ANNUL REPORT. výroční. zpráva Junák - svaz skautů a skautek ČR Plzeňský kraj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANNUL REPORT. výroční. zpráva 2011. Junák - svaz skautů a skautek ČR Plzeňský kraj"

Transkript

1 ANNUL REPORT výroční zpráva 2011 Junák - svaz skautů a skautek ČR Plzeňský kraj

2 Junák Junák svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona 83/1990 Sb., sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Se svými členy je největším občanským sdružením dětí a mládeže v České republice. Je členem světových organizací skautek WAGGGS a skautů WOSM a hlásí se k jejich poslání, zásadám a metodám. Je dále členem organizace dospělých skautů ISGF. Poslání Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu se zásadami stanovenými zakladateli skautského hnutí.

3 Předkládáme Vám výroční zprávu skautského Plzeňského kraje za rok 2011, kde jsme se snažili zaznamenat to nejdůležitější z naší činnosti. Činnosti dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží - se skauty a skautkami - jsou velmi pestré a není možné zde všechny aspekty těchto aktivit vystihnout. Snažili jsme se, aby výroční zpráva ukazovala rozmanitost, intenzitu a nadšení v naší práci. Rok 2011 byl významným splněním cílu v oblatech: stěžejními jsou pro nás dlouhodobě vzdělávací akce, které pořádáme nejen pro členy naší organizace, ale mnohé se nám podařilo otevřít i pro veřejnost. Považujeme vzdělávání dospělých za velmi důležitou vstupní podmínku pro práci s dětmi; v létě proběhlo 22. světové skautské jamboree ve Švédsku, kam se nám podařilo vyslat velkou výpravu skautů z našeho kraje; velmi intenzivně jsme po celý rok pracovali na zvyšování kvality a efektivním provozování základny Bílý orel na Javorné; po celý rok probíhaly přípravy na mezinárodní setkání vodních skautů Navigamus 2012, které proběhne v našem kraji; od září roku 2011 probíhají v celé republice oslavy 100 let od založení skautingu. I my v Plzeňském kraji jsme uspořádali několik akcí k tomuto výročí, ale hlavní oslavy připravujeme pro rok 2012; v únoru 2011 proběhl krajský volební sněm, kde si delegáti zvolili vedení kraje pro další tři roky a stanovili rámcové cíle nutné pro fungování skautského kraje a jeho podřízených jednotek; a to vše probíhá v souběhu každodenních činností, mnoha drobných aktivit a projektů, které společně dotváří obraz naší práce. Nic z toho, co Vám ve výroční zprávě předkládáme, by se však neuskutečnilo bez tisíce dobrovolnických hodin a bez nadšení všech, kteří ve skautingu pracují. Můj velký dík a obdiv patří všem, kteří mají skauting v srdci a dennodenně naplňují skautské ideály. Děkuji. vladimíra čapková - pugnerová, předsedkyně krajské rad y Vážení přátelé

4 4

5 okres Domažlice VĚRA NOVÁKOVÁ, předsedkyně ORJ DOMAŽLICE Delegáti, kteří byli zvoleni na okresním sněmu, rozhodovali na další období o složení krajské rady Junáka v lednu v Plzni. Všechna střediska se také počátkem roku zapojila do Sbírky tříkrálové. Během jara se některá střediska zapojila také do sbírky Velikonoční kuře výnos byl odeslán na konto do televizního pořadu. Oddíly se zúčastnily Květinového dne. Kromě účastni na charitativních projektech pro potřebné jsme uspořádali velikonoční turnaj v míčových hrách. Od jara se také připravovaly tábory ve skvostné přírodě Českého lesa a Sedmihoří. Konalo se jich celkem šest a vystřídalo se na nich více než 160 dětí, 40 vedoucích a dalších rodičů a přátel skautingu. Při devadesátém devátém roce skautském hnutí jsme se také pomalu připravovali na jubilejní stý rok. Připravovaly se výstavy, oddíly se zapojily do celostátních projektů a vytypovávaly si pamětníků v řadách oldskautů se kterými by zaznamenaly jejich vzpomínky v rámci projektu Skautské století. Skauti se vypravili se za pamětníků do jejich příbytků a tam s nimi pořídily poznámky, natočily zajímavé filmy i nahrávky. Jedna z našich pamětnic je jen o pět let mladší než české skautské hnutí a pochází z učitelské rodiny, kde se skautovalo, provozovalo umění a vyšlo z ní několik generací pedagogů. Sama se věnovala historii. Některé materiály se připravují na rok 2012, kdy budou mít slavnostní premiéru. Dík si zaslouží městské úřady v našem okrese, konkrétně Domažlice, Holýšov, Staňkov a Kdyně a to za všeobecnou podporu naší organizace a za poskytování prostorů pro činnost. Skauting bez nadsázky změnil můj život. Naučil mě totiž samostatnosti, odpovědnosti za druhé, díky němu jsem také získal mnoho kamarádů. (erik tabery - skaut a šéfredaktor časopisu Respekt)

