Základní škola Bruntál, Cihelní 6. Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Bruntál, Cihelní 6. Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 I. Základní charakteristika školy 1.1. Zřizovatel Zřizovatel: Město Bruntál Adresa: Nádražní 20, Bruntál Právní forma: obec 1.2. Základní škola Název školy: Základní škola Bruntál, Cihelní 6 Adresa: Cihelní 6, Bruntál Právní forma: příspěvková organizace IČO: Telefon: Fax: Ředitel školy: Mgr. Bc. Jiří Pozdíšek Škola sdružuje: 1. Základní škola kapacita: 470 žáků 2. Školní družina kapacita: 160 žáků 3. Školní jídelna kapacita: 530 jídel Počty žáků a tříd Školní rok 2004/2005 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 1.stupeň ,9 2.stupeň ,1 Celkem ,7 Vzdělávací programy Název zvoleného vzdělávacího programu Číslo jednací V ročníku Základní škola ŠVP 05/

2 1.4. Zařízení školního stravování Typ jídelny Počet strávníků Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Zaměstnanci Děti a žáci školy a Ostatní* důchodci 921 ŠJ - úplná ŠJ vývařovna 923 ŠJ výdejna Náhradní stravování Počet pracovníků školního stravování k Osoby Počet Fyzické osoby 8 Přepočtení na plně zaměstnané 7, Školní družina Počet dětí ŠD Počet oddělení ŠD Počet dětí v ŠD Počet vychovatelů ŠD celkem fyz. 6 / přepoč. 4,8 Škola je umístěna uprostřed sídlištní zástavby. Ze sídliště pochází většina žáků školy. V tomto školním roce dojíždělo do školy z okolních obcí 75 žáků, převážně z Moravskoslezského Kočova, Meziny, Valšova. Část budovy je pronajata Základní škole AMOS,o.p.s. (8,5 % plochy budovy, kapacita 50 dětí), a od také detašovanému pracovišti Mateřské školy U Rybníka (8% plochy budovy, kapacita 2 oddělení, max. 50 dětí) Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 120 stravovacích míst a školní družina s pěti odděleními a celkovým počtem 160 přihlášených žáků. Škola nemá žádné specializované zaměření. Na škole jsou žáci se specifickou poruchou učení v počtu 73 (stav k ) Všichni tito žáci jsou integrováni v běžných třídách, někteří mají zpracovány své individuální vzdělávací plány, podle nichž se učí. Na škole působí speciální pedagog, který zajišťuje péči o vybrané žáky. Základním úkolem školy zůstává poskytování základního vzdělání a osvojení si všech potřebných poznatků, dovedností a postojů, potřebných pro další vývoj dětí. Na prvním stupni pracují třídy prvního až třetího ročníku v tzv. blocích, v nichž vyučující uplatňují prvky projektového a otevřeného vyučování. Výukové projekty, ať už třídní, ročníkové nebo celoškolní, jsou používány jako metody výuky v činnosti školy. V prvních třídách se psaní a čtení vyučovalo globální metodou, což přineslo pozitivní výsledky v podobě vyššího zájmu dětí o čtení a psaní. 2

3 II Výsledky výchovy a vzdělávání K zápisu do prvních tříd se v únoru 2015 se dostavilo 72 dětí, do prvních tříd nastoupí 50 dětí, 22 zákonných zástupců požádalo o odklad povinné školní docházky, všichni z nich dodali potřebné doklady v zákonem požadovaném termínu a bylo jim vydáno rozhodnutí o dokladu povinné školní docházky. Školu opustil k celkem 31 žák, z toho 29 žáků z devátého ročníku a 2 žáci, kteří z pátého ročníku přecházejí na víceleté gymnázium Srovnání prvního a druhého pololetí školního roku: 1.pololetí 2.pololetí Počet žáků Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 2 2 Chování velmi dobré uspokojivé 0 0 neuspokojivé 0 0 Absence na žáka Omluvená 15347/35, /47,83 Neomluvená 0/0 13/0,3 Výchovná opatření Napomenutí 0 2 Důtka třídního učitele 0 4 Důtka ředitele školy 1 0 Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy 9 30 III. Profilace školy, mimoškolní činnost - Přehled volitelných předmětů Volitelné předměty nabízí škola od osmého ročníku takto: 8.ročník Regionální seminář Přírodovědný seminář Sportovní hry 9.ročník Anglický jazyk - konverzace Technické práce Sportovní hry 3

