SLEZSKÝ 19. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny zimních akcí 1998

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLEZSKÝ 19. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny zimních akcí 1998"

Transkript

1 SLEZSKÝ 19 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny zimních akcí Zimní sraz - Ostravice Uzlaská regata - Ostrava ZTTV Orlová - Zimní turnaj tábornické všestrannosti (POZOR - zmna termínu) Školení hospodá - Ostrava Školení vedoucích oddíl Rallye FICC mládeže - Polsko Zimní sraz turistických oddíl Pro všechny turistické oddíly pipravila Rada mládeže spolen s oddílem Sirius Zimní sraz. Žádáme zúastnné oddíly, aby pipravily pro ostatní sportovní, odborné i veselé soutže, v. jejich vyhodnocení. Drobné ceny budou k dispozici. Termín a místo konání: Sobota 17. ledna 1998 na Ostravici u srubu TJ Baník Ostrava. Zahájení srazu bude v 9.30 hod., ukonení soutží ve a ukonení srazu ve 14 hodin. Pro úastníky bude k dispozici teplý aj. Rallye FICC Polsko Jako již každoron na velikonoce, zajišuje Rada mládeže KT úast eských tomík na evropské Rallye FICC mladých. V letošním roce se sraz koná v Polsku u Wroclavi. Spolen s tomíky z Roztok budeme poádat zájezd do Polska, bhem kterého najen navštívíme Rallye FICC, ale procestujeme celou zemi (Gdask, Varšava, Krakov a další). Zájezd bude v termínu dubna 1998 (tyi dny ze školy, pt dn z dovolené), pibližná cena K. Sraz je uren pro mládež let, ale mohou jet i starší jako vedoucí. Pokud máte zájem, pihlaste se pedsedovi RM co nejdíve. Slezský Tomík 1

2 UZLASKÁ REGATA 1998 propozice 15. roníku Co to je? Uzlaská regata je soutž v uzlování, otevená pro všechny zájemce. Poadatel: Rada mládeže Klubu eských turist oblasti Slezsko, Dm dtí a mládeže Moravská Ostrava a Pívoz. Uzlaskou regatu dále podporují: firma Wlazlo MW Ostrava, firma ELPRON Nmec Ostrava, Sofin a.s. Ostrava, MXM s.r.o. Ostrava, Asociace TOM R. Kdy? V sobotu 7. února 1998 Prezentace: hod. pro kategorie chlapecké hod. pro kategorie díví Pedpokládané ukonení do 13 hodin pro kategorie chlapecké a do 17 hodin pro kategorie díví a absolutní finále. Z kapacitních dvod žádáme, aby oddíly dodržely rozdlení na dopolední a odpolední ást soutže. Kde? V Dom dtí a mládeže Moravská Ostrava a Pívoz, Ostrava - sted, Ostrilova 19, (tramvaj 2, 4, 8, 12, 14 a 16, vystoupit na zastávce Hotelový dm Jindich). Co s sebou? Obuv na pezutí, hrnek na aj, svainu a hbité prsty! Co se bude vázat? Šest základních uzl: lodní smyka kolem klu, ambulanní, škotový, rybáský, zkracovaka - oví nožka a draí smyka kolem pasu. ím se bude vázat? tymi vázakami o prmru 5 mm a vtším, délky 1,5 až 2 metry, které jsou položeny za sebou v podélném smru. Je povoleno používání vlastních vázaek odpovídajících rozmr. Kdo soutží? Chlapci, dvata a jejich vedoucí v tchto kategoriích: Plavíci - roník 1987 a mladší Lodníci - roníky 1984 až 1986 Kadeti - roníky 1980 až 1983 Moští vlci - roník 1979 a starší V pípad protestu je soutžící povinen prokázat svj roník libovolným prkazem, kde je datum narození a fotografie. Soutžící dti musí doprovázet dosplý pracovník, který zodpovídá za jejich bezpenost a káze po celou dobu akce. Za každého soutžícího zaplatí vedoucí u prezence startovné ve výši 10 K. Po zaplacení startovného obdrží soutžící startovní íslo. Jak se bude vázat? Nejprve lodní smyka kolem klu. Dále v libovolném poadí temi spojkami svázat tyi vázaky. Uprosted nkteré z prvních tí uvázat zkracovaku. Poslední se váže draí smyka kolem pasu. Jednotlivé uzly nesmí být navzájem propleteny a nesmí mít zámek. Rybáská spojka musí být utažena tak, aby se oba uzly dotýkaly. Draí smyka nesmí být pohyblivá. Všechny uzly musí být utaženy tak, aby nedošlo k jejich samovolnému rozvázání. Samovolné rozvázání nebo nesprávn uvázaný uzel znamená diskvalifikaci v rozbhu. Smrodatná podoba uzl podle knih F.A.Elstner: Uzly a laso, L.N.Skriagin: Námornícke uzly. Slezský Tomík 2