6 6

7 okres Klatovy MarCELA LENEROVÁ - máca, PŘEDSEDKYNĚ ORJ KLATOVY Rok 2011 byl rokem poctivé skautské práce. Klatovský okres má dlouhodobě stabilní vývoj a silnou členskou základnu. Dlouhodobě se daří udržovat nebo mírně navyšovat počet členů v jednotlivých oddílech. Rok 2011 byl také ve znamení otevření skautské činnosti směrem k veřejnosti. Hlavním cílem bylo rozšířit členskou základnu o nováčky a pracovat na dobrém vnímání skautů veřejností. Zřejmě nejdůležitější akcí roku 2011 bylo pořádání okresního kola Svojsíkova závodu v Klatovech na Hůrce pod patronací klatovského střediska Javor. Díky dobré organizaci i počasí se akce velmi vydařila a všechny hlídky si ji užili. Vyhrála družina Modré želvy Horažďovice. Ta dále postoupila přes krajské kolo v Třemošné postoupila až do celostátního kola. Jedná se o jeden z největších úspěchů oddílu z klatovského okresu za poslední léta. Horažďovické středisko kromě úspěchů na poli skautských závodů dlouhodobě boduje i v oblasti akcí pro veřejnost. Jednou z nich je spolupořádání Dne pro dětskou knihu, kde zajišťuje výtvarnou dílnu. Letos na tuto akci akci zavítalo skoro 700 rodičů a dětí. Významnou akcí pro středisko Vydří stopa Sušice byla výprava do kaňonu Křemelné. Součástí ní byla návštěva jednoho z nejstarších skautských tábořišť, které lze přesně lokalizovat. Skauti se dozvěděli o Milošovi Seifertovi, který zde poprvé tábořil v roce Zazpívala se zde skautská hymna a večerka. Klatovské středisko Královák se také rozhodlo připravit s podporou grantu MŠMT akci Jsme tu. Jednalo se o dotační program pro neorganizovanou mládež formou čtyř na sobě nezávislých jednodenních akcí pro děti ve věku 5-10 let. Cílem bylo ukázat dětem konkrétní volně přístupná místa ve městě nebo jeho úplné blízkosti, která mohou využít k trávení volného času v závislosti na různých ročních obdobích. Na akce byly zvány děti i s rodiči. Na jaře proběhla akce Hledej vajíčko, v létě Pohádková stezka, na podzim Drakiáda u skautských kluboven a před Vánoci pak rukodělná adventní dílna. Součástí programu byla i účast na celostátní akci sázení stromů.

8 8

9 okres Plzeň - jih JAROSLAVA ČÍŽOVÁ - jájina, PŘEDSEDKYNĚ ORJ PLZEŇ - JIH Není jednoduché ve vymezeném prostoru popsat činnost středisek na okrese. Střediska pořádají už tradiční akce, jako jsou dětské maškarní bály, skautské hry pro veřejnost, Dětský den, Hororový ostrov, Rukodělný jarmark. Zúčastňují se Květinového dne, Tříkrálové sbírky nebo jiných sbírek. Oddíly chodí s dětmi na výpravy, jezdí na Šumavu, navštěvují plavecký bazén, muzeum strašidel nebo Technománii, podnikají cyklovýpravy, sjíždějí Úhlavu. V klubovnách se scházejí oddíly i mimo pravidelné schůzky, pořádají výtvarná odpoledne, večerní hry a přespání v klubovně. Vysazují stromky, vyrábějí ptačí budky, sbírají kámen z polí, čistí řeku. Všechna střediska pořádají tábory se zajímavým programem. Nechybí ani putovní tábory roverů a rangers. Některá střediska vydávají vlastní časopis. A k tomu neustále vylepšují svoje klubovny a tábořiště. Střídají se v pořadatelství základních kol závodů. Navštěvují domov s pečovatelskou službou a rozdávají přáníčka seniorům. S čerty a Mikulášem zavítají do mateřských škol. Nezapomínají ani na vzdělávání - účastní se zdravotnických kurzů pořádaných krajskou radou, máme absolventy čekatelských kurzů. Závěrem roku zakončí provází Betlémské světlo a vánoční besídky. Skauting ukazuje, že opravdové hodnoty v životě jsou trvale udržitelné čestnost, vstřícnost vůči druhému, loajalita vůči kamarádovi. Celý skauting je výchovou proti konzumní společnosti. To hlavní je naučit se vážit si toho, co je v životě opravdu cenné a tudíž udržitelné. (erazim kohák - jezevec, skaut a filozof)

10 10

11 okres Plzeň - město Marek Lukáš, předseda ORJ Plzeň - město Rok 2011 byl pro plzeňské skautky a skauty beze zbytku rokem plným činorodé aktivity. Posláním skautského okresu Plzeň - město je maximální možnou měrou podpořit desítky dobrovolníků, kteří se věnují každodenní činnosti s dětmi - materiálně, administrativně, finančně, ale i v oblasti vzdělávání a výchovy. Právě skautský okres na sebe proto - mimo jiné - vzal roli pořadatele mnohých akcí, z nichž některé jsou už ukotveny ve veřejném povědomí jako akce tradiční. Jmenovat mohu například spolupráci na přípravě Apriliády, která se koná vždy 1. dubna na plzeňském náměstí Republiky, prezentaci naší organizace při květnových Slavnostech svobody, Bambiriády nebo tradiční zářijové prezentační akce Skauti dětem. Ta letos plzeňským dětem nabídla několik dnů plných zábavy, ale i soutěží a přirozeného poznávání okolního světa. Během roku bylo plzeňským skautům a skautkám umožněno pilotně testovat ekologický projekt společnosti Panasonic Pan Zelený. Nutno podotknout, že právě plzeňští skauti se v soutěžní části setkali s úspěchem - soutěžní skupiny si krom vědomostí v oblasti globální ekologie odnesly i hodnotné materiální ceny. Nejlepší skupina navíc dokonce postup do evropského kola soutěže a s tím spojenou cestu do Paříže. Na úrovni kraje jsme uspořádali krajské kolo celostátního Svojsíkova závodu, organizovali vzdělávací kurz pro dospívající Tokaheya nebo soutěžili ve fotorally Fokus. A samotný závěr roku se nesl ve znamení pomoci obecně prospěšné společnosti Pomocné tlapky. Ve Vánočním stánku plzeňských skautů na kraji Františkánské ulice v Plzni se povedlo vybrat několik desítek tisíc korun, které podpoří právě výcvik asistenčních psů v regionu.rok 2011 byl rokem náročným, ale průběžně se nám daří plnit předsevzané cíle, tedy podporovat a rozvíjet skautskou činnost v Plzni, vytvářet zázemí pro oddíly, prezentovat skauting navenek a udržovat spolupráci se samosprávou. Nelze než v tom vytrvat. tiskový mluvčí ORJ PM jiří KUNC - pompo

