VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2009. www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz"

Transkript

1 Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: , tel ,tel/fax: IČO: ředitelka: VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK Vrbno pod Pradědem

2 Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: , tel ,tel/fax: IČO: ředitelka: Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2009 A) Základní údaje o organizaci (stručné informace o zaměření školy či školského zařízení, organizační struktuře, složení studijních, učebních či zájmových oborů, údaje o počtech žáků a zaměstnanců) B) Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření: 1. náklady, analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, 2. výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti, výčet poskytnutých dotací v členění podle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití, 3. doplňková činnost, její přínos a rozbor výsledku hospodaření z doplňkové činnosti. C) Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu: 1. okolnosti, které měly vliv na výši čerpání finančních prostředků, 2. hodnocení skutečnosti, jimiž byly způsobeny odchylky skutečného čerpání finančních prostředků od rozpočtovaných ukazatelů, 3. rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném kalendářním roce 4. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat D) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce E) Závodní stravování zaměstnanců organizace způsob zajištění stravování (vlastní/náhradním způsobem), vyčíslení nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP, náklady hrazené strávníkem), zajištění závodního stravování v době prázdnin F) Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění svěřeného majetku a o případných pojistných událostech, inventarizace majetku G) Stav pohledávek (včetně rozpisu, vyčíslení a komentáře k pohledávkám starším než jeden rok viz. tab. č. 6), jejich příčiny, návrh řešení a popis stavu závazků. H) Výsledky kontrol (dle čl. 14 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO), informace o dalších kontrolách, které proběhly v roce 200x. I) Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací ( 18 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů), údaj o projednání a schválení výroční zprávy školskou radou (případně informace, kdy bude zpráva školské radě předložena k projednání a schválení) J) Tabulková část (včetně účetních výkazů Úč OÚPO 3-02 Rozvaha, Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty, Úč OÚPO 5-02 Příloha, výkazu rozboru plnění HV). Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení Tabulka č. 1: Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2: Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 3: Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 4: Příspěvek na provoz Tabulka č. 5: Krytí účtů peněžních fondů Tabulka č. 6: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Tabulka č. 6a: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti - ošetřovné Tabulka č. 7: Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 8: Spotřeba energií Tabulka č. 9: Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2009 Tabulka č. 10: Počet výkonů v roce 2009 Tabulka č. 11: Ukazatele nákladovosti v roce

3 Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: , tel ,tel/fax: IČO: ředitelka: A) Základní údaje o organizaci Název zařízení: Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace. Adresa : nám. Sv. Michala 17/20, Vrbno pod Pradědem, Tel/fax : tel / fax. 554/ řed. st.zástupce ředitele: Zřizovací listina: ZL/257/2001, úplné znění zřizovací listiny ke dni bylo vydáno na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/627 ze dne 14. října IČO: Identifikátor právnické osoby: , IČ : Právní forma : příspěvková organizace Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, , Ostrava, IČ: ; - 3 -

4 Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: , tel ,tel/fax: IČO: ředitelka: Vymezení hlavního účelu činnosti organizace 1) Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňování základního vzdělávání, výchova žáků podle vzdělávacích programů a zajištění ústavní výchovy nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let. 2) Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu: - poskytuje základní vzdělání; - poskytuje zájmové vzdělávání; - zajišťuje nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo předběžném opatření plné přímé zaopatření a náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání; - zařízení může poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle do věku 26 let, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a zařízením; - zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů; - zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace. Statutární orgán organizace ( čl. VII. Zřizovací listiny) Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou kraje. Ředitel jedná jménem organizace navenek samostatně a je odpovědný radě kraje za činnost organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy kraje a jeho vnitřními organizačními předpisy. Vymezení doby, na kterou je organizace zřizována (čl. XIII. Zřizovací listiny): organizace se zřizuje ke dni 1. října 2001 na dobu neurčitou

5 Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: , tel ,tel/fax: IČO: ředitelka: Školská rada Rada Kraje na základě svého usnesení č. 18/895 ze dne 13. července 2005 a ve smyslu ustanovení 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydala ZŘIZOVACÍ LISTINU školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace. Školská rad má 6 členů a ve své činnosti se řídí 168 odst. 1 zákona číslo 561/2004 Sb. (školský zákon). Školská rada byla zřízena dnem 1. září Nové volby do ŠR proběhly dne a k bylo ustanoveno nové složení ŠR a jmenováni noví členové ŠR. Adresy pro dálkový přístup webové stránky: - webový rozdělovník centrální ; ředitele: st. zástupce ředitelky: Organizační struktura Ředitelství: ředitelka ( od zástupce statutárního orgánu) a jí přímo podřízení: vedoucí ekonomicko správního úseku, vedoucí sociálně právního úseku, zástupce ředitele pro Dětský domov, zástupce ředitele pro základní školu a vedoucí školní jídelny. Každý z těchto vedoucích pracovníků má svůj úsek a podřízené pracovníky

