Obecní zpravodaj 3/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecní zpravodaj 3/2014"

Transkript

1 Obecní zpravodaj 3/2014 Červen 2014 Obec Hladké Životice SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané Léto je tady v plné kráse, blíží se čas školních prázdnin a Vašich zasloužených dovolených, takže nebudu psát dlouze, ale pouze k věcem, které Vás všechny zajímají a na které netrpělivě čekáte. Rekonstrukce našeho obecního kulturního sálu je už hotová, dobíhají pouze drobné úpravy interiéru. A že jsme to vzali pořádně tzv. od podlahy, o tom se už všichni brzy přesvědčíte. Bylo potřeba nejenom vyměnit parkety v sále, ale i kompletní podloží pod celou podlahou. A to Vám někdy vylíčím, co tam ještě všechno bylo. Ale marná sláva, naši předkové dělali svou práci poctivě, když uvážíme, kdy se sál stavěl (1931). Také stropy byly v prostorách bývalého kina vyměněny za nové a zateplily se. Nebudu Vám podrobně popisovat opravy a výměny, sami ty změny uvidíte. Abychom nekazili dojem při Vaši první návštěvě rekonstruovaných prostor nějakými nástěnkami a paravány s fotkami, rozhodli jsme se, že toto srovnání necháme až na podzim, kdy budeme u příležitosti výročí založení naší obce pořádat výstavu s názvem Historie a současnost života obce Hladké Životice a tam Vás seznámíme s celou fotodokumentací přestavby 1

2 nejenom kulturního sálu, ale i. a už zase bych prozradila to, co má být překvapením. Prostě těšte se. Současně už mohu s hrdostí oznámit, že už je hotová úplně nová střecha nad sálem a že jsme to finančně prostě zvládli. Nechala jsem propočítat cenu za dočasnou opravu a nemělo to cenu nechat jen tzv. zalátat. Takže je nová a krásná červená. Kéž by se nám tak dařilo, až se bude opravovat budova obecního úřadu. Uvažovali jsme, jak provést slavnostní otevření sálu, aby se na všechny dostalo místa k sezení, aby jste se tam všichni vešli. No a jsme u toho prostě se tam všichni najednou nevejdeme a co teď? Koho pozvat hned, koho až na další akci, takže uděláme prostě Den otevřených dveří a bude to jen na Vás, kdy se přijdete podívat. Už jsem podala žádost o kolaudaci, a když vše proběhne dobře a nebudou nalezeny žádné závažné nedostatky, tak Vás prostřednictvím rozhlasu a plakátů upozorníme na ten konkrétní den. Předběžně počítáme s termínem osmého či devátého července. Taktéž Vás upozorníme na den, kdy spustíme provoz našeho venkovního fitka v areálu nového Životického parku. Spustíme provoz devíti cvičících strojů a nové hry pro děti i dospělé. Zatím nám ještě probíhají schnoucí procedury a dobíhá výsadba živých plotů a stromů. Předpokláme, že provoz zahájíme do poloviny července. Parkoviště před MŠ a ZŠ se už buduje, takže zase odstraníme dlouholetý bezpečnostní problém, který tížil nejen rodiče a učitelky, ale i projíždějící řidiče. A tak to bereme problém po problému a myslím si, že se vše pomalu ale jistě ubírá tím správným směrem. Rozloučili se nám už děti (předškoláčci) se svou školkou, velké slzavé údolí už proteklo i školou (loučení s páťáky je vždy velmi bolestné) a tak Vám, děti, přeji všem krásné prázdniny, žádné úrazy a pamatujte i na své zvířecí mazlíčky. Vám rodiče a milí spoluobčané přeji krásné a pohodové prožití letních měsíců, načerpejme všichni hodně síly a energie, budeme ji potřebovat nejenom pro své zdraví, ale i pro naše nejbližší a také pro vykonávání svého povolání. Ale pokud Vám ještě kousíček zůstane, věnujte ho i práci pro rozvoj naší pěkné obce, moc Vaše nápady i pomocnou ruku potřebujeme. Vaše starostka 2