12 12

13 okres Rokycany tomáš šach, předseda ORJ ROKYCANy Rok 2011 je za námi. Jaký byl z pohledu skautingu v okrese Rokycany a Plzeň-sever. Dá se říci poklidný, bez nějakých překvapení. Běžné schůzky a výpravy jsou sice důležité, ale rozepisovat se o nich ve výroční zprávě nemá smysl. Proto tady zmíním tři významnější akce týkající se našeho okresu. Tou první je Okresní setkání kmene dospělých, které proběhlo v sále rokycanského Skautského domova v sobotu 26. března Cílem setkání bylo seznámení se s činností jednotlivých klubů a naplánování společných aktivit dospělých skautů našeho okresu. Je potřeba podporovat aktivity nejen dětí, ale také našich starších členů. Ve středu 15. června 2011 byla vernisáží zahájena výstava 90 let radnického Junáka a trvala do konce srpna. Prostory pro výstavu poskytlo Městském muzeu v Radnicích. Poslední roky jsou naplněny různými výročími, které nabízí konání oslav a vzpomínkových akcí. O prázdninách, od 27. července do 8. srpna 2011, proběhlo ve Švédsku již 22. světové skautské jamboree. Z našeho okresu se zúčastnil pouze jeden dospělý člen a nejen on, ale i ostatní účastníci si domů přivezli spoustu ohromujících zážitků. co těšit, bude to v Japonsku. Skaut pro mě byl jedním z nejdůležitějších okamžiků života, měl jsem velké štěstí, že mě dvouleté povolení skautu zastihlo v době největšího hledání a to v mých letech, v té době byla naše země navíc okupována vojsky Varšavské smlouvy. (david vávra - skaut, architekt a herec)

14 14

15 okres Tachov radovan končický - vrána, předseda ORJ tachov Malý venkovský okres Tachov sdružuje dvě střediska, středisko Tajfun Tachov a středisko Bílá labuť Bor. Posledních několik let se potýkáme s velkým nedostatkem vedoucích oddílů mladších členů. I přesto se snažíme dělat maximum pro výchovnou práci s dětmi, čehož jsou důkazem uspořádané tradiční oddílové a střediskové akce jako jsou například Novoroční výprava, Pouť ke sv. Jiří, Setkání u Lípy republiky, vánoční pečení, střediskové Vánoce, rozdávání Betlémského světla a letní tábor, který je zakončením naší celoroční činnosti, jenž začíná v září. V roce 2011 se podařilo okresu Tachov získat bezúplatným převodem od úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) srubovou základnu u Pístova, kterou jsme měli 20 let v bezplatném užívání k naší výchovné činnosti. I nadále bude tato základna poskytovat zázemí pro výchovnou činnost nejen středisek z našeho okresu. Zároveň nás v budoucnu čeká postupná nákladná rekonstrukce jednotlivých objektů. Jako velký úspěch považuji hodně odvedené práce s malým počtem dospělých členů při výchovné činnosti s dětmi a zajištění všech dalších činností, tak aby obě střediska a potažmo i okres fungovali tak jako v roce Za tuto činnost patří velký dík všem, kdož se na takto odvedené práci podíleli. Do skautu mě dovedla moje starší sestra. Rozhodně vím, že kdybychom tam nechodily, byly bychom trochu jiní lidé. Dnešní doba málo vyhraňuje, co je dobré a co zlé, a pokud nejsou lidé věřící, najdou to už jen v pohádkách. (AňA GEISLEROVÁ, SKAUTKA A HEREČKA)