3 Zpsob a systém soutže: Všichni závodníci absolvují dv kola, každé kolo bude mít samostatné rozlosování. Do výsledného hodnocení bude vybrán lepší z obou as. Osm nejlepších závodník v každé kategorii se utká v samostatném rozbhu (finále) o vítze kategorie. Vítzové všech kategorií se utkají v závreném superfinále o titul absolutního vítze soutže pro rok Rovnž bude odmnn závodník, který dosáhne nejlepšího asu v prbhu celé soutže. Uzly se vážou na as. as je men elektronicky. Startuje se ze startovní áry, umístné 6,4 metru od uzlovaek, na pokyn startéra. Každý soutžící má svého rozhodího, který kontroluje správnost uvázaných uzl. as zastavuje soutžící pepnutím vypínae do polohy STOP. Pak zvedne ob paže najednou nad hlavu. Po zastavení asu se již soutžící nesmí dotknout žádného uzlu. Pokusy opravit nebo upravit kterýkoliv uzel po zastavení asu se budou hodnotit diskvalifikací soutžícího v rozbhu. Vzdálenost vypínae od klu je 4,5 metru. asový limit je 2 minuty pro plavíky, 1,5 minuty pro lodníky a 1 minuta pro kadety a moské vlky. Rozhodí zkontroluje správnost uvázaných uzl. Poté soutžící uzly na pokyn rozhodího rozváže a pipraví vázaky do základního postavení. Pípadný protest proti výroku rozhodího podává vedoucí oddílu vrchnímu rozhodímu nebo editeli soutže do 5 minut po ukonení rozbhu. Hlavní organizátoi: editel soutže - Mojmír Nováek Hlavní rozhodí - Stanislav Prais Ubytování: Od pátku do soboty pro mimoostravské soutžící ve vlastních spacích pytlech a na vlastních spacích podložkách (v tlocvin), pokud se tyto kolektivy pihlásí na kontaktní adresu do 26. ledna Cena za ubytování bude 25 K za osobu a noc. Kontaktní adresa: Mojmír Nováek Rottrova Ostrava - Zábeh Kontaktní telefon pro pípadné dotazy: Zpracováno 13. listopadu 1997 Schéma startovní dráhy: Mojmír Nováek dom 069/357270, zam. 069/ /4 vázaky X O vypína kl start parapet okna startovní ára Slezský Tomík 3

