Obecní zpravodaj 3/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecní zpravodaj 3/2014"

Transkript

1 Obecní zpravodaj 3/2014 Červen 2014 Obec Hladké Životice SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané Léto je tady v plné kráse, blíží se čas školních prázdnin a Vašich zasloužených dovolených, takže nebudu psát dlouze, ale pouze k věcem, které Vás všechny zajímají a na které netrpělivě čekáte. Rekonstrukce našeho obecního kulturního sálu je už hotová, dobíhají pouze drobné úpravy interiéru. A že jsme to vzali pořádně tzv. od podlahy, o tom se už všichni brzy přesvědčíte. Bylo potřeba nejenom vyměnit parkety v sále, ale i kompletní podloží pod celou podlahou. A to Vám někdy vylíčím, co tam ještě všechno bylo. Ale marná sláva, naši předkové dělali svou práci poctivě, když uvážíme, kdy se sál stavěl (1931). Také stropy byly v prostorách bývalého kina vyměněny za nové a zateplily se. Nebudu Vám podrobně popisovat opravy a výměny, sami ty změny uvidíte. Abychom nekazili dojem při Vaši první návštěvě rekonstruovaných prostor nějakými nástěnkami a paravány s fotkami, rozhodli jsme se, že toto srovnání necháme až na podzim, kdy budeme u příležitosti výročí založení naší obce pořádat výstavu s názvem Historie a současnost života obce Hladké Životice a tam Vás seznámíme s celou fotodokumentací přestavby 1

2 nejenom kulturního sálu, ale i. a už zase bych prozradila to, co má být překvapením. Prostě těšte se. Současně už mohu s hrdostí oznámit, že už je hotová úplně nová střecha nad sálem a že jsme to finančně prostě zvládli. Nechala jsem propočítat cenu za dočasnou opravu a nemělo to cenu nechat jen tzv. zalátat. Takže je nová a krásná červená. Kéž by se nám tak dařilo, až se bude opravovat budova obecního úřadu. Uvažovali jsme, jak provést slavnostní otevření sálu, aby se na všechny dostalo místa k sezení, aby jste se tam všichni vešli. No a jsme u toho prostě se tam všichni najednou nevejdeme a co teď? Koho pozvat hned, koho až na další akci, takže uděláme prostě Den otevřených dveří a bude to jen na Vás, kdy se přijdete podívat. Už jsem podala žádost o kolaudaci, a když vše proběhne dobře a nebudou nalezeny žádné závažné nedostatky, tak Vás prostřednictvím rozhlasu a plakátů upozorníme na ten konkrétní den. Předběžně počítáme s termínem osmého či devátého července. Taktéž Vás upozorníme na den, kdy spustíme provoz našeho venkovního fitka v areálu nového Životického parku. Spustíme provoz devíti cvičících strojů a nové hry pro děti i dospělé. Zatím nám ještě probíhají schnoucí procedury a dobíhá výsadba živých plotů a stromů. Předpokláme, že provoz zahájíme do poloviny července. Parkoviště před MŠ a ZŠ se už buduje, takže zase odstraníme dlouholetý bezpečnostní problém, který tížil nejen rodiče a učitelky, ale i projíždějící řidiče. A tak to bereme problém po problému a myslím si, že se vše pomalu ale jistě ubírá tím správným směrem. Rozloučili se nám už děti (předškoláčci) se svou školkou, velké slzavé údolí už proteklo i školou (loučení s páťáky je vždy velmi bolestné) a tak Vám, děti, přeji všem krásné prázdniny, žádné úrazy a pamatujte i na své zvířecí mazlíčky. Vám rodiče a milí spoluobčané přeji krásné a pohodové prožití letních měsíců, načerpejme všichni hodně síly a energie, budeme ji potřebovat nejenom pro své zdraví, ale i pro naše nejbližší a také pro vykonávání svého povolání. Ale pokud Vám ještě kousíček zůstane, věnujte ho i práci pro rozvoj naší pěkné obce, moc Vaše nápady i pomocnou ruku potřebujeme. Vaše starostka 2

3 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Z jednání Zastupitelstva obce Hladké Životice, konaného : a) VZALO NA VĚDOMÍ - kontrolu usnesení z minulého zasedání, zprávu o činnosti RO, zprávy kontrolního a finančního výboru, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice za rok 2013 bez výhrad b) ZO SCHVÁLILO - účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za účetní období roku celoroční hospodaření obce Hladké Životice a závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2013 bez výhrad - Rozpočtové opatření č. 3 v roce Koupi části pozemku parc.č. 87 o výměře cca 27 m²-ostatní plocha v k.ú Hladké Životice za cenu 50,- Kč/m² - Prodej části pozemku parc. č.93, o výměře cca 128 m²-ostatní plocha v k.ú Hladké Životice za cenu 80,-Kč/m²panu Aloisu Molkovi. - přijetí dotace na projekt s názvem Revitalizace zeleně v obci Hladké Životice -1. etapa do výše ,- Kč ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. - uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou, a.s., jejímž předmětem je přijetí úvěru obcí v celkové výši Kč - počet zastupitelů zastupitelstva obce Hladké Životice na voleb. období v počtu 15 členů c) ZO NESCHVÁLILO - směnu lesních pozemků mezi Obcí Hladké Životice a Lesy ČR s.p. dle znaleckých posudků. Z jednání Rady obce Hladké Životice, od dubna se Rada obce sešla třikrát, na těchto jednáních: 3

