PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. 3. základní škola Cheb Malé náměstí 3. śkolní rok 2007/ Charakteristika školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. 3. základní škola Cheb Malé náměstí 3. śkolní rok 2007/2008. 1. Charakteristika školy"

Transkript

1 PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY 3. základní škola Cheb Malé náměstí 3 śkolní rok 2007/ Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT 3. Údaje o pracovnících školy 4. Jednotlivé úkoly a činnosti 5. Plán práce školní družiny

2 1. Charakteristika školy Ve školním roce 2007/2008 má škola 18 tříd, z toho 10 tříd 1. stupně a 8 tříd 2. stupně s celkovým zahajovacím stavem 423 žáci. Průměrně připadá na jednu třídu 23,5 žáka, na jednoho pedagoga 16,24 žáci. Ve školní družině jsou 3 oddělení pro žáky třídy, celkem 65 žáků. Ve škole jsou odborné učebna Vv, Hv, F, Př, cvičný byt, informatika a dílny na dřevovýrobu a kovovýrobu, 2 učebny informatiky a učebna s interaktivní tabulí Smart Board. Pro zlepšení výuky Z, F a Ch jsou učebny vybaveny počítačem na prezenční výuku. Aby učitelé mohli využívat počítačovou vybavenost, budou probíhat školení SIPVZ. Pro nedostatek učeben jsou z některých odborných učeben zřízeny kmenové třídy. Pro výuku Tv jsou k dispozici 2 tělocvičny a hřiště. Pro pobyt dětí ve ŠD je na školním pozemku postavena soustava prolézaček s lavičkami. Knihovna je rozdělena na 1. a 2. stupeň. Přidělení tříd 1. A Skalová Alena 1. B Kožená Alena 2. A Müllerová Helena 2. B Šťastná Jana 3. A Vítková Irena 3. B Rousová Mirka 4. A Chloupková Romana 4. B Solařová Eva 5. A Knedlíková Iva 5. B Pultarová Hana 6. A Červená Ivana 6. B Forst Jan 7. A Markgrafová Jitka 7. B Borkovcová Alena 8. A Klíchová Jana 8. B Hošnová Pavlína 9. A Provázek Jozef 9. B Pospíšilová Eva Netřídní učitelé Čamrová Libuše Jedličková Blažena Kohoutová Zdeňka Krausamová Hana Pečárková Milena Roupcová Noemi Šašíková Darina Štěpánková Božena Tomsová Gabriela Trávníčková Alena

3 Školní družina Balážová Lucie Jirešová Kristýna Šmídková Dobroslava 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT Výuka v 1. a 6. třídě probíhá podle ŠVP Škola podporující tradici, V ostatních třídách bude výuka probíhat podle učebních dokumentů /76, Základní škola. Všichni vyučující vypracují pro každý předmět tématický plán s časovým rozvržením učiva. Plány budou kdykoli k dispozici u vyučujícího a budou uloženy v ředitelně školy. Nepovinné předměty Přípravný zpěv Müllerová 1. tř. Sborový zpěv Müllerová 2.-5.tř. Náprava řeči a čtení Pečárková 2.-7.tř. Pohybové a sportovní aktivity Forst 6.-9.tř. Volitelné předměty Aj Červená 7. tř. Nj Jedličková 7. tř. Informatika Čamrová 7. tř. Seminář D Borkovcová 7. tř. Aj Červená 8. tř. Informatika Čamrová 8. tř. Seminář D Klíchová 8. tř. Základy administrativy Trávníčková 8. tř. Aj Provázek 9. tř. Nj Jedličková 9. tř. Seminář Z Forst 9. tř. Seminář D Klíchová 9. tř.

