ANNUL REPORT. výroční. zpráva Junák - svaz skautů a skautek ČR Plzeňský kraj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANNUL REPORT. výroční. zpráva 2011. Junák - svaz skautů a skautek ČR Plzeňský kraj"

Transkript

1 ANNUL REPORT výroční zpráva 2011 Junák - svaz skautů a skautek ČR Plzeňský kraj

2 Junák Junák svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona 83/1990 Sb., sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Se svými členy je největším občanským sdružením dětí a mládeže v České republice. Je členem světových organizací skautek WAGGGS a skautů WOSM a hlásí se k jejich poslání, zásadám a metodám. Je dále členem organizace dospělých skautů ISGF. Poslání Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu se zásadami stanovenými zakladateli skautského hnutí.

3 Předkládáme Vám výroční zprávu skautského Plzeňského kraje za rok 2011, kde jsme se snažili zaznamenat to nejdůležitější z naší činnosti. Činnosti dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží - se skauty a skautkami - jsou velmi pestré a není možné zde všechny aspekty těchto aktivit vystihnout. Snažili jsme se, aby výroční zpráva ukazovala rozmanitost, intenzitu a nadšení v naší práci. Rok 2011 byl významným splněním cílu v oblatech: stěžejními jsou pro nás dlouhodobě vzdělávací akce, které pořádáme nejen pro členy naší organizace, ale mnohé se nám podařilo otevřít i pro veřejnost. Považujeme vzdělávání dospělých za velmi důležitou vstupní podmínku pro práci s dětmi; v létě proběhlo 22. světové skautské jamboree ve Švédsku, kam se nám podařilo vyslat velkou výpravu skautů z našeho kraje; velmi intenzivně jsme po celý rok pracovali na zvyšování kvality a efektivním provozování základny Bílý orel na Javorné; po celý rok probíhaly přípravy na mezinárodní setkání vodních skautů Navigamus 2012, které proběhne v našem kraji; od září roku 2011 probíhají v celé republice oslavy 100 let od založení skautingu. I my v Plzeňském kraji jsme uspořádali několik akcí k tomuto výročí, ale hlavní oslavy připravujeme pro rok 2012; v únoru 2011 proběhl krajský volební sněm, kde si delegáti zvolili vedení kraje pro další tři roky a stanovili rámcové cíle nutné pro fungování skautského kraje a jeho podřízených jednotek; a to vše probíhá v souběhu každodenních činností, mnoha drobných aktivit a projektů, které společně dotváří obraz naší práce. Nic z toho, co Vám ve výroční zprávě předkládáme, by se však neuskutečnilo bez tisíce dobrovolnických hodin a bez nadšení všech, kteří ve skautingu pracují. Můj velký dík a obdiv patří všem, kteří mají skauting v srdci a dennodenně naplňují skautské ideály. Děkuji. vladimíra čapková - pugnerová, předsedkyně krajské rad y Vážení přátelé

4 4

5 okres Domažlice VĚRA NOVÁKOVÁ, předsedkyně ORJ DOMAŽLICE Delegáti, kteří byli zvoleni na okresním sněmu, rozhodovali na další období o složení krajské rady Junáka v lednu v Plzni. Všechna střediska se také počátkem roku zapojila do Sbírky tříkrálové. Během jara se některá střediska zapojila také do sbírky Velikonoční kuře výnos byl odeslán na konto do televizního pořadu. Oddíly se zúčastnily Květinového dne. Kromě účastni na charitativních projektech pro potřebné jsme uspořádali velikonoční turnaj v míčových hrách. Od jara se také připravovaly tábory ve skvostné přírodě Českého lesa a Sedmihoří. Konalo se jich celkem šest a vystřídalo se na nich více než 160 dětí, 40 vedoucích a dalších rodičů a přátel skautingu. Při devadesátém devátém roce skautském hnutí jsme se také pomalu připravovali na jubilejní stý rok. Připravovaly se výstavy, oddíly se zapojily do celostátních projektů a vytypovávaly si pamětníků v řadách oldskautů se kterými by zaznamenaly jejich vzpomínky v rámci projektu Skautské století. Skauti se vypravili se za pamětníků do jejich příbytků a tam s nimi pořídily poznámky, natočily zajímavé filmy i nahrávky. Jedna z našich pamětnic je jen o pět let mladší než české skautské hnutí a pochází z učitelské rodiny, kde se skautovalo, provozovalo umění a vyšlo z ní několik generací pedagogů. Sama se věnovala historii. Některé materiály se připravují na rok 2012, kdy budou mít slavnostní premiéru. Dík si zaslouží městské úřady v našem okrese, konkrétně Domažlice, Holýšov, Staňkov a Kdyně a to za všeobecnou podporu naší organizace a za poskytování prostorů pro činnost. Skauting bez nadsázky změnil můj život. Naučil mě totiž samostatnosti, odpovědnosti za druhé, díky němu jsem také získal mnoho kamarádů. (erik tabery - skaut a šéfredaktor časopisu Respekt)

6 6

7 okres Klatovy MarCELA LENEROVÁ - máca, PŘEDSEDKYNĚ ORJ KLATOVY Rok 2011 byl rokem poctivé skautské práce. Klatovský okres má dlouhodobě stabilní vývoj a silnou členskou základnu. Dlouhodobě se daří udržovat nebo mírně navyšovat počet členů v jednotlivých oddílech. Rok 2011 byl také ve znamení otevření skautské činnosti směrem k veřejnosti. Hlavním cílem bylo rozšířit členskou základnu o nováčky a pracovat na dobrém vnímání skautů veřejností. Zřejmě nejdůležitější akcí roku 2011 bylo pořádání okresního kola Svojsíkova závodu v Klatovech na Hůrce pod patronací klatovského střediska Javor. Díky dobré organizaci i počasí se akce velmi vydařila a všechny hlídky si ji užili. Vyhrála družina Modré želvy Horažďovice. Ta dále postoupila přes krajské kolo v Třemošné postoupila až do celostátního kola. Jedná se o jeden z největších úspěchů oddílu z klatovského okresu za poslední léta. Horažďovické středisko kromě úspěchů na poli skautských závodů dlouhodobě boduje i v oblasti akcí pro veřejnost. Jednou z nich je spolupořádání Dne pro dětskou knihu, kde zajišťuje výtvarnou dílnu. Letos na tuto akci akci zavítalo skoro 700 rodičů a dětí. Významnou akcí pro středisko Vydří stopa Sušice byla výprava do kaňonu Křemelné. Součástí ní byla návštěva jednoho z nejstarších skautských tábořišť, které lze přesně lokalizovat. Skauti se dozvěděli o Milošovi Seifertovi, který zde poprvé tábořil v roce Zazpívala se zde skautská hymna a večerka. Klatovské středisko Královák se také rozhodlo připravit s podporou grantu MŠMT akci Jsme tu. Jednalo se o dotační program pro neorganizovanou mládež formou čtyř na sobě nezávislých jednodenních akcí pro děti ve věku 5-10 let. Cílem bylo ukázat dětem konkrétní volně přístupná místa ve městě nebo jeho úplné blízkosti, která mohou využít k trávení volného času v závislosti na různých ročních obdobích. Na akce byly zvány děti i s rodiči. Na jaře proběhla akce Hledej vajíčko, v létě Pohádková stezka, na podzim Drakiáda u skautských kluboven a před Vánoci pak rukodělná adventní dílna. Součástí programu byla i účast na celostátní akci sázení stromů.

