Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.klicekksrdci.com 469 63 88 70"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/2012 Mateřská škola, Chrudim 3, Sv. Čecha 345 IČ

2 Obsah výroční zprávy 2011/2012: I. Základní údaje o škole II. Přehled pracovníků III. Charakteristika mateřské školy III.1 Požadavky na investice a údržbu IV. Výchovně vzdělávací proces a jeho hodnocení IV.1 Školní vzdělávací program a) Komplexní ozdravný program b) Pěvecké a hudební činnosti c) Výtvarné činnosti d) Literárně dramatické činnosti e) Zobcová flétna v MŠ f) Výuka angličtiny g) Canisterapie h) Perličkové hydromasážní koupele i) Společné aktivity ve škole V. Prezentace mateřské školy a nadstandardní činnosti VI. Údaje o zaměstnancích VII. Údaje o zařazování dětí VIII. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI IX. Údaje o výsledcích šetření kontrolního oddělení Krajského úřadu Pardubice X. Kontrolní činnost a) Vnitřní kontrolní činnost ředitelky b) Vnější kontrolní činnost XI. Základní údaje o hospodaření školy Příloha seminární práce zaměstnankyně Michaely Pulkrábkové, Dis., která studuje na UHK Hodnocení kultury školy 2

3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Zřizovatel: Město Chrudim Zaměstnavatel: Od Mateřská škola, Chrudim 3, Sv. Čecha právní subjekt Ředitelka školy: PhDr. Radka Melicherová Právní forma: Od příspěvková organizace právní subjekt IČO: Součásti školy: Součástí mateřské školy je školní jídelna Datum zařazení do sítě škol: Změna zařazení: od Počet žáků a tříd: kapacita 130 dětí, 5 tříd 3

4 II. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ V letošním školním roce v MŠ pracovalo 11 kvalifikovaných pedagogických zaměstnanců a 2 asistentky pedagoga. 7 pedagogických pracovnic a 2 asistentky pedagoga měly do pracovní úvazky 0,9 a od pracovní úvazek 1,0, dvě pedagogické pracovnice měly pracovní úvazky 0,5 a mají doposud a 2 pedagogické pracovnice měly úvazek 1,0. Od došlo ke změně ve funkci ředitelky školy. Všechny pedagogické pracovnice vyjma jedné mají pracovní smlouvu na dobu neurčitou, jedna zaměstnankyně ukončuje pracovní poměr k z důvodu trvání její pracovní smlouvy na zástup po dobu rodičovské dovolené jiné kolegyně. Nové ředitelce vznikl pracovní poměr jmenováním na dobu určitou. Od zde pracovaly tři osobní asistentky při úvazku 1,0, kterým pracovní smlouva skončila Zároveň byl v listopadu 2011 ukončen pracovní poměr 3 asistentkám pedagoga. - ředitelka MŠ - úvazek 1,000-8 kvalifikovaných učitelek MŠ - úvazky 1,000-2 kvalifikované učitelky MŠ - úvazek 0,5-2 asistentky pedagoga úvazek 1,000 Provoz dále zabezpečují: - domovník - úvazek 0,4-1 uklízečka úvazek 0,9-1 uklízečka - úvazek 0,86 - pomocné síly 3 zaměstnanci úvazky 0,2 - provozář (vedoucí školní jídelny) úvazek 0,5-1 vedoucí kuchařka úvazek 0,9-1 kuchařka úvazek 0,9-1 pomocná kuchařka úvazek 0,5 - účetní úvazek 0,1 Školní jídelna zajišťuje celodenní stravování. III. CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY: 1. Mateřská škola Svatopluka Čecha v Chrudimi je umístěna ve starší, poměrně velké atypické budově ve středu města. Výhodou je i velká zahrada, dostatečně rozsáhlá, zastíněná, chráněná před škodlivými vlivy dopravního provozu. Školní zahrada byla po dohodě s Městským úřadem Chrudim, odborem investic opravena ve smyslu odstranění nebezpečných předmětů, betonů apod. V současné době čekáme na vyjádření tohoto odboru k vypracování studie rekonstrukce celé školní zahrady. Na této zahradě se nachází pouze jeden hrací prvek a pět pískovišť a jeden dřevěný domeček, což je pro 130 dětí zapsaných do naší školy nedostačující. 2. Stálý dluh pociťujeme v umožnění pohybu ve škole. Absence tělocvičny a dětského hřiště na školní zahradě velmi omezuje možnosti pohybového vyžití 4