4 a) RO VZALA NA VĚDOMÍ - Znalec. posudek na cenu lesa č. 247/2014 za cenu úřední a cenu obvyklou parc.č. 1260/4. - návrh počtu zastupitelů voleb. období , a to na počet 15 členů zastupitelstva obce - účetní závěrku za rok 2013 obce Hl. Životice a Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok zamítnutí žádosti Obce Hl. Životice o příspěvek z Programu určeného ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace na akci Oprava chodníkového tělesa Oderská. - schválení žádosti Obce Hl. Životice na projekt Revitalizace zeleně v obci Hladké Životice - 1. etapa do výše ,- Kč ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, dále neschválení žádosti na projekt Dětské hřištěžádost na MMR, neschválení žádosti na projekt Oranžové hřiště - nadace ČEZ, nadace Kousek po kousku - žádost na oponu schvalovací řízení ještě neproběhlo. b) RO SCHVÁLILA - Dodatky Smluv č. 80,63,65,64,86 a 92,110, 80 o pronájmu hrobového místa mezi Obcí Hl.Životice a A. Stavačovou, S. Kopeckým, Oldřichem Michálkem, D. Čalovou, Z. Zagolovou, L. Rošlapilem. - Smlouvu č. 198 o nájmu hrobového místa mezi Obcí Hl. Životice, Karlem Hezkým - umístění provozovny SDH Hl. Životice v budově čp. 208, na ulici Hlavní v Hladkých Životicích. - vyhlásit Záměr pronájmu části parcely 1284/1 o výměře 42 m², v k.ú. Hl. Životice. - zakoupení jevištní techniky kulturního sálu obce Hl. Životice a pověřila starostku obce podpisem smlouvy. - rozpočtového opatření obce Hladké Životice č. 2 v roce další pokračující práce na dokončení projektu Životický park a pověřila starostku obce podpisem smlouvy s Ing. Karlem Černochem na zpracování dokumentace ke staveb. povolení. - zakoupení pohybové hry-sady na Discgolfový koš, jež bude umístěna na parcele 93 v k.ú. Hl. Životice - záměr odprodat část pozemku parc. č.93 v k.ú. Hladké Životice. 4

5 - záměr Obce Hl. Životice odkoupit část pozemku parc. č.93 v k.ú. Hladké Životice - Dodatek č.4/2014 Organizačního řádu obce Hladké Životice. - pronájem části pozemku parc.č. 1284/1 o výměře cca 42 m² panu Petru Kubátovi na dobu jednoho roku. - firmu Zdeňka Škrobánka, Orava a FORMDESIGN jako zhotovitele dokončovacích prací v interiéru kult. sálu Obce Hl. Životice - program zastupitelstva obce Hladké Životice, konaného dne c) VYBRALA - zhotovitele stavby Parkoviště u MŠ a ZŠ v Hladkých Životicích firmu Petr Orava - firmu STAVO Karel Černoch, která provede demolici bývalého koupaliště na parcele č. 92 v k.ú Hl. Životice. - firmu FORMDESIGN jako zhotovitele stolů a židlí do kulturního sálu Obce Hladké Životice - vybrala firmu Radek Homola jako firmu, jež provede opravu střechy kult. sálu obce Hl. Životice a zároveň pověřila technickým dozorováním Ing. Karla Černocha - firmu Hybaj z Nového Jičína jako dodavatele cvič. strojů, jež budou umístěny na parcele č. 93 v k.ú. obce Hl. Životice - firmu Dvořák, lesy, sady, zahrady s.r.o. jako firmu, jež provede výsadbu zeleně na parcele č. 93 v k.ú. obce Hl. Životice d) NESCHVÁLILA - umístění provozovny SDH Hl. Životice v budově č.p. 123, na ulici Hlavní v Hladkých Životicích. - proplacení administrativního poplatku Obce Hl. Životice ve výši 1000,-Kč SDH Hl. Životice na úhradu za návrh zapsaných údajů do živnostenského rejstříku. - žádost Českého svazu bojovníků za svobodu ve Fulneku o příspěvek na publikaci k 80. výročí osvobození ČR. - žádost Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Hl. Životice příspěvek na školu v přírodě pro děti ZŠ, ve výši ,-Kč na pokrytí nákladů na dopravu, ubytování a vstupy. 5

6 e) ZAMÍTLA - žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., Klub RADOST z Prostějova o příspěvek na ubytování a stravu pro účastníky pobytu pod názvem Mělnicko. - žádost občanky Hladkých Životic o neplacení místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. - žádost pana Pavla Vašiny o odkoupení či pronájmu části pozemku parc.č. 1023/2 o velikosti 20x40m v k.ú. Hladké Životice. e) ROZHODLA - o zakoupení promítací techniky do kult. sálu Obce Hladké Životice - o přidělení finanční částky do výše ,-Kč jako dividendy ASOMPO a.s. příspěvkové organizaci obce Hladké Životice - ZŠ a MŠ Hladké Životice. f) POVĚŘILA - pověřila Ing. Karla Černocha stavebním dozorem na stavbu Parkoviště u ZŠ a MŠ Hl. Životice. - starostku obce zakoupením elektrospotřebičů do přísálí kulturního sálu Obce Hladké Životice. Oznámení o platbě místních poplatků Upozorňujeme občany na blížící se splatnost za komunál 2014 Splatnost do 30. června 2014!! (stanovená cena pro rok 2014/osoba/500,-Kč) Upozorňujeme, že občanům s adresou trvalého pobytu Hlavní 208 (místo ohlašovny), nově vznikla od roku 2013 povinnost platby místního poplatku za komunál!!! Poplatek je možno uhradit hotově na místním Obecním úřadě v době úředních hodin, případně zaslat na účet obce č /0800. Variabilní symbol při bezhotovostní platbě Vám sdělíme na vyžádání. 6

