Výroční zpráva. Základní škola Vejvanovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola Vejvanovice"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola Vejvanovice Školní rok 2007/2008

2 Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim IČO: Zřizovatel: Obec Vejvanovice, IČO Adresa : Základní škola Vejvanovice Vejvanovice 56 Hrochův Týnec Kontakty: telefony: , internet: Charakteristika školy Od je škola příspěvkovou organizací Obce Vejvanovice. Málotřídní škola Počet tříd 2 Počet ročníků 4 Počet odd. ŠD 1 Školní jídelna Počet pedagogických pracovníků 4 Počet nepedagogických prac. 3 I. třída: 1.ročník 9 ţáků 3.ročník 10 ţáků celkem 19 ţáků II.třída: 2.ročník 8 ţáků 4.ročník 9 ţáků celkem 17 ţáků Celkový počet ţáků ve škole byl 36 ţáků. Na začátku školního roku jich bylo 38, dva se odstěhovali během roku. Oddělení školní druţiny navštěvovalo 25 dětí. Výuka probíhala podle učebních dokumentů č.j. 1684/96-2 Základní škola. Personální obsazení Ředitel školy Mgr.Vladimír Dvořák Délka praxe 22 roků, dojíţdí z Pardubic, ve funkci 10. rok

3 Třídní učitel II. třídy Vzdělání: VŠP Hradec Králové (1.stupeň + Vv), ukončené FS I Učitelka Mgr.Hana Mrázková Délka praxe na ZŠ 16 roků, dojíţdí z Chrudimi Třídní učitelka I.třídy (ve všech ročnících vyučovala Hv, ve 3. a 4. ročníku,vv,. PRV ve 2.r. Vzdělání: VŠP Hradec, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Kurz pro dyslektické asistentky aj. Učitelka Gabriela Smetanová, DiS Dojíţdí v Úhřeticích, vyučovala AJ ve 3. A 4.ročníku, Státní jazyková škola z AJ, maturita Vychovatelka Ilona Slanařová Délka praxe 19 roků, dojíţdí z Chrudimi Vedení odd. ŠD + výuka prvouky ve 3.r., VV v 1. a 2. roč., výuka Tv ve všech ročnících a Pč ve 3. a 4.ročníku, přírodovědy a vlastivědy ve 4.ročníku Vedoucí ŠJ Renata Vávrová Dojíţdí z Dvakačovic Školnice Helena Hotová (od ) Bydlí ve Vejvanovicích. Kuchařka Ludmila Páslerová Dojíţdí z Hrochova Týnce. V letošním školním roce jsme dlouhodobě spolupracovali s Mgr.Jaroslavou Dolečkovou (dříve učila na naší ZŠ) a Mgr.Kateřinou Faltysouvou (pracovala jako asistentka v 1. třídě). Zaměstnanci školy (především pedagogičtí) se pravidelně účastní dalšího vzdělávání, které pořádá hlavně CVV Pardubického kraje. Doklady o účasti jsou uloţeny v kanceláři školy. Kromě toho se všichni pedagogičtí pracovníci zúčastňují setkávání pedagogů z regionu. Tato setkání organizuje Klub

