OBLAST SLUŽEB PRO SENIORY...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBLAST SLUŽEB PRO SENIORY..."

Transkript

1 Komunitní plánování Úvod...3 Dopis zastupitelstvu města Krnov...4 Odpověď zastupitelstva města Krnov...5 Metodika...6 Katalog poskytovatelů sociálních služeb...8 OBLAST SLUŽEB PRO SENIORY... 8 DOMOV DŮCHODCŮ - Ježník... 8 DOMOV DŮCHODCŮ - Rooseveltova... 8 CHARITA KRNOV... 9 KLUB DŮCHODCŮ KRNOV PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OBLAST SLUŽEB PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ...11 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE CHARITA KRNOV KEDAR MÍSTNÍ ORGANIZACE SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH KRNOV ONKO NIKÉ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA REINTEGRA SLEZSKÁ DIAKONIE středisko BENJAMÍN Poradna rané péče SLEZSKÁ DIAKONIE středisko BENJAMÍN centrum denních služeb pro děti a mládež SLEZSKÁ DIAKONIE středisko BENJAMÍN Centrum denních služeb pro dospělé NINIVE Centrum podpory zaměstnávání Chráněná umělecká dílna NINIVE Centrum podpory zaměstnávání Podporované zaměstnávání NINIVE Centrum podpory zaměstnávání Sociální rehabilitace NINIVE Centrum podpory zaměstnávání Klub s kavárnou SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V ČR - ZÁKLADNÍ ORGANIZACE KRNOV OBLAST SLUŽEB PRO OBČANY V KRIZI...22 CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE ARMÁDY SPÁSY KRNOV Prodej dotovaných obědů CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE ARMÁDY SPÁSY KRNOV Penzion CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE ARMÁDY SPÁSY KRNOV Dům pro matky s dětmi CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE ARMÁDY SPÁSY KRNOV Sociální ubytovna CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE ARMÁDY SPÁSY KRNOV Krizová pomoc CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE ARMÁDY SPÁSY KRNOV Obecně prospěšné práce CHARITA KRNOV OBLAST SLUŽEB PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ...27 DĚTSKÝ DOMOV DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MÉĎA JUNÁK svaz skautů a skautů a skautek ČR, středisko Krnov K CENTRUM KRYSTAL KRAJSKÉ CENTRUM DUHY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NAUTILUS klub pro mládež Nízkoprahový Klub DUHA Klub deskových her SLEZSKÁ DIAKONIE středisko BENJAMÍN JINÉ OBLASTI SLUŽEB...32 AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství JOB CENTRUM MORAVIA SDRUŽENÍ NEOR - koordinační centrum neziskových aktivit KRNOV ÚŘAD PRÁCE REPUBLIKOVÉ CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ Logo komunitního plánování...36 Dotazník pro veřejnost...37 Dotazník pro uživatele...40 Aktuality...42 Archivace článků ( Krnovské listy)...43 Dům dětí a mládeže Méďa nabízí stovku zajímavých útvarů Poradna rané péče v Krnově funguje už pět let Veřejná slyšení jsou prostředkem komunikace s občany... 44

2 Dětský domov má být pro děti skutečným domovem Skauting vychovává k úctě k tradičním hodnotám Klub důchodců nabízí nejen posezení u kávy Úřad práce poradí i při volbě budoucího povolání Sdružení Duha ví, že pomoc má mnoho podob Získání základních počítačových dovedností podporuje stát Job Centrum Moravia rekvalifikace a poradenství Kromě zdravotnických potřeb nabízí Kedar i odborné poradenství Typologie sociální služeb II. Část Typologie sociálních služeb I. Část Reintegra šance pro nezaměstnané se zdravotním omezením AKLUB nabízí služby dlouhodobě nezaměstnaným Chcete zůstat co nejdéle soběstační a nezávislí? Sdružení ONKO-NIKÉ se významně věnuje prevenci Postižení civilizačními chorobami se věnují také sportu Centrum pomáhá zdravotně postiženým i jejich rodinám Ninive pomáhá handicapovaným lidem najít uplatnění Svaz nabízí odbornou pomoc i naplnění volného času Život v domově: zájezdy, sport i kultura Charita Krnov poskytuje řadu sociálních služeb Centrum sociální péče Armády spásy V domově na Ježníku žijí babičky aktivním životem Benjamín nabízí klientům řadu vzdělávacích programů Pečovatelská služba nabízí lidem šanci zůstat doma Napište nám...67 Odkazy

3 Úvod Vážení spoluobčané, Posouzení funkčnosti města a jeho orgánů má mnoho měřítek, kritérií a podob. Jedním z nich je kvalita a rozsah péče o nemocné a potřebné. O občany, kteří se z jakýchkoliv důvodů o sebe již nemohou v plné míře nebo vůbec postarat. Stejně tak o ty, kteří se díky tělesným postižením a duševním problémům nemohou uplatnit na trhu práce. O ty z nás, kteří mají různá omezení a odhlédneme-li od jiných možností, jejich nejjednodušším způsobem řešení obtíží by byla ústavní péče. Vytrhnout však člověka z rodinného prostředí je stejně necitlivé v ranném věku jako ve stáří. Město Krnov si tuto situaci spolu s neziskovými organizacemi uvědomuje s plnou vážností. A proto v současnosti ověřují aktuální stav potřeb a nabídky. Posuzují úroveň sociálních služeb a hledají možnosti ke zkvalitnění své práce. Dohodly se, že zpracují Komunitní plán města, který by měl zajistit maximální pokrytí požadavků občanů na tento druh služeb. Ke zpracování koncepce s dostaly mandát všech členů zastupitelstva. Následně bude dán prostor pro názory občanů. Připomínky budou analyzovány a zohledněny v koncepčním materiálu, který bude projednán v ZM a rovněž publikován. Vážení spoluobčané, nemoc a stáří jsou atributy, které se nikomu z nás nevyhnou. Byli bychom velmi rádi, kdybyste se k jednotlivým článkům na toto téma vyjadřovali. Názorová hladina bude vodítkem pro naši další práci. Mgr. Ladislav Sekanina Místostarosta 3