5 dětí. Mateřská škola má zpracovánu projektovou dokumentaci půdní vestavby, kde by mohl vzniknout prostor pro veškeré pohybové i kulturní aktivity. Bohužel realizace projektu naráží na nedostatek financí, ačkoliv je zřejmé, že by budova byla tímto výrazně zhodnocena. 3. Škola je pětitřídní, z toho jedna třída má statut třídy pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami speciální třída pro děti s tělesným postižením a oslabením. V tomto školním roce zde bylo skupinově integrováno 15 dětí a 2 děti byly integrovány individuálně po jednom ve třídách pro předškolní děti. Jednalo se o tyto druhy postižení: mentální postižení 1 dítě, sluchové postižení 1 dítě, vady řeči 1 dítě, tělesné postižení 4 děti, souběžně postiženi více vadami 6 dětí, autismus 2 děti, s více vadami 2 děti. Integrace dětí s postižením je v naší škole tradicí od roku 1997 a dosahuje objektivně dobrých výsledků. V integraci zdravotně oslabených nebo znevýhodněných dětí chceme v naší škole i nadále pokračovat. 4. Technický stav budovy je přiměřený stáří budovy, údržba je zajišťovaná zřizovatelem (Městský úřad Chrudim). V současné době považuji jako velmi žádoucí a bezodkladnou rekonstrukci sociálního zařízení pro předškoláky, kde je umývárna a sociální zařízení staré přes třicet let. Opakovaně také nárokujeme opravu omítek celé budovy, jejichž stav byl při prověrkách BOZP posouzen jako havarijní. Požádali jsme svého zřizovatele o povolení investiční akce půdní vestavby s cílem proměnit nevyužité prostory půdy pro pohybové aktivity dětí nebo pro vytvoření dalších heren apod. III.1 Požadavky na investice a údržbu: rok rekonstrukce dětské umývárny + nové obklady v přidruženém soc. zařízení v převlékárně učitelek, oprava omítek, výmalba v obou místnostech 2. modernizace domovních zvonků a instalování kamer 3. výměna zbývajících oken a vchodových dveří do stromečkové třídy 4. oprava zábradlí do posledního n.p. 5. modernizace výtahu pro přepravu jídla 6. bezbariérové výstupy z objektu na zahradu (z hl. budovy i ze spec. třídy, úprava rampy) 7. výmalba dvou tříd a schodiště rok výmalba zbývajících tříd 2. rekonstrukce dvou sociálních zařízení pro děti sluníčková + kočičková třída) 3. nátěry dveří a zárubní 4. půdní vestavba - herna 5

6 rok rekonstrukce dvou dětských sociálních zařízení a výměna vodovodních baterií (srdíčková třída, heřmánková třída) 2. výměna linolea ve třech třídách 3. kompletní výmalba kuchyně a přilehlých skladů rok fasáda z ulice, podříznutí domu, zateplení, příp. dodělání vnitřních rozvodů 2. napojení na horkovod 3. renovace střechy IV. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES a jeho hodnocení: IV.1 Školní vzdělávací program: V tomto školním roce škola pracovala podle školního vzdělávacího programu nazvaného Klíček k srdci, a je platný do roku Díky stejnojmennému projektu byla naše mateřská škola přijata do sítě škol podporujících zdraví. Při seznamování se s novou funkcí ředitelky školy bylo zjištěno, že toto osvědčení je propadlé a neplatné. Obhajovat jej po zralém uvážení nebudeme, protože nejen nesplňujeme podmínky kurikula podpory zdraví v MŠ a museli bychom přepracovávat celý školní vzdělávací program, ale hlavně nesplníme zásadní podmínku sítě zdravých mateřských škol a tou je naplnění podmínky věkově smíšených tříd ve škole. Vzhledem k tomu, že veškerý personál školy s tímto nesouhlasí, nebudeme tedy žádat o znovuzařazení do sítě zdravých mateřských škol. Základními principy výchovně vzdělávacího procesu v mateřské škole jsou: - respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa - rozvíjení komunikace a spolupráce Zásady podpory zdraví ve škole: - pohoda prostředí - zdravé učení - otevřené partnerství Program školy plně koresponduje s rámcovým vzdělávacím programem: - očekávané kompetence co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže - hlavní rizika, ohrožující úspěch vzdělávacích záměrů - hlavní činnosti a příležitosti, které ve vzdělávání vytváříme, dítěti nabízíme a umožňujeme K těmto teoretickým východiskům přistupujeme ve všech pěti základních oblastech: - dítě a jeho svět oblast biologická - dítě a jeho psychika oblast psychologická - dítě a ten druhý oblast interpersonální 6

