kurzu nebo od absolvence doškolovacího zdravotnického kurzu neuplynulo více než 4 roky; 3. Zdravotnický kurz (6) Zdravotnický kurz je vzdlávací akcí dle ádu. Poadatelem mže být libovolná organizaní jednotka Junáka. (7) Cílem kurzu je rozšíit znalosti první pomoci, nauit absolventy úinn poskytnout první pomoc na táborech a rzných hromadných akcích. Dále kurz seznámí úastníky s táborovou klinikou, hygienou a epidemiologií, zdravotnickou dokumentací, píslušnou legislativou a povinnostmi zdravotníka na zotavovacích akcích. 1 2 Poslední novela ke dni vydání této smrnice byla provedena s úinností dne zákonem. 562/2004 Sb. Poslední novela ke dni vydání této smrnice byla provedena s úinností dne vyhláškou. 148/2004 Sb.

2 Junák svaz skaut a skautek R (8) Rozsah a asová dotace jednotlivých obsahových ástí kurzu v souladu s vyhláškou je pílohou této smrnice. (9) Poadatel je povinen vést a uchovávat dokumentaci kurzu, která obsahuje zejména seznam absolvent, výsledky zkoušek a testy úastník a evidenci vydaných dekret. (10) Poadatel kurzu jmenuje odborného garanta kurzu. (11) Odborný garant kurzu musí být držitelem OK Zdravovda. (12) Garant kurzu odpovídá za prbh a obsah kurzu, rovnž odpovídá za ovení znalostí uchaze a vykonává další povinnosti, které podle ádu náležejí pedsedm zkušebních komisí. (13) Jednotlivé aktivity na kurzu mže vést odborník k tomu povený odborným garantem kurzu. Povený odborník nemusí být lenem Junáka. (14) Kurzu se mohou zúastnit lenové Junáka, kteí dovrší 15 let ped zahájením kurzu. 3 Pro úast osob, které nejsou leny Junáka, se použijí ustanovení ádu. 4. Absolvence zdravotnického kurzu (15) Kurz je zakonen zkouškou, kterou se oví získané znalosti a dovednosti uchaze. Zkouška má dv ásti: a) test, ve kterém se proví teoretické znalosti, a b) praktickou ást, kde uchaze ošetí alespo ti simulovaná poranní i onemocnní. (16) Odborný garant pipraví test dle lánku (15) písm. a). Píklady otázek testu jsou pílohou této smrnice. Kopie testu je souástí dokumentace zkoušek. (17) Absolventem kurzu se stane pouze úastník, který dosáhne úrovn stanovené odborným garantem v obou ástech zkoušky. (18) Absolvent kurzu získává kvalifikaci zdravotník zotavovacích akcí. Tato kvalifikace je platná po dobu 4 let. 5. Doškolovací zdravotnický kurz (19) Pro obnovení platnosti kvalifikace dle lánku (18) musí uchaze absolvovat doškolovací zdravotnický kurz v délce alespo osmi hodin. (20) Cílem kurzu je doplnní znalostí a dovedností o nové poznatky a zopakování znalostí získaných na zdravotnickém kurzu. (21) Obsah doškolovacího kurzu je pílohou této smrnice. (22) Pro poádání doškolovacích zdravotnických kurz platí výše uvedená ustanovení pro poádání zdravotnických kurz obdobn. 3 Zdravotníkem ovšem mže být pouze osoba starší 18 let.

3 Junák svaz skaut a skautek R 6. Závrená ustanovení (23) Junáckým krajm se doporuuje uspoádat alespo jeden zdravotnický kurz a jeden doškolovací zdravotnický kurz ron, pípadn toto uskutenit v souinnosti s dalšími subjekty i penést na organizaní jednotku ve své psobnosti. (24) Smrnice byla schválena Výkonnou radou Junáka dne a nabývá úinnosti dne Tím okamžikem koní platnost pedchozího znní této smrnice, které bylo schváleno dne Ing. Josef Výprachtický starosta Junáka Píloha 1: Nápl a asová dotace zdravotnického kurzu Píloha 2: Píklady otázek pro test na zdravotnickém kurzu Píloha 3: Nápl, asová dotace a forma pezkoušení u doškolovacího zdravotnického kurzu

