VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA"

Transkript

1 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Č.j.: DDSJFM/1420/2014 Ve Frýdku-Místku dne VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA s účinností od Vnitřní řád dětského domova ( dále jen DD ) je zpracován v návaznosti na ustanovení : 1. Zákona č.109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 2. Vyhlášky č.438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů souvisejících s uvedenou problematikou.

2 Obsah : 1. CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA DD ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Právní postavení DD Zřizovatel DD Název, adresa a kontaktní údaje o zařízení ORGANIZAČNÍ STRUKTURA, SOUČÁSTI A ŘÍZENÍ DD Účel zřízení, předmět činnosti DD Místa poskytování školských služeb, kapacita Postup v případě dočasného omezení nebo přerušení poskytování péče v DD Organizační členění DD Řízení DD Oprávnění k jednání jménem DD Práva, povinnosti a odpovědnost vedoucích zaměstnanců DD a zaměstnanců DD Práva ředitele DD Povinnosti ředitele DD Rozhodování ředitele DD v oblasti státní správy Způsob odvolání proti rozhodnutí ředitele DD v oblasti státní správy PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PROVOZU DD Přehled o počtu zaměstnanců DD Vzájemná zastupitelnost zaměstnanců DD Předávání a přejímání pracovních funkcí Zaměstnanci DD Organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu a dalšími stranami POSTUP PŘI PŘIJÍMÁNÍ, PŘEMÍSŤOVÁNÍ A PROPOUŠTĚNÍ DĚTÍ VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKŮ DD Přijímání dětí do DD Dokumentace při přijímání dětí do DD Adaptační program DD Přemísťování dětí Propouštění dětí z DD Spolupráce s kompetentními orgány a institucemi Zajišťování pomoci po propuštění z DD ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ V DD ORGANIZACE VÝCHOVNÝCH ČINNOSTÍ ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ ORGANIZACE ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ SYSTÉM PREVENCE RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ ORGANIZACE PÉČE O DĚTI V DD ZAŘAZENÍ DĚTÍ DO RODINNÝCH SKUPIN UBYTOVÁNÍ DĚTÍ MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ DĚTÍ Plné přímé zaopatření dětí DD Hrazení dalších nákladů dětem DD Zajišťování specifických výchovných a vzdělávacích potřeb dětem DD FINANČNÍ PROSTŘEDKY DĚTÍ Zdroje finančních prostředků dětí Nakládání s finančními prostředky dětí SYSTÉM STRAVOVÁNÍ POSTUP V PŘÍPADĚ ÚTĚKU DÍTĚTE Z DD 29 Strana 2

3 5. PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ DD Práva dětí DD Povinnosti dětí DD SYSTÉM HODNOCENÍ DĚTÍ V DD A OPATŘENÍ VE VÝCHOVĚ Systém hodnocení dětí v DD, výchovná hlediska DD Opatření ve výchově KAPESNÉ Kapesné dětí DD Podmínky přiznávání kapesného Výše kapesného dle výchovných hledisek DD Postup při výplatě kapesného a evidence výplaty kapesného OSOBNÍ DARY Poskytování osobních darů dětem DD dle délky pobytu a věku dítěte Výchovná hlediska pro poskytování osobních darů dětem DD VĚCNÁ POMOC, JEDNORÁZOVÝ PENĚŽITÝ PŘÍSPĚVEK Pravidla poskytování věcné pomoci nebo jednorázového peněžitého příspěvku Hlediska pro poskytování věcné pomoci nebo jednorázového peněžitého příspěvku : ORGANIZACE DNE V DD Doporučený režim dne v DD pro dny školního vyučování Doporučený režim dne v DD pro soboty, neděle, svátky, školní prázdniny POBYT DĚTÍ MIMO DD Osobní volno dětí DD Přechodné ubytování mimo DD KONTAKTY DĚTÍ S RODIČI A DALŠÍMI OSOBAMI Návštěvní řád DD Kontakty dětí s rodiči a dalšími osobami Nahlížení do osobních spisů dětí DD, šetření úřední povahy SPOLUSPRÁVA DĚTÍ PODMÍNKY ZACHÁZENÍ DĚTÍ S MAJETKEM DD SMLUVNÍ POBYT ZLETILÝCH NEZAOPATŘENÝCH OSOB V DD POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ, STÍŽNOSTÍ A NÁVRHŮ ŘEDITELI, PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM DD A DALŠÍM OSOBÁM A ORGÁNŮM PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA VÝCHOVU ÚHRADA NÁKLADŮ NA PÉČI O DĚTI V DD PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU PÉČE POSKYTOVANÉ DĚTEM A NEZAOPATŘENÝM OSOBÁM POSTUP DD PŘI STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU NA ÚHRADU PÉČE ZPŮSOB ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ ŘEDITELE DD O VÝŠI PŘÍSPĚVKU NA ÚHRADU PÉČE BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE O DĚTI DD, POSTUP PŘI ONEMOCNĚNÍ DĚTÍ ZDRAVOTNÍ PREVENCE, PREVENCE RIZIK PŘI PRACOVNÍCH ČINNOSTECH POSTUP PŘI ÚRAZECH DĚTÍ A ZAMĚSTNANCŮ DD POSTUP V DALŠÍCH ZÁVAŽNÝCH PŘÍPADECH OHROŽENÍ ZDRAVÍ NEBO ŽIVOTA intoxikace alkoholem, návykovými látkami, sebepoškození, sebevražedný pokus,agresivita PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 53 3

4 1. CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA DD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Právní postavení DD Organizace je právnickou osobou a právním nástupcem příspěvkových organizací : Dětský domov se speciálními školami, Frýdek-Místek, Bruzovská 328 zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne pod č.j /98-21 Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j / ze dne přešla organizace s účinností od do působnosti Moravskoslezského kraje. S účinností od usnesením zastupitelstva Moravskoslezského kraje č.12/276/1 ze dne došlo ke sloučení příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje Dětský domov se speciálními školami, Frýdek-Místek, Bruzovská 328 a organizace Speciální školy, Frýdek-Místek, Míru S účinností od zastupitelstvo Moravskoslezského kraje svým usnesením č.16/501/1 ze dne rozhodlo o změně názvu organizace na : Dětský domov, Frýdek-Místek, Bruzovská 328 S účinností od zastupitelstvo Moravskoslezského kraje svým usnesením č.6/617/1 ze dne rozhodlo o změně názvu organizace na : Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek,Bruzovská 328, příspěvková organizace S účinností od usnesením zastupitelstva Moravskoslezského kraje č.25/2277/1 ze dne došlo ke sloučení příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek,Bruzovská 328, příspěvková organizace a Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek,Na Hrázi 2126, příspěvková organizace. Tato organizace byla právnickou osobou a právním nástupcem příspěvkové organizace Dětský domov, Brušperk, Sportovní 584 zřízené MŠMT dne pod č. j / Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j / ze dne přešla organizace s účinností od do působnosti Moravskoslezského kraje. Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 24/969/1 ze dne 10. června 2004 se od změnil název organizace na : Dětský domov, Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126 a na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 6/612/1 ze dne 29. září 2005 od na : Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek,Na Hrázi 2126, příspěvková organizace. Zároveň došlo rovněž s účinností od usnesením zastupitelstva Moravskoslezského kraje č.25/2277/5 ze dne ke změně názvu sloučené organizace na : Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek,příspěvková organizace Zřizovatelem DD je : Moravskoslezský kraj, 28.října 117, Ostrava, IČ: Název, adresa a kontaktní údaje o zařízení : Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126 tel.číslo : ústředna ředitelna fax : Frýdek-Místek, Bruzovská 1355 tel.číslo : rod.dům webové stránky : Sídlo organizace : Na Hrázi 2126, Frýdek-Místek IČ : Identifikátor právnické osoby :

