Základní škola Bruntál, Cihelní 6. Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Bruntál, Cihelní 6. Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 I. Základní charakteristika školy 1.1. Zřizovatel Zřizovatel: Město Bruntál Adresa: Nádražní 20, Bruntál Právní forma: obec 1.2. Základní škola Název školy: Základní škola Bruntál, Cihelní 6 Adresa: Cihelní 6, Bruntál Právní forma: příspěvková organizace IČO: Telefon: Fax: Ředitel školy: Mgr. Bc. Jiří Pozdíšek Škola sdružuje: 1. Základní škola kapacita: 470 žáků 2. Školní družina kapacita: 160 žáků 3. Školní jídelna kapacita: 530 jídel Počty žáků a tříd Školní rok 2004/2005 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 1.stupeň ,9 2.stupeň ,1 Celkem ,7 Vzdělávací programy Název zvoleného vzdělávacího programu Číslo jednací V ročníku Základní škola ŠVP 05/

2 1.4. Zařízení školního stravování Typ jídelny Počet strávníků Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Zaměstnanci Děti a žáci školy a Ostatní* důchodci 921 ŠJ - úplná ŠJ vývařovna 923 ŠJ výdejna Náhradní stravování Počet pracovníků školního stravování k Osoby Počet Fyzické osoby 8 Přepočtení na plně zaměstnané 7, Školní družina Počet dětí ŠD Počet oddělení ŠD Počet dětí v ŠD Počet vychovatelů ŠD celkem fyz. 6 / přepoč. 4,8 Škola je umístěna uprostřed sídlištní zástavby. Ze sídliště pochází většina žáků školy. V tomto školním roce dojíždělo do školy z okolních obcí 75 žáků, převážně z Moravskoslezského Kočova, Meziny, Valšova. Část budovy je pronajata Základní škole AMOS,o.p.s. (8,5 % plochy budovy, kapacita 50 dětí), a od také detašovanému pracovišti Mateřské školy U Rybníka (8% plochy budovy, kapacita 2 oddělení, max. 50 dětí) Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 120 stravovacích míst a školní družina s pěti odděleními a celkovým počtem 160 přihlášených žáků. Škola nemá žádné specializované zaměření. Na škole jsou žáci se specifickou poruchou učení v počtu 73 (stav k ) Všichni tito žáci jsou integrováni v běžných třídách, někteří mají zpracovány své individuální vzdělávací plány, podle nichž se učí. Na škole působí speciální pedagog, který zajišťuje péči o vybrané žáky. Základním úkolem školy zůstává poskytování základního vzdělání a osvojení si všech potřebných poznatků, dovedností a postojů, potřebných pro další vývoj dětí. Na prvním stupni pracují třídy prvního až třetího ročníku v tzv. blocích, v nichž vyučující uplatňují prvky projektového a otevřeného vyučování. Výukové projekty, ať už třídní, ročníkové nebo celoškolní, jsou používány jako metody výuky v činnosti školy. V prvních třídách se psaní a čtení vyučovalo globální metodou, což přineslo pozitivní výsledky v podobě vyššího zájmu dětí o čtení a psaní. 2

3 II Výsledky výchovy a vzdělávání K zápisu do prvních tříd se v únoru 2015 se dostavilo 72 dětí, do prvních tříd nastoupí 50 dětí, 22 zákonných zástupců požádalo o odklad povinné školní docházky, všichni z nich dodali potřebné doklady v zákonem požadovaném termínu a bylo jim vydáno rozhodnutí o dokladu povinné školní docházky. Školu opustil k celkem 31 žák, z toho 29 žáků z devátého ročníku a 2 žáci, kteří z pátého ročníku přecházejí na víceleté gymnázium Srovnání prvního a druhého pololetí školního roku: 1.pololetí 2.pololetí Počet žáků Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 2 2 Chování velmi dobré uspokojivé 0 0 neuspokojivé 0 0 Absence na žáka Omluvená 15347/35, /47,83 Neomluvená 0/0 13/0,3 Výchovná opatření Napomenutí 0 2 Důtka třídního učitele 0 4 Důtka ředitele školy 1 0 Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy 9 30 III. Profilace školy, mimoškolní činnost - Přehled volitelných předmětů Volitelné předměty nabízí škola od osmého ročníku takto: 8.ročník Regionální seminář Přírodovědný seminář Sportovní hry 9.ročník Anglický jazyk - konverzace Technické práce Sportovní hry 3

