OBLAST SLUŽEB PRO SENIORY...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBLAST SLUŽEB PRO SENIORY..."

Transkript

1 Komunitní plánování Úvod...3 Dopis zastupitelstvu města Krnov...4 Odpověď zastupitelstva města Krnov...5 Metodika...6 Katalog poskytovatelů sociálních služeb...8 OBLAST SLUŽEB PRO SENIORY... 8 DOMOV DŮCHODCŮ - Ježník... 8 DOMOV DŮCHODCŮ - Rooseveltova... 8 CHARITA KRNOV... 9 KLUB DŮCHODCŮ KRNOV PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OBLAST SLUŽEB PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ...11 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE CHARITA KRNOV KEDAR MÍSTNÍ ORGANIZACE SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH KRNOV ONKO NIKÉ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA REINTEGRA SLEZSKÁ DIAKONIE středisko BENJAMÍN Poradna rané péče SLEZSKÁ DIAKONIE středisko BENJAMÍN centrum denních služeb pro děti a mládež SLEZSKÁ DIAKONIE středisko BENJAMÍN Centrum denních služeb pro dospělé NINIVE Centrum podpory zaměstnávání Chráněná umělecká dílna NINIVE Centrum podpory zaměstnávání Podporované zaměstnávání NINIVE Centrum podpory zaměstnávání Sociální rehabilitace NINIVE Centrum podpory zaměstnávání Klub s kavárnou SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V ČR - ZÁKLADNÍ ORGANIZACE KRNOV OBLAST SLUŽEB PRO OBČANY V KRIZI...22 CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE ARMÁDY SPÁSY KRNOV Prodej dotovaných obědů CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE ARMÁDY SPÁSY KRNOV Penzion CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE ARMÁDY SPÁSY KRNOV Dům pro matky s dětmi CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE ARMÁDY SPÁSY KRNOV Sociální ubytovna CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE ARMÁDY SPÁSY KRNOV Krizová pomoc CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE ARMÁDY SPÁSY KRNOV Obecně prospěšné práce CHARITA KRNOV OBLAST SLUŽEB PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ...27 DĚTSKÝ DOMOV DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MÉĎA JUNÁK svaz skautů a skautů a skautek ČR, středisko Krnov K CENTRUM KRYSTAL KRAJSKÉ CENTRUM DUHY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NAUTILUS klub pro mládež Nízkoprahový Klub DUHA Klub deskových her SLEZSKÁ DIAKONIE středisko BENJAMÍN JINÉ OBLASTI SLUŽEB...32 AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství JOB CENTRUM MORAVIA SDRUŽENÍ NEOR - koordinační centrum neziskových aktivit KRNOV ÚŘAD PRÁCE REPUBLIKOVÉ CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ Logo komunitního plánování...36 Dotazník pro veřejnost...37 Dotazník pro uživatele...40 Aktuality...42 Archivace článků ( Krnovské listy)...43 Dům dětí a mládeže Méďa nabízí stovku zajímavých útvarů Poradna rané péče v Krnově funguje už pět let Veřejná slyšení jsou prostředkem komunikace s občany... 44

2 Dětský domov má být pro děti skutečným domovem Skauting vychovává k úctě k tradičním hodnotám Klub důchodců nabízí nejen posezení u kávy Úřad práce poradí i při volbě budoucího povolání Sdružení Duha ví, že pomoc má mnoho podob Získání základních počítačových dovedností podporuje stát Job Centrum Moravia rekvalifikace a poradenství Kromě zdravotnických potřeb nabízí Kedar i odborné poradenství Typologie sociální služeb II. Část Typologie sociálních služeb I. Část Reintegra šance pro nezaměstnané se zdravotním omezením AKLUB nabízí služby dlouhodobě nezaměstnaným Chcete zůstat co nejdéle soběstační a nezávislí? Sdružení ONKO-NIKÉ se významně věnuje prevenci Postižení civilizačními chorobami se věnují také sportu Centrum pomáhá zdravotně postiženým i jejich rodinám Ninive pomáhá handicapovaným lidem najít uplatnění Svaz nabízí odbornou pomoc i naplnění volného času Život v domově: zájezdy, sport i kultura Charita Krnov poskytuje řadu sociálních služeb Centrum sociální péče Armády spásy V domově na Ježníku žijí babičky aktivním životem Benjamín nabízí klientům řadu vzdělávacích programů Pečovatelská služba nabízí lidem šanci zůstat doma Napište nám...67 Odkazy

3 Úvod Vážení spoluobčané, Posouzení funkčnosti města a jeho orgánů má mnoho měřítek, kritérií a podob. Jedním z nich je kvalita a rozsah péče o nemocné a potřebné. O občany, kteří se z jakýchkoliv důvodů o sebe již nemohou v plné míře nebo vůbec postarat. Stejně tak o ty, kteří se díky tělesným postižením a duševním problémům nemohou uplatnit na trhu práce. O ty z nás, kteří mají různá omezení a odhlédneme-li od jiných možností, jejich nejjednodušším způsobem řešení obtíží by byla ústavní péče. Vytrhnout však člověka z rodinného prostředí je stejně necitlivé v ranném věku jako ve stáří. Město Krnov si tuto situaci spolu s neziskovými organizacemi uvědomuje s plnou vážností. A proto v současnosti ověřují aktuální stav potřeb a nabídky. Posuzují úroveň sociálních služeb a hledají možnosti ke zkvalitnění své práce. Dohodly se, že zpracují Komunitní plán města, který by měl zajistit maximální pokrytí požadavků občanů na tento druh služeb. Ke zpracování koncepce s dostaly mandát všech členů zastupitelstva. Následně bude dán prostor pro názory občanů. Připomínky budou analyzovány a zohledněny v koncepčním materiálu, který bude projednán v ZM a rovněž publikován. Vážení spoluobčané, nemoc a stáří jsou atributy, které se nikomu z nás nevyhnou. Byli bychom velmi rádi, kdybyste se k jednotlivým článkům na toto téma vyjadřovali. Názorová hladina bude vodítkem pro naši další práci. Mgr. Ladislav Sekanina Místostarosta 3