6 Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Vzdělávací programy Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcového vzdělávací programy B základy vzdělání B/001 Pomocná škola, studium denní :10 r. 0 měsíců C základní vzdělávání C/ 01 Základní škola, studium denní: 9 r. 0 měsíců Výuka probíhá podle vzdělávacích programů ŠVP: Škola dětem otevřená /1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročník/ Vzdělávací program pro zvláštní školy, č.j / Vzdělávací program pro pomocné školy, č.j.24035/ Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy č.j / Děti dětského domova, kde se jedná o výkon ústavní výchovy - zákon 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

7 Zařazení do sítě škol Rozhodnutím č.j /05-21 s účinností od se do školského rejstříku zapisuje : Označení druhu/typu školy: Základní škola Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy: B Základní škola B/001 Pomocná škola délka studia: 10 r. 0 měs., studium denní C Základní škola C/01 Základní škola délka studia: 9 r. 0 měs.studium denní nejvyšší povolený počet žáků ve škole : 90 S účinností od je platné rozhodnutí č.j /2007 o stanovení počtu žáků: a) 79-01/B/001 počet žáků 30; b) C/01 počet žáků 60. místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: nám. Sv. Michala 17/20, Vrbno pod Pradědem Dětský domov s účinností od pod č.j / se do školského rejstříku zapisuje: nejvyšší povolený počet lůžek ve školském zařízení: 48 místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: nám.sv. Michala 17/20, Vrbno pod Pradědem Identifikátor zařízení: IČ :

8 Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: , tel./fax ,fax.ředitel IČO: organizace: zsddsdsjeznam.cz, ředitelka: vpkocicka01seznam.cz, Údaje o počtech žáků a zaměstnanců V roce 2009 počty žáků, dětí, studentů ( průměr hodnoceného roku) V základní škole praktické a základní škole speciální: 39 žáků ( mentální postižení) Počet dětí navštěvujících školní družinu: 14 Počet dětí v dětském domově: 48 žáků se zdravotním postižením dětí s ústavní výchovou (sociální znevýhodnění) Počet stravovaných žáků ve školní jídelně (žáci školy a dětského domova) : 59 V roce 2009 bylo zaměstnanců (přepočtené osoby, průměrný stav) dle výkazu P1-04 Škola : 10,686 Školní družina : 0,532 Dětský domov : 34,465 Celkem za školské zařízení 45,683 Limit počtu zaměstnanců byl stanoven na 46,80 Stanovený limit snížen o 1,117 organizačními změnami během roku B) Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci,návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření: Závazné ukazatele roku 2009: Rozpočet provozních výdajů celkem: ,- Kč Z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele: ,- Kč Ze státního rozpočtu ,- Kč 1. náklady analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Náklady na provoz byly čerpány dle potřeb zařízení. Vzhledem ke zvyšování cen potravin, ale hlavně energií, a to vodného a stočného, jsme se dostali do záporného výsledku hospodaření. Záporný výsledek také zásadně ovlivnil odvod za porušení rozpočtové kázně v roce Celkové náklady Kč Z toho: Mzdové náklady Kč Odstupné - 8 -

9 Zákonné odvody Kč Odvod na FKSP Kč Ostatní náklady na provoz Kč V roce 2009 se vracelo z položky státní rozpočet ,- za nevyčerpané vzdělávání pedagogických pracovníků. Komentář ke způsobu vytápění: V našem zařízení máme vlastní plynovou kotelnu, která slouží k vytápění prostor obou budov- základní školy a dětského domova a k ohřevu teplé vody v obou budovách a ve školní jídelně. Vlivem cen za spotřebu plynu a také klimatickými podmínkami za rok 2009 nárůst spotřeby a ceny v porovnání s předcházejícím rokem navýšen. Ceny za vodné a elektrickou energii jsou v porovnání s přecházejícím rokem vyšší v důsledku doplatku za el. energii ve výši ,. Kč a platba za vodné a stočné cca o 50 00,- Kč vyšší než v roce výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti Výnosy celkem: Kč Z toho: Provozní dotace Kč Ošetřovné + stravné Kč Výnos z pojistné události Kč Služební byt Kč Nadace OKD Kč Nadace O.Havlové Kč Ostatní výnosy Kč Výnosy celkem Kč Ad2/ Rozbor výnosů z vlastní činnosti Stravné ,- Kč Ošetřovné ,- Kč Školní družina 2 000,- Kč - 9 -