4 Regionální seminář je dlouhodobě zaměřen na historii i regionální zajímavosti Bruntálu a širokého okolí vrbenska, rýmařovska, krnovska. Výuka je prokládána pravidelnými exkurzemi, které umožňují propojení teoretických poznatků s praxí. Hojně je využívána výpočetní technika a internet, takže žáci mohou široce uplatnit své vlastní schopnosti a také poznatky z jiných předmětů informatika, dějepis, zeměpis, přírodopis. Přírodovědný seminář byl letošní novinkou, zaměřenou na propojení chemie, přírodopisu a zeměpisu a fyziky. I zde došlo k propojení s praxí žáci navštívili IQ park v Liberci, Science centrum v Brně, Vědecký park Dolní Vítkovice v Ostravě a Planetárium Ostrava. Kromě toho se Mgr. Barschové podařilo zajistit přednášky odborníků a exkurze z lokálních výroben Alfun, Osram, Linaset, nemocnice Ostrava Sportovní hry volitelný předmět, v němž se spojují žáci osmých a devátých tříd, zaměřený na kolektivní hry floorbal, futsal, basketbal, volejbal, kinball Anglický jazyk novinka v naší nabídce, setkala se s velkým zájmem žáků. V předmětu byla aktuálně využita nová interaktivní učebna cizích jazyků, takže se žáci mohli zaměřit na konverzaci a rozvíjení slovní zásoby, což někteří vyzkoušeli prakticky při prosincovém výjezdu do Londýna Technické práce dlouhodobě úspěšný volitelný předmět pro budoucí učně. Již několik let úspěšně spolupracujeme se SŠS Bruntál, Krnovská ul. Výuka předmětu probíhá jedenkrát za dva týdny přímo v dílnách a areálu učiliště pod vedením zkušených mistrů, náš učitel vykonává pouze pedagogický dohled. Žáci tak mají možnost vyzkoušet si prakticky postupy, které jim naše školní dílna kvůli svým malým rozměrům a vybavení neumožňuje, a pracovat s různými materiály jako je dřevo, kov, elektro a podobně. - Práce s počítačem, informační technologie Vybavenost výpočetní technikou a perifériemi je obsažena v přiložené zprávě metodika IKT. Stav technického vybavení na škole název počet Interaktivní tabule 8 Interaktivní dataprojektor 3 Projektor 2 Notebook 18 Počítače v učebnách 37 Počítače ostatní 20 V tomto školním roce byla pořízena interaktivní učebna cizích jazyků od firmy Z+M Ostrava v ceně 150 tis. Kč, která umožňuje aktivnější výuku cizích jazyků na druhém stupni školy. Součástí učebny je interaktivní tabule, dotykový počítač a 18 míst pro poslech a konverzaci. Učebna se využívá pro výuku anglického, německého i ruského jazyka. Výuka práce s počítačem a zpracování informací je zařazeno v ŠVP školy jako povinný předmět informatika od pátého do devátého ročníku v časové dotaci jedna hodina týdně. 4

5 Práce s informacemi je také společným tématem v naukových předmětech prvního i druhého stupně. Mimo samostatného předmětu byla výpočetní technika díky bohatému školnímu software, který je průběžně doplňován a aktualizován, využívána v jednotlivých předmětech výuky na prvním i druhém stupni. Programy umožňují uplatnění počítačů ve výuce českého i cizích jazyků, zeměpisu, přírodopisu, vlastivědy, prvouky, výtvarné výchovy a mnoha dalších. V období prázdnin došlo ke zrušení počítačové učebny č. 1, která byla již zastaralá a stacionární počítače neodpovídaly aktuálním potřebám žáků. V následujícím školním roce bude zřízena mobilní učebna, sestávající z notebooků, popřípadě tabletů, které začínají pronikat do výuky jako doplňková výuková technika. - Cizí jazyky Anglický jazyk se vyučuje od první do deváté třídy jako povinný předmět s časovou dotací jedné hodiny v prvním a druhém ročníku a tři hodiny od třetího do devátého ročníku. Na prvním stupni převládá výuka ve třídách, na druhém stupni a v ročnících s vysokým počtem žáků ve třídách pak jsou třídy děleny na menší skupiny v počtu žáků. V osmém a devátém ročníku jsou žáci rozděleni do skupin podle svých schopností a jazykových předpokladů na tři skupiny, a to studijní, obecnou a základní skupinu. Mezi skupinami může docházet k přechodu žáků podle jejich úrovně angličtiny. V devátém ročníku mají žáci využít nabídky volitelného předmětu konverzace v anglickém jazyce s časovou dotací 2 hodiny týdně. V osmém a devátém ročníku si žáci povinně vybírají druhý cizí jazyk. Škola nabízí německý a ruský jazyk. Dvě třetiny žáků zpravidla absolvují dvouletou výuku němčiny, jedna třetina ruštiny. Zájmové kroužky a nepovinné předměty Název Florbal Floorbal 1.st. Odpolední hry 1.st. Výtvarný kroužek Turistický kroužek Výtvarný kroužek Aerobik Fitness Sportovní hry Kroužek výpočetní techniky Školní časopis Výtvarný obor Dramatický kroužek vyučující Fidlerová Severa Janíková Češková Kocúrková Zavadilová Mistrová Mistrová Hájková Podešvová Bohačíková, Repková soukromá ZUŠ Krnov soukromá ZUŠ Krnov 5

