VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA HAVÍŘOV Bohumín Šunychl 463. Platný s účinností od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA HAVÍŘOV. 735 81 Bohumín Šunychl 463. Platný s účinností od 8.9. 2006"

Transkript

1 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA HAVÍŘOV VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ Platný s účinností od Schválil: PhDr. Bedřich Kostlán - ředitel Dětského diagnostického ústavu Bohumín Šunychl 463

2 ČÁST PRVNÍ CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ A/ NÁZEV ZAŘÍZENÍ, ADRESA, KONTAKT SE ZAŘÍZENÍM Název organizace : Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace Zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení : Kapacita : - dětský domov : 30 dětí - školní jídelna : 50 jídel (30 dětí + 20 dospělých) Zřizovatel : Moravskoslezský kraj, 28.října 117, Ostrava Právní forma : kraj IČO: Ředitelka : Mgr. Ladislava Hilbertová Kontakt : mobil pevná linka fax Zást. ředitelky Kontakt : pevná linka e- mail -

3 B/ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA vedoucí školní jídelny zaučená kuchařka kuchařka ekonomka kuchařka Ředitelka Statutární orgán zástupkyně ředitelky sociální pracovnice pradlena uklízečka údržbář vychovatel/ka 1 vychovatel/ka 2 vychovatel/ka 3 vychovatel/ka 4 vychovatel/ka 5 vychovatel/ka 6 vychovatel/ka 7 vychovatel/ka 8 pečovatel/ka 1 pečovatel/ka 2 pečovatel/ka 3 pečovatel/ka 4

4 C/ CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ, JEHO JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ A JEJICH ÚKOLŮ Podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů jsou do dětského domova umísťovány děti na základě rozhodnutí příslušného soudu prostřednictvím diagnostického ústavu, v jehož územním obvodu se zařízení nachází, v případě DD a ŠJ Havířova prostřednictvím: DDÚ, Šunychl 463, Bohumín DÚM a SVP, Škrobálkova 16, Ostrava Kunčičky Zařízení může v souladu s uvedeným zákonem poskytovat péči: dětem s nařízenou ústavní výchovou dětem, u nichž bylo nařízeno předběžné opatření Poskytovaná péče se přitom vztahuje i na: děti, které nejsou občany České republiky a splňují podmínky stanovené zvláštním zákonem děti s mentálním, tělesným, smyslovým postižením, vadami řeči, případně s více vadami, pokud stupeň postižení neodpovídá jejich umístění do ústavu sociální péče nebo do specializovaného zdravotnického zařízení nezletilé matky spolu s jejich dětmi Dětem umístěným v zařízení je poskytováno plné přímé zaopatření, a to: a) stravování, ubytování a ošacení b) učební potřeby a pomůcky c) úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání d) úhrada nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud nebyla péče vyžádána zákonnými zástupci dítěte e) kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých ze zařízení f) úhrada nákladů na dopravu do sídla školy Dětem umístěným v zařízení mohou být dále hrazeny: a) potřeby pro využití volného času a rekreaci b) náklady na kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost c) náklady na soutěžní akce, rekreace d) náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu Dětem umístěným v zařízení je věnována komplexní výchovně vzdělávací péče soustředěná do tří oblastí: 1. příprava na vyučování předpoklad přípravy na povolání a s tím související schopnosti obstát na trhu práce 2. příprava na samostatný život po ukončení pobytu v zařízení 3. účelné využívání volného času zejména formou rozvoje zájmových aktivit Statutárním orgánem zařízení je ředitelka, která řídí zařízení, plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Zástupkyně ředitelky Dětského domova a Školní jídelny (dále jen dětského domova) je vedoucím zaměstnancem v oblasti výchovně vzdělávací práce, řídí a kontroluje podřízené zaměstnance, tj. vychovatele a pečovatele, správní zaměstnance a zastupuje ředitelku v době její nepřítomnosti. Vedoucím zaměstnancem zařízení v oblasti stravování je vedoucí školní jídelny, která řídí a kontroluje jí podřízené zaměstnance, tj. kuchařky.

