MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE"

Transkript

1 Odbor sociálních věcí, odbor správy majetku V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Pravidla o přidělování obecních bytů do nájmu občanů změny u bytů pro osoby v tíživé životní situaci NÁVRH USNESENÍ Rada města: změnu pravidel o přidělování obecních bytů do nájmu občanů a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje Mgr. Eva Vanžurová starostka Návrh předkládá Návrh zpracoval Mgr. Michaela Baslerová vedoucí odboru sociálních věcí Lenka Sitterová pověřena vedením odboru správy majetku

2 Důvodová zpráva: Rada města Písku na svém zasedání dne pod č. 664/14 schválila Pravidla o přidělování obecních bytů do nájmu občanů (dále jen Pravidla). Jednou z kategorií obecních bytů jsou byty pro osoby v tíživé životní situaci. Dle platných pravidel každé tři měsíce probíhá kontakt klienta s odborem sociálních věcí a při prodloužení nájemní smlouvy je dokládáno potvrzení o řádné a pravidelné spolupráci nájemce. Z provedených intervencí bylo zjištěno, že byty jsou v současné době převážně obsazeny jedním rodičem a dítětem či dětmi. Další skupinou jsou samostatně žijící osoby a úplné rodiny s dětmi. Pouze v jednom případě je v bytě více dospělých osob bez dětí. Finanční zajištění nájemců v bytech pro osoby v tíživé životní situaci je různé. Devět nájemců z celkového počtu je nezaměstnaných. Další skupinou jsou rodiče, kteří pobírají rodičovský příspěvek. Následuje skupina osob, které pravidelně chodí do zaměstnání. Dále jsou osoby pobírající starobní důchod. Nejnižší počet tvoří nájemci, kteří pobírají invalidní důchod a osoby, které pobírají invalidní důchod a zároveň chodí do zaměstnání na zkrácený úvazek. Nová Pravidla jsou nyní v platnosti 18 měsíců. Pouze jednomu z nájemců se podařilo změnit svou životní situaci a získat obecní byt přidělený výběrovým řízením. Byty dále opustili pouze dlužníci na nájemném, kterým nebyla prodloužena z důvodu dluhu nájemní smlouva. Nájmy se klientům postupně zvyšují. Odbor sociálních věcí se obává, že do uplynutí maximální souhrnné doby nájmu nebudou klienti schopni jiným způsobem vyřešit svou bytovou situaci a jsou ohroženi přímou ztrátou bydlení. Mezi nejčastější argumenty klientů patří neschopnost navýšení svého měsíčního příjmu a neschopnost uhradit kauci. Nejčastěji mají klienti zájem o malý obecní byt, kdy však nemají ve většině případů prokazatelný příjem nebo našetřený obnos na kauci. Klienti, kteří jsou zaměstnaní, dosahují pouze příjmů ve výši minimální mzdy nebo pracují pouze na částečné úvazky bez možnosti navýšení tohoto úvazku. Podmínkou přidělení bytu pro osoby v tíživé životní situaci je doložení alespoň pěti let bydliště v Písku (nutno prokázat např. nájemní smlouvou, trvalým pobytem). Byty pro osoby v tíživé životní situaci jsou jedním z nástrojů sociálního bydlení. Sociální bydlení je chápáno jako komplex nástrojů poskytujících pomoc domácnostem, které si potřebu bydlení nejsou schopny zajistit samy a u kterých nelze očekávat, že naleznou přiměřené bydlení na soukromém trhu s bydlením vlastními prostředky. Systém sociálního bydlení by měl snížit počet lidí bez přístřeší, na ubytovnách, v institucích či sociálně vyloučených lokalitách. Problematika sociálního bydlení se neustále vyvíjí. Připravovaný systém sociálního bydlení, který bude zakotven legislativně, vychází z Koncepce sociálního bydlení schválené na zasedání vlády dne 12. října Nový zákon má podle očekávání začít platit již v roce Při zachování Pravidel v současné podobě by však v polovině roku 2017 většina nájemníků bytů pro osoby v tíživé životní situaci toto sociální bydlení ztratila a přesunovala by se pravděpodobně na ubytovny a do vyloučených lokalit, případně by se snažila sestěhovat k rodinám, což opět vyvolává negativní jevy. Předkladatel proto doporučuje úpravu pravidel s prodloužením maximální souhrnné doby nájmu tak, aby zde byl zachován prostor pro implementaci legislativně ukotveného systému sociálního bydlení v Písku. Stanovisko DBS města Písku: Co se týká nájemného v bytech pro osoby v tíživé životní situaci i malometrážních bytech pro osamělé matky a otce s dětmi, doporučujeme, aby v prvním roce činil nájem 45,- Kč/m 2 /měsíc (další zvyšování nájemného se již netýká osob omezených ve svéprávnosti, které mají ustanoveného veřejného opatrovníka město Písek), při prvním prodloužení by se nájem zvýšil na 65,- Kč/m 2 /měsíc a při dalších prodlouženích nájemní smlouvy by se již nájem neměnil. stránka 2 (celkem 11)