4 Dopis zastupitelstvu města Krnov Vážení zastupitelé města Krnova, Obracíme se na Vás s požadavkem o podporu při komplexním řešení sociálních služeb v našem městě. Metodou, kterou lze plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům a potřebám jednotlivých občanů, je komunitní plánování. Je to otevřený proces zajišťování potřeb, zdrojů a hledání nejlepších řešení v této oblasti. Již několik let komunitní plánování probíhá v různých městech a obcích republiky ( Ústí nad Labem, Písek, Vsetín, Opava, Bruntál, atd.), kde se toto stalo přirozenou součástí veřejného života. Domníváme se, že komunitní plánování v našem městě chybí, přestože mnohé sociální služby jsou poskytovateli státní i neziskový sektor zajišťovány za finančního příspěvku města na vysoké úrovni, ale není dostatečně zajištěna provázanost a koordinace mezi všemi subjekty. Základem komunitního plánování je spolupráce zadavatelů (obcí) s uživateli (klienty) a poskytovateli (jednotlivými organizacemi)sociálních služeb při vytváření plánu a služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky na služby vynakládané jsou efektivně využívány. Komunitní plán nezpracovává skupina expertů, ale občané Krnova z řad poskytovatelů, ale i uživatelů složek s cílem, podle skutečných potřeb zaplnit bílá místa. Tento proces umožňuje, aby navržený systém sociálních služeb byl jedinečný, neopakovatelný a plně odpovídal místním potřebám. Komunitní plánování je finančně podporováno MPSV ČR. V letošním roce vyhlásí granty i Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Zpracování Komunitního plánu hraje také významnou roli při získávání financí z ESF. Prvním krokem komunitního plánování v našem městě bylo společně setkání zástupců jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb s představitelem města dne 23. února 2004, na kterém byla vyjádřena shoda všech zúčastněných o potřebě komunitního plánování a byla přislíbena pomoc a spolupráce při jeho realizaci. Sestavení komunitního plánování, spolupráce jeho subjektů o poskytování jednotlivých sociálních služeb je jen částečně realizovatelné bez návaznosti na KÚ a ministerstva. Zejména na jejich finanční zdroje. Možnost spolupráce s nadřízenými orgány v oblasti komunitního plánování však předpokládá souhlasné stanovisko MZ. Proto Vás žádáme o přijetí usnesení, v němž bude deklarováno odhodlání zastupitelů, rozvíjet sociální služby, které se tak stanou projevem politické vůle ve městě, potvrzením legitimity komunitního plánování a zárukou pro zapojení dalších účastníků V Krnově dne 8. března 2004 Zástupci poskytovatelů služeb 4

5 Odpověď zastupitelstva města Krnov U S N E S E N Í 12. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 31. března 2004 v h v sále hotelu Praha v KRNOVĚ 388/12 Zastupitelstvo města v y j á d ř i l o politickou podporu pro realizaci komunitního plánování - jako koncepčního dokumentu určujícího hlavní směry rozvoje sociálních služeb v našem městě. hlasování: pro 21, proti 0, zdr. se 0 5

6 Metodika Komunitní plánování věc veřejná KRNOV - je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti života na úrovni obce a metoda, která výrazně posiluje principy demokracie Každý si plánujeme to své: Klienti a uživatelé jsou zvyklí plánovat, co budou dělat, kde budou bydlet, jaké chtějí mít výdaje, aby jejich život byl spokojený Poskytovatelé jsou zvyklí plánovat své investice, finance, aby jejich zařízení mohlo dál fungovat (projekty, investice) Zadavatelé jsou zvyklí plánovat jak hospodařit s penězi daňových poplatníků (strategické plány rozvoje) Charakteristickým znakem komunitního plánování je důraz kladený: na zapojování všech, kterých se zpracovaná oblast týká na dialog a vyjednávání na dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků Komunitní plánování sociálních služeb je metoda, kterou lze na úrovni obcí plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům a potřebám jednotlivých občanů. Cílem komunitního plánování je posilovat sociální soudržnost komunity, podporovat sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin. Hlavní principy KP Účastníci komunitního plánování procesu: Partnerství mezi všemi účastníky Zapojování místního společenství UŽIVATEL Hledání nových lidských a finančních zdrojů Průběh zpracování KP je stejně důležitý jako výsledný dokument Zohlednění již vytvořené a osvědčené spolupráce Kompromis přání a možností ZADAVATEL POSKYTOVATEL Přínosem KP pro obec zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb (tedy uživatele, poskytovatele a zadavatele) do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb zvyšuje tak podíl občanů na rozhodovacím procesu o způsobu jejich zajišťování legitimizuje rozhodování řídících a zastupitelských orgánů zvyšuje míru zapojení občanů do dění v obci podporuje dialog a spolupráci mezi obyvateli zvyšuje pocit příslušnosti ke komunitě a umožňuje objevovat nové lidské i materiální zdroje umožňuje obcím sdružovat stávající zdroje, zvyšuje efektivitu využití zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřuje jejich nabídku zajišťuje, aby sociální služby odpovídaly zjištěným místním potřebám, reagovaly na lokální odlišnosti zvyšuje efektivitu investovaných finančních prostředků, protože je (obec) vynakládá jen na takové služby, které jsou potřebné Výsledkem KP je zejména systém sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti, zajišťuje, že finanční prostředky na služby vynakládané jsou efektivně využívány. Jak se pozná dobře zpracovaný KP (čerpáno ze zkušeností obcí, kde realizují KP) Je výsledkem vyjednání mezi všemi účastníky procesu 6