4 Dopis zastupitelstvu města Krnov Vážení zastupitelé města Krnova, Obracíme se na Vás s požadavkem o podporu při komplexním řešení sociálních služeb v našem městě. Metodou, kterou lze plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům a potřebám jednotlivých občanů, je komunitní plánování. Je to otevřený proces zajišťování potřeb, zdrojů a hledání nejlepších řešení v této oblasti. Již několik let komunitní plánování probíhá v různých městech a obcích republiky ( Ústí nad Labem, Písek, Vsetín, Opava, Bruntál, atd.), kde se toto stalo přirozenou součástí veřejného života. Domníváme se, že komunitní plánování v našem městě chybí, přestože mnohé sociální služby jsou poskytovateli státní i neziskový sektor zajišťovány za finančního příspěvku města na vysoké úrovni, ale není dostatečně zajištěna provázanost a koordinace mezi všemi subjekty. Základem komunitního plánování je spolupráce zadavatelů (obcí) s uživateli (klienty) a poskytovateli (jednotlivými organizacemi)sociálních služeb při vytváření plánu a služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky na služby vynakládané jsou efektivně využívány. Komunitní plán nezpracovává skupina expertů, ale občané Krnova z řad poskytovatelů, ale i uživatelů složek s cílem, podle skutečných potřeb zaplnit bílá místa. Tento proces umožňuje, aby navržený systém sociálních služeb byl jedinečný, neopakovatelný a plně odpovídal místním potřebám. Komunitní plánování je finančně podporováno MPSV ČR. V letošním roce vyhlásí granty i Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Zpracování Komunitního plánu hraje také významnou roli při získávání financí z ESF. Prvním krokem komunitního plánování v našem městě bylo společně setkání zástupců jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb s představitelem města dne 23. února 2004, na kterém byla vyjádřena shoda všech zúčastněných o potřebě komunitního plánování a byla přislíbena pomoc a spolupráce při jeho realizaci. Sestavení komunitního plánování, spolupráce jeho subjektů o poskytování jednotlivých sociálních služeb je jen částečně realizovatelné bez návaznosti na KÚ a ministerstva. Zejména na jejich finanční zdroje. Možnost spolupráce s nadřízenými orgány v oblasti komunitního plánování však předpokládá souhlasné stanovisko MZ. Proto Vás žádáme o přijetí usnesení, v němž bude deklarováno odhodlání zastupitelů, rozvíjet sociální služby, které se tak stanou projevem politické vůle ve městě, potvrzením legitimity komunitního plánování a zárukou pro zapojení dalších účastníků V Krnově dne 8. března 2004 Zástupci poskytovatelů služeb 4

5 Odpověď zastupitelstva města Krnov U S N E S E N Í 12. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 31. března 2004 v h v sále hotelu Praha v KRNOVĚ 388/12 Zastupitelstvo města v y j á d ř i l o politickou podporu pro realizaci komunitního plánování - jako koncepčního dokumentu určujícího hlavní směry rozvoje sociálních služeb v našem městě. hlasování: pro 21, proti 0, zdr. se 0 5

6 Metodika Komunitní plánování věc veřejná KRNOV - je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti života na úrovni obce a metoda, která výrazně posiluje principy demokracie Každý si plánujeme to své: Klienti a uživatelé jsou zvyklí plánovat, co budou dělat, kde budou bydlet, jaké chtějí mít výdaje, aby jejich život byl spokojený Poskytovatelé jsou zvyklí plánovat své investice, finance, aby jejich zařízení mohlo dál fungovat (projekty, investice) Zadavatelé jsou zvyklí plánovat jak hospodařit s penězi daňových poplatníků (strategické plány rozvoje) Charakteristickým znakem komunitního plánování je důraz kladený: na zapojování všech, kterých se zpracovaná oblast týká na dialog a vyjednávání na dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků Komunitní plánování sociálních služeb je metoda, kterou lze na úrovni obcí plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům a potřebám jednotlivých občanů. Cílem komunitního plánování je posilovat sociální soudržnost komunity, podporovat sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin. Hlavní principy KP Účastníci komunitního plánování procesu: Partnerství mezi všemi účastníky Zapojování místního společenství UŽIVATEL Hledání nových lidských a finančních zdrojů Průběh zpracování KP je stejně důležitý jako výsledný dokument Zohlednění již vytvořené a osvědčené spolupráce Kompromis přání a možností ZADAVATEL POSKYTOVATEL Přínosem KP pro obec zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb (tedy uživatele, poskytovatele a zadavatele) do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb zvyšuje tak podíl občanů na rozhodovacím procesu o způsobu jejich zajišťování legitimizuje rozhodování řídících a zastupitelských orgánů zvyšuje míru zapojení občanů do dění v obci podporuje dialog a spolupráci mezi obyvateli zvyšuje pocit příslušnosti ke komunitě a umožňuje objevovat nové lidské i materiální zdroje umožňuje obcím sdružovat stávající zdroje, zvyšuje efektivitu využití zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřuje jejich nabídku zajišťuje, aby sociální služby odpovídaly zjištěným místním potřebám, reagovaly na lokální odlišnosti zvyšuje efektivitu investovaných finančních prostředků, protože je (obec) vynakládá jen na takové služby, které jsou potřebné Výsledkem KP je zejména systém sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti, zajišťuje, že finanční prostředky na služby vynakládané jsou efektivně využívány. Jak se pozná dobře zpracovaný KP (čerpáno ze zkušeností obcí, kde realizují KP) Je výsledkem vyjednání mezi všemi účastníky procesu 6