4 Píloha 1 Nápl a asová dotace zdravotnického kurzu A - Rozsah školení: Téma Poet hodin Teorie Praxe Celkem 1. Základy stavby a funkce lidského tla První pomoc - teoretická ást První pomoc - praktická ást Pée o nemocné Základy zdravotnické dokumentace Práva a povinnosti zdravotník zotavovacích akcí Hygiena a epidemiologie Základy záchrany tonoucích Celkem B - Obsah školení: 1. Základy stavby a funkce lidského tla 1.1. Stavba a funkce lidského tla 1.2. Pohybové ústrojí 1.3. Krevní obh, krev 1.4. Trávící ústrojí 1.5. Dýchací ústrojí 1.6. Vyluovací ústrojí 1.7. Kožní ústrojí 1.8. Pohlavní systém muž a žen 1.9. Smyslové ústrojí Nervové ústrojí Látkové ízení organismu 2. První pomoc - teoretická ást 2.1. Druhy zdravotnické první pomoci: první pomoc první lékaská pomoc odborná lékaská pomoc specializovaná lékaská pomoc technická první pomoc transport ranného 2.2. Základní druhy zdravotnického tídní: indikaní místní, odsunové prognostické 2.3. Prevence úraz: pi sportovní a zájmové innosti, v doprav a v terénu vazba na vkové zvláštnosti dtí 2.4. Poskytování první pomoci: prvoadé zdravotnické úkoly (krvácení, velká ztráta krve, dechová a obhová selhání, protišoková opatení) Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka strana 4/8

5 úraz elektrickým proudem tonutí bezvdomí keové stavy a intoxikace poranní vnitních orgán, mozkolebení poranní, poranní hrudníku a bicha poranní pohybového ústrojí náhlé bolesti bicha a hrudníku alergické reakce rány, tepelná poškození, poškození z chladu, poleptání šok 2.5. Zásady poskytování první pomoci ve ztížených podmínkách (v noci, za dešt, apod.) 2.6. Zásady poskytování první pomoci s improvizovanými prostedky 3. První pomoc - praktická ást 3.1. Nácvik kardiopulmonální resuscitace jedním a dvma zachránci na resuscitaním fantomu 3.2. Práce s obvazovými materiály podle druhu materiálu: šátkové, obinadlové, z pružných materiál, z nepilnavých materiál hotové obvazy. 1, 2, 3, 4, obvaz na popáleniny balíek 3.3. Práce s obvazovými materiály podle úelu: krycí, tlakové, poloprodyšné, znehybující, improvizace nácvik obvazové techniky za použití klasických materiál a improvizace 3.4. Manipulace, polohování a transport: polohování ranných podle charakteru poranní vetn nácviku píslušných postup nácvik manipulace ranného jedním a více zachránci zpsoby naložení ranných na rzné druhy transportních prostedk (využití improvizace i typizovaných transportních prostedk) zpsoby vyšetování zásady zdravotnického transportu (cílenost, vasnost, šetrnost) 4. Pée o nemocné 4.1. Zdravotnická etika, pístup k nemocnému 4.2. Základy psychologie nemocného 4.3. Sledování životních funkcí a zdravotního stavu pacienta (tep, dech, teplota, krevní tlak, vdomí, píjem a výdej tekutin) 4.4. Úprava lžka, pée o nemocného na lžku 4.5. Podávání lék, aplikace tepla, chladu, výplachy 4.6. Stravování nemocného 4.7. Zásady ošetování nemocných pi hromadném výskytu infekních onemocnní 4.8. Vliv prostedí na pacienta Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka strana 5/8

6 5. Základy zdravotnické dokumentace 5.1. Evidence bezinfeknosti 5.2. Evidence lékaských potvrzení 5.3. Evidence zdravotnických prkaz pracovník tábora 5.4. Vedení zdravotnického deníku 5.5. Práce se zdravotním a okovacím prkazem (po jeho zavedení) 6. Práva a povinnosti zdravotník zotavovacích akcí 6.1. innost zdravotník ped odjezdem na tábor 6.2. innost pi odjezdu 6.3. innost pi píjezdu - kontrola podmínek 6.4. Zdravotnický filtr 6.5. Vybavení ošetovny 6.6. Izolace 6.7. Spolupráce s patronátním lékaem 6.8. Povinnosti zdravotníka pi zotavovací akci 7. Hygiena a epidemiologie 7.1. Osobní hygiena, denní režim, vztah organismu a prostedí 7.2. Hygiena životního prostedí 7.3. Odstraování odpadních látek 7.4. Hygiena výživy (spoleného stravování) 7.5. Prevence šíení nákazy: zásady boje s infekními chorobami, opatení pi jejich výskytu, vasná diagnostika, izolace, karanténa nejastjší alimentární nákazy, nákazy vzdušnou cestou, transmisivní nákazy, antropozoonózy, kontaktní nákazy, venerické choroby, AIDS, mykózy 8. Základy záchrany tonoucích 8.1. Rozdíly pi tonutí ve sladké a slané vod 8.2. Technické prostedky záchrany a jejich použití 8.3. Zpsoby dopomoci postiženým plavcm 8.4. Záchrana tonoucích a poskytnutí první pomoci ve vod a po dopravení na beh 8.5. Informace o zpsobech a možnostech vyhledávání utonulých 8.6. Kardiopulmonální resuscitace se zamením na postupy pi záchran tonoucích Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka strana 6/8