7 - dítě a společnost oblast sociálně kulturní - dítě a svět oblast environmentální Vycházíme z rámcových cílů a záměrů předškolního vzdělávání, vytýčili jsme si hlavní cíle předškolního vzdělávání: - rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení - osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost - získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Ve všech pěti základních oblastech vycházíme ze specifických vzdělávacích cílů, které jsou naplňovány činnostmi podle třídních vzdělávacích programů. Zvolili jsme metodu projektového vzdělávání. Vytvoření integrovaných bloků: - Klíček ke zdraví - Klíček k přírodě - Klíček k mé dušičce - Klíček k domovu - Klíček od školky - Klíček ke světu umožňuje velkou variabilitu, flexibilitu a pestrost výchovně vzdělávací práce ve třídách, ale současně dává pevnou formu a promyšlený teoretický základ. Společně jsme vytvořili zásobník projektů pro každý integrovaný blok, se kterými v jednotlivých třídách pracujeme. V tomto školním roce jsme pracovali podle třídních vzdělávacích programů, kdy si paní učitelky podle složení dětí i podle svých osobnostních předpokladů a priorit zvolily svůj zastřešující program s jasným sloganem a ten rozpracovávaly do menších časových úseků v projektovém vyučování. Koncepce mateřské školy spočívá ve skloubení dvou priorit: I. komplexní ozdravný program promyšlená péče o duševní a tělesné zdraví dítěte II. - zvýšený důraz na estetickou výchovu a) Komplexní ozdravný program byl vypracován ve spolupráci s pediatry a odbornými lékaři, děti se jej zúčastňují po předchozím písemném souhlasu rodičů. Obsahuje speciální pedagogickou péči pro děti se zdravotním postižením, intenzivní rehabilitační cvičení, pravidelný pobyt v ozdravném centru pro všechny děti vodoléčba s aromaterapií, akupresura, inhalace vincentkou, léčebný preventivní tělocvik, muzikoterapie s prvky snoezelendu, canisterapie, dechová gymnastika, sledování diet dětí, vybavení pračkami vzduchu, ultrazvukovými zvlhčovači, inhalátory, řadou kompenzačních pomůcek (masážní stůl, trakční lehátko, motomed Motren, prohřívací matrace a mnoho dalších). Soužití zdravých a nemocných působí pozitivně na obě skupiny. U dětí, které vyžadují speciálně pedagogické přístupy spolupracujeme se speciálně pedagogickými centry nebo s pedagogicko psychologickou poradnou. Tyto instituce pomáhají vypracovat 7

8 dětem vyžadujícím speciální přístupy individuální vzdělávací plán, který je 2x ročně vyhodnocován společně s rodiči. Zároveň jsme od září 2011 zavedli každému integrovanému dítěti sešit, do kterého denně pedagogičtí zaměstnanci zapisují práci s dítětem. Ta je měsíčně konzultována s rodiči dětí, kteří toto stvrzují svým podpisem. Zvýšený důraz na estetickou výchovu: Prostřednictvím hudby, zpěvu, výtvarného umění, krásné literatury a poezie můžeme nejúčinněji působit na city malého člověka. Estetické činnosti nejpřirozenějším způsobem umožňují niterný prožitek dítěte a zafixování žádoucích jevů, poznatků a vlastností. Zcela nenásilně tak lze osobně zaangažovat dítě na formování jeho osobnosti. b) Pěvecké a hudební činnosti: Pěvecký sbor Klíček funguje v naší mateřské škole od roku Tato tradice byla i nadále zachována. Pěvecký sbor Klíček navštěvují děti od tří do sedmi let. Ve školním roce 2011/2012 začal Klíček úzce spolupracovat se Základní uměleckou školou Chrudim. Sbor vede pan učitel Bc. Martin Profous spolu s učitelkami z MŠ Svatopluka Čecha Jaroslavou Ptáčkovou, Michaelou Pulkrábkovou a Evou Sotonovou. Martin Profous doprovází děti na klávesy a učitelky hrají na kytaru. Zkoušky probíhají dvakrát týdně. Děti jsou žáčky Základní umělecké školy, kde také platí školné, které jim bylo sníženo. Děti, které navštěvují Klíček a staly se již žáky ZUŠ Chrudim budou přednostně přijímány v 1. třídě základní školy do všech nabytých oborů v ZUŠ Chrudim. Během roku Klíček vystupoval při těchto příležitostech: - vítání občánků ( ) - Den válečných veteránů urnový háj ( ) - rozsvícení vánočního stromu ( ) - vítání občánků obřadní síň ( ) - adventní koncert v evangelickém kostele ( ) - vánoční vystoupení Klíčku Centrum sociálních služeb a pomoci v Soukenické ulici ( ) - adventní koncert v evangelickém kostele ( ) - pololetní koncert ZUŠ Chrudim Muzeum (Klíček vystoupil s operkou Budulínek ) - Mateřinka Chrudim Budulínek ( ) - vítání občánků obřadní síň ( ) - Den Země Jarní zpívání s Klíčkem Resselovo náměstí ( ) - Zlatá svatba obřadní síň ( ) - Den matek Centrum sociálních služeb a pomoci v Soukenické ulici ( ) - Den hudby u ZUŠ dopolední i odpolední vystoupení Klíčku ( ) 8

9 Děti z pěveckého sboru Klíček MŠ Sv.Čecha c) Výtvarné činnosti: - díky osobnímu zaujetí a nadání učitelek dosahuje škola velmi dobrých výsledků ve výtvarné výchově, využíváme nových netradičních technik, nabízíme dětem širokou škálu výtvarných činností - zúčastňujeme se řady vyhlášených výtvarných soutěží, naše děti získaly mnoho ocenění - neomezujeme se na výtvarné aktivity ve třídě, pořádáme nárazové kolektivní akce typu: výroba keramiky, malování na sklo či porcelán, malování na textil apod. ve spolupráci např. s DDM Chrudim nebo ZUŠ Chrudim - v podkroví mateřské školy vznikl z bývalé sušárny výtvarný ateliér, v němž od září pracoval kroužek Veselá paletka pod vedením Jitky Freiberkové a Jany Slonkové. Tím se rozšířila nabídka nadstandartních činností pro naše děti a podporování talentu a osobního zájmu. Díky dobře zvládnuté organizaci a zajímavé náplni má výtvarný kroužek velmi pozitivní ohlas u dětí i rodičů. - navštěvujeme výstavy, rozšiřujeme znalosti dětí i rodičů o výtvarném umění Výtvarné aktivity školní rok 2011/ výkresy, výrobky k výzdobě interiéru MŠ 9