4 málotřídních škol Chrudimska. Paní učitelky Slanařová a Mrázková se zúčastnili letní školy PAU v Praze. Výuka probíhala podle vzdělávacího programu Základní škola č.j /96-2 ve 2. aţ 4. ročníku. V 1. ročníku podle vzdělávacího programu ZŠ Vejvanovice. (koordinátorem pro tvorbu ŠVP je Mgr. Hana Mrázková). SIPVZ: školení Z u pedagogických zaměstnanců 100%. DVPP bylo v tomto roce zaměřeno především na nové metody ve výuce a hodnocení ţáků. Prostředí Kaţdá třída má svoji samostatnou učebnu. Z odborných učeben je k dispozici tělocvična a dílna. Školní druţina má svoji samostatnou místnost vybavenou televizí a videem s DVD, hi-fi věţí. U školy je velká zahrada s ovocnými stromy, vybavená průlezkami,kterou ţáci vyuţívají k rekreaci i výuce. Ţáci mají volný pohyb po celé škole,o velkých přestávkách chodí na zahradu. Školní druţina můţe vyuţívat ke své činnosti tělocvičnu a dílnu. Děti mají moţnost ke hrám vyuţívat i chodby školy. Chodby i třídy jsou vyzdobeny především pracemi ţáků. Prostředí se postupně vylepšuje a modernizuje. Třídy jsou vybavené počítači, radiomagnetofony s CD přehávači. Na počítačích jsou programy pro výuku i zábavu. Ve II.třídě jsou čtyři počítače připojené na internet. Internet je zaveden do všech tříd kromě ŠD. Z bývalého kabinetu jsme vytvořili další učebnu, která slouţí především k výuce AJ, ale i dalších předmětů. I sem je zaveden internet. Ţáci Do ZŠ Vejvanovice chodí ţáci ze čtyř obcí (Vejvanovice,Úhřetice,Dvakačovice,Dolní Bezděkov). Rozvrh je přizpůsoben tak, aby co nejvíce vyhovoval dětem a jejich mimoškolním aktivitám. Vyučování začíná jiţ v 7,40 hod, protoţe tak přijíţdí většina ranních autobusů. Škola se snaţí vycházet vstříc dětem i při ukončení vyučování, aby stihly odjezdy autobusů do ZUŠ, krouţků apod. Vzhledem k věkovému sloţení dětí a celkové atmosféře ve škole nebyly v letošním školním roce ţádné váţnější problémy. Vedení školy spolupracuje s orgány sociální péče, aby umoţnilo účast na aktivitách (např. plavání,škola v přírodě) i dětem ze sociálně slabších rodin. Zápis do prvního ročníku proběhl v lednu a zapsáno bylo šest dětí, z toho byl udělen jeden odklad školní docházky. Dva ţáci ze čtvrtého ročníku odchází na ZŠ Dr.Peška, tři na ZŠ Sladkovského, dva na ZŠ Dr.Malíka a jeden do speciální školy v Chrudimi. Jeden ţák bude opakovat ročník. V letošním školním roce byly ve škole 2 integrované děti se SPU. Tyto děti byly v péči paní učitelky

5 Mgr. Hany Mrázkové a Mgr. Kateřiny Faltysové. Obě mají specializaci na práci s dětmi se SPU. Počty dětí za poslední školní roky: 2002/ / / / / /08 36 Pro děti a rodiče V tomto školním roce si mohly děti vybrat z těchto krouţků: Angličtina, Malování pro radost, Počítač nejen na hraní. Škola pořádá řadu akcí, účastní se spousty různých akcí a soutěţí (viz příloha). Největší zájem veřejnosti je o Vánoční koncert v místním kostele, který připravila paní učitelka Hana Mrázková s pomocí paní učitelky Jaroslavy Dolečkové, která na naší škole pracovala dříve. Po celý školní rok probíhal sběr starého papíru. Výtěţek z tohoto sběru byl pouţit na pořádání různých aktivit pro děti a na dopravu na výlety. Na přípravě těchto akcí a jejich zajišťování se střídavě podílely paní učitelky Hana Mrázková, Gabriela Smetanová a paní vychovatelka Ilona Slanařová. 4. ročník absolvoval Kurz dopravní výchovy v rozsahu 16 hodin pod vedením paní Ilony Slanařové. 3. a 4. ročník jezdil na plavecký kurz do bazénu v Chrudimi. V závěru školní roku děti vyjely na dvoudenní výlet do Moravského krasu. Projekty Písmenková slavnost - 1.ročník (Hana Mrázková) Vánoce - všechny ročníky (Hana Mrázková, Jaroslava Dolečková) Velikonoce - všechny ročníky (Ilona Slanařová, Hana Mrázková) Příběh Hradu (Praha) - 4.ročník (Vladimír Dvořák) Výlet - všechny ročníky (Dvořák, Mrázková, Slanařová) Spokojená třída - proti šikaně (spolupráce se sdruţením ARCHA) Anglosaské svátky - 3. a 4. Ročník (Gabriela Smetanová) Organizování soutěţí Anglická olympiáda (Gabriela Smetanová) Přírodovědná soutěţ (Ilona Slanařová) Školní druţina