6 Škola také navázala spolupráci s Ing. Jedličkovou, která v Bruntále vyučuje angličtinu metodou Helen Doron. V tomto roce se jednalo o nepravidelnou spolupráci s příslibem nabídky kroužků angličtiny Helen Doron pro první stupeň ve školním roce 2015/ Akce školy Měsíc Název akce třída/ročník Vyučující Září Exkurze do Prahy 9.roč. Dra, Rep Adaptační pobyt 6.roč. Car, Mis, Rin Branný den celoškolní projekt všichni Po stopách Apolla 5., 7.roč. Rin, Mis, Boh, Slá Svět zvířátek pro 1.třídy 1.,5.roč. TU Pěvecká soutěž 2.-5.třídy Maz Volby do školního parlamentu 5. 9.roč. Fid, Mik Indonésie přednáška 2.st. Car Turnaj ve vybíjené bruntálských škol Přednáška Trestní odpovědnost mladistvých Fid Mis Říjen Školní parlament dvoudenní pobyt Fid, Mik Přírodovědný klokan soutěž 8.,9.roč. Slá Spolupráce s MŠ Pionýrská 5., 7.roč. Rin. Mis Floorbalová liga žáků 1.stupně Fyzika kolem nás spolupráce s SPŠ Bruntál Se Bar Halloween 5. 7.roč. Mis, Slá, Rin Regionální seminář rýmařovsko 8.roč. Ste, Bar Návštěva žáků z partnerské školy v Opole 5.roč. Zdraví není samozřejmost celoškolní projekt Maz, Koc všichni Cimbálová muzika Réva společný koncert všichni 6

7 Ekologická akce SVČ pro 1.třídy TU Volejbalový turnaj 6., 7.roč. Fid Přednáška Policie ČR 9.roč. Malování před knihovnou ŠD Spaní ve škole 1.st. TU Listopad Exkurze Landek 5.roč. Maz, Bar Jablkový den ročníkový projekt 2.roč. Jan, Koz, Zav Divadelní představení Trapas nepřežiju 2.stupeň Dlouhé stráně exkurze 8.roč. Ste, Bar Cihla cup floorbalový turnaj 2.st. Fid ARTIFEX výstava 9.roč. Car Výchovný koncert celá škola Maz Turnaj ve futsalu 6.,7.roč. Fid, Se Prosinec Šikana není jen slovo 7.roč. Boh, Car Regenerace mladé generace 6.roč. Dra, Slá OVOV miniolympiáda 1.st. Fid Bruntálský slavík účast na soutěži Maz Preventivní program sexuální chování 8.,9.roč. Mis, Boh Mikuláš na prvním stupni 1.-3.roč. TU Floorbal dívek okresní kolo 2.st. Se Řemeslo má zlaté dno okresní soutěž 9.roč. Ste Školní soutěž v karaoke 2.st. Maz Londýn týdenní pobyt žáků 2.st. Fid Přednáška domácí násilí 9.roč. Boh 7