10 - přáníčka, dárky do DPS - k Vánocům a ke Dni matek - výrobky na Vánoční jarmark v MŠ - výtvarné dílny pro rodiče v MŠ v listopadu 2011 a v květnu keramika v DDM Chrudim předškoláci Výroba keramiky v DDM Chrudim - účast na výtvarných výstavách: - u příležitosti festivalu mateřských škol,,mateřinka březen ,,Na co rád vzpomínám (Obecní úřad Zaječice), čestné uznání za výkres Masopustní průvod získala T. Volfová duben 2012 Tonička Volfová, čestné uznání Masopustní průvod 10

11 Oceněný obrázek Toničky -,,Velikonoční výstava (DDM Chrudim) duben ,,Kdy jsem smutný a kdy šťastný (Obecně prospěšná společnost Centrum J. J. Pestalozziho) květen ,,Moje nejmilejší místo v přírodě (Speciální základní škola Skuteč) květen Krásného úspěchu dosáhla Andrejka Piknová, když získala 1. cenu v soutěži,,kdy jsem veselý a kdy smutný. Vyhlašovatelem soutěže bylo Centrum J.J. Pestalozziho v Chrudimi. Ocenění - panenku jí předal Hurvínek s Máničkou v Klášterních zahradách v Chrudimi. Blahopřejeme. Vítězný obrázek Andrea Piknová 11

12 Andrejka Piknová přebírá 1. cenu od Hurvínka 12

13 Hurvínek daroval malé vítězce na památku panenku d) Literárně dramatické činnosti: - spolupráce se Základní uměleckou školou, Muzeem loutkářských kultur a Chrudimskou besedou - literárně dramatické pořady v mateřské škole, pořádané uměleckými agenturami hradí rodiče. Po předchozích zkušenostech pečlivě vybíráme, jaký kulturní program dětem nabídnout, neboť jejich kvalita se u různých uměleckých spolků liší. - klademe důraz na výchovu budoucího čtenáře, preferujeme osobní přednes před reprodukovaným. e) Zobcová flétna v MŠ - skupina 12ti dětí byla rozdělena na dvě menší skupiny podle dosažené úrovně malých muzikantů - děti pracují pod vedením zkušené paní učitelky s odpovídajícím certifikovaným kurzem (Eva Sotonová) - výuka probíhá 1x týdně 45 minut - děti procvičují písničky, které se již naučily, dále jsou zařazována dechová, rytmická a artikulační cvičení a na závěr lekce probíhá nácvik nových skladeb 13

14 - výuka flétny je velmi vhodná pro děti, protože nacvičují správné držení těla, správné dýchání a procvičují jemnou motoriku. Na vystoupeních předvádí výborné výsledky a zbavují se tak případné trémy. Ukázka výuky hry na zobcovou flétnu f) Výuka angličtiny - výuka angličtiny probíhala v naší mateřské škole celoročně, 2x týdně 45 minut - děti byly rozděleny do malých skupin - lektorkou je paní Gabriela Lorencová, učitelka s odbornou kvalifikací, která 12 let pracovala v USA jako pedagog a své bohaté zkušenosti s dětmi praktikuje i v naší škole - děti se učí výhradně formou hry a rytmizace, základní slovíčka, číslovky, říkanky a písničky - lektorka mluví na děti pouze anglicky - tuto aktivitu si plně hradí rodiče - lektorka uspořádala společnou angličtinu a ukázkovou hodinu pro rodiče dětí 14

15 Výuka angličtiny 1 Výuka angličtiny 2 g) Canisterapie - canisterapie, tedy terapie za pomoci psa je velmi oblíbenou a nestandardní aktivitou v naší mateřské škole 15

16 - speciálně vycvičený a certifikovaný pes je denně přítomen v naší škole - po písemném souhlasu rodičů se mohou děti kdykoli se psem setkat nebo být přítomny přímo na psí terapii - děti si pomocí psa procvičují jemnou a hrubou motoriku (vodění psa, zapínání obojků, připínání vodítka, jmenování barev atd.), ale také si zvykají na přítomnost zvířete, učí se o něj starat (česání, krmení, příprava pití atd.) - pes působí na děti pozitivně, zklidňuje je a navozuje příjemný domácký pocit ve škole - je oblíben nejen u dětí, ale především u rodičů - canisterapeut stejně jako pes musí mít speciální zkoušky - canisterapii v naší škole provádí paní učitelka Miroslava Melicherová a ředitelka školy PhDr. Radka Melicherová - přestože je pes speciálně vycvičen, má trpělivou a dobráckou povahu, je očkován i odčervován, nenecháváme ho nikdy bez dozoru psovoda nebo jiného dospělého člověka samotného u dětí Ukázka canisterapie 1 16