3 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Z jednání Zastupitelstva obce Hladké Životice, konaného : a) VZALO NA VĚDOMÍ - kontrolu usnesení z minulého zasedání, zprávu o činnosti RO, zprávy kontrolního a finančního výboru, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice za rok 2013 bez výhrad b) ZO SCHVÁLILO - účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za účetní období roku celoroční hospodaření obce Hladké Životice a závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2013 bez výhrad - Rozpočtové opatření č. 3 v roce Koupi části pozemku parc.č. 87 o výměře cca 27 m²-ostatní plocha v k.ú Hladké Životice za cenu 50,- Kč/m² - Prodej části pozemku parc. č.93, o výměře cca 128 m²-ostatní plocha v k.ú Hladké Životice za cenu 80,-Kč/m²panu Aloisu Molkovi. - přijetí dotace na projekt s názvem Revitalizace zeleně v obci Hladké Životice -1. etapa do výše ,- Kč ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. - uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou, a.s., jejímž předmětem je přijetí úvěru obcí v celkové výši Kč - počet zastupitelů zastupitelstva obce Hladké Životice na voleb. období v počtu 15 členů c) ZO NESCHVÁLILO - směnu lesních pozemků mezi Obcí Hladké Životice a Lesy ČR s.p. dle znaleckých posudků. Z jednání Rady obce Hladké Životice, od dubna se Rada obce sešla třikrát, na těchto jednáních: 3

4 a) RO VZALA NA VĚDOMÍ - Znalec. posudek na cenu lesa č. 247/2014 za cenu úřední a cenu obvyklou parc.č. 1260/4. - návrh počtu zastupitelů voleb. období , a to na počet 15 členů zastupitelstva obce - účetní závěrku za rok 2013 obce Hl. Životice a Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok zamítnutí žádosti Obce Hl. Životice o příspěvek z Programu určeného ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace na akci Oprava chodníkového tělesa Oderská. - schválení žádosti Obce Hl. Životice na projekt Revitalizace zeleně v obci Hladké Životice - 1. etapa do výše ,- Kč ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, dále neschválení žádosti na projekt Dětské hřištěžádost na MMR, neschválení žádosti na projekt Oranžové hřiště - nadace ČEZ, nadace Kousek po kousku - žádost na oponu schvalovací řízení ještě neproběhlo. b) RO SCHVÁLILA - Dodatky Smluv č. 80,63,65,64,86 a 92,110, 80 o pronájmu hrobového místa mezi Obcí Hl.Životice a A. Stavačovou, S. Kopeckým, Oldřichem Michálkem, D. Čalovou, Z. Zagolovou, L. Rošlapilem. - Smlouvu č. 198 o nájmu hrobového místa mezi Obcí Hl. Životice, Karlem Hezkým - umístění provozovny SDH Hl. Životice v budově čp. 208, na ulici Hlavní v Hladkých Životicích. - vyhlásit Záměr pronájmu části parcely 1284/1 o výměře 42 m², v k.ú. Hl. Životice. - zakoupení jevištní techniky kulturního sálu obce Hl. Životice a pověřila starostku obce podpisem smlouvy. - rozpočtového opatření obce Hladké Životice č. 2 v roce další pokračující práce na dokončení projektu Životický park a pověřila starostku obce podpisem smlouvy s Ing. Karlem Černochem na zpracování dokumentace ke staveb. povolení. - zakoupení pohybové hry-sady na Discgolfový koš, jež bude umístěna na parcele 93 v k.ú. Hl. Životice - záměr odprodat část pozemku parc. č.93 v k.ú. Hladké Životice. 4

5 - záměr Obce Hl. Životice odkoupit část pozemku parc. č.93 v k.ú. Hladké Životice - Dodatek č.4/2014 Organizačního řádu obce Hladké Životice. - pronájem části pozemku parc.č. 1284/1 o výměře cca 42 m² panu Petru Kubátovi na dobu jednoho roku. - firmu Zdeňka Škrobánka, Orava a FORMDESIGN jako zhotovitele dokončovacích prací v interiéru kult. sálu Obce Hl. Životice - program zastupitelstva obce Hladké Životice, konaného dne c) VYBRALA - zhotovitele stavby Parkoviště u MŠ a ZŠ v Hladkých Životicích firmu Petr Orava - firmu STAVO Karel Černoch, která provede demolici bývalého koupaliště na parcele č. 92 v k.ú Hl. Životice. - firmu FORMDESIGN jako zhotovitele stolů a židlí do kulturního sálu Obce Hladké Životice - vybrala firmu Radek Homola jako firmu, jež provede opravu střechy kult. sálu obce Hl. Životice a zároveň pověřila technickým dozorováním Ing. Karla Černocha - firmu Hybaj z Nového Jičína jako dodavatele cvič. strojů, jež budou umístěny na parcele č. 93 v k.ú. obce Hl. Životice - firmu Dvořák, lesy, sady, zahrady s.r.o. jako firmu, jež provede výsadbu zeleně na parcele č. 93 v k.ú. obce Hl. Životice d) NESCHVÁLILA - umístění provozovny SDH Hl. Životice v budově č.p. 123, na ulici Hlavní v Hladkých Životicích. - proplacení administrativního poplatku Obce Hl. Životice ve výši 1000,-Kč SDH Hl. Životice na úhradu za návrh zapsaných údajů do živnostenského rejstříku. - žádost Českého svazu bojovníků za svobodu ve Fulneku o příspěvek na publikaci k 80. výročí osvobození ČR. - žádost Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Hl. Životice příspěvek na školu v přírodě pro děti ZŠ, ve výši ,-Kč na pokrytí nákladů na dopravu, ubytování a vstupy. 5