16 Vý chova a vzděláván vladimíra čapková - pugnerová, vůdkyně člk moa Skautským činovníkům je svěřena především výchova dětí. K tomu, aby je dospělý činovník mohl vést, musí projít řadou kurzů, seminářů a zkoušek v komplexním systému vzdělávání. Patří mezi ně čekatelská, vůdcovská zkouška a další kurzy. Nejvyšším stupněm vzdělání je absolvence instruktorské lesní školy. Jsme si vědomi, že nastavujeme přísné podmínky, které musí činovníci splnit, aby se mohli stát vůdci. S o to větší radostí sledujeme zapálení našich dobrovolníků pro práci a pro zvyšování skautské kvalifikace. Jsme hrdi na všechny činovníky, kteří věnují práci pro druhé nejen svůj čas, ale především část svého srdce. zkoušky Čekatelská zkouška je prvním stupněm skautského vzdělání, jejíž absolvování opravňuje k spoluvedení oddílu. Teprve na základě splnění vůdcovské zkoušky se může činovník stát vůdcem. Zkouška je akreditovaná MŠMT. čekatelský lesní kurz MOA Kurz je zaměřen na přípravu ke složení čekatelské zkoušky, což je základní stupeň skautského vzdělání. Probíhá formou táborové letní části a závěrečného podzimního víkendového setkání. Díky mnoha různým prožitkovým aktivitám se pro účastníky stává příležitostí užít si to, co jim běžná celoroční skautská činnost neumožňuje. námořní akademie Námořní akademie se uskutečnila v roce 2011 již po desáté. Kurz byl zahájen desetidenním letním během tradičně na tábořišti v Nových Mitrovicích. Program opět probíhal v duchu hry na plavbu školní lodi Walrus. V náplni akademie nemohly chybět tradiční programy, jako je stylové přijetí na palubu, 24 hodinové putování družin po okolí či vodní bitva. Kurz pokračoval na podzim svými dvěma víkendy, které se uskutečnily v Mimoni a v Plzni. vůdcovský lesní kurz kudykam? Kurz je novou formou získávání skautské kvalifikace užívanou v našem kraji. Akce je složena ze dvou víkendů a táborové letní části. Frekventantni v průběhu akce prokazovali své schopnosti a znalosti stanovené jednotlivými klíčovými kompetencemi. Na závěr kurzu po prokázání všech kompetencí získali absolventi oprávnění k vedení oddílů a táborů. zdravotnický kurz Uspořádali jsme akreditovaný zdravotnický kurz Zdravotník zotavovacích akcí. Během něho jsme se snažili učit první pomoc převážně prakticky tak, aby si účastníci vše sami vyzkoušeli a přišli na případné problémy s ošetřením určitého poranění.

17 í 17

18 22. světové skautské martin štěrba - agi, vedoucí výpravy Bramboráky, utopenci, znojemské okurky, Smetanova Vltava, kofola, nealko pivo nebo šestimetrové indiánské stany tee-pee. Tím vším se představili čeští skauti na celosvětovém skautském jamboree, které v srpnu skončilo ve Švédsku a na které dorazilo více než 40 tisíc mladých lidí ze 160 zemí z celého světa. Z České republiky do Švédska dorazilo zhruba 250 skautů. Naše výprava čítala čtyřicet lidí, kde byli skauti z Plzně, Karlových Varů, ale také třeba z Liberce nebo z Tábora. Místo konání spíše než skautský tábor připomínalo menší město. Na hlavní třídě stála banka, opodál pošta společně se supermarketem, a o kousek dál rakouské 4D kino, místa pro meditaci, hvězdárna nebo třeba zábavní park. Ve skutečnosti se tak dá skautské jamboree přirovnat k velkým hudebním festivalům, olympijským hrám nebo třeba výstavám EXPO. Během desetidenního programu se skauti mohli zúčastit desítky nejrůznějších her a soutěží. Z programu mě nejvíc zaujal blok Earth, kde jsme v rámci poznávání planety simulovali řeku. Zajímavé byli také aktivity v přírodě zaměřené především na sport a kondici, říká Jaroslav Liška - Smrček s tím, že nejvíce inspirující bylo pozorování jiných národů. Vedle nás tábořili skauti ze Švédska, Hong Kongu, Zimbabwe, Polska, Velké Británie a Portugalska, doplňuje Smrček s tím, že nejvíce přátelství navázali Češi ze skauty z Portugalska. Celý jeden den na světovém jamboree byl také věnován kultuře v nejrůznějších podobách. O tom, že světové skautské jamboree patří k významným světovým akcím, svědčí i fakt, že si jej nenechal ujít švédský král Carl XVI. Gustaf, který se hlásí ke skautským ideálům. Po tábořišti chodil zásadně ve skautském kroji a nebýt jeho ochranky, tak by se mohl lehce ztratit v davu. Během závěrečného ceremoniálu pak skautům zahráli takové hvězdy jako jsou Europe nebo Kate Ryan. Světové skautské jamboree se koná stejně jako olympiáda každé čtyři roky. To další se uskuteční v roce 2015 v Japonsku.

19 jamboree 19

20 Svojsíkův závod jiří kunc - pompo, tiskový mluvčí ORj plzeň - město Svojsíkův závod, to je celostátní závod pro starší děti, připravovaný skauty napříč republikou. Krajské kolo plzeňského kraje v roce 2011 pořádala ORJ Plzeň - město. Velitelka závodu i hlavní rozhodčí proto byli právě dobrovolníci z řad plzeňských skautů. Od samotného začátku byl jasný záměr - připravit závod tak, aby skutečně prověřil znalosti a praktické dovednosti skautů a skautek, nadto moderní formou a v tématickém rámci. Tím se pro tento závod stala Pevnost Boyard. Do krajského kola postoupily - v souladu s pravidly shodnými pro celou republiku - ty nejlepší soutěžní hlídky z celého Plzeňského kraje. To, že soutěží skutečně ti nejlepší, se ukázalo hned při pátečním příjezdu na místo náročného několikadenního závodu. Hned po příjezdu a nezbytném seznámení s pravidly totiž soutěžní skupiny musely plnit ty úkoly, jejichž příprava jim byla umožněna předem. Nicméně netrvalo dlouho a soutěžící se přesunuli na tábořiště za Třemošnou u Plzně, které představovalo zmiňovanou Pevnost Boyard. A tam se již vše rozběhlo naplno. Celý závod se však nesl v pří jemné atmosféře, ostatně jinak to ani nebylo možné - krom soutěživosti totiž museli soutěžící rokázat i nemalou měru ochoty a schopnosti spolupracovat v týmu. Vítězné skupiny získaly věcné ceny do oddílů, které je na závod vyslaly. A ti nejlepší, samozřejmě, postoupili do kola celorepublikového.