10 Ostatní ,- Kč Celkem ,- Kč Úroky 832,- Kč Zúčtování fondů Rezervní ,- Kč FRIM ,- Kč Celkem ,- Kč Přídavky na děti ,- Kč Náhrady pojišťovny ,- Kč Služební byt ,- Kč Ostatní ,- Kč Projekty: Nadace OKD ,- Kč NF manž.klausových 1 000,- Kč Město Bruntál ,- Kč Město Vrbno 4 000,- Kč Nadace O.Havlové ,- Kč Celkem ,- Kč Výnosy celkem ,- Kč Jednotliví poskytovatelé darů finančních i věcných Věcné dary: KOOH-I-NOOR Deep Skate, s.r.o. Humanic CZ s.r.o. Jiří Mrňátek Moravská ústředna Brno TH trading, s.r.o. Advanced Plastic Pekařství Popek barvy na sklo sportovní oblečení obuv pro volný čas hračky hračky toaletní papír nestardantní boby vánoční cukroví Přijaté finanční prostředky Hold Czech Republic Albert ,- Kč Oborová centrála Vítkovice 3 000,- Kč Ing.Petrík 4 000,- Kč Jednotliví poskytovatelé dary do rezervního fondu viz příloha č

11 3. Doplňková činnost, její přínos a rozbor výsledku hospodaření z doplňkové činnosti. Doplňkovou činnost v roce 2009 nemáme. C) Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu: 1. okolnosti,které měly vliv na výši čerpání finančních prostředků 2. hodnocení skutečnosti, jimiž byly způsobeny odchylky skutečného čerpání finančních prostředků od rozpočtovaných ukazatelů Finanční prostředky roku 2009: Poskytnuté: Použité: ÚZ přímé náklady Kč Kč (vratka Kč ) Prostředky na platy Kč Kč OPPP Kč Kč ( rozdíl 166 Kč) Zákonné odvody Kč Kč FKSP 2 % Kč Kč Přímý ONIV Kč Kč ÚZ asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodnění Kč čerpáno ÚZ Zvýšení nenárokových složek,motivačních složek Kč čerpáno ÚZ Projekt soc. prevence Kč Kč čerpáno ÚZ 0 Provozní náklady Kč čerpáno Z toho na ICT Kč čerpáno ÚZ 205 účelově na odpisy Kč čerpáno Přímé náklady na vzdělávání celkem poskytnuto: Kč čerpáno: Kč 3.rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném kalendářním roce Počet výkonů v roce 2009 jednotkové výkony podle uvedeného srovnávacího grafu ukazují na mírný nárůst jednotky výkonu ve školní družině, v základní škole speciální, a stravovaných žáků a dětí DD ve školní jídelně. Náklady na provoz úměrně rostou s nárůstem jednotek výkonu

12 4.mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Mzdové náklady nejvyšší průměry jsou u učitelů, protože je tam zařazena ředitelka i zástupce ředitelky a učitelský sbor je věkově ve 12 platových stupních. U zaměstnanců THP (nepedagogů), kteří jsou v sumáři pod dětským domovem, jsou vyšší průměry, jelikož jsou tam vedoucí zaměstnanci (ved. ekonomicko-správního úseku, ved. sociálně-právního úseku, vedoucí ŠJ a účetní) s vysokými osobními příplatky a příplatky za vedení, vzhledem jejich odpovědnosti za chod celého našeho školského zařízení, ne jen za dětský domov (např. personalistika, mzdy, účetnictví, vydávání rozhodnutí, správní řízení apod.). U zaměstnanců dětského domova jsou v kategorii pedagogických zaměstnanců jak vychovatelé, tak asistenti pedagoga, kteří pracují převážně v noci. Tito zaměstnanci mají noční příplatky, příplatky za sobotu a neděli, příplatek za svátek a především odpovědnost za děti v noci při vyšších počtech dětí. Pod dětským domovem 3149 jsou zařazeni i zaměstnanci školní jídelny, kteří mají rovněž příplatky za sobotu a neděli a za svátky. Podle tabulky č. 11 UKAZATELE NÁKLADOVOSTI V ROCE 2009 a podle výkazu P1-04 za rok 2009 Byly splněny závazné ukazatele státního rozpočtu v roce Rozpočet prostředků na platy: Kč Vyčerpáno celkem: Kč Limit počtu zaměstnanců: 46,80 Přepočtený počet zaměstnanců: 45,683 V tom nepedagogičtí pracovníci: 15,711 prům. plat ,40 Kč* V tom pedagogičtí pracovníci: 29,972 prům. plat ,40 Kč

