MASARYKOVA UNIVERZITA. Ústavní a ochranná výchova v regionu Ostrava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA. Ústavní a ochranná výchova v regionu Ostrava"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Ústavní a ochranná výchova v regionu Ostrava Bakalářská práce Brno 2008 Vypracovala: Nováková Alena Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. V Opavě dne Nováková Alena 1

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala PhDr. Věře Vojtové, Ph.D. za velmi cenné rady, které mi poskytla během zpracovávání této bakalářské práce. 2

4 OBSAH ÚVOD HISTORIE A SOUČASNOST INSTITUCIONÁLNÍ PÉČE HISTORICKÝ VÝVOJ NÁHRADNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PÉČE V SOUČASNOSTI CHARAKTER ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY VAZBY A VĚZNICE EDUKACE V PODMÍNKÁCH ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY CHARAKTERISTIKA CÍLOVÉ SKUPINY DIAGNOSTIKA A INTERVENCE V PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÝCH ZAŘÍZENÍCH DIAGNOSTIKA V PODMÍNKÁCH INSTITUCIONÁLNÍ PÉČE CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON USTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY OSTRAVA INTERVENCE V OSTRAVĚ INSTITUCIONÁLNÍ PÉČE V OSTRAVĚ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV VÝCHOVNÝ ÚSTAV ZÁVĚR RESUMÉ POUŽITÁ LITERATURA PŘÍLOHY

5 ÚVOD Tato práce pojednává o možnostech ústavní péče. Ta může probíhat v různých institucích, které spadají pod ministerstvo zdravotnictví (kojenecký ústav, dětský domov pro děti do tří let), či pod ministerstvo školství (dětský domov, výchovný ústav). Děti, které se narodí do rodiny, kde není zajištěna jejich řádná výchova, jsou umísťovány do výše zmíněných zařízení, odpovídajících jejich věku. Mohou však být svěřeny do péče jiných osob. Hovoříme o náhradní rodinné péči, kterou upravuje zákon o rodině č. 94/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Nejčastěji se jedná se o osvojení (adopci) a pěstounskou péči. V první kapitole své bakalářské práce se zabývám historií a současností institucionální péče. Vysvětluji zde pojmy ústavní a ochranná výchova a také objasňuji jejich funkci i formy uskutečnění institucionální péče. Ve druhé kapitole vymezuji, komu je institucionální péče určena, a také nahlížím na možnosti edukace těchto jedinců a intervenci. Ve třetí kapitole se věnuji Ostravskému regionu, a na činnost zařízení pro ústavní a ochrannou výchovu nahlížím z praktické stránky, což doplňuji o příklady z praxe. Na téma této bakalářské práce pohlížím z etopedického hlediska, proto se budu zabývat institucionální péčí hlavně z důvodu poruch chování. Cílem mé práce je zjistit, jak se dítě či mladistvý do jednotlivých zařízení dostává, a na jakém principu jednotlivá zařízení pro ústavní a ochrannou výchovu pracují. 4

6 1. HISTORIE A SOUČASNOST INSTITUCIONÁLNÍ PÉČE 1.1 Historický vývoj Ústavní výchova v České republice představuje jednu z forem náhradní rodinné péče. Za první známý ústav v Čechách pokládám útulek pro chudé a mladistvé na Vyšehradě, který byl zřízen roku 1786, dále pak pražský sirotčinec pro chlapce od 8 do 12 let, založen roku 1804 (Švancar, 1988). Důležité je zmínit i právní normy, které upravovaly trestání dětí a mladistvých. Už Marie Terezie žádala o mírnější tresty pro mladistvé, a roku 1852 vznikl trestní zákon, který určoval domácí potrestání mladých do 20 let. Monatová (1998, s. 71) k historii uvádí, že počátkem 19. století se začal projevovat zvýšený zájem řešit péči o narušené děti a mladistvé. V druhé polovině 19. století se začaly zřizovat ochranovny a polepšovny, které byly určeny pro morálně narušenou mládež. Ochranovny sloužily jako sociálně výchovná instituce, kdežto polepšovny byly určeny pro děti, které měly závažnější poruchy chování. U nás byla zřízena roku 1883 polepšovna spolkem Jednotou pro blaho propuštěných káranců v Praze v Libni, dříve ústav pro děti osiřelé, opuštěné a mravně narušené. Zde praktikovali diagnostikování a vyšetřování mladistvých. Ti byli i po propuštění dále sledováni. O rok později byla založena vychovatelna na Vinohradech a v Říčanech pro děti od 6 do 10 let jako venkovský výchovný ústav. Další vychovatelna byla zřízena toku 1889 v Novém Jičíně a roku 1890 i v Brně (Popelář, 1958). Ústavní výchova v českých zemích se nařizovala podle rakouského občanského zákona z roku 1877 a Soud podle tohoto zákona mohl jen doporučit umístění dítěte nebo mladistvého do donucovací pracovny (založeny po r. 1885) nebo do polepšovny, o přijetí však rozhodovala příslušná komise zemského úřadu nebo ředitelství příslušného spolku, v jehož správě ústav byl. Jak uvádí Švancar (1988), pobyt chovanců v polepšovacích ústavech trval tak dlouho, dokud to vyžadoval jeho účel, nejdéle však do dvacátého, v případě potřeby až do jednadvacátého roku věku. Podle trestní novely z roku 1908 byly děti do dvanácti let z trestní odpovědnosti vyloučeny. Polepšovny byly zprvu koedukované. Jedna z prvních vznikla v Opatovicích, následně pak v Králikách a v Kosmlatech. Tyto ústavy byly určeny pro děti od