7 Píloha 2 Píklady otázek pro test na zdravotnickém kurzu 1. Autotransfuse je: a) pímé podání krve od dárce píjemci, není-li k dispozici krevní konzerva b) podávání náhradních solných roztok do žíly bhem transportu c) zdvihnutí dolních konetin u ležícího pacienta 2. Pi tonutí: a) vyistíme postiženému dutinu ústní, otoením na bicho a hlavou dol vypudíme vodu z plic, zahajujeme umlé dýchání b) co nejdíve po vytažení na mlinu vyistíme dutinu ústní, zahajujeme resuscitaci podle stavu dechu a obhu, voláme ZZS c) tonoucího dopravíme na beh, vylijeme vodu z plic a zahajujeme umlé dýchání 3. Co pipadá v úvahu pi této rozvaze: Postižený trpí velkou úzkostí, bolestí za hrudní kostí, s vyzaováním do levé horní konetiny nebo i krku: a) dekompensace cukrovky b) astmatický záchvat c) akutní srdení infarkt 4. Nejastjší píznaky rozvinutého šoku jsou: a) ztížené dýchání, bezvdomí, promodrání kolem úst, poruchy tepu b) nitkovitý tep, teplá a suchá kže, lapavý dech c) žíze, bledá a studená kže, rychlý a špatn hmatný tep 5. Kee a) jsou vždy projevem epilepsie b) mohou provázet rzná onemocnní a nejrznjší stavy, mohou postihnout i pacienty v bezvdomí c) jsou vždy život ohrožující stav, voláme okamžit ZZS 6. Pi podezení na hypoglykemii pi dekompensované cukrovce u diabetika, který je pi vdomí a) podáme cukr v roztoku a podle stavu voláme ZZS nebo zaídíme kontrolu u píslušného diabetologa, stále kontrolujeme stav postiženého b) nesmíme v žádném pípadn podat cukr, mohlo by dojít ke dramatickému zhoršení stavu c) podáme ledovou neslazenou minerálku a voláme ZZS 7. Kde stlaujeme hrudník pi nepímé masáži srdení u dosplého d) 3 prsty pod meovitým výbžkem hrudní kosti e) 2 prsty nad meovitým výbžkem hrudní kosti f) v polovin hrudní kosti 8. Zaškrcovadlo piložíme vždy a) pi úrazové amputaci vtšího rozsahu b) pi tepenném krvácení c) pi žilním krvácení 9. Rže, angína a spála jsou vyvolány a) stejnými viry b) stejnými mikroby c) rznými mikroby 10. Ošetovna a izolace se staví: a) alespo 20 metr od studánky b) vždy s pevnými stnami c) vedle sebe 11. Zdravotnický deník, seznam dtí, opis potvrzení dtského lékae, kopie i opis Prkazu pracovníka v potravináství tzv papír na hlavu a seznam inných osob se uchovává a) 6 msíc po skonení akce b) 9 msíc od skonení akce c) 12msíc od skonení akce 12. V izolaci musí být 1 lžko na : a) 30 dtí b) 35 dtí c) 40 dtí 13. Pi potápní na nádech je rizikovým faktorem a) hypoventilace b) hyperventilace c) apnoe 14. Suché tonutí vzniká: a) pi poškození míchy b) díky laryngospasmu c) pi zaboení oblieje do bahna i písku Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka strana 7/8