13 * v průměru jsou započítány prostředky na platy na asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním a prostředky na zvýšení nenárokových a motivačních složek platů Mzdové náklady, průměrný plat (v tis. Kč) , , , , ,00 0, Rok nepedagogové pedagogové D) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v roce 2009 Peněžní fondy Investiční fond Počáteční stav Kč Příděl z odpisů Kč Odvod z odpisů Kč Použití na opravy Kč Stav fondu k Kč /finančně kryto/ Fond byl použit na opravu a údržbu majetku zařízení. Rezervní fond Zdroje fondu - peněžní dary Použito ,- Kč ,- Kč Peněžní prostředky rezervního fondu byly použity v souladu s Darovací smlouvou Fond kulturních a sociálních potřeb Počáteční stav ,- Kč Zdroje fondu 2% MP ,- Kč Použití fondu ,- Kč Stav fondu k ,- Kč Ve Vrbně pod Pradědem dne Zpracovala: Blažena Zadoveiová, účetní

14 Závodní stravování zaměstnanců organizace - závodní stravování zaměstnanců je zajištěno ve vlastní školní jídelně s kuchyní - - závodní stravování zaměstnanců je zajištěno i v době prázdnin, neboť jsme zařízení s celoročním provozem cena oběda 54,91 Kč strávník 25,00 Kč FKSP 8,00 Kč náklady organizace 21,91 Kč počet uvařených obědů večeří ostatní / / režijní náklady: ,- Kč průměr: 4,13 Kč energie ,- Kč / 20% z cel. nákl. / opravy 7 710,- Kč / váhy / služby ,- Kč / program pc, mt, školení, brouš../ osobní náklady: ,- Kč průměr: Kč mzdy ,- Kč odvody ,- Kč FKSP ,- Kč Potraviny: 33,00 Kč Náklady organizace celkem: 4,13 Kč + 17,78 Kč = 21,91 Kč Vrbno pod Pradědem zpracovala : Eva Černá, vedoucí školní jídelny

15 F) Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění svěřeného majetku a o případných pojistných událostech, inventarizace majetku péče o spravovaný majetek zabezpečuje každý zaměstnanec formou správcovství ve třídách, kancelářích, v kabinetech, v rodinných skupinkách apod. Každý tento zaměstnanec musí dbát všech bezpečnostních nařízení a kontrolovat na svém svěřeném úseku zejména uzamykání a uzavírání oken při odchodu, vypínání PC, konvic a všech elektrospotřebičů, které mají k dispozici na RS nebo pracovištích. Vždy se kontroluje, zda nikde neprotéká nebo neteče voda. Kontrolou tohoto počínání je pověřený údržbář (pro celé školské zařízení), školnice (budova A), pověřené pracovnice (budovy B,C). investice v roce 2009 jsme nepořídili žádnou investici. údržbu a opravy majetku provádíme zejména prostřednictvím údržbáře a jedná se o drobné opravy movitého majetku (opravy zadních stěn nábytku, opravy zámků, pantů u skříní a skříněk a ulomených dřevěných kolíků u poliček a polic apod). U nemovitého majetku se jedná většinou o nátěry, zajištění zasklení oken, malování, opravy venkovních schodů a dlaždic ve dvoře, opravy kapajících vodovodů a protékajících WC a sprchových koutů apod. V roce 2009 jsme použili investiční fond, ze kterého jsme uhradili Kč ,- na opravy a údržbu majetku. V roce 2009 jsme byli nuceni vydat za opravy služebních vozidel VW TRANSPORTER a MAZDA BUS částku ve výši ,- Kč. majetek je zaevidován dle směrnice 9/09, což je v našich podmínkách u DDHM od částky 1000,-Kč do ,-Kč, u DDNM od částky 7.000,-Kč do ,-Kč a samostatné movité věci a soubory movitých věcí nad ,-Kč. Do podrozvahového účetnictví je zaevidován majetek od částky 500,-Kč do 999,-Kč. informace o pojištění svěřeného majetku - veškerý majetek je pojištěný s platností od u společnosti SATUM CZECH, s. r. o a to na základě pojistné smlouvy. Pojištění TREND u pojišťovny Kooperativa- zde máme pojištěny úrazy dětí a pojištění odpovědnosti za škodu. Havarijní pojištění vozidel (VW-TRANSPORTER a MAZDA BUS), včetně pojištění sedadel, přívěsný vozík a půdní fréza) jsou rovněž sjednány v této pojišťovně. Samozřejmostí jsou uzavřené smlouvy o povinném ručení u ČP a.s. a u Kooperativy a.s. pojistné události - v roce 2009 jsme měli jednu pojistnou událost zatečení ze střechy (částka ,- Kč) inventarizace majetku se v našem zařízení provádí dle směrnice č. 10/2009 a na základě pokynu ředitelky školského zařízení čj. 35/09-Ř a byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků a to fyzická i dokladová (viz. přiložená závěrečná zpráva včetně rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů k ) viz. Příloha č