7 Je naplňován v rámci širokého partnerství v komunitě Odpovídá místním podmínkám a potřebám Stanoví krátkodobé i dlouhodobé cíle a priority rozvoje sociálních služeb Mapuje všechny veřejné, soukromé i dobrovolné subjekty z hlediska aktivit, které směřují k naplnění vytyčených cílů Obsahuje systém sledování a hodnocení postupu a průběžného podávání zpráv veřejnosti Fáze KP 1. Fáze vytvoření prvotní pracovní skupiny ( ) přizvání dalších zainteresovaných osob informační strategie (Krnovské listy, Region) 2. Fáze zapojení všech účastníků procesu vytvoření základní triády a pracovních skupin) 3. Fáze porozumění problémům v komunitě analýza současného stavu, SWOT ANALÝZA veřejná slyšení 4. Fáze návrh rozvoje sociálních služeb a stanovení strategie 5. Fáze od plánování k realizaci Nastavení PRACOVNÍCH SKUPIN Každá pracovní skupina by měla mít zástupce triády: zadavatele, poskytovatele a uživatele NÁRODNOSTNÍ MENŠINY SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA ROMOVÉ OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE 7

8 Katalog poskytovatelů sociálních služeb OBLAST SLUŽEB PRO SENIORY DOMOV DŮCHODCŮ - Ježník Zařízení sociální péče s přiznaným statutem náročné ošetřovatelské péče pro ženy s různými stupni postižení. Cílová skupina: Senioři Název služby: Domov důchodců Typ služby: Domovy a penziony Poskytování komplexní péče především starým občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují péči, která jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče a dále pro staré občany, kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů. Podmínky pro poskytnutí služby: Vyplnění žádosti o umístění a splnění podmínek dle vyhlášky MPSV č.182/1991sb. Příjem žádostí o poskytování služby: Městský úřad Krnov odbor sociální Hlavní náměstí Krnov Zřizovatel: Městský úřad KRNOV Ježník 24, Krnov Tel.: , Fax: Kontaktní osoba: Milena Baranová ředitelka Domova důchodců DOMOV DŮCHODCŮ - Rooseveltova 8

9 Posláním tohoto zařízení je komplexní péče o staré občany v souladu s jejich právy a svobodami.domov je bezbariérový objekt. V zařízení jsou ubytováni muži, ženy i manželské dvojice. Klient domova je zabezpečen po stránce somatické zdravotnickým a ošetřovatelským personálem. Cílem je udržení soběstačnosti klientů a jejich nezávislosti ve všech oblastech lidských potřeb. Cílová skupina: Senioři. Název služby: Domov důchodců. Typ služby: Domovy a penziony. Domov je bezbariérový objekt. V zařízení jsou ubytováni muži, ženy i manželské dvojice. Klient domova je zabezpečen po stránce somatické zdravotnickým a ošetřovatelským personálem. Cílem je udržení soběstačnosti klientů a jejich nezávislosti ve všech oblastech lidských potřeb. Podmínky pro poskytnutí služby: Splnění podmínek dle zákona č. 28/1993Sb. Příjem žádostí o poskytování služby: MÚ Krnov, odbor sociální, Hl. náměstí 1, Krnov Zřizovatel: Městský úřad KRNOV Rooseveltova 51, KRNOV Tel.: , Kontaktní osoba: Ing. Marta Havlíková ředitelka Domova důchodců Krnov CHARITA KRNOV Poskytuje služby osobám, které pro stáří, nemoc nebo těžké postižení potřebují pomoc jinou osobou pokud ji nemohou poskytovat rodinní příslušníci. Cílová skupina: Senioři Zdravotně postižení Název služby: Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba CHOPS Typ služby: Domácí péče 9

