Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno!"

Transkript

1 Èíslo Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Dvakrát do roka jsou celé Václavovice v pohybu. První (a druhou) sobotu v kvìtnu a stejnì tak v listopadu probíhá akce s hrdým názvem Sbìr nebezpeèného a velkoobjemového odpadu a výkup papíru formou pojízdné sbìrny. Ve spolupráci s firmou.a.s.a. nabízí obecní úøad mo nost zbavit se ve kerého nepotøebného haraburdí, harampádí, vete e, odpadu, krámù, bebechù a ïorbù. Obec se od èasného rána zmìní v obrovské mraveni tì, kde ka dý èlen tohoto ú asného spoleèenství nìco pøevá í, pøená í, transportuje. Nezøídka i nìkolikrát. Ilustraèní fotografie dokumentují míru radosti, kterou tato akce pøiná í. Celé dopoledne je vidìt jen usmìvavé nebo dokonce rozesmáté tváøe. Tentokrát bylo naplnìno 6 kontejnerù smìsným odpadem (cca 20 t), 10 kontejnerkù papíru (cca 4,3 t), u nìho to bylo více, ne obvykle. Lze jen tì ko chápat, kde se opakovanì bere tak ohromné mno ství nepotøebných vìcí. Nové sbìrné místo Ji nìkolik týdnù lze vyu ít mo nost odlo it vyslou ilé drobné elektrospotøebièe do èerveného kontejneru naproti obecnímu úøadu u vývìsní tabule. Od èervna 2015 bude ke stejnému úèelu slou it plechová hala na køi ovatce ulic Václavovická a Zemìdìlská, tedy U Slívy. Zde je mo né odlo it objemnìj í elektroodpad a hala je obèanùm k dispozici ka dý první pracovní den v mìsíci v dobì od 15 do 17 hodin. Jak kontejner, tak stálé sbìrné místo zaji uje firma Elektrowin. Vyu ijte prosím této nabídky. Zbavíte se nepotøebných vìcí, nemusíte èekat pùl roku na onu první sobotu v kvìtnu nebo v listopadu a chráníte ivotní prostøedí. (Viz zadní strana Informátoru.) JaFo Václavovický informátor è. 5 / 2015 o 1

2 První máj svátek práce nebo lásky? Pro nìkoho svátek práce, pro jiného svátek lásky, ale pro úèastníky 29. roèníku Pochodu kolem Václavovic je první kvìtnový den pøedev ím svátkem pohybu. Za relativnì pøíznivého poèasí, kdy se pøevá ná èást republiky utápìla v de ti, se na kolním høi ti ve Václavovicích se lo témìø 800 pøíznivcù této ka doroèní akce. Poøadatelé Obec Václavovice, Klub èeských turistù v Horní Datyni a Dùm dìtí a mláde e ve Vratimovì pøipravili kromì tradièních tras novinku bìh na 15 kilometrù. Nejmen í turisté s rodinnými pøíslu níky si u ili dobrodru ství na pìtikilometrovém úseku pohádkovým lesem, milovníci tradièního pochodu zvolili oblíbenou patnáctikilometrovou trasu. Vyznavaèi cyklistiky mìli výbìr mezi 22 nebo 55 kilometry pøes území Slezské brány. Trasy nebyly znaèe- né a cyklisté se orientovali podle obdr ené mapky s popisem cesty. Nebylo v dy úplnì snadné dorazit do ètrnácté hodiny do cíle, tedy zpìt na kolní høi tì, obzvlá v pøípadì cykloturistiky. Ale v em se tento nelehký úkol podaøilo splnit díky preciznì pøipraveným materiálùm organizátorù. V cíli bylo pro znavené sportovce k dispozici obèerstvení v podobì øízkù, salátu, lango ù a gulá e, k uha ení íznì pivo, limonáda a káva. V ichni, kdo dorazili do cíle, si zaslou í pochvalu za úèast a za sportovní výkon. Jsme ji zvyklí a bereme jako samozøejmost perfektní pøípravu a práci organizátorù. Je ú asné, e trasy nejsou ka dý rok stejné, nový roèník není kopií loòského a poøadatelé vìnují pøípravì akce mnoho energie a èasu, pøicházejí s novými Vá ení václavoviètí obèané, nápady. Patøí jim za to veliký dík. e jejich práce není marná, dokazuje nezvykle vysoký poèet úèastníkù nejen z Václavovic, ale také z okolí, pøedev ím z Vratimova a enova. V leto ním roce k nám dokonce pøijel autobus s mladými vozíèkáøi z Opavy! A tak, prosím, vydr te, v dy pøí tí rok bude tato skvìlá akce slavit u tøicáté narozeniny! JaFo rádi bychom dali na emu a pøedev ím va emu Informátoru novou tváø. Chtìli bychom jeho stránky zaplnit èlánky a zpravodajstvím o v em, co se v obci dìje, rozhovory se zajímavými lidmi, ale i va imi pøíspìvky. Informátor je vydáván pro vás, a tak byste se mìli na ka dé nové èíslo tì it a najít v nìm alespoò nìco, co vás zaujme. Nejsme schopni postihnout v dy v echny zajímavosti, a tak se staòte spolutvùrci èasopisu a napi te, prosím, va e pøedstavy, nápady, ale také kritické pøipomínky a vhoïte je do edé schránky na budovì obecního úøadu. Dìkujeme za spolupráci a tì íme se na va e názory redakèní rada Informátoru. 2 o Václavovický informátor è. 5 / 2015