3 Doporučení zpracovatele: Zpracovatel i předkladatel doporučují schválit usnesení pod písmenem a) Vztah k rozpočtu: Částka z nájemného je příjmem rozpočtu města. Způsob určení ceny: Stanovení výše nájemného dle Pravidel o přidělování obecních bytů do nájmu občanů schválených radou města dne pod číslem usnesení 664/14 platných od Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění p.p , Pravidla o přidělování obecních bytů do nájmu občanů P/34. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: Příloha č. 1 Změny Pravidel o přidělování obecních bytů do nájmu občanů Příloha č. 2 Pravidla o přidělování obecních bytu do nájmu občanů - nová stránka 3 (celkem 11)

4 Příloha č. 1 PRAVIDLA o přidělování obecních bytů do nájmu občanů Rada města Písku na svém zasedání dne pod č. 664/14 schválila v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů tato pravidla: Část I. ZÁKLADNÍ POJMY Čl. 1 Byt Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2236 (1) Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení. Čl. 2 Způsoby přidělování bytu Obec přiděluje (postupuje) do nájmu ze svého majetku byty: a) byty přidělované výběrovým řízením b) byty pro osoby v tíživé životní situaci Jiným způsobem obec nemůže byt do nájmu přidělit. Žádosti o přidělení bytu se podávají na podatelně městského úřadu, zpracovává je pověřený odbor. Část II. ŽÁDOSTI O BYT Čl. 3 Žádosti o byty přidělované výběrovým řízením Výběrového řízení na přidělení bytu s nabídnutou výší nájemného se může zúčastnit žadatel, který nevlastní byt nebo jinou nemovitost s bytem na území města Písku (k. ú. Písek, Semice, Smrkovice, Nový Dvůr, Hradiště) a který je schopen doložit zdroj vlastních příjmů pro hrazení nájemného (tj. potvrzení zaměstnavatele, daňové přiznání u osoby samostatně výdělečně činné, všechny typy důchodů, příspěvek na mateřské a rodičovské dovolené). Čl. 4. Žádosti o byty pro osoby v tíživé životní situaci Žádost o přidělení bytu pro osoby v tíživé životní situaci je oprávněn podat žadatel, který bydlí v Písku alespoň 5 let (nutno prokázat např. nájemní, podnájemní smlouvou) a nevlastní byt nebo jinou nemovitost s bytem na území města Písku (k. ú. Písek, Semice, Smrkovice, Nový Dvůr, Hradiště). O malometrážní byty pro osamělé matky nebo otce s dětmi je oprávněna žádat každá svobodná, ovdovělá nebo rozvedená matka nebo otec s alespoň jedním nezletilým dítětem ve vlastní péči. Žádost musí být doložena vyjádřením Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Písek, o poskytování sociálních dávek k datu podávání žádosti. stránka 4 (celkem 11)

5 Součástí žádosti je souhlas žadatele s provedením sociálního šetření ze strany odboru sociálních věcí a s vypracováním zprávy pro pracovní skupinu zmocněnou radou města pro posuzování žádostí o byty pro osoby v tíživé životní situaci, včetně prohlášení o budoucí spolupráci s odborem sociálních věcí MÚ Písek po přidělení bytu. Část III. PŘIDĚLOVÁNÍ BYTU Čl. 5 Byty přidělované výběrovým řízením Nabídku bytů přidělovaných výběrovým řízením schvaluje rada města. Ve výběrovém řízení na přidělení bytu většího než 50 m2 je třeba složit jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Ve výběrovém řízení na přidělení bytu do 50 m2 je třeba složit jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení. Pronajímatel zaplatí nájemci úroky z jistoty od jejího poskytnutí ve výši, kterou pronajímatel získal z úroku získaných od banky, ve které byla jistina uložena s tím, že výše úroků získaných od banky bude ponížena o náklady za vedení účtu. O přidělení bytů rozhoduje rada města na základě stanoviska bytové komise, přičemž hlavním kritériem pro hodnocení nabídek je výše nabízeného nájemného. Dále jsou hodnoceny bytová a sociální situace žadatelů, jejich platební morálka, bezdlužnost, případně nabídka uvolnění jiného městského bytu. Rada města může svým usnesením omezit výši nabídky nájemného. Rovněž si rada města vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených žadatelů, případně výběrové řízení zrušit. Čl. 6 Byty pro osoby v tíživé životní situaci Byty pro osoby v tíživé životní situaci jsou byty určené pro řešení aktuální krizové životní situace osob, které jsou touto krizí ohrožené sociálním vyloučením a zajištění základních bytových podmínek jim umožní tuto situaci v nejbližší době překonat. Jedná se o situace ztráty zaměstnání, rozvodového řízení a životní situace po rozvodu, domácího násilí, rychlé a nenadálé ztráty bydlení, nenadálé ztráty příjmů, situace osamělých rodičů s dětmi, a další. Nabídku bytů pro osoby v tíživé životní situaci schvaluje rada města, v této nabídce jsou zahrnuty i malometrážní byty pro osamělé matky nebo otce s dětmi. Žádosti o přidělení bytů pro osoby v tíživé životní situaci i malometrážních bytů pro osamělé matky nebo otce s dětmi jsou přijímány na odboru rozvoje, investic a majetku města (RIMM). Po obdržení žádosti o byt včetně všech povinných příloh odevzdá odbor RIMM žádost odboru sociálních věcí (OSV), který provede sociální šetření u žadatele a se souhlasem žadatele vypracuje zprávu, kterou společně se žádostí a povinnými přílohami předá k projednání pracovní skupině. Pracovní skupina jedná ve složení: příslušný zástupce vedení města, zástupce RIMM, zástupce OSV, zástupce DBS města Písku. Žádosti doporučené pracovní skupinou projedná rada města. Rada města si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených žadatelů, případně výběrové řízení zrušit. U bytů pro osoby v tíživé životní situaci i malometrážních bytů pro osamělé matky a otce s dětmi se nájemní smlouva uzavírá na půl roku s možností dalšího prodloužení na dobu určitou maximálně o 1 rok a to i opětovně. Nájemce je povinen pravidelně spolupracovat stránka 5 (celkem 11)