4 3. Údaje o pracovnících školy Titul Jméno Zařaz. Vzděl. Aprob. Úvazek Přesčas Kval. Mgr. Borkovcová TU PF Čj,D 22 - Čj,D,Ov,Rv,sem.D K Mgr. Čamrová U PF F,PV 18 - F,,Inf K Mgr. Černý ZŘ PF M,F 9 - M K Mgr. Červená TU PF 1.st M,Hv,Aj K Mgr. Forst TU PF Z,Tv 22 - Z,Tv,sem.Z,poh.akt. K Mgr. Hošnová TU Pf Ch,Př 22 - Ch,Př K Mgr. Chloupková TU PF 1. st tř. K Mgr. Jedličková U PF Čj,Rj 17 - Nj K Mgr. Klíchová TU PF Čj,D 22 - Čj,D,OvT K Mgr. Knedlíková TU PF 1. st roč.,Nj K Mgr. Kohoutová U PF D,Rj,Rv 13 - Nj,Rv,Ov-6.r. K Kožená TU PŠ 1. st roč. K Mgr. Krausamová U PF 1. st. 5 - Vv,Pv,Tv K Mgr. Markgrafová TU PF F,Pč 22 - F,Pč,Rv,Ov K Mgr. Müllerová TU PF 1. st r.,přip.,sbor.zpěv K Mgr. Pečárková U PF 1. st Vv,Př,Vl,nápr.řeči K Mgr. Pospíšilová TU PF Z,1.st Z,Tv,Pč,Nj K Ing. Provázek TU VŠ Aj 15 - Aj N Mgr. Pultarová TU PF 1. st roč. K Ing. Roupcová U VŠE Aj N Mgr. Rousová TU PF 1. st roč. K Skalová TU PŠ vych roč. N Mgr. Solařová TU PF 1. st roč. K Mgr. Šašíková U PF Rj,D 6 - Pč K Šinková Ř PŠ 1. st roč. K Šťastná U gym tř. N Mgr. Štěpánková U PF M,F 16 - M K Mgr. Tomsová U PF D,Čj 22 - D,Čj,Rv,Ov K Trávníčková U EŠ 2 - Admin. N Mgr. Vítková TU PF 1. st roč. K Z celkového počtu 531 odučených hodin se aprobovaně učí 401(75,5%), neaprobovaně 130 h (24,5%). Dálkovým studiem Pedagogické fakulty v Plzni di doplňuje vzdělání A. Skalová. Balážová vych. Gym ŠD N Jirešová vych. Rod.š ŠD N Šmídková vych. SEŠ+ped.min ŠD N Na mateřské dovolené jsou Jelínková, Korbičková.

5 Provozní zaměstnanci Bednariková Eva Havlová Danuše Havel Radek Hršelová Danuše Klečková Anna Toboříková Zuzana Šverdík Zdeněk Šenderová Jarmila Hospodářka školy Trávníčková Alena Finanční účetní Hottmarová Jaroslava Mzdová účetní Dvořáková Jana Zaměstnanci ŠJ Dočkalová Marta Kauerová Marcela Kozáková Zdeňka Našincová Alena Šverdíková Lenka Šenderová Jarmila Výchovný poradce Eva Pospíšilová Metodické sdružení a předmětové komise Müllerová Rousová jazyky NŠ Knedlíková, Roupcová Čj, D Tomsová M Štěpánková F, Pč Markgrafová Nj 2. st. Kohoutová Aj Provázek Rv, Ov Kohoutová Ch, Př Hošnová Z, Tv - Pospíšilová