7 Upozornění Ve dnech bude Obecní úřad uzavřen. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Obec Hladké Životice si Vás dovoluje oslovit a požádat o spolupráci při tvorbě komunitního plánování sociálních služeb na území města Fulnek, jeho spádových oblastí, obce Vrchy a Hladké Životice. Co je to Komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb? Je to plánování zajištění sociálních a dalších služeb pro osoby, které mají určité sociální problémy nebo jsou z nějakého důvodu, např. díky svému věku či zdravotnímu stavu, ohroženy sociálním vyloučením. Komunitní znamená, že do plánování se může zapojit kdokoliv, kdo má zájem. Přijďte se podělit o Vaše zkušenosti se sociálními službami v našem regionu, je potřeba znát Váš názor na to, jaké služby v našem regionu chybí, jak by bylo možné Vám ulehčit a zpříjemnit život. Jen díky Vašim zkušenostem a názorům můžeme zpracovat plán odpovídající Vašim skutečným potřebám. Jen s Vámi můžeme pracovat na zavedení nových služeb a zkvalitnění těch stávajících. V případě Vašeho zájmu se i z Vás mohou stát ti, kteří se svým přičiněním aktivně zapojí do tvorby komunitního plánu, a to buď jen nápadem, nebo přímo členstvím v pracovních skupinách. Práce v těchto skupinách je dobrovolná. V zájmu obce Hladké Životice je, aby se do těchto skupin zapojili všichni, kterým není lhostejný život občanů v našem městě, a mají chuť něco pro to udělat. V případě Vašeho zájmu se obraťte na obecní úřad v Hladkých Životicích, případně přímo na koordinátorku komunitního plánování paní Soňu Mikovou, a to osobně na Městském úřadě ve Fulneku nebo na tel

8 Hry bez vesnických hranic XVI. ročník Her bez vesnických hranic, které se konají pod záštitou MAS Regionu Poodří, se tentokrát konal v Bernarticích n. O. Hladké Životice se těchto her účastnily po čtvrté a zařadily se tak mezi 17 obcí, které se těchto her účastní již leta. Hry byly zahájeny paní starostkou Bernartic Danou Klosovou, která popřála všem účastníkům hodně zdaru při soutěžním zápolení. I přes úmorné vedro se i naše osmičlenné družstvo s vervou pustilo do disciplín, které byly, jak už to při těchto hrách bývá, vtipně vymyšlené a zažili jsme při nich spoustu legračních chvil. Ať už to bylo při disciplníně s názvem Pečení bernatských koláčů, Sokolském sletu a jiných. Umístili jsme se na 9. místě z celkového počtu 17. Odměněni jsme byli netradičními medailemi a výbornou zelňačkou. Poděkování patří všem soutěžícím i fanouškům, které neodradilo ani velké horko a přijeli nás podpořit. Martina Mikundová 8

9 MATEŘSKÁ ŠKOLA Zprávičky ze školičky.. Poslední dva měsíce školního roku bývají v naší Mateřské školce hodně rušné. Koná se spousta akcí, které bychom Vám rádi přiblížili. V květnu jsme oslavili Svátek maminek - letos výjimečně (z důvodu rekonstrukce sálu OÚ) v naší mateřské škole. Děti si připravily pásmo Večerníčkových pohádek a předvedly jej nejen svým blízkým, ale další vystoupení patřilo také žákům ZŠ a jako i v minulých letech jsme udělali radost členům Senior klubu Hladké Životice a pozvali je na Jarní besídku. 9

10 Začátkem června se skupinka starších dětí společně s paní učitelkou vypravila do Nového Jičína, kde navštívili Obvodní oddělení Policie ČR. Viděli a dozvěděli se spoutu zajímavých věcí, mohli si zblízka prohlédnou vozidla Policie a vybavení policistů. Za zprostředkování této akce děkujeme panu Tomáši Dohnalovi. V sobotu 14. června 2014 jsme s dětmi oslavili jejich svátek v areálu zahrady ZŠ a MŠ. Zahájení patřilo vystoupení pěveckého sboru Ondrášek z Nového Jičína, poté vystoupily děti z MŠ a ZŠ se svým programem. Proběhlo také tradiční pasování předškoláků na školáky. Pak již děti plnily úkoly v připravených koutech a pohádkových soutěžích. Mohly si také vyzkoušet jízdu na koni, seznámit se s hasičskou technikou, obdivovat ohňovou šou nebo noční ohňostroj. I přes krátkou přeháňku si děti svůj sváteční den užily jak se patří. 10

11 K závěru školního roku patří již tradičně Rozloučení s předškoláky, kteří v září nastoupí do ZŠ. Děti předvedly rodičům a ostatním hostům krátké vystoupení, které napovědělo, jak moc se již do školy těší. Na památku obdržely upomínkové předměty a tajemný dárek od paní starostky. Po ukončení se děti vydaly na Pohádkovou cestu za pokladem a prožily svou první (a taky poslední noc v MŠ). Bohatou fotogalerii nejen z těchto akcí naleznete na 11