8 8

9 okres Plzeň - jih JAROSLAVA ČÍŽOVÁ - jájina, PŘEDSEDKYNĚ ORJ PLZEŇ - JIH Není jednoduché ve vymezeném prostoru popsat činnost středisek na okrese. Střediska pořádají už tradiční akce, jako jsou dětské maškarní bály, skautské hry pro veřejnost, Dětský den, Hororový ostrov, Rukodělný jarmark. Zúčastňují se Květinového dne, Tříkrálové sbírky nebo jiných sbírek. Oddíly chodí s dětmi na výpravy, jezdí na Šumavu, navštěvují plavecký bazén, muzeum strašidel nebo Technománii, podnikají cyklovýpravy, sjíždějí Úhlavu. V klubovnách se scházejí oddíly i mimo pravidelné schůzky, pořádají výtvarná odpoledne, večerní hry a přespání v klubovně. Vysazují stromky, vyrábějí ptačí budky, sbírají kámen z polí, čistí řeku. Všechna střediska pořádají tábory se zajímavým programem. Nechybí ani putovní tábory roverů a rangers. Některá střediska vydávají vlastní časopis. A k tomu neustále vylepšují svoje klubovny a tábořiště. Střídají se v pořadatelství základních kol závodů. Navštěvují domov s pečovatelskou službou a rozdávají přáníčka seniorům. S čerty a Mikulášem zavítají do mateřských škol. Nezapomínají ani na vzdělávání - účastní se zdravotnických kurzů pořádaných krajskou radou, máme absolventy čekatelských kurzů. Závěrem roku zakončí provází Betlémské světlo a vánoční besídky. Skauting ukazuje, že opravdové hodnoty v životě jsou trvale udržitelné čestnost, vstřícnost vůči druhému, loajalita vůči kamarádovi. Celý skauting je výchovou proti konzumní společnosti. To hlavní je naučit se vážit si toho, co je v životě opravdu cenné a tudíž udržitelné. (erazim kohák - jezevec, skaut a filozof)

10 10

11 okres Plzeň - město Marek Lukáš, předseda ORJ Plzeň - město Rok 2011 byl pro plzeňské skautky a skauty beze zbytku rokem plným činorodé aktivity. Posláním skautského okresu Plzeň - město je maximální možnou měrou podpořit desítky dobrovolníků, kteří se věnují každodenní činnosti s dětmi - materiálně, administrativně, finančně, ale i v oblasti vzdělávání a výchovy. Právě skautský okres na sebe proto - mimo jiné - vzal roli pořadatele mnohých akcí, z nichž některé jsou už ukotveny ve veřejném povědomí jako akce tradiční. Jmenovat mohu například spolupráci na přípravě Apriliády, která se koná vždy 1. dubna na plzeňském náměstí Republiky, prezentaci naší organizace při květnových Slavnostech svobody, Bambiriády nebo tradiční zářijové prezentační akce Skauti dětem. Ta letos plzeňským dětem nabídla několik dnů plných zábavy, ale i soutěží a přirozeného poznávání okolního světa. Během roku bylo plzeňským skautům a skautkám umožněno pilotně testovat ekologický projekt společnosti Panasonic Pan Zelený. Nutno podotknout, že právě plzeňští skauti se v soutěžní části setkali s úspěchem - soutěžní skupiny si krom vědomostí v oblasti globální ekologie odnesly i hodnotné materiální ceny. Nejlepší skupina navíc dokonce postup do evropského kola soutěže a s tím spojenou cestu do Paříže. Na úrovni kraje jsme uspořádali krajské kolo celostátního Svojsíkova závodu, organizovali vzdělávací kurz pro dospívající Tokaheya nebo soutěžili ve fotorally Fokus. A samotný závěr roku se nesl ve znamení pomoci obecně prospěšné společnosti Pomocné tlapky. Ve Vánočním stánku plzeňských skautů na kraji Františkánské ulice v Plzni se povedlo vybrat několik desítek tisíc korun, které podpoří právě výcvik asistenčních psů v regionu.rok 2011 byl rokem náročným, ale průběžně se nám daří plnit předsevzané cíle, tedy podporovat a rozvíjet skautskou činnost v Plzni, vytvářet zázemí pro oddíly, prezentovat skauting navenek a udržovat spolupráci se samosprávou. Nelze než v tom vytrvat. tiskový mluvčí ORJ PM jiří KUNC - pompo

12 12

13 okres Rokycany tomáš šach, předseda ORJ ROKYCANy Rok 2011 je za námi. Jaký byl z pohledu skautingu v okrese Rokycany a Plzeň-sever. Dá se říci poklidný, bez nějakých překvapení. Běžné schůzky a výpravy jsou sice důležité, ale rozepisovat se o nich ve výroční zprávě nemá smysl. Proto tady zmíním tři významnější akce týkající se našeho okresu. Tou první je Okresní setkání kmene dospělých, které proběhlo v sále rokycanského Skautského domova v sobotu 26. března Cílem setkání bylo seznámení se s činností jednotlivých klubů a naplánování společných aktivit dospělých skautů našeho okresu. Je potřeba podporovat aktivity nejen dětí, ale také našich starších členů. Ve středu 15. června 2011 byla vernisáží zahájena výstava 90 let radnického Junáka a trvala do konce srpna. Prostory pro výstavu poskytlo Městském muzeu v Radnicích. Poslední roky jsou naplněny různými výročími, které nabízí konání oslav a vzpomínkových akcí. O prázdninách, od 27. července do 8. srpna 2011, proběhlo ve Švédsku již 22. světové skautské jamboree. Z našeho okresu se zúčastnil pouze jeden dospělý člen a nejen on, ale i ostatní účastníci si domů přivezli spoustu ohromujících zážitků. co těšit, bude to v Japonsku. Skaut pro mě byl jedním z nejdůležitějších okamžiků života, měl jsem velké štěstí, že mě dvouleté povolení skautu zastihlo v době největšího hledání a to v mých letech, v té době byla naše země navíc okupována vojsky Varšavské smlouvy. (david vávra - skaut, architekt a herec)