4 Regionální seminář je dlouhodobě zaměřen na historii i regionální zajímavosti Bruntálu a širokého okolí vrbenska, rýmařovska, krnovska. Výuka je prokládána pravidelnými exkurzemi, které umožňují propojení teoretických poznatků s praxí. Hojně je využívána výpočetní technika a internet, takže žáci mohou široce uplatnit své vlastní schopnosti a také poznatky z jiných předmětů informatika, dějepis, zeměpis, přírodopis. Přírodovědný seminář byl letošní novinkou, zaměřenou na propojení chemie, přírodopisu a zeměpisu a fyziky. I zde došlo k propojení s praxí žáci navštívili IQ park v Liberci, Science centrum v Brně, Vědecký park Dolní Vítkovice v Ostravě a Planetárium Ostrava. Kromě toho se Mgr. Barschové podařilo zajistit přednášky odborníků a exkurze z lokálních výroben Alfun, Osram, Linaset, nemocnice Ostrava Sportovní hry volitelný předmět, v němž se spojují žáci osmých a devátých tříd, zaměřený na kolektivní hry floorbal, futsal, basketbal, volejbal, kinball Anglický jazyk novinka v naší nabídce, setkala se s velkým zájmem žáků. V předmětu byla aktuálně využita nová interaktivní učebna cizích jazyků, takže se žáci mohli zaměřit na konverzaci a rozvíjení slovní zásoby, což někteří vyzkoušeli prakticky při prosincovém výjezdu do Londýna Technické práce dlouhodobě úspěšný volitelný předmět pro budoucí učně. Již několik let úspěšně spolupracujeme se SŠS Bruntál, Krnovská ul. Výuka předmětu probíhá jedenkrát za dva týdny přímo v dílnách a areálu učiliště pod vedením zkušených mistrů, náš učitel vykonává pouze pedagogický dohled. Žáci tak mají možnost vyzkoušet si prakticky postupy, které jim naše školní dílna kvůli svým malým rozměrům a vybavení neumožňuje, a pracovat s různými materiály jako je dřevo, kov, elektro a podobně. - Práce s počítačem, informační technologie Vybavenost výpočetní technikou a perifériemi je obsažena v přiložené zprávě metodika IKT. Stav technického vybavení na škole název počet Interaktivní tabule 8 Interaktivní dataprojektor 3 Projektor 2 Notebook 18 Počítače v učebnách 37 Počítače ostatní 20 V tomto školním roce byla pořízena interaktivní učebna cizích jazyků od firmy Z+M Ostrava v ceně 150 tis. Kč, která umožňuje aktivnější výuku cizích jazyků na druhém stupni školy. Součástí učebny je interaktivní tabule, dotykový počítač a 18 míst pro poslech a konverzaci. Učebna se využívá pro výuku anglického, německého i ruského jazyka. Výuka práce s počítačem a zpracování informací je zařazeno v ŠVP školy jako povinný předmět informatika od pátého do devátého ročníku v časové dotaci jedna hodina týdně. 4

5 Práce s informacemi je také společným tématem v naukových předmětech prvního i druhého stupně. Mimo samostatného předmětu byla výpočetní technika díky bohatému školnímu software, který je průběžně doplňován a aktualizován, využívána v jednotlivých předmětech výuky na prvním i druhém stupni. Programy umožňují uplatnění počítačů ve výuce českého i cizích jazyků, zeměpisu, přírodopisu, vlastivědy, prvouky, výtvarné výchovy a mnoha dalších. V období prázdnin došlo ke zrušení počítačové učebny č. 1, která byla již zastaralá a stacionární počítače neodpovídaly aktuálním potřebám žáků. V následujícím školním roce bude zřízena mobilní učebna, sestávající z notebooků, popřípadě tabletů, které začínají pronikat do výuky jako doplňková výuková technika. - Cizí jazyky Anglický jazyk se vyučuje od první do deváté třídy jako povinný předmět s časovou dotací jedné hodiny v prvním a druhém ročníku a tři hodiny od třetího do devátého ročníku. Na prvním stupni převládá výuka ve třídách, na druhém stupni a v ročnících s vysokým počtem žáků ve třídách pak jsou třídy děleny na menší skupiny v počtu žáků. V osmém a devátém ročníku jsou žáci rozděleni do skupin podle svých schopností a jazykových předpokladů na tři skupiny, a to studijní, obecnou a základní skupinu. Mezi skupinami může docházet k přechodu žáků podle jejich úrovně angličtiny. V devátém ročníku mají žáci využít nabídky volitelného předmětu konverzace v anglickém jazyce s časovou dotací 2 hodiny týdně. V osmém a devátém ročníku si žáci povinně vybírají druhý cizí jazyk. Škola nabízí německý a ruský jazyk. Dvě třetiny žáků zpravidla absolvují dvouletou výuku němčiny, jedna třetina ruštiny. Zájmové kroužky a nepovinné předměty Název Florbal Floorbal 1.st. Odpolední hry 1.st. Výtvarný kroužek Turistický kroužek Výtvarný kroužek Aerobik Fitness Sportovní hry Kroužek výpočetní techniky Školní časopis Výtvarný obor Dramatický kroužek vyučující Fidlerová Severa Janíková Češková Kocúrková Zavadilová Mistrová Mistrová Hájková Podešvová Bohačíková, Repková soukromá ZUŠ Krnov soukromá ZUŠ Krnov 5

