Obecní zpravodaj 3/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecní zpravodaj 3/2014"

Transkript

1 Obecní zpravodaj 3/2014 Červen 2014 Obec Hladké Životice SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané Léto je tady v plné kráse, blíží se čas školních prázdnin a Vašich zasloužených dovolených, takže nebudu psát dlouze, ale pouze k věcem, které Vás všechny zajímají a na které netrpělivě čekáte. Rekonstrukce našeho obecního kulturního sálu je už hotová, dobíhají pouze drobné úpravy interiéru. A že jsme to vzali pořádně tzv. od podlahy, o tom se už všichni brzy přesvědčíte. Bylo potřeba nejenom vyměnit parkety v sále, ale i kompletní podloží pod celou podlahou. A to Vám někdy vylíčím, co tam ještě všechno bylo. Ale marná sláva, naši předkové dělali svou práci poctivě, když uvážíme, kdy se sál stavěl (1931). Také stropy byly v prostorách bývalého kina vyměněny za nové a zateplily se. Nebudu Vám podrobně popisovat opravy a výměny, sami ty změny uvidíte. Abychom nekazili dojem při Vaši první návštěvě rekonstruovaných prostor nějakými nástěnkami a paravány s fotkami, rozhodli jsme se, že toto srovnání necháme až na podzim, kdy budeme u příležitosti výročí založení naší obce pořádat výstavu s názvem Historie a současnost života obce Hladké Životice a tam Vás seznámíme s celou fotodokumentací přestavby 1

2 nejenom kulturního sálu, ale i. a už zase bych prozradila to, co má být překvapením. Prostě těšte se. Současně už mohu s hrdostí oznámit, že už je hotová úplně nová střecha nad sálem a že jsme to finančně prostě zvládli. Nechala jsem propočítat cenu za dočasnou opravu a nemělo to cenu nechat jen tzv. zalátat. Takže je nová a krásná červená. Kéž by se nám tak dařilo, až se bude opravovat budova obecního úřadu. Uvažovali jsme, jak provést slavnostní otevření sálu, aby se na všechny dostalo místa k sezení, aby jste se tam všichni vešli. No a jsme u toho prostě se tam všichni najednou nevejdeme a co teď? Koho pozvat hned, koho až na další akci, takže uděláme prostě Den otevřených dveří a bude to jen na Vás, kdy se přijdete podívat. Už jsem podala žádost o kolaudaci, a když vše proběhne dobře a nebudou nalezeny žádné závažné nedostatky, tak Vás prostřednictvím rozhlasu a plakátů upozorníme na ten konkrétní den. Předběžně počítáme s termínem osmého či devátého července. Taktéž Vás upozorníme na den, kdy spustíme provoz našeho venkovního fitka v areálu nového Životického parku. Spustíme provoz devíti cvičících strojů a nové hry pro děti i dospělé. Zatím nám ještě probíhají schnoucí procedury a dobíhá výsadba živých plotů a stromů. Předpokláme, že provoz zahájíme do poloviny července. Parkoviště před MŠ a ZŠ se už buduje, takže zase odstraníme dlouholetý bezpečnostní problém, který tížil nejen rodiče a učitelky, ale i projíždějící řidiče. A tak to bereme problém po problému a myslím si, že se vše pomalu ale jistě ubírá tím správným směrem. Rozloučili se nám už děti (předškoláčci) se svou školkou, velké slzavé údolí už proteklo i školou (loučení s páťáky je vždy velmi bolestné) a tak Vám, děti, přeji všem krásné prázdniny, žádné úrazy a pamatujte i na své zvířecí mazlíčky. Vám rodiče a milí spoluobčané přeji krásné a pohodové prožití letních měsíců, načerpejme všichni hodně síly a energie, budeme ji potřebovat nejenom pro své zdraví, ale i pro naše nejbližší a také pro vykonávání svého povolání. Ale pokud Vám ještě kousíček zůstane, věnujte ho i práci pro rozvoj naší pěkné obce, moc Vaše nápady i pomocnou ruku potřebujeme. Vaše starostka 2