7 let. Polepšovny však pečovaly i o mladší děti, které se dopustily činů, jež by v dospělosti byly trestány trestem odnětí svobody. Na konci první poloviny 20. století byly polepšovny přejmenovány na vychovatelny, a byly určeny pouze pro mladistvé, kteří byli odsouzeni k trestu odnětí svobody po dobu 6 měsíců. V poválečné době vznikaly dětské domovy se zvýšenou výchovnou péčí (9-15 let) a domovy mládeže pro převýchovu (15-18 let). Roku 1989 vznikla první Úmluva o právech dítěte. Předpisy upravující výkon ústavní výchovy byly jen obecné, málo zavazující ve složení svěřenců i v režimech existovaly velké rozdíly, lišily se v organizaci režimu, i ve velikosti skupin, s nimiž se najednou pracovalo. Některé ústavy byly represivnější, jinde byl kladen větší důraz na vzdělání. Do roku 1991 byla ústavní péče jedinou možnou formou etopedické práce s dětmi, kterým byla nařízena ústavní nebo uložena ochranná výchova. Následně vznikla možnost náhradní rodinné péče jako alternativní forma ústavní péče. Přesto však zůstává ústavní péče jako základ převýchovného procesu. 1.2 Náhradní institucionální péče v současnosti Ústavní a ochranná výchova Řídí se zákonem č. 383/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. Mezi speciální školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy patří diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy. Uvedená zařízení jsou zpravidla určena pro děti ve věku od 3 do 18 let, případně pro zletilé do 19 let (popř. zletilému, nezaopatřenému, studujícímu do 26 let), kterým musí zajistit náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Rovněž je dětem poskytováno plné přímé zaopatření. O zařízení, kde bude ÚV nebo OV vykonávána rozhoduje příslušný diagnostický ústav, ve kterém probíhá komplexní diagnostika dítěte. 6

8 1.3 Charakter ústavní a ochranné výchovy Ústavní výchova (ÚV) Z psychologického hlediska je ústavní výchova vhodná pouze k jako přechodné řešení po odebrání dítěte z rodiny, než je pro něj nalezena jiná vhodná rodina (adopce, pěstounství). Nebo než se dítě může vrátit zpět do původní rodiny. Soud proto musí před jejím nařízením vždy zjistit, jestli výchovu dítěte nemůže zabezpečit náhradní rodinnou péčí, která má vždy přednost před výchovou ústavní. Ústavní výchova je opatření, které nařizuje příslušný soud podle zákona o rodině v občansko-právním řízení dětem od 3 do 18 let věku v případech, kdy jiná výchovná opatření nevedla k nápravě nebo když rodiče z vážných důvodů nemohou výchovu dítěte zabezpečit. Nařizuje se tedy z důvodů sociálních i výchovných. (Procházková in Vítková, 2004, s. 378) Návrhy a podněty k nařízení ústavní výchovy dávají soudům kurátoři mládeže na sociálních odborech, a to pro přestupky, trestnou činnost, začínající závislost na drogách, alkoholu, hracích automatech, útěky z domova a neúčinnost dosavadních výchovných opatření, kumulaci více důvodů, nerespektování rodičů, sexuální promiskuita a členství v závadové partě. Vedle návrhu o nařízení ústavní výchovy mohou obce, okresní úřady dle zákona o rodině nezletilého: a) napomenout jeho rodiče b) stanovit nad ním dohled c) uložit omezující opatření Tato opatření se využívají málo a často se sahá rovnou k navržení ústavní výchovy. Ústavní výchova nemá trestný, nýbrž preventivní charakter. Výkon ÚV u dětí do tří let věku zabezpečují zdravotnická zařízení (kojenecké ústavy, dětské domovy pro děti do tří let). Ústavní výchova zaniká rozhodnutím soudu, pokud pominuly důvody pro její nařízení, nebo pokud dítě dosáhlo zletilosti. Ochranná výchova (OV) Ochranná výchova je opatření, které ukládá příslušný soud v občansko-právní řízení, spáchá-li dítě mezi rokem věku čin, za který lze dle trestního zákona 7