10 Zahrnuje komplexní péči zejména o seniory a zdravotně postižené občany. Vykonává služby pečovatelské, jako je rozvoz obědů, příprava a podávání jídla, praní, žehlení, nákupy, hygienická péče, dohled apod. Provádí také odbornou zdravotnickou péči, jako je aplikace inzulínu, měření tlaku,odběry krve, rehabilitační ošetřování, péče o ležícího pacienta apod. Podmínky pro poskytnutí služby: Sepsání smlouvy o poskytování služby, doporučení ošetřujícího lékaře Zřizovatel: Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní náměstí 3172/1, Moravská Ostrava Hlubčická 3, KRNOV Kontaktní osoba: Silvia Mičková Tel./fax: / Prezentace: KLUB DŮCHODCŮ KRNOV Klub důchodců v Krnově existuje již 45 let a po celou dobu svého trvání má stále stejný cíl. Tím je připravovat pro členy rozmanitou činnost, aby se starší občané města mohli scházet a necítili svoji osamělost. Klub byl založen roku Cílová skupina: Senioři Typ služby: Kluby Název služby: - zájezdy - přednášky - besedy Klub pořádá řadu akcí. Řadí se mezi ně výroční členská schůze, oslavy Velikonoc, Dne matek, Dne seniorů, vánoc, návštěvy divadel, apod. Členové klubu nezapomínají ani na jubilanty ze svých řad. Členové klubu se schází pravidelně dvakrát týdně. Na těchto setkáních si povídají, hrají karty, pijí čaj nebo kávu, společně připravují větší akce. Při slavnostních příležitostech jim program obohatí svým vystoupením děti, ale častěji si ho zpestřují sami recitací, zpěvem nebo hrou na harmoniku. V současné době má KD 81 členů. Kontaktní osoba: Slezská 1, KRNOV Božena Škaroupková, předsedkyně KD PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Účelem pečovatelské služby je zabezpečení pomoci a péče starým, nemocným, 10

11 invalidním občanům a dětem dle definice 49 a 21 vyhl. č. 182/1991Sb. ve znění pozdějších předpisů. Obsahem činností je komplexní péče o občana v jeho domácnosti. Zahrnuje sociální ošetřovatelství, péči o domácnost, stravování, asistenční služby, občanské a sociální poradenství. Cílová skupina: Osoby závislé na cizí pomoci. Název služby: Pečovatelská služba. Typ služby: Domy s pečovatelskou službou. bydlení v těchto domech je především pro občany závislé na pomoci druhé osoby, tedy pro občany, kteří mají zavedenou pečovatelskou službu. Podmínky pro poskytnutí služby: - občan ČR - doporučení ošetřujícího lékaře návrh na zavedení pečovatelské služby, kde lékař posoudí zdravotní stav, míru soběstačnosti a pohyblivosti. Příjem žádostí o poskytování služby: - Středisko pečovatelské služby, Krnov, Moravská 2 - Městský úřad v Krnově, odbor sociální Zřizovatel: Městský úřad Krnov Moravská ul. 2, Krnov Kontaktní osoba: Helena Růžičková, vedoucí PS Tel.: Mob.: OBLAST SLUŽEB PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Centrum plní roli kontaktního místa pro zdravotně postižené občany a jejich rodiny a blízké, kontaktního místa pro právnické osoby zabývající se činností ve prospěch zdravotně postižených i informačního a poradenského centra. V neposlední řadě pomáhá zprostředkovat pomoc při řešení obtížné sociální situace formou spolupráce a kooperace s příslušnými úřady a jinými subjekty a vystupuje v roli obhájce práv zdravotně postižených. Cílová skupina: Zdravotně postižení 11

12 Typ služby: Poradny Centrum poskytuje tyto služby: - Sociálně právní poradenství - Právní poradna - Poradenství při výběru kompenzačních pomůcek - Pomoc při zřizování vyhrazených parkovišť - Skupinové sociální poradenství a přednášková činnost - Terénní práce - Zprostředkování odborných konzultací Slezská 1, Klub důchodců, KRNOV Kontaktní osoba: Miroslav Palánek Tel.: CHARITA KRNOV Poskytuje služby osobám, které pro stáří, nemoc nebo těžké postižení potřebují pomoc jinou osobou pokud ji nemohou poskytovat rodinní příslušníci. Cílová skupina: Senioři Zdravotně postižení Název služby: Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba CHOPS Typ služby: Domácí péče Zahrnuje komplexní péči zejména o seniory a zdravotně postižené občany. Vykonává služby pečovatelské, jako je rozvoz obědů, příprava a podávání jídla, praní, žehlení, nákupy, hygienická péče, dohled apod. Provádí také odbornou zdravotnickou péči, jako je aplikace inzulínu, měření tlaku, odběry krve, rehabilitační ošetřování, péče o ležícího pacienta apod. Podmínky pro poskytnutí služby: Sepsání smlouvy o poskytování služby, doporučení ošetřujícího lékaře Zřizovatel: Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní náměstí 3172/1, Moravská Ostrava Hlubčická 3, KRNOV Kontaktní osoba: Silvia Mičková Tel./fax: / Prezentace: 12