6 Škola také navázala spolupráci s Ing. Jedličkovou, která v Bruntále vyučuje angličtinu metodou Helen Doron. V tomto roce se jednalo o nepravidelnou spolupráci s příslibem nabídky kroužků angličtiny Helen Doron pro první stupeň ve školním roce 2015/ Akce školy Měsíc Název akce třída/ročník Vyučující Září Exkurze do Prahy 9.roč. Dra, Rep Adaptační pobyt 6.roč. Car, Mis, Rin Branný den celoškolní projekt všichni Po stopách Apolla 5., 7.roč. Rin, Mis, Boh, Slá Svět zvířátek pro 1.třídy 1.,5.roč. TU Pěvecká soutěž 2.-5.třídy Maz Volby do školního parlamentu 5. 9.roč. Fid, Mik Indonésie přednáška 2.st. Car Turnaj ve vybíjené bruntálských škol Přednáška Trestní odpovědnost mladistvých Fid Mis Říjen Školní parlament dvoudenní pobyt Fid, Mik Přírodovědný klokan soutěž 8.,9.roč. Slá Spolupráce s MŠ Pionýrská 5., 7.roč. Rin. Mis Floorbalová liga žáků 1.stupně Fyzika kolem nás spolupráce s SPŠ Bruntál Se Bar Halloween 5. 7.roč. Mis, Slá, Rin Regionální seminář rýmařovsko 8.roč. Ste, Bar Návštěva žáků z partnerské školy v Opole 5.roč. Zdraví není samozřejmost celoškolní projekt Maz, Koc všichni Cimbálová muzika Réva společný koncert všichni 6

7 Ekologická akce SVČ pro 1.třídy TU Volejbalový turnaj 6., 7.roč. Fid Přednáška Policie ČR 9.roč. Malování před knihovnou ŠD Spaní ve škole 1.st. TU Listopad Exkurze Landek 5.roč. Maz, Bar Jablkový den ročníkový projekt 2.roč. Jan, Koz, Zav Divadelní představení Trapas nepřežiju 2.stupeň Dlouhé stráně exkurze 8.roč. Ste, Bar Cihla cup floorbalový turnaj 2.st. Fid ARTIFEX výstava 9.roč. Car Výchovný koncert celá škola Maz Turnaj ve futsalu 6.,7.roč. Fid, Se Prosinec Šikana není jen slovo 7.roč. Boh, Car Regenerace mladé generace 6.roč. Dra, Slá OVOV miniolympiáda 1.st. Fid Bruntálský slavík účast na soutěži Maz Preventivní program sexuální chování 8.,9.roč. Mis, Boh Mikuláš na prvním stupni 1.-3.roč. TU Floorbal dívek okresní kolo 2.st. Se Řemeslo má zlaté dno okresní soutěž 9.roč. Ste Školní soutěž v karaoke 2.st. Maz Londýn týdenní pobyt žáků 2.st. Fid Přednáška domácí násilí 9.roč. Boh 7