6 s odborem sociálních věcí na řešení své tíživé sociální situace a k této spolupráci uděluje souhlas již v žádosti o byt. Minimální kontakt s odborem sociálních věcí je stanoven jedenkrát za tři měsíce. Neplnění spolupráce s odborem sociálních věcí může být důvodem k neprodloužení nájemní smlouvy. Při každém prodloužení nájemní smlouvy je žadatel povinen doložit na žádosti o prodloužení nájemní smlouvy potvrzení ze strany odboru sociálních věcí o řádné a pravidelné spolupráci. Maximální souhrnná doba nájmu činí 3 roky 5 let. Výjimku z těchto pravidel mají osoby omezené ve svéprávnosti, které mají ustanoveného veřejného opatrovníka město Písek. Nájemné v bytech pro osoby v tíživé životní situaci i malometrážních bytech pro osamělé matky a otce s dětmi se mění při každém prodloužení nájmu a činí prvních 6 měsíců v prvním roce nájmu 35,- Kč/m2/měsíc, při prvním prodloužení se nájem zvyšuje v dalším celém roce nájmu na částku 45,- Kč/m2/měsíc (další zvyšování nájemného se již netýká osob omezených ve svéprávnosti, které mají ustanoveného veřejného opatrovníka město Písek), při druhém prvním prodloužení se nájem zvyšuje v dalším celém roce nájmu na 65,- Kč/m2/měsíc a při posledním možném prodloužení nájemní smlouvy se nájem zvyšuje v posledních 6-ti měsících nájmu na 80,-Kč/m 2 /měsíc dalších prodlouženích nájemní smlouvy se již nájem nemění. Při převzetí bytu pro osoby v tíživé sociální situaci se neskládá kauce. V malometrážním bytě pro osamělé matky a otce s dětmi smí bydlet pouze nájemce a jeho děti, bydlení jiných osob je důvodem k neprodloužení nájmu bytu. Tato pravidla se plně vztahují rovněž na byty pro osoby v tíživé životní situaci, které jsou městem Písek pronajaty organizaci Fokus ve kterých probíhá tréninkové bydlení v rámci interních pravidel tréninkového bydlení organizace Fokus. Sociální šetření v těchto bytech budou vykonávat sociální pracovníci Fokus Písek, sledovat minimální spolupráci stanovenou těmito pravidly a spolupracovat s klientem na řešení tíživé sociální situace v rámci sociální práce budou rovněž sociální pracovníci Fokus Písek. Zástupci Fokus Písek budou poté podávat zprávy o sociální situaci klientů a řešení jejich obtížné životní situace odboru sociálních věcí a to minimálně 1x ročně a vždy při změně výše nájemného. Část IV. USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ Čl. 7 Žadateli může být přidělen byt do nájmu pouze v případě, že nemá dluhy vůči městu Písek. Čl. 8 Tato pravidla neupravují přidělování bytů spojených s výkonem práce pro pronajímatele a přidělování bytů v areálech školských zařízení. Pravidla dále neupravují přidělování bytů zvláštního určení zvlášť upravených pro bydlení osob se zdravotním postižením a bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku města Písku. O přidělování těchto bytů rozhoduje na základě samostatných pravidel rada města na návrh pracovní skupiny, která je k posuzování žádostí o tyto byty radou města zmocněna. Tato pravidla umožňují uskutečnit směnu bytů, a to v případě, že se jedná o byty městské se stejnými i s různými podmínkami nájmu, ale pouze za předpokladu, pokud se zájemci na této směně dohodnou a předloží takto svoji žádost na odbor RIMM. Tato směna se uskuteční stránka 6 (celkem 11)

7 formou ukončení původního nájemního vztahu dohodou a uzavření nové smlouvy o nájmu bytů schválené Radou města. V tomto případě nebude provedeno výběrové řízení na přidělení obou bytů. Předem ujednané podmínky nájmu jsou vázány na byt. Při směně bude dokládána bezdlužnost. Čl. 9 Výjimky z ustanovení těchto pravidel uděluje rada města po uvážení všech okolností konkrétního případu. Čl. 10 Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem Ke stejnému datu se ruší Pravidla platná od stránka 7 (celkem 11)