3 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Z jednání Zastupitelstva obce Hladké Životice, konaného : a) VZALO NA VĚDOMÍ - kontrolu usnesení z minulého zasedání, zprávu o činnosti RO, zprávy kontrolního a finančního výboru, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice za rok 2013 bez výhrad b) ZO SCHVÁLILO - účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za účetní období roku celoroční hospodaření obce Hladké Životice a závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2013 bez výhrad - Rozpočtové opatření č. 3 v roce Koupi části pozemku parc.č. 87 o výměře cca 27 m²-ostatní plocha v k.ú Hladké Životice za cenu 50,- Kč/m² - Prodej části pozemku parc. č.93, o výměře cca 128 m²-ostatní plocha v k.ú Hladké Životice za cenu 80,-Kč/m²panu Aloisu Molkovi. - přijetí dotace na projekt s názvem Revitalizace zeleně v obci Hladké Životice -1. etapa do výše ,- Kč ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. - uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou, a.s., jejímž předmětem je přijetí úvěru obcí v celkové výši Kč - počet zastupitelů zastupitelstva obce Hladké Životice na voleb. období v počtu 15 členů c) ZO NESCHVÁLILO - směnu lesních pozemků mezi Obcí Hladké Životice a Lesy ČR s.p. dle znaleckých posudků. Z jednání Rady obce Hladké Životice, od dubna se Rada obce sešla třikrát, na těchto jednáních: 3

4 a) RO VZALA NA VĚDOMÍ - Znalec. posudek na cenu lesa č. 247/2014 za cenu úřední a cenu obvyklou parc.č. 1260/4. - návrh počtu zastupitelů voleb. období , a to na počet 15 členů zastupitelstva obce - účetní závěrku za rok 2013 obce Hl. Životice a Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok zamítnutí žádosti Obce Hl. Životice o příspěvek z Programu určeného ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace na akci Oprava chodníkového tělesa Oderská. - schválení žádosti Obce Hl. Životice na projekt Revitalizace zeleně v obci Hladké Životice - 1. etapa do výše ,- Kč ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, dále neschválení žádosti na projekt Dětské hřištěžádost na MMR, neschválení žádosti na projekt Oranžové hřiště - nadace ČEZ, nadace Kousek po kousku - žádost na oponu schvalovací řízení ještě neproběhlo. b) RO SCHVÁLILA - Dodatky Smluv č. 80,63,65,64,86 a 92,110, 80 o pronájmu hrobového místa mezi Obcí Hl.Životice a A. Stavačovou, S. Kopeckým, Oldřichem Michálkem, D. Čalovou, Z. Zagolovou, L. Rošlapilem. - Smlouvu č. 198 o nájmu hrobového místa mezi Obcí Hl. Životice, Karlem Hezkým - umístění provozovny SDH Hl. Životice v budově čp. 208, na ulici Hlavní v Hladkých Životicích. - vyhlásit Záměr pronájmu části parcely 1284/1 o výměře 42 m², v k.ú. Hl. Životice. - zakoupení jevištní techniky kulturního sálu obce Hl. Životice a pověřila starostku obce podpisem smlouvy. - rozpočtového opatření obce Hladké Životice č. 2 v roce další pokračující práce na dokončení projektu Životický park a pověřila starostku obce podpisem smlouvy s Ing. Karlem Černochem na zpracování dokumentace ke staveb. povolení. - zakoupení pohybové hry-sady na Discgolfový koš, jež bude umístěna na parcele 93 v k.ú. Hl. Životice - záměr odprodat část pozemku parc. č.93 v k.ú. Hladké Životice. 4

5 - záměr Obce Hl. Životice odkoupit část pozemku parc. č.93 v k.ú. Hladké Životice - Dodatek č.4/2014 Organizačního řádu obce Hladké Životice. - pronájem části pozemku parc.č. 1284/1 o výměře cca 42 m² panu Petru Kubátovi na dobu jednoho roku. - firmu Zdeňka Škrobánka, Orava a FORMDESIGN jako zhotovitele dokončovacích prací v interiéru kult. sálu Obce Hl. Životice - program zastupitelstva obce Hladké Životice, konaného dne c) VYBRALA - zhotovitele stavby Parkoviště u MŠ a ZŠ v Hladkých Životicích firmu Petr Orava - firmu STAVO Karel Černoch, která provede demolici bývalého koupaliště na parcele č. 92 v k.ú Hl. Životice. - firmu FORMDESIGN jako zhotovitele stolů a židlí do kulturního sálu Obce Hladké Životice - vybrala firmu Radek Homola jako firmu, jež provede opravu střechy kult. sálu obce Hl. Životice a zároveň pověřila technickým dozorováním Ing. Karla Černocha - firmu Hybaj z Nového Jičína jako dodavatele cvič. strojů, jež budou umístěny na parcele č. 93 v k.ú. obce Hl. Životice - firmu Dvořák, lesy, sady, zahrady s.r.o. jako firmu, jež provede výsadbu zeleně na parcele č. 93 v k.ú. obce Hl. Životice d) NESCHVÁLILA - umístění provozovny SDH Hl. Životice v budově č.p. 123, na ulici Hlavní v Hladkých Životicích. - proplacení administrativního poplatku Obce Hl. Životice ve výši 1000,-Kč SDH Hl. Životice na úhradu za návrh zapsaných údajů do živnostenského rejstříku. - žádost Českého svazu bojovníků za svobodu ve Fulneku o příspěvek na publikaci k 80. výročí osvobození ČR. - žádost Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Hl. Životice příspěvek na školu v přírodě pro děti ZŠ, ve výši ,-Kč na pokrytí nákladů na dopravu, ubytování a vstupy. 5