16 Ve Vrbně pod Pradědem, Vypracovala: Marta Čudová, Blažena Zadoveiová G) Stav pohledávek Pohledávky do 30 dnů: Kč Splatné stravné: Kč ( dospělí) Kč ( žáci) Přídavky na děti: Kč Celkem splatné: Kč Komentář: Stravné je splatné. V jednom případě řešeno upomínkami. Přídavky na děti docházejí na účet s měsíčním zpožděním. Pohledávky do 1 roku: Kč ( ošetřovné S.B Kč) ( ošetřovné K.Z Kč) Celkem: Kč Komentář: Nedoplatky rodičů děti dětského domova. Tito migrují a jejich dostižitelnost je obtížná. Starší 3 let : Kč Komentář: Ošetřovné za sestry M. Matka splácí po 200 Kč Karta CCS: Kč Poplatky z účtu FKSP: 204 Kč Ve Vrbně pod Pradědem dne Zpracovala. Blažena Zadoveiová,účetní

17 H) Výsledky kontrol (dle čl. 14 odst. 6 Zásad vztahů orgánů Kraje k PO), informace o dalších kontrolách, které proběhly v roce 2009 Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy za rok 2009 Vnitřní kontrolní systém byl zaveden v naši organizaci s účinností od Jeví se jako užitečný článek kontroly finančních toků ovšem v minulém období nebyl důsledně dodržován. Byl aktualizován a přepracován k a od se bude upřesňovat kontrola KHS nebyly zjištěny hygienické nedostatky, bloková pokuta nebyla uložena a nebyla uložena nápravná opatření veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky provedená kontrolní skupinou Kú MsK. Ke zjištěným nedostatkům byla vypracována nápravná opatření k protokolu o kontrole provedené na základě pověření č. 441/03/2009 ředitelky krajského úřadu. ( viz. Příloha k výroční zprávě č 3) na základě pověření č. 27/2009 proběhla finanční kontrola ve veřejné správě vyúčtování finančního prostředku poskytnutého v roce 2008 z rozpočtu města Bruntálu. Na základě zjištění byla vypracována opatření k odstranění nedostatků. ( viz příloha č. 4) Vrbno pod Pradědem Ing. Vladimír Kočička zástupce statutárního orgánu

18 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. Tabulka stavů vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému Poř. čís. Název výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle 44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč) výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč) výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle zvláštních právních předpisů *1) (v tis. Kč) Vyhotovil: Zadoveiová Údaje za účetní jednotku 79 Schválil: Ing. Vladimír Kočička Dne: Dne: Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky *1) zvláštním právním předpisem se rozumí zákon č. 143/2001 Sb., o o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a jiné zvláštní právní předpisy

19 I) Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací ( 18 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů), údaj o projednání rozborů školskou radou. 18 Výroční zpráva Podle odst. 1 a) počet podaných žádostí o informace 0 b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0 d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona 0 e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: - všichni zaměstnanci byli průkazně seznámeni s INFORMAČNÍM SYSTÉMEM školského zařízení, který je jako příloha Organizačního řádu zveřejněn pod číslem 10 a upraven s platností od Údaj o projednání rozboru školskou radou: Dne ve 14 hodin zasedá Školská rada, které bude výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2009 předložena ke schválení. Zápis bude uložen v ředitelně školského zařízení. Výroční zpráva byla zpracována zástupcem statutárního orgánu Základní školy, Dětského domova, Školní družiny a Školní jídelny, nám. Sv. Michala 17, Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace, ve dnech Na podkladech a grafické příloze se podíleli Blažena Zadoveiová - účetní, Marta Čudová mzdová a personální účetní, Eva Černá - vedoucí školní jídelny, Bc. Eva Kubišová - sociální úsek a Mgr. Danuše Humlová - stat. zástupce ředitele. Ve Vrbně pod Pradědem dne Ing. Vladimír Kočička zástupce stat. orgánu