6 e) ZAMÍTLA - žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., Klub RADOST z Prostějova o příspěvek na ubytování a stravu pro účastníky pobytu pod názvem Mělnicko. - žádost občanky Hladkých Životic o neplacení místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. - žádost pana Pavla Vašiny o odkoupení či pronájmu části pozemku parc.č. 1023/2 o velikosti 20x40m v k.ú. Hladké Životice. e) ROZHODLA - o zakoupení promítací techniky do kult. sálu Obce Hladké Životice - o přidělení finanční částky do výše ,-Kč jako dividendy ASOMPO a.s. příspěvkové organizaci obce Hladké Životice - ZŠ a MŠ Hladké Životice. f) POVĚŘILA - pověřila Ing. Karla Černocha stavebním dozorem na stavbu Parkoviště u ZŠ a MŠ Hl. Životice. - starostku obce zakoupením elektrospotřebičů do přísálí kulturního sálu Obce Hladké Životice. Oznámení o platbě místních poplatků Upozorňujeme občany na blížící se splatnost za komunál 2014 Splatnost do 30. června 2014!! (stanovená cena pro rok 2014/osoba/500,-Kč) Upozorňujeme, že občanům s adresou trvalého pobytu Hlavní 208 (místo ohlašovny), nově vznikla od roku 2013 povinnost platby místního poplatku za komunál!!! Poplatek je možno uhradit hotově na místním Obecním úřadě v době úředních hodin, případně zaslat na účet obce č /0800. Variabilní symbol při bezhotovostní platbě Vám sdělíme na vyžádání. 6

7 Upozornění Ve dnech bude Obecní úřad uzavřen. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Obec Hladké Životice si Vás dovoluje oslovit a požádat o spolupráci při tvorbě komunitního plánování sociálních služeb na území města Fulnek, jeho spádových oblastí, obce Vrchy a Hladké Životice. Co je to Komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb? Je to plánování zajištění sociálních a dalších služeb pro osoby, které mají určité sociální problémy nebo jsou z nějakého důvodu, např. díky svému věku či zdravotnímu stavu, ohroženy sociálním vyloučením. Komunitní znamená, že do plánování se může zapojit kdokoliv, kdo má zájem. Přijďte se podělit o Vaše zkušenosti se sociálními službami v našem regionu, je potřeba znát Váš názor na to, jaké služby v našem regionu chybí, jak by bylo možné Vám ulehčit a zpříjemnit život. Jen díky Vašim zkušenostem a názorům můžeme zpracovat plán odpovídající Vašim skutečným potřebám. Jen s Vámi můžeme pracovat na zavedení nových služeb a zkvalitnění těch stávajících. V případě Vašeho zájmu se i z Vás mohou stát ti, kteří se svým přičiněním aktivně zapojí do tvorby komunitního plánu, a to buď jen nápadem, nebo přímo členstvím v pracovních skupinách. Práce v těchto skupinách je dobrovolná. V zájmu obce Hladké Životice je, aby se do těchto skupin zapojili všichni, kterým není lhostejný život občanů v našem městě, a mají chuť něco pro to udělat. V případě Vašeho zájmu se obraťte na obecní úřad v Hladkých Životicích, případně přímo na koordinátorku komunitního plánování paní Soňu Mikovou, a to osobně na Městském úřadě ve Fulneku nebo na tel

8 Hry bez vesnických hranic XVI. ročník Her bez vesnických hranic, které se konají pod záštitou MAS Regionu Poodří, se tentokrát konal v Bernarticích n. O. Hladké Životice se těchto her účastnily po čtvrté a zařadily se tak mezi 17 obcí, které se těchto her účastní již leta. Hry byly zahájeny paní starostkou Bernartic Danou Klosovou, která popřála všem účastníkům hodně zdaru při soutěžním zápolení. I přes úmorné vedro se i naše osmičlenné družstvo s vervou pustilo do disciplín, které byly, jak už to při těchto hrách bývá, vtipně vymyšlené a zažili jsme při nich spoustu legračních chvil. Ať už to bylo při disciplníně s názvem Pečení bernatských koláčů, Sokolském sletu a jiných. Umístili jsme se na 9. místě z celkového počtu 17. Odměněni jsme byli netradičními medailemi a výbornou zelňačkou. Poděkování patří všem soutěžícím i fanouškům, které neodradilo ani velké horko a přijeli nás podpořit. Martina Mikundová 8