8 Příloha č. 2 PRAVIDLA o přidělování obecních bytů do nájmu občanů Rada města Písku na svém zasedání dne pod č. xx/xx schválila v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů tato pravidla: Část I. ZÁKLADNÍ POJMY Čl. 1 Byt Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2236 (1) Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení. Čl. 2 Způsoby přidělování bytu Obec přiděluje (postupuje) do nájmu ze svého majetku byty: a) byty přidělované výběrovým řízením b) byty pro osoby v tíživé životní situaci Jiným způsobem obec nemůže byt do nájmu přidělit. Žádosti o přidělení bytu se podávají na podatelně městského úřadu, zpracovává je pověřený odbor. Část II. ŽÁDOSTI O BYT Čl. 3 Žádosti o byty přidělované výběrovým řízením Výběrového řízení na přidělení bytu s nabídnutou výší nájemného se může zúčastnit žadatel, který nevlastní byt nebo jinou nemovitost s bytem na území města Písku (k. ú. Písek, Semice, Smrkovice, Nový Dvůr, Hradiště) a který je schopen doložit zdroj vlastních příjmů pro hrazení nájemného (tj. potvrzení zaměstnavatele, daňové přiznání u osoby samostatně výdělečně činné, všechny typy důchodů, příspěvek na mateřské a rodičovské dovolené). Čl. 4. Žádosti o byty pro osoby v tíživé životní situaci Žádost o přidělení bytu pro osoby v tíživé životní situaci je oprávněn podat žadatel, který bydlí v Písku alespoň 5 let (nutno prokázat např. nájemní, podnájemní smlouvou) a nevlastní byt nebo jinou nemovitost s bytem na území města Písku (k. ú. Písek, Semice, Smrkovice, Nový Dvůr, Hradiště). O malometrážní byty pro osamělé matky nebo otce s dětmi je oprávněna žádat každá svobodná, ovdovělá nebo rozvedená matka nebo otec s alespoň jedním nezletilým dítětem ve vlastní péči. Žádost musí být doložena vyjádřením Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Písek, o poskytování sociálních dávek k datu podávání žádosti. stránka 8 (celkem 11)

9 Součástí žádosti je souhlas žadatele s provedením sociálního šetření ze strany odboru sociálních věcí a s vypracováním zprávy pro pracovní skupinu zmocněnou radou města pro posuzování žádostí o byty pro osoby v tíživé životní situaci, včetně prohlášení o budoucí spolupráci s odborem sociálních věcí MÚ Písek po přidělení bytu. Část III. PŘIDĚLOVÁNÍ BYTU Čl. 5 Byty přidělované výběrovým řízením Nabídku bytů přidělovaných výběrovým řízením schvaluje rada města. Ve výběrovém řízení na přidělení bytu většího než 50 m2 je třeba složit jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Ve výběrovém řízení na přidělení bytu do 50 m2 je třeba složit jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení. Pronajímatel zaplatí nájemci úroky z jistoty od jejího poskytnutí ve výši, kterou pronajímatel získal z úroku získaných od banky, ve které byla jistina uložena s tím, že výše úroků získaných od banky bude ponížena o náklady za vedení účtu. O přidělení bytů rozhoduje rada města na základě stanoviska bytové komise, přičemž hlavním kritériem pro hodnocení nabídek je výše nabízeného nájemného. Dále jsou hodnoceny bytová a sociální situace žadatelů, jejich platební morálka, bezdlužnost, případně nabídka uvolnění jiného městského bytu. Rada města může svým usnesením omezit výši nabídky nájemného. Rovněž si rada města vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených žadatelů, případně výběrové řízení zrušit. Čl. 6 Byty pro osoby v tíživé životní situaci Byty pro osoby v tíživé životní situaci jsou byty určené pro řešení aktuální krizové životní situace osob, které jsou touto krizí ohrožené sociálním vyloučením a zajištění základních bytových podmínek jim umožní tuto situaci v nejbližší době překonat. Jedná se o situace ztráty zaměstnání, rozvodového řízení a životní situace po rozvodu, domácího násilí, rychlé a nenadálé ztráty bydlení, nenadálé ztráty příjmů, situace osamělých rodičů s dětmi, a další. Nabídku bytů pro osoby v tíživé životní situaci schvaluje rada města, v této nabídce jsou zahrnuty i malometrážní byty pro osamělé matky nebo otce s dětmi. Žádosti o přidělení bytů pro osoby v tíživé životní situaci i malometrážních bytů pro osamělé matky nebo otce s dětmi jsou přijímány na odboru rozvoje, investic a majetku města (RIMM). Po obdržení žádosti o byt včetně všech povinných příloh odevzdá odbor RIMM žádost odboru sociálních věcí (OSV), který provede sociální šetření u žadatele a se souhlasem žadatele vypracuje zprávu, kterou společně se žádostí a povinnými přílohami předá k projednání pracovní skupině. Pracovní skupina jedná ve složení: příslušný zástupce vedení města, zástupce RIMM, zástupce OSV, zástupce DBS města Písku. Žádosti doporučené pracovní skupinou projedná rada města. Rada města si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených žadatelů, případně výběrové řízení zrušit. stránka 9 (celkem 11)