20 Rekapitulace hospodaření v roce 2009 ( závazné ukazatele rozpočtu a skutečnost) Závazné ukazatele rozpočtu: ( v tis. Kč) Skutečnost: Neinvestiční dotace: ,- Kč ,- Kč (vratka ,) Provoz od zřizovatele: ,- Kč ,- Kč Přísp. na provoz celkem: ,- Kč Hospodářský výsledek: ,- Kč ,- Kč Celkem: ,- Kč Limit počtu zaměstnanců: 46,80 45,683 Komentář k výsledku hospodaření: Za rok 2009 mělo naše zařízení záporný hospodářský výsledek. Náklady na provoz byly čerpány dle potřeb zařízení. Vzhledem ke zvyšování cen potravin, ale hlavně energií, a to vodného a stočného, jsme se dostali do záporného výsledku hospodaření. Záporný výsledek také velmi ovlivnil odvod za porušení rozpočtové kázně v roce Vratka neinvestiční dotace ve výši ,- Kč vznikla v důsledku chyby účetní, která na stav prostředků upozornila ke konci roku, kdy již nebylo možné je vyčerpat. Ve Vrbně pod Pradědem dne Ing. Vladimír Kočička zástupce statutárního orgánu

21 Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: , tel./fax ,fax.ředitel IČO: organizace: ředitelka: J) Tabulková část (včetně účetních výkazů Úč OÚPO 3-02 Rozvaha, Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty, Úč OÚPO 5-02 Příloha, výkazu rozboru plnění HV). (Tabulková část uložena v originálech v ředitelně školského zařízení)

22 Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: , tel./fax ,fax.ředitel IČO: organizace: ředitelka: Příloha č. 1 Komentář k finančním prostředkům, které nebyly poskytnuty z rozpočtu MSK (příloha je uložena v originále v ředitelně školského zařízení) Příloha č. 2 Závěrečná inventarizační zpráva Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů k (příloha je uložena v originále v ředitelně školského zařízení)

23 Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: , tel./fax ,fax.ředitel IČO: organizace: ředitelka: Příloha č. 3 Nápravná opatření z veřejnoprávní kontroly Kú Příloha č. 4 Nápravná opatření k finanční kontrole města Bruntálu. (příloha je uložena v originále v ředitelně školského zařízení)

24 - 24 -

25 Název souboru: Vyrocni_zprava_o_HOSPODARENI_2009 Adresář: C:\Users\Lubomír Pintera\Desktop\stanek pro web Šablona: C:\Users\Lubomír Pintera\AppData\Roaming\Microsoft\Šablony\Normal.dotm Název: 3 Předmět: Autor: Danuše Humlová Klíčová slova: Komentáře: Datum vytvoření: :32:00 Číslo revize: 3 Poslední uložení: :58:00 Uložil: reditel Celková doba úprav: 5 min. Poslední tisk: :47:00 Jako poslední úplný tisk Počet stránek: 24 Počet slov: (přibližně) Počet znaků: (přibližně)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2010. www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2010. www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619 e-mail organizace:

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2008

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2008 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2008 V Melči dne 26. 2. 2009 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka - 1 - Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem

Více

Rozbor hospodaření za rok 2014

Rozbor hospodaření za rok 2014 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná - Hranice SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace Jeremenkova 2, Ostrava Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Za PO: PhDr. Iva

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová ředitelka

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2011 Název školského zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2011 Název školského zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2011 Název školského zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvková organizace IČ: 47813563 1 A) Základní údaje o organizaci Název organizace:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Dětský domov, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a

Dětský domov, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a Dětský domov, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a Telefon: 596 734 201, 596 734 202 e-mail: ddhrab@proactive.cz www.ddhrabova.logout.cz Fax: 596734526 IČ: 61989339 Zpráva

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá: RNDr.

Více

ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014

ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné informace o zaměření školy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Únor 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Únor 2014 Únor 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2009 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ZÁKLADNÍ INFORMACE Název Střední škola přírodovědná a zemědělská,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více