Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 Obsah A.Charakteristika školy...2 B.Vzdělávací program školy...2 C.Personální obsazení školy... 5 D.Přehled počtů tříd a žáků...6 E.Výsledky vzdělávání...7 F.Vzdělávání pedagogických pracovníků:... 7 G.Výsledky inspekcí a kontrol ve škole...8 H.Další aktivity školy... 8 a.zájmové kroužky...8 b.soutěže...8 i.soutěže vyhlašované krajským úřadem, MŠMT ČR a AŠSK...8 ii.akce pořádané ve škole c.výlety, exkurze d.spolupráce, partnerství s organizacemi nebo školami I.Spolupráce s Městským úřadem v Kraslicích...11 J.Závěr

2 A. Charakteristika školy Základní škola je příspěvkovou organizací od Zřizovatelem školy je Město Kraslice. Škola je úplnou základní školou. Ve školním roce 2004/05 bylo v naší škole otevřeno 21 tříd základní školy, z toho jedna na odloučeném pracovišti v Jindřichovicích a 1 třída mateřské školy také v Jindřichovicích, do kterých bylo zapsáno 499 žáků na začátku školního roku a 481 žáků při jeho ukončení, to je 74% kapacity školy. Třídy byly rozděleny na mateřskou školu, 1. a 2. stupeň základní školy. Na 1. stupni bylo 12 tříd s 254 žáky v 1. až 5. postupném ročníku, přičemž třída I.C byla na odloučeném pracovišti v Jindřichovicích společná pro žáky 1. až 4. ročníku. V.B s 10 žáky byla zřízena jako třída specializovaná pro žáky s vývojovými poruchami učení a chování. Na 2. stupni bylo celkem 9 tříd s 236 žáky v 6. až 9. postupném ročníku. Škola je koncipována pro všeobecné vzdělání. Pokračovali jsme v práci se žáky s vývojovými poruchami učení a chování. S osmi integrovanými žáky pracovaly proškolené paní učitelky v rámci individuální nápravy specifických poruch. Škola je spádovou školou pro žáky dojíždějící z Bublavy, Stříbrné a z odlehlejších částí Kraslic a od roku 2004 také pro žáky z Jindřichovic a přilehlých osad. K byla ke škole připojena dvoutřídní ZŠ Jindřichovice, kde bylo 14 žáků v 1. až 4. ročníku a třída mateřské školy s 10 dětmi. Pro žáky v 1. až 5. ročníku pracovala školní družina se 3 odděleními, kterou navštěvovalo 75 žáků. Součástí školy je školní jídelna, jejíž služby využívalo v průměru 215 žáků. V měsíci srpnu 2004 byla ke škole připojena Základní škola v Jindřichovicích. V závěru školního roku byly učiněny kroky k ustanovení školské rady. B. Vzdělávací program školy V naší škole učíme na 1. stupni podle učebního plánu - Základní škola, č.j.16847/96-2, schváleném MŠMT ČR dne Cizí jazyk je podle tohoto plánu vyučován od 4. ročníku v dotaci 3 hodiny týdně. Vyučujeme jazyk německý a anglický. Učební plán Základní škola, č. j /96-2 Předmět Ročník Český jazyk Anglický jazyk 3 3 Německý jazyk 3 3 Matematika Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 1 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Sportovní hry 2 Sborový zpěv 1 Celková dotace

3 Na 2. stupni jsme navázali na výuku 1. stupně a v 6. až 9. ročníku jsme vyučovali podle učebního plánu Základní škola, č.j /96 2, schváleném MŠMT ČR dne tak, aby absolventi školy splňovali standard základního vzdělání schválený MŠMT ČR čj / Předmět Ročník součet Český jazyk Cizí Anglický Jazyk Německý Matematika Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Volba povolání Praktické činnosti Vedení domácnosti 1 1 Voli Technické kreslení 1 1 teln Informatika é Sem. z přír. předm před Anglický jazyk mět Sem ze zeměpisu y Ruský jazyk Tělesná výchova Nepov Sborový zpěv 1. Výtvarná výchova 2 2 předm Sportovní hry 2 2. Informatika 2 2 Celková dotace Žáci si od 7. ročníku vybírali volitelný předmět z nabídky, kterou může škola poskytnout. Byly to předměty: Informatika ročník Seminář z přírodovědných předmětů 7., 8. ročník Anglický jazyk ročník Ruský jazyk - 8., 9. ročník Seminář ze zeměpisu ročník Nabídka pro žáky je dále rozšířena o nepovinné předměty: Informatika, Sportovní hry, Zájmová výtvarná výchova a sborový zpěv. Výuka náboženství byla žákům a rodičům nabídnuta ve variantách římskokatolickém a evangelickém. Pro mizivý zájem však tuto výuku prováděli církevní učitelé individuálně.úspěšní jsme byli v podávání projektů Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ). Celkem byly v květnovém výběrovém řízení přijaty tři dvouleté projekty: 1. VYUŽITÍ PROGRAMU BALTÍK PŘI ZAVÁDĚNÍ VÝUKY INFORMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ v celkové hodnotě ,-Kč 2. PROMĚNY KRASLICKA v celkové hodnotě ,-Kč 3. PRACOVNÍ LISTY K VÝUCE ČTENÍ PRO DĚTI S PORUCHAMI ZRAKU v celkové hodnotě ,-Kč. 3