5 1.2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA, SOUČÁSTI A ŘÍZENÍ DD Účel zřízení, předmět činnosti DD Hlavním účelem zřízení organizace je zajištění ústavní výchovy nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let. DD spolupracuje s rodinou dítěte a poskytuje jí pomoc při zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, včetně rodinné terapie a nácviku rodičovských a dalších dovedností nezbytných pro výchovu a péči v rodině. DD poskytuje podporu při přechodu dítěte do jeho původního rodinného prostředí nebo jeho přemístění do náhradní rodinné péče. Předmětem činnosti odpovídající hlavnímu účelu je : - zajišťovat nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření plné přímé zaopatření a náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání, - zařízení může poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle do věku 26 let, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a zařízením nejpozději do 1 roku od ukončení ústavní výchovy - zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů - zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace. V DD musí být zajištěno základní právo každého dítěte na výchovu a vzdělávání v návaznosti na ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána, vytvářeny podmínky podporující sebedůvěru dítěte, rozvíjející citovou stránku jeho osobnosti a umožňující aktivní účast dítěte ve společnosti. S dítětem musí být zacházeno v zájmu plného a harmonického rozvoje jeho osobnosti s ohledem na potřeby osoby jeho věku Místa poskytování školských služeb, nejvyšší povolený počet lůžek ve školském zařízení : rod.sk. počet lůžek celkem dětský domov Frýdek-Místek, Na Hrázi lůžek 56 lůžek Frýdek-Místek, Bruzovská lůžek Celkem : 7 kapacita celkem školní jídelna Frýdek-Místek, Na Hrázi stravovaných Frýdek-Místek, Bruzovská Postup v případě dočasného omezení nebo přerušení poskytování péče v DD V dětském domově je nepřetržitý celoroční provoz. Provoz může být dočasně omezen nebo přerušen jen ze závažných důvodů na základě souhlasu ministerstva a za předpokladu, že péče o děti je řádně zabezpečena. Péči o děti je povinen zajistit zřizovatel zařízení : Moravskoslezský kraj, 28.října 117, Ostrava, IČ:

6 Organizační členění DD Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace ředitel statutární orgán zástupkyně ředitele zást.st.orgánu Řízení DD ved.vychovatelka vedoucí ŠJ dětský domov školní jídelna ekonom vychovatelé kuchařky admin. pracovník soc.pracovnice prac. soc.péče švadleny-pradleny uklízečka údržbář řidič Statutárním orgánem DD je ředitel, jmenovaný radou kraje. Ředitel jedná jménem organizace navenek samostatně a je odpovědný radě kraje za činnost organizace. Ředitel odpovídá za řádný chod příspěvkové organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy kraje a jeho vnitřními organizačními předpisy. Vedoucími zaměstnanci DD v souladu s 11, 33 a 124 zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, na jednotlivých stupních řízení jsou : 1. stupeň řízení: vedoucí vychovatelka, vedoucí školní jídelny 2. stupeň řízení: zástupkyně ředitele - zást.stat.orgánu (ZSO) 3. stupeň řízení: ředitel - stat.orgán Strategie řízení DD Řídící tým tvoří : ředitel, zástupkyně ředitele, vedoucí vychovatelka, vedoucí školní jídelny Tento řídící tým zajišťuje plynulý provoz a vzájemnou spolupráci organizačních útvarů DD. Poradním orgánem v pedagogické oblasti je pedagogická rada. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci dětského domova. 6

7 Komunikační a informační systém Přímý komunikační a informační systém tvoří : porady vedení společné pro všechny vedoucí organizačních útvarů DD nebo operativně zvlášť dle potřeby pro vedoucí organizačních útvarů svolává ředitel DD nebo jeho statutární zástupce pedagogické rady s možností přizvání dalších součástí DD a jiných osob svolává ředitel DD nebo jeho statutární zástupce pracovní porady organizačních útvarů DD svolávají vedoucí zaměstnanci DD společné porady všech zaměstnanců svolává ředitel DD nebo jeho statutární zástupce O výsledku jednání pracovních porad vedoucí zaměstnanci informují neprodleně ředitele DD. Nepřímý informační systém tvoří : záznamy povinné a další vedené dokumentace jednotlivých organizačních útvarů DD informace sdělované prostřednictvím oběžníků, evidenčního programu EVIX a pokynů vedoucích zaměstnanců DD Přehled dokumentace vedené DD a zaměstnanci odpovědní za její vedení je uveden v příloze č.1 tohoto vnitřního řádu Oprávnění k jednání jménem DD Jménem právnické osoby Dětského domova a Školní jídelny, Frýdek-Místek, příspěvková organizace jedná ve všech věcech ředitel DD - statutární orgán. Jménem právnické osoby Dětského domova a Školní jídelny, Frýdek-Místek, příspěvková organizace dále jedná a ředitele DD zastupuje, a to bez omezení v celém rozsahu zástupkyně ředitele - zástupce statutárního orgánu na základě písemného pověření, zmocnění ředitelem DD - plné moci ve smyslu zákona č. 89/1912 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Jménem právnické osoby Dětského domova a Školní jídelny, Frýdek-Místek, příspěvková organizace dále mohou jednat zaměstnanci DD na základě pověření ředitelem DD pro jednání v dané věci Práva, povinnosti a odpovědnost vedoucích zaměstnanců DD a zaměstnanců DD a) Vedoucí zaměstnanci DD jsou odpovědní řediteli DD za úroveň řízení, práci a pracovní výsledky svěřeného organizačního útvaru DD. Ve smyslu ustanovení zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, jsou oprávněni a povinni zaměstnancům svěřeného organizačního útvaru DD stanovit a ukládat pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Vedoucí zaměstnanci DD jsou v rámci svěřených organizačních útvarů DD dále oprávněni konat právní úkony v pracovně právních vztazích, a to v rozsahu stanoveném v pracovní náplni příslušného vedoucího zaměstnance. b) Práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců DD vyplývají z ustanovení zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů v platném znění, ustanovení Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení v platném znění, a ujednání vyplývajících z pracovně právních vztahů. c) Všichni zaměstnanci DD jsou povinni dodržovat ustanovení vnitřních předpisů DD. 7