14 14

15 okres Tachov radovan končický - vrána, předseda ORJ tachov Malý venkovský okres Tachov sdružuje dvě střediska, středisko Tajfun Tachov a středisko Bílá labuť Bor. Posledních několik let se potýkáme s velkým nedostatkem vedoucích oddílů mladších členů. I přesto se snažíme dělat maximum pro výchovnou práci s dětmi, čehož jsou důkazem uspořádané tradiční oddílové a střediskové akce jako jsou například Novoroční výprava, Pouť ke sv. Jiří, Setkání u Lípy republiky, vánoční pečení, střediskové Vánoce, rozdávání Betlémského světla a letní tábor, který je zakončením naší celoroční činnosti, jenž začíná v září. V roce 2011 se podařilo okresu Tachov získat bezúplatným převodem od úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) srubovou základnu u Pístova, kterou jsme měli 20 let v bezplatném užívání k naší výchovné činnosti. I nadále bude tato základna poskytovat zázemí pro výchovnou činnost nejen středisek z našeho okresu. Zároveň nás v budoucnu čeká postupná nákladná rekonstrukce jednotlivých objektů. Jako velký úspěch považuji hodně odvedené práce s malým počtem dospělých členů při výchovné činnosti s dětmi a zajištění všech dalších činností, tak aby obě střediska a potažmo i okres fungovali tak jako v roce Za tuto činnost patří velký dík všem, kdož se na takto odvedené práci podíleli. Do skautu mě dovedla moje starší sestra. Rozhodně vím, že kdybychom tam nechodily, byly bychom trochu jiní lidé. Dnešní doba málo vyhraňuje, co je dobré a co zlé, a pokud nejsou lidé věřící, najdou to už jen v pohádkách. (AňA GEISLEROVÁ, SKAUTKA A HEREČKA)

16 Vý chova a vzděláván vladimíra čapková - pugnerová, vůdkyně člk moa Skautským činovníkům je svěřena především výchova dětí. K tomu, aby je dospělý činovník mohl vést, musí projít řadou kurzů, seminářů a zkoušek v komplexním systému vzdělávání. Patří mezi ně čekatelská, vůdcovská zkouška a další kurzy. Nejvyšším stupněm vzdělání je absolvence instruktorské lesní školy. Jsme si vědomi, že nastavujeme přísné podmínky, které musí činovníci splnit, aby se mohli stát vůdci. S o to větší radostí sledujeme zapálení našich dobrovolníků pro práci a pro zvyšování skautské kvalifikace. Jsme hrdi na všechny činovníky, kteří věnují práci pro druhé nejen svůj čas, ale především část svého srdce. zkoušky Čekatelská zkouška je prvním stupněm skautského vzdělání, jejíž absolvování opravňuje k spoluvedení oddílu. Teprve na základě splnění vůdcovské zkoušky se může činovník stát vůdcem. Zkouška je akreditovaná MŠMT. čekatelský lesní kurz MOA Kurz je zaměřen na přípravu ke složení čekatelské zkoušky, což je základní stupeň skautského vzdělání. Probíhá formou táborové letní části a závěrečného podzimního víkendového setkání. Díky mnoha různým prožitkovým aktivitám se pro účastníky stává příležitostí užít si to, co jim běžná celoroční skautská činnost neumožňuje. námořní akademie Námořní akademie se uskutečnila v roce 2011 již po desáté. Kurz byl zahájen desetidenním letním během tradičně na tábořišti v Nových Mitrovicích. Program opět probíhal v duchu hry na plavbu školní lodi Walrus. V náplni akademie nemohly chybět tradiční programy, jako je stylové přijetí na palubu, 24 hodinové putování družin po okolí či vodní bitva. Kurz pokračoval na podzim svými dvěma víkendy, které se uskutečnily v Mimoni a v Plzni. vůdcovský lesní kurz kudykam? Kurz je novou formou získávání skautské kvalifikace užívanou v našem kraji. Akce je složena ze dvou víkendů a táborové letní části. Frekventantni v průběhu akce prokazovali své schopnosti a znalosti stanovené jednotlivými klíčovými kompetencemi. Na závěr kurzu po prokázání všech kompetencí získali absolventi oprávnění k vedení oddílů a táborů. zdravotnický kurz Uspořádali jsme akreditovaný zdravotnický kurz Zdravotník zotavovacích akcí. Během něho jsme se snažili učit první pomoc převážně prakticky tak, aby si účastníci vše sami vyzkoušeli a přišli na případné problémy s ošetřením určitého poranění.