8 Prevence patologických jevů přednáška 9.roč. Boh Naše město Bruntál ročníkový projekt 3.roč. Pod, Bok, Háj Ohrožení hadi ročníkový projekt 7.roč. Slá Spolupráce s MŠ Pionýrská 5.roč. Rin Spolupráce s MŠ U Rybníka 3.roč. Pod, Háj Společné vánoční setkání žáků celá škola Dra, Koz Sbírka pro dětský domov Lichnov akce školního parlamentu Technika hrou společný projekt s SPŠ Bruntál Car, Slá, Bar Leden Den otevřených dveří všichni Sluňákov výukové programy Roč. Mik, TU Pobytový lyžařský kurz pro 2.stupeň Lyžařský kurz pro 1.stupeň Fid, Se Bok, Háj Exkurze Svět techniky Ostrava 8.roč. Bar, Ste Olympiáda v českém jazyce okresní kolo Valentýn akce školního parlamentu Cihláček nové číslo Car, Rep Mik, Fid Boh, Rep Únor Zápis do prvních tříd vyuč. 1.stupně Valentýn akce školního parlamentu Mik, Fid Reg. seminář Slezská Harta 8.roč. Ste, Rep Okresní kolo v basketbalu žákyň 2.st. Fid Floorbalová liga žáků 1.stupně 1.st. Se Anglické divadlo 5.6.roč. Sto Sněhulákov stavění na zahradě ŠD Březen Oblastní kolo ve floorbalu 2.st. Fid Přednáška o USA 2.st. Sto 8

9 Ovoce do škol celoškolní projekt s MK Fruit Šumperk Okresní kolo v recitaci -účast TU Boh Krajské kolo žákyň v basketbale 2.st. Fid Matematický klokan 3.-9.roč. Rin Šikulové účast na soutěži 5.roč. Koc Spolupráce s MŠ U Rybníka 3.roč. Pod, Háj Přebor škol v lyžování Andělská Hora Maškarní rej Fid ŠD Duben Den Země projektový den Slunce všichni Masáže v první třídě 1.roč. Češ Přednáška zdravý životní styl 6.roč. Slá Přednáška o nemocniční laboratoři 9.roč. Bar Jak mě dítě vidí beseda pro rodiče Dra Divadelní představení 8., 9.roč. TU Reg.seminář krnovsko 8.roč. Ste, bar VIDA science centrum Brno exkurze 2.st Slá, Bar Výr třídní projekt 3.B Pod Keňa přednáška 2.roč. Car ČEZ street hokej Ostrava 2.st. Se Spolupráce s MŠ Pionýrská 5.roč. Rin, Mis Bruntálský Bača účast na soutěži Mis Aprílový týden akce školního parlamentu Basketbal a floorbal žáci proti učitelům, akce školního parlamentu Seiferos prezentace dravců na zahradě všichni TU Den Země v parku ŠD 9

10 Velikonoční tvoření Bruntálská kraslice účast ŠD ŠD Květen Den Evropy celoškolní projekt všichni Bruntálský kros účast Ekologická soutěž účast Fid Slá Sportujeme s FC Olympia 1.roč. TU Mc Donald s cup 1.st. Háj Pythagoriáda školní a okresní kolo 2.st. Rin Kloboukový majáles účast Mladý cyklista dopravní soutěž, školní a okresní kolo Dra, Koz Maz Exkurze záchranná stanice Bartošovice 7.,8.roč. Slá Sportovní týden všichni Exkurze Zbrašovské jeskyně 8.roč. Bar, Ste IQ Landia Liberec 2.st. TU Mezinárodní soutěž ve fitness Hasík akce HZS ČR Mis TU Červen Školní jarmark všichni Den dětí akce školního parlamentu Spolupráce s MŠ U Rybníka 3.roč. Pod, Háj Setkání učitelek s budoucími prvňáčky Pod, Háj Planetárium Ostrava exkurze 8.roč. Bar, Ste Cambridge zkoušky nanečisto 4.,5.roč. Moh, Sto Vědeckotechnický park Brno 8.roč. Bar Sluňákov výukový program 5.roč. Slá, Dra Návštěva našich žáků v Opole partnerská škola Maz, Koc 10