8 Práva ředitele DD Ředitel DD je oprávněn v zájmu úspěšné výchovy dětí : a) povolit dítěti za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem pobyt mimo zařízení ( 30 zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů) b) povolit dítěti s nařízenou ústavní výchovou přechodné ubytování mimo zařízení v souvislosti s jeho vzděláváním nebo zaměstnáním c) zrušit pobyt podle písmena a) nebo přechodné ubytování podle písmena b), jestliže se dítě řádně nechová nebo péče o něj není dostatečně zabezpečena nebo došlo-li ke změně důvodů, pro něž byl pobyt mimo zařízení povolen d) podat soudu návrh na zpětnou přeměnu ústavní výchovy v ochrannou výchovu, změní-li se okolnosti, když předtím dítě s uloženou ochrannou výchovou dlouhodobě plnilo vzorně své povinnosti a soudu byl dán návrh podle zvláštního právního předpisu na přeměnu ochranné výchovy v ústavní výchovu, a v konkrétním případě byl takový postup vhodný s ohledem na další výchovu a vývoj dítěte; e) zakázat nebo přerušit návštěvu osob odpovědných za výchovu nebo jiných osob v DD v případě jejich nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na výchovu dětí, f) být přítomen při otevření listovní nebo balíkové zásilky dítětem, pokud je důvodné podezření, že zásilka má z výchovného hlediska závadný obsah nebo by mohla ohrozit zdraví či bezpečnost dětí, a uschovat ji na dobu omezenou dnem propuštění dítěte ze zařízení, g) převzít od dítěte do dočasné úschovy cenné předměty, finanční hotovost převyšující výši kapesného stanoveného v 31 zákona č.109/2002 Sb. a předměty ohrožující výchovu, zdraví či bezpečnost dětí; písemný zápis o převzetí ověřený ředitelem, dalším odborným pracovníkem zařízení a dítětem je založen do osobní dokumentace dítěte, h) povolit dětem starším 15 let cestovat do místa pobytu nebo přechodného ubytování podle písmen a) a b) bez dozoru, i) schvalovat opatření ve výchově podle oddílu tohoto vnitřního řádu navržená příslušným pedagogickým pracovníkem, j) zastoupit dítě v běžných záležitostech, a pokud jeho zákonní zástupci neplní své povinnosti nebo nejeví o dítě skutečný zájem, je oprávněn zastoupit dítě i ve věcech zásadní důležitosti, vyžaduje-li to zájem dítěte, k) žádat dítě o poskytnutí dokladů o jeho příjmech, l) nařídit vyšetření dítěte, zda není ovlivněno alkoholem nebo jinou návykovou látkou. m) požádat příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí o informace o poměrech v rodině dítěte, které bylo umístěno do DD, a je-li tomuto dítěti zprostředkovávána pěstounská péče nebo osvojení, také informace o postupu při tomto zprostředkování, n) na základě písemné žádosti nahlížet do spisové dokumentace vedené příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí o dítěti umístěném v DD o) Ředitel DD v odůvodněných případech může požádat specializované zdravotnické pracoviště o určení skutečného věku cizinců, a to na náklady zařízení Povinnosti ředitele DD Ředitel DD je povinen : a) seznámit dítě s jeho právy a povinnostmi b) oznámit neprodleně orgánu sociálně právní ochrany dětí jméno a příjmení dítěte, jsou-li splněny podmínky pro jeho osvojení nebo pěstounskou péči c) předat dítě podle rozhodnutí orgánu sociálně právní ochrany dětí do péče budoucího osvojitele nebo pěstouna d) dát příslušnému soudu podnět ke zrušení ústavní výchovy, pominuly-li důvody pro její nařízení e) předběžně projednat postup podle písmen c) a d) s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí, zákonnými zástupci dítěte, případně jinými osobami odpovědnými za výchovu f) podat po předchozím projednání s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí příslušnému soudu podnět k prodloužení ústavní výchovy, vyžaduje-li to zájem dítěte 8

9 g) podávat informace o dítěti zákonným zástupcům nebo orgánu sociálně-právní ochrany dětí na jejich žádost h) umožnit dítěti, které má být propuštěno z DD z důvodu zletilosti, jednání se sociálním kurátorem i) projednat předem opatření zásadní důležitosti se zákonnými zástupci dítěte a s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, nehrozí-li nebezpečí z prodlení, a bezodkladně je informovat o provedeném opatření; Opatřeními zásadní důležitosti jsou opatření související zejména s přípravou dítěte na budoucí povolání, s lékařskými zákroky a předpokládanou hospitalizací ve zdravotnickém zařízení, Ředitel DD předem projedná se zákonnými zástupci, popřípadě také s jinými osobami, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu, možnosti přípravy dítěte na budoucí povolání s přihlédnutím k nabídce učebních a studijních oborů a k zájmu dítěte. Ve věci přípravy na budoucí povolání ředitel DD respektuje názor dítěte, je-li to možné. Pokud není možné respektovat názor dítěte ve věci přípravy na budoucí povolání, vyžádá si ředitel zařízení stanovisko školy, kterou dítě navštěvuje, a vyjádření psychologa nebo speciálního pedagoga-etopeda, a rozhodne se zřetelem k těmto vyjádřením. V případě neakutních lékařských zákroků nebo plánované hospitalizace ředitel DD předem o chystaném opatření v dostatečně dlouhé lhůtě informuje zákonné zástupce, popřípadě také jiné osoby, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu. Jedná-li se o akutní lékařský zákrok nebo hospitalizaci, ředitel DD o něm bezodkladně písemně informuje zákonné zástupce, popřípadě také jiné osoby, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu. j) informovat v zájmu zaručení návaznosti péče příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o nadcházejícím propuštění dítěte z DD, a to v termínu nejméně 6 měsíců před propuštěním k) propustit dítě mladší 15 let podle 23 odst. 1 písm.a) až c) zákona č.109/2002 Sb., v platném znění, pouze v doprovodu osob odpovědných za výchovu, nepožádají-li v této věci písemně o jiný postup l) zajišťovat realizaci programu rozvoje osobnosti dítěte a vést o něm záznamy. Ředitel DD je dále povinen: m) vydat vnitřní řád zařízení, n) oznámit bezodkladně příslušnému diagnostickému ústavu změny v počtech dětí o) předat dítě mladší 18 let po ukončení jeho pobytu v zařízení osobám odpovědným za výchovu nebo jiným osobám uvedeným v rozhodnutí, na jehož základě dochází k propuštění dítěte, nedošlo-li k předání dítěte dříve, současně těmto osobám předá věci, jež jsou ve vlastnictví dítěte p) informovat nezaopatřenou osobu o možnosti podat žádost o uzavření smlouvy o prodlouženém pobytu v zařízení podle 2 odst. 6 zákona č.109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ředitel DD uzavře smlouvu o prodlouženém pobytu v DD podle 2 odst. 6 zákona č.109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s nezaopatřenou osobou, připravuje-li se tato osoba soustavně na budoucí povolání i po dosažení zletilosti, a to na základě její žádosti a pokud nebude překročena výše povoleného počtu dětí uvedená ve školském rejstříku. r) informovat soud pro mládež nebo státního zástupce, který podle zvl. právního předpisu přenechal postižení mladistvého zařízení, o výsledku přijatých opatření. s) oznámit útěk dítěte Policii České republiky bezodkladně po jeho zjištění. 9