17 h) Perličkové hydromasážní koupele Ukázka canisterapie 2 Děti při pobytu v ozdravném centru po skupinách procházejí: Nově zrekonstruovaná hydromasážní vana pro 4 děti perličkovou koupelí kuličkovým bazénem muzikoterapií 17

18 hrovými činnostmi (herna je vybavena smyslovými prvky) tělovýchovným nářadím chodítky rehabilitačními míči různých velikostí a tvarů Kuličkový masážní bazén Děti si mohou vybrat, vše je organizováno tak, aby se jednotlivé činnosti v centru navzájem nerušily. Dělají jakési kolečko činností. Je možno po domluvě s plánovanou třídou vyměnit pohotově den, protože děti mají své ručníky ve svých třídách vždy připravené. V den, kdy se děti "perličkují" nejdou ven, pouze když bude krásný letní den. Termíny perličkování: Střídáme se pravidelně, protože máme 5 tříd, a tak vychází na každou třídu ideálně jeden den v týdnu. Muzikoterapeutická místnost 18

19 pondělí - srdíčka úterý - stromečci středa - sluníčka čtvrtek - kočičky pátek heřmánci Čas koupelí nenarušuje aktivity ve třídě, plánuje se od 9:45 hod- 11:15 hod. i) SPOLEČNÉ AKTIVITY ve škole První rodičovská schůzka proběhla dne 7. září 2011 byla informativní a organizační, rodiče se na ní seznámili s novou ředitelkou PhDr. Radkou Melicherovou, byli seznámeni s provozem, se školním řádem, se způsobem placení stravného a úplaty za vzdělávání prostřednictvím inkasa, se změnami ve škole i s plánovanými akcemi. Další společná schůzka s rodiči se konala dne , kde byli rodiče seznámeni s výsledkem protokolu kontroly z KÚ Pardubice. Opětovná setkání s rodiči si organizovaly jednotlivé třídy v průběhu roku dle svých potřeb. V. Prezentace mateřské školy a nadstandardní činnosti NADSTANDARDNÍ ČINNOSTI V MŠ A DALŠÍ AKTIVITY Perličkové koupele - dle rozpisu každá třída jeden den v týdnu Muzikoterapie - v době koupelí po malých skupinách Pěvecký soubor Klíček - 2x týdně v dopoledních hodinách Výtvarný kroužek Paletka 2 skupiny dětí (sudý a lichý týden) Výuka anglického jazyka - 1x týdně 2 skupiny dětí Flétna - 1x týdně ( nebo dle potřeby ) Canisterapie 3x měsíčně náhodná skupina dětí (pouze po písemném souhlasu rodičů) Předplavecký výcvik - předškoláci Lyžařský výcvik vybraná skupina dětí Sběr druhotných surovin (papír, hliník) zapojení v soutěži Recyklohraní Den pro mou hračku - vždy 1. středu v měsíci si děti mohou přinést do Mš svou hračku z domova Ředitelka školy společně s kolegy se snažila navrhnout nový vzhled webových stránek, přičemž webová adresa zůstala zachována: Webové stránky jsou originální v tom, že jejich pozadí tvoří ručně malovaný obrázek a ne šablona. Tento obrázek souvisí s naší mateřskou školou. Na webové stránky jsou pravidelně doplňovány a aktualizovány veškeré podstatné informace o dění ve škole a byl také zaznamenán velmi pozitivní ohlas ze strany rodičů nejen o jejich přehlednosti a aktuálnosti, ale také pro jejich veselost, hravost i zábavnost. Bylo také vytvořeno nové logo mateřské školy, které je veškerou součástí prezentace této školy. 19

20 V celé mateřské škole byl vytvořen zcela nový informační systém pro rodiče a návštěvníky školy, který je navádí kudy kam. Tento informační systém je opět originálně ručně malovaný a koresponduje s ním také veškeré označení dalších místností ve škole nebo např. oficiální vizitka mateřské školy. Informační systém je instalován ve vestibulu školy. Informační systém mateřské školy Společné akce: 22. září 2011 jsme pozvali všechny rodiče, prarodiče i sourozence dětí na první zahradní slavnost ODPOLEDNE S VEČERNÍČKEM. Jako 20