8 Prevence patologických jevů přednáška 9.roč. Boh Naše město Bruntál ročníkový projekt 3.roč. Pod, Bok, Háj Ohrožení hadi ročníkový projekt 7.roč. Slá Spolupráce s MŠ Pionýrská 5.roč. Rin Spolupráce s MŠ U Rybníka 3.roč. Pod, Háj Společné vánoční setkání žáků celá škola Dra, Koz Sbírka pro dětský domov Lichnov akce školního parlamentu Technika hrou společný projekt s SPŠ Bruntál Car, Slá, Bar Leden Den otevřených dveří všichni Sluňákov výukové programy Roč. Mik, TU Pobytový lyžařský kurz pro 2.stupeň Lyžařský kurz pro 1.stupeň Fid, Se Bok, Háj Exkurze Svět techniky Ostrava 8.roč. Bar, Ste Olympiáda v českém jazyce okresní kolo Valentýn akce školního parlamentu Cihláček nové číslo Car, Rep Mik, Fid Boh, Rep Únor Zápis do prvních tříd vyuč. 1.stupně Valentýn akce školního parlamentu Mik, Fid Reg. seminář Slezská Harta 8.roč. Ste, Rep Okresní kolo v basketbalu žákyň 2.st. Fid Floorbalová liga žáků 1.stupně 1.st. Se Anglické divadlo 5.6.roč. Sto Sněhulákov stavění na zahradě ŠD Březen Oblastní kolo ve floorbalu 2.st. Fid Přednáška o USA 2.st. Sto 8

9 Ovoce do škol celoškolní projekt s MK Fruit Šumperk Okresní kolo v recitaci -účast TU Boh Krajské kolo žákyň v basketbale 2.st. Fid Matematický klokan 3.-9.roč. Rin Šikulové účast na soutěži 5.roč. Koc Spolupráce s MŠ U Rybníka 3.roč. Pod, Háj Přebor škol v lyžování Andělská Hora Maškarní rej Fid ŠD Duben Den Země projektový den Slunce všichni Masáže v první třídě 1.roč. Češ Přednáška zdravý životní styl 6.roč. Slá Přednáška o nemocniční laboratoři 9.roč. Bar Jak mě dítě vidí beseda pro rodiče Dra Divadelní představení 8., 9.roč. TU Reg.seminář krnovsko 8.roč. Ste, bar VIDA science centrum Brno exkurze 2.st Slá, Bar Výr třídní projekt 3.B Pod Keňa přednáška 2.roč. Car ČEZ street hokej Ostrava 2.st. Se Spolupráce s MŠ Pionýrská 5.roč. Rin, Mis Bruntálský Bača účast na soutěži Mis Aprílový týden akce školního parlamentu Basketbal a floorbal žáci proti učitelům, akce školního parlamentu Seiferos prezentace dravců na zahradě všichni TU Den Země v parku ŠD 9

10 Velikonoční tvoření Bruntálská kraslice účast ŠD ŠD Květen Den Evropy celoškolní projekt všichni Bruntálský kros účast Ekologická soutěž účast Fid Slá Sportujeme s FC Olympia 1.roč. TU Mc Donald s cup 1.st. Háj Pythagoriáda školní a okresní kolo 2.st. Rin Kloboukový majáles účast Mladý cyklista dopravní soutěž, školní a okresní kolo Dra, Koz Maz Exkurze záchranná stanice Bartošovice 7.,8.roč. Slá Sportovní týden všichni Exkurze Zbrašovské jeskyně 8.roč. Bar, Ste IQ Landia Liberec 2.st. TU Mezinárodní soutěž ve fitness Hasík akce HZS ČR Mis TU Červen Školní jarmark všichni Den dětí akce školního parlamentu Spolupráce s MŠ U Rybníka 3.roč. Pod, Háj Setkání učitelek s budoucími prvňáčky Pod, Háj Planetárium Ostrava exkurze 8.roč. Bar, Ste Cambridge zkoušky nanečisto 4.,5.roč. Moh, Sto Vědeckotechnický park Brno 8.roč. Bar Sluňákov výukový program 5.roč. Slá, Dra Návštěva našich žáků v Opole partnerská škola Maz, Koc 10