10 Rozhodování ředitele DD v oblasti státní správy Ředitel DD v oblasti státní správy rozhoduje o a) úhradě nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byla péče vyžádána zákonnými zástupci dítěte, podle 2 odst. 7 písm. d) zákona č.109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů b) zamítnutí žádosti o poskytování plného přímého zaopatření podle 2 odst. 6, odvolání nemá zákona č.109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů odkladný účinek c) zamítnutí žádosti o povolení pobytu podle 23 odst. 1 písm. a) nebo c) zákona č.109/2002 Sb., odvolání nemá ve znění pozdějších předpisů odkladný účinek d) zrušení pobytu podle 23 odst. 1 písm. d) zákona č.109/2002 Sb., odvolání nemá ve znění pozdějších předpisů odkladný účinek e) výši příspěvku na úhradu péče poskytované dětem nebo nezaopatřeným osobám v DD podle 27 až 29 zákona č.109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Na výše uvedené případy rozhodování ředitele DD o právech a povinnostech osob v oblasti státní správy se vztahuje správní řád Způsob odvolání proti rozhodnutí ředitele DD v oblasti státní správy Nadřízeným správním orgánem ředitele DD je krajský úřad. Zákonní zástupci dětí, osoby odpovědné za výchovu dětí se mohou proti rozhodnutí ředitele DD v oblasti státní správy odvolat do 15 ti dnů ode dne doručení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje Ostrava, 28.října 117, Ostrava prostřednictvím Dětského domova a Školní jídelny, Frýdek-Místek, příspěvkové organizace. Odvolání proti rozhodnutí podle 24 odst. 3 písm. b až f) zákona č.109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů nemá odkladný účinek. 10

11 1.3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PROVOZU DD Přehled o počtu zaměstnanců DD Pracovní zařazení Pracoviště Fyz. Přep. Z toho osob osob PP NpP ředitel - statutární orgán 1 1,00 1,00 zástupce ředitele - zást.stat.orgánu 1 1,00 1,00 vedoucí vychovatelka 1 1,00 1,00 ekonom 1 1,00 1,00 vedoucí ŠJ, pokladní 1 1,00 1,00 Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126 administrativní pracovník 1 1,00 1,00 Frýdek-Místek, Bruzovská 1355 soc.pracovnice 1 1,00 1,00 vychovatelé 19 19,00 19,00 údržbář 1 0,50 0,50 pracovníci sociální péče 7 6,60 6,60 kuchařky 3 3,00 3,00 švadleny-pradleny 2 2,00 2,00 uklízečka Frýdek-Místek, Na Hrázi ,00 1,00 řidič 1 1,00 1,00 Celkem 41 40,10 22,00 18,10 PP pedagogičtí pracovníci NpP nepedagogičtí pracovníci Vzájemná zastupitelnost zaměstnanců DD H objekt F-M, Na Hrázi 2126 B objekt F-M, Bruzovská 1355 Funkce Prac. Zastupuje Rozsah ředitel H,B zástupkyně ředitele DD v plném rozsahu stat.orgán zástupce statutárního orgánu (ZSO) zástupkyně ředitele H,B činnosti zajistí ředitel DD nebo v plném rozsahu zástupce stat.orgánu vedoucí vychovatelka v omezeném rozsahu vedoucí vychovatelka H,B zástupkyně ředitele DD (ZSO) nebo v plném rozsahu zaměstnanec písemně pověřený ředitelem DD v omezeném rozsahu ekonomka H,B administrativní pracovník + sociální pracovnice nebo v omezeném rozsahu odborný zástup pověřený ředitelem DD v plném rozsahu pokladní H,B ekonom + administrativní pracovník nebo v plném rozsahu odborný zástup pověřený ředitelem DD v plném rozsahu vedoucí ŠJ H,B pověřená kuchařka seznámená s agendou ŠJ v omezeném rozsahu sociální pracovnice H,B ekonom + zástupkyně ředitele DD (ZSO) nebo v omezeném rozsahu odborný zástup pověřený ředitelem DD v plném rozsahu vychovatelé H,B vzájemně nebo zástup v plném rozsahu prac.soc.péče H,B vzájemně nebo zástup v plném rozsahu kuchařky H vzájemně nebo zástup omezený x plný prov. zaměstnanci H vzájemně nebo zástup omezený x plný Při krátkodobé nepřítomnosti vedoucích zaměstnanců pověřuje jejich zastupováním výše uvedené zaměstnance ředitel DD. Při jejich dlouhodobé nepřítomnosti může ředitel DD zařídit zástup. Při krátkodobé nepřítomnosti ostatních zaměstnanců pověřují jejich zastupováním na základě konstatované zastupitelnosti vedoucí zaměstnanci organizačních útvarů DD příslušného zaměstnance. Při dlouhodobé nepřítomnosti ostatních zaměstnanců zajišťuje ředitel DD ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci organizačních útvarů DD zástup. 11

12 Předávání a přejímání pracovních funkcí Povinnosti vedoucích i ostatních zaměstnanců související se skončením pracovního poměru jsou uvedeny v Pracovním řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení v platném znění. a) Ředitel školského zařízení při skončení pracovního poměru, při odvolání z pracovního místa ředitele nebo vzdání se pracovního místa ředitele předá agendu spojenou s výkonem pracovního místa ředitele nově jmenovanému řediteli; pokud to není možné, předá ji stejným způsobem svému zástupci nebo fyzické osobě určené zřizovatelem. O předání se vyhotoví záznam. b) Vedoucí zaměstnanci DD před skončením pracovního poměru předávají svou funkci protokolárně řediteli DD s informací o stavu plnění uložených úkolů, rovněž ji při uzavření pracovního poměru (jmenováním) protokolárně přejímají. Tento postup se zachovává i v případě sociální pracovnice DD. O předání úkolů a odevzdání věcí se vyhotoví záznam. c) Ostatní zaměstnanci před skončením pracovního poměru informují zaměstnavatele o stavu plnění uložených úkolů. Pedagogický pracovník odevzdá příslušnou pedagogickou dokumentaci a podklady pro hodnocení dětí. O předání úkolů a odevzdání věcí se vyhotoví záznam. Záznamový podklad připraví vedoucí zaměstnanec odpovědný dle organizace DD a předá k podpisu řediteli DD (nebo ZSO) před ukončením pracovního poměru zaměstnance. Výše uvedené postupy se zachovávají také v případech, kdy všichni tito zaměstnanci předpokládají svou dlouhodobou nepřítomnost v zaměstnání a jsou schopni svou pracovní funkci předat např. před dlouhodobým léčením, mateřskou dovolenou apod. 12