13 KEDAR Firma Kedar vznikla v roce 1993 a zabývá se poradenstvím, službami, prodejem zdravotních pomůcek i výdejem a prodejem kompenzačních pomůcek hrazených i nehrazených zdravotními pojišťovnami. Cílová skupina: Zdravotně postižení Název služby: - Prodej zdravotních pomůcek - Prodej odborné literatury - Informativní semináře pro odborníky a širokou veřejnost - Poradenství Typ služby: Poradny Kedar nabízí široký sortiment pomůcek: běžné hole, chodítka, tříkolky, vozíky, lůžka, matrace, hrazdy, orthezy, dia obuv,atd. Urostomické a stomické pomůcky. Pomůcky pro inkontinenci. Zajištění pomůcek pro domácí péči, program pro maminky. Nabízí rovněž rehabilitačně cvičební pomůcky a technické pomůcky pro domácí péči, při které pacient nemusí být hospitalizovaný ve zdravotnickém zařízení jako je například léčebna dlouhodobě nemocných. Kedar zajišťuje prodej odborné literatury a organizuje informativní semináře pro odborníky a širokou veřejnost. V oblasti poradenství se firma zabývá vhodností přidělené pomůcky klientovi,poskytuje informace o možnosti příspěvků z různých státních a sociálních zdrojů nebo o plné či částečné úhradě příslušnými zdravotními pojišťovnami. Prodejna: Opavská 32, Krnov Prodejní doba: Pondělí Pátek: 8:00 12:00, 14:00 17:00 Sobota: Po dohodě se zákazníkem Informace na tel.: MÍSTNÍ ORGANIZACE SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH KRNOV Pomáhá zajišťovat a hájit specifické zájmy a potřeby svých členů bez ohledu na rozsah jejich postižení. CO NAŠIM ČLENŮM NABÍZÍME? - informační a poradenskou službu při řešení různých problémů jejich života, na členské schůze zveme odborné pracovníky různých organizací, kteří zajišťují služby tělesné postiženým: - účast na rekondičních - ozdravných pobytech, které organizuje OV STP v Bruntále - účast na sportovních dnech, pokud jsou pořádány OV STP - každoroční zájezdy na téma poznáváme kulturní památky - využití volného času - kurzy různých technik ručních prací Zřizovatel: SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ČR Slezská 1, KRNOV 13

14 Tel.: Kontaktní osoba: Garguláková Eva ONKO NIKÉ Činnost sdružení ONKO NIKÉ Krnov je zaměřena na organizaci společných schůzek výměnou zkušeností týkajících se onkologického onemocnění a jeho prevence. ONKO NIKÉ je sdružením žen s nádorovým onemocněním prsu. Toto sdružení je jediné svého druhu v regionu bývalého okresu Bruntál. Cílová skupina: Zdravotně postižení Název služby: - Sociální a právní poradenství - Odborné přednášky Typ služby: Poradny Zaměřuje se na pomoc při řešení různých životních situací svých členek, rady sociální a právní, informace o nových způsobech léčby, lécích a nárocích vůči zdravotním pojišťovnám. Pořádá odborné přednášky vedoucí ke zvýšení všeobecné informovanosti o nádorovém onemocnění a dalších zdravotních a sociálních problémech s ním spojených. Pořádá rehabilitační cvičení a rekondiční ozdravné pobyty. Kromě této konkrétní práce pro onkologicky nemocné ženy se velmi aktivně zapojuje do boje proti rakovině prsu hlavně v oblasti prevence. Zámecké nám. 4 (od PRIOR), Kontaktní osoba: Jarmila Novotná Tel.: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Účelem pečovatelské služby je zabezpečení pomoci a péče starým, nemocným, invalidním občanům a dětem dle definice 49 a 21 vyhl. č. 182/1991Sb. ve znění pozdějších předpisů. Obsahem činností je komplexní péče o občana v jeho domácnosti. Zahrnuje sociální ošetřovatelství, péči o domácnost, stravování, asistenční služby, občanské a sociální poradenství. Cílová skupina: Osoby závislé na cizí pomoci Název služby: Pečovatelská služba Typ služby: Domy s pečovatelskou službou bydlení v těchto domech je především pro občany závislé na pomoci druhé osoby, tedy pro občany, kteří mají zavedenou pečovatelskou službu. 14

15 Podmínky pro poskytnutí služby: - občan ČR - doporučení ošetřujícího lékaře návrh na zavedení pečovatelské služby, kde lékař posoudí zdravotní stav, míru soběstačnosti a pohyblivosti. Příjem žádostí o poskytování služby: - Středisko pečovatelské služby, Krnov, Moravská 2 - Městský úřad v Krnově, odbor sociální Zřizovatel: Městský úřad Krnov Moravská ul. 2, Krnov Kontaktní osoba: Helena Růžičková, vedoucí PS Tel.: Mob.: REINTEGRA REINTEGRA pomáhá nezaměstnaným lidem znovu najít pracovní uplatnění. Lidem se zdravotním postižením nabízíme program INTEGRACE, který obsahuje: - Placené zaměstnání na 12 měsíců v chráněné stolařské dílně v Holčovicích nebo v chráněné tiskařské dílně v Krnově. Vzdělávací kurzy a školení podporující získávání nových osobních a pracovních dovedností potřebných pro dobré uplatnění na trhu práce. - Individuální konzultace a aktivní pomoc s nalezením a získáním pracovního místa na trhu práce. Cílová skupina: Název služby: Typ služby: Zdravotně postižení Program INTEGRACE - Chráněné dílny (fungující jako zaměstnání, lidé se zdravotním postižením jsou zde v pracovním poměru - Vzdělávací kurzy a školení - Individuální poradenství Program Integrace pomáhá lidem, kterým se nedaří najít práci a jsou zdravotně znevýhodnění, částečné nebo i plně invalidní. Program umožňuje přerušit dlouhé období vaší nezaměstnanosti, znovu začít pracovat v přátelském pracovním prostředí chráněných dílen. Zároveň umožňuje získat nové užitečné vědomosti a dovednosti na školeních a vzdělávacích kurzech. Individuální poradenství vám umožní zjistit, jaké jsou vaše osobnostní předpoklady a pomůže vám najít perspektivní obor budoucího trvalého pracovního uplatnění. Podmínky pro poskytování služby: - Zdravotní znevýhodnění nebo osoba částečně nebo plně invalidní. - Bez zaměstnání déle než 6 měsíců. - Zájem pracovat a hledat si pracovní uplatnění i po skončení programu (12 měsících). Příjem žádostí o poskytování služby: Bohdana Richterová Tel.:

16 Zřizovatel: REINTEGRA Chářovská 54, Krnov Kontaktní osoba: Bohdana Richterová Tel.: Fax: Prezentace: SLEZSKÁ DIAKONIE středisko BENJAMÍN Poradna rané péče Posláním rané péče při středisku Benjamín je provázet rodinu obdobím raného věku dítěte se zdravotním postižením a podporovat jeho vývoj. Cílová skupina: Rodiny s dítětem v raném věku (do sedmi let) s mentálním nebo kombinovaným postižením, s dítětem předčasně narozeným nebo s dítětem s ohroženým vývojem žijící v Moravskoslezském kraji. Název služby: Poradna rané péče při středisku BENJAMÍN Typ služby: Terénní služba, poradci navštěvují rodinu doma, v jejím přirozeném prostředí. Frekvence návštěv se řídí podle přání rodiny, nejčastěji jednou za dva až šest týdnů. Zásadou služby rané péče je co nejefektivnější využití raného věku dítěte, kdy se rodina vyrovnává s handicapem dítěte a usiluje o jeho maximální rozvoj. Poradci poskytují rodičům poradenství v oblasti vývoje dítěte, při výběru didaktických a kompenzačních pomůcek, sociálně právní poradenství, pomoc při výběru předškolního a školního zařízení, zajišťují kontakt na odborníky. Vycházejí z individuálních potřeb rodin a respektují jejich jedinečnost. Doplňkem služeb je půjčovna didaktických a stimulačních hraček a odborné literatury. Rodiny mohou využít rehabilitací ve středisku Benjamín. Služba je poskytována zdarma. Podmínky pro poskytnutí služby: Rodiny, které mají zájem o služby Poradny rané péče, se mohou obrátit na kontaktní osoby níže uvedené. Na první schůzce Vás poradci podrobně seznámí s průběhem rané péče a Vy se můžete rozhodnout, zda a v jaké formě služby využijete. Informativní letáček poradny můžete získat i od svého dětského lékaře. Zřizovatel: SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko Benjamín, SPC 54, KRNOV Tel.: ,

17 Kontaktní osoba: Prezentace: Mgr. Ivana Pavlíková, Bc. Šárka Pivoňková SLEZSKÁ DIAKONIE středisko BENJAMÍN centrum denních služeb pro děti a mládež Posláním centra denních služeb Benjamín je rozvíjení schopností a dovedností dětí, mladých a dospělých lidí s mentálním a kombinovaným postižením tak, aby byli schopni s přiměřenou mírou podpory obstát v životě. Cílová skupina: - Děti a mládež s mentálním nebo kombinovaným postižením - Děti a mládež s autismem ve věku od tří do osmnácti let - předškolní aktivity pro děti ve věku 3 7 let - školní aktivity pro děti a mládež ve věku 6 18 let (vzdělávání v rámci Církevní pomocné školy) Název služby: Centrum denních služeb pro děti a mládež při středisku BENJAMÍN Typ služby: intervenční služba, poskytována od pondělí do pátku, vždy 11 měsíců v roce, provoz bývá uzavřen na jeden měsíc v době prázdnin Dětem je poskytována výchova a vzdělávání na základě individuálních plánů. Tyto plány jsou vytvářeny společně s rodiči dětí, neboť je pro nás důležité, aby péče a výchova v zařízení a v rodině na sebe navazovala. Individuální plán je zaměřen na rozvoj komunikace, motoriky (hrubé, jemné), sebeobsluhy, vědomostní stránky. Děti si zvykají na odloučení od rodiny a nové prostředí. Další programy jsou zaměřeny na výchovu, relaxaci a psychoterapii, které probíhají v rámci skupiny. Program celého střediska doplňují rehabilitace. Rehabilitační pracovníci zajišťují veškeré rehabilitační procedury (Vojtova reflexní terapie, prvky Bobathova konceptu, ballterapie, vodoléčba Hubbardova lázeň, perličkové koupele, tepelné zábaly). Při rehabilitaci s klienty s tělesným postižením využíváme i nově pořízený stroj MOTOmed. Podmínky pro poskytnutí služby: Rodiny, které mají zájem o poskytnutí služeb, se mohou obrátit na vedoucí zařízení a domluvit si s ní schůzku. Ve středisku je zájemci předložena nabídka služeb, je seznámen s podmínkami centra, dále následuje prohlídka, při které si může zájemce popovídat jak s klienty tak se zaměstnanci. Jestliže se obě strany dohodnou, bývá podepsána Smlouva o poskytnutí služeb. Zřizovatel: SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko Benjamín, SPC 54, KRNOV Tel.: , Kontaktní osoba: Bc. Šárka Pivoňková Prezentace: 17