9 MATEŘSKÁ ŠKOLA Zprávičky ze školičky.. Poslední dva měsíce školního roku bývají v naší Mateřské školce hodně rušné. Koná se spousta akcí, které bychom Vám rádi přiblížili. V květnu jsme oslavili Svátek maminek - letos výjimečně (z důvodu rekonstrukce sálu OÚ) v naší mateřské škole. Děti si připravily pásmo Večerníčkových pohádek a předvedly jej nejen svým blízkým, ale další vystoupení patřilo také žákům ZŠ a jako i v minulých letech jsme udělali radost členům Senior klubu Hladké Životice a pozvali je na Jarní besídku. 9

10 Začátkem června se skupinka starších dětí společně s paní učitelkou vypravila do Nového Jičína, kde navštívili Obvodní oddělení Policie ČR. Viděli a dozvěděli se spoutu zajímavých věcí, mohli si zblízka prohlédnou vozidla Policie a vybavení policistů. Za zprostředkování této akce děkujeme panu Tomáši Dohnalovi. V sobotu 14. června 2014 jsme s dětmi oslavili jejich svátek v areálu zahrady ZŠ a MŠ. Zahájení patřilo vystoupení pěveckého sboru Ondrášek z Nového Jičína, poté vystoupily děti z MŠ a ZŠ se svým programem. Proběhlo také tradiční pasování předškoláků na školáky. Pak již děti plnily úkoly v připravených koutech a pohádkových soutěžích. Mohly si také vyzkoušet jízdu na koni, seznámit se s hasičskou technikou, obdivovat ohňovou šou nebo noční ohňostroj. I přes krátkou přeháňku si děti svůj sváteční den užily jak se patří. 10

11 K závěru školního roku patří již tradičně Rozloučení s předškoláky, kteří v září nastoupí do ZŠ. Děti předvedly rodičům a ostatním hostům krátké vystoupení, které napovědělo, jak moc se již do školy těší. Na památku obdržely upomínkové předměty a tajemný dárek od paní starostky. Po ukončení se děti vydaly na Pohádkovou cestu za pokladem a prožily svou první (a taky poslední noc v MŠ). Bohatou fotogalerii nejen z těchto akcí naleznete na 11

12 Předškolka Předškolku v tomto školním roce navštěvovalo 16 dětí, které se postupně seznamovaly s prostředím mateřské školky, učitelkami a svými vrstevníky. To, že děti navštěvují Předškolku jim v mnohém usnadní nástup do mateřské školy, jelikož přicházejí do již známého prostředí a lépe si zvykají na režim MŠ. Předškolka bude pokračovat i v dalším školním roce. O jejím začátku budou rodiče informováni prostřednictvím webových stránek, plakátů a Zpravodaje. Děkujeme rodičům za spolupráci a podporu při realizaci různých akcí a Projektů MŠ. Přejeme všem krásné prázdniny, plné sluníčka a odpočinku. Učitelky MŠ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Co prožíváme ke konci školního roku na základní škole? Rádi bychom se s vámi podělili o zážitky z našich exkurzí a poznávacích výletů. V úterý jsme se vypravili na celodenní poznávací výlet do Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm. Pracovníci muzea připravili ve Valašské dědině pro školy velmi zajímavý program: Jak Valaši chovali včely. Ve staré chalupě nás čekal pan včelař, který vyprávěl o historii chovu včel na Valašsku. Ukázal nám spoustu pomůcek, které Valaši k získávání medu používali. Ve staré škole nás vyhlížel pan učitel. Měl pro nás připravené lupy i mikroskopy, kterými jsme pozorovali včely. Pověděl nám spoustu dalších informací o chovu včel a na cestu nás vybavil pracovními listy. V další dřevěnce nás přivítala milá paní v kroji a po chvilce povídání nám nabídla bylinkový čaj s medem a chleba s medovým máslem (medáček). V poslední dřevěnce byla pracovní dílna. Z nejedlého těsta ze žitné mouky jsme si vyklepali z dřevěné formy figurky, které po uschnutí úplně ztvrdly a v dřívějších dobách to byly hračky pro děti. V druhé místnosti jsme si vyrobili svíčku z medového plástu. Oba výrobky jsme si vezli domů. Na výletě jsme si také prohlédli krásně zdobenou Jurkovičovu rozhlednu. 12