13 Zaměstnanci DD Pedagogičtí pracovníci Pedagogičtí pracovníci DD vzdělávají a vychovávají děti v souladu s cíli výchovy a vzdělávání, stanovenými zákonem č.109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy. Pedagogickým pracovníkem DD může být pouze ten, kdo vedle předpokladů stanovených zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, splňuje předpoklad psychické způsobilosti. Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka (zákon č. 563/2004 Sb.) Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo splňuje tyto předpoklady: a) je plně způsobilý k právním úkonům, b) má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává, c) je bezúhonný, Za bezúhonného se považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo za trestný čin nedbalostní spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti pedagogického pracovníka, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen. Bezúhonnost prokazuje fyzická osoba před vznikem pracovněprávního vztahu předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů; výpis nesmí být starší než 3 měsíce. V průběhu trvání pracovněprávního vztahu je pedagogický pracovník povinen předložit řediteli DD výpis z evidence Rejstříku trestů, pokud byl pravomocně odsouzen za trestný čin, jímž by mohl pozbýt předpoklad bezúhonnosti. d) je zdravotně způsobilý (vstupní a preventivní lékařská prohlídka) e) prokázal znalost českého jazyka, není-li dále stanoveno jinak. (Fyzická osoba, která získala příslušnou odbornou kvalifikaci stanovenou zákonem č.563/2004 Sb., v platném znění, v jiném vyučovacím jazyce než českém, je povinna prokázat znalost českého jazyka zkouškou.) Psychická způsobilost se zjišťuje psychologickým vyšetřením a prokazuje se : a) před vznikem pracovního poměru k zařízení b) v průběhu pracovního poměru v případě, že vznikne důvodná pochybnost o tom, zda pedagogický pracovník splňuje podmínku psychické způsobilosti, zejména při podezření na fyzické nebo psychické násilí na dětech apod.; v takovém případě ředitel DD nařídí pedagogickému pracovníkovi podstoupit psychologické vyšetření a k tomu stanoví přiměřenou lhůtu. Psychologický posudek je součástí osobního spisu pedagogického pracovníka DD. V psychologickém posudku se uvádějí tyto údaje: a) jméno, popřípadě jména, příjmení, akademický titul a datum narození ped.pracovníka b) závěr psychologického vyšetření, z něhož je patrné, zda pedagogický pracovník je nebo není psychicky způsobilý vykonávat činnost pedagogického pracovníka zařízení, c) jméno, popřípadě jména, příjmení a akademický titul vyšetřujícího psychologa, jeho vlastnoruční podpis a otisk razítka, číslo akreditace, d) datum vyhotovení psychologického posudku. Psychologický posudek je možné přezkoumat za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem ( z..č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů). Psychickou způsobilost může zjišťovat osoba, které byla udělena akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost podle zákona č.109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nepedagogičtí pracovníci Nepedagogickým pracovníkem DD může být ten, kdo splňuje kvalifikační předpoklady a požadavky stanovené pro výkon povolání zvláštním právním předpisem nebo stanovené zaměstnavatelem a nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce, který musí být předložen DD před vznikem pracovněprávního vztahu. 13

14 Organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu a dalšími stranami Oblast spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu obsahuje následující činnosti, za jejichž realizaci jsou odpovědní níže uvedení zaměstnanci : Činnost Termín Zodp. zaměstnanci Zahájení správního řízení a rozhodnutí v tomto řízení : dle správního o úhradě nákladů na zdrav. péči, léčiva a zdrav. prostředky, řádu které nejsou hrazeny ze zdrav.pojištění, pokud byla péče vyžádána zákonnými zástupci dítěte, podle 2 odst. 7 písm. d) zákona č.109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů o zamítnutí žádosti o povolení pobytu podle 23 odst. 1 písm. a) nebo c) ředitel DD zákona č.109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo zást.ředitele(zso) o zrušení pobytu podle 23 odst. 1 písm. d) zákona č.109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů o výši příspěvku na úhradu péče poskytované dětem nebo nezaopatřeným osobám v DD podle 27 až 29 zákona č.109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů podkladová dokumentace ke spr.rozhodnutí zpracování dokladů správního řízení a rozhodnutí dle spr.řádu sociální pracovnice vyúčtování plateb příspěvku osobám odp.za výchovu a zák.109/2002 vyřizování sociálních záležitostí dětí DD - návrhy a informace soudům, průběžně OSPOD, ZZ, zprostředkování spolupráce s OOV** aj. (s podp.řed.), sociální pracovnice projednání postupu v případech zásadní důležitosti s oprávněnými stranami v dostatečném ředitel DD nebo (zákonní zástupci dítěte a orgán SPOD - dále jen ZZ****,OSPOD) předstihu zást.ředitele(zso) - příprava dítěte na budoucí povolání, příprava podkladů k jednání v dostatečném vedoucí vychovatelka zajištění termínu jednání předstihu sociální pracovnice písemná informace oprávněným stranám v případech zásadní důležitosti (podepsaná ředitelem DD) bezodkladně sociální pracovnice informace oprávněným stranám, projednání (ZZ,OSPOD) v případě v dostatečném ředitel DD neakutního lékařského zákroku, hospitalizace dítěte předstihu nebo zást.ředitele(zso) zajištění termínu a podkladů jednání, zpracování písemné informace sociální pracovnice informace oprávněným stranám (ZZ,OSPOD) o provedeném bezodkladně ředitel DD akutním lékařském zákroku, hospitalizaci u dítěte nebo zást.ředitele(zso) zpracování písemné informace bezodkladně sociální pracovnice informace oprávněným stranám, projednání (ZZ,OSPOD) bezodkladně ředitel DD o těhotenství či žádosti dívky o přerušení těhotenství nebo zást.ředitele(zso) zpracování písemné informace zákonným zástupcům bezodkladně zpracování písemné informace orgánu SPOD zajištění souhlasu zákonných zástupců bezodkladně jedná-li se o dívku mladší 18 let sociální pracovnice sociální pracovnice povolování pobytů dětí u osob odp. za výchovu na základě ředitel DD a jiných fyzických osob žádostí OOV** nebo zást.ředitele(zso) zajištění vyjádření orgánu SPOD k pobytu dětí u OOV a JFO*** bezodkladně sociální pracovnice předávání dětí ke krátkodobým pobytům u OOV a JFO*** dle povolení sloužící vychovatelé RS na základě pís.povolení ředitelem DD a jejich opětovné převzetí do péče DD písemná informace o dětech osobám odp. za výchovu pololetně nebo ředitel DD (včetně kopie pololetního a výročního vysvědčení) na pís.žádost nebo zást.ředitele(zso) zpracování písemné informace ve stanoveném termínu vedoucí vychovatelka, skup. vychovatelé RS ústní informace o dětech osobám odp. za výchovu na základě úst. žádosti OOV vedoucí vychovatelka, skup. vychovatelé RS 14