12 Předškolka Předškolku v tomto školním roce navštěvovalo 16 dětí, které se postupně seznamovaly s prostředím mateřské školky, učitelkami a svými vrstevníky. To, že děti navštěvují Předškolku jim v mnohém usnadní nástup do mateřské školy, jelikož přicházejí do již známého prostředí a lépe si zvykají na režim MŠ. Předškolka bude pokračovat i v dalším školním roce. O jejím začátku budou rodiče informováni prostřednictvím webových stránek, plakátů a Zpravodaje. Děkujeme rodičům za spolupráci a podporu při realizaci různých akcí a Projektů MŠ. Přejeme všem krásné prázdniny, plné sluníčka a odpočinku. Učitelky MŠ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Co prožíváme ke konci školního roku na základní škole? Rádi bychom se s vámi podělili o zážitky z našich exkurzí a poznávacích výletů. V úterý jsme se vypravili na celodenní poznávací výlet do Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm. Pracovníci muzea připravili ve Valašské dědině pro školy velmi zajímavý program: Jak Valaši chovali včely. Ve staré chalupě nás čekal pan včelař, který vyprávěl o historii chovu včel na Valašsku. Ukázal nám spoustu pomůcek, které Valaši k získávání medu používali. Ve staré škole nás vyhlížel pan učitel. Měl pro nás připravené lupy i mikroskopy, kterými jsme pozorovali včely. Pověděl nám spoustu dalších informací o chovu včel a na cestu nás vybavil pracovními listy. V další dřevěnce nás přivítala milá paní v kroji a po chvilce povídání nám nabídla bylinkový čaj s medem a chleba s medovým máslem (medáček). V poslední dřevěnce byla pracovní dílna. Z nejedlého těsta ze žitné mouky jsme si vyklepali z dřevěné formy figurky, které po uschnutí úplně ztvrdly a v dřívějších dobách to byly hračky pro děti. V druhé místnosti jsme si vyrobili svíčku z medového plástu. Oba výrobky jsme si vezli domů. Na výletě jsme si také prohlédli krásně zdobenou Jurkovičovu rozhlednu. 12

13 V sobotu 7.6. jsme se zúčastnili vyhlašování výsledků výtvarné soutěže Pony express v Suchdole nad Odrou, kde jsme získali 1. místo v kategorii školních družin. Na čtvrtek jsme se všichni těšili. Čekaly nás Hry bez hranic v Hranicích na Moravě. Tento program připravují vojáci ve svých kasárnách. Podél cesty byla vystavena vojenská technika. Do každého vozidla jsme mohli nastoupit, vše si prohlédnout, popovídat si s vojáky. Protější stranu cesty lemovaly stany zaplněné zbraněmi, které nám ochotně přítomní vojáci předváděli. Po slavnostním zahájení se rozjel program a to bylo něco! Na travnatou plochu přistál vojenský vrtulník, ukázky své připravenosti předvedli vojáci, policisté, hasiči i záchranáři. Naši školu na hrách výborně reprezentovalo 7 členné družstvo, které pod vedením vojáka prošlo obtížnými úkoly soutěže Hranické hry bez hranic. V konkurenci 14 družstev, kde byli žáci ročníku, se naši žáci umístili na krásném sedmém místě! Děkujeme manželům Honzkovým za pozvání na tuto akci. 13

14 Další poznávací exkurzi jsme uskutečnili do Jeseníku nad Odrou. V příjemném prostředí u ZŠ jsme se seznámili se starou technikou knihtisku, s ražením mincí i se starými kronikami. Ochutnali jsme také místní kyselku. 14

15 V sobotu 14. června se v areálu školy uskutečnil Dětský den. Odpoledne zahájil pěvecký soubor Ondrášek, milé vystoupení předvedly děti z MŠ se svými učitelkami. Pestrý program ukázali také žáci ZŠ. V pěkně vyzdobeném areálu se rozběhly připravené akce pro děti kolo štěstí, výherní kouty, cesta do pohádky, malování na obličej, jízda na koních, prohlídka hasičského vozidla a stříkání na plechovky, střelba ze vzduchovky O kvalitní hudební produkci se postarali pánové Miroslav Kukol a Marek Žitník. Večer nás pobavila ohňová show a úžasný ohňostroj Den dětí ukončil. Pro všechny bylo připraveno pestré pohoštění. Celé odpoledne probíhalo v příjemné atmosféře a my děkujeme všem, kteří k tomu jakýmkoliv způsobem přispěli. Děkujeme také sponzorům: Obecní úřad pěvecký soubor Ondrášek, Válková Petra malování na obličej, IPSO Fulnek hračky do výherních koutů, SRPŠ hračky do výherních koutů, IPSO Fulnek ohňová show. Na ohňostroj přispěli: Venglářovi, Mičulka Jan, Pavlica Vlastík, Divín Adam, Ondruchová Bára, Šnajdr stavebniny. Děkujeme všem za účast, za odvedenou práci i za podporu naší škole. 15