7 Je naplňován v rámci širokého partnerství v komunitě Odpovídá místním podmínkám a potřebám Stanoví krátkodobé i dlouhodobé cíle a priority rozvoje sociálních služeb Mapuje všechny veřejné, soukromé i dobrovolné subjekty z hlediska aktivit, které směřují k naplnění vytyčených cílů Obsahuje systém sledování a hodnocení postupu a průběžného podávání zpráv veřejnosti Fáze KP 1. Fáze vytvoření prvotní pracovní skupiny ( ) přizvání dalších zainteresovaných osob informační strategie (Krnovské listy, Region) 2. Fáze zapojení všech účastníků procesu vytvoření základní triády a pracovních skupin) 3. Fáze porozumění problémům v komunitě analýza současného stavu, SWOT ANALÝZA veřejná slyšení 4. Fáze návrh rozvoje sociálních služeb a stanovení strategie 5. Fáze od plánování k realizaci Nastavení PRACOVNÍCH SKUPIN Každá pracovní skupina by měla mít zástupce triády: zadavatele, poskytovatele a uživatele NÁRODNOSTNÍ MENŠINY SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA ROMOVÉ OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE 7

8 Katalog poskytovatelů sociálních služeb OBLAST SLUŽEB PRO SENIORY DOMOV DŮCHODCŮ - Ježník Zařízení sociální péče s přiznaným statutem náročné ošetřovatelské péče pro ženy s různými stupni postižení. Cílová skupina: Senioři Název služby: Domov důchodců Typ služby: Domovy a penziony Poskytování komplexní péče především starým občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují péči, která jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče a dále pro staré občany, kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů. Podmínky pro poskytnutí služby: Vyplnění žádosti o umístění a splnění podmínek dle vyhlášky MPSV č.182/1991sb. Příjem žádostí o poskytování služby: Městský úřad Krnov odbor sociální Hlavní náměstí Krnov Zřizovatel: Městský úřad KRNOV Ježník 24, Krnov Tel.: , Fax: Kontaktní osoba: Milena Baranová ředitelka Domova důchodců DOMOV DŮCHODCŮ - Rooseveltova 8

9 Posláním tohoto zařízení je komplexní péče o staré občany v souladu s jejich právy a svobodami.domov je bezbariérový objekt. V zařízení jsou ubytováni muži, ženy i manželské dvojice. Klient domova je zabezpečen po stránce somatické zdravotnickým a ošetřovatelským personálem. Cílem je udržení soběstačnosti klientů a jejich nezávislosti ve všech oblastech lidských potřeb. Cílová skupina: Senioři. Název služby: Domov důchodců. Typ služby: Domovy a penziony. Domov je bezbariérový objekt. V zařízení jsou ubytováni muži, ženy i manželské dvojice. Klient domova je zabezpečen po stránce somatické zdravotnickým a ošetřovatelským personálem. Cílem je udržení soběstačnosti klientů a jejich nezávislosti ve všech oblastech lidských potřeb. Podmínky pro poskytnutí služby: Splnění podmínek dle zákona č. 28/1993Sb. Příjem žádostí o poskytování služby: MÚ Krnov, odbor sociální, Hl. náměstí 1, Krnov Zřizovatel: Městský úřad KRNOV Rooseveltova 51, KRNOV Tel.: , Kontaktní osoba: Ing. Marta Havlíková ředitelka Domova důchodců Krnov CHARITA KRNOV Poskytuje služby osobám, které pro stáří, nemoc nebo těžké postižení potřebují pomoc jinou osobou pokud ji nemohou poskytovat rodinní příslušníci. Cílová skupina: Senioři Zdravotně postižení Název služby: Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba CHOPS Typ služby: Domácí péče 9