15 písemná informace o dětech oprávněným orgánům ředitel DD (orgány SPOD,soudy,Policie,DDÚ,OSZ aj.) na pís.žádost nebo zást.ředitele(zso) zpracování písemné informace ve stanoveném termínu vedoucí vychovatelka, skup. vychovatelé RS sociální pracovnice zprostředkování osobních návštěv orgánů SPOD u dětí v zák.termínu sociální pracovnice projednání programu rozvoje osobnosti dítěte ve stanoveném sociální pracovnice s osobami odp. za výchovu, pokud jsou dosažitelné, příp. OSPOD termínu skup. vychovatelé RS evidence kontaktů dětí s osobami odp. za výchovu průběžně skup. vychovatelé RS umožnění kontaktů dětí s OOV dle Návštěvního řádu DD, seznámení osob odp.za výchovu s Vnitřním řádem DD, při 1.kontaktu sociální pracovnice poradenská činnost osobám odp. za výchovu na žádost OOV ped.pracovníci DD ve věcech výchovné péče o dítě s vědomím ředitele DD Použité zkratky : *orgán SPOD orgán sociálně právní ochrany dětí **OOV osoba odpovědná za výchovu ***JFO jiná fyzická osoba ****ZZ zákonní zástupci Ředitel DD, zástupkyně ředitele a sociální pracovnice DD jednají s osobami odpovědnými za výchovu a dalšími stranami v pracovních dnech zpravidla od 8,00 do 15,00 hod., pokud nebylo vzájemně dohodnuto jinak. Vychovatelé jednají s osobami odpovědnými za výchovu zpravidla ve dnech své pracovní doby v DD, v případě potřeby osoba odpovědná za výchovu má možnost dohodnout termín telefonicky. 15

16 2. POSTUP PŘI PŘIJÍMÁNÍ, PŘEMÍSŤOVÁNÍ A PROPOUŠTĚNÍ DĚTÍ 2.1. VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKŮ DD Přijímání dětí do DD Soud v rozhodnutí, kterým nařizuje ústavní výchovu, označí zařízení, do kterého má být dítě umístěno. Do dětského domova mohou být umísťovány děti ve věku zpravidla od 3 do nejvýše 18 let. Do dětského domova se rovněž umísťují nezletilé matky spolu s jejich dětmi. Účelem dětského domova je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Dětský domov pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Do DD jsou umísťovány i děti s mentálním, tělesným, smyslovým postižením, s vadami řeči, popř. s více vadami, u nichž byla nařízena ústavní výchova nebo nařízeno předběžné opatření, pokud stupeň zdravotního postižení neodpovídá jejich umístění do zařízení sociálních služeb nebo do specializovaného zdravotnického zařízení. Do DD se nepřijímají děti : a) které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a podle stanoviska lékaře vyžadují odbornou zdravotní péči, kterou jim nelze poskytnout v rámci pobytu v zařízení, nebo b) s psychiatrickým onemocněním: schizofrenie, bipolární afektivní porucha, těžké depresivní a úzkostné stavy vyžadující psychiatrickou léčbu. Děti jsou přijímány do DD sociální pracovnicí DD, ředitelem DD nebo zástupkyní ředitele, kteří si přeberou úplnou předepsanou dokumentaci o dítěti. (rozhodnutí soudu, diag. ústavu apod.) O převzetí dítěte a dokumentace vyhotoví zápis s podrobným seznamem dokumentace, osobních věcí dítěte aj., podepsaný předávajícím a přejímajícím Dokumentace při přijímání dětí do DD Při přijímání nebo přemisťování dětí předkládá orgán sociálně-právní ochrany dětí, zákonný zástupce nebo pověřený pracovník diagnostického ústavu či dětského domova : 1. Pravomocný rozsudek soudu o ústavní výchově nebo o nařízení předběžného opatření V rozsudku soudu je uvedeno i zařízení, kam je dítě umístěno. 2. Osobní list dítěte 3. Rodný list 4. Občanský průkaz, popř. cestovní pas, doklady o udělení státního občanství 5. Doklad o zápisu do ZŠ nebo ev. rozhodnutí o zařazení do speciální školy (pokud do nich dítě již bylo zařazeno), 6. Poslední školní vysvědčení nebo výpis z katalogového listu s vyznačením roku šk.docházky 7. Průkaz pojištěnce ZP, očkovací průkaz 8. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k umístění dítěte do DD ne starší 3 dnů 9. Písemné vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte 10. Zdravotní dokumentace ošetřujícího lékaře 11. Užívané léky ke dni předání, osobní majetek apod. 12. Osobní materiály dítěte v DD a zpráva sociální pracovnice (při příchodu z jiného DD) V případě příchodu dítěte z diagnostického ústavu, diagnostický ústav předává s dítětem dokumentaci dle výše uvedeného seznamu (tučně vyznačené body) a s tímto i: 13. komplexní diagnostickou zprávu s programem rozvoje osobnosti Návrh programu rozvoje osobnosti dítěte zpracovává zařízení v součinnosti s odborným pracovníkem diagnostického ústavu podle 8 odst školní dokumentaci včetně posledního vysvědčení a návrhu klasifikace za dobu pobytu v diagnostickém ústavu 15. osobní věci dítěte 16

17 Není-li možno ze závažných důvodů při přijetí dítěte na základě předběžného opatření předložit některé z výše uvedených dokladů, s výjimkou rozhodnutí o předběžném opatření a písemného vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte, zajistí orgán sociálně-právní ochrany dětí jejich předložení bez zbytečného odkladu dodatečně. Za úplnost přijímaných dokladů nebo obdobně při přemístění dítěte za úplnost předávaných dokladů odpovídá sociální pracovnice DD. Při umístění nebo bezodkladně po umístění sociální pracovnice DD naváže kontakt se zákonnými zástupci dítěte a sociální pracovnicí dítěte příslušného orgánu SPOD, zajistí v event.spolupráci s tímto orgánem chybějící doklady dítěte a plnou moc zákonných zástupců dítěte řediteli a zástupkyni ředitele DD ve věci péče o dítě a zastoupení v potřebných záležitostech. Dále sociální pracovnice zajistí souhlas zákonných zástupců s fotografováním dětí pro účel prezentace DD a školy, kterou dítě bude navštěvovat. 17