16 června se uskutečnil školní výlet na Hádinku. V krásném prostředí v lesích u řeky Budišovky jsme relaxovali, stmelovali vztahy mezi dětmi, poznávali krajinu i život v řece. V době vydání Zpravodaje se připravujeme na prázdniny akcí konanou pod záštitou obce: Chodec a cyklista včetně zdravovědy - celodenní program Prevence rizikového chování pod vedením agentury Faust. Znalosti si pojedeme na kolech ověřit do Pustějova na Netradiční sportovní hry. Naše školní práce se nám daří díky profesionálnímu vedení sehraného kolektivu paní ředitelkou Mgr. Jitkou Poláškovou, která na škole působí 20 let. Ceníme si podpory rodičů, obce i jejich obyvatel a děkujeme za ni. Za kolektiv školy sepsala Milena Hoduláková Dětský den Díky za každý finanční, dárkový nebo fyzický kousek pomoci, kterým nám pomáháte a pomohli jste i nyní uskutečnit Dětský den Vystoupením pěvecké skupiny Ondrášek jsme nastartovali sobotní odpoledne. Následovalo vystoupení dětí MŠ a ZŠ. Den pokračoval v soutěžním a výherním duchu. Celým odpolednem nás provázeli Mirek Kukol a Marek Žitník. Ani déšť nás neodradil a Dětský den byl zakončený ohňovou show a nádherným ohňostrojem. Účast a spokojený úsměv je pro nás vždy tou největší odměnou. Loučím se a přeji všem novým rodičům výboru hodně elánu a optimismu, protože za tuto školu a úsměv dětí stojí bojovat. Krásné a bezstarostné prázdniny vám přejí členové SRPŠ a Renáta Vavrečková 16

17 ASOCIACE SPORTU PRO VŠECHNY Víkend mládeže V pátek 9.5. a v sobotu se v naší obci konal Víkend mládeže. Tohoto víkendu se účastnilo 5 obcí a to Mošnov, Rybí, Kopřivnice, Pustějov a Hl. Životice. Naši složku reprezentovalo 28 závodníků. V pátek od hod.se konal na sportovním hřišti Atletický čtyřboj. Ten se skládá z těchto disciplín - sprint, skok do dálky, hod do dálky a vytrvalostní běh. A tady jsou výsledky našich svěřenců v okresním kole. Mladší žákyně I. Mladší žáci I. 1. místo - Romana Paprskářová 584,25b. 3. místo - Jiří Bartoň 435,24b. 2. místo - Simona Divinová 466,42b. 6. místo Martin Kozar 398,38b. 3. místo - Tereza Žitníková 453,40b. 7. místo Radomír Válek 371,17b. 4. místo - Radka Matějčková 342,65b. 10. místo - David Světlík 330,13b. 13. místo - Karolína Mutinová 198,05b. 11. místo - Jakub Kysilko 289,89b. 13. místo - Viktor Vavřík 150,76b. Mladší žáci II. 2. místo - Kryštof Liďák 301,86b. 3. místo - Jakub Žitník 239,73b. Starší žákyně III. Starší žáci III. 4. místo - Veronika Kukolová 320,08b. 1. místo - Jakub Venglář 400,69b. 6. místo - Karolína Holubová 250,50b. 3. místo - Filip Žitník 389,49b. 4. místo - Tomáš Tomšů 359,11b. 6. místo - Ondra Holiš 343,92b. 7. místo Jakub Mikunda 256,91.b Starší žákyně IV. Starší žáci IV. 4. místo - Eliška Horáková 371,72b. 1. místo - Petr Svrčina 404,17b. 5. místo - Pavlína Lišková 335,18b. 2. místo David Venglář 359,52b. 6. místo - Michal Matušík 282,48b. Dorostenci 1. místo - Daniel Divin 353,81b. 2. místo - Josef Kukol 311,47b. 17

18 Také se odehrál v pátek zápas 4 družstev v týmové hře Brännball. A tady jsou výsledky. 1. místo - Hladké Životice 2. místo - Pustějov 3. místo - Mošnov 4. místo - Rybí V sobotu se konala Medvědí stezka.byla to soutěž dvoučlenných hlídek. Děti měly za úkol na stanovištích 1 10 plnit úkoly a to hod na cíl, tábornické dovednosti, vlastivěda, zdravověda, orientace v terénu, překonávání překážek, součinnost, znalost přírody, síla a poslední stanoviště postřeh. A tady jsou výsledky našich svěřenců v okresním kole. Mladší žákyně I. Mladší žáci I. 2. místo - R. Paprskářová, T. Žitníková 1. místo - J. Bartoň, S. Divinová 3. místo - R. Matějčková, K. Mutinová 3. místo - D. Světlík, M. Kozar 4 5. místo - R. Válek, V. Vavřík M. Mičulka, T. Mičulková 18

19 Mladší žáci II. 1. místo - Jakub Žitník, Kryštof Lid'ák Starší žákyně III. Starší žáci III. 4. místo - K. Holubová,V. Kvitová (Rybí ) 1. místo - O. Holiš, V. Kukolová 2. místo T. Tomšů, J. Mičulka 3. místo J. Venglář,P. Svrčina 5. místo F. Žitník, J. Mikunda Starší žáci IV. Dorostenci 1. místo - Michal Matušík, David Venglář 1. místo - Josef Kukol, Daniel Divin V sobotu se konala krajská soutěž MsKASPV družstev a jednotlivců RCSPV v atletickém čtyřboji pro rok 2014 za finanční podpory Moravskoslezského kraje - talentovaná mládež. Naši složku reprezentovali ti, co se umístili na místě z každé kategorie + náhradníci. 19