10 U bytů pro osoby v tíživé životní situaci i malometrážních bytů pro osamělé matky a otce s dětmi se nájemní smlouva uzavírá na půl roku s možností dalšího prodloužení na dobu určitou maximálně o 1 rok a to i opětovně. Nájemce je povinen pravidelně spolupracovat s odborem sociálních věcí na řešení své tíživé sociální situace a k této spolupráci uděluje souhlas již v žádosti o byt. Minimální kontakt s odborem sociálních věcí je stanoven jedenkrát za tři měsíce. Neplnění spolupráce s odborem sociálních věcí může být důvodem k neprodloužení nájemní smlouvy. Při každém prodloužení nájemní smlouvy je žadatel povinen doložit na žádosti o prodloužení nájemní smlouvy potvrzení ze strany odboru sociálních věcí o řádné a pravidelné spolupráci. Maximální souhrnná doba nájmu činí 5 let. Výjimku z těchto pravidel mají osoby omezené ve svéprávnosti, které mají ustanoveného veřejného opatrovníka město Písek. Nájemné v bytech pro osoby v tíživé životní situaci i malometrážních bytech pro osamělé matky a otce s dětmi se mění při každém prodloužení nájmu a činí v prvním roce nájmu 45,- Kč/m2/měsíc (další zvyšování nájemného se již netýká osob omezených ve svéprávnosti, které mají ustanoveného veřejného opatrovníka město Písek), při prvním prodloužení se nájem zvyšuje v dalším celém roce nájmu na 65,- Kč/m2/měsíc a při dalších prodlouženích nájemní smlouvy se již nájem nemění. Při převzetí bytu pro osoby v tíživé sociální situaci se neskládá kauce. V malometrážním bytě pro osamělé matky a otce s dětmi smí bydlet pouze nájemce a jeho děti, bydlení jiných osob je důvodem k neprodloužení nájmu bytu. Tato pravidla se plně vztahují rovněž na byty pro osoby v tíživé životní situaci, ve kterých probíhá tréninkové bydlení v rámci interních pravidel tréninkového bydlení organizace Fokus. Sociální šetření v těchto bytech budou vykonávat sociální pracovníci Fokus Písek, sledovat minimální spolupráci stanovenou těmito pravidly a spolupracovat s klientem na řešení tíživé sociální situace v rámci sociální práce budou rovněž sociální pracovníci Fokus Písek. Zástupci Fokus Písek budou poté podávat zprávy o sociální situaci klientů a řešení jejich obtížné životní situace odboru sociálních věcí a to minimálně 1x ročně a vždy při změně výše nájemného. Část IV. USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ Čl. 7 Žadateli může být přidělen byt do nájmu pouze v případě, že nemá dluhy vůči městu Písek. Čl. 8 Tato pravidla neupravují přidělování bytů spojených s výkonem práce pro pronajímatele a přidělování bytů v areálech školských zařízení. Pravidla dále neupravují přidělování bytů zvláštního určení zvlášť upravených pro bydlení osob se zdravotním postižením a bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku města Písku. O přidělování těchto bytů rozhoduje na základě samostatných pravidel rada města na návrh pracovní skupiny, která je k posuzování žádostí o tyto byty radou města zmocněna. Tato pravidla umožňují uskutečnit směnu bytů, a to v případě, že se jedná o byty městské se stejnými i s různými podmínkami nájmu, ale pouze za předpokladu, pokud se zájemci na této směně dohodnou a předloží takto svoji žádost na odbor RIMM. Tato směna se uskuteční stránka 10 (celkem 11)

11 formou ukončení původního nájemního vztahu dohodou a uzavření nové smlouvy o nájmu bytů schválené Radou města. V tomto případě nebude provedeno výběrové řízení na přidělení obou bytů. Předem ujednané podmínky nájmu jsou vázány na byt. Při směně bude dokládána bezdlužnost. Čl. 9 Výjimky z ustanovení těchto pravidel uděluje rada města po uvážení všech okolností konkrétního případu. Čl. 10 Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem Ke stejnému datu se ruší Pravidla platná od stránka 11 (celkem 11)

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.09.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.09.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh změny Pravidel o přidělování obecních bytů do nájmu občanů

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 16.01.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 23.01.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení jistoty (kaucí) ke

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 29.08.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.09.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Doplnění pravidel pro přidělování obecních bytů NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 06.03.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 19.03.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na řešení bytových záležitostí NÁVRH USNESENÍ dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Hořice Číslo dokumentu: VS/30 Vydání č.: 3 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 1. 7. 2015 Platnost do: Zpracoval: Hana Bretová Dne: 24.6.2015

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 24.02.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na řešení bytových záležitostí NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor sociálních věcí V Písku dne: 18. 8. 2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04. 09. 2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Legislativní úpravy v pravidlech pro poskytování bytů zvláštního určení v majetku

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor sociálních věcí V Písku dne: 25. 9. 2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09. 10. 2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změna pravidel pro poskytování bytů zvláštního určení v majetku města Písku,

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 13.4.2016 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany MĚSTO VODŇANY PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany Rada města Vodňany (dále jen Rada) pro zajištění výkonu vlastnického práva a práva pronajímatele bytů v souladu se

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 17.07.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 30.07.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na řešení bytových záležitostí NÁVRH USNESENÍ dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.05.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.06.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na řešení bytových záležitostí NÁVRH USNESENÍ dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor sociálních věcí V Písku dne: 07.12.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 15.12. 2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ veřejný Změny nájemních smluv v bytech zvláštního určení v majetku města Písku

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Zásady nájmů bytů ve vlastnictví města Napajedla

Zásady nájmů bytů ve vlastnictví města Napajedla Zásady nájmů bytů ve vlastnictví města Napajedla Schváleno RM dne 19. 5. 2008 usnesením č. 171/5/2008 Nabývá účinnosti dne 20. 5. 2008 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Pro přidělování bytů a určení výše nájmu

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 05.05.2014 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.05.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

Město Hlinsko. Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko. Část I. Základní pojmy. Článek 1. Byt

Město Hlinsko. Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko. Část I. Základní pojmy. Článek 1. Byt Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 25. února 2009, č. usn. 20/2009/8) Část

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 usnesením č. 635/14 Jana Vaňhová v.r. předseda představenstva PRAVIDLA pro pronajímání