17 í 17

18 22. světové skautské martin štěrba - agi, vedoucí výpravy Bramboráky, utopenci, znojemské okurky, Smetanova Vltava, kofola, nealko pivo nebo šestimetrové indiánské stany tee-pee. Tím vším se představili čeští skauti na celosvětovém skautském jamboree, které v srpnu skončilo ve Švédsku a na které dorazilo více než 40 tisíc mladých lidí ze 160 zemí z celého světa. Z České republiky do Švédska dorazilo zhruba 250 skautů. Naše výprava čítala čtyřicet lidí, kde byli skauti z Plzně, Karlových Varů, ale také třeba z Liberce nebo z Tábora. Místo konání spíše než skautský tábor připomínalo menší město. Na hlavní třídě stála banka, opodál pošta společně se supermarketem, a o kousek dál rakouské 4D kino, místa pro meditaci, hvězdárna nebo třeba zábavní park. Ve skutečnosti se tak dá skautské jamboree přirovnat k velkým hudebním festivalům, olympijským hrám nebo třeba výstavám EXPO. Během desetidenního programu se skauti mohli zúčastit desítky nejrůznějších her a soutěží. Z programu mě nejvíc zaujal blok Earth, kde jsme v rámci poznávání planety simulovali řeku. Zajímavé byli také aktivity v přírodě zaměřené především na sport a kondici, říká Jaroslav Liška - Smrček s tím, že nejvíce inspirující bylo pozorování jiných národů. Vedle nás tábořili skauti ze Švédska, Hong Kongu, Zimbabwe, Polska, Velké Británie a Portugalska, doplňuje Smrček s tím, že nejvíce přátelství navázali Češi ze skauty z Portugalska. Celý jeden den na světovém jamboree byl také věnován kultuře v nejrůznějších podobách. O tom, že světové skautské jamboree patří k významným světovým akcím, svědčí i fakt, že si jej nenechal ujít švédský král Carl XVI. Gustaf, který se hlásí ke skautským ideálům. Po tábořišti chodil zásadně ve skautském kroji a nebýt jeho ochranky, tak by se mohl lehce ztratit v davu. Během závěrečného ceremoniálu pak skautům zahráli takové hvězdy jako jsou Europe nebo Kate Ryan. Světové skautské jamboree se koná stejně jako olympiáda každé čtyři roky. To další se uskuteční v roce 2015 v Japonsku.

19 jamboree 19

20 Svojsíkův závod jiří kunc - pompo, tiskový mluvčí ORj plzeň - město Svojsíkův závod, to je celostátní závod pro starší děti, připravovaný skauty napříč republikou. Krajské kolo plzeňského kraje v roce 2011 pořádala ORJ Plzeň - město. Velitelka závodu i hlavní rozhodčí proto byli právě dobrovolníci z řad plzeňských skautů. Od samotného začátku byl jasný záměr - připravit závod tak, aby skutečně prověřil znalosti a praktické dovednosti skautů a skautek, nadto moderní formou a v tématickém rámci. Tím se pro tento závod stala Pevnost Boyard. Do krajského kola postoupily - v souladu s pravidly shodnými pro celou republiku - ty nejlepší soutěžní hlídky z celého Plzeňského kraje. To, že soutěží skutečně ti nejlepší, se ukázalo hned při pátečním příjezdu na místo náročného několikadenního závodu. Hned po příjezdu a nezbytném seznámení s pravidly totiž soutěžní skupiny musely plnit ty úkoly, jejichž příprava jim byla umožněna předem. Nicméně netrvalo dlouho a soutěžící se přesunuli na tábořiště za Třemošnou u Plzně, které představovalo zmiňovanou Pevnost Boyard. A tam se již vše rozběhlo naplno. Celý závod se však nesl v pří jemné atmosféře, ostatně jinak to ani nebylo možné - krom soutěživosti totiž museli soutěžící rokázat i nemalou měru ochoty a schopnosti spolupracovat v týmu. Vítězné skupiny získaly věcné ceny do oddílů, které je na závod vyslaly. A ti nejlepší, samozřejmě, postoupili do kola celorepublikového.

21 Pravidelné nebo občasné schůzky, výpravy do přírody, za kulturou a společenské akce - to jsou hlavní náplně činnosti klubů kmene dospělých. Organizují i několikadenní výpravy po zemích českých a v zahraničí. Například rokycanský 68. klub vyrazil na týden na cyklostezky v Orlických horách, plzeňský 52. klub zavítal do Francie, do Tyrolska. Kluby si své akce zpestřují programem Prostřeno, kde se hodnotí jednotlivci při ochutnávkách táborové kuchyně. Oldskauti také jezdí na základnu oblasti Bílého Orla na Javorné a někteří jsou zde i dobrovolnými správci. V loňském roce br. Ondřej Rohlík, delegát ČR v Evropské kosmické agentuře (European Space Agency) u příležitosti startu raketoplánu Endeavour předal čestný odznak Bílého Orla (zlatý stupeň) astronautovi Michaelu Collinsovi, který je výraznou osobností světové kosmonautiky. Byl členem posádky Apollo 11 jejímž úkolem bylo dosáhnout Měsíce. Zatímco Collinsovi kolegové Neil Armstrong a Buzz Aldrin přistáli na Měsíci, on pilotoval velitelský modul Columbia na oběžné dráze Měsíce. Klub sběratelů z Klatov vydal leporelo k místnímu výročí založení skautingu a brožurku k 100 letům Junáka. Kluby zaměřují svou činnost v rámci zdravotních možností svých členů. Ti se přes pokročilý věk zúčastňují nejrůznějších aktivit. Svá skautská srdce i mysl nabízejí a věnují pomoci mladších, oddílům a středikům zejména v případě a pomoci realizaci nejrůznějších akcí během celého roku. pavel pokorný - slim, kmen dospělých Kmen Dospělý ch

22 22

23 Základna Bílý orel Michal mertens - myšák, hlavní správce základny V roce 2011 se v objektu skautské základny Bílého orla uskutečnilo celkem 47 pobytových akcí za účasti osob, které zde strávily neuvěřitelných 4561 pobytových dnů. Zajištění celoročního provozu základnby by bylo velmi problematické bez podpory a pomoci starosty Úřadu městského obvodu Plzeň 1 pana Brabce a jeho podřízených úředníků. S jejich pomocí se podařilo odstranit vzniklé havárie na přívodu vody a řídicím systému kotelny. Významnou pomoc poskytl úřad i při obnově materiálního vybavení, na kterém jsme se i my podíleli vlastními prostředky přesahujícími částku Kč. Provoz základny by se neobešel bez dobrovolné práce správcovského týmu, který se v roce 2011 podařilo rozšířit. Nyní v něm působí 12 činovníků, kteří zde odpracovali bezplatně stovky hodin. Na stavu objektu a jeho oblibě mezi návštěvníky, kteří se k nám vracejí opakovaně, je to vidět. Už nyní jsou tak obsazeny i některé termíny roku O základně vyšel dvoustránkový text v celostátním skautském tisku. Základna tak byla představena široké veřejnosti. Z textu článku bych využil shrnutí, čím je základna zajímavá: svou polohou v centrální části Šumavy v dosud málo navštěvované lokalitě; svým nadstandartním vybavením, které umožňuje pobyty v průběhu celého roku; svým týmem dobrovolných správců, kteří jsou kdykoliv připraveni poradit a pomoci; možností využívání sedmi set metrového vleku a sjezdovky vhodné zejména pro malé děti; poskytovaným kompletním logistickým zázemím pro vzdělávací a výchovné akce; vytvořenými podmínkami pro pobyt a rekreaci mladých skautských rodin s dětmi; logistickým a provozním zázemím včetně respektování ekologických norem v oblasti vytápění. V neposlední řadě hodnotím kladně i splnění úkolu, který byl před nás postaven v oblasti financování provozu. S hrdostí můžeme říci, že základna hospodaří s vyrovnaným rozpočtem.