21 Pravidelné nebo občasné schůzky, výpravy do přírody, za kulturou a společenské akce - to jsou hlavní náplně činnosti klubů kmene dospělých. Organizují i několikadenní výpravy po zemích českých a v zahraničí. Například rokycanský 68. klub vyrazil na týden na cyklostezky v Orlických horách, plzeňský 52. klub zavítal do Francie, do Tyrolska. Kluby si své akce zpestřují programem Prostřeno, kde se hodnotí jednotlivci při ochutnávkách táborové kuchyně. Oldskauti také jezdí na základnu oblasti Bílého Orla na Javorné a někteří jsou zde i dobrovolnými správci. V loňském roce br. Ondřej Rohlík, delegát ČR v Evropské kosmické agentuře (European Space Agency) u příležitosti startu raketoplánu Endeavour předal čestný odznak Bílého Orla (zlatý stupeň) astronautovi Michaelu Collinsovi, který je výraznou osobností světové kosmonautiky. Byl členem posádky Apollo 11 jejímž úkolem bylo dosáhnout Měsíce. Zatímco Collinsovi kolegové Neil Armstrong a Buzz Aldrin přistáli na Měsíci, on pilotoval velitelský modul Columbia na oběžné dráze Měsíce. Klub sběratelů z Klatov vydal leporelo k místnímu výročí založení skautingu a brožurku k 100 letům Junáka. Kluby zaměřují svou činnost v rámci zdravotních možností svých členů. Ti se přes pokročilý věk zúčastňují nejrůznějších aktivit. Svá skautská srdce i mysl nabízejí a věnují pomoci mladších, oddílům a středikům zejména v případě a pomoci realizaci nejrůznějších akcí během celého roku. pavel pokorný - slim, kmen dospělých Kmen Dospělý ch

22 22

23 Základna Bílý orel Michal mertens - myšák, hlavní správce základny V roce 2011 se v objektu skautské základny Bílého orla uskutečnilo celkem 47 pobytových akcí za účasti osob, které zde strávily neuvěřitelných 4561 pobytových dnů. Zajištění celoročního provozu základnby by bylo velmi problematické bez podpory a pomoci starosty Úřadu městského obvodu Plzeň 1 pana Brabce a jeho podřízených úředníků. S jejich pomocí se podařilo odstranit vzniklé havárie na přívodu vody a řídicím systému kotelny. Významnou pomoc poskytl úřad i při obnově materiálního vybavení, na kterém jsme se i my podíleli vlastními prostředky přesahujícími částku Kč. Provoz základny by se neobešel bez dobrovolné práce správcovského týmu, který se v roce 2011 podařilo rozšířit. Nyní v něm působí 12 činovníků, kteří zde odpracovali bezplatně stovky hodin. Na stavu objektu a jeho oblibě mezi návštěvníky, kteří se k nám vracejí opakovaně, je to vidět. Už nyní jsou tak obsazeny i některé termíny roku O základně vyšel dvoustránkový text v celostátním skautském tisku. Základna tak byla představena široké veřejnosti. Z textu článku bych využil shrnutí, čím je základna zajímavá: svou polohou v centrální části Šumavy v dosud málo navštěvované lokalitě; svým nadstandartním vybavením, které umožňuje pobyty v průběhu celého roku; svým týmem dobrovolných správců, kteří jsou kdykoliv připraveni poradit a pomoci; možností využívání sedmi set metrového vleku a sjezdovky vhodné zejména pro malé děti; poskytovaným kompletním logistickým zázemím pro vzdělávací a výchovné akce; vytvořenými podmínkami pro pobyt a rekreaci mladých skautských rodin s dětmi; logistickým a provozním zázemím včetně respektování ekologických norem v oblasti vytápění. V neposlední řadě hodnotím kladně i splnění úkolu, který byl před nás postaven v oblasti financování provozu. S hrdostí můžeme říci, že základna hospodaří s vyrovnaným rozpočtem.

24 Hospodaření kateřina šachová, hospodářka a účetní krj pk Účetnictví účetní jednotky bylo vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. V průběhu roku 2011 KRJ PK uspořádala či jinak ekonomicky zaštiťovala mnoho vzdělávacích akcí, které byly po stránce hospodaření zakončené jako vyrovnané dle předem stanoveného a schváleného rozpočtu. Provoz základny Javorná nemusel být dotován z vlastních zdrojů a základna byla i v tomto roce samofinancovatelná. Nemalou měrou se na obratu tohoto roku podílelo zajištění akce plzeňského Jamoddílu, který se zúčastnil WSJ ve Švédsku. Zejména díky podpoře ze strany územních samospráv se tuto akci podařilo upořádat jako vyrovnanou s výší účastnického poplatku, který byl dosažitelný pro širokou skautskou veřejnost. Tento rok byl rovněž poznamenám na výdajové straně přípravou celostátního setkání vodních skautů Navigamus AKTIVA k dlouhodobý hm. majetek oprávky k DHM pohledávky pokladna účty v bankách jiná aktiva celkem aktiva náklady k spotřebované nákupy služby ostatní náklady odpisy, prodaný maj. poskytnuté příspěvky celkem náklady výsledek hospodaření částka Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč částka Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč pasiva k jmění výsledek hospodaření dlouhodobé závazky krátkodobé závazky celkem aktiva výnosy k tržby ostatní výnosy přijaté příspěvky - dary přijaté členské příspěvky poskytnuté dotace celkem výnosy částka Kč Kč Kč Kč Kč částka Kč Kč Kč Kč Kč Kč