6 e) ZAMÍTLA - žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., Klub RADOST z Prostějova o příspěvek na ubytování a stravu pro účastníky pobytu pod názvem Mělnicko. - žádost občanky Hladkých Životic o neplacení místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. - žádost pana Pavla Vašiny o odkoupení či pronájmu části pozemku parc.č. 1023/2 o velikosti 20x40m v k.ú. Hladké Životice. e) ROZHODLA - o zakoupení promítací techniky do kult. sálu Obce Hladké Životice - o přidělení finanční částky do výše ,-Kč jako dividendy ASOMPO a.s. příspěvkové organizaci obce Hladké Životice - ZŠ a MŠ Hladké Životice. f) POVĚŘILA - pověřila Ing. Karla Černocha stavebním dozorem na stavbu Parkoviště u ZŠ a MŠ Hl. Životice. - starostku obce zakoupením elektrospotřebičů do přísálí kulturního sálu Obce Hladké Životice. Oznámení o platbě místních poplatků Upozorňujeme občany na blížící se splatnost za komunál 2014 Splatnost do 30. června 2014!! (stanovená cena pro rok 2014/osoba/500,-Kč) Upozorňujeme, že občanům s adresou trvalého pobytu Hlavní 208 (místo ohlašovny), nově vznikla od roku 2013 povinnost platby místního poplatku za komunál!!! Poplatek je možno uhradit hotově na místním Obecním úřadě v době úředních hodin, případně zaslat na účet obce č /0800. Variabilní symbol při bezhotovostní platbě Vám sdělíme na vyžádání. 6

7 Upozornění Ve dnech bude Obecní úřad uzavřen. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Obec Hladké Životice si Vás dovoluje oslovit a požádat o spolupráci při tvorbě komunitního plánování sociálních služeb na území města Fulnek, jeho spádových oblastí, obce Vrchy a Hladké Životice. Co je to Komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb? Je to plánování zajištění sociálních a dalších služeb pro osoby, které mají určité sociální problémy nebo jsou z nějakého důvodu, např. díky svému věku či zdravotnímu stavu, ohroženy sociálním vyloučením. Komunitní znamená, že do plánování se může zapojit kdokoliv, kdo má zájem. Přijďte se podělit o Vaše zkušenosti se sociálními službami v našem regionu, je potřeba znát Váš názor na to, jaké služby v našem regionu chybí, jak by bylo možné Vám ulehčit a zpříjemnit život. Jen díky Vašim zkušenostem a názorům můžeme zpracovat plán odpovídající Vašim skutečným potřebám. Jen s Vámi můžeme pracovat na zavedení nových služeb a zkvalitnění těch stávajících. V případě Vašeho zájmu se i z Vás mohou stát ti, kteří se svým přičiněním aktivně zapojí do tvorby komunitního plánu, a to buď jen nápadem, nebo přímo členstvím v pracovních skupinách. Práce v těchto skupinách je dobrovolná. V zájmu obce Hladké Životice je, aby se do těchto skupin zapojili všichni, kterým není lhostejný život občanů v našem městě, a mají chuť něco pro to udělat. V případě Vašeho zájmu se obraťte na obecní úřad v Hladkých Životicích, případně přímo na koordinátorku komunitního plánování paní Soňu Mikovou, a to osobně na Městském úřadě ve Fulneku nebo na tel

8 Hry bez vesnických hranic XVI. ročník Her bez vesnických hranic, které se konají pod záštitou MAS Regionu Poodří, se tentokrát konal v Bernarticích n. O. Hladké Životice se těchto her účastnily po čtvrté a zařadily se tak mezi 17 obcí, které se těchto her účastní již leta. Hry byly zahájeny paní starostkou Bernartic Danou Klosovou, která popřála všem účastníkům hodně zdaru při soutěžním zápolení. I přes úmorné vedro se i naše osmičlenné družstvo s vervou pustilo do disciplín, které byly, jak už to při těchto hrách bývá, vtipně vymyšlené a zažili jsme při nich spoustu legračních chvil. Ať už to bylo při disciplníně s názvem Pečení bernatských koláčů, Sokolském sletu a jiných. Umístili jsme se na 9. místě z celkového počtu 17. Odměněni jsme byli netradičními medailemi a výbornou zelňačkou. Poděkování patří všem soutěžícím i fanouškům, které neodradilo ani velké horko a přijeli nás podpořit. Martina Mikundová 8