4 S úspěchem byly dokončeny tři přijaté projekty, které byly zapracovány do tématických plánů. Jednalo se o tyto projekty: 1. TVORBA ELEKTRONICKÉHO ATLASU ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ V REGIONU S VYUŽITÍM VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ NA 1. STUPNI ZŠ v hodnotě ,-Kč. 2. VYUŽITÍ GRAFICKÝCH PROGRAMŮ PŘI VYTVÁŘENÍ UŽITÉ GRAFIKY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE v hodnotě ,-Kč 3. ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ A MAPOVÁNÍ REGIONU S VYUŽITÍM POČÍTAČŮ K TVORBĚ REGIONÁLNÍ DATABÁZE VYCHÁZEK v hodnotě ,-Kč. Projekty byly prezentovány na krajské přehlídce projektů SIPVZ, kde se Elektronický atlas umístil na 1. místě a databáze vycházek na místě druhém. Oba tyto projekty byly delegovány k prezentaci na celorepublikovou konferenci Počítače na základní škole v Novém městě na Moravě. Díky těmto projektům se podařilo dále vylepšit vybavení školy a pracovat na užší spolupráci mezi učiteli žáky a rodiči. Dále jsme pokračovali v práci na projektu Dokážu to - Trvalá obnova školy, který pořádá agentura AISIS Kladno a připravuje vedení školy a pedagogy na přechod k vzdělávání podle rámcově vzdělávacího programu. V rámci projektu se zúčastnila řada pedagogů kurzu Osobnostní a sociální výchovy a výměnných vzdělávacích akcí s partnerskými školami. Společně se všemi zaměstnanci jsme pokračovali v naplňování Strategického plánu rozvoje školy na období Základem je vize: Škola, ve které je harmonické prostředí pro práci a pobyt ve škole. Jako první cíle, které by nás měly přiblížit ke společné vizi, jsme vybrali: Zlepšení vztahů mezi žáky a učiteli. Zlepšení komunikace mezi zaměstnanci školy. Rekonstrukce školního hřiště. Strategický plán rozvoje školy byl předložen k posouzení a schválení zřizovateli a byl projednán na školské komisi. Dokumentace je uložena s ostatními dokumenty ve škole. C. Personální obsazení školy Profese celkem Přepočtenýc h mužů studující důchodci nekvalifikovaných Ředitel Zástupce ředitele 1 1 Učitel 1. stupeň Učitel 2. stupeň 19 14, Vychovatel 3 2,73 Školník 1 1 Údržbář a strojník 2 1,80 2 Uklízečka Vedoucí jídelny 1 1 Kuchařka 4 4 Pedagogický sbor se stabilizoval. Dvě paní učitelky dokončují pedagogickou fakultu. Zároveň klesá počet tříd a snižuje se procento nekvalifikovaných učitelů. Paní učitelka Vrzalová a paní vychovatelka Milerová odešly do starobního důchodu. Pracujícím důchodcům byly obnoveny pracovní smlouvy pouze na část úvazku. 4