6 Oddělení školní druţiny vede vychovatelka Ilona Slanařová. Školní druţina je velmi důleţitou sloţkou málotřídní školy. V letošním roce proběhla v rámci školní druţiny řada akcí, které si u dětí získaly značnou oblibu (viz příloha). Za zmínku stojí nocování ve škole se stezkou odvahy, dále karneval, vánoční besídka. Dále to bylo pálení čarodějnic na školní zahradě, návštěvy kina. Důleţitá jsou i sportovní utkání s odděleními školních druţin v Hrochově Týnci a Tuněchodech. Ve školní druţině byla také řada hostů Divadlo z pytlíčku, drátkování, pečení perníčků apod. Děti ze školní druţiny se také významně podílejí na výzdobě školních interiérů. Další akce školní druţiny viz příloha. Soutěţe Ţáci naší školy se zúčastňují především soutěţí pořádaných Klubem málotřídních škol, ale i některých dalších. Letos to např. byly: Anglická olympiáda Přírodovědná soutěţ Turnaj ve vybíjené Spolupráce s institucemi Velmi důleţitá je spolupráce se sdruţením rodičů je velmi úzká a bezproblémová, řada rodičů pomáhá s organizováním některých školních akcí (např. přírodovědná soutěţ, nocování ve škole, aj.). Tradičně velmi dobrá je spolupráce s zřizovatelem školy Obecním úřadem ve Vejvanovicích, který přispívá k tomu, ţe se prostředí ve škole neustále zlepšuje. Obecní úřad pomáhá vytvářet dobré zázemí pro ţáky a učitele,a tak přispívá ke zkvalitnění jejich práce. Základní škola spolupracuje s Mateřskou školou v Úhřeticích, odkud přichází většina dětí do 1.ročníku. Spolupráce se projevuje v návštěvách dětí, vzájemných konzultacích a návštěvách vedení obou zařízení, ve společných návštěvách některých kulturních představení. V dubnu 2006 byla ustanovena Školská rada při ZŠ Vejvanovice, její činnost se řídí Školským zákonem. 31.srpna 2008 Mgr.Vladimír Dvořák,ředitel školy Přílohy: Plán činností Plán akcí ŠD Rozvrh

7 ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁŘÍ zahájení výuky schůzka rodičů divadelní představení (VČD Pardubice) třídenní pobyt (Zderaz) ŘÍJEN exkurze do Prahy (Příběh Hradu I) podzimní prázdniny projekt AJ - anglosaské svátky LISTOPAD divadlo v Pardubicích (Kytice) - 4. ročník schůzka rodičů - 16: divadelní představení - Pardubice PROSINEC "Mikuláš" ve školní druţině projekt "Cizinci" (Paleta) vánoční besídka v kostele předvánoční nocování ve školní druţině LEDEN volno ředitele školy sdružení ARCHA - projekt "Spokojená třída" zápis prvňáčků (14:00-17:00) konzultační odpoledne - 14:00-16:00 ÚNOR projekt "Písmenková slavnost" - první ročník BŘEZEN soutěž ve vybíjené projekt "Velikonoce" - Anglický jazyk (3., 4. r.) - velikonoční soutěž Anglický jazyk (3. r.) - vaření DUBEN