9 MATEŘSKÁ ŠKOLA Zprávičky ze školičky.. Poslední dva měsíce školního roku bývají v naší Mateřské školce hodně rušné. Koná se spousta akcí, které bychom Vám rádi přiblížili. V květnu jsme oslavili Svátek maminek - letos výjimečně (z důvodu rekonstrukce sálu OÚ) v naší mateřské škole. Děti si připravily pásmo Večerníčkových pohádek a předvedly jej nejen svým blízkým, ale další vystoupení patřilo také žákům ZŠ a jako i v minulých letech jsme udělali radost členům Senior klubu Hladké Životice a pozvali je na Jarní besídku. 9

10 Začátkem června se skupinka starších dětí společně s paní učitelkou vypravila do Nového Jičína, kde navštívili Obvodní oddělení Policie ČR. Viděli a dozvěděli se spoutu zajímavých věcí, mohli si zblízka prohlédnou vozidla Policie a vybavení policistů. Za zprostředkování této akce děkujeme panu Tomáši Dohnalovi. V sobotu 14. června 2014 jsme s dětmi oslavili jejich svátek v areálu zahrady ZŠ a MŠ. Zahájení patřilo vystoupení pěveckého sboru Ondrášek z Nového Jičína, poté vystoupily děti z MŠ a ZŠ se svým programem. Proběhlo také tradiční pasování předškoláků na školáky. Pak již děti plnily úkoly v připravených koutech a pohádkových soutěžích. Mohly si také vyzkoušet jízdu na koni, seznámit se s hasičskou technikou, obdivovat ohňovou šou nebo noční ohňostroj. I přes krátkou přeháňku si děti svůj sváteční den užily jak se patří. 10

11 K závěru školního roku patří již tradičně Rozloučení s předškoláky, kteří v září nastoupí do ZŠ. Děti předvedly rodičům a ostatním hostům krátké vystoupení, které napovědělo, jak moc se již do školy těší. Na památku obdržely upomínkové předměty a tajemný dárek od paní starostky. Po ukončení se děti vydaly na Pohádkovou cestu za pokladem a prožily svou první (a taky poslední noc v MŠ). Bohatou fotogalerii nejen z těchto akcí naleznete na 11

12 Předškolka Předškolku v tomto školním roce navštěvovalo 16 dětí, které se postupně seznamovaly s prostředím mateřské školky, učitelkami a svými vrstevníky. To, že děti navštěvují Předškolku jim v mnohém usnadní nástup do mateřské školy, jelikož přicházejí do již známého prostředí a lépe si zvykají na režim MŠ. Předškolka bude pokračovat i v dalším školním roce. O jejím začátku budou rodiče informováni prostřednictvím webových stránek, plakátů a Zpravodaje. Děkujeme rodičům za spolupráci a podporu při realizaci různých akcí a Projektů MŠ. Přejeme všem krásné prázdniny, plné sluníčka a odpočinku. Učitelky MŠ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Co prožíváme ke konci školního roku na základní škole? Rádi bychom se s vámi podělili o zážitky z našich exkurzí a poznávacích výletů. V úterý jsme se vypravili na celodenní poznávací výlet do Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm. Pracovníci muzea připravili ve Valašské dědině pro školy velmi zajímavý program: Jak Valaši chovali včely. Ve staré chalupě nás čekal pan včelař, který vyprávěl o historii chovu včel na Valašsku. Ukázal nám spoustu pomůcek, které Valaši k získávání medu používali. Ve staré škole nás vyhlížel pan učitel. Měl pro nás připravené lupy i mikroskopy, kterými jsme pozorovali včely. Pověděl nám spoustu dalších informací o chovu včel a na cestu nás vybavil pracovními listy. V další dřevěnce nás přivítala milá paní v kroji a po chvilce povídání nám nabídla bylinkový čaj s medem a chleba s medovým máslem (medáček). V poslední dřevěnce byla pracovní dílna. Z nejedlého těsta ze žitné mouky jsme si vyklepali z dřevěné formy figurky, které po uschnutí úplně ztvrdly a v dřívějších dobách to byly hračky pro děti. V druhé místnosti jsme si vyrobili svíčku z medového plástu. Oba výrobky jsme si vezli domů. Na výletě jsme si také prohlédli krásně zdobenou Jurkovičovu rozhlednu. 12