6 4. Jednotlivé úkoly a činnosti Porady vedoucích pracovníků budou probíhat průběžně podle potřeby. Ředitelka školy bude spolupracovat s vychovatelkami a koordinovat spolupráci škola družina. Spojení s provozními zaměstnanci a zaměstnanci školní jídelny bude organizováno podle potřeb. Hospitace budou probíhat podle plánu: ředitelka 20x, zástupce 30x za školní rok. Pedagogické rady Září plán práce školy, vnitřní řád školy, pracovní řád pro zaměstnance škol a škol. zařízení. Listopad hodnocení výchovně vzdělávacích výsledků za 1. čtvrtl., zájmová činnost žáků. Leden klasifikace prospěchu a chování za 1. pololetí. Duben hodnocení, výchovně vzdělávacích výsledků za 3. čtvrtl., zapojení a výsledky v soutěžích, olympiádách a Pythagoriádě. Červen klasifikace prospěchu a chování, hodnocení práce za celý školní rok. Výchovná a vzdělávací činnost Všichni vyučující: - podporovat zapojení všech pedagogů do DVPP podlenabídky a využívat získané poznatky a podněty pro zlepšení celkové práce, - sledovat články v UN, v časopisu Komenský, v Učitelských listech, - soustředí se na soutěže ve Vv, čtenářskou soutěž, recitaci, olympiády v jednotlivých předmětech, Pythagoriádu, Archimediádu, - zvýšenou individuální pozornost budou věnovat zaostávajícím a talentovaným žákům. Hlavní cíle - práce školy a ŠVP Škola podporující tradici, bude zaměřena na oblast umění a kulturu, informační a komunikační technologii, - poskytnout dětem potřebné znalosti v práci s PC a internetem, - věnovat zvýšenou pozornost péči dětem s poruchami učení a dětem z méně podnětného sociálního prostředí, - zvyšovat kvalitu výuky jazyků Nj, Aj, - vzhledem k umístění školy klást důraz na environmentální výchovu a ochranu přírody, - pokračovat v zavedeném předmětu v 9. ročníku Svět práce pracovní činnosti, - podporovat a nenásilně propagovat ve škole zdravý životní styl (Ov, Rv), - zvýšenou pozornost věnovat ochraně člověka za mimořádných události zařazení do výuky jednotlivých předmětů podle věku dítěte. Koordinátorem drogové prevence je ustanovena Zdeňka Kohoutová. Primární protidrogová prevence bude probíhat v třídách, kdy děti budou proškoleny pracovníky PREVCentra ve tříhodinových blocích.

7 Školská rada Je ustanovena školská rada, která má 9 členů. Zástupce pedag. pracovníků Jecha, Pospíšilová, Vítková. Z řad rodičů Hoika, Hučko, Pečárková. Za zřizovatele Kastl, Šinka, Vyhnálková. Školská rada se sejde v měsíci září, aby schválila výroční zprávu o činnosti školy, plán práce na školní rok 2007/2008 a seznámila se s novým ŠVP Škola podporující tradici, Koordinátorem drogové prevence je ustanovena Zdeňka Kohoutová. Primární protidrogová prevence bude probíhat v třídách, kdy děti budou proškoleny pracovníky PREVCentra ve tříhodinových blocích. Žáci ročníků se zapojí do projektu Já jsem, já vím, já umím... můžu zdravě žít. Spolupráce školy s rodiči žáků Říjen třídní kroužky v jednotlivých třídách za vedení TU. Prosinec + duben den otevřených dveří. Třídní učitelé budou podle potřeby spolupracovat s rodiči. Každá třída bude mít třídního důvěrníka, který bude členem širšího výboru SRPŠ bude doplněn na 5 lidí. Spolupráce MŠ a ZŠ - prohloubit spolupráci mezi MŠ a ZŠ, - učitelky MŠ se zúčastní zápisu dětí do školy, - učitelky budoucích žáků 1. tříd a učitelky MŠ si sjednotí požadavky na vědomosti a zručnost žáků předškolního věku, - předškolní děti navštíví 1. třídy v měsíci lednu nebo květnu, aby poznaly změnu hlavní činnosti v MŠ, tedy ze hry na učení v ZŠ, - učitelky MŠ se budou více věnovat logopedii, - učitelky ze ZŠ vypracují seznam dovedností a vědomostí, které by budoucí prvňáček měl zvládat, - škola poskytne MŠ prostory tělocvičen, - MŠ předá ZŠ pedagogickou diagnostiku dítěte, aby učitelky 1. tříd byly v obraze o prvňákovi. Pochodová cvičení Pochodová cvičení budou probíhat v říjnu a v květnu. Třídní učitelky a vyučující Tv vypracují plán, který předloží ředitelce školy. Plavecký a lyžařský výcvik, Zlatá míle, MDD Plavecký výcvik bude prováděn ve spolupráci učitelek 3. a 4. tříd. 1. pololetí 3.B, 4.B, 2. pololetí 3.A, 4.A. Lyžařský výcvik pro žáky 7. tříd bude probíhat v zimním období na Božím Daru. Přespolní běh Zlatá míle bude organizován na podzim a na jaře. V červnu proběhne sportovní den k MDD.