21 vstupenka posloužil kostým a dobrá nálada. Přišlo nečekané množství lidí, zahrada byla plná smíchu a veselí. Karnevalovou večerníčkovskou masku měli děti i dospělí. Zpívalo se a trochu i sportovalo na různých stanovištích v prostoru školní zahrady, zapojili se zaměstnanci školy i rodiče, všichni s chutí pomáhali. Celá akce se zdařila, hovořilo se o ní pozitivně. Večerníčkovský večer na školní zahradě v plném proudu Seznamování s lidovými tradicemi patří k pravidelným a velice zajímavým výchovným činnostem. Čas ADVENTU se k tomuto radování a veselení hodí nejvíce. Chystali jsme předvánoční jarmark. Aby bylo co nabídnout, museli jsme zapojit do akce nejen děti, ale i rodiče. Zorganizovali jsme třídní besídky spojené s tvořivými dílnami. Ve všech třídách se děti se svými učitelkami poctivě připravovaly. Naučily se písničky, básně, říkadla i tanečky, aby mohly přivítat své hosty z řad rodičů, maminky, tatínky i další příbuzné a známé. Nachystali jsme materiál a vše potřebné. POZVÁNÍ BYLO NA OD HOD. V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH. Přítomné děti s rodiči a učitelkami vyrobily spoustu krásných svícnů, vrkočů, věnečků, andílků, obrázků, zápichů, atd. Zručnost a nápaditost byla veliká. Maminky a babičky napekly cukroví, které jsme společně po 21

22 práci ochutnali. Ukázka z adventních dílen s rodiči 1 Ukázka z adventních dílen s rodiči 2 22

23 od 8.00 hod. ve školce chodil Mikuláš. Kdo měl zájem, připravil dětem masku čerta nebo anděla, ve které mohly děti být podle zájmu celé dopoledne a radovat se z chystané nadílky. Oplátkou děti Mikulášovi zazpívaly a předvedly svá krátká vystoupení. Mikuláš, Anděl a čert postupně obešli všechny třídy, děti si odnášely nejen zážitky z lidových tradic, ale i sáček plný dobrot. Mikulášská nadílka ve školce jsme pozvali rodičovskou veřejnost na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a zároveň na VÁNOČNÍ JARMARK. Od 8.00 hod. se v prostorách školy bylo na co dívat. Naaranžované výrobky si byli prohlédnout a zakoupit nejen rodiče, ale i pozvaní hosté a veřejnost. Výtěžek z tohoto prodejního jarmarku byl využit na rekonstrukci hlavního schodiště v Mš. Ukázka výrobků z adventních dílen 23

24 V tento den od hod zároveň proběhl seminář pro rodiče Hranice a rituály ve výchově dětí. Toto vzdělávání zaštiťuje občanské sdružení ALFA HUMAN SERVIS v rámci PROJEKTU PŘÁTELSKÁ ŠKOLKA, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. V tomto projektu jsou zapojeny učitelky a pedagogické asistentky naší školy. V rámci interaktivní části přednášky si některé diskutované informace mohli přítomní upevnit a vyzkoušet prostřednictvím sdílení a diskuze. Lyžařská a snowboardová škola SKI FANATIC - vedoucí lyžařské školy je Bc. Martin Dostál, certifikovaný instruktor lyžování. Tato škola nabídla výuku lyžování pro děti již od 4 let. Kurzy začaly ,vždy v pondělí ve Ski areálu Hlinsko pod dohledem licencovaných instruktorů lyžování. Max. počet dětí na jednoho instruktora byl 5 dětí, přihlásilo se jich 19. Cena kurzu zahrnovala dopravu Chrudim Hlinsko a zpět, výuku v 5-ti členných skupinách s instruktorem, pojištění dětí u České pojišťovny a.s., jízdné na vleku a občerstvení. Tuto akci si plně hradili rodiče. Lyžování máme bezpečnostně ošetřeno tak, že rodiče přivedou dítě přímo do autobusu, který je přistaven před naší MŠ. Rodiče pouze nahlásí stravování dítěte v den lyžování a škola nenese žádnou odpovědnost za dítě, které by se případně zranilo při lyžařské výuce. Škola nevysílá na tuto akci žádného pedagogického zaměstnance. Škola nese odpovědnost za dítě od chvíle, kdy bylo předáno zaměstnanci Ski fantastic po ukončení výuky do budovy školy. Rodiče jsou s tímto faktem seznámeni a je na jejich uvážení, zda dítě na tento kurz vyšlou. Škola pouze umožňuje dětem tento kurz absolvovat. V případě, že teplota vzduchu klkesla hluboko pod bod mrazu byla výuka odvolána a nahrazena v jiném termínu. S dětmi pravidelně jezdilo i několik maminek, které pomáhaly při sebeobsluze dětí a při cestě autobusem. Lyžování mělo úspěch, děti i rodiče byli spokojeni. Pokud bude v dalším roce zájem, využijeme tuto nabídku znovu. Zimní aktivity jsou vítaným zpestřením dlouhých chladných dní. Ukázka z lyžařského výcviku 1 24

25 Ukázka z lyžařského výcviku jsme pozvali všechny rodiče a děti na MASOPUSTNÍ OBCHŮZKU. Průvod masopustních maškar vyšel z MŠ a pokračoval přilehlými ulicemi města. Na domluvených místech (v obchodech) jsme zpěvem lidových písní a říkaček vykoledovali koblihy, koláče, preclíky a jiné tradiční masopustní pečivo. Zapojili jsme tak i veřejnost do veselého dění, zúčastnění odcházeli po akci dobře naladěni. Tato akce byla velmi vydařená, rodiče se aktivně zapojili do života školy a tak i do života svého města. Masopustní rej začíná 25