11 Exkurze do tiskárny 5.A Koc Reg.sem. vrbensko, Karlova Studánka 8.roč. Ste Spolupráce s MŠ Pionýrská 5.roč. Rin Turnaj ve vybíjené na náměstí účast Vystoupení na Dnech města Hrátky s historií Se Mis Coj Zábavný čtyřboj 5.,6.roč. Mis Exkurze Hrabyně, Darkovičky 9.roč. Ste Olympijský běh v parku vybrané třídy Cihláček nové číslo Zábavné odpoledne Fid Boh, Rep ŠD Spaní ve škole 3.4.roč. Bok, Maz Podrobnosti jednotlivých akcí lze nalézt na webových stránkách školy IV. Projektové aktivity Projektová výuka patří k často využívaným metodám práce vyučujících. Výukové projekty lze rozdělit do několika skupin: - třídní projekty - projekty patrové nebo skupinové - celoškolní projekty Všechny výše uvedené druhy projektů škola využívá. Na význam a správné využití projektů byl též zaměřen jeden ze seminářů DVPP pro všechny pedagogické pracovníky školy. Přehled všech projektů je vypsán v ročním přehledu akcí pro žáky viz výše. Celoškolní projekty, zařazené do školního vzdělávacího programu školy, patří ke každoročním aktivitám školy. Patří sem Den Země, Den Evropy a Branný den. Třídy prvního stupně také v souladu s ŠVP každoročně pořádají Den zdraví, který je motivačně propojen s projektem Ovoce do škol, jehož se škola účastní již druhým rokem. V. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání bylo rozděleno na začátku školního roku do šesti oblastí, na které jsme se zaměřili. Byly to následující: - zkvalitnění a modernizace vyučování - jazyková komunikace, znalost cizího jazyka - oborové činnosti specializační vzdělávání pro pedagogy - technická komunikace zaměření na IKT - sborovna celoškolní vzdělávací akce pedagogického kolektivu - rovnost příležitostí ve vzdělání 11

12 Velký prostor v oblasti dalšího vzdělávání byl dán dvěma oblastem, a to cizím jazykům a Hejného metodě. Hejného výuka matematiky je novou formou výuky matematiky, prozatím na prvním stupni, která umožňuje rozvoj logického myšlení žáků, současně podle vyučujících napomáhá rozvoji lepších vztahů a zlepšování komunikace mezi žáky. Několik učitelek požádalo o možnost absolvovat školení této metody a následně podle ní učit. Ve školním roce 2014/2015 tedy pět učitelek prvního stupně absolvovalo Hejného letní školu, několik seminářů, a prvky Hejného metody začaly zavádět do výuky. Ostatní vyučující prvního stupně a vyučující matematiky druhého stupně absolvovaly alespoň informativní semináře o Hejného metodě. Škola jako zaměstnavatel dlouhodobě podporuje rozvoj jazykových znalostí svých zaměstnanců. Již třetím rokem jsme zaměstnancům nabídli konverzační kurz anglického jazyka pro pokročilé, který navštěvuje šest pedagogů. Nově jsme nabídku rozšířili o angličtinu pro začátečníky a mírně pokročilé, kteréhož kurzu se účastnilo osm vyučujících. Další podrobnosti a seznam aktivit viz příloha k DVPP VI. Údaje o výsledcích vzdělání zjištěných kontrolními orgány Ve školním roce 2014/2015 neproběhla na škole žádná kontrolní akce ČŠI Hospodaření organizace bylo kontrolováno oddělením vnitřního auditu Městského úřadu Bruntál. Při kontrole nebylo zjištěno žádné pochybení. Kontrolní závěr bez závad. VII. Údaje o pracovnících školy (údaje uvedeny k ) Počet pracovníků: osob/přepočtených pracovníků 2013/ /2015 Vyučující 26/26 27/27 vychovatelky 5/4 6/4,8 Asistenky 0/0 0/0 Pedagogů celkem 31/30 33/31,8 Pracovnice školní jídelny 7/6,8 8/7,25 Provozní zaměstnanci 8/7,35 8/7,5 Zaměstnanci celkem 46/44,15 49/46,55 Nových pedagogů 1 2 Z toho absolventi VŠ 1 1 Pedagogové bez kvalifikace 3 3 Studující VŠ