20 A tady jsou výsledky našich svěřenců v krajském kole: Mladší žákyně I. Mladší žáci I. 1. místo - R. Paprskářová 681,08b. 1. místo - J. Bartoň 711,90b. 3. místo - S. Divinová 564,96b. 7. místo - R. Válek 514,73b. 10. místo - R. Matějčková 296,99b. 12. místo - D. Světlík 411,03b. Mladší žáci II. 8. místo- Kryštof Lid'ák 452,68b. Starší žákyně III. Starší žáci III. 7. místo - Karolína Holubová 419,04b. 2. místo - Jakub Venglář 617,03b. 8. místo - Veronika Kukolová 387,08b. 6. místo - Tomáš Tomšů 537,12b. Starší žáci IV. Dorostenci 1. místo - David Matějček 824,18b. 1. místo - Josef Kukol 521,66b. 4. místo - Petr Svrčina 677,16b. V sobotu se ve Slavkově konala krajská soutěž mládeže v přírodě Medvědí stezka za finanční podpory Moravskoslezského kraje se zaměřením na talentovanou mládež. 20

21 A tady jsou výsledky našich svěřenců v krajském kole. Mladší žáci II. Starší žáci III. 7. místo - K. Lid'ák, R. Válek 3. místo - O. Holiš, V. Kukolová 4. místo -T. Tomšů, J. Mičulka Starší žáci IV. Dorostenci 3. místo - M. Matušík, D. Venglář 5. místo - J. Kukol, D. Matějček V sobotu se ve Staré Boleslavi na stadionu Emila Zátopka konalo republikové kolo družstev a jednotlivců v atletickém čtyřboji. A tady jsou výsledky našich svěřenců v republikovém kole: Mladší žákyně I. (účastnilo se 21 žákyň) Mladší žáci I. (účastnilo se 27 žáků) 10. místo - Simona Divinová 719b. 9. místo - Jiří Bartoň 774b. 20. místo - Romana Paprskářová 531b. Starší žáci III. (účastnilo se 27 žáků) Starší žáci IV. (účastnilo se 20 žáků) 13. místo - Jakub Venglář 680b. 1. místo - David Matějček 951b. 21. místo - Tomáš Tomšů 527b. Dorostenci (účastnilo se 18 dorostenců) 18. místo - Josef Kukol 534b. 21

22 se konala republiková otevřená soutěž Medvědí stezkou ve sport centrum ČASPV Doubí u Třeboně. A zde jsou výsledky našich svěřenců v republikovém kole. Starší žáci III. (účastnilo se 12 hlídek) Starší žáci IV. (účastnilo se 17 hlídek) 4. místo - Ondra Holiš, Jakub Venglář 6. místo - Michal Matušík, David Venglář SENIOR KLUB Ve středu 14. kětna 2014 pozvala Mateřská školka Hladké Životice všechny seniory na vystoupení dětí ke Dni matek. Program byl úžasný a všem se moc líbil. Děkujeme touto cestou ještě jednou jak dětem, tak všem, kteří program s dětmi připravili. V pondělí dne 9. června 2014 uspořádal Senior klub Hladké Životice smažení vaječiny. I přes velké vedro se akce zúčastnilo 25 členů. Všichni se dobře bavili a odcházeli spokojeni. 22

23 V pátek dne 12. září 2014 se uskuteční zájezd do Kroměříže. Navštívíme Květnou zahradu, zámek s podzámeckou zahradou a popřípadě vinný sklípek. Zájemci se již v současné době mohou přihlásit u p. Vodové, p. Piskořové, p. Jahnové a p. Kopecké. Piskořová R. Mini zájezd do Opavy 9.května 2014 uspořádal Senior klub o.s. zájezd do Opavy. Mini zájezd proto, že jsme vyjeli až odpoledne v 15.30h a vrátili jsme se ve 22h. Nejdříve jsme navštívili Slezské zemské muzeum, prohlídka s průvodcem trvá asi dvě hodiny. Vzhledem k tomu, že většina z nás už má nějaké pohybové potíže, volili jsme raději prohlídku individuální. A i tak jsme se zdrželi minimálně hodinu. Věřím, že všichni účastníci sdílí můj názor prohlídka muzea stojí za to! Vřele doporučujeme všem, prohlídka je vhodná i pro děti, protože vodní svět je velice krásný, spousta různých zvířat, motýlů a možnost přehrávek videozáznamů z různých oblastí je určitě zaujme. Muzeum je vzdáleno jen pět minut od žel. nádraží Opava-východ, vstupné je 50,-Kč a děti a senioři 25,-Kč. V 19h nás čekalo divadelní představení činohry Hledám děvče na woogle boogle ve Slezském divadle. Bylo to nádherné zakončení našeho mini zájezdu. Pokud se mohu vyjádřit k návštěvám divadla v příštím období, zveme Vás dne do divadla Jiřího Myrona v Ostravě, na představení činohry Do naha holé dupy. A dále do divadla Antonína Dvořáka na operu Nabuco. Pokud si chcete rezervovat vstupenky už nyní, zavolejte na tel a nebo napište na Těšíme se na shledanou! Helena Ježíšková členka Senior klubu o.s. 23

24 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Vítáme nové občánky: Šmeidlerová Bára Gratulujeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky. Své životní jubileum letos oslavili a oslaví: Červenec Horáková Emilie, Cupalová Růžena, Lapčák Jan, Pavlicová Marie, Maleňák Karel, Hynčica Vojtěch, Čalová Dagmar, Bartoň Zdeněk Srpen Žitník Vladimír, Tomšů Eliška, Onheiserová Danuše, Kadlecová Julie Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. Rozloučili jsme se: Sedlář Bohumír Upřímnou soustrast. 24