10 Zahrnuje komplexní péči zejména o seniory a zdravotně postižené občany. Vykonává služby pečovatelské, jako je rozvoz obědů, příprava a podávání jídla, praní, žehlení, nákupy, hygienická péče, dohled apod. Provádí také odbornou zdravotnickou péči, jako je aplikace inzulínu, měření tlaku,odběry krve, rehabilitační ošetřování, péče o ležícího pacienta apod. Podmínky pro poskytnutí služby: Sepsání smlouvy o poskytování služby, doporučení ošetřujícího lékaře Zřizovatel: Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní náměstí 3172/1, Moravská Ostrava Hlubčická 3, KRNOV Kontaktní osoba: Silvia Mičková Tel./fax: / Prezentace: KLUB DŮCHODCŮ KRNOV Klub důchodců v Krnově existuje již 45 let a po celou dobu svého trvání má stále stejný cíl. Tím je připravovat pro členy rozmanitou činnost, aby se starší občané města mohli scházet a necítili svoji osamělost. Klub byl založen roku Cílová skupina: Senioři Typ služby: Kluby Název služby: - zájezdy - přednášky - besedy Klub pořádá řadu akcí. Řadí se mezi ně výroční členská schůze, oslavy Velikonoc, Dne matek, Dne seniorů, vánoc, návštěvy divadel, apod. Členové klubu nezapomínají ani na jubilanty ze svých řad. Členové klubu se schází pravidelně dvakrát týdně. Na těchto setkáních si povídají, hrají karty, pijí čaj nebo kávu, společně připravují větší akce. Při slavnostních příležitostech jim program obohatí svým vystoupením děti, ale častěji si ho zpestřují sami recitací, zpěvem nebo hrou na harmoniku. V současné době má KD 81 členů. Kontaktní osoba: Slezská 1, KRNOV Božena Škaroupková, předsedkyně KD PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Účelem pečovatelské služby je zabezpečení pomoci a péče starým, nemocným, 10

11 invalidním občanům a dětem dle definice 49 a 21 vyhl. č. 182/1991Sb. ve znění pozdějších předpisů. Obsahem činností je komplexní péče o občana v jeho domácnosti. Zahrnuje sociální ošetřovatelství, péči o domácnost, stravování, asistenční služby, občanské a sociální poradenství. Cílová skupina: Osoby závislé na cizí pomoci. Název služby: Pečovatelská služba. Typ služby: Domy s pečovatelskou službou. bydlení v těchto domech je především pro občany závislé na pomoci druhé osoby, tedy pro občany, kteří mají zavedenou pečovatelskou službu. Podmínky pro poskytnutí služby: - občan ČR - doporučení ošetřujícího lékaře návrh na zavedení pečovatelské služby, kde lékař posoudí zdravotní stav, míru soběstačnosti a pohyblivosti. Příjem žádostí o poskytování služby: - Středisko pečovatelské služby, Krnov, Moravská 2 - Městský úřad v Krnově, odbor sociální Zřizovatel: Městský úřad Krnov Moravská ul. 2, Krnov Kontaktní osoba: Helena Růžičková, vedoucí PS Tel.: Mob.: OBLAST SLUŽEB PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Centrum plní roli kontaktního místa pro zdravotně postižené občany a jejich rodiny a blízké, kontaktního místa pro právnické osoby zabývající se činností ve prospěch zdravotně postižených i informačního a poradenského centra. V neposlední řadě pomáhá zprostředkovat pomoc při řešení obtížné sociální situace formou spolupráce a kooperace s příslušnými úřady a jinými subjekty a vystupuje v roli obhájce práv zdravotně postižených. Cílová skupina: Zdravotně postižení 11

12 Typ služby: Poradny Centrum poskytuje tyto služby: - Sociálně právní poradenství - Právní poradna - Poradenství při výběru kompenzačních pomůcek - Pomoc při zřizování vyhrazených parkovišť - Skupinové sociální poradenství a přednášková činnost - Terénní práce - Zprostředkování odborných konzultací Slezská 1, Klub důchodců, KRNOV Kontaktní osoba: Miroslav Palánek Tel.: CHARITA KRNOV Poskytuje služby osobám, které pro stáří, nemoc nebo těžké postižení potřebují pomoc jinou osobou pokud ji nemohou poskytovat rodinní příslušníci. Cílová skupina: Senioři Zdravotně postižení Název služby: Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba CHOPS Typ služby: Domácí péče Zahrnuje komplexní péči zejména o seniory a zdravotně postižené občany. Vykonává služby pečovatelské, jako je rozvoz obědů, příprava a podávání jídla, praní, žehlení, nákupy, hygienická péče, dohled apod. Provádí také odbornou zdravotnickou péči, jako je aplikace inzulínu, měření tlaku, odběry krve, rehabilitační ošetřování, péče o ležícího pacienta apod. Podmínky pro poskytnutí služby: Sepsání smlouvy o poskytování služby, doporučení ošetřujícího lékaře Zřizovatel: Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní náměstí 3172/1, Moravská Ostrava Hlubčická 3, KRNOV Kontaktní osoba: Silvia Mičková Tel./fax: / Prezentace: 12