13 Jmenovitý přehled pracovníků školy k Vyučující: Příjmení, jméno Zařazení úvazek Mgr.Bc. Pozdíšek Jiří ředitel školy 1,0 Mgr. Mohrová Miroslava zástupkyně ředitele 1,0 Mgr. Barschová Markéta učitelka 2. stupně 1,0 Mgr. Bokůvková Renata učitelka 1. stupně 1,0 Mgr. Bohačíková Alena učitelka 2. stupně 1,0 Mgr. Carbajo Anna učitelka 2. stupně 1,0 Mgr. Češková Ivana učitelka 1. stupně 1,0 Mgr. Drabová Blanka učitelka 2. stupně 1,0 Mgr. Hájková Jitka učitelka 1. stupně 1,0 Mgr. Cojocarová Lada učitelka 2. stupně 1,0 Mgr. Janíková Taťána učitelka 1. stupně 1,0 Mgr. Mistrová Eva učitelka 2. stupně 1,0 Bc. Mgr. Fidlerová Iva učitelka 2. stupně 1,0 Mgr. Mazal Jiří učitel 1. stupně 1,0 Mgr. Mikulková Bohumila učitelka 1. stupně 1,0 Mgr. Kocúrková Věra učitelka 1. stupně 1,0 Paternová Radka učitelka 2. stupně 1,0 Mgr. Kozúbková Daniela učitelka 1. stupně 1,0 Mgr. Podešvová Ladislava učitelka 1. stupně 1,0 Mgr. Repková Zdenka učitelka 2. stupně 1,0 Mgr. Ringlová Lenka učitelka 2. stupně 1,0 Mgr. Steiner Vlastimil učitel 2. stupně 1,0 Mgr. Severa Václav učitel 2. stupně 1,0 Mgr. Slámová Veronika učitelka 2. stupně 1,0 Bc. Stokesová Lucie učitelka 2. stupně 1,0 Mgr. Šebestová Kateřina učitelka 1. stupně 1,0 Mgr. Zavadilová Petra učitelka 1. stupně 1,0 Vychovatelky školní družiny: Příjmení, jméno Zařazení úvazek Lefká Simona vychovatelka 0,8 Macková Dagmar vychovatelka 0,8 Kovaříková Jana vychovatelka 0,8 Baránková Milena vychovatelka 0,8 Tallová Olga vychovatelka 0,8 Bc. Banašová Lenka vychovatelka 0,8 13

14 Ostatní pedagogičtí pracovníci: Příjmení, jméno Zařazení úvazek Bokůvková Renata speciální pedagog DPP Provozní zaměstnanci: Příjmení, jméno Zařazení úvazek Čupák Miroslav školník 1,0 Foltýnková Andrea uklízečka 0,9 Čupáková Kristýna uklízečka 0,9 Pohančeníková Eva uklízečka 0,9 Pozdíšková Andrea sekretářka 1,0 Václavíková Pavla uklízečka 0,9 Vršanská Pavlína účetní 1,0 Sokolová Alžběta uklízečka 0,9 Pracovnice školní jídelny: Příjmení, jméno Zařazení úvazek Kochanová Šárka vedoucí školní jídelny 1,0 Čupáková Miroslava kuchařka 1,0 Nitková Kamila kuchařka 1,0 Pozdíšková Barbora kuchařka 1,0 Hlobilová Helena kuchařka 1,0 Prokešová Petra kuchařka 1,0 Hanáková Lenka kuchařka 1,0 Bartíková Anna kuchařka MŠ Kočov 0,25 Rozdělení funkcí: Příjmení, jméno funkce Mgr. L. Podešvová Koordinátorka ŠVP Mgr. B. Mikulková Koordinátorka pro enviromentální výchovu a ekologii Mgr. A. Carbajo Výchovná poradkyně pro 2.stupeň Mgr. R. Bokůvková Výchovná poradkyně pro 1.stupeň R. Paternová Metodička IKT Mgr. Eva Mistrová, od Mgr. A. Bohačíková Metodik školní protidrogové prevence 14

15 VIII. Spolupráce s rodiči Pro rodiče byly uskutečněny čtyři odpolední konzultace a třídní schůzky dle ročního programu školy. Účast zákonných zástupců byla následující: Listopad 77,4% Leden 70% Duben 74,8% Červen 69,5% Díky elektronické žákovské knížce mohli rodiče dopředu plánovat návštěvu jednotlivých vyučujících. Přes permanentní aktualizaci klasifikace rodiče hojně využívali návštěvu vyučujících jak v době třídních schůzek a konzultačních odpolední, tak i mimo ně. Někteří vyučující spolupracovali s rodiči při organizování výletů, rodiče se také účastnili společných akcí - spaní ve škole, lampiónového průvodu, opékání a výletů. V době vánoc byly pro rodiče připraveny třídní besídky. V červnu 2015 byl vyučujícími a žáky organizován školní jarmark. Ohlasy na jeho průběh ze strany dětí i rodičů byly pozitivní. Řada rodičů se do jarmarku zapojila, jak na školní zahradě, tak přípravou dobrot, které pak děti prodávaly. Zisk byl příspěvkem jednotlivých třídních fondů. IX. Rada školy Rada školy pracovala v následujícím složení: Zástupkyně školy: Zástupci zřizovatele Zástupci rodičů Mgr P. Zavadilová J. Kovaříková Ing.J. Balog H. Šutovská předsedkyně školské rady p. Kozúbek Pí Petříková Rada školy se v průběhu školního roku sešla dvakrát. Informace o činnosti školské rady lze nalézt na webových stránkách školy (www.zscihelni.cz) v sekci Školská rada. X. Projekty OPVK Tablety do škol v tomto školním roce se naše škola zapojila do výzvy MŠMT Tablety do škol. Cílem výzvy je umožnit pedagogům rozvoj technologických postupů, využitelných ve výuce, a podpora interaktivního vyučování. Finanční prostředky, které každá žádající škola obdrží, jsou určeny na nákup tabletů pro učitele (nevíce 20 ks na školu), software, výukové aplikace a vzdělávání pedagogů. Na naší škole se projektu účastnilo 26 pedagogických pracovníků z 27, škola obdržela částku ,- Kč, z níž ,- bylo vyčleněno na nákup 20 ks tabletů, zbylá část finančních prostředků byla určena na vzdělávání, propagaci a administraci projektu, nákup aplikací a nákup spotřebního materiálu. 15