8 výstava Josefa Lady - "Povídám, povídám pohádku" vystopupení angličtinářů (3., 4. r.) v Úhřeticích - prezentace ZŠ - Den maminek ve škole "Zdravověda" - program ČČK v rámci projektu "Už vím" ( r.) tkaní - pro 3. a 4. r schůzka rodičů - 15: Anglická olympiáda (3., 4. r.) drátování - výrobky ke dni matek Čarodejnice ve školní družině KVĚTEN ředitelské volno besídka pro maminky - 15: exkurze do Prahy (4. r.) ředitelské volno exkurze do Kutné Hory (4. r.) přírodovědná soutěž začátek plaveckého výcviku (3. a 4. r.) Bambiriáda Chrudim - akce ŠD fotografování schůzka s rodiči předškoláků (15:30) Den dětí ve Dvakačovicích - 8:30 ČERVEN konzultační odpoledne (13:30-16:00) exkurze na Britskou radu (Pardubice) (4. r.) školní výlet - Moravský kras anglické divadlo - 4. ročník hraje pro děti školy a 4. ročník - bowling v Chrudimi (AJ) vysvědčení

9 AKCE ŠD ZA ŠKOLNÍ ROK ZÁŘÍ : opékání, rozdělávání a zahlazování ohně atletika závody mezi ŠD Vejvanovice a ŠD Hrochův Týnec - seznámení se s prostorami školy, reţim a plán školní druţiny, základní návyky při příchodu a odchodu ze ŠD, cesta do školy, bezpečné přecházení, vycházka do lesa sběr hub a přírodních materiálů, podzimní výzdoba školy, obtiskování listí, malování ovoce a zeleniny ŘÍJEN : tancování s ing. Černým - výroba přání pro důchodce, podzimní úklid zahrady, pouštění draků, příprava na halloweens LISTOPAD: pletení z pediku, košíkářské řemeslo sportovní závody mezi ŠD Vejvanovice a Hr.Týnec divadelní představení Míša a Máša slaví Vánoce návrat k tradičním hrám a hračkám /Paleta Chrudim/ - výzdoba školy zimní tématikou, nácvik básniček a písniček na Mikuláše, výroba čertovských metliček, kreslení křídami /peklo/, výroba vánočních ozdob z textilu, z včelího plástu, výroba vánočních řetězů z přírodnin PROSINEC : Mikuláš předvánoční návštěva v ŠD Hrochův Týnec hudební vystoupení, divadelní představení Betlém vánoční vyrábění z přírodního materiálu nocování ve ŠD, bobřík odvahy - výroba a rozdávání pozvánek a plakátů na vánoční zpívání v kostele, strojení vánočního stromečku, psaní vánočních přání, vycházka k poštovní schránce, výroba svícnů ze skořápek, vyprávění si při svíčce těšíme se na Vánoce, vánoční zvyky a obyčeje LEDEN: karneval - výroba papírových masek, škrabošek, výzdoba školy a ŠD na karneval, klouzání na ledě, bruslení, hokej ÚNOR : 5.2. divadelní představení Hrnečku vař trénink v sokolovně v Úhřeticích na turnaj ve vybíjené - jarní výzdoba školy, výroba jarního stromu, shrabování staré trávy BŘEZEN : floristika paní Gabesamová

10 - příprava na Velikonoce, zdobení vajíček, velikonoční slepičky, velikonoční projekt, jarní úklid kolem školy, jarní hry DUBEN : drátování ke dni maminek čarodějnice ve školní druţině, soutěţe, opékání - výroba čarodějnic, vycházka na klacky na opékání, vycházka jarní květiny v zahrádkách, příprava tělocvičny na olympiádu v anglickém jazyce, výrobky pro účastníky olympiády malované kameny KVĚTEN : Bambiriáda v Chrudimi MDD v Dvakačovicích - příprava ŠD na besídku pro maminky, výroba diplomů a lesních skřítků na přírodovědnou soutěţ, výroba papírových lodiček pouštění po potoce ČERVEN : 6.6. divadelní představení Kocour v botách výroba medu, ochutnávka u včelaře pane Bendy rozlučka s dětmi ze 4. třídy - koupání, příprava na školní výlet, úklid ŠD, slepování hraček Ilona Slanařová vychovatelka ŠD