13 V sobotu 7.6. jsme se zúčastnili vyhlašování výsledků výtvarné soutěže Pony express v Suchdole nad Odrou, kde jsme získali 1. místo v kategorii školních družin. Na čtvrtek jsme se všichni těšili. Čekaly nás Hry bez hranic v Hranicích na Moravě. Tento program připravují vojáci ve svých kasárnách. Podél cesty byla vystavena vojenská technika. Do každého vozidla jsme mohli nastoupit, vše si prohlédnout, popovídat si s vojáky. Protější stranu cesty lemovaly stany zaplněné zbraněmi, které nám ochotně přítomní vojáci předváděli. Po slavnostním zahájení se rozjel program a to bylo něco! Na travnatou plochu přistál vojenský vrtulník, ukázky své připravenosti předvedli vojáci, policisté, hasiči i záchranáři. Naši školu na hrách výborně reprezentovalo 7 členné družstvo, které pod vedením vojáka prošlo obtížnými úkoly soutěže Hranické hry bez hranic. V konkurenci 14 družstev, kde byli žáci ročníku, se naši žáci umístili na krásném sedmém místě! Děkujeme manželům Honzkovým za pozvání na tuto akci. 13

14 Další poznávací exkurzi jsme uskutečnili do Jeseníku nad Odrou. V příjemném prostředí u ZŠ jsme se seznámili se starou technikou knihtisku, s ražením mincí i se starými kronikami. Ochutnali jsme také místní kyselku. 14

15 V sobotu 14. června se v areálu školy uskutečnil Dětský den. Odpoledne zahájil pěvecký soubor Ondrášek, milé vystoupení předvedly děti z MŠ se svými učitelkami. Pestrý program ukázali také žáci ZŠ. V pěkně vyzdobeném areálu se rozběhly připravené akce pro děti kolo štěstí, výherní kouty, cesta do pohádky, malování na obličej, jízda na koních, prohlídka hasičského vozidla a stříkání na plechovky, střelba ze vzduchovky O kvalitní hudební produkci se postarali pánové Miroslav Kukol a Marek Žitník. Večer nás pobavila ohňová show a úžasný ohňostroj Den dětí ukončil. Pro všechny bylo připraveno pestré pohoštění. Celé odpoledne probíhalo v příjemné atmosféře a my děkujeme všem, kteří k tomu jakýmkoliv způsobem přispěli. Děkujeme také sponzorům: Obecní úřad pěvecký soubor Ondrášek, Válková Petra malování na obličej, IPSO Fulnek hračky do výherních koutů, SRPŠ hračky do výherních koutů, IPSO Fulnek ohňová show. Na ohňostroj přispěli: Venglářovi, Mičulka Jan, Pavlica Vlastík, Divín Adam, Ondruchová Bára, Šnajdr stavebniny. Děkujeme všem za účast, za odvedenou práci i za podporu naší škole. 15

16 června se uskutečnil školní výlet na Hádinku. V krásném prostředí v lesích u řeky Budišovky jsme relaxovali, stmelovali vztahy mezi dětmi, poznávali krajinu i život v řece. V době vydání Zpravodaje se připravujeme na prázdniny akcí konanou pod záštitou obce: Chodec a cyklista včetně zdravovědy - celodenní program Prevence rizikového chování pod vedením agentury Faust. Znalosti si pojedeme na kolech ověřit do Pustějova na Netradiční sportovní hry. Naše školní práce se nám daří díky profesionálnímu vedení sehraného kolektivu paní ředitelkou Mgr. Jitkou Poláškovou, která na škole působí 20 let. Ceníme si podpory rodičů, obce i jejich obyvatel a děkujeme za ni. Za kolektiv školy sepsala Milena Hoduláková Dětský den Díky za každý finanční, dárkový nebo fyzický kousek pomoci, kterým nám pomáháte a pomohli jste i nyní uskutečnit Dětský den Vystoupením pěvecké skupiny Ondrášek jsme nastartovali sobotní odpoledne. Následovalo vystoupení dětí MŠ a ZŠ. Den pokračoval v soutěžním a výherním duchu. Celým odpolednem nás provázeli Mirek Kukol a Marek Žitník. Ani déšť nás neodradil a Dětský den byl zakončený ohňovou show a nádherným ohňostrojem. Účast a spokojený úsměv je pro nás vždy tou největší odměnou. Loučím se a přeji všem novým rodičům výboru hodně elánu a optimismu, protože za tuto školu a úsměv dětí stojí bojovat. Krásné a bezstarostné prázdniny vám přejí členové SRPŠ a Renáta Vavrečková 16