13 KEDAR Firma Kedar vznikla v roce 1993 a zabývá se poradenstvím, službami, prodejem zdravotních pomůcek i výdejem a prodejem kompenzačních pomůcek hrazených i nehrazených zdravotními pojišťovnami. Cílová skupina: Zdravotně postižení Název služby: - Prodej zdravotních pomůcek - Prodej odborné literatury - Informativní semináře pro odborníky a širokou veřejnost - Poradenství Typ služby: Poradny Kedar nabízí široký sortiment pomůcek: běžné hole, chodítka, tříkolky, vozíky, lůžka, matrace, hrazdy, orthezy, dia obuv,atd. Urostomické a stomické pomůcky. Pomůcky pro inkontinenci. Zajištění pomůcek pro domácí péči, program pro maminky. Nabízí rovněž rehabilitačně cvičební pomůcky a technické pomůcky pro domácí péči, při které pacient nemusí být hospitalizovaný ve zdravotnickém zařízení jako je například léčebna dlouhodobě nemocných. Kedar zajišťuje prodej odborné literatury a organizuje informativní semináře pro odborníky a širokou veřejnost. V oblasti poradenství se firma zabývá vhodností přidělené pomůcky klientovi,poskytuje informace o možnosti příspěvků z různých státních a sociálních zdrojů nebo o plné či částečné úhradě příslušnými zdravotními pojišťovnami. Prodejna: Opavská 32, Krnov Prodejní doba: Pondělí Pátek: 8:00 12:00, 14:00 17:00 Sobota: Po dohodě se zákazníkem Informace na tel.: MÍSTNÍ ORGANIZACE SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH KRNOV Pomáhá zajišťovat a hájit specifické zájmy a potřeby svých členů bez ohledu na rozsah jejich postižení. CO NAŠIM ČLENŮM NABÍZÍME? - informační a poradenskou službu při řešení různých problémů jejich života, na členské schůze zveme odborné pracovníky různých organizací, kteří zajišťují služby tělesné postiženým: - účast na rekondičních - ozdravných pobytech, které organizuje OV STP v Bruntále - účast na sportovních dnech, pokud jsou pořádány OV STP - každoroční zájezdy na téma poznáváme kulturní památky - využití volného času - kurzy různých technik ručních prací Zřizovatel: SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ČR Slezská 1, KRNOV 13

14 Tel.: Kontaktní osoba: Garguláková Eva ONKO NIKÉ Činnost sdružení ONKO NIKÉ Krnov je zaměřena na organizaci společných schůzek výměnou zkušeností týkajících se onkologického onemocnění a jeho prevence. ONKO NIKÉ je sdružením žen s nádorovým onemocněním prsu. Toto sdružení je jediné svého druhu v regionu bývalého okresu Bruntál. Cílová skupina: Zdravotně postižení Název služby: - Sociální a právní poradenství - Odborné přednášky Typ služby: Poradny Zaměřuje se na pomoc při řešení různých životních situací svých členek, rady sociální a právní, informace o nových způsobech léčby, lécích a nárocích vůči zdravotním pojišťovnám. Pořádá odborné přednášky vedoucí ke zvýšení všeobecné informovanosti o nádorovém onemocnění a dalších zdravotních a sociálních problémech s ním spojených. Pořádá rehabilitační cvičení a rekondiční ozdravné pobyty. Kromě této konkrétní práce pro onkologicky nemocné ženy se velmi aktivně zapojuje do boje proti rakovině prsu hlavně v oblasti prevence. Zámecké nám. 4 (od PRIOR), Kontaktní osoba: Jarmila Novotná Tel.: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Účelem pečovatelské služby je zabezpečení pomoci a péče starým, nemocným, invalidním občanům a dětem dle definice 49 a 21 vyhl. č. 182/1991Sb. ve znění pozdějších předpisů. Obsahem činností je komplexní péče o občana v jeho domácnosti. Zahrnuje sociální ošetřovatelství, péči o domácnost, stravování, asistenční služby, občanské a sociální poradenství. Cílová skupina: Osoby závislé na cizí pomoci Název služby: Pečovatelská služba Typ služby: Domy s pečovatelskou službou bydlení v těchto domech je především pro občany závislé na pomoci druhé osoby, tedy pro občany, kteří mají zavedenou pečovatelskou službu. 14

15 Podmínky pro poskytnutí služby: - občan ČR - doporučení ošetřujícího lékaře návrh na zavedení pečovatelské služby, kde lékař posoudí zdravotní stav, míru soběstačnosti a pohyblivosti. Příjem žádostí o poskytování služby: - Středisko pečovatelské služby, Krnov, Moravská 2 - Městský úřad v Krnově, odbor sociální Zřizovatel: Městský úřad Krnov Moravská ul. 2, Krnov Kontaktní osoba: Helena Růžičková, vedoucí PS Tel.: Mob.: REINTEGRA REINTEGRA pomáhá nezaměstnaným lidem znovu najít pracovní uplatnění. Lidem se zdravotním postižením nabízíme program INTEGRACE, který obsahuje: - Placené zaměstnání na 12 měsíců v chráněné stolařské dílně v Holčovicích nebo v chráněné tiskařské dílně v Krnově. Vzdělávací kurzy a školení podporující získávání nových osobních a pracovních dovedností potřebných pro dobré uplatnění na trhu práce. - Individuální konzultace a aktivní pomoc s nalezením a získáním pracovního místa na trhu práce. Cílová skupina: Název služby: Typ služby: Zdravotně postižení Program INTEGRACE - Chráněné dílny (fungující jako zaměstnání, lidé se zdravotním postižením jsou zde v pracovním poměru - Vzdělávací kurzy a školení - Individuální poradenství Program Integrace pomáhá lidem, kterým se nedaří najít práci a jsou zdravotně znevýhodnění, částečné nebo i plně invalidní. Program umožňuje přerušit dlouhé období vaší nezaměstnanosti, znovu začít pracovat v přátelském pracovním prostředí chráněných dílen. Zároveň umožňuje získat nové užitečné vědomosti a dovednosti na školeních a vzdělávacích kurzech. Individuální poradenství vám umožní zjistit, jaké jsou vaše osobnostní předpoklady a pomůže vám najít perspektivní obor budoucího trvalého pracovního uplatnění. Podmínky pro poskytování služby: - Zdravotní znevýhodnění nebo osoba částečně nebo plně invalidní. - Bez zaměstnání déle než 6 měsíců. - Zájem pracovat a hledat si pracovní uplatnění i po skončení programu (12 měsících). Příjem žádostí o poskytování služby: Bohdana Richterová Tel.:

16 Zřizovatel: REINTEGRA Chářovská 54, Krnov Kontaktní osoba: Bohdana Richterová Tel.: Fax: Prezentace: SLEZSKÁ DIAKONIE středisko BENJAMÍN Poradna rané péče Posláním rané péče při středisku Benjamín je provázet rodinu obdobím raného věku dítěte se zdravotním postižením a podporovat jeho vývoj. Cílová skupina: Rodiny s dítětem v raném věku (do sedmi let) s mentálním nebo kombinovaným postižením, s dítětem předčasně narozeným nebo s dítětem s ohroženým vývojem žijící v Moravskoslezském kraji. Název služby: Poradna rané péče při středisku BENJAMÍN Typ služby: Terénní služba, poradci navštěvují rodinu doma, v jejím přirozeném prostředí. Frekvence návštěv se řídí podle přání rodiny, nejčastěji jednou za dva až šest týdnů. Zásadou služby rané péče je co nejefektivnější využití raného věku dítěte, kdy se rodina vyrovnává s handicapem dítěte a usiluje o jeho maximální rozvoj. Poradci poskytují rodičům poradenství v oblasti vývoje dítěte, při výběru didaktických a kompenzačních pomůcek, sociálně právní poradenství, pomoc při výběru předškolního a školního zařízení, zajišťují kontakt na odborníky. Vycházejí z individuálních potřeb rodin a respektují jejich jedinečnost. Doplňkem služeb je půjčovna didaktických a stimulačních hraček a odborné literatury. Rodiny mohou využít rehabilitací ve středisku Benjamín. Služba je poskytována zdarma. Podmínky pro poskytnutí služby: Rodiny, které mají zájem o služby Poradny rané péče, se mohou obrátit na kontaktní osoby níže uvedené. Na první schůzce Vás poradci podrobně seznámí s průběhem rané péče a Vy se můžete rozhodnout, zda a v jaké formě služby využijete. Informativní letáček poradny můžete získat i od svého dětského lékaře. Zřizovatel: SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko Benjamín, SPC 54, KRNOV Tel.: ,

17 Kontaktní osoba: Prezentace: Mgr. Ivana Pavlíková, Bc. Šárka Pivoňková SLEZSKÁ DIAKONIE středisko BENJAMÍN centrum denních služeb pro děti a mládež Posláním centra denních služeb Benjamín je rozvíjení schopností a dovedností dětí, mladých a dospělých lidí s mentálním a kombinovaným postižením tak, aby byli schopni s přiměřenou mírou podpory obstát v životě. Cílová skupina: - Děti a mládež s mentálním nebo kombinovaným postižením - Děti a mládež s autismem ve věku od tří do osmnácti let - předškolní aktivity pro děti ve věku 3 7 let - školní aktivity pro děti a mládež ve věku 6 18 let (vzdělávání v rámci Církevní pomocné školy) Název služby: Centrum denních služeb pro děti a mládež při středisku BENJAMÍN Typ služby: intervenční služba, poskytována od pondělí do pátku, vždy 11 měsíců v roce, provoz bývá uzavřen na jeden měsíc v době prázdnin Dětem je poskytována výchova a vzdělávání na základě individuálních plánů. Tyto plány jsou vytvářeny společně s rodiči dětí, neboť je pro nás důležité, aby péče a výchova v zařízení a v rodině na sebe navazovala. Individuální plán je zaměřen na rozvoj komunikace, motoriky (hrubé, jemné), sebeobsluhy, vědomostní stránky. Děti si zvykají na odloučení od rodiny a nové prostředí. Další programy jsou zaměřeny na výchovu, relaxaci a psychoterapii, které probíhají v rámci skupiny. Program celého střediska doplňují rehabilitace. Rehabilitační pracovníci zajišťují veškeré rehabilitační procedury (Vojtova reflexní terapie, prvky Bobathova konceptu, ballterapie, vodoléčba Hubbardova lázeň, perličkové koupele, tepelné zábaly). Při rehabilitaci s klienty s tělesným postižením využíváme i nově pořízený stroj MOTOmed. Podmínky pro poskytnutí služby: Rodiny, které mají zájem o poskytnutí služeb, se mohou obrátit na vedoucí zařízení a domluvit si s ní schůzku. Ve středisku je zájemci předložena nabídka služeb, je seznámen s podmínkami centra, dále následuje prohlídka, při které si může zájemce popovídat jak s klienty tak se zaměstnanci. Jestliže se obě strany dohodnou, bývá podepsána Smlouva o poskytnutí služeb. Zřizovatel: SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko Benjamín, SPC 54, KRNOV Tel.: , Kontaktní osoba: Bc. Šárka Pivoňková Prezentace: 17