9 uložit výjimečný trest, nebo v trestním řízení mladistvému mezi rokem tehdy, jestliže ochranná výchova podle rozhodnutí soudu splní svůj účel lépe než uložení trestu odnětí svobody. Ochranná výchova také nemá trestný charakter, není zaznamenána do trestního rejstříku jedince. Jedná se o druh ochranného opatření, které má zajistit prevenci, izolaci a resocializaci dítěte, které se dopustilo společensky nebezpečného činu. Soud rozhoduje o ochranné výchově tehdy, pokud o výchovu dítěte či mladistvého není dostatečně postaráno a nedostatek řádné výchovy nelze odstranit v rodině v níž žije. Ochranná výchova je také ukládána, jestliže dosavadní výchova byla zanedbána, nebo prostředí, v němž žije, neposkytuje záruku jeho náležité výchovy. Musí být taktéž splněna podmínka, že uložení ústavní výchovy by bylo v daném případě nedostačující. Ochranná výchova se realizuje u dětí od 15 let ve výchovných ústavech resortu školství, u dětí do 15 let v dětském domově se školou (Procházková in Vítková, 2004) Vazby a věznice Své místo zde má i zmínění o vazbách a věznicích pro mladistvé, jelikož bývají v mnohých případech v těsné návaznosti na institucionální péči. Klienti výchovných ústavů se často dostávají do vazeb a věznic pro mladistvé. Je to dáno tím, že při útěcích z tohoto zařízení páchají kriminální činnost. Také klient, který má uloženou ochrannou výchovu, se útěkem z výchovného ústavu dopouští trestného činu. Vazby a věznice pro mladistvé Vězení je institucí s vysoce centralizovaným řízením. Vězení je chápáno nejen jako trest, ale také jako zastrašování pachatelů od dalších kriminálních činností. Vězení je taktéž místem, kde může docházet k výchovnému působení. Vězení má dvě funkce, a to potrestání a izolaci od společnosti. Mladiství s delším výkonem trestu mají možnost přípravy na povolání formou učebního poměru. Vězení pro mladistvé jsou u nás dvě, a to v Opavě a ve Všehrdech. Co se týče vazby pro mladistvé, obviněný má nárok pouze na jednu hodinu vycházky denně, jinak zůstávají v celách, kde přetrvávají ve velmi stísněných prostorech.(matoušek, 1998) Není neznámou, že vazby a věznice v ČR jsou kapacitně nedostačující. 8

10 Alternativní tresty Co se týče současnosti, stále více přibývá dětí, mladistvých i mladých dospělých, kteří spáchali trestný čin, nebo je u nich vysoké riziko společenského selhání. Pro tyto jedince již u nás existují pouze diagnostické ústavy a výchovné ústavy. Výchovné ústavy jsou jakousi formou vězení, avšak jak zmiňuje Matoušek (2003), všichni poskytovatelé ústavní péče chtějí mít co nejlepší, co nejméně problémové svěřence. Ty problémové by raději viděli ve vazbě. V současnosti díky neexistenci různých typů zařízení se v ústavech potkávají děti, které se provinily záškoláctvím, spolu s dětmi, které spáchaly i několik trestných činů. Takové zařízení se pro děti stávají předstupněm věznic. Je to dáno také tím, že se v České republice snaží zredukovat počet ústavů na minimum, avšak není dořešena otázka jak dětem efektivně mimo izolaci pomoci. Poslední novely trestního zákona otevírají právní prostor pro humánnější a účinnější postupy. (Matoušek, 1996) Trendem, který k nám přichází ze západu, je zamýšlení se nad alternativními tresty pro jedince, kteří spáchali méně závažný trestný čin. Probace a mediace V roce 2000 vznikl zákon o probační a mediační službě. Probací zákon č. 257/2000 Sb. rozumí organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených povinností a omezení, sledování chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, individuální pomoc obviněnému a působení na něj, aby vedl řádný život, vyhověl soudem nebo státním zástupcem uloženým podmínkám, a tím došlo k obnově narušených právních a společenských vztahů. Mediace je mimosoudní zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným a činnost směřující k urovnání konfliktního vztahu, vykonávanou v souvislosti s trestním řízením. Matoušek (1996)uvádí: Alternativní opatření by nemělo být chápáno jako trest. Mělo by být pokusem o obnovení rovnováhy, jež byla porušena spácháním trestného činu. Napáchané škody by měly být uhrazeny, restituovány. Poškozenému člověku by se mělo dostat i morální satisfakce. Víc pozornosti než trestnému činu by se mělo věnovat osobě poškozeného i osobě pachatele. Alternativy by měly předvídat budoucí 9