5 D. Přehled počtů tříd a žáků Telefon, fax: , třída žáků z toho hodnocení snížená průměrný absence na žáka třídní učitel V P 5 N známka Ch prospěch omluv. neomluv. 1.A Mgr. Svobodová Ivana 1.B Mgr. Pečenková Anna 1.C Mgr. Kaiserová Daniela 2.A (1+0) Mgr. Ulrichová Věra 2.B Šiklová Zuzana 3.A (1+0) Vázlerová Daniela 3.B Mgr. Čechová Blanka 4.A (1+0) Eva Břízová Mgr 4.B (1+0) Mgr. Trnková Jana 5.A (1+0) Vrzalová Milada 5.B Olga Lukašáková Mgr 5.C Chalupská Ilona 6.A Mgr. Poledňáková Pavlína 6.B (2+0) Mgr. Krejzová Jana 7.A Mgr. Fourová Stanislava 7.B (2+0) ing. Matulová Iva 8.A (2+0) Mgr. Petrušová Libuše 8.B Mgr. Cheníček Jan 8.C Čermáková Alena 9.A (1+0) Mgr. Bartošová Monika 9.B (1+2) Mgr. Bříza Libor Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen V průběhu školního roku byli 2 žáci přeřazeni do ZVŠ Kraslice. Zápis žáků do prvních tříd pro školní rok 2005/2006 místo počet Kraslice 29 Stříbrná 2 Bublava 1 Rotava 2 Jiné 1 Celkem nastoupí 17 žáků. 17 žákům byl udělen odklad školní docházky. A 17 žáků nastoupí po odkladu školní docházky uděleném v předcházejícím školním roce. 1 žák se přistěhoval. Přehled umístění vycházejících žáků gymnázium 6 střední odborná škola 24 střední odborné učiliště 25 celkem 55 Z celkového počtu 55 vycházejících žáků bylo 5 z 8. a 7. ročníků. Celkem 10 žáků bylo přijato v druhém kole přijímacího řízení. Všichni žáci byli přijati v přijímacím řízení na střední školy a střední odborná učiliště do zvolených studijních a učebních oborů.. 5

6 E. Výsledky vzdělávání Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamená ním Prospělo Neprospělo Neklasifiko váno 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování Počet omluvenýc h hodin Omluvenýc h hodin na jednoho žáka Počet neomluven ých hodin Neomluven ých hodin na jednoho žáka ,15 64,12 57,5 57,26 73,14 57,4 60,22 75,58 85,23 97,44 79,33 68, ,12 0,023 1,28 0 0,29 0,4 0,038 0,068 3,28 0,826 0,553 Školu navštěvují tři žáci s tělesným postižením. Jeden z nich využívá služeb asistenta a asistenčního psa. Zvýšené náklady spojené s jejich zařazením do vyučování se podařilo vyřešit po velkých obtížích. Současná legislativa neumožňuje řádné financování asistenčních služeb ve škole. Jednu asistenci vykonává přímo matka a druhou se podařilo zajistit prostřednictvím úřadu práce v Sokolově. Vycházející žáci a žáci 5. ročníků byli testováni v rámci projektu organizovaného firmou CERMAT. Výstupní osvědčení z českého jazyka, matematiky a všeobecného přehledu mohli někteří využít při přijímacím řízení na střední školy. F. Vzdělávání pedagogických pracovníků: V rámci SIPVZ bylo proškoleno celkem 25 pedagogických pracovníků. Z toho 9 pedagogů získalo závěrečný certifikát úrovně P. ICT koordinátor absolvoval školení v obsluze školní počítačové sítě. Ředitel a zástupce ředitele pokračují v dalším vzdělávání školního managementu v rámci projektu Trvalá obnova školy. Další zaměstnanci se vzdělávají v rámci akcí pořádaných Pedagogickým centrem v Karlových Varech 6

7 G. Výsledky inspekcí a kontrol ve škole V měsíci březnu 2004 provedla ČŠI tématickou inspekci zaměřenou na kontrolu grantů SIPVZ. Závěr kontroly byl, že prostředky byly účelně vynaloženy a nebylo zjištěno žádné porušení předpisů. Ve dnech 20. a proběhla komplexní prověrka inspektorátu bezpečnosti práce. Inspekční zprávy jsou uloženy v kanceláři školy. H. Další aktivity školy a. Zájmové kroužky Ve městě je Základní umělecká škola a v těsné blízkosti školy je Centrum pro volný čas mládeže. Škola s těmito zařízeními úzce spolupracuje a poskytuje pro jejich činnost prostory i vybavení. Řada učitelů také vede kroužky v těchto organizacích. Z těchto důvodů sama škola kroužky neorganizuje. b. Soutěže i. Soutěže vyhlašované krajským úřadem, MŠMT ČR a AŠSK Soutěž Umístění Jména žáků Poznámka 2. místo Olympiáda, 2. v českém jazyce místo Markéta Kubicová v krajském kole kola Olympiáda v anglickém jazyce Olympiáda v dějepisu Plavecké závody Přespolní běh Plavecké závody Plavecké závody Sálová kopaná, 1. místo v krajském kole místo 3. místo 2.místo 2. místo Markéta Kubicová Markéta Kubicová Nikol Nečasová, Tereza Siegertová, Irena Veleszová, Denisa Havelková, Renata Kubincová, Veronika Sotáková Kateřina Jetelová, Denisa Valková, Aleš Neškrabal, Hung Le Thank, Kateřina Studeníková, Timothy Brunner, Kateřina Princlová, Pavel Klvač, Kateřina Lysáčková, Robert Horký, Tereza Divíšková, Tomáš Studeník Veronika Becková, Kateřina Toporová, Pavla Schnorrerová, Barbora Slováková, Linda Müllerová, Barbora Gebhartová Lukáš Vázler, Tomáš Holínka, Tomáš Studeník, Alex Langer, Tomáš Kallus, Karel Vykoukal Dominika Toporová, Kateřina Toporová, Petra Doležalová, Barbora Slováková, Linda Müllerová, Pavla Schnorrerová, Jana Bittmanová 1místo ve školním kole, postup do národního 1místo ve školním kole, místo v národním kole 1místo ve školním kole, 5. místo v krajském kole 6. místo v krajském kole 7