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 04.05.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 17.05.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na řešení bytových záležitostí NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 28. 12. 2011 usnesením č. 160/2011/16) Část

Více

Pravidla. Hlava 2 Čl. II Podmínky pro přijímání osob do DPS

Pravidla. Hlava 2 Čl. II Podmínky pro přijímání osob do DPS Pravidla pro příjem žádostí o nájem bytu a pro uzavírání smluv o nájmu bytů zvláštního určení v majetku obce Velké Březno. Hlava 1 Čl. I Obecná ustanovení Tato pravidla v souladu s příslušnými ustanoveními

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 03.01.2017 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.01.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem

Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem Rada města Uherský Brod Vnitřní předpis organizace č. 8/2016 Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 1502/R46/16 ze dne 27.06.2016 podle

Více

Kritéria pro výběr žadatelů o pronájem bytů v domech v majetku statutárního města Brna svěřených Statutem města Brna městské části Brno - Jundrov

Kritéria pro výběr žadatelů o pronájem bytů v domech v majetku statutárního města Brna svěřených Statutem města Brna městské části Brno - Jundrov Kritéria pro výběr žadatelů o pronájem bytů v domech v majetku statutárního města Brna svěřených Statutem města Brna městské části Brno - Jundrov Pronajímání bytů v domech v majetku statutárního města

Více

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM RADA MĚSTA Z Á S A D Y. Část I Základní pojmy

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM RADA MĚSTA Z Á S A D Y. Část I Základní pojmy MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM RADA MĚSTA Z Á S A D Y na přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města Rada města Nové Město pod Smrkem na své 33. schůzi konané dne 02.11.2016 schválila

Více

Čl. 1 Obecná ustanovení

Čl. 1 Obecná ustanovení Pravidla pro přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv v domě zvláštního určení a pro malometrážní byty v domě pro seniory a plně invalidní občany, které jsou ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 04.05.2012 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 17.05.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

PRAVIDLA BYTOVÉ POLITIKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3

PRAVIDLA BYTOVÉ POLITIKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 PRAVIDLA BYTOVÉ POLITIKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 Úvod Pravidla bytové politiky městské části Praha 3 (dále jen pravidla ) upravují postup přidělení bytů svěřených hlavním městem Praha městské části Praha

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 21.08.2014 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.09.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství a kultury V Písku dne: 29.01.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.02.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na obsazení bytu ve školském areálu Křesťanská mateřská škola, Dobrovského

Více

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I.

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I. MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM RADA MĚSTA Z Á S A D Y na přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města Rada města Nové Město pod Smrkem na své 2. schůzi konané dne 01.12.2010 schválila

Více

Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově

Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Město Jirkov VNITŘNÍ PŘEDPISY Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Seznam příloh: 1. Vzor žádosti o uzavření nájemní smlouvy Zpracovatel: Městská majetková Jirkov, s.r.o.

Více

Obec Skřivany. Vnitřní směrnice č. 1/2011. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví Obce Skřivany. I. Základní ustanovení

Obec Skřivany. Vnitřní směrnice č. 1/2011. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví Obce Skřivany. I. Základní ustanovení Obec Skřivany Vnitřní směrnice č. 1/2011 PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví Obce Skřivany I. Základní ustanovení Zastupitelstvo obce Skřivany (dále jen ZO) pro zajištění výkonu vlastnického

Více

Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví města Hlinska do nájmu občanům

Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví města Hlinska do nájmu občanům Hlinska do nájmu občanům č. 01/2016/R Rada města Hlinska v y d á v á SMĚRNICI MĚSTSKÉHO ÚŘADU č. 01/2016/R Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví města Hlinska do nájmu občanům Vypracoval: Bc. Martin

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s.

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 13.02.2017 usnesením č. 13/17 a na zasedání RSMCH dne 21.02.2017 usnesením č. 109/17 JUDr.

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, IČ: , Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní Účinnost od: Počet stran: 5 Počet příloh: -

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, IČ: , Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní Účinnost od: Počet stran: 5 Počet příloh: - Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, IČ: 00304387, Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní 1221 Zrušuje předpis: - Autor/správce: Mgr. Alena Schattke/Bc. Jarmila Mužíková Schvaluje: Rada města Účinnost od:

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 09.11.2012 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.11.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 01.02.2017 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.02.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 30.10.2015 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.11.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č.

Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č.: 01 Platnost od:

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou, Frošova č.p. 1414, č.p. 763 v Kostelci nad Orlicí

Pravidla pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou, Frošova č.p. 1414, č.p. 763 v Kostelci nad Orlicí Pravidla pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou, Frošova č.p. 1414, č.p. 763 v Kostelci nad Orlicí I. Úvodní ustanovení Tato pravidla se vztahují na byty zvláštního určení, což jsou byty upravené

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 04.12.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem \ Město Stráž pod RaJskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ TZV. STARTOVACÍCH BYTŮ

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ TZV. STARTOVACÍCH BYTŮ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ TZV. STARTOVACÍCH BYTŮ Příloha č. 7 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013 Nahrazují

Více

Směrnice pro přidělování bytů v majetku města Jirkova

Směrnice pro přidělování bytů v majetku města Jirkova Č. 16/2011 Městský úřad v Jirkově VNITŘNÍ PŘEDPISY A NORMY Č. 16/2011 Směrnice pro přidělování bytů v majetku města Jirkova Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Přijetí a evidence žádostí o nájem bytu III.