16 V červenci a srpnu 2015 MŠMT vypsalo dvě další benefitové výzvy pro základní školy, a to výzvu č. 56, určenou na podporu čtenářské gramotnosti a výjezdy žáků a pedagogů do zahraničí, dále výzvu č. 57, zaměřenou na interaktivní výuku cizích jazyků a podporu technického vzdělávání na základní škole. Obou výzev se účastníme, finanční prostředky jsme obdrželi a čerpání bude realizováno v průběhu následujícího školního roku. Jako partneři jsme se v tomto roce velmi aktivně účastnili projektu SPŠ Bruntál Technika hrou. Projektu se účastnili všichni žáci od pátého do devátého ročníku. Projekt umožnil pořádání exkurzí a seminářů pro žáky, takže všechny ročníky výše uvedené se zúčastnily návštěvy a prohlídky technických pracovišť na SPS Bruntál, šesté až deváté třídy vyjely na dvoudenní exkurze do liberecké IQlandie a IQparku, osmé ročníky také navštívily hvězdárnu v Ostravě a Science park v Brně. XI. Školní parlament V tomto školním roce měl premiéru školní parlament. Organizaci školního parlamentu si vzaly na starost Mgr. Fidlerová a Mgr. Mikulková. Ve školním parlamentu pracovali vždy dva zástupci za každou třídu od pátého do devátého ročníku. Parlament se scházel pravidelně každé pondělí ráno ve své místnosti. Protože první vyučovací hodiny v pondělí se podařilo vesměs zorganizovat v rozvrhu tak, že ve třídách byli třídní vyučující, ihned po skončení ranní schůzky parlamentu mohli parlamentáři přenášet získané informace do tříd. Členové parlamentu se podíleli nebo byli přímo organizátory několika skvělých akcí tohoto roku např. turnaj ve floorbale mezi učiteli a žáky, barevný týden, den dětí pro první stupeň. Přínos parlamentu vidím v oblasti výchovy k občanství, kdy se děti na škole učí demokratickým principům, společenské komunikaci a konečně i způsobu, jak vyhodnocovat a řešit problémy, ať už ve škole nebo ve třídách. XII. Opravy, údržba, investiční akce V průběhu školního roku byla prováděna pravidelná údržba budovy malování, drobné opravy elektro, vodoinstalace, zámečnické práce. Byla také provedena pravidelná údržba zeleně v areálu školy včetně prořízky stromů na malé zahradě. Bylo vyměněno linoleum v prostorách ateliéru, výměna osvětlení a učebně chemie, také došlo k výměně vnitřních dveří u šaten a velké tělocvičny. V průběhu prázdnin došlo k nátěrům šaten a stropu velké tělocvičny. Škola ze svých zdrojů provedla výměnu oken ve školnickém bytě. Také se významně podílela na výměně střešních oken v jedné ze dvou oddělení pracoviště MŠ U rybníka. Investiční fond byl čerpán na nákup nové myčky a příslušenství. Havarijní stav se vyskytl ve dvou případech, a to padající stěna ve cvičné kuchyni a prasklé rozvody TUV v prostorech druhého stupně. Obě závady jsme odstranili za použití vlastních investičních zdrojů. Investice ze strany zřizovatele umožnila nákup nového robotu pro školní jídelnu a výměnu oken v prvním patře atria a dále ve vchodové části šaten. Vybavení školy - byl nakoupen nový nábytek pro čtyři oddělení školní družiny včetně lavic a židlí pro děti (dvě oddělení), nový nábytek pro ateliér. 16