25 předseda krj Ing. Vladimíra Čapková místopředseda krj Mgr. Lukáš Boubin - Platejz volený člen krj Vlastimil Šilhán - Šiky volený člen krj Jiří Kunc - Pompo krajský zpravodaj KD Pavel Pokorný - Slim krajský kapitán VS Ing. Pavel Křeček předsedkyně rk Monika Balašová - Cvrček členka rk Jarmila Pumrová - Rosnička členka rk Ing. Jitka Mikusová - Střapeček ORJ Domažlice Věra Nováková ORJ Klatovy Marcela Lenerová - Máca ORJ Plzeň - jih Jaroslava Čížová - Jájina ORJ Plzeň - město Bc. Kateřina Podaná (do 10/11) orj plzeň - město Marek Lukáš ORJ Plzeň - sever Mgr. Lukáš Boubín - Platejz ORJ Rokycany Tomáš Šach ORJ Tachov Radovan Končický - Bílá Vrána zástupce krj v náčelnictvu junáka Ing. Vladimíra Čapková (do 11/11) Mgr. Kateřina Jonášová - Monťa zástupce krj v pkrdm Ing. Vladimíra Čapková (do 6/11) Bc. Martin Štěrba - Agi tajemník Blanka Komišová ekonom & účetní Bc. Kateřina Šachová (od 6/11) public relations Bc. Martin Štěrba - Agi org. záležitosti Ing. Michal Mertens - Myšák zdravověda Josef Šafařík - Chosé zpč. oblast Mgr. Jan Kacerovský - Akela akce Milan Liška - Liman registrace Ondřej Steidl - $krblík svojsíkův oddíl Pavel Šiřina - Šiška kšř.cz Bc. Miloslav Žán - Sunar archiv JUDr. David Koura - Dodýš poradci nno Zdeněk Prančl - Wabi legislativa Mgr. Milan Sladký - Bon-Bon zdravověda Miroslav Jonáš Krajská rada Junáka je něco jako dvoukomorový parlament. Jednu komoru tvoří lidé zvoleni sněmem a zástupci okresů a druhou tvoří výkonný tým. Členové krajské rady mají moc schvalovací, výkonný tým má moc výkonnou. Nejvyšším orgánem Junáka je sněm, který se schází jednou za tři roky - to je něco jako valná hromada, kde místo akcionářů sedí delegáti organizačních jednotek. Ptají se, jak organizace funguje a rozhodují o zásadních plánech do budoucna. Výkonný tým Jedná se o skautské ministry - kdy jeden má starosti například výchovu, vzdělávání, PR, finance a ti mají mají kolem sebe tým svých dalších spolupracovníků. Revizní komise Dohlíží na hospodaření organizace a kontroluje jestli je účetnictví v souladu s platnými zákony ČR i předpisy Junáka. Krajská rada Junáka

26 Summary 2011 vladimíra čapková - pugnerová, Chairwoman of County Council Junák Annual Report of the Pilsen Region Scout for 2011 records the most important of our activities. The activities of volunteers working with children and youth - the Boy Scouts and Girl Guides - are very colorful and can not find all aspects of these activities to capture. We tried to make an annual report showing the diversity, intensity and passion in our work. The year 2011 was marked by several events: are core to our long-term educational events that we hold not only for members of our organization, but we have many open to the public. We see adult education as an important precondition for working with children; in the summer took place on the 22nd World Scout Jamboree in Sweden, where we managed to send a large expedition scouts from our region; intensively throughout the year we worked on improving the quality and effective operation of the base of the Bílý orel; year-round preparations for the international meeting of water Scouts Navigamus 2012, which will take place in our region; since September 2011, taking place across the country celebrate 100 years since the founding of Scouting. even we in the Region, we held several events on this anniversary, but the main celebrations are preparing for 2012; in February 2011 assembly election was held where delegates elected county leadership for the coming years and establish the framework necessary for the functioning of the target region and its Scout units; and all this in addition to everyday organizational - administrative activities, and many small activities and projects, which completes the picture of our work. Nothing of what you are presenting the annual report, but would not take place without one thousand volunteer hours and without enthusiasm of all who work in Scouting. My great thanks and admiration to all those who are in the heart of Scouting and Boy Scouts meet every day ideals. Thank you.

27 hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa magistrát města plzně radní pro školství Irena Rottová starosta Plzeň 1 Mgr. Miroslav Brabec starosta Plzeň 2 Ing. Lumír Aschenbrenner starosta plzeň 3 Jiří Strobach starosta plzeň 4 Bc. Michal Chalupný město bor u tachova město tachov město domažlice město klatovy město přeštice město rokycany 700 let města plzně Ing. Zdeněk Raboch benešova zš plzeň Mgr. Ivana Čapíková SOUE PLZEŇ Ing. Jaroslav Černý Bg atelier plzeň - radobyčice čalounictví Pavel Basl elektro stříbrný Vlastimil Stříbrný hannah Robert Šimice klempířství pfp Zdeněk & Antonín Protivínský liman sport Milan Liška louda tour potrubářství Josef Štěrba ZIKO production & trade Vladimír Zíka železářství votrubec Zdeněk Fairaisl - Veget Ing. Petr Náhlík - Vokoun Mgr. Milan Sladký - Bon-Bon rodina Hanžlíkova z Javorné - Šukačky členové krajské rady Junáka Plzeňského kraje tým správců základny Bílý orel na Javorné tým výpravy na 22. světové skautské jamboree tým čekatelského lesního kurzu MOA tým vůdcovského lesní kurzu Kudykam? Děkujeme