17 ASOCIACE SPORTU PRO VŠECHNY Víkend mládeže V pátek 9.5. a v sobotu se v naší obci konal Víkend mládeže. Tohoto víkendu se účastnilo 5 obcí a to Mošnov, Rybí, Kopřivnice, Pustějov a Hl. Životice. Naši složku reprezentovalo 28 závodníků. V pátek od hod.se konal na sportovním hřišti Atletický čtyřboj. Ten se skládá z těchto disciplín - sprint, skok do dálky, hod do dálky a vytrvalostní běh. A tady jsou výsledky našich svěřenců v okresním kole. Mladší žákyně I. Mladší žáci I. 1. místo - Romana Paprskářová 584,25b. 3. místo - Jiří Bartoň 435,24b. 2. místo - Simona Divinová 466,42b. 6. místo Martin Kozar 398,38b. 3. místo - Tereza Žitníková 453,40b. 7. místo Radomír Válek 371,17b. 4. místo - Radka Matějčková 342,65b. 10. místo - David Světlík 330,13b. 13. místo - Karolína Mutinová 198,05b. 11. místo - Jakub Kysilko 289,89b. 13. místo - Viktor Vavřík 150,76b. Mladší žáci II. 2. místo - Kryštof Liďák 301,86b. 3. místo - Jakub Žitník 239,73b. Starší žákyně III. Starší žáci III. 4. místo - Veronika Kukolová 320,08b. 1. místo - Jakub Venglář 400,69b. 6. místo - Karolína Holubová 250,50b. 3. místo - Filip Žitník 389,49b. 4. místo - Tomáš Tomšů 359,11b. 6. místo - Ondra Holiš 343,92b. 7. místo Jakub Mikunda 256,91.b Starší žákyně IV. Starší žáci IV. 4. místo - Eliška Horáková 371,72b. 1. místo - Petr Svrčina 404,17b. 5. místo - Pavlína Lišková 335,18b. 2. místo David Venglář 359,52b. 6. místo - Michal Matušík 282,48b. Dorostenci 1. místo - Daniel Divin 353,81b. 2. místo - Josef Kukol 311,47b. 17

18 Také se odehrál v pátek zápas 4 družstev v týmové hře Brännball. A tady jsou výsledky. 1. místo - Hladké Životice 2. místo - Pustějov 3. místo - Mošnov 4. místo - Rybí V sobotu se konala Medvědí stezka.byla to soutěž dvoučlenných hlídek. Děti měly za úkol na stanovištích 1 10 plnit úkoly a to hod na cíl, tábornické dovednosti, vlastivěda, zdravověda, orientace v terénu, překonávání překážek, součinnost, znalost přírody, síla a poslední stanoviště postřeh. A tady jsou výsledky našich svěřenců v okresním kole. Mladší žákyně I. Mladší žáci I. 2. místo - R. Paprskářová, T. Žitníková 1. místo - J. Bartoň, S. Divinová 3. místo - R. Matějčková, K. Mutinová 3. místo - D. Světlík, M. Kozar 4 5. místo - R. Válek, V. Vavřík M. Mičulka, T. Mičulková 18

19 Mladší žáci II. 1. místo - Jakub Žitník, Kryštof Lid'ák Starší žákyně III. Starší žáci III. 4. místo - K. Holubová,V. Kvitová (Rybí ) 1. místo - O. Holiš, V. Kukolová 2. místo T. Tomšů, J. Mičulka 3. místo J. Venglář,P. Svrčina 5. místo F. Žitník, J. Mikunda Starší žáci IV. Dorostenci 1. místo - Michal Matušík, David Venglář 1. místo - Josef Kukol, Daniel Divin V sobotu se konala krajská soutěž MsKASPV družstev a jednotlivců RCSPV v atletickém čtyřboji pro rok 2014 za finanční podpory Moravskoslezského kraje - talentovaná mládež. Naši složku reprezentovali ti, co se umístili na místě z každé kategorie + náhradníci. 19

20 A tady jsou výsledky našich svěřenců v krajském kole: Mladší žákyně I. Mladší žáci I. 1. místo - R. Paprskářová 681,08b. 1. místo - J. Bartoň 711,90b. 3. místo - S. Divinová 564,96b. 7. místo - R. Válek 514,73b. 10. místo - R. Matějčková 296,99b. 12. místo - D. Světlík 411,03b. Mladší žáci II. 8. místo- Kryštof Lid'ák 452,68b. Starší žákyně III. Starší žáci III. 7. místo - Karolína Holubová 419,04b. 2. místo - Jakub Venglář 617,03b. 8. místo - Veronika Kukolová 387,08b. 6. místo - Tomáš Tomšů 537,12b. Starší žáci IV. Dorostenci 1. místo - David Matějček 824,18b. 1. místo - Josef Kukol 521,66b. 4. místo - Petr Svrčina 677,16b. V sobotu se ve Slavkově konala krajská soutěž mládeže v přírodě Medvědí stezka za finanční podpory Moravskoslezského kraje se zaměřením na talentovanou mládež. 20