8 Soutěž Umístění Jména žáků Poznámka Nikola Patkany, Stanislav Kováč, Lukáš Vázler, Tomáš Holínka, Míčový trojboj 2.místo Robert Horký, Pavla Schnorrerová, Kateřina Kabelková, Kateřina Princlová, Jana Bittmanová, Lucie Šebková Stolní tenis Florbal Minibasketbal Minibasketbal Přehazovaná Dopravní soutěž Ajax Zdravověda (1. stupeň) Zdravověda (2. stupeň) Matematická olympiáda Pythagoriáda 3.místo v krajském kole, 1. místo 3.místo 3. místo 3.místo v oblastním kole 3. místo v oblastním kole 3. místo Václav Kindl, Lukáš Kačírek, Tomáš Studeník Dominika Toporová, Kateřina Toporová, Petra Doležalová, Barbora Slováková, Linda Müllerová, Pavla Schnorrerová, Jana Bittmanová, Lucie Šebková, Kateřina Princlová, Kateřina Studeníková Pavla Schnorrerová, Lucie Šebková, Anna Červenková, Barbora Slováková, Martina Plánková, Dominika Toporová, Kateřina Toporová, Tereza Ďurišová, Kamila Vojtěchová, Kateřina Studeníková, Jana Bittmanová, Linda Müllerová, Petra Doležalová Viktor Protivný, Lukáš Kačírek, Ota Hofmann, Tomáš Studeník, Lukáš Vázler, Jakub Lídl, Marek Bartoš, Ivan Bartoš, Stanislav Kováč, Robert Horký, Michal Giňa, Tomáš Kallus Dominika Toporová, Petra Doležalová, Barbora Slováková, Linda Müllerová, Anna Červenková, Kateřina Kabelková, Kateřina Toporová Lukáš Vázler, Tomáš Studeník, Ladislav Havetta Kateřina Toporová, Barbora Slováková, Barbora Gebhartová, Tereza Ďurišová, Linda Müllerová Martin Slovák, Jaroslav Krejza, Markéta Kubicová, Lukáš Jarosil, Zuzana Havelková Karolína Donovalová Kateřina Jarosilová místo V celkovém vyhodnocení sportovních soutěží okresu Sokolov se žáci prvního stupně umístili na vynikajícím prvním místě, čímž překonali všechna očekávání. Finanční odměnu, kterou získali za své umístění, jsme použili na sportovní dovybavení kabinetu 1. stupně. Největší zásluhy na tomto úspěchu mají paní učitelky Břízová a Trnková, které děti systematicky připravovaly. Žáci druhého stupně se v tomto školním roce sportovně příliš neprosadili, zato Markéta Kubicová dosáhla vynikajících úspěchů ve vědomostních soutěžích. 8