18 Adaptační program DD Před přijmutím dítěte do DD ředitel DD na základě dostupných informací (DDÚ,OSPOD) rozhodne o zařazení dítěte do rodinné skupiny dle bodu 4.1. tohoto vnitřního řádu a předá informace nástupu dítěte zástupkyni ředitele,vedoucí školní jídelny a soc.pracovnici. dohodnutí nástupu dítěte do školy zást.řed.,ved. vychovatelka zjištění dietních omezení, informace šk.jídelně vedoucí školní jídelny příprava skupiny na příchod nového dítěte skup. vychovatelé Pro zmírnění následků přechodu dítěte z rodinného prostředí do dětského domova realizuje DD zvýšenou péči o dítě formou tzv. adaptačního programu s vymezenými úkoly jednotlivých zaměstnanců : Úkoly Zodp. zaměstnanci 1. den vstupní pohovor s dítětem seznámení dítěte s Vnitřním řádem DD, s právy a povinnostmi dítěte, vedoucí vychovatelka nebo s organizací a s režimem DD, poučení o BOZ s podpisem dítěte,umí-li psát zaměstnanec určený přidělení lůžka, osobní skříňky a osobních a hygienických potřeb dítěti ředitelem DD nezletilá matka s dítětem je ubytována v samostatném pokoji zabezečení osobní hygieny dítěte, příp.očista,nepřichází-li z jiného zařízení vybavení dítěte spodním prádlem,oděvy a obuví skup. vychovatel,-ka laskavé přivítání, seznámení s dítětem formou citlivého dialogu, seznámení dítěte s prostředím DD, dětmi skupiny, skup. vychovatelé nenásilně se dítěti věnovat, zapojit ho do činnosti skupiny všichni zaměstnanci seznámení se základními zvyklostmi a režimem DD předání dokladů a informací skup. vychovatelům vedoucí vychovatelka zjištění základních informací o dítěti a jeho zdravotním stavu sociální pracovnice zajištění vstupní lékařské prohlídky u ošetřujícího lékaře DD a ev. potřebných odborných vyšetření (PPP aj.) 1. týden zařazení do školního prostředí vedoucí vychovatelka skup. vychovatel,-ka zavedení sociální dokumentace dítěte, příspěvek na úhradu péče sociální pracovnice možnosti realizace kontaktů s rodinou, soc.pracovnicí dítěte věnovat zvýšenou pozornost psychickému stavu dítěte, shromáźďovat informace o potřebách, zaměření a zájmech dítěte, seznamování se zaměstnanci a dětmi vedoucí vychovatelka rozvoj přátelských vztahů v rodinné skupině skup. vychovatelé spolupráce se školou (speciálním zařízením, MŠ), které dítě navštěvuje zjištění úrovně osobní hygieny,samoobslužných činností, úrovně stolování a stravovacích návyků další seznamování s prostředím, prostory DD,okolím v doprovodu vychovatele zajištění dalších potřebných oděvů, obuvi, prádla, školních a dalších potřeb zavedení pedagogické dokumentace dítěte 2. týden motivovat rozvoj sociálních vazeb ve skupině, spolupráce se školou, zjištění úrovně schopnosti přípravy do školy, hygienických návyků, vedoucí vychovatelka úrovně sebeobsluhy, postupu procesu adaptace, skup. vychovatelé individuální rozhovory s dítětem věnovat zvýšenou pozornost psychickému stavu dítěte 3. týden pozvolné zapojování dítěte do běžného života DD (zájmová činnost, volnočasové aktivity, drobné povinnosti, důraz na přípravu do školy) vedoucí vychovatelka individuální rozhovory s dítětem-vztahy v rodině,rod.prostředí,vztahy v DD skup. vychovatelé návštěva školy - zjištění školní adaptace dítěte 18

19 týden písemné vyhodnocení adaptačního období do ped. dokumentace dítěte (4.týden) zpracování programu rozvoje osobnosti dítěte, skup. vychovatelé zapracování do celoročního plánu rodinné skupiny, (5.-8.týden) pod vedením ved.vych. v případě příchodu dítěte z DDÚ zpracování programu rozvoje osobnosti na základě komplexní diagnostické zprávy seznámení ped.pracovníků DD s programem rozvoje osobnosti vedoucí vychovatelka Adaptace dítěte na nové prostředí a jeho postupná stabilizace vyžaduje spolupráci všech zaměstnaců DD včetně zaměstnaců provozních a zaměstnanců školní jídelny. Délka adaptačního období závisí na věku, úrovni mentálního a sociálního vývoje při přijetí do DD, zdravotním stavu dítěte, charakteru rodinné anamnézy či ústavní anamnézy, individuálních zvláštnostech dítěte. Počáteční fáze adaptačního období klade vysoké nároky nejen na vychovatele, ale především na dítě. Tuto skutečnost je třeba si uvědomovat a v prvopočátečním období dítěti vytvářet podmínky pro stabilizaci v novém prostředí a navázání kladných citových a sociálních vazeb Přemísťování dětí Přemístit dítě do jiného dětského domova, dětského domova se školou nebo výchovného ústavu může jen příslušný soud na základě písemné žádosti DD, zákonných zástupců nebo dítěte nebo orgánu sociálně právní ochrany dětí. Jestliže je dítě dlouhodobě na útěku, ve výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu trestního opatření a vyžadují-li to provozní podmínky zařízení, může být dítě přemístěno do jiného zařízení. Sociální pracovnice DD je povinna informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností a soud, který dítěti nařídil ústavní výchovu nebo uložil ochrannou výchovu, o útěku dítěte z ústavního zařízení a o přemístění dítěte do jiného ústavního zařízení Propouštění dětí z DD Ředitel DD ukončí pobyt dítěte v DD : a) jestliže soud zrušil ústavní výchovu b) dosáhne-li zletilosti, pokud v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání, c) dosáhne-li věku 19 let, byla-li mu prodloužena ústavní výchova, pokud v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání, d) jestliže rozhodnutí soudu o osvojení nebo o svěření dítěte do pěstounské péče nabylo právní moci, e) po uplynutí doby trvání předběžného opatření nebo po jeho zrušení soudem. Sociální pracovnice DD po umístění dítěte do DD na základě předběžného opatření zajišťuje spolupráci s příslušným soudem tak, aby DD měl v dokumentaci vždy platné předběžné rozhodnutí. Sociální pracovnice DD o nadcházejícím propuštění dítěte informuje příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí v místě trvalého bydliště, a to v termínu nejméně 6 měsíců před propuštěním dítěte z DD. Ředitel DD dítě mladší 18-ti let předává osobám odpovědným za výchovu nebo jiným osobám uvedeným v rozhodnutí, na jehož základě dochází k propuštění dítěte, nedošlo-li k předání dítěte dříve, současně těmto osobám předá věci, jež jsou ve vlastnictví dítěte. 19

20 Při propouštění dítěte z DD předá ředitel, zástupkyně ředitele nebo sociální pracovnice DD dítěti nebo osobě odpovědné za výchovu následující dokumenty : 1. rodný list dítěte 2. osobní doklady dítěte (občanský průkaz, cestovní pas, doklady o občanství apod.) 3. všechna školní vysvědčení a doklady o vzdělání 4. průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny, očkovací průkaz, 5. jiné dokumenty zásadní důležitosti pro dítě 6. vlastní ošacení a obuv, event.ošacení a obuv svěřené dítěti DD do užívání 7. osobní věci dítěte 8. kapesné (v daném měsíci do doby propuštění) 9. vkladní knížku (pokud ji má dítě v DD) 10. věcnou pomoc nebo jednorázový peněžitý příspěvek, pokud odchází po dosažení zletilosti Osobní a další uvedené doklady se předávají na základě písemného protokolu o předání a převzetí mezi DD a dítětem po dosažení zletilosti nebo zákonným zástupcem dítěte před dosažením zletilosti. Vkladní knížka, věcná pomoc nebo jednorázový peněžitý příspěvek se předávají dítěti na základě písemného protokolu o předání a převzetí mezi DD a dítětem s podpisem dítěte ověřeným u notáře, pokud dítě odchází z DD po dosažení zletilosti. V případě, že dítě odchází z DD před dosažením zletilosti, předává se vkladní knížka zákonnému zástupci dítěte na základě písemného protokolu o předání a převzetí mezi DD a zákonným zástupcem dítěte s podpisem zákonného zástupce ověřeným u notáře. Ošacení a obuv, které má dítě v užívání ke dni propuštění, se předávají na základě potvrzení o jejich převzetí zletilým dítětem, které z DD odchází po ukončení ústavní výchovy nebo smlouvy o prodlouženém pobytu v DD Spolupráce s kompetentními orgány a institucemi Propuštění dítěte z DD sociální pracovnice DD nahlásí všem dotčeným orgánům: a) územně příslušnému diagnostickému ústavu b) příslušnému soudu c) orgánům sociálně právní ochrany dětí v místě trvalého bydliště dítěte. d) odhlásí dítě v příslušné škole, kterou dítě navštěvovalo, a oznámí adresu školy, do níž dítě přechází e) druhému z rodičů, nežijí li ve společné domácnosti a není-li u dotyčného zrušena rodičovská zodpovědnost k dítěti, pokud dítě odchází před dosažením zletilosti f) osobám odpovědným za výchovu z důvodu ukončení povinnosti platby příspěvku na úhradu péče a pokud je dítě nebo DD příjemcem dávek : g) kontaktnímu místu výplaty dávek státní sociální podpory (přídavek na dítě, aj.) h) orgánu vyplácejícímu dávky důchodového pojištění (sirotčí důchody aj.) i) orgánu vyplácejícímu dávky hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání pokud je dítě v době pobytu v DD pobíralo Zajišťování pomoci po propuštění z DD Dítěti, které po dosažení zletilosti odchází z DD, se ve spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany poskytuje poradenská pomoc se zajištěním bydlení a práce. Dále i po opuštění DD je dítěti zajišťována pomoc při řešení tíživých životních situací. Před opuštěním DD se na poradenské pomoci dítěti podílejí skupinoví vychovatelé dítěte, sociální pracovnice DD, vedení DD a orgán sociálně právní ochrany. Po propuštění dítěte z DD zajišťují dítěti pomoc při řešení tíživých životních situací ředitel DD, zástupkyně ředitele DD a sociální pracovnice DD. 20