4 ZTTV - Zimní turnaj tábornické všestrannosti Propozice 29. roníku ZTTV je uren pro turistické oddíly všech organizací k procviení teoretických znalostí ped nastávající sezónou. Vyhlašovatel: Asociace TOM, KT - Rada mládeže oblasti Slezsko Poadatel: TOM 2604 Práata, Orlová - Lutyn Datum konání: Sobota 14. února Místo konání: Základní škola Mládí 726, Orlová - Lutyn Kategorie a hlídky: ZTTV je uren pro tylenná družstva chlapecká, díví i smíšená. Rozdlení do kategorií: Mladší žactvo 3., 4. a 5. tída Pihlášky: Není nutno zasílat pedem. Startovné: 10,- K na hlídku. Technická ustanovení: Starší žactvo 6., 7. a 8. tída Dorost - v den turnaje nesmí pesáhnout 18 let a/ Soutžní okruhy jsou v rozsahu pravidel Turistického závodu a osnov ZŠ. b/ lenové žákovské hlídky musí být píslušníky jednoho oddílu, u dorostenecké hlídky jedné organizace. c/ Každá žákovská hlídka musí být doprovázena dosplou osobou. d/ Hlídky se pi prezentaci vykazují prkazy totožnosti nebo soupiskou. e/ Hlídka plní nkteré disciplíny spolen, jiné disciplíny plní jednotlivci samostatn po vylosování. f/ Poadatel si vyhrazuje právo upesnit pravidla ped zahájením turnaje podle situace. Bodování a hodnocení: V každé disciplín se uruje poadí. Boduje se prvních 9 míst (10, 8, 7, 6,...bod). Pi celkové rovnosti bod rozhoduje více prvních, druhých,...míst. Hlídky na 1. až 3. míst v každé kategorii obdrží diplom a vcnou cenu. Vítzná hlídka v každé kategorii obdrží putovní pohár. Náklady: Startující hlídky se zúastní ZTTV na vlastní náklady. mladší žactvo starší žactvo a dorost Prezentace Zahájení turnaje Start Doprava na místo konání: Z ÚAN v Ostrav linkou do Orlové na zastávku Orlová - Lutyn, pošta (vhodné spoje odjíždjí v 6.15, 7.05, 8.05 a v 9.05, doba jízdy 39 minut). Z Karviné linkou na zast. Orlová Lutyn, nákupní stedisko a dále pšky (odjezd z Karviné od obch. domu v 7.08 a 8.03, doba jízdy 24 minuty). Slezský Tomík 4

5 Bližší informace: Možno vyžádat u Jiího Vilhelma, tel / Hlavní poadatelé: editel závodu Jií Vilhelm hlavní rozhodí Eva Vilhelmová Disciplíny ZTTV Disciplína Rozsah znalostí poet len Mladší žáci Starší žáci, dorost Deviny 1 V rozsahu turistického závodu Stopy 1 Koka, k, pes, koza, husa, králík, kráva, sova, áp, vrána, ovce, liška Dopravní výchova 1 ešení jednoduché kižovatky, dopravní znaky Jelen, muflon, kamzík, vlk, prase divoké, kuna, zajíc, veverka, králík, medvd, vydra, jezevec, havran, bažant, tetev, koroptev ešení složitjší kižovatky, dopravní znaky Slepá mapa 1 Do slepé mapy Beskyd doplnit k vyznaeným bodm názvy významných míst a vrchol. Topografie 4 Turistické a topo znaky v rozsahu TZ Šipky 4 Orientace mapy podle buzoly Urení azimutu mezi dvma body v map pomocí buzoly Morseovka 4 Peklad nesouvislého textu Peklad textu vysílaného praporky Uzlování 4 Ambulanní, lodní, zkracovaka, škoák Lodní, škotový, rybáský, draí smyka Jízdní ád 4 Vlakové spojení bez pestupu Vlakové spojení s pestupem Zdravovda 4 ešení testu Táboení 4 Stavba ohništ Kimova hra 4 5 koleek a 5 kížk umístit ve 25 polích 7 koleek a 7 kížk umístit ve 25 polích Výpravy za dobrodružstvím kolem svta Je to soutž, kterou pro kolektivy 3-12 dtí nebo pro jednotlivce z tídy pipravila Stanice mladých turist z Karviné. Soutž se skládá z plnní tábornických úkol, které se vyhodnocují na srazech úastník. Nejbližší sraz bude na Javorovém. Soutž již sice bží, ale je možno se ješt pihlásit a splnit si pedchozí úkoly. Bližší informace i pkný zápisník pro soutžící získáte v OSMTu Karviná, ul. Nejedlého 591, Karviná - Ráj, (tel ) Slezský Tomík 5