24 Hospodaření kateřina šachová, hospodářka a účetní krj pk Účetnictví účetní jednotky bylo vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. V průběhu roku 2011 KRJ PK uspořádala či jinak ekonomicky zaštiťovala mnoho vzdělávacích akcí, které byly po stránce hospodaření zakončené jako vyrovnané dle předem stanoveného a schváleného rozpočtu. Provoz základny Javorná nemusel být dotován z vlastních zdrojů a základna byla i v tomto roce samofinancovatelná. Nemalou měrou se na obratu tohoto roku podílelo zajištění akce plzeňského Jamoddílu, který se zúčastnil WSJ ve Švédsku. Zejména díky podpoře ze strany územních samospráv se tuto akci podařilo upořádat jako vyrovnanou s výší účastnického poplatku, který byl dosažitelný pro širokou skautskou veřejnost. Tento rok byl rovněž poznamenám na výdajové straně přípravou celostátního setkání vodních skautů Navigamus AKTIVA k dlouhodobý hm. majetek oprávky k DHM pohledávky pokladna účty v bankách jiná aktiva celkem aktiva náklady k spotřebované nákupy služby ostatní náklady odpisy, prodaný maj. poskytnuté příspěvky celkem náklady výsledek hospodaření částka Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč částka Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč pasiva k jmění výsledek hospodaření dlouhodobé závazky krátkodobé závazky celkem aktiva výnosy k tržby ostatní výnosy přijaté příspěvky - dary přijaté členské příspěvky poskytnuté dotace celkem výnosy částka Kč Kč Kč Kč Kč částka Kč Kč Kč Kč Kč Kč

25 předseda krj Ing. Vladimíra Čapková místopředseda krj Mgr. Lukáš Boubin - Platejz volený člen krj Vlastimil Šilhán - Šiky volený člen krj Jiří Kunc - Pompo krajský zpravodaj KD Pavel Pokorný - Slim krajský kapitán VS Ing. Pavel Křeček předsedkyně rk Monika Balašová - Cvrček členka rk Jarmila Pumrová - Rosnička členka rk Ing. Jitka Mikusová - Střapeček ORJ Domažlice Věra Nováková ORJ Klatovy Marcela Lenerová - Máca ORJ Plzeň - jih Jaroslava Čížová - Jájina ORJ Plzeň - město Bc. Kateřina Podaná (do 10/11) orj plzeň - město Marek Lukáš ORJ Plzeň - sever Mgr. Lukáš Boubín - Platejz ORJ Rokycany Tomáš Šach ORJ Tachov Radovan Končický - Bílá Vrána zástupce krj v náčelnictvu junáka Ing. Vladimíra Čapková (do 11/11) Mgr. Kateřina Jonášová - Monťa zástupce krj v pkrdm Ing. Vladimíra Čapková (do 6/11) Bc. Martin Štěrba - Agi tajemník Blanka Komišová ekonom & účetní Bc. Kateřina Šachová (od 6/11) public relations Bc. Martin Štěrba - Agi org. záležitosti Ing. Michal Mertens - Myšák zdravověda Josef Šafařík - Chosé zpč. oblast Mgr. Jan Kacerovský - Akela akce Milan Liška - Liman registrace Ondřej Steidl - $krblík svojsíkův oddíl Pavel Šiřina - Šiška kšř.cz Bc. Miloslav Žán - Sunar archiv JUDr. David Koura - Dodýš poradci nno Zdeněk Prančl - Wabi legislativa Mgr. Milan Sladký - Bon-Bon zdravověda Miroslav Jonáš Krajská rada Junáka je něco jako dvoukomorový parlament. Jednu komoru tvoří lidé zvoleni sněmem a zástupci okresů a druhou tvoří výkonný tým. Členové krajské rady mají moc schvalovací, výkonný tým má moc výkonnou. Nejvyšším orgánem Junáka je sněm, který se schází jednou za tři roky - to je něco jako valná hromada, kde místo akcionářů sedí delegáti organizačních jednotek. Ptají se, jak organizace funguje a rozhodují o zásadních plánech do budoucna. Výkonný tým Jedná se o skautské ministry - kdy jeden má starosti například výchovu, vzdělávání, PR, finance a ti mají mají kolem sebe tým svých dalších spolupracovníků. Revizní komise Dohlíží na hospodaření organizace a kontroluje jestli je účetnictví v souladu s platnými zákony ČR i předpisy Junáka. Krajská rada Junáka

26 Summary 2011 vladimíra čapková - pugnerová, Chairwoman of County Council Junák Annual Report of the Pilsen Region Scout for 2011 records the most important of our activities. The activities of volunteers working with children and youth - the Boy Scouts and Girl Guides - are very colorful and can not find all aspects of these activities to capture. We tried to make an annual report showing the diversity, intensity and passion in our work. The year 2011 was marked by several events: are core to our long-term educational events that we hold not only for members of our organization, but we have many open to the public. We see adult education as an important precondition for working with children; in the summer took place on the 22nd World Scout Jamboree in Sweden, where we managed to send a large expedition scouts from our region; intensively throughout the year we worked on improving the quality and effective operation of the base of the Bílý orel; year-round preparations for the international meeting of water Scouts Navigamus 2012, which will take place in our region; since September 2011, taking place across the country celebrate 100 years since the founding of Scouting. even we in the Region, we held several events on this anniversary, but the main celebrations are preparing for 2012; in February 2011 assembly election was held where delegates elected county leadership for the coming years and establish the framework necessary for the functioning of the target region and its Scout units; and all this in addition to everyday organizational - administrative activities, and many small activities and projects, which completes the picture of our work. Nothing of what you are presenting the annual report, but would not take place without one thousand volunteer hours and without enthusiasm of all who work in Scouting. My great thanks and admiration to all those who are in the heart of Scouting and Boy Scouts meet every day ideals. Thank you.