28 slavíme 100 let skautingu Vydal Junák - svaz skautů a skautek ČR, Plzeňský kraj Palackého tř. 16, Plzeň IČ: , DIČ: CZ grafická úprava a dtp MAAGI - Bc. Martin Štěrba tisk Tiskárna Dragon Print v nákladu 100 ks fotografie Pavel Trantina - Goblin, Radovan Končický - Bílá Vrána, archiv WSJ 2011, oddílů, středisek, okresů a kraje Výroční zpráva schválena krajskou radou Junáka Plzeňského kraje dne

, Středisko. Obsah. Obsah. Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání 3 Klubovny 4 Členská základna 4

, Středisko. Obsah. Obsah. Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání 3 Klubovny 4 Členská základna 4 Obsah, Středisko Obsah Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání 3 Klubovny 4 Členská základna 4 Středisková rada 5 Vzdělávání 6 Naše činnost 7 Oddíly střediska 9 Hospodaření 19 Poděkování 22 Středisko STŘELA sdružuje

Více

...na planetě zvané Skauting

...na planetě zvané Skauting ...na planetě zvané Skauting výroční zpráva > annual report > 2005 JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR ASSOCIATION OF SCOUTS AND GUIDES OF THE CZECH REPUBLIC JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR na planetě zvané

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Junák Association of Scouts and Guides of the Czech Republic. Výroční zpráva 2012. Annual report 2012

Junák svaz skautů a skautek ČR. Junák Association of Scouts and Guides of the Czech Republic. Výroční zpráva 2012. Annual report 2012 Junák svaz skautů a skautek ČR Junák Association of Scouts and Guides of the Czech Republic Výroční zpráva 2012 Annual report 2012 Stalo se v roce 2012 2 Při 10. ročníku říjnové sbírky Postavme školu v

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Junák český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z. s. Na Chvalské tvrzi 860/4, 193 00 Praha 20 - Horní Počernice IČO: 638 34 910 Kdo jsme? Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Junák český skaut, z.

Více

Výroční zpráva. Junák český skaut středisko Moravská Třebová [ dříve: Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová ]

Výroční zpráva. Junák český skaut středisko Moravská Třebová [ dříve: Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová ] Výroční zpráva 2014 Junák český skaut středisko Moravská Třebová [ dříve: Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová ] O poslání, Junáku a skautingu vůbec Skauting bez hranic Skauting je

Více

výroční zpráva > 2002 < annual report Junák > svaz skautů a skautek ČR > Association of Scouts and Guides of the Czech Republic

výroční zpráva > 2002 < annual report Junák > svaz skautů a skautek ČR > Association of Scouts and Guides of the Czech Republic výroční zpráva > 2002 < annual report Junák > svaz skautů a skautek ČR > Association of Scouts and Guides of the Czech Republic obsah >1 3 > profil 5 > úvodní slovo starosty Junáka 7 > mladí lidé ve skautingu

Více

odem Co je skauting 4 Statistiky 5 Rok 2013 6 Hospodaření 8 Středisko JOŽKY KNAPPA 10 Středisko STOPA 11

odem Co je skauting 4 Statistiky 5  Rok 2013 6 Hospodaření 8 Středisko JOŽKY KNAPPA 10 Středisko STOPA 11 Úvodem 2 Co je skauting 4 Statistiky 5 Rok 2013 6 Hospodaření 8 Středisko JOŽKY KNAPPA 10 Středisko STOPA 11 Středisko 5.KVĚTEN 12 Středisko ICHTHYS 13 Středisko STŘELA 14 Středisko KROKODÝL 15 Středisko

Více

Autoři fotografií a nepodepsaných textů: Lenka Greplová, Pavel Navrátil, archivy oddílů

Autoři fotografií a nepodepsaných textů: Lenka Greplová, Pavel Navrátil, archivy oddílů Obsah 3 Skauting a středisko Moravská Třebová 4 Akce pro veřejnost 7 Akce našeho střediska 10 I. oddíl Bílá stopa 12 II. oddíl 14 III. oddíl Patoca 16 IV. oddíl Jamamby 18 VI. oddíl 19 Klub oldskautů 20

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut komunikačních studií a žurnalistiky Katedra marketingové komunikace a public relations Bakalářská práce 2012 Aneta Höschlová UNIVERZITA KARLOVA

Více

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov. Výroční zpráva za rok 2013

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov. Výroční zpráva za rok 2013 Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov Výroční zpráva za rok 2013 Bludov 2013 Autor textů: Jan Juránek Hanes, Stanislav Balík - Ježek, za přispění Jiřího Znoje

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Bakalářská práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Bakalářská práce Vliv organizovaných činností (skauting) ve volném čase na rozvoj zájmů mládeže (regionální výzkum)

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2005 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

Chceš-li udělat něco velkého, vychovávej mládež. Jan Bosco

Chceš-li udělat něco velkého, vychovávej mládež. Jan Bosco úvod 2 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křes anském duchu. Jejich pozornost se zaměřuje hlavně na tu část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ASOCIACE TURISTICKÝCH ODDÍLŮ MLÁDEŽE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ASOCIACE TURISTICKÝCH ODDÍLŮ MLÁDEŽE VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE TURISTICKÝCH ODDÍLŮ MLÁDEŽE Obsah Vlídný vtip na úvod Organizační struktura Členská základna Z našich krajských rad Adresář krajánků Asociace TOM ČR Výlety a výpravy našich oddílů

Více

Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi

Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi Obsah: Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas přírodu a recesi 1. Duha, její poslání a charakter 2. Struktura organizace 3. Činnost orgánů Duhy v roce 2007 3.1 Velká Duha 3.2 Duhovka 3.3 Malá Duha