21 A tady jsou výsledky našich svěřenců v krajském kole. Mladší žáci II. Starší žáci III. 7. místo - K. Lid'ák, R. Válek 3. místo - O. Holiš, V. Kukolová 4. místo -T. Tomšů, J. Mičulka Starší žáci IV. Dorostenci 3. místo - M. Matušík, D. Venglář 5. místo - J. Kukol, D. Matějček V sobotu se ve Staré Boleslavi na stadionu Emila Zátopka konalo republikové kolo družstev a jednotlivců v atletickém čtyřboji. A tady jsou výsledky našich svěřenců v republikovém kole: Mladší žákyně I. (účastnilo se 21 žákyň) Mladší žáci I. (účastnilo se 27 žáků) 10. místo - Simona Divinová 719b. 9. místo - Jiří Bartoň 774b. 20. místo - Romana Paprskářová 531b. Starší žáci III. (účastnilo se 27 žáků) Starší žáci IV. (účastnilo se 20 žáků) 13. místo - Jakub Venglář 680b. 1. místo - David Matějček 951b. 21. místo - Tomáš Tomšů 527b. Dorostenci (účastnilo se 18 dorostenců) 18. místo - Josef Kukol 534b. 21

22 se konala republiková otevřená soutěž Medvědí stezkou ve sport centrum ČASPV Doubí u Třeboně. A zde jsou výsledky našich svěřenců v republikovém kole. Starší žáci III. (účastnilo se 12 hlídek) Starší žáci IV. (účastnilo se 17 hlídek) 4. místo - Ondra Holiš, Jakub Venglář 6. místo - Michal Matušík, David Venglář SENIOR KLUB Ve středu 14. kětna 2014 pozvala Mateřská školka Hladké Životice všechny seniory na vystoupení dětí ke Dni matek. Program byl úžasný a všem se moc líbil. Děkujeme touto cestou ještě jednou jak dětem, tak všem, kteří program s dětmi připravili. V pondělí dne 9. června 2014 uspořádal Senior klub Hladké Životice smažení vaječiny. I přes velké vedro se akce zúčastnilo 25 členů. Všichni se dobře bavili a odcházeli spokojeni. 22

23 V pátek dne 12. září 2014 se uskuteční zájezd do Kroměříže. Navštívíme Květnou zahradu, zámek s podzámeckou zahradou a popřípadě vinný sklípek. Zájemci se již v současné době mohou přihlásit u p. Vodové, p. Piskořové, p. Jahnové a p. Kopecké. Piskořová R. Mini zájezd do Opavy 9.května 2014 uspořádal Senior klub o.s. zájezd do Opavy. Mini zájezd proto, že jsme vyjeli až odpoledne v 15.30h a vrátili jsme se ve 22h. Nejdříve jsme navštívili Slezské zemské muzeum, prohlídka s průvodcem trvá asi dvě hodiny. Vzhledem k tomu, že většina z nás už má nějaké pohybové potíže, volili jsme raději prohlídku individuální. A i tak jsme se zdrželi minimálně hodinu. Věřím, že všichni účastníci sdílí můj názor prohlídka muzea stojí za to! Vřele doporučujeme všem, prohlídka je vhodná i pro děti, protože vodní svět je velice krásný, spousta různých zvířat, motýlů a možnost přehrávek videozáznamů z různých oblastí je určitě zaujme. Muzeum je vzdáleno jen pět minut od žel. nádraží Opava-východ, vstupné je 50,-Kč a děti a senioři 25,-Kč. V 19h nás čekalo divadelní představení činohry Hledám děvče na woogle boogle ve Slezském divadle. Bylo to nádherné zakončení našeho mini zájezdu. Pokud se mohu vyjádřit k návštěvám divadla v příštím období, zveme Vás dne do divadla Jiřího Myrona v Ostravě, na představení činohry Do naha holé dupy. A dále do divadla Antonína Dvořáka na operu Nabuco. Pokud si chcete rezervovat vstupenky už nyní, zavolejte na tel a nebo napište na Těšíme se na shledanou! Helena Ježíšková členka Senior klubu o.s. 23