17 XIII. Různé - Od září 2011 je žákům k dispozici školní bufet v prostorách bývalého školnického skladu. Bufet je využíván nejen žáky, ale i vyučujícími. Provozní doba je stanovena na dobu od 7.30 do Výchovná komise jako poradní orgán ředitele školy se sešla během školního roku třikrát. Složení výchovné komise tvoří výchovné poradkyně prvního a druhého stupně, ředitel, zástupci a koordinátorka MPP. Do komise mohou docházet vyučující, kteří potřebují probrat přestupky žáků v oblasti chování a komunikace. V pravomoci komise je doporučení ředitel školy k řešení výchovných problémů, komise také může pozvat rodiče problémových žáků k jednání. - I v tomto školním roce byly zajištěny dodávky ovoce zdarma pro žáky prvního stupně v rámci projektu Ovoce do škol, jehož se škola účastní. Dodávky probíhaly jedenkrát měsíčně ke spokojenosti žáků i vyučujících. - Prostory školy využívají kromě naší organizace také následující instituce: - AMOS, soukromá základní škola. Se školou jsou každoročně uzavírány smlouvy na placený pronájem prostor pro výuku (1. podlaží sektoru prvního stupně), stravování a pronájem tělocvičen. Přínos platby za pronájmy, zvýšení počtu strávníků, příspěvek na provoz školní jídelny - Mateřská škola U Rybníka, detašované pracoviště 2 oddělení předškolních dětí. Protože obě organizace mají stejného zřizovatele, není po MŠ U Rybníka požadován poplatek za pronájem nebytových prostor. Školní jídelna zajišťuje dětem z MŠ stravování třikrát denně. Přínos vyšší počet strávníků. - Dopravní hřiště pro školy města Bruntál. Pro potřeby dopravní výchovy škola uvolnila dvě menší místnosti na výuku teorie a uložení kol a dopravních značek. Jedno asfaltové hřiště je provizorně upraveno jako dopravní hřiště. Protože se jedná o zájem zřizovatele, není v tomto případě požadován po městě pronájem nebytových prostor. Přínos škola může prostředky pro dopravní výchovu využívat kdykoliv v průběhu školního roku. - Soukromá umělecká škola Krnov. Škole je poskytována za úplatu učebna výtvarné výchovy vždy jedno dopoledne v týdnu. Přínos širší nabídka volnočasových aktivit pro žáky, poplatek za pronájem. - Fitnesscentrum Kobra pronájem jedné místnosti a prostor tělocvičen. Jedná se o dlouhodobou oboustranně užitečnou spolupráci. Škola poskytuje pronájem místnosti za poplatek. Majitelka, která na škole současně učí, nabízí aktivity pro žákyně školy, s nimiž školu reprezentovala například na mistrovství světa ve fitness v Karlových Varech. Přínos příjmy z pronájmu, širší nabídka volnočasových aktivit, reprezentace školy na veřejnosti. - Škola také poskytuje k pronájmu obě tělocvičny různým sportovním institucím a soukromým osobám, a to za diferencovaný hodinový poplatek. - Helen Doron Ing. Jedličková využívá jednu místnost ve škole pro tuto metodu výuky angličtiny. Výroční zprávu zpracoval: Mgr.Bc. Jiří Pozdíšek, ředitel školy V Bruntále dne:

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 I. Základní charakteristika školy Název školy: Základní škola Bruntál, Cihelní 6 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 66145309 Zřizovatel školy: město Bruntál

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva byla schválena provozní poradou dne 8. 10. 2014 Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 14. 10.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy S t r á n k a 1 Základní škola Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz, www.zspetrin.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. č.j.

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. č.j. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 č.j. STTGM 291/2014 Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Identifikátor zařízení: 600 138 534 Zařazena do sítě škol: 21. 3.

Více

Školní 147, 790 65 Žulová

Školní 147, 790 65 Žulová VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽULOVÁ, OKRES JESENÍK PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní 147, 790 65 Žulová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy IČ

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600 069

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail skola@zskrenovice.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Více

Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Předkladatel Mgr. Helena Martincová ředitelka školy V Machově 8. 9. 2014 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

Základní škola Slavičín Vlára

Základní škola Slavičín Vlára Obsah I. Charakteristika školy... 1 II. Vzdělávací program školy... 7 III. Přehled o pracovnících školy... 10 IV. Další vzdělávání v rámci celoživotního učení... 15 V. Přehled o zařazení žáků... 17 VI.

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, IČO 708 71 540, identifikátor zařízení: 600 114 473 2. Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození

Více

Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10

Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10 Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10 V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 1 3 / 2 0 14 I. Základní údaje o škole: Název: Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem

Více