13 V sobotu 7.6. jsme se zúčastnili vyhlašování výsledků výtvarné soutěže Pony express v Suchdole nad Odrou, kde jsme získali 1. místo v kategorii školních družin. Na čtvrtek jsme se všichni těšili. Čekaly nás Hry bez hranic v Hranicích na Moravě. Tento program připravují vojáci ve svých kasárnách. Podél cesty byla vystavena vojenská technika. Do každého vozidla jsme mohli nastoupit, vše si prohlédnout, popovídat si s vojáky. Protější stranu cesty lemovaly stany zaplněné zbraněmi, které nám ochotně přítomní vojáci předváděli. Po slavnostním zahájení se rozjel program a to bylo něco! Na travnatou plochu přistál vojenský vrtulník, ukázky své připravenosti předvedli vojáci, policisté, hasiči i záchranáři. Naši školu na hrách výborně reprezentovalo 7 členné družstvo, které pod vedením vojáka prošlo obtížnými úkoly soutěže Hranické hry bez hranic. V konkurenci 14 družstev, kde byli žáci ročníku, se naši žáci umístili na krásném sedmém místě! Děkujeme manželům Honzkovým za pozvání na tuto akci. 13

14 Další poznávací exkurzi jsme uskutečnili do Jeseníku nad Odrou. V příjemném prostředí u ZŠ jsme se seznámili se starou technikou knihtisku, s ražením mincí i se starými kronikami. Ochutnali jsme také místní kyselku. 14

15 V sobotu 14. června se v areálu školy uskutečnil Dětský den. Odpoledne zahájil pěvecký soubor Ondrášek, milé vystoupení předvedly děti z MŠ se svými učitelkami. Pestrý program ukázali také žáci ZŠ. V pěkně vyzdobeném areálu se rozběhly připravené akce pro děti kolo štěstí, výherní kouty, cesta do pohádky, malování na obličej, jízda na koních, prohlídka hasičského vozidla a stříkání na plechovky, střelba ze vzduchovky O kvalitní hudební produkci se postarali pánové Miroslav Kukol a Marek Žitník. Večer nás pobavila ohňová show a úžasný ohňostroj Den dětí ukončil. Pro všechny bylo připraveno pestré pohoštění. Celé odpoledne probíhalo v příjemné atmosféře a my děkujeme všem, kteří k tomu jakýmkoliv způsobem přispěli. Děkujeme také sponzorům: Obecní úřad pěvecký soubor Ondrášek, Válková Petra malování na obličej, IPSO Fulnek hračky do výherních koutů, SRPŠ hračky do výherních koutů, IPSO Fulnek ohňová show. Na ohňostroj přispěli: Venglářovi, Mičulka Jan, Pavlica Vlastík, Divín Adam, Ondruchová Bára, Šnajdr stavebniny. Děkujeme všem za účast, za odvedenou práci i za podporu naší škole. 15

16 června se uskutečnil školní výlet na Hádinku. V krásném prostředí v lesích u řeky Budišovky jsme relaxovali, stmelovali vztahy mezi dětmi, poznávali krajinu i život v řece. V době vydání Zpravodaje se připravujeme na prázdniny akcí konanou pod záštitou obce: Chodec a cyklista včetně zdravovědy - celodenní program Prevence rizikového chování pod vedením agentury Faust. Znalosti si pojedeme na kolech ověřit do Pustějova na Netradiční sportovní hry. Naše školní práce se nám daří díky profesionálnímu vedení sehraného kolektivu paní ředitelkou Mgr. Jitkou Poláškovou, která na škole působí 20 let. Ceníme si podpory rodičů, obce i jejich obyvatel a děkujeme za ni. Za kolektiv školy sepsala Milena Hoduláková Dětský den Díky za každý finanční, dárkový nebo fyzický kousek pomoci, kterým nám pomáháte a pomohli jste i nyní uskutečnit Dětský den Vystoupením pěvecké skupiny Ondrášek jsme nastartovali sobotní odpoledne. Následovalo vystoupení dětí MŠ a ZŠ. Den pokračoval v soutěžním a výherním duchu. Celým odpolednem nás provázeli Mirek Kukol a Marek Žitník. Ani déšť nás neodradil a Dětský den byl zakončený ohňovou show a nádherným ohňostrojem. Účast a spokojený úsměv je pro nás vždy tou největší odměnou. Loučím se a přeji všem novým rodičům výboru hodně elánu a optimismu, protože za tuto školu a úsměv dětí stojí bojovat. Krásné a bezstarostné prázdniny vám přejí členové SRPŠ a Renáta Vavrečková 16