6 Školení hospodá kolektiv dtí a mládeže Komu je školení ureno: Školení hospodá je zameno na nové, zaínající hospodáe oddíl TOM i jiných obanských sdružení, které se zabývají prací s dtmi a mládeží. A pokud již máte s hospodaením zkušenosti, pij te rovnž, získáte znalosti a posledních zmnách daových a jiných zákon, které se naší innosti dotýkají. Z každého oddílu se mohou školení zúastnit dva zájemci. Školení vede ing. Radim FARANA, známý specialista na hospodaení obanských sdružení. Pro mimoostravské zájemce bude možno zajistit levné ubytování. Obsah školení: Povinná hospodáská dokumentace a její vedení, kompletní zpracování úetního pípadu, zízení a vedení bžného útu, zpracování hospodáských pípad, které se vyskytují pi innosti oddílu dtí a mládeže (tábory, víkendové akce, píspvky, dotace, dary, atd.), odvádní daní, které picházejí v úvahu. V rámci školení bude rovnž prostor pro konzultace a ešení individuálních pípad. Termín a místo konání: Školení se bude konat v sobotu 14. února 1998 v budov Ostravské konzervatoe na eskobratrské ulici v Moravské Ostrav. Prezentace hod., ukonení se pedpokládá v hod. Úastnický polatek: Za jednoho nebo dva úastníky bude poplatek 150,- K. V cen jsou náklady na uební materiály (jedna sada) a malé oberstvení. Úastnický poplatek se bude vybírat pi prezentaci. Poadatelé neproplácejí dopravu. V budov bude bhem školení oteven bufet. Pihlášku, kterou najdete na konci Tomíka, zašlete nebo pedejte nejpozdji do 23. ledna 1998 pedsedovi RM. Kapacita školení je omezena, pednost dostanou díve pihlášení zájemci. Školení vedoucích turistických oddíl Pro vedoucí turistických oddíl mládeže budeme po dvou letech opt poádat školení. Je ureno nejen hlavním vedoucím oddíl, ale všem dosplým, kteí v TOM pracují s dtmi. Z jednoho oddílu mžete pihlásit i více zájemc. Obsah školení: Draz bude kladen na bezpenostní pedpisy pro innost s dtmi, první pomoc, právní pedpisy. Úastníci se také nco dozvdí o nových druzích vybavení, možnostech ubytování pro dtské oddíly a také nco o pedogogice a psychologii, o mapách, apod. Pedpokládáme, že úastníci pracují v oddílech a mají znalosti o hrách pro dti, vedení dokumentace oddílu atd. Absolvováním školení získá úastník doklad o kvalifikaci VEDOUCÍ TOM. Termín a místo konání: Školení se bude konat bezna 1998 na základn TJ Sokol Hrabvka na eladné. Úastnický poplatek bude init 150 K a bude zahrnovat ubytování, stravování a studijní materiály. Bude se vybírat až pi zahájení školení. Pihlášku, která je na konci Tomíka, zašlete nebo pedejte pedsedovi RM nejpozdji do 27. února Slezský Tomík 6

7 Název organizace, oddílu Pihláška na školení hospodá v Ostrav 1. úastník - Jméno a píjmení R Adresa PS 2. úastník - Jméno a píjmení R Adresa PS Datum vyplnní: Podpis Pihláška na školení vedoucích TOM na eladné íslo a název oddílu: Jméno a píjmení: Rodné íslo: Adresa: PS: Datum vyplnní: Podpis: Vydáno v lednu 1998 v potu 65 výtisk pro informaci Turistických oddíl mládeže KT v oblasti Slezsko a Asociace TOM R v okresech Karviná, Nový Jiín, Opava a Ostrava. Vydala Rada mládeže VV KT oblasti Slezsko, pedseda ing. Mojmír Nováek, Rottrova 1, Ostrava - Zábeh, , tel. 069 / (dom), 069 / , kl. 4 (zam - fa Digis). Slezský Tomík 7

8 Slezský Tomík 8

Termíny akcí v roce 2001

Termíny akcí v roce 2001 SLEZSKÝ 28 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže ostravského kraje Termíny akcí v roce 2001 13. 1. 33. Zimní sraz - Ostravice viz samostatný leták 20. 1. ZTTV Karviná - Zimní turnaj tábornické všestrannosti