11 I.POLOLETÍ P 1 ČJ AJ ČJ AJ V.Dvořák O 2 ČJ ČJ ČJ AJ H.Mrázková N 3 MA MA MA ČJ I.Slanařová D 4 TV ČJ TV MA G.Smetanová Ě 5 MA TV ČJ TV L 6 Í 7 Ú 1 ČJ ČJ MA MA T 2 MA MA ČJ VL E 3 ČJ ČJ ČJ VL R 4 PRV PRV PRV ČJ Ý 5 PRV ČJ ČJ 6 7 S 1 ČJ AJ ČJ ČJ T 2 ČJ AJ MA MA Ř 3 VV MA VV AJ E 4 VV ČJ VV AJ D 5 PČ ČJ PČ ČJ A 6 7 Č 1 MA MA MA MA T 2 ČJ ČJ ČJ ČJ V 3 ČJ PRV ČJ PŘ R 4 PRV ČJ PRV PŘ T 5 E 6 PČ PČ K 7 VV VV P 1 ČJ ČJ ČJ ČJ Á 2 MA MA MA MA T 3 HV TV HV TV E 4 TV HV TV HV K 5 ČJ 6 CELKEM ročník - VV 1x za 14 dní

12 II. POLOLETÍ P 1 ČJ AJ ČJ ČJ V.Dvořák O 2 ČJ ČJ ČJ AJ H.Mrázková N 3 MA MA MA PŘ I.Slanařová D 4 TV ČJ TV MA G.Smetanová Ě 5 MA TV ČJ TV J.DOLEČKOVÁ L 6 Í 7 Ú 1 ČJ ČJ MA MA T 2 MA MA ČJ ČJ E 3 ČJ ČJ ČJ VL R 4 PRV PRV PRV VL Ý 5 PČ PČ 6 7 S 1 ČJ AJ ČJ ČJ T 2 ČJ AJ MA MA Ř 3 VV MA VV AJ E 4 VV ČJ VV AJ D 5 TV ČJ TV ČJ A 6 7 Č 1 MA MA MA MA T 2 ČJ ČJ ČJ ČJ V 3 ČJ PRV ČJ ČJ R 4 PRV PRV PRV PŘ T 5 E 6 VV VV K 7 VV VV P 1 ČJ ČJ ČJ ČJ Á 2 MA MA MA MA T 3 HV TV HV TV E 4 PČ HV PČ HV K 5 6 CELKEM a 4.r. - VV 1x za 14 dní

13 UČEBNÍ PLÁN - ZŠ VEJVANOVICE (OD ) vzdělávací oblasti předměty naše minimální Jazyk a jazyková ČJ komunikace AJ Matematika MA a její aplikace Informační INF a komunikační technologie Člověk a jeho svět PRV VL PŘ Umění VV a kultura HV Člověk a zdraví TV Člověk a svět práce PČ disponibilní h 9 minimální počet h maximální počet h naše dotace

Výrocní zpráva. Základní škola Vejvanovice. Školní rok 2013/2014

Výrocní zpráva. Základní škola Vejvanovice. Školní rok 2013/2014 Výrocní zpráva Základní škola Vejvanovice Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim IČO: 70998094 Zřizovatel: Obec Vejvanovice, IČO 271136 Adresa

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Základní škola a Mateřská škola Hošťálkovy, okres Bruntál. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Hošťálkovy, okres Bruntál. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hošťálkovy, okres Bruntál Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 1 Obsah Část I. Základní charakteristika školy str. 3-4 Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2013/2014. Zpracoval: Mgr. Josef Vala ředitel školy