27 hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa magistrát města plzně radní pro školství Irena Rottová starosta Plzeň 1 Mgr. Miroslav Brabec starosta Plzeň 2 Ing. Lumír Aschenbrenner starosta plzeň 3 Jiří Strobach starosta plzeň 4 Bc. Michal Chalupný město bor u tachova město tachov město domažlice město klatovy město přeštice město rokycany 700 let města plzně Ing. Zdeněk Raboch benešova zš plzeň Mgr. Ivana Čapíková SOUE PLZEŇ Ing. Jaroslav Černý Bg atelier plzeň - radobyčice čalounictví Pavel Basl elektro stříbrný Vlastimil Stříbrný hannah Robert Šimice klempířství pfp Zdeněk & Antonín Protivínský liman sport Milan Liška louda tour potrubářství Josef Štěrba ZIKO production & trade Vladimír Zíka železářství votrubec Zdeněk Fairaisl - Veget Ing. Petr Náhlík - Vokoun Mgr. Milan Sladký - Bon-Bon rodina Hanžlíkova z Javorné - Šukačky členové krajské rady Junáka Plzeňského kraje tým správců základny Bílý orel na Javorné tým výpravy na 22. světové skautské jamboree tým čekatelského lesního kurzu MOA tým vůdcovského lesní kurzu Kudykam? Děkujeme

28 slavíme 100 let skautingu Vydal Junák - svaz skautů a skautek ČR, Plzeňský kraj Palackého tř. 16, Plzeň IČ: , DIČ: CZ grafická úprava a dtp MAAGI - Bc. Martin Štěrba tisk Tiskárna Dragon Print v nákladu 100 ks fotografie Pavel Trantina - Goblin, Radovan Končický - Bílá Vrána, archiv WSJ 2011, oddílů, středisek, okresů a kraje Výroční zpráva schválena krajskou radou Junáka Plzeňského kraje dne

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Mikulčice 2009 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 Mikulčice 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava Pár slov na úvod Milý čtenáři, Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Představení kmene. Webové stránky kmene: http://arapaho.lovciveverek.cz/ Fotogalerie: http://arapaho.rajce.idnes.cz/

Představení kmene. Webové stránky kmene: http://arapaho.lovciveverek.cz/ Fotogalerie: http://arapaho.rajce.idnes.cz/ KLM Arapaho Výroční zpráva 2014 Představení kmene Struktura kmene: Náčelník: Zuzana Kluková Ohnivec: Jana Hajduchová Náčelník ROP: Jan Hajduch Pokladník: Irena Malinová Písmák: Zuzana Kluková Webové stránky

Více

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek Junák svaz skautů a skautek ČR, Okres Frýdek-Místek Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek Datum: čtvrtek 29. března 2012 Místo: Okresní klubovna, Kostíkovo náměstí 638, Frýdek-Místek Začátek: 17:30 Přítomni:

Více

JEDNÁNÍ KRJ DNE 8. 3. 2014

JEDNÁNÍ KRJ DNE 8. 3. 2014 JEDNÁNÍ KRJ DNE 8. 3. 214 Přítomni: Stanislav Vojíř, Oldřich Štěpánek, Radka Kukralová, Pavel Bacík, Josef Ležal, Marie Vojířová, Jaromír Kupr, Renata Procházková, Michal Novák, František Kotaska, Pavel

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk

Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk ORJ ŠUMPERK (ÚZKÁ) Místo a datum konání: Přítomni: U Martina a Mirabelky neděle 11. ledna 2015 13:30 17:00 br. Pavel Fornůsek - Stopař, br. Petr Fornůsek Waope,

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2007

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2007 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2007 Mikulčice 2007 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Hodnocení plnění plánu za rok 2009 strana 1/5

Hodnocení plnění plánu za rok 2009 strana 1/5 Hodnocení plnění plánu za rok 2009 strana 1/5 Docházka členů KRJ člen funkce 18. 1. 15. 3. 17. 5. 4. 10. 13. 12. podíl Peřina Jerry předseda KRJ / / / / / 100 % Berki Hubert místopředseda KRJ / / / / /

Více

Informační centrum oddílů a klubů

Informační centrum oddílů a klubů Informační centrum oddílů a klubů Výroční zpráva 2011 Slovo ředitele Rok 2011 byl rokem pokračování útlumu naší činnosti, který se prohloubil tím, že jsme nedostali dotace od MŠMT ČR a nemáme je ani na

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2010 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 ÝROČNÍ ZPRÁA O ČINNOSTI ROCE 2010 Mikulčice 2010 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice 126

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov Bludov 2013 Autor textů: Stanislav Balík - Ježek, za přispění Jana Juránka Hanese, Jiřího Znoje Cvrčka a Jaroslava Petříka

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s.

Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s. Výroční zpráva 2014 Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s. Slovo úvodem Vážení přátelé, držíte v rukou výroční zprávu skautského střediska Jana Boska Olomouc pro rok 2014. Chceme Vás,

Více

Olomoucký kraj. podrobné informace. Junák svaz skautů a skautek ČR VÍKENDOVÝ VŮDCOVSKÝ KURZ OLOMOUCKÉHO KRAJE

Olomoucký kraj. podrobné informace. Junák svaz skautů a skautek ČR VÍKENDOVÝ VŮDCOVSKÝ KURZ OLOMOUCKÉHO KRAJE VÍKENDOVÝ VŮDCOVSKÝ KURZ OLOMOUCKÉHO KRAJE podrobné informace 1/5 Víkendový vůdcovský kurz pořádaný pod záštitou KRJ Olomouckého kraje O AKCI Olomoucké vůdcovky jsou určeny těm, kteří jsou přesvědčeni,

Více

Mezinárodní dimenze skautingu Zahraniční odbor Junáka. www.skaut.cz/mezinarodni international@junak.cz

Mezinárodní dimenze skautingu Zahraniční odbor Junáka. www.skaut.cz/mezinarodni international@junak.cz Mezinárodní dimenze skautingu Zahraniční odbor Junáka www.skaut.cz/mezinarodni international@junak.cz 1 Co znamená mezinárodní skauting? www.skaut.cz/mezinárodní international@junak.cz 2 One World-One

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - Obsah: Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena Sněmem Sdružení Klubko

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

10 č. Středisko Lužan Varnsdorf. www.varnsdorf.skauting.cz

10 č. Středisko Lužan Varnsdorf. www.varnsdorf.skauting.cz 64 spokojjených dětíí v našiich oddííllech 7 dobrovollných dospěllých vedoucíích 10 č čllenů kmene dospěllých Středisko Lužan Varnsdorf www.varnsdorf.skauting.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Junák - svaz skautů