25 INZERCE Hospůdka Na Návsi Hladké Životice vás srdečně zve Teplá jídla po celý den od 59,- Kč Grilovaná uzená žebra s domácím chlebem, čerstvým zeleninovým salátem, křenem, hořčicí a pikantní omáčkou a k tomu všemu žejdlík piva zdarma STEAKOVÉ DNY Od budou v Hospůdce Na Návsi probíhat STEAKOVÉ DNY Na co se můžete těšit: 250g Vepřový steak 250g Dřevorubecký steak (S cibulí) 250g Steak pana tchoře (s tvarůžkama) 250g Vepřový bylinkový steak(s bylinkovým máslem) 250g Pepřový steak 250g Medový steak Ke steakům budeme podávat přílohu, hořčici,křen,domácí chleba Jste všichni srdečně zváni Otevírací doba Hospůdky: Pondělí Čtvrtek 11,00 22,00 Pátek 11,00 24,00 Sobota 13,00 24,00 Neděle 15,00 22,00 25

26 mob MLČOCH L. Hřbitovní 74a, Nový Jičín, Tel , NYNÍ NABÍZÍ SLEVU PRO DŮCHODCE 20% na rekonstrukci hrobu (pomníky, rámy, krycí desky) Nabízíme slušné a seriózní jednání, přijedeme za Vámi, vypracujeme Vám zdarma nezávaznou nabídku. Jsme tu pro Vás již více jak 35 let. Vydává Obecní úřad Hladké Životice dne Neprodejné. Náklad 350 výtisků. Vychází 1x za dva měsíce. Své náměty a připomínky prosím adresujte na Evidenční číslo MK ČR: E

Obecní zpravodaj 2/2012

Obecní zpravodaj 2/2012 Obecní zpravodaj 2/2012 Duben 2012 Obec Hladké Životice SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, kdyby jste mě teď viděli, jak se tvářím při psaní tohoto slova pro Vás, taky by se Vám rozzářil obličej úsměvem.

Více

Obec Pustějov. Dne 18. června 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, na kterém bylo mimo jiné projednáno a schváleno.

Obec Pustějov. Dne 18. června 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, na kterém bylo mimo jiné projednáno a schváleno. Obec Pustějov Obecní úřad přeje všem občanům příjemně prožitou dovolenou a všem školákům a studentům krásné a sluníčkové prázdniny k načerpání nových sil do další práce i do dalšího studia. Zastupitelstvo

Více

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice www.hodslavice.cz cervenec-srpen ˇ 2013 Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice Le o š Tu r e k, ve l i t e l J S D H H o d s l a v i ce V roce 1883 se rozhodlo

Více

Obecní zpravodaj 5/2011

Obecní zpravodaj 5/2011 Obecní zpravodaj 5/2011 Říjen 2011 Obec Hladké Životice SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané Tak jak se pyšní podzim svými krásnými barvami, tak se někdy barví do ruda i můj obličej. Poví mi někdo z Vás,kdy

Více

Září 2012 / XXII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj

Září 2012 / XXII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj Září 2012 / XXII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj PODZIM Začíná v době podzimní rovnodennosti, kdy jsou opět světlo a tma v rovnováze. Tentokrát už ale přibývá stále více tmy. Už během babího

Více

Obecní zpravodaj 4/2014

Obecní zpravodaj 4/2014 Obecní zpravodaj 4/2014 Září 2014 Obec Hladké Životice SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané Čas letí neúprosně vpřed a už tu máme konec našeho volebního období. Možná, že se ode mě očekává, že budu bilancovat,

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

časopis městské části Praha Slivenec 4 2007

časopis městské části Praha Slivenec 4 2007 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 4 2007 Slivenecké letnice 2007 Ve dnech 1. 3. června 2007 ožilo centrum Slivence víkendovým maratónem divadla, hudby a tance. Organizátorem I.

Více

Prázdninové bilancování

Prázdninové bilancování www.hodslavice.cz CERVENEC-srpen ˇ 2014 Prázdninové bilancování máme tady opět prázdniny a čas dovolených, ale život v obci běží na plné obrátky dál. Po červnu plném akcí sportovních i kulturních se o

Více

640 let od založení obce Bernartice nad Odrou a 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů.

640 let od založení obce Bernartice nad Odrou a 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů. Vážení spoluobčané, v sobotu 28. června 2014 se za nádherného letního počasí uskutečnil v Březovém háji tradiční Den obce. Ten letošní byl však přece jenom něčím výjimečný. V tomto kalendářním roce si

Více

BESEDNÍK. Reprezentovali jsme město na Dnech Ratiboře. Kravařský odpust. Zámecké pivní slavnosti str. 3. Běh zámeckým pakem str. 15. str.