8 Závěrečnou částí česko-bavorského projektu ŽÍŽALA ve městě Zwiessel bude zájezd na zemskou výstavu v Bavorsku, který se uskuteční Vybraní žáci pojedou za odměnu. Projektové dni tématika Vánoce, Velikonoce zájezdy za uměním- J. Lada Husnice a beseda v Národní galerii v Praze, přivítání jara kresba s jarní tématikou na asfaltovém chodníku před školou, zdraví životní styl pro žáky 2. st. tělovýchova, zdravověda, příprava pokrmů, informace z internetu, z tisku. V letošním a příštím roce se škola zúčastní partnerského projektu Mládež a region ve spolupráci s partnerskou školou Mittelschule Netzchkau. V průběhu projektu se uskuteční čtyři setkání skupin žáků a učitelů. Tento projekt je financován v rámci INTERREG III.A. Spolupráce s Krajským muzeem a archivem v Chebu. Uskutečnění exkurse do kina IMAX a planetária Praha. Soutěž a olympiády - matematická olympiáda a Pythagoriáda P. Černý - fyzikální olympiáda J. Markgrafová - biologická olympiáda P. Hošnová - olympiáda v Čj G. Tomsová - soutěž dětských recitátorů M. Rousová - sportovní soutěž J. Forst, E. Pospíšilová - dopravní soutěž P. Černý, J. Forst - výtvarná soutěž M. Pečárková - chemická olympiáda P. Hošnová - zeměpisná olympiáda E. Pospíšilová - dějepisná olympiáda J. Klíchová - technické práce J. Markgrafová - olympiáda z Nj, Aj I. Knedlíková, B. Jedličková, J. Provázek Správci kabinetů Kabinet tř. H. Müllerová 3.-5 tř. R. Chloupková Z E. Pospíšilová Čj J. Klíchová D Z. Kohoutová F, dílny J. Markgrafová Př P. Hošnová CH P. Hošnová Nj, Aj J. Provázek Hv I. Červená Rv Z. Kohoutová M B. Štěpánková

9 Vv M. Pečárková Tv - J. Forst Informatika L. Čamrová Přístroje M. Rousová Učebnice 1. st. I. Knedlíková 2. st. E. Pospíšilová Knihovna 1. st. A. Kožená 2. st. J. Klíchová ŠD D. Šmídková 5. Plán školní družiny 3 oddělení ŠD: 1. odd. 1. B, 4. B 2. odd. 1. A, 3. A 3. odd. 2. A, 2. B, 3. B, 4. A Školní družina pracuje podle tématických týdnů: - květinový a léčivek - dopravních značek - pohádek - večerníčků - povolání - domácích zvířátek - listů a stromů - barev - hudebních nástrojů - ovoce - psů... Výtvarná výchova, pracovní výchova, hudební výchova a dramatická výchova vychází z výše uvedených tématických týdnů. Pohybový rozvoj dětí probíhá v tělocvičně, na školním hřišti, zahradě i v parku na sídlišti Zlatý Vrch. Během roku proběhnou ve ŠD tyto soutěže: - výtvarná, Malujeme s pohádkou (obrázky vystaveny v dětské knihovně) - vědomostní, Poznej a chraň (zaměřeno na Cheb a okolí, druhá část na faunu a flóru) Zlatá zebra (dopravní soutěž) - sportovní, Atletický trojboj (běh, skok a hod míčkem) Na podzim budou všechna oddělení sbírat lesní plody: kaštany, žaludy a bukvice.

10 Další činnost během roku: - Vánoce (výroba dárků a ozdobné balení, výroba dekoračních předmětů, vánoční zvyky a tradice), - Velikonoce (využití různé techniky při barvení vajec, výroba velikonočních přání, velikonoční zvyky a tradice), - Den matek (výroba přání a dárků), - Den dětí (zábavné soutěžní odpoledne). Věra Šinková, ředitelka školy

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2009/2010

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2009/2010 PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2009/2010 3. základní škola Cheb Malé náměstí 3 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami 3. Údaje o pracovnících školy 4. Jednotlivé

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010/2011

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010/2011 PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami 3. Údaje o pracovnících školy 4. Jednotlivé úkoly a činnosti 5. Plán práce školní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Pedagogická rada schválila Zprávu o činnosti školy 2013/2014 dne: 15. 9. 2014. Školská rada seznámena se Zprávou o činnosti školy 2013/2014 dne: 16. 9. 2014.