11 vývoj pachatele, měly by být preventivní. Naše trestní právo poskytuje mnoho možností pro alternativní zacházení s pachateli. Soud může upustit od potrestání, pokud pachatel spáchal čin menší závažnosti a svého činu lituje. Za pachatele může převzít záruku nějaké zájmové sdružení občanů. Zákon dává také možnost podmíněného odložení výkonu trestu odnětí svobody. Týká se to trestů kratších než dva roky. V této době může soud dokonce uložit přiměřená omezení, která pachatele přimějí vést řádný život. Mladistvý má být brán do vazby tehdy, nelze-li účelu vazby dosáhnout jiným způsobem. Do alternativních trestů dále patří veřejně prospěšné práce, náhrada škody a navrácení, zprostředkování kontaktu mezi pachatelem a obětí, kontakt s komunitou, odebrání koncesí, kurzy a školení, vzdělávací a školicí programy zaměřené na poznávací chování, léčebné programy, dohled a příkaz k pravidelnému dostavení, umístění v probačních ubytovnách a denních centrech, příkazy intenzivního dohledu nebo probace, zákaz vycházení, domácí vazba a elektronický dohled, odložení trestu s dohledem, rodinná ochranná vazba, kontrolovaná svoboda, kombinační příkazy (složené z kombinace dvou a více výše uvedených trestu) a mnoho dalších. (Institut pro kriminologii a sociální prevenci ) LATA LATA je zkratka pro laskavou alternativu trestu pro adolescenty. Jedná se o projekt, který vznikl pod vedením Oldřicha Matouška v Praze v psychoterapeutickém zařízení. LATA funguje na principu vytváření dvojic - dobrovolník a klient. Klienty bývá riziková mládež. V případě méně zvladatelného klienta nastupují dobrovolníci dva. Dobrovolník musí být plnoletý. Projekt LATA jim nabízí i bezplatné pojištění. Dobrovolník nepřijímá žádnou finanční odměnu. Nejspíš i proto se jimi stávají pouze studenti, a to humanitních oborů. LATA samozřejmě nabízí školení, a možnost setkání se s lidmi z praxe (policisté, soudci, kurátoři, advokáti, faráři, politici a mnoho dalších). Jak říká O. Matoušek (1996), těžší je motivovat klienty. Stává se, že klient nejdřív s účastí souhlasí ( souhlas musí dát písemně), ale v kontaktu s dobrovolníkem pak dává najevo naprostý nezájem. Vztah mezi klientem a dobrovolníkem trvá zpravidla šest měsíců. Co dobrovolník vybere jako program jejich schůzky záleží čistě na něm. Většinou se jedná o sportovní a kulturní aktivity. Výsledky této práce nebývají příliš viditelné, avšak myslím si, že byť jen jeden zlepšený život je obrovským přínosem. 10

12 2 EDUKACE V PODMÍNKÁCH ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY 2.1 Charakteristika cílové skupiny Cílovou skupinou rozumíme klienty, kteří jsou do ústavní péče umísťováni z důvodů výchovných a sociálních. Dítě s poruchou chování Definici poruch chování uvádí ve své publikaci Vitásková (2005, s. 24) podle MKN WHO 1992: Porucha chování je z hlediska speciálně pedagogického každá negativní odchylka od normy, která má obraz trvalého a vědomého jednání označeného jako nežádoucí projevy v chování, které mohou vyústit až do stádia delikvence a kriminality. Děti nerespektují některé formy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulzivní a snadno unavitelní. Nedodržují školní řád, režim školy a nemohou se vzdělávat ve třídách a velkým počtem žáků a za použití běžných metod. Dále je k dispozici definice Sdružení pro Národní a duševní zdraví a speciální vzdělávání (1992), která říká, že porucha emocí a chování je postižení, kdy se chování a emotivní reakce odlišuje od věkových, etnických a kulturních norem. Tato porucha má dlouhodobější trvání a zároveň se vyskytuje nejméně ve dvou prostředích, z nichž alespoň jedno souvisí se školou. Porucha přetrvává i přes individuální intervenci v rámci vzdělávacího programu. Dítě s poruchou chování má narušeny vztahy k sobě, k rodině a k sociálnímu prostředí ve kterém žije. Díky celkovému charakteru této poruchy mají děti obtíže v uspokojivých sociálních interakcích, tím i k sebeuspokojení. Nejvýraznějšími rysy jsou (Vojtová, 2005) : malá stabilita chování agresivita vůči okolí, sociální izolace, stažení se do sebe negativní ladění ve vztahu k druhým provokují, nejsou oblíbeni vrstevníky, ve škole zažívají neúspěchy, odmítáni v sociálních vztazích negativní ladění k sobě samým mají malé sebevědomí, považují se za smolaře, neumí se radovat z drobných úspěchů, krátkodobá motivace. negativní ladění k věcem neúcta vůči společným věcem, kulturním majetkem pohrdají, ničí jej 11

13 Porucha chování má velký dopad do vzdělávání, kdy se míra postižení odráží při získávání odpovídajícího vzdělání. Nedostatečné vzdělání ovlivňuje kvalitu života i v dospělosti a tím jej vede k sociálnímu vyčleňování. Důležité je jedince motivovat, umožnit jim celoživotní vzdělávání a tím zvýšit možnost pracovního uplatnění, což souvisí se zkvalitněním života. 2.2 Diagnostika a intervence v preventivně výchovných zařízeních Preventivně výchovná péče znamená poskytování speciálně pedagogických a psychologických služeb klientům, u kterých je riziko vzniku poruchového chování, či se u nich již projevy poruch chování objevily. Tito klienti nemají nařízenou ústavní výchovu, ani uloženou ochrannou výchovu. Středisko výchovné péče (SVP) Střediska výchovné péče jsou u nás zřizována od roku Vítková (2004, s. 383) uvádí, že zřizovatelem středisek je MŠMTv ČR, organizačně jsou začleněna pod ředitelství diagnostického ústavu. Klienty SVP jsou děti a mládež ve věku od 6 do 18 let. Pobyt zde trvá 2 měsíce, a může být ambulantní, celodenní či internátní. Přijetí klienta na pobyt musí předcházet ambulantní intervence (pedagogicko-psychologická poradna, intervence kurátora, ambulantní péče střediska výchovné péče,...). Pobyt zde je dobrovolný, dítě se zde ocitá na návrh svůj, rodiče, školy, či sociálního pracovníka. SVP je přechodem mezi rodinou jako institutem a náhradní rodinnou péčí. Základním účelem středisek je předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo odstraňovat příčiny či důsledky již vzniklých poruch chování a přispívat ke zdravému osobnostnímu vývoji dítěte. Pobyt by měl sloužit jako preventivní výchovná péče dětem a mládeži, u kterých se vyskytují: problémy ve škole - např. nerespektování autority učitele, záškoláctví problémy v rodině osobnostní a psychické problémy počínající asociální chování - např. drobné krádeže počínající gamblerství či experimenotvání s drogou (včetně alkoholu a nikotinu) Středisko nabízí pomoc i klientům propuštěným z ústavní výchovy při jejich integraci do společnosti. Zde se zaměřují na odstranění či zmírnění již vzniklých poruch chování a na prevenci jejich prohloubení. Podle vyhlášky 458/2005 Sb. poskytuje středisko v oblasti diagnostiky 12