11 Exkurze do tiskárny 5.A Koc Reg.sem. vrbensko, Karlova Studánka 8.roč. Ste Spolupráce s MŠ Pionýrská 5.roč. Rin Turnaj ve vybíjené na náměstí účast Vystoupení na Dnech města Hrátky s historií Se Mis Coj Zábavný čtyřboj 5.,6.roč. Mis Exkurze Hrabyně, Darkovičky 9.roč. Ste Olympijský běh v parku vybrané třídy Cihláček nové číslo Zábavné odpoledne Fid Boh, Rep ŠD Spaní ve škole 3.4.roč. Bok, Maz Podrobnosti jednotlivých akcí lze nalézt na webových stránkách školy IV. Projektové aktivity Projektová výuka patří k často využívaným metodám práce vyučujících. Výukové projekty lze rozdělit do několika skupin: - třídní projekty - projekty patrové nebo skupinové - celoškolní projekty Všechny výše uvedené druhy projektů škola využívá. Na význam a správné využití projektů byl též zaměřen jeden ze seminářů DVPP pro všechny pedagogické pracovníky školy. Přehled všech projektů je vypsán v ročním přehledu akcí pro žáky viz výše. Celoškolní projekty, zařazené do školního vzdělávacího programu školy, patří ke každoročním aktivitám školy. Patří sem Den Země, Den Evropy a Branný den. Třídy prvního stupně také v souladu s ŠVP každoročně pořádají Den zdraví, který je motivačně propojen s projektem Ovoce do škol, jehož se škola účastní již druhým rokem. V. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání bylo rozděleno na začátku školního roku do šesti oblastí, na které jsme se zaměřili. Byly to následující: - zkvalitnění a modernizace vyučování - jazyková komunikace, znalost cizího jazyka - oborové činnosti specializační vzdělávání pro pedagogy - technická komunikace zaměření na IKT - sborovna celoškolní vzdělávací akce pedagogického kolektivu - rovnost příležitostí ve vzdělání 11

12 Velký prostor v oblasti dalšího vzdělávání byl dán dvěma oblastem, a to cizím jazykům a Hejného metodě. Hejného výuka matematiky je novou formou výuky matematiky, prozatím na prvním stupni, která umožňuje rozvoj logického myšlení žáků, současně podle vyučujících napomáhá rozvoji lepších vztahů a zlepšování komunikace mezi žáky. Několik učitelek požádalo o možnost absolvovat školení této metody a následně podle ní učit. Ve školním roce 2014/2015 tedy pět učitelek prvního stupně absolvovalo Hejného letní školu, několik seminářů, a prvky Hejného metody začaly zavádět do výuky. Ostatní vyučující prvního stupně a vyučující matematiky druhého stupně absolvovaly alespoň informativní semináře o Hejného metodě. Škola jako zaměstnavatel dlouhodobě podporuje rozvoj jazykových znalostí svých zaměstnanců. Již třetím rokem jsme zaměstnancům nabídli konverzační kurz anglického jazyka pro pokročilé, který navštěvuje šest pedagogů. Nově jsme nabídku rozšířili o angličtinu pro začátečníky a mírně pokročilé, kteréhož kurzu se účastnilo osm vyučujících. Další podrobnosti a seznam aktivit viz příloha k DVPP VI. Údaje o výsledcích vzdělání zjištěných kontrolními orgány Ve školním roce 2014/2015 neproběhla na škole žádná kontrolní akce ČŠI Hospodaření organizace bylo kontrolováno oddělením vnitřního auditu Městského úřadu Bruntál. Při kontrole nebylo zjištěno žádné pochybení. Kontrolní závěr bez závad. VII. Údaje o pracovnících školy (údaje uvedeny k ) Počet pracovníků: osob/přepočtených pracovníků 2013/ /2015 Vyučující 26/26 27/27 vychovatelky 5/4 6/4,8 Asistenky 0/0 0/0 Pedagogů celkem 31/30 33/31,8 Pracovnice školní jídelny 7/6,8 8/7,25 Provozní zaměstnanci 8/7,35 8/7,5 Zaměstnanci celkem 46/44,15 49/46,55 Nových pedagogů 1 2 Z toho absolventi VŠ 1 1 Pedagogové bez kvalifikace 3 3 Studující VŠ