5 D/ PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Chod domova zajišťují po stránce výchovně vzdělávací pedagogové - vychovatel (školní metodik) a vychovatelky, další oblasti jsou v kompetenci nepedagogických pracovníků ekonomky, sociální pracovnice, vedoucí jídelny, kuchařek, uklízečky, švadlenky-pradlenky, údržbáře a pečovatelek. Rozsah práce jednotlivých zaměstnanců je dán náplní práce. E/ ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SPOLUPRÁCE S OSOBAMI ODPOVĚDNÝMI ZAVÝCHOVU Dětský domov věnuje maximální pozornost spolupráci s osobami odpovědnými za výchovu dětí umístěných v zařízení. S osobami odpovědnými za výchovu za zařízení jednají: 1. ředitelka, která zejména: s osobami odpovědnými za výchovu jedná osobně, písemně či telefonicky v pracovních dnech zpravidla od 8 do 16 hodin, pokud nebylo vzájemně dohodnuto jinak projednává s osobami odpovědnými za výchovu: zejména opatření zásadní důležitosti, nehrozí-li nebezpečí z prodlení, a bezodkladně je o všech provedených opatřeních informuje případné předání dítěte do péče budoucích osvojitelů či pěstounů možnost podání podnětu příslušnému soudu ke zrušení ústavní výchovy způsob úhrady nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky poskytnuté dítěti na základě jejich žádosti, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění přijímá a vyřizuje stížnosti osob odpovědných za výchovu vůči pracovníkům zařízení nebo jejich postupu v rámci možností poskytuje osobám odpovědným za výchovu poradenskou činnost ve věcech výchovné péče o dítě v odůvodněných případech povoluje, ruší, popř. nepovolí pobyt dětí s nařízenou ústavní výchovou či nařízeným předběžným opatřením u osob odpovědných za výchovu; nepovolí nebo přeruší návštěvu osob odpovědných za výchovu nebo jiných osob v zařízení v případě jejich nevhodného chování, které by mohlo nepříznivě působit na výchovu dětí podává osobám odpovědným za výchovu na základě jejich žádosti informace o dětech vydává rozhodnutí o výši příspěvku na úhradu péče poskytované dětem v zařízení ve spolupráci s vychovateli zabezpečuje předání nezletilého dítěte osobám odpovědným za výchovu včetně příslušné dokumentace a věcí v jeho vlastnictví po ukončení jeho pobytu v zařízení 2. sociální pracovnice, která zejména: s osobami odpovědnými za výchovu jedná osobně, písemně či telefonicky v pracovních dnech zpravidla od 8 do hodin, pokud nebylo vzájemně dohodnuto jinak přebírá písemné žádosti osob odpovědných za výchovu o převzetí dětí do jejich krátkodobé péče sděluje jim osobně, písemně či telefonicky, jak byla jejich žádost vyřízena v kladném případě je informuje o termínu a způsobu převzetí dětí a jejich návratu do zařízení podává osobám odpovědným za výchovu na základě jejich žádosti informace o dětech v souvislosti s vydáním rozhodnutí o stanovení příspěvku na úhradu péče poskytované dětem v zařízení jedná s osobami odpovědnými za výchovu v souladu s příslušnými ustanoveními správního řádu předává osobám odpovědným za výchovu příslušnou dokumentaci nezletilého dítěte po ukončení jeho pobytu v zařízení; v případě zletilého do vlastních rukou

6 3. vychovatelé, kteří zejména: s osobami odpovědnými a výchovu jednají osobně, písemně či telefonicky v pracovních dnech zpravidla od 13,00 do 20,00 hodin, v neděli mezi 14,00 17,00 hodinou na základě předchozí domluvy, ve svátky a o prázdninách s ohledem na včasnou osobní či telefonickou domluvu, pokud nebylo vzájemně dohodnuto jinak zprostředkovávají styk osob odpovědných za výchovu s dětmi podávají osobám odpovědným za výchovu na základě jejich žádosti informace o dětech předávají osobám odpovědným za výchovu děti do jejich krátkodobé péče a přebírají je v době jejich návratu zpět do zařízení jednají s osobami odpovědnými za výchovu o běžných věcech týkajících se dětí v době jejich návštěv v zařízení poskytují osobám odpovědným za výchovu poradenskou činnost ve věcech výchovné péče o dítě předávají osobám odpovědným za výchovu nezletilé dítě po ukončení jeho pobytu v zařízení včetně věcí v jeho vlastnictví 4. zástupkyně ředitelky s osobami odpovědnými za výchovu jedná osobně, písemně či telefonicky v pracovních dnech zpravidla od 8 do 16 hodin, pokud nebylo vzájemně dohodnuto jinak projednává s osobami odpovědnými za výchovu: zejména opatření zásadní důležitosti, nehrozí-li nebezpečí z prodlení, a bezodkladně je o všech provedených opatřeních informuje případné předání dítěte do péče budoucích osvojitelů či pěstounů možnost podání podnětu příslušnému soudu ke zrušení ústavní výchovy způsob úhrady nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky poskytnuté dítěti na základě jejich žádosti, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění v rámci možností poskytuje osobám odpovědným za výchovu poradenskou činnost ve věcech výchovné péče o dítě podává osobám odpovědným za výchovu na základě jejich žádosti informace o dětech ve spolupráci s vychovateli zabezpečuje předání nezletilého dítěte osobám odpovědným za výchovu včetně příslušné dokumentace a věcí v jeho vlastnictví po ukončení jeho pobytu v zařízení ČÁST DRUHÁ POSTUP PŘI PŘIJÍMÁNÍ, PŘEMÍSŤOVÁNÍ A PROPOUŠTĚNÍ DĚTÍ A/ VYMEZENÍ NÁPLNĚ ČINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ PRÁVNICKÉ OSOBY, KTERÁ VYKONÁVÁ ČINNOST ZAŘÍZENÍ Děti do zařízení přijímají, tj. přebírají od předávající osoby: 1. ředitelka DD a ŠJ 2. zástupkyně ředitelky 3. sociální pracovnice 4. vychovatelé Při příjmu dítěte sociální pracovnice, popř. zástupkyně ředitelky či ředitelka zařízení nebo jiná pověřená přebírající osoba zaeviduje dítě do sociální agendy DD a ŠJ. Přebírající osoba bude od předávající osoby požadovat zejména: a) pravomocné rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy nebo předběžného opatření