18 SLEZSKÁ DIAKONIE středisko BENJAMÍN Centrum denních služeb pro dospělé Posláním centra denních služeb Benjamín je rozvíjení schopností a dovedností dětí, mladých a dospělých lidí s mentálním a kombinovaným postižením tak, aby byli schopni s přiměřenou mírou podpory obstát v životě. Cílová skupina: Lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od ukončení povinné školní docházky do šedesáti let Název služby: Centrum denních služeb pro dospělé při středisku BENJAMÍN - PŘI STŘEDISKU BENJAMÍN Typ služby: intervenční služba, poskytována od pondělí do pátku, vždy 11 měsíců v roce, provoz bývá uzavřen na jeden měsíc v době prázdnin Při práci s klienty se zaměřujeme na podporu jejich samostatnosti, na získávání nových vědomostí, dovedností a pracovních návyků. Každý z klientů má svůj individuální plán, kde jsou formulovány jeho cíle (co se chci naučit, co je pro mě důležité). Významnou součástí jsou vzdělávací programy, které jsou zaměřeny na bydlení, vaření, domácí práce, dále také kroužky (dramaterapie, muzikoterapie). Klienti se formou pracovních terapií seznamují s řemeslnými technikami jako je práce s hlínou, tkaní koberců, práce s proutím, výroba svíček. Program celého střediska doplňují rehabilitace. Rehabilitační pracovníci zajišťují veškeré rehabilitační procedury (Vojtova reflexní terapie, prvky Bobathova konceptu, ballterapie, vodoléčba Hubbardova lázeň, perličkové koupele, tepelné zábaly). Při rehabilitaci s klienty s tělesným postižením využíváme i nově pořízený stroj MOTOmed. Podmínky pro poskytnutí služby: Lidé, kteří mají zájem o poskytnutí služeb, se mohou obrátit na vedoucí zařízení a domluvit si s ní schůzku. Ve středisku je zájemci předložena nabídka služeb, je seznámen s podmínkami centra, dále následuje prohlídka, při které si může zájemce popovídat jak s klienty tak se zaměstnanci. Jestliže se obě strany dohodnou, bývá podepsána Smlouva o poskytnutí služeb. Zřizovatel: SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko Benjamín, SPC 54, KRNOV Tel.: , Kontaktní osoba: Bc. Šárka Pivoňková Prezentace: NINIVE Centrum podpory zaměstnávání Chráněná umělecká dílna Středisko Ninive Slezské diakonie nabízí komplex služeb, jejichž cílem je doprovodit člověka se zdravotním postižením na jeho cestě k nejvyšší možné formě zaměstnání, seberealizace a uplatnění na trhu práce dle jeho individuálních potřeb, přání, možností a schopností a podpořit ho v tom, aby si našel a udržel pracovní místo přiměřené jeho zdravotnímu stavu a schopnostem, a to 18

19 za rovných platových podmínek. Cílová skupina: - osoby s mentálním postižením - osoby s těžším tělesným postižením - osoby se smyslovým postižením - osoby s psychickým onemocněním - osoby s kombinovaným postižením Název služby: CHRÁNĚNÁ UMĚLECKÁ DÍLNA Typ služby: Dílny poskytuje pracovní rehabilitaci a zaměstnání občanům se zdravotním postižením, kteří mají ztíženou možnost popřípadě se vůbec nemohou uplatnit na běžném trhu práce. Výrobním programem je ruční umělecká tvorba výroba drobných upomínkových a dekoračních předmětů. Podmínky pro poskytování služby: Zájemce spadá do cílové skupiny, respektuje podmínky dané provozním řádem centra. Zřizovatel: SLEZSKÁ DIAKONIE Zámecké náměstí, Krnov Kontaktní osoba: Zuzana Kmentová, vedoucí centra Prodejna: Dvořákův okruh 21, Krnov otevírací doba: Po-Pá 9:00-17:00 Tel., fax: Mob.: ninive.sdk.cz Prezentace: NINIVE Centrum podpory zaměstnávání Podporované zaměstnávání Středisko Ninive Slezské diakonie nabízí komplex služeb, jejichž cílem je doprovodit člověka se zdravotním postižením na jeho cestě k nejvyšší možné formě zaměstnání, seberealizace a uplatnění na trhu práce dle jeho individuálních potřeb, přání, možností a schopností a podpořit ho v tom, aby si našel a udržel pracovní místo přiměřené jeho zdravotnímu stavu a schopnostem, a to za rovných platových podmínek. Cílová skupina: - osoby s mentálním postižením - osoby s těžším tělesným postižením - osoby se smyslovým postižením 19