17 ASOCIACE SPORTU PRO VŠECHNY Víkend mládeže V pátek 9.5. a v sobotu se v naší obci konal Víkend mládeže. Tohoto víkendu se účastnilo 5 obcí a to Mošnov, Rybí, Kopřivnice, Pustějov a Hl. Životice. Naši složku reprezentovalo 28 závodníků. V pátek od hod.se konal na sportovním hřišti Atletický čtyřboj. Ten se skládá z těchto disciplín - sprint, skok do dálky, hod do dálky a vytrvalostní běh. A tady jsou výsledky našich svěřenců v okresním kole. Mladší žákyně I. Mladší žáci I. 1. místo - Romana Paprskářová 584,25b. 3. místo - Jiří Bartoň 435,24b. 2. místo - Simona Divinová 466,42b. 6. místo Martin Kozar 398,38b. 3. místo - Tereza Žitníková 453,40b. 7. místo Radomír Válek 371,17b. 4. místo - Radka Matějčková 342,65b. 10. místo - David Světlík 330,13b. 13. místo - Karolína Mutinová 198,05b. 11. místo - Jakub Kysilko 289,89b. 13. místo - Viktor Vavřík 150,76b. Mladší žáci II. 2. místo - Kryštof Liďák 301,86b. 3. místo - Jakub Žitník 239,73b. Starší žákyně III. Starší žáci III. 4. místo - Veronika Kukolová 320,08b. 1. místo - Jakub Venglář 400,69b. 6. místo - Karolína Holubová 250,50b. 3. místo - Filip Žitník 389,49b. 4. místo - Tomáš Tomšů 359,11b. 6. místo - Ondra Holiš 343,92b. 7. místo Jakub Mikunda 256,91.b Starší žákyně IV. Starší žáci IV. 4. místo - Eliška Horáková 371,72b. 1. místo - Petr Svrčina 404,17b. 5. místo - Pavlína Lišková 335,18b. 2. místo David Venglář 359,52b. 6. místo - Michal Matušík 282,48b. Dorostenci 1. místo - Daniel Divin 353,81b. 2. místo - Josef Kukol 311,47b. 17

18 Také se odehrál v pátek zápas 4 družstev v týmové hře Brännball. A tady jsou výsledky. 1. místo - Hladké Životice 2. místo - Pustějov 3. místo - Mošnov 4. místo - Rybí V sobotu se konala Medvědí stezka.byla to soutěž dvoučlenných hlídek. Děti měly za úkol na stanovištích 1 10 plnit úkoly a to hod na cíl, tábornické dovednosti, vlastivěda, zdravověda, orientace v terénu, překonávání překážek, součinnost, znalost přírody, síla a poslední stanoviště postřeh. A tady jsou výsledky našich svěřenců v okresním kole. Mladší žákyně I. Mladší žáci I. 2. místo - R. Paprskářová, T. Žitníková 1. místo - J. Bartoň, S. Divinová 3. místo - R. Matějčková, K. Mutinová 3. místo - D. Světlík, M. Kozar 4 5. místo - R. Válek, V. Vavřík M. Mičulka, T. Mičulková 18

19 Mladší žáci II. 1. místo - Jakub Žitník, Kryštof Lid'ák Starší žákyně III. Starší žáci III. 4. místo - K. Holubová,V. Kvitová (Rybí ) 1. místo - O. Holiš, V. Kukolová 2. místo T. Tomšů, J. Mičulka 3. místo J. Venglář,P. Svrčina 5. místo F. Žitník, J. Mikunda Starší žáci IV. Dorostenci 1. místo - Michal Matušík, David Venglář 1. místo - Josef Kukol, Daniel Divin V sobotu se konala krajská soutěž MsKASPV družstev a jednotlivců RCSPV v atletickém čtyřboji pro rok 2014 za finanční podpory Moravskoslezského kraje - talentovaná mládež. Naši složku reprezentovali ti, co se umístili na místě z každé kategorie + náhradníci. 19

20 A tady jsou výsledky našich svěřenců v krajském kole: Mladší žákyně I. Mladší žáci I. 1. místo - R. Paprskářová 681,08b. 1. místo - J. Bartoň 711,90b. 3. místo - S. Divinová 564,96b. 7. místo - R. Válek 514,73b. 10. místo - R. Matějčková 296,99b. 12. místo - D. Světlík 411,03b. Mladší žáci II. 8. místo- Kryštof Lid'ák 452,68b. Starší žákyně III. Starší žáci III. 7. místo - Karolína Holubová 419,04b. 2. místo - Jakub Venglář 617,03b. 8. místo - Veronika Kukolová 387,08b. 6. místo - Tomáš Tomšů 537,12b. Starší žáci IV. Dorostenci 1. místo - David Matějček 824,18b. 1. místo - Josef Kukol 521,66b. 4. místo - Petr Svrčina 677,16b. V sobotu se ve Slavkově konala krajská soutěž mládeže v přírodě Medvědí stezka za finanční podpory Moravskoslezského kraje se zaměřením na talentovanou mládež. 20