7 b) rodný list, osobní list, doklad o státním občanství, občanský průkaz, cestovní doklad, vkladní knížku c) průkaz zdravotní pojišťovny, očkovací průkaz, výpis ze zdravotní dokumentace a potřebné léky, potvrzení o zdravotní způsobilosti k zařazení do kolektivu dětí d) rozhodnutí o umístění dítěte z DDÚ Bohumín e) diagnostickou zprávu (etopedickou a psychologickou zprávu) je-li dítě přebráno z DDÚ f) dokumentaci o dosavadní školní docházce g) případnou peněžní hotovost h) osobní věci dítěte Přebírající osoba provede kontrolu fyzického stavu dítěte, převezme jeho osobní věci => vyhotoví písemný seznam a založí nezbytnou povinnou dokumentaci dítěte. Do rodinných skupin děti zařazuje ředitelka DD a ŠJ v souladu s ustanovením 4 odst. 4 písm. a) zákona č. 109/2002 Sb., v souvislostí s volnou kapacitou, dosavadní skladbou dětí a osobností vychovatelů dané rodinné skupiny. Vychovatel/ka dále zabezpečí: 1. osobní hygienu dítěte (prohlídku vlasů, pokožky, koupel) a vstupní lékařskou prohlídku u smluvního dětského lékaře 2. přidělení základní výbavy (hygienické potřeby, ložní prádlo, obuv a ošacení, školní potřeby) 3. přidělení pokoje, lůžka a skříně 4. prvotní seznámení dítěte s prostředím zařízení a jeho nejbližším okolím, s jeho právy a povinnostmi, s organizací dne, domácím řádem, se základními ustanoveními vnitřního řádu s přihlédnutím k věku dítěte a poučí je o dodržování základních pravidel bezpečnosti 5. zpracuje program rozvoje osobnosti dítěte Sociální pracovnice o přijetí dítěte písemně, telefonicky nebo elektronickou poštou bezodkladně informuje příslušný diagnostický ústav (pokud dítě nebylo předáno zařízení jeho zástupcem). Nejpozději do tří pracovních dnů informuje: 1. příslušný soud 2. příslušný orgán sociálně-právní ochrany (pokud nebylo dítě předáno zařízení zástupcem tohoto orgánu) 3. osoby odpovědné za výchovu 4. zdravotní pojišťovnu 5. kontaktní místo státní sociální podpory 6. školu 7. ČSSZ Dále má povinnost: o informovat instituce (OS, OSPOD, ZP, KM SSP, ČSSZ, rodiče, školu) o nahlásit stav DDÚ Bohumín o zavést do EVISU, zavést do PC (projít Interní) o napsat do archivační knihy o vytvořit spis dítěte o zavést k seznamu variabilních symbolů o vytisknout kartu pro účtování o přidat k Seznamu dětí a Školnímu seznamu o přidat k seznamu pasů, rejstříku VK a stavebního spoření o zanést do školní matriky DD a ŠJ

8 B/ SPOLUPRÁCE S PŘÍSLUŠNÝMI ORGÁNY A DALŠÍMI SUBJEKTY Dětský domov úzce spolupracuje s: mateřskými školami, základními i středními školami, odbornými učilišti se školami s pedagogickým a sociálním zaměřením, jejímž studentům umožňuje odborné stáže Domem dětí a mládeže Havířov Dětským diagnostickým ústavem Bohumín, Diagnostickým ústavem Ostrava Kunčičky pedagogicko-psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče Krajským úřadem Moravskoslezského kraje Magistrátem města Havířov Státním zastupitelstvím, se soudy, OSPOD Probační a mediační službou Policií ČR, Městskou policií v Havířově MŠMT úřadem práce, obecními úřady zainteresovaných měst ČSSZ, zdravotnickými aj. zařízeními Pro všestranný rozvoj dětí je nutný kontakt s širší veřejností. Proto jsou pro naše děti organizovány sportovní a kulturní akce. Děti se zúčastňují i akcí pořádaných městem, jinými školami aj. zařízeními regionu. Dětem jsou umožňovány brigády, dobrovolná pomoc starým a jinak potřebným občanům. Brigád se zúčastňují děti bez kázeňských problémů. C/ ZAJIŠŤOVÁNÍ POMOCI PŘI PROPUŠTĚNÍ ZE ZAŘÍZENÍ Ředitelka DD a ŠJ ukončí pobyt dítěte v zařízení v souladu s ustanovením zákon č. 383/2006 Sb. 24 odst. 6 písm. a), b), c), d) a e) a) jestliže soud zrušil ústavní výchovu: b) dosáhne-li zletilosti, pokud v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání c) dosáhne-li věku 19 let, byla-li mu prodloužena ústavní výchova, pokud v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání d) jestliže rozhodnutí soudu o osvojení nebo o svěření dítěte do pěstounské péče nabylo právní moci e) po uplynutí 3 měsíců od vykonatelnosti předběžného opatření u dítěte, nebyla-li před uplynutím této doby prodloužena platnost předběžného opatření nebo zahájeno řízení ve věci samé Vychovatel/ka: a) zabezpečí vyrovnání vzájemných pohledávek mezi dítětem a zařízením b) zabezpečí vybavení dítěte osobními věcmi, zůstatkovým kapesným, obuví a ošacením, které dítě v zařízení užívalo - v této souvislosti zabezpečí podpis přebírající osoby nebo samotné zletilé osoby v příslušné dokumentaci c) zaznamená odchod dítěte v osobním listu dítěte, případně 2 roky po odchodu zaznamenává nové události, jsou-li k dispozici; popřípadě s nimi konzultuje a je jim rádcem v jejich osobních aj. záležitostech Sociální pracovnice, popř. ředitel, vyřadí dítě ze sociální agendy DD a ŠJ. Předávající osoba přebírající osobě, popř. přímo zletilé osobě propouštěné z péče zařízení, předá zejména: 1. veškeré osobní doklady (rodný list, občanský průkaz, cestovní pas, listinu o státním občanství, apod.)