9 Název akce Drakiáda Maškarní diskotéka Výstava Svátky jara Certifikace programu TOŠ Školní akademie ii. Akce pořádané ve škole Telefon, fax: , c. Výlety, exkurze V rámci zpracování pilotních projektů SIPVZ se uskutečnily tři akce. Žáci prvního stupně přivítali žáky a vyučující ze ZŠ Masarykova z Krupky 10. prosince 2004, naši žáci byli na poznávacím zájezdu v lesoparku v Chomutově. Žáci druhého stupně se účastnili výměnných akcí se základními školami v Klatovech a ve Skalné. Pokaždé si žáci a paní učitelky škol navzájem vyměnili svoje zkušenosti z práce s novými výukovými programy a zajímavými metodami práce. V lednu 2004 navštívili žáci devátých ročníků divadelní představení v divadle v Chebu. Shrnutí školních výletů a exkurzí: třída datum akce 9.A exkurze Kostelní, Kámen 4.B výlet Zoopark Chomutov 5.A,B Třídy Hry v lese - Klingenthal 5.C soutěž "Mladý zdravotník" Třídy Návštěva partnerské školy SRN (Unterschneidheim) 8.C Chomutov - Kamencové jezero 5.B,C, 1.B Plzeň ZOO 8.A, 9.A Stebnice - přehrada 8.B Cyklistika po Krušných Horách 6.A Stříbrná 7.A Plasy 2.B, 3.B okolí Kraslic 4.A,B Andělská Hora, Karlovy Vary 5.B Rotavské varhany 3.A, 5.A Loket d. Spolupráce, partnerství s organizacemi nebo školami Navázali jsme kontakt se školou v Německu na akci: Burza škol v Hohenbergu: S touto školou jsme uspořádali přípravné setkání a dále naši žáci byli navštívit školu v SRN. Spolupráce se úspěšně rozvíjí a je připravena reciproční akce v naší škole. V rámci zpracování pilotních projektů v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání jsme navázali spolupráci se školami: ZŠ Masarykova Krupka, ZŠ Skalná. Naše škola se připravuje na tvorbu školního vzdělávacího programu, partnerskou školou je ZŠ Sadov, se kterou se pravidelně setkáváme na seminářích a spolupracujeme na projektech, které se týkají problematiky tvorby rámcově vzdělávacího programu. Waldjugendspiele Hry v lese organizované Úřadem ochrany životního prostředí v Sasku ve Spolkové republice Německo zúčastnili se žáci čtvrtého ročníku. Obecně prospěšná práce 9

10 Příprava a vlastní realizace akce Krušnohorské svátky jara. Tyto svátky zahájili žáci naší školy slovanským tradičním zvykem: vynášením Morany. Výstava i doprovodný program měly velký úspěch u široké veřejnosti. Úklid v Městských sadech před Hudebními slavnostmi města Kraslic, které pořádá dechová kapela: žáci hrabali listí a uspořádali jsme zahajovací koncert celé akce, kde vystoupil školní pěvecký sbor Klíček. Nadační a charitativní činnost Ve škole jsme uspořádali sbírku pro opuštěná zvířata a její výtěžek předali v útulku v Krajkové ve formě krmiva. Dny otevřených dveří Ve škole pořádáme pro rodiče přibližně jednou měsíčně informační odpoledne. Při příležitosti zápisu a zahradní slavnosti si mohou rodiče též prohlédnout celou školu. I. Spolupráce s Městským úřadem v Kraslicích Spolupráce s městským úřadem je na dobré úrovni. Školy v Kraslicích patří mezi zodpovědně zajištěné organizace a pracovníci městského úřadu se snaží operativně a obětavě vyhovět požadavkům, které díky stárnoucím budovám vznikají. Vše však vázne na špatné finanční situaci města. V průběhu školního roku byly z výtěžku doplňkové činnosti a z prostředků rozpočtu na provoz školy vymalovány učebny na druhém stupni a obnoveny podlahy ve třídách. Dále byla provedena oprava, údržba a rozšíření počítačové sítě ve škole. Základní škola je připojena k internetu pevnou linkou s přenosovou rychlostí 512Mb/s. Díky dobrému vybavení je škola úspěšným Informačním centrem Excelence s certifikátem Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Je dále školícím střediskem Centra internetu pro širokou veřejnost a také střediskem pro další vzdělávání pedagogů v rámci SIPVZ úrovně Z a P a některých volitelných modulů. Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem jsme se stali prezentačním centrem pro výukové programy firmy Langmaster a pracujeme na recenzích výukového softwaru v rámci Evaluace výukových programů pro MŠMT ČR. Tyto aktivity vynesly škole v doplňkové činnosti více než 100,000,-Kč a v navýšených dotacích ze státního rozpočtu dalších ,-Kč. Přes výrazné škrty v rozpočtu je materiálně a provozně škola zabezpečena tak, aby mohla výuka probíhat nerušeně a na odpovídající úrovni. Přesto stále zůstávají nedořešeny mnohé velké akce. Za všechny jen ty nejtíživější: oprava nádvoří, oprava spojovací chodby, oprava plochých střech, oprava fasády a výměna oken a celková rekonstrukce školního hřiště. Podařilo se vyměnit okna v pavilonu druhého stupně. J. Závěr Výsledky vzdělávání jsou srovnatelné s minulým rokem. Všichni žáci uspěli při přijímacím řízení na středních školách tak, jak si je ve spolupráci s rodiči a výchovným poradcem vybrali. Výsledky výstupních testů z pilotního projektu CERMAT byly zpracovány v předmětových komisích a bylo konstatováno, že škola naplňuje standard základního vzdělávání. Zlepšuje se situace oblasti kvalifikovanosti pedagogického sboru. V následujícím školním roce dokončí studium dvě kolegyně. V neutěšeném stavu stále zůstává nádvoří školy, školní hřiště, fasáda a ploché střechy. Podařilo se vyměnit okna v pavilonu školní jídelny a pro příští rok se připravuje výměna oken a dveří v pavilonu 2. stupně. Pevně věřím, že s pochopením všech zúčastněných stran, bude příští rok alespoň tak dobrý, jako minulý. 10