18 SLEZSKÁ DIAKONIE středisko BENJAMÍN Centrum denních služeb pro dospělé Posláním centra denních služeb Benjamín je rozvíjení schopností a dovedností dětí, mladých a dospělých lidí s mentálním a kombinovaným postižením tak, aby byli schopni s přiměřenou mírou podpory obstát v životě. Cílová skupina: Lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od ukončení povinné školní docházky do šedesáti let Název služby: Centrum denních služeb pro dospělé při středisku BENJAMÍN - PŘI STŘEDISKU BENJAMÍN Typ služby: intervenční služba, poskytována od pondělí do pátku, vždy 11 měsíců v roce, provoz bývá uzavřen na jeden měsíc v době prázdnin Při práci s klienty se zaměřujeme na podporu jejich samostatnosti, na získávání nových vědomostí, dovedností a pracovních návyků. Každý z klientů má svůj individuální plán, kde jsou formulovány jeho cíle (co se chci naučit, co je pro mě důležité). Významnou součástí jsou vzdělávací programy, které jsou zaměřeny na bydlení, vaření, domácí práce, dále také kroužky (dramaterapie, muzikoterapie). Klienti se formou pracovních terapií seznamují s řemeslnými technikami jako je práce s hlínou, tkaní koberců, práce s proutím, výroba svíček. Program celého střediska doplňují rehabilitace. Rehabilitační pracovníci zajišťují veškeré rehabilitační procedury (Vojtova reflexní terapie, prvky Bobathova konceptu, ballterapie, vodoléčba Hubbardova lázeň, perličkové koupele, tepelné zábaly). Při rehabilitaci s klienty s tělesným postižením využíváme i nově pořízený stroj MOTOmed. Podmínky pro poskytnutí služby: Lidé, kteří mají zájem o poskytnutí služeb, se mohou obrátit na vedoucí zařízení a domluvit si s ní schůzku. Ve středisku je zájemci předložena nabídka služeb, je seznámen s podmínkami centra, dále následuje prohlídka, při které si může zájemce popovídat jak s klienty tak se zaměstnanci. Jestliže se obě strany dohodnou, bývá podepsána Smlouva o poskytnutí služeb. Zřizovatel: SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko Benjamín, SPC 54, KRNOV Tel.: , Kontaktní osoba: Bc. Šárka Pivoňková Prezentace: NINIVE Centrum podpory zaměstnávání Chráněná umělecká dílna Středisko Ninive Slezské diakonie nabízí komplex služeb, jejichž cílem je doprovodit člověka se zdravotním postižením na jeho cestě k nejvyšší možné formě zaměstnání, seberealizace a uplatnění na trhu práce dle jeho individuálních potřeb, přání, možností a schopností a podpořit ho v tom, aby si našel a udržel pracovní místo přiměřené jeho zdravotnímu stavu a schopnostem, a to 18

19 za rovných platových podmínek. Cílová skupina: - osoby s mentálním postižením - osoby s těžším tělesným postižením - osoby se smyslovým postižením - osoby s psychickým onemocněním - osoby s kombinovaným postižením Název služby: CHRÁNĚNÁ UMĚLECKÁ DÍLNA Typ služby: Dílny poskytuje pracovní rehabilitaci a zaměstnání občanům se zdravotním postižením, kteří mají ztíženou možnost popřípadě se vůbec nemohou uplatnit na běžném trhu práce. Výrobním programem je ruční umělecká tvorba výroba drobných upomínkových a dekoračních předmětů. Podmínky pro poskytování služby: Zájemce spadá do cílové skupiny, respektuje podmínky dané provozním řádem centra. Zřizovatel: SLEZSKÁ DIAKONIE Zámecké náměstí, Krnov Kontaktní osoba: Zuzana Kmentová, vedoucí centra Prodejna: Dvořákův okruh 21, Krnov otevírací doba: Po-Pá 9:00-17:00 Tel., fax: Mob.: ninive.sdk.cz Prezentace: NINIVE Centrum podpory zaměstnávání Podporované zaměstnávání Středisko Ninive Slezské diakonie nabízí komplex služeb, jejichž cílem je doprovodit člověka se zdravotním postižením na jeho cestě k nejvyšší možné formě zaměstnání, seberealizace a uplatnění na trhu práce dle jeho individuálních potřeb, přání, možností a schopností a podpořit ho v tom, aby si našel a udržel pracovní místo přiměřené jeho zdravotnímu stavu a schopnostem, a to za rovných platových podmínek. Cílová skupina: - osoby s mentálním postižením - osoby s těžším tělesným postižením - osoby se smyslovým postižením 19

20 - osoby s psychickým onemocněním - osoby s kombinovaným postižením Název služby: PROGRAM PODPOROVANÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ. Typ služby: podporované zaměstnávání. Posláním programu je podporovat uživatele v tom, aby si našel a udržel pracovní místo na otevřeném trhu práce dle svého přání, potřeb, možností,a schopností za rovných platových podmínek. Podporu zajišťujeme např. asistencí přímo na pracovišti, osobními konzultacemi s uživatelem i jeho zaměstnavatelem, organizováním motivačních pracovních klubů pro uživatele apod. vše na základě individuálního plánu každého uživatele. I po uzavření pracovní smlouvy zůstáváme nadále v kontaktu, pomáháme při řešení případných problémů. Podmínky pro poskytování služby: Zájemce spadá do cílové skupiny, respektuje podmínky dané provozním řádem centra. Zřizovatel: Kontaktní osoba: Prezentace: SLEZSKÁ DIAKONIE Dvořákův okruh 21, Krnov Ing. Milan Swider, koordinátor sociálních programů NINIVE Centrum podpory zaměstnávání Sociální rehabilitace Středisko Ninive Slezské diakonie nabízí komplex služeb, jejichž cílem je doprovodit člověka se zdravotním postižením na jeho cestě k nejvyšší možné formě zaměstnání, seberealizace a uplatnění na trhu práce dle jeho individuálních potřeb, přání, možností a schopností a podpořit ho v tom, aby si našel a udržel pracovní místo přiměřené jeho zdravotnímu stavu a schopnostem, a to za rovných platových podmínek. Cílová skupina: - osoby s mentálním postižením - osoby s těžším tělesným postižením - osoby se smyslovým postižením - osoby s psychickým onemocněním - osoby s kombinovaným postižením Název služby: PROGRAM SOCIÁLNÍCH REHABILITACÍ PRAXÍ Typ služby: Sociální rehabilitace Cílem programu je pomoci uživateli služeb postupně si vytvořit popřípadě obnovit pracovní návyky a dovednosti. Toto se děje na praxích na pracovních místech otevřeného trhu práce, kde mají 20