9 2. průkaz zdravotní pojišťovny, výpis ze zdravotní dokumentace a potřebné léky 3. dokumentaci o školní docházce 4. vkladní knížku (byla-li založena), zůstatkové kapesné 5. osobní věci dítěte či zletilé osoby Dítěti, jemuž byl ukončen pobyt v zařízení z důvodů uvedených v zákoně č. 383/2006 Sb. 24 odst. 6 písm. b) a c), se podle jeho skutečné potřeby v době propouštění a podle hledisek stanovených vnitřním řádem poskytne věcná pomoc nebo jednorázový peněžitý příspěvek v hodnotě nejvýše Kč. Předání věcné pomoci nebo jednorázového peněžitého příspěvku zajistí ředitelka DD a ŠJ, zástupkyně ředitelky, popř. sociální pracovnice, a to dle zásad stanovených vnitřním řádem zařízení. Dále se dítěti ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí poskytuje poradenská pomoc se zajištěním bydlení a práce, a dále je dítěti i po opuštění zařízení poskytována poradenská pomoc při řešení tíživých životních situací. Sociální pracovnice o propuštění dítěte nebo zletilé nezaopatřené osoby písemně, telefonicky nebo elektronickou poštou bezodkladně informuje příslušný diagnostický ústav. Nejpozději do tří pracovních dnů písemně informuje: 1. příslušný soud 2. příslušný orgán sociálně-právní ochrany 3. osoby odpovědné za výchovu (pokud samy nepřevzaly dítě v zařízení) 4. zdravotní pojišťovnu. 6. kontaktní místo státní sociální podpory 7. školu 8. ČSSZ Sociální pracovnice je povinna dále: o propuštění z péče zařízení zaznamená do centrální evidence dětí a upraví seznamy dětí vydané zařízením o osobní spis dítěte uloží v archivu zařízení o pokud osoby odpovědné za výchovu mají vůči zařízení dluh, je spis dítěte v archivu uložen teprve po vyrovnání všech pohledávek o informovat instituce (OS, OSPOD, ZP, KM SSP, ČSSZ, rodiče, školu) o nahlásit stav DDÚ Bohumín o vyřadit z EVISU, zapsat do složky odchody o zařadit v PC (projít Interní) o vypsat formulář Oznámení o nadcházejícím propuštění o odepsat z archivační knihy o dopsat na archivační list o vytvořit a založit do archivační složky o vymazat ze seznamu variabilních symbolů o vymazat ze Seznamu dětí a Školního seznamu o vymazat ze seznamu pasů, z rejstříku VK a stavebního spoření o zaznamenat odchod do školní matriky Způsob pomoci zletilým osobám v době propouštění a po propuštění ze zařízení Před odchodem ze zařízení je dítěti či zletilé osobě: sociální pracovnicí, zástupkyní ředitelky, popř. ředitelkou zařízení zprostředkováno jednání s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany sociální pracovnicí, zástupkyní ředitelky, popř. ředitelkou zařízení ve spolupráci s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany poskytnuta poradenská pomoc spojená se zajištěním bydlení a práce

10 sociální pracovnicí, zástupkyní ředitelky, popř. ředitelkou zařízení poskytnuta poradenská pomoc spojená s přehledem kontaktů na příslušné orgány státní správy, samosprávy a instituce sociální pracovnicí, zástupkyní ředitelky, popř. ředitelkou zařízení poskytnuto sociálně právní poradenství sociální pracovnice, zástupkyně ředitelky, popř. ředitelka zařízení se snaží zajistit zletilým dětem mimořádné přidělení bytu od Magistrátu města nebo Městského úřadu, v případě neúspěšného vyřízení žádosti se pokusit zajistit ubytování v Domě na půli cesty aj. poskytována zejména vychovateli pravidelná výchovně-poradenská činnost týkající se jejich osamostatnění Po odchodu ze zařízení je zletilé osobě po dobu dvou let: poskytována sociální pracovnicí, zástupkyní ředitelky, ředitelkou DD a ŠJ, popř. vychovateli zejména poradenská pomoc při řešení tíživých životních situací Setrvání zletilých nezaopatřených osob v zařízení Dítě může v zařízení setrvat i po dovršení osmnáctého roku svého věku: a) pokud mu soud prodlouží ústavní výchovu do devatenácti let b) pokud o to ještě před dosažením zletilosti písemně požádá, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi zařízením a ním jako zletilou nezaopatřenou osobou, která se po ukončení výkonu ústavní výchovy soustavně připravuje na budoucí povolání vzestupného charakteru; setrvat takto v zařízení lze maximálně do věku 26 let Ředitelka DD a ŠJ je povinna informovat dítě před dosažením zletilosti o možnosti podat žádost o uzavření smlouvy o prodlouženém pobytu v zařízení. Setrvá-li zletilá nezaopatřená osoba v zařízení je povinna dodržovat veškerá příslušná ustanovení vzájemné dohody 1. má všechna práva zletilého občana ČR, vzhledem k pobytu v zařízení pak může zejména: a) vypovědět smlouvu o setrvání v péči zařízení v písemné formě bez omezení b) organizovat veškerý svůj volný čas v souladu s denním režimem zařízení D/ POSTUP PŘI PŘEMÍSŤOVÁNÍ DĚTÍ DO JINÉHO ZAŘÍZENÍ Přemístit dítě do jiného dětského domova, dětského domova se školou nebo výchovného ústavu může pouze příslušný diagnostický ústav, a to na základě: a) vlastního podnětu b) žádosti dítěte c) žádosti osob odpovědných za výchovu d) žádosti orgánu sociálně - právní ochrany e) odůvodněné písemné žádosti zařízení Pokud o přemístění žádá dítě, může: samo sepsat žádost a samo ji odeslat příslušnému diagnostickému ústavu. Vychovatelé, sociální pracovnice, zástupkyně ředitelky nebo ředitelka DD a ŠJ jsou povinni sdělit dítěti adresu příslušného diagnostického ústavu. požádat o sepsání a odeslání žádosti vychovatele, sociální pracovnici, zástupkyni ředitelky nebo ředitelky, kteří jsou povinni neprodleně takto učinit Pokud o přemístění žádají osoby odpovědné za výchovu:

11 mohou svůj záměr projednat s ředitelkou DD a ŠJ, popř. sociální pracovnicí, zástupkyní ředitelky nebo vychovateli. Zmínění zaměstnanci jsou povinni osobám odpovědným za výchovu poskytnout kontakty příslušného diagnostického ústavu. ředitelka, zástupkyně ředitelky, sociální pracovnice nebo vychovatelé jsou povinni informovat osoby odpovědné za výchovu o možnosti požádat o přemístění dítěte rovněž prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany Pokud o přemístění žádá zařízení, musí k tomu dojít zejména: na základě oprávněných zájmů dítěte na základě opakovaných závažných negativních sociálně-patologických projevů v chování dítěte, které zařízení nemůže řešit v daných podmínkách dostupnými prostředky (vyhraněná agresivita, šikana, trestná činnost, vícečetné zneužívání návykových látek, opakované útěky, záškoláctví ) návrh na přemístění dítěte podávají řediteli vychovatelé nebo sociální pracovnice návrh na přemístění dítěte musí být projednán kmenovými vychovateli rodinné skupiny, sociální pracovnicí, zástupkyní ředitelky a ředitelkou, a to zpravidla na jednání pedagogické rady k návrhu na přemístění se může vyjádřit samo dítě i ostatní děti zejména v rámci společného hodnocení uvnitř rodinné skupiny nebo na společném hodnocení všech dětí DD a ŠJ, případně při jednání spolusprávy za přítomnosti ředitelky DD a ŠJ s přemístěním dítěte do jiného zařízení musí písemně souhlasit osoba odpovědná za výchovu dítěte Přemístění dítěte zabezpečují především pedagogičtí zaměstnanci, popř. sociální pracovnice. Na přemístění dítěte se adekvátně vztahují příslušná ustanovení o propouštění dětí ze zařízení (viz C). ČÁST TŘETÍ - ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ V ZAŘÍZENÍ A/ ORGANIZACE VÝCHOVNÝCH ČINNOSTÍ V rámci organizace výchovných činností mají děti vytvořeny vhodné prostorové i materiální podmínky, mají zajištěno stravování a celodenní péče je zabezpečena podobně jako v rodině. Vlastní výchovné činnosti jsou realizovány ve třech rodinných skupinách individuální i skupinovou formou, přičemž se vychází z programu rozvoje osobnosti každého dítěte, který individuálně zpracovávají vychovatelé. Program rozvoje osobnosti stanoví individuální způsoby k dosažení plánovaných cílů, zejména ke kladnému postoji k životu, vzdělání, uplatnění na trhu práce a úspěšnému vstupu do samostatného života po ukončení pobytu dítěte v zařízení. Činnost skupin se dále řídí : plánem práce na příslušný rok ročním plánem výchovně vzdělávací činnosti měsíčním plánem výchovně vzdělávací činnosti týdenními programy výchovně vzdělávací činnosti aktuální situací v zařízení a individuálními potřebami dětí