8 Píloha 3 Nápl, asová dotace a forma pezkoušení u doškolovacího zdravotnického kurzu Celková asová dotace doškolovacího zdravotnického kursu je 8 hodin. Obsah: 1. KPCR 2 hod. vetn praxe 2. Táborová klinika I První pomoc pi onemocnní dtí 2 hod. 3. Táborová klinika II První pomoc pi onemocnní dosplých 2 hod. 4. Zmny hygienické vyhlášky a legislativy 1 hod hod. na téma, které pro sebe úastníci považují za nejpotebnjší Forma pezkoušení: Kurz je zakonen zkouškou, která má dv ásti: a) písemný test v obdobné podob jako u základního zdravotnického kursu (viz píloha. 2) b) praktickou ást, kde uchaze ošetí alespo ti simulovaná poranní i onemocnní. Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka strana 8/8

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí Zdravotník zotavovacích akcí Kurz obsahuje předměty, které umožní získání potřebných znalostí a dovedností k vykonávání funkce zdravotníka na školních akcí. Je určen pedagogickým pracovníkům všech stupňů

Více

Předmět úpravy. Umístění

Předmět úpravy. Umístění 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášek č. 148/2004 Sb. a č. 320/2010 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1. 1 Přehled zákonů a vyhlášek potřebných ke konání dětského letního tábora. Příloha 2. 2 Dotazník

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1. 1 Přehled zákonů a vyhlášek potřebných ke konání dětského letního tábora. Příloha 2. 2 Dotazník SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1. 1 Přehled zákonů a vyhlášek potřebných ke konání dětského letního tábora Příloha 2. 2 Dotazník Příloha 3. 3 Ukázka jednoho listu zdravotnického deníku Příloha 4. 4 Postava pro

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V PEDIATRII

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V PEDIATRII Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V PEDIATRII 1 Cíl specializaního vzdlávání... 14 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 14 Uební plán... 1.1 Uební osnova

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

Věstník OBSAH: 6. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÉ INŽENÝRSTVÍ... 51

Věstník OBSAH: 6. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÉ INŽENÝRSTVÍ... 51 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 11 Vydáno: 29. PROSINCE 2011 Cena: 545 Kč OBSAH: 1. Specifické léčebné programy v období červenec září 2011.................................

Více

Název vzdělávacího programu: Laický zdravotník akce pro děti a mládež

Název vzdělávacího programu: Laický zdravotník akce pro děti a mládež Název vzdělávacího programu: Laický zdravotník akce pro děti a mládež Minimální kompetenční profil: Laický zdravotník akce pro děti a mládež Organizace: Chameleon - odbor Klubu českých turistů; www.chameleonbrno.org

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V INTERNÍCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... Uební plán... 5.1 Uební osnova

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE 1 Cíl specializaního vzdlávání... 119 1 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání... 120 2 2.1 Základní kmen v oboru Klinická

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH... 3

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH... 3 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 2. SRPNA 2011 Cena: 481 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH............. 3 2. Vzdělávací

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61 Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. LISTOPADU 2009 Cena: 530 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE... 3. 2. Vzdělávací program oboru ALGEZIOLOGIE... 30

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE... 3. 2. Vzdělávací program oboru ALGEZIOLOGIE... 30 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 23. KVĚTNA 2011 Cena: 385 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE.................... 3 2.

Více

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 48/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997 o veejném zdravotním

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PŘÍPRAVA RADIOFARMAK...........

Více

Impressum: Vydáno v rámci projektu eského erveného k íže První pomoc není v da

Impressum: Vydáno v rámci projektu eského erveného k íže První pomoc není v da Neprodejné Obsah Slovo úvodem 3 První pomoc 5 Volání Zdravotnické záchranné služby 7 Masivní krvácení 9 Šok 11 Bezvdomí 13 Zotavovací poloha 15 Kardiopulmonální resuscitace dosplého 17 Kardiopulmonální

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách...

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách... Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 26. ZÁŘÍ 2013 Cena: 46 Kč OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách...................

Více

Věstník OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví ČR v období: říjen prosinec 20111... 2

Věstník OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví ČR v období: říjen prosinec 20111... 2 Věstník Ročník 01 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Vydáno: 30. LEDNA 01 Cena: 680 Kč OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví ČR v období: říjen

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných Ministerstvo zdravotnictví ČR Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných Akreditovaný kvalifikační kurz v oboru řidič vozidla dopravy nemocných a

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových látek

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových látek Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 27. LISTOPADU 2012 Cena: 51 Kč OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Novelou zákona. 349/1999 Sb., o veejném ochránci práv, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon), jejíž úinnost nastala

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více