BESEDNÍK. Reprezentovali jsme město na Dnech Ratiboře. Kravařský odpust. Zámecké pivní slavnosti str. 3. Běh zámeckým pakem str. 15. str. noviny města kravaře BESEDNÍK červenec - srpen 2010 číslo 176 Zámecké pivní slavnosti str. 3 Kravařský odpust str. 13 Běh zámeckým pakem str. 15 Vážení spoluobčané, dovolte, abychom Vás i v letošním roce

Více

Jesenický. Vychází 30. 4. 2015. zpravodaj 2

Jesenický. Vychází 30. 4. 2015. zpravodaj 2 Jesenický Vychází 30. 4. 2015 zpravodaj 2 HASIČSKÝ VÝCVIK NA ODŘE, 11. 4. 2015 Maškarní ples v Jeseníku nad Odrou, 21. 2. 2015 Vynášení Moreny, 19. 3. 2015 Naši furianti, Bernacké divadlo, 10. 4. 2015

Více

Hasiči na Kvíčale slaví stovku

Hasiči na Kvíčale slaví stovku Vydává Obecní úřad v Batňovicích květen 2013 Hasiči na Kvíčale slaví stovku V roce 1913, po příkladu sousedních obcí, se i kvíčalští sousedé rozhodli založit dobrovolný hasičský sbor. O založení hasičského

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Krištofová: Mým největším úspěchem jsou mé děti

Krištofová: Mým největším úspěchem jsou mé děti Fulnecký zdarma 1 2015 Zpravodaj Zastupitelstvo vyčlenilo prostředky na granty 3 Žáci z dolní školy se učili v autobuse 7 Fulnek hostil okresní turnaj v pexesu 11 Radka Krištofová: Mým největším úspěchem

Více

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více

Prázdniny už jsou dávno za námi a děti už jsou v běhu

Prázdniny už jsou dávno za námi a děti už jsou v běhu www.hodslavice.cz LISTOPAD 2013 Prázdniny už jsou dávno za námi a děti už jsou v běhu nového školního roku a každodenních povinností. Spolu se školním rokem začaly také svou činnost kroužky a zájmové činnosti,

Více

Sad Míru revitalizace zahájena

Sad Míru revitalizace zahájena www.svinov.ostrava.cz V roce 2009 podal Městský obvod Svinov žádost o dotaci na projekt Revitalizace Sadu Míru ve Svinově v rámci řešení revitalizace Moravskoslezského kraje. Po velmi vleklých a složitých

Více

Jesenický. zpravodaj 3. Vychází 30. 6. 2015. Mistři ČR mladších žáků ve volejbale Josef Štec, Matyáš Kuchařík, Pavel Böhm

Jesenický. zpravodaj 3. Vychází 30. 6. 2015. Mistři ČR mladších žáků ve volejbale Josef Štec, Matyáš Kuchařík, Pavel Böhm Jesenický Vychází 30. 6. 2015 zpravodaj 3 Mistři ČR mladších žáků ve volejbale Josef Štec, Matyáš Kuchařík, Pavel Böhm Zájezd do Kroměříže 28. 5. 2015 Obraz Amálie Štecové Vyletěla holubička ze skály se

Více

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Zpravodaj Město Morkovice-Slížany ročník -XVII, číslo 2 - červen 2014 B družstvo mužů vítězem OP Kroměříž Již 4 kola před koncem soutěžního ročníku 2013 14 se B tým mužů FC Morkovice stal jistým vítězem

Více

V LEJBALOVÝ TURNAJ NA HORNÍM HRIŠTI

V LEJBALOVÝ TURNAJ NA HORNÍM HRIŠTI ČERVENEC - SRPEN 2015 MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OBCE OUDOLEŇ POZVÁNKA TJ Sokol Oudoleň pořádá TRADIČNÍ V LEJBALOVÝ TURNAJ NA HORNÍM HRIŠTI SOBOTA 1. 8. 2015 Podmínka účasti: min. 2 dívky / ženy v družstvu Startovné:

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Květen 2015 Hodslavský ZPRAVODAJ Májové výroční přemítání P h D r. Z o ra Ku d ě l ková Vážení spoluobčané, byla jsem vyzvána k napsání krátkého úvodníku k 70. výročí konce 2. světové války, což lze sice

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

cena 5 Kč Z OBSAHU Komentář starostky Z jednání Zastupitelstva MěÚ informuje Školy informují Hasiči Fulnečka 2011 Zveme Vás říjen 2011 číslo 10

cena 5 Kč Z OBSAHU Komentář starostky Z jednání Zastupitelstva MěÚ informuje Školy informují Hasiči Fulnečka 2011 Zveme Vás říjen 2011 číslo 10 cena 5 Kč F u l n e c k ý Komentář starostky Parádní akcička, super bolo, luxusní místo, muzika, zvuk, světla a bramboráky, takto trefně hodnotili na facebooku někteří ze zhruba tisícovky účastníků koncert

Více

ČERVENEC SRPEN 7-8/2015 39. ročník

ČERVENEC SRPEN 7-8/2015 39. ročník z Města a MĚSTSKÉHO ÚŘADU - Dění ve městě - Kulturní léto v Bělé - Mělnická ulice V. - ze sportu a spolkové činnosti Vážení spoluobčané, Léto dorazilo a před námi jsou prázdniny. Jaké bude počasí, se dá

Více

Vážení spoluobčané, Obecní úřad

Vážení spoluobčané, Obecní úřad Vážení spoluobčané, začátek každého roku je spojen s očekáváním, co nového přinese. Proto si také přejeme, aby byl nový rok dobrý, abychom byli zdraví, spokojení, aby se nám splnila všechna přání, předsevzetí

Více

www.hodslavice.cz cervenec-srpen ˇ

www.hodslavice.cz cervenec-srpen ˇ www.hodslavice.cz cervenec-srpen ˇ 2011 Ú V O D N Í S L O V O M g r. Pa v l a Ad a m cová, s t a r o s t ka máme tady prázdniny a čas dovolené, ale život v obci běží na plné obrátky dál. Po červnu plném

Více