12 Součástí individuálních výchovných činností je také vedení dětí k účelnému využívaní volného času (osobního volna) v rovnováze s citlivým přístupem a v rámci možností respektováním jejich samostatného rozhodnutí ze strany pedagogických pracovníků. Součástí skupinových výchovných činností je Společné hodnocení dětí všech rodinných skupin za přítomnosti kmenových vychovatelů, zástupkyně ředitelky a ředitelky DD a ŠJ a spoluspráva. B/ ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ Děti umístěné do DD a ŠJ jsou vřazovány do systému předškolního vzdělávání (mateřské školy), základního vzdělávání a středního vzdělávání. S ohledem na individuální přístup ke každému dítěti vycházíme z několika aspektů : spádová oblast hledisko dostupnosti zejména u předškolního a základního vzdělávání individuální výchovné a vzdělávací zvláštnosti, nadání a schopnosti dítěte metodická moc při výběru studijního oboru dítětem finanční možnosti zařízení C/ ORGANIZACE ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ V rámci vedení dětí k účelnému využívání volného času zařízení vytváří pedagogičtí pracovníci všem dětem podmínky pro jejich zájmovou činnost účastí v různých dostupných formách mimoškolních aktivit. Děti se mohou účastnit zájmové činnosti v zařízení, ve školách a ve specializovaných zájmových útvarech. 1) V zařízení se mohou děti účastnit individuální i řízené zájmové činnosti pod vedením odborných pracovníků, včetně zaměstnanců na dohodu o provedení práce, v závislosti zejména na čase stanoveném v organizaci dne, týdenním programu RS, dodržení bezpečnostních pravidel, materiálních a prostorových podmínkách a na odbornosti vedoucího útvaru. a) v rámci individuální zájmové činnosti mohou děti provozovat zejména: stolní a jiné hry včetně her na PC, výtvarnou nebo pracovní činnost s materiálem (textilie, papír, dřevo, ), četbu, poslech a sledování audiovizuální techniky, dostupné sportovní činnosti v budově a na zahradě zařízení včetně tanečních aktivit, hru na hudební nástroje apod. vychovatelé v těchto případech půjčují dětem na požádání potřebný materiál a průběžně dohlížejí na bezpečnost dětí a správnou manipulaci o této i nahodilé formě činnosti si děti rozhodují samy b) v rámci řízené zájmové činnosti mohou děti pod odborným vedením provozovat zejména: práci na PC, výtvarnou činnost, hudební činnost, sportovní činnost (plavání, jízda na kole, bruslení, bowling, squash, turistika ), taneční aktivity, výuku cizích jazyků apod. tato řízená činnost podléhá časovému plánu a týdennímu programu zájmové činnosti odborní pracovníci řídící tuto činnost ji zabezpečují potřebným materiálem a dohlížejí na bezpečnost dětí 2) Ve školách se děti mohou účastnit nabízené zájmové činnosti po projednání s vychovateli své rodinné skupiny. Vychovatelé: o projednají se školou na základě zájmu dítěte jeho účast v nabízeném zájmovém útvaru o projednají se školou případné materiální zabezpečení dítěte včetně případné úhrady nákladů o projednají se školou všechny další podmínky, např. sledování docházky a omluvy nepřítomnosti

13 o informují o účasti dětí v zájmových útvarech zástupkyni ředitelky a ředitelku zařízení 3) Ve specializovaných zájmových útvarech se mohou děti účastnit zájmové činnosti na základě svého zájmu a projednání s vychovateli své rodinné skupiny. Vychovatelé: o budou dětem při výběru zájmových útvarů nápomocni; výběr zájmových útvarů realizují zpravidla počátkem školního roku a v pololetí (s výjimkou nově příchozích dětí do zařízení) o ověří, zda zájmový útvar vlastní příslušnou akreditaci pro svou činnost o osobním kontaktem s vedoucím zájmového útvaru zjistí všechny podmínky účasti dítěte v útvaru a domluví způsob vzájemné komunikace, zejména z důvodu přehledu o účasti dítěte v útvaru o zabezpečí úhradu nákladů za účast v zájmovém útvaru pokud si děti dle svého zájmu samy zvolí příslušný zájmový útvar, je pro ně účast v tomto útvaru po dobu, na níž se vztahuje úhrada nákladů, závazná D/ SYSTÉM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Systémem prevence sociálně patologických jevů se podrobně zabývá Minimální preventivní program zařízení. Osoby pověřené realizací prevence v této oblasti jsou: ředitelka, zástupkyně ředitelky, sociální pracovnice, vychovatelé, zejména však metodik prevence, který v rámci zpracovaného plánu realizuje besedy, přednášky, komponované pořady, víkendové pobyty a prázdninové rekreace, volnočasové aktivity i další akce zaměřené na tuto oblast, ale soustředí se také na individuální přístup a pomoc těm dětem, které to aktuálně potřebují. Metodik prevence rovněž poskytuje konzultace a odbornou poradenskou pomoc pedagogickým pracovníkům ve vztahu k dětem. Všichni uvedení pracovníci se během činností s dětmi v rámci systému prevence sociálně patologických jevů zaměřují na vzdělávací činnost, sledování a rozbor s následnými možnými opatřeními zejména v oblasti pravidelného kouření cigaret, zneužívání marihuany, alkoholu a jiných drog, záškoláctví, hrubého chování, agresivity a šikanování. V rámci realizace forem MPP lze využívat i externí spolupráce s: a) dorostovým lékařem (průběžná péče, přednášky, besedy) b) Městskou policií (náhodný dozor, vzájemná informovanost, ukázky, besedy) c) Policií ČR (oznámení a následná šetření, přednášky, besedy) d) orgány sociálně právní ochrany dětí (spolupráce se sociálními pracovnicemi a kurátory pro mládež) e) dětským psychiatrem a klinickým psychologem (odborná vyšetření) f) osobami odpovědnými za výchovu (rodiče, prarodiče, pěstouni, odborní pracovníci sociální prevence) Postup zaměstnanců při zjištěném výskytu sociálně patologických jevů upravuje minimální preventivní program.