20 - osoby s psychickým onemocněním - osoby s kombinovaným postižením Název služby: PROGRAM PODPOROVANÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ. Typ služby: podporované zaměstnávání. Posláním programu je podporovat uživatele v tom, aby si našel a udržel pracovní místo na otevřeném trhu práce dle svého přání, potřeb, možností,a schopností za rovných platových podmínek. Podporu zajišťujeme např. asistencí přímo na pracovišti, osobními konzultacemi s uživatelem i jeho zaměstnavatelem, organizováním motivačních pracovních klubů pro uživatele apod. vše na základě individuálního plánu každého uživatele. I po uzavření pracovní smlouvy zůstáváme nadále v kontaktu, pomáháme při řešení případných problémů. Podmínky pro poskytování služby: Zájemce spadá do cílové skupiny, respektuje podmínky dané provozním řádem centra. Zřizovatel: Kontaktní osoba: Prezentace: SLEZSKÁ DIAKONIE Dvořákův okruh 21, Krnov Ing. Milan Swider, koordinátor sociálních programů NINIVE Centrum podpory zaměstnávání Sociální rehabilitace Středisko Ninive Slezské diakonie nabízí komplex služeb, jejichž cílem je doprovodit člověka se zdravotním postižením na jeho cestě k nejvyšší možné formě zaměstnání, seberealizace a uplatnění na trhu práce dle jeho individuálních potřeb, přání, možností a schopností a podpořit ho v tom, aby si našel a udržel pracovní místo přiměřené jeho zdravotnímu stavu a schopnostem, a to za rovných platových podmínek. Cílová skupina: - osoby s mentálním postižením - osoby s těžším tělesným postižením - osoby se smyslovým postižením - osoby s psychickým onemocněním - osoby s kombinovaným postižením Název služby: PROGRAM SOCIÁLNÍCH REHABILITACÍ PRAXÍ Typ služby: Sociální rehabilitace Cílem programu je pomoci uživateli služeb postupně si vytvořit popřípadě obnovit pracovní návyky a dovednosti. Toto se děje na praxích na pracovních místech otevřeného trhu práce, kde mají 20

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Komunitní plánování věc veřejná

Komunitní plánování věc veřejná Komunitní plánování věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? I. Úvod Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014

TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014 PŘEDNÁŠKY Zdravé město Krnov ve spolupráci s komunitním plánováním Krnov a ostatními orgranizacemi Vás zve na TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014 7. ŘÍJNA, ÚTERÝ 18:00, studovna Městské

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením Svaz průmyslu a dopravy je partnerem projektu EQUAL II Rehabilitace- Aktivace-Práce. Projekt "Rehabilitace-aktivace-práce", ve kterém je náš svaz aktivně zapojen, je jedním z projektů, který je realizován

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 Vlasta Patíková MěÚ Krnov, odbor sociální Tel.: 554 697 252 E-mail:vpatikova@mukrnov.cz Cíl 5 Zdravé stárnutí Do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Katalog poskytovatelů služeb města Aše

Katalog poskytovatelů služeb města Aše Kontakty: Infocentrum Aš Neumannova 1 352 01 Aš Tel.: +420 354 525 714 Tel./fax: +420 354 525 492 e-mail: infocentrumas@tiscali.cz www.mestoas.cz template.cz 2006 (777296092) Katalog poskytovatelů služeb

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář:

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: 38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: V odboru sociálních věcí a zdravotnictví nenastaly v průběhu roku 2005 žádné organizační ani závažné legislativní změny, které by měly vazbu

Více

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne 25.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Sociální pomoc prostřednictvím osobní asistence občanské sdružení

Sociální pomoc prostřednictvím osobní asistence občanské sdružení Strana 1 Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Prioritní cíle a opatření 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov,

Prioritní cíle a opatření 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov, PRIORITY 1. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV NA ROK 2008 Prioritní cíle a 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov, které vzešly z jednání pracovních a řídících

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI

PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI ZAČÁTEK Slavnostní zahájení 20.5.2003. Cílem kpss je zajistit dostupné sociální služby pro lidi, kteří je opravdu potřebují. Motto: Komunitním plánováním

Více

Celkové uznatelné náklady. Maximální dotace ze SF , , , ,10 0,00 0, ,00 100

Celkové uznatelné náklady. Maximální dotace ze SF , , , ,10 0,00 0, ,00 100 Strana 1 Seznam akcí schválených k financování včetně výše dotace s dobou uznatelnosti nákladů od data podání žádosti maximálně do 30. 4. 2008 AKCE GS SROP, opatření 3.2-4. kolo výzvy e SF AKCE SCHVÁLENÉ

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě

Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě 1.KP Začátek v roce 2003 Informace o způsobu zpracování koncepce Vzdělávání zaměstnanců Prezentace záměru plánovat poskytovatelům

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE . KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 201 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli je

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Střednědobé plánování. sociálních služeb v Ústeckém kraji v praxi

Střednědobé plánování. sociálních služeb v Ústeckém kraji v praxi Střednědobé plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji v praxi Setkání s poskytovateli sociálních služeb, Ústí nad Labem, 2016 Střednědobé plánování 3. plán SPRSS v ÚK na období 2016 2018 Akční plán

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

Základní informace o službě

Základní informace o službě Vyhodnocení dotazníku pro analýzu a hodnocení potřebnosti sociálních služeb v místních podmínkách v rámci projektu S akcentem na budoucnost (2006 2008), realizovaného Centrem pro zdravotně postižené Libereckého

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.22.11 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Radě městské části Praha 12 je předkládána

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Závěr života 75% osob umírá v institucionální péči Volby Informace Kvalita Kompetence Nástroje Role kraje Role kraje, obcí Zjišťování potřeb

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu pro občany tři organizace, a to PS města Mladá

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem: Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem: 1) Cílová skupina 2) Nabídka služeb (základní a fakultativní činnosti) 1) CÍLOVÁ SKUPINA Základním stavebním kamenem

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více