Více

Výroční zpráva. YMCA v České republice YMCA

Výroční zpráva. YMCA v České republice YMCA I Výroční zpráva YMCA v České republice 2012 YMCA Základní informace Název: YMCA v ČR Křesťanské sdružení mladých lidí (Young Men s Christian Association) Adresa: Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1 Okres: Praha

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 10 2000 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Upřímně bych si přál, tedy i dětem, aby právě jim vydržela fantazie a chu zvídat a hledat něco nového, aby jim nic nepřipadalo zbytečné

Více

SKAUTSKÝSVĚT JUNÁK A FINANCE MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE MATÝSEK: HOSPODÁŘEM NA VŠECH FRONTÁCH POHÁDKA JAKO SEDIMENT LIDSKÉ ZKUŠENOSTI

SKAUTSKÝSVĚT JUNÁK A FINANCE MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE MATÝSEK: HOSPODÁŘEM NA VŠECH FRONTÁCH POHÁDKA JAKO SEDIMENT LIDSKÉ ZKUŠENOSTI MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE SKAUTSKÝSVĚT prosinec 2013 leden 2014 ročník 51, číslo 5 MATÝSEK: HOSPODÁŘEM NA VŠECH FRONTÁCH JUNÁK A FINANCE POHÁDKA JAKO SEDIMENT LIDSKÉ ZKUŠENOSTI TÉMA ČÍSLA:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Junák -svaz skautů a skautek ČR. Středisko sdružuje následující oddíly: Velikost členské základny:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Junák -svaz skautů a skautek ČR. Středisko sdružuje následující oddíly: Velikost členské základny: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 JUNÁK - svaz skautů a skautek České republiky středisko Moravská Orlice Moravské Budějovice IČ: 60418648 Organizační číslo jednotky: 614.04 č.ú. 1400002472/7940 Junák -svaz skautů a

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 7 2007 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Evropské povídání Rozhovor se členkou výkonného orgánu Evropského fóra mládeže Monikou Novosádovou Evropský rok 2007 co přinesl v práci

Více

středisko štika turnov

středisko štika turnov naše pestrobarevná činnost výroční zpráva 2013 středisko štika turnov Slovo vedoucího turnovských skautů Turnovské středisko Junáka má za sebou další rok své činnosti, od obnovení skautingu v roce 1989

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE CZECH COUNCIL OF CHILDREN AND YOUTH

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE CZECH COUNCIL OF CHILDREN AND YOUTH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE CZECH COUNCIL OF CHILDREN AND YOUTH ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE JE NÁRODNÍ RADOU DĚTÍ A MLÁDEŽE A SPOLEHLIVÝM PARTNEREM STÁTU. Milí přátelé, vy ze sdružení dětí

Více

Výro ní zpráva. YMCA v eské republice 200

Výro ní zpráva. YMCA v eské republice 200 Výro ní zpráva YMCA v eské republice 200 ZÁKLADNÍ INFORMACE Název: YMCA v ČR Křesťanské sdružení mladých lidí (Young Men s Christian Association) Adresa: Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1 Okres: Praha (kolektivní

Více

YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA

YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA YMCA

Více

JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR,

JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR, JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR, PŘÍSTAV ORION KARLOVY VARY VÝROČNÍ INFORMAČNÍ ZPRÁVA PŘÍSTAVU ZA ROK 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JEDNOTCE Junák svaz skautů a skautek ČR, přístav ORION Karlovy Vary U Brodu 134

Více

Výroční zpráva Pionýr 2003 Organizační výstavba

Výroční zpráva Pionýr 2003 Organizační výstavba Výroční zpráva Pionýr 2003 Organizační výstavba Jsme sdružením dobrovolným, otevřeným hájíme zájmy nejen svých členů, ale i ostatních dětí. Své akce nabízíme i neorganizovaným dětem a mládeži, zabýváme

Více

INEX SDA. výroční zpráva. za rok 2013

INEX SDA. výroční zpráva. za rok 2013 INEX SDA výroční zpráva za rok 2013 INEX Sdružení dobrovolných aktivit Obsah Slovo na úvod 3 Obecné informace o sdružení 4 Organizační struktura INEX SDA 4 Milníky v historii INEX SDA 5 Kde nás najdete

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE. foto archiv Střediska Radost. Téma tohoto čísla: Táborové hry náměty a praxe

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE. foto archiv Střediska Radost. Téma tohoto čísla: Táborové hry náměty a praxe 3 2010 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE foto archiv Střediska Radost Téma tohoto čísla: Táborové hry náměty a praxe fotogalerie Fotogalerie Archy foto Veronika Kočová, Duha 2 úvodem

Více

YMCA T.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

YMCA T.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 YMCA T.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SLOVO PŘEDSEDY OBSAH SLOVO PŘEDSEDY Bylo by to lehké, Pane Utéct z boje za lepší svět Ten, který se ustavičně rodí. Ano, bylo by to lehké, nestarat se o lidi okolo, zavřít

Více

ymca YMCA YMCA YMCA Výroční zpráva YMCA publice Výroční zprá Výroč YMCA YMCA ymc YMCA YMCA Výroční zpráva YMCA v České republice YMCA YMCA

ymca YMCA YMCA YMCA Výroční zpráva YMCA publice Výroční zprá Výroč YMCA YMCA ymc YMCA YMCA Výroční zpráva YMCA v České republice YMCA YMCA Výroční zpráva v České republice publice Výroční zpráva v České republice eské republice 11 201 Výroční zpráva v České republice zpráva v České republice Výroční zpráva v České republice Výroční zpráva

Více