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2013/2014. Zpracoval: Mgr. Josef Vala ředitel školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Josef Vala ředitel školy 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1. 1. Součásti školy 1. 2. Základní údaje o součástech školy 1.3. Materiálně-technické

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 8-2009 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova, okres Most 435 33 Louka u Litvínova, Husova 163 telefon: 476 744 393, IČO: 72 743 158 e-mail: zslouka@centrum.cz www.zslouka.cz Výroční zpráva školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Drozdov, okres Beroun Drozdov 106, 267 61 Cerhovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Drozdov, okres Beroun Drozdov 106, 267 61 Cerhovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Drozdov, okres Beroun Drozdov 106, 267 61 Cerhovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 Základní údaje o škole Název: Základní škola a Mateřská škola

Více

Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253

Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Obsah str. 1. Základní údaje o škole 3 2. Personální údaje 4 3. Vzdělávací program školy 7 4. Počty ţáků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Pedagogičtí pracovníci a další

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2. UČEBNÍ PLÁN 5 3. PRACOVNÍCI ŠKOLY 6 4. ZAŘAZOVÁNÍ ŽÁKŮ 6 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 7 5. 1. Prospěch a

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008 2009 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Obsah: I/ Úvod II/ Informace o ZŠ a MŠ Jehnědí III/ Personální údaje IV/ Základní škola a školní družina Jehnědí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2006 2007 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Základní škola Velešín Družstevní 340 IČO 00 58 23 37 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Dle 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč Výroční zpráva ZŠ Dolní Dobrouč školní rok 2011 2012 Název školy: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Adresa: 561 02 Dolní Dobrouč 423 Zřizovatel: Obec Dolní Dobrouč Telefon: 465 543 421

Více

školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace

školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Školská rada schválila dne: Předsedkyně školské rady: Radmila Maráková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy 2009-2010 Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice Základní škola a školní druţina : Velká Jesenice 2 Mateřská škola : Velká Jesenice 200 Zřizovatel školy: Obec Velká

Více

Výroční zpráva 2010/2011

Výroční zpráva 2010/2011 Výroční zpráva 2010/2011 Základní školy a Mateřské školy Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí č.j. 47/2011/M 1 Obsah: I/ Úvod II/ Informace o ZŠ a MŠ Jehnědí III/ Personální údaje IV/ Základní škola a školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 009/00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPIDLNO Školní rok 009/00 (srpen 009 - červen 00) Obsah:.

Více

Základní škola a Mateřská škola Cítov, okres Mělník

Základní škola a Mateřská škola Cítov, okres Mělník Základní škola a Mateřská škola Cítov, okres Mělník Zpracovala: Mgr. Marcela Mlejnková V Cítově 30. 9. 2014 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Cítov, okres Mělník Sídlo školy: Cítov

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova, okres Most 435 33 Louka u Litvínova, Husova 163 telefon: 476 744 393, IČO: 72 743 158 e-mail: zslouka@centrum.cz www.zslouka.cz Výroční zpráva školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 IZO 600 042 961 IČO 710 04 513 Tel. 311 675 335 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 1. Charakteristika školy Právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola Humpolec,Hradská 894,okres Pelhřimov PSČ 396 01 Humpolec,telefon 565532204,telefon i fax 565532041, IČO 70 50 45 47, KB Humpolec 1536-261/0100, e-mail: reditel@zshradska.cz, webové stránky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2007-2008

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2007-2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŢELIV okres Pelhřimov 394 44 ŢELIV 220 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2007-2008 V Ţelivě 29. 8. 2008 Zpracovala: Mgr. Marie Dolejšová řed. školy 1. Základní údaje o škole Název:

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013. Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová. 29.8.2013 Neubuz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013. Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová. 29.8.2013 Neubuz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová 29.8.2013 Neubuz 1 Výroční zpráva O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole... 2 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více