14 ČÁST ČTVRTÁ ORGANIZACE PÉČE O DĚTI V ZAŘÍZENÍ A/ ZAŘAZENÍ DĚTÍ DO RODINNÝCH SKUPIN Do rodinných skupin děti zařazuje ředitelka DD a ŠJ v souladu s ustanovením 4 odst. 4 písm. a) zákona č. 109/2002 Sb., v souvislostí s volnou kapacitou, dosavadní skladbou dětí dané rodinné skupiny. B/ UBYTOVÁNÍ DĚTÍ Děti jsou ubytovány v pokojích zejména v závislosti na zařazení do rodinné skupiny, příbuzenském vztahu, pohlaví, věku a specifických psychických a somatických podmínkách jejich dalšího rozvoje. Hygienické podmínky ubytování dětí se řídí příslušným předpisem. Za vybavení a údržbu pokojů odpovídají příslušní vychovatelé (veškeré zjištěné škody a závady neprodleně ohlašují a kontrolují jejich odstranění; odpovídají rovněž za uložení a aktualizaci inventárních seznamů). Součástí ubytování dětí jsou i další prostory o pro každou rodinnou skupinu dvě koupelny s WC zvlášť pro dívky a pro chlapce o obývací pokoje s kuchyňským a jídelním koutem o prádelny o pracovny o společný velký obývák pro všechny rodinné skupiny C/ MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Za veškeré potřebné materiální zabezpečení a vybavení dětí odpovídají vychovatelé, kteří je pořizují z měsíčních peněžních záloh, které jim poskytnutuje pokladní DD a ŠJ. K materiálnímu vybavení dětí patří zejména: a) hygienické potřeby (zubní kartáčky, kalíšky, zubní pasty, šampony, hřebínky apod.) a kosmetické přípravky starší děti si další hygienické potřeby mohou nakupovat samy (čistící pleťové vody, apod.) běžná kosmetika je pořizována průběžně nadstandardní kosmetika může být součástí osobních darů b) obuv, prádlo, ošacení a jeho součástí za nákup, evidenci, vyřazení obuvi, prádla, ošacení a jeho součástí odpovídají vychovatelé; za opravy ošacení odpovídají především pečovatelé vychovatelé nákupy realizují zejména podle skutečných potřeb dětí, ročního období, aktuálních cen a daného rozpočtu na kalendářní rok děti jsou dle možností nákupům přítomny, starší děti si dle individuálního uvážení mohou zmíněný sortiment nakupovat samy vychovatelé vedou děti k aktivní péči o obuv, prádlo, ošacení a jeho součásti o stavu obuvi, prádla, ošacení a jeho součástí vedou vychovatelé operativní evidenci v případě ztráty nebo neodstranitelného poškození vychovatelé informují vedení DD a ŠJ a zabezpečí vyřazení věcí dle pravidel stanovených zřizovatelem

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 25/2392, 750 02 Přerov Č. j. 1358/2009/Řed VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ Platný s účinností od 1. ledna 2010 Mgr. Jan Pavlas DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ ředitel

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 25/2392, 750 02 Přerov Č. j. 2/2014/Řed VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ Platný s účinností od 1. ledna 2014 Mgr. Jan Pavlas ředitel O B S A H 1. Charakteristika

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Vnitřní řád v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb. v platném znění a vyhl. č. 438/2006 Sb., vč. přílohy a dle zák.č.333/2012

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Těrlicko

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Těrlicko Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Těrlicko V N I T Ř N Í Ř Á D Obsah: Úvod 3 1 Charakteristika a struktura zařízení 3 1.1 Název, sídlo, telefonní číslo,číslo faxu, elektronická adresa

Více

- 1 - Pro plynulé zajištění organizace a funkce dětského domova v Mariánských Lázních. vydává

- 1 - Pro plynulé zajištění organizace a funkce dětského domova v Mariánských Lázních. vydává - 1 - Pro plynulé zajištění organizace a funkce dětského domova v Mariánských Lázních vydává ředitelka Dětského domova v Mariánských Lázních v souladu se Zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové

Více

Husova 623, 534 11 Holice

Husova 623, 534 11 Holice DĚTSKÝ DOMOV HOLICE Husova 623, 534 11 Holice VNITŘNÍ ŘÁD Platnost od 1. 3. 2013 1 Vnitřní řád je vydaný na základě Zákona č. 109/2002 Sb. Čl. 1. Charakteristika zařízení Dětský domov Holice, Husova 623,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, 411 15 Třebívlice

VNITŘNÍ ŘÁD Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, 411 15 Třebívlice VNITŘNÍ ŘÁD Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, 411 15 Třebívlice VNITŘNÍ ŘÁD 1 Charakteristika a struktura zařízení 1.1 Dětský

Více

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 se sídlem Sokolská 362, 675 55 Hrotovice, příspěvková organizace Kraje Vysočina Směrnice č. 02 VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: Sp.zn. Skartační znak DDHr/005/2015 DDHr/029/2015/28

Více

ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002

ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Parlament

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz V N I T Ř N Í Ř Á D Vypracoval: PaedDr. Karel

Více

Vnitřní řád v souladu se Zákonem 109/2002 Sb. a Vyhl. 438/2006 Sb. vč. přílohy

Vnitřní řád v souladu se Zákonem 109/2002 Sb. a Vyhl. 438/2006 Sb. vč. přílohy Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a Č.j. DDOL 910/2013 Vnitřní řád v souladu se Zákonem 109/2002 Sb. a Vyhl. 438/2006 Sb. vč. přílohy účinnost od 1.1.2014 V Olomouci 27.12.2013

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Lazy 3695 VNITŘNÍ ŘÁD DD

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Lazy 3695 VNITŘNÍ ŘÁD DD Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Lazy 3695 VNITŘNÍ ŘÁD DD 1 OBSAH strana 1. Charakteristika a struktura zařízení 3 2. Postup při přijímání, přemísťování a propouštění

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace. ředitel: Mgr.