13 Jmenovitý přehled pracovníků školy k Vyučující: Příjmení, jméno Zařazení úvazek Mgr.Bc. Pozdíšek Jiří ředitel školy 1,0 Mgr. Mohrová Miroslava zástupkyně ředitele 1,0 Mgr. Barschová Markéta učitelka 2. stupně 1,0 Mgr. Bokůvková Renata učitelka 1. stupně 1,0 Mgr. Bohačíková Alena učitelka 2. stupně 1,0 Mgr. Carbajo Anna učitelka 2. stupně 1,0 Mgr. Češková Ivana učitelka 1. stupně 1,0 Mgr. Drabová Blanka učitelka 2. stupně 1,0 Mgr. Hájková Jitka učitelka 1. stupně 1,0 Mgr. Cojocarová Lada učitelka 2. stupně 1,0 Mgr. Janíková Taťána učitelka 1. stupně 1,0 Mgr. Mistrová Eva učitelka 2. stupně 1,0 Bc. Mgr. Fidlerová Iva učitelka 2. stupně 1,0 Mgr. Mazal Jiří učitel 1. stupně 1,0 Mgr. Mikulková Bohumila učitelka 1. stupně 1,0 Mgr. Kocúrková Věra učitelka 1. stupně 1,0 Paternová Radka učitelka 2. stupně 1,0 Mgr. Kozúbková Daniela učitelka 1. stupně 1,0 Mgr. Podešvová Ladislava učitelka 1. stupně 1,0 Mgr. Repková Zdenka učitelka 2. stupně 1,0 Mgr. Ringlová Lenka učitelka 2. stupně 1,0 Mgr. Steiner Vlastimil učitel 2. stupně 1,0 Mgr. Severa Václav učitel 2. stupně 1,0 Mgr. Slámová Veronika učitelka 2. stupně 1,0 Bc. Stokesová Lucie učitelka 2. stupně 1,0 Mgr. Šebestová Kateřina učitelka 1. stupně 1,0 Mgr. Zavadilová Petra učitelka 1. stupně 1,0 Vychovatelky školní družiny: Příjmení, jméno Zařazení úvazek Lefká Simona vychovatelka 0,8 Macková Dagmar vychovatelka 0,8 Kovaříková Jana vychovatelka 0,8 Baránková Milena vychovatelka 0,8 Tallová Olga vychovatelka 0,8 Bc. Banašová Lenka vychovatelka 0,8 13

14 Ostatní pedagogičtí pracovníci: Příjmení, jméno Zařazení úvazek Bokůvková Renata speciální pedagog DPP Provozní zaměstnanci: Příjmení, jméno Zařazení úvazek Čupák Miroslav školník 1,0 Foltýnková Andrea uklízečka 0,9 Čupáková Kristýna uklízečka 0,9 Pohančeníková Eva uklízečka 0,9 Pozdíšková Andrea sekretářka 1,0 Václavíková Pavla uklízečka 0,9 Vršanská Pavlína účetní 1,0 Sokolová Alžběta uklízečka 0,9 Pracovnice školní jídelny: Příjmení, jméno Zařazení úvazek Kochanová Šárka vedoucí školní jídelny 1,0 Čupáková Miroslava kuchařka 1,0 Nitková Kamila kuchařka 1,0 Pozdíšková Barbora kuchařka 1,0 Hlobilová Helena kuchařka 1,0 Prokešová Petra kuchařka 1,0 Hanáková Lenka kuchařka 1,0 Bartíková Anna kuchařka MŠ Kočov 0,25 Rozdělení funkcí: Příjmení, jméno funkce Mgr. L. Podešvová Koordinátorka ŠVP Mgr. B. Mikulková Koordinátorka pro enviromentální výchovu a ekologii Mgr. A. Carbajo Výchovná poradkyně pro 2.stupeň Mgr. R. Bokůvková Výchovná poradkyně pro 1.stupeň R. Paternová Metodička IKT Mgr. Eva Mistrová, od Mgr. A. Bohačíková Metodik školní protidrogové prevence 14

15 VIII. Spolupráce s rodiči Pro rodiče byly uskutečněny čtyři odpolední konzultace a třídní schůzky dle ročního programu školy. Účast zákonných zástupců byla následující: Listopad 77,4% Leden 70% Duben 74,8% Červen 69,5% Díky elektronické žákovské knížce mohli rodiče dopředu plánovat návštěvu jednotlivých vyučujících. Přes permanentní aktualizaci klasifikace rodiče hojně využívali návštěvu vyučujících jak v době třídních schůzek a konzultačních odpolední, tak i mimo ně. Někteří vyučující spolupracovali s rodiči při organizování výletů, rodiče se také účastnili společných akcí - spaní ve škole, lampiónového průvodu, opékání a výletů. V době vánoc byly pro rodiče připraveny třídní besídky. V červnu 2015 byl vyučujícími a žáky organizován školní jarmark. Ohlasy na jeho průběh ze strany dětí i rodičů byly pozitivní. Řada rodičů se do jarmarku zapojila, jak na školní zahradě, tak přípravou dobrot, které pak děti prodávaly. Zisk byl příspěvkem jednotlivých třídních fondů. IX. Rada školy Rada školy pracovala v následujícím složení: Zástupkyně školy: Zástupci zřizovatele Zástupci rodičů Mgr P. Zavadilová J. Kovaříková Ing.J. Balog H. Šutovská předsedkyně školské rady p. Kozúbek Pí Petříková Rada školy se v průběhu školního roku sešla dvakrát. Informace o činnosti školské rady lze nalézt na webových stránkách školy (www.zscihelni.cz) v sekci Školská rada. X. Projekty OPVK Tablety do škol v tomto školním roce se naše škola zapojila do výzvy MŠMT Tablety do škol. Cílem výzvy je umožnit pedagogům rozvoj technologických postupů, využitelných ve výuce, a podpora interaktivního vyučování. Finanční prostředky, které každá žádající škola obdrží, jsou určeny na nákup tabletů pro učitele (nevíce 20 ks na školu), software, výukové aplikace a vzdělávání pedagogů. Na naší škole se projektu účastnilo 26 pedagogických pracovníků z 27, škola obdržela částku ,- Kč, z níž ,- bylo vyčleněno na nákup 20 ks tabletů, zbylá část finančních prostředků byla určena na vzdělávání, propagaci a administraci projektu, nákup aplikací a nákup spotřebního materiálu. 15