26 Zpívání masopustních masek u domova seniorů Další velkou a prestižní akcí, kterou jsme postupně připravovali již od nového roku, bylo oblastní kolo celostátního festivalu mateřských škol MATEŘINKA. Byli jsme hlavními organizátory společně se školským odborem města Chrudim 17. ročníku této přehlídky práce v mateřských školách. Letošní ročník se konal ve dvou časech dopoledne od 9.00 hod hod a následně od hod. v chrudimském divadle K. Pippicha. Oslovili jsme ke spolupráci několik sponzorů, kteří nám přispěli na financování této slavnosti. Pomohli nám Česká spořitelna pobočka Chrudim, pekařství Slavík, Chrudimská Beseda, město Chrudim, Informační středisko nám pro všechny děti (350) připravilo dárkové tašky. Zúčastnilo se 16 školek (z Chrudimi a chrudimského kraje). Naše škola zajistila nejen dobrou organizaci všech vystupujících, ale také sponzorské dary, díky nimž byl tento festival zpestřen. Účinkující dostali sladké koláče, každé dítě také pamětní list a každá škola na plátno ručně malovanou panenku Mateřinku. 26

27 Slavnostní oficiální zahájení 17. ročníku Mateřinky v Chrudimi Pěvecký sbor Klíček při vystoupení na Mateřince 27

28 Sportovní areály města Chrudim středisko plavecké výuky - metodik SPV Marek Dvořák - přihlásili jsme jednu skupinu 18ti dětí předškolního věku na předplaveckou výuku, pod vedením instruktora. Děti procházejí 10ti lekcemi předplaveckého kurzu, začalo se , konec Placeno rodiči. Škola zajišťuje bezpečnost dětí po celou dobu kurzu, na plavecké výuce byly po celou dobu přítomny dvě paní učitelky a paní asistentka pedagoga. Plavecká výuka obrázek 1 Plavecká výuka obrázek 2 28

29 Občanské sdružení PROZRAK Pardubice V naší škole proběhlo bezplatné vyšetření zraku. Toto vyšetření bylo plně hrazeno sponzorem (EOP Opatovice). Vyšetření je prováděno nejmodernější bezbolestnou metodou, která ihned odhalí zrakovou vadu. Prozrak Pardubice spolupracuje i s chrudimským primářem MuDr. Kasalem. Po vyšetření zraku dítěte rodiče dostali písemný záznam do očkovacího průkazu dítěte nebo písemný záznam o zjištěné oční vadě a byli informováni, jak dál postupovat. Rodičům, kteří se nemohli dostavit na toto vyšetření s dítětem (např. pro jeho nemoc) byl nabídnut náhradní termín. Ukázka vyšetřovacího přístroje pro oční screening DDM Chrudim Naše škola využívá velmi pestré nabídky tohoto zařízení, programy připravované pro předškolní děti mají vždy velmi dobrou úroveň, organizačně i námětově jsou dobře zajištěné. Z keramické dílny si děti odnesou nejen hezké prožitky a pracovní zkušenosti, ale i vlastní výrobek, který jim dělá radost. Účastnili jsme se také ATLETICKÉHO DNE PRO PŘEDŠKOLÁKY, který DDM uspořádalo ve spolupráci s atletickým oddílem Chrudim na letním stadionu AFK Chrudim. Pro děti bylo připraveno 6 disciplín (běhy, hody, skoky, překážkové dráhy, atd ). Odměnami byly keramické medaile a pamětní list. Atletické soutěžení na AFK Chrudim 29

30 Chrudimská Beseda divadlo K. Pippicha - kvalitní nabídka dětských divadelních představení nás vedla k výběru zajímavých a věkově vhodných kusů. Děti se učí kulturnímu chování, mají bohaté zážitky, jsou zvyklé na nová prostředí, ve kterých se dokáží orientovat. Divadelní společnost J. Ullbertové, Liberec - využívali jsme plánovaně vybraná pohádková představení, se kterými přijeli herci přímo do školky mezi děti. Snažili jsme se, aby byla tématická a doplňovala naše vzdělávání v souladu s RVP a ŠVP. Společně s představeními v divadle K.Pippicha se časově doplňovala. Pohádky v Mš a v divadle celkem 14x. ZUŠ Chrudim - se Základní uměleckou školou spolupracujeme rádi, žáci a učitelé jsou naše krevní skupina, protože mají na mysli vzdělávání dětí na vysoké úrovni. Jejich vystoupení jsme několikrát navštívili nejen v hudebním sále J. Doubravy přímo v ZUŠ, ale i na scéně chrudimského divadla K.Pippicha. Pohádková a baletní vystoupení byla vždy kvalitním zážitkem pro děti i pedagogy. Současně děti vidí své vrstevníky při práci, podporuje se u nich zájem o hudbu, kulturu a společenský život ve městě. Ukázka z baletního představení ZUŠ na Dni hudby 2012 Ekocentrum PALETA Chrudim - využíváme prožitkové ekologické programy, které doplňují naše výchovné plány ve třídách. Jednotlivé třídy si tyto programy zajistily samy podle potřeby. Např. Mami, tati, jdeme vařit v Mš 30

www.klicekksrdci.com 469 63 88 70

www.klicekksrdci.com 469 63 88 70 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Mateřská škola, Chrudim 3, Sv. Čecha 345 IČ 750 176 95 www.klicekksrdci.com 469 63 88 70 1 Vítejte u nás v mateřské škole 2 Obsah výroční zprávy 2012/2013: I. Základní údaje o