3 Sbor dobrovolných hasièù Václavovice V pátek 30. dubna 2015 v dopoledních hodinách pøipravil náš sbor pro místní mateøskou a základní školu Den Zemì s hasièi. Akce se koná pravidelnì každý rok koncem dubna a vždy pøipravíme pro dìti zajímavý program. Vyzkouší si všechny dovednosti malých i velkých hasièù, jako napø. vázání uzlù, zdravovìda, hod na cíl, spoj a rozpoj hadic, orientace mapy, znalost topografických znaèek, správné využití hasebních prostøedkù. Ale nejoblíbenìjší je vždy zásah ruèní støíkaèkou (džberovkou), ani v letošním roce tomu nebylo jinak a díky krásnému poèasí jsme opìt mohli dìtem tuto disciplínu dopøát. Dìti jsou za svou snahu vždy odmìnìny, a to nejen dobrým pocitem, že se nìco nového nauèily, ale také malièkostí, kterou si odnesou na památku. Jsme velmi rádi, že jsme v letošním roce mohli na Dni Zemì pøivítat také èleny Klubu veteránù rýdek-místek, kteøí nám pøijeli ukázat své plechové miláèky a další historickou techniku, kterou byly napøíklad historické zbranì (samozøejmì neschopné støelby), dobové telekomunikaèní stanice a jiné. Za zprostøedkování pøítomnosti historické techniky bychom chtìli velmi podìkovat p. Jaromíru Jiøíèkovi. I v letošním roce nás pøijeli podpoøit èlenové Hasièského záchranného sboru Ostrava- ifejdy. Dìti si mohly vyzkoušet, a takøíkajíc doslova prolézt jak hasièská, tak historická vozidla a bohatì této možnosti využily. Odcházející dìti i uèitelé vypadali velmi spokojenì, a to je pro nás vždy velikou radostí. Jsme velmi rádi, že na akci vidíme také spoluobèany s dìtmi, které do místní školky ještì nechodí, nebo seniory, kteøí se pøijdou podívat na zajímavé ukázky. Další zajímavostí v tomto dni bylo Stavìní máje, které už se u hasièárny také stalo tradicí. Pøípravì této akce vìnujeme velkou peèlivost a úsilí a jsme vždy velmi rádi, když mezi známými vidíme i tváøe neznámé, nové spoluobèany, kteøí se pøijdou podívat a seznámit. Každým rokem se vás pøi této pøíležitosti sejde více, a to je dobøe, protože si zakládáme na stavìní bez pomoci techniky. Bylo skvìlé, kolik mužù pøi stavìní pomáhalo, a vidìt tu jednotu a soustøedìnou snahu postavit obrovský kmen a upevnit jej tak, aby pøipomínal pøíchod jara je krásný zážitek. Dùležitou souèástí je pro nás také upálení Morany, vždy máme pøipravenou èarodìjnici hodnou Kolektiv mladých hasièù se schází u hasièské zbrojnice každý pátek od do hodin. Vítány jsou dìti od 6 do 15 let. Bližší informace poskytne vedoucí kolektivu MH Ing. Jan Hrazdílek na tel obdivu a zatím pokaždé jsme ji úspìšnì spálili. Veèer nám také již tradiènì zpøíjemnilo Duo Gama, které nás dobøe bavilo, a na které se tì šíme i pøi Kácení máje 29. kvìtna 2015 od hod.. Doufáme, že se nám i nadále bude poøádání tìchto a dalších akcí daøit a všechny vás pøi tìchto pøíležitostech rádi uvidíme. Václavoviètí Hasièi Václavovický informátor è. 5 / 2015 o 3