Více

Plán práce školy. na školní rok 2009/2010. Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Plán práce školy. na školní rok 2009/2010. Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2009/2010 Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 3 - Cíle základního

Více

PLÁN PRÁCE 2014/2015

PLÁN PRÁCE 2014/2015 Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce 2014/2015 Stránka 1 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod, Machov 103, 549 63, IČO 70985812, www.skolamachov.cz Kontakt: Mgr. Helena Martincová, ředitelka školy 491 547 195 mobil

Více

P R A C O V N Í P L Á N Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E

P R A C O V N Í P L Á N Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz P R A C O V N Í P L Á N Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 Obsah pracovního

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory. Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz P L Á N P R Á C E na školní rok 2014 / 2015 příloha č.1 k organizačnímu

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 106 b) Počet tříd: 7 I.st. 4 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Základní škola Nové Město nad Metují Žižkovo nám. 1, PSČ 549 01 TELEFON: 491 474 171 FAX: 491 470 526 E-MAIL: zskrcin@zskrcin.cz. Pracovní plán školy

Základní škola Nové Město nad Metují Žižkovo nám. 1, PSČ 549 01 TELEFON: 491 474 171 FAX: 491 470 526 E-MAIL: zskrcin@zskrcin.cz. Pracovní plán školy Základní škola Nové Město nad Metují Žižkovo nám. 1, PSČ 549 01 TELEFON: 491 474 171 FAX: 491 470 526 E-MAIL: zskrcin@zskrcin.cz Pracovní plán školy pro školní rok 2007/2008 1. Část vzdělávací a) Vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2013/2014 strana 1 z 17 OBSAH strana Plán práce 3 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2013/2014 4 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2010/2011

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK / Plán práce na školní rok / strana Obsah: Hlavní úkoly práce školy Plán schůzí, pedagogických a provozních porad a třídních schůzek 6 Organizace školního roku, termíny prázdnin

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace Sokolovská 1758/1, PSČ 735 06 Karviná Nové Město PLÁN PRÁCE ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace Sokolovská 1758/1, PSČ 735 06 Karviná Nové Město PLÁN PRÁCE ŠKOLY PLÁN PRÁCE ŠKOLY 2014 2015 Mgr. Petr Juras ředitel školy Stránka 2 Plán práce pro školní rok 2014/2015 Obsah: Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...4 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Více

Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň Tel.:474316430 Fax: 474345287 e-mail: reditel@2zskadan.cz www.2zskadan.cz. Plán školy 2012-2013

Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň Tel.:474316430 Fax: 474345287 e-mail: reditel@2zskadan.cz www.2zskadan.cz. Plán školy 2012-2013 Plán školy 2012-2013 1. Vedení školy... 3 2. Přidělení tříd... 3 3. Netřídní učitelé... 3 4. Vychovatelky školní družiny... 3 5. Uvádějící učitelky... 4 6. Správní zaměstnanci... 4 7. Pracovnice školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012-2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELIV okres Pelhřimov 394 44 ŽELIV 220 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012-2013 V Želivě 11. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Marie Dolejšová řed. školy 1. Základní údaje o škole Název:

Více

Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11

Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11 Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11 1 a) Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI. školní rok 2013-2014

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI. školní rok 2013-2014 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI školní rok 2013-2014 Obsah: 1) Organizace školy 2) Materiálně technické vybavení 3) Vzdělávací program 4) Personální zabezpečení a řízení školy 5) Výchovně vzdělávací proces 6) Aktivity

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola Brno. Blažkova 9. 638 00 Brno

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola Brno. Blažkova 9. 638 00 Brno PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Brno Blažkova 9 638 00 Brno Obsah: Obsah:... 2 I. Plán schůzí... 3 II. Organizace školního roku... 4 III. Organizační schéma řízení školy,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Základní myšlenka Rozvíjet osobnost žáka ta, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Doberská VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Doberská VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Kladno, Doberská VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Kladno, Doberská ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva: školní rok 2013 /2014 Číslo jednací: 450 / 2014 ZŠ

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 23. 09. 2013 výroční zpráva byla schválena

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více