14 psychologickou diagnostiku osobnosti, speciálně-pedagogickou a pedagogicko-psychologickou diagnostiku poruch chování a sociálního vývoje, sociální diagnostiku podmíněnosti příčin poruch chování a sociálního vývoje. Co se týče intervence, středisko provádí výchovně vzdělávací činnost se zaměřením na předcházení poruch chování či jejich nápravu, sociálně rehabilitační činnost, vypracovává individuálně vzdělávací plán, vede klienty formou individuální a skupinové terapie a rodinné terapeutické činnosti za vedení psychologa a speciálního pedagoga (učí se komunikovat, vyjadřovat své myšlenky a pocity, sociální učení, protidrogová prevence, psychohygiena, relaxace aj.), speciálně pedagogické a terapeutické programy cílené na potřeby jednotlivých klientů a pro skupiny klientů, speciálně pedagogický program pro třídní kolektivy při předcházení a při řešení sociálně patologických jevů na podnět školy nebo školského zařízení Poradenské služby poradenská intervence včetně telefonické intervence a psychologická podpora poskytovaná klientovi, jenž je v obtížné životní situaci, kterou není schopen sám vyřešit, poradenská činnost zaměřená na předcházení vzniku sociálně patologických jevů, na řešení problémů vzniklých v důsledku poruch chování klienta a nežádoucích vlivů a odborná činnost zaměřená na podporu při začleňování klienta do společnosti, poskytování informací zaměřených na vhodnou volbu a zvládnutí profesní přípravy a podpora klienta při snaze získat kvalifikaci potřebnou k lepšímu uplatnění na trhu práce. Dále středisko nabízí různou formu volnočasových aktivit. Nezapomenutelnou součástí je i příprava do školy a domácí práce. Cílem je dosáhnout u dítěte změn v oblasti, kde má problémy a stimulovat pozitivní projevy jeho chování. 13

15 Středisko na základě výsledků diagnostických, preventivně výchovných a poradenských činností vydává závěrečnou zprávu ( obsahuje především jméno, příjmení, datum a místo narození klienta, místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště, nebyl-li trvalý pobyt udělen, datum přijetí klienta do výchovně vzdělávací péče a datum ukončení péče, sociální anamnézu, výsledky psychologického vyšetření, speciálně pedagogického vyšetření a výsledky výchovně vzdělávací péče). Vyhodnocuje úspěchy klienta při snaze o nápravu obtíží, pro které byl přijat do péče střediska, a ukazuje možnosti dalšího výchovného působení. Na této zprávě se podílejí pracovníci SVP, psycholog, etoped, sociální pracovník, pedagog a vychovatelé. SVP může plnit funkci krizového (azylového) centra, které poskytuje pomoc při náhlé krizové situaci, a to po dobu tří dnů. Po ukončení pobytu by mělo dítě ještě minimálně jeden rok docházet do střediska ambulantně. 2.3 Diagnostika v podmínkách institucionální péče Diagnostika poruch chování Diagnostický proces uvádí ve své publikaci Vitásková (2005). Při diagnostice poruch chování musíme nejdříve určit, zda se opravdu o poruchy chování jedná, či zda jde jen o problémové chování. Toto odlišení bývá považováno za nejtěžší. Vymezme si tedy projevy problémového a poruchového chování. Problémové chování jedná se o takové chování, kdy si jej jedinec uvědomuje, snaží se své chování změnit, ale nejde mu to. Takový jedinec nenarušuje normy úmyslně. Problém však je krátkodobější, může se opakovaně vyskytovat. Může se projevovat v krizových životních obdobích. Dá se zvládnout v rámci školního prostředí ( plánování výuky, kompenzační metody, spolupráce rodiny a školy, práce výchovného poradce Poruchové chování je to takové chování, které si jedinec uvědomuje, ale nesnaží se své chování změnit. Jedinec normy úmyslně ignoruje a také nepociťuje vinu k důsledkům svého jednání. Jedná se o problém dlouhodobý a je nutné při nápravě zvolit segregaci, speciální péči a metody. Jedním z diagnostických kritérií je doba projevů poruch chování 6 měsíců a více. Dalším krokem k diagnostice poruch chování slouží rodinná, osobní anamnéza a anamnéza prostředí. Je také důležité vymezit a charakterizovat situace, ve kterých se 14