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

ORION. Ještě jsme. Junák - svaz skautů a skautek, přístav ORION Karlovy Vary

ORION. Ještě jsme. Junák - svaz skautů a skautek, přístav ORION Karlovy Vary Junák - svaz skautů a skautek, přístav ORION Karlovy Vary ORION O d d í l, s t ř e d i s k o, p ř í s t a v, t r e m p s k á o s a d a Oddíl, středisko, přístav, trempská osada - parta lidí, kamarádů a

Více

Junák svaz Skautů a skautek Středisko URAGAN Výroční zpráva za rok 2010 Adresa: Pod Spravedlností 1261, 15600 Praha Zbraslav IČO: 47611499 Číslo účtu: 126686319 / 0800 www.uragan-zbraslav.cz Středisko

Více

Hlava I Základní ustanovení

Hlava I Základní ustanovení 1. Stanovy Royal Rangers v ČR, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Název spolku: Royal Rangers v ČR, z.s. (dále jen RR v ČR) 2 Sídlo spolku: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1 3 Územní působnost: Česká republika

Více

JunÆk svaz skautø a skautek R, Libereck kraj V rołn zpræva za rok 2007

JunÆk svaz skautø a skautek R, Libereck kraj V rołn zpræva za rok 2007 JunÆk svaz skautø a skautek R, Libereck kraj V rołn zpræva za rok 2007 vodn slovo Rok 2007 byl pro skauty na celém světě rokem oslav, zamýšlení se nad minulostí a možností vykročit do budoucnosti do druhé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014/2015 Junák český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z. s. Na Chvalské tvrzi 860/4 193 00 Praha 20 Horní Počernice IČO: 638 34 910 Kdo jsme? Junák český skaut, z. s., je dobrovolný,

Více

Informační centrum oddílů a klubů

Informační centrum oddílů a klubů Informační centrum oddílů a klubů Výroční zpráva 2010 Slovo ředitele Rok 2010 byl rokem pokračování útlumu naší činnosti. Bohužel útlum postihl nyní i naši internetovou činnost a naše internetové portály

Více

ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009

ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009 ORGANIZACE JUNÁKA ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009 PODPŮRNÝ MATERIÁL PRO KOMPETENCE Z OBLASTI ORGANIZACE (ZAHRNUJE OBOR: ORGANIZACE A PRÁVO) Obsah: 1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA JUNÁKA 2 1.1 PRVKY

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Obsah Úvodní slovo... 3 O sdružení... 4 Donoři, partneři a dobrovolníci... 5 Činnost v roce 2014... 6 O sdružení... 8 Vybrané ukazatele z účetní

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2012 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

Čekatelské kurzy. Čekatelský lesní kurz Rozrazil Krátce:

Čekatelské kurzy. Čekatelský lesní kurz Rozrazil Krátce: Čekatelské kurzy Čekatelský lesní kurz Rozrazil Rozrazil je tradiční čekatelský kurz, který v Brně funguje od roku 1997. Náplní kurzu není jen obsah čekatelské zkoušky. Myslíme si, že čekatelé by měli

Více

RDMP Výroční zpráva 2011

RDMP Výroční zpráva 2011 RDMP Výroční zpráva 2011 Kdo jsme? Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy zastřešuje organizace, které naplňují ve smyslu Úmluvy o právech dítěte volný čas dětí a mládeže a sídlí na území Prahy. Naším

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Výroční zpráva 2007. Junák svaz skautů a skautek středisko "DVOJKA" Brno

Výroční zpráva 2007. Junák svaz skautů a skautek středisko DVOJKA Brno Výroční zpráva 2007 Junák svaz skautů a skautek středisko "DVOJKA" Brno Slovo vedoucího střediska Vážení přátelé, dovolte mi, abych ve stručnosti uvedl činnost skautského střediska DVOJKA Brno v roce 2007.

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - - 2 - Obsah: Slovo úvodem Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena

Více

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Tělovýchovná rada jako poradní orgán byla zvolena na zasedání ÚR dne 1. prosince 2007. Část rady (zástupci oblastí) byla zvolena na dalším zasedání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk

Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk ORJ ŠUMPERK (ŠIROKÁ) Místo a datum konání: Přítomni: Fara v Rudě nad Moravou Sobota 20. prosince 2014 13:30 17:00 br. Pavel Fornůsek - Stopař, br. Tomáš Pospíšil

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Vůdce střediska o středisku v roce 2005 1. Činnost střediska v roce 2005 2. Významné akce v roce 2005 11. Činnost jednotlivých oddílu ve středisku 13

Vůdce střediska o středisku v roce 2005 1. Činnost střediska v roce 2005 2. Významné akce v roce 2005 11. Činnost jednotlivých oddílu ve středisku 13 Obsah Vůdce střediska o středisku v roce 2005 1 Činnost střediska v roce 2005 2 Významné akce v roce 2005 11 Činnost jednotlivých oddílu ve středisku 13 30. oddíl oldskautů 13 31. chlapecký oddíl 13 33.

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek Termín: 13. února 2014 v 17:30 Místo: Okresní klubovna, Kostíkovo náměstí 638, Frýdek-Místek Přítomni: Rostislav Přidal Chrosťa 812.01 předseda ORJ Frýdek-Místek Irena

Více

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net Oblast Horská bouře Suvorovova 478, 741 01, Nový Jičín Tel.: +420 603 52 10 73, E-mail: milanl@centrum.cz http:///, http://skoleni.horskaboure.net/ Rádcovský kurz! Milá kamarádko, milí kamaráde, Zahájení

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace výroční zpráva 2014 středisko výměník o nás Zařízení

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY OSADNÍCI JAROMĚŘ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Úvod Rok 2007 byl již šestým od založení ZO ČSOP Osadníci Jaroměř. Naše organizace se neustále vyvíjí tím směrem, jaký jsme si

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Obsah. Sdružení přátel Gymnázia Kadaň... 3. Charakteristika... 3. Základní údaje o hospodaření SPGK... 4. Aktivity roku 2013/2014...