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření mateřské školy za období školního roku 2012 / 2013. 31. srpen 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření mateřské školy za období školního roku 2012 / 2013. 31. srpen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření mateřské školy za období školního roku 2012 / 2013 31. srpen 2013 Zpracovala: Bc. Zdeňka Nevečeřalová, ředitelka mateřské školy Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka Mateřská škola Studénka Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka IČO 00848671. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. MŠ 634 /2014 HO OBSAH Výroční zpráva o činnosti za školní

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174. Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174. Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Nejpřednější stráž lidského pokolení v kolébce jest KOMENSKÝ, Jan Amos. Informatorium školy mateřské

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013 2014 Č. j.: 120/2014 Mateřská škola Velké Hoštice, okres Opava příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2013 2014 Projednáno: na provozní poradě dne 30.9.2014 Odevzdáno na Obec Velké Hoštice dne

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA, Liberec 30,Tanvaldská 282, příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA, Liberec 30,Tanvaldská 282, příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA, Liberec 30,Tanvaldská 282, příspěvková organizace telefon: 482 739 755,mobil: 739 011 973, e-mail: materskaskolka@volny.cz www.mstanvaldska.cz Zpracovala a předkládá: Iva Muzikářová V Liberci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Kytička Dobrovského 1217 413 01 Roudnice nad Labem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VOLÁME VÁS KAMARÁDI, MÁME SE TU VŠICHI RÁDI Zpracovala: Bc. Zuzana Francová OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VŠECHNO, CO POTŘEBUJI OPRAVDU ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE VEŘEJNÁ ELEKTRONICKÁ ČÁST. PŘÍLOHY JSOU SOUČÁSTÍ ÚPLNÉ VERZE. ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

Více

Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola, Kladno, Pařížská 2199

Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola, Kladno, Pařížská 2199 Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola, Kladno, Pařížská 2199 tel/fax: 312 684 369 e-mail:koralek.kladno@volny.cz www.koralekkladno.cz O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 Srpen 2013 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 OBSAH: I. Identifikační údaje II. Charakteristika mateřské školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Cíl práce mateřské školy

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272

Více

Všichni společně po celý rok

Všichni společně po celý rok MŠ LAUDOVA se speciálními třídami Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Všichni společně po celý rok DUHA Laudova 1030 SLUNÍČKO Laudova 1031 2 třídy speciální 2 třídy běžného typu 4 třídy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Batňovice, okres Trutnov Obsah Základní údaje o škole Název a adresa zřizovatele školy Školská rada Charakteristika školy Přehled oborů vzdělání

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV CELOROČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROJEKTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a 2010/2011: DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací plán pro předškolní vzdělávání. Žije-li dítě přijímáno a obklopeno přátelstvím, naučí se hledat ve světě lásku.

Školní vzdělávací plán pro předškolní vzdělávání. Žije-li dítě přijímáno a obklopeno přátelstvím, naučí se hledat ve světě lásku. Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace, Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Tel.:377922312, e-mail: ZSMestoTouskov@seznam.cz, www.skola.touskov Č.j.: ZŠ MT/294/2015 Školní

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1428/2012/ZŠaMŠ Kladno: 31.8.

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1428/2012/ZŠaMŠ Kladno: 31.8. e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1428/2012/ZŠaMŠ Kladno: 31.8. 2012 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.1.2010 schválil: Jan Faltýnek č.j. 510/2010 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy I. Základní

Více

ŠIKULKA MATEŘSKÁ ŠKOLA KOLÍN II, KMOCHOVA 335 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Zpracovala: Vorlíčková Květoslava ředitelka MŠ

ŠIKULKA MATEŘSKÁ ŠKOLA KOLÍN II, KMOCHOVA 335 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Zpracovala: Vorlíčková Květoslava ředitelka MŠ Č.j.: 72/12 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOLÍN II, KMOCHOVA 335 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠIKULKA Zpracovala: Vorlíčková Květoslava ředitelka MŠ Platnost dokumentu : od 1.9.2012 do 31.8.2015

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Křešice

Školní vzdělávací program mateřské školy Křešice Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice, příspěvková organizace Bezručova 141, 411 48 Křešice, tel. 416 786 144, e-mail: reditelna@zskresice.cz IČO - 750 03 635, www.zskresice.cz Školní

Více