16 nejvíce projevy nežádoucího chování objevují. Další metodou je pozorování, rozhovor, dotazník, přirozený experiment, diagnostické zkoušky, testové metody, analýza produktů, kazuistika. Vše je navíc doplněno o psychologické vyšetření. Po získání všech informací se stanovuje hypotéza příčin nežádoucího chování. Ta je podkladem pro další postup u dítěte. Ten obsahuje individuální program, ve kterém se nachází výchovné, vzdělávací a terapeutické postupy, včetně speciálních metod a postupů, a realizace dílčích kroků s následným hodnocením. (Jánský, 2003) Vybrané techniky klinické diagnostiky (Vitásková, 2005) o Projektivní technika Rorschachovy metody (tato technika slouží k rozpoznání deprivačního syndromu, anxiózního syndromu, depresivního syndromu, hraniční organizaci osobnosti a prožívání mateřské a otcovské postavy) o Technika doplňování vět a příběhů o Scénické a kresebné metody (kresba lidské postavy, kresba stromu, kresba rodiny) o Dotazník ŠAD (rozlišení úzkosti) o Rohnerova diagnostika rodinných vztahů o Škálový dotazník školního chování Škála rizikového chování žáka T-184 (diagnostika výskytu atypických projevů školního a sociálního chování) Etopedická diagnostika se zaměřuje především na reakce klienta na umístění pobyt v ústavu, subjektivní klientovo hodnocení vzniklé situace, jeho schopnost reálného odhadnutí další perspektivy, jak je klient schopen akceptovat a dodržovat ústavní režim, úroveň a kvalitu sociálních vztahů, hodnotovou orientaci klienta, způsob řešení konfliktních a stresových situací, reakce klienta na reedukační a terapeutickou péči a účinnost těchto metod aj. Etoped může vycházet z pozorování projevů chování při individuální a skupinové terapii a reedukaci, pozorování klienta při vyučování, různých činnostech, analýzy výtvorů (výtvarných, písemných, ), analýzy dokumentů a klientovi, rozhovory s rodiči. Cílem diagnostiky je získání komplexního obrazu osobnosti jedince. Dále navazuje prognóza, která obsahuje předpoklady a podmínky dalšího vývoje jedince s možností nápravy. Komplexní diagnostikou se zabývá diagnostický ústav. 15

17 Diagnostický ústav (DÚ) Diagnostický ústav je vstupním diagnostickým zařízením. Vstupuje do něj každý jedinec, který má být umístěn v kolektivní péči. Je zde na žádost rodičů nebo zákonných zástupců, rozhodnutí soudu, předběžného opatření. Diagnostický ústav rozdělujeme na dětský diagnostický ústav (DDÚ), většinou koedukovaný, a diagnostický ústav pro mládež (DÚM), nekoedukovaný. V DÚ jsou zřizovány nejméně 3 výchovné skupiny, které jsou rozděleny podle pohlaví nebo věku po 4-6 dětí. Pro klienty, kteří již ukončili povinnou školní docházku se v DÚ zřizují diagnostické třídy, které je připravují na budoucí povolání. Třídy školy i diagnostické třídy se naplňují do kapacity 8 klientů. Pobyt zde trvá 8 týdnů. Diagnostický ústav plní funkci diagnostickou, vzdělávací, terapeutickou, výchovnou a sociální, organizační (umísťování dětí v obvodu) a koordinační. Poskytuje i preventivné výchovnou péči u osob, o jejichž umístění v důsledku poruch chování požádaly osoby odpovědné za výchovu. Úkolem či cílem tohoto pobytu je komplexní diagnostika jedince po stránce pedagogické, psychologické, sociální a zdravotní. Cílem diagnostické zprávy je návrh specifických výchovných a vzdělávacích potřeb s programem rozvoje osobnosti pro další reedukační a resocializační proces. Na základě výsledků vyšetření a pedagogické prognózy dítě přechází do další výchovné instituce, kterou DÚ navrhne. DÚ také vede evidenci všech svěřenců umístěných v zařízení a evidenci volných míst v těchto zařízeních ve svém územním obvodu. Dále DÚ informuje orgány sociálně právní ochrany dětí o klientech vhodných k osvojení či svěření do pěstounské péče. 2.4 Charakteristika zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy Dětský domov (DD) Do dětských domovů jsou umísťovány tělesně a duševně zdravé děti bez výraznějších výchovných problémů pouze z důvodů sociálních, u kterých byla nařízena ústavní výchova. * Dětský domov je koedukované zařízení. Pečuje o děti od 3 do 18 let, popř. 26 let (do ukončení přípravy na povolání, při studiu na vysoké škole). Rovněž * Vyhláška č. 334/2003 Sb.2 připouští přijetí dítěte se zdravotním postižením, a to s ohledem na druh a stupeň jeho postižení. Dd je pro dané dítě vybráno s ohledem na vzdálenost od sídla mateřské, speciální mateřské, základní nebo speciální školy v níž je dítě integrováno. 16