16 V červenci a srpnu 2015 MŠMT vypsalo dvě další benefitové výzvy pro základní školy, a to výzvu č. 56, určenou na podporu čtenářské gramotnosti a výjezdy žáků a pedagogů do zahraničí, dále výzvu č. 57, zaměřenou na interaktivní výuku cizích jazyků a podporu technického vzdělávání na základní škole. Obou výzev se účastníme, finanční prostředky jsme obdrželi a čerpání bude realizováno v průběhu následujícího školního roku. Jako partneři jsme se v tomto roce velmi aktivně účastnili projektu SPŠ Bruntál Technika hrou. Projektu se účastnili všichni žáci od pátého do devátého ročníku. Projekt umožnil pořádání exkurzí a seminářů pro žáky, takže všechny ročníky výše uvedené se zúčastnily návštěvy a prohlídky technických pracovišť na SPS Bruntál, šesté až deváté třídy vyjely na dvoudenní exkurze do liberecké IQlandie a IQparku, osmé ročníky také navštívily hvězdárnu v Ostravě a Science park v Brně. XI. Školní parlament V tomto školním roce měl premiéru školní parlament. Organizaci školního parlamentu si vzaly na starost Mgr. Fidlerová a Mgr. Mikulková. Ve školním parlamentu pracovali vždy dva zástupci za každou třídu od pátého do devátého ročníku. Parlament se scházel pravidelně každé pondělí ráno ve své místnosti. Protože první vyučovací hodiny v pondělí se podařilo vesměs zorganizovat v rozvrhu tak, že ve třídách byli třídní vyučující, ihned po skončení ranní schůzky parlamentu mohli parlamentáři přenášet získané informace do tříd. Členové parlamentu se podíleli nebo byli přímo organizátory několika skvělých akcí tohoto roku např. turnaj ve floorbale mezi učiteli a žáky, barevný týden, den dětí pro první stupeň. Přínos parlamentu vidím v oblasti výchovy k občanství, kdy se děti na škole učí demokratickým principům, společenské komunikaci a konečně i způsobu, jak vyhodnocovat a řešit problémy, ať už ve škole nebo ve třídách. XII. Opravy, údržba, investiční akce V průběhu školního roku byla prováděna pravidelná údržba budovy malování, drobné opravy elektro, vodoinstalace, zámečnické práce. Byla také provedena pravidelná údržba zeleně v areálu školy včetně prořízky stromů na malé zahradě. Bylo vyměněno linoleum v prostorách ateliéru, výměna osvětlení a učebně chemie, také došlo k výměně vnitřních dveří u šaten a velké tělocvičny. V průběhu prázdnin došlo k nátěrům šaten a stropu velké tělocvičny. Škola ze svých zdrojů provedla výměnu oken ve školnickém bytě. Také se významně podílela na výměně střešních oken v jedné ze dvou oddělení pracoviště MŠ U rybníka. Investiční fond byl čerpán na nákup nové myčky a příslušenství. Havarijní stav se vyskytl ve dvou případech, a to padající stěna ve cvičné kuchyni a prasklé rozvody TUV v prostorech druhého stupně. Obě závady jsme odstranili za použití vlastních investičních zdrojů. Investice ze strany zřizovatele umožnila nákup nového robotu pro školní jídelnu a výměnu oken v prvním patře atria a dále ve vchodové části šaten. Vybavení školy - byl nakoupen nový nábytek pro čtyři oddělení školní družiny včetně lavic a židlí pro děti (dvě oddělení), nový nábytek pro ateliér. 16