21 A tady jsou výsledky našich svěřenců v krajském kole. Mladší žáci II. Starší žáci III. 7. místo - K. Lid'ák, R. Válek 3. místo - O. Holiš, V. Kukolová 4. místo -T. Tomšů, J. Mičulka Starší žáci IV. Dorostenci 3. místo - M. Matušík, D. Venglář 5. místo - J. Kukol, D. Matějček V sobotu se ve Staré Boleslavi na stadionu Emila Zátopka konalo republikové kolo družstev a jednotlivců v atletickém čtyřboji. A tady jsou výsledky našich svěřenců v republikovém kole: Mladší žákyně I. (účastnilo se 21 žákyň) Mladší žáci I. (účastnilo se 27 žáků) 10. místo - Simona Divinová 719b. 9. místo - Jiří Bartoň 774b. 20. místo - Romana Paprskářová 531b. Starší žáci III. (účastnilo se 27 žáků) Starší žáci IV. (účastnilo se 20 žáků) 13. místo - Jakub Venglář 680b. 1. místo - David Matějček 951b. 21. místo - Tomáš Tomšů 527b. Dorostenci (účastnilo se 18 dorostenců) 18. místo - Josef Kukol 534b. 21

22 se konala republiková otevřená soutěž Medvědí stezkou ve sport centrum ČASPV Doubí u Třeboně. A zde jsou výsledky našich svěřenců v republikovém kole. Starší žáci III. (účastnilo se 12 hlídek) Starší žáci IV. (účastnilo se 17 hlídek) 4. místo - Ondra Holiš, Jakub Venglář 6. místo - Michal Matušík, David Venglář SENIOR KLUB Ve středu 14. kětna 2014 pozvala Mateřská školka Hladké Životice všechny seniory na vystoupení dětí ke Dni matek. Program byl úžasný a všem se moc líbil. Děkujeme touto cestou ještě jednou jak dětem, tak všem, kteří program s dětmi připravili. V pondělí dne 9. června 2014 uspořádal Senior klub Hladké Životice smažení vaječiny. I přes velké vedro se akce zúčastnilo 25 členů. Všichni se dobře bavili a odcházeli spokojeni. 22

23 V pátek dne 12. září 2014 se uskuteční zájezd do Kroměříže. Navštívíme Květnou zahradu, zámek s podzámeckou zahradou a popřípadě vinný sklípek. Zájemci se již v současné době mohou přihlásit u p. Vodové, p. Piskořové, p. Jahnové a p. Kopecké. Piskořová R. Mini zájezd do Opavy 9.května 2014 uspořádal Senior klub o.s. zájezd do Opavy. Mini zájezd proto, že jsme vyjeli až odpoledne v 15.30h a vrátili jsme se ve 22h. Nejdříve jsme navštívili Slezské zemské muzeum, prohlídka s průvodcem trvá asi dvě hodiny. Vzhledem k tomu, že většina z nás už má nějaké pohybové potíže, volili jsme raději prohlídku individuální. A i tak jsme se zdrželi minimálně hodinu. Věřím, že všichni účastníci sdílí můj názor prohlídka muzea stojí za to! Vřele doporučujeme všem, prohlídka je vhodná i pro děti, protože vodní svět je velice krásný, spousta různých zvířat, motýlů a možnost přehrávek videozáznamů z různých oblastí je určitě zaujme. Muzeum je vzdáleno jen pět minut od žel. nádraží Opava-východ, vstupné je 50,-Kč a děti a senioři 25,-Kč. V 19h nás čekalo divadelní představení činohry Hledám děvče na woogle boogle ve Slezském divadle. Bylo to nádherné zakončení našeho mini zájezdu. Pokud se mohu vyjádřit k návštěvám divadla v příštím období, zveme Vás dne do divadla Jiřího Myrona v Ostravě, na představení činohry Do naha holé dupy. A dále do divadla Antonína Dvořáka na operu Nabuco. Pokud si chcete rezervovat vstupenky už nyní, zavolejte na tel a nebo napište na Těšíme se na shledanou! Helena Ježíšková členka Senior klubu o.s. 23

24 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Vítáme nové občánky: Šmeidlerová Bára Gratulujeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky. Své životní jubileum letos oslavili a oslaví: Červenec Horáková Emilie, Cupalová Růžena, Lapčák Jan, Pavlicová Marie, Maleňák Karel, Hynčica Vojtěch, Čalová Dagmar, Bartoň Zdeněk Srpen Žitník Vladimír, Tomšů Eliška, Onheiserová Danuše, Kadlecová Julie Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. Rozloučili jsme se: Sedlář Bohumír Upřímnou soustrast. 24