18 pečuje i o nezletilé matky spolu s dětmi. Děti navštěvují běžné školy, které nejsou součástí dětského domova. Dnes se vyskytují dětské domovy rodinného typu. Děti jsou v rodinných skupinkách po 6-8. Sourozenci bývají spolu. Děti navštěvují běžné školy, které nejsou součástí dětského domova. DD plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Pobyt je ukončen dosažením zletilosti dítěte, soudním rozhodnutím o zrušení ÚV, nebo přemístěním dítěte do jiného typu zařízení. (Procházková in Vítková, 2004). Kremličková (1997) zdůrazňuje: V novém pojetí formy náhradní rodinné péče se výrazně prosazují tendence, aby dětský domov nebyl trvalým místem výchovy dítěte, ale pouze jakousi časově omezenou životní epizodou, která pomáhá zvládnout krizovou situaci dítěte a působí jako podpůrný systém rodinné výchovy. Proto se výchovná pozornost zaměřuje nejen na dítě, ale taktéž na členy rodiny. Dětský domov se školou (DDŠ) Označení dětský domov se školou vznikl od roku Do dětského domova se školou jsou zařazeny děti od 6-ti let až do ukončení povinné školní docházky s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou, děti které mají vážnější poruchu chování, psychotické obtíže přechodného i trvalého charakteru. Základní organizační jednotkou je taktéž rodinná skupina, která má 5-8 dětí. Součástí dětského domova je škola, která zřizuje třídy po maximálně 8 dětech. Pokud v průběhu povinné školní docházky problémy pominuly, může dítě na základě žádosti ředitele DDŠ docházet do školy, která není součástí zařízení. Pokud však problémy neustoupily, dítě je po ukončení povinné školní docházky umístěno do výchovného ústavu. V DDŠ nejsou povoleny vycházky, děti nemají volný pohyb. Výchovný ústav (VÚ) Do výchovného ústavu se umísťují děti s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou. Jsou zde děti s vážnějšími poruchami chování, duševními poruchami a delikventní děti. Zřizují se odděleně pro děti s ÚV, OV, popřípadě jako výchovný ústav nebo výchovná skupina pro nezletilé matky a jejich děti, nebo pro děti, které vyžadují výchovně léčebnou péči. Je určen dětem starším 15 let. Může zde však být umístěno i dítě mladší 15 let, pokud má uloženou ochrannou výchovu a kvůli závažným projevům poruch chování nemůže být umístěno v dětském domově se školou. Výchovný ústav má 2-6 výchovných skupin po 5-8 dětech. VÚ je nekoedukované zařízení. Děti nemají volný pohyb a navštěvují základní školy, speciální 17

19 školy a střední odborné učiliště v areálu výchovného ústavu. Škola poskytuje podle potřeby možnost ukončen povinné školní docházky a další střední vzdělávání. Základ činnosti tvoří příprava na budoucí povolání. Výchovný ústav je těžištěm převýchovného procesu. Často diskutovanou otázkou je také to, jak jsou klienti schopni po odchodu z ústavů navázat na samostatný život. Velkým problémem bývá, že si nejsou vědomi základních povinností, které musí zvládnout sami. Mají nereálné představy o tom, jak to chodí venku. Jen z dětských domovů odchází ročně více než 700 mladých lidí. V současné době se pracovníci ústavů snaží naučit klienty psychosociálním dovednostem, pomáhají s přípravou na odchod do samostatného života. To se týká jak hospodařit s penězi, jak si najít zaměstnání či ubytování a také jak řešit problémy na úřadech. Po ukončení ústavní péče na základě plnoletosti se nabízí klientům možnost zvládnout přechod k samostatnosti v tzv. sociálních bytech a domech na půli cesty. Sociální byty jsou zřízeny v běžných domech. Byt slouží jako miniaturní ústav. Je určen pro klienty ve věku let, kteří zde přicházejí pouze na dobu 6 měsíců. Další formou péče jsou domy na půli cesty. Slouží jako ubytovny pro mládež, která opustila dětský domov, diagnostický nebo výchovný ústav či SOS dětskou vesničku. V těchto domech je klientům pomáháno s hledáním zaměstnání a následně trvalého bydlení. 18