17 XIII. Různé - Od září 2011 je žákům k dispozici školní bufet v prostorách bývalého školnického skladu. Bufet je využíván nejen žáky, ale i vyučujícími. Provozní doba je stanovena na dobu od 7.30 do Výchovná komise jako poradní orgán ředitele školy se sešla během školního roku třikrát. Složení výchovné komise tvoří výchovné poradkyně prvního a druhého stupně, ředitel, zástupci a koordinátorka MPP. Do komise mohou docházet vyučující, kteří potřebují probrat přestupky žáků v oblasti chování a komunikace. V pravomoci komise je doporučení ředitel školy k řešení výchovných problémů, komise také může pozvat rodiče problémových žáků k jednání. - I v tomto školním roce byly zajištěny dodávky ovoce zdarma pro žáky prvního stupně v rámci projektu Ovoce do škol, jehož se škola účastní. Dodávky probíhaly jedenkrát měsíčně ke spokojenosti žáků i vyučujících. - Prostory školy využívají kromě naší organizace také následující instituce: - AMOS, soukromá základní škola. Se školou jsou každoročně uzavírány smlouvy na placený pronájem prostor pro výuku (1. podlaží sektoru prvního stupně), stravování a pronájem tělocvičen. Přínos platby za pronájmy, zvýšení počtu strávníků, příspěvek na provoz školní jídelny - Mateřská škola U Rybníka, detašované pracoviště 2 oddělení předškolních dětí. Protože obě organizace mají stejného zřizovatele, není po MŠ U Rybníka požadován poplatek za pronájem nebytových prostor. Školní jídelna zajišťuje dětem z MŠ stravování třikrát denně. Přínos vyšší počet strávníků. - Dopravní hřiště pro školy města Bruntál. Pro potřeby dopravní výchovy škola uvolnila dvě menší místnosti na výuku teorie a uložení kol a dopravních značek. Jedno asfaltové hřiště je provizorně upraveno jako dopravní hřiště. Protože se jedná o zájem zřizovatele, není v tomto případě požadován po městě pronájem nebytových prostor. Přínos škola může prostředky pro dopravní výchovu využívat kdykoliv v průběhu školního roku. - Soukromá umělecká škola Krnov. Škole je poskytována za úplatu učebna výtvarné výchovy vždy jedno dopoledne v týdnu. Přínos širší nabídka volnočasových aktivit pro žáky, poplatek za pronájem. - Fitnesscentrum Kobra pronájem jedné místnosti a prostor tělocvičen. Jedná se o dlouhodobou oboustranně užitečnou spolupráci. Škola poskytuje pronájem místnosti za poplatek. Majitelka, která na škole současně učí, nabízí aktivity pro žákyně školy, s nimiž školu reprezentovala například na mistrovství světa ve fitness v Karlových Varech. Přínos příjmy z pronájmu, širší nabídka volnočasových aktivit, reprezentace školy na veřejnosti. - Škola také poskytuje k pronájmu obě tělocvičny různým sportovním institucím a soukromým osobám, a to za diferencovaný hodinový poplatek. - Helen Doron Ing. Jedličková využívá jednu místnost ve škole pro tuto metodu výuky angličtiny. Výroční zprávu zpracoval: Mgr.Bc. Jiří Pozdíšek, ředitel školy V Bruntále dne:

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

Základní škola Bruntál, Cihelní 6. Výroční zpráva. za školní rok 2015/2016

Základní škola Bruntál, Cihelní 6. Výroční zpráva. za školní rok 2015/2016 Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 I. Základní charakteristika školy 1.1. Zřizovatel Zřizovatel: Město Bruntál Adresa: Nádražní 20, 79201 Bruntál Právní forma: obec 1.2. Základní škola Název školy:

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 I. Základní charakteristika školy Název školy: Základní škola Bruntál, Cihelní 6 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 66145309 Zřizovatel školy: město Bruntál

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov 257 24 Chocerady 267 Identifikátor školy: 600 042 022 Termín

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva

Výroční zpráva Základní škola Kaplice Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2011-2012 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Škola byla postavena v letech 1930 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola Chromeč, okres Šumperk. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Základní škola Chromeč, okres Šumperk. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Základní škola Chromeč, okres Šumperk Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy 1. Základní škola Chromeč, okres Šumperk Chromeč 12, PSČ 78901 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2014/15 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Vypracovala: Dana Brašíková ředitelka školy Schváleno Školskou radou: 25. října 2013

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více