25 INZERCE Hospůdka Na Návsi Hladké Životice vás srdečně zve Teplá jídla po celý den od 59,- Kč Grilovaná uzená žebra s domácím chlebem, čerstvým zeleninovým salátem, křenem, hořčicí a pikantní omáčkou a k tomu všemu žejdlík piva zdarma STEAKOVÉ DNY Od budou v Hospůdce Na Návsi probíhat STEAKOVÉ DNY Na co se můžete těšit: 250g Vepřový steak 250g Dřevorubecký steak (S cibulí) 250g Steak pana tchoře (s tvarůžkama) 250g Vepřový bylinkový steak(s bylinkovým máslem) 250g Pepřový steak 250g Medový steak Ke steakům budeme podávat přílohu, hořčici,křen,domácí chleba Jste všichni srdečně zváni Otevírací doba Hospůdky: Pondělí Čtvrtek 11,00 22,00 Pátek 11,00 24,00 Sobota 13,00 24,00 Neděle 15,00 22,00 25

26 mob MLČOCH L. Hřbitovní 74a, Nový Jičín, Tel , NYNÍ NABÍZÍ SLEVU PRO DŮCHODCE 20% na rekonstrukci hrobu (pomníky, rámy, krycí desky) Nabízíme slušné a seriózní jednání, přijedeme za Vámi, vypracujeme Vám zdarma nezávaznou nabídku. Jsme tu pro Vás již více jak 35 let. Vydává Obecní úřad Hladké Životice dne Neprodejné. Náklad 350 výtisků. Vychází 1x za dva měsíce. Své náměty a připomínky prosím adresujte na Evidenční číslo MK ČR: E

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015 Životický portál Od 11. května do 17. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 14.4.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 14.4.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 24. zasedání

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015 Životický portál Od 18. května do 24. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Z Á P I S. z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 14.12.2015

Z Á P I S. z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 14.12.2015 Z Á P I S z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 14.12.2015 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny. Zastupitelka Jana Nejedlová od 18.10 hodin. Omluven : Robert Marek, zastupitel

Více

Obecní zpravodaj Ročník 19 Číslo 2 duben-červen 2014

Obecní zpravodaj Ročník 19 Číslo 2 duben-červen 2014 Obecní zpravodaj Ročník 19 Číslo 2 duben-červen 2014 Z jednání Rady a Zastupitelstva obce Brumovice Rada obce Projednala: -Novou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM,

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Organizační výbor HLAVNICKÉHO GULÁŠFESTU

Organizační výbor HLAVNICKÉHO GULÁŠFESTU GULÁŠFEST 2015 4. 7. 2015 proběhl už 4. ročník vaření kotlíkového guláše HLAVNICKÝ GULÁŠFEST 2015. Za krásného počasí se v Zámeckém parku sešlo více jak 350 hladových návštěvníků. Naši kuchařští mistři

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S. z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015

Z Á P I S. z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015 Z Á P I S z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Návrh návrhové komise ve složení : Dagmar Válková, Robert Schaffartzik Výsledek hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno

Návrh návrhové komise ve složení : Dagmar Válková, Robert Schaffartzik Výsledek hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bohušov, konaného dne 31. března 2015 v kanceláři starosty obce Zahájení : 18,10hodin Přítomni : G.Meissner, A.Zemánková, J.Schnaubeltová, D.Dub, M.Michalica, R.Schaffartzik,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

23. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 8.12.2013. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

23. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 8.12.2013. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 23. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 8.12.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Hátle Vítězslav Omluveni: Renata Festová, Jan Hojda, Novák

Více

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice ZÁPIS z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 2.4.2014 od 18,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014 Pondělí Polévka rýžová Špenát, brambor, vejce Úterý Polévka kmínová s vejci Vepřové maso na paprice, rýže Středa Polévka květáková Rybí filé na másle, bramborová kaše,

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

U s n e s e n í z 6. zasedání zastupitelstva obce v Hladkých Životicích konaného dne 6. března 2008

U s n e s e n í z 6. zasedání zastupitelstva obce v Hladkých Životicích konaného dne 6. března 2008 U s n e s e n í z 6. zasedání zastupitelstva obce v Hladkých Životicích konaného dne 6. března 2008 VI./1.- 3. - program zasedání ZO b e r e n a v ě d o m í - kontrolu usnesení z minulého zasedání - zpráva

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

Domanínský zpravodaj

Domanínský zpravodaj OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce...1 Informace z obecního úřadu...2 Příspěvky od občanů...3 Domanínské zajímavosti...5 Víte, že...6 Kultura...7 Co se chystá...7 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 7 9/2013 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za domovní odpad 1.2. Výstavba splaškové kanalizace 1.3. Povodeň

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Zápis ze 14 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 11. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis ze 14 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 11. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis ze 14 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 11. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Renata Štefková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice ZÁPIS z 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 2.7.2014 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno. Zápis z 12. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle

Více

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu Košetický zpravodaj číslo 58 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Na první adventní neděli 3. prosince připravujeme od 16 hodin Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před místním kostelem. Srdečně zveme

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více