4 Veèerka u ilù ul. Kop ovo otevírá letní sezónu 200 m od toèny autobusu, otevøeno na zazvonìní dennì od hod. do hod. Nabízíme základní potraviny a drogerii Nález náu nice Pronájmu byt 3+1 v rodinném domku na ul. Václavovická ve Václavovicích od Tel. è o Václavovický informátor è. 5 / 2015 Pøed mìsícem byla nalezena náu nice na ulici K Dìdinì pøed RD p. Èervenky. Bli í informace na OÚ Václavovice, tel. è

5 Výroèí ukonèení druhé svìtové války Dva svìtové váleèné konflikty vytepaly do lidských dìjin ètyøi významné letopoèty. V loòském roce jsme si pøipomnìli sto let od rozpoutání první svìtové války, v tìchto dnech slavíme sedmdesáté výroèí ukonèení druhého váleèného bìsnìní. Ji v roce 1948 byl ve Václavovicích odhalen pomník padlým v obou svìtových válkách. Byl vytvoøen z tøímetrákového bludného balvanu, nalezeného na pozemku Jana Slívy (è. p. 147). Autorem pamìtní desky je ostravský architekt Vávra. Pomník je umístìn mezi základní kolou a høi tìm. Zde se v pondìlí 4. kvìtna, tedy pøesnì na den sedmdesát let od osvobození Václavovic, se li zástupci obce a obèanských sdru ení, aby si pøipomnìli významné výroèí historic- ké události. Kvìtiny k pomníèku padlých polo ila starostka Magda Pustková, Helena Matochová za Klub dùchodcù, Nadì da Sládková za Èeský svaz zahrádkáøù a Petr Nytra za Sbor dobrovolných hasièù. Magda Pustková pøipomnìla v krátkosti historické události a ve svém projevu se obracela zejména k pøítomným dìtem, které se pietního aktu zúèastnily s paní øeditelkou Alicí Mildorfovou a nìkterými uèiteli. A to zní jakkoliv frázovitì, je nevyvratitelným faktem, e anci hýbat dìjinami budou mít za pár let právì tyto dìti. JaFo SRNÈÍ HODY myslivecká chata Václavovice, Ve Forotì 464 zaèátek ve 14 hodin vstupné 30 Kè hudba Golasovský myslivecká kuchynì pøírodní biftek ze zvìøiny, brambory, obloha srnèí na smetanì, knedlík divoèák, knedlík, zelí myslivecký gulá domácí klobásy, chléb hra o srnce støelnice, ipky kolo tìstí, ku elky hop-trop laserová støelnice dìtský koutek Výroba a montá døevìných pergol, gará í, plotù, pøístøe kù, vèetnì základu a patek V e podle pøání zákazníka. Døevo je hoblované, frézované, jsou v nìm èepy. Nabízím i zednické práce tel , , Václavovický informátor è. 5 / 2015 o 5

6 Periodický tisk Obecního úøadu Václavovice vychází dle potøeby Obecního úøadu Václavovice, pod registraèním èíslem FM t 27. Redakèní rada: starosta Ing. Magda Pustková, místostarosta Pavel Tvardek, Iva Lisíková, Nadì da Baèová. Roz iøuje Èeská po ta, poboèka Václavovice. Inzerci pøijímá OÚ Václavovice, také Tisk: 6 o Václavovický informátor è. 5technická / 2015 Tiskárna HAROK, enov. Grafická úprava, redakce a sazba z dodaných textù VMCG, Vanìèek Milo Computer Graphics

Sociální práce a poradenství pro obèany

Sociální práce a poradenství pro obèany Èíslo 2 13. 4. 2012 Sociální práce a poradenství pro obèany Od ledna 2012 byly pøevedeny na Úøad práce ÈR krajskou poboèku v Ostravì kompetence v oblasti výplaty sociálních dávek (napø. pøíspìvek na živobytí,

Více

kolství Ze starých èasù

kolství Ze starých èasù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Pomalu opìt pøichází èas bájeèných letních dnù, a pro ty de tivé vám, milí ètenáøi, nabízíme odpoèinek tøeba u na eho

Více

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert Uvnitø najdete u MìÚ informuje Vánoce jsou jedny z nejkrásnìj ích svátkù v roce. Nejdùle itìj ím dnem vánoèní doby je Bo í hod vánoèní 25. prosince. Oslava narození bo ského dítìte jako pøíchodu Vykupitele

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Milí ètenáøi na eho Obì níku, vítáme vás v mìsíci bøeznu a pøiná íme vám dal í z na ich pravidelných úvodníkù,