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace. ředitel: Mgr. platný od 31.12.2013 ředitel: Mgr.Tomáš Široký Obsah: 1. Charakteristika a struktura zařízení... 4 1.1. Název zařízení, adresa, kontakt... 4 1.2. Součásti zařízení a jejich organizační členění... 4 1.3.

Více

Dětský domov Základní škola a Školní jídelna Žíchovec

Dětský domov Základní škola a Školní jídelna Žíchovec Dětský domov Základní škola a Školní jídelna Žíchovec V N I T Ř N Í Ř Á D upraven k 1. 10. 2014 Zpracovali : Mgr. Josef Peiker ředitel Dětského domova, Základní školy a Školní jídelny Žíchovec Tereza Mojdlová,

Více

1.1. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, 411 15 Třebívlice

1.1. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, 411 15 Třebívlice Vnitřní řád 1. Charakteristika a struktura zařízení 1.1. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, 411 15 Třebívlice Telefon: +420 416594219, +420 41659492

Více

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň Chodské náměstí 131 VNITŘNÍ ŘÁD

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň Chodské náměstí 131 VNITŘNÍ ŘÁD Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň Chodské náměstí 131 VNITŘNÍ ŘÁD Mgr. Jan Vojta Ředitel VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Hostouň Plzeňský kraj V Hostouni

Více

Zákon č. 109/2002 Sb.

Zákon č. 109/2002 Sb. Zákon č. 109/2002 Sb. ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů ve

Více

109/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 5. února 2002

109/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 5. února 2002 109/2002 Sb. ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Změna: 476/2004

Více

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina 16, 766 01. VNITŘNÍ ŘÁD pro dětský domov

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina 16, 766 01. VNITŘNÍ ŘÁD pro dětský domov Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina 16, 766 01 VNITŘNÍ ŘÁD pro dětský domov Leden 2014 1 1. Charakteristika a struktura zařízení Název, kontakty: Součásti zařízení:

Více

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 tel.: 543420751, fax.: 543 213 543, email: ddu@ddubrno.cz VNITŘNÍ ŘÁD O b s a h: 1. Charakteristika

Více

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda Kontrolu dodržování předpisu provádí: Ředitel dětského domova, vedoucí zaměstnanci

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Krnsko, Horní Krnsko 180 V N I T Ř N Í Ř Á D

Dětský domov a Školní jídelna, Krnsko, Horní Krnsko 180 V N I T Ř N Í Ř Á D Dětský domov a Školní jídelna, Krnsko, Horní Krnsko 180 V N I T Ř N Í Ř Á D Obsah: Čl. 1. Charakteristika a struktura školského zařízení Čl. 2. Postup při příjímání, přemísťování a propouštění dětí a další

Více

Dětský domov, Nepomuk Nepomuk 278 335 01 Nepomuk VNITŘNÍ ŘÁD. Den účinnosti od 1.12. 2008. Mgr. Věra Nováková ředitelka DD Nepomuk

Dětský domov, Nepomuk Nepomuk 278 335 01 Nepomuk VNITŘNÍ ŘÁD. Den účinnosti od 1.12. 2008. Mgr. Věra Nováková ředitelka DD Nepomuk Dětský domov, Nepomuk Nepomuk 278 335 01 Nepomuk VNITŘNÍ ŘÁD Den účinnosti od 1.12. 2008 Mgr. Věra Nováková ředitelka DD Nepomuk 1 1. Charakteristika a struktura zařízení a) Název : Dětský domov, Nepomuk

Více

Vnitřní řád Dětský domov a Školní jídelna, Sazená 39

Vnitřní řád Dětský domov a Školní jídelna, Sazená 39 Vnitřní řád Dětský domov a Školní jídelna, Sazená 39 Článek I. CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA DOMOVA 1. Název, adresa, spojení: D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, S A Z E N Á 39 273 24 Velvary,

Více

V N I T Ř N Í Ř Á D DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE. Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.

V N I T Ř N Í Ř Á D DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE. Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007. DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Na Dlouhé mezi 19, Praha 4 - Hodkovičky V N I T Ř N Í Ř Á D Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007. Obsah 1. Charakteristika a struktura

Více

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace 1 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714, e-mail.: ddlip@interdata.cz IČ: 0041074 DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Sedlec Prčice, Luční 330

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Sedlec Prčice, Luční 330 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Sedlec Prčice, Luční 330 V n i t ř n í ř á d 2014 Obsah I. Charakteristika a struktura zařízení... 5 Název právnické osoby,sídlo a telefonní číslo

Více

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (zpracovaný podle zákona č. 561/2005 Sb. v platném znění) Školní rok 2011/2012 2015/2016 Platnost od 1. 2.

Více

Dětský domov, Praha 9 Klánovice, Smržovská 77 VNITŘNÍ ŘÁD. Platný od 1.2. 2009. Vypracovala: Dana Kuchtová Josef Černý

Dětský domov, Praha 9 Klánovice, Smržovská 77 VNITŘNÍ ŘÁD. Platný od 1.2. 2009. Vypracovala: Dana Kuchtová Josef Černý Dětský domov, Praha 9 Klánovice, Smržovská 77 VNITŘNÍ ŘÁD Platný od 1.2. 2009 Vypracovala: Dana Kuchtová Josef Černý 1 Obsah: 1. Charakteristika a struktura Dětského domova - název DD, adresa a telefonní

Více