Více

SLEZSKÝ 23. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1999

SLEZSKÝ 23. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1999 SLEZSKÝ 23 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny jarních akcí 1999 17. 4. 1999 Turistický závod II. stupn - Ostrava - klasifikaní 24. 4. 1999 Turistický závod II. stupn -

Více

Termíny akcí v roce 2004

Termíny akcí v roce 2004 SLEZSKÝ 39 Bezen 2004 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí v roce 2004 6. 3. 2004 4. Sylvaácký ples, Ostrava - Michálkovice (poádá TOM 4335 Sylvatik) 6. 3. 2004

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah SLEZSKÝ 49 Záí 2007 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Obsah Termíny akcí školního roku 2007 2008 1 Úvodník: 120. výroí založení Klubu eských turist 2 Akce tomík 3 Školící

Více

2. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2002

2. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2002 2. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2002 Zpracoval: ing. Mojmír Nováek, pedseda KR Srpen 2003 Ostravská krajská rada Asociace TOM R vznikla v kvtnu

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 - 1 - Z obsahu: Informace z obecního úadu 3 Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4 Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 Místní program obnovy venkova obce eské Hemanice na období 2007 2013 aktualizace.

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 2/2005

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 2/2005 ÍSLO / V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU. USNESENÍ Z. ZASEDÁNÍ RR ZS konané dne. dubna v Lázních Bohdane# Za úasti, tj., % len Republikové rady!zs a n#kterých vedoucích pracovník úst(edí!zs se uskutenilo

Více

Msíc lásky. Pojte s námi

Msíc lásky. Pojte s námi Msíc lásky Ano, je to tak. Pinejmenším od dob Karla Hynka Máchy, který to oficiáln napsal ve svém díle Máj. Dodnes se pod jeho sochou v Praze na Petín scházejí páreky zamilovaných. Myslím si, že láska

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Výroní zpráva 2002 KRAJSKÁ KNIHOVNA V PARDUBICÍCH. Píspvková organizace Pardubického kraje

Výroní zpráva 2002 KRAJSKÁ KNIHOVNA V PARDUBICÍCH. Píspvková organizace Pardubického kraje Výroní zpráva 2002 KRAJSKÁ KNIHOVNA V PARDUBICÍCH Píspvková organizace Pardubického kraje OBSAH ÚVOD 3 Tabulka základních ukazatel... 5 HODNOCENÍ HLAVNÍ INNOSTI Oddlení služeb... 6 Hlavní pjovna Oddlení

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái,

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái, dovolte, abych v tomto úvodním ísle nového roníku Zpravodaje popál Vám úspšný vstup do roku 2007, pedevším pevné zdraví a mnoho úspch a štstí v osobním život. Pál bych si, abychom v tomto roce dokázali

Více

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny.

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny. Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI I když se o Kladnu do poloviny 19. století, kdy nález uhlí a vznik hutnictví

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2006 2007 Strana 1 (celkem 24) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

eské dráhy, a.s. D K 4 PEDPIS PRO PEPRAVU ZAVAZADEL A ZÁSILEK Úrove pístupu C

eské dráhy, a.s. D K 4 PEDPIS PRO PEPRAVU ZAVAZADEL A ZÁSILEK Úrove pístupu C eské dráhy, a.s. D K 4 PEDPIS PRO PEPRAVU ZAVAZADEL A ZÁSILEK Úrove pístupu C 2 O B S A H Záznam o zmnách... 5 Rozsah znalostí... 6 Seznam použitých znaek a zkratek... 7 ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kapitola

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě Evidenční číslo posudku: 1. Identifikační údaje Název poskytovatele zdravotnických služeb vydávajícího posudek: Adresa

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10.

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA školní rok 2011/12

VÝRO NÍ ZPRÁVA školní rok 2011/12 VÝRONÍ ZPRÁVA školní rok 2011/12 Výroní zpráva byla schválena školskou radou dne 1. listopadu 2012 ESKÉ BUDJOVICE 2012 Schválené znní výroní zprávy je uloženo v písemné podob v kancelái školy se schvalovacím

Více