24 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Vítáme nové občánky: Šmeidlerová Bára Gratulujeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky. Své životní jubileum letos oslavili a oslaví: Červenec Horáková Emilie, Cupalová Růžena, Lapčák Jan, Pavlicová Marie, Maleňák Karel, Hynčica Vojtěch, Čalová Dagmar, Bartoň Zdeněk Srpen Žitník Vladimír, Tomšů Eliška, Onheiserová Danuše, Kadlecová Julie Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. Rozloučili jsme se: Sedlář Bohumír Upřímnou soustrast. 24

25 INZERCE Hospůdka Na Návsi Hladké Životice vás srdečně zve Teplá jídla po celý den od 59,- Kč Grilovaná uzená žebra s domácím chlebem, čerstvým zeleninovým salátem, křenem, hořčicí a pikantní omáčkou a k tomu všemu žejdlík piva zdarma STEAKOVÉ DNY Od budou v Hospůdce Na Návsi probíhat STEAKOVÉ DNY Na co se můžete těšit: 250g Vepřový steak 250g Dřevorubecký steak (S cibulí) 250g Steak pana tchoře (s tvarůžkama) 250g Vepřový bylinkový steak(s bylinkovým máslem) 250g Pepřový steak 250g Medový steak Ke steakům budeme podávat přílohu, hořčici,křen,domácí chleba Jste všichni srdečně zváni Otevírací doba Hospůdky: Pondělí Čtvrtek 11,00 22,00 Pátek 11,00 24,00 Sobota 13,00 24,00 Neděle 15,00 22,00 25

26 mob MLČOCH L. Hřbitovní 74a, Nový Jičín, Tel , NYNÍ NABÍZÍ SLEVU PRO DŮCHODCE 20% na rekonstrukci hrobu (pomníky, rámy, krycí desky) Nabízíme slušné a seriózní jednání, přijedeme za Vámi, vypracujeme Vám zdarma nezávaznou nabídku. Jsme tu pro Vás již více jak 35 let. Vydává Obecní úřad Hladké Životice dne Neprodejné. Náklad 350 výtisků. Vychází 1x za dva měsíce. Své náměty a připomínky prosím adresujte na Evidenční číslo MK ČR: E

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 9. 9. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Životický portál. Od 1. června do 7. června 2015

Životický portál. Od 1. června do 7. června 2015 Životický portál Od 1. června do 7. června 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci červnu oslaví narozeniny Jméno WILDEROVÁ Marta MIĆKOVÁ Anna MACÍČKOVÁ Anna MIČKA Jiří KITOVÁ Dagmar Číslo popisné 168 143 131 24 13 Věk

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin Termín: středa 23.04.2014 od 20 hodin na OÚ v Nedrahovicích Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na duben 2014:

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis ze 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 3. 6. 2015 * * *

Zápis ze 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 3. 6. 2015 * * * Zápis ze 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 3. 6. 2015 * * * Přítomni členové ZO: P. Blabla, Š.Žuková, V. Pohludka /později/, E. Grygarová, Bartečková, S. Mitura Omluveni: A.

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 3/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2011 ze dne 27.6.2011

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2011 ze dne 27.6.2011 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2011 ze dne 27.6.2011 Z á p i s : Přítomni: Nepřítomni: Hosté: Datum a čas: Místo: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 9.3.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO obce

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 36. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.11.2013 od 19.00 hodin do 20.20 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 14.4.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 14.4.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 24. zasedání

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl, Luboš Šmiraus, Dana Kozáková Hosté: viz. prezenční listina

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková,

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ul. 17 listopadu 147, telefon 558 647846 telefony: 721 061 601, 736 620 467 (zájezdy) e-mail: seniori.fm@seznam.cz Úřední hodiny Kancelář SD Po, St 8-12 hod. Infostředisko 1.poschodí Polikliniky ve FM

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Z Á P I S č. 8/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015

Z Á P I S č. 8/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015 Z Á P I S č. 8/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice.

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. KRONIKA ŘÍJEN 2014 ZLATÝ SLAVÍK V DRUŽINĚ V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. OBLOVKY Děti v 1. a 3. ročníku mají ve třídě

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin Přítomni: Josef Horník, Mgr. Miroslava Krejčová, Marek Bareš, Danuše Bílková, Jaroslava Bucková, Eva

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Pěšárně Restauraci a Vinárně

Pěšárně Restauraci a Vinárně Vážení zákazníci, dovolte, abychom Vás přivítali v naší Pěšárně Restauraci a Vinárně a nabídli Vám to nejlepší z české a moravské rybí a zvěřinové kuchyně, vždy s nabídkou doporučeného znovínského vína.

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 28.6.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD.

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením par.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Chlebík Jiří a Kučavík Martin Omluvena: Návratová Dagmar Do návrhové

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více