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Rok 2015 se pøehoupl do své druhé poloviny, v na ich krajích vládne léto a v ichni doufáme, e uká e svou

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì enovem, aneb kudy na procházku První z letních mìsícù èerven, posel doby dovolených, léta, slunce a radosti, pøímo vybízí k procházkám provonìnou

Více

Upozornìní obecního úøadu. Oèkování psù

Upozornìní obecního úøadu. Oèkování psù Èíslo 3 17. 4. 2013 Upozornìní obecního úøadu Od 1. 4. 2013 jsou sváženy jen sbìrné nádoby oznaèené modrou nálepkou na r. 2013, je proto nutné zaplatit poplatek a vyzvednout nálepku na Obecním úøadì ve

Více

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Èerven 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 4 Život ve mìstì 5 Školství 9 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj plavky... zrovna tato slova známé písnièky mì napadají

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

50 let základní koly enov

50 let základní koly enov Uvnitø najdete u MìÚ informuje V nedìli dne 2. záøí roku 1962 byla slavnostnì pøedána k u ívání novostavba základní devítileté koly v enovì. Padesát let v lidském ivotì je dosti výrazným mezníkem, pojïme

Více

Vážení spoluobèané, Èíslo 2 2. 4. 2010. mìsícù po skonèení dìdického øízení a daò za rok 2010 souèasnì zaplatit.

Vážení spoluobèané, Èíslo 2 2. 4. 2010. mìsícù po skonèení dìdického øízení a daò za rok 2010 souèasnì zaplatit. Èíslo 2 2. 4. 2010 Pro všechny, kteøí mají na území obce Václavovice nemovitosti, pøinášíme informaci, jak postupovat v prùbìhu roku 2010, a co vás èeká v roce 2011. Výše danì z nemovitostí byla pro rok

Více

kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek.

kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek. Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Nad moøem tmavých jehliènatých lesù malebnì prostoupených svì í svìtlou zelení velikých skupin listnatých stromù, vypíná

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Kvìten 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 9 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Nemyslím si, e by vùbec Karla Hynka Máchu mohlo pøi psaní jeho nejslavnìj í básnì

Více

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVII / 104 l ZDARMA 3 / 2008 http://www.michalkovice.cz J sou urèitá data v historickém kalendáøi, která mo ná s postupujícím èasem není nutno pompéznì oslavovat, ale spí

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Záøí 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 10 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Letní doba dovolených a bezstarostných prázdnin nám v em jistì pøinesla nepøeberné

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio davedesign - SL zpravodaj str 1., 16. Sucholazecká hasièárna dostala nový kabát v podobì fasády, plastová okna a byly provedeny drobné stavební úpravy v interiéru. Hrstka tìch, kteøí mìli èas a chu, se

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Rok nám pomalu utekl, jak voda v øece a v ichni se pomalu chystáme na pøíchod roku nového a pøemý líme,

Více

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ číslo 11 - listopad 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Novomanželská fotografie z archivu manželů Hoďánkových. Reprodukce: Jan Pirgl, www. janpirgl. net. rozhovor ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

Více

15 let mìsta enova Leto ní rok 2013 je pro ná enov vlastnì rokem jubilejním. Název na eho úvodníku vám, milí

15 let mìsta enova Leto ní rok 2013 je pro ná enov vlastnì rokem jubilejním. Název na eho úvodníku vám, milí Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport 15 let mìsta enova Leto ní rok 2013 je pro ná enov vlastnì rokem jubilejním. Název na eho úvodníku vám, milí ètenáøi, nejspí e napovìdìl,

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

Vratimovské noviny. umístily na krásném 3.místì. Všichni si. VOLBY DO PS PARLAMENTU ÈR - konané 2.- 3.6.2006

Vratimovské noviny. umístily na krásném 3.místì. Všichni si. VOLBY DO PS PARLAMENTU ÈR - konané 2.- 3.6.2006 výtisk vychází 1.7.2006 / 7-8 ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MÌSTA VRATIMOVA Rada mìsta Vratimova zasedala 13.6. 2006 a projednávala : zprávu o èinnosti regionu Slezská brána zprávu o èinnosti Sdruení

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Na apríla, ve støedu

Více

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané,

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané, ÚVOD Vážení spoluobèané, dostává se vám do rukou první, zkušební èíslo Zpravodaje obce. Rádi bychom Vás prostøednictvím tohoto Zpravodaje informovali o dìní v obci, o událostech, které se staly, o tom,

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více