Více

_ Článek I. Nájem bytu

_ Článek I. Nájem bytu RADA ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY U S N E S E N Í rady Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 1015 ze dne 12.10.1993 k návrhu zrušení dosavadních Zásad pro nájem obecních bytů hl.m.prahy určených

Více

MĚSTO ÚPICE ZÁSADY. pro postup při pronájmu obecních bytů. Počet stran: 5 Počet příloh: 2

MĚSTO ÚPICE ZÁSADY. pro postup při pronájmu obecních bytů. Počet stran: 5 Počet příloh: 2 MĚSTO ÚPICE ZÁSADY pro postup při pronájmu obecních bytů Počet stran: 5 Počet příloh: 2 Článek I. Úvodní ustanovení Zásady jsou vydány v zájmu zajištění objektivity a zákonnosti při výkonu vlastnických

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 379/2016. č. 331 ze dne Pravidla bytové politiky městské části Praha 3

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 379/2016. č. 331 ze dne Pravidla bytové politiky městské části Praha 3 č.j.: 379/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 331 ze dne 25.05.2016 Pravidla bytové politiky městské části Praha 3 Rada městské části I. r u š í 1. usnesení č. 548 ze dne 10.

Více

P R A V I D L A. pro nakládání s byty v majetku města Loun

P R A V I D L A. pro nakládání s byty v majetku města Loun P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN č. P 14/2013 ve znění pravidel č. P 7/2015 pro nakládání s byty v majetku města Loun červen 2015 Článek 1 Základní ustanovení 1) Práva a povinnosti pronajímatelů a nájemců

Více

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Městská část Praha 20 se sídlem Úřad městské části, Jívanská

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

Směrnice č. 2/2015 Pravidla pro přidělování bytů na č.p. 172 v majetku obce Osek nad Bečvou

Směrnice č. 2/2015 Pravidla pro přidělování bytů na č.p. 172 v majetku obce Osek nad Bečvou Směrnice č. 2/2015 Pravidla pro přidělování bytů na č.p. 172 v majetku obce Osek nad Bečvou Zastupitelstvo Obce Osek nad Bečvou se usneslo na svém 3. zasedání dne 5. 2. 2015 usnesením č. UZ/03/11/2015

Více

Pravidla č. 3. čl. I Předmět úpravy. čl. II Vyhlášení volného bytu SPO. čl. III. Žádost o byt SPO

Pravidla č. 3. čl. I Předmět úpravy. čl. II Vyhlášení volného bytu SPO. čl. III. Žádost o byt SPO Pravidla č. 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová pro sociálně potřebné občany čl. I Předmět úpravy 1. Předmětem pravidel je stanovení podmínek a způsobu posuzování žádostí o uzavření

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 05.03.2014 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 20.03.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

Koncepce řešení důsledků jednostranného zvýšení nájemného v obecních bytech Městské části Praha 5

Koncepce řešení důsledků jednostranného zvýšení nájemného v obecních bytech Městské části Praha 5 Koncepce řešení důsledků jednostranného zvýšení nájemného v obecních bytech Městské části Praha 5 1. Nastavení nájemného od 1. 12.2011 Nájemné v obecních bytech stanoví Rada městské části Praha 5 s výhledem

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_1036 ze dne 24. 07. 2012 Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Byty ze sociální rezervy, tzv. sociální byty, jsou určeny pro sociálně

Více

SMĚRNICE č. 1/2008. O pravidlech pronajímání bytových jednotek v domech zvláštního určení s byty pro poskytování sociálních služeb.

SMĚRNICE č. 1/2008. O pravidlech pronajímání bytových jednotek v domech zvláštního určení s byty pro poskytování sociálních služeb. SMĚRNICE č. 1/2008 O pravidlech pronajímání bytových jednotek v domech zvláštního určení s byty pro poskytování sociálních služeb Jednotka: Adresa: Směrnici zpracoval: Město Týn nad Vltavou nám. Míru 2,

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2014. Pravidla pro umísťování občanů do domů s pečovatelskou službou ve Dvoře Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2014. Pravidla pro umísťování občanů do domů s pečovatelskou službou ve Dvoře Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2014 Pravidla pro umísťování občanů do domů s pečovatelskou službou ve Dvoře Králové nad Labem Článek 1. Základní vymezení 1. V souladu s 2300 a 2301 zákona

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 678/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 636 ze dne 09.09.2015 Pravidla bytové politiky městské části Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. Pravidla bytové

Více

Vnitřní předpis č. 18/2013 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově

Vnitřní předpis č. 18/2013 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Městský úřad v Jirkově VNITŘNÍ PŘEDPISY Vnitřní předpis č. 18/2013 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Seznam příloh: 1. Vzor žádosti o uzavření nájemní smlouvy Zpracovatel: Městská majetková

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 02.06.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.06.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na řešení bytových záležitostí NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 27.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.10.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na řešení bytových záležitostí NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor sociálních věcí V Písku dne: 30.12.2013 3 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.01.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změny nájemních smluv v bytech zvláštního určení zvlášť upravených pro bydlení

Více

Žádost o přidělení obecního bytu

Žádost o přidělení obecního bytu Žádost o přidělení obecního bytu Na adrese: číslo bytu:. Příjmení: Datum narození: Jméno: Rodinný stav: Trvalé bydliště: Telefon:. Příjmení: Datum narození: Jméno: Rodinný stav: Trvalé bydliště: Telefon:

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

Zásady města Litovel o hospodaření s obecními byty

Zásady města Litovel o hospodaření s obecními byty Zásady města Litovel o hospodaření s obecními byty Obsah: Část I. Základní pojmy Čl.1 Byt Čl.2 Způsoby přidělování bytu Část II. Žádosti o byt Čl. 3 Žádosti o byt přidělovaný podle pořadníku Čl. 4 Žádosti

Více

Vnitřní předpis č. 3/2016 vydaný Radou města Přerova, o hospodaření s obecními byty

Vnitřní předpis č. 3/2016 vydaný Radou města Přerova, o hospodaření s obecními byty Vnitřní předpis č. 3/2016 vydaný Radou města Přerova, o hospodaření s obecními byty čl. I Základní ustanovení Rada města Přerova (dále jen Rada) pro zajištění výkonu vlastnického práva a práva pronajímatele

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 09.05.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 17.05.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek dne: 07.12.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 15.12.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Pronájem nebytových prostor restaurace v budově bez čp/če (budova přilehlá k čp. 114,

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s.

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 24.02.2016 usnesením č. 172/16 a na zasedání RSMCH dne 21.03.2016 usnesením č. 140/16 Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 06.12.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 15.12.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Souhlas s poskytnutím doplatku na bydlení NÁVRH USNESENÍ Rada města k žádosti Úřadu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek dne 26.08.2013 14.12.2011: 01.07.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 21.07.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

Městský úřad Strakonice

Městský úřad Strakonice Městský úřad Strakonice Odbor sociální Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice pracoviště: Smetanova 533, Strakonice Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou Jméno a příjmení Datum narození..

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.02.2014 Účinnost

Více

ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA BŘEZNICE

ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA BŘEZNICE ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA BŘEZNICE I. Úvodní ustanovení 1. Těmito pravidly se ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ) ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 17.12.2008, č. usn. 137/20/2008) Část I.

Více

VEŘEJNOU SOUTĚŽ NA PRONÁJEM BYTOVÉ JEDNOTKY V MAJETKU OBCE RAPOTÍN

VEŘEJNOU SOUTĚŽ NA PRONÁJEM BYTOVÉ JEDNOTKY V MAJETKU OBCE RAPOTÍN V Rapotíně 13.2.2017 V Y H L A Š U J E VEŘEJNOU SOUTĚŽ NA PRONÁJEM BYTOVÉ JEDNOTKY V MAJETKU OBCE RAPOTÍN bytová jednotka č. 30 v domě č.p. 554 v Rapotíně kategorie bytu I. podlaží 7. skutečná podlahová

Více

Zásady pronajímání bytů v majetku města Stříbra

Zásady pronajímání bytů v majetku města Stříbra Příloha č. 10 usnesení 10. Rady města Stříbra ze dne 01.04.2015 Zásady pronajímání bytů v majetku města Stříbra Tyto zásady stanovují postup při pronajímání bytů v majetku Města Stříbra (dále jen městské

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY Příloha č. 1 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013

Více

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou)

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2014 Sociální komise, 13.3.2014 Schváleno Radou města Hodonína dne

Více

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození Prezenční razítko podatelny PŘIHLÁŠKA na pronájem bytu - veřejné losování říjen 2015 Žádám(e) tímto Radu městské části Praha 10 o pronájem bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu v nemovitosti svěřené městské

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Příloha č. 3 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013

Více

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Číslo dokumentu: OS3202 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 21.02.2008 Účinnost od : 01.03.2008 Platnost do: Zpracoval:

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství a kultury V Písku dne: 23.11.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 15.12.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost o prodloužení nájmu bytu v areálu ZŠ J. K. Tyla, Tylova 2391, Písek NÁVRH

Více

PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Prachatice

PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Prachatice MĚSTO PRACHATICE Směrnice č. 5/2013 PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Prachatice I. Základní ustanovení Rada města Prachatice (dále jen Rada) pro zajištění výkonu vlastnického

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 16.05.2016 Účinnost

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Osoby ohrožené sociálním vyloučením Podací razítko Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav Trvalé bydliště

Více

pro uzavírání nájemních smluv v bytových domech pro seniory a osoby se zdravotním postižením v majetku statutárního města Karviné

pro uzavírání nájemních smluv v bytových domech pro seniory a osoby se zdravotním postižením v majetku statutárního města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Zásady pro uzavírání nájemních smluv v bytových domech pro seniory a osoby se zdravotním postižením v majetku statutárního města Karviné Schváleno: 22.07.2015 Účinnost: 23. 7.

Více

PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko

PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 5/2017 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Účinnost od 01.06.2017

Více

Městský úřad Uničov Masarykovo nám. č. 1, Uničov

Městský úřad Uničov Masarykovo nám. č. 1, Uničov Městský úřad Uničov Masarykovo nám. č. 1, 783 91 Uničov Zásady Z/02/2017 Zásady hospodaření s byty v majetku města Uničova Rozdělovník: Výtisk č. Útvar Převzal Datum Výtisk č. 1 STA 11 ŽPR 2 MSZ 12 SOC

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU Magistrát města Jablonec nad Nisou Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálních služeb Mírové náměstí 19, 467 51 - Jablonec nad Nisou Zpracovatel: oddělení

Více