20 3. OSTRAVA Jak Matoušek (2003) uvádí, správní činnost státu ve sféře sociální péče uskutečňují u nás sociální pracovníci městských úřadů a obcí s rozšířenou působností (dříve okresních úřadů), sociální kurátoři pro dospělé a kurátoři pro mládež. Na dítě, které potřebuje ústavní nebo ochrannou výchovu, může upozornit téměř kdokoliv. Nejvíce to bývá ošetřující lékař (matka nechodí s dítětem na preventivní prohlídky, zanedbává léčbu, dítě je špinavé, zanedbané, zaostalé), škola třídní učitel, sousedé, příbuzní, Ochrannou výchovu navrhuje většinou státní zastupitelství po spáchaném trestním činu. Možnosti výchovné intervence učitele v případě již rozvinutých poruch chování jsou často omezené vzhledem ke složitosti příčin jejich vzniku. Učitel často poruchu chování odhalí, diagnostikuje ji, řešení problému však může zůstat mimo jeho dosah a kompetence. Při nápravě poruch chování nebo při minimalizaci jejich následků pro další vývoj žáka může učitel pomoci sám v případě méně závažných a hraničních problémů, případně na počátku jejich fixace do repertoáru forem chování žáka. Většinou však jeho možnosti zásahu končí právě diagnostikou poruchy. (Novotná, 1997) Sociální pracovníci se starají o děti a mladistvé u zanedbávání péče ze strany rodičů. Kurátor je spíše u výchovných problémů dítěte. Kurátoři jsou opatrovníci, kteří pracují na sociálních odborech obecních úřadů na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Kurátor pečuje o nezletilé děti (do 15 let), které spáchaly čin, jenž by byl u starších posuzován jako trestný, a o mladistvé (15-18 let), se kterými bylo zahájeno trestní nebo přestupkové řízení. Zabývá se taktéž dětmi, které mají vážnější a opakovanou poruchu chování; řeší problémy záškoláctví, útěky z domova, toxikomanie, šikanu apod. Kurátor může navrhovat výchovu v náhradní rodině, ústavní a ochrannou výchovu, když nepomáhají jiná výchovná opatření, domluvy, dohled, dohled probačního úředníka, svěření dítěte do péče jiného člověka apod. 3.1 Intervence v Ostravě Jak už jsem se zmínila při postupu u intervence, kurátor podává návrh soudu o nařízení ústavní výchovy nebo uložení ochranné výchovy. Pokud tento návrh soud schválí, nastupuje doba, kdy se rozsudek stává pravomocným. Jakmile se tak stane, odbor sociálně-právní ochrany dětí požádá rodiče o spolupráci. Rodiče musí dítě předat 19

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

2005/458 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 458/2005

2005/458 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 458/2005 2005/458 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 458/2005 Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s.

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Rezort školství: - Škola prevence, diagnostika, poradenství, hodnocení a ovlivňování chování - Školská poradenská zařízení (PPP, SPC) - Zařízení preventivně výchovné péče

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb. Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb. ze dne 10. listopadu 2005, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám 1, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám 1, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí 79/3,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Činnosti PMS v trestním řízení

Činnosti PMS v trestním řízení Postavení PMS PMS jako složka ministerstva spravedlnosti přispívá k efektivnímu řešení věcí projednávaných soudy. Mezi její přinos patří zejména zrychlení, zefektivnění a zjednodušení trestního řízení

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY . Z LEGISLATIVY ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Organizační směrnice č. 51/2013/SŘ. Pravidla pro používání informačního systému FOSTER

Organizační směrnice č. 51/2013/SŘ. Pravidla pro používání informačního systému FOSTER Organizační směrnice č. 51/2013/SŘ Pravidla pro používání informačního systému FOSTER Čj.: SŠNM/2303/2013 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, speciální pedagog - etoped Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-03008/08-06 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní

Více

LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A MLÁDEŽE

LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A MLÁDEŽE LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A MLÁDEŽE Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační

Více

Popis současného stavu. Cíl projektu

Popis současného stavu. Cíl projektu Občanské sdružení SVP HELP ME, Bořetická 2, 629 Brno Zpráva o činnosti za rok 25 Popis současného stavu OS SVP HELP ME je nestátní nezisková organizace, jediná tohoto druhu v ČR. Je zařazena do sítě škol

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 zsdebr@seznam.cz www.skoladebr.cz Masarykova škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Pokyn ředitele školy k uvolňování

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009)

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Školskými zařízeními pro zájmové vzdělávání jsou střediska volného času, školní kluby a školní družiny.

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Aktualizováno v únoru 2012 23 606 (10.2.2012) 1 724 (10.2.2012) Vězeňská služba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Krizový plán 2013/2014

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Krizový plán 2013/2014 Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Krizový plán 2013/2014 žák kouří v prostorách školy nebo akcích na školních 1. Žák je přistižen poprvé Informujte TU TU

Více

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

Datum zpět vzetí žádosti:

Datum zpět vzetí žádosti: Domov PETRA Mačkov Mačkov 79, 388 01 Blatná tel.: 383 413 111 fax: 383 413 198 e mail : info@domovpetra.cz internet www.domovpetra.cz č. účtu: 27228291/0100 IČ: 708 717 79 DIČ: CZ 708 717 79 Podání žádosti:

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Vnitřní řád. Střediska výchovné péče Slaný

Vnitřní řád. Střediska výchovné péče Slaný Vnitřní řád Střediska výchovné péče Slaný Slaný 2015 OBSAH 1. Charakteristika střediska, jeho struktura a provoz... 3 Organizační struktura... 3 Vymezení odpovědnosti zaměstnanců, organizační zajištění,

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 odloučené pracoviště Středisko výchovné péče HELP Františkánská 1256, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax: 572 564

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku

Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Situace náhradní péče o děti na Slovensku Do začátku 90. let standardní forma péče Kolektivní domovy Do r. 1997 byla náhradní péče o děti řízena 3 rezorty: zdravotnictvím,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU)

SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU) SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU) Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, která, jak věříme, přispějí k příznivému klimatu ve škole. Tato pravidla

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více