11 V Kraslicích dne Mgr. Zdeněk Pečenka ředitel školy 11

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 Obsah A.Charakteristika školy...2 B.Vzdělávací program školy...2 C.Personální obsazení školy...4 D.Přehled počtů tříd a žáků...5 E.Výsledky vzdělávání...7

Více

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Benešov nad Ploučnicí, 31. srpen 2010 Mgr. Dagmar Tesarčíková

Více

Základní škola Náměšť na Hané VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2006/2007. Základní škola Náměšť na Hané. Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané

Základní škola Náměšť na Hané VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2006/2007. Základní škola Náměšť na Hané. Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané Základní škola Náměšť na Hané VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2006/2007 Základní škola Náměšť na Hané Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané Identifikátor zařízení : 600 140 261 Základní škola Náměšť na Hané,

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Štramberk okres Nový Jičín za školní rok 2004/2005 Ve Štramberku 24.8.2005 Zpracovala: Mgr.Bronislava Hyklová ředitelka ZŠ Štramberk Výroční zpráva je předkládána

Více

Základní škola Žďár nad Sázavou Komenského 2. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za šk. rok 2012/2013

Základní škola Žďár nad Sázavou Komenského 2. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za šk. rok 2012/2013 Základní škola Žďár nad Sázavou Komenského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za šk. rok 2012/2013 Ve Žďáře nad Sázavou dne 26. srpna 2013 Mgr. Miroslav Kadlec ředitel školy 1. Charakteristika školy Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 / 2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 / 2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 / 2010 Základní škola pod Svatou Horou, Příbram Balbínova 328, Příbram II, 261 01 zpracoval září říjen 2010 Mgr. Petr Ročňák, ředitel školy 2 OBSAH Úvod...5

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice http://www.zsslusovice.cz 2 Výroční zpráva o činnosti základní školy

Více

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 + 420 376 397 024 www.zszeleznaruda.maleskoly.info Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 4. základní škola Cheb, Hradební 14, 350 02 Cheb Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011-2012 o hospodaření za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011-2012 o hospodaření za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011-2012 o hospodaření za rok 2011 Výroční zpráva byla schválena provozní poradou dne 8. 10. 2012 Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 9. 10.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola a mateřská škola DUBICKO, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a mateřská škola DUBICKO, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola DUBICKO, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2006-2007 1 Školní rok: 2006-2007 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2007 / 2008 Říjen 2008 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá 2 OBSAH:

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A. Údaje o zařízení,

Více

Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81. Výroční zpráva 2008-2009

Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81. Výroční zpráva 2008-2009 Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81 Výroční zpráva 2008-2009 - 1 - - - 1. O b s a h A. ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole str. 2-3 2. Organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Soupis hlavní činnosti školy... 1 3. Soupis doplňkové činnosti

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

2010/2011. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov

2010/2011. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov Mgr. Bc. Lenka Proschková Základní škola Čechtice, okr. Benešov 31. 8. 2011 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace

17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Výroční zpráva. O činnosti školy ve školním roce 2013/2014. Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9

Výroční zpráva. O činnosti školy ve školním roce 2013/2014. Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 Výroční zpráva O činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 1 A. Základní údaje o škole Název: Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 Zřizovatel školy: Městský

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2006/2007

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2006/2007 Základní škola Blansko, Erbenova 3 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 V Blansku dne 8.0.2007 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled

Více