Obsah. Sdružení přátel Gymnázia Kadaň... 3. Charakteristika... 3. Základní údaje o hospodaření SPGK... 4. Aktivity roku 2013/2014... Obsah Sdružení přátel Gymnázia Kadaň... 3 Charakteristika... 3 Základní údaje o hospodaření SPGK... 4 Aktivity roku 2013/2014... 5 2 Sdružení přátel Gymnázia Kadaň IČO: 26585472 Sídlo: 5. května 620, 432

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Plán činnosti KRJ Libereckého kraje na rok 2010

Plán činnosti KRJ Libereckého kraje na rok 2010 PLÁN ČINNOSTI KRJ LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2010 Obsah Úvodní slovo...3 Složení Krajské rady Junáka...3 volení členové...3 tým zpravodajů...3 revizní komise...3 Služby...4 Dlouhodobé cíle...5 Plán činnosti...6

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP,

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, přišla chvíle, kdy hodnotíme právě uplynulý rok 2014. Předkládáme Vám účet z činnosti, a zpovídáme se z hospodaření s finančními prostředky. Chceme být stručné, ale

Více

Výroční zpráva 2013. Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560

Výroční zpráva 2013. Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560 Výroční zpráva 2013 Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560 Krátce z historie Kulturní centrum Čtyřlístek fungující jako občanské sdružení bylo založeno na sklonku roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 159 dne 12.9.2011. IČO: 29120080 Adresa: Nepomucká 53/118, 326 00 Plzeň

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2013 Obsah Úvodní slovo... 3 Historie sdružení... 4 Donoři, partneři a dobrovolníci... 5 Činnost v roce 2013... 6 O sdružení... 8 Vybrané ukazatele

Více

mtrojka.cz 16 U Spořitelny 69, Praha 12 - Modřany, 143 00

mtrojka.cz 16 U Spořitelny 69, Praha 12 - Modřany, 143 00 Výroční zpráva skupiny Modřanská trojka číslo účtu: 63 47 53 02 27 / 0100 (pro případ, že nás chcete podpořit) Sídlo a údaje o skupině: U Spořitelny 69 Praha 12 Modřany 143 00 IČO: 708 64 101 Číslo účtu:

Více

Plán činnosti KRJ Libereckého kraje na rok 2013

Plán činnosti KRJ Libereckého kraje na rok 2013 Plán činnosti KRJ Libereckého kraje na rok 2013 Obsah Junák svaz skautů a skautek ČR, Složení Krajské rady Junáka Libereckého kraje... 3 Volení členové rady... 3 Revizní komise... 3 Tým skautské chaty

Více

odem Co je skauting 4 Statistiky 5 Rok 2013 6 Hospodaření 8 Středisko JOŽKY KNAPPA 10 Středisko STOPA 11

odem Co je skauting 4 Statistiky 5  Rok 2013 6 Hospodaření 8 Středisko JOŽKY KNAPPA 10 Středisko STOPA 11 Úvodem 2 Co je skauting 4 Statistiky 5 Rok 2013 6 Hospodaření 8 Středisko JOŽKY KNAPPA 10 Středisko STOPA 11 Středisko 5.KVĚTEN 12 Středisko ICHTHYS 13 Středisko STŘELA 14 Středisko KROKODÝL 15 Středisko

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 JUNÁK - STŘEDISKO KRAKONOŠ VRCHLABÍ výroční zpráva 2009 Kdo jsme INFORMACE O PROJEKTU SLAMÁK NALEZNETE NA PO- SLEDNÍ STRANĚ VÝROČNÍ ZPRÁVY Junák svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné,

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk. Výroční zpráva za rok 2014

Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk. Výroční zpráva za rok 2014 Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk Výroční zpráva za rok 2014 Šumperk 2015 Junák svaz skautů a skautek ČR v Šumperku Junák český skaut, z. s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2008

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2008 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 ÝROČNÍ ZPRÁA O ČINNOSTI ROCE 2008 Mikulčice 2008 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice 126

Více

Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013

Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013 Výroční zpráva Občanské sdružení KLUB LESNÍ ŠKOLKY MOKROVRATY 2013 Pohled do historie Klub lesní školky Mokrovraty vznikl jako jedna z prvních lesních školek v České republice v roce 2010. Její zakladatelka

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE. str. 3. 4. ČINNOST V ROCE 2009.. str. 4. 5. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci vzniklo dne 16. 3.

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Odbor Vlčat a Světlušek - aktuální dění ve světě Vlčat, Světlušek, Žabiček a Benjamínků. Spolupráce s Vodními skauty

Odbor Vlčat a Světlušek - aktuální dění ve světě Vlčat, Světlušek, Žabiček a Benjamínků. Spolupráce s Vodními skauty Odbor Vlčat a Světlušek - aktuální dění ve světě Vlčat, Světlušek, Žabiček a Benjamínků Spolupráce s Vodními skauty Co je to Odbor Vlčat a Světlušek? Odbory obecně Činnost odboru VaS Moje role v odboru

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. AMA Asociace manažerů absolventů, o.s

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. AMA Asociace manažerů absolventů, o.s VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 AMA Asociace manažerů absolventů, o.s Ing. Irena Zemánková, CSc. 3. 3. 2015 ZAMĚŘENÍ 1. Celoživotní vzdělávání - je stěžejním programem a patří mezi hlavní činností občanského sdružení

Více

I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor )

I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor ) S T A N O V Y Dětského folklórního souboru JAVORNÍČEK BRNO, z.s. I. NÁZEV A SÍDLO I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor ) I.2. Sídlo souboru JAVORNÍČEK BRNO

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

Výroční zpráva střediska za rok 2011

Výroční zpráva střediska za rok 2011 Výroční zpráva střediska za rok 2011 Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko KOMPAS Brno Boženy Němcové 29 612 00 Brno IČ 621 57 515 http://skaut-kompas.cz Úvodní slovo Na jaře roku 2011 se patnácté

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Prvního spolku paní a dívek v Liberci za rok 2014 Obsah: I. Úvodní slovo předsedkyně II. Základní údaje o spolku 2.1. Poslání a cíle 2.2. Organizační struktura 2.3. Tým spolku

Více

JEDNÁNÍ KRJ DNE 25. 5. 2013

JEDNÁNÍ KRJ DNE 25. 5. 2013 JEDNÁNÍ KRJ DNE 25. 5. 2013 Přítomni: viz prezenční listina ZAHÁJENÍ, PROGRAM RADY - rada bohužel opět není usnášeníschopná, jednotlivé body budou tedy projednány, ale body, které vyžadují schválení, budou

Více