Archivace článků ( Krnovské listy) Dům dětí a mládeže Méďa nabízí stovku zajímavých útvarů Dům dětí a mládeže (DDM) Méďa Krnov je zařízení Moravskoslezského kraje zaměřené na volnočasovou aktivitu dětí

Více

Katalog sociálních služeb Města Krnov

Katalog sociálních služeb Města Krnov Katalog sociálních služeb Města Krnov 2007 Vážení občané, předkládáme Vám aktualizované a velmi potřebné údaje poskytovatelů sociálních služeb působících na území mikroregionu Krnovska. Vydání tohoto

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Vsetín, květen 2008 Kolektiv autorů: Bc. Petr Cuha; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plánování sociálních služeb města Holešova Město Holešov 1 Obsah Úvodní slovo místostarosty města Holešova... 2 Úvod ke komunitnímu plánu

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání: 2012 2 Aktualizace k 1. 5. 2012 Tento Katalog je určen všem, kteří

Více

Přístup radnice k sociálním službám

Přístup radnice k sociálním službám Přístup radnice k sociálním službám Katalog poskytovatelů sociálních služeb Vsetínska Vsetín, září 2006 Kolektiv autorů: Mgr. Alena Beková; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Milan Půček, MBA; Daniel

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Obsah: strana Obecný úvod 2 Sociální služby ve světle legislativy 3 Sociálně demografická situace 7 Situace v oblasti nezaměstnanosti 10 Prognóza potřeb sociálních

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících Lipník nad Bečvou 2013

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících Lipník nad Bečvou 2013 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících Lipník nad Bečvou 2013 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících 2013 Lipník nad Bečvou Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a,

Více

Město Děčín. Katalog sociálních služeb města Děčína

Město Děčín. Katalog sociálních služeb města Děčína Město Děčín Katalog sociálních služeb města Děčína 2005 1 Krizová telefonní čísla Záchranná služba... 155 Policie... 158 Městská policie... 156 Hasiči... 150 Katalog sociálních služeb města Děčína 2005

Více

Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH

Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA KUTNÁ HORA NA OBDOBÍ LET 2014 2016 Městský úřad Kutná Hora Odbor

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 3. komunitní plán ORP Šlapanice Projekt Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice CZ.1.04/3.1.03/97.00047

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Zpracovatelé: Petra Musilová, projektová manažerka MěÚ Česká Lípa Bc. Eva Stehlíková, ředitelka Sociálních služeb města České Lípy, p.o. 1 Obsah: 1 Úvod

Více

cílem je nedělat jen věci správně, ale dělat i správné věci Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Bruntál 2007-2008

cílem je nedělat jen věci správně, ale dělat i správné věci Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Bruntál 2007-2008 cílem je nedělat jen věci správně, ale dělat i správné věci Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Bruntál 2007-2008 1 Obsah: Úvodní slovo místostarosty 3 Komunitní plán obecné informace 4-5 Vývoj

Více

KATALOG sociálních a blízkých služeb

KATALOG sociálních a blízkých služeb KATALOG sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice nad Labem a spádové oblasti Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou katalog sociálních služeb města Roudnice nad Labem a regionu města jako obce

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE Vážení spoluobčané, velmi mě těší, že Vám mohu představit v pořadí již čtvrtý katalog sociální služeb města Litoměřice. Každého z nás může potkat složitá životní

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA TŘINCE. na období let 2013 2017

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA TŘINCE. na období let 2013 2017 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA TŘINCE na období let 2013 2017 Vážení spoluobčané, držíte v rukou Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince, významný dokument, obsahující

Více

První vydání Katalogu bylo v roce 2011 a druhé aktualizované vydání Katalogu pak v roce 2013.

První vydání Katalogu bylo v roce 2011 a druhé aktualizované vydání Katalogu pak v roce 2013. Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou již třetí, aktualizovaná verze Katalogu poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících (dále jen Katalog). Všechny verze byly zpracovány v rámci Komunitního

Více

Průvodce sociálními a zdravotními službami v Holešově a okolí III.

Průvodce sociálními a zdravotními službami v Holešově a okolí III. Průvodce sociálními a zdravotními službami v Holešově a okolí III. Komunitní plánování sociálních služeb města Holešova Město Holešov 2015 Městský úřad v Masarykově ulici hlavní budova. Odbory stavební,

Více

Michal Šmarda starosta

Michal Šmarda starosta V nouzi poznáš přítele. Nejvíc se o lidech ve svém okolí dozvíš, ve chvíli, kdy je ti nejhůř. To jsou pravdy, které platí po staletí. Každý z nás se může ze dne na den dostat do situace, kdy je odkázán

Více

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících,

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, dostává se Vám do rukou aktualizace Adresáře poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na Šumpersku

Více