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

333/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

333/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 333/2012 Sb. ZÁKON ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 333. Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č.106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 1 ÚDAJE O DĚTSKÉM DOMOVĚ SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Více

109/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 5. února 2002

109/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 5. února 2002 109/2002 Sb. ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Změna: 476/2004

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

Vnitřní řád DL Křetín

Vnitřní řád DL Křetín 1 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Vnitřní řád DL Křetín 1.1 Provozovatel (dále jen ZDVOP, Zařízení), Jihomoravské dětské léčebny, p.o., pracoviště Dětská léčebna Křetín, Křetín 12, 679 62 pracoviště Dětská léčebna pohybových

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Zákon č. 109/2002 Sb.

Zákon č. 109/2002 Sb. Zákon č. 109/2002 Sb. ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů ve

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

109/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 5. února 2002

109/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 5. února 2002 109/2002 Sb. ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Změna: 476/2004

Více

INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HAVLÍČKOVA 547

INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HAVLÍČKOVA 547 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 571 489 401, 778 534 721 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. DĚTSKÉHO DOMOVA SE

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002

ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Parlament

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 563/2004 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem

Více

Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, základní škola a školní jídelna, Moravský Krumlov

Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, základní škola a školní jídelna, Moravský Krumlov Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, základní škola a školní jídelna, Moravský Krumlov Č.j.: 1/2012 Účinnost od: 1.3.2012 Změny: Počet stran: 11 (včetně Příloh 1,2,3,4,5,6) Směrnice o

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Tento dokument je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV 1. Základní ustanovení Organizační řád Dětského domova a Školní jídelny Havířov vychází z platných právních předpisů zejména ze zákona č.561/2004sb.,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Bratříků 851, Havlíčkův Brod

Bratříků 851, Havlíčkův Brod Sídlo školy: Odloučené pracoviště: Právní forma: Zřizovatel: Bratříků 851, Havlíčkův Brod Kyjovská 3187, Havlíčkův Brod příspěvková organizace kraj Vysočina IČ: 60126817 IZO RED: 600170748 Telefon: 569

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Organizační řád školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Platnost: od 1. září 2015 Rozsah působnosti: základní škola, mateřská škola, školní družina,

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: tř. 1. Máje 97/25, 460 02 Liberec IČ: 48267210 (dále jen zaměstnavatel ) PRACOVNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

Informace o škole IČO: 666 10 699

Informace o škole IČO: 666 10 699 Informace o škole Název školy: Hotelová škola Třebíč Sídlo: Sirotčí 4, 674 01 Třebíč IČO: 666 10 699 Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovací listina: Hotelové škola Třebíč byla zřízena na základě

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

I. ŘEDITEL JAKO MANAŽER

I. ŘEDITEL JAKO MANAŽER I. ŘEDITEL JAKO MANAŽER 1 Práva a povinnosti ředitele, jeho zodpovědnost HANA POLÁKOVÁ Pracovní místo ředitele školy s sebou přináší plnění celé řady úkolů, na které nebyl pedagogický pracovník v průběhu

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád 1. Působnost Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

VNITŘNÍ ŘÁD VS 2/13. Výchovného ústavu, střední školy a školní jídelny, Jindřichův Hradec, Gymnazijní 118. ředitel VÚ, SŠ a ŠJ J.

VNITŘNÍ ŘÁD VS 2/13. Výchovného ústavu, střední školy a školní jídelny, Jindřichův Hradec, Gymnazijní 118. ředitel VÚ, SŠ a ŠJ J. VNITŘNÍ ŘÁD Výchovného ústavu, střední školy a školní jídelny, Jindřichův Hradec, Gymnazijní 118 V Jindřichově Hradci: 31.12 2012 Mgr. Pavel Vítkovský ředitel VÚ, SŠ a ŠJ J. Hradec Strana 1 (celkem 29)

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Vydal: Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada dne 25.8.2015 Účinnost ode dne: 25.8.2015 Změny ve směrnici jsou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 279 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 08. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 08. 2012 Mgr. Ivana Málková,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA KARLOVY VARY A OSTROV

VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA KARLOVY VARY A OSTROV DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV IČO: 635 536 60 se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA KARLOVY VARY A OSTROV PLATNÝ OD 1. LEDNA 2014 Zpracoval: Kontrolu dodržování

Více

Ú P L A T A Z A P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Ú P L A T A Z A P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Základní škola a Mateřská škola Uherčice, okres Břeclav se sídlem Uherčice 24, 691 62 Uherčice, IČO: 70 86 79 84, tel. 519 418 112, fax. 519 417 077, e-mail: reditelna@zsuhercice.cz Organizační řád školy

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda Kontrolu dodržování předpisu provádí: Ředitel dětského domova, vedoucí zaměstnanci

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012.

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012. SMĚRNICE č. 2/2012 Mimoškolní akce Obsah : Čl. 1 Úvod Čl. 2 Organizační zajištění Čl. 3 Pracovně právní zajištění mimoškolní akce Čl. 4 Finanční zajištění mimoškolní akce Čl. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY s účinností od 1. září 2013 Zřizovatelem školy obec Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01. Školní řád je zpracován v souladu s platnými právními předpisy a normami. Články

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace PSČ 736 01 Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Malá Bystřice Obec : Malá Bystřice Adresa : Malá Bystřice č.

Více

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011 Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Jihlava 31. 10. 2011 Základní východiska Mezinárodní závazky České republiky, judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola 38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více